A TECHNIKAI ELEMZÉS SZEREPE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TECHNIKAI ELEMZÉS SZEREPE"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A TECHNIKAI ELEMZÉS SZEREPE A TİZSDEI ELİREJELZÉSBEN - diplomamunka - KÉSZÍTETTE: Kováts Norbert Belsı konzulens: Dr. Kormos János, tanszékvezetı egyetemi tanár Külsı konzulens: Szántó Csaba, elemzı Debrecen, 2007

2 Az árfolyamtrend alapján én nem vásárolnék, de semmilyen körülmények között nem cselekednék azokkal ellentétesen André Kosztolány A szalag sosem hazudik. Jesse Lauriston Levermore

3 TARTALOMJEGYZÉK I. Elemzési módszerek Technikai elemzés Fundamentális elemzés Random walk Dow-elmélet II. Diagramok típusai Vonaldiagram Bar-chart Japán gyertya Skálázás III. A technikai elemzés alapjai Trend Trendfordulók Trendforduló átmeneti fázis nélkül Trendforduló átmeneti fázissal Támasz- ellenállás Forgalom Idıtáv IV. Alakzatok Trendfordító alakzatok Bump and run Dupla csúcs (Double top) Dupla alj (Double bottom) Fej váll alakzat (Head and sholders) Fordított fej váll Ékek Trenderısítı alakzatok Fülescsésze Zászló, árbóc Csatorna Háromszögek V. Indikátorok Trendkövetı indikátorok Mozgóátlagok Mozgóátlagok konvergenciája divergenciája - MACD Triple Exponential Average (TRIX) Momentum alapú indikátorok... 46

4 Stochastic Rate of Change (ROC) Volatilitást mérı indikátorok Bollinger-szalagok Average True Range (ATR) Forgalom alapú indikátorok On Balance Volume (OBV) Accumulation VI. Elméletek Fibonacci-számok Elliot elmélet Irodalomjegyzék...62

5 A DOLGOZAT CÉLJA A dolgozat témájául a tızsdeelemzés egy Magyarországon még nem túl ismert ám egyre népszerőbbé váló módszerét, a technikai elemzés bemutatását választottam. A matematikai és statisztikai alapokra épülı eljárás segít a tızsdei árfolyamok elemzésében, a folyamatok megértésében és elırejelzések készítésében. Egyike tehát azon módszereknek, melyek alapján befektetési döntéseket hozhatunk meg. A dolgozat célja az ehhez szükséges eszközök bemutatása, azok értelmezése és grafikus ábrázolása. Mivel ezen eszköztár nagyon széles ezért törekedtem arra, hogy a legjobban használható és legnépszerőbb eszközök, alakzatok és indikátorok kerüljenek bemutatásra. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nincs biztos módszer, nincs 100%-os hatékonyságú indikátor, az elemzések készítése során mindenkinek saját magának kell megtapasztalnia, hogy mi az, amit sikeresen tud alkalmazni. FELÉPÍTÉS A bevezetés során az alapvetı gyakorlati eszközökkel kell megismerkednünk, így bemutatásra kerülnek olyan fogalmak, kifejezések és diagramtípusok, melyeket a késıbbiek során már, mint megszerzett tudást kell hogy felhasználjunk. Ezután a technikai elemzés eszközeinek a bemutatása következik, amely két nagy csoportra osztva történik. Az elsıben az a grafikonok alakzatainak a ismertetése és az azokból levonható következtetések, kereskedési jelzések. A másik nagy fejezet az indikátorokra helyezi a hangsúlyt. A bemutatásra kerülı indikátorok mindegyikének ismertetem a számítási módját, a kereskedésben használható jelzéseit, az elınyeit illetve hátrányait. Szem elıtt tartva a gyakorlati alkalmazhatóságot igyekeztem a dolgozatban minden elméleti részt ábrával alátámasztani, így próbálva szemléltetni az elméleti tényanyagot. Végül két olyan elmélet illetve módszer kerül bemutatásra, amelyek hatékony segítséget nyújthatnak egy elemzés elkészítéséhez. Összegezve tehát elmondható, hogy megpróbáltam összeszedni a technikai elemzés azon legalapvetıbb eszközeit, melyek ahhoz szükségesek, hogy a tızsdei befektetéseinkhez ezt a módszert hívjuk segítségül.

6 6 FOGALOMMAGYARÁZAT A dolgozatban több olyan kifejezéssel fogunk találkozni, amelyek jelentését a világos érthetıség miatt egyértelmően tisztáznunk kell. BEARISH csökkenı piac vagy trend BULLISH emelkedı piac vagy trend. CHART grafikon, az árfolyamok ábrázolási eszköze. DAY-TRADE olyan kereskedési stratégia, ahol a megnyitott pozíciót napon belül zárni kell. Kockázata a nagyobb mérető pozíciók miatt a szokottnál magasabb. GAP rés. Ebben az esetben az elızı intervallum maximuma alacsonyabban van, mint az adott intervallum minimuma, vagy az elızı intervallum minimuma magasabban van, mint az azt követı intervallum maximuma. Tehát olyan terület az árfolyamgörbén, ahol nem történt üzletkötés.

7 I. ELEMZÉSI MÓDSZEREK 7 I. ELEMZÉSI MÓDSZEREK 1.1. TECHNIKAI ELEMZÉS A technikai elemzés az árfolyamok jövıbeli alakulását próbálja meg elıre jelezni azoknak a múltbeli változásai alapján. Abból a feltételezésbıl indul ki, hogy a befektetık azonos történésekre hasonló válaszokat adnak, emiatt az egyes lépéseik hasonlítanak a korábbiakhoz. Az árfolyamokban minden környezeti hatás tükrözıdik, az árfolyam alakulása jól mutatja a kereslet és a kínálat egyensúlyát, hiszen ha több eladó van, akkor esnek az árak, ha több vevı van, akkor emelkednek. A technikai elemzés axiómái 1 : árfolyamok trendszerően mozognak valós trend mögött mindig biztos fundamentumok állnak fontos dolog tehát az, hogy önmagában a technikai elemzés nem elég egy jó befektetési döntés meghozatalához, nem hagyhatjuk figyelmen kívül az adott részvény fundamentális hátterét. a trend a befektetık részvény iránt megnyilvánuló magatartását testesítik meg minél tovább tart egy trend, annál nagyobb a korrekció mértéke az alakzatok elemzése elképzelhetetlen forgalmi adatok nélkül alkalmazása csak megfelelıen nagy forgalmú papírok esetén hatékony az árfolyammozgások mögött mindig valamilyen befektetıi magatartás húzódik meg A módszer hatékonyabban alkalmazható a spekulatív kereskedık esetében, hiszen egy több éves befektetési döntés meghozatala nagyobb hangsúlyt kell kapnia az adott részvény fundamentális helyzetének. Viszont egy napon belüli, vagy néhány napos pozíció felvételekor a technikai elemzés a leghatékonyabb döntési eszköz, mivel ebben az esetben nem az adott instrumentum hosszú távú pénzügyi helyzete a legfıbb döntési szempont. Az eszköztára rendkívül széleskörő, alakzatokból, indikátorokból áll, ezeket együtt kell alkalmaznunk, ahhoz, hogy jó elemzést készíthessünk. Nincs azonban recept arra, hogy mikor melyik eszköz a célravezetı, ez nagyban függ az adott papír tulajdonságaitól és az aktuális piaci helyzettıl. 1 Kecskeméti [2006], 15. old.

8 I. ELEMZÉSI MÓDSZEREK FUNDAMENTÁLIS ELEMZÉS A beruházási döntéseinket elsısorban pénzügyi helyzet vizsgálatára alapozva kell meghozni. Kimutatásokat készít a jövıre vonatkozóan, amelyekbıl információt kap a vállalat eredményességére, jövıbeli helyzetére vonatkozóan. Meg kell tehát vizsgálni a vállalat eredményeit, gazdasági folyamatait, az iparágban levı hasonló vállalatokat, a vállalat környezetét. Amennyiben hosszútávon kívánünk befektetni egy vállalat részvényeibe, a fundamentális elemzés kell, hogy a döntés egyik legfontosabb szempontja legyen. Tehát a fundamentális elemzés a részvény értékének a meghatározására törekszik. A vállalat profitnövekedésébıl határozzák meg az adott részvény értékét. Ha a vállalat növekvı profitot ér el, a cég értékesebbé válik, ezáltal a tıkepiacon a részvényeinek árfolyama növekedni fog. ESZKÖZEI A fundamentális elemzés tehát a vállalat értékét próbálja meghatározni. Ezekben az alábbi szempontokat vehetjük alapul 2 : Jövedelmezıségi mutatók (ROA, ROE, EPS) Eladósodottsági mutatók (saját tıke ellátottság, forrásszerkezet, likviditási ráták, kamatfedezettség) Hatékonyság (készletek, vevık, szállítók, forgási sebesség) Piaci mutatók (P/E, EBITDA, P/CF) A pénzügyi alapú döntéshozatalhoz tehát ismernünk kell a vállalat jelenbeli vagy jövıbeli értékét, és befektetéseinket ennek megfelelıen kell meghoznunk. Ha a részvény értéke a fundamentális elemzés alapján magasabb a piaci árnál, akkor érdemes akkor befektetni, ha a részvény értéke a fundamentális elemzés alapján alacsonyabb a piaci árnál, akkor eladni javasolt. 2 Tordai Péter: Fundamentális elemzés,

9 I. ELEMZÉSI MÓDSZEREK RANDOM WALK Az 1973-ban publikált elméletet Burton Malkiel nevéhez kapcsolható. A teória hamar klasszikussá vált az irodalomban 3. Az elmélet szerint nem lehet tartósan a piaci átlag feletti hozamot elérni a piacokon, melynek bizonyítására mind a technikai, mind pedig a fundamentális elemzést tesztelés alá vette. Az eredmény pedig nem más lett, mint az, hogy alapvetıen mindkét elemzési módszer pusztán idıpocsékolás. A Random Walk elmélet szerint - mivel a piacon mindenki számára az azonos idıben elérhetı információk véletlenszerően érkeznek -, az adott részvény árfolyama véletlenszerően mozog, így nem lehet azt elıre jelezni. Malkiel a hosszabb ideig a piaci átlagot meghaladó hozamot csupán merı véletlennek tartja - érje el azt valaki a technikai, vagy akár a fundamentális elemzést használva. A Random Walk elmélet szerint a nagy számok törvénye érvényesül a piacon: ha elég sok ember próbálkozik, akkor bizonyosan lesz olyan, aki a piac felett teljesít, a legtöbben azonban erre nem lesznek képesek. A Random Walk elmélet szerint a részvény árfolyamok teljesen random szerően mozognak, azaz bolyongó mozgást mutatnak, s semmiféle tendencia nem érvényesül bennük. A teória szerint téves a technikai elemzés azon alapkijelentése, hogy a múltbeli adatokból következtetni lehet az árfolyamok jövıbeni alakulására. Ezen elmélet napjainkra azért is vált idejétmúlttá, mert míg 1973-ban alapvetıen az intézményi befektetık uralták a piacot, és szinte kizárólag ık jutottak hozzá az elemzésekhez, addig manapság az internet térhódításával mind a magánbefektetık száma, mind pedig a információhoz jutók köre emelkedett. Manapság ugyanis az információhoz jutás költsége igen alacsony és a tranzakciós díjak is költségek is szinte folyamatosan csökkennek. A Random Walk elmélet hívei a buy and hold befektetési stratégiát preferálják, hiszen véleményük szerint teljesen mindegy, hogy milyen instrumentumokba és mikor fektetnek, a mozgás úgy is a véletlen mőve. 3 Burton G. Malkiel: Bolyongás a Wall Streeten

10 I. ELEMZÉSI MÓDSZEREK DOW-ELMÉLET Charles Dow neve nem cseng rosszul a tızsde világában, azonban nevét elsısorban a róla elnevezett indexhez kapcsoljuk 4. Azonban a pénzpiac egyik legfontosabb elméletének megalkotása is Dow nevéhez főzıdik. Az 1902-ban a Wall Street Journalban megjelent teória a ma használt technikai elemzés egyik mérföldkövének számít 5. Az elkészített megfigyelések célja azonban nem azonban nem a tızsdei árfolyamok elırejelzése volt, hanem az, hogy milyen következtetéseket lehetne ezen mozgásokból a gazdaság egészére vonatkozóan levonni. Tanulmányai kapcsán olyan alaptéziseket, összefüggéseket állapított meg, melyeket manapság a tızsdei elırejelzés során alkalmazhatunk. A Dow elmélet ezen fıbb alapvetései 6 : 1) Az indexben minden tükrözıdik az egyes részvények árfolyamában minden a piac számára rendelkezésre álló információ tükrözıdik. 2) A piacon egyszerre három trend uralkodik elsıdleges: általában több mint egy évig tart, de nem ritka hogy akár egy évtizedig is, lehet emelkedı vagy esı irányú. másodlagos: az elsıdleges trenddel ellenkezı irányú, idıtartama általában 1-3 hónap. minor: rövid távú, 1 naptól 3 hétig terjedı trend. A másodlagos trend ezekbıl a minor trendekbıl áll 3) Az elsıdleges trend három szakaszból áll, melynek oka a piaci résztvevık eltérı informáltságából adódik: elsı szakasz: agresszív vételi hullám, melyet az átlagosnál jobban informált befektetık gerjesztenek második szakasz: a javuló gazdasági környezet miatt a nem a legjobban informált befektetıket is vételre ösztönzi. harmadik szakasz: a vállalatok eredményein felbuzdulva a kockázatkerülı kisbefektetık is megkezdik a vásárlást. Ilyenkor azonban a jól informált befektetık már eladókká válva realizálják a megszerzett profitot. 4 Dow Jones Industrial Average (DJIA) 5 The Dow Theory, In: 6 Achelis: Technical Analysis from A to Z

11 I. ELEMZÉSI MÓDSZEREK 11 4) Az indexeknek igazolniuk kell egymást: az egyes indexeknek a trendfordulásait más indexeknek is vissza kell igazolniuk, tehát az egyes trendfordulók akár elıre is jelezhetik más indexek változásait. 5) A forgalom erısíti a trendet: az elmélet elsısorban az árfolyam alakulására koncentrál, viszont kitér a forgalom alakulására is. Eszerint ha a csökkenı és növekvı elsıdleges trend esetén a forgalom növekszik, akkor az a trend megerısítését mutatja. 6) A trend sértetlensége az elsı határozott fordulópontig

12 II. DIAGRAMOK TÍPUSAI 12 II. DIAGRAMOK TÍPUSAI Mivel a technikai elemzés alapvetıen árfolyam specifikus, ezeknek az idıbeli lefutásából következtetünk: ennek alapja a grafikon, melyet a napi szóhasználatban chartnak is nevezünk. Több alapvetı fajtát különböztetünk meg, melyek különbözı tulajdonságaik miatt eltérı elınyökkel szolgálnak. Ezért fontos jól megválasztani, hogy milyen charton ábrázolunk, hiszen egy elemzés elkészítéséhez a jól megválasztott grafikon is hozzátartozik VONALDIAGRAM A legegyszerőbb, leghétköznapibb és legelterjedtebb formula. Használata során a hangsúly a nap végi záró árakon van, hiszen azokat összekötve kapjuk meg a grafikont. Gyakran akkor kényszerülünk rá a használatára, ha nem áll rendelkezésünkre napi minimum és maximum érték 7. Elınye a könnyő áttekinthetıség, hátránya viszont, hogy nem látjuk egy adott intervallumon (például napon belül) az árfolyam változásait. 2.1.ábra:Vonal diagramm 7 Achelis: Technical Analysis from A to Z

13 II. DIAGRAMOK TÍPUSAI BAR-CHART Szintén gyakori ábrázolási forma, viszont a vonaldiagramnál több adatot tartalmaz. A gyakorlatban nagyon jól hasznosítható információk olvashatóak le róla. Az ábrázoláshoz felhasználja az intervallumra vonatkozó nyitó, záró, minimum és maximum értékeket is ábra:bar-chart 2.3. JAPÁN GYERTYA A 300 évvel ezelıtt Japánban elterjedı ábrázolásmód térhódítása az utóbbi idıben kezd egyre népszerőbbé válni. Ennek szintén praktikus okai vannak, ugyanis ez a típusú chart nagyon könnyen olvasható. Jól leolvashatóak az adott intervallumra vonatkozó nyitó, záró, minimum és maximum értékek. Továbbá nagy segítséget nyújt az is, hogy könnyen látható a gyertya színe és alakja alapján, hogy ezen értékek egymáshoz képest hogyan helyezkednek el. Az alábbi grafikonon a két alap gyertyatípust láthatjuk: Napi maximum (felsı árnyék) Záróár Napi maximum (felsı árnyék) Nyitóár A gyertya teste A gyertya teste Nyitóár Napi minimum (alsó árnyék) Záróár Napi minimum (alsó árnyék) 2.3. ábra: Fehér és fekete testő japán gyertyák 8 8 Candlesticks,

14 II. DIAGRAMOK TÍPUSAI 14 Láthatjuk tehát, hogy amennyiben a nyitó árfolyam alacsonyabban helyezkedik el, mint a záró, akkor fehér; amennyiben viszont a nyitó magasabb, mint a záró, akkor fekete gyertyát kapunk. Ezzel egyszerően a chartra pillantva tudjuk, hogy emelkedı vagy esı-e az adott intervallum ábra: Japán gyertya Ezek a nyers ábrák jelentik tehát a technikai elemzés alapjait, a kiindulást, melynek segítéségével összetettebb elemzést végezhetünk egy adott instrumentumra vonatkozóan.

15 II. DIAGRAMOK TÍPUSAI SKÁLÁZÁS Az X-tengely beosztásához két különbözı eljárás használható. A függıleges tengelyt skálázhatjuk ugyanis lineárisan vagy logaritmikus módon. Lineáris skála esetén a függıleges tengelyen történı egységnyi elmozdulást ugyanekkora lépésközzel ábrázolunk a vízszintes tengelyen is. Elsısorban rövid távú ábrázolásra szolgál, fıként abban az esetben, ha az árfolyam egy szők sávban mozog. Logaritmikus skála használatakor az elmozdulást %-os formában mutatja a függıleges tengelyen. Emiatt alkalmasabb a nagy árfolyam-ingadozású részvények ábrázolására, illetve hosszabb idıtávú elemzések elkészítésére ábra: Hosszú távú BUX görbe lineáris illetve logaritmikus skálájú grafikonon A 2.5 ábra két grafikonja jól szemlélteti a különbség a két ábrázolásmód között. Az elsı görbe lineáris ábrázolású, megfigyelhetjük a függıleges tengely egymástól azonos távolságra lévı osztópontjait. A második chart skálázásán láthatjuk a függıleges értékek eltérését. A 2.5. ábra diagramjai a szemléltetés miatt elég szélsıségesek láthatjuk az árfolyam-görbék egészen különbözıek viszont jól mutatja, hogy fontos figyelnünk arra, milyen skálájú grafikonokat használunk az elemzésekhez.

16 III. A TECHNIKAI ELEMZÉS ALAPJAI 16 III. A TECHNIKAI ELEMZÉS ALAPJAI TREND A chartok elemzése során az egyik leggyakrabban használt kifejezés a trend, illetve a trendhez kapcsolódó fogalmak. MI A TREND? Ahogyan a Dow által leírt elméletben is olvashattuk a tıkepiacok trend szerint mozognak, tehát a piacok mozgásának van egy uralkodó iránya. Kialakulásukat elsısorban a piaci várakozásoknak köszönhetik, melyek a piacokat trendszerően mozgatják. Irányuk alapján alapvetıen három trendtípust különböztetünk meg 9 : Emelkedı Süllyedı Vízszintes trend oldalazás EMELKEDİ TREND - Az árfolyam folyamatos emelkedése során két vagy több lokális mélypontot tudunk egy pozitív meredekségő vonallal összekötni. A második mélypontnak magasabbnak kell lennie mint az ıt megelızınek. Az emelkedı trendvonal jelenti az árfolyam számára azt a támaszt, amely fölött kell tartózkodnia, hogy emelkedı trendrıl beszéljünk ábra: Emelkedı trend a BUX-ban. 9 Dow Theory Trends,

17 III. A TECHNIKAI ELEMZÉS ALAPJAI 17 CSÖKKENİ TREND - Süllyedı trendrıl akkor beszélünk, ha az árfolyam lokális maximumaira tudunk egy olyan negatív meredekségő egyenest húzni, amelyet az árfolyam alulról érint. Tehát a grafikon legalább két csúcspontjára rá tudunk illeszteni egy egyenest. Ezen csúcspontoknál a másodiknak mindig alacsonyabban kell elhelyezkednie. 3.2.ábra: Csökkenı trend a Rába részvény grafikonján. OLDALAZÁS SÁVOZÁS - amennyiben az árfolyam vízszintes irányban, egy viszonylag szők kereskedési sávban mozog, azt sávozásnak nevezzük. Ilyenkor a forgalom leül és iránytalanság jellemzi a piacot. Ez a periódus általában minimum 4-6 hetes idıszak. A sávból való kitörést a forgalomnak kell megerısíteni. 3.3 ábra: Sávozás a BUX grafikonján

18 III. A TECHNIKAI ELEMZÉS ALAPJAI 18 PRIMER, SECUNDER, MINOR TREND A korábban a Dow-elméletben taglalt különbözı idıtávok alapján a trendeket az alábbi három típusba sorolhatjuk 10 : Primer elsıdleges trend, mely több mint egy évig tart. Secunder általában az elsıdleges trenddel ellentétes irányú, annak a korrekciója Minor rövid távú egy héttıl három tartó trend, mely könnyen befolyásolható 3.4. ábra: Trendek a BUX grafikonján 10 Kecskeméti [2006], 24. old.

19 III. A TECHNIKAI ELEMZÉS ALAPJAI TRENDFORDULÓK Trendfordulókról akkor beszélünk, ha az árfolyam áttöri a trendvonalat. Ennek az áttörésnek szignifikánsak és a forgalom által megerısítettnek kell lennie. Általános szabályként elmondhatjuk, hogy akkor szignifikáns a ki- vagy letörés, ha az árfolyam az elkövetkezı két napon során 2%-os mértékben a megfelelı irányba mozdul el 11. A trendfordulók alapvetıen kétfélék lehetnek: átmeneti fázis nélküliek átmeneti fázissal rendelkezık TRENDFORDULÓ ÁTMENETI FÁZIS NÉLKÜL Ahogyan az ábrán is láthatjuk, az emelkedı szakasz után az árfolyam azonnal esésbe fordul. Ennek a kereskedése nehéz, hiszen az átmeneti szakasz hiánya miatt a hirtelen irányváltást nagyon nehéz követni ábra: Átmeneti fázis nélküli trendforduló 11 Kecskeméti [2006] 18.old.

20 III. A TECHNIKAI ELEMZÉS ALAPJAI TRENDFORDULÓ ÁTMENETI FÁZISSAL Ebben az esetben az árfolyam az emelkedı trend kifulladása után sávozik, majd az ebbıl történı letörés után alakul ki az új trend ábra: Trendváltás átmeneti fázissal A kereskedési döntések meghozásánál, illetve egy elemzés elkészítéséhez nyilvánvaló segítséget nyújt az esetleges trendfordulók elırejelzése. A trendfordítós alakzatokról a következı fejezetben lesz szó TÁMASZ- ELLENÁLLÁS A korábbi ábrákon látható trendvonalakat az elemzés során helyzetüktıl függıen támasznak vagy ellenállásnak nevezzük 12 TÁMASZ - Az az árszint, ahol az árfolyam olyan vételi nyomásnak van kitéve, hogy ezen szint alá a jelentkezı vételi erı miatt nem megy. Ahogyan az az ábrán is látszik, az árfolyam a támasz szintjérıl többször is fordul. A támasz töréséhez általában kimagasló forgalom kell, ami ebben az esetben nagy volumenő eladásokat jelent. Gyakori a letört támasz 12 Support and Resistance,

21 III. A TECHNIKAI ELEMZÉS ALAPJAI 21 visszatesztelése, amely szint viszont ekkor már ellenállásként funkcionál, így az árfolyam nem tudja átvinni ábra: Támasz szint az OTP grafikonján ELLENÁLLÁS - Az ellenállás olyan árszint, amit a folyamatosan jelentkezı eladások miatt, az árfolyam nem tud meghaladni. Ahogyan a 3.8-as ábrán láthatjuk, egy bizonyos magasság többször is ellenállást jelent az árfolyamnak, amennyiben nincs megfelelı vételi erı annak átviteléhez ábra: Ellenállás az OTP grafikonján

22 III. A TECHNIKAI ELEMZÉS ALAPJAI FORGALOM A forgalom az adott periódusban a piacon gazdát cserélı részvények összessége. Ez az elemzések során igen komoly szerepet kap. A forgalom biztosít ugyanis kellı validitást az árak elmozdulásához. 13 Egy árfolyamváltozás akkor szignifikáns ugyanis, ha ahhoz kellı mértékő az átlagot meghaladó forgalom is társul. Emiatt tehát fontos figyelembe vennünk az árfolyamváltozások értékelésekor azt, hogy mindez milyen forgalom mellett zajlott le ábra: Forgalom alakulása az Egis grafikonján A fenti ábrán is jól látható, hogy amikor jelentıs, egy irányba történı elmozdulás ment végbe, akkor a forgalom is folyamatos emelkedést mutatott. Viszont egy szők sávban történı kereskedés esetén, ahol nem voltak jelentıs elmozdulások, a forgalom is lecsökkent. A késıbbiek során az egyszerőség kedvéért zölddel az emelkedı, pirossal pedig a csökkenı napok forgalmát jelöljük, hiszen az is fontos kérdés, hogy melyik irányú elmozdulás mekkora forgalom mellett történik. 13 Technical Analysis from A to Z

23 III. A TECHNIKAI ELEMZÉS ALAPJAI IDİTÁV A technikai elemzésnek fontos része az idıtáv. Egy befektetési döntés meghozásakor fontos szempont, hogy milyen hosszú idıszakra kívánjuk az adott részvényt megvásárolni. Ezért az elemzés megírásakor is nagy szerepet kap, hogy rövid- közép, vagy hosszú távú döntést kívánunk hozni. Az eltérı idıtávok eltérı kereskedési technikákat és eltérı elemzési módszereket igényelnek. Nyilván nem mindegy azonban, hogy egy részvényt fél évre, néhány napra, vagy akár csak napon belülre kívánunk megvásárolni. Ezekhez ugyanis eltérı információkra van szükségünk. A korábbi fejezetekben említett grafikonok közül a bar-chart és a japán gyertya diagramon egy periódus értékeit tudjuk leolvasni. Ezen intervallum az 5 perctıl egészen az egy hónapig terjedhet. Kereskedési technikánk és a befektetésünk idıtávja határozza meg azt, hogy a grafikonon milyen intervallumot ábrázolunk. A leggyakoribb esetben egy gyertya egy nap adatait tartalmazza. Napon belüli kereskedésre azonban nem ritka az órás vagy akár a 15 perces chart használata sem.

24 IV. ALAKZATOK 24 IV. ALAKZATOK Az árfolyamok elırejelzéséhez többféle segédeszközt is használunk a technikai elemzés során. A késıbbi fejezetben bemutatásra kerülı számított indikátorok mellett nagy hangsúlyt kapnak a chart alakulásából leolvasható információk. Ezeket különbözı alakzatoknak nevezzük és az elırejelzés szempontjából két alapvetı csoportra oszthatjuk. TRENDFORDÍTÓ ALAKZATOK - ezek olyan formációk, melyekbıl nagy valószínőséggel az aktuális trenddel ellenkezı irányba lép ki az árfolyam: Bump and run Duplacsúcs Dupla alj Fej váll Fordított fej váll Ékek Álkitörés A kereskedés szempontjából nagyon fontos alakzatok, hiszen elırevetítik és számíthatóvá teszik a jövıbeni trendváltozásokat. TRENDERİSÍTİ ALAKZATOK - az adott trend irányába kialakuló alakzatok, melyek a trend folyatatását vetítik elıre: Fülescsésze Zászló, árbóc Háromszögek Csatorna Ezen alakzatok bemutatását azért tartom fontosnak, mert nagyon könnyen észrevehetıek, nagy megbízhatóságúak és a célár meghatározását is segítik, ezért használatuk nélkülözhetetlen egy technikai elemzı számára.

25 IV. ALAKZATOK TRENDFORDÍTÓ ALAKZATOK BUMP AND RUN Az alakzatot 1997-ben alkotta meg Thomas Bulkowsky. Alapvetıen három részbıl tevıdik össze 14 : Lead in, vagyis bevezetı szakasz itt az árfolyam egy emelkedı trendvonal mentén halad felfelé legalább egy hónapig. Bulkowsky javaslata szerint a trendvonal meredeksége között az ideális, ekkor ugyanis még ésszerő az emelkedés üteme Bump pattanás, ezt spekulatív fázisnak tekintjük, ugyanis nem tart sokáig. A második trendvonal meredeksége meghaladja az 50. Ahogyan a 4.1. ábrán látható, itt a meredek emelkedés kiemelkedı forgalommal párosul. Run a szakasz kialakulásának elsı jele, mikor az árfolyam letöri a második trendvonalat, és ez egészen a fı trendvonalig esik. Ezen a ponton leképzelhetı, hogy csak egy kisebb megpattanást követıen törik a trend ábra: Bump and run alakzat az Mtelekom grafikonján Látható, hogy a bump szakasz magasságát ki tudjuk számolni. Azon távolság dupláját kell a fı trendre mérnünk, amennyivel a korábbi esetekben eltávolodott az árfolyamtól. 14 Bump and Run Reversal (Reversal),

26 IV. ALAKZATOK DUPLA CSÚCS (DOUBLE TOP) Az egyik legkönnyebben felismerhetı trendváltó alakzat. Lefutásának lépései 15 : Minden trendforduló kialakulásának feltétele egy elsıdleges trend. Elsı csúcs az aktuális trend legmagasabb pontja. Itt még nem látszik, hogy ez trendforduló, hiszen bullish trend esetén megszokottak az egyre magasabb csúcsok. Korrekció a csúcs utáni csökkenés, ekkor elkezdıdik az árfolyam lemorzsolódása. Második csúcs az elsı csúcsnál alacsonyabb forgalommal jön létre és ekkor általában alacsonyabb maximumot üt az árfolyam. A támasz törése a második csúcstól történı esés forgalma már jelentısnek mondható, jóval nagyobb, mint az elsı csúcs utáni lecsorgás idıszakáé. A két egymástól szignifikánsan elkülöníthetı csúcsot a forgalom determinálja, ahogyan azt az ábrán is láthatjuk. A csúcsok magassága csak elméleti esetben azonos, a gyakorlatban 3%-os különbség még elfogadható ábra: Dupla csúcs kialakulása a MOL részvény grafikonján 15 Double Top (Reversal), In: 16 Kecskeméti [2006] 59. old

27 IV. ALAKZATOK DUPLA ALJ (DOUBLE BOTTOM) A dupla csúcs fordított változata, hiszen annak a tükrözésével kapjuk meg. Tehát egy kialakuló esı trend végén kialakuló két lokális mélypont fordítja az árfolyamot emelkedı trendbe. Az alakzat kulcspontjai a következık 17 : Elsı alj az aktuális süllyedı trend lokális minimuma, ekkor még nem tudjuk, hogy trendfordulóról van szó. Csúcs a mélypont utáni 10-20%-os emelkedéssel kialakuló maximum, amelyrıl az árfolyam fordul. Második alj a csúcs után létrejövı lokális mélypont, mely nem mélyebb mint a korábbi. Az elfogadható eltérés a csúcsok között 3% ábra: Dupla alj a Synergon részvény grafikonján FEJ VÁLL ALAKZAT (HEAD AND SHOLDERS) Ahogy a neve is mutatja és az ábrán is látszik, a fej váll alakzat egy bal vállból és fejbıl és egy jobb vállból épül fel. A csúcsok és mélypontok nagyságán kívül fontos még 17 Double Bottom (Reversal), In:

28 IV. ALAKZATOK 28 figyelnünk a forgalmat, a célárat, illetve a támasz és ellenállás szinteket. Az alakzat a következı lépésekbıl épül fel: Elsıdleges trend fontos, hogy legyen egy tartós és jelen esetben emelkedı trendünk. Bal váll az aktuális emelkedı trend lokális csúcsát nevezzük bal vállnak, amely után az árfolyam lefelé korrekciózik. Általában ekkor még ez eredeti trendvonal fölött stabilizálódik és fordul. Fej a bal váll lokális mélypontja után az árfolyam meghaladva az elızıt, új csúcsot üt, mely az emelkedı trend maximuma lesz. Jobb váll a lefutó korrekció után az árfolyam kialakít egy harmadik csúcsot. Fontos, hogy ennek a második csúcsnál alacsonyabban, körülbelül az elsıvel egy szintben kell létrejönnie. Nyakvonal ahogyan az ábra is mutatja a mintaszerő lefolyású fej-váll alakzatban a két lokális minimum nagyjából egy szinten helyezkedik el, melyet összekötve kapjuk meg azt a támaszt, melyet nyakvonalnak nevezünk. Ezen szintek törése jelenti a trend fordulását. A 4.4-es ábrán is láthatjuk, hogy akkor tekinthetı teljesnek a fordító alakzat, ha az árfolyam szignifikánsan töri a nyakvonalat. A tankönyvszerő letöréshez kimagasló forgalom is szükséges. Az alakzat jellegzetességébıl adódik, hogy célárat is tudunk belıle számolni. A nyakvonal és a fej közötti távolság adja a nyakvonal törése után a minimálisan elvárt célárat ábra: Fej váll alakzat a Rába heti bontású grafikonján

29 IV. ALAKZATOK FORDÍTOTT FEJ VÁLL Gyakorlatilag az elıbb bemutatott alakzat gyakorlatilag tükörképérıl beszélünk. Csökkenı trendben jön létre, megbízható fordulós alakzatként ábra: Fordított fej-váll alakzat

30 IV. ALAKZATOK ÉKEK Az egyik leggyakoribb chart-alakzat az ékelıdés, amikor az árfolyam egy egyre szőkülı sávban halad az aktuális trend irányába. Ennek az iránynak megfelelıen beszélhetünk emelkedı vagy csökkenı ékrıl. CSÖKKENİ ÉK Esı trend végén általában fordulatot elıre vetítve alakul ki. A felsı szintvonalat legalább három lokális maximum pont kell, hogy meghatározza. Minden egyes maximumnak kisebbnek kell lennie, mint az ıt megelızı 18. A támaszt az árfolyam legalább két lokális minimumának összekötésével kapjuk, ezen mélypontoknak egyre alacsonyabban kell kialakulniuk, ahogyan azt az ábrán is láthatjuk. Amikor az ék alsó és felsı oldala között meglévı távolság kellıképpen beszőkült, a nagy forgalommal kilép az árfolyam az alakzatból. A kitörést kellıen nagy forgalomnak kell validálnia, hiszen ebben az esetben ez egyértelmő trendforduló is ábra: Csökkenı ék a Richter grafikonján 18 Falling Wedge (Reversal), In:

BetBulls Chartrajzoló

BetBulls Chartrajzoló BetBulls Chartrajzoló Ez a modul alkalmas a részvényadatok gyertyamintás megjelenítésére, az indikátorok ábrázolására, valamint statisztika készítésére. Két fő modulból áll: Chart rajzoló modul Statisztika

Részletesebben

A technikai elemzések értelmezése

A technikai elemzések értelmezése A technikai elemzések értelmezése A technikai elemzések értelmezése 1. Technikai Elemzés (Technical Analysis) 6. Gyakorlat Technikai elemzés értelmezése Mi az a technikai elemzés (TA)? A piaci mozgásokat

Részletesebben

1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.5. A

1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.5. A Tartalomjegyzék 1. Tıkepiaci alapismeretek 1.1. A pénzügyi piacok csoportosítása 1.2. A pénzpiac 1.3. A tıkepiac 1.4. Az értékpapírpiac 1.4.1. Az értékpapírok 1.4.2. Az értékpapírok típusa 1.5. A befektetési

Részletesebben

Bevezetés. Belépés. Az Autochartist program egy külön ablakban fog megjelenni.

Bevezetés. Belépés. Az Autochartist program egy külön ablakban fog megjelenni. Bevezetés Az Autochartist egy nagyszerő és sokoldalú ár-alakzat felismerı szoftver, mely az általunk beállított keresési kritériumok alapján vizsgálja a piacot és jelzi a különféle technikai trend alakzatokat

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 6

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 6 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 6 1.1. MI AZ ÉRTÉKPAPÍR? 6 1.2. MI A TŐZSDE? 6 1.3. BEFEKTETÉSI ALAPOK 7 1.4. FUNDAMENTÁLIS ÉS TECHNIKAI ELEMZÉS 8 1.5. AZ ÉRTÉKTŐZSDE ÜGYLETEI 8 1.6. MEGBÍZÁSOK 10 1.7. TŐZSDEI

Részletesebben

31. Hét 2009. július.29. Szerda

31. Hét 2009. július.29. Szerda Napii Ellemzéss 31. Hét 2009. július.29. Szerda Összegzés Leginkább a vártnál rosszabb fogyasztói bizalmi indexértékkel magyarázták a tegnapi amerikai tızsdei kezdést, azonban az egy százalékot meghaladó

Részletesebben

31. Hét 2009. július.31. Péntek

31. Hét 2009. július.31. Péntek Napii Ellemzéss 31. Hét 2009. július.31. Péntek Összegzés Kedvezı makrogazdasági adatok által támogatott optimista hangulatban telt a tegnapi amerikai kereskedés. Már a nyitásban jelentıs pluszok mutatkoztak

Részletesebben

33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd

33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd Napii Ellemzéss 33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd Összegzés Enyhén negatív nyitás, majd lassú egész napos csorgás jellemezte a tegnapi amerikai kereskedést, mely jelentısebb makrogazdasági és vállalati

Részletesebben

A technikai elemzés alapjai

A technikai elemzés alapjai TheBetBulls.com 1 A technikai elemzés alapjai Bevezetés Dow elmélet Trendek Ellenállás és támasz Trendvonal Csatorna Korrekció Elliott hullám-elmélet TheBetBulls.com 2 Dow elmélet Tovább gondolva a részvények

Részletesebben

7. Lépés: Technikai elemzés-japán gyertya alakzatok

7. Lépés: Technikai elemzés-japán gyertya alakzatok 7. Lépés: Technikai elemzés-japán gyertya alakzatok A Japán gyertya alakzatok 2 csoportra oszthatóak: 1. Trendfordulót előrejelző alakzatok 2. A meglévő trendet megerősítő alakzatok 1. Trendfordulót előrejelző

Részletesebben

Technikai elemzés. matiou. Fio o.c.p., a.s.

Technikai elemzés. matiou. Fio o.c.p., a.s. Technikai elemzés matiou Fio o.c.p., a.s. A prágai PX index még mindig oldalazik (1080 1280). Jelenleg az index nem tudott áttörni az ellenálláson. Viszont az utolsó csökkenésnél sem törte át a 200 napos

Részletesebben

32. Hét 2009. augusztus. 04. Kedd

32. Hét 2009. augusztus. 04. Kedd Napii Ellemzéss 32. Hét 2009. augusztus. 04. Kedd Összegzés Felesleges is vezetı makrogazdasági hírt keresni, hiszen a lényeg, hogy az amerikai piacok minden hírt pozitívan értékelve jutottak több havi

Részletesebben

A japán gyertyák művészete

A japán gyertyák művészete TheBetBulls.com 1 A japán gyertyák művészete Gyertyák eredete Árfolyamok megjelenítése Egyedi gyertyák Gyertyák csoportosítása Trendfordító alakzatok Csillagok Trenderősítő alakzatok A varázslatos Doji

Részletesebben

A japán gyertyák használata

A japán gyertyák használata A japán gyertyák használata www.elemzeskozpont.hu Mire használható ez az ebook? Az ebook-ban ismertetésre kerülő anyag szükséges az elemzeskozpont.hu weboldalon megjelenő technikai elemzések értelmezéséhez.

Részletesebben

25. Hét 2010. július 22. Kedd

25. Hét 2010. július 22. Kedd Napii Ellemzéss 25. Hét 2010. július 22. Kedd Összegzés Az európai részvények többsége immáron kilencedik napja emelkedik és hétfőn 7 hetes csúcsra ért fel. A fő optimizmust a kínai központi bank bejelentése

Részletesebben

45. Hét 2009. November 05. Csütörtök

45. Hét 2009. November 05. Csütörtök Napii Ellemzéss 45. Hét 2009. November 05. Csütörtök Összegzés Az előző napi enyhe pozitív teljesítmény után várakozásainknak megfelelően a főbb indexek emelkedéssel kezdték a kereskedést, több ázsiai

Részletesebben

A tőzsdézés tévhitei, misztériumai

A tőzsdézés tévhitei, misztériumai 2 A tőzsdézés tévhitei, misztériumai A közgondolkodásban a tőzsde világa misztikus és elérhetetlen dolognak tűnhet. Természetesen ez nem így van, a tőzsdézés ma már mindenki számára elérhető pénzkereseti

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 1 2 ALAKZAT TÍPUSOK... 2 2.1 HÁROMSZÖGEK... 2 2.2 CSATORNÁK ÉS TÉGLALAPOK... 3 2.3 ÉKEK... 5 2.4 FEJ-VÁLL ALAKZATOK... 6 2.5 DUPLA CSÚCS ÉS DUPLA ALJ...

Részletesebben

Egy felfelé irányuló rést pedig például az ANTENNA 2005 június 20. és június 21-e közötti grafikonján figyelhettünk meg.

Egy felfelé irányuló rést pedig például az ANTENNA 2005 június 20. és június 21-e közötti grafikonján figyelhettünk meg. Légy Résen I Légy Résen, avagy az Opening Gap-ek jelentősége Jelen írásunkban még nem a daytrade technikájával foglalkozunk, hanem annak statisztikai vizsgálatával, hogy a nyitóban lévő rések hogyan hatnak

Részletesebben

21. Hét 2010. május 26. Szerda

21. Hét 2010. május 26. Szerda Napii Ellemzéss 21. Hét 2010. május 26. Szerda Összegzés A görög válság már a múlté, legalábbis ami a szalagcímeket illeti. Jelenleg a divatos kifejezés immár a déleurópai országok válsága. Ahogy azt már

Részletesebben

Befektetéstitkok. Ne bízza másra megtakarított pénzét!

Befektetéstitkok. Ne bízza másra megtakarított pénzét! Befektetéstitkok Ne bízza másra megtakarított pénzét! Invest-Project Kft. Tartalomjegyzék 1. Alapismeretek, melyek később ezreket hozhatnak 13 1.1. Mit nevezünk pénznek? 13 1.2. Miért csökken az inflációval

Részletesebben

44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök

44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök Napii Ellemzéss 44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök Összegzés Szinte nem tudunk olyan ismertebb instrumentumot felmutatni amely a tegnapi napon pozitív teljesítményt nyújtott volna. Az amerikai tőzsdeindexek

Részletesebben

29. Hét 2010. július 21. Szerda

29. Hét 2010. július 21. Szerda Napii Ellemzéss 29. Hét 2010. július 21. Szerda Összegzés A pénteki esés után hétfőn még nem sok pozitívumot mutattak az amerikai piacok, azonban a tegnapi kereskedés elején már észre lehetett venni, hogy

Részletesebben

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Napii Ellemzéss 48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Összegzés Nagyságrendileg az előző napi enyhe esést kompenzálták a piacok és számottevő mozgást a héten már nem is várunk a nagy indexektől, mivel a

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

Tőzsdeiskola. 20.) Kockázatkezelés gyakorlata 21.) Indiká totók. 22.) Indikátor képletek

Tőzsdeiskola. 20.) Kockázatkezelés gyakorlata 21.) Indiká totók. 22.) Indikátor képletek Tőzsdeiskola 20.) Kockázatkezelés gyakorlata 21.) Indiká totók Accumulation/Distribution (A/D) Aroon Oscillator Average True Rangé (ATR) Bollinger Bands Commodity Channel Index (CCI) Chaikin Money Flow

Részletesebben

34. Hét 2010. augusztus 25. Szerda

34. Hét 2010. augusztus 25. Szerda Napii Ellemzéss 34. Hét 2010. augusztus 25. Szerda Összegzés Újra estek a főbb mutatók a világ tőzsde parkettjein, ráadásul a leértékelődés általánosan 1.5% közelében, vagy a felett zajlott, úgyhogy kiadós

Részletesebben

Az én kereskedési stratégiáim és szabályrendszerem

Az én kereskedési stratégiáim és szabályrendszerem Az én kereskedési stratégiáim és szabályrendszerem 1. Ne agyalj fölöslegesen! Fontos figyelmeztetések Ha első ránézésre nem egyértelmű a trend iránya és a belépési szignál, akkor hagyd a fenébe és lépj

Részletesebben

Grafikonalakzatok felismerése a sikeres kereskedés érdekében

Grafikonalakzatok felismerése a sikeres kereskedés érdekében Grafikonalakzatok felismerése a sikeres kereskedés érdekében X-Trade Brokers Magyarországi Fióktelepe Kass Zoltán www.xtb.hu Trendvonal Támasz és Ellenállás Ellenállás - Az a szint ahol a piac valószínűleg

Részletesebben

Technikai kereskedési szabályok elırejelzı képességének tesztelése a Budapesti Értéktızsdén

Technikai kereskedési szabályok elırejelzı képességének tesztelése a Budapesti Értéktızsdén Kochmeister-díj 2010-2011 Technikai kereskedési szabályok elırejelzı képességének tesztelése a Budapesti Értéktızsdén Szentirmai Péter Budapesti Corvinus Egyetem Tıkepiac és vállalat szakirány Tartalomjegyzék

Részletesebben

46. Hét 2009. November 09. Hétfő

46. Hét 2009. November 09. Hétfő Hettii Ellemzéss 46. Hét 2009. November 09. Hétfő SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. Összegzés A hét elején még hektikus, bizonytalan irányú kereskedést láthattunk a piacokon, ami a hét végére lecsendesedő, lassabb

Részletesebben

MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI KEZELÉSE

MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI KEZELÉSE EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TŐZSDEI ESEMÉNYEK MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI KEZELÉSE Szakdolgozat Kósa Barbara Matematika BSc. matematikai elemző szakirány Témavezető: Prőhle Tamás

Részletesebben

Tıkepiaci, tızsdei alapismeretek. BÉT elıadás. 2010. március 4. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok

Tıkepiaci, tızsdei alapismeretek. BÉT elıadás. 2010. március 4. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok Tıkepiaci, tızsdei alapismeretek BÉT elıadás 2010. március 4. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati

Részletesebben

18. Hét 2010. május 04. Kedd

18. Hét 2010. május 04. Kedd ..Napii Ellemzéss 18. Hét 2010. május 04. Kedd Összegzés A pénteki esés után tegnap több pozitívan értékelt makrogazdasági adat is az amerikai piacok emelkedését támogatta. Elsősorban mindenki a görögök

Részletesebben

Bevezetés a technikai elemzésbe, a tőzsdepszichológiába és a kockázatkezelésbe

Bevezetés a technikai elemzésbe, a tőzsdepszichológiába és a kockázatkezelésbe Rácz Balázs Bevezetés a technikai elemzésbe, a tőzsdepszichológiába és a kockázatkezelésbe 2013.10.30. 1 Bemutatkozás Rácz Balázs A sikeres spekuláns ismertetőjegyei: türelmes, alázatos és elfogadja, hogy

Részletesebben

5. Hét 2010. Február 5 Péntek

5. Hét 2010. Február 5 Péntek Napii Ellemzéss 5. Hét 2010. Február 5 Péntek SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. Összegzés A tőzsdei árfolyamokat hosszú hónapok óta a gazdasági növekedés, a recesszióból történő kilábalás iránti bizalom mozgatja.

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

Mint mindig, itt is az emelkedésben legjobban teljesítő részvényeket érdemes szemügyre venni.

Mint mindig, itt is az emelkedésben legjobban teljesítő részvényeket érdemes szemügyre venni. Beköszöntött az új korszak az online brókercégek tarolnak 1. Online Brókercégek A befektetési szolgáltatók forradalma még a kilencvenes években kezdődött. Honnan máshonnan indult volna el a hullám, mint

Részletesebben

21. Hét 2010. május 28. Péntek

21. Hét 2010. május 28. Péntek Napii Ellemzéss 21. Hét 2010. május 28. Péntek Összegzés A felületes szemlélő azt is mondhatja, hogy a május 6-i mélypontról való felállás játszódik le a piacokon, azonban sok, igen fontos különbséget

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

SOLARCAPITAL MARKETS ZRT. WWW.SOLARCAPITAL.HU SOLAR@SOLARCAPITAL.HU. Összefoglaló

SOLARCAPITAL MARKETS ZRT. WWW.SOLARCAPITAL.HU SOLAR@SOLARCAPITAL.HU. Összefoglaló WWW.CAPITAL.HU @CAPITAL.HU Napi Elemzés 2010. október 11. INDEXEK Záróérték Napi változás (%) Dow Jones IA 11006.48 +0.53% S&P 500 1165.15 +0.61% Nasdaq 100 2027.03 +0.77% DAX 6291.67 +0.25% BUX 23416.53-0.51%

Részletesebben

BC Tipp GYIK 1. Mely termékekre érkeznek a tippek? 2. Mely idıtáv(ok)ra vonatkoznak a tippek?

BC Tipp GYIK 1. Mely termékekre érkeznek a tippek? 2. Mely idıtáv(ok)ra vonatkoznak a tippek? BC Tipp GYIK 1. Mely termékekre érkeznek a tippek? Legtöbbször a fıbb devizapárokra (EURUSD, USDJPY, EURJPY, USDCHF, EURCHF, GBPUSD, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, EURCAD), a meghatározó tızsdeindexekre (S&P,

Részletesebben

Technikai elemzés módszertana és eszközei

Technikai elemzés módszertana és eszközei Technikai elemzés módszertana és eszközei Jogi nyilatkozat Az elméleti és gyakorlati elemezések, kommentárok, előadások kizárólag tájékozató jellegűek, nem minősülnek értékpapír vagy bármely befektetési

Részletesebben

Technikai elemzés módszertana és eszközei

Technikai elemzés módszertana és eszközei Technikai elemzés módszertana és eszközei Jogi nyilatkozat Az elméleti és gyakorlati elemezések, kommentárok, előadások kizárólag tájékozató jellegűek, nem minősülnek értékpapír vagy bármely befektetési

Részletesebben

Hunter008 Trendvonal Stratégia Kelvin Lee Stratégiája alapján.

Hunter008 Trendvonal Stratégia Kelvin Lee Stratégiája alapján. Trendvonal Stratégia Kelvin Lee Stratégiája alapján. 1 Rajzold be a Big Bosst Nagyfőnököt Illetve horizontálisan a támasz és ellenállási szinteket! Ez havi chartot jelent. Mindenképpen nevezd át a trendvonalat

Részletesebben

Pénz-és kockázatkezelés

Pénz-és kockázatkezelés Pénz-és kockázatkezelés X-Trade Brokers Magyarországi Fióktelepe Soós Róbert Egy befektetési stratégia elemei 1. Meg kell határozni a belépési és zárási pozíciókat. 2. Pénz-és kockázatkezelés 3. Pszichológia

Részletesebben

6. Hét 2010. Február 10. Szerda

6. Hét 2010. Február 10. Szerda Napii Ellemzéss 6. Hét 2010. Február 10. Szerda Összegzés Leginkább a Görögország megmentése körül forgó hírek befolyásolták a tegnapi pozitív hangulat kialakulását. Úgy néz ki, hogy az eurozóna tagjai

Részletesebben

TŐZSDEJÁTÉK FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TŐZSDEJÁTÉK FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TŐZSDEJÁTÉK FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV BEVEZETŐ A Tőzsdejáték az Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) által közösen működtetett a tőzsdei kereskedést egyszerűsített körülmények közt bemutató,

Részletesebben

2012.06.01.-2012.08.02.

2012.06.01.-2012.08.02. A NÖVEKEDÉSI ESZKÖZALAPOK TELJESÍTMÉNYE A PANNÓNIA NAVIGÁTOR SZOLGÁLTATÁS ÁLTAL HASZNÁLT PARAMÉTEREK TÜKRÉBEN 202.06.0.-202.08.02. EGYSÉG PRO EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ÉLETBIZTOSÍTÁS : 202. augusztus 06.

Részletesebben

Lehetőségek a tőzsdézésben Egy kis ízelítő...

Lehetőségek a tőzsdézésben Egy kis ízelítő... 1/9.oldal Lehetőségek a tőzsdézésben Egy kis ízelítő... Bevezető gondolatok: Szeretném bemutatni pár kép segítségével, hogy a tőzsdézésben igen nagy lehetőségek vannak. A grafikonokon bemutatott belépési

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

16. Hét 2010. április 21. Szerda

16. Hét 2010. április 21. Szerda Napii Ellemzéss 16. Hét 2010. április 21. Szerda Összegzés Az előző napi gyengeséget követően az európai indexek jelentős emelkedéssel kezdték a napot és a 1.5% körüli nyereséget a nap végére is sikerült

Részletesebben

Nagy Attila. Hogyan kereskedjünk. deviza- és részvénypiacokon kisbefektetőként rövid távon. Invest-Project Kft.

Nagy Attila. Hogyan kereskedjünk. deviza- és részvénypiacokon kisbefektetőként rövid távon. Invest-Project Kft. Hogyan kereskedjünk deviza- és részvénypiacokon kisbefektetőként rövid távon Invest-Project Kft. Tartalomjegyzék 1. Részvény, CFD, deviza alapismeretek - 13-1.1. RÉSZVÉNYEK - 13-1.2. CFD (Contract For

Részletesebben

15. Hét 2010. április 13. Kedd

15. Hét 2010. április 13. Kedd Napii Ellemzéss 15. Hét 2010. április 13. Kedd Összegzés A hét első kereskedési napja meglehetősen nyögvenyelősre sikeredett. Az európai mutatók stagnáltak, vagy minimális emelkedéssel vették a napot.

Részletesebben

A DEVIZAPIAC ALAPJAI

A DEVIZAPIAC ALAPJAI A DEVIZAPIAC ALAPJAI Mi lehet vonzóbb annál, mint egy olyan piacon kereskedni, amelynek a világon mindenki a szereplıje? A devizapiac talán az egyetlen piac, amely sohasem alszik, a kereskedés az egyes

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

Havi kitekintés November

Havi kitekintés November Havi kitekintés November Halóka Ádám Spekulatív trading vs Érték alapú befektetés. Nyereséges hónapot zártak októberben az amerikai legnagyobb kapitalizációjú részvényindex befektetői, hiszen az S&P500

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Mikor vásárolj, és mikor adj el a profit eléréséért?

Mikor vásárolj, és mikor adj el a profit eléréséért? Mikor vásárolj, és mikor adj el a profit eléréséért? A TŐZSDEI GRAFIKONOK ELEMZÉSE 1. Bevezetés A grafikonok elemzése még sosem volt ennyire népszerű. Ennek az az egyik oka, hogy manapság már olcsón lehet

Részletesebben

Bridge Wealth Management 1024 Budapest, Ady Endre u. 24 Tel: 3360524, Fax: 3360526 info@bwm.hu www.bwm.hu. Kifejezések forrása: Stockcharts.

Bridge Wealth Management 1024 Budapest, Ady Endre u. 24 Tel: 3360524, Fax: 3360526 info@bwm.hu www.bwm.hu. Kifejezések forrása: Stockcharts. Technikai Elemzés Szakmai Szótár Készííttetttte a Brriidge Wealltth Managementt csapatta:: Falluvégii Ballázs Noszttrraii Ádám Papadiimiittrropullosz Allexanderr Rácz Ballázs Abandoned Baby: Egy igen ritka

Részletesebben

A gyakorló feladatok számozása a bevezetı órát követı órán, azaz a második órán indul. Gyakorló feladatok megoldásai 1

A gyakorló feladatok számozása a bevezetı órát követı órán, azaz a második órán indul. Gyakorló feladatok megoldásai 1 A gyakorló feladatok számozása a bevezetı órát követı órán, azaz a második órán indul. Gyakorló feladatok megoldásai 1 1. A populációt a számunkra érdekes egységek (személyek, csalások, iskolák stb.) alkotják,

Részletesebben

ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK MIT NEVEZÜNK PONTNAK? Mi a devizapiac? Mik azok a deviza keresztárfolyamok? Mi a Bid/Ask spread?

ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK MIT NEVEZÜNK PONTNAK? Mi a devizapiac? Mik azok a deviza keresztárfolyamok? Mi a Bid/Ask spread? ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK Mi a devizapiac? A nemzetközi online kereskedési környezet a legnagyobb és legdinamikusabb tıkepiac a világon, napi 3200 milliárd dolláros forgalommal, melyen a nap 24

Részletesebben

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő Buda-Cash Brókerház Határidős piacok Sőre Balázs Határidős üzletkötő Elmélet A határidős ügylet célja, egy mögöttes termékben, adott időszak alatt bekövetkező, kedvezőtlen irányú árfolyamváltozás kockázatának

Részletesebben

Iceberg ajánlatok a BÉT-en Összefoglalás

Iceberg ajánlatok a BÉT-en Összefoglalás Iceberg ajánlatok a BÉT-en Összefoglalás A Xetra kereskedési rendszer bevezetésével a Budapesti Értéktőzsdén is elérhetővé váltak az iceberg ajánlatok. Az új ajánlattípus bevezetésekor a Kereskedési Bizottságon

Részletesebben

Budapest Live Trading Show. Birger Schäfermeier Private Trader Portfolio Manager bschaefermeier@quantcapital.de

Budapest Live Trading Show. Birger Schäfermeier Private Trader Portfolio Manager bschaefermeier@quantcapital.de Budapest Live Trading Show Birger Schäfermeier Private Trader Portfolio Manager bschaefermeier@quantcapital.de Profitábilis Daytrading Stratégiák Figyelj, és tanulj a profi tradertől! kereskedési alapszabályok

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

Vállalkozások pénzügyei

Vállalkozások pénzügyei Vállalkozások pénzügyei Készítette: Hutfleszné Horváth Katalin A Vállalkozások pénzügyei almodul egyik meghatározó területe a kalkulációs ismeretek. Az alábbiakat mindenekelıtt a tervezés szempontjából

Részletesebben

Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez. 2011. augusztus 2.

Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez. 2011. augusztus 2. Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez 2011. augusztus 2. Opciók: tegyük helyre a dolgokat! Bevezető A mindennapi kereskedésben mindeddig méltánytalanul mellőzöttnek bizonyultak az opciók,

Részletesebben

Tőke és pénzpiaci kereskedési stratégiák

Tőke és pénzpiaci kereskedési stratégiák BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi Menedzsment Szak Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Tőke és pénzpiaci kereskedési stratégiák Készítette: Mikó Dániel Budapest,

Részletesebben

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag QUAESTOR Fundamentális elemzés Segédanyag A vállalat számviteli elemzése A fundamentális értékeléshez minden esetben a pénzügyi adatok, számviteli kimutatások jelentik az alapot Az éves jelentésbl és a

Részletesebben

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Korreláció, regresszió Két változó mennyiség közötti kapcsolatot vizsgálunk. Kérdés: van-e kapcsolat két, ugyanabban az egyénben, állatban, kísérleti mintában,

Részletesebben

KERESKEDÉSI STATÉGIÁK A TECHNIKAI ELEMZÉS ALAPJÁN

KERESKEDÉSI STATÉGIÁK A TECHNIKAI ELEMZÉS ALAPJÁN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Tőzsde és pénzintézetek szakirány KERESKEDÉSI STATÉGIÁK A TECHNIKAI ELEMZÉS ALAPJÁN Készítette: Tolnay Lajos

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai változók Adatok megtekintése Statisztikai változók A statisztikai elemzések során a vizsgálati, vagy megfigyelési egységeket különbözı jellemzık

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Matematikai alapok és valószínőségszámítás Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Bevezetés A tudományos életben megfigyeléseket teszünk, kísérleteket végzünk. Ezek többféle különbözı eredményre

Részletesebben

BAMBUNEWS. A TraderBambu Klub legközelebbi összejövetelére október 22., csütörtökön este hat órától kerül sor a Lurdy-házban (SikerMix kávézó).

BAMBUNEWS. A TraderBambu Klub legközelebbi összejövetelére október 22., csütörtökön este hat órától kerül sor a Lurdy-házban (SikerMix kávézó). BAMBUNEWS A z Ú j B a m b u C h a r t s Szervusztok! A TraderBambu Klub legközelebbi összejövetelére október 22., csütörtökön este hat órától kerül sor a Lurdy-házban (SikerMix kávézó). A nap fő témája

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Üveggömb helyett Hogyan mőködik a fundamentális elemzés?

Üveggömb helyett Hogyan mőködik a fundamentális elemzés? Üveggömb helyett Hogyan mőködik a fundamentális elemzés? Somi András, CIIA vezető elemző KBC Equitas Cinkotai Norbert elemző KBC Equitas Mai menetrend Honnan származik a vállalat értéke? Hogyan dolgozik

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

Hol szálljunk ki, ha vágtat a bika? - Nyereséges pozíciózárási taktikák. Kell célár?

Hol szálljunk ki, ha vágtat a bika? - Nyereséges pozíciózárási taktikák. Kell célár? Hol szálljunk ki, ha vágtat a bika? - Nyereséges pozíciózárási taktikák Kell célár? A legnagyobb dilemmát sokak számára a nyereséges pozíciók zárása jelenti. A befektetők többsége sajnos hajlamos túl hamar

Részletesebben

Elemzések és ajánlások

Elemzések és ajánlások Fio o.c.p., a.s. Fio Elemzések és ajánlások A ČEZ célárának változása Ajánlás: Tartani Célár: 923 CZK 2011.04.28. Ajánlás változása VÉTEL-rıl TARTANI-ra A mai naphoz változtatjuk a ČEZ társaság ajánlását

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva Budapest, 2011.03.08. A határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása 2 3 A határidıs

Részletesebben

Makroökonómia - 3. elıadás

Makroökonómia - 3. elıadás Makroökonómia - 3. elıadás A makrogazdaság árupiaci egyensúlya 1 IM Y A makrogazdaság összjövedelme TERMELÉS termékek, szolgáltatások Fogyasztási javak Termelési célú javak Jövıbeli termeléshez Jelen termelésben:

Részletesebben

Trend. Szerződési feltételek

Trend. Szerződési feltételek Trend Szerződési feltételek Ügyféltájékoztató az itrend szolgáltatásról Az itrend szolgáltatás kizárólag a SIGNAL Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) azon befektetési egységekhez kötött életbiztosításai

Részletesebben

1. A piacokat befolyásoló események, pletykák, sentiment

1. A piacokat befolyásoló események, pletykák, sentiment BPForex Piaci iránytű 28. hét Pozitív hangulat az EU találkozó után tartós lesz? 1. A piacokat befolyásoló események, pletykák, sentiment... 1 2. A hét fontosabb chartjai... 2 3. A trend modell alapján

Részletesebben

47. Hét 2009. November 20. Péntek

47. Hét 2009. November 20. Péntek 1 Napii Ellemzéss 47. Hét 2009. November 20. Péntek Összegzés A nemzetközi piacok korrekciót látjuk világszerte, a távol keleti tőzsdék közül csak Shanghai zárt pluszban, (Nikkei -1,3%, Heng Seng 0,86%,

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként.

Részletesebben

The BetBulls tőzsdei részvényszűrő rendszer

The BetBulls tőzsdei részvényszűrő rendszer The BetBulls tőzsdei részvényszűrő rendszer ELŐADÁS ANYAG Tartalom 1.... Bevezető 2.... Menürendszer és ikonok 2.1.... Szűrő menürendszere 2.2.... Ikonok értelmezése 3.... A szűrő beállítása 3.1.... A

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti

Részletesebben

Európa-szerte nagy a baj - Fontos szintet tört a DAX

Európa-szerte nagy a baj - Fontos szintet tört a DAX Európa-szerte nagy a baj - Fontos szintet tört a DAX 2014. október 10. 11:33 Borzasztó napja volt tegnap az amerikai befektetőknek, a közelgő kamatemelés és a gyenge európai és kínai konjunktúrával kapcsolatos

Részletesebben

Készletgazdálkodási módszerek ÚTMUTATÓ 1

Készletgazdálkodási módszerek ÚTMUTATÓ 1 Készletgazdálkodási módszerek ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti Corvinus Egyetem, Logisztika

Részletesebben

Elemzések és ajánlások

Elemzések és ajánlások Fio o.c.p., a.s. Fio Az RWE AG fundamentális elemzése Elemzések és ajánlások Ajánlás: akkumulálni Célár: 51,- EUR 2011.04.29. RWE AG Új ajánlás akkumulálni Elızı ajánlás akkumulálni Új célár 51,- EUR Elızı

Részletesebben

Bridge Wealth Management 1024 Budapest, Ady Endre u. 24 Tel: 3360524, Fax: 3360526 info@bwm.hu www.bwm.hu

Bridge Wealth Management 1024 Budapest, Ady Endre u. 24 Tel: 3360524, Fax: 3360526 info@bwm.hu www.bwm.hu Leírás a Technikai Elemzések értelmezéséhez 2005.. deccemberr 12.. Alábbi leírásunkban a Bridge Wealth Management Kft. technikai elemzéseinek olvasásához és értelmezéséhez nyújtunk segítséget. Ha további

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

Jogi rendelkezések a CAPITAL PARTNERS a.s. társaság befektetési ajánlataihoz

Jogi rendelkezések a CAPITAL PARTNERS a.s. társaság befektetési ajánlataihoz Jogi rendelkezések a CAPITAL PARTNERS a.s. társaság befektetési ajánlataihoz Befektetési ajánlatok a jogi előírásokkal összhangban, legfőként a Törvénykönyv sz. 114/2006 cikkely alapján, a befektetési

Részletesebben

Egyszerű opciós stratégiák és ProTrader platformkezelés

Egyszerű opciós stratégiák és ProTrader platformkezelés Egyszerű opciós stratégiák és ProTrader platformkezelés Az első részben ismertettük az opciók általános tulajdonságait, előnyeit, hátrányait. Általánosságban, még azt lehet hozzátenni, hogy bár nem egyszerű

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf Budapest, 2009.10.08. Idıpontváltozás Technikai elemzés: 2009.10.15 Fundamentális elemzés: 2009.10.22 2 A Határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek

Részletesebben