Az e-közigazgatás releváns ismereteinek, nemzetközi gyakorlatának és megoldásainak győjtése NÉMETORSZÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az e-közigazgatás releváns ismereteinek, nemzetközi gyakorlatának és megoldásainak győjtése NÉMETORSZÁG"

Átírás

1 Az e-közigazgatás releváns ismereteinek, nemzetközi gyakorlatának és megoldásainak győjtése NÉMETORSZÁG Verzió száma: V1 Kiadás dátuma: május 29. Azonosító: EKK_ekozig_nemzetkozi_gyak_DE_080529_V1 3

2 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának részeként készült. A dokumentum elkészítésében részt vett: 4

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés E-kormányzati kézikönyv (E-Government-Handbuch) A Kézikönyv fejezetei: A keretrendszer kiegészítı dokumentumai SIGA (Sichere Integration von E-Government-Anwendungen) E-kormányzati Alkalmazások Biztonságos Integrációja IT-Grundschutz-Kataloge und Standards Alapvetı IT-biztonsági katalógus és szabványok BITV (Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung) Szabályozás az informatikai akadálymentesítésrıl V-Modell XT IT Infrastructure Library ITIL UfAB (Unterlage für die Ausschreibung und Bewertung von IT-Leistungen) ITteljesítmények közbeszerzési kiírásának és értékelésének kézikönyve Migrationsleitfaden Migrációs útmutató DOMEA-Konzept SAGA (Standards und Architekturen für E-Government-Anwendungen) Szabványok és Architektúrák E-kormányzati Alkalmazásokhoz A SAGA felépítése Kontextus Mőszaki tartalom

4 6

5 1. Bevezetés A német elektronikus közigazgatás fejlesztését és üzemeltetését szolgáló technikai, szemantikai, IT biztonsági, alkalmazásfejlesztés módszertani, valamint projekt-menedzselési és monitoringra vonatkozó elıírások, szabványok és követelmények legtöbbje a jelenleg negyedik verziójú SAGA címő dokumentumban föllelhetı. A SAGA és az általa is hivatkozott, német szövetségi e-kormányzati keretek szempontjából releváns dokumentumok többsége a Belügyminisztériumban (BMI; Bundesministerium des Innern) mőködı KBSt (Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik in der Bundesverwaltung kb.: Szövetségi IT Koordinációs és Tanácsadó Iroda) gondozásában, rendszeres frissítések során jelenik meg. Fontos, hogy ezek a források egy nagyobb stratégiai keretbe ágyazódnak. A keretrendszer szempontból fontosak feltérképezéséhez megfelelı kiindulási pont az E-kormányzati kézikönyv. Elıször ez kerül bemutatásra, majd a további fejezetekben ennek fontosabb elemei, végül pedig a SAGA E-kormányzati kézikönyv (E-Government-Handbuch) Az E-kormányzati kézikönyv egy moduláris felépítéső dokumentumgyőjtemény, mely elérhetı online és cserélhetı lapokkal, kb oldalas könyvként is. Az 1991-ben létrehozott, a Szövetségi Belügyminisztériumnak alárendelt BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Szövetségi Informatikai Biztonsági Hivatal) szerkeszti 1. A dokumentum célja a szövetségi e-kormányzati kezdeményezések (mint pl. a 2005-ben lezárult BundOnline 2005), illetve a tartományi és helyi hivatalok ilyen törekvéseinek a támogatása. Célcsoportja nagyobbrészt az e-kormányzat alakítói köre (minden közigazgatási szinten), kisebb részben a felhasználók. Célja az, hogy a fejlesztésekhez önképzési tananyagot, a tanácsadáshoz pedig alapanyagot biztosítson; ugyanakkor az e-kormányzatban hasznosítható kereskedelmi megoldások szabványosításához is javaslatokat, iránymutatást kíván adni. A kézikönyv megállapításai néhány kivételtıl eltekintve csak ajánlások. Ilyen kivétel a 2003 februárjában fölvett fejezet, az interoperabilitásról szóló SAGA, mely a Kézikönyv leginkább kötelezı érvényő eleme. 1 7

6 A Kézikönyv fejezetei: I. Elıszó Különbözı célcsoportok érdeklıdésének felkeltése, tanácsok az elsı lépésekhez az e kormányzat felé vezetı úton. II. Alapok Alapfogalmak definíciója; az e kormányzat gyakorlatában fontos (pl. az adatvédelemrıl szóló) jogszabályi keretek összefoglalása. III. Roadmap Elemi iránymutatás projektvezetıknek az e kormányzás, az online szolgáltatások bevezetéséhez valamely hivatalban. IV. Súlyponti témák a Roadmap-hez A) Követelmények és minıségbiztosítás Megfelelés az ügyféligényeknek és a jogszabályi elvárásoknak. Adatvédelem és adatbiztonság. Mely szolgáltatásokat kell, ill. lehetséges online csatornán nyújtani? Minıségi elvárások az ügyfélbarát és biztonságos internetes megjelenéshez. (Ld. még: BITV) B) IT és IT-biztonság Az informatikai rendszerek e-kormányzati célú strukturálásának biztonsági megoldásai, titkosítás, authentikáció. (Ld. még: SIGA) V. Specifikációk és megoldások A) Szabványok és specifikációk Szabványok és Architektúrák E-kormányzati Alkalmazásokhoz (SAGA) B) Útmutatók Útmutatók egy internetes ügyintézési platform felállításához. C) Platformok Szövetségi e-kormányzati platformok (pl.: Informationsverbund Berlin-Bonn IVBB) mint megosztott erıforrások bemutatása. D) Gyakorlati példák Legjobb gyakorlatok, fıleg a stratégiakészítés, valamint a folyamatelemzés és -szervezés terén. VI. Segédeszközök Hasznos, többnyire ingyenesen hozzáférhetı segédeszközök és tanulmányok. VI/1. E-kormányzati glosszárium VI/2. Toolkitek (Ld. még: IT-Grundschutz-Kataloge und -Standards; V-Modell XT; DOMEA-Konzept) VI/3. Válogatott tanulmányok 8

7 VI/4. Információk a Virtuális Szövetségi Kézbesítırıl (Virtuelle Poststelle des Bundes VPS) Az e-közigazgatási kommunikáció minısített elektronikus aláírásra támaszkodó, adat- és jogbiztonságot nyújtó megoldása. 2. A keretrendszer kiegészítı dokumentumai 2.1. SIGA (Sichere Integration von E-Government-Anwendungen) E-kormányzati Alkalmazások Biztonságos Integrációja A BSI tanulmánya 2, mely a SAGA-ban felmutatott technológiákat az üzleti logika szintjén tárgyalva rámutat olyan összefüggésekre, amelyekkel a kormányzati IT-szakértık és döntéshozók munkáját támogatja. Arra az alapvetı felismerésre támaszkodik, hogy az e-kormányzat kihívásaira adott gyors és olcsó válaszok olykor látszatmegoldásokhoz vezetnek, pl. hiába jut az állampolgár e- ügyintézési lehetıséghez, a háttérirodában a folyamat visszakerül hagyományos hordozókra, így végeredményben a hivatal nem használja ki a modern IKT-ban rejlı lehetıségeket. A SIGA által ajánlott megoldások a middleware alapú (MOM, SOA, ill. Buszarchitektúrákat követı) Enterprise-Application-Integration (EAI) filozófiába illeszkednek IT-Grundschutz-Kataloge und Standards Alapvetı IT-biztonsági katalógus és szabványok Törekvése szerint a BSI a normál biztonsági igényő, tipikus IT-rendszerek szabványos, biztonsági célú (szervezeti, személyi, infrastrukturális és technikai) intézkedéseire ad ajánlásokat 3. Ezzel ugyanakkor a magasabb biztonsági elvárásokat támasztó IT-rendszerek és alkalmazások ilyen intézkedései meghatározását is megalapozza. A Szabványok és a Katalógus a SAGA-ban "kötelezı" minısítéssel szerepelnek. A Katalógus 4 három témakör (építıelemek, veszélyforrások és intézkedések) szerint tartalmaz definíciókat, bıvebb leírásokat és eljárásrendeket, számos kereszthivatkozással. A Szabványok 5 a következık: németül: angolul: 9

8 BSI-Standard 100-1: IT-biztonság kezelı rendszerek (Managementsysteme für Informationssicherheit / Information Security Management Systems ISMS), BSI-Standard 100-2: IT-biztonsági eljárások (Grundschutz-Vorgehensweise) BSI-Standard 100-3: IT-biztonsági kockázat-elemzés (Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz) 2.3. BITV (Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung) Szabályozás az informatikai akadálymentesítésrıl A fogyatékkal élık felzárkóztatásáról szóló, 2002-ben hatályba lépı törvény 11. -a az információs technológia akadálymentesítésérıl rendelkezik 6. A SAGA erre is hivatkozik és "kötelezı" szabványként definiálja a webes megjelenítés területén V-Modell XT A (Vorgehensmodell vagy) V-Modell XT eredete 1991-ig nyúlik vissza, amikor még a Szövetségi Védelmi Minisztérium szoftverfejlesztési szabályait tartalmazta. Mára a szövetségi közigazgatás minden területén kötelezıen használandó eljárásmodell a hivatalok ITrendszereinek fejlesztéséhez. A projektek teljes életciklusához útmutatót ad, így a stratégiai tervezéshez és a megvalósításhoz; a projektmenedzsmenthez, a projekttagok felelısségének kijelöléséhez; szakaszonként az elvárható eredmények meghatározásához és ezáltal a tényleges eredmények kiértékeléséhez. Megalapozza az IT szerzıdéseket, a munka szervezését és a kommunikációt. A V-Modell XT termék egy telepíthetı, Java alapú segédeszköz, mely folyamatos továbbfejlesztés alatt áll; jelenleg Apache License, Version 2.0 feltételekkel az verzió elérhetı 7. A termékhez egy több mint 700 oldal terjedelmő dokumentáció tartozik, mely külön is letölthetı német és angol nyelven

9 A V-Modell XT dokumentáció felépítése 2.5. IT Infrastructure Library ITIL Elismerve a jó gyakorlatokon alapuló "IT Infrastructure Library" (ITIL) de-facto szabvánnyá válását az IT-folyamatok hatékony és megbízható menedzselésében, a KBSt már számos kiadványával támogatta a felhasználását. 8 Az ITIL és IT-folyamatszabványok c. tanulmány 9 arra hívja fel a figyelmet, hogy az ITIL az IT-alkalmazások életciklusán átívelı horizontális szempontot jelent, így számos egyéb szabvánnyal szinergiába kerül (az IT-beszerzéseket szabályozó UfAB; a fejlesztési projektekre alkalmazott V-Modell XT; a biztonságról szóló ISO 20000, ISO és a BSI IT-biztonsági szabványai; az integrált IT-management terén a nemzetközi COBIT und standards fuer it prozesse.html nnn=true 11

10 keretrendszer; a folyamatok érettségének mérésére szolgáló CMM: Capability Maturity Model) Az ITIL 2.0 verzióját a SAGA is meghivatkozza (7. fejezet), és az újabb kiadásban a legfrissebb, 3.0 feldolgozását is tervezik UfAB (Unterlage für die Ausschreibung und Bewertung von IT-Leistungen) IT-teljesítmények közbeszerzési kiírásának és értékelésének kézikönyve A dokumentum elsı változata 1982-ben jelent meg, a legutóbbi változatát (UfAB IV, v1.0) a KBSt adta ki 2006 novemberében 10. Az UfAB a mindenkori hatályos nemzeti és uniós jogszabályokhoz alkalmazkodva ajánlásokat fogalmaz meg a közigazgatási szervek részére IT beszerzéseik megkönnyítése, valamint egy objektív, egységes és ezért költségkímélı ajánlatértékelési módszertan érdekében. A mai változat kitér pl. a 2004/17 és a 2004/18 EK Irányelvekbıl fakadó követelményekre. A dokumentáció mellett MS Excel formátumban egy példaszámítás is letölthetı Migrationsleitfaden Migrációs útmutató Az Útmutató 11 gazdaságossági, stratégiai és részletes mőszaki jellegő döntéstámogatást nyújt tervezett vagy folyamatban lévı informatikai migrációkhoz. Fıként a nyílt forráskódú szoftverekre való áttérést tárgyalja, s kisebb részben a kereskedelmi termékek közötti váltást. A márciusában megjelent legújabb, 2.1 verziója a WiBe dokumentumra alapozva a migrációs alternatívák hivatalra szabott gazdaságossági elemzését teszi lehetıvé DOMEA-Konzept A DOMEA 13 a "Dokumentenmanagement und elektronische Archivierung im IT-gestützten Geschäftsgang", azaz "Dokumentumkezelés és elektronikus archiválás az IT-támogatású eljárásokban" rövidítése, és az elektronikus ügymenet bevezetésére irányul. A Koncepció célja az, hogy a hivatalos dokumentumok a folyamatok egészében elektronikus formában 10 u Recht/Ufab/ufab node.html nnn=true Wirtschaftlichkeitsberechnung für IT-Projekte Az IT projektek költséghatékonyságának értékelése;

11 közlekedjenek, kerüljenek feldolgozásra, megfelelve a jogi és funkcionális követelményeknek évi publikálása óta a DOMEA szabvánnyá vált a szövetségi, tartományi és települési hatóságok számára, és nagyban segít orientálni a kormányzati piacon tevékenykedı megoldásszállítókat. A dokumentum egy szervezeti koncepciót tartalmaz és egy ebbıl adódó, ezt technikai nyelvre lefordító követelménykatalógust. Ebben alkalmazkodik a SAGA szabványaihoz (s az elektronikus ügykezelı rendszerek terén tovább specifikálja azokat), de ugyanakkor annak frissítését is orientálja. 3. SAGA (Standards und Architekturen für E-Government- Anwendungen) Szabványok és Architektúrák E-kormányzati Alkalmazásokhoz A SAGA a nemzeti interoperabilitási keretrendszerek (GIF, vagy e-gif: e-government Interoperability Framework) sorába illeszkedı német megoldás. Nemcsak a szövetségi kormány által elfogadott dokumentum, hanem a szövetségi, a tartományi és a helyi közigazgatási szint által egyidejőleg akceptált szabványkatalógus. A különbözı közigazgatási intézmények IT-fejlesztések terén felelıs szervezetei számára gyakorlat-orientált segédletként, kézikönyvként is használható, amelybıl egyértelmően kiderül, hogy mely szabványok kötelezıek, melyek az ajánlottak, és melyek az egyértelmően elvetendıek. A SAGA tehát definiálja a szükséges szabványokat, a formátumokat és a specifikációkat, szabályozza a rendszerek közötti konformitást, és ennek megfelelıen elıírja a szükséges technológiai fejlesztés irányát. A SAGA nyitott, mindenki számára nyomon követhetı rendszer. Példamutató két online megoldás, egyrészt a bármely regisztrált internetezı számára nyitott vitafórum 14, másrészt a SAGA (hivatali) felhasználói által kitölthetı őrlap. A KBSt mindkét fajta inputról rendszeresen beszámol, közölve minden beérkezett javaslatot, az elfogadás vagy elutasítás tényét, valamint ennek indoklását. Az elektronikus közigazgatás programja keretében a német állam arra törekszik, a közigazgatási szervezetek feladatait a magánszolgáltatókra jellemzı módon lássa el. Ez egyben azt is jelenti, hogy a közigazgatási szolgáltatások fogalmát újradefiniálja, és minıségileg magasabb színvonalú, fogyasztóbarát szolgáltatásokat kíván a civil lakosság, a tudományos, illetve a gazdálkodó szféra számára elérhetıvé tenni

12 Szereplık Szövetségi Belügyminisztérium Szövetségi IT Koordinációs és Tanácsadó Iroda Automatizált Adatfeldolgozás Kooperációs Bizottság SAGA Projektcsoport (szövetségi, tartományi és települési adminisztrációk képviselıi) SAGA szakértıi csoport (állami, piaci és a tudományt képviselı tagok a BMI kinevezése alapján) Nyilvánosság A SAGA fejlesztésében érintettek Bundesministerium des Innern (BMI) Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik in der Bundesverwaltung im Bundesministerium des Innern (KBSt) Kooperationsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung (KoopA ADV) SAGA-Expertenkreis Fı szerepkörök a GIF fejlesztésében Felelıs kiadó GIF titkárság, fórum-üzemeltetı, véleményezı, szerzı, szerkesztı; szakmai vita javaslattétel tanácsadás, szakmai vita, javaslattétel javaslattétel, kérdések 3.1. A SAGA felépítése Kontextus A SAGA elsı fejezetei a beillesztik a dokumentumot a környezetébe és alapvetı leírással szolgálnak. Leírják a SAGA történetét. A fı célközönséget a német közigazgatás szervezeti, informatikai és e-kormányzati területen mőködı döntéshozóiban azonosítják. Ugyanakkor a szerzık felkérik a fejlesztıket arra, hogy a bemutatott szabványokkal le nem fedett követelményekre keressenek és ajánljanak megoldásokat. A SAGA kapcsán megfogalmazott alapvetı célok a következık: Interoperabilitás különbözı e-kormányzati alkalmazások együttmőködése az állampolgárok, a szövetségi kormányzati intézmények és partnereik közötti hatékony információáramlás érdekében. Újrafelhasználhatóság Azonos vagy hasonló elveken mőködı szolgáltatásnyújtás, illetve adatmodellek kialakítása a közigazgatás különbözı szintjein. Így a tartományi és a kommunális/helyi közigazgatási szerveknek lehetıségük van arra, hogy a BundOnline 2005 projekt eredményeit felhasználják, alkalmazzák. Nyitottság A hosszú távú alkalmazhatóság érdekében nyílt szabványok felhasználása az e- kormányzati rendszerekben. Költség és kockázatcsökkentés A piaci fejlemények alapján a biztosabb beruházást jelentı szabványok preferálása 14

13 Skálázhatóság Olyan megoldások alkalmazása, amelyek nem érzékenyek a tömeges, gyakori igénybevételre. A SAGA önmagára nézve két feladatot állapít meg: E-kormányzati normák, szabványok és architektúrák rögzítése, ezáltal a kompatibilitás, ill. interoperabilitás biztosítása. Folyamatok és adatok igazgatások közötti egységesítése Ennek támogatására a KBSt a honlapján e-kormányzati alkalmazások felépítéséhez használható szolgáltatás- és rendszerelemek (Einer-für-Alle-Angebote kb.: egy-mindenkiért ajánlások) leírását közli. Az e-kormányzati alkalmazások számára alapvetı elveket is megfogalmaz: Az e-kormányzati alkalmazások a kliens-oldalon ne másra, mint szokásos webböngészıkre támaszkodjanak. Tartózkodjanak olyan aktív tartalmaktól, amelyek a falhasználót a böngészıje biztonsági beállításainak leszállítására ösztönöznék vagy legalábbis használjanak aláírt és minıségbiztosított programokat. Az e-kormányzati alkalmazások ne helyezzenek olyan programrészeket vagy adatokat a felhasználó számítógépére, amelyek felett annak ne volna ellenırzése. Majd felsorolásra kerülnek a kapcsolódó dokumentumok (ld. fentebb). Már a második fejezet szól a SAGA alapjairól. A SAGA hatálya a szövetségi közigazgatásra terjed ki, valamint a szövetségi és az alacsonyabb (tartományi vagy települési) szintő hivatalok közötti kapcsolódási felületekre (interfészekre), amennyiben ezek G2C, G2B vagy G2G szolgáltatást támogatnak. Az e-kormányzati alkalmazások definíciója is olvasható: szövetségi szolgáltatást nyújtó, vagy aktívan támogató szoftverrendszer. A BMI javasolja az e-kormányzati alkalmazásokra vonatkozó csomagolt, vagy egyedi szoftverek közbeszerzési kiírása során a SAGA-kompatibilitás elıírását, de ennek joga a saját területükön mindenkor az egyes minisztériumok hatáskörében marad. A SAGA a különbözı nemzeti és nemzetközi meghatározások alapján egy saját, minimáldefiníciót alkotott a nyílt szabványokra. A SAGA egyik legsajátosabb és legolvasottabb alfejezete a szabványok osztályozásáról, életciklus szerinti besorolásáról szól. 15

14 Szabványok osztályozása és életciklusa SAGA-dokumentum SAGA-honlap (www.kbst.bund.de/saga-standards) [1] kötelezı [4] kizártak listája (korábban: feketelista) [2] javasolt [5] ideiglenesek listája (korábban: szürke lista) [3] megfigyelt [6] javaslatok listája (korábban: fehér lista) Új szabványok A harmadik fejezet az e-kormányzati alkalmazások architektúra-modelljét követve röviden leírja azt az öt nézıpontot, amely szerint a következıkben a SAGA a szabványokat katalogizálja, így: enterprise viewpoint E-kormányzati célok, szereplık, szerepek, keretfeltételek, szabályozás, irányelvek, interakciós formák; az egységes folyamatokat érintı célkitőzések leírása. information viewpoint Az egységes adatmodell definiálása; segítség a fejlesztıknek; adatstruktúra és szemantika. computational viewpoint Referencia-szoftverarchitektúra: rendszerelemek és interfészek, amelybıl konkrét e-kormányzati alkalmazások fejleszthetık; információ az építıelemek integrálásához. engineering viewpoint Hardver- és infrastruktúraelemek; IT-szolgáltatásmenedzsment, és az e- kormányzati számítóközpontokkal kapcsolatos követelmények leírása; a megosztott építıelemek felhasználásának bemutatása. technology viewpoint Egy biztonságosan mőködı IT-architektúra mőködtetéséhez szükséges szabványokat, alkalmazott technológiákat és módszereket rendszerezi. 16

15 Mőszaki tartalom A SAGA voltaképpeni fı részében fogalmak, koncepciók, és szabványok strukturált felsorolása következik öt fejezetben, a fenti szempontok szerinti csoportosításban. A dokumentumot három melléklet: irodalomjegyzék, a felsorolt szabványok betőrendes indexe és rövidítésjegyzék zárja. 17

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában Zalán László osztályvezetı Informatikai Osztály 2013.06.10. 1/23 A hivatal informatikai hálózata 2013.06.10. 2/23 Forrás integrált

Részletesebben

SOA Start.... és összeáll, ami összetett

SOA Start.... és összeáll, ami összetett Start... és összeáll, ami összetett Start szolgáltatások A egy olyan IT-stratégia, mely a teljes vállalat mûködésére hatással van. A stratégia támogatására már több eszköz ESB, BPM, Registry is rendelkezésre

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Elektronikus számla a felhőből

Elektronikus számla a felhőből All rights reserved N-Ware Informatikai és Tanácsadó Kft. Elektronikus számla a felhőből Péter Zsolt N-Ware Kft. DOCUWORLD Elektronikus számlázás Konferencia 2012. január 26. Miről lesz szó? E-számla a

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi besorolású és a

Részletesebben

Hát én immár mit válasszak?

Hát én immár mit válasszak? Hát én immár mit válasszak? Az SQI szoftverminőséggel kapcsolatos kutatási projektjei Dr. Balla Katalin 2005.04.15. ~ A környezet ~ Az SQI kutatási-fejlesztési projektjei ~ TST ~ IKKK Miről lesz szó 2005.04.15.

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Informatikai projektmenedzsment

Informatikai projektmenedzsment Schwarczenberger Istvánné dr.: Informatikai projektmenedzsment Az informatikai projektek sikeres végrehajtásához megfelelı projektvezetési technikát kell alkalmaznunk, egyébként nem számíthatunk a határidık

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft.

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Tartalom Az ECOD bevezetésének költségei Források Pályázati lehetıségek Eredmények Az ECOD bevezetésének

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft.

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. Felhasználói kézikönyv az elektronikus adatszolgáltatáshoz viadatweb önkormányzati adatbanki rendszer viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Technikai feltételek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. VISZK Bt. Székesfehérvár. Felhasználói Kézikönyv

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. VISZK Bt. Székesfehérvár. Felhasználói Kézikönyv BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST TKR W.T.K.R. M.B.N. V2004. Pénztárgép Kezelı Rendszer VISZK Bt. Székesfehérvár Felhasználói Kézikönyv Bán József Kiadva : 2003. június 2006. szeptember

Részletesebben

Cégprofil publikus CÉGPROFIL 1

Cégprofil publikus CÉGPROFIL 1 CÉGPROFIL 1 BEMUTATKOZÁS A Molaris Kft-t magyar magánszemélyek alapították 2006-ban, jelenleg is 100%-ban magyar tulajdonban van. Cégünk legfontosabb célkitűzése, hogy kiemelkedő színvonalú szolgáltatásai

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

A G & G. MŐSZAKI FEJLESZTİ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. BEMUTATÓ ANYAGA. Budapest, 2008. április 15.

A G & G. MŐSZAKI FEJLESZTİ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. BEMUTATÓ ANYAGA. Budapest, 2008. április 15. A G & G MŐSZAKI FEJLESZTİ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. BEMUTATÓ ANYAGA Budapest, 2008. április 15. A G&G MŐSZAKI FEJLESZTİ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. Teljes termék és szolgáltatási körének összefoglalása A cég neve: G

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom A szoftver-folyamat Szoftver életciklus modellek Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 4. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 2. 2 A szoftver-folyamat Szoftver

Részletesebben

A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése

A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése InfoTIPP Rendszerház Kft. Költözzön Virtuális Irodába és levesszük válláról a terhet! Virtuális Iroda már 15.000 Ft/hó-tól (2 felhasználóval) Biztosan elég korszerő

Részletesebben

KvVM 2009. évi közbeszerzési terve

KvVM 2009. évi közbeszerzési terve 2009. évi közbeszerzési terve Sorszám A beszerzés Az eljárás fajtája A pénzügyi fedezet forrása A beszerzési elıirányzat (bruttó eft) Az eljárás megindításának tervezett ideje A szerzıdés teljesítésének

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája. CMC prezentáció 2010.02.08.

Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája. CMC prezentáció 2010.02.08. Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája CMC prezentáció 2010.02.08. A munka világa folyamatosan alakul Ha a távmunka és más atipikus formák jelentıségét helyesen akarjuk megítélni a régi iparágakban,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezető... 1. 2. Az információs rendszerek világa... 5. 3. Az információs rendszerek felépítése... 31

Tartalomjegyzék. 1. Bevezető... 1. 2. Az információs rendszerek világa... 5. 3. Az információs rendszerek felépítése... 31 1. Bevezető... 1 2. Az információs rendszerek világa... 5 2.1. Definíciók és alapfogalmak... 6 2.2. A vállalati alkalmazások közös tulajdonságai... 9 2.3. IT-megoldások bevezetése... 12 2.4. Az információs

Részletesebben

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata 2009.11.19. TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános rendelkezések... 3 1.1 A SZABÁLYOZÁS CÉLJA... 3 1.2 A DOKUMENTUM BESOROLÁSA... 3 1.3 KAPCSOLAT AZ ELECTOOL

Részletesebben

Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban

Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban Dr. Kárpáti József Főosztályvezető, KSH Tervezési főosztály Microsoft Szeminárium, 2007. március 21. E-mail: jozsef.karpati@ksh.hu Tel.:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(IV.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A sportról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés A rendszerfejlesztés életciklusa problémadefiniálás helyzetfeltárás megvalósítási tanulmány döntés a fejlesztésrıl ELEMZÉS IMPLEMENTÁCIÓ programtervezés

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

A Synergon szerepe a Loyalty projektben. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

A Synergon szerepe a Loyalty projektben. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. A Synergon szerepe a Loyalty projektben Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. A Synergon Retail Systems Kft. A Synergon 2007 ben alapította a Synergon Retail Systems Kft.

Részletesebben

A nyitott koordináció módszerének tapasztalatai Magyarországon és a régióban

A nyitott koordináció módszerének tapasztalatai Magyarországon és a régióban A nyitott koordináció módszerének tapasztalatai Magyarországon és a régióban Lannert Judit prezentációja Mőhelybeszélgetés 2009. február 19. Tempus Közalapítvány 1 A nyitott koordináció módszere A nyitott

Részletesebben

MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, 2008. szeptember 25 26.

MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, 2008. szeptember 25 26. DÉZSI ZSOLT A virtuális tanulási környezet alkalmazása a pénzügyırök képzésében a tapasztalatok bemutatása az Adobe Captivate multimédiás eszköz használatával Vám- és Pénzügyıri Iskola dezsi.zsolt@mail.vpop.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

MEGHÍVÓ. hely: PKI Konferenciaterem, Bp. VI. Andrássy út 3. I. em. időpont: 2008. február 18., hétfő, 17 30

MEGHÍVÓ. hely: PKI Konferenciaterem, Bp. VI. Andrássy út 3. I. em. időpont: 2008. február 18., hétfő, 17 30 MEGHÍVÓ A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Számítástechnikai Szakosztálya, a European Organisation for Quality MNB Informatikai Szakbizottsága, és az ISACA Magyar Fejezete közös rendezvényére

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı Mire jó az e-sepa? Turny Ákos igazgató OTP Bank Nyrt. EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı 1 Tartalom 1. Mit ad nekünk az EPC? 2. Az (e-mandate) 3. Az (e-payment) 4. Az (m-payment)

Részletesebben

TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS A KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉBEN

TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS A KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉBEN Mőhelymunka a Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztési célkitőzéseinek témájában szak- és felnıttképzési szakemberek számára Tempus Közalapítvány, Budapest-Szeged, 2014. június 17-18. TANULÁSI EREDMÉNY

Részletesebben

Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész

Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész Gaul Géza 2008 Széchenyi István Egyetem 1 Tartalom Bevezetés A csoportmunka természete A technikák áttekintése Üzenetkezelés Konferencia

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

SB-IT Kft. Bemutatkozás. SB-IT Kft. Budapest, 2008. The IT Solution Behind Your Business 1/8

SB-IT Kft. Bemutatkozás. SB-IT Kft. Budapest, 2008. The IT Solution Behind Your Business 1/8 SB-IT Kft. Bemutatkozás SB-IT Kft. Budapest, 2008 1/8 TARTALOMJEGYZÉK 1. Cégtörténet... 3 2. Partnereink, referenciák... 4 3. Alkalmazás-fejlesztési filozófiánk... 5 4. Üzletágak / Referenciák... 6 4.1.

Részletesebben

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1.

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1. 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Megtakarítás - Befektetés

Megtakarítás - Befektetés Megtakarítás - Befektetés Rövid leírás: ez a lecke a tanulókban a pénzügyi tervezés jelentıségének és fı lépéseinek a megértését kívánja elısegíteni. Szint: Általános iskola Cél: a tanulók ismerjék meg

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

(VOP-2.1.2-2008-0001)

(VOP-2.1.2-2008-0001) Környezeti szempontok a 2007-2013-as Operatív Programok félidei értékelésében Az értékelések az Európai Unió támogatásával készültek el. (VOP-2.1.2-2008-0001) Félidei értékelések Valamennyi operatív program

Részletesebben

Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás

Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás 2011 November 8. New York Palota Hotel Boscolo Budapest Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás Sárecz Lajos, Vezető tanácsadó Oracle Hungary Átfogó felhő üzemeltetés

Részletesebben

SOA. Szolgáltatás Orientált Architektúra. Jelen és jövı. Várkonyi László IT Architect, IBM SWG. Software. SOA on your terms and our expertise

SOA. Szolgáltatás Orientált Architektúra. Jelen és jövı. Várkonyi László IT Architect, IBM SWG. Software. SOA on your terms and our expertise SOA Szolgáltatás Orientált Architektúra Jelen és jövı Várkonyi László IT Architect, IBM SWG SOA on your terms and our expertise 2005 IBM Corporation 2008-ig a vállalatok több, mint 60%-a a SOA elvei szerint

Részletesebben

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment http://vigzoltan.hu 1. elıadás A számítógépes információ rendszerk tudománya, amely tartalmazza az alábbiakat: Elméleti összefüggések Szemlélet Módszertant a tervezéshez, fejlesztéshez üzemeltetéshez Tartalmazza

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Tanirodai ismeretek I., II. Készítette: Rétfalvi Imre Semegi Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Tanirodai ismeretek I., II. Készítette: Rétfalvi Imre Semegi Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Tanirodai ismeretek I., II. Készítette: Rétfalvi Imre

Részletesebben

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás Keretszerzıdés Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás (jóváhagyta a Bizottság 2008 június 17-én) 1. Bevezetés A COTANCE

Részletesebben

Rövid összefoglalás a projektrıl:

Rövid összefoglalás a projektrıl: Rövid összefoglalás a projektrıl: B.-A.-Z. megye könyvtárainak konzorciumban megvalósuló fejlesztése, melynek eredményeként bıvülnek a szolgáltatások és széles kör számára elérhetıvé válnak. Egységes,

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása. Nick Gábor András 2009. szeptember 10.

Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása. Nick Gábor András 2009. szeptember 10. Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása Nick Gábor András 2009. szeptember 10. A Generali-Providencia Magyarországon 1831: A Generali Magyarország első biztosítója 1946: Vállalatok államosítása 1989:

Részletesebben

A DocuBase önkormányzati programrendszer

A DocuBase önkormányzati programrendszer A DocuBase önkormányzati programrendszer RÖVID ISMERTETİ Milyen céllal készült a DocuBase? A DocuBase az önkormányzat testületének, illetve bizottságainak munkájához szükséges dokumentumokat nyilvántartó,

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett. megfelel

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett. megfelel TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 9/2005. (VII.21.) IHM rendelet alapján, mint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium IKF/19519-2/2012/NFM

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás 2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás 1 2009.10.02. EMIR bemutatása Egységes Monitoring Információs Rendszer Egyes pályázatok írása Pályázati projektek menedzselésének nyomon

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS

V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Sárospatak Város Önkormányzat (3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44.) képviseletében Aros János polgármester mint Megbízó, másrészrıl az ATALA

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben. Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH. Áttekintés

Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben. Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH. Áttekintés Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH Áttekintés Jogszabályi környezet Elvek érvényesítése a fejlesztésekben Végrehajtás

Részletesebben

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens IKT trendek A konvergencia következményei Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája (szolgáltatási

Részletesebben

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı Szoftver- és szolgáltatásexport Vityi Péter IVSZ szakértı Helyzetértékelés IVSZ felmérés 2012 október: 200 vállalat nemcsak IVSZ tagok Szoftver- és szolgáltatás export gazdasági helyzet Volumen: 180Mrd

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E Lİ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Intézkedési terv készítése a gazdálkodás hatékonyságának javítására Tisztelt Képviselı-testület! Az Állami Számvevıszék

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 01.-tıl A szabályzat hatálybalépésével egyidejőleg, a 2009. 04. 01.-i Közbeszerzési szabályzat a 2010. 01. 01.-i Közbeszerzési szabályzat 1. sz. kiegészítése

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl ISSAI 10 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Mexikói Nyilatkozat a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben