VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: , képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének felhatalmazása alapján Márkus András pénzügyőr dandártábornok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság (NAV DARVPF) fóigazgatója, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a(z) Postaautó Duna Zrt. székhely: 4030 Debrecen, Monostorpályi Út 35/A. cg.: adószám: képviseli: Barna Attila és Balogh István, mint vállalkozó (továbbiakban: Váflalkozó), együttesen: Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint. Előzmény Megrendelő A NA V Dél-Alföldön üzemeltetett gépjárműveinek garanciális ás garancia időn túli javítása ás karbantartása 12 részben tárgyban, KE/8841/2014. számú nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. fejezete alapján, mely során Vállalkozó a május 27-dikén kelt Ajánlatával (továbbiakban: Ajánlat) elnyerte a közbeszerzési eljárás 6. részének tárgyát képező szolgáltatás teljesítésének jogát. Felek a közbeszerzési eljárás eredményeként jelen szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötik meg. 1. A Szerződés tárgya, mennyisége 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a NAV vagyonkezelésében lévő garanciális és garancia időn túli 4 db 3,5 toima megengedett legnagyobb össztömeg alatti gépjármű és 2 db 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti nem önjáró jármű javítóműhelyben történő javítását és karbantartását (továbbiakban: szolgáltatás), a Szerződés elválaszthatatlan részét képező Ajánlati felhívás, Ajánlatkérési dokumentáció (Műszaki leírás) és Ajánlat alapján, az alábbi rész(ek) tekintetében. 6. rész - Kiskunhalas 1.2. Vállalkozó a szolgáltatásokat a Műszaki leírásban foglaltak szerint, a Szerződés elválaszthatatlan részét képező egyedi megrendelések (továbbiakban: megrendelések) alapján végzi. A megrendelések tartalmazzák a szolgáltatás megnevezését, mennyiségét, a teljesítési határidőt, illetve a teljesítés egyéb feltételeit A megrendeléseket a Megrendelő küldi meg a Vállalkozó részére a Vállalkozó által kiállított árajánlat alapján..

2 1.4. A Szerződés vonatkozó rendelkezései a megrendelések teljesítése során is értelemszerűen alkalmazandók, illetve ahol Szerződésre utalás történik, azon értelemszerűen a megrendeléseket is érteni kell. 2. Megrendelő kötelezettségei 2.1. Megrendelő a megrendeléseket Írásban ( , fax) küldi meg a Vállalkozó által kijelölt kapcsolattartó személy(ek)nek Megrendelő a gépjárművek szervizbe és onnan a Megrendelő telephelyére történő szállításáról, illetve oda és visszavezetéséről saját erőforrásból gondoskodik Megrendelő köteles minden olyan információt megadni és intézkedést megtenni, amely a Vállalkozó teljesítését elősegíti. Megrendelő jogosult a teljesítést ellenőrizni, az elvégzett szolgáltatás vagy beépítésre került alkatrész vonatkozásában figyelemfelhívást, észrevételt tenni Megrendelő köteles a hiba- és hiánymentes szolgáltatást átvenni és annak ellenértékét megfizetni a Szerződésben foglaltak szerint. 3. VáHalkozó kötelezettségei 3.1. Vállalkozó köteles a kapcsolattartó személy(ek) által kézhez vett 2.1. pont szerinti megrendeléseket 24 órán belül írásban visszaigazolni a Megrendelő részére Vállalkozó kijelenti, hogy a gépjárművek karbantartására, javítására vonatkozóan előírt valamennyi jogi és szakmai feltételnek megfelel, tevékenységét jogszerűen, szakszerűen a tevékenységre vonatkozó szabályok betartásával végzi. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai és anyagi erőforrásokkal rendelkezik, és azokkal a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog Vállalkozó köteles a tevékenysége folytatása során különös figyelmet fordítani a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályok betartására. Vállalkozó kizárólagosan felel a tevékenységére vonatkozó szabályok megsértéséért, az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkozásért, különös tekintettel a Megrendelő által Vállalkozó részére javításra átadott gépjárművek vonatkozásában Vállalkozó a hibabejelentés alapján a javítási munkákat folyamatosan, a hiba elhárításáig és a működőképes állapot helyreállításáig köteles végezni. Vállalkozó köteles a legjobb tudása és szakmai felkészültsége alapján, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és az elfogadott szakmai követelményeknek megfelelően, a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon, határidőben teljesíteni Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység színvonaláért, és teljes körűségéért. A Vállalkozó felel minden olyan hiányosságért, kárért, amely abból ered, hogy feladatait gondatlanul, hiányosan vagy szakmailag nem megfelelően vagy nem megfelelő minőségben teljesíti. Vállalkozó, illetve a Vállalkozó munkavállalói által a Megrendelőnek okozott károkért a Vállalkozó teljes anyagi felelősséggel tartozik. 2 C-

3 3.6. Vállalkozó a munkavégzése során a legnagyobb mértékű pontosságot és gyorsaságot biztosítja. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden Olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik Vállalkozó kijelenti, hogy semmilyen Olyan kizáró ok vele szemben nem áll fenn, amely a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok vagy egyéb más jogszabályok alapján a Szerződés teljesítéséből kizámá. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a Szerződés tárgyát képező szolgáltatás végzését más személlyel fennálló megállapodása nem korlátozza, illetve ilyen megállapodást a Szerződés fennállása alatt nem köt. 4. Munkavégzés feltételei 4.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés időtartama alatt olyan képzett és tapasztalt személyi állománnyal és tárgyi feltételekicel, felszereléssel és eszközökkel rendelkezik, amely biztosítja szerződéses kötelezettségeinek folyamatos és megfelelő minőségű teljesítését. Vállalkozó kijelenti, hogy tevékenysége megfelel az 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletben előírt, a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeire vonatkozó előírásoknak Váflalkozónak különös Figyelemmel kell lennie arra, hogy a gépjárművekbe beépített alkatrészek hibamentesek legyenek és az előírt követelményeknek megfeleljenek, valamint a javításokat végző alkalmazottai a munkájukat hibamentesen és szakszerűen végezzék. A beépített alkatrészeknek biztosítaniuk kell a jármű biztonságos és rendeltetésszerű használatát, a szolgáltatást az adott gyártmány javítási technológiájának megfelelően kell végezni Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítése során a gyári garaneiás járművek esetén a szerviz alkalmával gyári alkatrészeket és a gyártó által előírt minőségű kenőanyagokat használ fel, továbbá a szerviz során a gyártó által előírt gyártmány-specifikus javítási munkafázisokat, munkamó dszereket, tecbno lógiákat alkalmazza és hajtja végre Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért Úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Vállalkozó az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során az alábbi alváhalkozó(k) igénybevételére jogosult: 5. A teljesítés határideje 5.1. Vállalkozó köteles a megrendelt karbantartási és javítási munkákat Műszaki leírásban meghatározott határidőkön belül megkezdeni, és az alkatrész rendelkezésre állásától számított 3 munkanapon belül befejezni Vállalkozó köteles megrendelésenként az átadás-átvétel pontos időpontját előre egyeztetni a Megrendelő szakmai kapcsolattartásra jogosult megbizottjával. 6. A Szerződés időbeli hatálya 6.1. Felek a Szerződést annak aláírásától számított 12 hónapos időtartamra kötik A szerződés időtartamának végén a Felek az 1. sz. melléklet szerinti végső teljesítésigazolást állítják ki. 3 cc

4 7. Fizetési feltételek 7.1. Vállalkozót az 1. pontban meghatározott szolgáltatás hibátlan és hiánytalan teljesítéséért - a tényleges megrendelések alapján az alábbiakban részletezett egységárak (+áfa) és az alább feltüntetett kedvezmény százalékos mértékével csökkentett mindenkori kiskereskedelmi alkatrész nettó üstaár szerinti vállalkozói díj illeti meg. 6. részteljesítés - Kiskunhalas: Megnevezés FtI% 1. motorolaj (nettó Ft/liter) motorolaj (nettó Ft/liter) motorolaj (nettó Ft/liter) motorolaj (nettó Ft/liter) Szerelő óradíj (nettó Ft/óra) Karosszérialakatos óradíj (nettó Ft/óra) Fényezési óradíj (nettó Ft/óra) S. Kedvezmény százalékos mértéke az alkatrészek árából (%) Az óradíj elszámolásánál az egyes munkaműveletek időszükségleteként legfeljebb az Autodata katalógusban meghatározott, az adott gépjármű vonatkozásában megadott normaidők vehetők figyelembe. Megrendelő a karosszéria javítások és fényezési munkák elszámolásához az Audatex rendszer által készített számítást is elfogadja Vállalkozó a gyártmány magyarországi márkaszervizeiben alkalmazott nyilvános kiskereskedelmi alkatrész árlistán feltüntetett árhoz viszonyított százalékos kedvezményt biztosít a karbantartás és javítás során beépített alkatrészek esetében. Az alkatrészár kedvezmény a Megrendelő által Vállalkozótól megvásárolt alkatrészekre (p1. pótalkatrész) is vonatkozik. Vállalkozó a karbantartás, javítás során a Megrendelő döntése alapján, az Ajánlatkérési dokumentációban (Műszaki leírás) meghatározott alkatrészeket használhatja fel, melytől eltérni csak rendkívüli esetben, a Megrendelő írásos engedélyével lehet A 7.1. pontban meghatározott egységárak és alkatrészár kedvezmény mértéke a Szerződés teljesítése során kötöttnek tekintendők, és nem változtathatók meg A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó Szerződés teljesítésével összefüggő valameirnyi díját, költségét, kiadását, ideértve a karbantartások, illetve a hibaelhárítások munkadíját, valamint az alkatrészek és szerelési segédanyagok ellenértékét. Vállalkozó a vállalkozói díjon felül költségtérítési, illetve egyéb, más jogcímen keletkezett díjigémiyel nem léphet fel. Vállalkozónak kell viselnie minden olyan köz- és egyéb terhet, melyek a Szerződésben foglalt szolgáltatással kapcsolatban felmerülnek A vállalkozói díj kiegyenlítése a megrendelések teljesítésének igazolását követően kiállított számlák alapján, magyar forintban (HUF) történik Váflalkozó az elvégzett karbantartási és hibaelháítási munkákról Munkalap elnevezésű bizonylatot állít ki, melyen a szerződésszerű teljesítést a Megrendelő megbízottja aláírásával igazolja. Megrendelő a Munkalap kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a 4

5 teljesítést igazolni. Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha a Szerződés tárgyát képező szolgáltatást mennyiségi és minőségi szempontból hiánytalanul és hibátlanul teljesítette A Vállalkozó által benyújtott számlának meg kell felelnie a számviteli törvényben foglaltaknak. Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő kötelezettségvállalását beazonosító megrendelés számát is. A számla elválaszthatatlan részét képezi a teljesítési igazolást tartalmazó Munkalap(ok) eredeti példánya A számlákat az alábbi névre és számlázási címre kell kiállítani és benyújtani. A postai küldeményként érkező számla borítékját Számla felirattal kell ellátni. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (6724 Szeged, Csemegi utca 4.) Megrendelő a befogadott számlát a kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül köteles átutalás útján kiegyenlíteni a Vállalkozó -nél vezetett - - számú bankszámlájára A Megrendelő jogosult az esedékes vállalkozói díjba a Vállalkozóval szemben fennálló, egynemű és lejárt követelését, így különösen kötbér-igényét beszámítani, amennyiben a Kbt. 130.* (6) bekezdése szerinti feltételek fennállnak. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és a szerződés teljesítése esetén a kifizetések az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény. 36/A. ~-a hatálya alá tartozik. Amennyiben a Vállalkozó a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért a Megrendelő nem vállal felelősséget A Vállalkozó által benyújtott jogos számlakövetelés késedehiies kiegyenlítése esetén, Vállalkozó jogosult késedelmi kamatot érvényesíteni a Megrendelővel szemben. A késedelmi kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére A Vállalkozó előlegre nem tarthat igényt. 8. Szavatosság, jótállás 8.1. A Szerződés keretében biztosított szolgáltatásoknak meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban szereplő szabványoknak, a műszaki előírásoknak, az Ajánlatkérési dokumentációban és az Ajánlatban meghatározott feltételeknek Vállalkozót jótállási és szavatossági kötelezettség terheli az általa elvégzett szolgáltatás, valamint a gépjárművekbe beépített alkatrészek vonatkozásában. A jótállás és a szavatosság kérdésében a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok az irányadóak Vállalkozó köteles teljesíteni a Polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) szerint szabályozott jótállási és szavatossági kötelezettségét, valamint az egyes javító karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendeletben meghatározott jótállási kötelezettségét Vállalkozó szavatolja, hogy a karbantartások és hibaelhárítások során a gépjárművekbe beépített alkatrészek újak, használatban nem voltak, rendeltetésszerű használatra alkalmasak, S -

6 továbbá mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli és kivitelezési hibától vagy Olyan hibáktól, melyek a Vállalkozó cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek. A javítások, karbantartások során beépített alkatrészekre a gyártó eredeti gyári alkatrészekre vonatkozó előírásai és a gyártó által vállalt jótáflási idő érvényes Megrendelő köteles Írásban haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót a jótállási időn belül felmerülő bármilyen kárigényről A jótállási időszak alatt bejelentett jogos követelések a jótállási időszak lejárta után is érvényesíthetők. Amennyiben Vállalkozó az értesítést követően nem teljesíti a jótállási, szavatossági kötelezettségeit, Úgy a Megrendelő eljárhat a reklamáció megoldása érdekében a vállalkozó kockázatára és költségére A jótállás nem terjed ki elemi csapás, szándékos rongálás, emberi mulasztás, illetéktelen beavatkozás, illetve más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk helyreállítására. 9. Szerződésszegés 9.1. Súlyos szerződésszegésnek minősüla Megrendelő részéről különösen:. Megrendelő a Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségét - ismétlődő jelleggel - határidőben nem teljesíti és annak a Vállalkozó Írásbeli felszólítását követő 30 (harminc) napon belül sem tesz eleget Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről különösen:. Vállalkozó egymást követő három alkalommal késedelmesen, illetve három alkalommal hibásan teljesíti a megrendeléseket;. a Vállalkozó késedehnes, illetve hibás teljesítése miatt kitűzött póthatáridő ismételten eredménytelenül telt el;. Vállalkozó bármely okból, előzetes írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti a Szerződésben vállalt valamely kötelezettségét (ide nem értve a vis maior esetét);. Vállalkozó teljesítési képességeiben alapvető változás történik (pénzügy, forgalmazási jog, szakképzett munkaerő létszáma stb.), ami alapján joggal feltételezhető, hogy a szerződéses kötelezettségeinek nem képes eleget tenni;. Vállalkozó jogosulatlanul használja fel a Szerződés teljesítése során tudomására jutott információt. 10. Szerződésszegés jogkövetkezményei Amennyiben Vállalkozó neki felróható okból a Szerződés tárgyát képező karbantartás vagy hibaelháítás teljesítésekor a Műszaki leírásban meghatározott határidővel késedelembe esik, a késedelmi kötbér összege - a késedelembe esés napjától számított - minden megkezdett nap után az adott megrendelésben feltüntetett szolgáltatási-a vetített nettó munkadíj (valamennyi munkafolyamat együttes óradíja) mértékének 15 %-a Amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesít, úgy Megrendelő a hiba igazolt észlelésétől minden megkezdett nap után, a hibátlan teljesítésig terjedő napokra - a pontban meghatározott - késedelmi kötbérrel azonos mértékű hibás teljesítési kötbért számíthat fel. 6

7 10.3. A kötbérfizetési kötelezettség hibás teljesítés esetén a hiba igazolt észlelésétől, késedelmes teljesítés esetén a teljesitési határidő elteltével áll be Vállalkozó az adott megrendelésben feltüntetett szolgáltatásra vetített nettó munkadíj (valamennyi munkafolyamat együttes óradíja) mértékének 50%-val megegyező összegű meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, nem teljesíti a Szerződésben meghatározott karbantartási/hibaelhárítási feladatait. Megrendelő ez esetben egyoldalú írásbeli nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását, a meghiúsulási kötbér a nyilatkozat közlésének napján válik esedékessé A Feleknek jogában áll a Szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben a másik fél súlyosan megszegi a Szerződésből eredő kötelezettségeit (p1. a 9.1. és 9.2. pontban meghatározott esetekben) A Megrendelő a Szerződést rendkívüli feimondással megszünteti, amennyiben a Vállalkozó ellen jogerősen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás indult Megrendelő jogosult a Vállalkozó által elismert, esedékessé vált kötbér összegét a Vállalkozót megillető díjból visszatartani. Megrendelő a kötbér összegéről bizonylatot állít ki, melyet Vállalkozó az ott feltüntetett időpontig átutalással köteles kiegyenlíteni. A kifizetett késedelmi/hibás teljesítési kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését. Felek rögzítik, hogy a késedelmi/hibás teljesítési kötbér Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót sem a karbantartás elvégzése, sem az esetleges hibák kijavítása, sem pedig az általa a Szerződés keretében vállalt bármelyik kötelezettségének teljesítése alól Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a gépjárművek javításra történő átadásakor a Felek megbízottjai a Munkalapon rögzítik a gépjármű kilométer számlálójának állását. A szolgáltatás teljesítését követően a gépjármű Megrendelő által történő átvételekor a kilométer számláló állását a Megrendelő ellenőrzi, és a munkalapon rögzíti. Amennyiben a megbibásodás, illetve a javítás jellege szükségessé teszi, a próbaút elvégzése céljából a megkülönböztetett jelzéssel felszerelt járművekre vonatkozó speciális szabályok figyelembevételével - legfeljebb megtehető 10 kilométertől csak a Megrendelő írásbeli engedélyével lehet eltérni. Amennyiben a Megrendelő engedélye nélkül történik az ettől való eltérés, úgy Vállalkozó köteles a próbaút 10 kilométer feletti része vonatkozásában kilométerenként bruttó 1000 Ft-ot fizetni a Megrendelő részére. 11. Kártérítési felelősség Megrendelő a kötbérigény érvényesítésén túl követelheti a Szerződés megszegéséből eredő, igazolt kárának megtérítését a kártérítés szabályai szerint A Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szerződés időtartama alatt bekövetkezett minden olyan kárért, amely a Vállalkozó munkavállalójának és/vagy alvállalkozójának a Szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben tanúsított magatartása, mulasztása illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként a Megrendelőnél keletkezik. 7

8 11.3. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett vagy a Megrendelőt egyéb okból fenyegető Személyi sérülés vagy egyéb kár veszélyének elhárításához megtenni a szükséges intézkedéseket Vállalkozó a szerződéskötés időpontjában köteles bemutatni és a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni a közbeszerzés tárgya szerinti (gépjármű-javítás) tevékenységre vonatkozó káreseményenként legalább 5 millió Ft kárösszegű érvényes felelősség biztosítási kötvénnyel, mely kiterjed a Vállalkozó tevékenységével közvetlenül vagy közvetetten okozott károk megtérítésére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelővel szemben kizárólagosan és teljes körűen felel a Megrendelő által Vállalkozó részére javítás céljára átadott gépjárművekben okozott közvetlen és közvetett károkozásért a javítás időtartama alatt, a Megrendelő részére történő Írásban dokumentált átadás-átvétel időpontjáig A biztosítást a Szerződés egész időtartamára köteles a Vállalkozó fenntartani. Megrendelő jogosult a Szerződés időtartama alatt a biztosítás folyamatosságát és érvényességét ellenőrizni, a biztosítótól a Vállalkozó szükség szerinti bevonásával az erre vonatkozó nyilatkozatokat bekérni Amennyiben Vállalkozó megszünteti a biztosítást, vagy a Szerződés időtartama alatt az egyéb módon megszűnik, Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 12. Vis major Ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye, a Megrendelő nem jogosult a szerződésszegés jogkövetkezményeit alkalmazni A vis maior olyan rendkívüli esetekre vonatkozik, melyek a Felek érdekkörén kívüli, elháríthatatlan okok következményei, és amely neki nem felróható. Ilyen esetek lehetnek: Pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell lennie az érintett fél tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha Írásban haladéktalanul értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról, és a levélhez csatolta a Vállalkozó székhelye szerint illetékes Kereskedelmi Kamara tanúsítványát. A Vállalkozónak meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis major esete nem gátol, kivéve, ha a Megrendelővel ettől eltérő feltételekben állapodott meg A Szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 30 napot, a Megrendelőnek jogában áll - hátrányos jogi következmények nélkül - a Szerződés nem teljesített részétől elállni oly módon, hogy a Vállalkozóhoz erről értesítés küld. 13. Információk felhasználása Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés teljesítésével kapcsolatos információkat, egyéb adatokat - kivéve a közérdekű adatnak minősülő információt és egyéb, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eseteket - csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet 8

9 nyilvánosságra hozni Felek - a másik fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül - a Szerződés teljesítése folyamán tudomásukra jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatják fel Felek kijelentik, hogy a Szerződés kapcsán tudomásukra jutott állami, szolgálati, üzleti titkot megőrzik, azokkal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok szerint járnak el A titoktartási kötelezettség a Szerződés hatályának megszűnését követően is fennáll. Felek a titoktartási kötelezettség megszegése esetén teljes büntetőjogi és kártérítési felelősséggel tartoznak. 14. Kapcsolattartás, együttműködés Felek a Szerződéssel kapcsolatos, egymásnak küldött értesítéseiket Írásban (levél, fax, ) teszik meg, és a címzettnek az értesítést Írásban vissza kell igazolnia. Az értesítésben foglaltak a címzett által történő kézhezvételkor lépnek érvénybe Felek megállapodnak, hogy a Szerződés időtartama alatt a szerződésszerű teljesítés érdekében folyamatosan együttmííködnek. Ennek megfelelően Írásban, kölcsönösen és haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják a Szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés feltételeinek megteremtéséről. Felek továbbá haladéktalanul Írásban tájékoztatják egymást minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény) is, amely a Szerződés teljesítésére kihatással lehet Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a Szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha cégében a Szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítési kötelezettségének elmulasztásából eredő kárért Felek részéről kapcsolattartásra jogosult személyek az alábbiak: Megrendelő részéről szakmai kapcsolattartó személy: 1. Név: László Zoltánné Nev: Benak Zoltan Cím: 6724 Szeged, Csemegi a. 4. Cím: 6724 Szeged, Csemegi u. 4. Telefon: ± Telefon: ± Fax: ± Fax: ± laszlo.zo1tam~e(~nav.~ov.hu benak.zoltan(2»nav.2ov.hu Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy: Név: Barna Attila Cím: 4030 Debrecen, Monostorapáti út 35/A. Telefon: ± , ± Fax: ± info6i ostaauto.com Felek a kapcsolattartó személyében történő változást haladéktalanul kötelesek közölni egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem eredményezi a Szerződés módosítását. 9

10 14.5 A Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek: 1. Név: László Zoltánné Cím: 6724 Szeged, Csemegi u. 4. Telefon: Fax: ± laszlo.zoltan1~e(~nav. gov.hu 2. Név: Benák Zoltán Cím: 6724 Szeged, Csemegi u. 4. Telefon: ± Fax: benak.zoltan(~nav.~ov.hu A Megrendelő a teljesítés igazolására jogosult személyében bekövetkezett változást haladéktalanul köteles közölni a Vállalkozóval. A teljesítés igazolására jogosult személyében bekövetkező változás nem eredményezi a Szerződés módosítását. Egyéb rendelkezések A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljes időtartama alatt nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összemggésben olyan költségeket, amely a Kbt. 56.* (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Kbt ~ (5) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a Szerződést fehnondani ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha a) a Vállalkozó/vállalkozásban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az Kbt. 56. * (I) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. b) a Vállalkozó/vállalkozás közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. Az Kbt * (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljes időtartama alatt a Kbt ~ (4) bekezdés b) pontja alapján köteles a tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni, és fent hivatkozott Kbt ~ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni A Szerződés módosítására csak írásban, közös megegyezéssel, mindkét fél erre jogosított képviselőjének aláírásával, kizárólag a Kbt ~ (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével van mód. Felek továbbá rögzítik, hogy ha a Szerződésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, vagy azzá válna, az a Szerződés egészére nem hat ki. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés hatályon kívüli vagy érvénytelenné vált rendelkezéseit a gazdaságilag elérni kívánt célhoz legközelebb álló szabállyal pótolják.. 10

11 14.9. Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek, szerzési és ügyleti képességük nem korlátozott, jogaikat és kötelezettségeiket képviselőik útján gyakorolják. Felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy jogképes és cselekvőképes magyar állampolgárok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy képviseletére jogosultak, a Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek Felek megáhapodnak abban, hogy a Szerződéssel létrejött jogviszoxmyal kapcsolatban felmerülő egymás közti vitás kérdésekben elsődlegesen peren kívüli tárgyalás útján kívánnak egyezségre jutni. Feleknek meg kell tenniük mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek n]inlden olyan vitás kérdést, nézeteltérést, mely közöttük a Szerződéssel kapcsolatban merül fel. Amennyiben azt bármelyik fél kezdeményezi, a vitás kérdések peren kívüli rendezése érdekében a Felek kötelesek mindkettőjük által előzetesen elfogadott szakértő(k) közreműködését igénybe venni A peren kívüli egyeztetés eredménytelensége esetén, bármely jogvita eldöntésére, amely a Szerződéssel összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek - pertárgyértéktől függően - kikötik a Szeged Város Bíróság, illetőleg a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét A Szerződés értelmezésére és a nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai, különösen a Kbt., a Ptk., valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak A Szerződés csak az alábbi mellékletekkel együtt érvényes: Ajánlati felhívás, Műszaki leírás, Ajánlat (kelt: ). A Szerződés egymással megegyező 4 eredeti példányban készült, amelyet a Felek képviselői elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írnak alá. Kelt: Szeged, szeptember 1. Kelt: C MtWh Vá 3hlkozó Nemzeti Ad~- és Vámhi. képv~eletébe.pau~ t~una zn, képviseletében f ~ f&hsta~mszor Mercedes-Benz Markus Andras penzugyor dandartabornok ~ u 35/A a NAV DARVPF főigazgatója Me: ~s-~r~ Adöszám: ~O9 1 Cégjegyzákszám: O9-IO~QQO466 Kelt: QctiiD~.o[. Kelt: 2o~%O ~OÁ c ahc~flaa~.~ Pen i ellenjegy Jogi ellen ue~ ~o VoS jvc~n 14 c~! pen tac~or orno. c~&~ G~L&L~UQP){O 13.

12

13 1. számú mellélet VÉGSŐ TELJESÍTÉSIGAZOLÁS Alulírottak, mint a szerződő felek képviseletére jogosult személyek igazolják, hogy a 20.. év hó... napján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal... Főigazgatósága (Megrendelő) és (Vállalkozó) között részteljesítési helyre megkötött szerződésben foglalt kötelezettségeket a szerződés időtartama alatt a felek egymással szemben teljesítették. Kelt Kelt 201 Megrendelő Nemzeti Adó- és Vámhivatal képviseletében Váflalkozó képviseletében

14

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: FORT Kereskedelmi Kft Címe: 1071. Budapest, Dózsa Gy.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Fon-Trade Music kft. székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u. 14. cégjegyzékszáma: 01-09-069891 képviseli: Csider Bálint adószám: 10409534-2-42 pénzforgalmi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS 1. Érvényességi terület Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat, információkat, valamint a megbízás keretében végzett egyéb teljesítéseket

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr Szabó

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött: az Országgyűlés Hivatala, Jobbik Parlamenti Frakció 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19., Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám:MÁK10032000-00292203-00000000 Képviseletében

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: Szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41 MÁKpénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) Neve: Tolna Megyei Önkormányzat Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Adószáma: 15414007-2-17 Képviseletében

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig.

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA M EGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés ) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a XY Bt (székhely: 1111 Budapest, 11. u. 11 postacím: 1111 Budapest,

Részletesebben

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név Születési név Lakhely Értesítési cím Anyja neve Születési hely, idő Adóazonosító jel E-mail cím Mobil mint megrendelő (a továbbiakban: ) másrészről

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Név: Magyar Olimpiai Bizottság Képviseli: Molnár Zoltán főtitkár Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon: + 36 (1) 386-8000 Telefax: + 36 (1)

Részletesebben

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2 Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK v 2 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma A szolgáltató neve: Smartsector Kft. Székhely: 1087 Budapest

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés

A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés Készült: 4 db eredeti példányban Nyíregyháza, 2010. július 28.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése"

A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése A I? 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-215108/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. A SZERZŐDŐ FELEK amely létrejött egyrészről: név: Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás székhely: Kiskőrös, Petőfi tér 2. képviseli: Domonyi László elnök adószám: 15542308-1-03

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

3. A szerződés teljesítésének helye, módja, okmányai és határideje

3. A szerződés teljesítésének helye, módja, okmányai és határideje VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészt az másrészt az között. Országgyűlés Hivatala 1357 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószáma: 15300014-2-41 (képviseli : Ambrus János, az Országgyűlési Könyvtár

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET amely létrejött egyrészről Cégnév: Székhely: Adószám: Képviseli: Mint felhasználó továbbiakban Felhasználó a KuponOS szoftver használatáról másrészről

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva.

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. képviseletében: Kósa Lajos polgármester),

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben