JUHÁSZAT HOMORÓDALMÁSON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JUHÁSZAT HOMORÓDALMÁSON"

Átírás

1 14-todor_01-HAZEMBER 23.qxd :09 Page 231 Tódor Enikõ JUHÁSZAT HOMORÓDALMÁSON A juhot valamikor ezer éve a muflonból házasíthatták Délnyugat-Ázsiában, ahol hét-nyolc ezer évvel ezelõtt már gyapjáért is tartották. Az ókori Róma állattenyésztõi finom gyapjas juhokat nemesítettek, és terjesztettek el az egész birodalom területén. A régészeti leletek tanúsága szerint a juhtartás a Kárpát-medencébe a Balkánon keresztül érkezett több hullámban az újabb és újabb keleti népcsoportokkal. A 16. század végére Erdélyben különleges jogállású juhtartó falvak jöttek létre. Ezeket nem terhelték a jobbágyok kötelezettségei, kedvezõbben adóztak és önállóan élhettek. Vlach juhászoknak nevezték õket és különbözõ népcsoportokhoz tartoztak, úgy, mint románok, ukránok, lengyelek, szlovákok, magyarok stb. Juhaik fajtája a 18. század közepéig racka és cigája volt. Ezek gyapja fõként durvább posztókészítésre volt alkalmas. 1 A transzhumáló, 2 vagy félnomád, penduláris 3 pásztorkodás volt rájuk jellemzõ. A gazdasági juhászat a textilipar fejlõdésével terjedt el a 18. századtól. Ebben az idõben nyugati pásztorok jelentek meg nálunk is finomabb, rövidebb szõrû juhokat 4 hozva magukkal, hatásukra a juhászok az ország nyugati részén céhekbe tömörültek. Õk hozták magukkal a juhászkampót, ami Erdélyben máig sem használatos. A 20. század elejére már tudományos alapon mûködött a textilipar érdekeinek alárendelt gazdasági juhászat. A fésûs gyapjú elõállítása a posztógyapjúétól alapvetõen különbözõ juhgazdálkodást igényelt. 1. kép. Juh fejés az esztenán (B. TÓDOR Enikõ felvétele, 2011) 1. A tanulmány a K (Erdély néprajzi képe a században. Alapkutatás a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységéhez) és a K (Tradíció és modernizáció Erdély néprajzi képének változásában a században. Alapkutatás folytatása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély épületegyütteséhez) számú OTKA kutatások keretében zajlott. 2. Legelõváltó. 3. Ingázó. 4. Birka. 231

2 14-todor_01-HAZEMBER 23.qxd :09 Page kép. Homoródalmás (B. TÓDOR Enikõ felvétele, 2011) A népi juhászattal foglalkozó szakirodalom meglehetõsen kiterjedt. BELLON Tibor, 5 BENCSIK János, 6 BÉRES András, 7 FAZEKAS Mihály, 8 GUNDA Béla, 9 GYÖRFFY István, 10 KOVÁCS Endre, 11 NAGY Veronika, 12 PALÁDI-KOVÁCS Attila, 13 RODICZKY Jenõ, 14 SZI- LÁGYI Miklós, 15 TÁLASI István, 16 TRIPOLSKY Géza 17 fõként az alföldi juhászatról írtak hosszabb-rövidebb tanulmányokat. Az erdélyi anyag szegényesebb. Erre nézve fõként TARISZNYÁS Márton, 18 SZENTIMREI Judit 19 és TÁRKÁNY-SZÛCS Ernõ 20 munkáira hagyatkozunk. Megállapítható, hogy a juhtartással kapcsolatos egyes elnevezések különbözhetnek ugyan, de fõbb vonalaiban nagyon hasonló módon folyt a juhászat a különbözõ vidékeken. Homoródalmás fekvése és környezeti feltételei ideálisak a juhászat számára. A falu a Székelyföldön, ezen belül a Kis-Homoród mentén, a Hargita lábánál fekszik, közel a Szászföld határához. Határa a környékbeli településekhez képest nagy, hektár területû, 22 km hoszszú és 5 8 km széles. Észak-keleten felnyúlik egészen Csíkszeredáig, a 115 hektár lakott területen kívül magában foglal 3976 ha erdõt, 3840 ha legelõt, 2385 hektár kaszálót és 909 hektár szántót. Az állatállomány számára a falutól távol esõ erdei kaszálókon nyári szállásokon, ahol pajtákat építettek, tehát az un. pajtás helyeken folyt a szénacsinálás (3. kép). A faluban tartott legelõre hajtott állatok a juh, tehén, kecske, ló, ökör, tinó, borjú és disznó volt. Minden családnak volt tehene. A családi szükségletet meghaladó tejmennyiséget a faluban mûködõ két tejfeldolgozással foglalkozó családnak adták el. A Gábor és a Barra családok vajat, sajtot és túrót készítettek a tejbõl. Legfontosabb termékük a sajt és a túró volt. Az almási túró keresett volt Székelyudvarhely, Csíkszereda, Brassó piacain. 5. BELLON Tibor BENCSIK János BÉRES András FAZEKAS Mihály GUNDA Béla GYÕRFFY István KOVÁCS Endre NAGY Veronika PALÁDI-KOVÁCS Attila RODICZKY Jenõ SZILÁGYI Miklós TÁLASI István TRIPOLSKY Géza TARISZNYÁS Márton KÓS Károly SZENTIMREI Judit NAGY Jenõ TÁRKÁNY-SZÛCS Ernõ

3 14-todor_01-HAZEMBER 23.qxd :09 Page kép. Pajtás hely a Vargyas patak völgyében (B. TÓDOR Enikõ felvétele, 2004) 4. kép. Kocsányos tarló (B. TÓDOR Enikõ felvétele, 2011) Homoródalmáson a mai napig meghatározó az állattenyésztés. A valamikor hét faluból kialakult szeges szerkezetû településen sajátos falu-szerkezet figyelhetõ meg, az úgynevezett tanórok rendszer, ami ugyancsak az állattartás hagyományára utal. A faluban több tanórok található, ezek lakóépületekkel körbezárt területek, ahol az egyes porták végeiben lévõ bennvaló földterületek zárt mezõt alkotnak, míg a fõleg fából, illetve szász hatásra kõbõl épített házak szinte várfalként veszik körül az egész területet. Az archaikus földmûvelési mód maradványai lehetnek a falu határában még nemrégiben is látható, földbe vájt gabonatároló vermek éppúgy, mint az égetéses legelõtisztítás sajnos, máig fennmaradt szokása. A gyûjtött adatok alapján négy idõszakot különböztetünk meg az almási juhászat századi történetében ig az ugarolásos gazdálkodás volt jellemzõ, 1948-tól 1962-ig a hegyi legelõket használták, 1962-tõl 1990-ig a kollektív gazdálkodott, ma pedig megvásárolt és bérelt kaszálókon folyik a takarmány megtermelése. Juhászat 1948-ig A 20. század elején még a háromnyomásos gazdálkodás volt jellemzõ Homoródalmáson, és ez is maradt egészen 1948-ig. A terület harmadán kalászosokat, harmadán kapásokat termesztettek, harmadán pedig a juhok legeltek, ez volt a nyomás. A nyomásba kerültek a következõ évben a kalászosok, a kalászosok helyére a kapások, a kapások helye 5. kép. Esztena (B. TÓDOR Enikő felvétele, 2011) 233

4 14-todor_01-HAZEMBER 23.qxd :09 Page kép. Juhok a kosárban (BERECZKI Ibolya felvétele, 2010) nyomás maradt. A legeltetés a legelõkön és a nyomáson történt. A falu határában voltak a szántók, a falutól távolabb fekvõ legelõkre két csapás vezet ki a faluból. A legelõknél távolabb voltak a kaszálók, majd az erdõk. A nyomáson21 legeltek tehát a juhok. A nyomást a földek gazdái a nyár folyamán megszántották, így a juhok a gyökereket is kirágták, a ganyé is jobban elvegyült a talajban. A kalászosok aratása után szabadul fel a tollóhatár (tarló), ahova ezután a tehéncsordát hajtották legelni. Ezzel egy idõben a juhok a nyomásról, ahol már elfogyott az élelem, a tehenek legelõjének egy részére mehettek. A nyomást felszántották, és búzával vetették be. A kapások betakarítása után a tehenek mentek a kocsányosba, (kapás tarlóra) és a juhok a kaszálókra. Az 1941-es népszámlálási adatok szerint 2672-en éltek Homoródalmáson. A faluban hatszáz aktív család élt, az állatállomány 4 5 ezer juh, kecske, 700 szarvasmarha és 600 ló volt. Mivel a faluban mindenkinek volt juha, a nagyobb juhos gazdák közül akik juhval ketten összeálltak, és a kisebb gazdák juhainak õrzését is vállalták, így alakultak ki a 200 juhból álló nyájak, vagy ahogy Almáson nevezik: seregek.22 Egy juh 60 liter tejet ad egy szezonban, és 5 liter tejbõl lesz egy kiló sajt. A nyájak tavasztól õszig az esztenán23 voltak. A pásztorok tavasszal az esztena24 felépítésével kezdik a munkálatokat. Az esztena a juhok és a pásztorok szálláshelye. Az esztenán általában két kisebb szétszedhetõ deszkaépület található, egy, ahol a sajtot tartják, a másik a füstös, ahol az ordát készítik, és maguknak fõznek 7. kép. Éjszakai hálóhely a kosár mellett (B. TÓDOR Enikõ felvétele, 2011 ) Mellettük van a kosár, ahol az állatok éjszakáznak. Ez lészákkal25 kerített akkora terület, ahol az állatok éppen elférnek. A lésza26 4 m hosszú és 1,5 m széles téglalap alakú vékony deszkákból, vagy rudakból összeszegezett ke- 21. A közeli szántóföld egyharmadán. 22. Az Alföldön falkának nevezik. 23. Esztena: szláv eredetû szó, a juhok számára a legelõn szállásul szolgáló bekerített területet jelenti, tágabb értelemben hozzáértik közvetlen környezetét is a hordozható faépületekkel együtt, így magát a kerített részt kosárnak nevezik. ñòåíà=fal (orosz). 24. Bálványosváralján: isztina. 25. Léckerítéssel. 26. A Hortobágy környékén drankának nevezik. 234

5 14-todor_01-HAZEMBER 23.qxd :09 Page kép. Fejõ lyuk a kosáron (B. TÓDOR Enikõ felvétele, 2011) 9. kép. Ordafõzõ üst (B. TÓDOR Enikõ felvétele, 2011) 10. kép. A kerenta használata az esztenán (BERECZKI Ibolya felvétele, 2010) 11. kép. Kutya a sereg mellett (B. TÓDOR Enikõ felvétele, 2011) rítéselem, amit hordozni lehet Körülötte két vagy három ládaszerû zárt fekvõhely van, ebben egy-egy ember alhat úgy, hogy ha éjjel a kutyák jeleznek, azonnal talpon lehet. A négyszögletû kosarat három oldalának áthelyezésével néhány naponta tovább viszik, hogy a földet a juhok megtrágyázzák. Ezt nevezik kosarazásnak.27 A juhokat hajnalban fejés után terelik legelni, délre visszahajtják õket fejni, a meddü28 juhokat külön kosárban tarják, és külön járnak velük. Esténként is fejnek és a hûvösön még fejés után is legeltetnek egyet. A fejés a fejõlyukaknál történik. A juhászok fejõszéken ülnek, a csapóajtót a térdükkel tartják csukva, míg az elõttük lévõ juhot fejik, azután eresztik a következõt, a hátsó lábánál fogva maguk elé húzzák fejni. A juhokat a monyotor hajtja a fejõlyukakra. A megfejt juhokat eleresztik, azok a kosár körül maradnak. A fejés módját részletesen ismerteti Faggyas István:29 Bal kézzel megfogják a tõgyet a tövénél, jobb kéz hüvelyk, mutató (esetleg középsõ) ujjával a csecsrészt húzogatják, amitõl megered a tej. Ezután két kézzel enyhén összenyomják a tõgyet, amivel kinyomják a tejet a két csecsrészen. Végül kicsavaró-fejõ mozdulatot végeznek. Az esztenán a tej feldolgozására használt edények a következõk voltak: fejõveder, putina, kerenta és az ordafõzõ üst. A fejõveder hasított fenyõfából készült, a putina 60 literes fedeles faedény, aminek az alja szélesebb és felfelé keskenyedik, ebben oltották meg a tejet. A megalvadt tejet kézzel összetörték, és a kezüket az öszszetört alvadékban nagyon óvatosan mozgatták úgy, hogy az alvadék a kezük melegétõl összeálljon egy tömbbé, majd ezt a nagy tömböt a sajtruha segítségével a kerentába emelték. A cövekelt asztalon lévõ kerenta szolgált tehát a sajt elkészítésére, ide vették ki a putinából az összetört és utána összegyûjtött alvadékot, és ebbõl készült a sajt. Az alvadék kiszedésére és formázására szolgáló sajtruha gyéren szõtt vászonból készült.30 A kerentában szétnyitották a sajtruhát, és alaposan átgyúrták az anyagot. Ezután a sajtruha segítségével for Az Alföldön drankázás, ott háromnaponként forgatták, esõs idõben naponta, hogy ki ne tapossák a juhok a füvet. BENCSIK János. Meddõ. FAGGYAS István Érdekes megjegyezni, hogy például Kunmadarason és a Hortobágy északi területén is kimerték az alvadékot a vászonra, nem a kezük melegével gyûjtötték egybe a sajtot. A túrót ott is az almásihoz hasonlóan csinálták. 235

6 14-todor_01-HAZEMBER 23.qxd :09 Page kép. A kész puliszka (B. TÓDOR Enikõ felvétele, 2011) mázták a sajtot, és úgy helyezték el, hogy tudjon belõle folyni a savó. A kerentából a savó a rézbõl készült kicinezett ordafõzõ üstbe folyt ki. A sajt az alvadék többszöri átgyúrásával készült, a fennmaradó zsendicébõl fõzik az ordát, amit az ordás zacskóba tesznek, azután már csak az állati élelemként használatos savó marad. A sajtruhából kivett sajtot szellõs helyen, polcokon szárították. Az érett, legalább egy hetes sajtból készülhetett a túró. A sajtot felszeletelték, hidegvízbe rakták, és állni hagyták egy éjszakát. Másnap kiszedték a vízbõl, és egy vászonzacskóba rakva jól kinyomtatták belõle a vizet. Ezután ledarálták húsdarálón és megsózták, majd jól öszszegyúrták. Szent János napig a sajt felét minden gazdának ki kellett vennie, hogy a juhásznak ne legyen a sajttal gondja, mert addig több a tej, mint azután A juhok mozgását kutyák szabályozzák, õk védik az esztenát vadállatoktól és idegenektõl egyaránt. Egy-egy esztenán kutya is lehet, jobbára korpán és savón élnek, de olykor egy-egy gyengébb állat levágásakor nekik is jut hús. A juhászok báránybõr subát viseltek, ami esõtõl, széltõl megvédte õket. Öltözetük gyapjúból volt, vastag condrát viseltek, ami posztóöltözet volt, kapcát és bocskort, amit maguk készítettek. Nyáron kis karimájú kalapot, télen kucsmát hordtak, ezt Almáson báránybõr sapkának neveztek. Élelmük fõként tej, sajt, túró, szalonna volt, amit puliszkával, vagy a faluból kapott kenyérrel fogyasztottak. A puliszkát minden nap egyszer vagy kétszer is fogyasztották tejjel, túróval, de a juhtokány mellé is gyakran volt köret. Az esztenán a bács 31 csinálta a sajtot, és õ is fõzött a juhászoknak. Egyszerû kiadós ételeket fõztek Reggelire puliszka, tejjel, túróval. A tarisznyába szalonnát, hagymát és kenyeret pakoltak, napközben ezt ették a juhsereg mellett. Este valamilyen fõtt ételt, amit vagy a bácsné vitt ki az esztenára, vagy a havasi legelõkön levõ esztenákon a bácsok maguk fõztek. Ezek az ételek leggyakrabban a fuszulyka leves, pityóka tokány, kukerca puliszkával, oltott juhtej puliszkával, salátaleves ordával, tokányleves juhhússal voltak. Reggel és este mindig puliszkát fõztek, ez a kenyér pótlására szolgált, de alkalomadtán, ha nem volt kenyér, a tarisznyába is hideg puliszkát tettek a túró mellé. A bács hetente legalább egyszer bevitte a sajtot a faluba, és onnan hozta az élelem utánpótlást: zöldséget, kenyeret, sót, fûszereket. A meddõ juhok legeltetéséért 4 5 liter gabona volt a bér. Régen a fejõ pakulár bére naponta napi egy kiló sajt ára volt, a monyotor bére egy kiló orda ára volt. 32 A nyomáshatárban esztena volt, db juhval. Mindegyik esztena azoknak a földjén volt, akiknek a juhait abban a seregben õrizték. A kosarakat kétnaponta forgatták, 33 így egy hét alatt körülbelül 40 ár földet ganyézott meg a nyáj. Az egyes gazdáknak 10 juh után járt egy hét ganyézás. A gazda, akinek a földjét azon a héten kosarazták, legalább egyszer fõtt ételt vitt az esztenára, és adott egy véka kukoricalisztet, egy kenyeret meg egy darab szalonnát a juhászoknak. Egy esztenán négy ember dolgozott: a bács, két pakulár 34 és egy monyotor. 35 A bács volt, aki a juhokat a gazdáktól elvállalta, a pakulárokat, és a monyotort felfogadta, a sajtot készítette, értékesítette. Ha két ember vállalta a bácsságot, akkor, mivel az év folyamán a tej mennyisége változik, a vállalkozók a hasznon úgy osztoztak, hogy egyik héten egyiküké, a másikon másiké volt a jövedelem. A pakulároknak naponta egy kiló sajt árát adták, a monyotornak egy kiló orda árát az ellátáson kívül. Az esztenák építésében és költöztetésében az érintett gazdák segítettek. Minden 10 juhra 4 méter lészát és két karót kellett adniuk. Õk voltak az úgynevezett cimborák. Maguk közül cimborabírót választottak, aki a báccsal tartotta a kapcsolatot. Almási családok nevei, akik közül régen a bácsok kikerültek: Rácz, Deák, Lurcza, Sándor, Juon, Soós, Mátyás, Tódor, Kádár, Kusztora, Szász stb. Minthogy kétezer embert az ezer hektáros szántóföld nem tartott el, többen vállaltak pásztorkodást a közeli Szászföldön is. A legeltetett juhok Szent György naptól Szent Mihály napig 14 kg sajtot adtak, amibõl 6 7 kg járt a gazdájuknak, a többi a bács bére volt. Szent János napkor a gazdák kimentek az esztenára, hogy meggyõzõdjenek a tejhozamról. Ha a juh egy fejéskor nem adott legalább 1 deci tejet, akkor a juhot félre rótták, ami azzal járt, hogy a gazda abban a szezonban csak fele annyi sajtot kapott rá. A megfelelõen tejelõ juhra úgy mondták: kiróttuk. Ez jelentette azt, hogy megfelelõen tejel. 36 A még meddõ juhokért a gazdájuknak gabonában kellett bért fizetniük a legeltetésért, az árviszonyoktól függõen például 4 5 liter törökbúzát egy szezonra. Az egyik adatközlõm szerint (T.M.) akkor régön mind szálas juhok voltak, inkább gyimösi fajták, a berkék csak 1940 után kerültek ide, a berke nem szereti a pajtát, õ azt szereti, 31. A juhászok vezetõje egy-egy esztenán, a tulajdonos, vagy annak megbízottja. 32. Doroszlón, ahol uradalmi juhászok voltak, ún. kommenciót kapott a bacsu, amit nem lehet összehasonlítani az almási juttatásokkal. 33. Változtatták a kosár helyét. 34. Pásztorok, akik a juhnyájjal járnak és fejnek. 35. Általában fiatal gyermek segítség, aki a juhokat a fejõlyukra hajtja, és segít az esztena körüli munkákban. 36. Érdekességként jegyzem meg, hogy Homoródalmáson a rovás fogalmán ezt értik, nem a rovásírást. 236

7 14-todor_01-HAZEMBER 23.qxd :09 Page kép. Szénacsinálás a pajtás helyen (BARDÓCZ András felvétele, 2009) hogy örökké künn legyen. Osztán a legelõ mindegy volt nekik, eisze a berke még szívósabb állat így legöltetés szempontjából, a húsa tömörebb. A gyapja sem igen kevesebb, attól függ, hogy, hogy van kúrálva a juh az es attól függ. A juhokat nap után nyírták június elsõ két hetében, és az tartották hogy a gyapjú alól való sajt zsírosabb. Gyapjú haszna a meddü juhoknak is volt, a gyapjú értékes és kelendõ alapanyag volt. A juhokat a gazdák nyáron nyírták, vagy nyíratták, a gyapjúból a juhász nem részesült. Az õszi õrzésért juhonként egy-két liter kukoricát kaptak, vagy egy-két leit, a lábbeli szaggatásért, amit bocskorpénznek 37 nevezek. A juhászoknak abból is keletkezett némi jövedelme, hogy õsszel, a tollóhatáron is vállaltak kosarazást. 38 Tódor Albert adatközlõm, édesapám errõl így beszélt: Én odaadtam egy hatvékás, negyvenáras földet, hogy ganyézza meg a bács, mert már a gazdákét megganyézta. Megganyézta nekem harmadába, vagy felibe, ami azt jelentette, hogy a következõ évi terménynek a harmada, vagy a fele az övé volt. Ezzel pótolta a bács azt, hogy neki nem volt ideje a föld megmunkálásával foglalkozni, vagy nem is volt földbirtoka. A legeltetett állatok területigénye úgy alakult, hogy a szarvasmarháknak (amiket számos állatnak neveztek, mert az õ legelõigényüket számították az egységnek) egy hektár legelõ kellett, és tíz juhnak is ugyanannyi. 39 Akinek nem volt elegendõ közbirtokossági joga az állatai legeltetéséhez, annak nyári fûbért kellett fizetnie. Ezt a legelõk karbantartására használták fel. 40 Az állatok téli tartásához a szénát távoli kaszálókon csinálták. A kaszálók, a nyári szállásokkal 7 10 kilométerre, vagy annál is távolabb voltak a falutól, ahova a családok egy része a szénacsináláskor két-három hétre hátraköltözött. Ide a kecskéket is magukkal vitték, a tej miatt. Minden nagyon távoli helyet is megkaszáltak, olyanokat is, ahol a legeltetés nem volt lehetséges (bükkösök között, 2 3 hektáros mocsaras lápos területeket stb.) 1946-ban nagyon szûk termés volt a nagy szárazság miatt, Tódor Mihály adatközlõm így mesél. Akkor egész télön kijártunk mû es más es mert nem volt takarmány, vágtuk a gyertyánfát annak akkora rügye volt, hogy még a zabnál es nagyobb rügye volt oztán azt ették és volt eltéve õsszel cserefalapi abból egy kicsit. A cserefa olyan sokáig zõden maradt, hogy egész télen olyan zöld volt, hogy nagy kaszajokba raktuk s onnan hánytuk szerte széjjel a juhoknak s leették róla. Osztán rea vótak szorulva. Deák Györggyel voltunk az Isten nyugossza mert õk ott voltak örökét, nyárba es együtt vótunk. Mentünk Izsák mezeire Izsák mezeje úgy megvolt etetve, hogy olyan volt mint ez az asztal, a szõrfüvet úgy megették volt egész õszön, me január 1-én lett volt hó addig nem volt hó, örökké fekete volt a fõd. Nagy szerencse volt kimentünk Izsák mezeére és ide a katlanyokhoz felfelé, ott voltak a nagy lomos gyertyánfák, ott felmentünk végig s estefelé ott fenn békerültünk a karé alá és ott olyan fiatal cserefák voltak a lapi mind rajta volt úgy ették azt es, hogy mind a sarjút, rea vótak szorulva, mert nem kaptak epe epe úgy. 37. Az alföldi pásztorok annak idején ún. bocskortejet kaptak. 38. JANÓ Ákos Érdekes megjegyezni, hogy itt a kosarazás azt jelenti, hogy a kosarat, (a lészákkal kerített területet) a trágyázás érdekében más és más helyre állítják. Ettõl eltérõ jelentésû a kifejezés Janó Ákos szerint egyes magyar falvakban. Szankon és Móricgáton a kosarazás kifejezés azt jelentette, hogy mikor már nem lehetett kihajtani a birkákat legelni, kosárban hordták nekik a takarmányt. 39. Bálványosváralján 3 4 juhnak jutott egy hold. 40. Források, vályúk takarítása, bokorirtás, elerdõsödött legelõkrõl a fák kitermelése stb. 237

8 14-todor_01-HAZEMBER 23.qxd :09 Page kép. Gyümölcsfákkal beültetett terület (B. TÓDOR Enikõ felvétele) A juhok számba adásakor a gazdák a juhaikat jellel látták el, ami a leggyakrabban különbözõ fül-jel volt (például jobb lyukas, elõl hátul vágott stb.), a füljelek használata a gazdacsaládoknál öröklõdött. 41 Juhászat a kollektív gazdálkodás idején Almáson a nyomáshatár 1948-ban megszûnt. Ez a változás lényegében csak a legeltetés helyszíneit érintette. Jelentõsebb változást hozott a kollektív megszervezése. Homoródalmáson 1962-ben alakult meg, és 1990-ig mûködött a kollektív. 42 Ez idõ alatt a faluhoz közeli területeket kivétel nélkül, és a távolabbiakból is sokat intenzív termelésbe vontak és szántóként hasznosítottak, gyümölcsfákkal ültették be Talajjavítással kaszálókat és legelõket is igyekeztek szántóvá alakítani. 43 A szántókon búzát, árpát, rozst, kukoricát, takarmány- és cukorrépát, krumplit, lent termesztettek. A földek nagy részét gépekkel és állati erõvel, kisebb hányadát kézzel mûvelték meg. Ezzel a legeltetési szokások is megváltoztak. A juhállomány jelentõsen csökkent. Ennek legfõbb oka az volt, hogy a kollektív megalakulásának hírére sokan megszabadultak az állataiktól, nehogy ingyen kelljen beadják a gazdaságba. A kollektív elõtti években 7000 juh volt Almáson, a kollektív megalakulása után 1975-re legfeljebb ötezerre tudták felszaporítani, amiben közrejátszott a közös tulajdon szemlélet is. A tehén, tinó, kecske és borjú csordák mellett a juhok legeltetésére is külön területeket használtak. A kollektív megalakulásakor 5 fejõs juh sereg (nyáj) volt ben, amikor adatközlõm került a juhgazdaság élére, akkor már 9 fejõsjuh sereg volt (kb. 300 juh egy seregben). Ezek mellett ott voltak a meddõ seregek is. Meddõ juh körülbelül fele annyi volt, mint fejõs. Ha például 200 fejõs volt, akkor 130 meddõ. A meddõ seregek még távolabbi legelõkön jártak. A juhászok a kollektív ideje alatt is azok az emberek voltak, akik az elõtt is foglalkoztak juhászattal. Az almásiak mellé hoztak románokat is, hiszen az almásiak nagy számban mentek ebben az idõben városra az iparba dolgozni. Tódor Mihály 88 éves adatközlõm szerint Hát innét Almásról vótak Mátyás Mihály, Soós Mihály, Pál Mihály és a családjaik, de osztán õk es ki kezdtek öregedni, de osztán román vót a legtöbb. Az vót a legnagyobb baj, hogy nem tudtam rományul, s õk nem tudtak magyarul, s aztán kézzel, s lábbal valahogy eligazodtunk. Sokáig vótak itt, olyan rományok es vótak, hogy 4 5 esztendeig vótak itt, s hozták magukkal a szógáikat es õk. És osztán baj vót met nekik vót örökké db juh és itt csak 10 db vót megengedve a juhászoknak a tartásra és osztán ezétt osztán még sokszor kellett hazudjak es a vezetõségnek. Az az egy szerencse, hogy olyan vót a vezetõség, hogy csak elé felé láttak, sem jobbra, sem balra nem láttak me ha tudtak volna nezni mindenfelé, akkor én örökké hazugságba maradtam vóna. Sokszor el kellett menni juhászé, kerestük a juhászt. Szerencsés vótam én ezökkel a Pál Mihályékkal mer olyan embörök vótak Isten nyugtassa a poraikban, hogy õk akár hány juh maradt, elvállalták. Olyan is vót, hogy négy fejõ serög vót a kezökön, s akkor vót két fia, akik olyanok vótak, hogy ha békerültek a faluba, akkor osztán két-három nap 41. Doroszlón festett, égetett (sütés) füljegyeket is használtak vagy disznódrót a fülekbe. 42. OLÁH Sándor. 43. Hasonló jelenségrõl panaszkodtak Doroszlón, ahol erdõn, árterületen is legeltettek, de egyre jobban eluralták azokat is a szántók. 238

9 14-todor_01-HAZEMBER 23.qxd :09 Page kép. Fejés a kosárnál (BERECZKI Ibolya felvétele, 2010) múlva kerültek vissza. Hitvány öreg kénlódott ott egy, egy gyermökkel mivel. De úgy es valahogy megvót csak a vót a helyzet, hogy nem vót termelés. Aztán Ceausescu-nak az Isten áldja meg nem lehetött eleget termelni semmibõl se. A kollektív ideje alatt téli takarmánynak egy juhra 2 kg takarmányt 44 számoltak, kaptak abrakot, de csak 20 dekát egy juh naponta, ami nagyon kevés volt. A berbécsek 45 valamivel többet kaptak. 46 A brigádosnak nyáron is vezetnie kellett a fogyasztási naplót, és hónap végén leadni, ami sok idejét emésztette fel. A juhok ig a havasi legelõken voltak, ott épített a kollektív szajvánokat 47 és a teleltetésük is ott történt. A szénát, amit a Vargyas völgyében és a távoli helyeken csináltak, a szajvánok mellé szállították, és ott rakták nagy kaszajokba (kazal). Az volt a juhok téli takarmánya. Volt, amikor ez a takarmány mennyiség nem volt elég, akkor a szomszéd faluból vásároltak és szállították oda szekereken. Nyáron a legeltetés is ott történ a falutól távoli legelõkön. Itt esztenát építettek a juhászok, ami a szálláshelyük és a tejfeldolgozás helye is volt A legölõk fel vótak osztva például Vargyasódalában úgy es vót, hogy 4 serög vót s azoknak a meddüje. Merkemegett, a Felesbe, Hosszúmezõn (az egyik legtávolabbi legelõ, kaszáló) a meddü serögök, Hegyasalatt, Almásfejin. Még kellett nezni azt es, hogy a kút (forrás) ne legyen messze az esztenától, hogy legyen ivóvíz az embereknek és az állatoknak, a mosogatásra fõleg. (T. M.) A szajvánok elhelyezésérõl a következõképp emlékezik vissza Mihály bácsi: Hát osztán Kõalatt vót két szajván, Kõmezeibe es vót, Vargyasban vót az Aladáré félén három a Felszegién és a Bodorén es volt egy, akkor a Tikosién és Kajmácába három, sok volt, no. 12 db szajván volt akkoriban a határban, egy szajvánban juhot lehetet télen teleltetni. A juhászok bérezése a következõ volt. Egy részük mind leadta a sajtot és a munkabért pénzben kapták, meg. Ez az akkori minimál bér volt, 1400 lej. A többi juhászok hét kiló sajtot adtak le fejõsjuhonként a gazdaságnak, a többi sajtot õk értékesítették és az volt a jövedelmük. A gazdaságnak nem volt jövedelmezõ, ha pénzben fizette a bért, mert a bács nem gondoskodott a kellékekrõl, és a sajtot is a gazdaság kellett értékesítese. Ezzel több volt a kiadás, míg, ha a juhászok a sajt egy részét adták le, akkor maguk kellett gondoskodjanak oltóról, sajtruháról, ordás zacskóról, mindenrõl. Adatközlõm szerint ha a bács jövedelme a sajtból származott, akkor: Inkább jobban utánok jártak nyári idõszakban, a járás erõsen béfolyásolja a tejezést, hogy-hogy takarmányozzák, s hogy, hogy élelmezik nyárba õköt, ha altassák nappal a juhokot az árnyékba akkor tej kicsi van. (T. M.) Ahhoz, hogy a megfelelõ mennyiségû tej legyen, nagyon fontos volt, hogy hogyan legeltetnek, merre járnak a juhokkal. Ha a juhásznak nem fûzõdött érdeke a tejhozam növeléséhez, akkor nem úgy teljesítette a feladatát, ahogy az elvárható lett volna. A bárányszaporulatból és a gyapjúból a pásztorok nem részesültek. Az esztenák és a falu között a bácsok szekérrel közlekedtek. Hetente legalább egyszer mentek be a faluba. Bevitték a sajtot és élelmet hoztak maguknak az esztenára. 44. Széna. 45. Kosok. 46. Megjegyzem, hogy rendes körülmények között egy juhra legalább napi 3 kg takarmány kellene. 47. Hodály. 239

10 14-todor_01-HAZEMBER 23.qxd :09 Page 240 A szajvánok környezete kaszáló volt, ott csak teleltek a juhok. Május elseje után mentek ki a kaszálókról a legelõkre, és õsszel sarjúcsinálás után szabadultak be a kaszálókra. Nyáron a juhok nem a szajvánokban éjszakáztak, hanem a legelõn épített esztenákban, akár csak a kollektív elõtti idõkben. A fejõedények régen fából készültek (még van, aki ma is azt használ) mert azt mondják, abban nem hûl olyan hamar ki a tej mint a mûanyag és a fém edényekben. A tisztítását súrlókefével és forró vízzel végezték, utána kiszárították. A tejfeldolgozás a kollektív alatt is úgy történt, mint a korábbi idõkben. A gyapjú mennyisége egy juhon általában lehetött két kiló, de vót olyan es amelyikrõl több lejött. Osztán még úgy es vót, hogy a gazdaságéról még nem jött le két kiló se, elhullatták, gyengébbek vótak. Úgy ahogy mondjuk a gondozástól függ minden: a tej, a bárány, a gyapjú. (T. M.) A havasi legelõkön tartott juhokat õsszel, ahogy egy-egy nagyobb tarló felszabadult, oda hajtották. A tarlót kosarazták, hogy ganyézzák a földeket. Juhászat ma 16. kép. Sajtot hordó juhász (B. TÓDOR Enikő felvétele, 2003) A jelenlegi legelõkön marha-, juh- és kecskelegeltetés folyik. A falu marha- és kecskeállománya naponta jár ki a 17. kép. Jól járnak a juhok (B. TÓDOR Enikõ felvétele, 2011) 240

11 14-todor_01-HAZEMBER 23.qxd :09 Page 241 legelõkre, a juhok tavasztól õszig az esztenákon vannak. Homoródalmáson ma a szántó területek mérete összesen 100 ha, a többi föld kaszáló, erdõ és legelõ. Az 1400 lakos összes állatállománya 2000 juh, kecske, 300 marha, 60 ló után a tulajdonosok visszakapták a földjeiket és kollektivizált állatállományt. A faluban ma három juhász él, a 2000-es állományból 1200 darab juh az õ tulajdonuk Esztenáik vagy az általuk megvásárolt kaszálókon, vagy a közbirtokosságtól bérelt legelõkön vannak. A földmûvelés és az állattartás között nincs szerves kapcsolat. A juhászok ma nem alkalmilag társult gazdák, hanem fõfoglalkozású vállalkozók. Kétezerig több alkalommal is román pásztorok vállaltak juhászatot, bérért és saját juhaiknak legelõért. Az elmúlt években a nyugati munkavállalás lehetõségének elterjedésével ez a gyakorlat megszûnt. A kisebb juhos gazdák juhait ma a falu három juhásza vállalja el, sõt a szomszédos falvak juhászaihoz is kerülnek állatok. A juhászok a szógákat (pakulár, monyotor) megállapodott bérért alkalmazzák tavasztól õszig. Egy fejõpakulár 1000 leit kap havonta, a meddü pakulár, aki nem fej, és a monyotor 800-at a teljes ellátáson kívül. Ezért éjjel-nappal szolgálatban vannak. A gazdákkal kialkudott juhbér egy juhra egész szezonra 6 kiló sajtot és 1 kiló ordát adnak a bácsok a gazdának. A gazda 20 lei bért fizet juhonként az õrizésért és addig õrzi õket, amíg a hó le nem esik. Az esztena költöztetésben ugyanúgy a gazdák segítenek, mint a kollektív elõtt. Kirovás nincs, a juhász egyoldalúan értesíti a gazdát, ha a juha elmeddül, vagy kevesebb tejet ad a kelleténél. Akinek több állata legel, mint amennyi legelõjoga van, a közbirtokosságnak fûbért fizet. A falutól távoli területeket nem kaszálják, mivel a kollektívbeli szántók nagyrészt kaszálóvá váltak. A sajtot, túrót közeli piacokon adják el (néhány tíz kilométeren belül) ami nem kel el, hûtõládákból értékesítik télen. A bárányokat az utóbbi években néhány felvásárló szállítja Olaszországba, Görögországba, Törökországba. A gyapjú szinte értékesíthetetlen, a báránybõrök is értéken alul cserélnek gazdát. Egy juhot 3 lejért nyírnak, de a felvásárló nem fizet annyit a gyapjúért További nehézséget jelent, hogy az EU hagyományos juhtartás esetén betarthatatlan követelményeket támaszt, mint például hideg-meleg vizes, kicsempézett szúnyoghálóval ellátott helyiség használatát a sajtkészítéshez, miközben az esztenát évente ötször, hatszor költöztetik. Sajátos probléma, hogy a gazdák az állatok után és a megmûvelt földek után is támogatást kapnak. Félõ, hogy a támogatási rendszer megszûnésével az állattartás is meg fog szûnni. 18. kép. A juhászok hálóhelye az esztenán (BERECZKI Ibolya felvétele, 2010) 241

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

Részes aratás az uradalomban

Részes aratás az uradalomban Részes aratás az uradalomban Az időjárás ez évben a megszokottnál két héttel előbbre tart, így lassan a vége felé közeledik az aratás. A két világháború közötti időszakban ilyentájt még jócskán benne voltak

Részletesebben

Bukovinában falu gazdáinak közös nyájával kezdett el dolgozni. Hány birkával?

Bukovinában falu gazdáinak közös nyájával kezdett el dolgozni. Hány birkával? György Márton juhász, Kalaznó. 2007. október 2008. február - György Márton vagyok, 1921-ben születtem, 7. hó 25. Bukovina, Istensegíts. Marci bácsi, Bukovinában is úgy hívták, hogy juhász? - Csobán. Az

Részletesebben

Ezt írták Anno.. B.Kiss János. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Ezt írták Anno.. B.Kiss János. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Ezt írták Anno.. B.Kiss János Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Tartalom: Első rész Adófizetés a Hírös városban Anno 1860 Kis útmutató a 33 féle adóról Illetékek Fogyasztási adók Egyéb díjak Nem

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSE TEMES MEGYÉBEN 1990-2008 KÖZÖTT

A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSE TEMES MEGYÉBEN 1990-2008 KÖZÖTT A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSE TEMES MEGYÉBEN 199-28 KÖZÖTT Dr. Csősz János Temes Megye az ország nyugati részén helyezkedik el, szomszédai nyugaton Magyarország, Szerbia és Montenegró, keleten Hunyad megye,

Részletesebben

Szatírikus film készül Ceausescu életéről

Szatírikus film készül Ceausescu életéről Szatírikus film készül Ceausescu életéről Szatírikus film készül romániai magyar színészekkel Nicolae Ceausescu néhai(1) román diktátor és felesége, Elena Ceausescu életéről. A román magyar koprodukciót

Részletesebben

Az, aminek látszik HÍREK

Az, aminek látszik HÍREK 1 of 6 2013.03.31. 15:57 HÍREK 2011. május 23., hétfő - Szerkesztő Az, aminek látszik A városi ember számára elképzelhetetlen az élet a Gyimesben. Kirándulásán adományokat is vitt Erdélybe a Dunamelléki

Részletesebben

Készítette: Szőke Tünde Katalin 7.a Kertvárosi Katolikus Általános Iskola

Készítette: Szőke Tünde Katalin 7.a Kertvárosi Katolikus Általános Iskola Készítette: Szőke Tünde Katalin 7.a Kertvárosi Katolikus Általános Iskola A falu Székelyudvarhelytől 26 km-re északnyugatra a Korondi-medence déli szélén a Korond-patak völgyében, a Kebeled-, az Észak-

Részletesebben

Lektion 9 / Arbeitsblatt 1. Egy nap Ein Tag. 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf!

Lektion 9 / Arbeitsblatt 1. Egy nap Ein Tag. 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf! Lektion 9 / Arbeitsblatt 1 Egy nap Ein Tag 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf! 7.00 felkel, reggelizik 7.30 dolgozni megy 16.30-ig a munkahelyén van 12.30 ebédel 17.00

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Földes, 2014. augusztus 13.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Földes, 2014. augusztus 13. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; Fax: (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 497-12/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm.

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Célok és s téma t kiválaszt lasztásasa Téma: Vidéki élet, családi gazdálkodás, hagyományőrzés Helyszín: Patca, Katica tanya (Somogy megye) Probléma: A vidékről

Részletesebben

A felelős állattartás néhány szabálya

A felelős állattartás néhány szabálya Tanuló neve: Dátum: A felelős állattartás néhány szabálya 1. Táplálás Egyetlen gyógyszer sem képes oly sok betegséget megelőzni, mintha olyan ételt eszünk, amilyenre szükségünk van. Gondoljunk csak arra,

Részletesebben

a megkezdett út Területi védjegy - szabályzatok, minősítés - közös munka

a megkezdett út Területi védjegy - szabályzatok, minősítés - közös munka a megkezdett út Területi védjegy - szabályzatok, minősítés - közös munka több mint egy étel több mint vendéglátás több mint egy termék A Vidék Minősége a valódi érték a megkezdett út arculat, szórólapok,

Részletesebben

Arányossággal kapcsolatos feladatok

Arányossággal kapcsolatos feladatok Arányossággal kapcsolatos feladatok 1. Egy régi óra 4 óra alatt 8 percet késik. Mennyivel kell elrevidd az órát este 10 órakor, ha reggel pontosan 7-kor akarsz ébredni?. 6 munkás egy munkát 1 nap alatt

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

1998 Senior menedzser Hálózati értékesítés MLM rendszerben

1998 Senior menedzser Hálózati értékesítés MLM rendszerben Önéletrajz Név: Derzsi Sámuel Születési adatok: Barót, 1960. október 25. Lakhely: Barót Foglalkozás: menedzser Munkahelyek: 1995 Tulajdonos EX LIBRIS KFT. Barót Újság-kiadás, építkezés, épületrestaurálás

Részletesebben

32/2004. (IV. 19.) OGY határozat

32/2004. (IV. 19.) OGY határozat 32/2004. (IV. 19.) OGY határozat a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról1 A magyar nép történetéből ismert,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Beszámoló A Berentei Település Gondnokság beszámolója a 2012 évi Startmunka programról Növénytermesztés startmunka program

Beszámoló A Berentei Település Gondnokság beszámolója a 2012 évi Startmunka programról Növénytermesztés startmunka program Beszámoló A Berentei Település Gondnokság beszámolója a 2012 évi Startmunka programról Növénytermesztés startmunka program Berentén a munkaprogram 2012.03.01-én indult.14 fő kapott itt munkát, 8 órás munkaidőben.

Részletesebben

Vidák Tünde: Marcali és környéke kézműves hagyományai (textil és fazekas hagyományok)

Vidák Tünde: Marcali és környéke kézműves hagyományai (textil és fazekas hagyományok) Vidák Tünde: Marcali és környéke kézműves hagyományai (textil és fazekas hagyományok) Marcali Somogy megye északnyugati részén, a Balatontól 13 km-re, a Kis-Balaton és a Nagyberek által határolt részen

Részletesebben

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során.

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Bocskor Bill Turner nov. 7 Péntek Utazás: Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Szállás: Komfortos,tiszta,kényelmes és nagyon bejövös

Részletesebben

Katalógus. Silver Horse Bt. H-1202 Budapest, Bácska u. 11. telefon: 06-1-286-4057 fax: 06-1-286-4057 mobil: 06-20-393-2664

Katalógus. Silver Horse Bt. H-1202 Budapest, Bácska u. 11. telefon: 06-1-286-4057 fax: 06-1-286-4057 mobil: 06-20-393-2664 Katalógus Hagyományos kézműves lábbeli gyártás Ha fontos önnek, hogy lovagláshoz de akár utcai viseletre a lábához legjobban illeszkedő csizmát vagy cipőt viselje nem kell kompromisszumokat kötnie. Munkatársaink

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely VÁZLATOK XI. A természeti erőforrásokban gazdag Románia ÁLTALÁNOS ADATOK Elhelyezkedése: Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Határai: É: Ukrajna ÉK: Moldova K: Ukrajna,

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

EGY SAPARD SIKERTÖRTÉNET

EGY SAPARD SIKERTÖRTÉNET 1 EGY SAPARD SIKERTÖRTÉNET DABAS 2003 ESETTANULMÁNY KÉSZÍTETTE: A GAIASOLAR KFT 2 ÁLLATTARTÓ FARM DABAS - EGY SIKERTÖRTÉNET A SAPARD PROGRAMBAN 2003 OSZ ÁLLATTARTÓ FARM, DABAS Helyszín: DABAS környéke.

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2010 A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2011 május 24.... Kovács Dóra ügyvezető 1. Partnereink számának alakulása

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

TERELŐ MUNKAVIZSGA FCI-HWT

TERELŐ MUNKAVIZSGA FCI-HWT FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) Place Albert 1er, 13, B - 6530 Thuin (Belgique) Tél : ++32.71.59.12.38 Fax : ++32.71.59.22.29, email : info@fci.be _ TERELŐ MUNKAVIZSGA FCI-HWT - Hagyományos

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Székelygyümölcs közösségi vállalkozás modellje, és annak lehetséges továbbgondolása Kolumbán Gábor Civitas Alapítvány, MÜTF, Székelyudvarhely Vállalkozni

Részletesebben

Fedezd fel és ismerd meg Patca titkait! Falunéző séta 2014.07.07.

Fedezd fel és ismerd meg Patca titkait! Falunéző séta 2014.07.07. Fedezd fel és ismerd meg Patca titkait! 2014.07.07. Minden feladatot ki kell tölteni! Üresen nem hagyunk semmit! Szükséges eszközök: toll, ceruza, vonalzó, színes ceruzák Hát, akkor jó munkát kívánok!

Részletesebben

Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette

Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette Statisztikai Világnap ünnepi konferenciája Esztergom 2010. Október 14-15. Dr. Laczka Éva Miért választottam ezt a témát?

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

II. TÖBBSÉGI NÉZÕPONTOK

II. TÖBBSÉGI NÉZÕPONTOK II. TÖBBSÉGI NÉZÕPONTOK Térben itt vagyunk, egy faluban vagyunk, de teljesen izoláltan egymástól Milyenmunkalehetõségekvannakacigányokszámára, dolgoznak-e? Egynéhányan járnak Magyarországra dolgozni,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Eltűnő kultúrák nyomában

Eltűnő kultúrák nyomában Eltűnő kultúrák nyomában VI. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2009. október 5-12. Torockó-Verespatak--Gura Humorului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Támogatási lehetőségek 2013-ban Összesen 690 Mrd Ft (2012-ben 628 Mrd +10%) mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

A LEGSZEBB KONYHAKERTEK

A LEGSZEBB KONYHAKERTEK A LEGSZEBB KONYHAKERTEK Mi, mint Városszépítők fontosnak tartjuk, hogy ne csak a közterületek szépüljenek, épüljenek és legyenek értékesen és hasznosan kihasználva a fóti lakosok által, hanem mindenkinek

Részletesebben

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1.

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. MI A MAGYAR ÉLELMISZER? A VM már egy éve próbálja megfogalmazni, de még ma sincs rendelet róla A VM

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság 1. példa Az AgroHungária Rt. rendelkezésére álló terület nagysága 4.981 ha (1 ha = 10.000 m 2 ). A földterület művelési ágak szerinti csoportosítását az 1. táblázat szemlélteti. Művelési ág Terület (ha)

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

2007. évi beszámolója

2007. évi beszámolója Homokhátsági Mintagazdaság Kht. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a HOMOKHÁTSÁGI MINTAGAZDASÁG KEREKEGYHÁZA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a) 2007. évi beszámolója Tartalom: 2007. évi közhasznú

Részletesebben

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról.

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. 3 ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT Ő av apukám,

Részletesebben

Bankkártya kondíciós lista Bankkartenkonditionen. MasterCard Silver*

Bankkártya kondíciós lista Bankkartenkonditionen. MasterCard Silver* VÁLLALATI ÜGYFELEK Standard Kondíciók FIRMENKUNDEN Standard-Konditionen Érvényes 2015. június 01-től visszavonásig Gültig ab 01.06.2015 bis auf Weiteres Bankkártya kondíciós lista Bankkartenkonditionen

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Dr. Antal Ákos hatósági főállatorvos, megyei ENAR koordinátor Hajdú Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi

Részletesebben

A MÉHÉSZET ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

A MÉHÉSZET ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG A MÉHÉSZET ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG (ESETTANULMÁNY) Készítette: Magyar Tárek Zoltán Kaposvári Egyetem III. évfolyamos Kereskedelem és Marketing szakos hallgatója 1 Bevezetés Horváth Zoltán és neje 2008-ban

Részletesebben

MS 33-E Babaápolási baba (F)

MS 33-E Babaápolási baba (F) MS 33-E Babaápolási baba (F) SOMSO-műanyagból. A fej, a kezek, a lábak, könnyen mozgathatóak a gömbcsuklós szerkezet miatt. Nyitott végbélnyílás. Tökéletes oktatómodell fürdetéshez, öltöztetéshez, és gondozási

Részletesebben

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém X. Energiatakarékossági vetélkedő Veszprém 011. május 19. III. feladatsor 1. oldal. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal Elért pontszám: Technikatanárok Országos Egyesületének Veszprém Megyei Területi Szervezete

Részletesebben

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ!

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ! Meghívó A Zürichi Magyar Egyesület szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait 2010. január 30-án a SWISSÔTELBEN sorra kerülõ hagyományos Zürichi Magyar Bálra BÁLNYITÓ FIATALOK BEMUTATÁSA ÉS

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Az egészséges élet innen kezdődik

Az egészséges élet innen kezdődik Az egészséges élet innen kezdődik Természetes baktériumölő hatóanyag Az ózont (O 3 ) erős oxidáló hatóanyagként tartják számon. Oxidációs folyamatai révén, amelyek a sejtek membránját pusztítják, megsemmisíti

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap 2001. február 7. 1. A jéghegyeknek csak 1/9 része van a vízfelszín felett. Hány tonnás az a jéghegy, amelynek víz alatti része 96 tonna tömegű? A válasz:

Részletesebben

Készült: 28.11.2011, Sáripuszta

Készült: 28.11.2011, Sáripuszta Készült: 28.11.2011, Sáripuszta Szervezeti ábra Nagyberek: Hotel, szántók, legelők, kaszálók Pusztaberény: fácántelep, ménes, szántók, legelők Sáripuszta: Központ, szántók, állattartó telep, magtárak,

Részletesebben

Magyarország mezőgazdasága, 2010 Termelési típus, gazdálkodási cél, gazdaságméret (Általános Mezőgazdasági Összeírás) Előzetes adatok (2)

Magyarország mezőgazdasága, 2010 Termelési típus, gazdálkodási cél, gazdaságméret (Általános Mezőgazdasági Összeírás) Előzetes adatok (2) Magyarország mezőgazdasága, 2010 Termelési típus, gazdálkodási cél, gazdaságméret (Általános Mezőgazdasági Összeírás) Előzetes adatok (2) Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezető...2

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Új távlatok a vidékfejlesztésben országon belül és országhatáron túl

Új távlatok a vidékfejlesztésben országon belül és országhatáron túl Új távlatok a vidékfejlesztésben országon belül és országhatáron túl Új távlatok a vidékfejlesztésben országon belül és országhatáron túl Köszönjük a meghívást! Kertészmérnök a csókai Földművesek Egyesületének

Részletesebben

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Általános alapelvek: A szóbeli meghallgatás ideje: kb. 10 perc felkészülési idő után 5-10 perc beszélgetés Elvárás: Összefüggő mondatokban történő beszéd

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

2.fekete. (feketemadonna)

2.fekete. (feketemadonna) 1.nap: Nagykároly: 1. Aranyszarvas fogadó: Károlyi György építette feleségének, Zichy Karolinának, akit Pestről hozott, Nagykárolyba. Mivel felesége a városi élethez szokott, a fogadóban nagyon sok bált,

Részletesebben

Mozgástér. Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program

Mozgástér. Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program Mozgástér Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program A hajléktalan emberek számára a munkavégzés növelheti annak a lehetőségét, hogy enni és inni tudjanak, kapcsolatokat teremtsenek, megbecsülést

Részletesebben

2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK 2009-01-22. Olajos növények: Összefoglaló. Az étkezési búza ára nőni fog az elkövetkező hetekben.

2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK 2009-01-22. Olajos növények: Összefoglaló. Az étkezési búza ára nőni fog az elkövetkező hetekben. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK

Részletesebben

KIRA VÖLGYSÉGI KUTYAMENTŐ EGYESÜLET 7150 Bonyhád, István u. 18. 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KIRA VÖLGYSÉGI KUTYAMENTŐ EGYESÜLET 7150 Bonyhád, István u. 18. 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KIRA VÖLGYSÉGI KUTYAMENTŐ EGYESÜLET 7150 Bonyhád, István u. 18. 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Bonyhád, 2011. május 10. Filamelláné Kis Melinda Elnök KIRA Völgységi Kutyamentő Egyesület Közhasznúsági

Részletesebben

Edzésterv fizikai tesztek teljesítéséhez

Edzésterv fizikai tesztek teljesítéséhez Tisztelt Sporttársak! Az alábbi edzésterv olyan céllal készült, hogy útmutatást adjon Nektek az MKSZ JAB és a BKSZ JAB követelmény rendszerében előírt fizikai felmérési szint teljesítéséhez szükséges felkészüléshez.

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

2013. május 16. MINIVERSENY Csapatnév:

2013. május 16. MINIVERSENY Csapatnév: 1. Az ábrán látható ötszög belsejében helyezzetek el 3 pontot úgy, hogy az ötszög bármely három csúcsa által meghatározott háromszög belsejébe pontosan egy pont kerüljön! El lehet-e helyezni 4 pontot ugyanígy?

Részletesebben

A Tiszaadonyi szociális földprogram, Startmunka program ig

A Tiszaadonyi szociális földprogram, Startmunka program ig A Tiszaadonyi szociális földprogram, mint Új j típust pusú szociális segítı állattenyésztési si rendszertıl l a Startmunka program ig Tiszaadonyról l rövidenr Vásárosnaménytól l 20 km-re Szabolcs-Szatm

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/

A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/ A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/ Magyar Királyi Alföldi Mezőgazdasági Intézet 1924-1949 1922 1924 Országos Kender- és Lentermesztési Kísérleti Állomás Növénytermesztési

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

Pályázatos gépek listája

Pályázatos gépek listája Pályázatos gépek listája Projektidentifikationsnummer: GOP-2.1.1/C-2007-0071 Name des Projektes: Komplex technologische Entwicklung zusammenhängend mit einem Standortneubau bei der Euroszol GmbH

Részletesebben

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Kiutazás Utazásra nagyjából négy lehetőség adódik. Autóval kimenni kényelmes, sok csomagot ki lehet vinni, egyedül

Részletesebben

ÁRAJÁNLAT. Ballonos vízautomaták üzemeltetésére

ÁRAJÁNLAT. Ballonos vízautomaták üzemeltetésére ÁRAJÁNLAT Ballonos vízautomaták üzemeltetésére Az ajánlat csak tájékoztató jellegű, internetes és egyéb felhasználása csak a szerző engedélyével lehetséges! Roska Miklós 06-20-7714410 Cégismertető A ClearWater

Részletesebben