VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: , képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének felhatalmazása alapján Márkus András pénzügyőr dandártábornok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság (NAV DARVPF) fóigazgatója, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a(z) Postaautó Duna Zrt. székhely: 4030 Debrecen, Monostorpályi Út 35/A. cg.: adószám: képviseli: Barna Attila és Balogh István, mint vállalkozó (továbbiakban: Váflalkozó), együttesen: Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint. Előzmény Megrendelő A NA V Dél-Alföldön üzemeltetett gépjárműveinek garanciális ás garancia időn túli javítása ás karbantartása 12 részben tárgyban, KE/8841/2014. számú nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. fejezete alapján, mely során Vállalkozó a május 27-dikén kelt Ajánlatával (továbbiakban: Ajánlat) elnyerte a közbeszerzési eljárás 6. részének tárgyát képező szolgáltatás teljesítésének jogát. Felek a közbeszerzési eljárás eredményeként jelen szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötik meg. 1. A Szerződés tárgya, mennyisége 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a NAV vagyonkezelésében lévő garanciális és garancia időn túli 4 db 3,5 toima megengedett legnagyobb össztömeg alatti gépjármű és 2 db 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti nem önjáró jármű javítóműhelyben történő javítását és karbantartását (továbbiakban: szolgáltatás), a Szerződés elválaszthatatlan részét képező Ajánlati felhívás, Ajánlatkérési dokumentáció (Műszaki leírás) és Ajánlat alapján, az alábbi rész(ek) tekintetében. 6. rész - Kiskunhalas 1.2. Vállalkozó a szolgáltatásokat a Műszaki leírásban foglaltak szerint, a Szerződés elválaszthatatlan részét képező egyedi megrendelések (továbbiakban: megrendelések) alapján végzi. A megrendelések tartalmazzák a szolgáltatás megnevezését, mennyiségét, a teljesítési határidőt, illetve a teljesítés egyéb feltételeit A megrendeléseket a Megrendelő küldi meg a Vállalkozó részére a Vállalkozó által kiállított árajánlat alapján..

2 1.4. A Szerződés vonatkozó rendelkezései a megrendelések teljesítése során is értelemszerűen alkalmazandók, illetve ahol Szerződésre utalás történik, azon értelemszerűen a megrendeléseket is érteni kell. 2. Megrendelő kötelezettségei 2.1. Megrendelő a megrendeléseket Írásban ( , fax) küldi meg a Vállalkozó által kijelölt kapcsolattartó személy(ek)nek Megrendelő a gépjárművek szervizbe és onnan a Megrendelő telephelyére történő szállításáról, illetve oda és visszavezetéséről saját erőforrásból gondoskodik Megrendelő köteles minden olyan információt megadni és intézkedést megtenni, amely a Vállalkozó teljesítését elősegíti. Megrendelő jogosult a teljesítést ellenőrizni, az elvégzett szolgáltatás vagy beépítésre került alkatrész vonatkozásában figyelemfelhívást, észrevételt tenni Megrendelő köteles a hiba- és hiánymentes szolgáltatást átvenni és annak ellenértékét megfizetni a Szerződésben foglaltak szerint. 3. VáHalkozó kötelezettségei 3.1. Vállalkozó köteles a kapcsolattartó személy(ek) által kézhez vett 2.1. pont szerinti megrendeléseket 24 órán belül írásban visszaigazolni a Megrendelő részére Vállalkozó kijelenti, hogy a gépjárművek karbantartására, javítására vonatkozóan előírt valamennyi jogi és szakmai feltételnek megfelel, tevékenységét jogszerűen, szakszerűen a tevékenységre vonatkozó szabályok betartásával végzi. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai és anyagi erőforrásokkal rendelkezik, és azokkal a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog Vállalkozó köteles a tevékenysége folytatása során különös figyelmet fordítani a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályok betartására. Vállalkozó kizárólagosan felel a tevékenységére vonatkozó szabályok megsértéséért, az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkozásért, különös tekintettel a Megrendelő által Vállalkozó részére javításra átadott gépjárművek vonatkozásában Vállalkozó a hibabejelentés alapján a javítási munkákat folyamatosan, a hiba elhárításáig és a működőképes állapot helyreállításáig köteles végezni. Vállalkozó köteles a legjobb tudása és szakmai felkészültsége alapján, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és az elfogadott szakmai követelményeknek megfelelően, a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon, határidőben teljesíteni Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység színvonaláért, és teljes körűségéért. A Vállalkozó felel minden olyan hiányosságért, kárért, amely abból ered, hogy feladatait gondatlanul, hiányosan vagy szakmailag nem megfelelően vagy nem megfelelő minőségben teljesíti. Vállalkozó, illetve a Vállalkozó munkavállalói által a Megrendelőnek okozott károkért a Vállalkozó teljes anyagi felelősséggel tartozik. 2 C-

3 3.6. Vállalkozó a munkavégzése során a legnagyobb mértékű pontosságot és gyorsaságot biztosítja. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden Olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik Vállalkozó kijelenti, hogy semmilyen Olyan kizáró ok vele szemben nem áll fenn, amely a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok vagy egyéb más jogszabályok alapján a Szerződés teljesítéséből kizámá. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a Szerződés tárgyát képező szolgáltatás végzését más személlyel fennálló megállapodása nem korlátozza, illetve ilyen megállapodást a Szerződés fennállása alatt nem köt. 4. Munkavégzés feltételei 4.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés időtartama alatt olyan képzett és tapasztalt személyi állománnyal és tárgyi feltételekicel, felszereléssel és eszközökkel rendelkezik, amely biztosítja szerződéses kötelezettségeinek folyamatos és megfelelő minőségű teljesítését. Vállalkozó kijelenti, hogy tevékenysége megfelel az 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletben előírt, a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeire vonatkozó előírásoknak Váflalkozónak különös Figyelemmel kell lennie arra, hogy a gépjárművekbe beépített alkatrészek hibamentesek legyenek és az előírt követelményeknek megfeleljenek, valamint a javításokat végző alkalmazottai a munkájukat hibamentesen és szakszerűen végezzék. A beépített alkatrészeknek biztosítaniuk kell a jármű biztonságos és rendeltetésszerű használatát, a szolgáltatást az adott gyártmány javítási technológiájának megfelelően kell végezni Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítése során a gyári garaneiás járművek esetén a szerviz alkalmával gyári alkatrészeket és a gyártó által előírt minőségű kenőanyagokat használ fel, továbbá a szerviz során a gyártó által előírt gyártmány-specifikus javítási munkafázisokat, munkamó dszereket, tecbno lógiákat alkalmazza és hajtja végre Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért Úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Vállalkozó az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során az alábbi alváhalkozó(k) igénybevételére jogosult: 5. A teljesítés határideje 5.1. Vállalkozó köteles a megrendelt karbantartási és javítási munkákat Műszaki leírásban meghatározott határidőkön belül megkezdeni, és az alkatrész rendelkezésre állásától számított 3 munkanapon belül befejezni Vállalkozó köteles megrendelésenként az átadás-átvétel pontos időpontját előre egyeztetni a Megrendelő szakmai kapcsolattartásra jogosult megbizottjával. 6. A Szerződés időbeli hatálya 6.1. Felek a Szerződést annak aláírásától számított 12 hónapos időtartamra kötik A szerződés időtartamának végén a Felek az 1. sz. melléklet szerinti végső teljesítésigazolást állítják ki. 3 cc

4 7. Fizetési feltételek 7.1. Vállalkozót az 1. pontban meghatározott szolgáltatás hibátlan és hiánytalan teljesítéséért - a tényleges megrendelések alapján az alábbiakban részletezett egységárak (+áfa) és az alább feltüntetett kedvezmény százalékos mértékével csökkentett mindenkori kiskereskedelmi alkatrész nettó üstaár szerinti vállalkozói díj illeti meg. 6. részteljesítés - Kiskunhalas: Megnevezés FtI% 1. motorolaj (nettó Ft/liter) motorolaj (nettó Ft/liter) motorolaj (nettó Ft/liter) motorolaj (nettó Ft/liter) Szerelő óradíj (nettó Ft/óra) Karosszérialakatos óradíj (nettó Ft/óra) Fényezési óradíj (nettó Ft/óra) S. Kedvezmény százalékos mértéke az alkatrészek árából (%) Az óradíj elszámolásánál az egyes munkaműveletek időszükségleteként legfeljebb az Autodata katalógusban meghatározott, az adott gépjármű vonatkozásában megadott normaidők vehetők figyelembe. Megrendelő a karosszéria javítások és fényezési munkák elszámolásához az Audatex rendszer által készített számítást is elfogadja Vállalkozó a gyártmány magyarországi márkaszervizeiben alkalmazott nyilvános kiskereskedelmi alkatrész árlistán feltüntetett árhoz viszonyított százalékos kedvezményt biztosít a karbantartás és javítás során beépített alkatrészek esetében. Az alkatrészár kedvezmény a Megrendelő által Vállalkozótól megvásárolt alkatrészekre (p1. pótalkatrész) is vonatkozik. Vállalkozó a karbantartás, javítás során a Megrendelő döntése alapján, az Ajánlatkérési dokumentációban (Műszaki leírás) meghatározott alkatrészeket használhatja fel, melytől eltérni csak rendkívüli esetben, a Megrendelő írásos engedélyével lehet A 7.1. pontban meghatározott egységárak és alkatrészár kedvezmény mértéke a Szerződés teljesítése során kötöttnek tekintendők, és nem változtathatók meg A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó Szerződés teljesítésével összefüggő valameirnyi díját, költségét, kiadását, ideértve a karbantartások, illetve a hibaelhárítások munkadíját, valamint az alkatrészek és szerelési segédanyagok ellenértékét. Vállalkozó a vállalkozói díjon felül költségtérítési, illetve egyéb, más jogcímen keletkezett díjigémiyel nem léphet fel. Vállalkozónak kell viselnie minden olyan köz- és egyéb terhet, melyek a Szerződésben foglalt szolgáltatással kapcsolatban felmerülnek A vállalkozói díj kiegyenlítése a megrendelések teljesítésének igazolását követően kiállított számlák alapján, magyar forintban (HUF) történik Váflalkozó az elvégzett karbantartási és hibaelháítási munkákról Munkalap elnevezésű bizonylatot állít ki, melyen a szerződésszerű teljesítést a Megrendelő megbízottja aláírásával igazolja. Megrendelő a Munkalap kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a 4

5 teljesítést igazolni. Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha a Szerződés tárgyát képező szolgáltatást mennyiségi és minőségi szempontból hiánytalanul és hibátlanul teljesítette A Vállalkozó által benyújtott számlának meg kell felelnie a számviteli törvényben foglaltaknak. Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő kötelezettségvállalását beazonosító megrendelés számát is. A számla elválaszthatatlan részét képezi a teljesítési igazolást tartalmazó Munkalap(ok) eredeti példánya A számlákat az alábbi névre és számlázási címre kell kiállítani és benyújtani. A postai küldeményként érkező számla borítékját Számla felirattal kell ellátni. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (6724 Szeged, Csemegi utca 4.) Megrendelő a befogadott számlát a kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül köteles átutalás útján kiegyenlíteni a Vállalkozó -nél vezetett - - számú bankszámlájára A Megrendelő jogosult az esedékes vállalkozói díjba a Vállalkozóval szemben fennálló, egynemű és lejárt követelését, így különösen kötbér-igényét beszámítani, amennyiben a Kbt. 130.* (6) bekezdése szerinti feltételek fennállnak. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és a szerződés teljesítése esetén a kifizetések az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény. 36/A. ~-a hatálya alá tartozik. Amennyiben a Vállalkozó a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért a Megrendelő nem vállal felelősséget A Vállalkozó által benyújtott jogos számlakövetelés késedehiies kiegyenlítése esetén, Vállalkozó jogosult késedelmi kamatot érvényesíteni a Megrendelővel szemben. A késedelmi kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére A Vállalkozó előlegre nem tarthat igényt. 8. Szavatosság, jótállás 8.1. A Szerződés keretében biztosított szolgáltatásoknak meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban szereplő szabványoknak, a műszaki előírásoknak, az Ajánlatkérési dokumentációban és az Ajánlatban meghatározott feltételeknek Vállalkozót jótállási és szavatossági kötelezettség terheli az általa elvégzett szolgáltatás, valamint a gépjárművekbe beépített alkatrészek vonatkozásában. A jótállás és a szavatosság kérdésében a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok az irányadóak Vállalkozó köteles teljesíteni a Polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) szerint szabályozott jótállási és szavatossági kötelezettségét, valamint az egyes javító karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendeletben meghatározott jótállási kötelezettségét Vállalkozó szavatolja, hogy a karbantartások és hibaelhárítások során a gépjárművekbe beépített alkatrészek újak, használatban nem voltak, rendeltetésszerű használatra alkalmasak, S -

6 továbbá mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli és kivitelezési hibától vagy Olyan hibáktól, melyek a Vállalkozó cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek. A javítások, karbantartások során beépített alkatrészekre a gyártó eredeti gyári alkatrészekre vonatkozó előírásai és a gyártó által vállalt jótáflási idő érvényes Megrendelő köteles Írásban haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót a jótállási időn belül felmerülő bármilyen kárigényről A jótállási időszak alatt bejelentett jogos követelések a jótállási időszak lejárta után is érvényesíthetők. Amennyiben Vállalkozó az értesítést követően nem teljesíti a jótállási, szavatossági kötelezettségeit, Úgy a Megrendelő eljárhat a reklamáció megoldása érdekében a vállalkozó kockázatára és költségére A jótállás nem terjed ki elemi csapás, szándékos rongálás, emberi mulasztás, illetéktelen beavatkozás, illetve más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk helyreállítására. 9. Szerződésszegés 9.1. Súlyos szerződésszegésnek minősüla Megrendelő részéről különösen:. Megrendelő a Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségét - ismétlődő jelleggel - határidőben nem teljesíti és annak a Vállalkozó Írásbeli felszólítását követő 30 (harminc) napon belül sem tesz eleget Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről különösen:. Vállalkozó egymást követő három alkalommal késedelmesen, illetve három alkalommal hibásan teljesíti a megrendeléseket;. a Vállalkozó késedehnes, illetve hibás teljesítése miatt kitűzött póthatáridő ismételten eredménytelenül telt el;. Vállalkozó bármely okból, előzetes írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti a Szerződésben vállalt valamely kötelezettségét (ide nem értve a vis maior esetét);. Vállalkozó teljesítési képességeiben alapvető változás történik (pénzügy, forgalmazási jog, szakképzett munkaerő létszáma stb.), ami alapján joggal feltételezhető, hogy a szerződéses kötelezettségeinek nem képes eleget tenni;. Vállalkozó jogosulatlanul használja fel a Szerződés teljesítése során tudomására jutott információt. 10. Szerződésszegés jogkövetkezményei Amennyiben Vállalkozó neki felróható okból a Szerződés tárgyát képező karbantartás vagy hibaelháítás teljesítésekor a Műszaki leírásban meghatározott határidővel késedelembe esik, a késedelmi kötbér összege - a késedelembe esés napjától számított - minden megkezdett nap után az adott megrendelésben feltüntetett szolgáltatási-a vetített nettó munkadíj (valamennyi munkafolyamat együttes óradíja) mértékének 15 %-a Amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesít, úgy Megrendelő a hiba igazolt észlelésétől minden megkezdett nap után, a hibátlan teljesítésig terjedő napokra - a pontban meghatározott - késedelmi kötbérrel azonos mértékű hibás teljesítési kötbért számíthat fel. 6

7 10.3. A kötbérfizetési kötelezettség hibás teljesítés esetén a hiba igazolt észlelésétől, késedelmes teljesítés esetén a teljesitési határidő elteltével áll be Vállalkozó az adott megrendelésben feltüntetett szolgáltatásra vetített nettó munkadíj (valamennyi munkafolyamat együttes óradíja) mértékének 50%-val megegyező összegű meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, nem teljesíti a Szerződésben meghatározott karbantartási/hibaelhárítási feladatait. Megrendelő ez esetben egyoldalú írásbeli nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását, a meghiúsulási kötbér a nyilatkozat közlésének napján válik esedékessé A Feleknek jogában áll a Szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben a másik fél súlyosan megszegi a Szerződésből eredő kötelezettségeit (p1. a 9.1. és 9.2. pontban meghatározott esetekben) A Megrendelő a Szerződést rendkívüli feimondással megszünteti, amennyiben a Vállalkozó ellen jogerősen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás indult Megrendelő jogosult a Vállalkozó által elismert, esedékessé vált kötbér összegét a Vállalkozót megillető díjból visszatartani. Megrendelő a kötbér összegéről bizonylatot állít ki, melyet Vállalkozó az ott feltüntetett időpontig átutalással köteles kiegyenlíteni. A kifizetett késedelmi/hibás teljesítési kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését. Felek rögzítik, hogy a késedelmi/hibás teljesítési kötbér Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót sem a karbantartás elvégzése, sem az esetleges hibák kijavítása, sem pedig az általa a Szerződés keretében vállalt bármelyik kötelezettségének teljesítése alól Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a gépjárművek javításra történő átadásakor a Felek megbízottjai a Munkalapon rögzítik a gépjármű kilométer számlálójának állását. A szolgáltatás teljesítését követően a gépjármű Megrendelő által történő átvételekor a kilométer számláló állását a Megrendelő ellenőrzi, és a munkalapon rögzíti. Amennyiben a megbibásodás, illetve a javítás jellege szükségessé teszi, a próbaút elvégzése céljából a megkülönböztetett jelzéssel felszerelt járművekre vonatkozó speciális szabályok figyelembevételével - legfeljebb megtehető 10 kilométertől csak a Megrendelő írásbeli engedélyével lehet eltérni. Amennyiben a Megrendelő engedélye nélkül történik az ettől való eltérés, úgy Vállalkozó köteles a próbaút 10 kilométer feletti része vonatkozásában kilométerenként bruttó 1000 Ft-ot fizetni a Megrendelő részére. 11. Kártérítési felelősség Megrendelő a kötbérigény érvényesítésén túl követelheti a Szerződés megszegéséből eredő, igazolt kárának megtérítését a kártérítés szabályai szerint A Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szerződés időtartama alatt bekövetkezett minden olyan kárért, amely a Vállalkozó munkavállalójának és/vagy alvállalkozójának a Szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben tanúsított magatartása, mulasztása illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként a Megrendelőnél keletkezik. 7

8 11.3. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett vagy a Megrendelőt egyéb okból fenyegető Személyi sérülés vagy egyéb kár veszélyének elhárításához megtenni a szükséges intézkedéseket Vállalkozó a szerződéskötés időpontjában köteles bemutatni és a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni a közbeszerzés tárgya szerinti (gépjármű-javítás) tevékenységre vonatkozó káreseményenként legalább 5 millió Ft kárösszegű érvényes felelősség biztosítási kötvénnyel, mely kiterjed a Vállalkozó tevékenységével közvetlenül vagy közvetetten okozott károk megtérítésére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelővel szemben kizárólagosan és teljes körűen felel a Megrendelő által Vállalkozó részére javítás céljára átadott gépjárművekben okozott közvetlen és közvetett károkozásért a javítás időtartama alatt, a Megrendelő részére történő Írásban dokumentált átadás-átvétel időpontjáig A biztosítást a Szerződés egész időtartamára köteles a Vállalkozó fenntartani. Megrendelő jogosult a Szerződés időtartama alatt a biztosítás folyamatosságát és érvényességét ellenőrizni, a biztosítótól a Vállalkozó szükség szerinti bevonásával az erre vonatkozó nyilatkozatokat bekérni Amennyiben Vállalkozó megszünteti a biztosítást, vagy a Szerződés időtartama alatt az egyéb módon megszűnik, Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 12. Vis major Ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye, a Megrendelő nem jogosult a szerződésszegés jogkövetkezményeit alkalmazni A vis maior olyan rendkívüli esetekre vonatkozik, melyek a Felek érdekkörén kívüli, elháríthatatlan okok következményei, és amely neki nem felróható. Ilyen esetek lehetnek: Pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell lennie az érintett fél tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha Írásban haladéktalanul értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról, és a levélhez csatolta a Vállalkozó székhelye szerint illetékes Kereskedelmi Kamara tanúsítványát. A Vállalkozónak meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis major esete nem gátol, kivéve, ha a Megrendelővel ettől eltérő feltételekben állapodott meg A Szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 30 napot, a Megrendelőnek jogában áll - hátrányos jogi következmények nélkül - a Szerződés nem teljesített részétől elállni oly módon, hogy a Vállalkozóhoz erről értesítés küld. 13. Információk felhasználása Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés teljesítésével kapcsolatos információkat, egyéb adatokat - kivéve a közérdekű adatnak minősülő információt és egyéb, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eseteket - csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet 8

9 nyilvánosságra hozni Felek - a másik fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül - a Szerződés teljesítése folyamán tudomásukra jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatják fel Felek kijelentik, hogy a Szerződés kapcsán tudomásukra jutott állami, szolgálati, üzleti titkot megőrzik, azokkal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok szerint járnak el A titoktartási kötelezettség a Szerződés hatályának megszűnését követően is fennáll. Felek a titoktartási kötelezettség megszegése esetén teljes büntetőjogi és kártérítési felelősséggel tartoznak. 14. Kapcsolattartás, együttműködés Felek a Szerződéssel kapcsolatos, egymásnak küldött értesítéseiket Írásban (levél, fax, ) teszik meg, és a címzettnek az értesítést Írásban vissza kell igazolnia. Az értesítésben foglaltak a címzett által történő kézhezvételkor lépnek érvénybe Felek megállapodnak, hogy a Szerződés időtartama alatt a szerződésszerű teljesítés érdekében folyamatosan együttmííködnek. Ennek megfelelően Írásban, kölcsönösen és haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják a Szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés feltételeinek megteremtéséről. Felek továbbá haladéktalanul Írásban tájékoztatják egymást minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény) is, amely a Szerződés teljesítésére kihatással lehet Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a Szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha cégében a Szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítési kötelezettségének elmulasztásából eredő kárért Felek részéről kapcsolattartásra jogosult személyek az alábbiak: Megrendelő részéről szakmai kapcsolattartó személy: 1. Név: László Zoltánné Nev: Benak Zoltan Cím: 6724 Szeged, Csemegi a. 4. Cím: 6724 Szeged, Csemegi u. 4. Telefon: ± Telefon: ± Fax: ± Fax: ± laszlo.zo1tam~e(~nav.~ov.hu benak.zoltan(2»nav.2ov.hu Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy: Név: Barna Attila Cím: 4030 Debrecen, Monostorapáti út 35/A. Telefon: ± , ± Fax: ± info6i ostaauto.com Felek a kapcsolattartó személyében történő változást haladéktalanul kötelesek közölni egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem eredményezi a Szerződés módosítását. 9

10 14.5 A Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek: 1. Név: László Zoltánné Cím: 6724 Szeged, Csemegi u. 4. Telefon: Fax: ± laszlo.zoltan1~e(~nav. gov.hu 2. Név: Benák Zoltán Cím: 6724 Szeged, Csemegi u. 4. Telefon: ± Fax: benak.zoltan(~nav.~ov.hu A Megrendelő a teljesítés igazolására jogosult személyében bekövetkezett változást haladéktalanul köteles közölni a Vállalkozóval. A teljesítés igazolására jogosult személyében bekövetkező változás nem eredményezi a Szerződés módosítását. Egyéb rendelkezések A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljes időtartama alatt nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összemggésben olyan költségeket, amely a Kbt. 56.* (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Kbt ~ (5) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a Szerződést fehnondani ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha a) a Vállalkozó/vállalkozásban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az Kbt. 56. * (I) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. b) a Vállalkozó/vállalkozás közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. Az Kbt * (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljes időtartama alatt a Kbt ~ (4) bekezdés b) pontja alapján köteles a tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni, és fent hivatkozott Kbt ~ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni A Szerződés módosítására csak írásban, közös megegyezéssel, mindkét fél erre jogosított képviselőjének aláírásával, kizárólag a Kbt ~ (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével van mód. Felek továbbá rögzítik, hogy ha a Szerződésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, vagy azzá válna, az a Szerződés egészére nem hat ki. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés hatályon kívüli vagy érvénytelenné vált rendelkezéseit a gazdaságilag elérni kívánt célhoz legközelebb álló szabállyal pótolják.. 10

11 14.9. Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek, szerzési és ügyleti képességük nem korlátozott, jogaikat és kötelezettségeiket képviselőik útján gyakorolják. Felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy jogképes és cselekvőképes magyar állampolgárok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy képviseletére jogosultak, a Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek Felek megáhapodnak abban, hogy a Szerződéssel létrejött jogviszoxmyal kapcsolatban felmerülő egymás közti vitás kérdésekben elsődlegesen peren kívüli tárgyalás útján kívánnak egyezségre jutni. Feleknek meg kell tenniük mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek n]inlden olyan vitás kérdést, nézeteltérést, mely közöttük a Szerződéssel kapcsolatban merül fel. Amennyiben azt bármelyik fél kezdeményezi, a vitás kérdések peren kívüli rendezése érdekében a Felek kötelesek mindkettőjük által előzetesen elfogadott szakértő(k) közreműködését igénybe venni A peren kívüli egyeztetés eredménytelensége esetén, bármely jogvita eldöntésére, amely a Szerződéssel összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek - pertárgyértéktől függően - kikötik a Szeged Város Bíróság, illetőleg a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét A Szerződés értelmezésére és a nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai, különösen a Kbt., a Ptk., valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak A Szerződés csak az alábbi mellékletekkel együtt érvényes: Ajánlati felhívás, Műszaki leírás, Ajánlat (kelt: ). A Szerződés egymással megegyező 4 eredeti példányban készült, amelyet a Felek képviselői elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írnak alá. Kelt: Szeged, szeptember 1. Kelt: C MtWh Vá 3hlkozó Nemzeti Ad~- és Vámhi. képv~eletébe.pau~ t~una zn, képviseletében f ~ f&hsta~mszor Mercedes-Benz Markus Andras penzugyor dandartabornok ~ u 35/A a NAV DARVPF főigazgatója Me: ~s-~r~ Adöszám: ~O9 1 Cégjegyzákszám: O9-IO~QQO466 Kelt: QctiiD~.o[. Kelt: 2o~%O ~OÁ c ahc~flaa~.~ Pen i ellenjegy Jogi ellen ue~ ~o VoS jvc~n 14 c~! pen tac~or orno. c~&~ G~L&L~UQP){O 13.

12

13 1. számú mellélet VÉGSŐ TELJESÍTÉSIGAZOLÁS Alulírottak, mint a szerződő felek képviseletére jogosult személyek igazolják, hogy a 20.. év hó... napján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal... Főigazgatósága (Megrendelő) és (Vállalkozó) között részteljesítési helyre megkötött szerződésben foglalt kötelezettségeket a szerződés időtartama alatt a felek egymással szemben teljesítették. Kelt Kelt 201 Megrendelő Nemzeti Adó- és Vámhivatal képviseletében Váflalkozó képviseletében

14

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó)

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó) MEGÁLLAPODÁS mely létrejött az E.ON Hungária Zrt. (1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-10- 043518, képviseli: Winkler János, az Igazgatóság tagja és Jamniczky Zsolt vezérigazgatóhelyettes

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

Licencia és vállalkozási szerződés. 1.A szerződés tárgya. 2. Értelmező rendelkezések

Licencia és vállalkozási szerződés. 1.A szerződés tárgya. 2. Értelmező rendelkezések Licencia és vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a.. (székhely:.., cégjegyzékszám: Cg.. adószám:, képviselője:. ügyvezető ) mint Engedélyes/Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kenézy Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (képviseli: Dr. Lampé Zsolt ügyvezető, székhely: 4043 Debrecen, Bartók Béla u.2-26.,

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben