J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma, Horváthné Gógán Jolán, Kiss Géza, Kónya Vilmosné, Menyhártné Nagy Judit, Nagy Tibor, Pethes Pál, Pordán Attila és Tölösi József képviselőtestületi tagok Raffael Attila CKÖ elnöke, Dr. Kardos Tamás körjegyző, Fáncsik Gézáné pü. előad Magyar József polgármester: Köszöntötte a képviselőtestület tagjai, meghívott vendégeket és a körjegyzőt. Megállapította, hogy a képviselőtestületi ülés határozatképes, mert a 10 képviselőtestületi tag közül 10 jelen volt, az ülést megnyitotta. Javaslatot terjesztett elő az ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el: N a p i r e n d 1./ Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének módosítása 2./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának III negyedévi teljesítéséről 3./ Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása és jóváhagyása 4./ Helyi adórendeletek felülvizsgálata Előadó: Dr. Kardos Tamás körjegyző 5./ Az Általános Művelődési Központ Németh László Általános Iskola fenntarthatóságára és a népességcsökkenés visszaszorítására vonatkozó intézkedési terv megvitatása 6./ A képviselőtestület évi munkatervének jóváhagyása 7./ B e j e l e n t é s e k 1

2 Első napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy a pénzügyi bizottság megtartotta a napirendi pontok előzetes megtárgyalásával kapcsolatos ülését. A költségvetési rendeletet módosítása az időközben módosított tételek átvezetése miatt szükséges. Javasolta az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat, illetve rendelet-módosítás elfogadását. Kiss Géza pü. biz. elnöke: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztést. Javasolták a képviselőtestület részére a módosítás elfogadását. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testület 14./2008.(XII. 02.) számú rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2./2008.(II. 17.) számú rendelet módosításáról Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testület 14./2008.(XII. 02.) számú rendeletét Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2./2008.(II. 17.) számú rendelet módosításáról a jegyzőkönyv 1-es számú melléklete szerinti szövegezéssel módosítva jóváhagyta, elfogadta. Második napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: Az előterjesztésből látható, hogy a bevételek időarányosan teljesültek, a kiadási oldal valamivel kevesebb a tervezettnél a képviselőtestület által előírt és takarékos gazdálkodás következtében. Az előterjesztéshez csatolt táblázatok részletesen tartalmazzák a kiadások és bevételek számadatit. A gazdálkodás az eddigiekben is és előreláthatólag a hátralévő egy hónapban is zökkenőmentes. A tájékoztató elfogadását kérte. Kiss Géza pü. biz. elnöke: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a tájékoztatóval kapcsolatos írásos előterjesztést és elfogadását javasolja. Magyar József polgármester: Az általános művelődési központ által előterjesztett előirányzat módosítás jóváhagyását kérte a képviselőtestülettől. A napirendi pont meghallgatása után a képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 103/2008. (XII. 1.) KT. sz. határozat az ÁMK előirányzat módosításáról Mezőszilas Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Németh László Általános Művelődési Központ költségvetési előirányzatát ezer forintról forintra módosítja, a felügyeleti szervtől kapott támogatását ezer forintról forintra módosítja, az intézmény saját bevételeit forintról forintra 2

3 módosítja.. Megbízza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a Németh László Általános Művelődési Központ igazgatóját a döntésről értesítse és a költségvetés módosításról gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: Magyar József polgármester Harmadik napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: Elmondta, hogy a évi költségvetési koncepció mellé számszaki kimunkálás még nem készült, mert a pontos adatok a mai napon még nem ismeretesek évben a működéshez kötelező feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források jelentős csökkenése várható. Változás várható a közhasznú, közcélú foglalkoztatásban. A szociális törvény változásával a szociális segélyezési rendszer is változni fog. Nagyobb támogatás várható az elhelyezkedés elősegítése területen, a 35 év alattiak képzésében, szakképzésében. Egyes területeken a bevételek növelése érdekében változtatni kell az eddigi gyakorlaton, pl. iparűzési adó 2 %-ra történő emelése, kommunális adó emelése a beépített és beépítetlen ingatlanok esetében évben törekedni kell a pénzügyi kintlevőségek behajtására, illetve a pénzügyi fegyelem javítására. Előreláthatólag szükség lesz a 40 millió forintos folyószámla hitelre, amelyből felhasználni kamatterhek miatt csak a legszükségesebb összeget szeretnénk. Létszám-leépítéssel nem számolunk, sehol sincs több a szükséges létszámnál. Javasolta a költségvetési tartalék tervezését is, az év közben, váratlanul jelentkező kiadások fedezésére. Az önként vállalt feladatok körét át kell tekinteni, mert az 5,5 millió forintos támogatásokat (szemétszállítási díj, víz- és csatornadíjak támogatása) évben nem biztos, hogy vállalni tudjuk. Hatékony intézkedéseket kell tennünk a tartozások behajtása érdekében. El kell érnünk az önkormányzati ingatlanok értékesítésének megvaló-sítását, de sajnos az eddigiekben még érdeklődők sem voltak. Az értékesítésből befolyt bevételeket a fejlesztési feladatok végrehajtása során pályázati önerőként lehetne felhasználni. Dr. Kardos Tamás körjegyző: A pénzügyi bizottság ülésén is szóba került a kintlevőségek behajtása. A lakásvásárlási támogatások csak polgári peres eljárás során hajthatók be. A szemétszállítási díj hátralékok adók módjára behajthatók. A végrehajtó irodával szerződésünk van, át van adva 1-2 ügy behajtás céljából. Kiss Géza pü. biz. elnöke: A évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta, és a képviselőtestületnek is megtárgyalásra javasolta. Hozzászólások: 1./ Pethes Pál képv.: A lakásvásárlási támogatások kifizetése mikor történt? Az elmúlt ciklusban, vagy az utóbbi években? 2./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: Még az előző ciklusban történt ilyen célú támogatás kifizetése, évben ez a támogatási forma megszünt, a rendelet hatályon kívül lett helyezve. 3./ Magyar József polgármester: Az ilyen jellegű támogatásokból keletkezett hátralék nem túl jelentős összeg, kb Ft. 3

4 4./ Raffael Attila CKÖ elnöke: Sajnálja, hogy megszünt ez a támogatási forma, még akkor is, ha a hátralékok behajtása csak polgári peres úton lehetséges. Az ülés 5. napirendi pontjában szereplő előterjesztésben szerepel a sokgyermekes családok idetelepítése. Ennek érdekében szükség volna a kedvezményes lakásvásárlási lehetőségre. 5./ Kónya Vilmosné képv.: Nehéz lesz a jelenlegi gazdasági helyzetben olyan intézkedést hozni, amely mindenkire kedvező. A kommunális adó emelése a bevételek növelése érdekében szükséges lehet, de ismeretes a képviselőtestület tagjai előtt, hogy az alacsonyabb összegű adókat sem tudja a lakosság jó része kifizetni. Ha a támogatásokat a lakosságtól megvonjuk, az adókat pedig emeljük még nagyobb lesz a hátralékok összege. A vállalkozók a helyi lakosokat alkalmazzák, adó emelése esetén elküldhetik a dolgozókat, így a munkanélküliek száma emelkedhet. 6./ Pordán Attila képv.: Egyetért Magyar József polgármester úr előterjesztésével, nagyon nehéz év vár ránk évben, de egyet kell értenie Kónya Vilmosné képviselő felszólalásával is. A lakosságot a szolgáltatási díjak emelése érinti, ismeretes, hogy a munkanélküliek száma is nőni fog és sok embernek esélye sem lesz az elhelyezkedésre. A támogatásokat nem kellene egyszerre elvonni, fokozatos csökkentés után lehetne ezeket megszüntetni. 7./ Magyar József polgármester: A napirendi pont tárgyalása elején jelezte, hogy az eddigi támogatások áttekintését el kell végeznünk. Ha a bevételeinket nem tudjuk emelni, a kiadásokat kell csökkenteni, amely akaratlanul is színvonalromlással jár. Nem a kötelező feladatok csökkentéséről kell szólnunk, hanem az önként vállalt feladatok áttekintéséről. A mai ülésen konkrét döntést nem tudunk hozni, mert a költségvetési számadatok nem állnak rendelkezésünkre. 8./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: A képviselőtestület tagjai figyelmét felhívta arra, hogy az elmúlt évben is 40 millió forintos folyószámlahitelünk volt, amelyre szükség lesz évben is. Ezt az összeget nem emelhetjük. A központi támogatásokból 15 millió forintos hiány várható, amely összeget valahonnan pótolni kell. 9./ Raffael Attila CKÖ elnöke: A képviselők többsége másként látja a helyzetet, pl. a Lukács-ház volt iskolaépület értékesítését meg kellene próbálni alacsonyabb értékesítési áron. A civil szervezetek támogatását sem kellene megszüntetni, valahonnan biztosítani kell rá a pénzügyi fedezetet. 10./ Pethes Pál képv.: Az intézmények működésének biztosítása érdekében az adók emelése elengedhetetlen, de a javasolt emelés mértéke magas, szerényebb összegű emelést kellene végrehajtani. 11./ Magyar József polgármester: Ha a bevételeinket nem emeljük, pl. az adókat megfelelő arányban, akkor a kieső bevételt miből pótoljuk? A befolyt adóbevételeket lehet fejlesztésre fordítani, de elengedhetetlenül szükséges lesz a szennyvíztisztító telepen lévő berendezések, eszközök karbantartására megfelelő összeget elkülöníteni. A lakossági szennyvíztámogatást amelyet a lakosság részére az eddigi évek folyamán biztosítottunk csökkenteni kényszerülünk. A biztonságos gazdálkodást évben is el kell érnünk. El kell kerülnünk a további létszámleépítést és átszervezéseket. Egyet kell értenie a képviselőtestületnek abban, hogy a labdarúgócsapat támogatását Ft-ban maximálni kellene, felül kell vizsgálni a háziorvos támogatását, valamint a simontornyai központi ügyelethez adott hozzájárulást is. 12./ Menyhártné Nagy Judit képv.: Készült-e kimutatás az emelések utáni bevételek összegére? Az iparűzési adó emelése után a vállalkozók támogatásai csökkenhetnek. Nemcsak a bevételek emelését kell áttekinteni, hanem a kiadások csökkentését is meg kell vizsgálni. Az intézmények működését is át kell tekinteni. 13./ Magyar József polgármester: Egyetért a felvetett javaslattal, de hozzon létre a képviselőtestület egy ideiglenes bizottságot amelynek az elnöke lehetne a képviselőasszony az intézmények működésének felülvizsgálatára. Amikor ez a feladat elengedhetet-lenül szükséges volt megtette és a képviselőtestület 4

5 jóvá is hagyta a javaslatait. Ezt a feladatot még egyszer nem végzi el egyedül. 14./ Menyhártné Nagy Judit képv.: A költségvetési hiány pótlására nem tud megoldást javasolni, de minden terhet nem lehet a lakosságra áthárítani. 15./ Magyar József polgármester: Az adók emelésének javasolt mértéke nem olyan magas összegű ha visszaosztjuk havi kiadásokra amely komolyan megterhelné a családok kiadásait. A szociális kiadásoknál a méltányos juttatások folyósítását is felül kell vizsgálnunk. 16./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: A kiadások oldalt is megvizsgálhatjuk főleg az önként vállalt feladatok tekintetében amely szintén érinti a lakosságot. Az intézmények működésének felülvizsgálata azt is eredményezheti, hogy az óvodában megszünik egy csoport, vagy az iskolában a napközi, illetve a szakköri foglalkozások. 17./ Nagy Tibor képv.: A képviselőtestület egyetért az adók emelésével, a mértékében kell további egyeztetéseket végeznünk. Ugyanez a helyzet a lakosság részére nyújtott támogatásokkal is. 18./ Raffael Attila CKÖ elnöke: Az adók emeléséből befolyt többletbevételt a szociális hálóba is visszaforgathatjuk, támogathatunk belőle rászorulókat. A létszámleépítést egyenlőre nem tervezzük javaslat sem biztos egész évre, a későbbiek során lehetséges, hogy erre kényszerül a képviselőtestület. 19./ Magyar József polgármester: A szociális ellátó rendszeren keresztül a rászorult családok támogathatók és elképzelhető, hogy jobban járnak ezzel, mint amilyen hátrányosan érinti őket az adóemelés. A koncepcióban javasoltakkal a képviselőtestület egyetért, a lakossági támogatások mértékében alakult ki vita. Minden eddigi támogatást nem tudunk évben is biztosítani. A képviselőtestület felülvizsgálja a helyi adók emelésének mértékét. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 104/2008. (XII. 1.) KT. sz. határozat a évi költségvetési koncepcióról Mezőszilas Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a évi költségvetési koncepcióját és az előterjesztés szerint elfogadja. Megbízza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az egyeztetésre az intézményvezetőket hívja össze, valamint a évi költségvetés tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: január 30. Felelős: Magyar József polgármester Negyedik napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Dr. Kardos Tamás körjegyző: Az eddigi napirendi pontok tárgyalása során már érintette a képviselőtestület ezt a témát is. Az előterjesztésben szerepel a tervezett adóemelési összeg. Magyar József polgármester: A Pénzügyi Tájékoztató Irodától kapott tájékoztatás alapján megállapítható, hogy az adók maximum 5

6 összege a javasolt összegnél jóval magasabb. Hozzászólások: 1./ Pethes Pál képv.: Javasolta, hogy a beépített ingatlanokra a kommunális adót Ft-ban állapítsa meg a képviselőtestület. 2./ Nagy Tibor képv.: A beépített ingatlanok kommunális adójára Ft-ot javasolt jóváhagyni. 3./ Raffael Attila CKÖ elnöke: A beépítetlen ingatlanok és a beépített ingatlanok közötti adó összegét aránytalannak tartja. 4./ Magyar József polgármester: A beépítetlen ingatlanok száma jóval kevesebb, mint a beépített ingatlanoké. Akinek a tulajdonában mindkét ingatlan van, az duplán fizeti a kommunális adót. 5./ Raffael Attila CKÖ elnöke: Lehetne a beépítetlen ingatlanok kommunális adóját csökkenteni, és a hiányzó összeget a beépített ingatlannal rendelkezők között felosztani. 6./ Magyar József polgármester: Elképzelhetőnek tartja, hogy azok az ingatlan tulajdonosok, akik beépített és beépítetlen ingatlan után is fizet adót, Ft kedvezményben részesüljenek. 7./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: Tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy más településeken a kommunális adó összege egységes, függetlenül attól, hogy be van-e építve, vagy sem. 8./ Magyar József polgármester: Megköszönte a tájékoztatást és javasolta, hogy a képviselőtestület a beépített ingatlanokra Ft, a beépítetlen ingatlanokra Ft kommunális adót állapítson meg január 1-jétől. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testület 15./2008.(XII. 02.) számú rendelete A kommunális adóról szóló 25./2006.(XII. 15.) számú rendelet módosításáról Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testület 15./2008.(XII. 02.) számú rendeletét A kommunális adóról szóló 25./2006.(XII. 15.) számú rendelet módosításáról a jegyzőkönyv 4-es számú melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyta, elfogadta. Magyar József polgármester: Javasolta, hogy az iparűzési adót a képviselőtestület január 1-jétől 2 %-ban állapítsa meg. Hozzászólások: 1./ Kónya Vilmosné képv.: Az iparűzési adó mértékére 1,8 %-ot javasolt. 2./ Magyar József polgármester: A javasolt emelés a csekkek rendelési költségét, valamint a határozatok elkészítésének és kiküldésének költségét sem fedezné. 3./ Pethes Pál képv.: Az iparűzési adó mértékére 1,9 %-ot javasolt. 4./ Magyar József polgármester: Kérdezte Kónya Vilmosné képviselőtestületi tagtól, hogy a javaslatát fenntartja-e. 6

7 5./ Kónya Vilmosné képv.: Egyetért az iparűzési adó 1,9 %-ra történő emelésével. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 7 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testület 16./2008.(XII. 02.) számú rendelete Az iparűzési adóról szóló 26./2006.(XII. 15.) számú rendelet módosításáról Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testület 16./2008.(XII. 02.) számú rendeletét Az iparűzési adóról szóló 26./2006.(XII. 15.) számú rendelet módosításáról a jegyzőkönyv 4-es számú melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyta, elfogadta. Ötödik napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: Az iskolafelújítási pályázattal kapcsolatban az elkészített demográfiai mutatók alapján szükséges az intézkedési terv elfogadása. Dr. Kardos Tamás körjegyző: Az intézkedési terv elkészítése a polgármester úr által elmondottak miatt szükséges. Az elkövetkezendő 10 évben az iskolai tanulók várható létszámát kellett kimutatni. 10 %-os tanulólétszám csökkenés kimutatása esetén kötelező az intézkedési terv elkészítése. Az elkészült kimutatás alapján megállapítható, hogy a várható csökkenés 20 %-os. Az intézkedési tervben szereplő feladatok beve-zetése fokozatos. Az iskolai oktatás színvonalát kell olyan szintre emelni, hogy a szülők ebbe az iskolába járassák a gyermekeiket. Ha az elképzelések nem hozzák a várt eredményt, el kell érni, hogy a településen a gyermeklétszám emelkedjen, akár olyan megoldással is, hogy sokgyermekes családok telepedését támogatja az önkormányzat. Hozzászólások: 1./ Kónya Vilmosné képv.: Az oktatás színvonalának emelése megfogalmazás pontosításra szorul: az oktatás jelenlegi színvonalának további emelése lehet a megjelölt cél. Az óvodában pl. lehethe óvodaibölcsődei csoportot kialakítani, jelenleg is van az óvodában 3 év alatti gyermek. 2./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: Nemcsak látszat intézkedésekről van szó, az intézkedési tervben szereplő javaslatokat végre is kell hajtani. 3./ Pordán Attila képv.: Az intézkedési tervben szereplő javaslatokat hasznosnak tartja, az iskola működésének kibővítési körét. Egyetért az itt lakó emberek támogatásával a nagyobb gyermekvállalási kedv elérése érdekében. Leginkább nem tud egyetérteni a sokgyermekes családok befogadásával. Ez a megoldás az önkormányzatra óriási terhet ró, és az ilyen családok legtöbb esetben szociális problémákkal küzdenek. 4./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: Az intézkedési tervben szereplő pontokat nem kötelező végig csinálni. A gyermeklétszám emelése elengedhetetlen. A 3. pont azért került beépítésre, ha az első kettő nem hozza meg a kellő eredményt. 5./ Menyhártné Nagy Judit képv.: Ezt a feladatot több oldalról meg kell vizsgálni. A nevelőszülői hálózat kiépítésével is nőhet a gyermeklétszám, megélhetést is biztosíthat a befogadó családok részére. 7

8 Borza Vilma alpolgármester az ülésről távozott, így a létszám a továbbiakban 9 fő volt. 6./ Magyar József polgármester: Az intézkedési terv végrehajtásával kapcsolatban az 1-2 pontot elfogadhatónak tartja. Előfordult már korábban, hogy a megye egyik településén megpróbálták megakadályozni 1-1 család letelepedését, de ez diszkrimináció. A gyermekvállalási kedv emelése érdekében elavult támogatási forma a gyermek részére vásárolt kötvény, amelyhez 18. életéve betöltése után juthat hozzá. A legtöbb szülőnek a támogatás azonnal, a gyermek születésekor kell. Az intézkedési tervben javasolt feladatokat nem azonnal, illetve a következő évben kell végrehajtani, hanem későbbi időpontban. Az előterjesztett intézkedési tervet akár a későbbiekben finomítani, felülvizsgálni és módosítani is lehet. Az óvodavezető javaslatát és Menyhártné Nagy Judit nevelőiszülői hálózat kiépítési javaslatának megvalósítását meg kell vizsgálni. 7./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: A statisztikai adatok alapján Mezőszilas lakossága 1 év alatt 30 fővel csökkent. 8./ Pethes Pál képv.: Az intézkedési tervben szereplő javaslatok elfogadhatók. Az iskolafelújítás után a megfelelő gyermeklétszámot biztosítani kell és lehetséges, hogy azon az áron, hogy sokgyermekes családokat kell a faluba befogadni, idetelepíteni. 9./ Magyar József polgármester: Elképzelhető olyan helyzet is, a sokgyermekes családok olyan kényszerhelyzetbe kerülnek, hogy községünbe települnek. Javasolta az intézkedési terv elfogadását. A napirendi pont megvitatása után a képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 105/2008. (XII. 1.) KT. sz. határozat intézkedési terv elfogadásáról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Az Általános Művelődési Központ Németh László Általános Iskola fenntarthatóságára és a népességcsökkenés visszaszorítására vonatkozó intézkedési tervet a napirend megvitatása után az előterjesztés szerinti szövegezéssel jóváhagyja. A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzőt, hogy szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjanak. Felelős: Határidő: Magyar József polgármester, dr. Kardos Tamás körjegyző folyamatos Hatodik napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: Javasolta a évi munkaterv elfogadását. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, a képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 106/2008. (XII. 1.) KT. sz. határozat a évi munkatervről Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat évi Munkatervét a az alábbi szövegezéssel jóváhagyja. 8

9 Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve A képviselő-testület január, február, március, április, május, június, július, szeptember, október, november, december hónapokban ülésezik, általában a hétfői napon órakor Az ülés helye: Községháza Kötelezően meg kell hívni: az előterjesztőket, a napirendi pont szerint érintetteket. Állandó napirendek A testület valamennyi rendes ülésén tárgyalja a következő napirendi pontokat: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 2. Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt főbb eseményekről. 3. Tájékoztató a képviselő-testület ülésén elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről. Előterjesztő: polgármester Az ülések időpontja és napirendjei: január / Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet I. fordulójának megtárgyalása. 2./ A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező évi célok megfogalmazása Előadó: dr. Kardos Tamás körjegyző 3./ Előterjesztések, bejelentések február 16. (péntek) 1./ Az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló rendelettervezet megvitatása és jóváhagyása (rendelet). 2./ Előterjesztések, bejelentések 9

10 2009. március / Beszámoló a Fogorvos évben végzett munkájáról. Előadó: dr. Szűcs Lehel fogorvos 2./ Beszámoló a Háziorvos évben végzett munkájáról. Előadó: dr. Abdul Wahab háziorvos 3./ Beszámoló a Védőnő évben végzett munkájáról. Előadó: Rózsás Andrea védőnő 4./ Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének módosítása (rendelet). 5./ A Németh László díj évi odaítélésére vonatkozó javaslat megvitatása 6./ Előterjesztések,bejelentések április / A rendőrség beszámolója a község közrendjének és közbiztonságának helyzetéről. Előadó: Rendőrkapitány 2./ A polgárőrség tájékoztatója a közrend és közbiztonság erősítése érdekében kifejtett tevékenységéről. Előadó: A polgárőrség vezetője 3./ Az önkormányzat és intézményei évi zárszámadásának megtárgyalása (rendelet). Előadó Magyar József polgármester 4./ Előterjesztések bejelentések május / Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről Előadó: Tóth Ervin iroda vezető 2./ Tájékoztató a munkanélküliség alakulásáról, a munkahelyteremtés helyzetéről, az igénybe vehető támogatásokról. Előadó: Munkaügyi Központ Enyingi Kirendeltség vezető 3./ Tájékoztató a közcélú és a közhasznú foglalkoztatás helyzetéről lehetőségeiről. 4./ Előterjesztések, bejelentések 10

11 2009. június / Beszámoló a Körjegyzőség hatósági tevékenységéről, valamint a testületi tevékenység előkészítő munkáiról, a testület hatósági tevékenységével kapcsolatos végrehajtó feladatok ellátásáról Előadó: dr. Kardos Tamás körjegyző 2./ Előterjesztések, bejelentések július / A Németh László Általános Művelődési Központ beszámolója az intézményben végzett munkáról. Előadó: Zámbó Tibor igazgató 2./ Előterjesztések, bejelentések 3./ A Bursa Hungarica önkormányzati felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás lehetőségének megvitatása Előadó: dr. Kardos Tamás jegyző szeptember / Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének módosítása (rendelet). 2./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei I. félévi gazdálkodásának teljesítéséről. 3./ Beszámoló az Iskola fenntartó társulásról, Bognár János Igar Község polgármestere 4./ Előterjesztések, bejelentések október / Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálása Előadó: dr. Kardos Tamás körjegyző 2./ Belsőellenőrzési terv megvitatása és elfogadása Előadó: dr. Kardos Tamás körjegyző 3./ Közmeghallgatás időpontjának és napirendi pontjainak megállapítása 4/ Előterjesztések, bejelentések 11

12 2009. november / Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének módosítása (rendelet). 2./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának III. negyedévi telesítéséről. 3./ Az Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása és jóváhagyása. 4./ Helyi adórendeletek felülvizsgálata. Előadó: dr. Kardos Tamás jegyző 5./ Előterjesztések, bejelentések december / A szemétszállítási díj megállapításáról szóló rendelet módosítása. 2./ A vízdíjak megállapításártól szóló rendelet módosítása. 3./ A szennyvízdíjak megállapításártól szóló rendelet módosítása. 4./ A képviselő-testület évi munkatervének jóváhagyása. 5./ Előterjesztések bejelentések Záradék: A munkatervet Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 106/2008. (XII. 1.) KT. számú határozatával jóváhagyta. Mezőszilas, P. H. Magyar József Dr. Kardos Tamás polgármester körjegyző 12

13 Megbízza a polgármestert és a körjegyzőt annak záradékkal történő ellátására. Határidő: december 21. Felelős: Magyar József polgármester dr. Kardos Tamás körjegyző Bejelentések 1./ Magyar József polgármester ismertette a Szülői Szervezet karácsonyi ünnepség támogatási kérelmét. A képviselőtestület döntésére bízta a kérelem teljesítését, de véleménye szerint a támogatást nem kellene megadni, egy olyan intézményben tevékenykedő szervezetnek, amely az önkormányzat fenntartásában működik. Hozzászólások: 1./ Kónya Vilmosné képv.: A Szülői Szervezet nagymértékben támogatta már az intézmény munkáját. Ismeretes, hogy az iskolába betörtek, a Szülői Szervezet pénzét is elvitték. A gyermekek részére karácsonyi ünnepség keretében ajándékot szeretnének átadni. 2./ Pordán Attila képv.: Korábbi testületi ülésen már szóba került a falukarácsony, ahol a gyermekek ajándékozása meg fog történni, a képviselőtestület erre a célra támogatást szavazott meg. 3./ Magyar József polgármester: A Szülői Szervezet munkáját elismerve a támogatás megszavazásával azért nem ért egyet, mert a tevékenységük arról is szól, hgy egy-egy feladat megoldása érdekében a szülők segítségét kérjék. 4./ Pethes Pál képv.: Ft támogatás megszavazását javasolta. A bejelentés megvitatása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 107/2008. (XII. 1.) KT. sz. határozat támogatás megszavazásáról Mezőszilas község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Általános Iskola és az Óvoda Szülői Szervezeteinek kérelmét támogatja és Ft-ot biztosít az általuk megrendezésre kerülő Karácsonyi ünnepség lebonyolítására az általános tartalék terhére. Megbízza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a megállapított összeg kifizetéséről gondoskodjon. Határidő: december 21. Felelős: Magyar József polgármester 2./ Dr. Kardos Tamás körjegyző a Németh László Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítását kérte. A Magyar Államkincstár kérése, hogy az alapító okiratban az ÁMK telephelyei az első oldalon legyenek feltüntetve. A bejelentés meghallgatása után a képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 13

14 nélkül az alábbi határozatot hozta: 108/2008. (XII. 1.) KT. sz. határozat alapító okirat módosításáról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Németh László Általános Művelődési Központ Alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint jóváhagyja. Németh László Általános Művelődési Központ Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 56/2007. (VIII. 27.), 109/2007. (XII. 17.),76/2008. (VIII. 27.) KT. és a 108/2008. (XII. 1.) KT. számú határozattal elfogadott 1. Költségvetési szerv adatai: Alapító Okirata (egységes szerkezetben) - megnevezése: Németh László Általános Művelődési Központ - székhelye, címe: 7017 Mezőszilas, Petőfi u. 1/G. - működési területe: Mezőszilas és Igar község - fenntartója: Mezőszilas Község Önkormányzata Az évi CXXXV. Tv. 8. -a szerint alakított intézményfenntartó társulás alapján az általános iskolai oktatás és óvodai nevelés feladatainak ellátására: Mezőszilas Község Önkormányzata és Igar Község Önkormányzata 2. A költségvetési szerv alapító szerve: - Mezőszilas Község Önkormányzata 3. A költségvetési szerv felügyeleti szerve: - Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - címe: 7017 Mezőszilas, Fő utca A költségvetési szerv jogállása: - Önálló jogi személy, vezetője az igazgató, akit az alapító szerv képviselő-testülete nevezi ki. 5. Az intézmény típusa: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT TEÁOR száma: 8411 Szakágazat száma: Az Általános Művelődési Központ telephelyei Óvoda (elsődleges feladat-ellátási hely) Mezőszilas, Petőfi u. 1. hrsz.: 458/2, ingatlan területe: 2516 m 2 épület alapterülete: 405 m Óvoda (másodlagos feladat-ellátási hely) Igar, Fő u. 1. hrsz.: 366/5, ingatlan területe: 4088 m 2 épület alapterülete: 253 m 2 14

15 5.1.3 Általános iskola (elsődleges feladat-ellátási hely) Mezőszilas, Petőfi u. 1/G. hrsz.: 452/6, ingatlan területe: 1 ha 957 m 2 épület alapterülete: 654 m Általános iskola (másodlagos feladat-ellátási hely) Mezőszilas, Petőfi u. 58. hrsz.: 136, ingatlan területe: 1156 m 2 épület alapterülete: 312 m Könyvtár Mezőszilas, Németh L. u. 14. hrsz.: 452/3, ingatlan területe: 3597 m2 épület alapterülete: 285 m 2 6. Az intézmény gazdálkodási formája: Önálló munkáltatói gazdálkodási és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező szerv. Tevékenységét maradványérdekeltségi rendszerben látja el. A munkáltatói bérgazdálkodási jogkör gyakorlója az igazgató, akit a képviselő-testület nevez ki határozott időre, felmentésével, fegyelmi és anyagi felelősségre vonásával kapcsolatos ügyekben a képviselő-testület jár el, egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Önálló költségvetési szerv, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 7. Az Általános Művelődési Központ alapfeladatai: - az intézmények pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátása gondnokság útján. - saját konyha működtetése - óvoda, iskola tanulóinak étkeztetése, szociális étkeztetés, munkahelyi vendéglátás keretében a költségvetési szervek dolgozóinak étkeztetése. 8. Az Általános Művelődési Központ intézményegységei a./ Németh László Általános Iskola Mezőszilas, Petőfi u. 1/G. b./ Dr. Végh János Óvoda Mezőszilas, Petőfi u. 1. Tagintézmény Igar, Fő u. 1. c./ Németh László Községi Könyvtár Mezőszilas, Németh L. u /a Németh László Általános Iskola TEÁOR száma: Alkalmazotti létszáma: 37 fő. Maximálisan felvehető gyermek létszám: 300 fő Az intézmény alaptevékenysége: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás. Évfolyamok száma: 8 általános, évfolyamonként két osztály Felvehető tanulók maximális létszáma: 1-4 évfolyamig: 26 fő/osztály 5-8 évfolyamig: 30 fő/osztály Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai integrált nevelése, oktatása szakfeladat száma A fogyatékosság típusa szerint: 15

16 gyengénlátó mozgássérült hallássérült tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) beszédfogyatékos pszichés fejlődés zavaraival küzdő kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő tanulási zavarral küzdő Napközi otthoni és tanulószobai ellátás Diáksport Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás Iskolai intézményi közétkeztetés Szociális étkeztetés Munkahelyi vendéglátás (alkalmazottak étkeztetése) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása (bérbeadás) Üdültetés Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások elszámolásai /b Dr. Végh János Óvoda Szakmai irányítását határozatlan időre kinevezett vezető óvónő végzi. Alkalmazásáról és kinevezéséről az ÁMK Igazgatótanácsa dönt. A tagintézmény vezetője az óvoda vezető helyettese. Alkalmazotti létszám: 15 fő. Maximálisan felvehető gyermek létszám: Főintézmény: Mezőszilas Óvodai csoportok száma, a felvehető maximális gyermeklétszám: 4 csoport, 100 férőhely. Tagintézmény: - Igar : Óvodai csoportok száma, a felvehető maximális gyereklétszám: 1 csoport, 30 férőhely. Az intézmény alaptevékenysége: TEÁOR: szakfeladat száma Óvodás korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek

17 kielégítése; ezen belül az egészséges életmód kialakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése A fogyatékosság típusa szerint: gyengénlátó mozgássérült hallássérült tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) beszédfogyatékos pszichés fejlődés zavaraival küzdő kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő tanulási zavarral küzdő Gyermekétkeztetés Munkahelyi vendéglátás /alkalmazottak étkeztetése/ /c Németh László Községi Könyvtár A könyvtárosi tevékenységet határozatlan időre kinevezett főfoglalkozású könyvtáros végzi. Alkalmazásáról és kinevezéséről az ÁMK Igazgatótanácsa dönt. Jogállása: önálló könyvtár-ellátórendszer tagkönyvtár Jellege: Nyilvános könyvtár Alkalmazotti létszám: 2 fő Az intézmény alaptevékenysége TEÁOR: könyvtári tevékenység - általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása, a település lakosainak - könyvtári dokumentumokat gyűjt, őriz, feltár és szolgáltat - dokumentum- és információcserét biztosít - iskolai könyvtári feladatokat is ellát - közösségi szintérként működik szakfeladat száma múzeumi tevékenység

18 költségevetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenység - alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások - Táborok szervezése - Rendezvények szervezése - Tanfolyamok szervezése - Könyvek és könyvtári anyagok megjelentetése és terjesztése - Nyomtatott és hangzó anyagok másolása - Helyiségek bérbeadása - Bizományi könyvárusítás A 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 pont tekintetében vagyon Mezőszilas Község Önkormányzat tulajdona, felette a Németh László Általános Művelődési Központ rendelkezik. A 9.2 pont alatti tagintézményi óvoda tekintetében a vagyon Igar Község Önkormányzat tulajdona, felette a Németh László Általános Művelődési Központ rendelkezik 9.1 Óvoda (elsődleges feladat-ellátási hely) Mezőszilas, Petőfi u. 1. hrsz.: 458/2, ingatlan területe: 2516 m 2 épület alapterülete: 405 m Óvoda (másodlagos feladat-ellátási hely) Igar, Fő u. 1. hrsz.: 366/5, ingatlan területe: 4088 m 2 épület alapterülete: 253 m Általános iskola (elsődleges feladat-ellátási hely) Mezőszilas, Petőfi u. 1/G. hrsz.: 452/6, ingatlan területe: 1 ha 957 m 2 épület alapterülete: 654 m Általános iskola (másodlagos feladat-ellátási hely) Mezőszilas, Petőfi u. 58. hrsz.: 136, ingatlan területe: 1156 m 2 épület alapterülete: 312 m Könyvtár Mezőszilas, Németh L. u. 14. hrsz.: 452/3, ingatlan területe: 3597 m2 épület alapterülete: 285 m Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 11. A vagyon feletti rendelkezési jog Az intézmény sem az ingóságokat, sem az ingatlanokat nem idegenítheti el (kivéve selejtezés a szabályzat szerint), nem adhatja bérbe (kivéve a 8. pontban megjelölt terem bérbeadások) és nem terhelheti meg. Minden, a működés során kapott (adományok) vagy pályázaton elnyert támogatás és eszköz a fenntartó tulajdonát képezi. Az Alapító Okirat augusztus 30.-án lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2006.(IX. 18.) számú határozata. Ez az okirat a augusztus 27-én elfogadott alapító okirat szövegét, valamint az alapító által december. 17 én, augusztus 27-én valamint december 1- én elfogadott módosításokat tartalmazza, egységes szerkezetbe foglalva. 18

19 Mezőszilas, december 1. Magyar József polgármester Dr. Kardos Tamás körjegyző A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzőt, hogy szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. Felelős: Magyar József polgármester, dr. Kardos Tamás körjegyző Határidő: december / Magyar József polgármester ismertette a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés címmel kiírt pályázati felhívást. Hozzászólások: 1./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: A pályázattal kapcsolatban Ft-os szakértői díjat kell megelőlegezni, amelyből Ft költség Mezőszilas község Önkormányzatát, Ft pedig Igar község Önkormányzatát terheli. 2./ Magyar József polgármester: A szakértői díj a pályázati költségek között elszámolható. A bejelentés megtárgyalása után a képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 109/2008. (XII. 1.) KT. sz. határozat szakértői díj kifizetéséről Mezőszilas község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Euron Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézetet székhely: 1146 Budapest Cházár Adrás u. 5. (OM azonosító: , bankszámlaszám: OTP ) bízza meg a Magyarország Fejlesztési Terv keretében a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben (TÁMOP 3.1.4/08/2) pályázatával kapcsolatos szaktanácsadó és szakértői támogató munka elvégzésével. A képviselő-testület a mellékelt vállalkozói szerződés szerint Ft-ot biztosít az Euron Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézetet részére az általános tartalék terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést írja alá és gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. Határidő: december 15. Felelős: Magyar József polgármester 4./ Dr. Kardos Tamás körjegyző ismertette a körjegyzőség költségvetésének és az ügyrend módosításával 19

20 kapcsolatos előterjesztést. A bejelentés meghallgatása után a képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 110/2008. (XII. 1.) KT. sz. határozat a körjegyzőség költségvetésének módosításáról Mezőszilas Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 62/2008. (VII. 21.) KT. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: Mezőszilas Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak alapján az alábbiak szerint elfogadja Mezőszilas Sáregres Községek Körjegyzőségének évi költségvetését. Mezőszilas Községet érintő költségek június 1-től december 31.-ig: Megnevezés: Adatok forintban: Alapilletmény Illetmény kiegészítés Képzettségi pótlék Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Banki ktg Utalvány Állományba nem tartozók juttatása prémium év TB járulék Munkaadói járulék EHO Dologi kiadások Mezőszilast terhelő összes költség Időarányosan, havi Ft terheli az Önkormányzatot. Sáregres Községet érintő költségek június 1-től december 31.-ig: Megnevezés: Adatok forintban: Alapilletmény Illetmény kiegészítés Napidíj Egyéb sajátos juttatás Közlekedési ktg.térítés Étkezési hozzájárulás Banki ktg Nem rendszeres juttatás TB járulék Munkaadói járulék EHO Sáregrest terhelő összes költség Időarányosan havi, Ft terheli az Önkormányzatot. Körjegyző költségei június 1-től december 31.-ig: 20

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Rozgonyi Attila polgármester, Benicsák István és Várkonyi István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. március 19-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről 1415 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 28-án folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve tartott a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 141-148/2010. c. rendelet: 16/2010 Napirendek: 3./.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben