Webműfajok az egészségügyi honlapokon Szántóné Csongor Alexandra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Webműfajok az egészségügyi honlapokon Szántóné Csongor Alexandra"

Átírás

1 Webműfajok az egészségügyi honlapokon Szántóné Csongor Alexandra 1. Bevezetés A honlapok, ezen belül a digitális vagy webműfajok kutatása külföldön és Magyarországon is dinamikusan fejlődik az alkalmazott nyelvészek körében. Az egészség témaköre az egyik leggyakoribb keresési cél a világhálón. A tanulmány tárgya a jellemző webműfajok kategorizálása a magyar nyelvű, egészséggel kapcsolatos weboldalakból szakértői mintavétellel összeállított korpusz alapján. Az egészségügyi honlapokkal kapcsolatos kutatások elsősorban az információ minőségét, megbízhatóságát, használhatóságát vizsgálják. Jelen kutatás az 50 egészségügyi tartalmú weboldal műfajtani besorolására tesz kísérletet. A műfaj fogalmának nyelvészeti meghatározása jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt évben. Az elemzés a műfaj fogalmát a Swales által definiált értelemben használja, mivel a netnyelvészeti megközelítések a szöveg konkrét megvalósulási formáját tekintik kiindulópontnak (Háhn 2010). A digitális szövegek esetén a webműfaj meghatározása, a szövegek műfaji azonosítása összetett feladat. 2. Netnyelvészet Az internet megjelenése, illetve világszintű elterjedése magával vonta egy új nyelvészeti kutatási terület megjelenését is az elmúlt 20 évben. A netnyelvészeti kutatások területe rendkívül széleskörű, és napjainkban újabb és újabb szempontokkal egészül ki, mivel a változások rendkívül gyorsak. Ide sorolhatók többek között a kommunikációelméleti, nyelvfilozófiai és szociolingvisztikai megközelítések. A nyelvészeti módszertani és empirikus kutatások elsődleges célja az új kommunikációs formák és nyelvhasználati sajátosságok vizsgálata. Az internetes kommunikációs műfajok összetettek, folyamatos változás jellemzi őket. A műfajok fedik egymást, átalakulnak, fejlődnek. A honlapok, illetve weboldalak kutatása a nyelvészeti szempontból kevésbé feltárt területekhez tartozik, a honlapokkal kapcsolatos kutatások a műfajelméleti megközelítések elterjedésével kerültek középpontba. A honlapok jellemző eleme a multimedialitás: a kép, a hang és az animáció a szöveg részévé válik. A műfaj, alapjellemzője a hipertextualitás, a különböző szövegek hiperhivatkozásokkal kapcsolódnak össze. A szöveg nem lineáris, hanem elágazásos algoritmus szerint szerveződik. Az olvasó választhat, hogy milyen irányban halad tovább. Így a szöveg befogadása a nem lineáris szerkezet miatt eltér a hagyományostól. 377

2 2.1 Web műfajok kutatása A műfaj fogalma új megvilágításba kerül a digitális térben. A hagyományos műfajokra az internetes kommunikáció hatással van. A netes műfajok komplexek, dinamikusan változnak, és kiaknázzák az új médium és a technika által kínált lehetőségeket (Shepherd, Watters 1998). Az 1990-es évektől előtérbe kerültek a világhálóval kapcsolatos műfajkutatások. A digitális műfajok elemzésével elsők között 1992-ben Yates és Orlikowski tanulmányában találkozhatunk. Az új kommunikációs médium megjelenése a hagyományos műfajok átalakulásához és új műfajok megjelenéséhez vezetett (Yates, Orlikowski 1992). A netes műfajok rendszerezését Shepherd és Watters alapozta meg 1998-ban. Az általuk kidolgozott modell két fő cyber- vagy kiberműfajt különböztet meg: meglévő (extant) műfajok, melyek más médiában már létező műfajok reprodukciói, illetve új (novel) műfajok, melyek az internetes médiában alakultak ki. Az új műfajokon belül spontán műfajok a honlapok (webhely nyitóoldala), a hotlist, vagy a FAQ s oldalak (Gyakran Ismételt Kérdések), melyek nem más médiában meglévő műfajokon alapulnak, hanem már az új digitális térben fejlődtek ki (Shepherd, Watters 1998). Crowston és Williams az Oxford English Dictionary definíciói alapján alkotott meg egy műfajrepertoárt a vizsgált weboldalakra vonatkozóan. Az internetes szövegek műfajtani csoportosításán felül, arra keresték a választ, hogy a szövegek miként adaptálódnak az új digitális környezethez (Crowston, Williams 2000). Roussinov és munkatársai az előző tanulmány műfajtipológiáját egészítették a felmérésükben részt vevő felhasználók által javasolt szövegtípusokkal (Roussinov et al. 2001). Jelen tanulmányban a webműfajok tipológiája Roussinov és társai tanulmányán alapul. Kutatásuk eredményeképpen egy web műfaj repertoárt állítottak össze a válaszadók és a kutatók közös megegyezése alapján. A leggyakoribb keresési célokkal kapcsolatban előforduló legrelevánsabb műfajokat azonosították (Roussinov et al. 2001). 3. Módszer és eredmények Az egészségüggyel kapcsolatos weboldalak műfaji vizsgálatának alapja egy 50 weboldalból álló korpusz. A korpusz kialakítása szakértői mintavétellel történt egy magyar webkatalógus (tematikusan összegyűjtött weboldalak elérhetőségi listája) segítségével. A szakértői, nemvalószínűségi mintaválasztás oka, hogy az alapsokaság egy kisebb részét lehet vizsgálni, az interneten elérhető weboldalak teljes populációját lehetetlen definiálni. Az adatgyűjtés ideje március. A legtöbb linkkel rendelkező kategóriákat az alternatív gyógyászat témakörét lefedő oldalak, az életmóddal és szolgáltatással, valamint a fogászattal kapcsolatos weblapok jellemezték a korpuszban. 378

3 Azonosított műfaj (a Roussinov és társai által javasolt műfajrepertoár alapján) 1. táblázat: Web műfajok a korpuszban A weboldalak száma a korpuszban szervezeti/üzleti honlap tematikus honlap termékismertető 9 18 ismeretterjesztő weboldal 3 6 link gyűjtemény 2 4 önsegítő oldal 2 4 blog 2 4 keresési találatok listája 2 4 fórum 1 2 cikk 1 2 személyes honlap 1 2 A weboldak aránya a korpuszban (%) Az eredmények alapján a leggyakoribb műfajok a korpuszban a szervezeti és üzleti honlapok, a tematikus honlapok, és a termékismertető weboldalak. E három webműfaj a teljes korpusz 72%-át teszi ki. Az 50 weboldalból az ismeretterjesztő weboldalak száma mindössze három, azonban a tematikus honlapok fő célja szintén az ismeretátadás, informálás egy bizonyos témával kapcsolatban. A linkgyűjtemények, önsegítő oldalak, blogok, illetve a keresési találatok listája a teljes korpusz 16%-át adják. További három műfajra mindössze egy-egy példát találunk: fórum, cikk, illetve személyes honlap. A Roussinov és társai által készített tanulmányban az egészség témakörhöz kapcsolódóan a leggyakrabban előforduló webműfajok a következők voltak: Gyakran Ismételt Kérdések, cikk, keresőlap, fórum, termékismertető, tematikus honlap, beszámoló, önsegítő oldal, illetve keresési találatok listája (Roussinov et al. 2001). A fentiek alapján a honlap jellemző műfaj a korpuszban. A honlap, mint egy webhely nyitóoldala új, önálló webműfajnak tekinthető, melyben a promóciós szövegek és az újság címlapjellegzetességei jelentős mértékben fellelhetők. Az elemzett, egészséggel kapcsolatos weboldalakon a promóciós és az ismeretterjesztő műfajok dominálnak, amelyek nem az orvosi-szakmai közönséghez szólnak. A weboldalakat több esetben a leíró és meggyőző kommunikáció együttesen jellemzi. A web műfajok sokszor nem homogének, egy oldal több műfajt is tartalmazhat. A weblapokon, illetve honlapokon- a webhelyek nyitóoldalain- számos esetben a különböző műfajok összekapcsolódnak. Erre példa, amikor egy tematikus weblapon további alműfajok is elkülöníthetők voltak, úgy, mint, hírlevél, cikk, Gyakran Ismételt Kérdések, szalaghirdetés stb. A különböző szövegek, kommunikatív célok egyszerre vannak jelen, melyeket szekciók választanak el egymástól. Az elemek nem mindig tartoznak össze, de együtt alkotják az egészet, még akkor 379

4 is, ha nincs lineáris előrehaladás (Santini 2007). A műfajok alkothatnak hierarchikus rendszert, amikor az alműfajok a fő műfajba beágyazva jelennek meg. Több esetben volt arra is példa a korpuszban, hogy a weblapok számos, egymástól független műfajt tartalmaztak. Ilyenkor a műfajok között nincs hierarchikus kapcsolat, együtt komplex műfaj- rendszert alkotnak. Ez a megközelítés összhangban van Santini modelljével, mely szerint a weblapok műfajtanilag két módon jellemezhetők. Egy weblap vagy hibrid műfajnak tekinthető, a weboldalon a különböző, egymástól eltérő műfajok egyszerre vannak jelen; vagy individualizált, vagyis a weblap műfaja nem azonosítható, nem illik bele egyetlen műfaj kategóriába sem (Santini 2007). A vizsgált korpuszban a weblapokon a műfajok számos esetben keverednek, egymásba ékelődnek, a fentiek alapján hibrid műfajt alkotnak. Nem azonosítható műfajra nem volt példa a korpuszban. 4. Következtetések A digitális médiában megjelenő kommunikációt és műfajokat az internet és az új technológiák által kínált lehetőségek új aspektusokkal egészítik ki. A weblapok, ezen belül a webműfajok elemzése fontos eleme az internetes nyelvhasználattal kapcsolatos kutatásoknak. A digitális műfajokkal kapcsolatos elemzések alapkérdése, hogy az interneten megjelenő szövegek különbeznek-e a hagyományos műfajoktól. A digitális műfajokon belül a weblapok osztályozására, kategorizálására tett kísérletek főként külföldi nyelvészek nevéhez fűződnek. Jelen tanulmány a magyarországi egészségügyi témájú weblapok műfajtani vizsgálatának egy lehetséges módját kísérelte meg bemutatni. Az 50 szövegből álló korpusz adatai tendenciákra világíthatnak rá, úgy, mint, bizonyos műfajok dominanciája az egészséggel kapcsolatos weboldalakon. A tanulmány rámutat a weblapok műfajtani azonosításának nehézségeire. A világhálón megjelenő szövegek egyetlen műfajba való besorolása nem mindig lehetséges, gyakran több műfaj keveredése, egymásba ágyazódása jellemzi a weblapokat. A különböző műfajok az interneten folyamatosan változnak, a világhálón a műfajok evolúciójának lehetünk szemtanúi. A korábbi hagyományos műfajok webes tulajdonságokkal egészülnek ki, átalakulnak, illetve teljesen új műfajok jelennek meg. Mivel napjainkban az internetnek jelentős szerepe van az információszerzés során, az egészséggel, betegséggel, életmóddal kapcsolatos döntéseinket egyre inkább befolyásolják a világhálón található információk. Az eredmények további kutatások alapjául is szolgálhatnak. A vizsgálódások célja lehet a weblapokon található szövegek főbb kommunikatív céljainak, retorikai szerkezetének, jellegzetes nyelvi eszközeinek feltárása. 380

5 Irodalom Crowston K., Williams M Reproduced and emergent genres of communication on the World-Wide Web. The Information Society. Vol. 16, No Háhn J Promóciós műfajok a digitális térben. A szponzorált szöveges link, a szalaghirdetés és az üzleti honlap nyelvészeti megközelítése. PhD-értekezés. PTE BTK. Roussinov D. et al Genre based navigation on the Web. In: Proceedings of the Thirty-fourth Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii. vol. II, Shepherd M.A., Watters C. R The evolution of cybergenres. In: Proceedings of the Thirty-First Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 98). Hawaii, vol. II, Santini M Characterizing Genres of Web Pages: Genre Hybridism and Individualization. 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'07). Elektronikusan publikált előadás. Letöltés ideje: augusztus 2. Yates J., Orlikowski W Genres of organizational communication: A structural approach to studying communications and media. Academy of Management Review. Vol

LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1

LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1 LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1 Összefoglalás A globalizálódó világban egyre nagyobb figyelem irányul az idegen nyelvek és a szaknyelvek ismeretére, valamint vizsgálatára, mind oktatói, mind

Részletesebben

Adatbázisok elmélete, tervezése, és egy gyakorlati alkalmazás a B2C elektronikus kereskedelemből

Adatbázisok elmélete, tervezése, és egy gyakorlati alkalmazás a B2C elektronikus kereskedelemből Adatbázisok elmélete, tervezése, és egy gyakorlati alkalmazás a B2C elektronikus kereskedelemből 1. Bevezetés, alapfogalmak Adatbázison köznapi értelemben valamely rendezett, valamilyen szisztéma szerint

Részletesebben

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS,

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Fischer Márta A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS KONTEXTUSRA Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezető:

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Online közösségek Egy jól működő fórum elemzésén keresztül Készítette: Szalóki Gabriella III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Konzulensek: dr. Boda István egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem)

Részletesebben

Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Atomok és bitek kora: Benchmarking: Bitek kora: Civil társadalom: Cselekvõhálózat: Deliberatív demokrácia:

Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Atomok és bitek kora: Benchmarking: Bitek kora: Civil társadalom: Cselekvõhálózat: Deliberatív demokrácia: Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Az új technológiák bevezetésére jellemzõ terjedési (diffúziós) mintát írja le: lassú indulás után meredek emelkedés, majd ismét lassú elõrehaladás következik. Az új

Részletesebben

Majó Zoltán. e-hrm: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága - the webolution of HR. D o k t o r i é r t e k e z é s t é z i s e i

Majó Zoltán. e-hrm: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága - the webolution of HR. D o k t o r i é r t e k e z é s t é z i s e i Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Majó Zoltán e-hrm: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága - the webolution of HR D o k t o r i é r

Részletesebben

FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC)

FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC) Országjelentés Szlovákia 2013 FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC) MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Elὄszó MI A PIAAC (Programme for the International Assessment

Részletesebben

MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS

MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA LINKKAPCSOLATOK FONTOSSÁGA A KERESŐOPTIMALIZÁLÁSBAN. A linképítés jelentős szerepe

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA LINKKAPCSOLATOK FONTOSSÁGA A KERESŐOPTIMALIZÁLÁSBAN. A linképítés jelentős szerepe MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA LINKKAPCSOLATOK FONTOSSÁGA A KERESŐOPTIMALIZÁLÁSBAN A linképítés jelentős szerepe Konzulens: Damjanovich Nebojsa Vendégoktató Ujfalusi Anna Nappali tagozat Kereskedelem

Részletesebben

Tudományos próbapálya

Tudományos próbapálya Tudományos próbapálya PEME VI. Ph.D. - konferencia 2013. március. 12. BUDAPEST Tudományos próbapálya című nemzetközi tudományos Ph.D. - konferencia előadásai (Budapest, 2013. március. 12.) Szerkesztette:

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. Zoltayné Paprika Zita: A stratégiai döntéshozatal módszertani kérdései. 1999.

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. Zoltayné Paprika Zita: A stratégiai döntéshozatal módszertani kérdései. 1999. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. Zoltayné Paprika Zita: A stratégiai döntéshozatal módszertani kérdései 1999. április 2 Tartalomjegyzék I. A VIZSGÁLANDÓ TÉMAKÖR 5 1. A témaválasztás

Részletesebben

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MAGATARTÁS-VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FELSŐVEZETŐK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI SZOKÁSAIRA

Részletesebben

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Belső konzulens neve, beosztása:

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

I. Bevezetés Jeffrey C. Taylor, TMP Worldwide online állásközvetítés

I. Bevezetés Jeffrey C. Taylor, TMP Worldwide online állásközvetítés Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. Bevezetés...2 II. Az állásközvetítõ piac résztvevõi, és az általuk alkalmazott módszerek...4 II.1. Állásközvetítõ szervezetek...4 II.2. A tanácsadó cégek alkalmazásának

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet és az ICCR Budapest Alapítvány által végzett kutatás zárótanulmányai Budapest, 2009 december 1 2 Tartalom I. A kutatásról... 5

Részletesebben

A kvantitatív és kvalitatív módszer

A kvantitatív és kvalitatív módszer Részlet a disszertációmból: Egy internetes honlap, az iwiw szegedi felhasználóinak szociolingvisztikai vizsgálata, különös tekintettel a nemre és a korra 2007 PTE Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program

Részletesebben

Az üzleti információs rendszerek használatának jellemzői a magyarországi és bosznia-hercegovinai kis- és középvállalkozások körében

Az üzleti információs rendszerek használatának jellemzői a magyarországi és bosznia-hercegovinai kis- és középvállalkozások körében Az üzleti információs rendszerek használatának jellemzői a magyarországi és bosznia-hercegovinai kis- és középvállalkozások körében SASVÁRI Péter Miskolci Egyetem, Miskolc sasvari.peter@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer Dr. Móré Mariann PhD Megjelent: Kovácsné Bakosi Éva (szerk.2010) Társadalomtudományi tanulmányok III. DEGYFK 2010 ISBN 978-963-7292-35-4

Részletesebben

A tudomány szolgálatában

A tudomány szolgálatában A tudomány szolgálatában PEME IX. Ph.D. - Konferencia 014. október. 9. BUDAPEST A Tudomány szolgálatában című IX.. Ph.D. - Konferencia előadásai (Budapest, 014. október. 9.) I. Kötet Szerkesztette: Dr.

Részletesebben

Móricz Péter. Élenjáró magyarországi internetes vállalkozások fejlődése az üzleti modell nézőpontjából

Móricz Péter. Élenjáró magyarországi internetes vállalkozások fejlődése az üzleti modell nézőpontjából Móricz Péter Élenjáró magyarországi internetes vállalkozások fejlődése az üzleti modell nézőpontjából Vezetéstudományi Intézet Témavezető: Dr. Drótos György Móricz Péter, 2009 Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba Ozsváth Károly, Ács Pongrác Bevezetés a sporttudományos kutatásba 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 7 2. A tudományos kutatás alapfogalmai... 8 2.1. Tudomány és kutatás...8 2.1.1. A kutatás szintjei...

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

korlátai a kkv szektorban 1

korlátai a kkv szektorban 1 Ferincz Adrienn A kutatási és fejlesztési tevékenység lehetőségei és korlátai a kkv szektorban 1 Kutatási módszertan és a vizsgált esetek bemutatása Vezetéstudományi Intézet Vezetés és Stratégia Tanszék

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

Az egészségügyi rendszerek tipológiája

Az egészségügyi rendszerek tipológiája Az egészségügyi rendszerek tipológiája Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2014. június 1 Az egészségügyi rendszerek fogalma Az egészségügyi

Részletesebben

Triple Helix kapcsolatok a tudásmenedzsment szemszögéből

Triple Helix kapcsolatok a tudásmenedzsment szemszögéből Buzás N. (szerk.) 2005: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress, Szeged, 293-311. o. Triple Helix kapcsolatok a tudásmenedzsment szemszögéből

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Doktori (PhD) értekezés Szépvölgyi Ákos Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Debrecen, 2007. NYILATKOZATOK Ezen értekezést a Debreceni Egyetem

Részletesebben