4 A KERESNYELVEK NYELVÉSZETI IRÁNYZATA. Oktató: dr. Pálvölgyi Mihály Szombathely, BDF KIT, tanév, I. félév.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4 A KERESNYELVEK NYELVÉSZETI IRÁNYZATA. Oktató: dr. Pálvölgyi Mihály Szombathely, BDF KIT, 2006-07.tanév, I. félév."

Átírás

1 4 A KERESNYELVEK NYELVÉSZETI IRÁNYZATA Oktató: dr. Pálvölgyi Mihály Szombathely, BDF KIT, tanév, I. félév.

2 1. TARTALOMJEGYZÉK 4.1. Áttekintés, alapfogalmak, történet 4.2. A keresnyelvek típusai a nyelv szabályozottsága szerint 4.3. Tipizálás további kritériumok szerint 4.4. A keresnyelvek alkalmazása és fejlesztése

3 4.1. ÁTTEKINTÉS, ALAPFOGALMAK, TÖRTÉNET A keresnyelv fogalma, forrásai Az alapvet követelmények kérdése A természetes nyelvi indexelés terjedése

4 A keresnyelv fogalma, forrásai Keresnyelv információkeres nyelv, rövidítve IKNY. Az információk feldolgozását, tárolását, keresését lehetvé tev nyelv, mely épülhet természetes nyelvre (pl. magyar, angol stb.)., vagy mesterséges nyelvre (szakemberek által kidolgozott, bevezetett nyelvek) és a kett kombinációjára (pl. mesteséges rendszerben névalosztások)

5 A keresnyelv fogalmai, forrásai folyt. : mesterséges nyelvre épül keresnyelvek Mesterséges nyelvre épülnek az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO), a Dewey Decimal Classification (DDC) A Kongresszusi Könyvtár osztályozási rendszere stb.

6 a keresnyelv fogalma, forrásai folyt.: a természetes nyelvre épül keresnyelv fogalma, példái A természetes nyelvre épít keresnyelv Olyan normalizált nyelv, melynek a természetes nyelvhez hasonlóan van --morfológiája /jól meghatározott, körülhatárolt szókincse/, --szintaxisa /a természetes nyelvre épül szókincse szavaiból létrehozható értelmes szóláncok kialakításának meghatározott szabályrendszere/. Természetes nyelvre épül keresnyelvek példái: Kulcsszavas nyelvek, pl. KWIC-index (kulcsszó szövegkörnyezetben) Tárgyszavas nyelvek, pl. Új Könyvek tárgyszórendszere Deszkiptoros nyelvek, pl. OSZK tezaurusz- köztaurusz stb.

7 A keresnyelvekkel szembeni alapvet követelmények Ön szerint melyik a jobb keresnyelv: az ETO, vagy egy természetes nyelvi IKNY, pl. az Új Könyvek tárgyszónyelve? Ennek megválaszolásához ismételjük át, mik az alapvet elvárások az osztályozási indexelési rendszerekkel szemben: /1/ Segítsenek kialakítani az azonos vagy hasonló témájú dokumentumok csoportjait, osztályait! /2/ Segítsenek leírni az egyedi információkat! /3/ Segítsenek megszervezni az ismeretek tartalmi-tematikai szerkezetét tükröz rendszert! /4/ Segítsenek kimutatni az újdonságokat, novumokat!

8 A keresnyelvekkel szembeni részletes, összesen 12 követelmény 1. a fogalmak egyértelm jelölése, 2. a fogalmak /keresnyelvi szavak/ áttekinthetsége, 3. a keresés mélységben rugalmassága, 4. az indexkifejezések közötti értelmi összefüggések jelölése

9 A keresnyelvvel szembeni részletes követelmények folyt. 5. a forrásokban rögzített egyszeri összefüggések, tényállások jelölése 6. Specifikusság - az eredeti szöveg olyan mélységben való osztályozása, ahogy a szerz megírta. 7. a precedens-nélküliség érvényesítése, a szövegekben megjelen újdonságok leírása, 8. relációmegelz transzformáció: az eredeti szöveg relációinak átmentése a szurrogátumba.

10 A keresnyelvvel szembeni részletes követelmények folyt. 9. új fogalmak, indexkifejezések gyors, rugalmas felvétele, 10. sokszempontú, kombinált kereshetség, 11. egyszer, könny, kényelmes használat, 12. költséghatékony feldolgozás/keresési módszerek

11 Természetes nyelvi indexelés tört. A természetes nyelvet alapul vev indexelési/keresési irányzat a II. vh után indult és az 50-es években vett lendületet. (1) Mortiber Taube USA, 1953-ban létrehozta az uniterm rendszert. Az uni egyet, egyedit, a term pedig terminust, szót, kifejezést jelent. Az uniterm 2 f jellemzje: (a) az uniterm olyan egyedi osztályozó, indexel fogalom, mely már nem bontható tovább az értelme lényegi megváltozása nélkül, illetve az ezt kifejez indexel szó, kifejezés. (b)forrása maga az eredeti dokumentum, ahonnan kötetlenül, szabályozatlanul emelik be a keresrendszerbe (szerzk által használt szavak) (2) Hans Peter Luhn az USA-ban 1958-ban létrehozta a KWICindexet.

12 Mik a természetes nyelven alapuló keresnyelvek sikerének f okai? 1, kiválóan alkalmazhatók az egyedi információk feltárására, az ujdonságok kimutatására 2, könnyen, gyorsan használhatók, 3, a természetes nyelv problémáit (szinonima, homonima stb.) a fejlesztk egyre hatékonyabban kezelik 3. többféle megközelítést (feltárást, keresést) tesznek lehetvé ugyanazon a nyelvi alapon 4. Ily módon diverzifikált és kombinált fejlesztésiszabályozási stratégiák érvényesülhetnek az internetes, adatbázisos, OPAC-os környezetekben.

13 4.2. A KERESNYELVEK TÍPUSAI A SZABÁLYOZOTTSÁG SZERINT Tipizálási kérdések Szabályozatlan nyelv keresnyelvek Átmenetek Szabályozott nyelv keresnyelvek szabályozási szintek és példák A keresnyelv mondattana, az indextétel összeállítása

14 Tipizálási kérdések, a szabályozás szintjei Három alapvet kérdéshez kötdik a tipizálás: (1) Mekkora mérték egy keresnyelv használatában összességében, általánosságban a kontroll, a szabályozás, a kötöttség? (2) Mekkora mérv nyelvi szabályozásnak vetjük alá az egyes keresnyelvi szavakat? (3) A nyelvi szabályozás mellett alávetjük-e ezeket a szavakat logikai szabályozásnak is? A fentiek figyelembevételével a két f keresnyelvi típus: (1) szabályozatlan, (2) szabályozott. Ezekhez kapcsolódik (3) a kett közötti átmenet

15 folyt. A két f típus a nyelvi szabályozás szintje szerint (1)Szabályozatlan IKNY-ek - gyakorlatilag semmi vagy minimális a kontroll, - A természetes nyelv szavait nem vetjük alá szabályozásnak, ellenrzésnek. - (Abszolút) kötetlenül, szabadon választhatunk a természetes nyelvi szavak - kulcsszavak, szövegszavak között (2)A szabályozott nyelv IKNY-ek -A természetes nyelv szavait bizonyos mérték (esetleg abszolút) szabályozásnak vetjük alá. - A kötött, adott fogalomra kötelezen használandó szavakat, nyelvi és logikai kapcsolatokat tartalmazza (3) A kett közötti átmenetek (lásd külön).

16 Szabályozatlan nyelv IKNY-ek A feldolgozó szakember az osztályozási kifejezéseket változtatás nélkül emeli ki a dokumentum címébl, referátumából, szövegébl szabályozott, ellenrzött szótár alkalmazása nélkül A felhasználó a keresszavakat és kifejezéseket szabadon, szabályozott, ellenrzött szótár alkalmazása nélkül fogalmazza meg, és keresi vagy keresteti

17 Átmeneti keresnyelvek Indokai Bizonyos fogalmak /pl. az új gazdasági, mszaki fogalmak/ tükrözésére vagy még nem alakultak ki szabványos, kötött kifejezések, vagy bizonyos fajta fogalmak egyáltalán nem is kerülnek be az abszolút kötött IKNY-szótárakba, pl. rendszernevek, típusnevek - ALEPH, Hewlett Packard a cím és a referátum szövegébl kigyjtött kifejezések, melyek a tanulmány stb. szerzjének szóhasználatát tükrözik ( szabad tárgyszavak identifikátorok), melyek esetleg nincsenek benne semmilyen szabványos, ellenrzött IKNY-szótárban, (de bekerülhetnek abba)

18 Szabályozott nyelv keresnyelvek Bennük rögzített szabályrendszerek biztosítják az alaktani és jelentéstani egyértelmséget, s határozzák meg a szóalakokat és ezek használatát, indextételbe való koordinálását. A szabályozás nyelvi és logikai szinten valósul meg: NYELVI SZABÁLYOZÁS célja, hogy az IKNY alakilag és jelentésbelileg egyértelm, következetes legyen, tehát a szabályozatlan természetes nyelv hátrányait kiküszöböljük. LOGIKAI SZABÁLYOZÁS célja, hogy a nyelvi szabályozáson túl az osztályozási kifejezések egymás közti kapcsolatait is meghatározzuk és beépítsük az IKNY-einkbe

19 A keresnyelv mondattana, az indextétel összeállítása Az ismeretreprezentálást, tudásreprezentálást indexelésnek is nevezzük, ami a tudást tárgyilag leképez indextétel összeállítását, az indexkifejezésekkel való ellátását jelent. Az indextétel összetett egység - az eredeti dokumentum, kognitívum tárgyi-tematikus reprezentációjára. Az indextétel indexkifejezésekbl áll. Ezek a szabályozottság mértéke szerint lehetnek kulcsszavak, tárgyszavak, deszkriptorok.

20 Az indextétel összefüggése az indexkifejezések elzetes és utólagos egymáshoz rendelésével Indexkifejezés és indextétel összefüggése: Az indexkifejezések - keresnyelvi szavak - az indextételnek egy-egy jellemzjét, oldalát mutatják. Az indexkifejezések összességében alkotják az indextételt. Az indexkifejezések egymáshoz rendelésének módjai: A prekoordinált rendszerben az indexkifejezéseket szintaktikai szabályok szerint fzzük indextételbe, azokat egymáshoz kapcsoljuk: keresnyelvi mondatokat képezünk (pl. UK tárgyszórendszer alapján). A posztkoordinált rendszerben az indexkifejezéseket külön-külön adjuk meg, az egyes keresnyelvi szavak a felhasználónál kapcsolódnak össze keresési stratégiájában, keresési igényei szerint (pl. BDF Központi Könyvtár)

21 4.3. A KERESNYELVEK TIPIZÁLÁSA TOVÁBBI MEGKÖZELÍTÉSEK SZERINT Bevezetés az osztályozási kifejezések közötti függség szerint hierarchikus, mellérendel a feltárás mélysége szerint generalizáló individualizó a szerkezetük szerint prekoordinált- posztkoordinált a tartalmuk szerint - egyetemesek, szakterületiek (speciálisak) az automatizálás mértéke szerint nem-automatikus, félautomatikus, automatikus a földrajzi elterjedés szerint - nemzetközi, nemzeti, helyi-regionális

22 4.4. A KERESNYELVEK ALKALMAZÁSA ÉS FEJLESZTÉSE /2. Helyzetkép és trendek Keresnyelvek/eszközök és kombinációik /5. Felmérések, tapasztalatok- A természetes nyelven alapuló keresnyelvek megfelelése a követelményeknek Az integráció követelménye horizontális és vertikális

23 4.4.1 Helyzetkép a keresrendszerek fejldésére ható trendek Technológiai tényezk (az automatizálás, az integrált könyvtári rendszerek, a webes szolgáltatások,) Komplex tényezk (a hálózati együttmködés), Emberi tényezk (a minségi források kiválasztásának igénye). Az ezredfordulóra a világméret Internet kialakulásával gyökeresen átalakult mind az osztályozási, mind pedig az információkeres tevékenység. Teljesen új szakmai csoportok kezdtek foglalkozni a hálózaton belül használt rendez és keresrendszerek készítésével.

24 4.4.1 Helyzetkép (folyt)- a természetes alapú keresnyelvek alkalmazása (1) Tárgyszavazás (manuálisan) - a 19. század derekától (2) Kulcsszavas indexelés (manuálisan) - a 19. századtól (pl. név, tárgymutató) (3) Kulcsszavas indexelés (félautomatikusan) az 1950-es évek végétl (KWIC-index stb.) (4) Kulcsszavas és tárgyszavas (deszkriptoros) indexelés (automatikusan adatbázisokban) az 1960-as évektl, majd OPAC-okban 1980-as évektl (5) Internetes indexel rendszerek es évektl (6) Új szemantikai eljárások és módszerek - a 2000-es években Több dudás is megfér egy csárdában. (Paczolay)

25 Keresnyelvek és kombinációk Válas György szerint többféle keresnyelv alkalmazása szükséges egy rendszerben, és a konkrét keresésnél kell eldönteni, hogy az alábbiak közül melyiket vagy melyek kombinációját használjuk. 1) tezaurusz; 2) "szabad" tárgyszavas keresés; 3) hierarchikus osztályozási rendszer; 4) speciális adatmezk kötött formátumú keresése; 5) szabad szöveges keresés. (VÁLAS, 1999.) Mindehhez tudatosítani kell a különféle IKNY-ek sajátos elnyeit és lehetségeit.

26 4.4.4./5 A kötetlen, szabályozatlan keresnyelvek megfelelése a követelményeknek - elnyök Szókincse az aktuális, "él" (szak)nyelvbl táplálkozik, azt tükrözi, az új témakörök szabadon, gyorsan kereshetk benne, az osztályozás mélysége a téma tárgyalásának mélységével mindig egybeesik. könnyen megtanulható és használható, elég a nyelvet, betrendet ismerni. A betrendben gyorsan követhetk a tudományos és egyéb eredmények, a terminológia változásai, ha elég pontosan tudjuk, mire is vagyunk kíváncsiak, Egyaránt alkalmasak egyedi információk és csoportok leírására, Szabadszavas keresés olyan a szövegben szerepl információkhoz is "utat nyit", amelyek a szigorúan ellenrzött IKNY útján gyakorlatilag nem elérhetk (pl. személynevek, földrajzi nevek, specifikus tárgyi megnevezések, márkanevek, géptípus nevek, szoftvernevek). A szavak kombinációi jól kereshetk a keresés pontosítása érdekében /posztkoordináció/ A szavak viszonylag kényelmesen böngészhetk (pl. adatbázisokban nyelvi, kiadás, kiadó, tárgyi, földrajzi, személynév stb. indexek szerint)

27 4.4.4./5 A kötetlen, szabályozatlan keresnyelvek miben nem felelnek a követelményeknek? mivel a természetes nyelv soha nem egyértelm, a kereskifejezések egyértelmvé tétele nagy körültekintést igényel - nehéz a homonima-, szinonimaproblémát kezelni, csak igen terjengõsen lehet osztályozni, a kulcsszavas keresésnál fontos lehet a kulcsszavak közvetlen szövegkörnyezete, mely annak jelentését is meghatározza. a szövegekben gyakoriak az összetett szavak, amelyeket nem könny megragadni, s így megtalálni sem, a fogalmi struktúra kidolgozatlan, a felhasználót nem segítik (eléggé) a kulcsszavak közötti összefüggések meglátásában, az egyes tárgykörök fogalmai teljesen szétszóródnak a betrendben, a felhasználó nem kap semmilyen képet a tudományok, szakterületek egészére stb. vonatkozóan..1. Alapfogalmak, történet, elterjedés

28 4.4.4./.5 Hogyan lehet a hátrányokat kiküszöbölni - a szókapcsolatok elemzésének példája A hátrányok kiküszöbölésére a vizsgálatot kiterjesztették a szókapcsolatok elemzésére is. Gyakran egy fogalom nyelvi megfelelje ugyanis nem egyetlen szó, hanem valamilyen szintagma (szókapcsolat, kifejezés), pl. "információs társadalom", " élethosszig tartó tanulás", "nyitott és távoktatás "stb. Ezek keresése a helyzeti operátorok segítségével történhet, pl. információs(1w) társadalom a Dialog rendszerben való keresésnél azt jelenti, hogy a természetes szövegbl azokat a szókapcsolatokat választjuk ki, amelyekben az információs illetve a társadalom kifejezések 1w (w= word, szó) azaz egy szó távolságra állnak csak egymástól. A Google-ban idézjelek ( -k) közé téve biztosíthatjuk egy szókapcsolat, kifejezés egyértelm keresését stb.

29 4.4.6 Az integráció követelménye horizontális és vertikális Horizontális integráció egy keresrendszerben érhetk el a különböz információforrások adatai, vagy legalábbis egy felhasználói felületen. Az OPAC-okban pl. helyet kapnak a legkülönfélébb dokumentumtípusok szurrogátumai (hagyományos, AV-, elektronikus dokumentumok). A használt keresnyelvek nem mindig ugyanazok (könyvek, idszaki kiadványok, szakdolgozatok stb. esetén eltérhetnek, ami gyakran indokolható is) Vertikális integráció a feldolgozási láncban egy mveletet csak egyszer kell elvégezni, a késbbiekben annak kimenetét a következ mvelet bemeneteként használják ( pl. integrált könyvtári rendszerben, közös, osztott katalogizálási rendszerekben). Ehhez elengedhetetlen a keresnyelvek egymásraépül, közös fejlesztése, egységes elvek, szempontok, szabályok alkalmazása.

30 KÉRDÉSEK - Alapfogalmak Mik a természetes nyelven alapuló keresnyelvek fejldésének f hajtóeri? Mik voltak a f állomásai? Hogyan értelmezi a nyelvészeti irányzat a IKNYeket? Mit jelent a specifikusság elve? Mit jelent a precedens-nélküliség elve? Mit jelent a relációmegelz transzformáció? Mik az uniterm f jellemzi?

31 KÉRDÉSEK keresnyelvek szabályozottsága Mik a nyelvi szabályozottság szintjei, hozzon példákat is! Mi volt Luhn négy kiinduló hipotézise? Mik a szabályozatlan IKNY f jellemzi - elnyei és hátrányai? Mik a szabályozott nyelv IKNY-ek f jellemzi elnyei és hátrányai?

32 KÉRDÉSEK további hat felosztási szempont Hogyan, milyen szempontok szerint csoportosíthatók az IKNY-ek? Az osztályozási kifejezések függsége szerinti rendszereknek mik a f jellemzik? A feltárás mélysége szerint milyen rendszerek vannak és mik a f jellemzik? A szerkezetük szerint milyen rendszerek vannak és mik a f jellemzik? A tartalmuk szerint milyen rendszerek vannak és mik a f jellemzik? Az automatizálás mértéke szerint milyen rendszerek vannak és mik a f jellemzik? A földrajzi elterjedés szerint milyen rendszerek vannak és mik a f jellemzik?

33 KÉRDÉSEK a keresnyelvek alkalmazása és fejlesztése Milyen tényezk befolyásolják az IKNY-ek fejldését? Milyen kombinációk lehetségesek az IKNYek között? Mit jelent az integráció, milyen két ága van? Alapfogalmak, történet, elterjedés

34 1. MEGJEGYZÉSEK..

INTERNETES KERESŐRENDSZEREK MŰKÖDÉSE. Bóta László

INTERNETES KERESŐRENDSZEREK MŰKÖDÉSE. Bóta László Bóta László MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK INTERNETES KERESŐRENDSZEREK MŰKÖDÉSE Bóta László Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt

Részletesebben

Palotásné Pánti Róza: Könyvtári katalógusok

Palotásné Pánti Róza: Könyvtári katalógusok Palotásné Pánti Róza: Könyvtári katalógusok Állományrendezés A könyvtárak anyagát, más szóval gy jteményét szükségszer bizonyos meghatározott elvek alapján rendezni, rendszerbe rakni, különben csak dokumentumok

Részletesebben

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MAGATARTÁS-VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FELSŐVEZETŐK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI SZOKÁSAIRA

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái *

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Nyelv és iskola Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Az anyanyelvi nevelés új stratégiáinak megfogalmazását, a tartalmi és módszerbeli modernizációt szolgáló helyes döntéseket a változó világ, a kor követelményei

Részletesebben

Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához. Répásné Szappanos Márta *

Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához. Répásné Szappanos Márta * Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához Répásné Szappanos Márta * Absztrakt A vezeti információs rendszer létrehozása nem egyszeren egy szoftver megvásárlását és benne jelentéshalmaz összeállítását

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT AZ ÁLLAM ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN

PROJEKTMENEDZSMENT AZ ÁLLAM ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN PROJEKTMENEDZSMENT AZ ÁLLAM ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN KÉZIKÖNYV 1 Tartalom 1. Elszó... 6 2. A projekt-ötlettl a projekttervig... 13 2.1. Projekt, projektmenedzsment... 17 2.1.1. Alapfogalmak... 17 2.1.2. A projekt

Részletesebben

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Készítette: dr. Ternai Katalin Budapest, 2008. 1 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Információrendszerek Tanszék Az ERP rendszerek

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Szabó Bálint

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Szabó Bálint Szabó Bálint MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Szabó Bálint Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK A SZERVEZETEK GYAKORLATÁBAN

ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK A SZERVEZETEK GYAKORLATÁBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Az emberi erforrások társadalmi-gazdasági összefüggései program ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK

Részletesebben

Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük Oroszországban Versenydolgozat

Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük Oroszországban Versenydolgozat Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Kereskedelem és Marketing Szak Vállalatgazdaságtan Intézet Vállalatgazdaságtan Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS MENEDZSMENT

VÁLLALKOZÁS MENEDZSMENT SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzemtani Tanszék VÁLLALKOZÁS MENEDZSMENT EGYETEMI JEGYZET Készítette: Dr. Kovács Árpád Endre Gödöllő, 2001 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 7 2.

Részletesebben

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés Korai fejlesztés Az európai helyzet elemzése Kulcstényez k és ajánlások Összefoglaló jelentés Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentés a Korai fejlesztés

Részletesebben

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel Dr. Pétery Kristóf Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 5. az NJSZT Syllabus 5 alapján Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás,

Részletesebben

Az élelmiszersegélyek változó környezete és élelmezésbiztonsági hatásának mérése

Az élelmiszersegélyek változó környezete és élelmezésbiztonsági hatásának mérése Tiba Zoltán Gábor Az élelmiszersegélyek változó környezete és élelmezésbiztonsági hatásának mérése Világgazdaságtan Tanszék Témavezet: Dr. Surányi Sándor Bíráló bizottság névsora: Tiba Zoltán Gábor 2 BUDAPESTI

Részletesebben

Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén

Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Hangya Gábor őrnagy Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés

Részletesebben

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Ábrák jegyzéke...6 Táblázatok jegyzéke...7 Előszó...8 1. Bevezető...10 1.1. A korszerű vállalatirányítás eszközei...10 1.2. A könyv felépítése...11 1.3. Az információs

Részletesebben

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba Ozsváth Károly, Ács Pongrác Bevezetés a sporttudományos kutatásba 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 7 2. A tudományos kutatás alapfogalmai... 8 2.1. Tudomány és kutatás...8 2.1.1. A kutatás szintjei...

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

A szaknyelvek és a szaknyelvi szövegek egyes sajátosságairól

A szaknyelvek és a szaknyelvi szövegek egyes sajátosságairól 446 Baczerowski Janusz A szaknyelvek és a szaknyelvi szövegek egyes sajátosságairól A mai civilizáció egyik legjellemzbb tulajdonsága az emberi munka egyre gyorsuló ütemben történ szakosodása. Ennek eredményeként

Részletesebben

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban A skála módosításának okai A kompetenciamérések bevezetésénél is megfogalmazott, ám akkor adatvédelmi szempontok miatt nem megvalósítható igény volt, hogy

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

Az elektronikus tartalmak minségi és biztonsági kérdései felhasználói nézpontból

Az elektronikus tartalmak minségi és biztonsági kérdései felhasználói nézpontból 1/51 Az elektronikus tartalmak minségi és biztonsági kérdései felhasználói nézpontból Keywords: ICT-quality, ICT-security, Content building, Usability, Content authenticity, Design methodology, Ergonomics,

Részletesebben

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1 1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1.1. Ismétlő áttekintés Ismeret Adat Információ Az emberek (nem csak a gazdaság, a közigazgatás vagy egyéb tevékenységet folytató területek irányítói,

Részletesebben

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint!

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! Marketingkutatás A marketingkutatás olyan objektív formális eljárás, amely a marketing döntéshozatalt

Részletesebben