THEATRUM SZÍNHÁZTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET BUDAPEST, 1965

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "THEATRUM SZÍNHÁZTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET BUDAPEST, 1965"

Átírás

1

2

3 THEATRUM 1964 SZÍNHÁZTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET BUDAPEST, 1965

4 Szerkesztő: Kovács Tivadar A szerkesztésért és kiadásért felelős dr. Hont Ferenc, a Színháztudományi Intézet igazgatója Fővárosi Nyomdaipari V. 16.telep - Budapest Üzemegységvezető: Csuka Tivadarné Példányszám: Alak: A/5 - Ivterjedelem 20.5 iv Tsz

5 'V r S Z Í N H Á Z ÉS T Á R S A D A L O M \

6

7 TÉMÁK ÉS HŐSÖK A MAGY/R DRÁMAIRODALOMBAN Alkalmi számadások helyett egy nagyobb időszakot öszszefoglalva számolni be egy bizonyos sajátos szemszögből az aj magyar drámairodalomróls érdekes és gondolkodásra késztető feladat. Nemcsak azért, mert közel száz mü alapján kell kialakítani bizonyos összefüggéseket, egy tematikai térkép "megye-rendszerét", hanem azért is, mert a munka közben óhatatlanul vizsgálat és birálat alá kerülnek mindazok a kategóriák, amelyek az elmúlt években használatba kerültek, sőt bizonyos mértékig közhellyé válva túlságosan is eleve adott meghatározásokat kényszerítenének a vizsgálódóra. Kézenfekvő és egyszerű volna felhasználni ezeket a meglévő kategóriákat, de az a veszély léphet fel, hogy az alkalmanként kialakult kategóriák nem képesek magukba foglalni a valóság sokszínűségét, a sokszínűen ábrázoló drámai alkotásokat. Nem lenne nehéz a "jelenben", illetve a "múltban" játszódó darabokat egymás mellé sorolni, "dramatizálásokat" vagy "bulvár" jellegű müveket egy-egy csokorba kötni, hiszen ilyenfajta meghatározások is forgalomban voltak és elfogadásra találtak. Az anyaggal foglalkozva mégis az az érzésünk támadt, hogy helytelen volna fenntartani ezeket a megszokott kategóriákat, amelyek jórészt csak formai, külsődleges oldaláról /a feldolgozás módja, t. cselekmény ideje és környezete/ közeliti meg ós sorolja be a müveket ós ezzel lehetőséget ad a sablonossematikus szemléletmód továbbélésére, megerősítésére. Helyesebb, bár fáradságosabb módszernek tünt a tematika^ térképet oly módon hagyni kirajzolódni, hogy a határok egy-egy gondolatkört, valamilyen fajta szenvedéllyel táp- - o -

8 Iáit emberi-irói mondanivalót zárjanak magukba. Természetesen, mint minden besorolás, ez sem lehet hiánytalan és tökéletes; de mivel a hangsúlyt a szemléletre, a világnézeti állásfoglalásra helyezi, célravezetőbbnek látszik az eddigieknél ér talán segit feloldani azokat a megmerevedett kategóriákat, amelyekkel amugyis elég sokszor találkoztunk és találkozunk még ma is* Megkiséfceljük tehát, hogy az 1956 utáni magyar drámairodalom tematikai térképének kirajzolásakor az irói problématikából induljunk ki és azt vizsgáljuk, hogy milyen kérdéseket akart megoldani müvével az iró, s hogy a megoldást milyen módon, milyen hősökön keresztül kereste ás találta meg. XXX Az ellenforradalom feletti győzelem az 1957-es év során drámairodalmunkban természetszerűen még n«un jelentkezhetett a maga teljességében. Nem véletlen tehát, hogy két olyan dráma is került szinre, amelyek közül az egyik /Hubay Miklós Egyik Európa/ a magyarság magányát, szinte egzotikus különállását bizonygatta, a másik /Vészi Endre Fekete bárány/ torzitásig menő sötét vonásokkal festette a magyar munkásosztály történelmi vállalkozásának, épitő akaratának elfulladását. Ezt a magatartást tükrözte a választott hősök sorsa is: Attilát, a Svájcba került magyar fiút a szerelem sem tudja beleötvözni az alapjaiban idegen környezetbe; Süveg Pálnak, a falura került munkásnak padig igencsak halvány reménysugárral, majdnem mindent elveszítve kell továbbélnie a társadalomtól szinte teljesen elszigetelve, magasabb igényű,emberségre vágyó életét. Lehet, hogy ezek a müvek lényegükben még az ellenforradalom előtt fogalmazódtak meg és tükrözik azt a bizonytalanságot, amely egyes Íróinknál a kilátástalanságba, a kétségbeesésbe torkollt, végletes esetekben a szembeforduláshoz vezetett

9 Bgészen természetes, hogy a történelemnek olyan siirü pillanataiban, amikor az emberek valami furcsa magasnyomás alatt élik életüket, s igy az ellenforradalom gyorsan pergő és a magyar társadalomban rejlő szélsőséges álláspontokat nyilvánosságra hozó és felnagyitó időszakában, a drámai értékű konfliktusoknak olyan sorozata jelenik meg, amely azután gazdag lehetőségeket nyújt a drámai ábrázolás, a cselekvő emberek szinpadi ábrázolása számára. íróinknak különösen sok szempontból volt tanulságos ez a rövid időszak és müvek egész sorában igyekeztek feleletet adni azokra a kérdésekre, amelyek az egész népet élete és létezése egy döntő pillanatával kapcsolatban szenvedélyesen foglalkoztatták: hogyan jutottak idáig, mik voltak az okok, a történelem milyen törvényszerűségei hatottak, kik feleltek jól és kik feleltek rosszul a feltett kérdésekre, milyen ut előtt állunk? A téma tehát: az ellenforradalom okai és következményei. Egy gyorsan reagáló vigjáték nyitotta meg a sort /Fejér-Kállai Irány Caracas/, hogy azután ugyanez a szerző már az események tragikus oldalát is felvillantsa /Fejér Bekötött szemmel/, és fiatal hőse, Varga Pista személyében és sorsában, helyzetére való rádöbbenésében egy olyan motívumot is útjára indítson, amellyel a rákövetkező években különböző hangszereléssel ós különböző irói színvonalon, de állandóan, sőt talán egyre erösebben találkozni fogunk. Ha ez a darab egy munkáscsalád tragédiáját vetítette a nézők elé, akkor más-más környezetben s ezáltal az egész magyar társadalomra jelképes módon bővitette a kört a Szélvihar /Dobozy Imre drámája/, amelyben szintén a fiu, Csendes főhadnagy sorsát érezzük tragikusabbnak átmeneti tévedése, félrevezetettsége miatt, mint apját, aki mindvégig egyértelműen képviseli a nép érdekét és jövőjét; és a Kormos ég,./darvas József müve/, amelyben ugyanilyen okokból Joó Laci sorsa legalább olyan mértékben mozgósitja a nézők agyát és szivét, mint az iró figurája, vagy mint a - 7 -

10 nagyüzemi párttitkár kétségei és gyors magára találása. Biztos azonban, hogy Darvas József darabja volt az első, amely magas irói szinvonalon, őszintén és mélyen, minden sematikus egyszerüsités nélkül, szinte klasszikus formában beszélt a magyar társadalom egy jelentős rétegének kétségeiről, purgatóriumáról, pokoljárásáról és lassan mégis kibontakozó katarzisáról. Az ellenforradalom alatt felburjánzó ellenséges álláspontok történelmi gyökereit előszói a Pesti emberek /Mesterházi Lajos képsorozata/ igyekezett kikutatni, és darabjának messze hangzó sikere azt mutatta, hogy szinte allegorikussá vált alakokon keresztül /hiszen fő hőse tulajdonképpen nem volt a drámának/, a nézőközönség nagy része hiteles azonositást tudott elvégezni* magára és körülményeire ismert a figurákban s az események történelmi megértésén keresztül igyekezett és sok esetben tul is tudott lépni rajta. Az emberi magatartásnak és világnézeti állásfoglalásnak ez a szinte allegorikus jellege sugárzott Barnassin Anna Idegen partok előtt cimü tengerész-drámájából, amelyben szintén igazi központi hős nélkül, az összezártság "lombikjában" próbálta vegyelemezni az ellenforradalomban résztvevők és velük szembenállók inditékait. Ugyanilyen zárt, szinte egzotikusan ható környezetben mutatja be a jóval keletkezése után szinre került Vidéklek /Dévényi Róbert drámája/ azt a tulfeszült, egészségtelen, barbár módon provinciális légkört, amelyben épitő akarat és rosszindulat, elmaradt provincializmus és uralomra kerülő téveszmék segitik robbanás előtti állapotba hozni a magyar társadalom egy jelentős rétegét. Az időben előbbre jutván Mesterházi Lajos következő drámájában már a kibontakozás utja és lehetősége is felcsillan; kár, hogy a dramaturgiailag kevéssé siker-ült szerkezet megakadályozta az Üzenet társadalmi hatékonyságát. Még bővebben foglalkozik az ellenforradalom következményeivel Molnár Gézának egyik regénye alapján készült szinmüve, a Parázs, amelyben a konszolidációs idők több px-oblémája ezúttal - 8 -

11 Márta,egy nőt hős helytállása köré felvázolva kerül bemutatásra«a. szektás magatartás a gyárvezető figurájában, a hazát elhagyó sovinizmusé a férj alakjában és az emberekkel való bánás "kétfrontos", a bizalomra épitő pedagógiája Méliusz főmérnök érveiben. Még két gondolatkör csatlakozott az ellenforradalom által felvetett témák kiegészítéseképpen a fent emiitett müvek mondanivalóihoz. Történelmi párhuzamokat idézett a proletár internacionalizmus emlékeinek és tanulságainak felfrissítése a dicsőséges Tanácsköztársaság jubileumával kapcsolatban bemutatott darabokban /Földes Mihály Honvágy, Őrsi Ferenc A kapitány és Szinetár György Az első tavasz/. Ká_r, hogy a maga idejében nem került budapesti színpadra őrsinek Pécsett bemutatott színvonalas müve, amely az értelmiség világnézeti rétegeződésére nézve tartalmazott hatásos elemzéseket és az is kár, hogy Az első tavasz legjobban sikerült figurája, a román Silescu Juon nem kelthetett nagyobb figyelmet, mint ami. a miskolci premierrel kapcsolatban, csak periferikusan történt. Azt is itt kell megemliteni, hogy felhangjaival, amelyekben a hazához való hűség csendült meg szivhez szólón és figyelmeztetően, ebbe a témakörbe tartozik Földes Mihály örök szerelem cimü Jászai-darabja is. Kétségtelen tehát, hogy 1956 októberi eseményei, annak előzményei és közvetlen következményei szines és gazdag ábrázolást nyex*tek színpadainkon és egyben módot adtak arra is, hogy drámaíróink a társadalom ábrázolásának bizonyos sematikus kötöttségeitől megszabadulva, történelmünk és jelenünk helyes elemzésével és szemléletével hathatósan segítsék a magyar társadalom ideológiai konszolidációját, Külön értéke ezeknek a müveknek, hogy a politikai és emberi szenvedély őszinte szavát jó néhány esetben a szinpadi hatásosság és az irodalmi érték magss színvonalán tudták megszólaltatni - 9 -

12 írók és müvek egy másik nagy csoportja változatlanul időszerűnek éreztette a kapitalista életforma és társadalom kritikáját. Olyan müvek ezek, amelyek jórészt a két világháború közti magyar társadalom problémáival foglalkoznak és világitják meg fejlődésének különböző szakaszait, az egyes társadalmi rétegeket, osztályokat, azokaä az erőket, amelyek a második világháború tragikus korszakához vezettek egy egyre inkább fasizálódó közélet buktatóin keresztül. Anélkül, hogy az egyes müvek értékelésében mélyebben elmerülnénk - hiszen ezt az adott időpontban a kritika jórészt elvégezte, szélesebb összefüggésében való letárgyalása pedig a jelenleg kitűzött feladat körén belül nem történhetik meg -, a témaválasztás által megszabott kronologikus rendet használjuk fel az e témakörbe tartozó darabok felsorolásakor. A Tanácsköztársaság bukása utáni reakció feléledésének és megerősödésének lehetőségeit vizsgálta az önéletrajzi jellegű Békák tava /Kodolányi János müve/. A húszas és harmincas évek képmutató középpolgári társadalmának néhány szélsőséges figuráját, torz lelkét mutatta be Szabó Magda A kígyómarás cimü tragédiában. Életrajzi, kulcsdráma jellege volt Karinthy Ferenc Szellemidézésének is, amelyben egy zseniális magyar iró tragikusan groteszk bohémiába való fulladását, a korabeli Magyarország idegőrlő és tehetségfaló társadalmának erőteljes leleplezését adta az iró. Ezt a témakört képviselte az Egyetemi Szinpadon kísérletképpen bemutatott tragédia, a Miért hal meg az ember? /Somlyó György müve/ és ilyen célzattal, csak talán magyarázkodóbbem és elsősorban lirai hatásokra számitva próbálta megjeleníteni József Attila életét és sorsát Gosztonyi János Tiszta szívvel cimü színpadi oratórium-képsorozata. Egy harmadik müvészalkotó halálos tragikuma elevenitődött m9g abban a kulcsdráma jellegű musical-tragedyben, a Hubay-Vass-Ránki-féle Egy szerelem három éjszakája cimü igényes szinpadi vállalkozásban, amely a Petőfi Szinház legértékesebb produkciójaként

13 tartható számon. Valószínű, hogy az ugyanott szinrekerült groteszk-szürrealista játék, Mándy Iván Mélyvize különleges, de az érthetetlenségig elembertelenedett eszközeivel arra törekedett,hogy az elembertelenedett fasiszta Magyarország értelmetlen-viziós sötétségét vetitse korunk szinpadára. A két világháború közti időszak adta meg a történelmi es társadalmi hátterét Gyárfás Miklós Lomb ezredes mennybemenetele cimü szatirikus allegorikus müvének, amely azonban valószinüleg éppen ugy a kellő konkrétság hiánya miatt nem talált kapcsolatot a közönséggel, mint a legendás Kakuk Marci /Tersánszky J. Jenő más műfaju alapanyagaiból készült szindarabja/, amelyben a tőkés rend kritikája a szélsőséges ábrázolási mód miatt kikerül az érdeklődés és felismerési lehetőség fókuszából. A kapitalizmus kritikája szólalt meg egy sor olyan uj magyar drámában is, amelynek helyszine nem Magyarország, így ábrázolja a művész és a nyárspolgárság szembenállását Rembrandt cimü darabjában Gosztonyi János, igy próbálja ugyancsak ő a Hamlet-témának Amerikába helyezésével leleplezni az imperialista társadalmat és belső rothadtságát az Ötödik parancsolatban, illetve szerelembomlasztó hatalmát az Európa elrablásában. Az ellenforradalomban disszidáltak sorsa is alkalmat nyújt a kapitalizmus elleni állásfoglalás több oldalú megvilágítására: Boldizsár Iván Ferde torony cimü drámájának egyik mondanivalója /bár nem a fő tfrnalma/ éppen ez és hasonló gondolatokat fejt ki meglehetősen romantikus cselekménysorozatán keresztül Zoltán Pál Gabriel Pat cimü darabja. A reakció és haladás erőit allegorikus-meseszerü sikon ütközteti össze s egyben mulatságos és szellemes kritikát ad Gáspár Margit Églháboruja. Meg kell azonban emlitenünk, hogy tapasztalat szerint mindazok a müvek, amelyeknek élményanyaga nem elsődleges forrásokból táplálkozik /tehát éppen az utóbb emiitettek/, nem értek el megfelelő művészi szinvonalat, éppen ezért társadalmi hatékonyságuk is alulmaradt a lehetőségeken

14 Ebben az időszakban az antifasiszta agitáció is újra meg újra helyet kapott drámairodalmunkban. Elsősorban ugy, hogy a második világháború éveinek legkiélezettebb pillanatait támasztották fel /Abody Béla A nyomozás, Pe.ál Ferenc Zsákutca, Hubay Miklós C'est la guerre/«érdekes módon az első két darab központi hőse, Miltényi Károly professzor, illetve Barlay Gábor sorsa a "harmadik ut" lehetetlenségét példázza és ezzel az általános antifasiszta- -történelmi tendencián túlmenően a jelen időszakban is érvényes tanulságokkal szolgálhat. Bárány Tamás darabja, a Második kakasszó körül kifejlődött viták tisztázták, hogy szerzőjének vitathatatlanul jó szándéka, antifasiszta beállítottsága mellett is hiányos a történelemábrázoló készsége és ezért a fajüldözés motivumára szükitette le a lényegében sokkal szélesebb problematikát, amelynek ez a jelenség csak része, de nem lényege. A fasizmus embertelenségének szélesebb skáláját és ugyanakkor a belső és külső ellenállásnak gazdagabb formáit mutatta be az R?4-es repülőjárat, Sándor Iván dramaturgiai formakezelésben lazább szerkesztésű, érdekes kisérleti eredményeket hozó drámája. Talán az első pillanatra furcsának tűnik, ha ezek között a darabok között emiitjük meg azt a két müvet,amely 1961 és 1963 között került részben kisérleti, részben vidéki szinpadra, de amely lényeges mondanivalójánál fogva mégis ebbe a témakörbe tartozik. Ugyanis mind a Későn /Erdélyi Lukács drámája/, mind pedig a Nyiss ajtót, ha kopogtatnak /Máriás Magda darabja/ a cigánykérdéssel foglalkozik, pontosabban a magyar társadalomnak azzal a problémájával: mi akadályozza a cigányok bekapcsolódását szocialista társadalmunkba, milyen régi előitéletek, a fajelmélet milyen beidegződött lelki tartalmai alakitják ki az ellenállást velünk együtt élő, de más fajhoz tartozó embertársainkkal szemben? Ezeknek a daraboknak a helyi hatása, amelynek során éles viták bontakoznak ki ós szenvedélyek lobognak fel, mutatja, hogy a fasizmus lélekmérgező

15 hatása még nem teljesen mult el és jelentős nehézségeket okozhat határainkon belül még ma is. Már emiitettük, hogy az ellenforradalom által nyújtott konfliktus- és problémalehetőségek feldolgozásakor egyes müvek már a konszolidáció problematikáját is előrevetítették s ezzel mintegy átmenetet teremtettek további kérdések felvetése és tisztázása elé. Érdemes tehát megvizsgálni, hogyan látják drámaíróink jelenünk ideológiai kérdéseit, melyeket választják ki, mint amelyeket konfliktusra érettnek tartanak és drámai ábrázolás céljaira felhasználnak. Kétségtelen,hogy ebbe a körbe tartozik a "harmadik ut" kritikája is, amellyel kapcsolatban már A nyomozás, illetve a Zsákutca cimü darabokra hivatkoztunk, s amely hivatkozást itt még kiegészíteném Erdélyi Lukács Családi ház cimü drámájával, amelyben egy politikailag jó hiszemü, de akarattalan és határozott, döntő lépés megtételére képtelen orvos bukását mutatja be a szerző. Ugy látszik azonban, hogy az igazán fontos ideológiai problémának mostanában már nem is a "harmadik ut" kibúvójának kritikáját tartják drámaíróink, hanem inkább az a probléma izgatja őket; hogy a revizionista és szektás magatartás, a jobb és baloldali elhajlások tévelygéseiből hogyan lehet kikerülni és az ideológiai harc kettős frontján hogyan lehet a dráma művészetével hatékony társadalom-pedagógiát folytatni. Ezen a területen is vígjátéki hang szólalt meg először. A Különleges világnap, Tabi László nagy sikerű komédiája kitűnően polarizálta, anélkül, hogy végletessé, vagy torzzá tette volna az elhajlások emberi mobivumait. Bay Gyula a Konok emberekben a szélsőségek veszélyesebb társadalmi képviselői.t-e mutatott rá, de egy párttitkár figuráján keresztül, ha nem is központi alakját, de mindenesetre 8 dráma eszmei hősét alkotta meg, aki rendkivül humánus módonj- és határozottan szilárd világnézeti alapról tisztázza a rendkivül bonyolult, kényes társadalmi szituációkat. A harcos megértés szellemében küzd disszidált

16 férje megmentéséért és hazahozataláért Boldizsár Iván már emiitett drámájának a Ferde toronynak asszonyhőse is. Kár, hogy a dramaturgiai épitkezés miatt a mü második felében már nem az ő harcára, hanem bizonyos bűnügyi elemekre terelődik a hangsúly s a két elhajlás elleni küzdelemből két asszonynak egy férfiért folytatott vetélkedése válik. Mint a Kormos égben, Darvas József rákövetkező drámájában, a Hajnali tűzben is,egy egymással és egymásért harcoló testvérpár kettős hős figuráján keresztül tárja fel mondanivalóját. A kétfrontos harc egyik vonala ezúttal az egyik hős lelkében vonul: Bónis József önmagában vivja jó szándékokkal kikövezett múltbeli utja tévedéseivel szemben vivott harcát, de ugyanakkor nyilt küzdelemben áll testvére pusztitásig fajuló szenvedélyével. Itt is emberség,határozottság és megértés hozza a megoldást. Tabi László másik vigjátéka /Esküvő/ az előzőnek ideológiai bázisát fejleszti tovább, de mint azt a kritika egyhangúlag megállapította, ez a fejlesztés inkább csak a mese további bonyolítására vonatkozik, a lényeges tartalmi elemeknél azonban szituációk és mondanivalók ismétlésébe fullad. A kétfrontos harc problematikájának három legjelentősebb müve 1962 közepétől került szinpadra. Sokáig vitatott volt Gáspár Margit uj darabjának bemutatója, mert a Hamletnek nincs igaza először próbálta feltárni a törvénytelen Ítéletek néhány mozgató rugóját és állitotta éles reflektorfénybe azokat a következményeket, amelyek az ellenforradalom előkészítése szempontjából olyan fontosnak mutatkoztak. Ezzel az elemzéssel elhatárolta az igazi kommunista magatartást a revizionista tévelygéstől, de az embertelen szektássggtól is. A darab hőse itt sem központi figurája, a hamleti párhuzamu Tárnok Gabi, hanem a helyes ideológiai bázist képviselő Mike Gábor, akit az igazságtalan Ítélet sem mozdit ki világnézeti biztonságából, politikai tapintatából, emberségéből. Németh Lászlónak Az utazás cimü, mind műfajában, mind hangvételében egyenlőtlen

17 drámája szintén a két front határainak kitapogatását tűzi ki céljául társadalmunk adott körülményei között. Valószínű, hogy szatirikus hangvételű jelenetei a darab szinpadra vitelének időpontjánál régebbi évek általános magatartását tükrözik s az is, hogy hősének, Karády tanár urnák meghurcoltatása érzelmi fátylakkal takarja el a világos és közérthető állásfoglalást. Az az emberséges álláspont, amelyet a tanár mellől régebben elkerült tanitvány, mint korszerű kommunista magatartást sugároz, túlságosan szinpadszerütlenül hangzik el s hatása éppen ezért gyengébb a kelleténél. Annak idején felhivták a figyelmet arra az árnyalati, de mégis lényeges tisztázatlanságra, amelyben a helyes magatartás képviselője mintegy a nép és a Párt között helyezkedik el, mint ha e kettő közé összekötőre, közvetítőre volna szükség s a Párt nem törvényszerűen képviselné a dolgozó nép legfontosabb érdekeit. Rendkívül tanulságos az az "ideológiai háromszög" amely Dobozy Imre legutolsó darabjában,a Holnap folytatjukban kialakul. A mü cselekményi felületén elsősorban Ágass professzor múltbeli tévedése, belső bűnhődése és az uj társadalmi helyzetben megért tisztázódni vágyása szerepel.de legalább ilyen fontos az a szemléleti harc,amely a kénytelen-kelletlen nyilvánosságra kerülő problémával kapcsolatban az intézmény vezetője Cserepes, és párttitkára Lackó között folyik s amely harc egyben a dráma fő témáját is adja: milyen módszerrel lehet a mi mai körülményeink között a teljes bizalmat helyreállítani, a társadalmat épiteni, a megbocsátó hallgatással-e, vagy a kényes kérdések őszinte és nyilt megvitatásával, majd a teljes befogadással. Az iró helyesen áll szemben azzal a talajtalan eltussoló magatartással, amelyet a professzor menyasszonya képvisel, ugyanakkor helyesen és hatásosan biztosítja a győzelmet a szektás ál-objektivitás képviselőjével szemben a nyilt politikai és emberi állásfoglalás számára

18 A változó társadalom jelenlegi helyzetében olyan problémák is felmerülnek, amelyekre elsősorban most egy politikailag és gazdaságilag konszolidált államrend, a szocialista épités felfelé ivelő időszaka során lehet gondot forditani és mélyebb elemzés tárgyává tenni. Ha arra gondolunk, hogy a kétfrontos harc során is milyen hangsúlyosan került előtérbe a drámákban az egyéni felelősség kérdése és hogy az egyén hogyan helyezkedik el a változó-tisztuló közösségben, akkor világossá válhatik előttünk, hogy drámairodalmunk tematikai térképén jelentős,sőt egyre nagyobb területet foglalt el az egyéniség és közösség, az egyén és társadalom kölcsönös összefüggéseinek problémája, nyilvánvaló módon újra kell fogalmazni az ezekre az összefüggésekre vonatkozó törvényeket, mint ahogy azt darabja legkidolgozottabb és leghatásosabb részleteiben Mesterházi Lajos A tizenegyedik parancsolat Iró-figuráján keresztül elébünk tárja. E dialektikus ellentmondás feloldása ilyen tematikájú drámáinkban távolról sem mindig harmonikus. Megengesztelődött kicsengésű a témakör első megközelítőjének, Kállai Istvánnak, Kötéltánc cimü darabjában, amelyben a képmutató lelepleződik, a becsületes és harcos fiatal diadalt arat, a méltánytalanul mellőzött tudós elégtételt kap és újra bekapcsolódhatik a társadalmi vérkeringésbe. Látszatra harmonikus a magára maradt Varjú doktor vi3szatalálása a társadalomhoz, magára maradottsága keserű epizódjai után /Vészi Endre drámájában/, de nem tagadhatjuk le, hogy a cselekménysor és a pozitiv erők hiteltelensége miatt nem érezzük megnyugtatónak a magányos egyéni sors további, "függönyön tuli" alakulását. Nem találja meg a végső harmóniát az áldozatkész öreg pékmester sem Sós György legendás hangulatu színmüvében és jórészt saját hibájából diszharmonikus és keserű lélekkel búcsúzik tőlünk az Elveszett paradicsom fiatal férfihőse, Zoltán. A mü irói és drámaírói szinvonala még csak aláhúzza ezt az emberi megoldatlanságot. Több tanulmányszámba menő kritika

19 foglalkozott Berkesi Andrásnak A kör bezárul cimü darabjával, amelynek eseménysorozata ugyan az ellenforradalom kitörése előtti időszakra esik és igy bizonyos fontos motivumai alapján abban a kategóriában is szó eshetett volna róla, amelyben az ellenforradalom okait kutató müvekről beszéltünk, mondanivalójának központi magva mégis a társadalomba való beilleszkedés, az egyéni bizalom problematikája, amelynek konklúzióit negativ előjellel vonja le a sxerző. Amikor a függöny legördül, nem azt érezzük, hogy az elkövetkezendő történelmi események során, beleértve az ellenforradalmat, majd természetesen a konszolidáció időszakát is, a darab hőse, Kun István, helyes álláspontot fog képviselni. Tételes igazságának rideg képviselete szabadlábon járva is kizárja őt a közösségből, amelynek a drámában képviselt minden egyes tagjában kivétel nélkül csalódni volt kénytelen. Az egészséges kapcsolat egyén és közösség között ily módon nem állhat helyre. Ugyanennek a problémának egy másik vetületét ábrázolja Mészöly Miklósnak a miskolci szinház kísérleti előadásai között bemutatott darabja, Az ablakmosó. A mü helyesen birálja azt az ideológiát, amely káros és egészségtelen illúzió alapján a világtól való hermetikus elzárkózást hirdeti, de téved és tévedése helytelen általánosításra ad alkalmat, amikor az 3zt a hermetikus elzártságot megbontó-feloldó erőt az ablakmosó személyében mindenkox és minden módon gonosznak, rontó és ártó hatalomnak itéli. Az egyén és közösség problémájának megoldása, magány és közösségi érzés kiegyensúlyozott ötvözete ilyen módon semmiképpen sem jött létre. Lényegében az egyén és közösség problematikája szolgáltatja a paraszti környezetben játszódó szinmüvek fő indulati erejét, ügy hisszük, hogy helytelen lenne tovább alkalmazni önálló kategóriaként a "paraszttárgyú" darabokat mindössze azért, mert helyileg vidéken, társadalmi osztályokat tekintve pedig parasztok között játszódnak. Helyesebbnek véljük, ha e konfliktusok lényegét /természe

20 tesen egy még tovább élő,elmaradottabb termelési mód konkrét létezési körülményei között/ a régi életforma által hangsúlyozott önmagára utaltság és a szocialista társadalom közös erőfeszítései közötti konfliktusban iátjuic és abban a körben érezzük igazán helyén, amelyben az egyénnek a közösségbe való beillesztéséről, e dialektikus ellentmondásnak a parasztság létformái között való feloldódásáról eshetik szó. Parasztságunk útja éppen ebben az irányban halad. A kiindulópontot,az egymással való kíméletlen szembenállást legköltőibben Gyöngyössy Imre fogalmazta meg a Csillagok órájában. A történelmi folyamatot több évtizedre visszamenően Örsi Ferenc próbálta ábrázolni /a tul nagy ivü vállalkozás miatt talán kissé széteső és egyszersmind, túlzsúfolt módon/ Aranylakodalom cimü drámai képsorozatában. A mult álláspontját Gerencsér Miklós K^rekeskut cimü drámájában egy öreg paraszt, Szécsi Ignác figurájában i-ajzolja meg markáns erővel,nyiri Tibor viszont egy nagyanyái választ ennek az álláspontnak a képviselőjéül Menyasssoaytánc cimü darabjában, majd ugyancsak Nyiri Tibor a kritika által is kifogásolt Klódon, pusztán a generációk közti egyéni szembenállás és gyűlölet eredményeképpen egy fiatalemberrel,sondor Andrissal védeti meg a régi rerdet felvilágosultabb apjával szemben /Alacsony mennyezet/. A megoldás mindhárom esetben egyben feloldódás is. Közös hiányként rótták fel e müveknek, hogy a kibontakozás rendszerint nem intellektuális előkészítés után, nem kellő érvekkel, sőt nem is a magyar paraszttársadalom tényleges fejlődését tükröző módon és indokokkal történik, hanem véletlenszerűen, előkészületlenül, egyoldalú érzejmi indokolással. Egyszerű és hatásos dramaturgiai szerkezete ellenére a legkielégitőbben oldja meg a kérdést a Kilóg a lóláb cimü rögtönzéses jellegű komédiában őrsi Ferenc, de Már sablonosabb figurákkal és helyzetekkel operál, amikor az egyénnek és közösségnek feloldódásán tul két közöbs^ érdekeinek egyeztetését próbálja drámailag ábrázolni

21 hatatlan szerelem cimü drámájában. Nem lehet persze kizárni ebből a körből Darvas József fentebb mái- emiitett Hajnali tüz cimü drámáját, amely a kétfrontos harc elvi problémáit paraszti köi-nyezetben ábrázolva az általános társadalmi kérdést a parasztság konkrét fejlődésével, konkrét történelmi utjának egy szakaszával köti össze. Ezen az uton, amely a szocialista falu felé vezet, s amelyben az egész nép közös törekvésének eredményeképpen csökkenni kezd a különbség, elsősorban a civilizációs juttatások területén a falu és város között, olyan motívum feldolgozására is sor kerülf amelyben a városból falura került orvos egyéni boldogulása kerül szembe a falusi dolgozók közösségének alapvető érdekeivel /Tóth Miklós Mézesmadzag/. Á társadalom belső változásai közé tartozik, mind elvileg, mind gyakorlatilag a nő helyzetének változása ebben az átmeneti korszakban, a szocialista épités időszakában, amikor egyre nyilvánvalóbbá válik e függetlenség és egyenjogúság vonása. Ezért ebbe a témakörbe és nem valamiféle "történeti dráma" kategóriába tartozik Vass István és Illés Endre Trisztánja, melyben a régi legendától eltérően maga nevében, tudatosan választ, dönt és bűnhődik Izolda. Legalább ennyire mai hangvételű és pszichológiáju az a nagy párjelenet, amely Berlioz és szerelme között játszódik le idős korukban Hubay Miklós ők tudják, mi a szerelem cimü egyfelvonásosában, amelynek feszültségét, írói rangját éppen a két jellem kiegyensúlyozottsága adja. Másképpen alakul társadalmunkban a házasság, mind a párválasztás, mind pedig a házasságnak tartalommal való megtöltése szempontjából is. Ezért volt jogos az az elitélő kritika, amely szerint az Éva lánya /Mészöly Dezső verses játéka/ százévvel ezelőtti magatartásokat elevenített fel mai tanulságok nélkül és ezért keltett érdeklődést az olyan mü, mint a Pécsett bemutatott Harmadik nélkül /Cserhalmi Imre müve/, amelyben az uj társadalomnak megfelelően csak a közösen vallott és megkövetelt igények birtokosai raaradhat

22 nak meg egymás mellett és kell hogy felbomolják "harmadik nélkül" is a tartalmilag kiegyensúlyozatlan házasság.ezért keltett érdeklődést Kamondy László Vád és varázslat cimü darabja, amelyben az igazabb szerelem nevében menti fe}. a hűtlenség vádja alól drámája férfi hősét és második szerelmét az iró. Hangsúlyoznunk kell, hogy ezekben az esőtekben nem is mindig a megvalósitás szinvonala, hanem iránya hat a nézőközönségre, mert olyan szemléletmódot képvisel, amely egybeesik a társadalmi fejlődés haladásának ezen a területen mutatkozó fő irányával. Persze mindezek a problémák vigjátéki formában is felvetődnek, a tapasztalat szerint azonban megoldásuk nem kielégítő, mert bizonyos anomáliákra ugyan rámutatnak, de a megoldás sok esetben kompromisszumos, nem megnyugtató. Az álláspont felemás volta miatt kapta a legtöbb és tegyük hozzá, jogos birálatot Fehér Klára majd minden vigjátéka: az igényesebb Nem vagyunk angyalok kevésbé, a bulvár sikert arató A teremtés koronája, illetve a Kevés a férfi annál inkább. Ha jó szórakozást nyújtott is,de tanulságot alig az arisztophanészi köntösbe öltöztetett Tévedni isteni dolog, Bihari Klára komédiája, amely a nő házasságonbelüli helyzetével, jogaival és nem is egészen legális lehetőségeivel foglalkozott. Talán a társadalmi általánosíthatóság hiánya okozta, hogy Túli József Vallomás cimü drámája, amely a gyermektelenség indokával választat szét egy házasságot és bebizonyítja, hogy nem elegendő kötőanyag a polgárosodás sok külső jele /televízió, autó stb./, hatásában nem terjedt tul a kisérleti előadáson. Drámaíróink még egy társadalmi jelenséggel vették fel a harcot és a legkülönbözőbb műfajokban mutattak rá a képmutatás veszélyességére. Van olyan mü, amelyben a képmutatás az emberi és politikai gyávasággal kapcsolódik össze. Ez az összefonódás tragikus jellegű Tarbay Ede Mire a nyárnak vége cimü darabjában, amelyben Lóránth professzor emberi gyengesége fia tragédiáját okozza. Humorosan szati

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET 1024 Budapest, Buday László u. 1 3 Telefon: (36 1) 345 6320, FAX: (36 1) 345 1115 e-mail: nki@demografia.hu ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI Ezt a címet

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Film és idő. (és tér)

Film és idő. (és tér) Film és idő (és tér) A film szobrászkodás az idővel A. Tarkovszkij Minden elbeszélő film tér és időbeli nyelv is egyben. A tér és idő jelölése során a film alkotója a fiktív teret és időt kódokkal ábrázolja,

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz.

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérem, alaposan fontolja meg válaszait, hiszen a kérdőív kiértékelése további segítséget nyújthat a sikeres leszokáshoz. A kérdőívet nem szükséges egyszerre kitölteni.

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése Rövid összefoglaló - Összességében elmondható, hogy a fiatalok elégedettek voltak a csoportvezetők teljesítményével, hisz átlagos érékelésük sehol

Részletesebben

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja.

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja. MEDIÁCIÓ A viták békés rendezésének útja. Ha megtanulunk a szívünkből beszélni, az asztalra tenni a különbségeinket, és kölcsönös tisztelettel és méltósággal párbeszédet folytatni, annak a konfliktus megoldása

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek.

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek. Budai ófár 2013. november bet jelent. A kerek évfordulót köszöntő sorokkal szubjektív érzéseinket kívánjuk közreadni. A Duna felől nézve alig-alig lehet észrevenni, pedig naponta tízezrek pillantanak rá

Részletesebben

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője.

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Ady Endre Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Apja Ady Lőrinc hétszilvafás nemes. Anyja Pásztor Mária, papok

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind csak felszíni tünet. Lényegében egy olyan alapértéket ért

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Hal Köz Galéria. I Debrecen. Gesztelyi Nagy Zsuzsa Lombok alatt otthon. 2011. május 12-június 18.

Hal Köz Galéria. I Debrecen. Gesztelyi Nagy Zsuzsa Lombok alatt otthon. 2011. május 12-június 18. I Debrecen, Hal köz tér 3. I Levelezési cím: 4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. fsz. 6 Tel./fax: 52/781-701 I E-mail: halkozgaleria@halkozgaleria.hu I Web: www.halkozgaleria.hu Nyitva tartás: hétfő

Részletesebben

Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz

Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz Sok férfinak nehéz értelmeznie a nôk testbeszédének finomabb árnyalatait. A kutatások szerint a férfiak hajlamosak szexuális érdeklôdésnek tulajdonítani

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

A szociális környezet és az oktatás

A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet a társadalmi keretfeltételekből tevődik össze: ide tartoznak a gazdasági és politikai struktúrák, a gondolkodás és viselkedésformák, valamint a

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban

Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban Történelemtanítás a gyakorlatban Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban Repárszky Ildikó Saját családi fényképeim alapján néhány elképzelhető téma, illetve az odatartozó képek elemzési szempontjai,

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES

CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES Készítette: dr. Tamás Gábor, a projekt szakmai vezetője EGÉSZSÉG (WHO DEFINÍCIÓ) Az ember testi, lelki és szociális jólétét jelenti és nem csupán a betegség

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk!

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk! Minden nemzedéknek van egy különleges és elsőrendű feladata. Az én nemzedékemnek nem az a dolga, hogy mindenáron jobboldali vagy baloldali legyen. Nem az a mi feladatunk, hogy a kizárólagosságot mindig

Részletesebben

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés A konfliktusok forrása a Családi Vállalkozásokban - illetve a nézeteltérések kezelése oly módon, hogy az eredmény mind az üzlet, mind a család javát szolgálja Chris

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján SZERKESZTETTE: Münnich Ákos Budapest, 2003 A könyv a Debreceni Egyetem, a GYISM (pályázati kód: KAB-KT-02-34),

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika 2010. Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika A felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek támogatása NTP-OKA-I pályázat része Készítette: Kissné

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata DLA doktori értekezés tézisei Gyivicsán György Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata Témavezető: Dalos Anna (PhD) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

A soha nem is volt -ról,

A soha nem is volt -ról, A soha nem is volt -ról, még egyszer 108 Művelődési életünk mindennapjaiban, mint ismeretes, évtizedek óta vissza-visszatérő dilemma, hogy van-e vajdasági magyar irodalom. Nemrégiben A mások közelsége

Részletesebben

Esettanulmány Ugyanaz a ház, mégis teljesen más érzés

Esettanulmány Ugyanaz a ház, mégis teljesen más érzés 78 Számtalanszor tapasztaltam, hogy az átlagos lakásvásárló esetében az érzelmek milyen erősen dominálnak. Ha egy jó helyen lévő, jó alaprajzú és szépen felújított lakással találkozik, akkor hasonlóképpen

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet?

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? 3 Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? Tudom, hogy manapság nem osztanak piros pontot annak, aki ilyeneket mond, de a feminizmus teljesen elcseszte a magánéletemet. Hozzátartozik az igazsághoz,

Részletesebben

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc HÁZUNK NÉPE A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai Pálhegyi Ferenc TARTALOMJEGYZÉK Prológus 11 A pszichoterápia tüneteket kezel, Isten Igéje gyógyít 13 Tudomány-e a pszichológia? 13 A

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Az erkölcsi gondolkodás fejlődése

Az erkölcsi gondolkodás fejlődése Az erkölcsi gondolkodás fejlődése Integrál Pszichológia képzés 2007. Október 14. Ferenczi Szilvia Az erkölcsi gondolkodás Gyerekeknek el kell sajátítaniuk a társadalom erkölcsi normáit, a helyes viselkedés

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben

Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben 2008. Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Tanszék Szak Vista 2008.12.31. Tartalomelemzés 2 Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Kommunikációs képzés Oktatási tematika Budapest, 2009. szeptember 1. IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon: +36 (1) 382 88 88

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz Testünk beszél helyettünk is Az árulkodó kéz Az élő szóban történő párbeszéd 2008. április 5. Baczkó Norbert Testbeszéd, Diákakadémia 2 Az első benyomás kialakításában 60-80% szerepe van a testnyelvi jeleknek.

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

DR. NÉMETH JÓZSEF LAJOS. Recenzió Horváth L. Attila A terrorizmus csapdájában 1 című könyvéről

DR. NÉMETH JÓZSEF LAJOS. Recenzió Horváth L. Attila A terrorizmus csapdájában 1 című könyvéről H A DHADTUDOMÁNYI T U D O M Á N Y S Z ESZEMLE M L E ÁLTALÁNOS 2014. VII. évfolyam 4. szám DR. NÉMETH JÓZSEF LAJOS Recenzió Horváth L. Attila A terrorizmus csapdájában 1 című könyvéről Review of the book

Részletesebben

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás?

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? Program 14.00-14.15 Megnyitó 14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? 15:00-15.30 Komócsin Laura International Coach Federation Magyar

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Kettős társadalom Feudális-rendi arisztokrácia úri középosztály közalkalmazottak parasztság (önállók, bérlők, zsellérek, cselédek Kapitalista osztály nagytőkésekzse

Részletesebben

Diszkrimináció szükséghelyzetben? merrevana csoport. Kállai Márton Kapronczay Stefánia Kemény Dávid Kenéz Dorottya Klöpfler Emília

Diszkrimináció szükséghelyzetben? merrevana csoport. Kállai Márton Kapronczay Stefánia Kemény Dávid Kenéz Dorottya Klöpfler Emília Diszkrimináció szükséghelyzetben? merrevana csoport Kállai Márton Kapronczay Stefánia Kemény Dávid Kenéz Dorottya Klöpfler Emília Téma: a mindennapokban gyakran előforduló, enyhe szükséghelyzetekben való

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten?

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Október vége van, 2013 októberéé, és jövő tavasszal, ha igaz, Budapesten is beindul a közbicikli rendszer, BUBI néven. Tud róla? Tudja, hogy mi is ez? Érdekli? Szeretné

Részletesebben

A Facebook nem politikai csodafegyver

A Facebook nem politikai csodafegyver A Facebook nem politikai csodafegyver a Nézőpont Intézet Médiaműhelyének legfrissebb elemzése Készült: 01. december 18. 1 01. december 18. A FACEBOOK NEM POLITIKAI CSODAFEGYVER Választók a Facebook on

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan

Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan Milyen mértékben jellemző, hogy a HR BP szerepkör, illetve az új HR szervezeti modell bevezetését Vezetőfejlesztési programok

Részletesebben

Sikos Ágnes politikai elemző

Sikos Ágnes politikai elemző 2013. október 3. Sikos Ágnes politikai elemző 1 A Jobbik a fiatalok vezető ereje A Jobbik a legnépszerűbb mind az egyetemisták, mind a fiatalok körében. A párt szavazóbázisának vizsgálatakor az elsődleges

Részletesebben

Kisvállalkozás-fejlesztési Központ

Kisvállalkozás-fejlesztési Központ Kisvállalkozás-fejlesztési Központ 1 Filep Judit Szirmai Péter CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK DEMOGRÁFIAI MEGKÖZELÍTÉSBEN - SPECIÁLIS MAGYAR FEJLŐDÉSI ÚT 2 AZ ÉLETCIKLUS, MINT KIHÍVÁS A vállalkozó v/s a vállalkozás

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás

Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Piackutatás Módszertan Kérdőíves kutatás, elemzés. A célcsoport elérése kvantitatív és kvalitatív elérési úton valósulhat meg a leghatékonyabban.

Részletesebben

""Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport"" kérdőív

Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport kérdőív ""Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport"" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 5 Az eredmények összefoglalása 1. Kedves Résztvevő! Arra kérünk, hogy

Részletesebben

Benkei Kovács Balázs

Benkei Kovács Balázs A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1. Előadás 06. téma. 2014. Benkei Kovács Balázs egyetemi adjunktus ELTE PPK Andragógia Tanszék A résztvevő-központúság és a z oktatás csereszabatossága az

Részletesebben

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu Érdemes még hírlevelet írni? Kérdőíves felmérés Nemrég készítettem egy kérdőívet, mert érdekelt, hogy mennyire megalapozott az az állítás, hogy a hírlevél halott, és nem érdemes már foglalkozni vele. A

Részletesebben

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu A természeti értékek helyi

Részletesebben

Készítette: Tantárgy: Témakör: Az óra anyaga: Az óra típusa: Fogalmak: Fejlesztési célok: Az óra közvetlen célja: A kompetenciafejlesztés fókuszai:

Készítette: Tantárgy: Témakör: Az óra anyaga: Az óra típusa: Fogalmak: Fejlesztési célok: Az óra közvetlen célja: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan 5. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Hogyan látnak mások? Hogyan látok másokat? Az óra típusa: Alkalmazó, rendszerező Fogalmak:

Részletesebben

Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában

Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában Óbuda Kulturális Központ, 2010. november 26. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány Előzmények, avagy a romániai magyar civil

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben