Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata. Anti-szegregációs terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata. Anti-szegregációs terv"

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Anti-szegregációs terv 1

2 1. Anti-szegregációs helyzetfeltárás 1.1. Bevezetés Jelen anti-szegregációs terv elsősorban területi dimenzióban az IVS-ben azonosított hét városrész szerint -, a szegregációs folyamatok szempontjából vizsgálja az esélyegyenlőségi problémák meglétét Sopron város közigazgatási határán belül, melyet a hét városrész teljesen lefed. A település-fejlesztésben kiemelt szerepű az egyenlő esélyű hozzáférés, valamint az esélyegyenlőség biztosítása horizontális uniós elvek érvényesítése, elsősorban az alacsony státuszú lakosok azaz a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező és 8 osztálynál nem magasabb iskolai végzettséggel nem rendelkező aktív korú lakosok tekintetében. Az esélyegyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény a következő elemeket hangsúlyozza: 1. Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság területén tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni. 2. Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni. A fentebb idézett törvény alapján készülő Sopron MJV települési esélyegyenlőségi programja különösen a lakhatás, illetve a szociális szolgáltatásokhoz és az infrastruktúrához való egyenlő esélyű hozzáférés elősegítését célozza, mivel ezek hiánya gyengíti a társadalmi kohéziót, közvetve pedig a regionális versenyképességet. Az antiszegregációs terv egyik igen fontos elemét jelenti a települési esélyegyenlőségi program kidolgozásának. Sopron MJV Anti-szegregációs terve a Városrehabilitáció ban című városrehabilitációs kézikönyv 2.2. fejezete és 2. melléklete, valamint a én az NFÜ honlapján közzétett Útmutató az Integrált Városfejlesztési Stratégia helyzetelemzésének elkészítéséhez szükséges adatokról dokumentumokban megfogalmazott adatszolgáltatási követelmények és módszertan alapján készült. 2

3 Az IVS-hez készített átfogó helyzetelemzés nyomán kialakított városrehabilitációs beavatkozási tervek kiemelten kezelik, hogy Sopron minden városrészében diszkriminációmentesség és szegregációmentesség érvényesüljön. Az IVS helyzetelemzése szerint Sopronban jelenleg nincsen a fent említett kézikönyvben meghatározott definíciónak megfelelő szegregátum. A város Anti-szegregációs tervének célja a szegregátumok kialakulásának megakadályozása, a létező, de arányaiban kisebb léptékű problémák megoldásához vezető út kijelölése. A megelőzést jól szolgálja egy komplex szempontrendszerű városi Szociális térkép létrehozása. Erről további részletek a 3. Tervezett konkrét beavatkozások Sopronban fejezet, 3.1. Átfogó városi Szociális térkép létrehozása pontjában, és a Sopron MJV Anti-szegregációs beavatkozási terv című táblázat, Szociális integráció pontjában találhatók Az IVS-ben megfogalmazott városrehabilitációs akcióterületek A funkcióbővítő típusú rehabilitáció akcióterülete között: a Belváros. Amennyiben a kézikönyvben foglalt meghatározás nem módosul, a város a szegregátumok hiánya miatt szociális típusú városrehabilitáció megvalósítását a as időszakban nem tervezi 1.3. A városrészek főbb jellemzői az IVS átfogó helyzetelemzése alapján Demográfia A város fejlesztési igényei szempontjából az elöregedés problémája igényel különleges figyelmet. Az egyes városrészek lakosainak korstruktúrája különböző, ugyanakkor az idős lakosság területileg koncentrálódik: kiugró mértékű a város belső lakóterületeinek elöregedése. A KSH 2001-es adatai mutatják, hogy jellemző az idősek nagy aránya a hagyományos belvárosi lakóterületeken (18,4), a villanegyedes városrészekben (Lőverek) 14,7%, illetve a lakótelepeken, kiemelten a Kőfaragó téri lakótelepen (25,9%). A folyamat erősödik: míg 2001-ben a belváros lakosainak 18.4 %-a volt 65 éven felüli, addig a 2007-es vizsgálatban ez az arány már 21%. 3

4 A belváros korösszetételéről részletes elemzés, illetve diagram található az IVS Szociális fejezetében. Ugyanakkor a külső, kertvárosias-falusias lakóterületeken, illetve lakóparkokban abszolút értékben és városi viszonylatban is magas 0-14 éves gyermekek aránya (pl. SopronBánfalva-Kutyahegy 19,9%; Balf 16,9%; illetve Aranyhegy 24%). A fentiek értelmében a városban 2001-ben a 100 gyermekkorúra jutó időskorú aránya, az öregedési index 95. Az index a legmagasabb a Belvárosban: 138, legalacsonyabb a külső városrészekben. Képzettség A területi vizsgálat azt mutatja, hogy az egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkezők a Lőverek városrészben (22,7%), illetve a Belvárosban (16,2%) koncentrálódnak. Az új lakóterületeken a felnőttek körében a középfokú végzettség a domináns. A legfeljebb 8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúak között 14-23% között van az 1-6. számú városrészekben, viszont kiugróan magas az arány, 44% az egyéb belterületeken a 7. városrészben. Itt szükséges megjegyezni, hogy ezek a korábban önálló kis falvak nem alkotnak homogén városrészi egységet, mivel a város különböző szélein helyezkednek el, a lakosságuk nem egy helyre koncentrálódik területileg, így nem alkotnak szegregátumot. 20%-ot meghaladó továbbá az északi városrészben, a Jereván lakótelepen és a Belvárosban a legfeljebb 8 osztállyal rendelkezők aránya. Ezek a mutatók a 21,5% városi átlaggal - messze vannak a szegregációs szempontból kritikus, 50%-os küszöbértékétől. Foglalkoztatottság A szegregációs mutató meghatározása szempontjából fontos a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők együttes aránya az aktív korúakon belül. Ez a 1-7. városrész átlagát tekintve 10,9%, amely mindössze egyötöde az 50%-os szegregációs határértéknek. A legrosszabb arány ez esetben is a 7. városrészben található: 23,8%. (A fenti megállapítás erre a mutatóra is ugyanúgy érvényes.) A városi átlagot meghaladó 13% a D-K-i iparterületen, ahol jelentősen emelkedett a foglalkoztatottak aránya az utóbbi években, köztük a betanított 4

5 munkásoké is. A Belvárosban 11,8%-os ez a mutató, mely közel 1%-kal a városi átlag felett van. Sopron a mai napig az ország legjobb foglalkoztatottsági mutatókkal rendelkező területei közé tartozik ben a munkanélküliség 3,9%-os volt (984 fő munkanélkülivel), a 2005-ös, illetve 2006-os törzsadatok szerint már csak 895, illetve 655 fő van munka nélkül, ami a 8% körüli, országos átlagnál jóval kedvezőbb helyzetre utal, a statisztikai elemzők szerint teljes foglalkoztatottságot jelent. Összegezve: a fenti értékek alapján egyértelmű, hogy Sopron képzettségi és foglalkoztatási mutatói sokkal kedvezőbbek az országos átlagnál, a városban nincsenek szegregálódott vagy szegregációs veszélynek kitett telepek/közösségek/csoportok. Szociális helyzet A rendszeres szociális segélyben részesülők számának alakulása is a fentieket támasztja alá: Ha abszolút számokat nézünk, Sopron mind regionálisan, mind országosan kiemelkedően kedvező helyzetben van, hiszen a statisztikák szerint 2005-ben 1000 lakosra mindösszesen 1,57 fő segélyben részesülő jutott. Nem új keletű, de megoldatlan probléma a hajléktalanság problémája: a szociális ellátórendszer munkatársai szerint mintegy fő támogatása, közösségbe illeszkedésének segítése nem megoldott. A város jelenleg 37 férőhelyes átmeneti szállót és 23 férőhelyes éjjeli menedékhelyet tart fenn, amelyeknek otthont adó épület rendkívül zsúfolt és rossz állapotú. Az elöregedő lakosság helyzetének jellemzői: Az idős emberek jelentős része egyszemélyes háztartásban él, nagyrészük szociális támogatásra szorul. Az idős lakosság térbeli elhelyezkedése: belváros és a lakótelepek. A belvárosi, sok esetben műemléki védelem alatt álló lakások fenntartása nagyon költséges (vastag falak, rossz nyílászárók, elavult gépészet stb.). Az idős emberek bevételeik jelentős részét költik rezsi típusú kiadásokra, illetve gyógyszerre és élelmiszerre, így egyre többen szorulnak önkormányzati támogatásra megélhetésük biztosítása érdekében. 5

6 Az öregedő társadalom problémáit mutatja a bentlakásos intézményekben ápoltak növekvő, magas száma: fő; 8,94 /1000 lakos fő; 9,71 /1000 lakos fő; 10,83 /1000 lakos. A lakásállomány vizsgálata Sopronban a lakásállomány építési idejének megoszlása azt mutatja, hogy az 1944 előtt épült lakásállomány magas, 32,4%, amely azzal indokolható, hogy az egész lakásvagyonhoz képest Sopronban arányában jelentős a városközpont történelmi városnegyedében található lakásállomány. Az új lakáskínálat tovább növelte a városon belüli különbségeket: fokozódott a belváros lakásainak romlása, vonzva, illetve megtartva az alacsonyabb státuszú és idősebb népességet; míg a peremterületeken, illetve a város agglomerációjában kertes, családi házas kínálatot nyújtó területek az aktív népesség kedvelt lakóterületei lettek. Sopronban jelenleg mintegy 1500 önkormányzati bérlakás található, melyeket az önkormányzattal történt megállapodás értelmében a Sopron Holding Zrt. üzemeltet. A 2001-es KSH adatok alapján a város lakásállományának átlagosan: 3,8%-a félkomfortos; 2,3%-a komfort nélküli; 2,3%-a szükség- és egyéb lakás. A szükséglakások száma a Kuruc dombon legmagasabb (a Szélmalom környékén) 4%, ezt követi 3.7-3,7%-kal az északi városrész és a városszéli belterületek (Brennbergbánya, Sopronkőhída-Tómalomfürdő, Balf). Ez utóbbi területeken igen magas a komfort nélküli (12%) és a félkomfortos (11,5%) aránya is. A Belvárosban a soproni átlagot csak a félkomfortos lakások aránya haladja meg (5,2%). A legkedvezőbb komfortfokozat mutatók a közel 100%-ban összkomfortos Jereván lakótelepen (0,1%-06% között) és a magasabb társadalmi státuszú lakosság által preferáltabb Lőverekben jelentkeznek. 6

7 A közműellátottság összegző elemzése A 2006-os statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy a város teljes közműellátással rendelkezik és az ellátottság mértéke valamennyi közmű vonatkozásában nemcsak az országos átlag, hanem Győr-Moson-Sopron megye átlaga feletti is. Sopron közműellátottsága országosan kiemelkedőnek mondható. A város közüzemi vízellátottsága közel 100%-os. Vezetékes vízzel jelenleg a Lőverekben a 0746 út, 4872 út és a Seregély utca nem rendelkezik. A 98,6%-os közcsatornára való csatlakozottság mellett mintegy 250 lakás közcsatorna hálózati csatlakozása hiányzik, amely a lakásonkénti átlagosan 2,35 fővel számolva fő ellátatlanságát mutatja. A Belvárosban a Bástya utca, a Lőverekben a 4872 út, 4890 út és a Seregély utca, az Iparterületeken a Babits Mihály utca csatornázottsága nem megoldott jelenleg. A háztartási vezetékesgáz-fogyasztó lakások arányát vizsgálva Sopron a hatodik helyen áll közvetlenül Győr mögött, de ez a mutató is 90%-os ellátottságról tanúskodik. Jelenleg a gázbekötéssel rendelkező lakások 60%-ában, a város lakásállományának 54%-ában használják a gázt fűtési célra is. A következő területek nincsenek rákötve a gázvezetékre: Belváros - Bástya tér; Kuruc domb - Bad Wimpfen utca, Lőverek út, 4872 út, 4890 út, 7987 út és a Seregély utca; Iparterületek - Babits Mihály utca. A város áramellátása 100%-os, a belterületeken a közvilágítás megoldott. Különösen a várost határoló lazább beépítésű belterületeken a közvilágítás megoldásának javítása, korszerűsítése szükséges. Pormentes út nem biztosított jelenleg: Kuruc domb - Bad Wimpfen utca, Lőverek út, 4872 út, 4890 út, 7987 út, 8044/104 út, Alpár Ignác utca, Seregély utca. Összegezve: a statisztikai adatok tehát a közműellátottság iránti mennyiségi igények jó kielégítettségét jelzik. Mindez megfelelő alapot nyúlt arra, hogy középtávon a minőségi fejlesztések kerüljenek előtérbe. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása A település lakói számára a közszolgáltatások jelentős része helyben hozzáférhető, az önkormányzat döntően saját fenntartású intézményekkel biztosítja azokat. A közoktatási 7

8 feladatok, így az óvoda, általános iskola, az alapfokú művészetoktatás helyben elérhető, akárcsak a pedagógiai szakszolgálati feladatok, melyet a Pedagógiai Szakszolgálati Központ lát el. A Központ a Sopron-Fertőd Kistérség egész területén ellátja a logopédiai, valamint a korai fejlesztés-gondozás feladatait is. A gyermekjóléti alapellátások közül - a családi napközi ellátás és a gyermekek átmeneti otthonának kivételével -, minden alapellátás helyben hozzáférhető. A vonatkozó jogszabályok értelmében Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008 januárjában elkészítette a közoktatásra vonatkozó Sopron Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Terve című dokumentumát, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy az intézményekben kialakuljon a méltányos, mindenki számára elérhető minőségi oktatás feltételrendszere. Az esélyegyenlőségi terv a településen élő hátrányos helyzetű (HH), valamint halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) és sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek/tanulók esélynövelését, iskolai sikerességét hivatott szolgálni. Esélyegyenlőség a közoktatásban Sopron szociális helyzete kedvező. Rendszeres szociális segélyben a lakosság 0,52%-a részesül csak. A településen a gyermekek 4,5%-a után kapnak a szülők rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, mely arány országosan 22%, azaz közel ötszöröse a soproninak. A Közoktatási Esélyegyenlőségi helyzetelemzés készítésekor a potenciálisan érintett 461 tanuló halmozottan hátrányos helyzetéről (HHH) szüleiknek csak 29,5%-a nyilatkozott. Azaz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családokban a szülők 70,5 %-a nem nyilatkozott. (A magas arány valószínűsíthetően abból adódik, hogy a szülők többségéből szégyenérzetet vált ki írásban rögzíteni kiemelten hátrányos helyzetüket.) A szülők egy másik része kitöltötte a nyilatkozatot, megkapta a jegyzői igazolást a halmozottan hátrányos helyzetükről, de ezt követően az iskolában nem érvényesítette azt. A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülők iskolai végzettsége nyilatkozat hiányában nem derül ki, így a 8 általánossal vagy annál kevesebb végzettséggel rendelkező szülők arányáról nincs jelenleg pontos információ. A rendeletet megjelenésekor minden iskola kifüggesztette a nyilatkozat mintákat. Az iskolák és az önkormányzat szociális irodája egyaránt folytatott szülői felvilágosítást. Az iroda a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére külön tájékozatót is kiküldött. 8

9 A halmozottan hátrányos helyzetről szóló nyilatkozattételt, a jegyzői igazolást követő iskolai bejelentés eredményeképpen a HHH tanulók előnyt élveznek különböző ingyenes ellátások (tankönyv, étkezés stb.), második szakképesítés ingyenes megszerezhetősége, felzárkóztató és célzott ösztöndíj programokban történő részvétel, mentorálás, tanulási segítség, ingyenes művészetoktatás terén. Fontos volna, hogy az érintett tanulók részesülhessenek ezekben a célzott támogatásokban. A speciális tagozaton, szegregáltan nevelt tanulók aránya lényegesen magasabb, mint az uniós átlag, amely 2,7%. Az enyhe fokban és a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók valamennyien gyógypedagógiai tagozaton folytatják tanulmányaikat, szintén szakvélemény alapján. Lépéseket kell tenni különösen az enyhe fokú fogyatékossággal élő tanulók inklúziójára, vagy részlegesen integrált nevelésére. Lemorzsolódás Az évfolyamismétlők adatait vizsgálva az országos átlagot (2,11%) a 2005/2006-os tanévben két iskola is meghaladta (Petőfi Sándor Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény, Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Szakiskola mindkettő a Belvárosban). A Lackner Kristóf Általános Iskola (Jereván lakótelep) mutatja a leginkább magas mutatókat: a 2005/2006-os tanévben 4,6%, a 2006/2007. tanévben pedig 4,7% volt az évismétlők aránya. A lemorzsolódási mutatók is jól tükrözik, hogy ez az a három intézmény, melynek működésére minden szempontból kiemelt figyelmet kell fordítania fenntartónak. Összegzés az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításáról az alapfokú nevelésioktatási intézményekben Városrészi elhelyezkedésüket tekintve a soproni oktatási-nevelési intézmények a lakósűrűséghez igazodva, a Belvárosban összpontosulnak. A teljes soproni önkormányzati és egyéb fenntartású, alap- és középfokú - intézményi kört vizsgálva a Belvárosban 23, míg Lőverek- Bánfalva városrészben 10, a Jereván lakótelepen 6, a Sopronhoz tartozó egyéb belterületeken összesen 7 intézmény található. KSH adatok, az önkormányzat oktatási és szociális osztályának statisztikái, valamint a legfrissebb, 2007 utolsó negyedévében készült Települési közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés alapján megállapítható az egyes soproni városrészek között viszonylag kiegyenlített a lakosok szociális helyzete: nincsenek szociális-foglalkoztatási szempontból, iskolai végzettség és lakóhely szerint jól meghatározhatóan 9

10 elkülönülő szegregálódott - csoportok vagy középtávon prognosztizálhatóan marginalizálódó, szegregálódó, veszélyeztetett közösségek/csoportok. Középfokú intézmények A középfokú oktatást biztosító iskolák tanuló csoportjaiban a városi esélyegyenlőségi helyzetfelmérés nem vizsgálta az SNI és a HHH tanulók arányát. Ezek az adatok az intézményi helyzetfelmérésekben jelentkeznek, a beavatkozási tervek pedig az intézményi akciótervekben. A 2008/2009-es tanévtől megvalósítandó települési közoktatási esélyegyenlőségi akcióterv egyik fő feladata, hogy az intézményi HH/HHH és SNI statisztikai adatokat tovább pontosítsa és teljes körűen megbízhatóvá tegye Szociális jellegű beavatkozások a Belváros városrészben Elsődlegesen szociális célú városrehabilitációt között nem tervez Sopron megvalósítani. Ugyanakkor a funkcióbővítő városrehabilitációban érintett Belváros városrész esetében az infrastruktúra-fejlesztéssel párhuzamosan sor kerül szociális jellegű beavatkozásokra is. A Belváros szerkezete Belváros Kossuth Lajos u. és környéke Szent Mihály domb Kőfaragó téri lakótelep A Belváros lakosságszámát tekintve Sopron legnagyobb városrésze, fő (2007) lakik itt, azaz az összlakosság csaknem 35 %-a. A városrész a történelemi városok fejlődésének megfelelően Sopron területének középső részét foglalja el, északról a 84-es út, észak-nyugaton a Jereván lakótelep határolja, dél felé a vasút választja el a Lőverektől, keleten a Kurucdomb és a DK-i Iparterület a szomszédja. A Belváros több, jól elkülöníthető negyedből áll: központi része az Óváros (vagy történelmi belváros), amelyet a Várkerület határol, a Várkerületen kívüli belvárosi területek, amelyeknek két kiemelt része a Szent Mihály domb és környéke és a Kossuth utca és környéke. 10

11 Óváros (Történelmi belváros) Sopron történeti városközpontja műemlékekben, védett épületekben, régészeti emlékekben gazdag. Napjainkra részben a múlt század ötvenes éveinek sajátos szociálpolitikája következtében - nagy számú, rossz adottságú, kis alapterületű bérlakások jellemzik az Óvárost. A lakók jelentős része egy átgondolatlan gazdaságpolitika keretében nagy számban vált tulajdonossá. Szociális helyzetüknél és életkoruknál fogva nincsenek abban a helyzetben, hogy - sok esetben műemléki védettségű - ingatlanjukat akárcsak fenntartani képesek legyenek, vagy azon értéknövelő beruházásokat hajtsanak végre. A kialakult helyzet következménye, hogy Sopron történelmi belvárosa mára élettelenné vált. Napközben a közintézmények, múzeumok és iskolák látogatói még biztosítanak némi forgalmat, de mivel nincsenek üzletek, szállodák, a történelmi belváros jelenleg minimális forgalmat vonz. Várkerület A Várkerület Sopron legélénkebb, fejlődő kiskereskedelmi szolgáltató területe, lakófunkciója kevésbé jelentős. Várkerületen kívüli belváros A Várkerületen kívüli belváros szintén nem homogén: Észak- nyugaton a Szt. Mihály domb környékén található a volt Poncichter negyed, amelynek lakosságát a háborúig főleg németajkú, jómódú szőlősgazda - polgárok alkották. Kitelepítésük után máshonnan érkezők kapták meg házaikat. A szőlőművelés visszaszorulásával a lakónegyed hanyatlásnak indult. Mára a történelmi külváros, amely - néhány példaszerű felújítástól eltekintve - inkább elszegényedő, pusztuló képet mutat. Lakosainak száma 2581 fő. Hasonlóképpen külön egységet képez a hagyományos beépítésű Kossuth Lajos utca és környéke 3533 lakosával. A Belvároson belül az ún. történelmi külvárosok más része, a hagyományos építkezésnek megfelelő, hosszú házas, közös udvaros beépítés ma problémagócot jelentenek két területen; a Pócsi u.- Magyar u Fapiac tömbben és a Petőfi tér- Hátulsó u.- Rákóczi F. u.- i tömbben. Itt az önkormányzati szociális bérlakások rossz állapotúak, a lakók szociális támogatásra szorulnak. A Belváros másik némiképp elkülönülő építészetileg és társadalmilag speciális része Sopron első lakótelepe a Kőfaragó téri lakótelep (2024 fő). A lakótelep építészetileg 11

12 semmiképpen sem illik hagyományos építésű belvárosi környezetébe, lakossága jelentősen elöregedett, az 1970-es évek fiatal beköltözői ma nagyrészt nyugdíjasok. Társadalmi helyzetkép bemutatása A lakónépesség korstruktúrája A Belváros egészére (az Óvárosra vonatkozóan sajnos külön adatgyűjtés nem állt rendelkezésünkre) az elöregedés jellemző. A 65 évnél idősebb korcsoport aránya (19%) jóval meghaladja a soproni átlagot (13,8%). Különösen sok idős ember él a Kőfaragó téri lakótelepen, amelynek összlakossága kb fő és 26%-uk 65 év fölötti. Az idősek nagyobb arányának megfelelően viszonylag kisebb a fiatal és közép korosztály aránya a soproni átlaghoz képest. Különösen kevés a fiatal a Kőfaragó téri lakótelepen (10,1% a 14 év alattiak aránya, Sopron egészében ez 14,5% ). Különösen riasztó, ha a 100 gyermekkorúra jutó időskorúak számát nézzük: ez 257 a lakótelepen, 149 a Belvárosban. (Sopron egészére a mutató értéke 95.) Az alábbi táblázatok korcsoportok szerinti megoszlásban mutatják a Belváros, Belváros lakosságszám (összesen: 3017 fő) 0-18 éves éves 60 - év felett 441 fő 1777 fő 799 fő ezen belül a funkcióbővítő városrehabilitáció kiemelt akcióterületét jelentő Óváros demográfiai adatait (2007). Óváros lakosságszám (összesen: 957 fő) 0-18 éves éves 60 - év felett 107 fő 576 fő 274 fő Iskolai végzettség A belvárosok a városfejlődés szakaszai szerint különböző mértékben, de hagyományosan a magasabb iskolai végzettségű rétegek lakóhelyei. A soproni Belváros egészére ez nem jellemző, különösen nem a Poncichter negyedre, ahol a felsőfokú végzettségűek aránya mindössze 9% (Sopron egészében ez 15,8%). Itt a 15 évesnél idősebb lakosság több mint 10%-ának nincs meg az általános iskolai végzettsége sem. 12

13 A Kossuth u. és környékén magasabban képzett lakosság él, a legmagasabbak között van a felsőfokú végzettségűek aránya (20%) és magas az adott korosztályon belül a középiskolát végzettek aránya is (53,3%). A Kőfaragó téri lakótelepen alacsonyabb a felsőfokú végzettségűek aránya (11,2%), mint a város egészében. A Belváros többi területén viszont kissé magasabb (18,2%) az átlagnál. Foglalkoztatás A Belváros foglalkoztatási mutatói nem kedvezőek. A foglalkoztatottak aránya az átlagosnál alacsonyabb (38,3% - Sopron egészében ez 43,5%), a munkanélküliség átlagos, kivéve a Poncichter negyedben, ahol magasabb, 6,6% (a város egészében 3,9%). Az inaktív keresők (nyugdíjasok) aránya az egész Belvárosban nagy (33,9%), a legnagyobb a Kőfaragó téri lakótelepen (44%), a soproni átlag 28%. A 100 foglalkoztatottra jutó inaktív kereső és eltartott arány a Belvárosban a legmagasabb: 168 fő (a soproni átlag 126 fő) A lakók 72,6 %-a a szolgáltatásban dolgozik. Lakhatási helyzet A Belvárosban összesen 2033 lakóház van ben 38 lakást építettek és 1 lakás szűnt meg. A Belvárosban 2005-ben készült átfogó önkormányzati felmérés, mely alapján a tartózkodás jogcíme 67%-ban a tulajdonosi jog, 21% bérlő és az elenyésző haszonélvezet és szívességi használat mellett 4% albérlőként lakik a belvárosban. A belváros adottságaiból fakadóan kevés a családi házak száma (3%). A területen az összkomfortos lakások száma 65%, és ezzel szemben 35% a komfortfokozatban (komfortos, félkomfortos, komfort nélküli) csökkentett lakások száma. E tény szoros összefüggésben van a belvárosban található épületek korával, melyben 75%-os arányt jelent a 30 évnél régebben épült lakások aránya, míg 3% csak az új építésűeké. Nagy szóródás tapasztalható a lakásnagyságban: 20 m m 2. Az átlagos nagyság 69 m 2 -es és 2 szobás lakást jelent. A terület lakásainak fűtési módját vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 93%-os az egyedi fűtés aránya, melyből 14%-os a hagyományos fűtési anyagok (fa, szén) alkalmazása. 13

14 A városrészben közel 8000 lakás van, a városi lakásállomány közel 40%. A szobaszámot tekintve kiugróan magas a Poncichter negyedben az egyszobás lakások aránya (32,7%), de az egész városrészben viszonylag magas az arányuk. A Poncichter negyedben 75%-uk földszintes és csaknem felük egylakásos. A lakótelepen és a Belváros többi részében a kétszobás lakások a jellemzők, és jóval kisebb a nagyobb lakások aránya, mint a város egészében. Kivétel a Kossuth utca és környéke, ahol viszonylag sok a 4 szobás és nagyobb lakások aránya. Komfortosság tekintetében a Poncichter negyedben 1/3 az összkomfortos lakások aránya, a legtöbb a komfortos és települési átlagot meghaladó a félkomfort, komfort nélküli és szükséglakások aránya. A Belváros többi részében az átlagosnál némileg kevesebb az összkomfortos (55,2%), és több a komfortos lakás (35,6%). (A soproni átlag 69,8% összkomfortos és 21,7% komfortos lakás) A városrészben 2002-ben viszonylag magas volt az önkormányzati lakások száma (összesen 1142 db) és aránya (14,4%), különösen a Poncichter negyedben (20,2%) és a szűken vett Belvárosban (18%). A város egészében ez az arány 8,6%. A Kossuth u. környékén gyakorlatilag nincs önkormányzati lakás. Sopronban jelenleg összesen 1505 önkormányzati bérlakás található, melyből 1440 a szociális bérlakás, azaz az összlakásállomány 95,7%-a. A Belvárosban összesen 355 bérlakás van, melyből 324 szociális bérlakás, azaz a szociális a belvárosi bérlakásállomány 91,3%-a. Bérlakásállomány alakulása a városban Adatok az egész városra (db) Önkormányzati bérlakások száma: 1505 Kiürítés alatt -21 Licites piaci alapú bérlemény -31 Egyházi kijelölés -13 Szociális bérlakás 1440 Adatok a Belvárosra Belvárosi bérlakások száma 355 Kiürítés alatt (Kolostor u. 11.) -10 Licites piaci alapú bérlemény -8 Egyházi kijelölés -13 Szociális bérlakás

15 Az alábbi térkép a soproni bérlakások és szociális bérlakások elhelyezkedését szemlélteti a Belvárosban: 15

16 Az alábbi táblázat a Belvároson belül, a funkcióbővítő városrehabilitáció keretében kiemelten érintett Óváros szociális bérlakásállományát mutatja utcákra lebontva. Sopron Óváros szociális bérlakás állománya (2008. április) Komfort fokozat (db) Lakás Utca (db) Komfort- Összkomf. Komf. Félkomf. nélküli Átlagos Átlagos Szerződés típus (db) OMH ill. terület szoba elidegenítési Határozatlan Határozott (m 2 ) szám(db) tilalom (db) idejű idejű Fő tér , Templom utca Kolostor , utca Új utca Szent György utca , Városház utca Előkapu utca Hátsókapu utca , Orsolya tér (egyház bérlőkijelölési jog) Fegyvertár utca Bünker János R. köz Helyi rendeletek a lakáshoz jutás támogatására Az önkormányzati bérlakáshoz jutás pontos feltételeit az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 20/2006. (VI. 1.) Sopron Város Önkormányzati rendelet tartalmazza, a rendelet mindenki számára elérhető az interneten, illetve a Polgármesteri Hivatalon (PH) keresztül. A 20/2006.(VI.1.) rendeletben foglalt feltételek alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt a benyújtott pályázatok jogosultsági megfelelőségei alapján az önkormányzati szociális bérlakások, illetve a nyugdíjasház és fiatalok garzonháza bérlőinek pályázati úton történő kijelöléséről. 16

17 Szociális helyzet alapján történő bérlőkiválasztás módja és a bérbeadás feltételei PH köteles a megüresedett bérlakások bérleti jogát a polgármester által meghatározott módon, pályázaton meghirdetni. A pályázati hirdetményt a helyben szokásos módon közzé kell tenni úgy, hogy az érdeklődők számára legalább 15 nap álljon rendelkezésre a meghirdetés és a pályázat benyújtása között. A pályázatok elbírálását megelőzően a pályázók szociális helyzetére, családi és lakhatási körülményeire, vagyoni és jövedelmi helyzetére vonatkozóan a PH átfogó környezettanulmányt készít. Szociális körülmények alapján a 4. (1)-(3) bekezdésében meghatározott pályázati eljárás mellőzésével önkormányzati lakás határozott idejű bérlőjéül kijelölhető az a személy aki: a) e rendelet 6. -ában foglalt feltételeknek megfelel és b) önkormányzati bérlakásban lakik, de bérleti jogviszonyát lakbértartozás miatt felmondták és c) az elbírálás időpontját megelőző 5 éven belül az általa lakott önkormányzati lakás jogszerű bérlője volt, és d) a bérlet során lakbérhátralékot halmozott fel, de az elbírálás időpontjáig hátralékát rendezte, vagy rendezésére részletfizetési kedvezményt kapott és e) bérlővé történő ismételt kijelölésére írásbeli kérelmet nyújt be. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el és dönt a korábbi bérleti szerződés újbóli megkötéséről, annak időtartamáról, mely az 5 évet nem haladhatja meg. Szociális helyzet alapján bérlővé kijelölhető az a soproni lakóhellyel rendelkező nagykorú személy: a) akinek a saját, és a vele közös háztartásában élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó havi nettó jövedelme a bérbeadást megelőző év alapján nem haladja meg a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj minimumának 250%-át, illetve egyedülálló személy esetén 300%-át és b) aki, és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója összességében nem rendelkezik a mindenkori öregségi nyugdíj minimumának hetvenszeresét meghaladó ingó és ingatlan vagyonnal. A bérbeadó a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétől számított 90 napon belül köteles a lakás kiürítése iránt a peres eljárást megindítani. 17

18 Lakásbérlet megszűnése (1) Ha a bérleti jogviszony a PH kezdeményezése alapján kerül megszüntetésre PH a bérlő részére a) másik lakást ad bérbe, vagy b) másik - alacsonyabb forgalmi értékű - lakás bérbeadása mellett pénzbeli térítést fizethet. Ez esetben a pénzbeli térítés mértéke a két lakás forgalmi értékkülönbözetének legfeljebb 20%-a. c) Amennyiben bérlő az a), b) pontban biztosított lehetőségek egyikét sem fogadja el, a lakásmobilitás helyzetének figyelembe vételével a polgármester dönthet pénzbeli térítés fizetéséről, melynek összege a lakás forgalmi értékének legfeljebb 20%-a. (2) Amennyiben a bérleti jogviszony megszüntetését a bérlő kezdeményezi a lakásmobilitás helyzetének figyelembe vételével a polgármester dönt esetleges pénzbeli térítés megfizetéséről, melynek összege a lakás forgalmi értékének legfeljebb 20%-a lehet. (3) A határozott idejű, feltételhez kötött, vagy öt évnél rövidebb idejű lakásbérleti jogviszony esetén a (2) bekezdés nem alkalmazható. (4) Pénzbeli térítés csak akkor fizethető, ha a bérlőnek lakbér, vagy az Önkormányzat és gazdasági társaságai felé tartozása (továbbiakban: díj) nincs, A nyugdíjasok házának és a fiatalok garzonházának igénybe vehetőségére külön szabályok vonatkoznak. 5/1999. (IV. 1.) Sopron Város Önkormányzati rendelet a lakáscélú helyi támogatásokról Az önkormányzat az első lakás megszerzéséhez (lakásépítéshez, lakásvásárláshoz) vissza nem térítendő támogatást ad. Támogatásban fiatal házasok, gyermeküket eltartó egyedülálló szülők, fiatal házasoknak nem minősülő, gyermeküket eltartó szülők, valamint élettársak részesíthetők kérelmezést és jogosultság megállapítását követően. A jogosultsági feltételeket a 5/1999-es rendelet rögzíti. A támogatás felső határa 500 ezer Ft. A fentieken kívül jogosultsági alapon szocpol vehető még igénybe. Ezen kívül a nehéz helyzetbe került lakosok adósságrendező hitelt is felvehetnek. Jövedelemviszonyok alakulása A területen élők átlagos családi összjövedelme nettó Ft., ami az átlagos 3 fős családot figyelembe véve Ft-os egy főre jutó jövedelmet takar. A jövedelem eloszlás vizsgálata is azt igazolja, hogy a háztartások 86%-ának családi 18

19 összjövedelme Ft alatti, ami komoly szociális hátrányokra enged következtetni. Az adatok is azt jelzik, hogy az itt élőknek mindennapi megélhetési gondjaik jelentkeznek, mivel a jövedelemmegoszlás szerint az érintettek 64%-ának egy főre jutó jövedelme Ft alatti. Belvárosban élő háztartások jövedelmének megoszlása (162 háztartás) > Ft/fő 22 háztartás 14% < Ft/fő 45 háztartás 28% Ft/fő-ig 35 háztartás 22% Ft/fő-ig 60 háztartás 36% Szociális ellátás Belvárosi háztartások szociális támogatásai ( ) Lakbértámogatás : 22 háztartás Lakásfenntartási támogatás: 38 háztartás Fűtéstámogatás: 19 háztartás Rendkívüli segély: Egyszeri segély: 15 Időszaki támogatás: háztartás Élelmiszerutalvány 18 Gyógyszertámogatás: 11 Közgyógyellátás: Méltányos: 23 Normatív:3 26 háztartás Ápolási díj: 3 háztartás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 7 háztartás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 8 háztartás Aktív korúak rendszeres szociális segélye: 4 háztartás Adósságkezelési szolgáltatás: 7 háztartás 19

20 Közszolgáltatások bemutatása Nevelési oktatási feladatellátás Bölcsőde (2) - Az Egyesített Bölcsőde 5 tagintézménnyel működik, ebből 2 van a Belvárosban. Óvoda (12) 9 önkormányzati óvoda: - Bánfalvi Óvoda - Dózsa György Utcai Óvoda, - Halász Utcai Óvoda, - Hermann Alice Óvoda, - Jereváni Kék Óvoda, - Jegenye Sori Óvoda, - Király Jenő Utcai Óvoda, - Kőszegi úti Óvoda, - Trefort téri Óvoda. 2 egyetemi fenntartású: - Aranykapu Gyakorló, - Lewinszky Anna Gyakorló. 1 alapítványi fenntartású: - Szivárvány Óvoda Általános iskola (10) 6 önkormányzati iskola: - Deák Téri Általános Iskola, - Gárdonyi Géza Általános Iskola, - Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, - Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Iskola, - Lackner Kristóf Általános Iskola - Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 2 egyházi fenntartású: - Szent Orsolya Római katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium. - Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általánso Iskola 2 megyei fenntartású: - Tóth Antal Óvoda és Általánso Iskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat - Doborjáni Ferenc Oktatási Központ Középiskola (15) A középiskolák elhelyezkedése a városközpontra koncentrálódik. A Belvárosban tehát mindösszesen 9 középfokú intézmény található, melyből 5 önkormányzati fenntartású, ezek: - Handler Nándor Szakképző Iskola - Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola - Széchenyi István Gimnázium 20

1. Anti-szegregációs helyzetfeltárás

1. Anti-szegregációs helyzetfeltárás Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Anti-szegregációs terv 1 1. Anti-szegregációs helyzetfeltárás 1.1. Bevezetés Jelen anti-szegregációs terv elsősorban területi dimenzióban az IVS-ben azonosított hét

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának lakáspolitikája

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának lakáspolitikája Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának lakáspolitikája Katonáné Szabó Gabriella Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Tel.: 76/513-585 2011. november 16. Lakhatási

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Gazdasági és Területrendezési Bizottsága Szám: 02/228-2/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére

KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán főosztály Szociális Lakásgazdálkodási Csoport Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 Pécs, Pf.:40 72/533-800

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! 2000 főnél népesebb város és község Tisztelt Partnerünk! Adatkérésük részeként a 2011-es népszámlálás adatai alapján elvégeztük a településen található szegregátumok lehatárolását. A lehatárolás a 314/2012-es

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pályázat önkormányzati szociális bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat hiányosan kerül

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

Kedves Szülők, Diákok!

Kedves Szülők, Diákok! Kedves Szülők, Diákok! Zeneiskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe. Térítési díjat fizet minden olyan 6-18 éves növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 46/2007. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól Zalaegerszeg

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez

ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez 2.200,- Ft-os illetékbélyeg helye IGÉNYLŐ HÁZASTÁRSA (ÉLETTÁRSA 1.) Neve.. Leánykori neve.. 2.) Anyja neve.. 3.) Születési helye,

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat HÖK Kompetencia Kódex TUTOR I. Pénzügyek 2015 Pénzügyek A hallgatókat érintő pénzügyek egyik alappillére a szociális alapon adható juttatás. A szociális

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Az IGSZ alapító okirata. és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet,

Az IGSZ alapító okirata. és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet, 1. számú melléklet Az IGSZ alapító okirata és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet, valamint a hatályba léptető 135/2008. (V.29.) számú K.gy. Határozat 8 2

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3.

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. Szakmai háttéranyag a,,várpalota Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című pályázathoz Jóváhagyta Máténé Dr. Ignácz

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-7/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL Tisztelt Szülők! A 2015-16-os tanévben is az alapfokú művészeti iskolában térítési díj, illetve tandíj ellenében vehetik igénybe az alapfokú művészetoktatást. Ha a tanuló

Részletesebben

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1.

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 26/2004. (IX. 03.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

I. A rendelet szabályozási célja. II. Általános rendelkezések

I. A rendelet szabályozási célja. II. Általános rendelkezések SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/1998. /IX. 25./ számú r e n - d e l e t e a SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELY- ZETBEN LÉVŐK ADÓSSÁGTERHÉNEK ENYHíTÉSÉRŐL =============================================================

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. május 24.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. május 24.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. május 24.-i ülésére Tárgy Önkormányzati lakások helyzete, felszabadult lakások hasznosítása. Előadó: Horváth László polgármester

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/1999. (V.25.) KT sz. rendelete a kommunális adóról (egységes szerkezetben) 1 A többször módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazása

Részletesebben

JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK INGATLANKEZELÉSI ÉS LAKÁSELLÁTÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK INGATLANKEZELÉSI ÉS LAKÁSELLÁTÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 080 JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK INGATLANKEZELÉSI

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2005.( IV. 20. ) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap I. Pályázati adatlap 1. melléklet a 7/ (III. 9.) BM rendelethez a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására Pályázó Önkormányzat/Társulás

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 12/1997. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 12/1997. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K 12/1997. (III.1.) számú r e n d e l e t e A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselőtestületének

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2010 (IV. 29.) rendelete a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól Budapest Főváros

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben