I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR (1.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR (1.)"

Átírás

1 JOGSZABÁLYI ALAPOK

2 I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR (1.) 1. Magyarország Alaptörvénye 2. Katasztrófavédelmi törvény (2011. évi CXXVIII. tv.) és a végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet 3. Honvédelmi törvény (2011. évi CXIII. tv.) és a végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII.22.) Korm. rendelet

3 I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR (2.) 1. 62/2011. (XII.29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól /2012. (V.15.) kormányhatározat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról 3. 8/2012 BM OKF utasítás a polgári védelmi szervezetek és az önkéntes mentőszervezetek megalakításáról, riasztásáról, valamint katasztrófaveszély és veszélyhelyzet esetén történő alkalmazásáról

4 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) G) cikk (2) Magyarország védelmezi állampolgárait XXXI. cikk (5) Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében sarkalatos törvényben meghatározottak szerint polgári védelmi kötelezettség írható elő. XXXI. cikk (6) Honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében sarkalatos törvényben meghatározottak szerint mindenki gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhető. 48. cikk-54. cikk tartalmazza a különleges jogrendre vonatkozó szabályokat.

5 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról. Kimondja: 1. (1) A katasztrófavédelem nemzeti ügy. A védekezés egységes irányítása állami feladat. 1. (2) Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben.

6 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról. Tartalmazza: A katasztrófák elleni védekezés irányításának kormányzati, területi és helyi feladatait. (Kormány, Kormányzati koordináció, védelmi bizottságok, védelmi bizottsági elnökök, polgármesterek, gazdálkodó szervezetek vezetői, önkéntes szervezetek) A hivatásos katasztrófavédelmi szervek meghatározását, feladatait. (központi, területi és helyi szervek) Szabályozza az alsó, felső és küszöbérték alatti üzemek működését. (biztonsági elemzés, biztonsági jelentés, belső-külső védelmi és súlyos káresemény elhárítási terv készítési kötelezés, bírságolás) A katasztrófaveszély és veszélyhelyzeti szabályozást. A polgári védelmi feladatokat, kötelezettségeket, polgári védelmi szervezeteket, gazdasági és anyagi szolgáltatás rendszerét.

7 234/2011 (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról. Tartalmazza: A polgármester katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő részletes feladatait. A katasztrófasegély nyújtásának szabályait. A védekezés elszámolható költségeit. A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályait és védelmi követelményeit. (kockázatbecslés, kockázatazonosítás, kockázatelemzés-és értékelés, bekövetkezési gyakoriság) A veszély-elhárítási tervezés rendjét. (általános követelmények, tervkészítés szintjei, tervkészítésre kötelezettek köre, terv tartalma)

8 234/2011 (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról. A lakosság riasztásának, veszélyhelyzeti tájékoztatásának, egyéni védőeszköz ellátásának, a kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés szabályait. Az önkéntes mentőszervezetek közreműködésének szabályait. A közbiztonsági referensre vonatkozó szabályokat. A katasztrófavédelmi célú gazdasági-anyagi szolgáltatások teljesítésének és kártalanításának rendjét. (kijelölés, nyilvántartás, igénybevétel, teljesítés, szolgáltatás megszüntetése) A helyreállításra és újjáépítésre vonatkozó szabályokat. (kárfelmérés, felhasznált pénzeszközök nyilvántartásának ellenőrzése, elszámolás)

9 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól. Tartalmazza: A belügyminiszter irányítása alatt álló szervek katasztrófavédelmi feladatait. (rendőrség, büntetés-végrehajtás, Alkotmányvédelmi Hivatal, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, TEK, védelmi bizottságok) A polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának és alkalmazásának szabályait. A katasztrófavédelmi felkészítés követelményeit. (polgári védelmi szervezetek elméleti és gyakorlati felkészítése, közigazgatási vezetők, a köznevelésben résztvevők és a lakosság felkészítésének rendje)

10 II. NEMZETI VÉDEKEZÉS IDŐSZAKAI 1. Alaptörvényben minősített időszakok: a különleges jogrend szabályai (rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, váratlan támadás és veszélyhelyzet) 2. A veszélyhelyzet 3. A katasztrófaveszély 4. A katasztrófa károsító hatása által érintett terület

11 RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT Az Országgyűlés hadiállapot kinyilvánítása vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (háborús veszély) esetén kihirdeti a rendkívüli állapotot, és Honvédelmi Tanácsot hoz létre. A Honvédelmi Tanács elnöke a köztársasági elnök, tagjai az Országgyűlés elnöke, az országgyűlési képviselőcsoportok vezetői, a miniszterelnök, a miniszterek és tanácskozási joggal a Honvéd Vezérkar főnöke. A Honvédelmi Tanács gyakorolja: a) az Országgyűlés által rá átruházott jogokat; b) a köztársasági elnök jogait; c) a Kormány jogait.

12 SZÜKSÉGÁLLAPOT Az Országgyűlés a törvényes rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos, erőszakos cselekmények esetén szükségállapotot hirdet ki. Szükségállapot idején a sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket rendeleti úton a köztársasági elnök vezeti be. A bevezetett rendkívüli intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés elnökét.

13 MEGELŐZŐ VÉDELMI HELYZET Az Országgyűlés külső fegyveres támadás veszélye esetén vagy szövetségi kötelezettség teljesítése érdekében meghatározott időre kihirdeti a megelőző védelmi helyzetet, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Kormányt sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetésére.

14 VÁRATLAN TÁMADÁS A Kormány külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése esetén a támadás elhárítására, Magyarország területének a honi és szövetséges légvédelmi és repülő készültségi erőkkel való oltalmazására, a törvényes rend, az élet- és vagyonbiztonság, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében szükség esetén a köztársasági elnök által jóváhagyott fegyveres védelmi terv szerint a szükségállapot vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó döntésig a támadással arányos és arra felkészített erőkkel azonnal intézkedni köteles.

15 VESZÉLYHELYZET A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be. A Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. A Kormány ezen rendelete 15 napig marad hatályban, kivéve, ha a Kormány az Országgyűlés felhatalmazása alapján a rendelet hatályát meghosszabbítja.

16 Amennyiben a veszélyhelyzet több megyét érint, vagy ha a katasztrófa elhárítása érdekében ez szükséges, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter miniszteri biztost nevezhet ki. A miniszteri biztos feladata az érintett területen a védekezési feladatok összehangolása. A miniszteri biztos utasíthatja a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét. Veszélyhelyzetben a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását helyszínre érkezésétől- a polgármestertől a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője által kijelölt személy veszi át.

17 VESZÉLYHELYZET Az Alaptörvény 53. cikkében meghatározott olyan helyzet, amelyet különösen a következő események válthatnak ki: elemi csapások, természeti eredetű veszélyek. - árvízvédekezés során, ha az előrejelzések szerint az áradó víz az addig észlelt legmagasabb vízállást megközelíti és további jelentős áradás várható, vagy elháríthatatlan jégtorlasz keletkezett, vagy töltésszakadás veszélye fenyeget, - belvízvédekezés során, ha a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet és a veszélyeztetés olyan mértékű, hogy a kár megelőzése, az újabb elöntések elhárítása meghaladja az erre rendelt szervezetek védekezési lehetőségeit, - több napon keresztül tartó kiterjedő, folyamatos, intenzív, megmaradó hóesés vagy hófúvás, - más szélsőséges időjárás következtében az emberek életét, anyagi javait a lakosság alapvető ellátását veszélyeztető helyzet következik be, - földtani veszélyforrások.

18 VESZÉLYHELYZET Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszély - a veszélyes anyagokkal és hulladékokkal történő tevékenység során a szabadba kerülő anyag az emberi életet, egészséget, továbbá a környezetet tömeges méretekben és súlyosan veszélyezteti, - nem tervezett radioaktív kiszóródás és egyéb sugárterhelés, amely a biztonságot kedvezőtlenül befolyásolja és a lakosság nem tervezett sugárterhelését idézi elő.

19 VESZÉLYHELYZET Egyéb eredetű veszélyek - tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány, - ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni és felszín alatti vizek haváriaszerű szennyezése, - bármely okból létrejövő olyan mértékű légszennyezettség, amely a külön jogszabályban meghatározott riasztási küszöbértéket meghaladja, - a kritikus infrastruktúrák olyan mértékű működési zavara, melynek következtében a lakosság alapvető ellátása több napon keresztül, vagy több megyét érintően akadályozott.

20 A katasztrófa károsító hatása által érintett terület: Az a lehatárolt terület, ahol a katasztrófa következményeinek elhárítása, vagyis a hatékony és eredményes helyreállítás érdekében kormányzati intézkedésekre van szükség. A helyreállítás időszakában is kihirdethető a veszélyhelyzet! közigazgatási hatósági eljárástól való eltérés, a gazdasági tevékenységet folytató szolgáltatásra kötelezettek részére szerződéskötési kötelezettség állapítható meg, indokolt esetben részleges, vagy teljes forgalomkorlátozás vezethető be, korlátozható az ország egyes területeire történő belépés, áthaladás és tartózkodás.

21 KATASZTRÓFAVESZÉLY IDŐSZAKA NEM KÜLÖNLEGES JOGREND!!! Annak érdekében, hogy az előre jelezhető veszélyhelyzetek hatásaira való felkészülésre kellő idő álljon rendelkezésre, az új katasztrófavédelmi törvény bevezeti a katasztrófaveszély időszakát. Olyan folyamat vagy állapot, amelynek következményeként okszerűen lehet számolni a katasztrófa bekövetkezésének valószínűségével, és amely ez által veszélyezteti az emberi egészséget, környezetet, és az élet- és vagyonbiztonságot. Egy adott eseményt megelőző időszaka. Olyan intézkedések és döntések meghozatalára van lehetőség, amelyek révén a kialakuló helyzetek gyorsabban és eredményesebben kezelhetők.

22 KATASZTRÓFAVESZÉLY IDŐSZAK JELLEMZŐI Nem érvényesülnek az Alaptörvény szerinti különleges jogrendre vonatkozó szabályok. BM OKF főigazgatójának a központi veszély-elhárítási terv szerint lehetősége van a várható helyzet következményeinek csökkentése érdekében intézkedéseket tenni. Lehetőség van a Magyar Honvédség erőinek igénybevételére. (A vezérkari főnök, a honvédelmi miniszter, vagy a Kormány döntése rendelkezik az alkalmazásáról).

23

24 VESZÉLYHELYZETBEN ALKALMAZHATÓ RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK I. korlátozható, illetve ideiglenesen megtiltható a közúti, vasúti, vízi és légi járművek forgalma (meghatározott tartamra, vagy területre), korlátozni lehet a lakosság utcán vagy más nyilvános helyen való tartózkodását, megtiltható közterületi rendezvény, nyilvános gyűlés tartása, elrendelhető a lakosság kitelepítése, egyben befogadása, korlátozható a meghatározott területre történő belépés, ott-tartózkodás,

25 VESZÉLYHELYZETBEN ALKALMAZHATÓ RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK II. engedélyhez köthető az ország meghatározott területére utazni, átutazni vagy onnan kiutazni, elrendelhető, hogy az ország meghatározott területéről csak mentesítést követően lehet kilépni, elrendelhető a vasúti, közúti, vízi, légi szállítások biztosítása érdekében a javítókapacitások, valamint az állomások, kikötők, repülőterek, raktárak igénybevétele vagy használatának korlátozása, elrendelhető a nemzetgazdasági és más szempontból fontos vagyontárgyak elszállítása (kiürítése),

26 VESZÉLYHELYZETBEN ALKALMAZHATÓ RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK III. veszélyhelyzetben elrendelhető az ideiglenes polgári védelmi szolgálat ellátása, elrendelhető, a mentésre alkalmas bármely jármű, műszaki eszköz és földmunkagép igénybevétele, a veszélyhelyzet elhárításához szükséges mértékben kártalanítás mellett elrendelhető az ingatlan igénybevétele, illetve az építmény részleges vagy teljes bontása.

27 K A T A S Z T R Ó F A V É D E L E M 3 alappillére: 1. Polgári védelem 2. Tűzvédelem 3. Iparbiztonság

28 POLGÁRI VÉDELEM - fokozatosan alakult ki a korabeli légoltalmi feladatokból - az állampolgároknak joguk van a biztonsághoz - alapfeladata a lakosságvédelem - a lakosság felkészítése - pv szervezetek létrehozása, felkészítése, anyagi készleteinek biztosítása - tájékoztatás, figyelmeztetés, riasztás - egyéni védőeszközzel történő ellátás - lakosság kitelepítése, kimenekítése és befogadása - létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme - települések veszélyeztetettségének felmérése - veszély-elhárítási tervezés, szervezés

29 TŰZVÉDELEM - tűzmegelőzés - a tűzoltói események (tűzesetek, balesetek, egyéb kárelhárítás) során a gyors, hatékony, biztonságos beavatkozás - tűzvizsgálatok végzése

30 IPARBIZTONSÁG - Veszélyes üzemek felügyelete - Veszélyes áruk szállításának ellenőrzése - Kritikus infrastruktúrák védelme - Nukleáris baleset-elhárítás

31 1. A KATASZTRÓFAVÉDELEM IRÁNYÍTÁSA Hivatásos katasztrófavédelmi szervek 3 csoportba sorolhatók: 1. központi szerv (OKF) országos illetékességgel 2. területi szerv (VMKI) megyei / fővárosi illetékességgel 3. helyi szerv, melyek a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltóságok (HTP)

32 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 1. A Belügyminisztérium alá tartozik ugyanúgy mint a rendőrség vagy a büntetés-végrehajtás. 2. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 3. A katasztrófavédelem valamennyi szakaszában részt vesz, biztosítja az együttműködést hazai és nemzetközi szervezetekkel 4. Főigazgató vezeti 5. Főigazgató jogkörei: központi irányítási és felügyeleti katasztrófaelhárítás irányítási és koordinálási nemzetközi együttműködési

33 TERÜLETI SZERVEK A MEGYEI IGAZGATÓSÁGOK A területi szerv megyénkben: a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Feladatai: hatósági ügyekben eljár irányítja a hivatásos tűzoltóságokat és a katasztrófavédelmi kirendeltségeket felügyeli az önkormányzati tűzoltóságokat ellenőrzi a létesítményi tűzoltóságokat és az önkéntes tűzoltó egyesületeket igazgató vezeti

34 HELYI SZERV A KATASZRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Országosan 65 kirendeltség, Veszprém megyében 3 kirendeltség működik. Megyei kirendeltségek: Veszprémben, Ajkán, és Pápán működnek. Hatáskörük kiterjed az illetékességi területükön működő tűzoltó parancsnokságokra, katasztrófavédelmi őrsökre.

35 POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK A polgári védelmi kötelezettség az Alaptörvény rendelkezésein alapul Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében a sarkalatos törvényben meghatározottak szerint polgári védelmi kötelezettség írható elő.

36 POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK A kötelezettség alóli felmentési eseteket a Kat. (2011. évi CXXVIII. tv.) tartalmazza Mentes a polgári védelmi kötelezettség alól: a) a 18 éven aluli és a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárt elért személy, b) a terhes nő, terhességének megállapításától kezdve, c) a gyermekét saját háztartásában nevelő anya, a gyermek 6 éves koráig, d) a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő szülő, a gyermek 14 éves koráig, e) a szülő, ha 3 vagy ennél több 14 éven aluli gyermekét gondozza, f) aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra vagy gondozásra szoruló egyenes ági rokonát vagy házastársát egyedül látja el, g) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy aki egészségi állapota folytán a kötelezettség teljesítésére alkalmatlan.

37 A polgári védelmi kötelezettségét munkaköre ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával teljesíti: a) az országgyűlési képviselő, b) az európai parlamenti képviselő, c) az állami vezető, a vezetői megbízású, valamint feladatköre szerint katasztrófavédelmi feladatot ellátó kormánytisztviselő, köztisztviselő és közalkalmazott, d) a jegyző, e) a bíró, az ügyész, a közjegyző, a bírósági végrehajtó, f) a Magyar Honvédség tényleges és tartalékos állományú, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, e szervek alkalmazottja, g) az egészségügyi államigazgatási szerv kormánytisztviselője, h) a kórházi, a járóbeteg- és alapellátást végző orvos és szakképzett szakdolgozó, i) az állami mentőszolgálat dolgozója, betegszállító szervezet dolgozója, j) a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes és létesítményi tűzoltó, az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenységet végző tagja, k) a közfeladatot ellátó ágazati védekezési szervezet tagja, l) a közüzemi feladatot ellátó létesítmények üzemeltető személyzete, m) a szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, hivatását gyakorló pap, lelkész, rabbi.

38 POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK A polgári védelmi kötelezettség 4 fő tartalmi eleme: adatszolgáltatási kötelezettség bejelentési kötelezettség (szakképzettség szerzése, foglalkozás gyakorlásának megkezdése) megjelenési kötelezettség (polgármester határozatban rendeli el, megjelölt helyen és időpontban, kiküldés 8 nappal előtte) polgári védelmi szolgálat

39 POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK Csoportosítása: köteles polgári védelmi szervezetek önkéntes polgári védelmi szervezetek

40 POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK

41 POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK

42 TOVÁBBI BEVONHATÓ SZERVEK 1. kifejezetten mentési-elhárítási feladatok ellátására létrehozott szervezetek (pl. OMSZ) 2. egyes állami szervek (pl. vízügyi igazgatóságok) 3. Magyar Honvédség 4. rendvédelmi szervek

43 POLGÁRI VÉDELMI SZOLGÁLAT ELRENDELÉSE 1. Kormány 2. Belügyminiszter 3. Megyei (fővárosi) védelmi bizottság elnöke 4. Főpolgármester, polgármester

44 POLGÁRI VÉDELMI SZOLGÁLAT ELRENDELÉSE 1. Munkavégzés alóli felmentés, munkajogi védelem 2. Távolléti díj 3. Ha nem áll munkaviszonyban, a kötelező legkisebb munkabér óradíja 4. A költségek az elrendelőt terhelik 5. Ruházat, technikai eszköz, létesítmény a polgári védelem nemzetközi megkülönböztető jelével ellátni

45 POLGÁRI VÉDELMI SZOLGÁLAT ELRENDELÉSE Rendkívüli állapot, szükségállapot : időbeni korlát nélkül Katasztrófa megelőzése, veszélyhelyzet: polgári védelmi szolgálat) max. 15 nap (ideiglenes

46 POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET MEGALAKÍTÁSÁNAK FOLYAMATA Kockázatok azonosítása, kockázatelemzés Elégséges védelmi szint megtervezése Veszélyelhárítási tervek elkészítése Veszélyeztetettség függvényében a polgári védelmi szervezetek típusának, felszereltségének meghatározása Polgári védelmi szervezetek megalakítása, felszerelése, felkészítése

47 POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK A települési polgári védelmi szervezeteket úgy kell létrehozni, hogy azok alkalmasak legyenek a helyi veszélyeztető tényezők hatásainak csökkentésére és az elsődleges mentési tevékenységgel összefüggő védelmi feladatok elvégzésére.

48 POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK TÍPUSAI - Infokommunikációs egység - Lakosságvédelmi egység - Egészségügyi egység - Logisztikai egység - Műszaki egység A lehetséges kockázatok és veszélyeztető hatások kezelésére további egységek is létrehozhatók.

49 INFOKOMMUNIKÁCIÓS EGYSÉG - a lakosság helyi riasztása és tájékoztatása, - a polgári védelmi szervezetek állományának riasztása, - a riasztásra szolgáló technikai eszközök és berendezések működtetése, - a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a polgári védelmi szervezetek, az irányító és együttműködő szervek, szervezetek közötti kommunikáció biztosítása, - az informatikai és kommunikációs eszközök üzemeltetése, a vezetés infokommunikációs feltételeinek biztosítása, - a katasztrófa-elhárítási feladatok során igénybe vett kormányzati célú hálózatok üzemeltetőjével való kapcsolattartás.

50 LAKOSSÁGVÉDELMI EGYSÉG - a veszélyeztetett területről a lakosság kitelepítése, kimenekítése, valamint - a befogadással összefüggő feladatok ellátásának megszervezése és végrehajtása.

51 EGÉSZSÉGÜGYI EGYSÉG - a járványos növény- és állatbetegségek megelőzésében, terjedésének megakadályozásában, felszámolásában való közreműködés, - a halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan feladatok végrehajtásában való közreműködés, - a járványos megbetegedések, fertőzések által veszélyeztetett lakosság védelme érdekében szükséges megelőző intézkedések és a fertőtlenítő munkák elvégzése, - a sérült személyek felkutatása, elsősegélynyújtásban való részesítése, a sérültek gyűjtőhelyre, kórházba való szállítása, - a polgári védelmi szervezetek egészségügyi biztosítása, - a vegyi és radiológiai mentesítési feladatatok ellátása.

52 LOGISZTIKAI EGYSÉG - a polgári védelmi szervezetek működéséhez szükséges anyagi-technikai feltételek biztosítása, - a polgári védelmi szervezetek és az ideiglenesen ellátatlanná vált lakosság ellátása, - a szállítási feladatok végrehajtása, - a védelmi célú építmények és a kettős rendeltetésű építmények rendeltetésszerű használatának, valamint a tartózkodási szabályok betartatásának biztosítása, - a fővárosi metró élet- és vagyonvédelmi létesítményként alkalmazható szakaszaiban a védelem feltételeinek biztosítása, valamint - szükséggyógyintézetek logisztikai támogatása.

53 MŰSZAKI EGYSÉG - a rendkívüli időjárási viszonyok következményeinek felszámolása, - a romosodott épületekben lévő személyek felkutatása, mentése, - közreműködés: - az épületekben, kritikus infrastruktúrában keletkezett és egyéb műszaki károk felmérése, csökkentése, felszámolása, szükség szerinti helyreállítása, - a lakosság és az anyagi javak megelőző műszaki védelmének végrehajtásában, - a kulturális örökség védett elemei védelmében, - védelmi célú építmények létesítésében, építésében, - a vizek kártételei elleni védekezésben.

54 A MEGALAKÍTÁSI TERV A polgári védelmi szervezetek létrehozásának alapdokumentuma. Alapja: a település katasztrófavédelmi besorolása. Tartalma: a polgári védelmi szervezetek: -Rendeltetése -Megalakítási helye -Állománytáblázata -Eszközszükséglete A települési polgári védelmi szervezet megalakítási tervét a kirendeltség-vezető 3 évente felülvizsgálja és intézkedik a szükséges módosítások átvezetésére.

55 A MEGALAKÍTÁSI TERV Munkahelyi Települési Területi Központi Készíti gazdálkodó szervezet vezetője a kirendeltség-vezető közreműködésével jegyző a kirendeltség-vezető közreműködésével katasztrófavédelmi igazgató a fővárosi, megyei védelmi bizottság elnöke véleményével BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelője Jóváhagyja gazdálkodó szervezet vezetője polgármester BM OKF Főigazgatója BM OKF Főigazgatója

56 A polgári védelmi szervezetek egységeinek megalakítása A polgári védelmi egységek megalakítása során a veszélyeztetettségen túl a terület, település lakosságának számát és népsűrűségét kell figyelembe venni. Az I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések esetében a) lakos felett legalább 750 fő, b) lakos esetén legalább 500 fő, c) lakos esetén legalább 300 fő, d) lakos esetén legalább 150 fő, e) lakos esetén legalább 50 fő, f) lakos esetén legalább 20 fő, g) 300 lakos alatt legalább 6 fő. A 2000 lakos alatti településeken nem szükséges a létrehozott települési polgári védelmi szervezetet egységekre bontani.

57 Egyéni védőeszközökkel való ellátás A központi, a területi és a települési polgári védelmi szervezetek egyéni védőeszközökkel való ellátása központi készletekből történik. A központi készletek beszerzéséről és elosztásáról a főigazgató gondoskodik. A központi készletekből biztosított egyéni védőeszközök állagának megóvásáról és biztonságos tárolásáról a polgári védelmi szervezetek megalakítási helye szerint illetékes polgármester gondoskodik. A karbantartás és pótlás költségeit a polgári védelmi szervezet alkalmazásának elrendelője viseli.

58 A polgári védelmi szervezetek alkalmazása A területi pv. szervezet működési területe a megalakításának alapjául szolgáló közigazgatási egység. A területi pv. szervezet működési területén kívül történő alkalmazása során a mentésben való részvételére akkor kerülhet sor, ha a) az adott mentési feladat végrehajtásához szükséges pv. szervezet a mentéssel érintett megyében nem jött létre, vagy a feladatok a rendelkezésre álló szervezetek erejét és technikai lehetőségeit meghaladják, b) a feladatok elhúzódó jellege az adott területen működő polgári védelmi szervezetek váltását teszi szükségessé, vagy c) a mentési munkálatok elvégzésére más erők nem állnak rendelkezésre, és a késedelem életveszéllyel vagy jelentős anyagi kárral járhat. Amennyiben a területi polgári védelmi szervezet alkalmazására a szervezése alapjául szolgáló közigazgatási egység határán kívül kerül sor, irányításáért és a mentési tevékenység feltételeinek biztosításáért azon megye megyei védelmi bizottságának elnöke felelős, ahol a polgári védelmi szervezet a tevékenységet kifejti.

59 A települési polgári védelmi szervezetet az illetékes megyei védelmi bizottság elnökének döntése alapján lehet más településen alkalmazni. Amennyiben a települési polgári védelmi szervezet alkalmazására a településen kívül kerül sor, irányításáért és a mentési tevékenység feltételeinek biztosításáért annak a településnek a polgármestere felelős, amelynek érdekében a polgári védelmi szervezet a tevékenységet kifejti. A munkahelyi polgári védelmi szervezet működési területén kívüli alkalmazására a mentés irányításáért felelős személy döntése alapján kerülhet sor.

60 Az ideiglenes polgári védelmi szolgálat Az ideiglenes polgári védelmi szolgálat elrendelése írásban, vagy halasztást nem tűrő esetben szóbeli közléssel (hangosbemondó, kiértesítő, telefon, rádió- vagy televízió-közlemény útján) történhet. Ha a polgári védelmi szolgálatra kötelezés szóbeli közléssel történik, az érintettnek a határozatot az elrendeléstől számított 72 órán belül át kell adni. A polgári védelmi szervezetek alkalmazása és gyakoroltatása során a feladat ellátására csak az arra felkészített, megfelelő egyéni védőeszközökkel és munkaeszközökkel ellátott személy kötelezhető.

61 Az ideiglenes polgári védelmi szolgálat A polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott polgári védelmi szervezet tagja csak beleegyezésével vehető igénybe a nemzetközi szerződésen alapuló, az országhatáron túli mentési feladatok ellátására. A polgári védelmi egység vezetője az egység állománya tekintetében, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv vezetéssel megbízott tagja, a polgári védelmi szervezet teljes állománya tekintetében gyakorolja az utasításadás jogát. Az utasításadás jogát az egység vezetője a beosztó határozattal, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv vezetéssel megbízott tagja, megbízólevéllel igazolja.

62 A polgári védelmi szervezetbe beosztottak költségtérítése - A megjelenési és szolgálatteljesítési kötelezettségét teljesítő személy utazási költségtérítésre és a napi hat órát meghaladó felkészítés vagy szolgálat esetén természetbeni ellátásra jogosult. - Az utazási költségtérítés a közforgalmú vasutak 2. kocsi osztályának igénybevételéért fizetendő díj, közforgalmú vasúti közlekedés hiányában a menetrend szerinti autóbusz viteldíja. - A polgári védelmi szolgálatra kötelezett személy a szolgálat elrendelése esetén indokolt esetben más közlekedési eszköz igénybevétele után is jogosult költségtérítésre. A polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott polgári védelmi szervezet alkalmazásával összefüggő költségeket az alkalmazás elrendelője viseli.

63 A katasztrófavédelmi felkészítés célja A katasztrófavédelmi felkészítés célja a természeti, a civilizációs és egyéb eredetű katasztrófák, veszélyhelyzetek megelőzése, az elhárítás és a helyreállítás során jelentkező feladatok végrehajtására való felkészülés, továbbá bekövetkezés esetén a káros következmények lehető legkisebbre csökkentése. A polgári védelmi szervezet tagja határozattal kiképzésre és gyakorlatra osztható be, melynek időtartama évente nem haladhatja meg kiképzés céljából a 40, gyakorlat esetében a 72 órát. A felhívást a kiképzés vagy a gyakorlat időpontját megelőzően legalább 8 nappal kell kézbesíteni. A polgármester a kiképzésen és gyakorlaton való részvétel alól indokolt esetben kérelemre halasztást, illetve felmentést adhat, melyet 5 nappal korábban kell bejelenteni és igazolni.

64 A polgári védelmi szervezetek felkészítése A pv. szervezet tagjának kiképzése elméleti és gyakorlati formában történik. A polgári védelmi elméleti kiképzés típusai és időtartama: a) alapképzés, ami 6 óra, b) szakkiképzés, ami 8 óra, ebből ugyanazon a napon max. 6 óra tartható meg, c) továbbképzés, valamint d) vezetői képzés. Az elméleti kiképzésre a BM OKF évenként, a kockázatbecsléseknek és a veszély-elhárítási tervekben meghatározott feladatoknak megfelelően képzési programot készít, melyet a főigazgató hagy jóvá.

65 A polgári védelmi gyakorlati kiképzés célja: a) a felkészítés során elsajátított ismeretek elmélyítése és a gyakorlatban történő alkalmazás begyakorlása, b) a polgári védelmi szervezetek egymás közötti, valamint a mentésben részt vevő más szervekkel való együttműködésének gyakorlása, c) a mozgósítás időben történő elérése, valamint d) az a)-c) pontban foglaltak ellenőrzése. A polgári védelmi gyakorlati kiképzésre a BM OKF évenként, az elméleti kiképzéshez igazodó gyakorlati kiképzési programot készít, melyet a főigazgató hagy jóvá. A polgári védelmi gyakorlat elrendelésére jogosult: a) központi szinten a főigazgató, b) területi szinten a megyei védelmi bizottság elnöke, illetve az igazgató, c) helyi szinten a polgármester, illetve a kirendeltség-vezető.

66 A polgári védelmi szervezetek mozgósítására, a polgári védelmi szolgálat elrendelésére jogosult személy döntése alapján akkor kerülhet sor, ha más szervek (tűzoltóság, mentőszolgálat, vízkárelhárítási szerv, az érintett üzem baleset-elhárítási szerve) erői, eszközei nem elegendőek a kialakult helyzet felszámolásához, illetve, ha a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme ezt egyébként indokolttá teszi.

67 MOZGÓSÍTÁS ELRENDELÉSÉRE JOGOSULTAK A polgári védelmi szervezetek egyidejű és részleges mozgósítását elrendelheti: a Kormány a Belügyminiszter útján, az Országgyűlés, a Köztársasági Elnök tájékoztatása mellett, valamennyi polgári védelmi szervezet részére; A polgári védelmi szervezetek részleges mozgósítását elrendelheti: A Belügyminiszter a BM OKF Főigazgató kezdeményezése alapján, a kormány egyidejű tájékoztatása mellett, valamennyi polgári védelmi szervezet részére; A polgári védelmi szervezetek egyidejű és részleges mozgósítását elrendelheti: A megyei védelmi bizottság elnöke a belügyminiszter egyetértésével, a BM OKF Főigazgatójának egyidejű tájékoztatása mellett, az illetékességi területén létrehozott területi, települési és munkahelyi polgári védelmi szervezet részére az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv javaslatának figyelembe vételével; A település polgármestere a megyei védelmi bizottság elnökének egyetértésével, a BM OKF Főigazgatójának egyidejű tájékoztatása mellett, a településén létrehozott települési és munkahelyi polgári védelmi szervezet részére az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv javaslatának figyelembe vételével; a munkahelyi polgári védelmi szervezet részére a létrehozó gazdálkodó szerv vezetője a területileg illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv javaslatának figyelembe vételével és egyidejű tájékoztatása mellett; A polgári védelmi szervezetek magasabb mozgósítási készenléti fokozatból alacsonyabb mozgósítási készenlétbe történő helyezésére a készenlétbe helyezést elrendelő személy jogosult.

68 GYAKORLÁS, ELLENŐRZÉS Gyakorlásokat, ellenőrzéseket elrendelheti, valamennyi polgári védelmi szervezet részére: a BM OKF főigazgatója; a Belügyminiszter; illetékességi területén: a Megyei Védelmi Bizottság Elnöke; a Polgármester; a Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vezető; a MKI igazgató. a hatáskörébe tartozó szervezetek részére a létrehozó polgári szerv vezetője önállóan, illetve az érintett katasztrófavédelmi szervezet vezetőjének kezdeményezésére.

69 A MOZGÓSÍTÁS ELRENDELÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS MÓDSZEREI Eszközei: híradó eszközök (távbeszélő, elektronikus eszközök, telefax, EDR rádió); futárszolgálat. Módszerei: a BM OKF és alárendeltjei ügyeleti rendszerén keresztül; a védelmi igazgatás riasztási rendszerén; személyesen (vagy a jogosultak által aláírt megbízólevéllel ellátott személyek útján) szóban, illetve írásban; a médiaszolgáltatókon keresztül.

70 AZ ELRENDELÉS JOGOSULTSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE - híradó eszközön történő elrendelés esetén visszahívással; - személyesen, vagy megbízólevéllel történő elrendelés esetén a személyi okmányok egyeztetésével, (megbízólevél száma, érvényességi ideje, személyi azonosság egyezése, címzés, aláíró jogosultsága, bélyegző lenyomatának megléte).

71 A MOZGÓSÍTÁS KÉSZENLÉTI FOKOZATAI alapállapot; katasztrófavédelmi készenlét; katasztrófaveszély készenlét; teljes bevetési készenlét.

72 ALAPÁLLAPOT Célja: - Azon feltételek biztosítása, melyek lehetővé teszik a magasabb készenléti fokozat feladatainak normaidőn belüli végrehajtását. Feladatai: -Pv. szervezetek megalakítása, felkészítése, továbbképzése, -Megalakítási hely kijelölése, -Anyagi-technikai eszközök lebiztosítása, -Beosztó határozatok elkészítése.

73 KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉSZENLÉT Célja: -További rendszabályok bevezetése, -A magasabb készenléti fokozat gyors elérése. Feladatok: - Ügyeleti szolgálatok bevezetése, - Vezetési feltételek megteremtése, - Logisztikai biztosítás megteremtése.

74 KATASZTRÓFA VESZÉLY KÉSZENLÉT Célja: - A pv. szervezetek megalakítását, valamint a vezetés folyamatosságát biztosító rendszabályok bevezetése. Feladatok: -Készenlétbe helyezettek berendelése, -Málházás, anyagok és eszközök átvétele, -Állomány tájékoztatása.

75 TELJES BEVETÉSI KÉSZENLÉT Célja: - Mindazon feltételek megteremtése amelyek biztosítják az azonnali alkalmazás feltételeit. Feladatok : - Gyülekezési körletek elfoglalása, berendezése, - Működőképesség fenntartása, - Vezetés-irányítási helyek teljes személyi és anyagi feltöltése - Alkalmazási készenlét elérése.

76 III. A VÉDELMI IGAZGATÁS RENDSZERE

77 A VÉDELMI IGAZGATÁS RENDSZERE A közigazgatás részét képező elem a védelmi igazgatás, mely központi, területi, helyi és települési szinten valósul meg. A védelmi igazgatást az állam komplex védelmi feladatainak megvalósítására hozták létre. Az országvédelem centralizált irányítási igényeit az alkotmányos alapon szervezett védelmi rendszer elégíti ki. A védelmi igazgatáson belül megkülönböztethetőek a szakigazgatási feladatokat és az általános igazgatási feladatokat ellátó védelmi igazgatási szervek.

78 A VÉDELMI IGAZGATÁS RENDSZERE Kormányzati szint 1. Kormány 2. kormányzati koordinációs szerv 3. katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter (belügyminiszter) 4. ágazati miniszterek 5. a központi államigazgatási szervek

79 A kormányzati szint tevékenysége A Kormány végzi: a katasztrófák elleni védekezés legfelsőbb szervezését és irányítását (különböző előkészítő, szervező és tervező feladatokat lát el) a tervezés kormányszintű végrehajtását, a katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok tárcák közötti koordinációját. A Kormány a katasztrófavédelmi feladatok tekintetében döntéshozó és intézkedési hatáskörökkel bír.

80 Kormányzati koordinációs szerv feladatai: A Kormány a katasztrófavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítése és a védekezéssel kapcsolatos feladatok ágazati összehangolása és irányítása érdekében kormányzati koordinációs szervet működtet. A KKB elnöke a belügyminiszter. A KKB elnök-helyettese az elnök által kijelölt tag. A KKB tagjai a honvédelmi miniszter, a közigazgatási és igazságügyi miniszter, a külügyminiszter, a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti erőforrás miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter és a vidékfejlesztési miniszter által kijelölt állami vezető. A KKB tevékenységének tudományos támogatása, a szakmailag megalapozott döntés előkészítés érdekében Tudományos Tanácsot, operatív tevékenységének támogatása érdekében operatív munkaszerveként Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központot működtet.

81 KKB felépítése

82 Területi szint Megyei védelmi bizottság

83 A megyei, fővárosi védelmi bizottság Rendeltetése, hogy illetékességi területén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve közreműködésével összehangolja és irányítsa a megelőzés, a felkészülés és a védekezés megyei és helyi szintű feladatait. Kiemelkedő a feladatok közül a települések, más megyék és a főváros közötti kölcsönös segítségnyújtással, értesítéssel, riasztással és tájékoztatással kapcsolatos feladatai, a közigazgatási szervek, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a társadalmi szervezetek területi szintű együttműködésének szervezésére irányuló tevékenysége.

84 Területi szint Helyi védelmi bizottság A járásokban és a fővárosi kerületekben helyi védelmi bizottság működik. A helyi védelmi bizottságok illetékességi területe a járásokhoz, illetve a fővárosi kerületekhez igazodik. A helyi védelmi bizottság testületi szerv. A helyi védelmi bizottság elnöke a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) vezetője, elnökhelyettesei a katasztrófák elleni védekezés tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője által kijelölt személy, a honvédelmi feladatok tekintetében a Honvédség állományából szükség esetén vezényelt tényleges állományú katona. Tagjai az elnökön és az elnökhelyettesen kívül: a) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv kivételével a rendvédelmi szerveknek a helyi védelmi bizottság illetékességi területe szerinti vezetője, b) a helyi védelmi bizottság illetékességi területén működő, a helyi védelmi bizottság feladatrendszerében érintett szakigazgatási szerv vezetője, c) a fővárosi és megyei kormányhivatal képviselője, d) különleges jogrend bevezetése esetén a katonai igazgatási szerv képviselője, e) a helyi védelmi bizottság titkára.

85 HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁG A helyi védelmi bizottság elnöke: a) működési területén irányítja a védekezésben részt vevő szervek, szervezetek tevékenységét, b) utasíthatja a védekezés irányítása során a védekezésben részt vevő szervezetek vezetőit a hatáskörükbe tartozó intézkedések megtételére, c) intézkedik a védekezéshez igénybe vehető állomány és eszközök átcsoportosítására és bevonására.

86 Helyi szintű védelmi igazgatás A polgármester: első fokú polgári védelmi hatósági jogkör. Feladatai: a polgármester az illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülés és a védekezés feladatait, felelős a települési veszély-elhárítási tervek elkészítéséért, valamint a védekezés feltételeinek biztosításáért, a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt pv. szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be, felelős a települési pv. szervezet megalakításáért, pv. kötelezettség alatt álló állampolgárt a munkahelyi, települési és területi pv. szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be, a gazdálkodó szervezetek részére határozattal elrendeli a pv. kötelezettségen alapuló pv. szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek biztosítását.

87 A VÉDELMI IGAZGATÁS RENDSZERE További közreműködők 1. A gazdálkodó szervezetek 2. A közreműködő szervezetek 3. A természetes személyek

88 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

A vizek kártételei elleni védekezés irányítása katasztrófaveszély, veszélyhelyzet időszakában

A vizek kártételei elleni védekezés irányítása katasztrófaveszély, veszélyhelyzet időszakában A vizek kártételei elleni védekezés irányítása katasztrófaveszély, veszélyhelyzet időszakában Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok országos polgári védelmi főfelügyelő Budapest, 2012. február 08. Tartalom

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek megalakítása, mozgósítása, alkalmazása

Polgári védelmi szervezetek megalakítása, mozgósítása, alkalmazása megalakítása, mozgósítása, alkalmazása Tartalom Jogszabályi alapok Polgári védelmi feladatok Polgári védelmi kötelezettség Polgári védelmi feladatok Polgári védelmi szervezetek mozgósítása Polgári védelmi

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG. Készítette: Oláh Tibor tű. alezredes

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG. Készítette: Oláh Tibor tű. alezredes BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Készítette: Oláh Tibor tű. alezredes A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát!

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 1. A védelmi igazgatás A védelmi igazgatás mint intézmény fogalma: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer.

Részletesebben

A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS RENDSZERE

A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS RENDSZERE Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS RENDSZERE Horti Brigitta tű. főhadnagy 2012. Január 26. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZET

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZET Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZET Közbiztonsági referensek felkészítéséhez Szombathely 2012 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Katasztrófavédelmi alapismertek... 7 1.1. A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése október

Polgári védelmi szervezetek alapképzése október Polgári védelmi szervezetek alapképzése 2012 október Pv. alapképzés A közbiztonság mindenki számára fontos, A közbiztonság tág fogalom, melynek része a katasztrófák elleni védekezés rendszere, 2011. évi

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

A tananyagelem leírása

A tananyagelem leírása Települési polgári védelmi szervezetek megalakítása, mozgósítása, alkalmazása Vogronics József tű. őrnagy Polgári védelmi Felügyelő A tananyagelem leírása Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Ihász Norbert tű. főhadnagy tűzvédelmi mérnök Tűzoltósági Főfelügyelőség

Részletesebben

Kivonat a évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről

Kivonat a évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről Kivonat a 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa,

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Katasztrófavédelem irányítása Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár A katasztrófaveszély, katasztrófa, és

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a 81. a),

Részletesebben

Települési védekezés szervezése 1-6 tétel Polgári védelmi ismeretek

Települési védekezés szervezése 1-6 tétel Polgári védelmi ismeretek Közbiztonsági referensek képzése Települési védekezés szervezése 1-6 tétel Polgári védelmi ismeretek 2012.10.02. Tartalom Jogszabályi alapok Polgári védelem lényege, pv. kötelezettség Polgári védelmi szervezetek

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG T Á J É K O Z T A T Ó a katasztrófavédelmet érintő ez évi jogszabályi változásokról, a normaváltásból fakadó szervezeti-

Részletesebben

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a 81. a),

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÖZPONTI FELKÉSZÍTÉS 2012 A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Békéscsaba, 2012. február. 15. Dr. Tokovicz József mk. dandártábornok HM Védelmi Hivatal főigazgató Tartalom Jogszabályi alapok A védelmi

Részletesebben

72/2013. (XII. 17.) BM rendelettel módosított. 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

72/2013. (XII. 17.) BM rendelettel módosított. 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A jogszabály mai napon (2014.I.10) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 72/2013. (XII. 17.) BM rendelettel módosított 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a katasztrófavédelmi törvényből adódó változásokról Előadó: Szabó Péter tűzoltó alezredes Előterjesztés

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere. Védelmi Felkészítés

A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere. Védelmi Felkészítés A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere Védelmi Felkészítés Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2011. évi CXIII. tv. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. : 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-32) 411-400 Fax: (36-32) 411-400 e-mail:

Részletesebben

Katasztrófavédelem (polgári védelmi feladatok)

Katasztrófavédelem (polgári védelmi feladatok) Katasztrófavédelem (polgári védelmi feladatok) Szeifert Imre tű. főhadnagy polgári védelmi felügyelő -2012 - Mi is az a polgári védelem, katasztrófavédelem? 1917. Légi figyelő és riasztó szolgálat (Légoltalom)

Részletesebben

Katasztrófavédelem és a meteorológia kapcsolata, rendkívüli időjárási események kezelésének katasztrófavédelmi feladatai

Katasztrófavédelem és a meteorológia kapcsolata, rendkívüli időjárási események kezelésének katasztrófavédelmi feladatai Katasztrófavédelem és a meteorológia kapcsolata, rendkívüli időjárási események kezelésének katasztrófavédelmi feladatai Dr. Papp Antal tű. ezredes, főtanácsos igazgató BM OKF KOK ÉGHAJLATVÁLTOZÁS BIZTONSÁGPOLITIKAI

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE XIX. évfolyam Különszám 2010. június 3. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre Katasztrófavédelmi törvény 3. 12. 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet IX. FEJEZET - A Közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályok (76.-77.

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása 2012.10.02. Logisztika jelentése. A logisztika az erőforrások mozgatásának és fenntartásának tervezési és végrehajtási területe.

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE XIX. évfolyam Különszám 2010. június 4. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG. Készítette: Oláh Tibor tű. alezredes

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG. Készítette: Oláh Tibor tű. alezredes BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Készítette: Oláh Tibor tű. alezredes OKTATÁSI NAP TÉMAKÖREI: III. Oktatási nap: II/3. Lakosságfelkészítés, riasztás, veszélyhelyzeti kommunikáció III/3. Lakosságvédelmi

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016 (2016. április 23. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem, Intézmény,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

Polgári védelmi és iparbiztonsági; tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági alapismeretek /Tanári segédlet/

Polgári védelmi és iparbiztonsági; tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági alapismeretek /Tanári segédlet/ 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt kerettanterv Rendészet ágazat 11. évfolyam Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy Polgári védelmi és iparbiztonsági; tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági

Részletesebben

T E R V E Z E T

T E R V E Z E T 1. melléklet a számú kormány-előterjesztéshez T E R V E Z E T 2006. 11. 07. A K o r m á n y /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről A honvédelemről és

Részletesebben

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK Berecz György tű. ezredes igazgató 35/2012. számú intézkedés: A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

1. A polgári védelmi feladatok és a tervezés rendszere

1. A polgári védelmi feladatok és a tervezés rendszere 1. A polgári védelmi feladatok és a tervezés rendszere 1.1. A polgári védelmi feladatok csoportosítása A polgári védelem általános feladatait a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény rögzíti.

Részletesebben

XII. FEJEZET A HONVÉDSÉG ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK 108. A hatályos alkotmány rendelkezése kiegészítve a humanitárius tevékenység végzésével.

XII. FEJEZET A HONVÉDSÉG ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK 108. A hatályos alkotmány rendelkezése kiegészítve a humanitárius tevékenység végzésével. XII. FEJEZET A HONVÉDSÉG ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK 108. (1) A honvédség feladata az ország katonai védelme, a nemzetközi szerződésből eredő kollektív védelmi feladatok ellátása, továbbá a nemzetközi jog

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény I. FEJEZET. 1. Általános szabályok. 2. Értelmező rendelkezések

2011. évi CXXVIII. törvény I. FEJEZET. 1. Általános szabályok. 2. Értelmező rendelkezések 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének növelése céljából, a természeti és

Részletesebben

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI Hivatal HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A Hivatal tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében látja el. Feladata a Heves MKI Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

Részletes előterjesztés

Részletes előterjesztés Részletes előterjesztés Az Országgyűlés a magyar katasztrófavédelmi rendszer alapvető megújításáról dönt az őszi ülésszak első napjaiban, amikor a T/3499. sz. törvényjavaslat zárószavazásakor megalkotja

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság 2012. 09. 25. Kossa György tű. dandártábornok országos iparbiztonsági főfelügyelő -1- Magyarország szolgálatában a biztonságért Biztonság az, amivé

Részletesebben

KÉPZÉSI SEGÉDLET KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK 30 ÓRÁS ALAPTANFOLYAMÁHOZ

KÉPZÉSI SEGÉDLET KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK 30 ÓRÁS ALAPTANFOLYAMÁHOZ KÉPZÉSI SEGÉDLET KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK 30 ÓRÁS ALAPTANFOLYAMÁHOZ TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2012. A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet felépítése A Kormány a hivatásos katasztrófavédelmi

Részletesebben

RENDÉSZETI SZAKVIZSGA

RENDÉSZETI SZAKVIZSGA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA KATASZTRÓFAVÉDELMI-TŰZVÉDELMI IGAZGATÁS A ismeretrész KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS SZABADON VÁLASZTHATÓ VIZSGATÁRGY Szerző: Barta Vámos László I.-III. rész Duruc József IV. rész Szerkesztő:

Részletesebben

1. cikk. Terrorveszélyhelyze t

1. cikk. Terrorveszélyhelyze t Országgy ű léc uiir~ acsl~: Irományszám : TI o.' A 6 Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítás a Érkezett : 2016 ÁPR 2 6. (2016 ) Az Országgy űlés mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1. cikk

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A HUSK/1001/2.1.2/0058 sz.

Jogszabályi háttér. A HUSK/1001/2.1.2/0058 sz. Jogszabályi háttér A HUSK/1001/2.1.2/0058 sz. A módszertani tanulmány a helyi önkormányzatok árvíz-elhárítási folyamatra való felkészülésének segítésére, tudás szintjük növelésére a vízrajzi-vízföldtani

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

AZ ORSZÁGVÉDELEM RENDSZERE ÉS KÖZPONTI IRÁNYÍTÁSA

AZ ORSZÁGVÉDELEM RENDSZERE ÉS KÖZPONTI IRÁNYÍTÁSA III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Horváth Csaba Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, hallgató AZ ORSZÁGVÉDELEM RENDSZERE ÉS KÖZPONTI IRÁNYÍTÁSA Absztrakt Az országvédelem rendszere centrális alárendeltségű,

Részletesebben

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012. -=- ~li~~ll ~6~-)liOA~kT EGYÜTTMŰKÖDÉSI AMELY LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS, A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.!- L 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Törvények. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* I. FEJEZET ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK

Törvények. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* I. FEJEZET ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK 28842 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 113. szám II. Törvények 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* Az Országgyûlés, a lakosság biztonságának

Részletesebben

Kormányrendeletek ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmezõ rendelkezések

Kormányrendeletek ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmezõ rendelkezések 32252 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 131. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelete a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

3. sz. függelék POLGÁRMESTER FELADAT - ÉS HATÁSKÖRE

3. sz. függelék POLGÁRMESTER FELADAT - ÉS HATÁSKÖRE 3. sz. függelék POLGÁRMESTER FELADAT - ÉS HATÁSKÖRE Sorsz Feladat és hatáskör Jogszabályok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Összehívja és vezeti a képviselő testület üléseit Polgármesteri munkája segítésére, helyettesítésére

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

Veszélyeztető hatások Veszélyhelyzeti Tervezés

Veszélyeztető hatások Veszélyhelyzeti Tervezés Veszélyeztető hatások Veszélyhelyzeti Tervezés Dömötör László tű. őrgy. Szekszárd Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnok-helyettes Készült a települési közbiztonsági referensek értekezletére 2012.

Részletesebben

A polgári védelmi tervezés rendszere és követelményei

A polgári védelmi tervezés rendszere és követelményei A polgári védelmi tervezés rendszere és követelményei A polgári védelmi tervezés rendszerét és követelményeit 20/1998. (IV. 10.) BM rendelet határozza meg. A tervezés rendszerében megkülönböztethetőek:

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT 1 A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 1) A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT

Részletesebben

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2011. ( ) Korm. rendelete a bajba jutott vagy eltűnt légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő

Részletesebben

bekezdésének s) pontja, a 2007: XC. törvény 20. (5) bekezdésének e) pontja szerint módosított szöveg.

bekezdésének s) pontja, a 2007: XC. törvény 20. (5) bekezdésének e) pontja szerint módosított szöveg. 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 1 Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

RENDÉSZETI SZAKVIZSGA

RENDÉSZETI SZAKVIZSGA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA KATASZTRÓFAVÉDELMI-TŰZVÉDELMI IGAZGATÁS A ismeretrész KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS SZABADON VÁLASZTHATÓ VIZSGATÁRGY RENDÉSZETI ALAP- ÉS SZAKVIZSGA BIZOTTSÁG 2013. 2 SZERZŐK: Barta

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben