2014. november 13-i rendkívüli ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. november 13-i rendkívüli ülésére"

Átírás

1 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (V.1.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Kiss Béla alpolgármester Készítette: Hatósági Iroda Tárgyalta: Humán Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. képviselője Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: - Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (V. 1.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak indokolják. I. A szociális célú tűzifa támogatással kapcsolatos rendelkezések módosítása A tűzifával kapcsolatos rendelkezések az augusztusi rendeletmódosítás során újultak meg. Akkor mintegy 40 m 3 kiosztható fa állt rendelkezése. A korlátozott mennyiség miatt a jogosultsági feltételeket úgy határozta meg a testület, hogy lényegében a nehéz anyagi helyzetben lévő nagycsaládok részesüljenek ebben a támogatási formában. Eredetileg október 31-e volt a benyújtási határidő, amelyet a képviselő-testület az alakuló ülésen december 31-re módosított. A jelenlegi feltételrendszer szerint szociális célú tűzifa támogatásban az részesíthető, a) aki a családjában három vagy ennél több gyermeket nevel, b) saját maga vagy házastársa, illetve élettársa aktív korúak ellátásában (foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy rendszeres szociális segélyben) részesül, és c) lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, legfeljebb 2 m 3 tűzifa mennyiségig, kizárólag természetbeni ellátás formájában. Az eddig beérkezett kérelmek száma meglehetősen kevés (5 darab), így indokolt enyhíteni a feltételeken, mégpedig úgy, hogy a) azon kétgyermekes családoknak is járjon tűzifa, amelyeknél legalább az egyik szülő aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély) jogosult, valamint b) az is kapjon tűzifát, akik a szociális törvény szerint egészségkárosodott személyként jogosult rendszeres szociális segélyre. Időközben a kiosztható mennyiség növekedett, mivel Gunarasban jelentős mennyiségű (kb. 50 m 3 ) fa kivágására került sor. Erre tekintettel javasolt egy méltányossági rendelkezés is, amely lehetőséget biztosítana a fenti feltételeknek meg nem felelő, krízishelyzetbe kerülő személyek számára 1 m 3 tűzifa biztosítására különös méltánylást érdemlő esetben. II. A Start-munkaprogram keretében megtermelt termények kiosztására vonatkozó rendelkezések módosítása A rendelet legutóbbi módosítása következtében nyílt lehetőség arra, hogy a Startmunkaprogram keretében megtermelt terményeket az önkormányzat önkormányzati segélyként biztosítsa az arra rászorulók részére. 2

3 A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai felhívták a figyelmet arra, hogy az ebben az évben megtermelt zöldségeket az állagromlás miatt indokolt minél előbb kiosztani az előző években alkalmazott módon, vagyis lényegében kampányjelleggel egy nagyobb osztás keretében. A kiosztásra kerülő egységcsomag összeállításához az NKft. munkatársainak szükséges tudnia, hogy hány fővel kalkulálhatnak. Ha ez a szám 1000 fő, akkor egy egységcsomagba kb. 1 kilogramm foghagyma, 15 kilogramm burgonya és 5 kilogramm vöröshagyma kerülhet. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó munkatársaival egyeztetve arra teszek javaslatot, hogy külön kérelem nélkül részesüljön terményben minden olyan személy, aki legalább egy alkalommal önkormányzati segélyt kapott. A Hivatal adatgyűjtése szerint kb. 800 ilyen jogosult van. A rendeletmódosítás elfogadása esetén a jogosultak értesítést kapnak arról, hogy melyik napokon vehetik át a terménycsomagot (az időpontok meghatározása az NKft.- vel egyetértésben történne). A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem: Az önkormányzati rendelet tervezetének előzetes hatásvizsgálata: 1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Többen részesülhetnek tűzifa támogatásban, illetve karácsony előtt teljes egészében kiosztásra kerülhetnek a startos termények. 2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt, illetve egészségügyi hatásai nincsenek. 3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Mind a Hivatal, mind az ügyfelek számára kisebb lesz az adminisztrációs teher, nem kell külön kérelmet benyújtani a terménycsomag igényléséhez. 4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szabályozás alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítottak. 3

4 5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az rendeletmódosítás elfogadása nélkül az idei évben megtermelt és raktározott termények kiosztása esetlegessé válik, az állagromlás miatt egyre fogy a mennyiség. Kiss Béla alpolgármester 4

5 Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (V.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19/D. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 19/D. Szociális célú tűzifa támogatás (1) A téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás (a továbbiakban: szociális célú tűzifa támogatás) nyújtható önkormányzati tulajdonú ingatlanról kitermelt, tűzifaként hasznosítható faállomány összmennyisége erejéig. (2) Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, aki lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, és a) családjában két vagy ennél több gyermeket nevel, továbbá ő vagy házastársa, élettársa aktív korúak ellátásában (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély) részesül, vagy b) rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott. (3) Különös méltánylást érdemlő esetben az a személy is részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, aki a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg. E bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő eset olyan esemény vagy élethelyzet így különösen fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése amelyre tekintettel a kérelem elutasítása az eset körülményeit mérlegelve rendkívül méltánytalan lenne. A különös méltánylást érdemlő körülményt megfelelően igazolni kell. (4) A szociális célú tűzifa támogatás iránti igényeket a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségétől függően, de legkésőbb december 31. napjáig lehet benyújtani a 11. melléklet szerinti formanyomtatványon. (5) A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, a (2) bekezdés szerinti esetben legfeljebb 2 m 3, a (3) bekezdés szerinti esetben legfeljebb 1 m 3 tűzifa mennyiségig, kizárólag természetbeni ellátás formájában. 5

6 (6) A tűzifa házhozszállításáról a támogatásban részesült személy köteles gondoskodni. 2. A Rendelet 11. (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5a) Önkormányzati segélyként a tárgyévben egy alkalommal külön kérelem benyújtása nélkül jogosult a Start-munkaprogram keretében megtermelt terményekből álló, a jogosultak számára tekintettel összeállított élelmiszercsomagra az, aki a tárgyévben legalább egy alkalommal készpénzben vagy Erzsébet-utalvány formájában önkormányzati segélyben részesült. A termények betakarítását követően a polgármester határozza meg, hogy a tárgyév mely napjáig önkormányzati segélyben részesülők jogosultak élelmiszercsomagra. A jogosultakat a polgármester köteles értesíteni az élelmiszercsomag átvételnek időpontjáról és helyszínéről, az átvételt dokumentálni kell. 3. A Rendelet 20. (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1a) A /2014. ( ) önkormányzati rendelettel megállapított (5a) bekezdés hatálybalépését megelőzően a Start-munkaprogram keretében megtermelt terményre benyújtott önkormányzati segély iránti kérelmeket a benyújtás napján hatályos rendelkezések szerint kell elbírálni azzal, hogy terményfajtára és a betakarítási időszakra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, valamint a feltételeknek megfelelő kérelmező a november -től hatályos (5a) bekezdés szerinti élelmiszercsomagra jogosult. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Szabó Loránd polgármester dr. Letenyei Róbert jegyző 6

7 A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik: 1. A szociális célú tűzifa támogatásra vonatkozó új rendelkezéseket tartalmazza. A jogosultsági feltételek enyhülnek, illetve tűzifa nyújtására méltányosság alapon, különös méltánylást érdemlő esetben is lenne lehetőség. 2. A Start-munkaprogram keretében megtermelt terményekből álló élelmiszercsomagra mindenki jogosult lenne, aki évközben önkormányzati segélyben részesült. 3. Átmeneti rendelkezés azokra a kérelmekre, melyeket az alakuló ülésen elfogadott és a jelen rendeletmódosítás közötti időszakban terjesztettek elő. 4. A hatályba lépésről rendelkezik. 7

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

2013. szeptember 26-i rendes ülésére

2013. szeptember 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 29. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 57/2008.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524'585; FAX: ' 36 42 524-')86 E MAIL: NYHSZO(@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 44770-2/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesz té s - a Közgyűléshez

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Dióskál

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/303-9/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18 - i nyilvános testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendeletalkotás az önkormányzati

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: jegyzo@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testülete /2013. (.) önkormányzati rendelete tervezet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Taktaszada Község Önkormányzatának

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1019/1/2015 9. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..)

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

2011. március 31. napján tartandó

2011. március 31. napján tartandó Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 758/2011. Sorszám: 4. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 31.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére E l ő t e r j e s z t é s Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Vigántpetend község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról 2015. március 1. napjától hatályos települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Részletesebben

Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012.(III.28.)Önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10901. számú törvényjavaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. április 1

Részletesebben