A típusú tárgyak tantárgyleírásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A típusú tárgyak tantárgyleírásai"

Átírás

1 A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1

2 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) Dr. Dráviczki Sándor főiskolai tanár TI A digitális kommunikációhoz szükséges információtechnológiai alapismeretek elsajátítása. Jártasság szerzése a nevelés- és oktatásügyi információk világában, tanulják meg a számottevő elektronikus és nyomtatott források elérhetőségét, szerkesztésük alapelveit, felhasználhatóságuk területeit. Ismerkedjenek meg a távoktatás fogalomrendszerével, szemléletével, és a felnőttképzésben való alkalmazási lehetőségeivel. A hagyományos információhordozók. Könyvtári informatika. Szakmai folyóiratok, statisztikák, jelentések. Elektronikus információforrások. A szakirodalmi tájékozódás legkorszerűbb formái. A pedagógia és az andragógia területére koncentráló, interneten elérhető hazai és külföldi számítógépes adatbázisok, felépítésük és a releváns információ visszakeresésének technikái. Oktatásügyi informatika. Információ előállító háttérintézmények internetes elérhetőségei. Fáj kezelés, internet használat, elektronikus levelezés, szövegszerkesztés és táblázatkezelés alapjai. A szakirodalmi tanulmányok, beszámolók és dokumentumok készítésének menete, a hivatkozások bibliográfiai jegyzékének összeállítása és az ezek elkészítéséhez segítséget nyújtó szoftverek használata. A távoktatás fogalma, a távoktatás története, legfontosabb jellemzői, eszközei és módszerei, a távoktatás személyi feltételei, a távoktatásban részt vevő andragógus szerepei és tevékenységei, a távoktatás előnyei és problémái, konkrét távoktatási intézmények működése. Feladatbeadások. Önálló dolgozatok készítése. Dolgozat jegy. Félévközi jegy.. 5. Az értékelés módszere Számszerű értékelés

3 Karlovitz János - Karlovitz János Tibor: Korszerű oktatástechnológia. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003 Kozma Tamás - Sike Emese (szerk.): Pedagógiai informatika. A neveléstudomány szakirodalmi alapjai. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Elektronikus adatbázisok. DEENK. Debrecen, 2003 Lengyel Veronika: Az internet világa. Computer Books, Budapest, 1995 Kárpáti Andrea: Informatikai módszerek az oktatásban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002 Mankó Mária: A távoktatás elmélete és gyakorlata. Szombathely, Maróti Andor: Mi a távoktatás? Nemzeti Távoktatási Tanács,

4 4 TANTÁRGYLEÍRÁS Filozófia AIB1002 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) Dr. habil. Kiss Lajos András, főiskolai tanár TR A tantárgy elsajátításának célja, hogy a hallgatókkal megismertesse az európai gondolkodástörténet legfontosabb csomópontjait, a különböző filozófiai irányzatok alapkérdéseit, és hozza közel a hallgatókhoz azokat a megoldási javaslatokat, amelyeket az európai eszmetörténet felkínált az általános életproblémák helyes értelmezése és esetleges megoldása számára. Továbbá legyenek képesek elsajátítani a legfontosabb filozófiai alapfogalmakat, kategóriákat, és legyen általános képük az Európa-eszme metafizikai értelméről. A hallgatók a program teljesítése során megismerkednek az antik görög és a középkori filozófiai gondolkodás legfontosabb irányzataival, az európai filozófia alapkategóriáival. Elsajátítják az újkori filozófia néhány fontos tézisét, amelyek a modernitás világnézetét kialakították. A kurzus Descartes és Bacon művéből vett részletekkel azt kívánja érzékelhetővé tenni, hogy a korai újkor két alapvető filozófiai irányzata (az empirizmus és a racionalizmus) a belső szakmai viták ellenére ugyanazt a célt tűzték ki maguk elé, vagyis: Az ember legyen a természet ura. E. Husserl ismert kifejezésével élve, modernitás célja: A környezeti világ feletti uralom kiterjesztése. E rész Kierkegaard, Nietzsche, Marx és a tág értelemben vett Frankfurti Iskola gondolkodóinak műveiből vett részleteket dolgozza fel, azt bizonyítandó, hogy a felvilágosodás és az ész fogalmának folyamatos eróziója nem lett végérvényessé, és az észkritika, alapvető intencióit tekintve, maga is kénytelen a bírált álláspont alapértékeit osztani, ha eredményesen kíván kritikai tételeket megfogalmazni. A foglalkozásokon való részvétel a TVSZ szerint. Előadás esetén 1 db zárthelyi dolgozat teljesítése. Félévközi jegy nincs, vizsgajegy. 5. Az értékelés módszere Szeminárium esetén: önálló kiselőadás, házi dolgozat készítése a megszerzett ismeretek, kompetenciák alkalmazáskészségének értékelés. esetén: szóbeli kifejezőkészség, a szaktárgy alapkérdéseiben való jártasság, érvelési készség, problémakezelő képesség értékelése.

5 5 A tárgy természetéből adódóan elsősorban az előadás esetleges multimédiás demonstrációs anyagai segíthetik az ismeretek, készségek, képességek fejlesztését. Szemináriumi munka során a forrásszövegek elemzése, az elemzési technikák gyakoroltatása, házi dolgozat készítése és szóbeli bemutatása, demonstrációja segíti a szakmai kompetenciák elmélyítését. Az adott témától függő multimédiás eszközök használata is lehetséges. Kötelező irodalom: H. J. Störig: A filozófia világtörténete. Helikon, Bp vagy D. W. Hamlyn: A nyugati filozófia története. Holnap, Bp Steiger Kornél: Bevezetés a filozófiába. (Tankönyv és Szöveggyűjtemény) Bp. Holnap, 1992 vagy Hársing László: Filozófia gondolkodás története Tahálésztól Gadamerig. Bíbor, Bp Ajánlott irodalom: Maria Fürst: Bevezetés a filozófiába. Bp. Ikon, 1993 SH atlasz: Filozófia Springer Hungarica, Bp. 1992

6 6 TANTÁRGYLEÍRÁS Bevezetés a kultúra és a tudomány világába PDB1004 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai adjunktus TI A hallgatók szerezzék meg azokat az ismereteket, melyek a kultúra és tudomány alapjainak fogalmi kereteihez kapcsolódva a neveléstudomány történetének főbb csomópontjait ragadják meg. A tantárgy tanulmányozása során a hallgatók megismerik a kultúra, a tudomány fogalmi kereteihez kapcsolódva a pedagógia tudomány-rendszertani helyét, emberképeit és a személyiségfejlesztés lehetőségeit, a kultúr- és tudománytörténet nagy fejezeteibe ágyazottan a pedagógia fejlődésének jeles csomópontjait, progresszív diskurzusait. Kialakítja a tudományos/pedagógiai terminológia helyes használatának alapjait, a hallgatók a félév végére képesek lesznek a feldolgozott irodalmakat a neveléstudományok rendszerében elhelyezni, felismerni a pedagógiai gondolkodás főbb irányzatait. A hallgatók lehetőleg minél nagyobb számban vegyenek részt az előadásokon, a félév során egy alkalommal szervezett zárthelyi dolgozaton adjanak számot folyamatos munkájuk eredményeiről. A kollokvium írásban történik, a dolgozatok értékelése a megírás napján befejeződik, a kollokviumi jegy a zárthelyi dolgozat érdemjegyének beszámításával a vizsga napján bekerül a Neptun rendszerbe. 5. Az értékelés módszere: Numerikus, a zárthelyi dolgozat jegyének beszámításával. Előadóterem, szemléltető eszközök. Báthory Zoltán-Perjés István: Neveléstudomány a tudományok családjában. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, 2001 Kárpáti Andrea: Informatika az iskolában. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, Osiris Kiadó, Budapest, 2001 Kéri Katalin: Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001 Zrinszky László: A századvég nevelésfilozófiája. Osiris Kiadó Budapest, 2001 Zsolnay József-Zsolnay László: Mi a baj a pedagógiával? Tankönyvkiadó, Budapest, 1987

7 7 Az oktatási intézmények világa PDB1005 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) Dr. Dráviczki Sándor, főiskolai tanár TI A tantárgy célja meglapozni és elmélyíteni az intézményekben folyó pedagógiai tevékenységek iránti érdeklődést, a szakszerű gondolkodást. Megismertetni a hallgatókat az iskolával, az ún. formális nevelés meghatározó intézményével. Az iskola a formális nevelés színtere. Az iskola társadalma, légköre. Az iskola és a helyi/civil társadalom. Az iskola társadalmi funkciói. Az iskola nevelő funkciójának érvényesülése. A magyar alap- és középfokú intézmények sajátosságai. Iskolák és fenntartóik, állami, önkormányzati, egyházi, alapítványi iskolák. Az iskolai autonómia kérdése. Az iskola belső világa, légköre. Pedagógusok az iskolában. A magyar közoktatási és felsőoktatási rendszer. Iskola- és tanárkép a szépirodalomban, filmművészetben, sajtóban. Szakirodalmi beszámoló, évközi dolgozat. Évközi teljesítmények, zárthelyi dolgozat jegye, vizsgajegy. 5. Az értékelés módszere: kollokvium iskolai tárgyú tanulmányok, alkotások Buer, van Jürgen Venter György (szerk.): Az iskolai autonómia. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1999 Halász Gábor- Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról OKI, Budapest, Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Németh András: Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Zrinszky László: Iskolaelméletek és iskolai élet. OKKER, Bp

8 8 Gyermekkép és neveléstörténeti változásai PDB1006 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) Dr. Vincze Tamás, főiskolai adjunktus TK A hallgatók a félév során ismerkedjenek meg a gyermekfelfogás, a gyermekkor- és gyermekkép változásaival a különböző korokban és társadalmakban. A gyermek antropológiai értelmezése. Kié a gyermek a társadalomban? A család, mint alapvető nevelő közösség a különböző történeti korszakokban, kultúrákban. A gyermeknevelés társadalmasodása, intézményesedése. Az európai kultúrák és korszakok gyermekeszménye, gyermekképe. A gyermekkor felfedezése, értelmezései. A 20. század a gyermek évszázada? Gyermekkor és gyermekszemlélet a posztmodern világban. Gyermektanulmányozás gyermeknevelés. A fekete pedagógia szemléleti irányzata. A szeminárium témáinak feldolgozása hallgatói beszámolók formájában történik. A félév során két alkalommal zárthelyi dolgozatot írnak, a félév végéig szemináriumi dolgozat készítenek. A zárthelyi dolgozatok és a szemináriumi dolgozat értékelése alapján gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere: gyakorlati jegy Szemelvények, műalkotások. Boreczky Ágnes: A gyermekkor változó színterei. Eötvös J. Könyvkiadó, Budapest, 1997 Golnhofer Erzsébet-Szabolcs Éva: Gyermekkor, nézőpontok, narratívák. Eötvös József Kiadó, Budapest, Kluge, Norbert: A gyermeklét antropológiája. Animula, Budapest, Németh András: Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997 Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest,

9 9 Tantárgy leírása Társadalmi ismeretek PDB1007 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) Dr. Aszalós Éva, főiskolai docens TR A hallgatókat megismerteti a társadalom és a hatalom viszonyával. Alapvető ismereteket nyújt a legjelentősebb államelméletekről, a hatalmi ágak és a világi-egyházi intézmények egymáshoz való viszonyáról. Nyomon követi a társadalmi szerkezet változásait befolyásoló legfontosabb tényezőket a középkori kezdetektől a jelenkorig. A társadalmak általános jellemzői. Az európai társadalmak ismertetőjegyei. A középkor egyházi és világi politikaelméletei. A természetjogra és a szerződéselméletre alapozott angol és francia újkori államelméletek. A ruális társadalom ismertetőjegyei. Az ipari társadalom kora újkori kezdetei. A reformáció és a tudományos forradalom hatása a közgondolkodásra. A társadalmi és gazdasági struktúrák változásai a 18. század végéig: csoportok, társadalmi viszonyok és mentalitás. Az ipari társadalom és a gondoskodó állam viszonya. Rétegződés, mobilitás a 19-2o. században. A polgári demokrácia intézményrendszere, alkotmányozás és választójog. A civil társadalom jelenkori jellemzői A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) 5. Az értékelés módszere: Írásban 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésére álló Társadalomismeret (szerk.: Albert József) Möbius Kiadó, Nyíregyháza, Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Bayer József: A politikai gondolkodás története. Osiris, Bp., 1998 Jean Bodin: Az államról. Gondolat Kiadó, Bp., 1987 Bayer József Jávor István Utasi József: Társadalomismeret. Budapest, 2000 H. A. Diederiks etc: Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 1995 A Magyar Köztársaság Alkotmánya. Korona Kiadó. Budapest, 1998

10 10 TANTÁRGYLEÍRÁS A társadalompedagógia alapjai PDB1008 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) Dr. Márton Sára Katalin, főiskolai tanár TK A tantárgy célja a jelenkori társadalmi folyamatok és a nevelés elméleti és gyakorlati összefüggésrendszerének bemutatása. Fenti kölcsönkapcsolatból adódó pedagógiai konzekvenciák, teendők körvonalazása. A nevelés társadalmi beágyazottságának megismertetése. Neveléselméletek társadalomképe, társadalomelméletek emberképe. Az egyén és a közösség a társadalomban és a nevelésben. A technikai civilizáció hatása a konformitás és a deviancia megítélésére és a közösségi élet kereteinek változásaira. Szervezetek, struktúrák a modern társadalmakban. A szocializáció formái és tényezői. Az informális, formális és nonformális nevelés intézményei, formái. A társadalmi esélykülönbségek hatása a nevelőmunkára és a szociális segítő szakmákra. A gyermekvédelem intézményesülése a társadalmi segítés rendszerében. A szeminárium témáinak feldolgozása hallgatói beszámolók formájában történik. Szemináriumi dolgozatot készítenek, zárthelyi dolgozatot írnak. Szemináriumi dolgozat, zárthelyi dolgozat értékelése 5. Az értékelés módszere: Szemelvények, sajtóhírek, média tudósítások Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999 Kozma Tamás-Tomasz Gábor: Szociálpedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, 2000 Pataki Ferenc: Kollektív, társas, társadalmi, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999

11 11 Család- és nevelésszociológiai alapismeretek PDB1009 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) Bodnárné dr. Kiss Katalin, főiskolai tanár SP A hallgatók ismerjék meg a társadalmi integráció kereteit, az integrációs folyamatot meghatározó családi szocializáció szubkulturális vonásait, valamint a formális és informális nevelés változásait. A nevelés és a társadalom kapcsolatának bemutatása neveléselméleti és társadalomelméleti elemzéseken keresztül. Az emberi egzisztencia, a kultúra és a közösség összefüggései, az individualizáció és a szocializáció folyamatának sajátosságai. A család, mint társadalmi kiscsoport, a családi szocializáció szubkulturális vonásai. A szocializációs zavarok funkcionális leírása, hátrányos helyzetű, deprivált csoportok újratermelődése. A társadalmi integráció keretei, a formális és az informális nevelés változásai. Az intézményes nevelés társadalmi viszonyai, a társadalmi elvárások változásai és azok hatása a nevelés gyakorlatára Az értékelés módszere: Írásbeli vizsga Andor Mihály - Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Iskolakultúra könyvek, Budapest, 2000 Durkheim, E.: Nevelés és szociológia. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980 Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001 Pataki Ferenc: Nevelés és társadalom. Tankönyvkiadó, Budapest, 1982 Somlai Péter: Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beillesztés folyamata. Corvina Kiadó, Budapest, 1987

12 12 TANTÁRGYLEÍRÁS Kommunikáció elmélete és gyakorlata PDB1010 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) Imre Rubenné dr., főiskolai tanár TI A hallgató ismerje meg a közvetlen emberi kommunikáció folyamatait, a kommunikáció elméleteit, jelentőségét és szerepét. A társas interakció, a szociális befolyásolás. A közvetlen emberi kommunikáció folyamatai, dinamikája, csatornái. A metakommunikáció jelentősége és szerepe. A verbális és nonverbális kommunikáció viszonya. A kommunikáció hatékonyságát fokozó és gátló tényezők. A kommunikáció zavarai. A tömegkommunikáció. Jellemző kommunikációs mintázatok a társadalmi kiscsoportokban. Csoportfolyamatok és kommunikáció. A meggyőzés, mint közvetett kommunikáció. ZH dolgozat. gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli számonkérés tankönyvek, jegyzetek 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Aronson és mtsai: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987 Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Aula Kiadó, Budapest, 1994 Csermely Péter Gergely Pál: A megismerés csapdái. Budapest, 1994 Hunyady György (szerk.): Szociálpszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest, 1984 Siklaki István: A meggyőzés pszichológiája. Scientia H. Budapest, 1994

13 13 TANTÁRGYLEÍRÁS Bevezetés a pszichológiába PDB1011 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika, főiskolai adjunktus TK Tudja értelmezni a pszichológia főbb területeit. Ismerje az általános-, fejlődés-, személyiség- és az alkalmazott lélektanok legalapvetőbb tartalmi összefüggéseit. A pszichológia tárgya, rövid története. Önálló tudománnyá válásának előzményei. A pszichológia tudomány főbb területei és irányzatai. Személyiségelméleti alapok. A pszichikus folyamatok jellemzői és fejlődési vonaluk. Az emberi pszichikum működésének és a társas kapcsolatok szerveződésének alapösszefüggései. Ajánlott részvétel az előadásokon. félévvégi kollokvium 5. Az értékelés módszere: Az összefüggések megértésének számonkérése. Laboratóriumi demonstrációs eszközök, videó anyagok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Atkinson és mtsi: Pszichológia. Osiris - Századvég Kiadó, Bp M. S. Cole Fejlődéslélektan. Osiris - Századvég Kiadó, Bp Bernáth László - Révész György: A pszichológia alapjai. Tertia Kiadó, 1994 Lénárd Ferenc: Alkalmazott pszichológia, Gondolat Kiadó, Bp A lélektan története. Osiris Kiadó, Bp. 2000

14 14 A nevelés történeti alapjai PDB1101 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 PDB1006 Dr. Pornói Imre, főiskolai tanár SP A félév során a hallgatók ismerkedjenek meg a nevelés- és iskolaügy kezdeteivel, az európai iskolák kialakulásának és fejlődésének folyamatával, A tantárgy kiemelten kezeli a nevelés- és iskolaügy kezdeteit és európai klasszikusait. Mélyrehatóan foglalkozik a neveléssel, iskolarendszerrel kapcsolatos gyakorlattal és elképzelésekkel az őstársadalomban és az ókorban, az iskolaüggyel a középkori Európában, Herbart és a herbartizmus a nevelésre, iskolai életre gyakorolt hatásával, a magyar nevelés- és iskolaüggyel a században, annak nemzetközi helyzetével. Lehetőleg minél rendszeresebben járjanak a hallgatók az előadásokra. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A zárthelyi dolgozat eredménye beleszámít a kollokviumi jegy kialakításába. A vizsga írásban történik, a vizsgadolgozatok értékelése a vizsga napján megtörténik és a végső jegy bekerül a Neptun tanulmányi rendszerbe. 5. Az értékelés módszere: Számszerű értékelés (1-5 között). Előadóterem, szemléltető eszközök. Horváth László Pornói Imre: Neveléstörténet Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2002 Horváth László Pornói Imre: Szemelvények a nevelés történetéből. Élmény 94. BT. Kiadó Nyíregyháza, 2003 Mann Miklós: Kultúrpolitikusok a dualizmus korában. Akadémia Kiadó Budapest, 1993 Mészáros István: Népoktatásunk szervezeti-tartalmi alakulása között. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984

15 15 A nevelés történeti alapjai 2. (20. századi reformok és hagyományok) PDB1102 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 PDB1103 Dr. Pornói Imre, főiskolai tanár SP Nyújtson értő betekintést a 20. század pedagógiai folyamataiba. A tantárgy érinti a nevelés- és iskolaügy 20. századi elméleti és gyakorlati reformjait és a hagyományos elméletek gyakorlati működését. A pedagógia a megújulás útján a 20. század elején Amerikában és Európában. A konzervatív pedagógia különböző európai változatai. Reformelméletek és mozgalmak Európában és a tengerentúlon. A reformpedagógia magyarországi térhódítása. Adott téma elemző-kifejtő előadása; Zárthelyi dolgozat. 5. Az értékelés módszere: Szóbeli Jegyzet, Szöveggyűjtemény Horváth László Pornói Imre: Neveléstörténet. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2002 Horváth László Pornói Imre: Szemelvények a nevelés történetéből. Élmény 94 BT. Nyíregyháza, 2003 Németh András Pukánszky Béla: Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 Németh András: A reformpedagógia múltja és jelene. Bp. 1996

16 16 A nevelés történeti alapjai 3. (A magyar nevelés történetének forrásai) PDB1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) Dr. Pornói Imre, főiskolai tanár SP A kurzust felvett hallgatók szerezzenek alapvető jártasságot a történeti kutatásban, ismerjék meg a használható módszereket és azok alkalmazásának részleteit is. A tantárgy megfelelő elsajátítása során a hallgatók megismerkednek a történeti kutatás metodikai alapjaival, alapvető képességeket szereznek a magyar neveléstörténeti kutatásban. Feldolgozandó tantárgyi tartalmak: - a neveléstörténeti kutatás menete; - a feltáró és feldolgozó módszerek (levéltári dokumentumok vizsgálata, elemzése, korabeli szak-, és társasági folyóiratok tanulmányozása, szépirodalmi művek információinak vizsgálata, analógia, összehasonlító elemzések) elsajátítása. A szemináriumi órák látogatása kötelező. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele egy kisebb félévközi kutatómunka elvégzése és szemináriumi csoport előtti ismertetése, továbbá nagyobb témát átfogó, saját gyűjtőmunkára épített szemináriumi dolgozat elkészítése. gyakorlati jegy (1-5) 5. Az értékelés módszere: Két megszerzett jegy átlagának alapján. Szemináriumi terem, könyvtárak, levéltárak. Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Könyvkiadó, Budapest, 2000 Kéri Katalin: Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001 Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon között. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981 MTA Történettudományi Intézet forráskiadványai ( ) Budapest.

17 17 Tantárgyelem neve A neveléstudomány értelmezései PDB1201 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 PDB1008 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet, főiskolai docens SP 1. A tantárgyelem elsajátításának célja: A kollégium a tudományelmélet és a tudományfejlődés általános keretei közé helyezve tárgyalja a neveléstudomány kialakulásának és változásának folyamatát, a tudományok rendszerében elfoglalt helyét, sajátosságait. Vizsgálja a neveléstudományi szakterületek belső tagozódását, és az iskolai folyamatok értelmezésében kiemelt szerepet játszó diszciplínák érvényességi körét, alapfogalmi rendszerét, sajátos terminológiáját. Vázolja a nevelés fogalmának változásait, a nevelésről gondolkodás és a pedagógiai cselekvés találkozásainak és ütközőpontjainak problematikáját. A hallgatók betekintést nyernek a neveléstudomány különböző aspektusú értelmezéseibe, felfogásaiba és ez alapján képessé válnak a pedagógia elméleti paradigmái, különböző szempontú megközelítései közötti tájékozódásra. A hallgatók megismerkednek a neveléstudomány-elmélet évszázadának kiemelkedő hazai és nemzetközi teoretikusai (Weszely Ödön, Imre Sándor, Fináczy Ernő és mások) munkásságával. A fenti szerzők forrásanyagainak áttanulmányozása révén áttekinthetővé válik a neveléstudomány 20. századi fejlődéstörténete, kiteljesedése, megtorpanása, a század fordulójának új fejlődési tendenciái. A tárgy teljesítéséhez a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy a feldolgozott szemelvények alapján ismerik a neveléstudomány "alapkérdéseire" megfogalmazható válaszalternatívákat, a pedagógiai terminológia törzsállományát. Tájékozottak a szakterületen művelt diszciplínák tudományelméleti, tudomány rendszertani vonatkozásaiban. félévközi dolgozati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló Brezsnyánszky László- Holik Ildikó: A neveléstudomány értelmezései és alapkérdése Bessenyei György Kiadó, Nyíregyháza, p. ISBN Bábosik István: Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest p. részletek, Kozma Tamás: Paradigmáink. Iskolakultúra sz p. Zrinszky László: Neveléselmélet, Műszaki Könyvkiadó, Budapest,

18 18 Neveléselmélet, nevelésfilozófia PDB1202 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 PDB1008 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet, főiskolai docens SP 1. A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy ismerteti a neveléselmélet és nevelésfilozófia fontosabb alapfogalmait, aktuális problémáit. Felvázolja azokat a neveléselméleti irányzatokat, modelleket, amelyek meghatározták az előző korok pedagógiai gondolkodását, és amelyek napjainkban is hatást gyakorolnak a nevelésre, oktatásra. Foglalkozik a nevelési cél- és értékelmélet alapvető kérdéseivel, az értékközvetítő tanári tevékenység fontos elméleti problémával, a kulturális értékek kínálatával, a nevelés társadalmi tényezőivel, a nevelés folyamatával. 2. Tantárgyi program A neveléselmélet, nevelésfilozófia fogalma, területei, irányzatai. A klasszikus és modern nevelésfelfogásra épülő gondolati rendszerek jellemzői. Nevelési cél- és értékelmélet. Huszadik századi iskolamodellek és iskolafilozófiák. Tanárok pedagógiai hitvallása, gyakorlati iskolafilozófiák. Nyomtatott és elektronikus források felhasználásával készített témabibliográfia vagy egy tetszőlegesen választott korszak bemutatása esszében. kollokvium 5. Az értékelés módszere: 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Bábosik István: Alkalmazott neveléselmélet. OKKER, Budapest, Brezsnyánszky László (szerk.): Iskolaelméletek, iskolafilozófiák. KLTE, Debrecen, Kron, Fridrich W.: Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, Mihály Ottó: Bevezetés a nevelésfilozófiába. OKKER, Budapest, Zrinszky László: Iskolaelméletek és iskolai élet. OKKER, Budapest, Tenorth, Dietrich: A modern iskola kialakulása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2004

19 19 Neveléselmélet, nevelésfilozófia 2. (Alternatív pedagógiák) PDB1203 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 PDB1201, PDB1202 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet, főiskolai docens SP Megismertetni a hallgatókat az alternativitás pedagógiai értelmével, az alternatív iskolák kialakulását indukáló legfontosabb társadalmi, pedagógiai tényezőkkel. Felmutatni a sokféleségben a rokon elveket, módszereket. Feltárni az alternatív pedagógiák szerepét a pedagógiai innovációkban. A pedagógiai alternativitás létrejöttének indítékai, előfeltételei. Jelentős innovációs korszakok az iskolázás fejlődéstörténetében. Markáns európai és amerikai iskolák, irányzatok. A reformpedagógia klasszikussá vált rendszerei és teoretikusai: Dewey, Reddi, Lietz, Montessori, Freinet, Steiner, Petersen. A szabad- és tekintélymentes nevelés kísérletei. Az ezredforduló törekvései, újításai. Egy Magyarországon meghonosodott külföldi modell bemutatása, szakszöveg fordítása idegen nyelvről 5. Az értékelés módszere: 6. Az ismeretekek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló szemelvénygyűjtemény, iskolai programok Frinet, C.: A modern iskola technikája. Tankönyvkiadó, Budapest, 1982 A.S.Neill: A pedagógia csendes forradalma. Kétezeregy Kiadó, Budapest, 2004 Pukánszky Béla-Zsolnai A.: Pedagógiák az ezredfordulón. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.

20 20 Tantárgyelem neve Neveléselmélet, nevelésfilozófia 3. (Modern nevelésfilozófiák) PDB1204 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 PDB1201, PDB1202 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet, főiskolai docens TK 1. A tantárgyelem elsajátításának célja: A hallgatók a 20. század legjelentősebb nevelésfilozófiai irányzatainak megismerése, értelmezése nyomán képesek lesznek nevelésfilozófiai viták értékelésére, alkotó kritikájára. A tantárgy áttekinti a 20. század legmarkánsabb és a modern ember gondolkodására legnagyobb hatást gyakorló filozófiai irányzatokat (pl. a mai konzervativizmus és liberalizmus, a marxizmus, az egzisztencializmust, anarchizmust, a pragmatizmust). Erre építve veszi sorra a neveléstudományra is hatást gyakorló elképzeléseket, elsősorban azokat, amelyek a modern nevelésfilozófiai gondolkodás sokféle irányzatát létrehozták. A nevelésfilozófia szerves részeként kezeli azokat a diskurzusokat, amelyek a különböző módon gondolkodó teoretikusok és gyakorlati szakemberek egymással folytattak és napjainkban is folytatnak. Két zárthelyi dolgozat. A félév kollokviumi vizsgajeggyel zárul. 5. Az értékelés módszere Írásbeli 6. Az ismeretek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló szemelvények, vitacikkek Gáspár László: A marxi életmű pedagógiai tartalma. Budapest, 1987 Mihály Ottó: Bevezetés a nevelésfilozófiába. Okker Kiadó, Budapest 1998 Mikonya György: Rend a rendetlenségben avagy A szabadság útvesztői anarchisták és nevelés. ELTE Eötvös Kiadó, Nagy József: A 21. század és a nevelés. Osiris Kiadó, Budapest 2000 Zrinszky László: Pedagógia a Nagy Elbeszélések után. A posztmodern bizonytalanság. In: Új Pedagógiai Szemle, 1993/6.

21 21 Oktatáselmélet PDB1301 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 PDB1005 Dr. Szabó Antal, főiskolai tanár TK A hallgatók ismerjenek meg néhány kiemelkedő szerepű kognitív elméletet a tanítás lényegéről. A kronológiai megközelítés segítse elő a tanítás modern irányzatainak megértését. A hallgatók legyenek képesek alapismereteik segítségével, gyakorlati helyzetekben kialakítani az oktatásra vonatkozó saját elméletüket. Ismeretelmélet az ókorban és a középkorban. Az oktatáselmélet alapfogalmai, elméletei. Megismerés és tapasztalat: az empíria felé. Egyes és általános: a fogalomalkotás, mint didaktikai alapprobléma. A konstruktivizmus lényege, hatása a tanítás, tanulás értelmezésére. A didaktikai helyzetek elmélete. Az emberi tudás, tudástípusok. A megismerés, tanítás folyamata, modelljei. A jó tanítás természetrajza. Érzelem és megismerés élmény és tudás. Megismerés/tanítás és mediatizált környezet. A hallgatók elméleti ismereteiket a szakirodalom célirányos, önálló feldolgozásával mélyítik el, referátumot készítenek a kurzus egyes tárgyköreihez. Tanórán, meghatározott időkeretben hospitálnak, tapasztalataikat naplóban rögzítik, mindezekről zárthelyi dolgozat formájában adnak számot. A hallgatói portfóliók (szakirodalom feldolgozása, referátum, hospitálási napló, zárthelyi) értékelése és a vizsga eredménye 5. Az értékelés módszere Didaktika (Szerk.: Falus Iván) Elméleti alapok a tanítás tanulásához. (2004) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Marton Ferenc: Szócikk-válogatás a Pedagógiai Lexikonból. Szabó László Tamás: Didaktika szöveggyűjtemény. (2004) Pallas Debrecina 2. Debrecen.

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM2101 A pedagógiai kommunikáció elvei és technikái A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Buda Mariann Egyetemi docens Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 2 Féléves óraszám (levelező):

Részletesebben

Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei

Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei 1. Tudományfejlődési paradigmák és értelmezések a nevelés tudományában 2. Nevelési elvek, hatások és módszerek összefüggései

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja Iskola és társadalom M 1003 Meghirdetés féléve 2. Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 1+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Dr. habil. Venter yörgy egyetemi tanár A foglalkozásokon való részvétel: előadás,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója Tehetség és szocioemocionális fejlődés PSG1219L Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 10 kollokvium Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója A kollokvium megírása. Tehetséggondozási stratégiák:

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Pedagógus-továbbképzések. 2013-ban

Pedagógus-továbbképzések. 2013-ban Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B 06 (42) 599-421, Nyíregyházi Főiskola B épület, 1. emelet 176/B szoba Pedagógus-továbbképzések 2013-ban A hiperaktivitás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD Szociális gondoskodás története I. SP 4101 L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) Nincs A részletes tantárgyleírást lásd:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Gyakorlati oktató felsőfokú szakképzés 2o1o. szeptember

Gyakorlati oktató felsőfokú szakképzés 2o1o. szeptember Gyakorlati oktató felsőfokú szakképzés 2o1o. szeptember I. Modul azonosítója 1920-06: Számítástechnikai eszközök alkalmazása az oktató tevékenységben -felelős oktató Digitális kommunikáció (I) Digitális

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek

II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek Óvónői szakmai kompetenciák I. Általános, kiegészítő kompetenciák 1. Szervezeti és humán erőforrás menedzsmenttel kapcsolatos kompetenciák (csoportmunka, szervezés,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése

KÖVETELMÉNYEK. Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése MTM0001 Meghirdetés féléve 2., 5. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy A foglalkozások előkészítésére

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve. Filozófia Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve. Filozófia Tantárgy kódja Filozófia ADB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. habil Kiss Lajos András főiskolai

Részletesebben

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István)

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) A kutatás eredményeként született zárótanulmány, amely egy tervezett

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők Bevezető A pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben stúdium azon elméleti és gyakorlati ismereteket foglalja egybe, amelyekkel ma e kérdéskörben fel tudjuk vértezni a különös helyzetű (itt: tehetséges)

Részletesebben

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy kódja, címe: BT-PSZ 1010 Iskolarendszerek Óraszám: 40 Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy típusa: előadás Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja:

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Összeállította: Dr. Benkei-Kovács Balázs. Szakirodalom

Összeállította: Dr. Benkei-Kovács Balázs. Szakirodalom A kurzus témakörei: Felnőttképzés módszertana és eszközrendszer 1. Összeállította: Dr. Benkei-Kovács Balázs Szakirodalom 1. A didaktika fogalma (i), és a tudományterületet ért főbb elméleti hatások (Rogers,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) PDB1005 Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna, főiskolai adjunkt.

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

A BA/BSc tanári előkészítő modul

A BA/BSc tanári előkészítő modul A BA/BSc tanári előkészítő modul A BA/BSc tanári előkészítő modul szerkezete az SZTE-n A tanári mesterszaknak a kutatás alapú tanárképzés szellemében megalkotott pedagógia-pszichológia előkészítő moduljában

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Valláspedagógiai és Zenepedagógiai Intézet

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Neveléslélektan A tantárgy

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

I S K O L A I SZAKVEZETŐK,

I S K O L A I SZAKVEZETŐK, Ú T M U T A T Ó SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ I S K O L A I SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA tanegység: Pszichológiai megfigyelés Fókuszban az osztály (45 + 1 óra)

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció A tantárgy az első félév tematikájában szerepel, heti négy óra gyakorlat, mely szigorlattal zárul. Az általános angol nyelvi órák alapvető

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz II. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pszichológia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pszichológia Tanszék: BGF PSZK Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Hittanár-nevelő tanár MA képzés. Záróvizsga tételek. Pedagógia 2013

Hittanár-nevelő tanár MA képzés. Záróvizsga tételek. Pedagógia 2013 Hittanár-nevelő tanár MA képzés Záróvizsga tételek Pedagógia 2013 1. A tanulók sajátos tulajdonságainak és igényeinek érvényesítése az oktatás folyamatában (a pedagógus gyermekszemléletét befolyásoló tényezők,

Részletesebben

Szakmai Program. 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 9. 10. 11. 12. 1/13.

Szakmai Program. 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 9. 10. 11. 12. 1/13. 11499-12 Foglalkoztatá s II. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Szakmai Program Tantárgyak, témakörök 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc Jogi és menedzsment alapismeretek Programtervező informatikus Bsc Általános információk Heti óraszám: 2 óra Az oktatás féléve: Számonkérés: záródolgozat csoportmunkában egy esettanulmány készítése Tantárgyfelelős:

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.04.03.

Gyakorló ápoló képzés 2012.04.03. NEVELÉSTUDOMÁNY - PEDAGÓGIA A neveléstudomány: az ember céltudatos alakításának tevékenységét tanulmányozó tudomány, mely feltárja az alakító és fejlesztő tevékenység alapvető összefüggéseit. pedagógia:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Tantárgyleírás 2011/12. tanévtől

Tantárgyleírás 2011/12. tanévtől Tantárgyleírás 2011/12. tanévtől Tantárgy neve Filozófiatörténet I. Tantárgy kódja TAB 1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+1 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Dr. habil. Kiss

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Ápolástan CG1005 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Félévközi jegyet a zárthelyi dolgozat eredménye adja. Zárthelyi dolgozat,

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

A tanárképzés képesítési követelményei

A tanárképzés képesítési követelményei A tanárképzés képesítési követelményei (Tanári kompetenciák a NyME tanárképzésének értelmezése szerint) A tanári hivatás gyakorlásához különféle személyiségvonások meglétére és szakmai felkészültségre

Részletesebben

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja: III. A létesítést engedélyező határozat

Részletesebben

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából A Könyvtár hírei 1. Balogh László (szerk.): Tehetség és iskola. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. 2. Balogh László, Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné Kiss

Részletesebben