J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma, Horváthné Gógán Jolán, Kiss Géza, Kónya Vilmosné, Menyhártné Nagy Judit, Nagy Tibor, Pethes Pál, Pordán Attila és Tölösi József képviselőtestületi tagok Raffael Attila CKÖ elnöke, Dr. Kardos Tamás körjegyző, Fáncsik Gézáné pü. előad Magyar József polgármester: Köszöntötte a képviselőtestület tagjai, meghívott vendégeket és a körjegyzőt. Megállapította, hogy a képviselőtestületi ülés határozatképes, mert a 10 képviselőtestületi tag közül 10 jelen volt, az ülést megnyitotta. Javaslatot terjesztett elő az ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el: N a p i r e n d 1./ Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének módosítása 2./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának III negyedévi teljesítéséről 3./ Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása és jóváhagyása 4./ Helyi adórendeletek felülvizsgálata Előadó: Dr. Kardos Tamás körjegyző 5./ Az Általános Művelődési Központ Németh László Általános Iskola fenntarthatóságára és a népességcsökkenés visszaszorítására vonatkozó intézkedési terv megvitatása 6./ A képviselőtestület évi munkatervének jóváhagyása 7./ B e j e l e n t é s e k 1

2 Első napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy a pénzügyi bizottság megtartotta a napirendi pontok előzetes megtárgyalásával kapcsolatos ülését. A költségvetési rendeletet módosítása az időközben módosított tételek átvezetése miatt szükséges. Javasolta az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat, illetve rendelet-módosítás elfogadását. Kiss Géza pü. biz. elnöke: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztést. Javasolták a képviselőtestület részére a módosítás elfogadását. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testület 14./2008.(XII. 02.) számú rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2./2008.(II. 17.) számú rendelet módosításáról Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testület 14./2008.(XII. 02.) számú rendeletét Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2./2008.(II. 17.) számú rendelet módosításáról a jegyzőkönyv 1-es számú melléklete szerinti szövegezéssel módosítva jóváhagyta, elfogadta. Második napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: Az előterjesztésből látható, hogy a bevételek időarányosan teljesültek, a kiadási oldal valamivel kevesebb a tervezettnél a képviselőtestület által előírt és takarékos gazdálkodás következtében. Az előterjesztéshez csatolt táblázatok részletesen tartalmazzák a kiadások és bevételek számadatit. A gazdálkodás az eddigiekben is és előreláthatólag a hátralévő egy hónapban is zökkenőmentes. A tájékoztató elfogadását kérte. Kiss Géza pü. biz. elnöke: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a tájékoztatóval kapcsolatos írásos előterjesztést és elfogadását javasolja. Magyar József polgármester: Az általános művelődési központ által előterjesztett előirányzat módosítás jóváhagyását kérte a képviselőtestülettől. A napirendi pont meghallgatása után a képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 103/2008. (XII. 1.) KT. sz. határozat az ÁMK előirányzat módosításáról Mezőszilas Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Németh László Általános Művelődési Központ költségvetési előirányzatát ezer forintról forintra módosítja, a felügyeleti szervtől kapott támogatását ezer forintról forintra módosítja, az intézmény saját bevételeit forintról forintra 2

3 módosítja.. Megbízza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a Németh László Általános Művelődési Központ igazgatóját a döntésről értesítse és a költségvetés módosításról gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: Magyar József polgármester Harmadik napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: Elmondta, hogy a évi költségvetési koncepció mellé számszaki kimunkálás még nem készült, mert a pontos adatok a mai napon még nem ismeretesek évben a működéshez kötelező feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források jelentős csökkenése várható. Változás várható a közhasznú, közcélú foglalkoztatásban. A szociális törvény változásával a szociális segélyezési rendszer is változni fog. Nagyobb támogatás várható az elhelyezkedés elősegítése területen, a 35 év alattiak képzésében, szakképzésében. Egyes területeken a bevételek növelése érdekében változtatni kell az eddigi gyakorlaton, pl. iparűzési adó 2 %-ra történő emelése, kommunális adó emelése a beépített és beépítetlen ingatlanok esetében évben törekedni kell a pénzügyi kintlevőségek behajtására, illetve a pénzügyi fegyelem javítására. Előreláthatólag szükség lesz a 40 millió forintos folyószámla hitelre, amelyből felhasználni kamatterhek miatt csak a legszükségesebb összeget szeretnénk. Létszám-leépítéssel nem számolunk, sehol sincs több a szükséges létszámnál. Javasolta a költségvetési tartalék tervezését is, az év közben, váratlanul jelentkező kiadások fedezésére. Az önként vállalt feladatok körét át kell tekinteni, mert az 5,5 millió forintos támogatásokat (szemétszállítási díj, víz- és csatornadíjak támogatása) évben nem biztos, hogy vállalni tudjuk. Hatékony intézkedéseket kell tennünk a tartozások behajtása érdekében. El kell érnünk az önkormányzati ingatlanok értékesítésének megvaló-sítását, de sajnos az eddigiekben még érdeklődők sem voltak. Az értékesítésből befolyt bevételeket a fejlesztési feladatok végrehajtása során pályázati önerőként lehetne felhasználni. Dr. Kardos Tamás körjegyző: A pénzügyi bizottság ülésén is szóba került a kintlevőségek behajtása. A lakásvásárlási támogatások csak polgári peres eljárás során hajthatók be. A szemétszállítási díj hátralékok adók módjára behajthatók. A végrehajtó irodával szerződésünk van, át van adva 1-2 ügy behajtás céljából. Kiss Géza pü. biz. elnöke: A évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta, és a képviselőtestületnek is megtárgyalásra javasolta. Hozzászólások: 1./ Pethes Pál képv.: A lakásvásárlási támogatások kifizetése mikor történt? Az elmúlt ciklusban, vagy az utóbbi években? 2./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: Még az előző ciklusban történt ilyen célú támogatás kifizetése, évben ez a támogatási forma megszünt, a rendelet hatályon kívül lett helyezve. 3./ Magyar József polgármester: Az ilyen jellegű támogatásokból keletkezett hátralék nem túl jelentős összeg, kb Ft. 3

4 4./ Raffael Attila CKÖ elnöke: Sajnálja, hogy megszünt ez a támogatási forma, még akkor is, ha a hátralékok behajtása csak polgári peres úton lehetséges. Az ülés 5. napirendi pontjában szereplő előterjesztésben szerepel a sokgyermekes családok idetelepítése. Ennek érdekében szükség volna a kedvezményes lakásvásárlási lehetőségre. 5./ Kónya Vilmosné képv.: Nehéz lesz a jelenlegi gazdasági helyzetben olyan intézkedést hozni, amely mindenkire kedvező. A kommunális adó emelése a bevételek növelése érdekében szükséges lehet, de ismeretes a képviselőtestület tagjai előtt, hogy az alacsonyabb összegű adókat sem tudja a lakosság jó része kifizetni. Ha a támogatásokat a lakosságtól megvonjuk, az adókat pedig emeljük még nagyobb lesz a hátralékok összege. A vállalkozók a helyi lakosokat alkalmazzák, adó emelése esetén elküldhetik a dolgozókat, így a munkanélküliek száma emelkedhet. 6./ Pordán Attila képv.: Egyetért Magyar József polgármester úr előterjesztésével, nagyon nehéz év vár ránk évben, de egyet kell értenie Kónya Vilmosné képviselő felszólalásával is. A lakosságot a szolgáltatási díjak emelése érinti, ismeretes, hogy a munkanélküliek száma is nőni fog és sok embernek esélye sem lesz az elhelyezkedésre. A támogatásokat nem kellene egyszerre elvonni, fokozatos csökkentés után lehetne ezeket megszüntetni. 7./ Magyar József polgármester: A napirendi pont tárgyalása elején jelezte, hogy az eddigi támogatások áttekintését el kell végeznünk. Ha a bevételeinket nem tudjuk emelni, a kiadásokat kell csökkenteni, amely akaratlanul is színvonalromlással jár. Nem a kötelező feladatok csökkentéséről kell szólnunk, hanem az önként vállalt feladatok áttekintéséről. A mai ülésen konkrét döntést nem tudunk hozni, mert a költségvetési számadatok nem állnak rendelkezésünkre. 8./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: A képviselőtestület tagjai figyelmét felhívta arra, hogy az elmúlt évben is 40 millió forintos folyószámlahitelünk volt, amelyre szükség lesz évben is. Ezt az összeget nem emelhetjük. A központi támogatásokból 15 millió forintos hiány várható, amely összeget valahonnan pótolni kell. 9./ Raffael Attila CKÖ elnöke: A képviselők többsége másként látja a helyzetet, pl. a Lukács-ház volt iskolaépület értékesítését meg kellene próbálni alacsonyabb értékesítési áron. A civil szervezetek támogatását sem kellene megszüntetni, valahonnan biztosítani kell rá a pénzügyi fedezetet. 10./ Pethes Pál képv.: Az intézmények működésének biztosítása érdekében az adók emelése elengedhetetlen, de a javasolt emelés mértéke magas, szerényebb összegű emelést kellene végrehajtani. 11./ Magyar József polgármester: Ha a bevételeinket nem emeljük, pl. az adókat megfelelő arányban, akkor a kieső bevételt miből pótoljuk? A befolyt adóbevételeket lehet fejlesztésre fordítani, de elengedhetetlenül szükséges lesz a szennyvíztisztító telepen lévő berendezések, eszközök karbantartására megfelelő összeget elkülöníteni. A lakossági szennyvíztámogatást amelyet a lakosság részére az eddigi évek folyamán biztosítottunk csökkenteni kényszerülünk. A biztonságos gazdálkodást évben is el kell érnünk. El kell kerülnünk a további létszámleépítést és átszervezéseket. Egyet kell értenie a képviselőtestületnek abban, hogy a labdarúgócsapat támogatását Ft-ban maximálni kellene, felül kell vizsgálni a háziorvos támogatását, valamint a simontornyai központi ügyelethez adott hozzájárulást is. 12./ Menyhártné Nagy Judit képv.: Készült-e kimutatás az emelések utáni bevételek összegére? Az iparűzési adó emelése után a vállalkozók támogatásai csökkenhetnek. Nemcsak a bevételek emelését kell áttekinteni, hanem a kiadások csökkentését is meg kell vizsgálni. Az intézmények működését is át kell tekinteni. 13./ Magyar József polgármester: Egyetért a felvetett javaslattal, de hozzon létre a képviselőtestület egy ideiglenes bizottságot amelynek az elnöke lehetne a képviselőasszony az intézmények működésének felülvizsgálatára. Amikor ez a feladat elengedhetet-lenül szükséges volt megtette és a képviselőtestület 4

5 jóvá is hagyta a javaslatait. Ezt a feladatot még egyszer nem végzi el egyedül. 14./ Menyhártné Nagy Judit képv.: A költségvetési hiány pótlására nem tud megoldást javasolni, de minden terhet nem lehet a lakosságra áthárítani. 15./ Magyar József polgármester: Az adók emelésének javasolt mértéke nem olyan magas összegű ha visszaosztjuk havi kiadásokra amely komolyan megterhelné a családok kiadásait. A szociális kiadásoknál a méltányos juttatások folyósítását is felül kell vizsgálnunk. 16./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: A kiadások oldalt is megvizsgálhatjuk főleg az önként vállalt feladatok tekintetében amely szintén érinti a lakosságot. Az intézmények működésének felülvizsgálata azt is eredményezheti, hogy az óvodában megszünik egy csoport, vagy az iskolában a napközi, illetve a szakköri foglalkozások. 17./ Nagy Tibor képv.: A képviselőtestület egyetért az adók emelésével, a mértékében kell további egyeztetéseket végeznünk. Ugyanez a helyzet a lakosság részére nyújtott támogatásokkal is. 18./ Raffael Attila CKÖ elnöke: Az adók emeléséből befolyt többletbevételt a szociális hálóba is visszaforgathatjuk, támogathatunk belőle rászorulókat. A létszámleépítést egyenlőre nem tervezzük javaslat sem biztos egész évre, a későbbiek során lehetséges, hogy erre kényszerül a képviselőtestület. 19./ Magyar József polgármester: A szociális ellátó rendszeren keresztül a rászorult családok támogathatók és elképzelhető, hogy jobban járnak ezzel, mint amilyen hátrányosan érinti őket az adóemelés. A koncepcióban javasoltakkal a képviselőtestület egyetért, a lakossági támogatások mértékében alakult ki vita. Minden eddigi támogatást nem tudunk évben is biztosítani. A képviselőtestület felülvizsgálja a helyi adók emelésének mértékét. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 104/2008. (XII. 1.) KT. sz. határozat a évi költségvetési koncepcióról Mezőszilas Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a évi költségvetési koncepcióját és az előterjesztés szerint elfogadja. Megbízza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az egyeztetésre az intézményvezetőket hívja össze, valamint a évi költségvetés tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: január 30. Felelős: Magyar József polgármester Negyedik napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Dr. Kardos Tamás körjegyző: Az eddigi napirendi pontok tárgyalása során már érintette a képviselőtestület ezt a témát is. Az előterjesztésben szerepel a tervezett adóemelési összeg. Magyar József polgármester: A Pénzügyi Tájékoztató Irodától kapott tájékoztatás alapján megállapítható, hogy az adók maximum 5

6 összege a javasolt összegnél jóval magasabb. Hozzászólások: 1./ Pethes Pál képv.: Javasolta, hogy a beépített ingatlanokra a kommunális adót Ft-ban állapítsa meg a képviselőtestület. 2./ Nagy Tibor képv.: A beépített ingatlanok kommunális adójára Ft-ot javasolt jóváhagyni. 3./ Raffael Attila CKÖ elnöke: A beépítetlen ingatlanok és a beépített ingatlanok közötti adó összegét aránytalannak tartja. 4./ Magyar József polgármester: A beépítetlen ingatlanok száma jóval kevesebb, mint a beépített ingatlanoké. Akinek a tulajdonában mindkét ingatlan van, az duplán fizeti a kommunális adót. 5./ Raffael Attila CKÖ elnöke: Lehetne a beépítetlen ingatlanok kommunális adóját csökkenteni, és a hiányzó összeget a beépített ingatlannal rendelkezők között felosztani. 6./ Magyar József polgármester: Elképzelhetőnek tartja, hogy azok az ingatlan tulajdonosok, akik beépített és beépítetlen ingatlan után is fizet adót, Ft kedvezményben részesüljenek. 7./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: Tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy más településeken a kommunális adó összege egységes, függetlenül attól, hogy be van-e építve, vagy sem. 8./ Magyar József polgármester: Megköszönte a tájékoztatást és javasolta, hogy a képviselőtestület a beépített ingatlanokra Ft, a beépítetlen ingatlanokra Ft kommunális adót állapítson meg január 1-jétől. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testület 15./2008.(XII. 02.) számú rendelete A kommunális adóról szóló 25./2006.(XII. 15.) számú rendelet módosításáról Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testület 15./2008.(XII. 02.) számú rendeletét A kommunális adóról szóló 25./2006.(XII. 15.) számú rendelet módosításáról a jegyzőkönyv 4-es számú melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyta, elfogadta. Magyar József polgármester: Javasolta, hogy az iparűzési adót a képviselőtestület január 1-jétől 2 %-ban állapítsa meg. Hozzászólások: 1./ Kónya Vilmosné képv.: Az iparűzési adó mértékére 1,8 %-ot javasolt. 2./ Magyar József polgármester: A javasolt emelés a csekkek rendelési költségét, valamint a határozatok elkészítésének és kiküldésének költségét sem fedezné. 3./ Pethes Pál képv.: Az iparűzési adó mértékére 1,9 %-ot javasolt. 4./ Magyar József polgármester: Kérdezte Kónya Vilmosné képviselőtestületi tagtól, hogy a javaslatát fenntartja-e. 6

7 5./ Kónya Vilmosné képv.: Egyetért az iparűzési adó 1,9 %-ra történő emelésével. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 7 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testület 16./2008.(XII. 02.) számú rendelete Az iparűzési adóról szóló 26./2006.(XII. 15.) számú rendelet módosításáról Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testület 16./2008.(XII. 02.) számú rendeletét Az iparűzési adóról szóló 26./2006.(XII. 15.) számú rendelet módosításáról a jegyzőkönyv 4-es számú melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyta, elfogadta. Ötödik napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: Az iskolafelújítási pályázattal kapcsolatban az elkészített demográfiai mutatók alapján szükséges az intézkedési terv elfogadása. Dr. Kardos Tamás körjegyző: Az intézkedési terv elkészítése a polgármester úr által elmondottak miatt szükséges. Az elkövetkezendő 10 évben az iskolai tanulók várható létszámát kellett kimutatni. 10 %-os tanulólétszám csökkenés kimutatása esetén kötelező az intézkedési terv elkészítése. Az elkészült kimutatás alapján megállapítható, hogy a várható csökkenés 20 %-os. Az intézkedési tervben szereplő feladatok beve-zetése fokozatos. Az iskolai oktatás színvonalát kell olyan szintre emelni, hogy a szülők ebbe az iskolába járassák a gyermekeiket. Ha az elképzelések nem hozzák a várt eredményt, el kell érni, hogy a településen a gyermeklétszám emelkedjen, akár olyan megoldással is, hogy sokgyermekes családok telepedését támogatja az önkormányzat. Hozzászólások: 1./ Kónya Vilmosné képv.: Az oktatás színvonalának emelése megfogalmazás pontosításra szorul: az oktatás jelenlegi színvonalának további emelése lehet a megjelölt cél. Az óvodában pl. lehethe óvodaibölcsődei csoportot kialakítani, jelenleg is van az óvodában 3 év alatti gyermek. 2./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: Nemcsak látszat intézkedésekről van szó, az intézkedési tervben szereplő javaslatokat végre is kell hajtani. 3./ Pordán Attila képv.: Az intézkedési tervben szereplő javaslatokat hasznosnak tartja, az iskola működésének kibővítési körét. Egyetért az itt lakó emberek támogatásával a nagyobb gyermekvállalási kedv elérése érdekében. Leginkább nem tud egyetérteni a sokgyermekes családok befogadásával. Ez a megoldás az önkormányzatra óriási terhet ró, és az ilyen családok legtöbb esetben szociális problémákkal küzdenek. 4./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: Az intézkedési tervben szereplő pontokat nem kötelező végig csinálni. A gyermeklétszám emelése elengedhetetlen. A 3. pont azért került beépítésre, ha az első kettő nem hozza meg a kellő eredményt. 5./ Menyhártné Nagy Judit képv.: Ezt a feladatot több oldalról meg kell vizsgálni. A nevelőszülői hálózat kiépítésével is nőhet a gyermeklétszám, megélhetést is biztosíthat a befogadó családok részére. 7

8 Borza Vilma alpolgármester az ülésről távozott, így a létszám a továbbiakban 9 fő volt. 6./ Magyar József polgármester: Az intézkedési terv végrehajtásával kapcsolatban az 1-2 pontot elfogadhatónak tartja. Előfordult már korábban, hogy a megye egyik településén megpróbálták megakadályozni 1-1 család letelepedését, de ez diszkrimináció. A gyermekvállalási kedv emelése érdekében elavult támogatási forma a gyermek részére vásárolt kötvény, amelyhez 18. életéve betöltése után juthat hozzá. A legtöbb szülőnek a támogatás azonnal, a gyermek születésekor kell. Az intézkedési tervben javasolt feladatokat nem azonnal, illetve a következő évben kell végrehajtani, hanem későbbi időpontban. Az előterjesztett intézkedési tervet akár a későbbiekben finomítani, felülvizsgálni és módosítani is lehet. Az óvodavezető javaslatát és Menyhártné Nagy Judit nevelőiszülői hálózat kiépítési javaslatának megvalósítását meg kell vizsgálni. 7./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: A statisztikai adatok alapján Mezőszilas lakossága 1 év alatt 30 fővel csökkent. 8./ Pethes Pál képv.: Az intézkedési tervben szereplő javaslatok elfogadhatók. Az iskolafelújítás után a megfelelő gyermeklétszámot biztosítani kell és lehetséges, hogy azon az áron, hogy sokgyermekes családokat kell a faluba befogadni, idetelepíteni. 9./ Magyar József polgármester: Elképzelhető olyan helyzet is, a sokgyermekes családok olyan kényszerhelyzetbe kerülnek, hogy községünbe települnek. Javasolta az intézkedési terv elfogadását. A napirendi pont megvitatása után a képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 105/2008. (XII. 1.) KT. sz. határozat intézkedési terv elfogadásáról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Az Általános Művelődési Központ Németh László Általános Iskola fenntarthatóságára és a népességcsökkenés visszaszorítására vonatkozó intézkedési tervet a napirend megvitatása után az előterjesztés szerinti szövegezéssel jóváhagyja. A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzőt, hogy szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjanak. Felelős: Határidő: Magyar József polgármester, dr. Kardos Tamás körjegyző folyamatos Hatodik napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: Javasolta a évi munkaterv elfogadását. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, a képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 106/2008. (XII. 1.) KT. sz. határozat a évi munkatervről Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat évi Munkatervét a az alábbi szövegezéssel jóváhagyja. 8

9 Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve A képviselő-testület január, február, március, április, május, június, július, szeptember, október, november, december hónapokban ülésezik, általában a hétfői napon órakor Az ülés helye: Községháza Kötelezően meg kell hívni: az előterjesztőket, a napirendi pont szerint érintetteket. Állandó napirendek A testület valamennyi rendes ülésén tárgyalja a következő napirendi pontokat: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 2. Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt főbb eseményekről. 3. Tájékoztató a képviselő-testület ülésén elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről. Előterjesztő: polgármester Az ülések időpontja és napirendjei: január / Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet I. fordulójának megtárgyalása. 2./ A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező évi célok megfogalmazása Előadó: dr. Kardos Tamás körjegyző 3./ Előterjesztések, bejelentések február 16. (péntek) 1./ Az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló rendelettervezet megvitatása és jóváhagyása (rendelet). 2./ Előterjesztések, bejelentések 9

10 2009. március / Beszámoló a Fogorvos évben végzett munkájáról. Előadó: dr. Szűcs Lehel fogorvos 2./ Beszámoló a Háziorvos évben végzett munkájáról. Előadó: dr. Abdul Wahab háziorvos 3./ Beszámoló a Védőnő évben végzett munkájáról. Előadó: Rózsás Andrea védőnő 4./ Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének módosítása (rendelet). 5./ A Németh László díj évi odaítélésére vonatkozó javaslat megvitatása 6./ Előterjesztések,bejelentések április / A rendőrség beszámolója a község közrendjének és közbiztonságának helyzetéről. Előadó: Rendőrkapitány 2./ A polgárőrség tájékoztatója a közrend és közbiztonság erősítése érdekében kifejtett tevékenységéről. Előadó: A polgárőrség vezetője 3./ Az önkormányzat és intézményei évi zárszámadásának megtárgyalása (rendelet). Előadó Magyar József polgármester 4./ Előterjesztések bejelentések május / Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről Előadó: Tóth Ervin iroda vezető 2./ Tájékoztató a munkanélküliség alakulásáról, a munkahelyteremtés helyzetéről, az igénybe vehető támogatásokról. Előadó: Munkaügyi Központ Enyingi Kirendeltség vezető 3./ Tájékoztató a közcélú és a közhasznú foglalkoztatás helyzetéről lehetőségeiről. 4./ Előterjesztések, bejelentések 10

11 2009. június / Beszámoló a Körjegyzőség hatósági tevékenységéről, valamint a testületi tevékenység előkészítő munkáiról, a testület hatósági tevékenységével kapcsolatos végrehajtó feladatok ellátásáról Előadó: dr. Kardos Tamás körjegyző 2./ Előterjesztések, bejelentések július / A Németh László Általános Művelődési Központ beszámolója az intézményben végzett munkáról. Előadó: Zámbó Tibor igazgató 2./ Előterjesztések, bejelentések 3./ A Bursa Hungarica önkormányzati felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás lehetőségének megvitatása Előadó: dr. Kardos Tamás jegyző szeptember / Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének módosítása (rendelet). 2./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei I. félévi gazdálkodásának teljesítéséről. 3./ Beszámoló az Iskola fenntartó társulásról, Bognár János Igar Község polgármestere 4./ Előterjesztések, bejelentések október / Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálása Előadó: dr. Kardos Tamás körjegyző 2./ Belsőellenőrzési terv megvitatása és elfogadása Előadó: dr. Kardos Tamás körjegyző 3./ Közmeghallgatás időpontjának és napirendi pontjainak megállapítása 4/ Előterjesztések, bejelentések 11

12 2009. november / Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének módosítása (rendelet). 2./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának III. negyedévi telesítéséről. 3./ Az Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása és jóváhagyása. 4./ Helyi adórendeletek felülvizsgálata. Előadó: dr. Kardos Tamás jegyző 5./ Előterjesztések, bejelentések december / A szemétszállítási díj megállapításáról szóló rendelet módosítása. 2./ A vízdíjak megállapításártól szóló rendelet módosítása. 3./ A szennyvízdíjak megállapításártól szóló rendelet módosítása. 4./ A képviselő-testület évi munkatervének jóváhagyása. 5./ Előterjesztések bejelentések Záradék: A munkatervet Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 106/2008. (XII. 1.) KT. számú határozatával jóváhagyta. Mezőszilas, P. H. Magyar József Dr. Kardos Tamás polgármester körjegyző 12

13 Megbízza a polgármestert és a körjegyzőt annak záradékkal történő ellátására. Határidő: december 21. Felelős: Magyar József polgármester dr. Kardos Tamás körjegyző Bejelentések 1./ Magyar József polgármester ismertette a Szülői Szervezet karácsonyi ünnepség támogatási kérelmét. A képviselőtestület döntésére bízta a kérelem teljesítését, de véleménye szerint a támogatást nem kellene megadni, egy olyan intézményben tevékenykedő szervezetnek, amely az önkormányzat fenntartásában működik. Hozzászólások: 1./ Kónya Vilmosné képv.: A Szülői Szervezet nagymértékben támogatta már az intézmény munkáját. Ismeretes, hogy az iskolába betörtek, a Szülői Szervezet pénzét is elvitték. A gyermekek részére karácsonyi ünnepség keretében ajándékot szeretnének átadni. 2./ Pordán Attila képv.: Korábbi testületi ülésen már szóba került a falukarácsony, ahol a gyermekek ajándékozása meg fog történni, a képviselőtestület erre a célra támogatást szavazott meg. 3./ Magyar József polgármester: A Szülői Szervezet munkáját elismerve a támogatás megszavazásával azért nem ért egyet, mert a tevékenységük arról is szól, hgy egy-egy feladat megoldása érdekében a szülők segítségét kérjék. 4./ Pethes Pál képv.: Ft támogatás megszavazását javasolta. A bejelentés megvitatása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 107/2008. (XII. 1.) KT. sz. határozat támogatás megszavazásáról Mezőszilas község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Általános Iskola és az Óvoda Szülői Szervezeteinek kérelmét támogatja és Ft-ot biztosít az általuk megrendezésre kerülő Karácsonyi ünnepség lebonyolítására az általános tartalék terhére. Megbízza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a megállapított összeg kifizetéséről gondoskodjon. Határidő: december 21. Felelős: Magyar József polgármester 2./ Dr. Kardos Tamás körjegyző a Németh László Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítását kérte. A Magyar Államkincstár kérése, hogy az alapító okiratban az ÁMK telephelyei az első oldalon legyenek feltüntetve. A bejelentés meghallgatása után a képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 13

14 nélkül az alábbi határozatot hozta: 108/2008. (XII. 1.) KT. sz. határozat alapító okirat módosításáról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Németh László Általános Művelődési Központ Alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint jóváhagyja. Németh László Általános Művelődési Központ Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 56/2007. (VIII. 27.), 109/2007. (XII. 17.),76/2008. (VIII. 27.) KT. és a 108/2008. (XII. 1.) KT. számú határozattal elfogadott 1. Költségvetési szerv adatai: Alapító Okirata (egységes szerkezetben) - megnevezése: Németh László Általános Művelődési Központ - székhelye, címe: 7017 Mezőszilas, Petőfi u. 1/G. - működési területe: Mezőszilas és Igar község - fenntartója: Mezőszilas Község Önkormányzata Az évi CXXXV. Tv. 8. -a szerint alakított intézményfenntartó társulás alapján az általános iskolai oktatás és óvodai nevelés feladatainak ellátására: Mezőszilas Község Önkormányzata és Igar Község Önkormányzata 2. A költségvetési szerv alapító szerve: - Mezőszilas Község Önkormányzata 3. A költségvetési szerv felügyeleti szerve: - Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - címe: 7017 Mezőszilas, Fő utca A költségvetési szerv jogállása: - Önálló jogi személy, vezetője az igazgató, akit az alapító szerv képviselő-testülete nevezi ki. 5. Az intézmény típusa: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT TEÁOR száma: 8411 Szakágazat száma: Az Általános Művelődési Központ telephelyei Óvoda (elsődleges feladat-ellátási hely) Mezőszilas, Petőfi u. 1. hrsz.: 458/2, ingatlan területe: 2516 m 2 épület alapterülete: 405 m Óvoda (másodlagos feladat-ellátási hely) Igar, Fő u. 1. hrsz.: 366/5, ingatlan területe: 4088 m 2 épület alapterülete: 253 m 2 14

15 5.1.3 Általános iskola (elsődleges feladat-ellátási hely) Mezőszilas, Petőfi u. 1/G. hrsz.: 452/6, ingatlan területe: 1 ha 957 m 2 épület alapterülete: 654 m Általános iskola (másodlagos feladat-ellátási hely) Mezőszilas, Petőfi u. 58. hrsz.: 136, ingatlan területe: 1156 m 2 épület alapterülete: 312 m Könyvtár Mezőszilas, Németh L. u. 14. hrsz.: 452/3, ingatlan területe: 3597 m2 épület alapterülete: 285 m 2 6. Az intézmény gazdálkodási formája: Önálló munkáltatói gazdálkodási és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező szerv. Tevékenységét maradványérdekeltségi rendszerben látja el. A munkáltatói bérgazdálkodási jogkör gyakorlója az igazgató, akit a képviselő-testület nevez ki határozott időre, felmentésével, fegyelmi és anyagi felelősségre vonásával kapcsolatos ügyekben a képviselő-testület jár el, egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Önálló költségvetési szerv, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 7. Az Általános Művelődési Központ alapfeladatai: - az intézmények pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátása gondnokság útján. - saját konyha működtetése - óvoda, iskola tanulóinak étkeztetése, szociális étkeztetés, munkahelyi vendéglátás keretében a költségvetési szervek dolgozóinak étkeztetése. 8. Az Általános Művelődési Központ intézményegységei a./ Németh László Általános Iskola Mezőszilas, Petőfi u. 1/G. b./ Dr. Végh János Óvoda Mezőszilas, Petőfi u. 1. Tagintézmény Igar, Fő u. 1. c./ Németh László Községi Könyvtár Mezőszilas, Németh L. u /a Németh László Általános Iskola TEÁOR száma: Alkalmazotti létszáma: 37 fő. Maximálisan felvehető gyermek létszám: 300 fő Az intézmény alaptevékenysége: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás. Évfolyamok száma: 8 általános, évfolyamonként két osztály Felvehető tanulók maximális létszáma: 1-4 évfolyamig: 26 fő/osztály 5-8 évfolyamig: 30 fő/osztály Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai integrált nevelése, oktatása szakfeladat száma A fogyatékosság típusa szerint: 15

16 gyengénlátó mozgássérült hallássérült tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) beszédfogyatékos pszichés fejlődés zavaraival küzdő kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő tanulási zavarral küzdő Napközi otthoni és tanulószobai ellátás Diáksport Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás Iskolai intézményi közétkeztetés Szociális étkeztetés Munkahelyi vendéglátás (alkalmazottak étkeztetése) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása (bérbeadás) Üdültetés Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások elszámolásai /b Dr. Végh János Óvoda Szakmai irányítását határozatlan időre kinevezett vezető óvónő végzi. Alkalmazásáról és kinevezéséről az ÁMK Igazgatótanácsa dönt. A tagintézmény vezetője az óvoda vezető helyettese. Alkalmazotti létszám: 15 fő. Maximálisan felvehető gyermek létszám: Főintézmény: Mezőszilas Óvodai csoportok száma, a felvehető maximális gyermeklétszám: 4 csoport, 100 férőhely. Tagintézmény: - Igar : Óvodai csoportok száma, a felvehető maximális gyereklétszám: 1 csoport, 30 férőhely. Az intézmény alaptevékenysége: TEÁOR: szakfeladat száma Óvodás korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek

17 kielégítése; ezen belül az egészséges életmód kialakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése A fogyatékosság típusa szerint: gyengénlátó mozgássérült hallássérült tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) beszédfogyatékos pszichés fejlődés zavaraival küzdő kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő tanulási zavarral küzdő Gyermekétkeztetés Munkahelyi vendéglátás /alkalmazottak étkeztetése/ /c Németh László Községi Könyvtár A könyvtárosi tevékenységet határozatlan időre kinevezett főfoglalkozású könyvtáros végzi. Alkalmazásáról és kinevezéséről az ÁMK Igazgatótanácsa dönt. Jogállása: önálló könyvtár-ellátórendszer tagkönyvtár Jellege: Nyilvános könyvtár Alkalmazotti létszám: 2 fő Az intézmény alaptevékenysége TEÁOR: könyvtári tevékenység - általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása, a település lakosainak - könyvtári dokumentumokat gyűjt, őriz, feltár és szolgáltat - dokumentum- és információcserét biztosít - iskolai könyvtári feladatokat is ellát - közösségi szintérként működik szakfeladat száma múzeumi tevékenység

18 költségevetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenység - alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások - Táborok szervezése - Rendezvények szervezése - Tanfolyamok szervezése - Könyvek és könyvtári anyagok megjelentetése és terjesztése - Nyomtatott és hangzó anyagok másolása - Helyiségek bérbeadása - Bizományi könyvárusítás A 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 pont tekintetében vagyon Mezőszilas Község Önkormányzat tulajdona, felette a Németh László Általános Művelődési Központ rendelkezik. A 9.2 pont alatti tagintézményi óvoda tekintetében a vagyon Igar Község Önkormányzat tulajdona, felette a Németh László Általános Művelődési Központ rendelkezik 9.1 Óvoda (elsődleges feladat-ellátási hely) Mezőszilas, Petőfi u. 1. hrsz.: 458/2, ingatlan területe: 2516 m 2 épület alapterülete: 405 m Óvoda (másodlagos feladat-ellátási hely) Igar, Fő u. 1. hrsz.: 366/5, ingatlan területe: 4088 m 2 épület alapterülete: 253 m Általános iskola (elsődleges feladat-ellátási hely) Mezőszilas, Petőfi u. 1/G. hrsz.: 452/6, ingatlan területe: 1 ha 957 m 2 épület alapterülete: 654 m Általános iskola (másodlagos feladat-ellátási hely) Mezőszilas, Petőfi u. 58. hrsz.: 136, ingatlan területe: 1156 m 2 épület alapterülete: 312 m Könyvtár Mezőszilas, Németh L. u. 14. hrsz.: 452/3, ingatlan területe: 3597 m2 épület alapterülete: 285 m Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 11. A vagyon feletti rendelkezési jog Az intézmény sem az ingóságokat, sem az ingatlanokat nem idegenítheti el (kivéve selejtezés a szabályzat szerint), nem adhatja bérbe (kivéve a 8. pontban megjelölt terem bérbeadások) és nem terhelheti meg. Minden, a működés során kapott (adományok) vagy pályázaton elnyert támogatás és eszköz a fenntartó tulajdonát képezi. Az Alapító Okirat augusztus 30.-án lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2006.(IX. 18.) számú határozata. Ez az okirat a augusztus 27-én elfogadott alapító okirat szövegét, valamint az alapító által december. 17 én, augusztus 27-én valamint december 1- én elfogadott módosításokat tartalmazza, egységes szerkezetbe foglalva. 18

19 Mezőszilas, december 1. Magyar József polgármester Dr. Kardos Tamás körjegyző A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzőt, hogy szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. Felelős: Magyar József polgármester, dr. Kardos Tamás körjegyző Határidő: december / Magyar József polgármester ismertette a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés címmel kiírt pályázati felhívást. Hozzászólások: 1./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: A pályázattal kapcsolatban Ft-os szakértői díjat kell megelőlegezni, amelyből Ft költség Mezőszilas község Önkormányzatát, Ft pedig Igar község Önkormányzatát terheli. 2./ Magyar József polgármester: A szakértői díj a pályázati költségek között elszámolható. A bejelentés megtárgyalása után a képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 109/2008. (XII. 1.) KT. sz. határozat szakértői díj kifizetéséről Mezőszilas község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Euron Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézetet székhely: 1146 Budapest Cházár Adrás u. 5. (OM azonosító: , bankszámlaszám: OTP ) bízza meg a Magyarország Fejlesztési Terv keretében a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben (TÁMOP 3.1.4/08/2) pályázatával kapcsolatos szaktanácsadó és szakértői támogató munka elvégzésével. A képviselő-testület a mellékelt vállalkozói szerződés szerint Ft-ot biztosít az Euron Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézetet részére az általános tartalék terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést írja alá és gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. Határidő: december 15. Felelős: Magyar József polgármester 4./ Dr. Kardos Tamás körjegyző ismertette a körjegyzőség költségvetésének és az ügyrend módosításával 19

20 kapcsolatos előterjesztést. A bejelentés meghallgatása után a képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 110/2008. (XII. 1.) KT. sz. határozat a körjegyzőség költségvetésének módosításáról Mezőszilas Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 62/2008. (VII. 21.) KT. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: Mezőszilas Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak alapján az alábbiak szerint elfogadja Mezőszilas Sáregres Községek Körjegyzőségének évi költségvetését. Mezőszilas Községet érintő költségek június 1-től december 31.-ig: Megnevezés: Adatok forintban: Alapilletmény Illetmény kiegészítés Képzettségi pótlék Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Banki ktg Utalvány Állományba nem tartozók juttatása prémium év TB járulék Munkaadói járulék EHO Dologi kiadások Mezőszilast terhelő összes költség Időarányosan, havi Ft terheli az Önkormányzatot. Sáregres Községet érintő költségek június 1-től december 31.-ig: Megnevezés: Adatok forintban: Alapilletmény Illetmény kiegészítés Napidíj Egyéb sajátos juttatás Közlekedési ktg.térítés Étkezési hozzájárulás Banki ktg Nem rendszeres juttatás TB járulék Munkaadói járulék EHO Sáregrest terhelő összes költség Időarányosan havi, Ft terheli az Önkormányzatot. Körjegyző költségei június 1-től december 31.-ig: 20

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának 2011. március 30-án tartott képviselőtestületi üléséről Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Horváthné Gogán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 11/2013. Ikt.szám: M 1954/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. május 13-án, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 32/13/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31.- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 96/2013.(X.31.)

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselőtestület üléséről 2009. március 30-án. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2007. november 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben

K I V O N A T NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 25/2012. (V.3.) h a t á r o z a t a. a település közbiztonsági helyzetéről. Kmft.

K I V O N A T NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 25/2012. (V.3.) h a t á r o z a t a. a település közbiztonsági helyzetéről. Kmft. 25/2012. (V.3.) a település közbiztonsági helyzetéről a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt e l f o g a d j a. Felelős: őrsparancsnok, Határidő: azonnal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2006. május 19-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának képviselőtestületi üléséről 2006. február 27-én. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gogán Jolán alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-133, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-9/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Juhász Imre Molnár Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. május 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. május 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.28-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Nagy Lajos és Sipos Istvánné balatonedericsi képviselők Kovács Lajos nemesvitai képviselő

Nagy Lajos és Sipos Istvánné balatonedericsi képviselők Kovács Lajos nemesvitai képviselő Balatonederics Települési Önkormányzat Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. 8311 Nemesvita, Dózsa u. 4. Telefon: 87 466 133, Telefon:

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről 264/2/2015. Z A L A megye KÁNYAVÁR Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító okirat száma: C/247/24/2010. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2./ A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 317-17/2010. 27. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17-én, 13.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának képviselőtestületi üléséről 2007. augusztus 27-én.

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának képviselőtestületi üléséről 2007. augusztus 27-én. J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának képviselőtestületi üléséről 2007. augusztus 27-én. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Kertvárosi Óvoda

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben