I. Fejezet. Általános rendelkezése k. II. Fejezet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet. Általános rendelkezése k. II. Fejezet"

Átírás

1 а ь : Z'АI аып, szám : i tr 0 К évi.... törvény Ё гк b е U: 23':3 1'^IС G ; e а mező- és erd őgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról *- I. Fejezet Általános rendelkezése k 1. Е törvény а mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény ( a továbbiakban : Földforgalmi törvény) szerinti mez ő- és erdőgazdasági hasznosítású földek (a továbbiakban: föld) és tanyák forgalmával kapcsolatos jogügyletekre, jogviszonyokra, eljárásokra, az azokban résztvev ő természetes személyekre és gazdálkodó szervezetekre, valamint az eljáró hatóságokra és а helyi földbizottságra vonatkozó rendelkezéseket állapítj a meg. 2. Gazdálkodó szervezet alatt а polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény ( a továbbiakban : Рр.) szerinti gazdálkodó szervezetet kell érteni. II. Fejezet A földforgalmi törvény bevezető rendelkezéseihez kapcsolódó rendelkezések 1. А Földforgalmi törvény tárgyi hatálya 3. А Földforgalmi törvény földre vonatkozó szabályait kы1 alkalmazni arra а földrészletre is, am еly az ingatlan-nyilvántartás szerint а település zártkertjében fekszik, és а földrészlet annak ingatlan-nyilvántartási adatai alapján megfelel а Földforgalmi törvénybe n meghatározott föld, illetve tanya fogalmának. 2. А Földforgalmi törvény egyes értelmező rendelkezése i 4. А Földforgalmi törvény pontjában meghatározott családi gazdaság alatt а Földforgalmi törvény I. (2) bekezdésében foglalt külön törvény hatálybalépéséig а gazdálkodó család tagjainak а tulajdonában és használatában álló földek, továbbá а földhöz tartozó, leltárban megjelölt ingatlan és ingó vagyontárgyak így különösen épület, építmény, mez őgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet olyan együttesét kel l érteni, amelynek а gazdálkodó család tagjai között létrejött szerz ődés szerinti hasznosítás a egy családtag teljes foglalkoztatásán és а többi családtag közreműködésén alapul, és amelyet а földművelésügyi igazgatási szerv családi gazdaságként nyilvántartásba vett. А törvényt az Országgy űlés а december 2-i ülésnapján fogadta el.

2 április 30-áig az а természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet is földm űvesnek, fiatal földművesnek, pályakezd ő gazdálkodónak, mez őgazdasági termel őszervezetnek vag y újonnan alapított mez őgazdasági termel őszervezetnek min ősül, amely megfele l a) földm űves esetén а Földforgalmi törvény ; b) fiatal földműves esetén а Földforgalmi törvény és 7. ; c) pályakezd ő gazdálkodó esetén а Földforgalmi törvény ; d) mez őgazdasági termel őszervezet esetén а Földforgalmi törvény ; e) újonnan alapított mezőgazdasági termel őszervezet esetén а Földforgalmi törvény pontjában meghatározott feltételeknek, függetlenül attól, hogy az a) e) pontban fogl аit földforgalmi törvényi rendelkezések szerinti nyilvántartásba még nem került bejegyzésre. III. Fejezet А kedvezményes birtokmaximumra vonatkozó rendelkezése k 6. (1) Az állattartó telep üzemeltetőjét а Földforgalmi törvény 16. (3) bekezdésében meghatározott kedvezményes birtokmaximum akkor illeti meg, ha а szerződés megkötésé t vagy az el ővásárlásra, illetve el őhaszonbérletre vonatkozó elfogadó jognyilatkozatának megtételét megelőző évben vagy а megel őző három év átlagában а már birtokában lévő földön az évenkénti átlagos állats űrűség hektáronként elérte а fél állategységet. Az állattartáshoz szükséges takarmány-el őállítás céljából az 1200 hektár mértékű birtokmaкimumot meghaladó föld megszerzéséhez hektáronként legalább fél állategysé g átlagos állats űr űséggel kell rendelkezni. (2) Az (1) bekezdés szerinti átlagos állats űrűséget az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv állapítj a meg, és annak igazolására az állattartó telep üzemeltet őjének kérelmére hatóság i bizonyítványt állít ki. 7. (1.) А szántóföldi és kertészeti növényfajok vet őmagjának el őállítóját а Földforgalmi törvény 16. (3) bekezdésében meghatározott kedvezményes birtokmaximum akkor illeti meg, ha а szerz ődés megkötését vagy az el ővásárlásra, illetve el őhaszonbérletre vonatkozó elfogadó jognyilatkozatának megtételét megel őző három év átlagában а már birtokában lév ő szántó m űvelési ágú föld legalább egytizede vetőmag vagy szaporító anyag el őállításának helyéü l szolgált. (2) Az (1) bekezdés szerinti átlagos területnagyságot anövénytermesztési hatóság állapítj a meg, és annak igazolására а vetőmage1 őá11ító kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki. 2

3 IV. Fejezet Аföld tulajdonjogának, illetve haszonélvezeti jogának megszerzéséhez kapcsolódó rendelkezése k 3. Általános szabályo k 8. (1) А Földforgalmi törvény 6. (2) bekezdése szerinti törvényes örökléssel történő tulajdonszerzésnek minősül az is, ha а végrendeleti örökös feltételezve а végrendele t hiányát és más törvényes örökösöknek az öröklésb ől való kiesését törvényes örökössé válhat. (2) А Földforgalmi törvény 37. (4) bekezdését а haszonélvezeti jog végrendeleti juttatása esetében is alkalmazni kell. 4. А csereszerz ődésre vonatkozó szabályo k 9. (1) Ha а föld tulajdonosa а tulajdonjogát а Földforgalmi törvény 12. (1) bekezdés e a) a) pontjában, vag y b) b) pont bb) alpontjában а mez őgazdasági üzemközpont elhelyezkedéséne k figyelembevételével meghatározott célból kívánja cserélni, а csere birtok-összevonási célú földcserének min ősül. (2) Ha а csereszerz ődés а Földforgalmi törvény alapján hatósági jóváhagyáshoz kötött, és а szerz ődés az (1) bekezdésben meghatározottak szerint birtok-összevonási célú földcserének min ősül, ezt а tényt а mez őgazdasági igazgatási szervnek а szerződés jóváhagyásáról szól ó határozatában rögzítenie kell. (3) А hatósági jóváhagyáshoz nem kötött csereszerz ődés esetében а szerződő feleknek kell а szerződésben rögzíteni azt, hogy az (1) bekezdésben meghatározottak szerint mely körülmény fennállása miatt min ősül а szerz ődés birtok-összevonási célú földcserének. (4) А csere alapján csak azt а szerz ődő felet illetik meg а birtok-összevonási célú földcseréhe z külön jogszabályban megállapíto tt adó-, illeték-, és más kedvezmények, amelyiknél az (1 ) bekezdés szerinti feltételek teljesülnek. (5) А Földforgalmi törvény 32. -ának alkalmazása során, а csereszerződés jóváhagyás a esetén nem kell megkeresni а helyi földbizottságot az állásfoglalásának beszerzése céljából. 10. А Földforgalmi törvény 17. -át kell alkalmaznia május 1 jén tulajdonban lév ő föl d tulajdonjogának csere jogcímén történ ő átruházásával megszerzett föld területnagyságára is. 3

4 S. A föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződések formai és tartalm i követelményeivel összefüggő rendelkezése k 11. А föld tulajdonjogának а megszerzésére irányuló minden szerz ődést közokiratba vagy telje s bizonyító erej ű magánokiratba kell foglalni. Е rendelkezés megsértésével megkötött szerz ődés semmis. 12. А föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerz ődés létrejöttében érdekeltek, illetve а szerz őd ő felek közötti írásbeli közlésnek min ősül а postai úton, elektronikus úton, telefaxon, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, valamint kézbesítési ügygondnok útján történ ő közlés, ide nem értve az adás-vételi szerz ődésnek az el ővásárlásra jogosultakkal. а Földforgalmi törvényben meghatározott hirdetményi úton való közlését (1) А föld tulajdonjogának а megszerzésére irányuló szerz ődésnek а Földforgalmi törvény ában meghatározottakon túl tartalmaznia kell а szerz ődő felek, illetve а szerző fél (a továbbiakban együtt: szerződő fél) következ ő adatait : a) természetes személy szerz ődő fé l аа) természetes személyazonosító adatait, ab) személyi azonosítóját а polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek esetében, ас) állampolgárságát, ad) lakcímét, ае) adóazonosító jelét, illetve adószámát, aj) Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarában (a továbbiakban : Kamara) fennálló tagságának azonosító számát, b) а gazdálkodó szervezet szerz ődő fél Ь a) megnevezeset, bb) statisztikai azonosítóját (törzsszámát), Ьc) cégjegyzékszámát cég esetében, bd) székhelyét (telephelyét), be) adószámát, bj) Kamarában fennálló tagságának azonosító számát, bg) részéről eljáró vezet ő tisztségvisel ő vagy cégvezető családi és utónevét, lakcímét, bh) bélyegzőjének lenyomatát. (2) Az adás-vételi szerz ődésben rögzíteni kell azt is, hogy а vevő elővásárlásra jogosult-e. Е jogosultság fennállása esetén meg kell jelölni а szerződésben azt is, hogy а jogosultság mely törvényen, és az ott meghatározott sorrend mely ranghelyén áll fenn. А szerz ődésen alapul ó elővásárlási jog esetén ennek tényét kell rögzíteni az adás-vételi szerz ődésben. 14. Visszavásárlási, vételi jog, illetve eladási jog alapítása esetén az adás-vételi szerz ődés а visszavásárlási, а vételi jog, illetve az eladási jog gyakorlásával jön létre. Е jogok 4

5 gyakorlására irányuló nyilatkozatnak tartalmaznia kell а Földforgalmi törvény ában foglalt nyilatkozatokat is. 15. А Földforgalmi törvény 36. (1) bekezdésében meghatározott, hatósági jóváhagyáshoz nem kötött, а föld tulajdonjogának а megszerzésére irányuló szerz ődés, valamint а tulajdonjog - átruházásnak nem minősül ő tulajdonszerzés alapjául szolgáló okirat esetében, а szerz ő fé l jogosultságának valamely hatósági nyilvántartásba vétele tekintetében а kérelem tartalmára é s а szerz ődés, illetve az okirat benyújtásának módjára а hatósági nyilvántartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. 6. Az adás-vételi szerződésnek az el ővásárlásra jogosultakkal való közlése 1 б. (1) А Földforgalmi törvény 21. (1) bekezdése szerinti egységes okiratba foglalt adás-vétel i szerz ődés alatt olyan szerződést kell érteni, amely а feleknek а szerződés létrejöttére irányul ó nyilatkozatait, továbbá а szerződés lényeges tartalmi elemeit, továbbá а felek álta l meghatározott valamennyi kikötést, feltételt magába foglalja. (2) А 14. -Ьап meghatározott jogok gyakorlása során а jog gyakorlására irányul ó nyilatkozatot kell az el ővásárlásra jogosultakkal közölni. А visszavásárlási jog gyakorlás a esetén е jog gyakorlására irányuló nyilatkozathoz csatolni kell azt az eredeti adás-vétel i szerz ődést is, amelynek megkötésével egyidej űleg а szerződő felek megállapodnak abban, hogy а vevő visszavásárlási jogot enged а megvett földre az eladó rёszére. 17. (1) Az adás-vételi szerződésnek az el ővásárlásra jogosultakkal а Földforgalmi törvény 21. (1) bekezdésében meghatározott módon történő közlése során а szerz ődést négy eredeti példányban kell benyújtani а föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (a fővárosban а fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzőjéhez (a továbbiakban: jegyző), amelyek közül egy példánynak а Földforgalmi törvény 8. -a szerinti, és а Földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkező papír alapú okmányon (a továbbiakban: biztonsági okmány) kiállítottnak kell lennie. (2) Más törvényen, illetve megállapodáson alapuló el ővásárlási jog esetében az eladónak а hirdetményi úton történő közlés mellett а Földforgalmi törvény 21. (1) bekezdése szerinti, az adás-vételi szerződés közvetlen közlésére vonatkozó kötelezettsége teljesítése érdekében a z adás-vételi szerz ődésnek а nem biztonsági okmányon szerkesztett példányát а más törvényen, illetve megállapodáson alapuló el ővásárlási jog jogosultja részére postai úton kel l megküldenie vagy az átvétel igazolása mellett személyesen átadnia. Е bekezdés szerint i közlésnek а Földforgalmi törvény 21. (1) bekezdésében meghatározott határid őn belül kel l megtörténnie. (3) А (2) bekezdésben meghatározott esetben is а joghatályos közlésnek az adás-vétel i szerz ődés hirdetményi úton történ ő közlése min ősül, а más törvényen, illetve megállapodáso n alapuló el ővásárlási jog jogosultja е jogát а Földforgalmi törvény 21. (3) bekezdésében meghatározott határid őn belül gyakorolhatja. 5

6 (4) Az adás-vételi szerz ődés hirdetményi úton történ ő közlésére vonatkozó eljárás díj- é s illetékmentes. 7. Az elővásárlási jog gyakorlása 18. Az el ővásárlásra jogosul ttól származó elfogadó jognyilatkozatnak а jogosult adata i tekintetében а 13. (1) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia. 19. А Földforgalmi törvény 19. (5) bekezdésében meghatározott esetben az el ővásárlásra jogosult az adás-vételi szerződést csak teljes egészében fogadhatja el. Е rendelkezés alkalmazása során az elővásárlásra jogosultak sorrendjére а Földforgalmi törvény át úgy kell alkalmazni, mintha az elfogadó nyilatkozatot tev ő el ővásárlásra jogosult el ővásárlás i jogát megalapozó körülmény az adásvételi szerz ődésben szerepl ő földek egésze tekintetében állna fenn. Ha а jogosult kizárólag arra а földre vonatkozóan tesz elfogadó jognyilatkozatot, amelyre az el ővásárlási joga fennáll, nyilatkozata új ajánlatnak minősül. 20. А Földforgalmi törvény 21. (3) bekezdése alkalmazásában az elfogadó jognyilatkoza t személyes átadásának kötelezettsége alól а földalapkezelő szervezet melle tt az államot megillető el ővásárlási jog esetén e jog gyakorlására jogosult más szervezet vagy személy, illetve az önkormányzat is mentesül. V. Fejezet А tulajdonjog átruházásáról szóló, bírósági vagy közjegyz ői jóváhagyáshoz kötött egyezséget тegelőz ő hatósági e járásra vonatkozó szabályo k 21. (1) Ha а Földforgalmi törvény eltér ően nem rendelkezik, а tulajdonjog átruházásáról szóló egyezség megkötését követ ően, de még az egyezség bírósági vagy közjegyz ői jóváhagyás a el őtt, az eljáró bíróság vagy közjegyző megkeresésére а mez őgazdasági igazgatási szerv megvizsgálja, hogy а szerző fél tulajdonszerzésének а Földforgalmi törvény szerinti feltétele i fennállnak-e. (2) Az egyezséget а Földforgalmi törvény alkalmazásában szerz ődésnek, az egyezséget kötő feleket szerz ődő feleknek kell tekinteni. (3) Az (1) bekezdés szerinti megkeresés mell őzhető, ha az egyezség jóváhagyását а bíróság vagy а közjegyz ő egyéb okból megtagadja. (4) А mez őgazdasági igazgatási szerva vizsgálat eredményeként hatósági bizonyítványt ad ki а tulajdonszerzés Földforgalmi törvény szerinti feltételeinek fennállásáról а megkereső bíróság vagy а közjegyz ő részére. 6

7 (5) А mezőgazdasági igazgatási szerv által kiado tt olyan tartalmú hatósági bizonyítvány, amely szerint а szerző fél tulajdonszerzésének а Földforgalmi törvény szerinti feltétele i fennállnak, а jogszabályban el őírt egyéb érvényességi feltételeket és kellékeket, továbbá rná s hatóságoknak az egyezség létrejöttéhez vagy érvényességéhez szükséges előzetes engedélyét vagy jóváhagyását nem pótolja. Ha а mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, az egyezség semmis és nem hagyható jóvá. VI. Fejezet А szomszédjogok és а tulajdonjog korlátainak különös szabálya i 22. А földhasználó а földet а jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények és а földhasználati szerződésben meghatározottak mellett а Polgári Törvénykönyvnek (a továbbiakban : Ptk.), valamint а szomszédjogok és а tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló törvénynek, továbbá с törvénynek а szomszédjogi előírásai szerint köteles használni. 23. (1) А szerződő felek eltér ő rendelkezése hiányában а földhasználó а kisebb haszonvétele k gyakorlását különösen gomba, vadgyümölcs, virág, gyógynövény, nád, sás gy űjtését, а rét i halászatot, valamint az útpadka, az árokpart, а töltés menti fű kaszálását а használatba adó engedélye nélkül harmadik személy (haszonvételi joggyakorló) részére átengedheti. А haszonvételek gyakorlásának átengedésér ő l а földhasználó az átengedést követ ő 5 napon belü l köteles а használatba adót tájékoztatni. А földhasználó e jogok gyakorlásának átengedésével а földön megteleped ő élőhelyi közösségeket пет veszélyeztetheti. (2) А használatba adó а földhasználó felé tett egyoldalú jognyilatkozattal а haszonvétel i joggyakorló helyébe léphet. 24. А szántóföldi és kertészeti növényfajok vet őmagjának előállítása esetén а vetömag el őállítója а jogszabályban el őírt mértékű védőtávolságok betartása érdekében köteles а vetésterveit egyeztetni az el őírt véd őtávolságon belül fekvő föld használójával (e alkalmazásában а továbbiakban együtt : szomszédos földhasználó). А vetés megkezdése el őtt а vetöma g el őállítója megállapodást köthet а szomszédos földhasználóval а földhasználat módjáról, továbbá arról, hogy а szomszédos földhasználó milyen feltételekkel köteles а védőtávolságo n belül а vetőmag-szaporítást veszélyeztető növényfajok és növényfajták termesztését ő l tartózkodni. 25. Ha а szolgalommal t еrhelt föld közös tulajdonban á11, а szolgalmi jog alapításához а használati megosztás szerint érintett tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján számítot t többségének írásbeli döntése szükséges. 7

8 2б. (1) А földhasználót а más használatában lev ő ingatlanon öntözési szolgalom illeti meg, h a mezőgazdasági tevékenysége folytatásához szükséges öntözés érdekében а víz odajuttatását, szétosztását, illetve annak elvezetését másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségge l vagy költséggel lehetne biztosítani. (2) Az öntözési szolgalom úgy gyakorolható, hogy az ne akadályozza, aránytalanul n е nehezítse а szolgalmi joggal terhelt föld m űvelési ágának megfelel ő használatát, hasznosítását. VII. Fejeze t А hatósági jóváhagyáshoz kötött tulajdonjog megszerzésére vonatkozó szabályok 8. Eltárási szabályo k 27. (1) А Földforgalmi törvényben meghatározott, а mez őgazdasági igazgatási szerv hatóság i jóváhagyásához kötött, а föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződésnek, illetve а tulajdonjog átruházásnak nem min ősül ő módon történő megszerzésének (e fejezetben а továbbiakban együtt : jogügylet) ide nem értve а föld tulajdonjogának а Földforgalm i törvény 35. -a szerinti árverés útján történ ő megszerzését hatósági jóváhagyásár a vonatkozó eljárásra а Földforgalmi törvényben és az e törvényben foglalt eltérésekkel а közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban : Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Az eljárásbaп ügyfél a) a jogügyletben. résztvev ő természetes személy, gazdálkodó szervezet, b) az állam tulajdonjogának megváltozásával járó jogügylet esetén az állam tulajdonos i jogait gyakorló szervezet, illetve vagyonkezel ői jog fennállása esetén а vagyonkezel ő, c) а jogügylet tárgya szerinti. földre а Földforgalmi törvényen, más törvényen vagy megállapodáson alapuló el ővásárlási joggal rendelkez ő személy, (I az ingatlan-nyilvántartásból kitű n ő egyéb jogosult, akinek а földre vonatkozó jogát az eljárás érinti, ideértve az ingatlan-nyilvánta rtásba még be nem jegyze tt, széljegyzett bejegyzés iránti kérelem jogosultját és kötelezettjét, e) az а Földforgalmi törvény szerinti közeli hozzátartozó, akinek е helyzetére tekintette l jött létre az а jogügylet, amelynek érvényességi feltétele а közeli hozzátartozói viszon y fennállása, fi mindazon egyéb jogosult, akinek а földre vonatkozó jogát а jogügylet érinti. (3) Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési köteleze ttség alól. А Ket. szerinti egyéb eljárási költséget ideértve az eljárásban kirendelt ügygondnok vagy eseti gondno k díját és költségeit is а szerz ő fél viseli. Az eljárás során а mezőgazdasági igazgatási szerv által hivatalból indított eljárások mezőgazdasági igazgatási szerv által megfizetendő költségeit а szerző fél а mezőgazdasági igazgatási szerv részére megtéríti. (4) Ha а jogügylet tárgya а föld tulajdonjogának csere jogcímén történ ő átruházása, а szerz ő fél alatt а cserepartnereket kell érteni. Csere esetén а (3) bekezdésben foglaltakat azzal az 8

9 eltéréssel kell alkalmazni, hogy а cserepartnerek а költségek viselésére, megtérítésére közösen, egyenl ő arányban kötelesek. 28. (1) А mez őgazdasági igazgatási szerv jogosult kezeln i a) а természetes személy ügyfé l аа) természetes személyazonosító adatait, ab) állampolgárságát, ас) lakcímét, ad) személyi azonosítóját а polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáró l szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek esetében, ае) adóazonosító jelét vagy adószámát, b) а gazdálkodó szervezet ba) megnevezését, bb) székhelyét (telephelyét, fióktelepét), bc) statisztikai azonosítóját (törzsszámát) а statisztikáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet esetében, bd) cégjegyzékszámát а cégnyilvánosságról, а bírósági cégeljárásról és а végelszámolásról szóló törvény hatálya alá tartozó cég esetében, be) adószámát, vezető tisztségvisel őjének, cégvezetőjének természetes személyazonosító adatait és lakcímét. (2) А mez őgazdasági igazgatási szerv az (1) bekezdésben meghatározott adatokat а jogügylet hatósági jóváhagyásával és а szerzési korlátozások hatósági ellen őrzésével kapcsolatos feladatai ellátásával összefüggésben jogosult kezelni. (3) А mez őgazdasági igazgatási szerv az általa kezelt (1) bekezdés szerinti adatokat a z ingatlanügyi hatóság részére, valamint а 35. -ban meghatározott módon, az (1) bekezdé s szerinti adatok közül az ügyfél nevét vagy megnevezését, lakcímét vagy székhelyét és az állampolgárságra vonatkozó adatát а helyi földbizottság részére adhatja át. 29. (1) А jogügylet hatósági jóváhagyása iránti eljárásban, az е feladatkörébe tartozó ügy elbírálása, ellen őrzése érdekében а mezőgazdasági igazgatási szerv részér e a) az ingatlan-nyilvántartásból а tulajdoni lap másolatát, b) а földhasználati nyilvántartásból а földhasználati lap másolatát és а földhasználat i összesítő t, c) az Országos Erd őállomány Adattárban szereplő adatokat, d) az erd őgazdálkodói nyilvántartásban szerepl ő adatokat, е) az állatok Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerében szerepl ő adatokat, а hegyközségi nyilvántartásban szerepl ő adatokat, g) а személyek azonosítására а személyiadat- és lakcímnyilvántartásból apolgárok személy i adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 11. (1) bekezdé s a) h) és k) pontjában foglalt adatokat, h) az adóhatóság az adóhatóság által kezelt gazdasági tevékenységek egységes ágazat i osztályozási rendszerére és а kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó adatbázisból, valamint а 9

10 köztartozás miatt végrehajtási eljárás alatt álló személyekre vonatkozó adatbázisból az adóz ó azonosítására, árbevételére és köztartozás-fizetési kötelezettségére vonatkozó adatokat, i) а földművesekr ől, а mez őgazdasági termelőszervezetekr ől, valamint а mez őgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartásban szerepl ő adatokat, а családi gazdálkodókról vezetett nyilvántartásban szerepl ő adatokat, k) а jegyz ő általa helyi földbizottságról és annak tagjairól vezetett nyilvántartásban szerepl ő adatokat díjmentesen k е11 szolgáltatni, függetlenül az egyes nyilvántartásokra vonatkoz ó adatszolgáltatási formáktól, módoktól. (2)А mez őgazdasági igazgatási szerv az (1) bekezdésben meghatározo tt nyilvántartásokbó l átvett, illetve lekérdezett adatokat ideértve а személyes adatokat is kizárólag а Földforgalmi törvényben meghatározo tt feladatának ellátásához használhatja fel. (3) А mezőgazdasági igazgatási szerv az átvett és az adatlekérdezés, illetve adatfeldolgozá s során keletkezett adatokat nem továbbíthatja. 30. (1) Az eljárás ügyintézési határideje 60 пар, amely kivételesen indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg. (2) А Ket.-ben meghatározott eseteken túl az ügyintézési határidőbe nem számít be : a) а helyi földbizo ttság megkeresésétő l аа) а helyi földbizottság állásfoglalásának а mezőgazdasági igazgatási szervhez al ó beérkezéséig, vagy ab) а helyi földbizottság állásfoglalásának kiadására а Földforgalmi törvényben meghatározott határid ő eredménytelen. lejárta esetén. а Földforgalmi törvény 26. -ában meghatározott határid ő lejártát követő napig terjed ő időtartam ; b) а Földforgalmi. törvény 29. -ában foglalt, az eladót megillető választási jog gyakorlásár a vonatkozó nyilatkozattételre való felhívástó l ba) а nyilatkozatnak а mez őgazdasági igazgatási szervhez való beérkezéséig, vagy bb) а ba) alpontban foglaltak hiányában а Földforgalmi törvény 29. (2) (3 ) bekezdésében meghatározott 15 napos határid ő lejártát követő napig terjed ő időtartam. (3) Ha harmadik személy javára а Földforgalmi törvényen, más törvényen vag y megállapodáson alapuló el ővásárlási jog áll fenn, az eljárás а szerz ődésnek a jogosultakkal а Földforgalmi törvényben meghatározott módon történ ő közlése esetén а Földforgalm i törvény 22. -ában meghatározott okiratoknak а mez őgazdasági igazgatási szervhez val ó beérkezését követ ő napon kezd ődik. (4) Az eljárás а (3) bekezdéstől eltérően а szerz ő fél írásbeli kérelmének а mez őgazdaság i igazgatási szervhez való beérkezését követ ő napon kezd ődik, ha az eljárás olyan jogügylet jóváhagyására irányul, amel y a) adás-vételnek minősül, de harmadik személynek el ővásárlási joga nem áll fenn, b) nem min ősül adás-vételnek, vagy c) átruházásnak nem minősülő tulajdonszerzés. 10

11 31. А 30. (4) bekezdésében meghatározott jogügyletet ta rtalmazó okiratokat а 17. (1 ) bekezdésében el őírtak szerint kell а mezőgazdasági igazgatási szervhez benyújtani. 32. (1) Ha а jogügylet érvényességi feltétele а közeli hozzátartozói viszony fennállása, akkor а szerz ő félnek a) а 30. (3) bekezdésében meghatározott esetben а mez őgazdasági igazgatási szerv erre irányuló felhívására, b) а 30. (4) bekezdésében meghatározott esetben а jogügylet hatósági jóváhagyása iránt i kérelméhe z csatolnia kell а legalább teljes bizonyító erej ű magánokiratba foglalt, az érintett természete s személyeknek 30 napnál nem régebbi olyan tartalmú közös nyilatkozatát, miszerint közö ttük а Földforgalmi törvény szerinti közeli hozzátartozói viszony áll fenn. (2) Ha а szerző fél gazdálkodó szervezet kivéve а cégnyilvántartásban nyilvántart ott céget а kérelméhez csatolni kel l a) а keletkezést tanúsító, illet ő leg konstituáló bejegyzési határozat eredeti vagy közjegyz ő által hitelesített példányát vagy а regisztráló hatóság (cégbíróság, törvényszék) által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmáról kiállított hiteles másolatot vagy а közjegyz őkr ől szóló törvényben meghatározottak szerint, а közhitelességű nyilvántartás tartalmáról kiállított közjegyzői tanúsítványt és b) az eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt. (3) Ha а szerző fél nem igazolja az ügy elbírálásához szükséges nyilvános vagy valamely hatóság, bíróság vagy а Magyar Országos Közjegyző i Кamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásában szerepl ő adatokat, а mezőgazdasági igazgatási szerv az adatokat hivatalbó l szerzi be. А mezőgazdasági igazgatási szerv az ingatlanügyi hatóságtól hivatalból szerzi be а tulajdonjog megszerzéséhez szükséges, illetve a jogügylet hatósági jóváhagyásához szükséges feltételek közül а Földforgalmi törvény 27. (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglaltak megállapításához szükséges adatokat. (4) Ha а jogügylet jóváhagyásához szükséges adatokat а cégnyilvántartás, az egyén i vállalkozók nyilvántartása, továbbá а 29. (1) bekezdésében meghatározott valamel y nyilvántartás tartalmazza és ezen adatok а nyilvántartásban elektronikus formában állnak rendelkezésre, а mez őgazdasági igazgatási szerv azokat elektronikus úton, közvetle n lekérdezéssel szerzi be. (5) А szerző fél köteles а Földforgalmi törvényben meghatározott, а tulajdonszerzés i jogosultság fennállásához, valamint а jogügylet jóváhagyásához szükséges adatokban a z eljárás alatt bekövetkező változásokról а mez őgazdasági igazgatási szervet tájékoztatni, és a z azokat igazoló dokumentumokat а mez őgazdasági igazgatási szerv rendelkezésére bocsátani. 33. (l) Az eljárás megindításáról az ügyfeleket nem kell értesíteni. (2) Az eljárásban а Ket. szerinti közrem űködő hatóság nem vehet részt. 11

12 34. (1) А mez őgazdasági igazgatási szerva Földforgalmi törvény 23. (1) és (2) bekezdésébe n meghatározott el őzetes vizsgálat alatt csak а (2) bekezdésben foglalt esetekben bocsáthat k i hiánypótlást. (2) Ha а jogügylet érvényességi feltétele а Földforgalmi törvény szerinti közeli hozzátartozói viszony fennállása, а mezőgazdasági igazgatási szerva 32. (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozat becsatolására hívja fel а szerz ő felet. А hiánypótlásra csak egy alkalommal, 8 napos határid ő kitűzésével kerülhet sor. E határid ő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye. (3) Az el őzetes vizsgálat alatt egyéb hiányosság tekintetében hiánypótlási felhívásnak ninc s helye, ez esetben а mezőgazdasági igazgatási szerv az eljárást megszünteti. (4) Ha а (2) bekezdésben meghatározott esetben az el ővásárlásra jogosult nem tett eleget а hiánypótlásra való felhívásnak és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, а mulasztó jogosultat úgy kell tekinteni, mint aki az el ővásárlási jogát nem gyakorolja. Erre а mulasztó jogosultat а hiánypótlási felhívásban figyelmeztetni kell. 35. (1) А Földforgalmi törvény 23. (5) bekezdésének alkalmazása esetén а mezőgazdasági igazgatási szerva rendelkezésre álló okiratok másolatát а (2) bekezdésben meghatározottak szerint küldi meg а helyi földbizottság részére. (2)А mez őgazdasági igazgatási szervamegkereséshez csatolja : а) а jegyző általa mez őgazdasági igazgatási szerv részére megküldött okiratok közül а nem biztonsági okmányon szerkesztett, а Földforgalmi törvény 21. (2) bekezdésében el őírtak szerint а jegyző által anonimizált és а hirdetőtálára kifüggesztett adás-vételi szerz ődés másolatát, b) az elfogadó jognyilatkozat olyan másolatát, amelyen а mezőgazdasági igazgatási szerv felismerhetetlenné teszi а jognyilatkozatot tevő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot. 36. (1) Az eljárás felfüggesztésének nincs helye : а) az ügyfél erre irányuló kérelme alapján, b) ha а jogügyletben résztvev ő természetes személy, gazdálkodó szervezet jogutódjának kilét e vitás. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az eljárást meg kell szüntetni. 37. (1) А föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló jogügylet jóváhagyására irányul ó eljárásban а mezőgazdasági igazgatási szerv döntésének а Ket.-ben meghatározottakon túl - 12

13 tartalmaznia kell а helyi földbizottság megnevezését, а helyi földbizottság elnökének nevét, а helyi földbizottság állásfoglalását, illetve állásfoglalásának kiadása hiányában ennek tényét. (2)А mez őgazdasági igazgatási szerv egyszerűsített döntést nem hozhat. (3) А jogügylet jóváhagyása esetén а mez őgazdasági igazgatási szerva jogügyletet tartalmaz ó szerződés, illetve okirat két eredeti példányát látja e1 jóváhagyó záradékkal és azt а szerz ő fé l részére а jóváhagyását tartalmazó határozatával egyidej űleg küldi meg. А jogügyle t jóváhagyása esetén а két eredeti példány közül az egyik а biztonsági okmányon szerkeszte tt szerz ődés, illetve okirat lehet. 38. А mez őgazdasági igazgatási szerv joger ős határozatával lezárt ügyben nem nyújtható b e újrafelvételi és felügyeleti eljárás iránti kérelem. 39. А mez őgazdasági igazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata során а Рр. XX. fejezetének rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hog y a) а perben а mezőgazdasági igazgatási szerv székhelye szerint illetékes közigazgatási é s munkaügyi bíróság jár el ; b) а bírósága határozatot megváltoztathatja. 9. Аföld tulajdonjoga végintézkedéssel történ ő megszerzésének, valamint а bírósági, közjegyzői jóváhagyáshoz kötött egyezséget megelőző hatósági jóváhagyásra vonatkozó e járás különös e járási szabályai 40. А föld tulajdonjogának végintézkedéssel történ ő megszerzésének jóváhagyására vonatkozó eljárásban а ban foglaltakat а ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 41. (1) А Földforgalmi törvény 34. -ának alkalmazásában, а föld tulajdonjogának végintézkedéssel történő megszerzése esetén а közjegyz ő а végintézkedés megküldése nélkü l is megkeresheti а mez őgazdasági igazgatási szervet. Ez esetben а közjegyz ő megkereséséne k tartalmaznia kell а végintézkedéssel érintett föld tekintetében az örökösnek а közjegyz ő rendelkezésére álló, а 13. (1) bekezdésében meghatározott adatait. Ha а végintézkedés alapján ismeretlen helyen tartózkodó örökösnek kellene átadnia földet, а közjegyzőnek а megkeresésben а 13. (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti lakcím adat helyett erre а tényre kell utalnia. (2) Az eljárás а közjegyz ő megkeresésének а mezőgazdasági igazgatási szervhez való beérkezését követ ő napon kezd ődik. (3) Az eljárás ügyintézési határideje 30 nap, amely kivételesen indokolt esetben, eg y alkalommal, legfeljebb 30 nappal hosszabbítható m еg. 13

14 42. (1) А Földforgalmi törvény 34. -ának alkalmazásában а Földforgalmi törvény 34. (3) bekezdésében meghatározottak mellett а mezőgazdasági igazgatási szerv azt is vizsgálja, hogy а hagyaték átszállása nem eredményezné-e а tulajdonszerzési korlátozás megsértését vagy megkerülését. (2) А vizsgálat eredményeként а mez őgazdasági igazgatási szerv hatósági bizonyítványt ad k i а megkereső közjegyz őnek а tulajdonszerzéshez szükséges feltételek fennállásáról vagy annak kiadását megtagadja. 43. А 21. -ban meghatározott, а bírósági vagy közjegyzői jóváhagyáshoz kötö tt egyezségnek а megel őző hatósági jóváhagyására vonatkozó eljárásban а ban foglaltakat а 44. -ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 44. (1) А 21. (1) bekezdése szerinti bíróság vagy közjegyz ő általi megkereséshez mellékeln i kell а felek egyezségét, amely tartalmazza а feleknek а 13. (1) bekezdésében meghatározot t adatait. (2) Az eljárása bíróság, vagy közjegyz ő megkeresésének а mez őgazdasági igazgatás i szervhez való beérkezését követ ő napon kezd ődik. (3) Az eljárás ügyintézési határideje 30 nap, amely kivételesen indokolt esetben, eg y alkalommal, legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg. VIII. Fejezet А földhasználattal kapcsolatos rendelkezések 10. Általános szabályok 45. (1) Ha а föld állami tulajdonban ái1, а Földforgalmi törvény 38. (1) bekezdése szerint i használatba adó alatt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezel őt, ennek hiányában а tulajdonosi joggyakorló szervezetet kell érteni. (2) Ha е törvény а földhasználóra köteleze tt séget ír el ő, és а földön а Földforgalmi törvénybe n meghatározott földhasználati jogosultság szerződés alapján más személy javára nem áll fenn, és а mezőgazdasági igazgatási szerva föld kényszerhasznosításba adásáról sem határozott, а földhasználó alatt a) а haszonélvezeti jog fennállása esetén а haszonélvezőt, ennek hiányában а tulajdonost, b) állami tulajdonban álló föld esetében az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezel őt, vagyonkezelői jog fennállása hiányában а tulajdonosi joggyakorló szervezete t kell érteni. 14

15 11. A földhasználati szerz ődések formai és tartalmi követelményeivel összefüggő rendelkezések 46. А Földforgalmi törvényben meghatározott földhasználati szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erej ű magánokiratba kell foglalni. Е rendelkezés megsértésével megkötött szerződés semmis. 47. А földhasználati szerződés ide értve а X. Fejezet szerinti használati megosztásról szól ó megállapodást is létrejöttében érdekeltek, illetve szerz ődő felek közötti írásbeli közlésnek min ősül а postai úton, elektronikus úton, telefa хоп, személyesen átadott irat útján, kézbesítés i meghatalmazott útján, valamint kézbesítési ügygondnok útján történ ő közlés, ide nem értve а haszonbérleti szerz ődésnek az el őhaszonbérletre jogosultakkal а Földforgalmi törvénybe n meghatározott hirdetményi úton való közlését. 48. (1) А földhasználati szerz ődésnek а Földforgalmi törvényben meghatározottakon túl tartalmaznia kell а szerződő feleknek, illetve а szerző félnek а 13. (1) bekezdésében meghatározo tt adatait. (2) А haszonbérleti szerződésben rögzíteni kell azt is, hogy а haszonbérl ő el őhaszonbérletre jogosult-e. Е jogosultság fennállása esetén meg kell jelölni а szerződésben azt is, hogy а jogosultság mely törvényen és az ott meghatározott sorrend mely ranghelyén áll fenn. 49. А Földforgalmi törvény 59. -ában meghatározott, hatósági jóváhagyáshoz nem kötö tt földhasználati szerz ődés esetében, а szerz ő fél jogosultságának valamely hatóság i nyilvántartásba vétele tekintetében а kérelem tartalmára és а szerz ődés, illetve az okirat benyújtásának módjára а hatósági nyilvántartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. IX. Fejezet А földhasználati szerződések 12. А haszonbérleti szerződés tartalmára vonatkozó különös rendelkezése k 50. (1) А haszonbér а szerz ődő felek megállapodása szerint pénzben vagy természetben jár. Ha а szerződő felek а természetben történ ő teljesítésben állapodnak meg, а haszonbér mértékének vagy mennyiségének el őre meghatározottnak kell lennie, ennek hiányában а szerződés semmis. 15

16 (2) А haszonbért id őszakonként utólag, de legkésőbb а naptári ёу végéig kell teljesíteni. Ha а hatósági jóváhagyáshoz nem kötött haszonbérleti szerz ődés а naptári év végét megel őzően 6 hónapon belül jött létre vagy а hatósági jóváhagyáshoz kötött haszonbérleti szerz ődést а mez őgazdasági igazgatási szerva naptári ёу végét megel őző 90 napon belül hagyta jóvá, az els ő esedékes haszonbért а szerződés létrejöttét követő évre vonatkozó haszonbérrel együtt kell teljesíteni, kivéve, ha а felek más határid őben állapodnak meg. 51. Ha а haszonbérl ő а haszonbérleti jogosultságot jogszabályban foglalt módon, támogatá s feltételeként а haszonbérbeadó írásbeli hozzájárulásával az általa kijelölt földműves vagy mez őgazdasági termel őszervezet részére adja át, akkor а kijelölt földműves, illetve mez őgazdasági termel őszervezet а szerződésben а haszonbérlő helyébe lép és а haszonbérlet i ogviszonyt változatlan feltételekkel. folytatja. 13. А haszonbérleti szerződésnek az előhaszonbérletre jogosultakkal való közlés e 52. (1) А Földforgalmi törvény 49. (1) bekezdése szerinti egységes okiratba foglal t haszonbérleti szerződés alatt az е törvényben meghatározott esetek kivételével olyan szerz ődést kell érteni, amely а feleknek а szerződés létrejöttére irányuló nyilatkozatait, а szerződés lényeges tartalmi elemeit, továbbá а felek által meghatározott valamennyi kikötést, feltételt magában foglalja. Е bekezdésben foglaltakat kell alkalmaznia 65. szerinti egységes okiratba foglalt alhaszonbérleti szerz ődésre és а X. Fejezet szerinti egységes okiratba foglal t használati megosztásról szóló megállapodásra és földhasználati szerz ődésre is. (2) december 31-iga haszonbérbe adó az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerz ődés helyett az általa elfogadott haszonbérleti ajánlatot is közölheti az el őhaszonbérletre ogosultakkal а Földforgalmi törvény 49. (1) bekezdésében meghatározottak szerint, feltéve, hogy az tartalmazza а szerz ődés lényeges tartalmi elemeit, továbbá а haszonbérbeadó és az ajánlattev ő által meghatározo tt valamennyi kikötést, feltételt. 53. (1) Az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerz ődésnek az el őhaszonbérletre ogosultakkal а Földforgalmi törvény 49. (1) bekezdésében meghatározott módon történ ő közlése során а szerződést három eredeti példányban kell benyújtania föld fekvése szerin t illetékes egyzőhöz. (2) Az 52. (2) bekezdése szerinti esetben а haszonbérleti ajánlatot három eredeti példányban kell benyújtani a föld fekvése szerint illetékes jegyz őhöz. (3) А haszonbérleti szerz ődés hirdetményi úton történ ő közlésére vonatkozó eljárás díj- é s i1lеtékmentes. 54. (l) Más törvényen alapuló el őhaszonbérleti jog esetében а haszonbérbeadónak а hirdetményi úton történ ő közlés mellett а Földforgalmi törvény 49. (1) bekezdése szerinti, а 16

17 haszonbérleti szerz ődés közvetlen közlésére vonatkozó kötelezettsége teljesítése érdekében а haszonbérleti szerz ődést а más törvényen alapuló el őhaszonbérled jog jogosultja részére postai úton kell megküldenie, vagy az átvétel igazolása mellett személyesen átadnia. Е bekezdés szerinti közlésnek а Földforgalmi törvény 49. (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül kell megtörténnie. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben is а joghatályos közlésnek а haszonbérlet i szerződés hirdetményi úton történő közlése minősül, а más törvényen alapul ó el őhaszonbérled jog jogosultja e jogát а Földforgalmi törvény 49. (3) bekezdésében meghatározott határid őn belül gyakorolhatja. (3) Az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni az 52. (2) bekezdése szerinti esetben а haszonbérleti ajánlatnak а más törvényen alapuló el őhaszonbérleti jog jogosultjával val ó közlésére és e jogosultnak az ajánlat alapján történ ő joggyakorlására. 14. Az előhaszonbérleti jog gyakorlása 55. Az el őhaszonbérletre jogosulttól származó elfogadó jognyilatkozatnak а jogosult adata i tekintetében а 13. (1) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia. 56. А Földforgalmi törvény 47. (5) bekezdésében meghatározott esetben az el őhaszonbérletre jogosult а haszonbérleti szerződést csak teljes egészében fogadhatja el. Е bekezdés alkalmazása során az el őhaszonbérletre jogosultak sorrendjére а Földforgalmi törvény át úgy kell alkalmazni, mintha az elfogadó nyilatkozatot tev ő el őhaszonbérletre jogosult el őhaszonbérleti jogát megalapozó körülmény а haszonbérleti szerződésben szerepl ő földek egésze tekintetében állna fenn. Ha а jogosult kizárólag arra а földre vonatkozóan tesz elfogadó jognyilatkozatot, amelyre az el őhaszonbérleti joga fennáll, nyilatkozata új ajánlatnak minősül. 15. А haszonbérleti szerződés megszűnése 57. А haszonbérleti szerz ődés megszűnik a) а szerződésben meghatározott id őtartam lejártával, а lejárat napján, b) közös megegyezéssel, а szerződő felek által meghatározott napon, c) а haszonbérl ő gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megsz űnésével, а megszűnése napján, (1 а haszonbérl ő természetes személy halálával, feltéve, hogy az örökösök а Ptk.-ban meghatározott felmondási jogukat az ott meghatározott határid őben gyakorolják, e) azonnali hatályú felmondással, fi а 60. -ban meghatározott felmondással, g) ha а föld természeti er ő közvetlen behatása következtében egészben vagy jelent ős részben а haszonbérleti szerz ődés szerinti hasznosításra tartósan alkalmatlanná válik. 17

18 58. (1) А haszonbérbeadó а szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha а haszonbérlő (ideértve az alhaszonbérl őt is) a) az írásban közölt felhívás ellenére nem tesz eleget а hasznosítási kötelezettségének vagy olyan gazdálkodást folytat, amely veszélyezteti а föld termőképességét, b) а haszonbérbeadó hozzájárulása nélkül vagy attól eltér ően. а föld használatát másnak átengedte, más célra hasznosította, а föld m űvelési ágát megváltoztatta vagy а földet а term őföld védelméről szóló törvényben meghatározottak szerint más célra hasznosította, c) а természetvédelmi jogszabályok vagy а természetvédelmi hatóság jogszabály alapjá n hozott el őírásaitól eltérő, illet őleg а természeti terület állagát vagy állapotát kedvez őtlenü l befolyásoló tevékenységet folytat, továbbá, ha а természeti értékek fennmaradását bármel y módon veszélyezteti, vagy d) а haszonbért vagy а földdel kapcsolatos terheket а lejárat után, írásban közölt felszólítás ellenére, а felszólítás közlésétől számított 1.5 napon belül sem fizeti meg. (2) А Földforgalmi törvényben meghatározo tt mezőgazdasági termel őszervezet mint haszonbérl ő és az annak legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja mint haszonbérbead ó között fennálló haszonbérleti szerz ődést а haszonbérbeadó azonnali hatállyal jogosult akkor i s felmondani, ha а mezőgazdasági termel őszervezet а haszonbérbeadó munkaviszonyát rende s felmondással szünteti meg. 59. А természetes személy haszonbérl ő azonnali hatállyal jogosult felmondania szerződést, ha az egészségi állapota oly mértékben romlik meg vagy családi és életkörülményeiben olyan tartó s változás következik be, amely а haszonbérletb ől ered ő kötelezettségeinek teljesítését akadályozza vagy azt jelentősen megnehezíti. б0. (l.) Ha а haszonbérleti szerződés létrejöttekora haszonbérlet tárgyát képez ő föld közö s tulajdonban állt és а szerz ődés fennállása alatt а közös tulajdon megszüntetésére а földrendez ő és földkiadó bizottságokról szóló törvény szabályai szerint került sor, а haszonbérbeadó, illetve annak jogutódja legkés őbb az adott gazdasági év vége el őtt 60 nappal а szerz ődést 60 napos felmondási id ővel а gazdasági ёу végére felmondhatja, ha а tulajdon i hányadának megfelel ő területet а közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárá s eredményeként önálló ingatlanként kapta meg, feltéve, hogy a) а haszonbérl ő felé а felmondással egyidej űleg nyilatkozik, hogy а földet а szerz ődé s megsz űnésével saját maga kívánja használni, és b) а 74. (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával létrejött haszonbérleti szerződést nem írta alá, de annak hatálya az ott meghatározo ttak szerint kiterjedt rá. (2) А Földforgalmi törvényben meghatározott mez őgazdasági termel őszervezet mint haszonbérl ő és az annak legalább 25%-b аn tulajdonos természetes személy tagja mint haszonbérbeadó között létrejött haszonbérleti szerz ődést а gazdasági ёу végével. а haszonbérbeadó 60 napos felmondási id ővel felmondhatja, ha а mez őgazdaság i termel őszervezetben fennálló tulajdonosi részesedése а szerz ődés megkötését követő 1 éven keresztül tartósan 25% alá csökken. 18

19 (3) А Földforgalmi törvényben meghatározott mez őgazdasági termel őszervezet mint haszonbérl ő és az annak legalább 25%-ban tulajdonos természetes személy tagjának közel i hozzátartozója mint haszonbérbeadó között létrejött haszonbérleti szerz ődést а gazdasági ёу végével а haszonbérbeadó 60 napos felmondási id ővel felmondhatja, ha а tag és а haszonbérbeadó közötti közeli hozzátartozói viszony megszűnik. (4) А Földforgalmi törvényben meghatározott mez őgazdasági termel őszervezet mint haszonbérl ő és az annak legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja mint haszonbérbeadó közö tt létrejött haszonbérleti szerz ődést а gazdasági ёу végével а haszonbérbeadó 60 napo s felmondási idővel felmondhatja, ha а mez őgazdasági termel őszervezettel fennálló munkaviszonya bármilyen okból ide nem értve az 58. (2) bekezdésében foglalt esetet megszűпik. 61. (1) Az Ьап meghatározott felmondás esetén, ha а felmondást а másik fél 15 napo n belül nem fogadja el, а felmondást gyakorló további 8 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha nem így jár el, а felmondás hatályát veszti. (2) А szerz ődő felek az ban meghatározott rendelkezésekt ől érvényesen nem térhetnek el. 62. (1) А szerződés bármilyen okból történ ő megszűnésekor а haszonbérbeadó és а haszonbérlő köteles egymással elszámolni. Semmis az olyan megállapodás, amely az elszámolást el őre kizárja. (2) А haszonbérleti szerződés megszűnésekor а felek eltérő megállapodása hiányában а haszonbérl ő a) elviheti az általa létesített berendezési és felszerelési tárgyakat, b) követelheti а haszonbérbeadó hozzájárulásával létesített, e1 nem vihető berendezéseknek, az általa telepített ültetvénynek, ével ő kultúrának és növényzetnek, valamint а talaj min őségének megőrzését és javítását eredményező talajvédelmi, meliorációs és má s beavatkozásoknak, létesítményeknek а szerződés megsz űnésekor а mezei leltárban szerepl ő, illetve egyéb dokumentumok alapján megállapítható tényleges értékét, é s c) köteles az általa létesített építményt а saját költségén ká rtalanítási igény nélkül lebontani, illetve eltávolítani. (3) А (2) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettség nemteljesítése esetén а bontást, illetve az eltávolítást а haszonbérbeadó а haszonbérl ő költségére elvégeztetheti. (4) Ha а haszonbérl ő а haszonbérlet tárgyát képez ő földhöz köt ődő olyan európai uniós vag y nemzeti forrásból folyósított agrár-vidékfejlesztési támogatást vett igénybe, amelyne k feltételéül jogszabály meghatározott id őtartamra földhasználati kötelezettséget ír е lő, és а haszonbérleti szerz ődést а haszonbérbeadó а Ьап meghatározott felmondással szünteti meg, а szerz ődés megsz űnésekor а haszonbérbeadó köteles pénzben megtéríteni а haszonbérl őnek а támogatási összeg haszonbérleti szerz ődés megsz űnése miatti elvesztéséb ő l eredő kárát. 19

20 (5) Ha а felek másként nem állapodnak meg, а (2) bekezdés b) pontja nem alkalmazható, ha а szerz ődés annak lejárta miatt sz űnik meg. 16. Haszo пbérfizetési kedv =éпy 63. (1) А haszonbérlőt агга az évre, amelyben а mez őgazdasági termelést érint ő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényben foglaltak szerinti mez őgazdaság i káresemény vagy id őjárási és más természeti jellegű elháríthatatlan küls ő ok (vis maior) miatt legalább 30%-os mértékű hozam-érték csökkenést szenved, és ezt az agrárkár-megállapít ó szerv igazolja, legfeljebb а hozam-érték csökkenéssel arányos haszonbér-mérséklés illeti me g агга а földre vonatkozóan, amelyen а hozam-érték csökkenés bekövetkezett. (2) Eltérő megállapodás hiányában az (1) bekezdésben foglaltak szerinti kedvezmény csak az t а haszonbérl őt illeti meg, aki, illetve amely а haszonbérleti szerződés alapján legalább а helyben szokásos mértékű, de legalább а Nemzeti Földalapba tartozó földekre megkötöt t haszonbérleti szerz ődésekben meghatározott és а Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet honlapján közzétett, országosan egységesen alkalmazott összegű haszonbérleti díjat fizeti. Ha а szerződés alapján а haszonbérl ő а haszonbért az 50. (1) bekezdése szerinti módo n természetben teljesíti, akkora haszonbérként nyújtott termék értékeként а földügyért felel ő s miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett közleményben meghatározott referenciaárat, ennek hiányában а természetbeni szolgáltatás helyben kialakult piaci értéké t kell figyelembe venni. (3) А haszonbérl ő а haszonbérfizetési kedvezmény igénybevételét és mértékét а mez őgazdasági termelést érint ő időjárási és más természeti kockázatok kezelésér ől szóló törvényben meghatározott, а hozam-érték csökkenéssel érinte tt földre vonatkozóan kiállított hatósági bizonyítvány kézhezvételét követ ő 8 napon belül, írásban köteles közölni а haszonbérbeadóval. (4) Semmis az а megállapodás, amelyben а szerz ődő fél az (1) bekezdés szerint jár ó kedvezmény igénybevétele miatt ki nem fizetett haszonbér pótlására vállal köteleze ttséget. 17. Alhaszo пbérle t б4. А Földforgalmi törvény 42. (1) bekezdésének alkalmazásában а föld használata átengedésének tilalma nem vonatkozik а 65. -ban meghatározott alhaszonbérbe adásra. А 65. -ban meghatározott eset kivételével az aihaszonbérbe adásra kötött szerz ődés semmis. 65. (1) Ha а haszonbérelt földön megtermelend ő termény vetésforgó, illetve túlnyomó részbe n él őmunka ráfordítás alkalmazását igényli ideértve а vet őmag el őállítást is, а haszonbérl ő а haszonbérbeadó hozzájárulásával megállapodhat más földm űvessel vagy mezőgazdaság i termelőszervezettel, hogy а részére а föld használatát egyes, а vetésforgó alkalmazásához szükséges vagy túlnyomó részben él őmunka ráfordítást igényl ő mezőgazdasági munkák 20

2013. évi CCXII. törvény

2013. évi CCXII. törvény Hatály: 2015.I.2. - 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 1 I. Fejezet Általános

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése A hirdetmény kifüggesztésének menete Haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLAT V.141028

FÖLDHASZNÁLAT V.141028 FÖLDHASZNÁLAT V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám 84489 II. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a földhivatal által feltüntetendő tartalmi elemek: 1. A földhivatal bélyegzője 2. A kérelem érkezési

Részletesebben

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók!

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Szeretném felhívni figyelmüket a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső területek forgalmára, valamint azzal összefüggésben az elővásárlási/haszonbérleti

Részletesebben

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény Q0002/000 5 s.., ~ Yíltt3s Hivatala IrorrrQnystéhn: TI 50 2 tt 2015 JúN 0 2. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítván y 2015. évi... törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06.

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06. Országgy űlés Hivatala Irományszám : I(,o 39 01 Aj, Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 06. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés

Részletesebben

Haszonbérleti szerződés

Haszonbérleti szerződés Haszonbérleti szerződés Mely létrejött egyrészről: Vígh Tiyadarné (szn. Rarta Edit. ) 8800 Nagykanizsa, Csengery U. 117/10. szám alatti lakos tulajdonos, haszonélvez ő. mint haszonbérbe adó, valamint a

Részletesebben

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala Dr. Horváth Áron földügyi osztályvezető 2015. február 27. AGRYA Konferencia,

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az számú pótlap

Részletesebben

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont)

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont) Mezőgazdasági üzemek AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 2. Melyek a mezőgazdasági üzem fogalmához tartozó termelési tényezők?

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket TÁJÉKOZTATÓ Megjelent a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Részletesebben

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE Oldal 1/3 HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE (a mező- és erdőgazdaságiföldekforgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 58. (2) bekezdése szerint) amely létrejött egyrészr ől név:

Részletesebben

Haszonbérleti szerződés

Haszonbérleti szerződés Haszonbérleti szerződés Mely létrejött egyrészről: Szűcs Zsigmond (szn. Szűcs Zsigmond, 2Q1 5310 Kisújszállás, Békástanya 1. alatti lakos tulajdonos, haszonélvező, mint haszonbérbe adó, valamint a Nagykunsági

Részletesebben

Földhivatala. Tájékoztató. a hatályos földforgalmi rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban

Földhivatala. Tájékoztató. a hatályos földforgalmi rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban Földhivatala Tájékoztató a hatályos földforgalmi rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1v. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

HASZONBÉRLETI SZERZÓDÉS

HASZONBÉRLETI SZERZÓDÉS HASZONBÉRLETI SZERZÓDÉS 5oi * amely létrejött Kaszás Attila, születési neve: Kaszás Attila 5310. Kisújszállás, Határ u, 18. szám alatti lakos, mint haszonbérbe adó, másrészr ől Indián Rizs-Agro Mez őgazdasági

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

I )i ' !L.rph. z.rzodc I -

I )i ' !L.rph. z.rzodc I - !L.rph I )i ' I - L z.rzodc 4.1 A haszonbérbe adó az 1996, évi LV. Tv-ben biztosított vadászati joga gyakorlását, illetve képviseletét a haszonbérlöre ruházza át egy üzemterv erejéig. 5.1 Haszonbérbe adó

Részletesebben

Az új földügyi szabályozás gyakorlati tapasztalatai

Az új földügyi szabályozás gyakorlati tapasztalatai Az új földügyi szabályozás gyakorlati tapasztalatai Dr. Simon Attila István Közigazgatási Államtitkár Fiatal Gazda Konferencia 2015 Budapest, 2015. február 27. Hatósági jóváhagyás iránti eljárások 2014.

Részletesebben

FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK

FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK JAKAB TAMÁS NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA mb. HEVES MEGYEI IGAZGATÓ Eger, 2014 08. 26. Jogszabályi háttér áttekintése A mező- és erdőgazdasági földek

Részletesebben

A hirdetményi közlésre irányuló kérelmet (közzétételi kérelem) - amennyiben a földterület Eger közigazgatási területéhez tartozik -:

A hirdetményi közlésre irányuló kérelmet (közzétételi kérelem) - amennyiben a földterület Eger közigazgatási területéhez tartozik -: Tájékoztató az elovásárlási és elohaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és 'a haszonbérleti szerzodés hirdetményi úton történo közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/013. (XII.

Részletesebben

, , , , , , , ,

, , , , , , , , M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 41. szám 4267 56. 2004. 1,618 57. 2005. 1,469 58. 2006. 1,365 59. 2007. 1,326 60. 2008. 1,239 61. 2009. 1,217 62. 2010. 1,140 63. 2011. 1,071 64. 2012. 1,049 2. melléklet

Részletesebben

2016. évi... törvény

2016. évi... törvény Országgy űlés Hivatala irományszám : -~ ^ OSA & Érkezett : 2016 MAJ 0 3. 1 2016. évi... törvény a mez őgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyé b intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám. Kormányrendeletek

84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám. Kormányrendeletek 84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.)

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási

Részletesebben

" anyja neve: _ születési hely és ido: _ személyi azonosító jel:

 anyja neve: _ születési hely és ido: _ személyi azonosító jel: egyrészrol Obreczánné Dr. Pukancsik (születési név: _, anyja neve:, születési hely és ido: ' ".., személyi azonosító jel:. :.~. :, lakcíme: 8194 Vtlonya, Újtelep utca 50., adóazonosító jele:, magyar állampolgár)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/454-1/2015/I. Tárgy: Önkéntes földcsere Üi.: dr. Kurunczi Péter Melléklet: Földcsere szerződések, Vázrajz Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

2013. évi CXXII. törvény

2013. évi CXXII. törvény Hatály: 2015.VI.6. - 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 1 Az Országgyűlés abból a célból, hogy - a falvak népességmegtartó képessége megújuljon, a lakosság városba áramlása

Részletesebben

KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK

KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK HASZNÁLATI JOGOK KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Használati jogok Személyes szolgalmak Telki szolgalmak Értékjogok Pl: zálogjog FÖLDHASZNÁLAT Főszabály aedificium solo cedit elve az épület osztja a fődolog jogi

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTER

IGAZSÁGÜGYI MINISZTER f)rszagg uies HFvatala IGAZSÁGÜGYI MINISZTER lrnmányszám. L1 $ x112 l Érkezett : 2015 DEC 2 3. Iktatószám: VII-PF/ 1 77/2/201 5 G őgös Zoltán képviselő úr részére Magyar Országgyűlés Budapest Tisztelt

Részletesebben

1994. évi LV. törvény a termőföldről 1

1994. évi LV. törvény a termőföldről 1 OptiJus Opten Kft. I. 1994. évi LV. törvény 1994. évi LV. törvény a termőföldről 1 A 2011.8.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1 A törvény hatálya............ 1 Fogalommeghatározások........

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Önkormányzati

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

Ёrkezetc : 70 14 W{^ 06.

Ёrkezetc : 70 14 W{^ 06. Oasa ёggy{ílés Hivatada 1, O111üt1YSZ1111.: 2014. évi... törvény Ёrkezetc : 70 14 W{^ 06. а mező- és erd őgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosításáró l 1. (1) А mez ő- és erdőgazdasági

Részletesebben

Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás

Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás a vagyongazdálkodásról szóló 15/2013. (V.2) Ök. rendelet 16. (4) bekezdésében Cegléd Város Önkormányzatától kapott felhatalmazás

Részletesebben

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) - és a 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) - az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből 2014. március 06. A FÖLDFORGALMI

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-ei soros ülésére

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Cserna LajosGyörgy Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám

Részletesebben

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont)

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont) Ingatlan-nyilvántartás AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Melyek az ingatlan-nyilvántartás alapelvei? (6 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 3. Soroljon

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

K É R E L E M. Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/ ; 68/ Melléklet: 2 db vételi ajánlat

K É R E L E M. Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/ ; 68/ Melléklet: 2 db vételi ajánlat K É R E L E M Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/490-001; 68/490-000 Melléklet: 2 db vételi ajánlat Alulírott.,... szám alatti lakos kérem, hogy a termőföldre vonatkozó elővásárlási

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia és Vargáné Fodor Rita

Részletesebben

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell:

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell: Működési engedély Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál Judit Elérhetősége: 56/470-017; 9/1-es mellék

Részletesebben

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. A nyilvántartás tartalma

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. A nyilvántartás tartalma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 26. szám 2745 III. Kormányrendeletek A Kormány 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelete a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! [III. FEJEZET 29.

Tisztelt Elnök Úr! [III. FEJEZET 29. Iror ártyszárn : Országgyl i s HIiva al a ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő Érkezett : 2C13 MM 2 G. Kapcsolódó módosító javasla t Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: Részletes pályázati kiírás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

2011. évi... törvény. a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról )

2011. évi... törvény. a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról ) komám'', 3A '4 3 Érkezett : 2011 122. 2011. évi... törvény a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról ) A tartásdíj-követelések és a tartással kapcsolatos egyéb igények

Részletesebben

A TERMŐFÖLDSZERZÉS SZABÁLYAI

A TERMŐFÖLDSZERZÉS SZABÁLYAI A TERMŐFÖLDSZERZÉS SZABÁLYAI A Földforgalmi törvény Ki szerezhet földet? A földműves kritériumrendszere. Ki, illetve mely szervezet nem szerezhet földet? Kivételes szerzési lehetőségek. Mennyi föld szerezhető?

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény lroin4nyszám, Ofszággyűl és Hivatal a filcezett : 2011,x 1 14. ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISEL Ő Képviselői önálló indítvány 2012. évi... törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDLPB TRTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTTÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 2015/I. SZÁMÚ ÜTEMÉRE VONTKOZÓN mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700071.kor HATÁLYOS: 2009.01.25. 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthet ő elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. sz.

egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthet ő elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. sz. L zet: 2012 r, ~' 1 ':. ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő EGYSÉGES JAVASLA T egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthet ő elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. sz.

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása ' ilés Hivatal a 14,oC( C4 í* t, :?Q14 ijcv 2 C. 2014. évi... törvény az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. március 12. 1. Mit szabályozna az új törvény és mit nem? a) A mező-,

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

ADÁSVÉTELI sziiizórés. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó a továbbiakban Eladó -

ADÁSVÉTELI sziiizórés. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó a továbbiakban Eladó - ADÁSVÉTELI sziiizórés Preambulum Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlan pályáztatás

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény 2012. évi... törvény Érkezett : 20'2 MARC Z e. a külföldiek term őföldön történő zálogjog alapításának megakadályozása érdekébe n szükséges törvények módosításáró l 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

\ 2oi E5 - --------- '53104 4,27 I O.70.3. 7 ::- ni 1 - :-::d!-.:.:b. 2013. évi CXX1I. t:rvrr - - mciv -Zi--- :mncs bitok-

\ 2oi E5 - --------- '53104 4,27 I O.70.3. 7 ::- ni 1 - :-::d!-.:.:b. 2013. évi CXX1I. t:rvrr - - mciv -Zi--- :mncs bitok- \ 2oi E5 AK - --------- '53104 4,27 I O.70.3 7 ::- ni 1 - :-::d!-.:.:b 2013. évi CXX1I. t:rvrr - - mciv -Zi--- :mncs bitok- 4.1 A haszonbérbe adó az 1996. évi LV. Tv-ben biztosított vadászati joga gyakorlását,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám:

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDLPB TRTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTTÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 2015/III. SZÁMÚ ÜTEMÉRE VONTKOZÓN mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYONTÁRGYAK FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL A 15/1996. (IV. 30.) 3, A 7/1998.

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Szántó, kivett saját használatú út, 051/24 legelő

Szántó, kivett saját használatú út, 051/24 legelő ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚNIUS 19-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 947-9/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB V I I. NAP IR E N D Tárgy: Indítványok,

Részletesebben

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos:

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: Kengyel Közgég Jegyzője Beérkezés dátuma: Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: BEVALLÁS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII tv. illetve a 2013. évi CCXII. tv.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII tv. illetve a 2013. évi CCXII. tv. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII tv. illetve a 2013. évi CCXII. tv. Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár 1 Hatályban lévő jogszabályok 2013. évi CXXII

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN HASZONBÉRLETI SZERZ ŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBEN amely létrejött Nagyné Dr Abonyi Katalin, születési neve: Abonyi Mária Katalin IOZI. Budapest, Ady Endre utca 30. lii szám alatti lakos, mint haszonbérbe

Részletesebben

Egyes közjegyzıi nemperes eljárások

Egyes közjegyzıi nemperes eljárások Egyes közjegyzıi nemperes eljárások 1. A közjegyzı elıtti elızetes bizonyítás 1.1 Elızetes bizonyításnak van helye - a Pp. 207. -ában szabályozott esetekben: Az érdekelt fél kérelmére akár a per megindítása

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10590 számú törvényjavaslat a Nemzeti Földalapról szóló 2010 évi LXXXVII törvény és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009 évi XXXVII törvény módosításáról

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról Földhivatala Földügyi Osztály Tájékoztató Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról 2013. január 1-jével, illetve 2013. február 1-jével változtak a földhasználati nyilvántartási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kisajátítási eljárás

TÁJÉKOZTATÓ. Kisajátítási eljárás TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben