Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata. Anti-szegregációs terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata. Anti-szegregációs terv"

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Anti-szegregációs terv 1

2 1. Anti-szegregációs helyzetfeltárás 1.1. Bevezetés Jelen anti-szegregációs terv elsősorban területi dimenzióban az IVS-ben azonosított hét városrész szerint -, a szegregációs folyamatok szempontjából vizsgálja az esélyegyenlőségi problémák meglétét Sopron város közigazgatási határán belül, melyet a hét városrész teljesen lefed. A település-fejlesztésben kiemelt szerepű az egyenlő esélyű hozzáférés, valamint az esélyegyenlőség biztosítása horizontális uniós elvek érvényesítése, elsősorban az alacsony státuszú lakosok azaz a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező és 8 osztálynál nem magasabb iskolai végzettséggel nem rendelkező aktív korú lakosok tekintetében. Az esélyegyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény a következő elemeket hangsúlyozza: 1. Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság területén tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni. 2. Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni. A fentebb idézett törvény alapján készülő Sopron MJV települési esélyegyenlőségi programja különösen a lakhatás, illetve a szociális szolgáltatásokhoz és az infrastruktúrához való egyenlő esélyű hozzáférés elősegítését célozza, mivel ezek hiánya gyengíti a társadalmi kohéziót, közvetve pedig a regionális versenyképességet. Az antiszegregációs terv egyik igen fontos elemét jelenti a települési esélyegyenlőségi program kidolgozásának. Sopron MJV Anti-szegregációs terve a Városrehabilitáció ban című városrehabilitációs kézikönyv 2.2. fejezete és 2. melléklete, valamint a én az NFÜ honlapján közzétett Útmutató az Integrált Városfejlesztési Stratégia helyzetelemzésének elkészítéséhez szükséges adatokról dokumentumokban megfogalmazott adatszolgáltatási követelmények és módszertan alapján készült. 2

3 Az IVS-hez készített átfogó helyzetelemzés nyomán kialakított városrehabilitációs beavatkozási tervek kiemelten kezelik, hogy Sopron minden városrészében diszkriminációmentesség és szegregációmentesség érvényesüljön. Az IVS helyzetelemzése szerint Sopronban jelenleg nincsen a fent említett kézikönyvben meghatározott definíciónak megfelelő szegregátum. A város Anti-szegregációs tervének célja a szegregátumok kialakulásának megakadályozása, a létező, de arányaiban kisebb léptékű problémák megoldásához vezető út kijelölése. A megelőzést jól szolgálja egy komplex szempontrendszerű városi Szociális térkép létrehozása. Erről további részletek a 3. Tervezett konkrét beavatkozások Sopronban fejezet, 3.1. Átfogó városi Szociális térkép létrehozása pontjában, és a Sopron MJV Anti-szegregációs beavatkozási terv című táblázat, Szociális integráció pontjában találhatók Az IVS-ben megfogalmazott városrehabilitációs akcióterületek A funkcióbővítő típusú rehabilitáció akcióterülete között: a Belváros. Amennyiben a kézikönyvben foglalt meghatározás nem módosul, a város a szegregátumok hiánya miatt szociális típusú városrehabilitáció megvalósítását a as időszakban nem tervezi 1.3. A városrészek főbb jellemzői az IVS átfogó helyzetelemzése alapján Demográfia A város fejlesztési igényei szempontjából az elöregedés problémája igényel különleges figyelmet. Az egyes városrészek lakosainak korstruktúrája különböző, ugyanakkor az idős lakosság területileg koncentrálódik: kiugró mértékű a város belső lakóterületeinek elöregedése. A KSH 2001-es adatai mutatják, hogy jellemző az idősek nagy aránya a hagyományos belvárosi lakóterületeken (18,4), a villanegyedes városrészekben (Lőverek) 14,7%, illetve a lakótelepeken, kiemelten a Kőfaragó téri lakótelepen (25,9%). A folyamat erősödik: míg 2001-ben a belváros lakosainak 18.4 %-a volt 65 éven felüli, addig a 2007-es vizsgálatban ez az arány már 21%. 3

4 A belváros korösszetételéről részletes elemzés, illetve diagram található az IVS Szociális fejezetében. Ugyanakkor a külső, kertvárosias-falusias lakóterületeken, illetve lakóparkokban abszolút értékben és városi viszonylatban is magas 0-14 éves gyermekek aránya (pl. SopronBánfalva-Kutyahegy 19,9%; Balf 16,9%; illetve Aranyhegy 24%). A fentiek értelmében a városban 2001-ben a 100 gyermekkorúra jutó időskorú aránya, az öregedési index 95. Az index a legmagasabb a Belvárosban: 138, legalacsonyabb a külső városrészekben. Képzettség A területi vizsgálat azt mutatja, hogy az egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkezők a Lőverek városrészben (22,7%), illetve a Belvárosban (16,2%) koncentrálódnak. Az új lakóterületeken a felnőttek körében a középfokú végzettség a domináns. A legfeljebb 8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúak között 14-23% között van az 1-6. számú városrészekben, viszont kiugróan magas az arány, 44% az egyéb belterületeken a 7. városrészben. Itt szükséges megjegyezni, hogy ezek a korábban önálló kis falvak nem alkotnak homogén városrészi egységet, mivel a város különböző szélein helyezkednek el, a lakosságuk nem egy helyre koncentrálódik területileg, így nem alkotnak szegregátumot. 20%-ot meghaladó továbbá az északi városrészben, a Jereván lakótelepen és a Belvárosban a legfeljebb 8 osztállyal rendelkezők aránya. Ezek a mutatók a 21,5% városi átlaggal - messze vannak a szegregációs szempontból kritikus, 50%-os küszöbértékétől. Foglalkoztatottság A szegregációs mutató meghatározása szempontjából fontos a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők együttes aránya az aktív korúakon belül. Ez a 1-7. városrész átlagát tekintve 10,9%, amely mindössze egyötöde az 50%-os szegregációs határértéknek. A legrosszabb arány ez esetben is a 7. városrészben található: 23,8%. (A fenti megállapítás erre a mutatóra is ugyanúgy érvényes.) A városi átlagot meghaladó 13% a D-K-i iparterületen, ahol jelentősen emelkedett a foglalkoztatottak aránya az utóbbi években, köztük a betanított 4

5 munkásoké is. A Belvárosban 11,8%-os ez a mutató, mely közel 1%-kal a városi átlag felett van. Sopron a mai napig az ország legjobb foglalkoztatottsági mutatókkal rendelkező területei közé tartozik ben a munkanélküliség 3,9%-os volt (984 fő munkanélkülivel), a 2005-ös, illetve 2006-os törzsadatok szerint már csak 895, illetve 655 fő van munka nélkül, ami a 8% körüli, országos átlagnál jóval kedvezőbb helyzetre utal, a statisztikai elemzők szerint teljes foglalkoztatottságot jelent. Összegezve: a fenti értékek alapján egyértelmű, hogy Sopron képzettségi és foglalkoztatási mutatói sokkal kedvezőbbek az országos átlagnál, a városban nincsenek szegregálódott vagy szegregációs veszélynek kitett telepek/közösségek/csoportok. Szociális helyzet A rendszeres szociális segélyben részesülők számának alakulása is a fentieket támasztja alá: Ha abszolút számokat nézünk, Sopron mind regionálisan, mind országosan kiemelkedően kedvező helyzetben van, hiszen a statisztikák szerint 2005-ben 1000 lakosra mindösszesen 1,57 fő segélyben részesülő jutott. Nem új keletű, de megoldatlan probléma a hajléktalanság problémája: a szociális ellátórendszer munkatársai szerint mintegy fő támogatása, közösségbe illeszkedésének segítése nem megoldott. A város jelenleg 37 férőhelyes átmeneti szállót és 23 férőhelyes éjjeli menedékhelyet tart fenn, amelyeknek otthont adó épület rendkívül zsúfolt és rossz állapotú. Az elöregedő lakosság helyzetének jellemzői: Az idős emberek jelentős része egyszemélyes háztartásban él, nagyrészük szociális támogatásra szorul. Az idős lakosság térbeli elhelyezkedése: belváros és a lakótelepek. A belvárosi, sok esetben műemléki védelem alatt álló lakások fenntartása nagyon költséges (vastag falak, rossz nyílászárók, elavult gépészet stb.). Az idős emberek bevételeik jelentős részét költik rezsi típusú kiadásokra, illetve gyógyszerre és élelmiszerre, így egyre többen szorulnak önkormányzati támogatásra megélhetésük biztosítása érdekében. 5

6 Az öregedő társadalom problémáit mutatja a bentlakásos intézményekben ápoltak növekvő, magas száma: fő; 8,94 /1000 lakos fő; 9,71 /1000 lakos fő; 10,83 /1000 lakos. A lakásállomány vizsgálata Sopronban a lakásállomány építési idejének megoszlása azt mutatja, hogy az 1944 előtt épült lakásállomány magas, 32,4%, amely azzal indokolható, hogy az egész lakásvagyonhoz képest Sopronban arányában jelentős a városközpont történelmi városnegyedében található lakásállomány. Az új lakáskínálat tovább növelte a városon belüli különbségeket: fokozódott a belváros lakásainak romlása, vonzva, illetve megtartva az alacsonyabb státuszú és idősebb népességet; míg a peremterületeken, illetve a város agglomerációjában kertes, családi házas kínálatot nyújtó területek az aktív népesség kedvelt lakóterületei lettek. Sopronban jelenleg mintegy 1500 önkormányzati bérlakás található, melyeket az önkormányzattal történt megállapodás értelmében a Sopron Holding Zrt. üzemeltet. A 2001-es KSH adatok alapján a város lakásállományának átlagosan: 3,8%-a félkomfortos; 2,3%-a komfort nélküli; 2,3%-a szükség- és egyéb lakás. A szükséglakások száma a Kuruc dombon legmagasabb (a Szélmalom környékén) 4%, ezt követi 3.7-3,7%-kal az északi városrész és a városszéli belterületek (Brennbergbánya, Sopronkőhída-Tómalomfürdő, Balf). Ez utóbbi területeken igen magas a komfort nélküli (12%) és a félkomfortos (11,5%) aránya is. A Belvárosban a soproni átlagot csak a félkomfortos lakások aránya haladja meg (5,2%). A legkedvezőbb komfortfokozat mutatók a közel 100%-ban összkomfortos Jereván lakótelepen (0,1%-06% között) és a magasabb társadalmi státuszú lakosság által preferáltabb Lőverekben jelentkeznek. 6

7 A közműellátottság összegző elemzése A 2006-os statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy a város teljes közműellátással rendelkezik és az ellátottság mértéke valamennyi közmű vonatkozásában nemcsak az országos átlag, hanem Győr-Moson-Sopron megye átlaga feletti is. Sopron közműellátottsága országosan kiemelkedőnek mondható. A város közüzemi vízellátottsága közel 100%-os. Vezetékes vízzel jelenleg a Lőverekben a 0746 út, 4872 út és a Seregély utca nem rendelkezik. A 98,6%-os közcsatornára való csatlakozottság mellett mintegy 250 lakás közcsatorna hálózati csatlakozása hiányzik, amely a lakásonkénti átlagosan 2,35 fővel számolva fő ellátatlanságát mutatja. A Belvárosban a Bástya utca, a Lőverekben a 4872 út, 4890 út és a Seregély utca, az Iparterületeken a Babits Mihály utca csatornázottsága nem megoldott jelenleg. A háztartási vezetékesgáz-fogyasztó lakások arányát vizsgálva Sopron a hatodik helyen áll közvetlenül Győr mögött, de ez a mutató is 90%-os ellátottságról tanúskodik. Jelenleg a gázbekötéssel rendelkező lakások 60%-ában, a város lakásállományának 54%-ában használják a gázt fűtési célra is. A következő területek nincsenek rákötve a gázvezetékre: Belváros - Bástya tér; Kuruc domb - Bad Wimpfen utca, Lőverek út, 4872 út, 4890 út, 7987 út és a Seregély utca; Iparterületek - Babits Mihály utca. A város áramellátása 100%-os, a belterületeken a közvilágítás megoldott. Különösen a várost határoló lazább beépítésű belterületeken a közvilágítás megoldásának javítása, korszerűsítése szükséges. Pormentes út nem biztosított jelenleg: Kuruc domb - Bad Wimpfen utca, Lőverek út, 4872 út, 4890 út, 7987 út, 8044/104 út, Alpár Ignác utca, Seregély utca. Összegezve: a statisztikai adatok tehát a közműellátottság iránti mennyiségi igények jó kielégítettségét jelzik. Mindez megfelelő alapot nyúlt arra, hogy középtávon a minőségi fejlesztések kerüljenek előtérbe. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása A település lakói számára a közszolgáltatások jelentős része helyben hozzáférhető, az önkormányzat döntően saját fenntartású intézményekkel biztosítja azokat. A közoktatási 7

8 feladatok, így az óvoda, általános iskola, az alapfokú művészetoktatás helyben elérhető, akárcsak a pedagógiai szakszolgálati feladatok, melyet a Pedagógiai Szakszolgálati Központ lát el. A Központ a Sopron-Fertőd Kistérség egész területén ellátja a logopédiai, valamint a korai fejlesztés-gondozás feladatait is. A gyermekjóléti alapellátások közül - a családi napközi ellátás és a gyermekek átmeneti otthonának kivételével -, minden alapellátás helyben hozzáférhető. A vonatkozó jogszabályok értelmében Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008 januárjában elkészítette a közoktatásra vonatkozó Sopron Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Terve című dokumentumát, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy az intézményekben kialakuljon a méltányos, mindenki számára elérhető minőségi oktatás feltételrendszere. Az esélyegyenlőségi terv a településen élő hátrányos helyzetű (HH), valamint halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) és sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek/tanulók esélynövelését, iskolai sikerességét hivatott szolgálni. Esélyegyenlőség a közoktatásban Sopron szociális helyzete kedvező. Rendszeres szociális segélyben a lakosság 0,52%-a részesül csak. A településen a gyermekek 4,5%-a után kapnak a szülők rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, mely arány országosan 22%, azaz közel ötszöröse a soproninak. A Közoktatási Esélyegyenlőségi helyzetelemzés készítésekor a potenciálisan érintett 461 tanuló halmozottan hátrányos helyzetéről (HHH) szüleiknek csak 29,5%-a nyilatkozott. Azaz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családokban a szülők 70,5 %-a nem nyilatkozott. (A magas arány valószínűsíthetően abból adódik, hogy a szülők többségéből szégyenérzetet vált ki írásban rögzíteni kiemelten hátrányos helyzetüket.) A szülők egy másik része kitöltötte a nyilatkozatot, megkapta a jegyzői igazolást a halmozottan hátrányos helyzetükről, de ezt követően az iskolában nem érvényesítette azt. A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülők iskolai végzettsége nyilatkozat hiányában nem derül ki, így a 8 általánossal vagy annál kevesebb végzettséggel rendelkező szülők arányáról nincs jelenleg pontos információ. A rendeletet megjelenésekor minden iskola kifüggesztette a nyilatkozat mintákat. Az iskolák és az önkormányzat szociális irodája egyaránt folytatott szülői felvilágosítást. Az iroda a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére külön tájékozatót is kiküldött. 8

9 A halmozottan hátrányos helyzetről szóló nyilatkozattételt, a jegyzői igazolást követő iskolai bejelentés eredményeképpen a HHH tanulók előnyt élveznek különböző ingyenes ellátások (tankönyv, étkezés stb.), második szakképesítés ingyenes megszerezhetősége, felzárkóztató és célzott ösztöndíj programokban történő részvétel, mentorálás, tanulási segítség, ingyenes művészetoktatás terén. Fontos volna, hogy az érintett tanulók részesülhessenek ezekben a célzott támogatásokban. A speciális tagozaton, szegregáltan nevelt tanulók aránya lényegesen magasabb, mint az uniós átlag, amely 2,7%. Az enyhe fokban és a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók valamennyien gyógypedagógiai tagozaton folytatják tanulmányaikat, szintén szakvélemény alapján. Lépéseket kell tenni különösen az enyhe fokú fogyatékossággal élő tanulók inklúziójára, vagy részlegesen integrált nevelésére. Lemorzsolódás Az évfolyamismétlők adatait vizsgálva az országos átlagot (2,11%) a 2005/2006-os tanévben két iskola is meghaladta (Petőfi Sándor Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény, Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Szakiskola mindkettő a Belvárosban). A Lackner Kristóf Általános Iskola (Jereván lakótelep) mutatja a leginkább magas mutatókat: a 2005/2006-os tanévben 4,6%, a 2006/2007. tanévben pedig 4,7% volt az évismétlők aránya. A lemorzsolódási mutatók is jól tükrözik, hogy ez az a három intézmény, melynek működésére minden szempontból kiemelt figyelmet kell fordítania fenntartónak. Összegzés az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításáról az alapfokú nevelésioktatási intézményekben Városrészi elhelyezkedésüket tekintve a soproni oktatási-nevelési intézmények a lakósűrűséghez igazodva, a Belvárosban összpontosulnak. A teljes soproni önkormányzati és egyéb fenntartású, alap- és középfokú - intézményi kört vizsgálva a Belvárosban 23, míg Lőverek- Bánfalva városrészben 10, a Jereván lakótelepen 6, a Sopronhoz tartozó egyéb belterületeken összesen 7 intézmény található. KSH adatok, az önkormányzat oktatási és szociális osztályának statisztikái, valamint a legfrissebb, 2007 utolsó negyedévében készült Települési közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés alapján megállapítható az egyes soproni városrészek között viszonylag kiegyenlített a lakosok szociális helyzete: nincsenek szociális-foglalkoztatási szempontból, iskolai végzettség és lakóhely szerint jól meghatározhatóan 9

10 elkülönülő szegregálódott - csoportok vagy középtávon prognosztizálhatóan marginalizálódó, szegregálódó, veszélyeztetett közösségek/csoportok. Középfokú intézmények A középfokú oktatást biztosító iskolák tanuló csoportjaiban a városi esélyegyenlőségi helyzetfelmérés nem vizsgálta az SNI és a HHH tanulók arányát. Ezek az adatok az intézményi helyzetfelmérésekben jelentkeznek, a beavatkozási tervek pedig az intézményi akciótervekben. A 2008/2009-es tanévtől megvalósítandó települési közoktatási esélyegyenlőségi akcióterv egyik fő feladata, hogy az intézményi HH/HHH és SNI statisztikai adatokat tovább pontosítsa és teljes körűen megbízhatóvá tegye Szociális jellegű beavatkozások a Belváros városrészben Elsődlegesen szociális célú városrehabilitációt között nem tervez Sopron megvalósítani. Ugyanakkor a funkcióbővítő városrehabilitációban érintett Belváros városrész esetében az infrastruktúra-fejlesztéssel párhuzamosan sor kerül szociális jellegű beavatkozásokra is. A Belváros szerkezete Belváros Kossuth Lajos u. és környéke Szent Mihály domb Kőfaragó téri lakótelep A Belváros lakosságszámát tekintve Sopron legnagyobb városrésze, fő (2007) lakik itt, azaz az összlakosság csaknem 35 %-a. A városrész a történelemi városok fejlődésének megfelelően Sopron területének középső részét foglalja el, északról a 84-es út, észak-nyugaton a Jereván lakótelep határolja, dél felé a vasút választja el a Lőverektől, keleten a Kurucdomb és a DK-i Iparterület a szomszédja. A Belváros több, jól elkülöníthető negyedből áll: központi része az Óváros (vagy történelmi belváros), amelyet a Várkerület határol, a Várkerületen kívüli belvárosi területek, amelyeknek két kiemelt része a Szent Mihály domb és környéke és a Kossuth utca és környéke. 10

11 Óváros (Történelmi belváros) Sopron történeti városközpontja műemlékekben, védett épületekben, régészeti emlékekben gazdag. Napjainkra részben a múlt század ötvenes éveinek sajátos szociálpolitikája következtében - nagy számú, rossz adottságú, kis alapterületű bérlakások jellemzik az Óvárost. A lakók jelentős része egy átgondolatlan gazdaságpolitika keretében nagy számban vált tulajdonossá. Szociális helyzetüknél és életkoruknál fogva nincsenek abban a helyzetben, hogy - sok esetben műemléki védettségű - ingatlanjukat akárcsak fenntartani képesek legyenek, vagy azon értéknövelő beruházásokat hajtsanak végre. A kialakult helyzet következménye, hogy Sopron történelmi belvárosa mára élettelenné vált. Napközben a közintézmények, múzeumok és iskolák látogatói még biztosítanak némi forgalmat, de mivel nincsenek üzletek, szállodák, a történelmi belváros jelenleg minimális forgalmat vonz. Várkerület A Várkerület Sopron legélénkebb, fejlődő kiskereskedelmi szolgáltató területe, lakófunkciója kevésbé jelentős. Várkerületen kívüli belváros A Várkerületen kívüli belváros szintén nem homogén: Észak- nyugaton a Szt. Mihály domb környékén található a volt Poncichter negyed, amelynek lakosságát a háborúig főleg németajkú, jómódú szőlősgazda - polgárok alkották. Kitelepítésük után máshonnan érkezők kapták meg házaikat. A szőlőművelés visszaszorulásával a lakónegyed hanyatlásnak indult. Mára a történelmi külváros, amely - néhány példaszerű felújítástól eltekintve - inkább elszegényedő, pusztuló képet mutat. Lakosainak száma 2581 fő. Hasonlóképpen külön egységet képez a hagyományos beépítésű Kossuth Lajos utca és környéke 3533 lakosával. A Belvároson belül az ún. történelmi külvárosok más része, a hagyományos építkezésnek megfelelő, hosszú házas, közös udvaros beépítés ma problémagócot jelentenek két területen; a Pócsi u.- Magyar u Fapiac tömbben és a Petőfi tér- Hátulsó u.- Rákóczi F. u.- i tömbben. Itt az önkormányzati szociális bérlakások rossz állapotúak, a lakók szociális támogatásra szorulnak. A Belváros másik némiképp elkülönülő építészetileg és társadalmilag speciális része Sopron első lakótelepe a Kőfaragó téri lakótelep (2024 fő). A lakótelep építészetileg 11

12 semmiképpen sem illik hagyományos építésű belvárosi környezetébe, lakossága jelentősen elöregedett, az 1970-es évek fiatal beköltözői ma nagyrészt nyugdíjasok. Társadalmi helyzetkép bemutatása A lakónépesség korstruktúrája A Belváros egészére (az Óvárosra vonatkozóan sajnos külön adatgyűjtés nem állt rendelkezésünkre) az elöregedés jellemző. A 65 évnél idősebb korcsoport aránya (19%) jóval meghaladja a soproni átlagot (13,8%). Különösen sok idős ember él a Kőfaragó téri lakótelepen, amelynek összlakossága kb fő és 26%-uk 65 év fölötti. Az idősek nagyobb arányának megfelelően viszonylag kisebb a fiatal és közép korosztály aránya a soproni átlaghoz képest. Különösen kevés a fiatal a Kőfaragó téri lakótelepen (10,1% a 14 év alattiak aránya, Sopron egészében ez 14,5% ). Különösen riasztó, ha a 100 gyermekkorúra jutó időskorúak számát nézzük: ez 257 a lakótelepen, 149 a Belvárosban. (Sopron egészére a mutató értéke 95.) Az alábbi táblázatok korcsoportok szerinti megoszlásban mutatják a Belváros, Belváros lakosságszám (összesen: 3017 fő) 0-18 éves éves 60 - év felett 441 fő 1777 fő 799 fő ezen belül a funkcióbővítő városrehabilitáció kiemelt akcióterületét jelentő Óváros demográfiai adatait (2007). Óváros lakosságszám (összesen: 957 fő) 0-18 éves éves 60 - év felett 107 fő 576 fő 274 fő Iskolai végzettség A belvárosok a városfejlődés szakaszai szerint különböző mértékben, de hagyományosan a magasabb iskolai végzettségű rétegek lakóhelyei. A soproni Belváros egészére ez nem jellemző, különösen nem a Poncichter negyedre, ahol a felsőfokú végzettségűek aránya mindössze 9% (Sopron egészében ez 15,8%). Itt a 15 évesnél idősebb lakosság több mint 10%-ának nincs meg az általános iskolai végzettsége sem. 12

13 A Kossuth u. és környékén magasabban képzett lakosság él, a legmagasabbak között van a felsőfokú végzettségűek aránya (20%) és magas az adott korosztályon belül a középiskolát végzettek aránya is (53,3%). A Kőfaragó téri lakótelepen alacsonyabb a felsőfokú végzettségűek aránya (11,2%), mint a város egészében. A Belváros többi területén viszont kissé magasabb (18,2%) az átlagnál. Foglalkoztatás A Belváros foglalkoztatási mutatói nem kedvezőek. A foglalkoztatottak aránya az átlagosnál alacsonyabb (38,3% - Sopron egészében ez 43,5%), a munkanélküliség átlagos, kivéve a Poncichter negyedben, ahol magasabb, 6,6% (a város egészében 3,9%). Az inaktív keresők (nyugdíjasok) aránya az egész Belvárosban nagy (33,9%), a legnagyobb a Kőfaragó téri lakótelepen (44%), a soproni átlag 28%. A 100 foglalkoztatottra jutó inaktív kereső és eltartott arány a Belvárosban a legmagasabb: 168 fő (a soproni átlag 126 fő) A lakók 72,6 %-a a szolgáltatásban dolgozik. Lakhatási helyzet A Belvárosban összesen 2033 lakóház van ben 38 lakást építettek és 1 lakás szűnt meg. A Belvárosban 2005-ben készült átfogó önkormányzati felmérés, mely alapján a tartózkodás jogcíme 67%-ban a tulajdonosi jog, 21% bérlő és az elenyésző haszonélvezet és szívességi használat mellett 4% albérlőként lakik a belvárosban. A belváros adottságaiból fakadóan kevés a családi házak száma (3%). A területen az összkomfortos lakások száma 65%, és ezzel szemben 35% a komfortfokozatban (komfortos, félkomfortos, komfort nélküli) csökkentett lakások száma. E tény szoros összefüggésben van a belvárosban található épületek korával, melyben 75%-os arányt jelent a 30 évnél régebben épült lakások aránya, míg 3% csak az új építésűeké. Nagy szóródás tapasztalható a lakásnagyságban: 20 m m 2. Az átlagos nagyság 69 m 2 -es és 2 szobás lakást jelent. A terület lakásainak fűtési módját vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 93%-os az egyedi fűtés aránya, melyből 14%-os a hagyományos fűtési anyagok (fa, szén) alkalmazása. 13

14 A városrészben közel 8000 lakás van, a városi lakásállomány közel 40%. A szobaszámot tekintve kiugróan magas a Poncichter negyedben az egyszobás lakások aránya (32,7%), de az egész városrészben viszonylag magas az arányuk. A Poncichter negyedben 75%-uk földszintes és csaknem felük egylakásos. A lakótelepen és a Belváros többi részében a kétszobás lakások a jellemzők, és jóval kisebb a nagyobb lakások aránya, mint a város egészében. Kivétel a Kossuth utca és környéke, ahol viszonylag sok a 4 szobás és nagyobb lakások aránya. Komfortosság tekintetében a Poncichter negyedben 1/3 az összkomfortos lakások aránya, a legtöbb a komfortos és települési átlagot meghaladó a félkomfort, komfort nélküli és szükséglakások aránya. A Belváros többi részében az átlagosnál némileg kevesebb az összkomfortos (55,2%), és több a komfortos lakás (35,6%). (A soproni átlag 69,8% összkomfortos és 21,7% komfortos lakás) A városrészben 2002-ben viszonylag magas volt az önkormányzati lakások száma (összesen 1142 db) és aránya (14,4%), különösen a Poncichter negyedben (20,2%) és a szűken vett Belvárosban (18%). A város egészében ez az arány 8,6%. A Kossuth u. környékén gyakorlatilag nincs önkormányzati lakás. Sopronban jelenleg összesen 1505 önkormányzati bérlakás található, melyből 1440 a szociális bérlakás, azaz az összlakásállomány 95,7%-a. A Belvárosban összesen 355 bérlakás van, melyből 324 szociális bérlakás, azaz a szociális a belvárosi bérlakásállomány 91,3%-a. Bérlakásállomány alakulása a városban Adatok az egész városra (db) Önkormányzati bérlakások száma: 1505 Kiürítés alatt -21 Licites piaci alapú bérlemény -31 Egyházi kijelölés -13 Szociális bérlakás 1440 Adatok a Belvárosra Belvárosi bérlakások száma 355 Kiürítés alatt (Kolostor u. 11.) -10 Licites piaci alapú bérlemény -8 Egyházi kijelölés -13 Szociális bérlakás

15 Az alábbi térkép a soproni bérlakások és szociális bérlakások elhelyezkedését szemlélteti a Belvárosban: 15

16 Az alábbi táblázat a Belvároson belül, a funkcióbővítő városrehabilitáció keretében kiemelten érintett Óváros szociális bérlakásállományát mutatja utcákra lebontva. Sopron Óváros szociális bérlakás állománya (2008. április) Komfort fokozat (db) Lakás Utca (db) Komfort- Összkomf. Komf. Félkomf. nélküli Átlagos Átlagos Szerződés típus (db) OMH ill. terület szoba elidegenítési Határozatlan Határozott (m 2 ) szám(db) tilalom (db) idejű idejű Fő tér , Templom utca Kolostor , utca Új utca Szent György utca , Városház utca Előkapu utca Hátsókapu utca , Orsolya tér (egyház bérlőkijelölési jog) Fegyvertár utca Bünker János R. köz Helyi rendeletek a lakáshoz jutás támogatására Az önkormányzati bérlakáshoz jutás pontos feltételeit az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 20/2006. (VI. 1.) Sopron Város Önkormányzati rendelet tartalmazza, a rendelet mindenki számára elérhető az interneten, illetve a Polgármesteri Hivatalon (PH) keresztül. A 20/2006.(VI.1.) rendeletben foglalt feltételek alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt a benyújtott pályázatok jogosultsági megfelelőségei alapján az önkormányzati szociális bérlakások, illetve a nyugdíjasház és fiatalok garzonháza bérlőinek pályázati úton történő kijelöléséről. 16

17 Szociális helyzet alapján történő bérlőkiválasztás módja és a bérbeadás feltételei PH köteles a megüresedett bérlakások bérleti jogát a polgármester által meghatározott módon, pályázaton meghirdetni. A pályázati hirdetményt a helyben szokásos módon közzé kell tenni úgy, hogy az érdeklődők számára legalább 15 nap álljon rendelkezésre a meghirdetés és a pályázat benyújtása között. A pályázatok elbírálását megelőzően a pályázók szociális helyzetére, családi és lakhatási körülményeire, vagyoni és jövedelmi helyzetére vonatkozóan a PH átfogó környezettanulmányt készít. Szociális körülmények alapján a 4. (1)-(3) bekezdésében meghatározott pályázati eljárás mellőzésével önkormányzati lakás határozott idejű bérlőjéül kijelölhető az a személy aki: a) e rendelet 6. -ában foglalt feltételeknek megfelel és b) önkormányzati bérlakásban lakik, de bérleti jogviszonyát lakbértartozás miatt felmondták és c) az elbírálás időpontját megelőző 5 éven belül az általa lakott önkormányzati lakás jogszerű bérlője volt, és d) a bérlet során lakbérhátralékot halmozott fel, de az elbírálás időpontjáig hátralékát rendezte, vagy rendezésére részletfizetési kedvezményt kapott és e) bérlővé történő ismételt kijelölésére írásbeli kérelmet nyújt be. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el és dönt a korábbi bérleti szerződés újbóli megkötéséről, annak időtartamáról, mely az 5 évet nem haladhatja meg. Szociális helyzet alapján bérlővé kijelölhető az a soproni lakóhellyel rendelkező nagykorú személy: a) akinek a saját, és a vele közös háztartásában élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó havi nettó jövedelme a bérbeadást megelőző év alapján nem haladja meg a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj minimumának 250%-át, illetve egyedülálló személy esetén 300%-át és b) aki, és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója összességében nem rendelkezik a mindenkori öregségi nyugdíj minimumának hetvenszeresét meghaladó ingó és ingatlan vagyonnal. A bérbeadó a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétől számított 90 napon belül köteles a lakás kiürítése iránt a peres eljárást megindítani. 17

18 Lakásbérlet megszűnése (1) Ha a bérleti jogviszony a PH kezdeményezése alapján kerül megszüntetésre PH a bérlő részére a) másik lakást ad bérbe, vagy b) másik - alacsonyabb forgalmi értékű - lakás bérbeadása mellett pénzbeli térítést fizethet. Ez esetben a pénzbeli térítés mértéke a két lakás forgalmi értékkülönbözetének legfeljebb 20%-a. c) Amennyiben bérlő az a), b) pontban biztosított lehetőségek egyikét sem fogadja el, a lakásmobilitás helyzetének figyelembe vételével a polgármester dönthet pénzbeli térítés fizetéséről, melynek összege a lakás forgalmi értékének legfeljebb 20%-a. (2) Amennyiben a bérleti jogviszony megszüntetését a bérlő kezdeményezi a lakásmobilitás helyzetének figyelembe vételével a polgármester dönt esetleges pénzbeli térítés megfizetéséről, melynek összege a lakás forgalmi értékének legfeljebb 20%-a lehet. (3) A határozott idejű, feltételhez kötött, vagy öt évnél rövidebb idejű lakásbérleti jogviszony esetén a (2) bekezdés nem alkalmazható. (4) Pénzbeli térítés csak akkor fizethető, ha a bérlőnek lakbér, vagy az Önkormányzat és gazdasági társaságai felé tartozása (továbbiakban: díj) nincs, A nyugdíjasok házának és a fiatalok garzonházának igénybe vehetőségére külön szabályok vonatkoznak. 5/1999. (IV. 1.) Sopron Város Önkormányzati rendelet a lakáscélú helyi támogatásokról Az önkormányzat az első lakás megszerzéséhez (lakásépítéshez, lakásvásárláshoz) vissza nem térítendő támogatást ad. Támogatásban fiatal házasok, gyermeküket eltartó egyedülálló szülők, fiatal házasoknak nem minősülő, gyermeküket eltartó szülők, valamint élettársak részesíthetők kérelmezést és jogosultság megállapítását követően. A jogosultsági feltételeket a 5/1999-es rendelet rögzíti. A támogatás felső határa 500 ezer Ft. A fentieken kívül jogosultsági alapon szocpol vehető még igénybe. Ezen kívül a nehéz helyzetbe került lakosok adósságrendező hitelt is felvehetnek. Jövedelemviszonyok alakulása A területen élők átlagos családi összjövedelme nettó Ft., ami az átlagos 3 fős családot figyelembe véve Ft-os egy főre jutó jövedelmet takar. A jövedelem eloszlás vizsgálata is azt igazolja, hogy a háztartások 86%-ának családi 18

19 összjövedelme Ft alatti, ami komoly szociális hátrányokra enged következtetni. Az adatok is azt jelzik, hogy az itt élőknek mindennapi megélhetési gondjaik jelentkeznek, mivel a jövedelemmegoszlás szerint az érintettek 64%-ának egy főre jutó jövedelme Ft alatti. Belvárosban élő háztartások jövedelmének megoszlása (162 háztartás) > Ft/fő 22 háztartás 14% < Ft/fő 45 háztartás 28% Ft/fő-ig 35 háztartás 22% Ft/fő-ig 60 háztartás 36% Szociális ellátás Belvárosi háztartások szociális támogatásai ( ) Lakbértámogatás : 22 háztartás Lakásfenntartási támogatás: 38 háztartás Fűtéstámogatás: 19 háztartás Rendkívüli segély: Egyszeri segély: 15 Időszaki támogatás: háztartás Élelmiszerutalvány 18 Gyógyszertámogatás: 11 Közgyógyellátás: Méltányos: 23 Normatív:3 26 háztartás Ápolási díj: 3 háztartás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 7 háztartás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 8 háztartás Aktív korúak rendszeres szociális segélye: 4 háztartás Adósságkezelési szolgáltatás: 7 háztartás 19

20 Közszolgáltatások bemutatása Nevelési oktatási feladatellátás Bölcsőde (2) - Az Egyesített Bölcsőde 5 tagintézménnyel működik, ebből 2 van a Belvárosban. Óvoda (12) 9 önkormányzati óvoda: - Bánfalvi Óvoda - Dózsa György Utcai Óvoda, - Halász Utcai Óvoda, - Hermann Alice Óvoda, - Jereváni Kék Óvoda, - Jegenye Sori Óvoda, - Király Jenő Utcai Óvoda, - Kőszegi úti Óvoda, - Trefort téri Óvoda. 2 egyetemi fenntartású: - Aranykapu Gyakorló, - Lewinszky Anna Gyakorló. 1 alapítványi fenntartású: - Szivárvány Óvoda Általános iskola (10) 6 önkormányzati iskola: - Deák Téri Általános Iskola, - Gárdonyi Géza Általános Iskola, - Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, - Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Iskola, - Lackner Kristóf Általános Iskola - Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 2 egyházi fenntartású: - Szent Orsolya Római katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium. - Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általánso Iskola 2 megyei fenntartású: - Tóth Antal Óvoda és Általánso Iskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat - Doborjáni Ferenc Oktatási Központ Középiskola (15) A középiskolák elhelyezkedése a városközpontra koncentrálódik. A Belvárosban tehát mindösszesen 9 középfokú intézmény található, melyből 5 önkormányzati fenntartású, ezek: - Handler Nándor Szakképző Iskola - Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola - Széchenyi István Gimnázium 20

VII. ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV

VII. ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV VII. ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV VII.1. Bevezetés Az Anti-szegregációs Terv elsősorban területi dimenzióban, a szegregációs folyamatok szempontjából vizsgálja az esélyegyenlőségi problémák meglétét egy adott

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végző munkacsoport tagjai:

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 362/ 2013 (VI.27.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló... 5 2 Az akcióterület kijelölése és jogosultságának igazolása... 9 2.1 Illeszkedés

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék 2 3 I. Bevezetés A kilencvenes években komoly szemléletváltás történt Európában a társadalmi hátrányok megítélésében,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Osli Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...3 Célok...4 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentes Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentes Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentes Város Önkormányzata 2013. július 31. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Somberek Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Helyi Esélyegyenlőségi Program BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZAT Helyi Esélyegyenlőségi Program BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013-2018 Bevezetés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat a 377/2011.(XII.07.) számú határozatával fogadta

Részletesebben

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Felgyő Község Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Tartalomjegyzék FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI... 4 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER... 5 Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata Helyi esélyegyenlőségi program Újrónafő Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 6

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Homokszentgyörgy Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. június 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Balatonszabadi Község Önkormányzata K 2013-2018 Balatonszabadi, 2013. július Készítette: Borbélyné Ács Tünde Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzata

Szentkirály Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentkirály Község Önkormányzata 2013. Augusztus 02. Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 A település bemutatása... 3 Szentkirály értékei, küldetése... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. FÓT Város Önkormányzata. Fót, 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. FÓT Város Önkormányzata. Fót, 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program FÓT Város Önkormányzata Fót, 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben Helyi Esélyegyenlőségi Program Dávod Önkormányzat Felülvizsgálva 2015. évben 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Nevezetességei... 3 Gazdasági

Részletesebben

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk.

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Agatha Christie HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Vokány Község Önkormányzata részére 2013. szeptember Tartalom

Részletesebben

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata 2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Rácalmás Város Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 1. Jogi megalapozottság... 5 2. A használt fogalmak magyarázata... 5 2.1. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója és cselekvési programja

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója és cselekvési programja Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója és cselekvési programja 2012 I. FEJEZET I. I/I. Bevezetés A legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE)... 10 1. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Balatongyörök Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Balatongyörök Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Balatongyörök Község Önkormányzata 2013-2017 1 Tartalom Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábaszentandrás Község Önkormányzata 2013-2018 készítette: Szemetiné Varga Mária 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program céljai... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 A település bemutatása...

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete JÁSZLADÁNY 2014. a 152/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

Nagymacs szociális városrehabilitációja

Nagymacs szociális városrehabilitációja Nagymacs szociális városrehabilitációja Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. április Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata 2013. július 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben