Az e-közigazgatás releváns ismereteinek, nemzetközi gyakorlatának és megoldásainak győjtése NÉMETORSZÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az e-közigazgatás releváns ismereteinek, nemzetközi gyakorlatának és megoldásainak győjtése NÉMETORSZÁG"

Átírás

1 Az e-közigazgatás releváns ismereteinek, nemzetközi gyakorlatának és megoldásainak győjtése NÉMETORSZÁG Verzió száma: V1 Kiadás dátuma: május 29. Azonosító: EKK_ekozig_nemzetkozi_gyak_DE_080529_V1 3

2 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának részeként készült. A dokumentum elkészítésében részt vett: 4

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés E-kormányzati kézikönyv (E-Government-Handbuch) A Kézikönyv fejezetei: A keretrendszer kiegészítı dokumentumai SIGA (Sichere Integration von E-Government-Anwendungen) E-kormányzati Alkalmazások Biztonságos Integrációja IT-Grundschutz-Kataloge und Standards Alapvetı IT-biztonsági katalógus és szabványok BITV (Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung) Szabályozás az informatikai akadálymentesítésrıl V-Modell XT IT Infrastructure Library ITIL UfAB (Unterlage für die Ausschreibung und Bewertung von IT-Leistungen) ITteljesítmények közbeszerzési kiírásának és értékelésének kézikönyve Migrationsleitfaden Migrációs útmutató DOMEA-Konzept SAGA (Standards und Architekturen für E-Government-Anwendungen) Szabványok és Architektúrák E-kormányzati Alkalmazásokhoz A SAGA felépítése Kontextus Mőszaki tartalom

4 6

5 1. Bevezetés A német elektronikus közigazgatás fejlesztését és üzemeltetését szolgáló technikai, szemantikai, IT biztonsági, alkalmazásfejlesztés módszertani, valamint projekt-menedzselési és monitoringra vonatkozó elıírások, szabványok és követelmények legtöbbje a jelenleg negyedik verziójú SAGA címő dokumentumban föllelhetı. A SAGA és az általa is hivatkozott, német szövetségi e-kormányzati keretek szempontjából releváns dokumentumok többsége a Belügyminisztériumban (BMI; Bundesministerium des Innern) mőködı KBSt (Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik in der Bundesverwaltung kb.: Szövetségi IT Koordinációs és Tanácsadó Iroda) gondozásában, rendszeres frissítések során jelenik meg. Fontos, hogy ezek a források egy nagyobb stratégiai keretbe ágyazódnak. A keretrendszer szempontból fontosak feltérképezéséhez megfelelı kiindulási pont az E-kormányzati kézikönyv. Elıször ez kerül bemutatásra, majd a további fejezetekben ennek fontosabb elemei, végül pedig a SAGA E-kormányzati kézikönyv (E-Government-Handbuch) Az E-kormányzati kézikönyv egy moduláris felépítéső dokumentumgyőjtemény, mely elérhetı online és cserélhetı lapokkal, kb oldalas könyvként is. Az 1991-ben létrehozott, a Szövetségi Belügyminisztériumnak alárendelt BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Szövetségi Informatikai Biztonsági Hivatal) szerkeszti 1. A dokumentum célja a szövetségi e-kormányzati kezdeményezések (mint pl. a 2005-ben lezárult BundOnline 2005), illetve a tartományi és helyi hivatalok ilyen törekvéseinek a támogatása. Célcsoportja nagyobbrészt az e-kormányzat alakítói köre (minden közigazgatási szinten), kisebb részben a felhasználók. Célja az, hogy a fejlesztésekhez önképzési tananyagot, a tanácsadáshoz pedig alapanyagot biztosítson; ugyanakkor az e-kormányzatban hasznosítható kereskedelmi megoldások szabványosításához is javaslatokat, iránymutatást kíván adni. A kézikönyv megállapításai néhány kivételtıl eltekintve csak ajánlások. Ilyen kivétel a 2003 februárjában fölvett fejezet, az interoperabilitásról szóló SAGA, mely a Kézikönyv leginkább kötelezı érvényő eleme. 1 7

6 A Kézikönyv fejezetei: I. Elıszó Különbözı célcsoportok érdeklıdésének felkeltése, tanácsok az elsı lépésekhez az e kormányzat felé vezetı úton. II. Alapok Alapfogalmak definíciója; az e kormányzat gyakorlatában fontos (pl. az adatvédelemrıl szóló) jogszabályi keretek összefoglalása. III. Roadmap Elemi iránymutatás projektvezetıknek az e kormányzás, az online szolgáltatások bevezetéséhez valamely hivatalban. IV. Súlyponti témák a Roadmap-hez A) Követelmények és minıségbiztosítás Megfelelés az ügyféligényeknek és a jogszabályi elvárásoknak. Adatvédelem és adatbiztonság. Mely szolgáltatásokat kell, ill. lehetséges online csatornán nyújtani? Minıségi elvárások az ügyfélbarát és biztonságos internetes megjelenéshez. (Ld. még: BITV) B) IT és IT-biztonság Az informatikai rendszerek e-kormányzati célú strukturálásának biztonsági megoldásai, titkosítás, authentikáció. (Ld. még: SIGA) V. Specifikációk és megoldások A) Szabványok és specifikációk Szabványok és Architektúrák E-kormányzati Alkalmazásokhoz (SAGA) B) Útmutatók Útmutatók egy internetes ügyintézési platform felállításához. C) Platformok Szövetségi e-kormányzati platformok (pl.: Informationsverbund Berlin-Bonn IVBB) mint megosztott erıforrások bemutatása. D) Gyakorlati példák Legjobb gyakorlatok, fıleg a stratégiakészítés, valamint a folyamatelemzés és -szervezés terén. VI. Segédeszközök Hasznos, többnyire ingyenesen hozzáférhetı segédeszközök és tanulmányok. VI/1. E-kormányzati glosszárium VI/2. Toolkitek (Ld. még: IT-Grundschutz-Kataloge und -Standards; V-Modell XT; DOMEA-Konzept) VI/3. Válogatott tanulmányok 8

7 VI/4. Információk a Virtuális Szövetségi Kézbesítırıl (Virtuelle Poststelle des Bundes VPS) Az e-közigazgatási kommunikáció minısített elektronikus aláírásra támaszkodó, adat- és jogbiztonságot nyújtó megoldása. 2. A keretrendszer kiegészítı dokumentumai 2.1. SIGA (Sichere Integration von E-Government-Anwendungen) E-kormányzati Alkalmazások Biztonságos Integrációja A BSI tanulmánya 2, mely a SAGA-ban felmutatott technológiákat az üzleti logika szintjén tárgyalva rámutat olyan összefüggésekre, amelyekkel a kormányzati IT-szakértık és döntéshozók munkáját támogatja. Arra az alapvetı felismerésre támaszkodik, hogy az e-kormányzat kihívásaira adott gyors és olcsó válaszok olykor látszatmegoldásokhoz vezetnek, pl. hiába jut az állampolgár e- ügyintézési lehetıséghez, a háttérirodában a folyamat visszakerül hagyományos hordozókra, így végeredményben a hivatal nem használja ki a modern IKT-ban rejlı lehetıségeket. A SIGA által ajánlott megoldások a middleware alapú (MOM, SOA, ill. Buszarchitektúrákat követı) Enterprise-Application-Integration (EAI) filozófiába illeszkednek IT-Grundschutz-Kataloge und Standards Alapvetı IT-biztonsági katalógus és szabványok Törekvése szerint a BSI a normál biztonsági igényő, tipikus IT-rendszerek szabványos, biztonsági célú (szervezeti, személyi, infrastrukturális és technikai) intézkedéseire ad ajánlásokat 3. Ezzel ugyanakkor a magasabb biztonsági elvárásokat támasztó IT-rendszerek és alkalmazások ilyen intézkedései meghatározását is megalapozza. A Szabványok és a Katalógus a SAGA-ban "kötelezı" minısítéssel szerepelnek. A Katalógus 4 három témakör (építıelemek, veszélyforrások és intézkedések) szerint tartalmaz definíciókat, bıvebb leírásokat és eljárásrendeket, számos kereszthivatkozással. A Szabványok 5 a következık: németül: angolul: 9

8 BSI-Standard 100-1: IT-biztonság kezelı rendszerek (Managementsysteme für Informationssicherheit / Information Security Management Systems ISMS), BSI-Standard 100-2: IT-biztonsági eljárások (Grundschutz-Vorgehensweise) BSI-Standard 100-3: IT-biztonsági kockázat-elemzés (Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz) 2.3. BITV (Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung) Szabályozás az informatikai akadálymentesítésrıl A fogyatékkal élık felzárkóztatásáról szóló, 2002-ben hatályba lépı törvény 11. -a az információs technológia akadálymentesítésérıl rendelkezik 6. A SAGA erre is hivatkozik és "kötelezı" szabványként definiálja a webes megjelenítés területén V-Modell XT A (Vorgehensmodell vagy) V-Modell XT eredete 1991-ig nyúlik vissza, amikor még a Szövetségi Védelmi Minisztérium szoftverfejlesztési szabályait tartalmazta. Mára a szövetségi közigazgatás minden területén kötelezıen használandó eljárásmodell a hivatalok ITrendszereinek fejlesztéséhez. A projektek teljes életciklusához útmutatót ad, így a stratégiai tervezéshez és a megvalósításhoz; a projektmenedzsmenthez, a projekttagok felelısségének kijelöléséhez; szakaszonként az elvárható eredmények meghatározásához és ezáltal a tényleges eredmények kiértékeléséhez. Megalapozza az IT szerzıdéseket, a munka szervezését és a kommunikációt. A V-Modell XT termék egy telepíthetı, Java alapú segédeszköz, mely folyamatos továbbfejlesztés alatt áll; jelenleg Apache License, Version 2.0 feltételekkel az verzió elérhetı 7. A termékhez egy több mint 700 oldal terjedelmő dokumentáció tartozik, mely külön is letölthetı német és angol nyelven

9 A V-Modell XT dokumentáció felépítése 2.5. IT Infrastructure Library ITIL Elismerve a jó gyakorlatokon alapuló "IT Infrastructure Library" (ITIL) de-facto szabvánnyá válását az IT-folyamatok hatékony és megbízható menedzselésében, a KBSt már számos kiadványával támogatta a felhasználását. 8 Az ITIL és IT-folyamatszabványok c. tanulmány 9 arra hívja fel a figyelmet, hogy az ITIL az IT-alkalmazások életciklusán átívelı horizontális szempontot jelent, így számos egyéb szabvánnyal szinergiába kerül (az IT-beszerzéseket szabályozó UfAB; a fejlesztési projektekre alkalmazott V-Modell XT; a biztonságról szóló ISO 20000, ISO és a BSI IT-biztonsági szabványai; az integrált IT-management terén a nemzetközi COBIT und standards fuer it prozesse.html nnn=true 11

10 keretrendszer; a folyamatok érettségének mérésére szolgáló CMM: Capability Maturity Model) Az ITIL 2.0 verzióját a SAGA is meghivatkozza (7. fejezet), és az újabb kiadásban a legfrissebb, 3.0 feldolgozását is tervezik UfAB (Unterlage für die Ausschreibung und Bewertung von IT-Leistungen) IT-teljesítmények közbeszerzési kiírásának és értékelésének kézikönyve A dokumentum elsı változata 1982-ben jelent meg, a legutóbbi változatát (UfAB IV, v1.0) a KBSt adta ki 2006 novemberében 10. Az UfAB a mindenkori hatályos nemzeti és uniós jogszabályokhoz alkalmazkodva ajánlásokat fogalmaz meg a közigazgatási szervek részére IT beszerzéseik megkönnyítése, valamint egy objektív, egységes és ezért költségkímélı ajánlatértékelési módszertan érdekében. A mai változat kitér pl. a 2004/17 és a 2004/18 EK Irányelvekbıl fakadó követelményekre. A dokumentáció mellett MS Excel formátumban egy példaszámítás is letölthetı Migrationsleitfaden Migrációs útmutató Az Útmutató 11 gazdaságossági, stratégiai és részletes mőszaki jellegő döntéstámogatást nyújt tervezett vagy folyamatban lévı informatikai migrációkhoz. Fıként a nyílt forráskódú szoftverekre való áttérést tárgyalja, s kisebb részben a kereskedelmi termékek közötti váltást. A márciusában megjelent legújabb, 2.1 verziója a WiBe dokumentumra alapozva a migrációs alternatívák hivatalra szabott gazdaságossági elemzését teszi lehetıvé DOMEA-Konzept A DOMEA 13 a "Dokumentenmanagement und elektronische Archivierung im IT-gestützten Geschäftsgang", azaz "Dokumentumkezelés és elektronikus archiválás az IT-támogatású eljárásokban" rövidítése, és az elektronikus ügymenet bevezetésére irányul. A Koncepció célja az, hogy a hivatalos dokumentumok a folyamatok egészében elektronikus formában 10 u Recht/Ufab/ufab node.html nnn=true Wirtschaftlichkeitsberechnung für IT-Projekte Az IT projektek költséghatékonyságának értékelése;

11 közlekedjenek, kerüljenek feldolgozásra, megfelelve a jogi és funkcionális követelményeknek évi publikálása óta a DOMEA szabvánnyá vált a szövetségi, tartományi és települési hatóságok számára, és nagyban segít orientálni a kormányzati piacon tevékenykedı megoldásszállítókat. A dokumentum egy szervezeti koncepciót tartalmaz és egy ebbıl adódó, ezt technikai nyelvre lefordító követelménykatalógust. Ebben alkalmazkodik a SAGA szabványaihoz (s az elektronikus ügykezelı rendszerek terén tovább specifikálja azokat), de ugyanakkor annak frissítését is orientálja. 3. SAGA (Standards und Architekturen für E-Government- Anwendungen) Szabványok és Architektúrák E-kormányzati Alkalmazásokhoz A SAGA a nemzeti interoperabilitási keretrendszerek (GIF, vagy e-gif: e-government Interoperability Framework) sorába illeszkedı német megoldás. Nemcsak a szövetségi kormány által elfogadott dokumentum, hanem a szövetségi, a tartományi és a helyi közigazgatási szint által egyidejőleg akceptált szabványkatalógus. A különbözı közigazgatási intézmények IT-fejlesztések terén felelıs szervezetei számára gyakorlat-orientált segédletként, kézikönyvként is használható, amelybıl egyértelmően kiderül, hogy mely szabványok kötelezıek, melyek az ajánlottak, és melyek az egyértelmően elvetendıek. A SAGA tehát definiálja a szükséges szabványokat, a formátumokat és a specifikációkat, szabályozza a rendszerek közötti konformitást, és ennek megfelelıen elıírja a szükséges technológiai fejlesztés irányát. A SAGA nyitott, mindenki számára nyomon követhetı rendszer. Példamutató két online megoldás, egyrészt a bármely regisztrált internetezı számára nyitott vitafórum 14, másrészt a SAGA (hivatali) felhasználói által kitölthetı őrlap. A KBSt mindkét fajta inputról rendszeresen beszámol, közölve minden beérkezett javaslatot, az elfogadás vagy elutasítás tényét, valamint ennek indoklását. Az elektronikus közigazgatás programja keretében a német állam arra törekszik, a közigazgatási szervezetek feladatait a magánszolgáltatókra jellemzı módon lássa el. Ez egyben azt is jelenti, hogy a közigazgatási szolgáltatások fogalmát újradefiniálja, és minıségileg magasabb színvonalú, fogyasztóbarát szolgáltatásokat kíván a civil lakosság, a tudományos, illetve a gazdálkodó szféra számára elérhetıvé tenni

12 Szereplık Szövetségi Belügyminisztérium Szövetségi IT Koordinációs és Tanácsadó Iroda Automatizált Adatfeldolgozás Kooperációs Bizottság SAGA Projektcsoport (szövetségi, tartományi és települési adminisztrációk képviselıi) SAGA szakértıi csoport (állami, piaci és a tudományt képviselı tagok a BMI kinevezése alapján) Nyilvánosság A SAGA fejlesztésében érintettek Bundesministerium des Innern (BMI) Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik in der Bundesverwaltung im Bundesministerium des Innern (KBSt) Kooperationsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung (KoopA ADV) SAGA-Expertenkreis Fı szerepkörök a GIF fejlesztésében Felelıs kiadó GIF titkárság, fórum-üzemeltetı, véleményezı, szerzı, szerkesztı; szakmai vita javaslattétel tanácsadás, szakmai vita, javaslattétel javaslattétel, kérdések 3.1. A SAGA felépítése Kontextus A SAGA elsı fejezetei a beillesztik a dokumentumot a környezetébe és alapvetı leírással szolgálnak. Leírják a SAGA történetét. A fı célközönséget a német közigazgatás szervezeti, informatikai és e-kormányzati területen mőködı döntéshozóiban azonosítják. Ugyanakkor a szerzık felkérik a fejlesztıket arra, hogy a bemutatott szabványokkal le nem fedett követelményekre keressenek és ajánljanak megoldásokat. A SAGA kapcsán megfogalmazott alapvetı célok a következık: Interoperabilitás különbözı e-kormányzati alkalmazások együttmőködése az állampolgárok, a szövetségi kormányzati intézmények és partnereik közötti hatékony információáramlás érdekében. Újrafelhasználhatóság Azonos vagy hasonló elveken mőködı szolgáltatásnyújtás, illetve adatmodellek kialakítása a közigazgatás különbözı szintjein. Így a tartományi és a kommunális/helyi közigazgatási szerveknek lehetıségük van arra, hogy a BundOnline 2005 projekt eredményeit felhasználják, alkalmazzák. Nyitottság A hosszú távú alkalmazhatóság érdekében nyílt szabványok felhasználása az e- kormányzati rendszerekben. Költség és kockázatcsökkentés A piaci fejlemények alapján a biztosabb beruházást jelentı szabványok preferálása 14

13 Skálázhatóság Olyan megoldások alkalmazása, amelyek nem érzékenyek a tömeges, gyakori igénybevételre. A SAGA önmagára nézve két feladatot állapít meg: E-kormányzati normák, szabványok és architektúrák rögzítése, ezáltal a kompatibilitás, ill. interoperabilitás biztosítása. Folyamatok és adatok igazgatások közötti egységesítése Ennek támogatására a KBSt a honlapján e-kormányzati alkalmazások felépítéséhez használható szolgáltatás- és rendszerelemek (Einer-für-Alle-Angebote kb.: egy-mindenkiért ajánlások) leírását közli. Az e-kormányzati alkalmazások számára alapvetı elveket is megfogalmaz: Az e-kormányzati alkalmazások a kliens-oldalon ne másra, mint szokásos webböngészıkre támaszkodjanak. Tartózkodjanak olyan aktív tartalmaktól, amelyek a falhasználót a böngészıje biztonsági beállításainak leszállítására ösztönöznék vagy legalábbis használjanak aláírt és minıségbiztosított programokat. Az e-kormányzati alkalmazások ne helyezzenek olyan programrészeket vagy adatokat a felhasználó számítógépére, amelyek felett annak ne volna ellenırzése. Majd felsorolásra kerülnek a kapcsolódó dokumentumok (ld. fentebb). Már a második fejezet szól a SAGA alapjairól. A SAGA hatálya a szövetségi közigazgatásra terjed ki, valamint a szövetségi és az alacsonyabb (tartományi vagy települési) szintő hivatalok közötti kapcsolódási felületekre (interfészekre), amennyiben ezek G2C, G2B vagy G2G szolgáltatást támogatnak. Az e-kormányzati alkalmazások definíciója is olvasható: szövetségi szolgáltatást nyújtó, vagy aktívan támogató szoftverrendszer. A BMI javasolja az e-kormányzati alkalmazásokra vonatkozó csomagolt, vagy egyedi szoftverek közbeszerzési kiírása során a SAGA-kompatibilitás elıírását, de ennek joga a saját területükön mindenkor az egyes minisztériumok hatáskörében marad. A SAGA a különbözı nemzeti és nemzetközi meghatározások alapján egy saját, minimáldefiníciót alkotott a nyílt szabványokra. A SAGA egyik legsajátosabb és legolvasottabb alfejezete a szabványok osztályozásáról, életciklus szerinti besorolásáról szól. 15

14 Szabványok osztályozása és életciklusa SAGA-dokumentum SAGA-honlap (www.kbst.bund.de/saga-standards) [1] kötelezı [4] kizártak listája (korábban: feketelista) [2] javasolt [5] ideiglenesek listája (korábban: szürke lista) [3] megfigyelt [6] javaslatok listája (korábban: fehér lista) Új szabványok A harmadik fejezet az e-kormányzati alkalmazások architektúra-modelljét követve röviden leírja azt az öt nézıpontot, amely szerint a következıkben a SAGA a szabványokat katalogizálja, így: enterprise viewpoint E-kormányzati célok, szereplık, szerepek, keretfeltételek, szabályozás, irányelvek, interakciós formák; az egységes folyamatokat érintı célkitőzések leírása. information viewpoint Az egységes adatmodell definiálása; segítség a fejlesztıknek; adatstruktúra és szemantika. computational viewpoint Referencia-szoftverarchitektúra: rendszerelemek és interfészek, amelybıl konkrét e-kormányzati alkalmazások fejleszthetık; információ az építıelemek integrálásához. engineering viewpoint Hardver- és infrastruktúraelemek; IT-szolgáltatásmenedzsment, és az e- kormányzati számítóközpontokkal kapcsolatos követelmények leírása; a megosztott építıelemek felhasználásának bemutatása. technology viewpoint Egy biztonságosan mőködı IT-architektúra mőködtetéséhez szükséges szabványokat, alkalmazott technológiákat és módszereket rendszerezi. 16

15 Mőszaki tartalom A SAGA voltaképpeni fı részében fogalmak, koncepciók, és szabványok strukturált felsorolása következik öt fejezetben, a fenti szempontok szerinti csoportosításban. A dokumentumot három melléklet: irodalomjegyzék, a felsorolt szabványok betőrendes indexe és rövidítésjegyzék zárja. 17

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban Gombás László Krasznay Csaba Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company HP Informatikai Kft. 2011. november 23. Témafelvetés 2 HP Confidential Cloud

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra dr. Kópiás Bence főosztályvezető-helyettes E-közigazgatási Főosztály 2009. március 20. Az elmúlt évek fejlesztései a jogi

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/2. Magyar Informatikai Biztonsági Értékelési és Tanúsítási Séma (MIBÉTS) 1.0 verzió 2008. június

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

ESD-Oktatás V01 2009

ESD-Oktatás V01 2009 ESD-Oktatás V01 2009 ESD Oktatás A képzés és tanácsadás során nyújtott szolgáltatásunk az elektrosztatikus töltéselvezetés területén szerzett több éves tapasztalatunkon alapszik. Képzésünk igen elismert

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 1.0 verzió 2008. június - 1 - Közigazgatási Informatikai Bizottság 25. számú Ajánlása Készült a Miniszterelnöki

Részletesebben

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18 Elektronikus archiválási útmutató Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Az archiválandó e-akta összeállítása... 2 2.1 Metaadatok kitöltése... 2 2.2 Az archiválandó e-akta összeállítása...

Részletesebben

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában Zalán László osztályvezetı Informatikai Osztály 2013.06.10. 1/23 A hivatal informatikai hálózata 2013.06.10. 2/23 Forrás integrált

Részletesebben

Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában. Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala

Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában. Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala Az elıadás vázlata 1.A Közbeszerzési Hivatal feladatai és céljai 2.Közbeszerzési folyamat és közbeszerzési

Részletesebben

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma Debrıdy István Németh Ákos 2013. évi L. törvény Az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft.

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Tartalom Az ECOD bevezetésének költségei Források Pályázati lehetıségek Eredmények Az ECOD bevezetésének

Részletesebben

Hát én immár mit válasszak?

Hát én immár mit válasszak? Hát én immár mit válasszak? Az SQI szoftverminőséggel kapcsolatos kutatási projektjei Dr. Balla Katalin 2005.04.15. ~ A környezet ~ Az SQI kutatási-fejlesztési projektjei ~ TST ~ IKKK Miről lesz szó 2005.04.15.

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés A rendszerfejlesztés életciklusa problémadefiniálás helyzetfeltárás megvalósítási tanulmány döntés a fejlesztésrıl ELEMZÉS IMPLEMENTÁCIÓ programtervezés

Részletesebben

KvVM 2009. évi közbeszerzési terve

KvVM 2009. évi közbeszerzési terve 2009. évi közbeszerzési terve Sorszám A beszerzés Az eljárás fajtája A pénzügyi fedezet forrása A beszerzési elıirányzat (bruttó eft) Az eljárás megindításának tervezett ideje A szerzıdés teljesítésének

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. VISZK Bt. Székesfehérvár. Felhasználói Kézikönyv

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. VISZK Bt. Székesfehérvár. Felhasználói Kézikönyv BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST TKR W.T.K.R. M.B.N. V2004. Pénztárgép Kezelı Rendszer VISZK Bt. Székesfehérvár Felhasználói Kézikönyv Bán József Kiadva : 2003. június 2006. szeptember

Részletesebben

ITIL Az informatika egyik leggyakrabban használt m szava. Közhellyé süllyedt, vagy emelkedett?

ITIL Az informatika egyik leggyakrabban használt m szava. Közhellyé süllyedt, vagy emelkedett? ITIL Az informatika egyik leggyakrabban használt m szava. Közhellyé süllyedt, vagy emelkedett? Tornyossy Gábor ITSM tanácsadó, HP 2008. Február 18. TARTALOM Az el adás. vázolja az IT szervezetek és a üzlet

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Katona Miklós projektvezetı Életpályák HAGYOMÁNYOS Egy

Részletesebben

Nyilvánossági Útmutató

Nyilvánossági Útmutató Nyilvánossági Útmutató Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Pályázati ismeretek Tantárgy kódja:

Részletesebben

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen 2008. Székesfehérvár március 12-14 Tartalomjegyzék Az e-aláírással és az

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Európai ajánlások, elıírások összefoglalása. Daczi László PLF TEO 2009.10.09.

Európai ajánlások, elıírások összefoglalása. Daczi László PLF TEO 2009.10.09. Európai ajánlások, elıírások összefoglalása Daczi László PLF TEO 2009.10.09. Tartalom: 1. UIC döntvények 2. EU szabványok 3. EU direktívák, Vasúti csomagok 4. TSI-k 1. UIC döntvények 3 típusa: - Kötelezı

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata 2009.11.19. TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános rendelkezések... 3 1.1 A SZABÁLYOZÁS CÉLJA... 3 1.2 A DOKUMENTUM BESOROLÁSA... 3 1.3 KAPCSOLAT AZ ELECTOOL

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Google App Engine az Oktatásban 1.0. ügyvezető MattaKis Consulting http://www.mattakis.com

Google App Engine az Oktatásban 1.0. ügyvezető MattaKis Consulting http://www.mattakis.com Google App Engine az Oktatásban Kis 1.0 Gergely ügyvezető MattaKis Consulting http://www.mattakis.com Bemutatkozás 1998-2002 között LME aktivista 2004-2007 Siemens PSE mobiltelefon szoftverfejlesztés,

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése

Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése Dr. Mayer Ákos Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet - 1962: Orvosi Műszerügyi

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

stratégiai kutatási terve

stratégiai kutatási terve A NESSI-Hungary stratégiai kutatási terve Dr. Kondorosi osi Károly BME IIT 2 Vázlat Bevezető Alakulás, motivációk Mit csinál a NESSI az EU-s anya Mit csinál a NESSI-Hungary A Stratégiai kutatási terv (SKT)

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Az E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása címő Pályázati felhívás és útmutató II. számú melléklete: Árajánlati sablon

Az E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása címő Pályázati felhívás és útmutató II. számú melléklete: Árajánlati sablon Az E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása címő Pályázati felhívás és útmutató II. számú melléklete: Árajánlati sablon A pályázónak a pályázati kiírás keretében megvalósítandó projektjéhez

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai érvényes: 2015.08.01-től 1/7

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Elektronikus számla a felhőből

Elektronikus számla a felhőből All rights reserved N-Ware Informatikai és Tanácsadó Kft. Elektronikus számla a felhőből Péter Zsolt N-Ware Kft. DOCUWORLD Elektronikus számlázás Konferencia 2012. január 26. Miről lesz szó? E-számla a

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség)

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség) A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Gyűjtés

Részletesebben

Önkormányzati kihívások

Önkormányzati kihívások Önkormányzati kihívások Speciális piac, m ködése kihat a teljes társadalomra és a gazdasági szférára Változó elvek, változó közigazgatási, változó telepítésirányítási koncepciók. Új stratégiák, ügyfélközelség,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása. Nick Gábor András 2009. szeptember 10.

Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása. Nick Gábor András 2009. szeptember 10. Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása Nick Gábor András 2009. szeptember 10. A Generali-Providencia Magyarországon 1831: A Generali Magyarország első biztosítója 1946: Vállalatok államosítása 1989:

Részletesebben

nyzati igazgatásban 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató

nyzati igazgatásban 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató 1 Korszerő technológi giák k az önkormányzati nyzati igazgatásban és s település üzemeltetésben 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató 2 Önkormányzatok feladatai Hatósági tevékenység

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály META a földügyi folyamatok tükrében Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály A földüggyel szembeni alapvető elvárások Államhatalmi

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

MEGHÍVÓ. hely: PKI Konferenciaterem, Bp. VI. Andrássy út 3. I. em. időpont: 2008. február 18., hétfő, 17 30

MEGHÍVÓ. hely: PKI Konferenciaterem, Bp. VI. Andrássy út 3. I. em. időpont: 2008. február 18., hétfő, 17 30 MEGHÍVÓ A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Számítástechnikai Szakosztálya, a European Organisation for Quality MNB Informatikai Szakbizottsága, és az ISACA Magyar Fejezete közös rendezvényére

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése

A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése InfoTIPP Rendszerház Kft. Költözzön Virtuális Irodába és levesszük válláról a terhet! Virtuális Iroda már 15.000 Ft/hó-tól (2 felhasználóval) Biztosan elég korszerő

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium e-közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkárság e-közigazgatási Főosztály által üzemeltetett

TANÚSÍTVÁNY. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium e-közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkárság e-közigazgatási Főosztály által üzemeltetett TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft, mint a NAT által NAT-6-0048/2011 számon akkreditált terméktanúsító szervezet tanúsítja, hogy a Közigazgatási

Részletesebben

Informatikai projektmenedzsment

Informatikai projektmenedzsment Schwarczenberger Istvánné dr.: Informatikai projektmenedzsment Az informatikai projektek sikeres végrehajtásához megfelelı projektvezetési technikát kell alkalmaznunk, egyébként nem számíthatunk a határidık

Részletesebben

könyvvizsgálat dokumentálását segítő rendszer

könyvvizsgálat dokumentálását segítő rendszer könyvvizsgálat dokumentálását segítő rendszer Készült a Magyar Könyvvizsgáló Kamara Oktatási Központ KFT által kiadott MUNKAPROGRAM ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET A KISVÁLLALKOZÁSOK KÖNYVVIZSGÁLATÁHOZ kiadvány

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Üzleti szabálykezelés

Üzleti szabálykezelés Üzleti szabálykezelés Az Alerant és a BCA üzleti szabálykezelési szolgáltatásai Darmai Gábor technológiai igazgató 2008. június 25. A Alerant Al t Zrt. Z t Az 3. Nagyvállalati fókusz (TOP50 vállalat megcélzása)

Részletesebben

Nyilvántartási Rendszer

Nyilvántartási Rendszer Nyilvántartási Rendszer Veszprém Megyei Levéltár 2011.04.14. Készítette: Juszt Miklós Honnan indultunk? Rövid történeti áttekintés 2003 2007 2008-2011 Access alapú raktári topográfia Adatbázis optimalizálás,

Részletesebben

Sikeres Notes/Domino R6.5 bevezetés projekt a Magyar Telekomban

Sikeres Notes/Domino R6.5 bevezetés projekt a Magyar Telekomban Sikeres Notes/Domino R6.5 bevezetés projekt a Magyar Telekomban A Notes bevezetése a Magyar Telekomban Kezdetektől mostanáig 1996. Lotus Notes R3 a Matáv Rt. felsővezetői szintű csoportmunka támogatása

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a E-Group Magyarország Rt. által kifejlesztett és forgalmazott. Signed Document expert (SDX) Professional 1.

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a E-Group Magyarország Rt. által kifejlesztett és forgalmazott. Signed Document expert (SDX) Professional 1. TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 15/2001.(VIII. 27.) MeHVM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Biztonság az FP7-ben. Az Együttmőködés program SECURITY témaköre. SZELES Ágnes NKTH, SEC NCP

Biztonság az FP7-ben. Az Együttmőködés program SECURITY témaköre. SZELES Ágnes NKTH, SEC NCP Biztonság az FP7-ben Az Együttmőködés program SECURITY témaköre SZELES Ágnes NKTH, SEC NCP FP7-SEC Témakörök tevékenységek Biztonsági tevékenységek 1. Állampolgárok biztonsága 2. Infrastruktúrák és közmővek

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett. megfelel

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett. megfelel TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 9/2005. (VII.21.) IHM rendelet alapján, mint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium IKF/19519-2/2012/NFM

Részletesebben