- 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény"

Átírás

1 A bányafelügyelet évi költségvetési beszámolójának szöveges indokolása a bányafelügyelet működése jogi-szervezeti hátterének és szakmai tevékenységének a bemutatásával 1. Szakmai rész 1. Az éves működés jogi-szervezeti kérdései 1.1. Az intézmény alapításának rövid leírása Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) központi költségvetési szerv. A Hivatal alapító szerve Magyarország Kormánya, alapításának időpontja július 1. A Hivatal irányító szerve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium A Hivatal létesítésére és elnevezésére vonatkozó jogszabályok évi III. törvény a bányászatról, melyet hatályon kívül helyezett az évi XLVIII. törvény a bányászatról (a továbbiakban: Bt.) - 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról - 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról (a továbbiakban: Statútum r.). Jogutódlás Az évi III. törvény bányászatról 58. (1) bekezdése alapította az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőséget (a továbbiakban: OBF), továbbá ugyanezen szakasz (2) bekezdése az OBF területi szerveit, a kerületi bányaműszaki felügyelőségeket. Az évi III. törvényt hatályon kívül helyező, jelenleg is hatályos 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról 35. (9) bekezdése alapján az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség és területi szervei jogutódja a Magyar Bányászati Hivatal, illetve területi szervei a bányakapitányságok. A 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 5. (1) bekezdése a Magyar Bányászati Hivatal nevét Magyar Bányászati és Földtani Hivatal megnevezésre változtatta, ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján a Bt ával és a 132/1993. (IX. 29.) Korm. rendelettel létrehozott Magyar Geológiai Szolgálat, valamint az 59/1990. (IX. 26.) Korm. rendelettel létrehozott Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ jogutódja a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Az intézmény működését meghatározó, befolyásoló jogszabályi háttér és változása A Hivatal hatáskörét és feladatait meghatározó jogszabályok évi XLVIII. törvény a bányászatról - 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról évi XL. törvény a földgázellátásról szóló (GET.), - 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról, évi XCIII. törvény a munkavédelemről, évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről, - 1/5 -

2 évi CXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről, - 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről, - 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről, - 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról - 62/1997. (XI. 26.) IKIM rendelet földtani és bányászati követelmények a nukleáris létesítmények és a radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmények telepítéséhez és tervezéséhez, - 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól, - 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról, - 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről, - 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről. A Hivatal közfeladata a Bt. és a Statútum r. által meghatározott bányafelügyeleti és az állami földtani feladatok Az intézmény vezetésében beállt változás ismertetése A beszámolási időszakban nem történt változás Saját vagy irányítószervi hatáskörben végrehajtott szervezeti változások Saját hatáskörben végrehajtott szervezeti változások Az MBFH elnöke a jogalkotásról szóló évi CXXX: törvény 23. (3) bekezdés c) pontjában és a (III. 3) KHEM utasítással közzétett Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata I.3.3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2/2012. MBFH számú utasítás rendelkezése alapján a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság szervezeti egységén belül működtetett szegedi ügyfélszolgálati iroda működését június 30. napjával megszüntette. Irányítószervi hatáskörben végrehajtott szervezeti változások Az Áht. és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI) központi költségvetési szerv. Az MFGI alapító szerve Magyarország Kormánya, alapításának időpontja május 15. Az MFGI irányító szerve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az Áht. 9. (1) bekezdés b)-c) és g)-j) irányítói jogok esetében a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal; Az MFGI működését meghatározó jogszabályok különösen: - 132/1993. (IX. 29.) Korm. rendelet a Magyar Geológiai Szolgálatról; - 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról, évi XLVIII. törvény a bányászatról, - 2/5 -

3 - 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról, - 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól, - 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről. Jogutódlás A Magyar Királyi Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 28762/907 számú évi május 15-én kelt rendelete alapította a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézetet (a továbbiakban: ELGI). A 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 1. (1) bekezdése az ELGI nevét Magyar Földtani és Geofizikai Intézet megnevezésre változtatta, ugyanezen szakasz alapján a 393/1896. számú Alapító Okirattal I. Ferencz József által június 18-án alapított Magyar Állami Földtani Intézet általános jogutódja a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet. Az MFGI közfeladata az állami földtani és geofizikai kutatással, valamint klímapolitikával összefüggő feladatok ellátása. Az állam földtani feladataiban, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal jogszabályban megállapított bányászati és földtani feladatainak ellátásában történő közreműködés. 2. A szakmai tevékenység 2.1. Az alapító okiratban meghatározott feladatok megvalósítása, megvalósulása A bányafelügyelet - a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az MBFH és területei szervei, az öt bányakapitányság ellátta és gyakorolta a jogszabályok által előírt és biztosított ásványvagyon-gazdálkodási, földtani, műszaki-biztonsági, munkavédelmi, munkaügyi, tűzvédelmi, piac-felügyeleti, építésügyi hatósági és építés-felügyeleti, valamint a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI) közreműködésével a földtani kutatási hatásköröket. Ezek során engedélyezési, szakhatósági, hatósági felügyeleti és ellenőrzési, intézkedési, nyilvántartási feladatokat végzett el. Felügyelte az egészséges munkavégzés, a környezet-, táj- és természetvédelemre vonatkozó szabályok megtartását a földalatti és külszíni szilárdásvány-bánya, valamint cél-kitermelőhely, kőolaj- és földgázbányászati üzem, földalatti gáztároló, szénhidrogén szállítóvezeték, földgáz elosztó- és célvezeték, egyéb gáz és gáztermék vezeték, PB töltő és tároló üzem, vezetékes PB gázellátás, a polgári robbantási tevékenység vonatkozásában. A bányafelügyelet - a bányavállalkozások tevékenységének ellenőrzésén túlmenően - feladatkörében: - bányatelekkel kapcsolatos eljárásokat folytatott le, bányászati jog átruházásához járult hozzá, kutatási jogokat adományozott, bányászati jogokat törölt, törölt bányászati jogokat pályáztatott meg, illetve pályázat alapján kijelölte az új jogosítottakat, kitermelési határidő hosszabbítási kérelmeket bírált el, - ásványi nyersanyagok kutatására, feltárására, kitermelésére, valamint bányabezárásra vonatkozó műszaki üzemi tervek jóváhagyására, tájrendezési terv engedélyezésére, cél-kitermelőhely létesítésre irányuló kérelmeket bírált el, - 3/5 -

4 - nyomástartó berendezések és rendszerek, egyéb bányászati és gázipari létesítmények létesítésének, használatbavételének, bontásának engedélyezési, illetve engedélyek módosítási ügyében járt el, - polgári robbanóanyagokkal kapcsolatos gyártási, forgalmazási, tárolási, felhasználási tevékenységet engedélyezett, - súlyos üzemzavarokat, súlyos bányászati munkabaleseteket vizsgált, - közérdekű bejelentéseket és panaszokat vizsgált, - bányászatot és földtant érintő környezetvédelmi, területrendezési, településfejlesztési, építésügyi, vízgazdálkodási eljárásokban szakhatósági, szakvéleményezési feladatot látott el, - gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági szempontú minősítését végezte, minőségbiztosítási rendszereiket hagyta jóvá, illetve felügyelte azok működését, - területrendezési tervek véleményezését végezte, - tűzijáték-testek szállítás előtti osztályba sorolását hagyta jóvá, - személyhez kötődő, speciális tevékenység végzésére jogosító engedélyeket adott ki hites bányamérőknek, földtani szakértőknek, polgári robbantást végzőknek, nyomástartó berendezéseket vizsgálóknak, valamint vezette az ezen személyekhez kapcsolódó nyilvántartásokat, és szükség szerint adatot szolgáltatott, - vezette az országos ásványi nyersanyagvagyon, geotermikus energia és bányászati hulladék nyilvántartást, adatokat szolgáltatott állami szervek, gazdálkodó szervezetek, és természetes személyek részére, - kezelte az ország földtani, geofizikai és bányászati információs rendszerét és azokból adatokat, információkat szolgáltatott, - koncessziós pályázat kiírásával kapcsolatos előkészítő munkákat végzett, valamint az MFGI és a Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI) közreműködésével komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatokat folytatott. Az MBFH tevékenységi körében - jogszabály-tervezeteket dolgozott ki és küldött meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak (a továbbiakban: NFM), illetve véleményezte az NFM és más tárcák által megküldött törvény-, kormányrendelet-, miniszteri rendelet- valamint Európai Uniós közösségi jogszabály- és egyéb dokumentum tervezeteket, - eljárt a jogorvoslati és bírósági felülvizsgálati eljárásokban, ellátta a bányafelügyelet perképviseletét, - működtette a közcélú állami munkavédelmi információs rendszert, - üzemeltette az informatikai rendszerét, a bányakapitányságok számítógépes hálózatait, azok eszközrendszerét; címen saját honlapot működtetett, - működtette a KIR3 iratkezelő rendszert, - fejlesztette és fejleszti a BIKA (Bányafelügyeleti Integrált Központi Adatbázis) rendszert, mely alkalmazás arra irányul, hogy az eddig helyileg és tartalmilag is szórt kis szakmai adattáblák egy központi egységes és integrált adatbázisba kerüljenek, ahol a felhasználó egy helyről és felületről tudja elérni a lehető legtöbb, rendezett és összerendelt adatot és funkciót, - megvalósította a Gépi Hivatali Kapu projektet, melynek feladata, hogy a kézi Hivatali Kapu elérést automatizálja, az MBFH az általa kezelt ügyviteli folyamatokban a Hivatali Kapun keresztül érkezett űrlapokat kézi letöltés után kinyomtatja és a hagyományos, papír alapú iratkezelési rendnek megfelelően iktatja és dolgozza fel, - részt vett az Európai Unió tagállami munkacsoportjai munkájában (nyersanyag politika, bányászati hulladék); - 4/5 -

5 - részt vett a feladat- és hatáskörébe tartozó tematikájú közösségi projektekben, illetve munkacsomagok vezetését látta el. Az MFGI közreműködött az MBFH jogszabályokban megállapított földtani feladatainak ellátásában. Az ellátandó feladatokról az MBFH az MFGI-vel Közreműködési Megállapodást kötött, ennek keretében 2012-ben teljesült: - részvétel az Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv elkészítésében, különösen a szén-, szénhidrogén-, urán-, ritkaföldfém- és geotermikusenergia-vagyon, valamint a tárolásra alkalmas földtani közeg vonatkozásában, a megalapozó kutatások elvégzése; - a földtani kutatások során keletkezett magminta-állomány kezelése, a pécs-somogyi magraktár anyagainak felmérése - az adattári szolgáltatások fejlesztése a geofizikai adatok felmérése alapján - bányászati hulladék-kezelő létesítmények felmérése és kockázati besorolása; - részvétel az állami bevételekkel kapcsolatos bányajáradék bevallás teljes körű és hatékony ellenőrzése érdekében a bányaméréssel kapcsolatos jogszabály tervezetek kidolgozásában, a bányaüzemi geodéziai mérések térfogatszámításra való alkalmasságának felügyelete, 44 külfejtéses bánya és építési terület geodéziai felmérése; - geotermikus és szénhidrogén kutatási területek koncessziós pályázatra történő előkészítése, a szükséges földtani, valamint érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok elvégzése, részvétel a szükséges jogszabályi és egyéb szabályozási környezet kialakításában; - geotermikus védőidom kijelölésének megalapozása modellfejlesztésekkel - SEVESO II besorolású ipari létesítmények és egyéb nagyberuházásokhoz kapcsolódó földtani-vízföldtani érzékenységi vizsgálatok végzése - a felszínmozgással érintett területek földtani vizsgálata, bányászati eredetű földalatti üregekről, bányatérségekről készült adatbázisok továbbfejlesztése; - nyilvántartott ásványi nyersanyag-készletek térinformatikai adatbázisba rendezése és megjelenítése; - a paksi telephelyen létesítendő új atomerőművi blokkok létesítéséhez szükséges földtani kutatás tervének véleményezése A kiemelkedő jelentőségű programok és feladatok ismertetése A központi költségvetést megillető bányajáradékkal kapcsolatos nyilvántartási, számlakezelési és ellenőrzési feladatok keretében, az MBFH december 31. napján 868 bányajáradék önbevallásra és fizetésre kötelezett vállalkozóról vezetett nyilvántartást január 1. és december 31. közötti időszakban ,- Ft befizetése történt meg a Bányajáradék befizetési számlára. Kiemelten jelentős feladat volt a bányafelügyeletnek a jogszabályokban előírt hatásköri feladatai végrehajtásán túlmenően: Földalatti bányászat vonatkozásában a szellőztetés és a menekülőkészülék ellenőrzése. Külszíni bányászat vonatkozásában a porártalom elleni védekezés (expozíció és védelem), a felelős műszaki vezető, -helyettes és a műszaki felügyelet ellenőrzési gyakoriságának és szakszerűségének, a vizsgálata. Polgári robbantási tevékenységek vonatkozásában a működő és szünetelő külszíni, földalatti és bányabeli robbanóanyag raktárak ellenőrzése. - 5/5 -

6 CH bányászat vonatkozásában a szénhidrogén termelés és kutatás területén az építéssel összefüggő munkák végzése. Földgázszállítás és elosztás vonatkozásában a földgázszállítói-, elosztói-, tárolói engedélyesek minőségbiztosítási rendszerének felülvizsgálata a kiszervezett tevékenységek körének, a kiszervezett tevékenység szabályozottságának megismerése. PB gáz forgalmazás vonatkozásában a kiskereskedői szerződéskötés gyakorlatának felülvizsgálata, valamint a töltés előtti felülvizsgálat során kieső, továbbá a nyomáspróbázott gázpalackok arányának vizsgálata a forgalmazott PB gáz mennyiségének viszonylatában A szakmai tevékenység táblázatos összefoglalása (tényadatok hiányában az utóbbi évek trendje alapján) Főbb szakigazgatási eljárások megnevezése kérelmek száma 1. Ásványi nyersanyag kutatási jogadomány Bányatelek megállapítás Bányászati jog átruházása Védő- illetve határpillér kijelölése, módosítása, törlése Műszaki üzemi terv jóváhagyása Eltérési engedély, felmentés biztonsági szabályzat előírása alól Létesítmények építéshatósági engedélyezése Nyomástartó berendezések engedélyezése Polgári felhasználású robbanóanyagok engedélyei Célkitermelőhelyek engedélyezése, törlése Szakhatósági hozzájárulás Földalatti gáztároló létesítési, használatbavételi engedélyezése Hatósági igazolások Rendezési tervek Ingatlan igénybevételi ütemterv Közérdekű bejelentések, panaszok vizsgálata Belföldi jogsegély kérése Egyéb kérelmek A következő évi szakmai tervek ismertetése ÖSSZESEN A bányafelügyelet évi országos hatósági ellenőrzési terve Az ellenőrzési terv a vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati program egyes feladatainak módosításáról szóló 1416/2012. (X. 1.) Korm. határozatban foglalt előírások érvényesülését szolgálja. Célja, hogy egységes követelményrendszert alapján, kiszámítható módon történjenek a bányászati szakigazgatási szerv ellenőrzései. A tervezett ellenőrzésekre vonatkozó információk széles köre kerül nyilvánosságra annak érdekében, hogy a vállalkozásokat az ellenőrzési terv megismerése önkéntes jogkövetésre sarkallja. Az ellenőrzési terv tartalmaz olyan tájékoztató információt, - 6/5 -

7 amely alapján a vállalkozások a vizsgált követelményeket, a lehetséges szankciókat, és azokat a szempontokat megismerik, amelyeknek a vállalkozásoknak meg kell felelni a szankció elkerülése érdekében. A Bányakapitányságok ellenőrzéseiket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 87. előírásainak figyelembevételével tervezett komplex szemle, országos és bányakapitánysági célellenőrzés, egyéni vagy csoportos ellenőrzés és utó ellenőrzés, illetve eseti helyszíni szemle formában folytatják le. Az ellenőrzések a szilárdásvány-bányászat; a gázipar, földgázszállítás, földgázelosztás; a kőolaj és földgázbányászat; a geotermikus energia kinyerés és hasznosítás; a polgári célú robbantási tevékenység szakterületre terjednek ki, melyek során 820 ellenőrzési műszakot kíván felhasználni 700 üzem vizsgálatára. Budapest, Jászai Sándor elnök - 7/5 -

BÁNYAFELÜGYELET BÁNYÁSZAT

BÁNYAFELÜGYELET BÁNYÁSZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉSE A BÁNYAFELÜGYELET 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A BÁNYÁSZAT 2005. ÉVI TERMELÉSI, BIZTONSÁGI ÉS BALESETI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Budapest, 2006. május ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

1997. évi XII. törvény. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról és kiegészítéséről

1997. évi XII. törvény. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról és kiegészítéséről 1997. évi XII. törvény a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról és kiegészítéséről A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) a következők szerint módosul:

Részletesebben

PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS. A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012

PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS. A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012 PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012 1 Bevezete s Palagáz Már a szó hallatán is sokan végletes álláspontot foglalnak el, mind pro,

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. évfolyam 5. szám 2008. április 24. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

I. A célok meghatározása, felsorolása. Kormányzati Informatika

I. A célok meghatározása, felsorolása. Kormányzati Informatika I. A célok meghatározása, felsorolása Kormányzati Informatika A Kormány kiemelt célja a hatékony állam megteremtése, működtetése és a bürokratizmus csökkentése. A hatékony állam a XXI. században nem működhet

Részletesebben

A központi kezelésű előirányzatokon tervezett kiadások összege 241 381,8 millió Ft, a bevételek összege 620,0 millió Ft.

A központi kezelésű előirányzatokon tervezett kiadások összege 241 381,8 millió Ft, a bevételek összege 620,0 millió Ft. A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet költségvetése a Kormányprogramban, valamint az akciótervekben foglaltakkal összhangban került megtervezésre. A fejezet 2011. évi tervezett összes kiadása

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2011. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2011. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2011. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása Általános indoklás A 2011. évi költségvetés tervezése során bevételeinket és kiadásainkat a hatályos alapító

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 39. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 18., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 39. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 18., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 18., csütörtök 39. szám Tartalomjegyzék 59/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 61/2010. (III. 18.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 174. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 3., csütörtök. Tartalomjegyzék. 273/2009. (XII. 3.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 174. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 3., csütörtök. Tartalomjegyzék. 273/2009. (XII. 3.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 3., csütörtök Tartalomjegyzék 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 274/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 275/2009. (XII. 3.) Korm.

Részletesebben

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások A jogszabályváltozások közül az alábbi emelhető ki: 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 24. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 24. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 24. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. május 22., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2015. (V. 22.) FM utasítás a borászati termékek harmadik országokban történő promóciójára

Részletesebben

297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról

297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet a ról A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -ának (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 1. (1) A (a továbbiakban: Hivatal) átveszi

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1/68 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 30., hétfő Tartalomjegyzék 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint

Részletesebben

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű földgázellátása, az átlátható megkülönböztetésmentes szabályozás kialakítása, a földgáz versenypiaca

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszerének követelményeiről, jóváhagyásáról és felügyeletéről A Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA

KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozata KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA Készítette: Németh József Kamarai nyilvántartási szám: 09-1072 A kézirat lezárásának időpontja:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 198. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 198. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ 198. szám Tartalomjegyzék 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 316/2010. (XII. 27.) Korm.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. szeptember 20., csütörtök 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2012. (IX. 20.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I.... 5 RENDELKEZŐ RÉSZ... 5 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (egységes szerkezetben az azt módosító 18/2012. (VII. 30.) NGM utasítással 1, a 6/2013. (IV. 24.) NGM

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 171/2010. (V. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 171/2010. (V. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök Tartalomjegyzék 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 172/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben