A típusú tárgyak tantárgyleírásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A típusú tárgyak tantárgyleírásai"

Átírás

1 A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1

2 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) Dr. Dráviczki Sándor főiskolai tanár TI A digitális kommunikációhoz szükséges információtechnológiai alapismeretek elsajátítása. Jártasság szerzése a nevelés- és oktatásügyi információk világában, tanulják meg a számottevő elektronikus és nyomtatott források elérhetőségét, szerkesztésük alapelveit, felhasználhatóságuk területeit. Ismerkedjenek meg a távoktatás fogalomrendszerével, szemléletével, és a felnőttképzésben való alkalmazási lehetőségeivel. A hagyományos információhordozók. Könyvtári informatika. Szakmai folyóiratok, statisztikák, jelentések. Elektronikus információforrások. A szakirodalmi tájékozódás legkorszerűbb formái. A pedagógia és az andragógia területére koncentráló, interneten elérhető hazai és külföldi számítógépes adatbázisok, felépítésük és a releváns információ visszakeresésének technikái. Oktatásügyi informatika. Információ előállító háttérintézmények internetes elérhetőségei. Fáj kezelés, internet használat, elektronikus levelezés, szövegszerkesztés és táblázatkezelés alapjai. A szakirodalmi tanulmányok, beszámolók és dokumentumok készítésének menete, a hivatkozások bibliográfiai jegyzékének összeállítása és az ezek elkészítéséhez segítséget nyújtó szoftverek használata. A távoktatás fogalma, a távoktatás története, legfontosabb jellemzői, eszközei és módszerei, a távoktatás személyi feltételei, a távoktatásban részt vevő andragógus szerepei és tevékenységei, a távoktatás előnyei és problémái, konkrét távoktatási intézmények működése. Feladatbeadások. Önálló dolgozatok készítése. Dolgozat jegy. Félévközi jegy.. 5. Az értékelés módszere Számszerű értékelés

3 Karlovitz János - Karlovitz János Tibor: Korszerű oktatástechnológia. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003 Kozma Tamás - Sike Emese (szerk.): Pedagógiai informatika. A neveléstudomány szakirodalmi alapjai. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Elektronikus adatbázisok. DEENK. Debrecen, 2003 Lengyel Veronika: Az internet világa. Computer Books, Budapest, 1995 Kárpáti Andrea: Informatikai módszerek az oktatásban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002 Mankó Mária: A távoktatás elmélete és gyakorlata. Szombathely, Maróti Andor: Mi a távoktatás? Nemzeti Távoktatási Tanács,

4 4 TANTÁRGYLEÍRÁS Filozófia AIB1002 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) Dr. habil. Kiss Lajos András, főiskolai tanár TR A tantárgy elsajátításának célja, hogy a hallgatókkal megismertesse az európai gondolkodástörténet legfontosabb csomópontjait, a különböző filozófiai irányzatok alapkérdéseit, és hozza közel a hallgatókhoz azokat a megoldási javaslatokat, amelyeket az európai eszmetörténet felkínált az általános életproblémák helyes értelmezése és esetleges megoldása számára. Továbbá legyenek képesek elsajátítani a legfontosabb filozófiai alapfogalmakat, kategóriákat, és legyen általános képük az Európa-eszme metafizikai értelméről. A hallgatók a program teljesítése során megismerkednek az antik görög és a középkori filozófiai gondolkodás legfontosabb irányzataival, az európai filozófia alapkategóriáival. Elsajátítják az újkori filozófia néhány fontos tézisét, amelyek a modernitás világnézetét kialakították. A kurzus Descartes és Bacon művéből vett részletekkel azt kívánja érzékelhetővé tenni, hogy a korai újkor két alapvető filozófiai irányzata (az empirizmus és a racionalizmus) a belső szakmai viták ellenére ugyanazt a célt tűzték ki maguk elé, vagyis: Az ember legyen a természet ura. E. Husserl ismert kifejezésével élve, modernitás célja: A környezeti világ feletti uralom kiterjesztése. E rész Kierkegaard, Nietzsche, Marx és a tág értelemben vett Frankfurti Iskola gondolkodóinak műveiből vett részleteket dolgozza fel, azt bizonyítandó, hogy a felvilágosodás és az ész fogalmának folyamatos eróziója nem lett végérvényessé, és az észkritika, alapvető intencióit tekintve, maga is kénytelen a bírált álláspont alapértékeit osztani, ha eredményesen kíván kritikai tételeket megfogalmazni. A foglalkozásokon való részvétel a TVSZ szerint. Előadás esetén 1 db zárthelyi dolgozat teljesítése. Félévközi jegy nincs, vizsgajegy. 5. Az értékelés módszere Szeminárium esetén: önálló kiselőadás, házi dolgozat készítése a megszerzett ismeretek, kompetenciák alkalmazáskészségének értékelés. esetén: szóbeli kifejezőkészség, a szaktárgy alapkérdéseiben való jártasság, érvelési készség, problémakezelő képesség értékelése.

5 5 A tárgy természetéből adódóan elsősorban az előadás esetleges multimédiás demonstrációs anyagai segíthetik az ismeretek, készségek, képességek fejlesztését. Szemináriumi munka során a forrásszövegek elemzése, az elemzési technikák gyakoroltatása, házi dolgozat készítése és szóbeli bemutatása, demonstrációja segíti a szakmai kompetenciák elmélyítését. Az adott témától függő multimédiás eszközök használata is lehetséges. Kötelező irodalom: H. J. Störig: A filozófia világtörténete. Helikon, Bp vagy D. W. Hamlyn: A nyugati filozófia története. Holnap, Bp Steiger Kornél: Bevezetés a filozófiába. (Tankönyv és Szöveggyűjtemény) Bp. Holnap, 1992 vagy Hársing László: Filozófia gondolkodás története Tahálésztól Gadamerig. Bíbor, Bp Ajánlott irodalom: Maria Fürst: Bevezetés a filozófiába. Bp. Ikon, 1993 SH atlasz: Filozófia Springer Hungarica, Bp. 1992

6 6 TANTÁRGYLEÍRÁS Bevezetés a kultúra és a tudomány világába PDB1004 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai adjunktus TI A hallgatók szerezzék meg azokat az ismereteket, melyek a kultúra és tudomány alapjainak fogalmi kereteihez kapcsolódva a neveléstudomány történetének főbb csomópontjait ragadják meg. A tantárgy tanulmányozása során a hallgatók megismerik a kultúra, a tudomány fogalmi kereteihez kapcsolódva a pedagógia tudomány-rendszertani helyét, emberképeit és a személyiségfejlesztés lehetőségeit, a kultúr- és tudománytörténet nagy fejezeteibe ágyazottan a pedagógia fejlődésének jeles csomópontjait, progresszív diskurzusait. Kialakítja a tudományos/pedagógiai terminológia helyes használatának alapjait, a hallgatók a félév végére képesek lesznek a feldolgozott irodalmakat a neveléstudományok rendszerében elhelyezni, felismerni a pedagógiai gondolkodás főbb irányzatait. A hallgatók lehetőleg minél nagyobb számban vegyenek részt az előadásokon, a félév során egy alkalommal szervezett zárthelyi dolgozaton adjanak számot folyamatos munkájuk eredményeiről. A kollokvium írásban történik, a dolgozatok értékelése a megírás napján befejeződik, a kollokviumi jegy a zárthelyi dolgozat érdemjegyének beszámításával a vizsga napján bekerül a Neptun rendszerbe. 5. Az értékelés módszere: Numerikus, a zárthelyi dolgozat jegyének beszámításával. Előadóterem, szemléltető eszközök. Báthory Zoltán-Perjés István: Neveléstudomány a tudományok családjában. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, 2001 Kárpáti Andrea: Informatika az iskolában. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, Osiris Kiadó, Budapest, 2001 Kéri Katalin: Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001 Zrinszky László: A századvég nevelésfilozófiája. Osiris Kiadó Budapest, 2001 Zsolnay József-Zsolnay László: Mi a baj a pedagógiával? Tankönyvkiadó, Budapest, 1987

7 7 Az oktatási intézmények világa PDB1005 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) Dr. Dráviczki Sándor, főiskolai tanár TI A tantárgy célja meglapozni és elmélyíteni az intézményekben folyó pedagógiai tevékenységek iránti érdeklődést, a szakszerű gondolkodást. Megismertetni a hallgatókat az iskolával, az ún. formális nevelés meghatározó intézményével. Az iskola a formális nevelés színtere. Az iskola társadalma, légköre. Az iskola és a helyi/civil társadalom. Az iskola társadalmi funkciói. Az iskola nevelő funkciójának érvényesülése. A magyar alap- és középfokú intézmények sajátosságai. Iskolák és fenntartóik, állami, önkormányzati, egyházi, alapítványi iskolák. Az iskolai autonómia kérdése. Az iskola belső világa, légköre. Pedagógusok az iskolában. A magyar közoktatási és felsőoktatási rendszer. Iskola- és tanárkép a szépirodalomban, filmművészetben, sajtóban. Szakirodalmi beszámoló, évközi dolgozat. Évközi teljesítmények, zárthelyi dolgozat jegye, vizsgajegy. 5. Az értékelés módszere: kollokvium iskolai tárgyú tanulmányok, alkotások Buer, van Jürgen Venter György (szerk.): Az iskolai autonómia. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1999 Halász Gábor- Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról OKI, Budapest, Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Németh András: Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Zrinszky László: Iskolaelméletek és iskolai élet. OKKER, Bp

8 8 Gyermekkép és neveléstörténeti változásai PDB1006 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) Dr. Vincze Tamás, főiskolai adjunktus TK A hallgatók a félév során ismerkedjenek meg a gyermekfelfogás, a gyermekkor- és gyermekkép változásaival a különböző korokban és társadalmakban. A gyermek antropológiai értelmezése. Kié a gyermek a társadalomban? A család, mint alapvető nevelő közösség a különböző történeti korszakokban, kultúrákban. A gyermeknevelés társadalmasodása, intézményesedése. Az európai kultúrák és korszakok gyermekeszménye, gyermekképe. A gyermekkor felfedezése, értelmezései. A 20. század a gyermek évszázada? Gyermekkor és gyermekszemlélet a posztmodern világban. Gyermektanulmányozás gyermeknevelés. A fekete pedagógia szemléleti irányzata. A szeminárium témáinak feldolgozása hallgatói beszámolók formájában történik. A félév során két alkalommal zárthelyi dolgozatot írnak, a félév végéig szemináriumi dolgozat készítenek. A zárthelyi dolgozatok és a szemináriumi dolgozat értékelése alapján gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere: gyakorlati jegy Szemelvények, műalkotások. Boreczky Ágnes: A gyermekkor változó színterei. Eötvös J. Könyvkiadó, Budapest, 1997 Golnhofer Erzsébet-Szabolcs Éva: Gyermekkor, nézőpontok, narratívák. Eötvös József Kiadó, Budapest, Kluge, Norbert: A gyermeklét antropológiája. Animula, Budapest, Németh András: Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997 Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest,

9 9 Tantárgy leírása Társadalmi ismeretek PDB1007 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) Dr. Aszalós Éva, főiskolai docens TR A hallgatókat megismerteti a társadalom és a hatalom viszonyával. Alapvető ismereteket nyújt a legjelentősebb államelméletekről, a hatalmi ágak és a világi-egyházi intézmények egymáshoz való viszonyáról. Nyomon követi a társadalmi szerkezet változásait befolyásoló legfontosabb tényezőket a középkori kezdetektől a jelenkorig. A társadalmak általános jellemzői. Az európai társadalmak ismertetőjegyei. A középkor egyházi és világi politikaelméletei. A természetjogra és a szerződéselméletre alapozott angol és francia újkori államelméletek. A ruális társadalom ismertetőjegyei. Az ipari társadalom kora újkori kezdetei. A reformáció és a tudományos forradalom hatása a közgondolkodásra. A társadalmi és gazdasági struktúrák változásai a 18. század végéig: csoportok, társadalmi viszonyok és mentalitás. Az ipari társadalom és a gondoskodó állam viszonya. Rétegződés, mobilitás a 19-2o. században. A polgári demokrácia intézményrendszere, alkotmányozás és választójog. A civil társadalom jelenkori jellemzői A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) 5. Az értékelés módszere: Írásban 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésére álló Társadalomismeret (szerk.: Albert József) Möbius Kiadó, Nyíregyháza, Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Bayer József: A politikai gondolkodás története. Osiris, Bp., 1998 Jean Bodin: Az államról. Gondolat Kiadó, Bp., 1987 Bayer József Jávor István Utasi József: Társadalomismeret. Budapest, 2000 H. A. Diederiks etc: Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 1995 A Magyar Köztársaság Alkotmánya. Korona Kiadó. Budapest, 1998

10 10 TANTÁRGYLEÍRÁS A társadalompedagógia alapjai PDB1008 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) Dr. Márton Sára Katalin, főiskolai tanár TK A tantárgy célja a jelenkori társadalmi folyamatok és a nevelés elméleti és gyakorlati összefüggésrendszerének bemutatása. Fenti kölcsönkapcsolatból adódó pedagógiai konzekvenciák, teendők körvonalazása. A nevelés társadalmi beágyazottságának megismertetése. Neveléselméletek társadalomképe, társadalomelméletek emberképe. Az egyén és a közösség a társadalomban és a nevelésben. A technikai civilizáció hatása a konformitás és a deviancia megítélésére és a közösségi élet kereteinek változásaira. Szervezetek, struktúrák a modern társadalmakban. A szocializáció formái és tényezői. Az informális, formális és nonformális nevelés intézményei, formái. A társadalmi esélykülönbségek hatása a nevelőmunkára és a szociális segítő szakmákra. A gyermekvédelem intézményesülése a társadalmi segítés rendszerében. A szeminárium témáinak feldolgozása hallgatói beszámolók formájában történik. Szemináriumi dolgozatot készítenek, zárthelyi dolgozatot írnak. Szemináriumi dolgozat, zárthelyi dolgozat értékelése 5. Az értékelés módszere: Szemelvények, sajtóhírek, média tudósítások Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999 Kozma Tamás-Tomasz Gábor: Szociálpedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, 2000 Pataki Ferenc: Kollektív, társas, társadalmi, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999

11 11 Család- és nevelésszociológiai alapismeretek PDB1009 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) Bodnárné dr. Kiss Katalin, főiskolai tanár SP A hallgatók ismerjék meg a társadalmi integráció kereteit, az integrációs folyamatot meghatározó családi szocializáció szubkulturális vonásait, valamint a formális és informális nevelés változásait. A nevelés és a társadalom kapcsolatának bemutatása neveléselméleti és társadalomelméleti elemzéseken keresztül. Az emberi egzisztencia, a kultúra és a közösség összefüggései, az individualizáció és a szocializáció folyamatának sajátosságai. A család, mint társadalmi kiscsoport, a családi szocializáció szubkulturális vonásai. A szocializációs zavarok funkcionális leírása, hátrányos helyzetű, deprivált csoportok újratermelődése. A társadalmi integráció keretei, a formális és az informális nevelés változásai. Az intézményes nevelés társadalmi viszonyai, a társadalmi elvárások változásai és azok hatása a nevelés gyakorlatára Az értékelés módszere: Írásbeli vizsga Andor Mihály - Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Iskolakultúra könyvek, Budapest, 2000 Durkheim, E.: Nevelés és szociológia. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980 Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001 Pataki Ferenc: Nevelés és társadalom. Tankönyvkiadó, Budapest, 1982 Somlai Péter: Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beillesztés folyamata. Corvina Kiadó, Budapest, 1987

12 12 TANTÁRGYLEÍRÁS Kommunikáció elmélete és gyakorlata PDB1010 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) Imre Rubenné dr., főiskolai tanár TI A hallgató ismerje meg a közvetlen emberi kommunikáció folyamatait, a kommunikáció elméleteit, jelentőségét és szerepét. A társas interakció, a szociális befolyásolás. A közvetlen emberi kommunikáció folyamatai, dinamikája, csatornái. A metakommunikáció jelentősége és szerepe. A verbális és nonverbális kommunikáció viszonya. A kommunikáció hatékonyságát fokozó és gátló tényezők. A kommunikáció zavarai. A tömegkommunikáció. Jellemző kommunikációs mintázatok a társadalmi kiscsoportokban. Csoportfolyamatok és kommunikáció. A meggyőzés, mint közvetett kommunikáció. ZH dolgozat. gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli számonkérés tankönyvek, jegyzetek 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Aronson és mtsai: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987 Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Aula Kiadó, Budapest, 1994 Csermely Péter Gergely Pál: A megismerés csapdái. Budapest, 1994 Hunyady György (szerk.): Szociálpszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest, 1984 Siklaki István: A meggyőzés pszichológiája. Scientia H. Budapest, 1994

13 13 TANTÁRGYLEÍRÁS Bevezetés a pszichológiába PDB1011 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika, főiskolai adjunktus TK Tudja értelmezni a pszichológia főbb területeit. Ismerje az általános-, fejlődés-, személyiség- és az alkalmazott lélektanok legalapvetőbb tartalmi összefüggéseit. A pszichológia tárgya, rövid története. Önálló tudománnyá válásának előzményei. A pszichológia tudomány főbb területei és irányzatai. Személyiségelméleti alapok. A pszichikus folyamatok jellemzői és fejlődési vonaluk. Az emberi pszichikum működésének és a társas kapcsolatok szerveződésének alapösszefüggései. Ajánlott részvétel az előadásokon. félévvégi kollokvium 5. Az értékelés módszere: Az összefüggések megértésének számonkérése. Laboratóriumi demonstrációs eszközök, videó anyagok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Atkinson és mtsi: Pszichológia. Osiris - Századvég Kiadó, Bp M. S. Cole Fejlődéslélektan. Osiris - Századvég Kiadó, Bp Bernáth László - Révész György: A pszichológia alapjai. Tertia Kiadó, 1994 Lénárd Ferenc: Alkalmazott pszichológia, Gondolat Kiadó, Bp A lélektan története. Osiris Kiadó, Bp. 2000

14 14 A nevelés történeti alapjai PDB1101 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 PDB1006 Dr. Pornói Imre, főiskolai tanár SP A félév során a hallgatók ismerkedjenek meg a nevelés- és iskolaügy kezdeteivel, az európai iskolák kialakulásának és fejlődésének folyamatával, A tantárgy kiemelten kezeli a nevelés- és iskolaügy kezdeteit és európai klasszikusait. Mélyrehatóan foglalkozik a neveléssel, iskolarendszerrel kapcsolatos gyakorlattal és elképzelésekkel az őstársadalomban és az ókorban, az iskolaüggyel a középkori Európában, Herbart és a herbartizmus a nevelésre, iskolai életre gyakorolt hatásával, a magyar nevelés- és iskolaüggyel a században, annak nemzetközi helyzetével. Lehetőleg minél rendszeresebben járjanak a hallgatók az előadásokra. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A zárthelyi dolgozat eredménye beleszámít a kollokviumi jegy kialakításába. A vizsga írásban történik, a vizsgadolgozatok értékelése a vizsga napján megtörténik és a végső jegy bekerül a Neptun tanulmányi rendszerbe. 5. Az értékelés módszere: Számszerű értékelés (1-5 között). Előadóterem, szemléltető eszközök. Horváth László Pornói Imre: Neveléstörténet Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2002 Horváth László Pornói Imre: Szemelvények a nevelés történetéből. Élmény 94. BT. Kiadó Nyíregyháza, 2003 Mann Miklós: Kultúrpolitikusok a dualizmus korában. Akadémia Kiadó Budapest, 1993 Mészáros István: Népoktatásunk szervezeti-tartalmi alakulása között. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984

15 15 A nevelés történeti alapjai 2. (20. századi reformok és hagyományok) PDB1102 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 PDB1103 Dr. Pornói Imre, főiskolai tanár SP Nyújtson értő betekintést a 20. század pedagógiai folyamataiba. A tantárgy érinti a nevelés- és iskolaügy 20. századi elméleti és gyakorlati reformjait és a hagyományos elméletek gyakorlati működését. A pedagógia a megújulás útján a 20. század elején Amerikában és Európában. A konzervatív pedagógia különböző európai változatai. Reformelméletek és mozgalmak Európában és a tengerentúlon. A reformpedagógia magyarországi térhódítása. Adott téma elemző-kifejtő előadása; Zárthelyi dolgozat. 5. Az értékelés módszere: Szóbeli Jegyzet, Szöveggyűjtemény Horváth László Pornói Imre: Neveléstörténet. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2002 Horváth László Pornói Imre: Szemelvények a nevelés történetéből. Élmény 94 BT. Nyíregyháza, 2003 Németh András Pukánszky Béla: Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 Németh András: A reformpedagógia múltja és jelene. Bp. 1996

16 16 A nevelés történeti alapjai 3. (A magyar nevelés történetének forrásai) PDB1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) Dr. Pornói Imre, főiskolai tanár SP A kurzust felvett hallgatók szerezzenek alapvető jártasságot a történeti kutatásban, ismerjék meg a használható módszereket és azok alkalmazásának részleteit is. A tantárgy megfelelő elsajátítása során a hallgatók megismerkednek a történeti kutatás metodikai alapjaival, alapvető képességeket szereznek a magyar neveléstörténeti kutatásban. Feldolgozandó tantárgyi tartalmak: - a neveléstörténeti kutatás menete; - a feltáró és feldolgozó módszerek (levéltári dokumentumok vizsgálata, elemzése, korabeli szak-, és társasági folyóiratok tanulmányozása, szépirodalmi művek információinak vizsgálata, analógia, összehasonlító elemzések) elsajátítása. A szemináriumi órák látogatása kötelező. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele egy kisebb félévközi kutatómunka elvégzése és szemináriumi csoport előtti ismertetése, továbbá nagyobb témát átfogó, saját gyűjtőmunkára épített szemináriumi dolgozat elkészítése. gyakorlati jegy (1-5) 5. Az értékelés módszere: Két megszerzett jegy átlagának alapján. Szemináriumi terem, könyvtárak, levéltárak. Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Könyvkiadó, Budapest, 2000 Kéri Katalin: Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001 Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon között. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981 MTA Történettudományi Intézet forráskiadványai ( ) Budapest.

17 17 Tantárgyelem neve A neveléstudomány értelmezései PDB1201 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 PDB1008 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet, főiskolai docens SP 1. A tantárgyelem elsajátításának célja: A kollégium a tudományelmélet és a tudományfejlődés általános keretei közé helyezve tárgyalja a neveléstudomány kialakulásának és változásának folyamatát, a tudományok rendszerében elfoglalt helyét, sajátosságait. Vizsgálja a neveléstudományi szakterületek belső tagozódását, és az iskolai folyamatok értelmezésében kiemelt szerepet játszó diszciplínák érvényességi körét, alapfogalmi rendszerét, sajátos terminológiáját. Vázolja a nevelés fogalmának változásait, a nevelésről gondolkodás és a pedagógiai cselekvés találkozásainak és ütközőpontjainak problematikáját. A hallgatók betekintést nyernek a neveléstudomány különböző aspektusú értelmezéseibe, felfogásaiba és ez alapján képessé válnak a pedagógia elméleti paradigmái, különböző szempontú megközelítései közötti tájékozódásra. A hallgatók megismerkednek a neveléstudomány-elmélet évszázadának kiemelkedő hazai és nemzetközi teoretikusai (Weszely Ödön, Imre Sándor, Fináczy Ernő és mások) munkásságával. A fenti szerzők forrásanyagainak áttanulmányozása révén áttekinthetővé válik a neveléstudomány 20. századi fejlődéstörténete, kiteljesedése, megtorpanása, a század fordulójának új fejlődési tendenciái. A tárgy teljesítéséhez a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy a feldolgozott szemelvények alapján ismerik a neveléstudomány "alapkérdéseire" megfogalmazható válaszalternatívákat, a pedagógiai terminológia törzsállományát. Tájékozottak a szakterületen művelt diszciplínák tudományelméleti, tudomány rendszertani vonatkozásaiban. félévközi dolgozati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló Brezsnyánszky László- Holik Ildikó: A neveléstudomány értelmezései és alapkérdése Bessenyei György Kiadó, Nyíregyháza, p. ISBN Bábosik István: Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest p. részletek, Kozma Tamás: Paradigmáink. Iskolakultúra sz p. Zrinszky László: Neveléselmélet, Műszaki Könyvkiadó, Budapest,

18 18 Neveléselmélet, nevelésfilozófia PDB1202 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 PDB1008 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet, főiskolai docens SP 1. A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy ismerteti a neveléselmélet és nevelésfilozófia fontosabb alapfogalmait, aktuális problémáit. Felvázolja azokat a neveléselméleti irányzatokat, modelleket, amelyek meghatározták az előző korok pedagógiai gondolkodását, és amelyek napjainkban is hatást gyakorolnak a nevelésre, oktatásra. Foglalkozik a nevelési cél- és értékelmélet alapvető kérdéseivel, az értékközvetítő tanári tevékenység fontos elméleti problémával, a kulturális értékek kínálatával, a nevelés társadalmi tényezőivel, a nevelés folyamatával. 2. Tantárgyi program A neveléselmélet, nevelésfilozófia fogalma, területei, irányzatai. A klasszikus és modern nevelésfelfogásra épülő gondolati rendszerek jellemzői. Nevelési cél- és értékelmélet. Huszadik századi iskolamodellek és iskolafilozófiák. Tanárok pedagógiai hitvallása, gyakorlati iskolafilozófiák. Nyomtatott és elektronikus források felhasználásával készített témabibliográfia vagy egy tetszőlegesen választott korszak bemutatása esszében. kollokvium 5. Az értékelés módszere: 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Bábosik István: Alkalmazott neveléselmélet. OKKER, Budapest, Brezsnyánszky László (szerk.): Iskolaelméletek, iskolafilozófiák. KLTE, Debrecen, Kron, Fridrich W.: Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, Mihály Ottó: Bevezetés a nevelésfilozófiába. OKKER, Budapest, Zrinszky László: Iskolaelméletek és iskolai élet. OKKER, Budapest, Tenorth, Dietrich: A modern iskola kialakulása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2004

19 19 Neveléselmélet, nevelésfilozófia 2. (Alternatív pedagógiák) PDB1203 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 PDB1201, PDB1202 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet, főiskolai docens SP Megismertetni a hallgatókat az alternativitás pedagógiai értelmével, az alternatív iskolák kialakulását indukáló legfontosabb társadalmi, pedagógiai tényezőkkel. Felmutatni a sokféleségben a rokon elveket, módszereket. Feltárni az alternatív pedagógiák szerepét a pedagógiai innovációkban. A pedagógiai alternativitás létrejöttének indítékai, előfeltételei. Jelentős innovációs korszakok az iskolázás fejlődéstörténetében. Markáns európai és amerikai iskolák, irányzatok. A reformpedagógia klasszikussá vált rendszerei és teoretikusai: Dewey, Reddi, Lietz, Montessori, Freinet, Steiner, Petersen. A szabad- és tekintélymentes nevelés kísérletei. Az ezredforduló törekvései, újításai. Egy Magyarországon meghonosodott külföldi modell bemutatása, szakszöveg fordítása idegen nyelvről 5. Az értékelés módszere: 6. Az ismeretekek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló szemelvénygyűjtemény, iskolai programok Frinet, C.: A modern iskola technikája. Tankönyvkiadó, Budapest, 1982 A.S.Neill: A pedagógia csendes forradalma. Kétezeregy Kiadó, Budapest, 2004 Pukánszky Béla-Zsolnai A.: Pedagógiák az ezredfordulón. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.

20 20 Tantárgyelem neve Neveléselmélet, nevelésfilozófia 3. (Modern nevelésfilozófiák) PDB1204 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 PDB1201, PDB1202 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet, főiskolai docens TK 1. A tantárgyelem elsajátításának célja: A hallgatók a 20. század legjelentősebb nevelésfilozófiai irányzatainak megismerése, értelmezése nyomán képesek lesznek nevelésfilozófiai viták értékelésére, alkotó kritikájára. A tantárgy áttekinti a 20. század legmarkánsabb és a modern ember gondolkodására legnagyobb hatást gyakorló filozófiai irányzatokat (pl. a mai konzervativizmus és liberalizmus, a marxizmus, az egzisztencializmust, anarchizmust, a pragmatizmust). Erre építve veszi sorra a neveléstudományra is hatást gyakorló elképzeléseket, elsősorban azokat, amelyek a modern nevelésfilozófiai gondolkodás sokféle irányzatát létrehozták. A nevelésfilozófia szerves részeként kezeli azokat a diskurzusokat, amelyek a különböző módon gondolkodó teoretikusok és gyakorlati szakemberek egymással folytattak és napjainkban is folytatnak. Két zárthelyi dolgozat. A félév kollokviumi vizsgajeggyel zárul. 5. Az értékelés módszere Írásbeli 6. Az ismeretek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló szemelvények, vitacikkek Gáspár László: A marxi életmű pedagógiai tartalma. Budapest, 1987 Mihály Ottó: Bevezetés a nevelésfilozófiába. Okker Kiadó, Budapest 1998 Mikonya György: Rend a rendetlenségben avagy A szabadság útvesztői anarchisták és nevelés. ELTE Eötvös Kiadó, Nagy József: A 21. század és a nevelés. Osiris Kiadó, Budapest 2000 Zrinszky László: Pedagógia a Nagy Elbeszélések után. A posztmodern bizonytalanság. In: Új Pedagógiai Szemle, 1993/6.

21 21 Oktatáselmélet PDB1301 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 PDB1005 Dr. Szabó Antal, főiskolai tanár TK A hallgatók ismerjenek meg néhány kiemelkedő szerepű kognitív elméletet a tanítás lényegéről. A kronológiai megközelítés segítse elő a tanítás modern irányzatainak megértését. A hallgatók legyenek képesek alapismereteik segítségével, gyakorlati helyzetekben kialakítani az oktatásra vonatkozó saját elméletüket. Ismeretelmélet az ókorban és a középkorban. Az oktatáselmélet alapfogalmai, elméletei. Megismerés és tapasztalat: az empíria felé. Egyes és általános: a fogalomalkotás, mint didaktikai alapprobléma. A konstruktivizmus lényege, hatása a tanítás, tanulás értelmezésére. A didaktikai helyzetek elmélete. Az emberi tudás, tudástípusok. A megismerés, tanítás folyamata, modelljei. A jó tanítás természetrajza. Érzelem és megismerés élmény és tudás. Megismerés/tanítás és mediatizált környezet. A hallgatók elméleti ismereteiket a szakirodalom célirányos, önálló feldolgozásával mélyítik el, referátumot készítenek a kurzus egyes tárgyköreihez. Tanórán, meghatározott időkeretben hospitálnak, tapasztalataikat naplóban rögzítik, mindezekről zárthelyi dolgozat formájában adnak számot. A hallgatói portfóliók (szakirodalom feldolgozása, referátum, hospitálási napló, zárthelyi) értékelése és a vizsga eredménye 5. Az értékelés módszere Didaktika (Szerk.: Falus Iván) Elméleti alapok a tanítás tanulásához. (2004) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Marton Ferenc: Szócikk-válogatás a Pedagógiai Lexikonból. Szabó László Tamás: Didaktika szöveggyűjtemény. (2004) Pallas Debrecina 2. Debrecen.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) - Mentori szerepek és feladatok ME1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Dr. Szabó Antal főiskolai tanár TK A tantárgy megismerteti a résztvevőkkel a mentori munka komplex feladatrendszerét,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév

BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév dr. Péter Lilla

Részletesebben

I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2008. FEBRUÁR 1. I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet A konferencia társrendezői: Magyar Pedagógiai

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

HOMOR TIVADAR TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA A KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ

HOMOR TIVADAR TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA A KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ HOMOR TIVADAR TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA A KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ Tartalom BEVEZETŐ....4 AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA TANÍTÁSÁNAK FŐBB TANTÁRGYPEDAGÓGIAI ÖSSZETEVŐI...5 I. Az

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS In: Benedek András (szerk.) (2008): Szakképzési ismeretek. Budapest, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A szakképzés szerepének és funkcióinak értelmezéséhez

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/makk-gabor-

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A blended-learning módszer bevezetése a pénzügyőrök szakképzésébe DÉZSI ZSOLT Témavezető: Dr. Szelei Ildikó őrnagy

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

Társadalomismeret tantárgyi program

Társadalomismeret tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógia Program Társadalomismeret tantárgyi program 2010. TÁRSADALOMISMERET 9 13. évfolyam Célok és feladatok Az önálló tematikával megjelenő, de más

Részletesebben

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Megyeri Márta Pedagógia, andragógia A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 PEDAGÓGIA,

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben