THEATRUM SZÍNHÁZTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET BUDAPEST, 1965

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "THEATRUM SZÍNHÁZTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET BUDAPEST, 1965"

Átírás

1

2

3 THEATRUM 1964 SZÍNHÁZTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET BUDAPEST, 1965

4 Szerkesztő: Kovács Tivadar A szerkesztésért és kiadásért felelős dr. Hont Ferenc, a Színháztudományi Intézet igazgatója Fővárosi Nyomdaipari V. 16.telep - Budapest Üzemegységvezető: Csuka Tivadarné Példányszám: Alak: A/5 - Ivterjedelem 20.5 iv Tsz

5 'V r S Z Í N H Á Z ÉS T Á R S A D A L O M \

6

7 TÉMÁK ÉS HŐSÖK A MAGY/R DRÁMAIRODALOMBAN Alkalmi számadások helyett egy nagyobb időszakot öszszefoglalva számolni be egy bizonyos sajátos szemszögből az aj magyar drámairodalomróls érdekes és gondolkodásra késztető feladat. Nemcsak azért, mert közel száz mü alapján kell kialakítani bizonyos összefüggéseket, egy tematikai térkép "megye-rendszerét", hanem azért is, mert a munka közben óhatatlanul vizsgálat és birálat alá kerülnek mindazok a kategóriák, amelyek az elmúlt években használatba kerültek, sőt bizonyos mértékig közhellyé válva túlságosan is eleve adott meghatározásokat kényszerítenének a vizsgálódóra. Kézenfekvő és egyszerű volna felhasználni ezeket a meglévő kategóriákat, de az a veszély léphet fel, hogy az alkalmanként kialakult kategóriák nem képesek magukba foglalni a valóság sokszínűségét, a sokszínűen ábrázoló drámai alkotásokat. Nem lenne nehéz a "jelenben", illetve a "múltban" játszódó darabokat egymás mellé sorolni, "dramatizálásokat" vagy "bulvár" jellegű müveket egy-egy csokorba kötni, hiszen ilyenfajta meghatározások is forgalomban voltak és elfogadásra találtak. Az anyaggal foglalkozva mégis az az érzésünk támadt, hogy helytelen volna fenntartani ezeket a megszokott kategóriákat, amelyek jórészt csak formai, külsődleges oldaláról /a feldolgozás módja, t. cselekmény ideje és környezete/ közeliti meg ós sorolja be a müveket ós ezzel lehetőséget ad a sablonossematikus szemléletmód továbbélésére, megerősítésére. Helyesebb, bár fáradságosabb módszernek tünt a tematika^ térképet oly módon hagyni kirajzolódni, hogy a határok egy-egy gondolatkört, valamilyen fajta szenvedéllyel táp- - o -

8 Iáit emberi-irói mondanivalót zárjanak magukba. Természetesen, mint minden besorolás, ez sem lehet hiánytalan és tökéletes; de mivel a hangsúlyt a szemléletre, a világnézeti állásfoglalásra helyezi, célravezetőbbnek látszik az eddigieknél ér talán segit feloldani azokat a megmerevedett kategóriákat, amelyekkel amugyis elég sokszor találkoztunk és találkozunk még ma is* Megkiséfceljük tehát, hogy az 1956 utáni magyar drámairodalom tematikai térképének kirajzolásakor az irói problématikából induljunk ki és azt vizsgáljuk, hogy milyen kérdéseket akart megoldani müvével az iró, s hogy a megoldást milyen módon, milyen hősökön keresztül kereste ás találta meg. XXX Az ellenforradalom feletti győzelem az 1957-es év során drámairodalmunkban természetszerűen még n«un jelentkezhetett a maga teljességében. Nem véletlen tehát, hogy két olyan dráma is került szinre, amelyek közül az egyik /Hubay Miklós Egyik Európa/ a magyarság magányát, szinte egzotikus különállását bizonygatta, a másik /Vészi Endre Fekete bárány/ torzitásig menő sötét vonásokkal festette a magyar munkásosztály történelmi vállalkozásának, épitő akaratának elfulladását. Ezt a magatartást tükrözte a választott hősök sorsa is: Attilát, a Svájcba került magyar fiút a szerelem sem tudja beleötvözni az alapjaiban idegen környezetbe; Süveg Pálnak, a falura került munkásnak padig igencsak halvány reménysugárral, majdnem mindent elveszítve kell továbbélnie a társadalomtól szinte teljesen elszigetelve, magasabb igényű,emberségre vágyó életét. Lehet, hogy ezek a müvek lényegükben még az ellenforradalom előtt fogalmazódtak meg és tükrözik azt a bizonytalanságot, amely egyes Íróinknál a kilátástalanságba, a kétségbeesésbe torkollt, végletes esetekben a szembeforduláshoz vezetett

9 Bgészen természetes, hogy a történelemnek olyan siirü pillanataiban, amikor az emberek valami furcsa magasnyomás alatt élik életüket, s igy az ellenforradalom gyorsan pergő és a magyar társadalomban rejlő szélsőséges álláspontokat nyilvánosságra hozó és felnagyitó időszakában, a drámai értékű konfliktusoknak olyan sorozata jelenik meg, amely azután gazdag lehetőségeket nyújt a drámai ábrázolás, a cselekvő emberek szinpadi ábrázolása számára. íróinknak különösen sok szempontból volt tanulságos ez a rövid időszak és müvek egész sorában igyekeztek feleletet adni azokra a kérdésekre, amelyek az egész népet élete és létezése egy döntő pillanatával kapcsolatban szenvedélyesen foglalkoztatták: hogyan jutottak idáig, mik voltak az okok, a történelem milyen törvényszerűségei hatottak, kik feleltek jól és kik feleltek rosszul a feltett kérdésekre, milyen ut előtt állunk? A téma tehát: az ellenforradalom okai és következményei. Egy gyorsan reagáló vigjáték nyitotta meg a sort /Fejér-Kállai Irány Caracas/, hogy azután ugyanez a szerző már az események tragikus oldalát is felvillantsa /Fejér Bekötött szemmel/, és fiatal hőse, Varga Pista személyében és sorsában, helyzetére való rádöbbenésében egy olyan motívumot is útjára indítson, amellyel a rákövetkező években különböző hangszereléssel ós különböző irói színvonalon, de állandóan, sőt talán egyre erösebben találkozni fogunk. Ha ez a darab egy munkáscsalád tragédiáját vetítette a nézők elé, akkor más-más környezetben s ezáltal az egész magyar társadalomra jelképes módon bővitette a kört a Szélvihar /Dobozy Imre drámája/, amelyben szintén a fiu, Csendes főhadnagy sorsát érezzük tragikusabbnak átmeneti tévedése, félrevezetettsége miatt, mint apját, aki mindvégig egyértelműen képviseli a nép érdekét és jövőjét; és a Kormos ég,./darvas József müve/, amelyben ugyanilyen okokból Joó Laci sorsa legalább olyan mértékben mozgósitja a nézők agyát és szivét, mint az iró figurája, vagy mint a - 7 -

10 nagyüzemi párttitkár kétségei és gyors magára találása. Biztos azonban, hogy Darvas József darabja volt az első, amely magas irói szinvonalon, őszintén és mélyen, minden sematikus egyszerüsités nélkül, szinte klasszikus formában beszélt a magyar társadalom egy jelentős rétegének kétségeiről, purgatóriumáról, pokoljárásáról és lassan mégis kibontakozó katarzisáról. Az ellenforradalom alatt felburjánzó ellenséges álláspontok történelmi gyökereit előszói a Pesti emberek /Mesterházi Lajos képsorozata/ igyekezett kikutatni, és darabjának messze hangzó sikere azt mutatta, hogy szinte allegorikussá vált alakokon keresztül /hiszen fő hőse tulajdonképpen nem volt a drámának/, a nézőközönség nagy része hiteles azonositást tudott elvégezni* magára és körülményeire ismert a figurákban s az események történelmi megértésén keresztül igyekezett és sok esetben tul is tudott lépni rajta. Az emberi magatartásnak és világnézeti állásfoglalásnak ez a szinte allegorikus jellege sugárzott Barnassin Anna Idegen partok előtt cimü tengerész-drámájából, amelyben szintén igazi központi hős nélkül, az összezártság "lombikjában" próbálta vegyelemezni az ellenforradalomban résztvevők és velük szembenállók inditékait. Ugyanilyen zárt, szinte egzotikusan ható környezetben mutatja be a jóval keletkezése után szinre került Vidéklek /Dévényi Róbert drámája/ azt a tulfeszült, egészségtelen, barbár módon provinciális légkört, amelyben épitő akarat és rosszindulat, elmaradt provincializmus és uralomra kerülő téveszmék segitik robbanás előtti állapotba hozni a magyar társadalom egy jelentős rétegét. Az időben előbbre jutván Mesterházi Lajos következő drámájában már a kibontakozás utja és lehetősége is felcsillan; kár, hogy a dramaturgiailag kevéssé siker-ült szerkezet megakadályozta az Üzenet társadalmi hatékonyságát. Még bővebben foglalkozik az ellenforradalom következményeivel Molnár Gézának egyik regénye alapján készült szinmüve, a Parázs, amelyben a konszolidációs idők több px-oblémája ezúttal - 8 -

11 Márta,egy nőt hős helytállása köré felvázolva kerül bemutatásra«a. szektás magatartás a gyárvezető figurájában, a hazát elhagyó sovinizmusé a férj alakjában és az emberekkel való bánás "kétfrontos", a bizalomra épitő pedagógiája Méliusz főmérnök érveiben. Még két gondolatkör csatlakozott az ellenforradalom által felvetett témák kiegészítéseképpen a fent emiitett müvek mondanivalóihoz. Történelmi párhuzamokat idézett a proletár internacionalizmus emlékeinek és tanulságainak felfrissítése a dicsőséges Tanácsköztársaság jubileumával kapcsolatban bemutatott darabokban /Földes Mihály Honvágy, Őrsi Ferenc A kapitány és Szinetár György Az első tavasz/. Ká_r, hogy a maga idejében nem került budapesti színpadra őrsinek Pécsett bemutatott színvonalas müve, amely az értelmiség világnézeti rétegeződésére nézve tartalmazott hatásos elemzéseket és az is kár, hogy Az első tavasz legjobban sikerült figurája, a román Silescu Juon nem kelthetett nagyobb figyelmet, mint ami. a miskolci premierrel kapcsolatban, csak periferikusan történt. Azt is itt kell megemliteni, hogy felhangjaival, amelyekben a hazához való hűség csendült meg szivhez szólón és figyelmeztetően, ebbe a témakörbe tartozik Földes Mihály örök szerelem cimü Jászai-darabja is. Kétségtelen tehát, hogy 1956 októberi eseményei, annak előzményei és közvetlen következményei szines és gazdag ábrázolást nyex*tek színpadainkon és egyben módot adtak arra is, hogy drámaíróink a társadalom ábrázolásának bizonyos sematikus kötöttségeitől megszabadulva, történelmünk és jelenünk helyes elemzésével és szemléletével hathatósan segítsék a magyar társadalom ideológiai konszolidációját, Külön értéke ezeknek a müveknek, hogy a politikai és emberi szenvedély őszinte szavát jó néhány esetben a szinpadi hatásosság és az irodalmi érték magss színvonalán tudták megszólaltatni - 9 -

12 írók és müvek egy másik nagy csoportja változatlanul időszerűnek éreztette a kapitalista életforma és társadalom kritikáját. Olyan müvek ezek, amelyek jórészt a két világháború közti magyar társadalom problémáival foglalkoznak és világitják meg fejlődésének különböző szakaszait, az egyes társadalmi rétegeket, osztályokat, azokaä az erőket, amelyek a második világháború tragikus korszakához vezettek egy egyre inkább fasizálódó közélet buktatóin keresztül. Anélkül, hogy az egyes müvek értékelésében mélyebben elmerülnénk - hiszen ezt az adott időpontban a kritika jórészt elvégezte, szélesebb összefüggésében való letárgyalása pedig a jelenleg kitűzött feladat körén belül nem történhetik meg -, a témaválasztás által megszabott kronologikus rendet használjuk fel az e témakörbe tartozó darabok felsorolásakor. A Tanácsköztársaság bukása utáni reakció feléledésének és megerősödésének lehetőségeit vizsgálta az önéletrajzi jellegű Békák tava /Kodolányi János müve/. A húszas és harmincas évek képmutató középpolgári társadalmának néhány szélsőséges figuráját, torz lelkét mutatta be Szabó Magda A kígyómarás cimü tragédiában. Életrajzi, kulcsdráma jellege volt Karinthy Ferenc Szellemidézésének is, amelyben egy zseniális magyar iró tragikusan groteszk bohémiába való fulladását, a korabeli Magyarország idegőrlő és tehetségfaló társadalmának erőteljes leleplezését adta az iró. Ezt a témakört képviselte az Egyetemi Szinpadon kísérletképpen bemutatott tragédia, a Miért hal meg az ember? /Somlyó György müve/ és ilyen célzattal, csak talán magyarázkodóbbem és elsősorban lirai hatásokra számitva próbálta megjeleníteni József Attila életét és sorsát Gosztonyi János Tiszta szívvel cimü színpadi oratórium-képsorozata. Egy harmadik müvészalkotó halálos tragikuma elevenitődött m9g abban a kulcsdráma jellegű musical-tragedyben, a Hubay-Vass-Ránki-féle Egy szerelem három éjszakája cimü igényes szinpadi vállalkozásban, amely a Petőfi Szinház legértékesebb produkciójaként

13 tartható számon. Valószínű, hogy az ugyanott szinrekerült groteszk-szürrealista játék, Mándy Iván Mélyvize különleges, de az érthetetlenségig elembertelenedett eszközeivel arra törekedett,hogy az elembertelenedett fasiszta Magyarország értelmetlen-viziós sötétségét vetitse korunk szinpadára. A két világháború közti időszak adta meg a történelmi es társadalmi hátterét Gyárfás Miklós Lomb ezredes mennybemenetele cimü szatirikus allegorikus müvének, amely azonban valószinüleg éppen ugy a kellő konkrétság hiánya miatt nem talált kapcsolatot a közönséggel, mint a legendás Kakuk Marci /Tersánszky J. Jenő más műfaju alapanyagaiból készült szindarabja/, amelyben a tőkés rend kritikája a szélsőséges ábrázolási mód miatt kikerül az érdeklődés és felismerési lehetőség fókuszából. A kapitalizmus kritikája szólalt meg egy sor olyan uj magyar drámában is, amelynek helyszine nem Magyarország, így ábrázolja a művész és a nyárspolgárság szembenállását Rembrandt cimü darabjában Gosztonyi János, igy próbálja ugyancsak ő a Hamlet-témának Amerikába helyezésével leleplezni az imperialista társadalmat és belső rothadtságát az Ötödik parancsolatban, illetve szerelembomlasztó hatalmát az Európa elrablásában. Az ellenforradalomban disszidáltak sorsa is alkalmat nyújt a kapitalizmus elleni állásfoglalás több oldalú megvilágítására: Boldizsár Iván Ferde torony cimü drámájának egyik mondanivalója /bár nem a fő tfrnalma/ éppen ez és hasonló gondolatokat fejt ki meglehetősen romantikus cselekménysorozatán keresztül Zoltán Pál Gabriel Pat cimü darabja. A reakció és haladás erőit allegorikus-meseszerü sikon ütközteti össze s egyben mulatságos és szellemes kritikát ad Gáspár Margit Églháboruja. Meg kell azonban emlitenünk, hogy tapasztalat szerint mindazok a müvek, amelyeknek élményanyaga nem elsődleges forrásokból táplálkozik /tehát éppen az utóbb emiitettek/, nem értek el megfelelő művészi szinvonalat, éppen ezért társadalmi hatékonyságuk is alulmaradt a lehetőségeken

14 Ebben az időszakban az antifasiszta agitáció is újra meg újra helyet kapott drámairodalmunkban. Elsősorban ugy, hogy a második világháború éveinek legkiélezettebb pillanatait támasztották fel /Abody Béla A nyomozás, Pe.ál Ferenc Zsákutca, Hubay Miklós C'est la guerre/«érdekes módon az első két darab központi hőse, Miltényi Károly professzor, illetve Barlay Gábor sorsa a "harmadik ut" lehetetlenségét példázza és ezzel az általános antifasiszta- -történelmi tendencián túlmenően a jelen időszakban is érvényes tanulságokkal szolgálhat. Bárány Tamás darabja, a Második kakasszó körül kifejlődött viták tisztázták, hogy szerzőjének vitathatatlanul jó szándéka, antifasiszta beállítottsága mellett is hiányos a történelemábrázoló készsége és ezért a fajüldözés motivumára szükitette le a lényegében sokkal szélesebb problematikát, amelynek ez a jelenség csak része, de nem lényege. A fasizmus embertelenségének szélesebb skáláját és ugyanakkor a belső és külső ellenállásnak gazdagabb formáit mutatta be az R?4-es repülőjárat, Sándor Iván dramaturgiai formakezelésben lazább szerkesztésű, érdekes kisérleti eredményeket hozó drámája. Talán az első pillanatra furcsának tűnik, ha ezek között a darabok között emiitjük meg azt a két müvet,amely 1961 és 1963 között került részben kisérleti, részben vidéki szinpadra, de amely lényeges mondanivalójánál fogva mégis ebbe a témakörbe tartozik. Ugyanis mind a Későn /Erdélyi Lukács drámája/, mind pedig a Nyiss ajtót, ha kopogtatnak /Máriás Magda darabja/ a cigánykérdéssel foglalkozik, pontosabban a magyar társadalomnak azzal a problémájával: mi akadályozza a cigányok bekapcsolódását szocialista társadalmunkba, milyen régi előitéletek, a fajelmélet milyen beidegződött lelki tartalmai alakitják ki az ellenállást velünk együtt élő, de más fajhoz tartozó embertársainkkal szemben? Ezeknek a daraboknak a helyi hatása, amelynek során éles viták bontakoznak ki ós szenvedélyek lobognak fel, mutatja, hogy a fasizmus lélekmérgező

15 hatása még nem teljesen mult el és jelentős nehézségeket okozhat határainkon belül még ma is. Már emiitettük, hogy az ellenforradalom által nyújtott konfliktus- és problémalehetőségek feldolgozásakor egyes müvek már a konszolidáció problematikáját is előrevetítették s ezzel mintegy átmenetet teremtettek további kérdések felvetése és tisztázása elé. Érdemes tehát megvizsgálni, hogyan látják drámaíróink jelenünk ideológiai kérdéseit, melyeket választják ki, mint amelyeket konfliktusra érettnek tartanak és drámai ábrázolás céljaira felhasználnak. Kétségtelen,hogy ebbe a körbe tartozik a "harmadik ut" kritikája is, amellyel kapcsolatban már A nyomozás, illetve a Zsákutca cimü darabokra hivatkoztunk, s amely hivatkozást itt még kiegészíteném Erdélyi Lukács Családi ház cimü drámájával, amelyben egy politikailag jó hiszemü, de akarattalan és határozott, döntő lépés megtételére képtelen orvos bukását mutatja be a szerző. Ugy látszik azonban, hogy az igazán fontos ideológiai problémának mostanában már nem is a "harmadik ut" kibúvójának kritikáját tartják drámaíróink, hanem inkább az a probléma izgatja őket; hogy a revizionista és szektás magatartás, a jobb és baloldali elhajlások tévelygéseiből hogyan lehet kikerülni és az ideológiai harc kettős frontján hogyan lehet a dráma művészetével hatékony társadalom-pedagógiát folytatni. Ezen a területen is vígjátéki hang szólalt meg először. A Különleges világnap, Tabi László nagy sikerű komédiája kitűnően polarizálta, anélkül, hogy végletessé, vagy torzzá tette volna az elhajlások emberi mobivumait. Bay Gyula a Konok emberekben a szélsőségek veszélyesebb társadalmi képviselői.t-e mutatott rá, de egy párttitkár figuráján keresztül, ha nem is központi alakját, de mindenesetre 8 dráma eszmei hősét alkotta meg, aki rendkivül humánus módonj- és határozottan szilárd világnézeti alapról tisztázza a rendkivül bonyolult, kényes társadalmi szituációkat. A harcos megértés szellemében küzd disszidált

16 férje megmentéséért és hazahozataláért Boldizsár Iván már emiitett drámájának a Ferde toronynak asszonyhőse is. Kár, hogy a dramaturgiai épitkezés miatt a mü második felében már nem az ő harcára, hanem bizonyos bűnügyi elemekre terelődik a hangsúly s a két elhajlás elleni küzdelemből két asszonynak egy férfiért folytatott vetélkedése válik. Mint a Kormos égben, Darvas József rákövetkező drámájában, a Hajnali tűzben is,egy egymással és egymásért harcoló testvérpár kettős hős figuráján keresztül tárja fel mondanivalóját. A kétfrontos harc egyik vonala ezúttal az egyik hős lelkében vonul: Bónis József önmagában vivja jó szándékokkal kikövezett múltbeli utja tévedéseivel szemben vivott harcát, de ugyanakkor nyilt küzdelemben áll testvére pusztitásig fajuló szenvedélyével. Itt is emberség,határozottság és megértés hozza a megoldást. Tabi László másik vigjátéka /Esküvő/ az előzőnek ideológiai bázisát fejleszti tovább, de mint azt a kritika egyhangúlag megállapította, ez a fejlesztés inkább csak a mese további bonyolítására vonatkozik, a lényeges tartalmi elemeknél azonban szituációk és mondanivalók ismétlésébe fullad. A kétfrontos harc problematikájának három legjelentősebb müve 1962 közepétől került szinpadra. Sokáig vitatott volt Gáspár Margit uj darabjának bemutatója, mert a Hamletnek nincs igaza először próbálta feltárni a törvénytelen Ítéletek néhány mozgató rugóját és állitotta éles reflektorfénybe azokat a következményeket, amelyek az ellenforradalom előkészítése szempontjából olyan fontosnak mutatkoztak. Ezzel az elemzéssel elhatárolta az igazi kommunista magatartást a revizionista tévelygéstől, de az embertelen szektássggtól is. A darab hőse itt sem központi figurája, a hamleti párhuzamu Tárnok Gabi, hanem a helyes ideológiai bázist képviselő Mike Gábor, akit az igazságtalan Ítélet sem mozdit ki világnézeti biztonságából, politikai tapintatából, emberségéből. Németh Lászlónak Az utazás cimü, mind műfajában, mind hangvételében egyenlőtlen

17 drámája szintén a két front határainak kitapogatását tűzi ki céljául társadalmunk adott körülményei között. Valószínű, hogy szatirikus hangvételű jelenetei a darab szinpadra vitelének időpontjánál régebbi évek általános magatartását tükrözik s az is, hogy hősének, Karády tanár urnák meghurcoltatása érzelmi fátylakkal takarja el a világos és közérthető állásfoglalást. Az az emberséges álláspont, amelyet a tanár mellől régebben elkerült tanitvány, mint korszerű kommunista magatartást sugároz, túlságosan szinpadszerütlenül hangzik el s hatása éppen ezért gyengébb a kelleténél. Annak idején felhivták a figyelmet arra az árnyalati, de mégis lényeges tisztázatlanságra, amelyben a helyes magatartás képviselője mintegy a nép és a Párt között helyezkedik el, mint ha e kettő közé összekötőre, közvetítőre volna szükség s a Párt nem törvényszerűen képviselné a dolgozó nép legfontosabb érdekeit. Rendkívül tanulságos az az "ideológiai háromszög" amely Dobozy Imre legutolsó darabjában,a Holnap folytatjukban kialakul. A mü cselekményi felületén elsősorban Ágass professzor múltbeli tévedése, belső bűnhődése és az uj társadalmi helyzetben megért tisztázódni vágyása szerepel.de legalább ilyen fontos az a szemléleti harc,amely a kénytelen-kelletlen nyilvánosságra kerülő problémával kapcsolatban az intézmény vezetője Cserepes, és párttitkára Lackó között folyik s amely harc egyben a dráma fő témáját is adja: milyen módszerrel lehet a mi mai körülményeink között a teljes bizalmat helyreállítani, a társadalmat épiteni, a megbocsátó hallgatással-e, vagy a kényes kérdések őszinte és nyilt megvitatásával, majd a teljes befogadással. Az iró helyesen áll szemben azzal a talajtalan eltussoló magatartással, amelyet a professzor menyasszonya képvisel, ugyanakkor helyesen és hatásosan biztosítja a győzelmet a szektás ál-objektivitás képviselőjével szemben a nyilt politikai és emberi állásfoglalás számára

18 A változó társadalom jelenlegi helyzetében olyan problémák is felmerülnek, amelyekre elsősorban most egy politikailag és gazdaságilag konszolidált államrend, a szocialista épités felfelé ivelő időszaka során lehet gondot forditani és mélyebb elemzés tárgyává tenni. Ha arra gondolunk, hogy a kétfrontos harc során is milyen hangsúlyosan került előtérbe a drámákban az egyéni felelősség kérdése és hogy az egyén hogyan helyezkedik el a változó-tisztuló közösségben, akkor világossá válhatik előttünk, hogy drámairodalmunk tematikai térképén jelentős,sőt egyre nagyobb területet foglalt el az egyéniség és közösség, az egyén és társadalom kölcsönös összefüggéseinek problémája, nyilvánvaló módon újra kell fogalmazni az ezekre az összefüggésekre vonatkozó törvényeket, mint ahogy azt darabja legkidolgozottabb és leghatásosabb részleteiben Mesterházi Lajos A tizenegyedik parancsolat Iró-figuráján keresztül elébünk tárja. E dialektikus ellentmondás feloldása ilyen tematikájú drámáinkban távolról sem mindig harmonikus. Megengesztelődött kicsengésű a témakör első megközelítőjének, Kállai Istvánnak, Kötéltánc cimü darabjában, amelyben a képmutató lelepleződik, a becsületes és harcos fiatal diadalt arat, a méltánytalanul mellőzött tudós elégtételt kap és újra bekapcsolódhatik a társadalmi vérkeringésbe. Látszatra harmonikus a magára maradt Varjú doktor vi3szatalálása a társadalomhoz, magára maradottsága keserű epizódjai után /Vészi Endre drámájában/, de nem tagadhatjuk le, hogy a cselekménysor és a pozitiv erők hiteltelensége miatt nem érezzük megnyugtatónak a magányos egyéni sors további, "függönyön tuli" alakulását. Nem találja meg a végső harmóniát az áldozatkész öreg pékmester sem Sós György legendás hangulatu színmüvében és jórészt saját hibájából diszharmonikus és keserű lélekkel búcsúzik tőlünk az Elveszett paradicsom fiatal férfihőse, Zoltán. A mü irói és drámaírói szinvonala még csak aláhúzza ezt az emberi megoldatlanságot. Több tanulmányszámba menő kritika

19 foglalkozott Berkesi Andrásnak A kör bezárul cimü darabjával, amelynek eseménysorozata ugyan az ellenforradalom kitörése előtti időszakra esik és igy bizonyos fontos motivumai alapján abban a kategóriában is szó eshetett volna róla, amelyben az ellenforradalom okait kutató müvekről beszéltünk, mondanivalójának központi magva mégis a társadalomba való beilleszkedés, az egyéni bizalom problematikája, amelynek konklúzióit negativ előjellel vonja le a sxerző. Amikor a függöny legördül, nem azt érezzük, hogy az elkövetkezendő történelmi események során, beleértve az ellenforradalmat, majd természetesen a konszolidáció időszakát is, a darab hőse, Kun István, helyes álláspontot fog képviselni. Tételes igazságának rideg képviselete szabadlábon járva is kizárja őt a közösségből, amelynek a drámában képviselt minden egyes tagjában kivétel nélkül csalódni volt kénytelen. Az egészséges kapcsolat egyén és közösség között ily módon nem állhat helyre. Ugyanennek a problémának egy másik vetületét ábrázolja Mészöly Miklósnak a miskolci szinház kísérleti előadásai között bemutatott darabja, Az ablakmosó. A mü helyesen birálja azt az ideológiát, amely káros és egészségtelen illúzió alapján a világtól való hermetikus elzárkózást hirdeti, de téved és tévedése helytelen általánosításra ad alkalmat, amikor az 3zt a hermetikus elzártságot megbontó-feloldó erőt az ablakmosó személyében mindenkox és minden módon gonosznak, rontó és ártó hatalomnak itéli. Az egyén és közösség problémájának megoldása, magány és közösségi érzés kiegyensúlyozott ötvözete ilyen módon semmiképpen sem jött létre. Lényegében az egyén és közösség problematikája szolgáltatja a paraszti környezetben játszódó szinmüvek fő indulati erejét, ügy hisszük, hogy helytelen lenne tovább alkalmazni önálló kategóriaként a "paraszttárgyú" darabokat mindössze azért, mert helyileg vidéken, társadalmi osztályokat tekintve pedig parasztok között játszódnak. Helyesebbnek véljük, ha e konfliktusok lényegét /természe

20 tesen egy még tovább élő,elmaradottabb termelési mód konkrét létezési körülményei között/ a régi életforma által hangsúlyozott önmagára utaltság és a szocialista társadalom közös erőfeszítései közötti konfliktusban iátjuic és abban a körben érezzük igazán helyén, amelyben az egyénnek a közösségbe való beillesztéséről, e dialektikus ellentmondásnak a parasztság létformái között való feloldódásáról eshetik szó. Parasztságunk útja éppen ebben az irányban halad. A kiindulópontot,az egymással való kíméletlen szembenállást legköltőibben Gyöngyössy Imre fogalmazta meg a Csillagok órájában. A történelmi folyamatot több évtizedre visszamenően Örsi Ferenc próbálta ábrázolni /a tul nagy ivü vállalkozás miatt talán kissé széteső és egyszersmind, túlzsúfolt módon/ Aranylakodalom cimü drámai képsorozatában. A mult álláspontját Gerencsér Miklós K^rekeskut cimü drámájában egy öreg paraszt, Szécsi Ignác figurájában i-ajzolja meg markáns erővel,nyiri Tibor viszont egy nagyanyái választ ennek az álláspontnak a képviselőjéül Menyasssoaytánc cimü darabjában, majd ugyancsak Nyiri Tibor a kritika által is kifogásolt Klódon, pusztán a generációk közti egyéni szembenállás és gyűlölet eredményeképpen egy fiatalemberrel,sondor Andrissal védeti meg a régi rerdet felvilágosultabb apjával szemben /Alacsony mennyezet/. A megoldás mindhárom esetben egyben feloldódás is. Közös hiányként rótták fel e müveknek, hogy a kibontakozás rendszerint nem intellektuális előkészítés után, nem kellő érvekkel, sőt nem is a magyar paraszttársadalom tényleges fejlődését tükröző módon és indokokkal történik, hanem véletlenszerűen, előkészületlenül, egyoldalú érzejmi indokolással. Egyszerű és hatásos dramaturgiai szerkezete ellenére a legkielégitőbben oldja meg a kérdést a Kilóg a lóláb cimü rögtönzéses jellegű komédiában őrsi Ferenc, de Már sablonosabb figurákkal és helyzetekkel operál, amikor az egyénnek és közösségnek feloldódásán tul két közöbs^ érdekeinek egyeztetését próbálja drámailag ábrázolni

21 hatatlan szerelem cimü drámájában. Nem lehet persze kizárni ebből a körből Darvas József fentebb mái- emiitett Hajnali tüz cimü drámáját, amely a kétfrontos harc elvi problémáit paraszti köi-nyezetben ábrázolva az általános társadalmi kérdést a parasztság konkrét fejlődésével, konkrét történelmi utjának egy szakaszával köti össze. Ezen az uton, amely a szocialista falu felé vezet, s amelyben az egész nép közös törekvésének eredményeképpen csökkenni kezd a különbség, elsősorban a civilizációs juttatások területén a falu és város között, olyan motívum feldolgozására is sor kerülf amelyben a városból falura került orvos egyéni boldogulása kerül szembe a falusi dolgozók közösségének alapvető érdekeivel /Tóth Miklós Mézesmadzag/. Á társadalom belső változásai közé tartozik, mind elvileg, mind gyakorlatilag a nő helyzetének változása ebben az átmeneti korszakban, a szocialista épités időszakában, amikor egyre nyilvánvalóbbá válik e függetlenség és egyenjogúság vonása. Ezért ebbe a témakörbe és nem valamiféle "történeti dráma" kategóriába tartozik Vass István és Illés Endre Trisztánja, melyben a régi legendától eltérően maga nevében, tudatosan választ, dönt és bűnhődik Izolda. Legalább ennyire mai hangvételű és pszichológiáju az a nagy párjelenet, amely Berlioz és szerelme között játszódik le idős korukban Hubay Miklós ők tudják, mi a szerelem cimü egyfelvonásosában, amelynek feszültségét, írói rangját éppen a két jellem kiegyensúlyozottsága adja. Másképpen alakul társadalmunkban a házasság, mind a párválasztás, mind pedig a házasságnak tartalommal való megtöltése szempontjából is. Ezért volt jogos az az elitélő kritika, amely szerint az Éva lánya /Mészöly Dezső verses játéka/ százévvel ezelőtti magatartásokat elevenített fel mai tanulságok nélkül és ezért keltett érdeklődést az olyan mü, mint a Pécsett bemutatott Harmadik nélkül /Cserhalmi Imre müve/, amelyben az uj társadalomnak megfelelően csak a közösen vallott és megkövetelt igények birtokosai raaradhat

22 nak meg egymás mellett és kell hogy felbomolják "harmadik nélkül" is a tartalmilag kiegyensúlyozatlan házasság.ezért keltett érdeklődést Kamondy László Vád és varázslat cimü darabja, amelyben az igazabb szerelem nevében menti fe}. a hűtlenség vádja alól drámája férfi hősét és második szerelmét az iró. Hangsúlyoznunk kell, hogy ezekben az esőtekben nem is mindig a megvalósitás szinvonala, hanem iránya hat a nézőközönségre, mert olyan szemléletmódot képvisel, amely egybeesik a társadalmi fejlődés haladásának ezen a területen mutatkozó fő irányával. Persze mindezek a problémák vigjátéki formában is felvetődnek, a tapasztalat szerint azonban megoldásuk nem kielégítő, mert bizonyos anomáliákra ugyan rámutatnak, de a megoldás sok esetben kompromisszumos, nem megnyugtató. Az álláspont felemás volta miatt kapta a legtöbb és tegyük hozzá, jogos birálatot Fehér Klára majd minden vigjátéka: az igényesebb Nem vagyunk angyalok kevésbé, a bulvár sikert arató A teremtés koronája, illetve a Kevés a férfi annál inkább. Ha jó szórakozást nyújtott is,de tanulságot alig az arisztophanészi köntösbe öltöztetett Tévedni isteni dolog, Bihari Klára komédiája, amely a nő házasságonbelüli helyzetével, jogaival és nem is egészen legális lehetőségeivel foglalkozott. Talán a társadalmi általánosíthatóság hiánya okozta, hogy Túli József Vallomás cimü drámája, amely a gyermektelenség indokával választat szét egy házasságot és bebizonyítja, hogy nem elegendő kötőanyag a polgárosodás sok külső jele /televízió, autó stb./, hatásában nem terjedt tul a kisérleti előadáson. Drámaíróink még egy társadalmi jelenséggel vették fel a harcot és a legkülönbözőbb műfajokban mutattak rá a képmutatás veszélyességére. Van olyan mü, amelyben a képmutatás az emberi és politikai gyávasággal kapcsolódik össze. Ez az összefonódás tragikus jellegű Tarbay Ede Mire a nyárnak vége cimü darabjában, amelyben Lóránth professzor emberi gyengesége fia tragédiáját okozza. Humorosan szati

A mintaélet forradalma" "

A mintaélet forradalma KRITIKA A mintaélet forradalma" " GREZSA FERENC ÍRÁSA NÉMETH LÁSZLÓRÓL Amikor elküldötte Grezsa Ferenc új könyvét, Olasz Sándor ezt írta hozzá: Nagyon örülök neki, talán mégjobban, mintha saját könyvem

Részletesebben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 10:00 Page 225 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / esztétika Bárdos Judit Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Ettore Scola több filmben

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Losonczy Ágnes: A zene életének szociológiája, Zeneműkiadó, Budapest, 1969 A ZENEI MEGÉRTÉS FOKOZATAI, A FEJLŐDÉS. TARSADALMI INDÍTÉKAI

Losonczy Ágnes: A zene életének szociológiája, Zeneműkiadó, Budapest, 1969 A ZENEI MEGÉRTÉS FOKOZATAI, A FEJLŐDÉS. TARSADALMI INDÍTÉKAI Losonczy Ágnes: A zene életének szociológiája, Zeneműkiadó, Budapest, 1969 A ZENEI MEGÉRTÉS FOKOZATAI, A FEJLŐDÉS. TARSADALMI INDÍTÉKAI Amikor a zenei választás kiindulópontját keressük, tudnunk kell,

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Miért alaptalan a magyar demokrácia

Miért alaptalan a magyar demokrácia KÖNYVBEMUTATÓ Csizmadia Ervin legújabb kötetének (Miért alaptalan a magyar demokrácia) könyvbemutatójára az Alexandra pódiumon, március 20-án került sor. A bemutató keretében tartott kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

A szeretet intimitása

A szeretet intimitása Farkas Péter A szeretet intimitása Buda Béla fontosabb családügyi munkáinak áttekintése Buda Béla Tanár Úr korunk ritka polihisztorainak egyike volt. Hihetetlenül gazdag munkássága kötetek sokaságában

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE A munkát k, a ek demográfiai jellemzői Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban A ség alakulásának hosszabb távú értékelését korlátozza az a körülmény, hogy a

Részletesebben

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Szarka Károly 2013. 11. 20. Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Lehetne ez akár egyszerű romantikus történet is. Egy férfi és egy nő telefonon ismerkednek meg, aztán a kettejük közötti

Részletesebben

Olvasópróba. Gerold László. A feledés emlékezete. Tizenöt kortárs magyar versenydráma. zetna, Zenta, 2006

Olvasópróba. Gerold László. A feledés emlékezete. Tizenöt kortárs magyar versenydráma. zetna, Zenta, 2006 Gerold László Olvasópróba A feledés emlékezete. Tizenöt kortárs magyar versenydráma. zetna, Zenta, 2006 Március idusa előtt új ősbemutató volt az Újvidéki Színházban. Aaron Blumm: Hamlett halott. Már közvetlen

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

A realizmus fogalma 1.

A realizmus fogalma 1. A realizmus A realizmus A romantikával egyidejűleg XIX. sz. elejétől a századforduló időszakáig terjedt el az európai festészetben, irodalomban. Az 1850-1870 közötti két évtizedben a legjelentősebb. Az

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 65. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Népességtudományi Kutató Intézet

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. Kulturális kölcsönhatások a Balaton térségében 1822 1960 között (Őslakosok, fürdővendégek, nyaralók)

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. Kulturális kölcsönhatások a Balaton térségében 1822 1960 között (Őslakosok, fürdővendégek, nyaralók) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Schleicher Veronika Kulturális kölcsönhatások a Balaton térségében 1822 1960 között (Őslakosok, fürdővendégek, nyaralók)

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. KÓKAY NAGY VIKTOR A BIBLIA SZÖVEGE ÉRTELMEZÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI Egy költő üldögél, reggeli újságját OLVASGATVA és kávéját fogyasztva, a múlt század elején, egy zsúfolásig

Részletesebben

Hadszíntér és hátország

Hadszíntér és hátország Hadszíntér és hátország LÖVÉSZÁRKOK A HÁTORSZÁGBAN A napjainkban olyan élesen látható árkok és törésvonalak gyökerei legalább száz évre, az 1905 1918 közötti évtizedre nyúlnak vissza érvel monográfiájában

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1.

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. Bevezetés: a hagyományos családmodell megváltozásának folyamata

Részletesebben

A világ jövője az én jövőm

A világ jövője az én jövőm SZKB_212_06 Felkészülés a felnőtt szerepekre A világ jövője az én jövőm A modul szerzõje: Sallai Éva és Szekszárdi Júlia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 12. ÉVFOLYAM 98 Szociális, életviteli

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 2015

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 2015 PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 05 ORSZÁGOS DÖNTŐ KÖZÉPISKOLA Barna Dávid: Egy magyar regény Feladatlap Megoldási idő: 60 perc Elérhető pontszám: 50 pont Elért pontszám: pont Kódszám: Kedves Versenyző!

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Tartalom Pedagógiai alapelvek, értékek, célok, feladatok, eszközök és eljárások... 3 Bevezetés... 3 Erkölcsi (morális, etikai)

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

A színházi előadás elemzési szempontjai

A színházi előadás elemzési szempontjai A színházi előadás elemzési szempontjai I/a) Az előadásról, a színházi jelrendszerről globálisan Miről szól számodra az előadás? Mi a rendezői elképzelés, koncepció lényege szerinted? Milyen címet adnál

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

KÖNYVESBOLT NYÍLT MEDGYESEGYHÁZÁN

KÖNYVESBOLT NYÍLT MEDGYESEGYHÁZÁN < 5 > MÁNDI PÉTER KÖNYVESBOLT NYÍLT MEDGYESEGYHÁZÁN MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVTERJESZTŐK EGYESÜLÉSE M MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVTERJESZTŐK EGYESÜLÉSE PIACKUTATÓ CSOPORT MÁNDIPÉTER KÖNYVESBOLT NYÍLT MEDGYESEGYHÁZÁN

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

Mai magyar társadalom

Mai magyar társadalom Mai magyar társadalom Szociológia vizsgálja: Egyenlőtlenségek mértékét, arányait, területi elhelyezkedését Szegénység: élet fenntartásához szükséges anyagi javak hiánya, illetve az egyén/család nem rendelkezik

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette:

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette: ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ Készítette: A Magánpénzügyi Akadémia - vagyonteremtés önerőből - A Magánpénzügyi Akadémia küldetése: közérthetővé tenni a pénzügyeket, ezzel az évtized végére

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

A FORRADALMI ELMÉLET FONTOSSÁGA

A FORRADALMI ELMÉLET FONTOSSÁGA A FORRADALMI ELMÉLET FONTOSSÁGA Irta: Steinfeld Sándor I. Elmélet, rettentő egy szó. A kétkezi munkához szokott ember vaskos köteteket, képzel el, hideg formulákat és érthetetlen integetéseket, azonban

Részletesebben

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása?

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? KÁNTÁS BALÁZS Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? Személyes hangvételű bekezdések Nyerges Gábor Ádám Sziránó című prózakötetéről Három, az irónia alakzata által erősen áthatott verseskötet és többéves,

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page 1 Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban

A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban Veres Valér A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban A romániai magyarság létszámcsökkenésének egyik fő oka az alacsony gyermekvállalási kedv. E tanulmány fő célja

Részletesebben

büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei

büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei 2.94.5. KERETTANTERV (a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ) alapján Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek 9 12. középiskolai évfolyamokra szóló tananyagának büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A témaválasztás és a cím rövid magyarázatra szorul abból a szempontból, hogyan kapcsolódik előadásom

Részletesebben

A felvilágosodás korának magyar irodalma

A felvilágosodás korának magyar irodalma A felvilágosodás korának magyar irodalma Katona József életrajz és értelmezés [http://www.kiad.hu Elemzések menü] Labádi Gergely SZTE BTK Klasszikus Magyar Irodalom Tsz. labadig@primus.arts.u-szeged.hu

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Magvető Kiadó könyvklubja - Mesekalauz úton lévőknek

Magvető Kiadó könyvklubja - Mesekalauz úton lévőknek 2013 június 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Magvető értékelve Kiadó könyvklubja Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Képek és történetek kereszttüzében élünk, és belezavarodhatunk vagy visszatérhetünk

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében hell roland Adalékok a Kádár-rendszer politikai elitjének vizsgálatához: Az MSZMP tagságának és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében Jelen tanulmány tárgya az egykori MSZMP tagjai,

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG SZÉNÁSI ZOLTÁN OTTHONOS OTTHONTALANSÁG Fehér Renátó: Garázsmenet Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította nem egy ízben»a kései korok számára«" - írta József Attila nevezetes

Részletesebben

Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló

Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló 1. a, Reformkori színházi plakát Képzeljétek el, hogy vándorszínészek látogatnak Kecskemétre! Készítsetek fellépésüket hirdető színházi plakátot! A plakát tartalmazza

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

Szerkezeti konstruktőrök képzésének problémái

Szerkezeti konstruktőrök képzésének problémái Szerkezeti konstruktőrök képzésének problémái A képzés néhány kérdésének, problémájának elemzése előtt célszerű röviden áttekinteni az érdekelt szakterület jelenlegi helyzetét, ellátottságát, igényeit

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika A romantika: egyetemes művészettörténeti korszak és korstílus a XIX. sz. első felében Választóvonal a klasszikus és a modern

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjainak közösségi szolgálata

A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjainak közösségi szolgálata A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjainak közösségi szolgálata Bevezetés A szociális kompetenciafejlesztés iskolai lehetőségeinek rövid elméleti áttekintését, majd az iskolán belüli közösségi

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben