A bányászat és a geotermia jogi szabályozásának változásai, tények és tendenciák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bányászat és a geotermia jogi szabályozásának változásai, tények és tendenciák"

Átírás

1 A bányászat és a geotermia jogi szabályozásának változásai, tények és tendenciák S Z A B A D O S G Á B O R M A G Y A R B Á N Y Á S Z A T I É S F Ö L D T A N I H I V A T A L 2009.november

2 A bányatörvényben bekövetkezett változások a Bányászat és Geotermia 2008 konferencia óta Mottó: Ne koccintsunk Szilveszterkor úgy, hogy A bányászatról szóló évi XLVIII. törvénybe illesztett új-, valamint módosult rendelkezésekről a teljesség igénye nélkül: Az EU közösségi jogának hazai jogrendbe illesztésével egészült ki a bányafelügyelet hatósági engedélyezési hatásköre [Bt. 5. (1) bekezdés, A bányafelügyelet engedélyezi:] i) a polgári robbantási tevékenységet és a polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazását, j) a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői és felügyeleti tevékenység folytatását.

3 A gázellátásról szóló évi XL. törvényhez (Get.) illeszkedő módosult rendelkezés: 5. (2) A kőolaj- és földgázbányászatra jogosult bányavállalkozó - a Magyar Energia Hivatal előzetes hozzájárulásával földgáztárolásra vonatkozó működési engedélyének birtokában - a bányafelügyeletnél kezdeményezheti a bányatelek föld alatti gáztárolásra történő kiterjesztésének engedélyezését, ha az a környezetet nem szennyezi, veszélyezteti vagy károsítja.

4 Egy, azok közül, amit a bányavállalkozók követeltek bele a törvénybe: 5. (5) Az e törvény alapján engedélyköteles bányászati tevékenységre vonatkozó jogvesztő határidőbe, illetve a bányászati tevékenység végzésére engedélyezett időtartamba nem számít bele az a kieső időtartam, amely - a hatóságnak az eljárás lefolytatásával összefüggő, az arra jogszabály alapján nyitva álló határidőn belül folytatott tevékenysége szerinti időtartamot ide nem értve - a bányavállalkozó önhibáján kívül a hatóság döntése, intézkedése vagy mulasztása miatt következett be. A kiesés okát a bányavállalkozónak kell igazolnia.

5 A Bt ában technikainak tűnő, de mégis érdemi változások érvényesültek bányavállalkozói kezdeményezésre: (3) A bányajáradék mértéke a hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező értéknek: a) a termelési műszaki üzemi terv alapján január 1. előtt üzemszerűen termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetében - a b), d) és e) pontban foglalt kivétellel - 30%-12%-a; b) az január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt földgáz esetében ba) J%-a, ahol k: korrekciós tényező; melynek értéke 2003-ban 1, és az ezt követő években évenként az ipari - élelmiszeripar nélküli - belföldi értékesítés árindexével 0,24-gyel növekszik, bb) 30%-12%-a, amennyiben a bányajáradék ba) pont szerint számított mértéke a 30%-12%-ot nem éri el; c) a kutatás, illetve próbatermelés során, valamint a termelési műszaki üzemi terv alapján január 1. után üzemszerűen termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetében a d) és e) pontban foglalt kivétellel És amit a zord költségvetés-politika diktált: (4) A (3) bekezdés ba) pontja szerint befizetett bányajáradéknak a 12%-ot meghaladó részét az Energiaár-kompenzációs befizetés elkülönített számlájára kell átutalni.

6 Egy szabályozási hiányosság pótlása 22. (10) Ha a kutatási jogadomány olyan részben vagy egészben fedő vagy magába foglaló földtani szerkezetre vonatkozik, amelyre más bányavállalkozó bányászati jogát már megállapították, akkor a kutatási jogadomány jogosítottja köteles tevékenységét a már bányászati joggal rendelkező bányavállalkozóval összehangolni, és az erre vonatkozó megállapodást közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba foglalni. A megállapodás érvényességéhez a bányafelügyelet jóváhagyása szükséges. A felek a megállapodástól a bányafelügyelet hozzájárulásával állhatnak el, azt a bányafelügyelet hozzájárulásával bonthatják fel, szüntethetik meg, mondhatják fel vagy módosíthatják. (11) A megállapodásnak tartalmaznia kell: a) a bányászati tevékenységek végzésének feltételeit, meghatározva a műszaki, biztonsági és környezetvédelmi feladatok sorrendjét és a végrehajtás módját, illetve az együttműködésre kötelezett felek költségviselését, b) a felszíni ingatlanok igénybevételének összehangolását, c) az egymás tevékenységének kölcsönös biztosítására vonatkozó kifejezett rendelkezést. (12) A kutatási jogadományt szerző fél köteles a megállapodást a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelméhez mellékelni. Megállapodás hiányában az együttműködés szükségességéről és tartalmáról a bányafelügyelet a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárás során dönt.

7 Egy fontos változás a biztosítékadásban 22/A. (8) A szénhidrogénekre vonatkozó kutatási jogadomány iránti kérelemhez mellékelni kell a kutatási munkaprogramot és annak költségvetését. A kutatási jog adományozásának feltétele kutatási blokkonként 200 millió forint, de - az egy vállalkozó jogosultságában álló kutatási területek számától és nagyságától, illetve az összes kutatási költségtől függetlenül - egyidejűleg legfeljebb 1 milliárd forint pénzügyi biztosíték nyújtása. A pénzügyi biztosíték összege a költségvetésben megosztható a kutatási munkaprogram végrehajtásával kapcsolatos feladatok, valamint a várható bányakárok, tájrendezési és környezetmegóvási kötelezettségek fedezetére.

8 és az előző folyománya (9) Pénzügyi biztosítékként visszavonhatatlan vagy a bányafelügyelet jóváhagyásához kötött visszavonható bankgarancia fogadható el. A bányafelügyelet a pénzügyi biztosíték visszavonását akkor hagyja jóvá, ha a bányavállalkozó a kutatási munkaprogramját teljesítette, vagy a kutatási területet visszaadta és a kutatással összefüggésben keletkezett bányakártalanítási, illetve tájrendezési, környezet-megóvási kötelezettsége nem maradt fenn. A pénzügyi biztosíték visszavonása - a költségvetésben szereplő (8) bekezdés szerinti megosztásnak megfelelően - a végrehajtott kutatási és kártalanítási kötelezettségekkel arányosan, részösszegekre is engedélyezhető. Abban az esetben, ha a bányafelügyelet a 22. (9) bekezdése alapján a kutatási jogadományt visszavonja, vagy koncessziós szerződés esetén a miniszter, a bányafelügyelet kezdeményezése alapján, a szerződésszegés jogkövetkezményeit alkalmazza, a pénzügyi biztosítékot a kötelezettségszegés mértékéig érvényesíteni kell a központi költségvetés javára. A pénzügyi biztosíték igénybevételéről a bányafelügyelet határozatban a (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével dönt. Bányászat és Geotermia 2009 Velence 2009.november

9 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény és ami belőle következett: Bt. 44. (2) Polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazását és polgári robbantási tevékenység végzését a bányafelügyelet annak engedélyezi, aki megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek. A bányafelügyelet a tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezőkről nyilvántartást vezet. (3) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő polgári felhasználású robbanóanyag-forgalmazási tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles a bányafelügyeletnek bejelenteni. (4) A nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti tevékenységek folytatását a bányafelügyelet annak engedélyezi, aki büntetlen előéletű, rendelkezik a Kormány rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, gyakorlati idővel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. A bányafelügyelet a tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezőkről nyilvántartást vezet.

10 A földtani szakértőről és a hites bányamérőről is törvényi szintű szabályozás lépett be: 44/A. (1) Ha e törvény vagy a felhatalmazása alapján kiadott jogszabály földtani szakkérdésben szakértő igénybevételét írja elő, vagy szakértő igénybevételéhez jogkövetkezményt állapít meg, - az igazságügyi szakértőkről szóló törvény szerint igazságügyi szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő kivételével - szakértőként kizárólag a bányafelügyelet engedélyével rendelkező személy vehető igénybe, valamint a jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények csak az ilyen személy igénybevételéhez fűződnek. (2) Az (1) bekezdés szerinti szakértői tevékenység folytatását a bányafelügyelet annak engedélyezi, aki büntetlen előéletű, rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján a miniszter rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. (3) A bányafelügyelet a szakértői tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a szakértői tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait. A nyilvántartásból kizárólag a szakértői tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat. 44/B. (1) Hites bányamérői tevékenységet csak az folytathat, aki rendelkezik a bányafelügyelet engedélyével. A kérelemben meg kell jelölni a kérelmező természetes személyazonosító adatait. (2) A bányafelügyelet annak engedélyezi hites bányamérői tevékenység folytatását, aki megfelel az e törvény felhatalmazása alapján a miniszter rendeletében meghatározott egyéb feltételeknek. A bányafelügyelet az engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót. (3) A bányafelügyelet a hites bányamérői tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait. A nyilvántartásból kizárólag a hites bányamérői tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat. Bányászat és Geotermia 2009 Velence 2009.november

11 Egy nem nevesített rendelkezés és ami abból származhat Föld alatti tároló térségek hatósági felügyelete 46. (2) A föld alatti tároló térségekről az illetékes önkormányzat jegyzője a Kormány által rendeletben kijelölt szerv nyilvántartást vezet. Bányászat és Geotermia 2009 Velence

12 Törvényjavaslatok az országgyűlés előtt T/9952. számú a Bt. módosításáról Kevés számú rendelkezés kivételével a Bt-nek a geotermikus energia (Ge)kutatására, kitermelésére (kinyerésére) és hasznosítására vonatkozó szabályrendszerének felülvizsgálatot követő javított, pontosított szabályozása. Alapvetése, hogy a szabályrendszer o o o egyértelmű és általános, teljes, és a nemzeti vagyontömeg részét képező Ge vagyonelem védelmét és a vele való gazdálkodást szolgálja.

13 A törvényjavaslathoz beérkezett egyéni képviselői módosító javaslatok Az eredeti törvényjavaslattal szemben, melynek szakmai törzsét az MBFH kezdeményezte alapvetően a szakmai érdekekkel történő előzetes egyeztetés hiánya, és a javaslat szabályaival a kialakult engedélyezési-, működési- és finanszírozási gyakorlatot alapjaiban érintő, így a kapcsolódó érdekeket (vélten) sértő volta miatt, a szakmai szervezetek, hangsúlyosan az érdekelt kis- és középvállalkozások, valamint a vízügyi, környezetvédelmi igazgatás éles bírálatot fogalmazott meg, érvényesítése ellen tiltakozást jelentett be. A törvényjavaslat általános vitára alkalmasságát vizsgáló KvB egyetértésben a törvényjavaslatot előterjesztő GIB-al, a folyamatba illesztetten, szakmai egyeztetés lefolytatását kezdeményezte. A GIB egyidejűleg a tárgyban Cselekvési Program Munkacsoportot hozott létre. Bányászat és Geotermia 2009 Velence 2009.november

14 A törvényjavaslathoz beérkezett egyéni képviselői módosító javaslatok A KHEM az MBFH útján egyeztetést folytatott le a meghatározó szakmai szervezetekkel. Az egyeztetés eredményeként a szakmai szervezetek segítségével egy a jelen gyakorlatát és folyamatait életszerűbben figyelembe vevő, alapvetésében nem, de szabályozási technikájában lényegesen módosult konszenzusos javaslat alakult ki, melyet - aggályait továbbra is fenntartva a KvVM továbbra sem fogadott el. Az STB egyhangúlag, a KvB egyharmaddal fogadta el a törvényjavaslat általános vitára alkalmasságát. Az általános vita során, annak lezárását megelőzően a javaslathoz 18 egyéni képviselői módosító javaslat érkezett. Herbály Imre (MSzP) képviselő úr 17 javaslatot nyújtott be (T/9952/2-18.), ezek a KvVM véleményéhez igen közel állóan összességükben, gyakorlatilag, a geotermikus energiával összefüggő valamennyi rendelkezést kiemelnék a törvénytervezetből.

15 A törvényjavaslathoz beérkezett egyéni képviselői módosító javaslatok A törvényjavaslathoz 1, összeszerkesztett, több elemből álló módosító javaslatot (T/9952/20.) nyújtottak be közös javaslatként Dr. Józsa István (MSzP) és Bencsik János (FIDESz) képviselő urak, mely módosító javaslat (sor) összességében megegyező a szakmai szervezetek és a Cselekvési Terv Munkacsoport javaslatával kialakított konszenzussal. Első helyen kijelölt bizottságként a GIB jelen pillanatokban tart ülést a módosító javaslatok elfogadásáról, avagy elvetéséről. Természetesen a bizottság a kérdésben Kormány-álláspontot is kérdez, avagy annak hiányában tárcavéleményt a KHEM-ét a KvVM-ét. A bizottsági vitákat követően a törvényjavaslat részletes vitája következik.

16 További határozati-, illetve törvényjavaslatok a bányászatot érintő rendelkezésre, illetve a Bt. módosítására A dubicsányi barnaszénbánya és a Komjáti mellett található lignitmező megnyitásával kapcsolatos kormányzati teendőkről szóló határozati javaslat (H/ szám) [Herényi Károly (független)képviselő] A nyolcvanas években mindenhol visszafejl ődött a szénbányászat, a Borsodi szénmedencében még igen nagy mennyiség ű szén - több mint 1 milliárd tonna - maradt a föld alatt. Ma, amikor a szinte egész régiók maradnak munka nélkül, és amikor az energiakészletek kiemel t stratégiai jelentőséggel bírnak, nem hagyhatjuk parlagon ásványkincseinket. Ma már rendelkezésünkre állnak azok a hatástanulmányok, melyek megmutatják, hol lehet gazdaságosan, munkahelyeket teremtve és a környezetet csak minimális mértékben terhelve kitermelni Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdag barnakőszén és lignitmezőit november

17 A két bánya főnek biztosítana új munkahelyet, és ez a szám a közvetett hatásokat is figyelembe véve elérheti akár a főt is. A több ezer új munkahely megteremtésének lehetősége különösképpen fontos számunkra, mivel a régió Magyarország egyik legnagyobb munkanélküliségi rátájával küszköd ő területének számít. 1. A fentiek alapján az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy : a. teremtse meg a szükséges jogszabályi hátteret a bányák megnyitásával kapcsolatban; b. készítse el a költségvetési háttérszámításokat, és teremtse elő és biztosítsa az ehhez szükséges költségvetési forrásokat.

18 Szigorú szabály a cián és a cianid-vegyületek ellen A bányászatról szóló évi LXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/ szám) [Dr. Ángyán József (FIDESz),Katona Kálmán (Független), Dr. Nagy Andor (KDNP), Dr. Orosz Sándor (MSzP) és Velkey Gábor (SzDSz)képviselők önálló indítványa] 1. A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 2. -a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi szöveg jelölése (1) bekezdésre módosul : (2) A bányászati tevékenység során olyan technológiát alkalmazni, amely cián vagy cianid vegyület felhasználásával jár együtt, tilos. 2. E törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Bányászat és Geotermia 2009 Velence 2009.november

19 Képviselői önálló módosító javaslatok (a geotermián túl) a Bt. módosítását célzó törvényjavaslathoz T/9952/18. szám és T/9952/19. szám [Dr. Józsa István (MSzP) és Bencsik János (FIDESz) képviselő urak] módosító javaslatai a Bt-ben megtalálható, szövegalaki hibákból eredő belső koherencia zavarait küszöböli ki, úgymint a szénhidrogén ásványi nyersanyagra irányuló bányatelek megállapítás szabályaiban fellelhető alkalmazást akadályozó rendelkezés módosításával, valamint a földalatti tárolótérségek hatósági felügyeletével összefüggő szabály szövegének kijavításával.

20 És az előrevetíthető tendenciákról még egy aktualitás A Bt., évi megalkotásakor, minden tekintetben korszerű, a követelményeknek széleskörűen megfelelni tudó törvény volt, s alapvetéseiben, rendszerében ma is az. Ugyanakkor a szekér is halad, s a Bt-ben korábban vitamentesen alkalmazható egyes jogintézmények és fogalmak az idő előrehaladtával, a körülmények bonyolódásával átgondolásra, változtatásra szorulnak. A nemzetközi gazdasági (társasági) jogi környezet egyre színesebbé tette a hazai azonos tárgyú jogi szabályozást, s e gazdasági/gazdálkodási társasági jogi strukturálódásnak a Bt. bányavállalkozó fogalma és a benne megtestesülő jogintézmény nem mindenben tud esetenként megfelelni. Az MBFH neves társasági jogi szakértő bevonásával jelenleg vizsgálja a jelenlegi probléma-együttest és a lehetséges megoldásokat, azok hatásait. Az erre vonatkozó szakmai javaslatot, mint vitaanyagot, az MBFH a szakmai szervezetek részére eljuttatja, illetve honlapján - véleményezésre és javaslattételre is közzéteszi.

21 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! JÓ SZERENCSÉT!

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA Előadás: A hazai külszíni bányászat egyes aktuális kérdései a jogszabályi változások tükrében 2015. május 14. I. Külszíni bányászat területi igényének biztosítása

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003.

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter Budapest,

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 27., szerda Tartalomjegyzék 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A Bszt. 7. (1) bekezdése szerint befektetési szolgáltatási tevékenységet - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - befektetési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 116. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 7., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 116. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 7., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 7., péntek Tartalomjegyzék 2011. évi CXXIX. törvény A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról 29355 200/2011.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény koncepciójáról Budapest, 2007. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Budapest, 2012. június

Budapest, 2012. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7675. számú törvényjavaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2006. SZEPTEMBER 29. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki:

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki: 2011. évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben