I. Fejezet. Általános rendelkezése k. II. Fejezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet. Általános rendelkezése k. II. Fejezet"

Átírás

1 а ь : Z'АI аып, szám : i tr 0 К évi.... törvény Ё гк b е U: 23':3 1'^IС G ; e а mező- és erd őgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról *- I. Fejezet Általános rendelkezése k 1. Е törvény а mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény ( a továbbiakban : Földforgalmi törvény) szerinti mez ő- és erdőgazdasági hasznosítású földek (a továbbiakban: föld) és tanyák forgalmával kapcsolatos jogügyletekre, jogviszonyokra, eljárásokra, az azokban résztvev ő természetes személyekre és gazdálkodó szervezetekre, valamint az eljáró hatóságokra és а helyi földbizottságra vonatkozó rendelkezéseket állapítj a meg. 2. Gazdálkodó szervezet alatt а polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény ( a továbbiakban : Рр.) szerinti gazdálkodó szervezetet kell érteni. II. Fejezet A földforgalmi törvény bevezető rendelkezéseihez kapcsolódó rendelkezések 1. А Földforgalmi törvény tárgyi hatálya 3. А Földforgalmi törvény földre vonatkozó szabályait kы1 alkalmazni arra а földrészletre is, am еly az ingatlan-nyilvántartás szerint а település zártkertjében fekszik, és а földrészlet annak ingatlan-nyilvántartási adatai alapján megfelel а Földforgalmi törvénybe n meghatározott föld, illetve tanya fogalmának. 2. А Földforgalmi törvény egyes értelmező rendelkezése i 4. А Földforgalmi törvény pontjában meghatározott családi gazdaság alatt а Földforgalmi törvény I. (2) bekezdésében foglalt külön törvény hatálybalépéséig а gazdálkodó család tagjainak а tulajdonában és használatában álló földek, továbbá а földhöz tartozó, leltárban megjelölt ingatlan és ingó vagyontárgyak így különösen épület, építmény, mez őgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet olyan együttesét kel l érteni, amelynek а gazdálkodó család tagjai között létrejött szerz ődés szerinti hasznosítás a egy családtag teljes foglalkoztatásán és а többi családtag közreműködésén alapul, és amelyet а földművelésügyi igazgatási szerv családi gazdaságként nyilvántartásba vett. А törvényt az Országgy űlés а december 2-i ülésnapján fogadta el.

2 április 30-áig az а természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet is földm űvesnek, fiatal földművesnek, pályakezd ő gazdálkodónak, mez őgazdasági termel őszervezetnek vag y újonnan alapított mez őgazdasági termel őszervezetnek min ősül, amely megfele l a) földm űves esetén а Földforgalmi törvény ; b) fiatal földműves esetén а Földforgalmi törvény és 7. ; c) pályakezd ő gazdálkodó esetén а Földforgalmi törvény ; d) mez őgazdasági termel őszervezet esetén а Földforgalmi törvény ; e) újonnan alapított mezőgazdasági termel őszervezet esetén а Földforgalmi törvény pontjában meghatározott feltételeknek, függetlenül attól, hogy az a) e) pontban fogl аit földforgalmi törvényi rendelkezések szerinti nyilvántartásba még nem került bejegyzésre. III. Fejezet А kedvezményes birtokmaximumra vonatkozó rendelkezése k 6. (1) Az állattartó telep üzemeltetőjét а Földforgalmi törvény 16. (3) bekezdésében meghatározott kedvezményes birtokmaximum akkor illeti meg, ha а szerződés megkötésé t vagy az el ővásárlásra, illetve el őhaszonbérletre vonatkozó elfogadó jognyilatkozatának megtételét megelőző évben vagy а megel őző három év átlagában а már birtokában lévő földön az évenkénti átlagos állats űrűség hektáronként elérte а fél állategységet. Az állattartáshoz szükséges takarmány-el őállítás céljából az 1200 hektár mértékű birtokmaкimumot meghaladó föld megszerzéséhez hektáronként legalább fél állategysé g átlagos állats űr űséggel kell rendelkezni. (2) Az (1) bekezdés szerinti átlagos állats űrűséget az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv állapítj a meg, és annak igazolására az állattartó telep üzemeltet őjének kérelmére hatóság i bizonyítványt állít ki. 7. (1.) А szántóföldi és kertészeti növényfajok vet őmagjának el őállítóját а Földforgalmi törvény 16. (3) bekezdésében meghatározott kedvezményes birtokmaximum akkor illeti meg, ha а szerz ődés megkötését vagy az el ővásárlásra, illetve el őhaszonbérletre vonatkozó elfogadó jognyilatkozatának megtételét megel őző három év átlagában а már birtokában lév ő szántó m űvelési ágú föld legalább egytizede vetőmag vagy szaporító anyag el őállításának helyéü l szolgált. (2) Az (1) bekezdés szerinti átlagos területnagyságot anövénytermesztési hatóság állapítj a meg, és annak igazolására а vetőmage1 őá11ító kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki. 2

3 IV. Fejezet Аföld tulajdonjogának, illetve haszonélvezeti jogának megszerzéséhez kapcsolódó rendelkezése k 3. Általános szabályo k 8. (1) А Földforgalmi törvény 6. (2) bekezdése szerinti törvényes örökléssel történő tulajdonszerzésnek minősül az is, ha а végrendeleti örökös feltételezve а végrendele t hiányát és más törvényes örökösöknek az öröklésb ől való kiesését törvényes örökössé válhat. (2) А Földforgalmi törvény 37. (4) bekezdését а haszonélvezeti jog végrendeleti juttatása esetében is alkalmazni kell. 4. А csereszerz ődésre vonatkozó szabályo k 9. (1) Ha а föld tulajdonosa а tulajdonjogát а Földforgalmi törvény 12. (1) bekezdés e a) a) pontjában, vag y b) b) pont bb) alpontjában а mez őgazdasági üzemközpont elhelyezkedéséne k figyelembevételével meghatározott célból kívánja cserélni, а csere birtok-összevonási célú földcserének min ősül. (2) Ha а csereszerz ődés а Földforgalmi törvény alapján hatósági jóváhagyáshoz kötött, és а szerz ődés az (1) bekezdésben meghatározottak szerint birtok-összevonási célú földcserének min ősül, ezt а tényt а mez őgazdasági igazgatási szervnek а szerződés jóváhagyásáról szól ó határozatában rögzítenie kell. (3) А hatósági jóváhagyáshoz nem kötött csereszerz ődés esetében а szerződő feleknek kell а szerződésben rögzíteni azt, hogy az (1) bekezdésben meghatározottak szerint mely körülmény fennállása miatt min ősül а szerz ődés birtok-összevonási célú földcserének. (4) А csere alapján csak azt а szerz ődő felet illetik meg а birtok-összevonási célú földcseréhe z külön jogszabályban megállapíto tt adó-, illeték-, és más kedvezmények, amelyiknél az (1 ) bekezdés szerinti feltételek teljesülnek. (5) А Földforgalmi törvény 32. -ának alkalmazása során, а csereszerződés jóváhagyás a esetén nem kell megkeresni а helyi földbizottságot az állásfoglalásának beszerzése céljából. 10. А Földforgalmi törvény 17. -át kell alkalmaznia május 1 jén tulajdonban lév ő föl d tulajdonjogának csere jogcímén történ ő átruházásával megszerzett föld területnagyságára is. 3

4 S. A föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződések formai és tartalm i követelményeivel összefüggő rendelkezése k 11. А föld tulajdonjogának а megszerzésére irányuló minden szerz ődést közokiratba vagy telje s bizonyító erej ű magánokiratba kell foglalni. Е rendelkezés megsértésével megkötött szerz ődés semmis. 12. А föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerz ődés létrejöttében érdekeltek, illetve а szerz őd ő felek közötti írásbeli közlésnek min ősül а postai úton, elektronikus úton, telefaxon, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, valamint kézbesítési ügygondnok útján történ ő közlés, ide nem értve az adás-vételi szerz ődésnek az el ővásárlásra jogosultakkal. а Földforgalmi törvényben meghatározott hirdetményi úton való közlését (1) А föld tulajdonjogának а megszerzésére irányuló szerz ődésnek а Földforgalmi törvény ában meghatározottakon túl tartalmaznia kell а szerz ődő felek, illetve а szerző fél (a továbbiakban együtt: szerződő fél) következ ő adatait : a) természetes személy szerz ődő fé l аа) természetes személyazonosító adatait, ab) személyi azonosítóját а polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek esetében, ас) állampolgárságát, ad) lakcímét, ае) adóazonosító jelét, illetve adószámát, aj) Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarában (a továbbiakban : Kamara) fennálló tagságának azonosító számát, b) а gazdálkodó szervezet szerz ődő fél Ь a) megnevezeset, bb) statisztikai azonosítóját (törzsszámát), Ьc) cégjegyzékszámát cég esetében, bd) székhelyét (telephelyét), be) adószámát, bj) Kamarában fennálló tagságának azonosító számát, bg) részéről eljáró vezet ő tisztségvisel ő vagy cégvezető családi és utónevét, lakcímét, bh) bélyegzőjének lenyomatát. (2) Az adás-vételi szerz ődésben rögzíteni kell azt is, hogy а vevő elővásárlásra jogosult-e. Е jogosultság fennállása esetén meg kell jelölni а szerződésben azt is, hogy а jogosultság mely törvényen, és az ott meghatározott sorrend mely ranghelyén áll fenn. А szerz ődésen alapul ó elővásárlási jog esetén ennek tényét kell rögzíteni az adás-vételi szerz ődésben. 14. Visszavásárlási, vételi jog, illetve eladási jog alapítása esetén az adás-vételi szerz ődés а visszavásárlási, а vételi jog, illetve az eladási jog gyakorlásával jön létre. Е jogok 4

5 gyakorlására irányuló nyilatkozatnak tartalmaznia kell а Földforgalmi törvény ában foglalt nyilatkozatokat is. 15. А Földforgalmi törvény 36. (1) bekezdésében meghatározott, hatósági jóváhagyáshoz nem kötött, а föld tulajdonjogának а megszerzésére irányuló szerz ődés, valamint а tulajdonjog - átruházásnak nem minősül ő tulajdonszerzés alapjául szolgáló okirat esetében, а szerz ő fé l jogosultságának valamely hatósági nyilvántartásba vétele tekintetében а kérelem tartalmára é s а szerz ődés, illetve az okirat benyújtásának módjára а hatósági nyilvántartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. 6. Az adás-vételi szerződésnek az el ővásárlásra jogosultakkal való közlése 1 б. (1) А Földforgalmi törvény 21. (1) bekezdése szerinti egységes okiratba foglalt adás-vétel i szerz ődés alatt olyan szerződést kell érteni, amely а feleknek а szerződés létrejöttére irányul ó nyilatkozatait, továbbá а szerződés lényeges tartalmi elemeit, továbbá а felek álta l meghatározott valamennyi kikötést, feltételt magába foglalja. (2) А 14. -Ьап meghatározott jogok gyakorlása során а jog gyakorlására irányul ó nyilatkozatot kell az el ővásárlásra jogosultakkal közölni. А visszavásárlási jog gyakorlás a esetén е jog gyakorlására irányuló nyilatkozathoz csatolni kell azt az eredeti adás-vétel i szerz ődést is, amelynek megkötésével egyidej űleg а szerződő felek megállapodnak abban, hogy а vevő visszavásárlási jogot enged а megvett földre az eladó rёszére. 17. (1) Az adás-vételi szerződésnek az el ővásárlásra jogosultakkal а Földforgalmi törvény 21. (1) bekezdésében meghatározott módon történő közlése során а szerz ődést négy eredeti példányban kell benyújtani а föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (a fővárosban а fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzőjéhez (a továbbiakban: jegyző), amelyek közül egy példánynak а Földforgalmi törvény 8. -a szerinti, és а Földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkező papír alapú okmányon (a továbbiakban: biztonsági okmány) kiállítottnak kell lennie. (2) Más törvényen, illetve megállapodáson alapuló el ővásárlási jog esetében az eladónak а hirdetményi úton történő közlés mellett а Földforgalmi törvény 21. (1) bekezdése szerinti, az adás-vételi szerződés közvetlen közlésére vonatkozó kötelezettsége teljesítése érdekében a z adás-vételi szerz ődésnek а nem biztonsági okmányon szerkesztett példányát а más törvényen, illetve megállapodáson alapuló el ővásárlási jog jogosultja részére postai úton kel l megküldenie vagy az átvétel igazolása mellett személyesen átadnia. Е bekezdés szerint i közlésnek а Földforgalmi törvény 21. (1) bekezdésében meghatározott határid őn belül kel l megtörténnie. (3) А (2) bekezdésben meghatározott esetben is а joghatályos közlésnek az adás-vétel i szerz ődés hirdetményi úton történ ő közlése min ősül, а más törvényen, illetve megállapodáso n alapuló el ővásárlási jog jogosultja е jogát а Földforgalmi törvény 21. (3) bekezdésében meghatározott határid őn belül gyakorolhatja. 5

6 (4) Az adás-vételi szerz ődés hirdetményi úton történ ő közlésére vonatkozó eljárás díj- é s illetékmentes. 7. Az elővásárlási jog gyakorlása 18. Az el ővásárlásra jogosul ttól származó elfogadó jognyilatkozatnak а jogosult adata i tekintetében а 13. (1) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia. 19. А Földforgalmi törvény 19. (5) bekezdésében meghatározott esetben az el ővásárlásra jogosult az adás-vételi szerződést csak teljes egészében fogadhatja el. Е rendelkezés alkalmazása során az elővásárlásra jogosultak sorrendjére а Földforgalmi törvény át úgy kell alkalmazni, mintha az elfogadó nyilatkozatot tev ő el ővásárlásra jogosult el ővásárlás i jogát megalapozó körülmény az adásvételi szerz ődésben szerepl ő földek egésze tekintetében állna fenn. Ha а jogosult kizárólag arra а földre vonatkozóan tesz elfogadó jognyilatkozatot, amelyre az el ővásárlási joga fennáll, nyilatkozata új ajánlatnak minősül. 20. А Földforgalmi törvény 21. (3) bekezdése alkalmazásában az elfogadó jognyilatkoza t személyes átadásának kötelezettsége alól а földalapkezelő szervezet melle tt az államot megillető el ővásárlási jog esetén e jog gyakorlására jogosult más szervezet vagy személy, illetve az önkormányzat is mentesül. V. Fejezet А tulajdonjog átruházásáról szóló, bírósági vagy közjegyz ői jóváhagyáshoz kötött egyezséget тegelőz ő hatósági e járásra vonatkozó szabályo k 21. (1) Ha а Földforgalmi törvény eltér ően nem rendelkezik, а tulajdonjog átruházásáról szóló egyezség megkötését követ ően, de még az egyezség bírósági vagy közjegyz ői jóváhagyás a el őtt, az eljáró bíróság vagy közjegyző megkeresésére а mez őgazdasági igazgatási szerv megvizsgálja, hogy а szerző fél tulajdonszerzésének а Földforgalmi törvény szerinti feltétele i fennállnak-e. (2) Az egyezséget а Földforgalmi törvény alkalmazásában szerz ődésnek, az egyezséget kötő feleket szerz ődő feleknek kell tekinteni. (3) Az (1) bekezdés szerinti megkeresés mell őzhető, ha az egyezség jóváhagyását а bíróság vagy а közjegyz ő egyéb okból megtagadja. (4) А mez őgazdasági igazgatási szerva vizsgálat eredményeként hatósági bizonyítványt ad ki а tulajdonszerzés Földforgalmi törvény szerinti feltételeinek fennállásáról а megkereső bíróság vagy а közjegyz ő részére. 6

7 (5) А mezőgazdasági igazgatási szerv által kiado tt olyan tartalmú hatósági bizonyítvány, amely szerint а szerző fél tulajdonszerzésének а Földforgalmi törvény szerinti feltétele i fennállnak, а jogszabályban el őírt egyéb érvényességi feltételeket és kellékeket, továbbá rná s hatóságoknak az egyezség létrejöttéhez vagy érvényességéhez szükséges előzetes engedélyét vagy jóváhagyását nem pótolja. Ha а mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, az egyezség semmis és nem hagyható jóvá. VI. Fejezet А szomszédjogok és а tulajdonjog korlátainak különös szabálya i 22. А földhasználó а földet а jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények és а földhasználati szerződésben meghatározottak mellett а Polgári Törvénykönyvnek (a továbbiakban : Ptk.), valamint а szomszédjogok és а tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló törvénynek, továbbá с törvénynek а szomszédjogi előírásai szerint köteles használni. 23. (1) А szerződő felek eltér ő rendelkezése hiányában а földhasználó а kisebb haszonvétele k gyakorlását különösen gomba, vadgyümölcs, virág, gyógynövény, nád, sás gy űjtését, а rét i halászatot, valamint az útpadka, az árokpart, а töltés menti fű kaszálását а használatba adó engedélye nélkül harmadik személy (haszonvételi joggyakorló) részére átengedheti. А haszonvételek gyakorlásának átengedésér ő l а földhasználó az átengedést követ ő 5 napon belü l köteles а használatba adót tájékoztatni. А földhasználó e jogok gyakorlásának átengedésével а földön megteleped ő élőhelyi közösségeket пет veszélyeztetheti. (2) А használatba adó а földhasználó felé tett egyoldalú jognyilatkozattal а haszonvétel i joggyakorló helyébe léphet. 24. А szántóföldi és kertészeti növényfajok vet őmagjának előállítása esetén а vetömag el őállítója а jogszabályban el őírt mértékű védőtávolságok betartása érdekében köteles а vetésterveit egyeztetni az el őírt véd őtávolságon belül fekvő föld használójával (e alkalmazásában а továbbiakban együtt : szomszédos földhasználó). А vetés megkezdése el őtt а vetöma g el őállítója megállapodást köthet а szomszédos földhasználóval а földhasználat módjáról, továbbá arról, hogy а szomszédos földhasználó milyen feltételekkel köteles а védőtávolságo n belül а vetőmag-szaporítást veszélyeztető növényfajok és növényfajták termesztését ő l tartózkodni. 25. Ha а szolgalommal t еrhelt föld közös tulajdonban á11, а szolgalmi jog alapításához а használati megosztás szerint érintett tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján számítot t többségének írásbeli döntése szükséges. 7

8 2б. (1) А földhasználót а más használatában lev ő ingatlanon öntözési szolgalom illeti meg, h a mezőgazdasági tevékenysége folytatásához szükséges öntözés érdekében а víz odajuttatását, szétosztását, illetve annak elvezetését másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségge l vagy költséggel lehetne biztosítani. (2) Az öntözési szolgalom úgy gyakorolható, hogy az ne akadályozza, aránytalanul n е nehezítse а szolgalmi joggal terhelt föld m űvelési ágának megfelel ő használatát, hasznosítását. VII. Fejeze t А hatósági jóváhagyáshoz kötött tulajdonjog megszerzésére vonatkozó szabályok 8. Eltárási szabályo k 27. (1) А Földforgalmi törvényben meghatározott, а mez őgazdasági igazgatási szerv hatóság i jóváhagyásához kötött, а föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződésnek, illetve а tulajdonjog átruházásnak nem min ősül ő módon történő megszerzésének (e fejezetben а továbbiakban együtt : jogügylet) ide nem értve а föld tulajdonjogának а Földforgalm i törvény 35. -a szerinti árverés útján történ ő megszerzését hatósági jóváhagyásár a vonatkozó eljárásra а Földforgalmi törvényben és az e törvényben foglalt eltérésekkel а közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban : Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Az eljárásbaп ügyfél a) a jogügyletben. résztvev ő természetes személy, gazdálkodó szervezet, b) az állam tulajdonjogának megváltozásával járó jogügylet esetén az állam tulajdonos i jogait gyakorló szervezet, illetve vagyonkezel ői jog fennállása esetén а vagyonkezel ő, c) а jogügylet tárgya szerinti. földre а Földforgalmi törvényen, más törvényen vagy megállapodáson alapuló el ővásárlási joggal rendelkez ő személy, (I az ingatlan-nyilvántartásból kitű n ő egyéb jogosult, akinek а földre vonatkozó jogát az eljárás érinti, ideértve az ingatlan-nyilvánta rtásba még be nem jegyze tt, széljegyzett bejegyzés iránti kérelem jogosultját és kötelezettjét, e) az а Földforgalmi törvény szerinti közeli hozzátartozó, akinek е helyzetére tekintette l jött létre az а jogügylet, amelynek érvényességi feltétele а közeli hozzátartozói viszon y fennállása, fi mindazon egyéb jogosult, akinek а földre vonatkozó jogát а jogügylet érinti. (3) Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési köteleze ttség alól. А Ket. szerinti egyéb eljárási költséget ideértve az eljárásban kirendelt ügygondnok vagy eseti gondno k díját és költségeit is а szerz ő fél viseli. Az eljárás során а mezőgazdasági igazgatási szerv által hivatalból indított eljárások mezőgazdasági igazgatási szerv által megfizetendő költségeit а szerző fél а mezőgazdasági igazgatási szerv részére megtéríti. (4) Ha а jogügylet tárgya а föld tulajdonjogának csere jogcímén történ ő átruházása, а szerz ő fél alatt а cserepartnereket kell érteni. Csere esetén а (3) bekezdésben foglaltakat azzal az 8

9 eltéréssel kell alkalmazni, hogy а cserepartnerek а költségek viselésére, megtérítésére közösen, egyenl ő arányban kötelesek. 28. (1) А mez őgazdasági igazgatási szerv jogosult kezeln i a) а természetes személy ügyfé l аа) természetes személyazonosító adatait, ab) állampolgárságát, ас) lakcímét, ad) személyi azonosítóját а polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáró l szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek esetében, ае) adóazonosító jelét vagy adószámát, b) а gazdálkodó szervezet ba) megnevezését, bb) székhelyét (telephelyét, fióktelepét), bc) statisztikai azonosítóját (törzsszámát) а statisztikáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet esetében, bd) cégjegyzékszámát а cégnyilvánosságról, а bírósági cégeljárásról és а végelszámolásról szóló törvény hatálya alá tartozó cég esetében, be) adószámát, vezető tisztségvisel őjének, cégvezetőjének természetes személyazonosító adatait és lakcímét. (2) А mez őgazdasági igazgatási szerv az (1) bekezdésben meghatározott adatokat а jogügylet hatósági jóváhagyásával és а szerzési korlátozások hatósági ellen őrzésével kapcsolatos feladatai ellátásával összefüggésben jogosult kezelni. (3) А mez őgazdasági igazgatási szerv az általa kezelt (1) bekezdés szerinti adatokat a z ingatlanügyi hatóság részére, valamint а 35. -ban meghatározott módon, az (1) bekezdé s szerinti adatok közül az ügyfél nevét vagy megnevezését, lakcímét vagy székhelyét és az állampolgárságra vonatkozó adatát а helyi földbizottság részére adhatja át. 29. (1) А jogügylet hatósági jóváhagyása iránti eljárásban, az е feladatkörébe tartozó ügy elbírálása, ellen őrzése érdekében а mezőgazdasági igazgatási szerv részér e a) az ingatlan-nyilvántartásból а tulajdoni lap másolatát, b) а földhasználati nyilvántartásból а földhasználati lap másolatát és а földhasználat i összesítő t, c) az Országos Erd őállomány Adattárban szereplő adatokat, d) az erd őgazdálkodói nyilvántartásban szerepl ő adatokat, е) az állatok Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerében szerepl ő adatokat, а hegyközségi nyilvántartásban szerepl ő adatokat, g) а személyek azonosítására а személyiadat- és lakcímnyilvántartásból apolgárok személy i adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 11. (1) bekezdé s a) h) és k) pontjában foglalt adatokat, h) az adóhatóság az adóhatóság által kezelt gazdasági tevékenységek egységes ágazat i osztályozási rendszerére és а kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó adatbázisból, valamint а 9

10 köztartozás miatt végrehajtási eljárás alatt álló személyekre vonatkozó adatbázisból az adóz ó azonosítására, árbevételére és köztartozás-fizetési kötelezettségére vonatkozó adatokat, i) а földművesekr ől, а mez őgazdasági termelőszervezetekr ől, valamint а mez őgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartásban szerepl ő adatokat, а családi gazdálkodókról vezetett nyilvántartásban szerepl ő adatokat, k) а jegyz ő általa helyi földbizottságról és annak tagjairól vezetett nyilvántartásban szerepl ő adatokat díjmentesen k е11 szolgáltatni, függetlenül az egyes nyilvántartásokra vonatkoz ó adatszolgáltatási formáktól, módoktól. (2)А mez őgazdasági igazgatási szerv az (1) bekezdésben meghatározo tt nyilvántartásokbó l átvett, illetve lekérdezett adatokat ideértve а személyes adatokat is kizárólag а Földforgalmi törvényben meghatározo tt feladatának ellátásához használhatja fel. (3) А mezőgazdasági igazgatási szerv az átvett és az adatlekérdezés, illetve adatfeldolgozá s során keletkezett adatokat nem továbbíthatja. 30. (1) Az eljárás ügyintézési határideje 60 пар, amely kivételesen indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg. (2) А Ket.-ben meghatározott eseteken túl az ügyintézési határidőbe nem számít be : a) а helyi földbizo ttság megkeresésétő l аа) а helyi földbizottság állásfoglalásának а mezőgazdasági igazgatási szervhez al ó beérkezéséig, vagy ab) а helyi földbizottság állásfoglalásának kiadására а Földforgalmi törvényben meghatározott határid ő eredménytelen. lejárta esetén. а Földforgalmi törvény 26. -ában meghatározott határid ő lejártát követő napig terjed ő időtartam ; b) а Földforgalmi. törvény 29. -ában foglalt, az eladót megillető választási jog gyakorlásár a vonatkozó nyilatkozattételre való felhívástó l ba) а nyilatkozatnak а mez őgazdasági igazgatási szervhez való beérkezéséig, vagy bb) а ba) alpontban foglaltak hiányában а Földforgalmi törvény 29. (2) (3 ) bekezdésében meghatározott 15 napos határid ő lejártát követő napig terjed ő időtartam. (3) Ha harmadik személy javára а Földforgalmi törvényen, más törvényen vag y megállapodáson alapuló el ővásárlási jog áll fenn, az eljárás а szerz ődésnek a jogosultakkal а Földforgalmi törvényben meghatározott módon történ ő közlése esetén а Földforgalm i törvény 22. -ában meghatározott okiratoknak а mez őgazdasági igazgatási szervhez val ó beérkezését követ ő napon kezd ődik. (4) Az eljárás а (3) bekezdéstől eltérően а szerz ő fél írásbeli kérelmének а mez őgazdaság i igazgatási szervhez való beérkezését követ ő napon kezd ődik, ha az eljárás olyan jogügylet jóváhagyására irányul, amel y a) adás-vételnek minősül, de harmadik személynek el ővásárlási joga nem áll fenn, b) nem min ősül adás-vételnek, vagy c) átruházásnak nem minősülő tulajdonszerzés. 10

11 31. А 30. (4) bekezdésében meghatározott jogügyletet ta rtalmazó okiratokat а 17. (1 ) bekezdésében el őírtak szerint kell а mezőgazdasági igazgatási szervhez benyújtani. 32. (1) Ha а jogügylet érvényességi feltétele а közeli hozzátartozói viszony fennállása, akkor а szerz ő félnek a) а 30. (3) bekezdésében meghatározott esetben а mez őgazdasági igazgatási szerv erre irányuló felhívására, b) а 30. (4) bekezdésében meghatározott esetben а jogügylet hatósági jóváhagyása iránt i kérelméhe z csatolnia kell а legalább teljes bizonyító erej ű magánokiratba foglalt, az érintett természete s személyeknek 30 napnál nem régebbi olyan tartalmú közös nyilatkozatát, miszerint közö ttük а Földforgalmi törvény szerinti közeli hozzátartozói viszony áll fenn. (2) Ha а szerző fél gazdálkodó szervezet kivéve а cégnyilvántartásban nyilvántart ott céget а kérelméhez csatolni kel l a) а keletkezést tanúsító, illet ő leg konstituáló bejegyzési határozat eredeti vagy közjegyz ő által hitelesített példányát vagy а regisztráló hatóság (cégbíróság, törvényszék) által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmáról kiállított hiteles másolatot vagy а közjegyz őkr ől szóló törvényben meghatározottak szerint, а közhitelességű nyilvántartás tartalmáról kiállított közjegyzői tanúsítványt és b) az eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt. (3) Ha а szerző fél nem igazolja az ügy elbírálásához szükséges nyilvános vagy valamely hatóság, bíróság vagy а Magyar Országos Közjegyző i Кamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásában szerepl ő adatokat, а mezőgazdasági igazgatási szerv az adatokat hivatalbó l szerzi be. А mezőgazdasági igazgatási szerv az ingatlanügyi hatóságtól hivatalból szerzi be а tulajdonjog megszerzéséhez szükséges, illetve a jogügylet hatósági jóváhagyásához szükséges feltételek közül а Földforgalmi törvény 27. (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglaltak megállapításához szükséges adatokat. (4) Ha а jogügylet jóváhagyásához szükséges adatokat а cégnyilvántartás, az egyén i vállalkozók nyilvántartása, továbbá а 29. (1) bekezdésében meghatározott valamel y nyilvántartás tartalmazza és ezen adatok а nyilvántartásban elektronikus formában állnak rendelkezésre, а mez őgazdasági igazgatási szerv azokat elektronikus úton, közvetle n lekérdezéssel szerzi be. (5) А szerző fél köteles а Földforgalmi törvényben meghatározott, а tulajdonszerzés i jogosultság fennállásához, valamint а jogügylet jóváhagyásához szükséges adatokban a z eljárás alatt bekövetkező változásokról а mez őgazdasági igazgatási szervet tájékoztatni, és a z azokat igazoló dokumentumokat а mez őgazdasági igazgatási szerv rendelkezésére bocsátani. 33. (l) Az eljárás megindításáról az ügyfeleket nem kell értesíteni. (2) Az eljárásban а Ket. szerinti közrem űködő hatóság nem vehet részt. 11

12 34. (1) А mez őgazdasági igazgatási szerva Földforgalmi törvény 23. (1) és (2) bekezdésébe n meghatározott el őzetes vizsgálat alatt csak а (2) bekezdésben foglalt esetekben bocsáthat k i hiánypótlást. (2) Ha а jogügylet érvényességi feltétele а Földforgalmi törvény szerinti közeli hozzátartozói viszony fennállása, а mezőgazdasági igazgatási szerva 32. (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozat becsatolására hívja fel а szerz ő felet. А hiánypótlásra csak egy alkalommal, 8 napos határid ő kitűzésével kerülhet sor. E határid ő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye. (3) Az el őzetes vizsgálat alatt egyéb hiányosság tekintetében hiánypótlási felhívásnak ninc s helye, ez esetben а mezőgazdasági igazgatási szerv az eljárást megszünteti. (4) Ha а (2) bekezdésben meghatározott esetben az el ővásárlásra jogosult nem tett eleget а hiánypótlásra való felhívásnak és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, а mulasztó jogosultat úgy kell tekinteni, mint aki az el ővásárlási jogát nem gyakorolja. Erre а mulasztó jogosultat а hiánypótlási felhívásban figyelmeztetni kell. 35. (1) А Földforgalmi törvény 23. (5) bekezdésének alkalmazása esetén а mezőgazdasági igazgatási szerva rendelkezésre álló okiratok másolatát а (2) bekezdésben meghatározottak szerint küldi meg а helyi földbizottság részére. (2)А mez őgazdasági igazgatási szervamegkereséshez csatolja : а) а jegyző általa mez őgazdasági igazgatási szerv részére megküldött okiratok közül а nem biztonsági okmányon szerkesztett, а Földforgalmi törvény 21. (2) bekezdésében el őírtak szerint а jegyző által anonimizált és а hirdetőtálára kifüggesztett adás-vételi szerz ődés másolatát, b) az elfogadó jognyilatkozat olyan másolatát, amelyen а mezőgazdasági igazgatási szerv felismerhetetlenné teszi а jognyilatkozatot tevő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot. 36. (1) Az eljárás felfüggesztésének nincs helye : а) az ügyfél erre irányuló kérelme alapján, b) ha а jogügyletben résztvev ő természetes személy, gazdálkodó szervezet jogutódjának kilét e vitás. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az eljárást meg kell szüntetni. 37. (1) А föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló jogügylet jóváhagyására irányul ó eljárásban а mezőgazdasági igazgatási szerv döntésének а Ket.-ben meghatározottakon túl - 12

13 tartalmaznia kell а helyi földbizottság megnevezését, а helyi földbizottság elnökének nevét, а helyi földbizottság állásfoglalását, illetve állásfoglalásának kiadása hiányában ennek tényét. (2)А mez őgazdasági igazgatási szerv egyszerűsített döntést nem hozhat. (3) А jogügylet jóváhagyása esetén а mez őgazdasági igazgatási szerva jogügyletet tartalmaz ó szerződés, illetve okirat két eredeti példányát látja e1 jóváhagyó záradékkal és azt а szerz ő fé l részére а jóváhagyását tartalmazó határozatával egyidej űleg küldi meg. А jogügyle t jóváhagyása esetén а két eredeti példány közül az egyik а biztonsági okmányon szerkeszte tt szerz ődés, illetve okirat lehet. 38. А mez őgazdasági igazgatási szerv joger ős határozatával lezárt ügyben nem nyújtható b e újrafelvételi és felügyeleti eljárás iránti kérelem. 39. А mez őgazdasági igazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata során а Рр. XX. fejezetének rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hog y a) а perben а mezőgazdasági igazgatási szerv székhelye szerint illetékes közigazgatási é s munkaügyi bíróság jár el ; b) а bírósága határozatot megváltoztathatja. 9. Аföld tulajdonjoga végintézkedéssel történ ő megszerzésének, valamint а bírósági, közjegyzői jóváhagyáshoz kötött egyezséget megelőző hatósági jóváhagyásra vonatkozó e járás különös e járási szabályai 40. А föld tulajdonjogának végintézkedéssel történ ő megszerzésének jóváhagyására vonatkozó eljárásban а ban foglaltakat а ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 41. (1) А Földforgalmi törvény 34. -ának alkalmazásában, а föld tulajdonjogának végintézkedéssel történő megszerzése esetén а közjegyz ő а végintézkedés megküldése nélkü l is megkeresheti а mez őgazdasági igazgatási szervet. Ez esetben а közjegyz ő megkereséséne k tartalmaznia kell а végintézkedéssel érintett föld tekintetében az örökösnek а közjegyz ő rendelkezésére álló, а 13. (1) bekezdésében meghatározott adatait. Ha а végintézkedés alapján ismeretlen helyen tartózkodó örökösnek kellene átadnia földet, а közjegyzőnek а megkeresésben а 13. (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti lakcím adat helyett erre а tényre kell utalnia. (2) Az eljárás а közjegyz ő megkeresésének а mezőgazdasági igazgatási szervhez való beérkezését követ ő napon kezd ődik. (3) Az eljárás ügyintézési határideje 30 nap, amely kivételesen indokolt esetben, eg y alkalommal, legfeljebb 30 nappal hosszabbítható m еg. 13

14 42. (1) А Földforgalmi törvény 34. -ának alkalmazásában а Földforgalmi törvény 34. (3) bekezdésében meghatározottak mellett а mezőgazdasági igazgatási szerv azt is vizsgálja, hogy а hagyaték átszállása nem eredményezné-e а tulajdonszerzési korlátozás megsértését vagy megkerülését. (2) А vizsgálat eredményeként а mez őgazdasági igazgatási szerv hatósági bizonyítványt ad k i а megkereső közjegyz őnek а tulajdonszerzéshez szükséges feltételek fennállásáról vagy annak kiadását megtagadja. 43. А 21. -ban meghatározott, а bírósági vagy közjegyzői jóváhagyáshoz kötö tt egyezségnek а megel őző hatósági jóváhagyására vonatkozó eljárásban а ban foglaltakat а 44. -ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 44. (1) А 21. (1) bekezdése szerinti bíróság vagy közjegyz ő általi megkereséshez mellékeln i kell а felek egyezségét, amely tartalmazza а feleknek а 13. (1) bekezdésében meghatározot t adatait. (2) Az eljárása bíróság, vagy közjegyz ő megkeresésének а mez őgazdasági igazgatás i szervhez való beérkezését követ ő napon kezd ődik. (3) Az eljárás ügyintézési határideje 30 nap, amely kivételesen indokolt esetben, eg y alkalommal, legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg. VIII. Fejezet А földhasználattal kapcsolatos rendelkezések 10. Általános szabályok 45. (1) Ha а föld állami tulajdonban ái1, а Földforgalmi törvény 38. (1) bekezdése szerint i használatba adó alatt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezel őt, ennek hiányában а tulajdonosi joggyakorló szervezetet kell érteni. (2) Ha е törvény а földhasználóra köteleze tt séget ír el ő, és а földön а Földforgalmi törvénybe n meghatározott földhasználati jogosultság szerződés alapján más személy javára nem áll fenn, és а mezőgazdasági igazgatási szerva föld kényszerhasznosításba adásáról sem határozott, а földhasználó alatt a) а haszonélvezeti jog fennállása esetén а haszonélvezőt, ennek hiányában а tulajdonost, b) állami tulajdonban álló föld esetében az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezel őt, vagyonkezelői jog fennállása hiányában а tulajdonosi joggyakorló szervezete t kell érteni. 14

15 11. A földhasználati szerz ődések formai és tartalmi követelményeivel összefüggő rendelkezések 46. А Földforgalmi törvényben meghatározott földhasználati szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erej ű magánokiratba kell foglalni. Е rendelkezés megsértésével megkötött szerződés semmis. 47. А földhasználati szerződés ide értve а X. Fejezet szerinti használati megosztásról szól ó megállapodást is létrejöttében érdekeltek, illetve szerz ődő felek közötti írásbeli közlésnek min ősül а postai úton, elektronikus úton, telefa хоп, személyesen átadott irat útján, kézbesítés i meghatalmazott útján, valamint kézbesítési ügygondnok útján történ ő közlés, ide nem értve а haszonbérleti szerz ődésnek az el őhaszonbérletre jogosultakkal а Földforgalmi törvénybe n meghatározott hirdetményi úton való közlését. 48. (1) А földhasználati szerz ődésnek а Földforgalmi törvényben meghatározottakon túl tartalmaznia kell а szerződő feleknek, illetve а szerző félnek а 13. (1) bekezdésében meghatározo tt adatait. (2) А haszonbérleti szerződésben rögzíteni kell azt is, hogy а haszonbérl ő el őhaszonbérletre jogosult-e. Е jogosultság fennállása esetén meg kell jelölni а szerződésben azt is, hogy а jogosultság mely törvényen és az ott meghatározott sorrend mely ranghelyén áll fenn. 49. А Földforgalmi törvény 59. -ában meghatározott, hatósági jóváhagyáshoz nem kötö tt földhasználati szerz ődés esetében, а szerz ő fél jogosultságának valamely hatóság i nyilvántartásba vétele tekintetében а kérelem tartalmára és а szerz ődés, illetve az okirat benyújtásának módjára а hatósági nyilvántartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. IX. Fejezet А földhasználati szerződések 12. А haszonbérleti szerződés tartalmára vonatkozó különös rendelkezése k 50. (1) А haszonbér а szerz ődő felek megállapodása szerint pénzben vagy természetben jár. Ha а szerződő felek а természetben történ ő teljesítésben állapodnak meg, а haszonbér mértékének vagy mennyiségének el őre meghatározottnak kell lennie, ennek hiányában а szerződés semmis. 15

16 (2) А haszonbért id őszakonként utólag, de legkésőbb а naptári ёу végéig kell teljesíteni. Ha а hatósági jóváhagyáshoz nem kötött haszonbérleti szerz ődés а naptári év végét megel őzően 6 hónapon belül jött létre vagy а hatósági jóváhagyáshoz kötött haszonbérleti szerz ődést а mez őgazdasági igazgatási szerva naptári ёу végét megel őző 90 napon belül hagyta jóvá, az els ő esedékes haszonbért а szerződés létrejöttét követő évre vonatkozó haszonbérrel együtt kell teljesíteni, kivéve, ha а felek más határid őben állapodnak meg. 51. Ha а haszonbérl ő а haszonbérleti jogosultságot jogszabályban foglalt módon, támogatá s feltételeként а haszonbérbeadó írásbeli hozzájárulásával az általa kijelölt földműves vagy mez őgazdasági termel őszervezet részére adja át, akkor а kijelölt földműves, illetve mez őgazdasági termel őszervezet а szerződésben а haszonbérlő helyébe lép és а haszonbérlet i ogviszonyt változatlan feltételekkel. folytatja. 13. А haszonbérleti szerződésnek az előhaszonbérletre jogosultakkal való közlés e 52. (1) А Földforgalmi törvény 49. (1) bekezdése szerinti egységes okiratba foglal t haszonbérleti szerződés alatt az е törvényben meghatározott esetek kivételével olyan szerz ődést kell érteni, amely а feleknek а szerződés létrejöttére irányuló nyilatkozatait, а szerződés lényeges tartalmi elemeit, továbbá а felek által meghatározott valamennyi kikötést, feltételt magában foglalja. Е bekezdésben foglaltakat kell alkalmaznia 65. szerinti egységes okiratba foglalt alhaszonbérleti szerz ődésre és а X. Fejezet szerinti egységes okiratba foglal t használati megosztásról szóló megállapodásra és földhasználati szerz ődésre is. (2) december 31-iga haszonbérbe adó az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerz ődés helyett az általa elfogadott haszonbérleti ajánlatot is közölheti az el őhaszonbérletre ogosultakkal а Földforgalmi törvény 49. (1) bekezdésében meghatározottak szerint, feltéve, hogy az tartalmazza а szerz ődés lényeges tartalmi elemeit, továbbá а haszonbérbeadó és az ajánlattev ő által meghatározo tt valamennyi kikötést, feltételt. 53. (1) Az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerz ődésnek az el őhaszonbérletre ogosultakkal а Földforgalmi törvény 49. (1) bekezdésében meghatározott módon történ ő közlése során а szerződést három eredeti példányban kell benyújtania föld fekvése szerin t illetékes egyzőhöz. (2) Az 52. (2) bekezdése szerinti esetben а haszonbérleti ajánlatot három eredeti példányban kell benyújtani a föld fekvése szerint illetékes jegyz őhöz. (3) А haszonbérleti szerz ődés hirdetményi úton történ ő közlésére vonatkozó eljárás díj- é s i1lеtékmentes. 54. (l) Más törvényen alapuló el őhaszonbérleti jog esetében а haszonbérbeadónak а hirdetményi úton történ ő közlés mellett а Földforgalmi törvény 49. (1) bekezdése szerinti, а 16

17 haszonbérleti szerz ődés közvetlen közlésére vonatkozó kötelezettsége teljesítése érdekében а haszonbérleti szerz ődést а más törvényen alapuló el őhaszonbérled jog jogosultja részére postai úton kell megküldenie, vagy az átvétel igazolása mellett személyesen átadnia. Е bekezdés szerinti közlésnek а Földforgalmi törvény 49. (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül kell megtörténnie. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben is а joghatályos közlésnek а haszonbérlet i szerződés hirdetményi úton történő közlése minősül, а más törvényen alapul ó el őhaszonbérled jog jogosultja e jogát а Földforgalmi törvény 49. (3) bekezdésében meghatározott határid őn belül gyakorolhatja. (3) Az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni az 52. (2) bekezdése szerinti esetben а haszonbérleti ajánlatnak а más törvényen alapuló el őhaszonbérleti jog jogosultjával val ó közlésére és e jogosultnak az ajánlat alapján történ ő joggyakorlására. 14. Az előhaszonbérleti jog gyakorlása 55. Az el őhaszonbérletre jogosulttól származó elfogadó jognyilatkozatnak а jogosult adata i tekintetében а 13. (1) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia. 56. А Földforgalmi törvény 47. (5) bekezdésében meghatározott esetben az el őhaszonbérletre jogosult а haszonbérleti szerződést csak teljes egészében fogadhatja el. Е bekezdés alkalmazása során az el őhaszonbérletre jogosultak sorrendjére а Földforgalmi törvény át úgy kell alkalmazni, mintha az elfogadó nyilatkozatot tev ő el őhaszonbérletre jogosult el őhaszonbérleti jogát megalapozó körülmény а haszonbérleti szerződésben szerepl ő földek egésze tekintetében állna fenn. Ha а jogosult kizárólag arra а földre vonatkozóan tesz elfogadó jognyilatkozatot, amelyre az el őhaszonbérleti joga fennáll, nyilatkozata új ajánlatnak minősül. 15. А haszonbérleti szerződés megszűnése 57. А haszonbérleti szerz ődés megszűnik a) а szerződésben meghatározott id őtartam lejártával, а lejárat napján, b) közös megegyezéssel, а szerződő felek által meghatározott napon, c) а haszonbérl ő gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megsz űnésével, а megszűnése napján, (1 а haszonbérl ő természetes személy halálával, feltéve, hogy az örökösök а Ptk.-ban meghatározott felmondási jogukat az ott meghatározott határid őben gyakorolják, e) azonnali hatályú felmondással, fi а 60. -ban meghatározott felmondással, g) ha а föld természeti er ő közvetlen behatása következtében egészben vagy jelent ős részben а haszonbérleti szerz ődés szerinti hasznosításra tartósan alkalmatlanná válik. 17

18 58. (1) А haszonbérbeadó а szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha а haszonbérlő (ideértve az alhaszonbérl őt is) a) az írásban közölt felhívás ellenére nem tesz eleget а hasznosítási kötelezettségének vagy olyan gazdálkodást folytat, amely veszélyezteti а föld termőképességét, b) а haszonbérbeadó hozzájárulása nélkül vagy attól eltér ően. а föld használatát másnak átengedte, más célra hasznosította, а föld m űvelési ágát megváltoztatta vagy а földet а term őföld védelméről szóló törvényben meghatározottak szerint más célra hasznosította, c) а természetvédelmi jogszabályok vagy а természetvédelmi hatóság jogszabály alapjá n hozott el őírásaitól eltérő, illet őleg а természeti terület állagát vagy állapotát kedvez őtlenü l befolyásoló tevékenységet folytat, továbbá, ha а természeti értékek fennmaradását bármel y módon veszélyezteti, vagy d) а haszonbért vagy а földdel kapcsolatos terheket а lejárat után, írásban közölt felszólítás ellenére, а felszólítás közlésétől számított 1.5 napon belül sem fizeti meg. (2) А Földforgalmi törvényben meghatározo tt mezőgazdasági termel őszervezet mint haszonbérl ő és az annak legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja mint haszonbérbead ó között fennálló haszonbérleti szerz ődést а haszonbérbeadó azonnali hatállyal jogosult akkor i s felmondani, ha а mezőgazdasági termel őszervezet а haszonbérbeadó munkaviszonyát rende s felmondással szünteti meg. 59. А természetes személy haszonbérl ő azonnali hatállyal jogosult felmondania szerződést, ha az egészségi állapota oly mértékben romlik meg vagy családi és életkörülményeiben olyan tartó s változás következik be, amely а haszonbérletb ől ered ő kötelezettségeinek teljesítését akadályozza vagy azt jelentősen megnehezíti. б0. (l.) Ha а haszonbérleti szerződés létrejöttekora haszonbérlet tárgyát képez ő föld közö s tulajdonban állt és а szerz ődés fennállása alatt а közös tulajdon megszüntetésére а földrendez ő és földkiadó bizottságokról szóló törvény szabályai szerint került sor, а haszonbérbeadó, illetve annak jogutódja legkés őbb az adott gazdasági év vége el őtt 60 nappal а szerz ődést 60 napos felmondási id ővel а gazdasági ёу végére felmondhatja, ha а tulajdon i hányadának megfelel ő területet а közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárá s eredményeként önálló ingatlanként kapta meg, feltéve, hogy a) а haszonbérl ő felé а felmondással egyidej űleg nyilatkozik, hogy а földet а szerz ődé s megsz űnésével saját maga kívánja használni, és b) а 74. (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával létrejött haszonbérleti szerződést nem írta alá, de annak hatálya az ott meghatározo ttak szerint kiterjedt rá. (2) А Földforgalmi törvényben meghatározott mez őgazdasági termel őszervezet mint haszonbérl ő és az annak legalább 25%-b аn tulajdonos természetes személy tagja mint haszonbérbeadó között létrejött haszonbérleti szerz ődést а gazdasági ёу végével. а haszonbérbeadó 60 napos felmondási id ővel felmondhatja, ha а mez őgazdaság i termel őszervezetben fennálló tulajdonosi részesedése а szerz ődés megkötését követő 1 éven keresztül tartósan 25% alá csökken. 18

19 (3) А Földforgalmi törvényben meghatározott mez őgazdasági termel őszervezet mint haszonbérl ő és az annak legalább 25%-ban tulajdonos természetes személy tagjának közel i hozzátartozója mint haszonbérbeadó között létrejött haszonbérleti szerz ődést а gazdasági ёу végével а haszonbérbeadó 60 napos felmondási id ővel felmondhatja, ha а tag és а haszonbérbeadó közötti közeli hozzátartozói viszony megszűnik. (4) А Földforgalmi törvényben meghatározott mez őgazdasági termel őszervezet mint haszonbérl ő és az annak legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja mint haszonbérbeadó közö tt létrejött haszonbérleti szerz ődést а gazdasági ёу végével а haszonbérbeadó 60 napo s felmondási idővel felmondhatja, ha а mez őgazdasági termel őszervezettel fennálló munkaviszonya bármilyen okból ide nem értve az 58. (2) bekezdésében foglalt esetet megszűпik. 61. (1) Az Ьап meghatározott felmondás esetén, ha а felmondást а másik fél 15 napo n belül nem fogadja el, а felmondást gyakorló további 8 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha nem így jár el, а felmondás hatályát veszti. (2) А szerz ődő felek az ban meghatározott rendelkezésekt ől érvényesen nem térhetnek el. 62. (1) А szerződés bármilyen okból történ ő megszűnésekor а haszonbérbeadó és а haszonbérlő köteles egymással elszámolni. Semmis az olyan megállapodás, amely az elszámolást el őre kizárja. (2) А haszonbérleti szerződés megszűnésekor а felek eltérő megállapodása hiányában а haszonbérl ő a) elviheti az általa létesített berendezési és felszerelési tárgyakat, b) követelheti а haszonbérbeadó hozzájárulásával létesített, e1 nem vihető berendezéseknek, az általa telepített ültetvénynek, ével ő kultúrának és növényzetnek, valamint а talaj min őségének megőrzését és javítását eredményező talajvédelmi, meliorációs és má s beavatkozásoknak, létesítményeknek а szerződés megsz űnésekor а mezei leltárban szerepl ő, illetve egyéb dokumentumok alapján megállapítható tényleges értékét, é s c) köteles az általa létesített építményt а saját költségén ká rtalanítási igény nélkül lebontani, illetve eltávolítani. (3) А (2) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettség nemteljesítése esetén а bontást, illetve az eltávolítást а haszonbérbeadó а haszonbérl ő költségére elvégeztetheti. (4) Ha а haszonbérl ő а haszonbérlet tárgyát képez ő földhöz köt ődő olyan európai uniós vag y nemzeti forrásból folyósított agrár-vidékfejlesztési támogatást vett igénybe, amelyne k feltételéül jogszabály meghatározott id őtartamra földhasználati kötelezettséget ír е lő, és а haszonbérleti szerz ődést а haszonbérbeadó а Ьап meghatározott felmondással szünteti meg, а szerz ődés megsz űnésekor а haszonbérbeadó köteles pénzben megtéríteni а haszonbérl őnek а támogatási összeg haszonbérleti szerz ődés megsz űnése miatti elvesztéséb ő l eredő kárát. 19

20 (5) Ha а felek másként nem állapodnak meg, а (2) bekezdés b) pontja nem alkalmazható, ha а szerz ődés annak lejárta miatt sz űnik meg. 16. Haszo пbérfizetési kedv =éпy 63. (1) А haszonbérlőt агга az évre, amelyben а mez őgazdasági termelést érint ő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényben foglaltak szerinti mez őgazdaság i káresemény vagy id őjárási és más természeti jellegű elháríthatatlan küls ő ok (vis maior) miatt legalább 30%-os mértékű hozam-érték csökkenést szenved, és ezt az agrárkár-megállapít ó szerv igazolja, legfeljebb а hozam-érték csökkenéssel arányos haszonbér-mérséklés illeti me g агга а földre vonatkozóan, amelyen а hozam-érték csökkenés bekövetkezett. (2) Eltérő megállapodás hiányában az (1) bekezdésben foglaltak szerinti kedvezmény csak az t а haszonbérl őt illeti meg, aki, illetve amely а haszonbérleti szerződés alapján legalább а helyben szokásos mértékű, de legalább а Nemzeti Földalapba tartozó földekre megkötöt t haszonbérleti szerz ődésekben meghatározott és а Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet honlapján közzétett, országosan egységesen alkalmazott összegű haszonbérleti díjat fizeti. Ha а szerződés alapján а haszonbérl ő а haszonbért az 50. (1) bekezdése szerinti módo n természetben teljesíti, akkora haszonbérként nyújtott termék értékeként а földügyért felel ő s miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett közleményben meghatározott referenciaárat, ennek hiányában а természetbeni szolgáltatás helyben kialakult piaci értéké t kell figyelembe venni. (3) А haszonbérl ő а haszonbérfizetési kedvezmény igénybevételét és mértékét а mez őgazdasági termelést érint ő időjárási és más természeti kockázatok kezelésér ől szóló törvényben meghatározott, а hozam-érték csökkenéssel érinte tt földre vonatkozóan kiállított hatósági bizonyítvány kézhezvételét követ ő 8 napon belül, írásban köteles közölni а haszonbérbeadóval. (4) Semmis az а megállapodás, amelyben а szerz ődő fél az (1) bekezdés szerint jár ó kedvezmény igénybevétele miatt ki nem fizetett haszonbér pótlására vállal köteleze ttséget. 17. Alhaszo пbérle t б4. А Földforgalmi törvény 42. (1) bekezdésének alkalmazásában а föld használata átengedésének tilalma nem vonatkozik а 65. -ban meghatározott alhaszonbérbe adásra. А 65. -ban meghatározott eset kivételével az aihaszonbérbe adásra kötött szerz ődés semmis. 65. (1) Ha а haszonbérelt földön megtermelend ő termény vetésforgó, illetve túlnyomó részbe n él őmunka ráfordítás alkalmazását igényli ideértve а vet őmag el őállítást is, а haszonbérl ő а haszonbérbeadó hozzájárulásával megállapodhat más földm űvessel vagy mezőgazdaság i termelőszervezettel, hogy а részére а föld használatát egyes, а vetésforgó alkalmazásához szükséges vagy túlnyomó részben él őmunka ráfordítást igényl ő mezőgazdasági munkák 20

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése A hirdetmény kifüggesztésének menete Haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés

Részletesebben

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók!

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Szeretném felhívni figyelmüket a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső területek forgalmára, valamint azzal összefüggésben az elővásárlási/haszonbérleti

Részletesebben

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE Oldal 1/3 HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE (a mező- és erdőgazdaságiföldekforgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 58. (2) bekezdése szerint) amely létrejött egyrészr ől név:

Részletesebben

Földhivatala. Tájékoztató. a hatályos földforgalmi rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban

Földhivatala. Tájékoztató. a hatályos földforgalmi rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban Földhivatala Tájékoztató a hatályos földforgalmi rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket TÁJÉKOZTATÓ Megjelent a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Részletesebben

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala Dr. Horváth Áron földügyi osztályvezető 2015. február 27. AGRYA Konferencia,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/454-1/2015/I. Tárgy: Önkéntes földcsere Üi.: dr. Kurunczi Péter Melléklet: Földcsere szerződések, Vázrajz Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! [III. FEJEZET 29.

Tisztelt Elnök Úr! [III. FEJEZET 29. Iror ártyszárn : Országgyl i s HIiva al a ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő Érkezett : 2C13 MM 2 G. Kapcsolódó módosító javasla t Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes

Részletesebben

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) - és a 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) - az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből 2014. március 06. A FÖLDFORGALMI

Részletesebben

\ 2oi E5 - --------- '53104 4,27 I O.70.3. 7 ::- ni 1 - :-::d!-.:.:b. 2013. évi CXX1I. t:rvrr - - mciv -Zi--- :mncs bitok-

\ 2oi E5 - --------- '53104 4,27 I O.70.3. 7 ::- ni 1 - :-::d!-.:.:b. 2013. évi CXX1I. t:rvrr - - mciv -Zi--- :mncs bitok- \ 2oi E5 AK - --------- '53104 4,27 I O.70.3 7 ::- ni 1 - :-::d!-.:.:b 2013. évi CXX1I. t:rvrr - - mciv -Zi--- :mncs bitok- 4.1 A haszonbérbe adó az 1996. évi LV. Tv-ben biztosított vadászati joga gyakorlását,

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. március 12. 1. Mit szabályozna az új törvény és mit nem? a) A mező-,

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Földforgalom V.141028

Földforgalom V.141028 Földforgalom V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön?

Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön? FÖLDHASZNÁLAT Szabó Adrienn Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön? A haszonbérletnek főként a mezőgazdasági ingatlanok körében van kiemelkedő jelentősége, de természetesen a jogszabály

Részletesebben

Az új földforgalmi törvényről

Az új földforgalmi törvényről Az új földforgalmi törvényről Tanulmányok 1998-2003: jogász Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és államtudományi Kar, Budapest 2003-2006: jogász-közgazdász Nyugatmagyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

A földforgalmi törvényről Dr. Andréka Tamás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium

A földforgalmi törvényről Dr. Andréka Tamás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium A földforgalmi törvényről Dr. Andréka Tamás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium 2014. augusztus 26. 1 A termőföld, mint természeti erőforrás Szakértői vélemények szerint Magyarországon a természeti

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

... HaszrIér1eti s rzos. Mely létrejött egyrészről: Tál h Klmánné (szn. Tóth Erzsébe:

... HaszrIér1eti s rzos. Mely létrejött egyrészről: Tál h Klmánné (szn. Tóth Erzsébe: HaszrIér1eti s rzos Mely létrejött egyrészről: Tál h Klmánné (szn. Tóth Erzsébe: 5310 Kisújszúlás. Su2ár u. 56. szárn aiarri 1akosjilajdonos haszonélvez ő. mint valamint \a kuii 14 K reskedelmi és P7iiovi

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról

Részletesebben

2013. évi... törvény. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

2013. évi... törvény. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2013. évi... törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról Az Országgyűlés abból a célból, hogy - a falvak népesség megtartó képessége megújuljon, a lakosság városba áramlása mérséklődjön, és ezáltal

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

2 T'-/.IIC. 2012. évi törvény a közművezetékek adójáró l

2 T'-/.IIC. 2012. évi törvény a közművezetékek adójáró l a 2 T'-/.IIC 2012. évi törvény a közművezetékek adójáró l ezett : 2012 NOV 16. Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következ ő törvényt alkotja : 1. E törvény alkalmazásában

Részletesebben

Az új földforgalmi törvénnyel kapcsolatos földhivatali feladatok (tulajdonszerzéssel a fókuszban) Holczheim Gábor és Bráth Mária

Az új földforgalmi törvénnyel kapcsolatos földhivatali feladatok (tulajdonszerzéssel a fókuszban) Holczheim Gábor és Bráth Mária Az új földforgalmi törvénnyel kapcsolatos földhivatali feladatok (tulajdonszerzéssel a fókuszban) Holczheim Gábor és Bráth Mária Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár 1 Tanulj a tegnapból,

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Engedje meg, hogy ezúton tájékoztassuk Önt az Önkormányzati Divíziót érintő szervezeti és személyi változásokról.

Engedje meg, hogy ezúton tájékoztassuk Önt az Önkormányzati Divíziót érintő szervezeti és személyi változásokról. Tisztelt Polgármester Asszony/Úr, Jegyző Asszony/Úr! Engedje meg, hogy ezúton tájékoztassuk Önt az Önkormányzati Divíziót érintő szervezeti és személyi változásokról. A DRV Zrt. működési területének jelentős

Részletesebben

A földforgalmi törvény háttere és elvei

A földforgalmi törvény háttere és elvei A földforgalmi törvény háttere és elvei dr. Papp Bálint főosztályvezető Földügyi és Térinformatikai Főosztály GIS Open, Székesfehérvár 2014. 04. 15. Bevezető gondolatként Hogy az országon kívül valóknak

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT)

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly kr.5/a Tel::06-30-443-6463,Tel/Fax: 413-1911e.mail:maet2000mail.com A bejelentési kötelezettség. A FÖLDHASZNÁLAT

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÜLTERÜLETI ÉS BELTERÜLETI INGATLANOK HASZONBÉRBE

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell:

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell: Működési engedély Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál Judit Elérhetősége: 56/470-017; 9/1-es mellék

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján Illetékbélyeg helye 3.000,- Ft (az illetékbélyeget ide kell felragasztani) BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2)

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

TERJESZTÉS. Tárgya: a 3. számú strandi pavilon bérbeadására pályázat kiírása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz

TERJESZTÉS. Tárgya: a 3. számú strandi pavilon bérbeadására pályázat kiírása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz EL TERJESZTÉS Tárgya: a 3. számú strandi pavilon bérbeadására pályázat kiírása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a K vágóörs 1474. hrsz-ú strandon

Részletesebben

lron ányuzám : Érkezett : 2012

lron ányuzám : Érkezett : 2012 s :ec.,:s~ltl lron ányuzám : Országgyűlési képvisel ő FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség Érkezett : 2012 Képviselői önálló indítvány 2012. évi törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

Vezetői Részvényopciós Programja

Vezetői Részvényopciós Programja Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Vezetői Részvényopciós Programja RFV Regionális Fejlesztési,

Részletesebben

ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT

ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA FOLYÓIRATA 2014. XVII. ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM TARTALOM Jánosi Andrea Interjú Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanárral

Részletesebben

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása Országgyűlés Hivatala iroi áfr5 ^ám.i 1.7 ]- Lrk~ett : 2010 `OK i 2 6. 2010. évi törvény egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitel t felvevőfogyasztók megsegítése érdekében

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

módosító javaslato t

módosító javaslato t tjrszágyísils hivatala,ci.át*lyszái?t : / (L Érk4aett : 2012 JÚN O 4, Országgyűlési Képvisel ő Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Helyben T/7417/ Módosító javaslat Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (VI...) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről Vilonya Község Önkormányzatának

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ :T / sű; 1 Ország gyitic Nivala k, Irományszám Érkezett 2015 JÚN 2, 9. Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

1997. 109/1999. (XII. 29.) FVM

1997. 109/1999. (XII. 29.) FVM 13664 A földművelésügyi miniszter 13/2014. (IX. 25.) FM rendelete az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról Az ingatlan-nyilvántartásról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról /egységes szerkezetben/ Hegyesd község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) ARABUS Kft. f.a (cégjegyzékszám: 13

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

~ott 7015 MÁJ 1 1 2015. évi... törvény A társasházak, lakásszövetkezetek követeléseivel kapcsolatos egyes jogszabályo k módosításáró l

~ott 7015 MÁJ 1 1 2015. évi... törvény A társasházak, lakásszövetkezetek követeléseivel kapcsolatos egyes jogszabályo k módosításáró l Qfszú> Irományszám : gya és Hlvet t lq 44'1.Í." ~ott 7015 MÁJ 1 1 2015. évi... törvény A társasházak, lakásszövetkezetek követeléseivel kapcsolatos egyes jogszabályo k módosításáró l 1. (1) Az ingatlan-nyilvántartásról

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés

Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés ...Hitelintézet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés 1. Igényl k adatai Titulus: Családnév: Utónév: Születési név: Anyja születési neve: Születési id

Részletesebben

Határozott idore szóló termoióld haszonbérleti megállapodás. egyrészrol Velegi László (születési név: _ anyja neve: ', születési hely és ido:

Határozott idore szóló termoióld haszonbérleti megállapodás. egyrészrol Velegi László (születési név: _ anyja neve: ', születési hely és ido: amely létrejött Határozott idore szóló termoióld haszonbérleti megállapodás egyrészrol Velegi László (születési név: _ anyja neve: ', születési hely és ido: I személyi azonosító jel:,lakcíme: 1073 Budapest,

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu EGYÉNI VÁLLALKOZÁS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Nagyecsedi Kirendeltség 4355 Nagyecsed Árpád u.

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az SZSZBMK Pólus Tömbkórház C épületében lévő büfé üzemeltetési jogának megszerzése A Kiíró neve, címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

Részletesebben

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Ttv.) lehetőséget biztosít a társasház közösség

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Kocsis Adrienn 2015. szeptember 25. napján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az

Részletesebben

Versenytárgy. ideje 2009. 05. 13. 1. 5348/1/A/12 44 13.992.000.- 1.400.000.- 200.000.- 10,30 Széchenyi u. 1. 2. Térm. (m 2 )

Versenytárgy. ideje 2009. 05. 13. 1. 5348/1/A/12 44 13.992.000.- 1.400.000.- 200.000.- 10,30 Széchenyi u. 1. 2. Térm. (m 2 ) RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nyíregyháza, Széchenyi u. 1. sz. alatti 5348/1/A/12 és a 5348/1/B/1 hrsz-ú ingatlanok kétfordulós nyilvános pályázat útján történ értékesítésére kiadott PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-ban

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet. a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról

326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet. a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról A Kormány a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény

Részletesebben

A földforgalmi szabályozás egyes aktuális kérdései

A földforgalmi szabályozás egyes aktuális kérdései A földforgalmi szabályozás egyes aktuális kérdései Előadó: Bálint Péter balintabony@gmail.com balintpeter.hu Budapest, 2015. február 13. Vonatkozó lényegesebb jogszabályok 2013. évi CXXII. törvény a mező-

Részletesebben

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha Tájékoztató A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének rendjéről

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 30., vasárnap Tartalomjegyzék 2013. évi CXXII. törvény A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 63137 2013. évi CXXIII. törvény Egyes

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

BEVALLÁS. Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót!

BEVALLÁS. Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót! Almásfüzitő Község Polgármesteri Hivatala 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251/3-as mellék BEVALLÁS Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

Az illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzés tényének bejelentése a 09B400-as adatlap útján

Az illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzés tényének bejelentése a 09B400-as adatlap útján INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS - ADÓELJÁRÁS Dr. Huszár Eszter - dr. Keindl László Az illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzés tényének bejelentése a 09B400-as adatlap útján Az egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Telefon: 06-37/510-351, 510-354 Fax: 06-37/510-300/433 mellék K É R E L E M TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben