Az e-közigazgatás releváns ismereteinek, nemzetközi gyakorlatának és megoldásainak győjtése NÉMETORSZÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az e-közigazgatás releváns ismereteinek, nemzetközi gyakorlatának és megoldásainak győjtése NÉMETORSZÁG"

Átírás

1 Az e-közigazgatás releváns ismereteinek, nemzetközi gyakorlatának és megoldásainak győjtése NÉMETORSZÁG Verzió száma: V1 Kiadás dátuma: május 29. Azonosító: EKK_ekozig_nemzetkozi_gyak_DE_080529_V1 3

2 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának részeként készült. A dokumentum elkészítésében részt vett: 4

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés E-kormányzati kézikönyv (E-Government-Handbuch) A Kézikönyv fejezetei: A keretrendszer kiegészítı dokumentumai SIGA (Sichere Integration von E-Government-Anwendungen) E-kormányzati Alkalmazások Biztonságos Integrációja IT-Grundschutz-Kataloge und Standards Alapvetı IT-biztonsági katalógus és szabványok BITV (Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung) Szabályozás az informatikai akadálymentesítésrıl V-Modell XT IT Infrastructure Library ITIL UfAB (Unterlage für die Ausschreibung und Bewertung von IT-Leistungen) ITteljesítmények közbeszerzési kiírásának és értékelésének kézikönyve Migrationsleitfaden Migrációs útmutató DOMEA-Konzept SAGA (Standards und Architekturen für E-Government-Anwendungen) Szabványok és Architektúrák E-kormányzati Alkalmazásokhoz A SAGA felépítése Kontextus Mőszaki tartalom

4 6

5 1. Bevezetés A német elektronikus közigazgatás fejlesztését és üzemeltetését szolgáló technikai, szemantikai, IT biztonsági, alkalmazásfejlesztés módszertani, valamint projekt-menedzselési és monitoringra vonatkozó elıírások, szabványok és követelmények legtöbbje a jelenleg negyedik verziójú SAGA címő dokumentumban föllelhetı. A SAGA és az általa is hivatkozott, német szövetségi e-kormányzati keretek szempontjából releváns dokumentumok többsége a Belügyminisztériumban (BMI; Bundesministerium des Innern) mőködı KBSt (Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik in der Bundesverwaltung kb.: Szövetségi IT Koordinációs és Tanácsadó Iroda) gondozásában, rendszeres frissítések során jelenik meg. Fontos, hogy ezek a források egy nagyobb stratégiai keretbe ágyazódnak. A keretrendszer szempontból fontosak feltérképezéséhez megfelelı kiindulási pont az E-kormányzati kézikönyv. Elıször ez kerül bemutatásra, majd a további fejezetekben ennek fontosabb elemei, végül pedig a SAGA E-kormányzati kézikönyv (E-Government-Handbuch) Az E-kormányzati kézikönyv egy moduláris felépítéső dokumentumgyőjtemény, mely elérhetı online és cserélhetı lapokkal, kb oldalas könyvként is. Az 1991-ben létrehozott, a Szövetségi Belügyminisztériumnak alárendelt BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Szövetségi Informatikai Biztonsági Hivatal) szerkeszti 1. A dokumentum célja a szövetségi e-kormányzati kezdeményezések (mint pl. a 2005-ben lezárult BundOnline 2005), illetve a tartományi és helyi hivatalok ilyen törekvéseinek a támogatása. Célcsoportja nagyobbrészt az e-kormányzat alakítói köre (minden közigazgatási szinten), kisebb részben a felhasználók. Célja az, hogy a fejlesztésekhez önképzési tananyagot, a tanácsadáshoz pedig alapanyagot biztosítson; ugyanakkor az e-kormányzatban hasznosítható kereskedelmi megoldások szabványosításához is javaslatokat, iránymutatást kíván adni. A kézikönyv megállapításai néhány kivételtıl eltekintve csak ajánlások. Ilyen kivétel a 2003 februárjában fölvett fejezet, az interoperabilitásról szóló SAGA, mely a Kézikönyv leginkább kötelezı érvényő eleme. 1 7

6 A Kézikönyv fejezetei: I. Elıszó Különbözı célcsoportok érdeklıdésének felkeltése, tanácsok az elsı lépésekhez az e kormányzat felé vezetı úton. II. Alapok Alapfogalmak definíciója; az e kormányzat gyakorlatában fontos (pl. az adatvédelemrıl szóló) jogszabályi keretek összefoglalása. III. Roadmap Elemi iránymutatás projektvezetıknek az e kormányzás, az online szolgáltatások bevezetéséhez valamely hivatalban. IV. Súlyponti témák a Roadmap-hez A) Követelmények és minıségbiztosítás Megfelelés az ügyféligényeknek és a jogszabályi elvárásoknak. Adatvédelem és adatbiztonság. Mely szolgáltatásokat kell, ill. lehetséges online csatornán nyújtani? Minıségi elvárások az ügyfélbarát és biztonságos internetes megjelenéshez. (Ld. még: BITV) B) IT és IT-biztonság Az informatikai rendszerek e-kormányzati célú strukturálásának biztonsági megoldásai, titkosítás, authentikáció. (Ld. még: SIGA) V. Specifikációk és megoldások A) Szabványok és specifikációk Szabványok és Architektúrák E-kormányzati Alkalmazásokhoz (SAGA) B) Útmutatók Útmutatók egy internetes ügyintézési platform felállításához. C) Platformok Szövetségi e-kormányzati platformok (pl.: Informationsverbund Berlin-Bonn IVBB) mint megosztott erıforrások bemutatása. D) Gyakorlati példák Legjobb gyakorlatok, fıleg a stratégiakészítés, valamint a folyamatelemzés és -szervezés terén. VI. Segédeszközök Hasznos, többnyire ingyenesen hozzáférhetı segédeszközök és tanulmányok. VI/1. E-kormányzati glosszárium VI/2. Toolkitek (Ld. még: IT-Grundschutz-Kataloge und -Standards; V-Modell XT; DOMEA-Konzept) VI/3. Válogatott tanulmányok 8

7 VI/4. Információk a Virtuális Szövetségi Kézbesítırıl (Virtuelle Poststelle des Bundes VPS) Az e-közigazgatási kommunikáció minısített elektronikus aláírásra támaszkodó, adat- és jogbiztonságot nyújtó megoldása. 2. A keretrendszer kiegészítı dokumentumai 2.1. SIGA (Sichere Integration von E-Government-Anwendungen) E-kormányzati Alkalmazások Biztonságos Integrációja A BSI tanulmánya 2, mely a SAGA-ban felmutatott technológiákat az üzleti logika szintjén tárgyalva rámutat olyan összefüggésekre, amelyekkel a kormányzati IT-szakértık és döntéshozók munkáját támogatja. Arra az alapvetı felismerésre támaszkodik, hogy az e-kormányzat kihívásaira adott gyors és olcsó válaszok olykor látszatmegoldásokhoz vezetnek, pl. hiába jut az állampolgár e- ügyintézési lehetıséghez, a háttérirodában a folyamat visszakerül hagyományos hordozókra, így végeredményben a hivatal nem használja ki a modern IKT-ban rejlı lehetıségeket. A SIGA által ajánlott megoldások a middleware alapú (MOM, SOA, ill. Buszarchitektúrákat követı) Enterprise-Application-Integration (EAI) filozófiába illeszkednek IT-Grundschutz-Kataloge und Standards Alapvetı IT-biztonsági katalógus és szabványok Törekvése szerint a BSI a normál biztonsági igényő, tipikus IT-rendszerek szabványos, biztonsági célú (szervezeti, személyi, infrastrukturális és technikai) intézkedéseire ad ajánlásokat 3. Ezzel ugyanakkor a magasabb biztonsági elvárásokat támasztó IT-rendszerek és alkalmazások ilyen intézkedései meghatározását is megalapozza. A Szabványok és a Katalógus a SAGA-ban "kötelezı" minısítéssel szerepelnek. A Katalógus 4 három témakör (építıelemek, veszélyforrások és intézkedések) szerint tartalmaz definíciókat, bıvebb leírásokat és eljárásrendeket, számos kereszthivatkozással. A Szabványok 5 a következık: németül: angolul: 9

8 BSI-Standard 100-1: IT-biztonság kezelı rendszerek (Managementsysteme für Informationssicherheit / Information Security Management Systems ISMS), BSI-Standard 100-2: IT-biztonsági eljárások (Grundschutz-Vorgehensweise) BSI-Standard 100-3: IT-biztonsági kockázat-elemzés (Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz) 2.3. BITV (Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung) Szabályozás az informatikai akadálymentesítésrıl A fogyatékkal élık felzárkóztatásáról szóló, 2002-ben hatályba lépı törvény 11. -a az információs technológia akadálymentesítésérıl rendelkezik 6. A SAGA erre is hivatkozik és "kötelezı" szabványként definiálja a webes megjelenítés területén V-Modell XT A (Vorgehensmodell vagy) V-Modell XT eredete 1991-ig nyúlik vissza, amikor még a Szövetségi Védelmi Minisztérium szoftverfejlesztési szabályait tartalmazta. Mára a szövetségi közigazgatás minden területén kötelezıen használandó eljárásmodell a hivatalok ITrendszereinek fejlesztéséhez. A projektek teljes életciklusához útmutatót ad, így a stratégiai tervezéshez és a megvalósításhoz; a projektmenedzsmenthez, a projekttagok felelısségének kijelöléséhez; szakaszonként az elvárható eredmények meghatározásához és ezáltal a tényleges eredmények kiértékeléséhez. Megalapozza az IT szerzıdéseket, a munka szervezését és a kommunikációt. A V-Modell XT termék egy telepíthetı, Java alapú segédeszköz, mely folyamatos továbbfejlesztés alatt áll; jelenleg Apache License, Version 2.0 feltételekkel az verzió elérhetı 7. A termékhez egy több mint 700 oldal terjedelmő dokumentáció tartozik, mely külön is letölthetı német és angol nyelven

9 A V-Modell XT dokumentáció felépítése 2.5. IT Infrastructure Library ITIL Elismerve a jó gyakorlatokon alapuló "IT Infrastructure Library" (ITIL) de-facto szabvánnyá válását az IT-folyamatok hatékony és megbízható menedzselésében, a KBSt már számos kiadványával támogatta a felhasználását. 8 Az ITIL és IT-folyamatszabványok c. tanulmány 9 arra hívja fel a figyelmet, hogy az ITIL az IT-alkalmazások életciklusán átívelı horizontális szempontot jelent, így számos egyéb szabvánnyal szinergiába kerül (az IT-beszerzéseket szabályozó UfAB; a fejlesztési projektekre alkalmazott V-Modell XT; a biztonságról szóló ISO 20000, ISO és a BSI IT-biztonsági szabványai; az integrált IT-management terén a nemzetközi COBIT und standards fuer it prozesse.html nnn=true 11

10 keretrendszer; a folyamatok érettségének mérésére szolgáló CMM: Capability Maturity Model) Az ITIL 2.0 verzióját a SAGA is meghivatkozza (7. fejezet), és az újabb kiadásban a legfrissebb, 3.0 feldolgozását is tervezik UfAB (Unterlage für die Ausschreibung und Bewertung von IT-Leistungen) IT-teljesítmények közbeszerzési kiírásának és értékelésének kézikönyve A dokumentum elsı változata 1982-ben jelent meg, a legutóbbi változatát (UfAB IV, v1.0) a KBSt adta ki 2006 novemberében 10. Az UfAB a mindenkori hatályos nemzeti és uniós jogszabályokhoz alkalmazkodva ajánlásokat fogalmaz meg a közigazgatási szervek részére IT beszerzéseik megkönnyítése, valamint egy objektív, egységes és ezért költségkímélı ajánlatértékelési módszertan érdekében. A mai változat kitér pl. a 2004/17 és a 2004/18 EK Irányelvekbıl fakadó követelményekre. A dokumentáció mellett MS Excel formátumban egy példaszámítás is letölthetı Migrationsleitfaden Migrációs útmutató Az Útmutató 11 gazdaságossági, stratégiai és részletes mőszaki jellegő döntéstámogatást nyújt tervezett vagy folyamatban lévı informatikai migrációkhoz. Fıként a nyílt forráskódú szoftverekre való áttérést tárgyalja, s kisebb részben a kereskedelmi termékek közötti váltást. A márciusában megjelent legújabb, 2.1 verziója a WiBe dokumentumra alapozva a migrációs alternatívák hivatalra szabott gazdaságossági elemzését teszi lehetıvé DOMEA-Konzept A DOMEA 13 a "Dokumentenmanagement und elektronische Archivierung im IT-gestützten Geschäftsgang", azaz "Dokumentumkezelés és elektronikus archiválás az IT-támogatású eljárásokban" rövidítése, és az elektronikus ügymenet bevezetésére irányul. A Koncepció célja az, hogy a hivatalos dokumentumok a folyamatok egészében elektronikus formában 10 u Recht/Ufab/ufab node.html nnn=true Wirtschaftlichkeitsberechnung für IT-Projekte Az IT projektek költséghatékonyságának értékelése;

11 közlekedjenek, kerüljenek feldolgozásra, megfelelve a jogi és funkcionális követelményeknek évi publikálása óta a DOMEA szabvánnyá vált a szövetségi, tartományi és települési hatóságok számára, és nagyban segít orientálni a kormányzati piacon tevékenykedı megoldásszállítókat. A dokumentum egy szervezeti koncepciót tartalmaz és egy ebbıl adódó, ezt technikai nyelvre lefordító követelménykatalógust. Ebben alkalmazkodik a SAGA szabványaihoz (s az elektronikus ügykezelı rendszerek terén tovább specifikálja azokat), de ugyanakkor annak frissítését is orientálja. 3. SAGA (Standards und Architekturen für E-Government- Anwendungen) Szabványok és Architektúrák E-kormányzati Alkalmazásokhoz A SAGA a nemzeti interoperabilitási keretrendszerek (GIF, vagy e-gif: e-government Interoperability Framework) sorába illeszkedı német megoldás. Nemcsak a szövetségi kormány által elfogadott dokumentum, hanem a szövetségi, a tartományi és a helyi közigazgatási szint által egyidejőleg akceptált szabványkatalógus. A különbözı közigazgatási intézmények IT-fejlesztések terén felelıs szervezetei számára gyakorlat-orientált segédletként, kézikönyvként is használható, amelybıl egyértelmően kiderül, hogy mely szabványok kötelezıek, melyek az ajánlottak, és melyek az egyértelmően elvetendıek. A SAGA tehát definiálja a szükséges szabványokat, a formátumokat és a specifikációkat, szabályozza a rendszerek közötti konformitást, és ennek megfelelıen elıírja a szükséges technológiai fejlesztés irányát. A SAGA nyitott, mindenki számára nyomon követhetı rendszer. Példamutató két online megoldás, egyrészt a bármely regisztrált internetezı számára nyitott vitafórum 14, másrészt a SAGA (hivatali) felhasználói által kitölthetı őrlap. A KBSt mindkét fajta inputról rendszeresen beszámol, közölve minden beérkezett javaslatot, az elfogadás vagy elutasítás tényét, valamint ennek indoklását. Az elektronikus közigazgatás programja keretében a német állam arra törekszik, a közigazgatási szervezetek feladatait a magánszolgáltatókra jellemzı módon lássa el. Ez egyben azt is jelenti, hogy a közigazgatási szolgáltatások fogalmát újradefiniálja, és minıségileg magasabb színvonalú, fogyasztóbarát szolgáltatásokat kíván a civil lakosság, a tudományos, illetve a gazdálkodó szféra számára elérhetıvé tenni

12 Szereplık Szövetségi Belügyminisztérium Szövetségi IT Koordinációs és Tanácsadó Iroda Automatizált Adatfeldolgozás Kooperációs Bizottság SAGA Projektcsoport (szövetségi, tartományi és települési adminisztrációk képviselıi) SAGA szakértıi csoport (állami, piaci és a tudományt képviselı tagok a BMI kinevezése alapján) Nyilvánosság A SAGA fejlesztésében érintettek Bundesministerium des Innern (BMI) Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik in der Bundesverwaltung im Bundesministerium des Innern (KBSt) Kooperationsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung (KoopA ADV) SAGA-Expertenkreis Fı szerepkörök a GIF fejlesztésében Felelıs kiadó GIF titkárság, fórum-üzemeltetı, véleményezı, szerzı, szerkesztı; szakmai vita javaslattétel tanácsadás, szakmai vita, javaslattétel javaslattétel, kérdések 3.1. A SAGA felépítése Kontextus A SAGA elsı fejezetei a beillesztik a dokumentumot a környezetébe és alapvetı leírással szolgálnak. Leírják a SAGA történetét. A fı célközönséget a német közigazgatás szervezeti, informatikai és e-kormányzati területen mőködı döntéshozóiban azonosítják. Ugyanakkor a szerzık felkérik a fejlesztıket arra, hogy a bemutatott szabványokkal le nem fedett követelményekre keressenek és ajánljanak megoldásokat. A SAGA kapcsán megfogalmazott alapvetı célok a következık: Interoperabilitás különbözı e-kormányzati alkalmazások együttmőködése az állampolgárok, a szövetségi kormányzati intézmények és partnereik közötti hatékony információáramlás érdekében. Újrafelhasználhatóság Azonos vagy hasonló elveken mőködı szolgáltatásnyújtás, illetve adatmodellek kialakítása a közigazgatás különbözı szintjein. Így a tartományi és a kommunális/helyi közigazgatási szerveknek lehetıségük van arra, hogy a BundOnline 2005 projekt eredményeit felhasználják, alkalmazzák. Nyitottság A hosszú távú alkalmazhatóság érdekében nyílt szabványok felhasználása az e- kormányzati rendszerekben. Költség és kockázatcsökkentés A piaci fejlemények alapján a biztosabb beruházást jelentı szabványok preferálása 14

13 Skálázhatóság Olyan megoldások alkalmazása, amelyek nem érzékenyek a tömeges, gyakori igénybevételre. A SAGA önmagára nézve két feladatot állapít meg: E-kormányzati normák, szabványok és architektúrák rögzítése, ezáltal a kompatibilitás, ill. interoperabilitás biztosítása. Folyamatok és adatok igazgatások közötti egységesítése Ennek támogatására a KBSt a honlapján e-kormányzati alkalmazások felépítéséhez használható szolgáltatás- és rendszerelemek (Einer-für-Alle-Angebote kb.: egy-mindenkiért ajánlások) leírását közli. Az e-kormányzati alkalmazások számára alapvetı elveket is megfogalmaz: Az e-kormányzati alkalmazások a kliens-oldalon ne másra, mint szokásos webböngészıkre támaszkodjanak. Tartózkodjanak olyan aktív tartalmaktól, amelyek a falhasználót a böngészıje biztonsági beállításainak leszállítására ösztönöznék vagy legalábbis használjanak aláírt és minıségbiztosított programokat. Az e-kormányzati alkalmazások ne helyezzenek olyan programrészeket vagy adatokat a felhasználó számítógépére, amelyek felett annak ne volna ellenırzése. Majd felsorolásra kerülnek a kapcsolódó dokumentumok (ld. fentebb). Már a második fejezet szól a SAGA alapjairól. A SAGA hatálya a szövetségi közigazgatásra terjed ki, valamint a szövetségi és az alacsonyabb (tartományi vagy települési) szintő hivatalok közötti kapcsolódási felületekre (interfészekre), amennyiben ezek G2C, G2B vagy G2G szolgáltatást támogatnak. Az e-kormányzati alkalmazások definíciója is olvasható: szövetségi szolgáltatást nyújtó, vagy aktívan támogató szoftverrendszer. A BMI javasolja az e-kormányzati alkalmazásokra vonatkozó csomagolt, vagy egyedi szoftverek közbeszerzési kiírása során a SAGA-kompatibilitás elıírását, de ennek joga a saját területükön mindenkor az egyes minisztériumok hatáskörében marad. A SAGA a különbözı nemzeti és nemzetközi meghatározások alapján egy saját, minimáldefiníciót alkotott a nyílt szabványokra. A SAGA egyik legsajátosabb és legolvasottabb alfejezete a szabványok osztályozásáról, életciklus szerinti besorolásáról szól. 15

14 Szabványok osztályozása és életciklusa SAGA-dokumentum SAGA-honlap (www.kbst.bund.de/saga-standards) [1] kötelezı [4] kizártak listája (korábban: feketelista) [2] javasolt [5] ideiglenesek listája (korábban: szürke lista) [3] megfigyelt [6] javaslatok listája (korábban: fehér lista) Új szabványok A harmadik fejezet az e-kormányzati alkalmazások architektúra-modelljét követve röviden leírja azt az öt nézıpontot, amely szerint a következıkben a SAGA a szabványokat katalogizálja, így: enterprise viewpoint E-kormányzati célok, szereplık, szerepek, keretfeltételek, szabályozás, irányelvek, interakciós formák; az egységes folyamatokat érintı célkitőzések leírása. information viewpoint Az egységes adatmodell definiálása; segítség a fejlesztıknek; adatstruktúra és szemantika. computational viewpoint Referencia-szoftverarchitektúra: rendszerelemek és interfészek, amelybıl konkrét e-kormányzati alkalmazások fejleszthetık; információ az építıelemek integrálásához. engineering viewpoint Hardver- és infrastruktúraelemek; IT-szolgáltatásmenedzsment, és az e- kormányzati számítóközpontokkal kapcsolatos követelmények leírása; a megosztott építıelemek felhasználásának bemutatása. technology viewpoint Egy biztonságosan mőködı IT-architektúra mőködtetéséhez szükséges szabványokat, alkalmazott technológiákat és módszereket rendszerezi. 16

15 Mőszaki tartalom A SAGA voltaképpeni fı részében fogalmak, koncepciók, és szabványok strukturált felsorolása következik öt fejezetben, a fenti szempontok szerinti csoportosításban. A dokumentumot három melléklet: irodalomjegyzék, a felsorolt szabványok betőrendes indexe és rövidítésjegyzék zárja. 17

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-3. kötet Az Informatikai Biztonság

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 29. SZÁMÚ AJÁNLÁSA Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 4 2. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS KIINDULÓ

Részletesebben

1. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében Európai Uniós országok

1. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében Európai Uniós országok 1. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében Európai Uniós országok 1. 1. Németország 1.1.1. A német szövetségi kormány infokommunikációs programja A német szövetségi kormány már Kohl kancellársága

Részletesebben

DOTPROJECT PROJEKTMENEDZSMENT SZOFTVER OKTATÁSI ANYAG

DOTPROJECT PROJEKTMENEDZSMENT SZOFTVER OKTATÁSI ANYAG DOTPROJECT PROJEKTMENEDZSMENT SZOFTVER OKTATÁSI ANYAG E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE CONF/PLE(2009)CODE1 A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE A dokumentumot a Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciájának 2009. október 1-i győlésén fogadták el 1 Tartalom

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" I. etap (TÁMOP 1.3.

TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként I. etap (TÁMOP 1.3. TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" I. etap (TÁMOP 1.3.1) I. Szolgáltatásfejlesztési komponens Nemzeti virtuális munkaerıpiac

Részletesebben

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Corvinno Technology Transfer Kft Copyright Hungarian edition Corvinno

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola Michelberger Pál Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése Doktori (PhD) értekezés Témavezetõ: Dr. Munk

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A PÉNZINTÉZETI KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére,

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A tanulmányt a Public Policy and Management Institute készítette, és nem tükrözi a Régiók Bizottságának hivatalos álláspontját. Az Európai Unióról és a Régiók Bizottságáról

Részletesebben

Az egészségügyi információs rendszerek követelményei

Az egészségügyi információs rendszerek követelményei Az egészségügyi információs rendszerek követelményei (verzió: 9.0) Összeállította: a GYEMSZI szakértői munkacsoportja 2011. november Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető... 1 1 Előszó... 1 Általános

Részletesebben

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés és kultúraváltás MAGYAR ORSZÁGJELENTÉS 1998-2008 Készítette az a BME Információs Társadalom- és

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT)

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

5.1. A sorokban álló állítások az oszlopokkal adott kategóriák melyikére jellemzıek? Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment.

5.1. A sorokban álló állítások az oszlopokkal adott kategóriák melyikére jellemzıek? Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. 5.1. A sorokban álló állítások az oszlopokkal adott kategóriák melyikére jellemzıek? 1. Célja a szervezetnél lévı szoftverek által nyújtott szolgáltatások áttekinthetıségének, mérhetıségének és összhangjának

Részletesebben

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 G S 1 M a g y a r o r s z á g ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 GS1 Hungary 2009 Tartalom Elnöki köszöntő A vezérigazgató összefoglalója Az operatív igazgató összefoglalója A GS1 MAGyArorSzáGról röviden

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS SZERVEZET ÉS MŐKÖDÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS SZERVEZET ÉS MŐKÖDÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe I. AZ EU ADATVÉDELMI JOGÁNAK TELJES KÖRŐ REFORMJA People get ready it's time to wake up, tear

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben