Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben"

Átírás

1 Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Készítette: Hozam Kft

2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ HELYZETFELTÁRÁS... 4 a. Csongrád Megye vonatkozó adatainak elemzése... 4 b. Bács-Kiskun Megye vonatkozó adatainak elemzése... 9 c. Középső Bánát vonatkozó adatainak elemzése d. Közös SWOT elemzés elkészítése TÁMOGATÁSOK, TAPASZTALATOK, LEHETŐSÉGEK a. Magyországi támogatási lehetőségek b. Szerbiai támogatási lehetőségek c. Interregionális együttműködési lehetőségek KITÖRÉSI PONTOK BEMUTATÁSA INKUBÁTOR HÁZAK LÉTREHOZÁSA, ÜZLETI TERV TANÁCSADÁSI PROGRAM MŰSZAKI MEGVALÓSÍTÁS MELLÉKLETEK a. A kérdőíves vizsgálat során használt kérdőív b. A tanulmány készítése során felhasznált dokumentumok

3 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Jelen tanulmány a Majsa Alapítvány (HU), Tiszasziget Önkormányzata (HU) és Nagybecskerek Város (SRB) által megvalósítás alatt álló Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program második felvhísában nyertes Professional support of innovative starting small - and medium sized firms projekt megalapozó tanulmánya. A tanulmány célja a futó projekthez kapcsolódó kiegészítő információk nyújtása, illetőleg a projekt partnerek jövőbeni további gazdaságfejlesztési projektjeinek megalapozása. A tanulmány szorosan kapcsolódik a projekt külső aktoraihoz és résztvevőihez is, így az alkotási folyamat többszöri visszacsatoláson megy keresztül. (Lásd 1. ábra!). A tanulmány tematikája már a pályázat benyújtásakor elkészült, ezért a projekt megvalósításakor, mint a feladat ellátására szerződött nyertes ajánlattevőnek ezt figyelembe véve kellett elkészítnenünk. 1. ábra A tanulmány készítésének folyamata 2

4 A tanulmány a projekthez illeszkedően a kezdő kis- és középvállalkozói térségi szereplők későbbi üzletviteli támogatásának lehetőségeit hivatott felmérni, egyrészt dokumentációs háttérelemzés, másrészt kérdőíves kvalitatív kutatás eredményeképpen. Az áttekintett fejlesztési dokumentumok és már az együttműködési program keretében létrejött korábbi tanulmányok felhasználása és nem az adott munka újra elvégzése, újragondolása jelenti a tanulmány hozzáadott értékét elsősorban, mivel jelenleg is számtalan 2012-es dokumentum jutott hasonló következtetésekre a témával kapcsolatosan. A tanulmány újszerűsége a célcsoport igényfelmérésében és személyre szabott szolgáltatási-, üzleti- és műszaki tervében mutatkozik meg. 3

5 2. HELYZETFELTÁRÁS a. Csongrád Megye vonatkozó adatainak elemzése Csongrád megye az Alföld legkisebb területű megyéje, földrajzilag a Bánság és a Bácska, közigazgatásilag a magyarromán és a magyar szerb határ találkozásánál. A Kárpát medence déli részén elhelyezkedő, felszíni és felszín alatti vizekben gazdag napfényes síkvidéki táj hazai és európai viszonylatban is egyedülálló ma már nagyrészt oltalom alá helyezett természeti értékeket őrzött meg a keleti kontinentális és a mediterrán szubmediterrán élőhelyek határán. A Duna Tisza köze homokvidékén a homoki erdők, gyepek, szikesek és buckaközi lápok között az egykori pusztákból tanyás falvak és kisvárosok fejlődtek, a Tiszántúlon a szikes és löszgyepek, tavak és mocsarak között a középkortól nagyhatárú települések alakultak ki. A legkorábbi időktől benépesült, gazdag élővilágú folyó menti ligeterdős területeken kiépült települések átkelőhelyek pedig városiasodtak. Csongrád a legnépesebb magyar megyék közé tartozik, népsűrűsége jelentősen meghaladja a főváros nélkül számított vidéki átlagot, de unión belül a vidékies térségek adatával mutat hasonlóságot. Sajnos a közép kelet európai országokban tapasztalható népességfogyás Csongrád megyének is jellemzője. A népességcsökkenés üteme nagyobb az országos átlagnál, de a megye relatív pozíciója még így is kedvezőnek tekinthető a Dél alföldi régióval és Kelet Magyarországgal történő összehasonlításban, köszönhetően a szegedi nagyváros térség növekvő népességszámának. Csongrád megyében 2010 ben az ezer lakásra jutó új építésű lakások száma a vidéki átlagot meghaladta, csak a főváros és három megye előzte meg. Jelentős, az országos és a vidéki átlagot is meghaladó a mezőgazdaság aránya a GDP ből, az iparé és építőiparé átlagos, míg a szolgáltatások részesedése az országos és a vidéki átlag között volt 2010 ben Csongrád megyében. A kertészet, az állattartás és az élelmiszeripar komoly termelési hagyományokkal rendelkezik, és elindult a korszerű klaszterképződés (biotechnológia, mezőgazdaság, élelmiszeripar). A tudásintenzív iparágak és szolgáltatások által foglalkoztatottak száma alapján azonban a Dél alföldi régió egésze az Európai Uniónak az alacsony technológiájú perifériális térségei közé tartozik. Az ipar térszerkezete erősen koncentrált a megyében, a jelentős ipari vállalkozások lényegében csak a megyeszékhelyen és a nagyobb városokban vannak jelen. A megye többi részét igen gyenge gazdasági teljesítmény, jelentéktelen turisztikai ipar jellemzi. Az ezer lakosra jutó vendégéjszakák száma a 2010 es adatok alapján az országos átlag felét sem éri el. A kulturális sokszínűséget erősíti a jelentős szerb és német nemzeti kisebbségek jelenléte, 4

6 az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark folyamatos fejlesztése, a Szegedi Szabadtéri Játékok helyszíneinek kiterjesztése és a városok megújult megújuló történelmi központjai, bővülő kulturális kínálatai. Az ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma alapján a megye 2010 ben az országos átlaghoz közelített, a főváros nélküli vidéki átlagot meghaladta, csak dunántúli megyék, illetve Budapest és Pest megye mutatói voltak magasabbak. Az összes regisztrált társas vállalkozás számát tekintve Csongrád ugyanakkor mindössze Békés, Szabolcs Szatmár Bereg és Somogy megyét előzte meg. A 2010 es statisztikai adatok alapján Csongrád megyében, elsősorban a Szegedi Tudományegyetemnek köszönhetően országos viszonylatban kimagasló az egy lakosra jutó K+F ráfordítás aránya, ugyanakkor az unióban ez az intenzitás a kisebb gazdasági teljesítményt nyújtó, főként keleti és déli (spanyol, portugál és görög) régiókéhoz közelít. A megye Budapestet leszámítva első volt az egy foglalkoztatottra jutó szabadalmak tekintetében is, ami a vidéki átlag több mint háromszorosa, a főváros teljesítményének pedig több mint 60 százaléka. Csongrád megyében a gazdaságilag aktív népesség aránya Kelet és Észak Magyarország, valamint a Dél Dunántúl megyéihez hasonló, Európában pedig a legalacsonyabbak közé tartozik. Csongrádban a magas inaktivitás oka elsősorban az öregkorúak magasabb arányára vezethető vissza (szemben például Borsod Abaúj Zemplén megyével). A éves korosztály foglalkoztatottsági aránya még eléri az 50 százalékot, ezzel Csongrád a megyék rangsorában a középmezőnyben szerepel, viszont a foglalkoztatottak számának csökkenése között meghaladta mind az országos, mind a vidéki átlagot. A munkanélküliségi rátán a megye tíz év alatt sokat rontott, a évi második legjobbnak számító 4% ról 2010 re, néhány helyet visszacsúszva, 8,9% ra emelkedett a munkanélküliek aránya. Ezzel a középlengyelországi és közép svédországi munkanélküliségi rátákhoz közelít. Az alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete ugyanebben az évben némileg meghaladta a vidéki megyék és a régió átlagát, de jóval elmaradt a fővárosi bérektől. A társadalmi helyzet és az intézményi ellátottság megyei mutatói alapján Csongrád megye helyzete nem tűnik roszszabbnak a magyar átlagnál. Az egy lakosra, illetve egy foglalkoztatottra jutó segélyezettek száma megközelítőleg fele volt 2010 ben a vidéki átlagnak, így Csongrád a megyék rangsorában az ötödik helyen állt. Jó helyezést ért el a háziorvosok lakosságarányos számában is, negyedik a megyék sorában. A tízezer lakosra jutó kórházi ágyak tekintetében az országos átlag fölött teljesít ben a felsőfokú képzésben végzettek számát tekintve Csongrád megye első volt a megyék között. Az adatok mögé tekintve azonban meg kell állapítani, hogy a megye társadalmi szempontból is kettészakadt. 5

7 Miközben a városok, és elsősorban Szeged, illetve agglomerációja elitközpontokká válnak, a megye többi részét drámai mértékű népességcsökkenés, alacsony képzettségi, foglalkoztatási és jövedelemszint jellemzi, a perifériákon lévő tanyák és falvak elnéptelenednek, általános a reményvesztettség. Nem új keletű jelenség, ezért figyelmet kell rá fordítani, hogy ebben a térségben az országos átlaghoz képest kiugróan magas az öngyilkosság aránya. A 2010 es adatok szerint szintén kimagasló volt a megyében a százezer főre jutó ismertté vált bűncselekmények száma, mindössze a főváros és két megye (Hajdú Bihar, Somogy) adatai aggasztóbbak. A közüzemi infrastrukturális ellátottságot tekintve Csongrád megye az országos átlagnál némileg rosszabb mutatókkal rendelkezik. Leggyengébb láncszem a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettségi szintje és a lakossági rákötések növekvő, de még mindig alacsony aránya. A megyében végzett fejlesztések eredményeképpen az előző években a közműolló 55,5 százalékról 26,6 százalékra csökkent, de még így is nagyobb az országos átlagnál. A közüzemi ivóvíz hálózatba bekapcsolt lakások arányát tekintve a megye mindössze a 16. az országos rangsorban, a szomszédos Bács Kiskun megyét viszont megelőzi. A Duna Tisza közi Homokhátság tanyavilágában az ivóvízellátás és szennyvízkezelés nehezen megoldható feladatot jelent a településeknek. A vezetékes földgáz fogyasztás Csongrád megyében között csökkenő tendenciát mutatott, és az országos átlagtól távolodott. Az egy háztartásra jutó villamosenergia fogyasztás mind az országos átlagtól, mind a szomszédos megyék adataitól elmarad, és azokhoz hasonlóan a 2008 as válságos évtől csökkenő. Az energia felhasználás tekintetében Csongrád megye helyzete leginkább a magas fűtési és hűtési energiaigénnyel rendelkező, kevésbé iparosodott, gazdasági társadalmi problémákkal küzdő kelet európai régiókéhoz hasonló, azzal, hogy számos lehetőség áll előtte a megújuló energiaforrások szélesebb körű bevonására, amennyiben sikerül forrást előteremteni a beruházásokra. Az Európa 2020 Stratégiának a megújuló energiahasznosítás részarányának növelésére vonatkozó célkitűzése kapcsán is ki kell emelni a megye kedvező adottságait. Az országban itt a legmagasabb a napsütéses órák száma, és a világszinten kimagasló magyarországi geotermikus potenciál a megye területén nagymértékben koncentrálódik. A hévíz és a földhő energia felhasználás részarányának növelésében történt némi előrelépés, elsősorban mezőgazdasági és turisztikai hasznosítás formájában, azonban még jelentős fejlődési tartalékok vannak. Hasonlóan, országos szinten is jók a napenergia és a biomassza energetikai hasznosításának lehetőségei, de alacsony részarányú ezek igénybevétele. A megye térszerkezetét egymástól távol fekvő települések, a tanyás térségek jelentős aránya és magas szintű városodottság jellemzi. A folyók (Tisza, Maros, Hármas Körös) a megye 6

8 átjárhatóságát és szomszédos térségekkel való kapcsolatát erőteljesen akadályozzák, egykori gazdasági jelentőségüket viszont teljesen elvesztették. A művelési ágak megoszlása jól tükrözi a térségi terület felhasználást. Hasonlóan más síkvidéki európai térségekhez, igen magas a szántóterületek aránya, ezzel Csongrád a megyék sorában országosan a harmadik helyen áll, mindössze Békés és Tolna előzi meg. Ezzel összefüggésben az erdőterületek aránya rendkívül alacsony, messze az országos átlag fele alatt marad, és így Csongrád megye az ország harmadik legkevésbé erdősült megyéje Békés és Jász Nagykun Szolnok mögött. Alacsony a gyümölcsös, a szőlő és a gyepterületek aránya, a halastavaké viszont az országos átlag több mint duplája. A művelés alól kivett területek nagysága az országos átlagot jelentősen meghaladja, mindössze négy megye és a főváros előzi meg. Javuló közúti elérhetőségével Csongrád megye is közelít a közepes elérhetőségi mutatókkal jellemezhető európai térségekhez, ám perifériális helyzete még egyértelmű az európai összehasonlításban. A vasúthálózat sűrűsége hazai és európai szinten megfelelő, azonban a villamosítás és egyéb minőségi paraméterek tekintetében már jelentős az elmaradás. A megye egyszerre kitett árvíznek, belvíznek, aszálynak és a talajvízszint süllyedés következményeinek. Európának és ezen belül a Kárpát medencének is a klímaváltozás következményei által közepesen erősen veszélyeztetett térségei közé tartozik több tényező miatt is mint az alapvetően meleg száraz éghajlat, a mezőgazdasági termelés jellege és a gyengébb gazdasági potenciál, hasonlóan a dél európai régiókhoz. Kapcsolódási pontok Szerbiával Csongrád megye az Alföld déli megyéje, két országhatárral kapu a Balkán félsziget és ezen keresztül a közel keleti térség felé. Kiemelkedő súllyal bír Szeged, ahol a szerb és a román határ forgalma találkozik. A megyeszékhely népesség mozgalom, gazdasági aktivitás, képzettség, K+F, közlekedési kapcsolatok tekintetében a megye legjobb helyzetben lévő települése. Csongrád megye határmenti települései szoros egymásrautaltságban működnek a határ szerbiai és romániai oldalán kialakult tér és településszerkezeti csomósodási pontokkal, területekkel, olyannyira, hogy egyes hálózati kapcsolatok is azonos forgatókönyv szerint épülnek ki. Mindhárom országot érinti, hogy egyes kiemelt helyzetű települések helyett településcsoportok, ikervárosok határozzák meg a térszerkezetet és (nemritkán hátrányosan) az aktuális fejlesztések irányát is (Arad Temesvár, Szeged Szabadka, Szeged Hódmezővásárhely, Csongrád Szentes). A terület magyarországi oldalának térszerkezetét dominánsan meghatározó fő kapcsolati folyosók Szeged központtal alakultak ki és ma is utalnak a dualizmus korának a jelenleginél kiegyensúlyozottabb térszerkezetére. 7

9 Csongrád megye az Alsó Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATI VIZIG) illetékességi területéhez tartozik. A megye 2210km2 nyi területét fenyegeti árvíz. Ennek jelentős része a 298 km hosszan kiépített elsőrendű árvízvédelmi fővonal által mentesített ártér, ahol 31 település található, köztük a két megyei jogú város, Szeged és Hódmezővásárhely. Az árvizekelleni védekezést különösen megnehezítheti, hogy a szegedi Tisza szelvényen keresztül másfél Magyarországnyivízgyűjtő vize folyik le. Mivel számos település mentesített mélyártérben fekszik, ezért az elsőrendű árvízvédelmifővonalak sérülése esetén komoly szerepe van az ATI VIZIG mellett az önkormányzati és egyéb vagyonkezelésben lévő225 km nyi hosszúságú másodrendű (lokalizációs) töltéseknek, melyeket a körtöltéseken túl utak és vasutak töltéseialkotnak. Több elsőrendű árvízvédelmi fővonal a román és szerb partnerrel közös érdekű, ezért fenntartásuk, karbantartásuk,fejlesztésük is közös érdek. Az első és másodrendű árvízvédelmi vonalakat, az árvízvédelmi öblözeteket, illetve azok jellemzőit a CsMTrT vonatkozó munkarészei már részletesen bemutatták. A külpiaci aktivitások esetén a várakozások maradéktalanul teljesülnek, azaz a külföldi aktivitást egyrészt a hagyományos német osztrák érdekeltség, másrészt pedig a megye területi elhelyezkedése determinálja. Ennek megfelelően a Csongrád megyei gazdasági szereplők kisszámú gazdasági jellegű kapcsolatainak országok szerinti megoszlását Románia és Németország párosa vezeti. Őket jelentős távolságra egy ötösfogat követi (sorrendben: Szerbia, Olaszország, Ausztria, Szlovákia és Csehország). Összességében tehát két alapvető megállapítást tehetünk a hagyományos üzleti kapcsolatok relációjában. Egyrészt a megyei vállalkozások egy jelentős hányada nem mutat megyén kívüli aktivitást. Másrészt a megyén kívül is aktív(ilyen vetületben traded jellegűnek tekinthető) cégek esetében egy komoly veszély jelentkezik: az exportőrök jelentős hányada importőr is. A beszerzések és értékesítések közötti összefüggéseket áttekintve az értékesítés legfőbb helye nagy valószínűséggel egyben a beszerzés legfőbb helye is. A vállalkozások traded jellege mellé egy erőteljes térségi importfüggőség társul, azaz gyanítható, hogy nem teljesül az a gazdaságfejlesztési elvárás, hogy ezek a cégek a helyi beszállítók anyagaiból/félkész termékeiből/termékeiből állítanak elő exportképes késztermékeket, amely problémát a közvetett beszállítás jelensége még tovább mélyíti. A határon árnyúló kooperációk közül Szerbia vonatkozásában kiemelhető a teljesen világosan lehatárolható élelmiszeripari, illetve kevésbé markáns gépipari kapcsolódás. Ezzel szemben Románia esetében a felmérések a biotechnológia, az egészségturizmus, az élelmiszeripar, az építőipar, az ICT, a gépipar, illetve a megújuló energia ipar ágazatokban is kimutatnak megfelelő koncentrációt, illetve már meglévő elégséges kapcsolatrendszert. Vélelmezhetően a klaszteralapú, valóban traded jellegű, határokon átnyúló kooperációkat 8

10 elősegítő gazdaságfejlesztési beavatkozásoknak ezen ágazatok üzleti környezete lehet a célterülete. Az innovatív kapcsolatok esetén értelemszerűen a szélesebb kapcsolatok bírnak nagyobb jelentőséggel. b. Bács-Kiskun Megye vonatkozó adatainak elemzése Bács-Kiskun megye a Kárpát-medence középső részén helyezkedik el, geográfiai pozíciója tehát lényegében centrálisnak tekinthető. Magyarországon belül, a megye az Alföld nagytáján, a Duna-Tisza közi síkvidéken található, kiterjedését tekintve az ország legnagyobb megyéje (8445,15 km²). Közigazgatási területét nyugatról Baranya, Tolna és Fejér megye (hosszabb szakaszon maga a Duna folyó) északról Pest, keletről Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád megye, délről a Horvátországgal és Szerbiával közös országhatár szegélyezi. A megye egész területe síkság, a felszín azonban valamivel változatosabb, mint az Alföld más vidékein. Ez a heterogenitás, valamint a kisléptékű mozaikosság a megyében szinte valamennyi tényező mind a természeti, mind a társadalmi településkörnyezeti rendszeralkotó elemek esetében fellelhető. A megye adottságait alapvetően meghatározzák a természeti jellemzők. Az éghajlat kontinentális, az érintett Duna-Tisza közi táj egyike az ország napfényben leggazdagabb területeinek, az évi napsütéses órák száma, a legtöbb helyen meghaladja a 2000 órát. A magas napfénytartam, a 10-10,5 C-os évi középhőmérséklettel európai mértékkel szemlélve is ideálisan jó feltételeket teremt több mezőgazdasági ágazat számára, valamint a napenergia kiaknázására (a megyében mért szoláris potenciál eléri az kwh/m2/év értéket). Ezzel ellentétben a csapadékviszonyok nem túl kedvezőek, a megye legnagyobb részén évente mindössze mm csapadék hull, ráadásul a csapadék időbeli és területi eloszlása meglehetősen egyenetlen. A legkevesebb esőt, sokéves átlagban, az alacsony fekvésű Tiszavölgy menti keleti részek kapják, ahol a csapadék értéke nem éri el az 500 mm-t. Részben ennek következtében a Kárpát-medencéhez, illetve Európa más NUTS 3 régióihoz mérten is jól érzékelhetők a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai. A múlt század utolsó harmadához viszonyítva a déli határtérségekben, több mint 100 mm-rel csökkent a csapadék mennyisége, ami a megyére jellemző az országos átlagnál is súlyosabb vízhiányt még tovább fokozza. Míg az ESPON 2011-es májusi jelentése szerint a klímaváltozás várható negatív hatása a térségben kevésbé lesz magas, a legtöbb tudományos kutatás és jelentés (pl. FAO; IPTS) szerint a Kárpát-medence ezen régióiban az elmúlt években egyre fokozódó víztelenedési folyamatok figyelhetők meg, az európai vegetációs térképek szerint pedig a térség a sztyeppesedés egyértelmű jeleit mutatja. A szárazodás, az aszály, a szélsőséges időjárási 9

11 jelenségek gyakoriságának megnövekedése (viharok, rövid idő alatt hulló nagy mennyiségű csapadék, jégesők), a térség hidrológiai egyensúlyának megbomlása, valamint a változások előre nem látható következményei jelentős terheket jelentenek az itt élő társadalmi közösségek számára, ráadásul a prognózisok szerint a jövőben ez a fajta kiszámíthatatlanság csak fokozódni fog. Mind a lakosságnak, mind a vállalkozási szférának, a gazdasági szereplőknek fel kell tehát készülniük, hogy a jövőben fokozottabban kell alkalmazkodni a változó éghajlati körülményekhez és az ezzel együtt járó folyamatokhoz. A térség környezeti értékeinek sorában meg kell említeni a geológiai szerkezet és a kőzettani sajátosságok révén kialakult országos viszonylatban is említésre méltó szénhidrogénvagyont (a megye középső és dél-keleti részén (Szank-Zsana-Kiskunhalas térségében), a feltárt termálvizeket, valamint a geotermikus adottságokat. A földhő-energia szempontjából a középső és a keleti tájegységek adottságai a legkedvezőbbek, míg a porózus medencebeli termálvíztestek Bács-Kiskun nagy részét érintik. Egyes települések környékén a termálkutak vízhőmérséklete 75 C feletti (Tiszakécske), míg a megye más térségében C hőmérsékletűek. A megye nemzetközi érdeklődésre is számot tartó idegenforgalmi vonzereje részben az említett termálvagyonnak, másrészt a természeti-táji értékeknek és a településkörnyezeti adottságoknak köszönhető. A megye jelenlegi településkörnyezeti jellemzőinek kialakulását, társadalmi-gazdasági helyzetét az elmúlt évtizedek nagyban befolyásolták. Maga a megye Kecskemét központtal Pest-Pilis-Solt-Kiskun, valamint Bács-Bodrog vármegye egyes részeiből jött létre az es megyerendezés során. Jelenleg 8444 km2-es kiterjedésével az ország legnagyobb területű megyéje, melynek lakónépessége 2010-ben fő volt. Ez a lakosságszám európai viszonylatban tekintve a NUTS 3-as területi egységeket átlagosnak mondható. A megye területére jutó népességarányból következik az országos átlagnál lényegesen alacsonyabb népsűrűsége (62 fő/km2), mely azt eredményezi, hogy az Európai Unió által is alkalmazott OECD besorolás alapján vidéki térségnek minősül. A népesség a megye 119 településén él, melyből 22-nek van városi jogállása, így a jelenlegi közép-európai urbanizációs trendekhez hasonlóan a lakosság több mint kétharmada városlakó. A megye jellegzetes, európai viszonylatban is sajátos településtípusa a tanya, mely az országon belül e térségben a legelterjedtebb, hazánk 280 tanyás településéből 62 Bács-Kiskun megyében található, mely adat a térség vidéki jellegét tovább erősíti. A gazdasági helyzet nemzetközi beazonosítására vonatkozóan az európai statisztikák adhatnak mértékadó támpontokat. Az Európai Unió as kohéziós pénzügyi támogatások alapján kialakított besorolása szerint a megye térségében - a Dél Alföldi konvergencia régió részeként - a GDP/fő alapján mért fejlettség nem éri el az EU átlag 10

12 GDPjének a 75%-át. Ez a térség-kategória a as EU-s besorolásban a "kevésbé fejlett régiók" szintjének felel meg. Az Eurostat 2012 márciusában közzé tett 2009-es adatokra épülő regionális fejlettségi különbségeket feltáró jelentésében a Dél Alföldet a 20 legfejletlenebb NUTS 2 térség közé sorolta. Európai összevetésben BácsKiskun megye teljes területe alapvetően vidéki (rurális) karakterisztikájú. (lásd 2. melléklet). Az egy főre jutó GDP alapján Bács-Kiskun megye helyzete országos viszonylatban is viszonylag kedvezőtlen, ebből a szempontból csak az öt legfejletlenebb megyét előzi meg (lásd 3. melléklet). A megye gazdaságilag különböző fejlettségű kisebb területi egységekből áll, és a társadalmi mutatók a megyén belüli helyzettől függően is meglehetősen eltérőek. Komplex mutatók alapján a 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet szerint 5 középső kistérsége került a hátrányos helyzetű kistérségek kategóriájába, míg 2 kistérsége a leghátrányosabb helyzetűek közé (lásd. 4. melléklet). A Szerbiával határos déli sáv minden tekintetben (gazdasági, infrastrukturális, társadalmi mutatók) elmaradottabb, míg az északra eső városi körzetek főként a kecskeméti agglomeráció kedvezőbb helyzetben vannak. A megyeszékhely gazdasági és társadalmi mutatói (az országos városi rangsorban) korábban is viszonylag jók voltak, az elmúlt évek nagy volumenű beruházásainak és fejlesztéseinek köszönhetően pedig Kecskemét hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő városává vált. Ugyanakkor a megye legtöbb kistérsége komplex mutatóik alapján a felzárkózó és stagnáló fejlettségű, hatékony és széleskörű vidékfejlesztésre szoruló térkategóriába sorolható, a Jánoshalmai és Bácsalmási kistérség pedig napjainkban is az ország legelmaradottabb részei közé tartozik. A területi kiegyenlítődést szolgáló gazdaság- és társadalomfejlesztési célok tehát a megyén belül elsődlegesek lesznek a következő tervezési ciklusban. A megye hosszú távú sikerességét elsősorban a térségben található középvárosok innovációs és integrációs képessége, a vidéki területhasznosítás optimalizálása, valamint a területi partnerség, a társadalmi együttműködési készség fogja meghatározni. Centrális geográfiai pozíciójából fakadóan a megye jelenlegi térsége évszázadok óta tranzit szereppel bír. A területen áthaladó főbb közlekedési útvonalak (közúti, vasúti, vízi) régóta fontos térkapcsolatokat alakítanak a Dunántúl és a Tiszántúl között, a főváros és a fejlettebb nyugati régiók irányába, valamint a déli határon túli, balkáni városközpontok felé. A megyén több európai jelentőségű észak-déli irányú tengely (Helsinki folyosó, Transzeurópai Közlekedési Hálózat TEN-T) illetve kelet-nyugat irányú hálózati elem halad át. A megye legfőbb nemzetközi térkapcsolati tengelye az V. számú közlekedési-folyosó és a Duna, mint vízi-folyosó. A megyében valamennyi közlekedési ágazat növekvő szereppel rendelkezik: - a közúti kapcsolatok mellett jelentős funkciója van a Bécs Budapest Belgrád vasútvonalnak, a dunai folyami hajózásnak, de ezek mellett a ferihegyi és szegedi repülőtereknek is. 11

13 A külső, nemzetközi kapcsolatok tekintetében, Bács-Kiskun megye érintett a RePUS (Regionális Többközpontú Városhálózati Rendszer) alkotta nagytérségi rendszerben. A RePUS dél- és kelet-magyarországi tengelye a Pécs Szeged Debrecen vonalon húzódik, ilyen értelemben a megye délebbre fekvő városai ennek a regionális térszerveződésnek az elemei. Nemzetközi viszonylatban is igen fontos a Duna Régió, mint európai makrorégió, valamint ehhez kapcsolódóan az Alsó-Duna-völgyi térség, amely a hármas határkapcsolatok miatt igen fontos a jövőben. E területi szerveződéseknek megyei térkapcsolatokra ható szerepe, lévén a megyehatárhoz szorosan közel több jelentős közlekedésfejlesztési és logisztikai elképzelés megvalósulása is várható (dunai vízi infrastruktúrára vonatkozó projektek, kikötők, multimodális logisztikai központok, folyami információs rendszer). A Bács-Kiskun megyei határszakasz napjainkban az EU külső határaként funkcionál, hiszen Horvátország és Szerbia jelenleg még a csatlakozási tárgyalásokat folytatja, de a határon átnyúló regionális kapcsolatokban számos lehetőség rejlik. A két szomszéd ország közül Szerbiával mára már egyre szorosabbak a partnerségi kapcsolatok, a területi együttműködéseket több nemzetközi projekt támogatta (pl. INTERREG IIIA, Határ menti Együttműködési Program, CADSES), és jelenleg is nagymértékben támogatja (IPA-CBC, SEE). (Horvátországgal nagyon rövid a közös határszakasz, még átkelőhely sincs rajta.) A megye kapcsolatépítését és fejlődését a Duna Régió és a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió mellett hosszabb távon a szerb-magyar önkormányzati, kamarai és egyetemek közötti kapcsolatok is szolgálják, amelyek sikerét ma már több megvalósult és kibontakozó nemzetközi projekt is jelzi. A határrégió fejlesztésének szakértői a fennálló adottságokra alapozva támogatnák jól szervezett integratív struktúrák, funkcionális régiók létrehozását. Ennek formája a Magyarországon bejegyzett több EGTC-hez (European Grouping of Territorial Cooperation) hasonló szervezet lehetne, melyek közül a Banat-Triplex Confinium - a magyar-román-szerb hármashatár térségére létrehozott - EGTC-ben már ma is tag a megye 8határmenti települési önkormányzata és melynek munkájában megfigyelő tagként 8 vajdasági község önkormányzata is részt vesz. Ezen elgondolás érvényesítése érdekében Bács-Kiskun megye önkormányzatának és Vajdaság Autonóm Tartománynak olyan kétoldalú együttműködést szükséges elindítani, ami a jogi követelmények teljesítésével a szerbiai települések EGTC-be történő csatlakozását fogják biztosítani, a teljes értékű határon átnyúló kapcsolatok elmélyítésének érdekében, hiszen az érintett határ menti térségben a haladás egyik legfontosabb alapfeltétele a jól működő intézményrendszerek kialakítása és ereje. Bács-Kiskun megye regionális kapcsolatai Pest megye - Budapest és Csongrád megye -Szeged felé a legerősebbek, míg a Dunántúl irányában a Dunaújváros, Szekszárd és Mohács Pécs, 12

14 északi és észak-keleti irányban a Nagykőrös Cegléd valamint Tiszakécske Szolnok irányú területi vonzások, kelet felé pedig a békéscsabai korridor a meghatározók. Kapcsolódási pontok Szerbiával A helyi székhellyel rendelkező építőipari cégek éves árbevétele 2006-ig folyamatosan nőtt, majd átmeneti visszaesést (2007: -22,5%) követően 2008-ban még vissza tudott kapaszkodni a 2006-os szintre. Ettől kezdve azonban az ágazat teljesítménye stagnál. A termelés éves volumene az utóbbi 3 évben milliárd Ft között mozgott, nagyjából arányos megoszlásban a három fő alágazat (épületek építése, egyéb építmények építése, speciális szaképítés) között. Utóbbi két alágazat súlya látványosan nőtt az elmúlt években, de ehhez a lakásépítések mélyrepülése is kellett. Az ágazati létszám között 3500 körül ingadozott, az utolsó két évben azonban ismét 4300 fölé emelkedett. Elsősorban a Mercedes beruházáshoz köthető élénkülés egyik évről a másikra 20% feletti növekedést eredményezett, de kérdés, hogy az építési fázisok lezárulásával is foglalkoztatható marad-e a magasabb létszám az ágazatban. A megye építőipari szereplői saját megyéjükben az éves árbevétel 44,4%-át realizálták. A legjelentősebb külső piacaik a főváros, Pest, Csongrád, Baranya területén, valamint az országhatáron kívül (Szerbia, Románia) találhatók. A hazai alvállalkozói rendszer számos sebből vérzik (körbetartozás, késedelmes fizetés, eltűnő szereplők és tulajdonosok), ezért az építőiparban elsődleges fontosságú az egymást ismerő, bizalmi viszonyon alapuló partnerségi hálózatok tartós fennmaradása és az ezeket életben tartó beruházások folyamatossága. Ahogy a magyar-román határtérség esetében már voltak rá sikeres példák, a hazai piacok szűkülésére válasz lehet a tevékenységek egy részének átmozgatása Horvátországba és Szerbiába, elsősorban a térben közeli Vajdaságra (pl. infrastruktúra építések). A külföldi vendégek 87%-a érkezik az EU27 országaiból, ezen kívül 500 főnél nagyobb vendégszámot csak Svájc és a déli szomszéd Szerbia küldött. Az Unión belül a legjelentősebb küldő országok: Németország, Románia, Ausztria, Lengyelország, Olaszország (vadászat), és Hollandia. A német vendégkör nagyságrendje az összes külföldi vendégszám 37,4%-a és a vendégéjszakák 47,5%-a már mutatja a Mercedes hatást, azaz a beruházáshoz kapcsolódó hivatásforgalmat elsősorban Kecskemét kereskedelmi szálláshelyein. A megyében az első ipari parkok 1998 (Kalocsa, Kecskemét I. ütem, Kecskemét KÉSZ) és 1999 folyamán (Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kecskemét-Heliport, Kunszentmiklós) jöttek létre. Ezekhez 2002-ben csatlakozott a bajai, majd 2006-ban a kiskunfélegyházi, 2008-ban a Kecskemét-Mercedes Benz, végül 2011-ben Szabadszálláson az M8 Ipari Park. Az ipari parkok betelepülése messze nem egységes. Sikeresnek tekinthetők a megyeszékhelyen működő ipari parkok és ipartelepek (Keleti, Nyugati, Déli), ahol összesen 13

Egészséges Bács-Kiskunért komplex emberi erőforrás fejlesztési program

Egészséges Bács-Kiskunért komplex emberi erőforrás fejlesztési program Egészséges Bács-Kiskunért komplex emberi erőforrás fejlesztési program Kecskemét, 2015. január Tartalom 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO004 2007-2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETÉS...4 A ROP ELKÉSZÍTÉSÉNEK HÁTTERE...4 HELYZETELEMZÉS...5 A RÉGIÓ

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet 2013. december Tartalom Összefoglaló megállapítások Pest megye helyzetértékeléséről... 6 1. PEST MEGYE A NEMZETKÖZI ÉS NAGYTÉRSÉGI TÉRBEN...

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció. I. kötet - Helyzetelemzés

GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció. I. kötet - Helyzetelemzés GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció I. kötet - Helyzetelemzés VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Gyomaendrőd 1982. január elsején Gyoma és Endrőd Nagyközségek egyesülésével jött létre a többszáz éves múltra

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó P

T Á J É K O Z T A T Ó P Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/143 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Pest Meg ye Közg yűlése által

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

Észak-alföldi operatív program

Észak-alföldi operatív program A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Észak-alföldi operatív program 2007-2013 2007HU161PO009 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3786 számú határozatával elfogadva Verzió: ÉAOP_adopted_hu.doc

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSA AZ 1990-ES ÉVTIZEDBEN TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON A TERÜLETFEJLESZTÉS FELADATAI A XXI. SZÁZAD ELSÔ ÉVEIBEN TARTALOM ELÔSZÓ.............................................................................

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU161PO005

CCI-szám: 2007HU161PO005 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU161PO005 Verzió: KDOP_070705 Oldalszám összesen: 134 TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1.1 CÉLOK ÉS STRATÉGIA...

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008 ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja. - --"---.~:t~~., r"--; polgármester

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA GYŐR-MOSON-SOPRON a dinamikus, innovatív és otthonos megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA K I V O N A T 3. Helyzetértékelés összefoglalása... 13 3.1. Természeti és környezeti adottságok...

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉSI KONCEPCIÓJA

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉSI KONCEPCIÓJA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉSI KONCEPCIÓJA 1 A Mátészalkai kistérség befektetés-ösztönzési koncepcióját a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

MARKETING STRATÉGIA. Duna Összeköt Egyesület térségi marketing stratégiája 21 település számára. Onecreative Marketing Professional Kft.

MARKETING STRATÉGIA. Duna Összeköt Egyesület térségi marketing stratégiája 21 település számára. Onecreative Marketing Professional Kft. MARKETING STRATÉGIA Duna Összeköt Egyesület térségi marketing stratégiája 21 település számára Onecreative Marketing Professional Kft. 2013 Tartalomjegyzék I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 II. ELMÉLETI ALAPVETÉS:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA GYŐR-MOSON-SOPRON a dinamikus, innovatív és otthonos megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Területfejlesztési tervezés Győr-Moson-Sopron megyében ÁROP-1.2.11/A-2013-A Universitas-Győr

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

A CROST PROJEKT CÉLJAI...9

A CROST PROJEKT CÉLJAI...9 TARTALOMJEGYZÉK 1 ÜDVÖZLET...7 2 A CROST PROJEKT CÉLJAI...9 2.1 ELŐZMÉNYEK...9 2.2 CÉLOK, CÉLCSOPORTOK...10 2.3 A MEGVALÓSÍTÁS...11 3 A HATÁRTÉRSÉG BEMUTATÁSA...17 3.1 A DÉL-DUNÁNTÚLI-HORVÁT HATÁRTÉRSÉG

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MODELL

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MODELL Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2012. június 25. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. fejezet: A két kamara hatáskörébe tartozó régiók gazdasági

Részletesebben

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése www.husk-cbc.eu www.hungary-slovakia-cbc.eu A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése a Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 projekt keretén belül A

Részletesebben