Internetes Kommunikáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Internetes Kommunikáció"

Átírás

1 Internetes Kommunikáció Fráter Éva Gabriella Informatikus könyvtáros 2. évf.

2 A telefon, a rádió, a televízió, az internet és a mobiltelefon mára már természetes, minden nap használatos eszközökké váltak. Bizonyára mindannyian belátjuk, hogy a kommunikációs eszközök fejlıdése hatással van az élet fontosabb területeire, így a kultúrára, a gazdaságra és ezáltal az egész társadalomra, de mivel igen gyakran használjuk ıket, nem feltétlenül vesszük észre, hogy ezek a valaha forradalminak számító újdonságok mennyire és miben befolyásolnak minket mindennapjainkban. A másodlagos szóbeliség Az ember az írás feltalálása elıtt hangokkal, rajzokkal, látható jelekkel (füstjelzések, öltözködés, tánc) kommunikált, ezt a korszakot a kommunikációtörténet kutatói az elsıdleges szóbeliség korszakának nevezik, mert a kommunikáció elsısorban szóbeli kommunikáció volt. A tanulás (tehát a hagyományok átadása) szóbeli rögzítés útján történt. Ez a kor az írás feltalálásával és elterjedésével véget ért, a kultúrák lassan áttértek az írásbeliségre. Az írásbeliséggel lehetségessé vált a kimondott szavak rögzítése, létrejöhetett az írott szöveg, amely alkalmasabbá vált pontos tudományos tételek és nagyobb terjedelmő gondolatok rögzítésére, mert a hosszabb szövegek nem ırizhetık meg pontosan az emlékezetben, sokkal célravezetıbb azok leírása. A könyvnyomtatás elterjedésével lehetségessé vált a nyomtatott szöveg nagyobb rétegekhez való eljuttatása. Ez az idıszak a Gutenberg-galaxis kezdete. Ma már ezen a korszakon is túlléptünk, sok tudós szerint beköszöntött a másodlagos szóbeliség korszaka, amikor is visszatérünk ısi, törzsi hagyományainkhoz, és a beszéd ismét sokkal jelentısebbé válik, mint az írás. Ennek feltételeit teremtették meg a modern tömegkommunikációs eszközök. Az elsı lépést a másodlagos szóbeliség felé a távíró jelentette. Segítségével a kommunikáció függetlenné válhatott a közlekedéstıl, a távíróvezetékeken az információ jóval elıbb megérkezhetett, mintha azt levélben elküldték volna. Ezután létrejött a telefon, amivel már hangot tudtak vezetéken keresztül továbbítani, majd hamarosan kitalálták a vezeték nélküli hangátvitelt, ezzel megszületett a rádió, majd a kép továbbításával a televízió. A következı forradalmi találmány a személyi számítógép volt, amelyek hálózatokhoz csatlakoztathatók, így már nemcsak gyors számológépek, hanem a kommunikáció eszközei is lettek. Az ek másodpercek alatt rendeltetési helyükre érkeznek, lehetnek indulatosak, nyelvtanilag nem kidolgozottak, mégis azonnal elküldhetıek, és lehetıség van a válaszra is: Így az ek hasonlóak a szóbeli megnyilatkozásokhoz. Az internetes fórumokon és

3 csevegıszobákban már vitatkozni lehet, véleményeket lehet úgy leírni, hogy mindenki láthatja, ezek egyre inkább közelítenek az élıbeszédhez. A másodlagos szóbeliség elterjedését segítik elı a mobiltelefonok, és az egyre elterjedtebb mobil informatikai eszközök (internet hozzáféréssel rendelkezı hordozható számítógépek). Az internet sok tudós szerint a másodlagos szóbeliség korának végsı állomása, mert segítségével olyan folyamatos, interaktív kommunikáció lehetséges, mint az elsıdleges szóbeliség korában: láthatjuk és hallhatjuk egymást, szinte minden érzékszervünket használhatjuk a kommunikáció közben, mint egy teljesen átlagos beszélgetés során (sıt ezt megtehetjük egymástól több ezer kilométernyi távolságból). Az internetes kommunikációs eszközök társadalmi hatásai Edward Sapir így nyilatkozik a modern kommunikációs eszközök hatásairól: A távközlési technikai eszközök sokasodásának két fontos következménye van: megnöveli mindenekelıtt a közlés hatósugarát, úgyhogy bizonyos vonatkozásban az egész civilizált világ pszichológiai szempontból éppoly kis egységgé válik, mint egy primitív törzs. Másrészt lényegesen csökkenti a közvetlen földrajzi érintkezés fontosságát. Az idézet szerint tehát az egész világ egységesül, egy nagy közösséggé válik, mert a távközlés fejlıdésével a tér és idıkorlátok kitolódnak, sokkal hamarabb és messzebb eljuthatnak az üzenetek, mint korábban. A tömegkommunikációs eszközök olyan nyilvánosságot teremtenek meg, amelyek megváltoztatják a köz és magán kifejezések jelentését. Az ben kapott reklámok, kampányüzenetek addig privátnak hitt szféránkba hatolnak be, híroldalak olvasásakor mindig találkozhatunk a hírességek magánéletérıl szóló hírekkel, a reklámok választásainkat (értékrendünket) befolyásolhatják. Így az internetes kommunikációs eszközök nemcsak a kommunikációs lehetıségeket bıvítik ki, hanem megváltoztatják a társadalmat. A mobil kommunikációs eszközök által bárhol és bármikor elérhetıvé válunk, a kommunikáció számára nem léteznek idı és térbeli korlátok, nemcsak mi leszünk elérhetık, hanem mindenféle információ is. Az internet szélesebb nyilvánosságnak ad lehetıséget véleménykifejtésre, mert az könnyebbé válik, mint az eddigi írott-nyomtatott formában. A nyilvánosság kiszélesedik, mert bárki kifejezheti a véleményét különbözı fórumokon, ahol mindenki elolvashatja. A klasszikus nyilvánosság egy adott társadalom nyilvános kommunikációs terepét képezte le, keretei a nemzetállam határaival esnek egybe. Ma a fórumok segítségével nemcsak helyi és nemzeti ügyekbe szólhatunk bele, ezért a döntéshozás szintjén fontossá válik minden

4 szempont figyelembe vétele, a helyi, nemzeti, és globális szempontok egyaránt lényegesek A társadalom tagjai közötti viszony is megváltozhat. Eddig az írás-olvasás számított olyan képességnek, ami nélkül az ember szinte bizonyosan nem boldogul, de ma már a számítógép alapszintő ismerete válik kötelezıvé. A kommunikációs szokásaink és szükségleteink is megváltoznak. Sokkal több és sokkal többféle kapcsolatot tarthatunk fel, ugyanis nem kell egymást mobilizálnunk (nem kell a számítógép, a telefon mellett lennünk ahhoz, hogy kommunikálni tudjunk, mert mobiltelefonon szinte bármikor elérhetık vagyunk). A kommunikálás egyszerőbbé válása megkönnyíti gyenge, személytelen és gyors kapcsolatteremtést (chatelés), de tartós, fontos kapcsolatokat is könnyedén fenntarthatunk ezéssel, gyakori telefonálással. Így mindenki a saját igényeinek megfelelıen tudja alakítani kapcsolatait. Ha valakivel csak szakmai-, illetve érdekkapcsolatot akarunk fenntartani, akkor csak felkeresünk egy az adott témához kapcsolódó fórumot, ha kötetlenül akarunk beszélgetni, akkor felkeresünk egy csevegıportált, stb. Itt nagyon lényeges a már korábban említett tudás, helyzetfelismerés képessége, mert tudnunk kell, hogy éppen meglévı kommunikációs szükségleteinket hol elégíthetjük ki. Összefoglalva a modern kommunikációs eszközök egy demokratizálódási folyamatot indítanak el a társadalmon belül. A nyilvánosság kiszélesedik, több szinten is kialakul, az emberek bármirıl informálódhatnak és ezzel döntéseik is megalapozottabbá válhatnak. Fórumok, internetes aláírásgyőjtés segítségével kinyilváníthatják véleményüket, beleszólhatnak politikai döntésekbe. Fontos megjegyezni, hogy ez csak akkor lehetséges, ha az emberek fel vannak készítve, rendelkeznek a megfelelı tudással. Nagy a veszélye a kevésbé fejlett országok lemaradásának, mert a hatalom azoknak kezébe kerül, akik rendelkeznek a kellı információval (ahhoz pedig tudás kell, hogy az információ feldolgozható legyen). A kommunikációs eszközök fejlıdésének tehát a társadalom szempontjából egyaránt vannak pozitív és negatív hatásai.

5 Internetes kommunikációs eszközök 1. Az , vagy , az angol electronic mail kifejezésbıl származik, ami elektronikus posta -ként vagy villanyposta -ként fordítható le, de használatban van a drótposta és villámposta kifejezés is. Az elnevezés utal az írás és továbbítás módjára, amely teljes egészében elektronikus úton megy végbe. Az nagy elınye a gyorsaság és olcsóság, amivel egyre több területen megelızi az elavult technológián alapuló faxot. A rövid szöveges üzenethez file-ok is csatolhatók, így jelentısen felgyorsul a kommunikáció és adattovábbítás az által. Manapság szinte minden közvetlenül az internethez kapcsolódó gépekre érkezik, DNS, MX rekord és SMTP segítségével. Nagyon kevés kiszolgáló engedélyezi az útdefiniálást, sem automatikust, sem pedig kézit, az ezzel való visszaélések miatt. (Lásd: Spam.) A modern internetes cím egy karaktersorozat a következı formában: Az elsı rész, a személy felhasználóneve, a második annak a számítógépnek a neve, amelyiken az adott személynek postafiókja van. Az üzenetek formátumát az RFC 2822 definiálja. Az internetes üzenetek tipikusan két fı részbıl állnak: Fejléc (header) az üzenet rövid tartalma, a küldı címe, a fogadó címe, egyéb információk az rıl; Törzs (body) maga az üzenet, általában a végén egy aláírással. A fejlécek általában tartalmazzák az alábbi négy mezıt: 1. Feladó (from) a feladó címe; 2. Címzett (to) a fogadó címe; 3. Tárgy (subject) a levél rövid leírása; 4. Dátum (date) a helyi idı és dátum, amikor az üzenetet elküldték.

6 A címzett mezı nem feltétlenül tartalmazza a címzett címét. Az információ, amely a fejlécben megjelenik, érdemben hasonlít a postai levél címzéséhez. Az aktuális információt, hogy kinek volt címezve az , a postát kezelı számítógép (levélkiszolgáló; mail-server) eltávolítja, miután az t behelyezi a megfelelı postafiókba. Az üzenetek, számítógépek között, az SMTP (angolul: Simple Mail Transfer Protocol) típusú kapcsolat és a Sendmailhez hasonló programok segítségével kerülnek továbbításra. A felhasználók üzeneteiket POP, illetve IMAP típusú kapcsolatok segítségével töltik le a kiszolgálókról. Nagyobb vállalati rendszereknél elıfordulnak ettıl eltérı típusú megoldások is, mint például a Lotus Notes vagy a Microsoft Exchange. Az üzenetek vagy a kiszolgálón, vagy az ügyfelen (általában a felhasználói oldalt értjük ez alatt) tárolódnak. A szabványos postafiók-formátumok a Maildir és az mbox. Természetesen vannak ettıl eltérı postafiók formátumok, melyek közötti üzenetátvitel csak átalakító programok segítségével oldható meg. (Példa: A rendszer postafiókrendszere PA, míg B rendszer postafiókrendszere PB ; ahhoz, hogy PA és PB között közvetlenül kicserélhetı lehessen a postafiókok tartalma, ezeket olyan formátumúvá kell konvertálni egy harmadik programmal, melyet mindkettı megért.) Az -tartalom kódolása Az alapvetıen csak 7-bites ASCII szöveg (128-féle bető, szám, illetve jel) átvitelére alkalmas. Vannak ugyan rendszerek, melyek 8-bites kódolást (256-féle bető, szám, illetve jel) is megengednek, azonban ez nem garantált. Ezért az t továbbfejlesztették a MIME szabvánnyal, amely segítségével lehetıség nyílik bináris adatok (képek, hangok stb.) és HTML továbbítására mellékletekként. Levélszemét Az használhatóságát jelentısen csökkentik a nagyszámban érkezı kéretlen, rosszindulatú, ill. téves levelek. A több száz aktív szemetelı miatt az átlagfelhasználó napi tíz, vagy akár száz ilyen levelet is kaphat az elektronikus postaládájába. Mivel az küldés költségei igen alacsonyak, a szemetelık napi több száz millió t küldenek szét naponta, amely jelentısen csökkenti e kommunikációs forma hatékonyságát. A levélszemét tipikus tartalmakkal rendelkezik, melyek gyakran keveredve jelennek meg: Legnagyobb számú a kéretlen kereskedelmi hirdetés, a szoros értelemben vett spam

7 Az férgek (worm) eket használnak saját maguk sokszorosítására és bejuttatására sérülékeny rendszerekbe. Bár a legelsı -féreg, a Morris-féreg, UNIX rendszereket támadott meg, ez a probléma ma szinte csak a Microsoft Windows rendszerek velejárója. Az ek csatolmányában álcázott számítógépes vírusok lapulhatnak. Levélszemétnek minısülnek azok a levelek, amelyek levelezı listáról származnak, és tartalmukra nem számít a feliratkozott felhasználó. Elıfordul, hogy valaki címe hasonlít egy népszerő címre, vagy csak nagyon egyszerő, így tévedésbıl neki küldenek leveleket. Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió egyaránt megpróbálnak e problémák ellen törvényekkel védekezni. Legelterjedtebb ingyenes szolgáltatók: Google Mail Yahoo Mail Walla Mail Mail Pont Msn Hotmail Mailbox Fre VipMail Egon Mail CitroMail G-Portal Mail stb.

8 2. IRC, Chat és TALK A három felsorolt fogalom, élı "beszélgetést" tesz lehetıvé az internet segítségével, ami az üzenetek folyamatos gépelését illetve olvasását jelenti. A Talk esetében a két fél a számítógép kommunikációs ablakokra osztott képernyıjén egyszerre látja saját begépelt szövegét, illetve a másik oldalról folyamatosan érkezı szavakat. Az IRC (Internet Relay Chat) esetében egyszerre több felhasználó is kommunikálhat, ekkor az üzenetek vagy külön-külön ablakokban, vagy egymás alatt soronként folyamatosan futva jelennek meg. Az IRC igen népszerő, számos, az internet segítségével létrejött közösség tagjai tartják egymással a kapcsolatot úgy, hogy személyesen nem is találkoztak még. Az IRC mellett érdemel említést, az un. Chat Direct software-ek megjelenése. Ezek az alkalmazások folyamatosan jelzik a felhasználó jelenlétét a hálózaton, és kombináltan biztosítják az internet eddig felsorolt szolgáltatásait. Az interneten egymást keresı felhasználók így gyorsan megtalálják egymást és az azonnali közvetlen kommunikációt is képesek megvalósítani. Ide tartozik a közkedvelt Windows Live Messenger, régebbi nevén MSN Messenger (MSN = Microsoft Network) egy azonnali üzenetküldı alkalmazás, melyet a Microsoft fejleszt Windows és Mac OS operációs rendszerekre. A programnak egy egyszerősített változata beépítésre került a Windows XP operációs rendszerbe. A szoftver használatát elsısorban az azonnali üzenetküldés jelenti, vagyis a valós idejő szövegalapú csevegés. Az üzenetek grafikus hangulatjelekkel gazdagíthatók. A további szolgáltatások közé tartozik a hangátvitel, webkamera-támogatás, fájlátvitel, valamint beépített többfelhasználós játékok, mint például a pasziánsz. Egyidejő bejelentkezés több helyrıl: ezentúl nem csak egy, hanem több (maximum 4) eltérı helyrıl is bejelentkezhetünk a Windows Live Messenger fiókunkba Szoftver testreszabható, így egyéni háttereket, hangulatjeleket és megjelenítendı képeket is lehet használni benne Partnerhangok: partnereink mozzanataihoz egyéni hangokat rendelhetünk Animált kép: beállíthatunk animált GIF képet megjelenítendı képnek Jelenetek: Elıre elkészített profilok a messenger kinézetének változtatására Bejelenthetjük a SPAM-ot küldı embereket a Microsoft felé, magyar változatban

9 3. Hírcsoportok (Newsgroups) Tematikus kategóriákba sorolt és szabadon olvasható hírek összessége az un. Forum rendszerben, melyet az internet felhasználói olvasnak, illetve tartanak fent elküldött cikkeikkel és megjegyzéseikkel. (például: könyvekkel kapcsolatos beszélgetések). 4. Levelezési listák (Mailing lists) A hírcsoportokhoz hasonlóan tematikus rendszerbe sorolható csoportok, melyeknek tagjai minden, a lista címére érkezı levelet ( -t) megkapnak. Ez valamivel zártabb közösséget jelent, mivel a listára fel kell iratkozni és részesévé csak a lista szolgáltatója által meghatározott általános elvek elfogadása után válhat valaki. A levelezési listák tárgyalásánál két típusra kell még figyelmet fordítanunk. Az elsı esetében a csoport tagjai egy szerkesztett hírlevelet kapnak, melynek tartalmára csak közvetve vagy egyáltalán nincs befolyásoló hatásuk. A másik típusnál a tag aktívan részt vesz a tartalom formálásában, azaz levele azonnal minden listára feliratkozott csoporttaghoz eljut. Jellemzıi: Közös cím Adatbázis, mely legalább a csoporttagok címeit tartalmazza Ezen túl a további kiegészítéseket tartalmazhatják: feliratkozási lehetıség adminisztrációs felület levél archívum idızített üzenetküldési lehetıség tagra vonatkozó szabályozási lehetıség 5. Internetes telefonálás Az utóbbi években rohamosan terjed az internetes telefonálás, és ezt a tendenciát már a hagyományos telefonszolgáltató cégek sem hagyhatják figyelmen kívül. Az internetes telefonálás feltétele a két fél egyidejő bejelentkezése az internetre, valamint a számítógép

10 felszerelése a ma már olcsó mikrofonnal illetve hangszórókkal. Az internet segítségével közvetített hang majdnem a hagyományos telefonéval egyezı minıségő, de a felhasználóknak csak a helyi hívás, azaz az internet elérés díjtételét kell fizetniük. Az így elérhetı megtakarítás például kontinensek közti beszélgetésnél igen jelentıs, így az új technológia várhatóan nagy hatással lesz az internet szolgáltatásban már eddig is érintett telefonpiac további alakulására. Szintén az élıkép és hang együttes továbbítását hívatott megoldani a videotelefonálás illetve a videokonferencia. Ezek elterjedtsége egyre magasabb, fıként a fiatal generációk körében népszerő. Az internetes szoftverek többsége arra törekszik, hogy lehetıvé tegye a webkamerás kép továbbítását is. Ilyen software a Skype program is. A Skype egy peer-to-peer IP telefon hálózat, amelyet Niklas Zennström és Janus Friis, a Kazaa készítıi fejlesztettek ki. Bár a Skype fejlesztıi elsısorban a hangátvitelre helyezték a hangsúlyt, a program, mint azonnali üzenetküldı is jól megállja a helyét. A Skype küldetése egy egyszerő, megbízható és barátságos kommunikációs rendszer létrehozása. Jó lehetıséget biztosít a kapcsolattartásra barátok, családok, kollégák között, minden eddiginél egyszerőbb módon és jobb hangminıségben. Napjainkban már sok vállalat használja a Skype-ot mint alternatív és ingyenes telefonálási lehetıséget. A program minden fontosabb operációs rendszerre letölthetı. Szolgáltatások felhasználók közötti beszélgetés (IP telefon), azonnali üzenetek váltása (IM), azonnali üzenet multi-chat, akár 100 felhasználó között egyszerre konferencia beszélgetés legfeljebb 5 felhasználó között, fájlküldési lehetıség videokonferencia (csak a Skype 2.0 és ennél feljebbi változatokban) Mindezekhez társul még mint kiegészítı szolgáltatás a SkypeOut Ez egy fizetıs szolgáltatás. Hasonlóan mőködik, mint a kártyás mobiltelefonok: van egy virtuális számla, ahova bankkártyás fizetéssel bizonyos mennyiségő pénzt lehet feltölteni. E pénz felhasználásával bárhova a világba mind vezetékes, mind mobil irányba hívásokat kezdeményezhetünk egy elıre meghatározott percdíjon. Ez a tarifa, bárhol legyünk is a világon, azonos.

11 SkypeIn Ez is egy fizetıs szolgáltatás. 3 vagy 12 hónapra lehet bérelni egy adott telefonszámot. Addig ez a telefonszám, bárhol is legyél a világon a te Skypeelérhetıségedhez lesz kötve, és ehhez kapcsolódva elérhetı vagy a külvilág bármely telefonjáról. Voic (magyarul hangposta) Ez is fizetıs szolgáltatás. A mőködési elve hasonló az elızıéhez, hónapra elı lehet fizetni erre a szolgáltatásra. Amíg a felhasználó nem elérhetı, hangüzenet hagyható a számára. Skype Zones Ez is fizetıs szolgáltatás; a lényege az, hogy egy bizonyos összegért egy meghatározott idıre naponta használhatod ingyen az ún. Skype hot-spotokat. Ezekbıl jelenleg van a világon, már Magyarországon is található ilyen Budapesten. Skype Personalise (magyarul testreszabás) Ez is fizetıs szolgáltatás. A Skype-hoz tartozó egyéni ikonok készítésére szolgál minimális, 1-2 dolláros összegért. Skype toolbar Skype címek (callto:) kiemelését, telefonszámok automatikus felhívásának ajánlását teszi lehetıvé. Skype Web toolbar mőködése az elızıvel megegyezik, csak weblapokra vonatkoztatva Skypecasts beszélgetıcsoportok létrehozása, azokhoz való csatlakozás (a Ventrilohoz vagy a TeamSpeakhez hasonlítható, de P2P alapú)

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.1 A kommunikáció

Részletesebben

BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT

BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT Netre fel! BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT www.facebook.com/barhacs www.barhacs.hu Az Internet olyan globális számítógépes hálózatok hálózata, amely felhasználók milliárdjait kapcsolja össze Az

Részletesebben

Vezeték nélküli hálózat otthon - I. rész

Vezeték nélküli hálózat otthon - I. rész http://www.pdamania.hu/content/4543/ Vezeték nélküli hálózat otthon - I. rész Szerzı: Hipszki Márton Dátum: 2005-10-14 22:08 Bevezetı Manapság a "vezeték nélküli" kifejezést már szinte mindenki hallotta

Részletesebben

VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT. Online Marketing KÉSZÍTETTE: Mester Gábor. Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008.

VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT. Online Marketing KÉSZÍTETTE: Mester Gábor. Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008. VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT Online Marketing KÉSZÍTETTE: Név: Mester Gábor Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ INTERNET, MINT

Részletesebben

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...9 HÁLÓZATI ALAPISMERETEK...9 SZERVEREK, MUNKAÁLLOMÁSOK...9 HÁLÓZATOK MÉRETEI...10 HELYI HÁLÓZATOK...10 VÁROSI HÁLÓZATOK...10

Részletesebben

ELEKTRONIKUS LEVELEZÉS

ELEKTRONIKUS LEVELEZÉS ELEKTRONIKUS LEVELEZÉS Az elektronikus levelezés a legrégebbi Internet-szolgáltatás. Segítségével percek alatt küldhetünk szöveges üzenetet akár egy másik földrészre. Az üzenetekhez különféle állományokat

Részletesebben

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Online közösségek Egy jól működő fórum elemzésén keresztül Készítette: Szalóki Gabriella III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Konzulensek: dr. Boda István egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem)

Részletesebben

Logisztikai informatika Szerzı: Dr. Bikfalvi Péter Dr. Dudás László Dr. Hornyák Olivér Dr. Kulcsár Gyula Dr. Nehéz Károly Dr.

Logisztikai informatika Szerzı: Dr. Bikfalvi Péter Dr. Dudás László Dr. Hornyák Olivér Dr. Kulcsár Gyula Dr. Nehéz Károly Dr. Logisztikai informatika Szerzı: Dr. Bikfalvi Péter Dr. Dudás László Dr. Hornyák Olivér Dr. Kulcsár Gyula Dr. Nehéz Károly Dr. Tóth Tibor Lektor: Dr. Erdélyi Ferenc 1. BEVEZETÉS (Dudás László) 1.1. A mő

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Tanszékvezetı: Dr. habil. Herdon Miklós, egyetemi docens ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI MEGOLDÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK ÉS HATÁSUK A TÁRSADALOMRA

KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK ÉS HATÁSUK A TÁRSADALOMRA SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK ÉS HATÁSUK A TÁRSADALOMRA IRODALMI SZEMELVÉNYEK 2011. Kiss József és Sipos Erika 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 1.1. A kommunikáció formái az internet

Részletesebben

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22.

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22. AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN Kutatási terv Készítette: Sándor Judit 2009. április 22. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA... 2 A SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE...

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

Pszichológiai függség informatikai alapokon

Pszichológiai függség informatikai alapokon Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Pszichológiai függség informatikai alapokon!!" # $% Tartalomjegyzék &'())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*

Részletesebben

Kisirodai hálózatok. e-book. Zrinyi Miklós

Kisirodai hálózatok. e-book. Zrinyi Miklós TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kisirodai hálózatok e-book Zrinyi Miklós 1 Tartalom

Részletesebben

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint!

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! Marketingkutatás A marketingkutatás olyan objektív formális eljárás, amely a marketing döntéshozatalt

Részletesebben

Úton az információs társadalom megismerése

Úton az információs társadalom megismerése Úton az információs társadalom megismerése felé Szerzı: Pintér Róbert Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Reklám szakirány A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon Budapest, 2007. Készítette:

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Az Interneten nyújtott ingyenes és ingyeneshez kapcsolt szolgáltatások versenye a hazai piacon

Az Interneten nyújtott ingyenes és ingyeneshez kapcsolt szolgáltatások versenye a hazai piacon Az Interneten nyújtott ingyenes és ingyeneshez kapcsolt szolgáltatások versenye a hazai piacon Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és Dr. Kulcsár Zoltán egyéni vállalkozó között

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY

Részletesebben

JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN

JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM JÖVİKUTATÁS TANSZÉK Budapest 2011 JÖVİELMÉLETEK SOROZAT Sorozatszerkesztı: Hideg Éva Hideg

Részletesebben

Egy számítógépes hálózat az alábbi egységekből épül fel:

Egy számítógépes hálózat az alábbi egységekből épül fel: Az eredeti mű Farkas Éva 2002 szakdolgozata. Az eredeti lelőhelye: http://www.bibl.u-szeged.hu/inf/demo/halozatok/index.html 1. A számítógép-hálózat fogalma A számítástechnika rohamos fejlődése a számítógépek

Részletesebben

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Világosság 2005/2 3. Infokommunikáció Hain Ferenc Hutter Ottó Kugler Judit Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Áttekintés és kísérlet a téma fogalmi rendszerezésére

Részletesebben

Devecz Ferenc Juhász Tibor Makány György Végh András. Tanári kézikönyv az. Informatika 9. középiskolások számára. tankönyvhöz

Devecz Ferenc Juhász Tibor Makány György Végh András. Tanári kézikönyv az. Informatika 9. középiskolások számára. tankönyvhöz Devecz Ferenc Juhász Tibor Makány György Végh András Tanári kézikönyv az Informatika 9. középiskolások számára tankönyvhöz Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006 Raktári szám: 16172 Informatika 9. Tanári kézikönyv

Részletesebben

Hogyan kerülje ki a Spam szűrőket (és a levelezőprogramok egyéb bogarait) itthon és a nemzetközi piacon?

Hogyan kerülje ki a Spam szűrőket (és a levelezőprogramok egyéb bogarait) itthon és a nemzetközi piacon? Hogyan kerülje ki a Spam szűrőket (és a levelezőprogramok egyéb bogarait) itthon és a nemzetközi piacon?...gyakorlati útmutató azoknak, akik nem akarják, hogy leveleik ártatlanul a Spam mappában vagy a

Részletesebben

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés és kultúraváltás MAGYAR ORSZÁGJELENTÉS 1998-2008 Készítette az a BME Információs Társadalom- és

Részletesebben

Technológia és társadalom az információ korában

Technológia és társadalom az információ korában Technológia és társadalom az információ korában Szerzı: Kincsei Attila Budapest, 2007. április A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a

Részletesebben

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK VIZSGÁLATA Szakdolgozat Témavezetı tanár: Bartal Anna Mária PhD. Egyetemi docens

Részletesebben