ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca Cégjegyzékszáma: Cg PSZÁF engedély száma: I-2061/2004. PSZÁF engedély dátuma: augusztus 26. KELER Zrt. értékpapírszámla-száma: 0244 MNB számlaszám: A jelen pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységre vonatkozó üzletszabályzat hatályba lépésének időpontja: március 30.

2

3 tartalomjegyzék Általános rendelkezések ALKALMAZÁSI KÖR AZ ÜSZ NYILVÁNOSSÁGA-, ÜGYFÉL ÁLTAL TÖRTÉNŐ ELFOGADÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA EGYÜTTMŰKÖDÉS, TÁJÉKOZTATÁS ÜGYFELEK AZONOSÍTÁSA, KÉPVISELŐK A TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE A BANK FELELŐSSÉGE ÉRTESÍTÉSEK, KÉZBESÍTÉS A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA, NYELVE KAMATOK, DÍJAK, JUTALÉKOK ÉS KÖLTSÉGEK BANKTITOK ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI BIZTOSÍTÉKOK BETÉTBIZTOSÍTÁS KISZERVEZÉS PANASZKEZELÉS, JOGORVOSLAT ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4 Általános rendelkezések Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (a továbbiakban: a Bank) és az Ügyfél közötti kapcsolat alapja a kölcsönös üzleti bizalom. Az Üzletszabályzat a továbbiakban ÜSZ vagy Üzletszabályzat célja, hogy mind az Ügyfél, mind a Bank érdekében határozott és egyértelmű alapját adja a kapcsolatoknak, melyben a Bank minden rendelkezésre álló eszközzel igyekszik elősegíteni az Ügyfél eredményes gazdálkodását, teljesíteni megbízásait, védelmezni üzleti érdekeit. Az egyes szolgáltatások részletes szabályait az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), az Ügyfelekkel megállapodott egyedi feltételeket a személyre szóló szerződések tartalmazzák. A jelen ÜSZ a Bank pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységét szabályozza. A befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek végzésére külön üzletszabályzat vonatkozik. 1. Alkalmazási kör 1.1. Az ÜSZ alkalmazásában a felek az Ügyfél és a Bank. Ügyfél az a jogi személyiséggel és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet vagy más szervezet, valamint természetes személy, akinek a részére a Bank pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi és egyéb szolgáltatást nyújt. Ügyfél a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával devizabelföldi és devizakülföldi egyaránt lehet. Az ÜSZ rendelkezései külön kikötés nélkül is alkalmazandók és kötelezőek mind a Bankra, mind az Ügyfélre. Az ÜSZ rendelkezéseitől a Bank és az Ügyfél a jogszabály keretein belül közös megegyezéssel írásban eltérhetnek Az ÜSZ rendelkezései a Bank és az Ügyfelek között létrejövő jogügyletek általános feltételeit tartalmazzák, az abban foglaltak a Bank és az Ügyfél közötti mindennemű olyan üzleti kapcsolatra vonatkoznak, amelyek a Bank hitelintézeti tevékenységéből fakadnak A Bank részére engedélyezett és általa rendszeresen végzett pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások az alábbiak: Pénzügyi szolgáltatások: a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz saját tőkét meghaladó mértékű nyilvánosságtól történő elfogadása; b) hitel és pénzkölcsön nyújtása; c) pénzügyi lízing; d) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása; e) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása; f) valutával, devizával ide nem értve a pénzváltási tevékenységet, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység; g) pénzügyi szolgáltatás közvetítése; h) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás; i) hitelreferencia szolgáltatás. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatás: a) pénzváltási tevékenység. 4

5 1.4. A Bank és az Ügyfél közötti jogviszony tartalmát és a kapcsolatok egyes részletszabályait az egyedi szerződések, valamint az arra vonatkozó ÁSZF és az egyes szolgáltatásokra vonatkozóan Bank által felszámított kamatot, díjat, költséget, jutalékot és egyéb szerződési feltételt tartalmazó, a Bank ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett, illetve a Bank internetes honlapján hozzáférhető Hirdetményben (továbbiakban: Hirdetmény) állapítják meg. Amennyiben a jelen Üzletszabályzat és a vonatkozó ÁSZF között eltérés van, akkor az ÁSZF rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF és az egyedi szerződés közötti eltérés esetén pedig az egyedi szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Azon esetben is az egyedi szerződés rendelkezése az irányadó, amikor a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik ÁSZF Az ÜSZ által nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályainak vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, melyek különösen a Polgári törvénykönyv, valamint a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.), a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011.évi CXXII. törvény (KHR. tv.) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény (Pft.), illetve az egyes bankügyletekre irányadó nemzetközi szabályzatok, szabványok és szokványok. 2. Az ÜSZ nyilvánossága, Ügyfél által történő elfogadása és módosítása 2.1. Az ÜSZ nyilvános, bárki megtekintheti és megismerheti, az ügyfélfogadásra nyitva álló banki helyiségben hozzáférhetően rendelkezésre áll, a Bank az Ügyfél kérelmére azt ingyenesen rendelkezésre bocsátja, továbbá folyamatosan a Bank internetes honlapján is elérhetővé teszi A Bank jogosult az Üzletszabályzatot egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Bank az Üzletszabályzatot egyoldalúan az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítja, úgy a módosításról az Ügyfelet annak hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben kifüggesztett Hirdetmény útján tájékoztatja, továbbá a módosítást az Ügyfél számára a Bank internetes honlapján (www.erstebank.hu) is elérhetővé teszi. Az Ügyfél számára kedvezőtlen változást nem jelentő módosításokról a Bank az Ügyfelet legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző banki munkanapon értesíti a módosítás bankfiókban történő kifüggesztése útján, illetve a módosítást a Bank internetes honlapján (www.erstebank.hu) is elérhetővé teszi. 3. Együttműködés, tájékoztatás 3.1. A Bank és az Ügyfél a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül köteles értesíteni a közöttük lévő üzleti kapcsolattartás szempontjából jelentős körülményekről, tényekről. Az egymáshoz intézett, az ügylettel összefüggő kérdésekre ha az ügy jellegéből, vagy a rendelkezésre álló iratokból kitűnően más nem következik legkésőbb 30 (harminc) naptári napon belül válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. A szerződés teljesítése szempontjából lényeges körülmény így különösen az értesítési cím, a képviselő, a jogi státusz, a fizetőképesség, vagyoni helyzet változásáról a felek egymást haladéktalanul kötelesek írásban értesíteni. E kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli Az Ügyfél köteles 30 naptári napon belül írásban értesíteni a Bankot, ha nem érkezett meg időben valamely általa a Banktól várt értesítés, különösen, ha az fizetési megbízás teljesítésére, illetve pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. Az Ügyfél szintén köteles 30 naptári napon belül írásban értesíteni a Bankot, amennyiben a részére kézbesített kivonat, értesítés olyan tranzakcióról értesíti, amely jogalap, esedékesség vagy összegszerűség tekintetében eltér az általa megkötött szerződésben, kezdeményezett megbízásban foglaltaktól. A Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra a kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás. Amennyiben az Ügyfél fenti határidőn belül nem tett észrevételt, illetve nem emelt kifogást, ez nem érinti a követelése érvényesíthetőségét Az Ügyfél köteles megadni minden, a Bank és Ügyfél között létrejövő jogügylettel összefüggő adatot és felvilágosítást, amelyet a Bank döntéséhez, a jogügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart, így különösen köteles a Bank rendelkezésére bocsátani éves beszámolóját, és lehetővé 5

6 6 tenni, hogy üzleti könyveit és egyéb okmányait, természetes személyek esetében az ügyfél azonosításhoz szükséges adatokat a Bank megvizsgálhassa, és leellenőrizhesse A Bank jogosult az Ügyfél hozzájárulása nélkül az Ügyféllel kötött szerződések alapján fennálló követeléseit harmadik személy részére átruházni, mely átruházásról az Ügyfelet haladéktalanul értesíteni kell. 4. Ügyfelek azonosítása, képviselők 4.1. A Bank a banküzleti kapcsolat biztonsága érdekében, az Ügyfél megbízásainak teljesítését, illetve szolgáltatás nyújtását megelőzően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló mindenkor hatályos törvényben megjelölt személyekre vonatkozóan ügyfél-átvilágítást végez, illetve meggyőződik az Ügyfél képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról. A Bank az ügyfél-átvilágítás során csak azokat az adatokat és dokumentumokat vizsgálja, melyek vizsgálatát a vonatkozó jogszabályok és hatósági rendelkezések előírják, valamint amelyek vizsgálata a Bank belátása alapján a Bank és az Ügyfél közötti kapcsolat biztonsága érdekében indokolt A Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása tárgyában mindenkor hatályos törvénynek megfelelően köteles az Ügyfél (annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselője) átvilágításához szükséges adatait a jogszabályban meghatározott azonosságot igazoló okiratok alapján rögzíteni és nyilvántartani, az ügylet tényleges tulajdonosára vonatkozóan az Ügyféltől nyilatkozatot kérni. A Bank az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos részletes banki szabályokról az Ügyfelet Hirdetményben tájékoztatja. Az átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokat az Ügyfél köteles a Banknak haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül bejelenteni, valamint a változást igazoló dokumentációt a Bank által előírt formában a Bank számára biztosítani. Ezen kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül és a mulasztásból eredő esetleges károkért a Bank a felelősségét kizárja A Bank az Ügyféllel történő kapcsolattartás és a különböző szolgáltatások magasabb színvonalon történő nyújtása érdekében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben előírt adatokon túl az egyes szolgáltatások esetén az egyedi szerződésekben jogosult további azonosító adatok megadását kérni az Ügyféltől, illetve igazolására felhívni az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél e kötelezettségének a Bank által meghatározott módon és határidőben nem tesz eleget, a Bank jogosult megtagadni, illetve felfüggeszteni a szolgáltatás nyújtását vagy a megbízás teljesítését Az Ügyfél köteles a Banknál, a Bank által megkívánt formában írásban bejelenteni a képviseleti joggal felruházott személy(ek) nevét és hiteles aláírás mintáját. A Bank a képviseleti jog megbízások vagy összeghatár szerinti korlátozását a Bank és az Ügyfél közötti eltérő megállapodás hiányában nem fogadja el. Amennyiben az Ügyfél jogi formáját szabályozó jogszabályból az következik, hogy a szervezetnek több önálló képviseleti joggal rendelkező képviselője van, a Bank bármelyik képviselő bejelentését érvényesnek fogadja el. Amennyiben az Ügyfél létesítő okirata alapján a képviselő személyek közül a bejelentésre egy vagy több személyt kizárólagosan jogosítottak fel, a Bank az ekként feljogosított képviselő(k) bejelentését fogadja el érvényesnek. A képviselő bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását, kinevezését, valamint aláírását, hitelt érdemlő módon igazolja. Ha a képviselő megbízatása megszűnik, az általa bejelentett aláírók rendelkezését a Bank mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az új vagy más képviselő másként nem rendelkezik Ha vitatott az, hogy az a személy, aki bejelentést tett vagy kíván tenni, jogosult-e az Ügyfél képviseletére, a Bank a bejelentés szempontjából az Ügyfél képviseletére jogosultnak tekinti a korábban bejelentett személyt mindaddig, amíg a szervezet nyilvántartására vonatkozó jogszabályok szerint az Ügyfél képviseletére jogosult. A képviselők személyében történt változások késedelmes vagy nem megfelelő módon történő bejelentéséből származó esetleges károkért a Bankot felelősség nem terheli. A Bank jogosult az Ügyfél által hozzá bejelentett képviselőket, és a bankszámla felett rendelkezőket, illetve azok aláírás mintáit mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog, illetve

7 rendelkezési jog visszavonásáról szóló hiteles, írásos értesítés az Ügyféltől a Bankhoz nem érkezik. Amennyiben az Ügyféltől származó dokumentumon, megbízáson az aláírásra jogosulatlan vagy a bejelentett aláírás mintától eltérően aláíró személy aláírása van, a Bank a megbízás teljesítését viszszautasítja. Amennyiben az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultsága bármely okból nem egyértelműen tisztázott, a Bank az Ügyfél megbízását nem teljesíti, illetve ideiglenesen felfüggeszti a szolgáltatás nyújtását. Az ebből eredő károkért a Bank nem vállal felelősséget A Bank az Ügyfél, illetve a képviselő aláírását a nála bejelentett aláírás mintával való összehasonlítás útján azonosítja. A Bank a tőle elvárható gondosságon túl az aláírás valódiságáért felelősséggel nem tartozik Ha az Ügyfél nem személyesen vagy a Bankhoz bejelentett képviselő útján jár el, az Ügyfél képviseletében eljáró személynek képviseleti jogosultságát közokirattal, teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy ügyvédi meghatalmazással kell igazolnia Az üzleti tárgyalások során az Ügyfél a Bank képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az Ügyfél részére a finanszírozást, a számlavezetést vagy egyéb banki tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetője vagy annak megbízottja képviselőként bemutat. Az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben dolgozó alkalmazottat ide nem értve a biztonsági szolgálat tagjait, vagy amenynyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, vagy a körülményekből más nem következik (pl. belső építési, karbantartási munkálatokban résztvevők esetében) a Bank képviselőjének kell tekinteni. A Bank nevében jognyilatkozat tételére vagy annak megtagadására a Bank képviseleti rendje szerint cégaláírásra felhatalmazottak jogosultak, amelyet az Ügyfél kérésére a Bank igazolni köteles. 5. A teljesítés helye, ideje 5.1. A teljesítés helye a Bank és az Ügyfél kapcsolatában a Banknak az a szervezeti egysége, amelyet a teljesítés alapjául szolgáló szerződésben akként megjelölt, ennek hiányában, az adott teljesítésben érintett, illetve az Ügyféllel üzleti kapcsolatot létesítő szervezeti egység A Bank javára történő bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, melyen a Bank az Ügyfél nála vezetett bankszámláját megterheli. Amennyiben a fizetés teljesítése nem a Banknál vezetett bankszámla terhére történik, a teljesítés időpontja az a nap, amelyen az összeget jóváírták a Bank által megadott bankszámlán Az Ügyfél javára történő bármely fizetés ideértve a postai készpénzbefizetést is teljesítésének időpontja az a nap, amelyen az összeget az Ügyfél bankszámláján a Bank jóváírja A bankszámláról történő készpénzkifizetés akkor teljesül, amikor a készpénzt az Ügyfél részére a Bank kifizeti vagy a kifizetendő összeg átvételének a lehetőségét a kifizetést teljesítő Posta biztosítja Az Ügyfél a bankszámlája terhére adott fizetési megbízással vagy más módon köteles intézkedni a pénzügyi- vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra, illetve egyéb banki szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján a Bankkal szemben őt terhelő fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítése végett. Az Ügyfél köteles arról gondoskodni, hogy esedékességkor a Banknál vezetett bankszámláján a megfelelő pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon. Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot, hogy bármely az Ügyféllel kötött pénzügyi- vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra, illetve egyéb banki szolgáltatásra vonatkozó szerződés szerinti esedékes (lejárt) követelését tőke, kamatok, díjak, költségek, jutalékok az Ügyfél bankszámla követeléseibe beszámítsa esedékességkor, vagy azt követőn bármikor a mindenkori fennálló követelése erejéig, akként, hogy a Bank az Ügyfél Banknál vezetett bármely bankszámláját, a szerződés szerint esedékes összeggel jogosult megterhelni az Ügyfél külön rendelkezése nélkül vagy rendelkezése ellenére is. Az Ügyfél a fizetési kötelezettségei teljesítése céljából felhatalmazza a Bankot, hogy a Bank a beszámítási jogát a Bank tévedésének helyesbítését és a hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő fizetési megbízásokat követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően gyakorolja Ha az Ügyfél részére előírt fizetési teljesítés határnapja munkaszüneti napra esik és jogszabály vagy a szerződés másként nem rendelkezik a késedelemmentes teljesítés utolsó napja az azt követő első munkanap. A bankszünnap a fizetési határidő számítása szempontjából munkaszüneti napnak tekintendő. 7

8 5.7. A Bank Ügyféllel szembeni követelésének kezelésével és érvényesítésével kapcsolatos minden felmerülő költség az Ügyfelet terheli Az Ügyfél a szerződés alapján fizetendő bármely összeget köteles forintban vagy annak a szolgáltatásnak (szolgáltatásra vonatkozó szerződésnek) a pénznemében megfizetni, amellyel az adott fizetés (díjfizetés, törlesztés) összefügg. Amennyiben a szolgáltatáshoz kapcsolódó valamely fizetés a szolgáltatás pénznemétől eltérő pénznemben történik, akkor a fizetendő összeget a Bank az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződésben meghatározott árfolyamok alkalmazásával konvertálja. 6. Közreműködő igénybevétele 6.1. A Bank jogosult a szolgáltatások nyújtásakor, illetve a megbízások teljesítésekor harmadik személy közreműködését igénybe venni, ha ez a legjobb belátása szerint vagy az Ügyfél károsodástól való megóvása vagy a saját követelése biztonsága és érvényesítése érdekében szükséges. A Bank a harmadik személyért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály vagy szerződés korlátozza, a Bank felelőssége is ehhez igazodik. Az Ügyfél által kiválasztott közreműködő eljárásáért a Bank nem vállal felelősséget. 7. A Bank felelőssége 7.1. A Bank banküzleti tevékenysége során a hitelintézettől elvárható gondossággal jár el a Hpt., a Pft. és más, a hitelintézetekre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően A Bank megtéríti az Ügyfélnek mindazt, az Ügyfél által bizonyított közvetlen anyagi kárt, amelyet súlyos gondatlanságával az Ügyfélnek okozott. Az Ügyfél haladéktalanul köteles a kárenyhítés érdekében eljárni, illetve az őt ért kárról és az enyhítése érdekében tett lépéseiről a Bankot értesíteni. Az Ügyfél köteles bekövetkezett kárát a Banknak bizonyítani A Bank nem felel az olyan károkért, amelyek a Bankon kívül álló és el nem hárítható okból így különösen természeti katasztrófa, háború, terror jellegű cselekmények, belföldi vagy külföldi jogszabály, illetve hatósági rendelkezés, szükséges hatósági vagy bármilyen egyéb felhatalmazás, engedély vagy egyéb szükséges dokumentum megtagadása vagy késedelmes megadása, illetve hiánya folytán következtek be Nem felel a Bank az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást az Ügyfél és harmadik személy közötti jogvita vagy harmadik személy felróható magatartása akadályozza Ha a Bank az Ügyfél megbízása alapján átvesz vagy továbbít okmányokat, úgy megvizsgálja azokat, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak. A Bank nem felel a hozzá benyújtott okmányok eredetiségéért, érvényességéért, azok módosításaiért, az okmányokon említett áruk típusáért, származásáért, mennyiségéért és minőségéért. Az okmányok kiszolgáltatása és fizetés kapcsán a Bank annak teljesít, akit az igazoló dokumentumok megvizsgálása alapján az okmány, illetve a fizetés elfogadására jogosultnak tart A Bank nem felel az olyan hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos ellenőrzéssel sem lehetett felismerni A Bank nem felel azért a kárért, ami abból keletkezik, hogy az Ügyfél megtéveszti vagy tévedésben tartja jogi státusza és cselekvőképessége tekintetében, avagy nem tájékoztatja kellő időben írásban a cselekvőképességében időközben beállott változásokról. 8. Értesítések, kézbesítés 8.1. A Bank az Ügyfél részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket, okmányokat és értékpapírokat (továbbiakban együttesen: iratok) arra a címre küldi, amelyet az Ügyfél e célból megadott a részére. Ilyen cím hiányában a Bank az Ügyfél általa ismert lakóhelyére/székhelyére, illetve telephelyére küldi az iratokat. A Bank nem felel azért, ha az Ügyfél által megadott név, cím vagy a kézbesítés szempontjából jelentős egyéb adat pontatlansága, megváltozása miatt vagy más a Bankon kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen. Az Ügyfél által közölt hibás cím miatt téves postázásból eredő károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik és azonnal esedékessé válnak. 8

9 Az Ügyfél köteles bejelenteni címének megváltozását. Az ennek elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet terheli A Bank az Ügyfél részére vagyoni jogot megtestesítő okmányt kizárólag annak írásbeli utasítására és csak értéklevélben küld meg postai kézbesítés útján. A kézbesítés költségei és veszélye minden esetben az Ügyfelet terhelik A Bank az Ügyfél részére szóló iratokat nem köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolati vagy banki kézjeggyel ellátott példánya a Bank birtokában van és a küldeményt a Bank postakönyve tartalmazza és a posta az átvételt körbélyegzővel vagy egyéb módon igazolta, illetve az elküldést postai alkalmazott kézjegyével ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény igazolja A Bank által küldött írásos értesítéseket ellenkező bizonyításig a postára adást követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni Amennyiben a Bank valamely küldeményt tértivevénnyel vagy ajánlottan ad postára, a küldeményt a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (pl.: ismeretlen helyre költözött vagy küldemény nem kereste vagy ismeretlen jelzéssel érkezik vissza), míg a küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kell kézbesítettnek tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az átvételt megtagadta A Bank részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, amelyet a Bank a teljesítés helyeként a szerződésben megjelölt, ennek hiányában, ahol az Ügyfél bankszámláját vezeti, illetve a Banknak ahhoz a hálózati egységéhez (bankfiók/kereskedelmi Centrum), ahol az Ügyféllel a szerződést kötötték A Bank az Ügyfél kérésére igazolást ad a küldemény átvételéről. A Bank részére küldött írásos küldemény érkezési napja, ha az délután 16 óráig (ill. az ügyfélszolgálati idő végéig, amennyiben az ennél korábbi időpont) érkezett az átvétel napja, ha azt követően érkezett, akkor a legközelebbi munkanap (kivéve a pénzforgalmi rendelkezéseket, illetve az értékpapír vagy értékpapír letéti számlára vonatkozó rendelkezéseket) A Bank nem felel a postai úton történő kézbesítés hibáiból eredő károkért A Hirdetmény útján közölt értesítéseket azon a banki munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, amely napot megelőző banki munkanapon az üzleti órák alatt a Hirdetmény a Bank ügyfélforgalomra nyitva álló üzleti helyiségében kifüggesztésre került Az Ügyfél a Bank által küldött értesítés közvetlen átvétele érdekében postafiók szekrényt bérelhet. A Bank által a postafiók szekrényben elhelyezett értesítéseket, az elhelyezést követő banki napon kell kézbesítettnek tekinteni. 9. A kapcsolattartás formája, nyelve 9.1. A Bank az Ügyféllel az alábbi módokon tarthat kapcsolatot, figyelemmel azonban a 9.2. pont rendelkezéseire : írásban, személyesen, telefonon, telefax útján, útján, elektronikus kommunikációs eszköz (pl: közvetlen számítógépes elektronikus banki rendszer, illetve internetes banki rendszer) útján, illetve Hirdetmény formájában A Bank fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél telefonon, telefaxon, elektronikus kommunikációs eszközön adott megbízásait csak abban az esetben teljesítse, ha ennek lehetőségét és módját a jelen Üzletszabályzat, vagy a vonatkozó ÁSZF tartalmazza, illetve az erre vonatkozóan a Bank az Ügyféllel írásban külön megállapodott, ennek hiányában a Bank a nemteljesítésből eredő felelősségét kifejezetten kizárja. 9

10 9.3. Telefonos kapcsolattartás esetén a Bank az esetleges tévedések, félreértések tisztázása végett, illetve bíróság, más hatóság előtti eljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából jogosult az Ügyféllel folytatott telefon beszélgetéseket hangszalagra rögzíteni. Ha az Ügyfél írásban kifejezetten megtagadja a hangfelvétel készítéséhez való hozzájárulását, a Bank az Ügyféltől minden esetleges korábbi eltérő megállapodás ellenére kizárólag írásban fogad el rendelkezést A Bank és az Ügyfél közötti kapcsolattartás nyelve eltérő megállapodás hiányában a magyar. 10. Kamatok, díjak, jutalékok és költségek Az Ügyfél a Bank vagy a megbízás teljesítése során annak érdekében igénybevett közreműködők által végzett egyes szolgáltatásokért kamatot, jutalékot, költséget, illetve díjat (továbbiakban együttesen: ellenérték) fizet A bankszolgáltatások ellenértékének mértékét, esedékességét, illetve számításának módját elsősorban az egyedi szerződések tartalmazzák. Az olyan bankszolgáltatások tekintetében, amelyekről, illetve amelyek ellenértékéről az egyedi szerződés nem rendelkezik, úgy a Bank mindenkor hatályos Hirdetménye, a vonatkozó ÁSZF, illetve a jelen Üzletszabályzat az irányadó. A Hirdetményben közzétett ellenértékre, és egyéb feltételekre vonatkozó kondíciók meghatározása, módosítása, új ellenérték fajták bevezetése a Bank kizárólagos joga A szolgáltatás teljesítése során felmerülő költségek különösen a postaköltségek, külföldi bankok által a megbízás teljesítésével kapcsolatban felszámított költségek, a telefon, telefax, másolás, valamint csekk vagy váltóóvás költségei, az esetleges hatósági eljárás költségei és illetékek, a közjegyzői eljárás költségei, a közreműködő igénybevételének költségei, az értékbecslés költségei, takarnet lekérdezés költségei, illetve az egyéb illetékköltségek az Ügyfelet terhelik A Hpt. szerinti fogyasztóval kötött deviza alapú hitel-, vagy kölcsönszerződések esetében a Bank kizárólag azokat a költségeket számítja fel devizában, amelyek az adott szerződés teljesítésének és fenntartásának érdekében a deviza forrás megszerzésével közvetlenül kapcsolatban állnak, ide értve a kamatot és a kamat jellegű kezelési költséget, és a deviza alapú hitel- vagy kölcsöntartozás mindenkori összegéhez igazodó hitelfedezeti biztosítási szolgáltatással kapcsolatos költséget, amennyiben a hitelintézetet terhelő biztosítási díj is deviza alapú. A Bank ezen hitel- és kölcsönszerződések esetében a szerződéskötéssel, levelezéssel, kimutatások és igazolások előállításával, hitel monitoringgal, felmondással, fedezet értékbecslésével és cseréjével, szerződés módosításával, a nem a deviza alapú hitel- vagy kölcsöntartozás mindenkori összegéhez igazodó hitelfedezeti biztosítási szolgáltatással, továbbá a hitelszerződés ügyintézésével és a kapcsolódó hitelszámla lezárásával kapcsolatos díjat és költséget forintban számítja fel. 10 Amennyiben a szeptember 29. előtt fogyasztóval kötött deviza alapú hitel vagy kölcsönszerződések esetén a mindenkori esedékessé váló díjak és költségek százalékos mértékben kerültek meghatározásra, úgy a továbbiakban ezen ügyletek díjtételeinek megállapításánál a forint ellenérték képezi a díjszámítás alapját. Ez esetben a hitel vagy kölcsön forint aktuális összegének (díjszámítási alap) meghatározása a hitel folyósításának napján alkalmazott számlakonverziós deviza eladási árfolyam alkalmazásával történik. Amennyiben a folyósításra több szakaszban került sor, az első (rész) folyósításakor a Bank által alkalmazott számlakonverziós deviza eladási árfolyam az alkalmazott árfolyam. Amennyiben a szeptember 29. előtt fogyasztóval kötött deviza alapú hitel- vagy kölcsönszerződések esetén a mindenkori esedékessé váló díjak és költségek elszámolása fix összegben vagy összetett díj részeként minimum/maximum érték meghatározásával devizában történt, a fix díj vagy költség, valamint a minimum/maximum érték átszámítása a Bank által január 1. és szeptember 29. között alkalmazott banki számlakonverziós deviza közép árfolyamok számtani átlaga alapján meghatározott árfolyamértéket figyelembe véve kerekítéssel történik. A továbbiakban a forintban meghatározott fix díjjal vagy költséggel illetve minimum és maximum értékekkel történik a díjszámítás Az Ügyfél pénztartozása késedelmes teljesítése esetén a Banknak késedelmi kamatot tartozik fizetni. A késedelmi kamatot ha azt jogszabály vagy a szerződés nem határozza meg a Hirdetmény szerinti mértékben kell megfizetni. A Bank a lakáscélú hitel- és kölcsönszerződések esetén a szerződés felmondását követő kilencvenedik napot követően az ügyfél nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot nem számíthat fel, a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó összegben.

11 Azon deviza alapú hitel- és kölcsönszerződések esetén, melyeknél szerződés a fennálló tartozás összegének forintban történő meghatározását írja elő, a szerződés felmondását követő kilencvenedik napot követően a Bank az ügyfél nem teljesítése miatt, a felmondás napján érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó mértékű késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot nem számíthat fel A Bank az Ügyfél részére járó ellenértéket (pl. betéti kamat) ellenkező megállapodás hiányában az Ügyfél bankszámláján írja jóvá Kamatszámítás módja hitelügyletek esetén: A normál kamatszámítás naptári napokat figyelembe véve: kamat = tőke összege x kamatláb %-ban x naptári napok száma A kamatszámítás annuitásos hitel törlesztés esetén: havi kamat = tőke összege x kamatláb %-ban x 30 nap Amennyiben a Felek a fenti kamatszámításoktól eltérő kamatszámítást alkalmaznak arról az ÁSZFek, valamint az egyedi szerződések rendelkeznek Kamatszámítás módja betéti ügyletek esetén: A Bank által alkalmazott kamatokat és ezek számításának módját betéti konstrukciónként a Bank a betéti ügyletre vonatkozó ÁSZF-ekben, illetve a Hirdetményben teszi közzé, továbbá ettől való eltérés esetén az egyes szerződésekben rögzíti Amennyiben a Bank a Hpt. szerinti fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött hitel-, kölcsön-, pénzügyi lízingszerződés kapcsán ide nem értve a pontban írt eseteket kamatot, díjat, vagy költséget érintő, Ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítást kezdeményez és ezzel a Hirdetményt és/ vagy, ÁSZF-et, és/vagy egyedi szerződéseket egyoldalúan az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítja úgy a módosításról az Ügyfeleket referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a referencia-kamatláb változásából eredő kamatváltozás, valamint az állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön kivételével annak hatálybalépését a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésben meghatározott határidő betartásával amely jelenleg legalább 60 nap megelőzően az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben kifüggesztett Hirdetmény útján tájékoztatja. A módosításról és a módosítást követően várhatóan fizetendő törlesztőrészletről referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a referencia-kamatláb változásából eredő kamatváltozás, valamint az állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön kivételével az érintett Ügyfeleket legkésőbb a módosítás hatálybalépését megelőzően postai úton vagy más a szerződésben meghatározott tartós adathordozón is értesíti, továbbá az Ügyfelek számára a Bank internetes honlapján (www.erstebank.hu) is elérhetővé teszi a módosítást. Állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön esetén kamatot, díjat, költséget érintő, egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítást a Bank a módosítás hatályba lépését a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésben meghatározott határidő betartásával amely jelenleg legalább 15 nap megelőzően az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben kifüggesztett Hirdetményben teszi közzé, továbbá az Ügyfelek számára a Bank internetes honlapján (www.erstebank.hu) is elérhetővé teszi. A Bank a pont szerinti esetekben a kedvezőtlen egyoldalú módosításra kizárólag az alábbi körülmények és feltételek bekövetkezése esetén jogosult: a) a jogi, szabályozói környezet változása; amely különösen lehet a Bank tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, jegybanki rendelet vagy a Bankra kötelező egyéb jogszabályok ill. hatósági előírások megváltozása, 11

12 12 nemzetközi minősítő intézetek (elismert külső hitelminősítő szervezet) által rendszeresen közzétett országkockázati mutató negatív irányú változása, a Bank közteher- (pl. illeték, adó-) fizetési kötelezettségének növekedése, a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlen változása, a szolgáltatásra vonatkozó állami támogatások változása, megszűnése. b) a belföldi vagy nemzetközi pénz- vagy tőkepiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása; amely különösen lehet: a Bank forrásköltségeinek változása, a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- (refinanszírozási) vagy betéti kamatlábak változása, a pénz- vagy tőkepiaci forrásszerzési lehetőségek változása, a pénz- vagy tőkepiaci kamatlábak, refinanszírozási és referencia kamatlábak változása, a bankközi hitelkamatok változása, a fogyasztói- vagy termelői árindexváltozása, a Bank által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának emelkedése, az éven túli lejáratú állampapírok hozamának emelkedése; c) a szolgáltatás nyújtásához, illetőleg az Ügyfél személyéhez fűződő kockázatokban beállt változások, így különösen az Ügyfélért vállalt kockázatok tényezőinek a Bank megítélése szerinti kedvezőtlen változása; ide érteve az ügyfél és/vagy biztosítékot nyújtó fizetési képességének, készségének változását, a biztosítékok értékében bekövetkezett változást, illetve a biztosítékok értékesíthetőségében bekövetkezett változást, a Bank által nyújtott szolgáltatás kockázatának, illetve kockázati tényezőinek változása portfolió szinten; d) A Bank hitelezési tevékenységével szorosan és közvetlenül összefüggő feltételekben, költségekben bekövetkezett változás. A fent meghatározott feltételek egy adott időpontban egymással ellentétes, vagy arányaiban eltérő változást /növekedést, csökkenést/ mutathatnak. A Bank minden esetben az adott időpontban tényleges hatással bíró feltételeket, hatásuk arányában veszi figyelembe a kondíciók konkrét mértékének a meghatározásánál. A módosítás a hatálybalépés időpontjától kezdve ellenkező kikötés hiányában vonatkozik a már korábban megkötött szerződésekre is. Amennyiben az Ügyfél a Bank által kezdeményezett módosítást nem fogadja el, a Bank úgy tekinti, hogy a módosítás hatálybalépésének napjával az Ügyfél a módosítással érintett szerződést felmondta. Ebben az esetben a Bank és az Ügyfél kötelesek egymással legkésőbb a felmondási idő lejártáig elszámolni, tartozásaikat megfizetni, illetve követeléseikről rendelkezni. Ha az Ügyfél a módosítás ellen, annak hatálybalépési napjáig írásban nem tiltakozik, a Bank úgy tekinti, hogy az Ügyfél a módosítást elfogadta. Amennyiben a Hpt. szerinti fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött hitel-, kölcsön-, pénzügyi lízingszerződésben meghatározott kamatot, díjat vagy költséget a Bank, számára kedvezőtlen egyoldalúan módosít, úgy az Ügyfél a módosítás hatályba lépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására Amennyiben a Bank a pontban nem említett minden egyéb pénzügyi- vagy kiegészítő pénzügyi, illetve egyéb banki szolgáltatást érintő,szerződés vonatkozásában kamatot, díjat, költséget, egyéb szerződési feltételt érintő, az Ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítást kezdeményez és ezzel Hirdetményt és/vagy, ÁSZF-et, egyoldalúan az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítja úgy a módosításról annak hatálybalépését legalább 15 nap megelőzően az ügyfélforgalom

13 számára nyitva álló helyiségben kifüggesztett Hirdetmény útján tájékoztatja az Ügyfelet, továbbá az Ügyfelek számára a Bank internetes honlapján (www.erstebank.hu) is elérhetővé teszi a módosítást A pontban megjelölt szerződések vonatkozásában az Ügyfél számára kedvezőtlen változást nem jelentő bármilyen módosításokról a Bank az Ügyfelet legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző banki munkanapon értesíti a módosítás bankfiókban történő kifüggesztése útján, illetve a módosítást a Bank internetes honlapján (www.erstebank.hu) is elérhetővé teszi A Bank a lakáscélú hitel- és kölcsönszerződés kamatát az ügyfél számára kedvezőtlenül kizárólag a kamat mértékére ténylegesen hatást gyakorló, az alábbi feltételek bekövetkezése esetén módosíthatja: a) a bank forrásköltségeinek, forrásszerzési lehetőségeinek kedvezőtlen változása, b) a hitelkockázat változása, c) a bank adott tevékenységének költségeit növelő, a hitel-, kölcsön- szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő jogszabályváltozás. A forrásköltségek, forrásszerzési lehetőségek kedvezőtlen változása az alábbi események közül legalább egynek a bekövetkezését jelenti: a) jegybanki alapkamat emelkedése, b) bankközi pénzpiaci kamatlábak emelkedése, c) a Bank lekötött ügyfélbetétei kamatának emelkedése, d) a refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír kamatának emelkedése, e) a Bank hitelezési tevékenysége refinanszírozásául szolgáló hitel-, kölcsönszerződések költségének bizonyítható növekedése. A hitelkockázat változása az alábbi esetekben értelmezhető: a) a Bank eszközminősítési vagy belső adósminősítési szabályzata alapján az adott ügyfél, illetve a hitelügylet magasabb kockázati kategóriába történő átsorolása esetén, ha az átsorolásra a kölcsön összegében, vagy a fedezetül szolgáló ingatlan értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás miatt került sor, feltéve, hogy ez a változás a kölcsön visszafizetését jelentős mértékben veszélyezteti. Nem alkalmazható ez a szabály, ha a kölcsön forintban meghatározott összege az árfolyamváltozás miatt emelkedik, vagy b) a Bank eszközminősítési vagy belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának növekedése esetén, ha a kockázat növekedése az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének emelését teszi indokolttá. Ez a szabály kizárólag a 30 napon túli fizetési késedelembe esett ügyfelek esetén alkalmazható Az alkalmazott árfolyam, alkalmazott számítási mód a lakossági deviza alapú lakáscélú hitel/kölcsönszerződések esetén A Bank a lakossági deviza alapú lakáscélú hitel/kölcsönügyletek esetén saját számlakonverziós deviza árfolyamot alkalmaz. a) a kölcsön folyósításakor a kölcsön, b) a havonta esedékessé váló törlesztő részlet, valamint 13

14 11. Banktitok 14 c) a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék d) elő- vagy végtörlesztés forintban meghatározott összegének kiszámítása a Bank által meghatározott saját számlakonverziós deviza középárfolyam alapján történik. A fentiek szerinti átváltással és számítással összefüggésben a Bank külön költséget, díjat vagy jutalékot nem számít fel. A fenti szabály nem vonatkozik arra az esetre ha a törlesztő részlet fizetésére devizában kerül sor. A lakossági lakáscélú deviza alapú kölcsönügyleteknél alkalmazott folyósítási árfolyam a folyósítás napján, a tranzakció időpontjában érvényes, a Bank által meghatározott saját számlakonverziós középárfolyam. A szerződés szerint mindenkor esedékessé váló törlesztések, törlesztő részletek, illetve bármilyen más pénzbeni kötelezettség teljesítésének elszámolása az esedékesség napján (az esedékessé tétel napján ki nem egyenlített tételek esetén a megfizetés napján) alkalmazott, utolsóként fixált, a Bank által meghatározott saját számlakonverziós deviza közép árfolyamon történik. A Bank fenntartja magának azt a jogot, hogy figyelemmel a pénzpiaci hatások alakulására az adott naptári napon belül az adott naptári napra meghatározott és közzétett árfolyamot módosítsa. Szerződésmódosítás keretében történő részbeni előtörlesztés, teljes előtörlesztés, végtörlesztés során esedékessé váló törlesztések, törlesztő részletek, illetve bármilyen más pénzbeni kötelezettség teljesítésének elszámolása az esedékesség napján a tranzakció időpontjában érvényes számlakonverziós deviza közép árfolyamon történik. Amennyiben a Bank a szerződésekben, hirdetésekben devizaárfolyamot jelöl meg, úgy ez esetben is a Bank által meghatározott saját számlakonverziós deviza közép árfolyamot alkalmaz A banktitok köre Banktitok minden, az Ügyfélről a Bank rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Banknál vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a Bankkal kötött szerződéseire vonatkozik, illetve amelyet vonatkozó jogszabályi rendelkezések azzá minősítenek Titoktartási kötelezettség A Bank a banktitoknak minősülő információt köteles időbeli korlátozás nélkül megtartani. Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha: a) az Ügyfél, illetve törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok kört pontosan megjelölve közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad, nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az Ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a Bankkal történő szerződéskötés keretében nyújtja, b) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, c) a Bank érdeke ezt az Ügyféllel szembeni fennálló követelése eladásához, vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. d) Abban az esetben, hogyha a titoktartási kötelezettséget jogszabály korlátozza, illetve az alól felmentést ad, az ebből eredő következményekért a Bank nem felel. 12. Adatvédelem és adatkezelés Személyes adatok kezelése A Bank a természetes személy Ügyfelek, az Ügyfelet képviselő természetes személyek, az Ügyfél természetes személy meghatalmazottjai, valamint a biztosítékot nyújtó természetes személyek (továbbiakban együttesen: Ügyfél) személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII.

15 törvény (továbbiakban: Infotv.), a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján jár el. A Bank az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik az Ügyfél személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen A Bank személyes adatokat az Ügyfél hozzájárulása, valamint törvény rendelkezése alapján kezel. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelmével fűződő jog korlátozásával arányban áll. A Bank az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. A Bank jogosult arra, hogy a pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötését megelőzően és a szerződés jogviszony időtartama alatt a pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésével, teljesítésével, végrehajtásával kapcsolatosan az Ügyfél által részére átadott és a nyilvántartásaiban kezelt személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezelje, megfelelő adatvédelem és adatbiztonság biztosítása mellett. Az Ügyfél jogosult arra, hogy megismerjen minden olyan személyes adatot, melyet a Bank személyével kapcsolatosan kezel. Az adott ügylet vonatkozásában kezelt személyes adatok felsorolását a jelen Üzletszabályzat, az ügyletre vonatkozó általános szerződési feltételek, valamint az adott szerződések tartalmazzák A Bank az Ügyfél által átadott, illetőleg bármilyen módon (ideértve az Ügyfélnek a Bankhoz benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá bármely egyéb formában) rendelkezésére bocsátott személyes adatait a banktitokra és az adatvédelmi előírásokra vonatkozó jogszabályokkal összhangban, a Bank és Ügyfél között létrejött pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása, értékesítése, kockázatkezelés (kockázatelemzés, kockázatmérséklés, értékelés), ügyfél- és hitelminősítés, statisztikai elemzés, panaszok kezelése, üzleti ajánlat adása, piackutatás, ügyfélelégedettségi felmérés, marketing célú felhasználás, kapcsolattartás, Ügyfél azonosítása, a Bankot az Ügyfél vonatkozásában terhelő adókötelezettségek teljesítése céljából kezeli. A Bank és Ügyfél közötti szerződéshez kapcsolódó, egyéb adatkezelési célokat a vonatkozó általános szerződési feltételek és az adott szerződések tartalmazzák A Bank jogosult az Ügyfél egyes szerződéseivel kapcsolatosan nyilvántartott adatait hitel- és ügyfél minősítési, kockázatkezelési, statisztikai elemzési, valamint ellenőrzési célokra a Hpt. és az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a Bank közvetett tulajdonosa az Erste Group Bank AG (Ausztria) számára átadni. Külföldre történő személyes adatok továbbítása esetén a Bank biztosítja, hogy a külföldi adatfeldolgozónál a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok által előírt megfelelő szintű személyes adatvédelem feltételei teljesülnek A Bank adatkezelésének maximális időtartama eltérő hozzájáruláson alapuló és kötelező adatkezelés esetén. Az Ügyfél hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a Bank az Ügyfél személyes adatait legkésőbb a Bank és Ügyfél közötti szerződéses jogviszony megszűnését követő 5. (ötödik) év végéig kezeli. Törvényen alapuló kötelező adatkezelés esetén a Bank a vonatkozó törvényben előírt határidő lejártáig kezeli az Ügyfélnek a törvényben megjelölt személyes adatait, a törvényben meghatározott célból. Az adott ügyletre vonatkozó egyéb adatkezelési időtartamokat a vonatkozó általános szerződési feltételek és szerződések tartalmazzák A Bank tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tényekről történt tájékoztatást követően a természetes személy Ügyfél, az Ügyfelet képviselő természetes személy, illetve a biztosítékot nyújtó természetes személy az egyedi szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Ügyfél adott szerződésben, a szerződéshez kapcsolódó okiratban megjelölt személyes adatait a Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezelje A Bank jogosult a szerződésekben foglalt szolgáltatások nyújtása, vállalt kötelezettségek ellenőrzése, a Bank vállalásainak teljesítése céljából a személyes adatokra, a pénzügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges, illetve kockázati adatokra vonatkozó tájékoztatást és ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat - akár elektronikus úton vagy telefonon - bekérni, és azokat a kiállító személynél, szervezetnél, munkáltatónál, hatóságnál vagy bíróságnál ellenőrizni és kezelni. 15

16 A Bank az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben és bankjegykiadó automatáinál bankbiztonsági célból a banki szolgáltatás igénybevételekor fénykép- és videofelvételt készíthet, amelyet a Bank biztonsági célból tárolhat és bizonyítékként felhasználhat. A Bank a rögzített felvételeket maximum 50 (ötven) napig őrzi meg, ezt követően törli. A Bank a fénykép- és videofelvételre vonatkozó, az ügyfelek figyelmét felhívó jelzéseket a bankfiók bejáratánál és a bankjegykiadó automatákon is kihelyezi A Bank az Ügyféllel folytatott telefonbeszélgetést jogosult rögzíteni és az ilyen hangfelvételt elszámolási, panaszkezelési és biztonsági célból - panaszkezelés körébe tartozó hívás esetén 1 (egy) évig, egyéb hívásrögzítés esetén 5 (öt) évig - tárolja és bizonyítékként felhasználja. Az Ügyfél kérésére a Bank biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített jegyzőkönyvet A Bank a pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás igénylése, illetve igénybevétele esetén az Ügyfél személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványáról (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), lakcímet igazoló hatósági igazolványáról, valamint az Ügyfél által benyújtandó egyéb dokumentumokról az Ügyfél hozzájárulása esetén másolatot készíthet és azt személyi adatok egyezőségének ellenőrzése, hitelbírálat, kockázatkezelés céljából kezelheti és felhasználhatja Az Ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos jogaira az Infotv. szabályai az irányadóak. A Bank tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Bank a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 16 a) a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése céljából, vagy b) a Bank vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti Az Ügyfél a Banknál tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti a Bank által kezelt személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását. A Bank a törlés helyett zárolja az Ügyfél személyes adatait, ha az Ügyfél azt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekét. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Amennyiben a Bank az Ügyfél helyesbítésre, törlésre vagy zárolásra irányuló kérelmét nem teljesíti, úgy a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítési, zárolási vagy törlési kérelem elutasítása esetén az érintett Ügyfél bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ügyfél választása szerint - az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható A Bank az Ügyfél kérelmére írásban tájékoztatást ad az Ügyfélről kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, harmadik személy adatfeldolgozó igénybevétele esetén az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, továbbá az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és céljáról A Bank jogosult az Ügyfél tájékoztatása mellett az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére adatfeldolgozót (kiszervezett tevékenységet végző, követelés érvényesítésével megbízott, pénzügyi közvetítő stb.) megbízni és ennek keretében személyes adatot az adatfeldolgozást végző szolgáltató részére átadni, illetve ezen szolgáltatótól átvenni. A Bank, mint adatkezelő felel az adatfeldolgozó számára adott adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot, hogy a mindenkor hatályos irányadó jogszabályok előírásainak megfelelően az Erste Bank Hungary Zrt. bankcsoportjába tartozó jogalanyok (melynek pontos felsorolása a Bank internetes honlapján megtalálható) számára az Ügyfél nevét, postai levelezési címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét átadja abból a célból, hogy azok saját szolgáltatásai-

17 kat az Ügyfél számára közvetlenül ajánlhassák fel. Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot és hozzájárul, hogy a mindenkor hatályos irányadó jogszabályok előírásainak megfelelően a Bank marketing célból közvetlen levél útján vagy egyéb kommunikációs eszköz (telefon, , netbank, SMS stb.) útján tájékoztassa az Ügyfelet a saját, illetve az Erste Csoportba tartozó társaságok szolgáltatásairól és e célból az Ügyfél adatait kezelje. Az Ügyfél bármikor jogosult a Banknál kérni, hogy részére a Bank közvetlen üzletszerzési célú reklámanyagot ne küldjön, a hirdetések küldésére és adatainak e célbóli kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát az Ügyfél bármikor korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen visszavonhatja. Az Ügyfél ezirányú igényét a Bank honlapján közzétett elérhetőségeken keresztül jelentheti be Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tudomásul veszi, hogy nem jelenti a banktitok sérelmét, ha a Bank (referenciaadat szolgáltató) az Ügyfél (nyilvántartott) személyi-, cég-, hitel és egyéb, az igénybevett pénzügyi szolgáltatással kapcsolatban rendelkezésére álló azon adatait, melyet a központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás (BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság) a KHR tv. alapján kezelhet (referenciaadat) a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók többek között a pénzügyi intézmények biztonságának érdekében átadja. Az átadott adatok a KHR tv-ben meghatározott célra, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához vagy a vállalkozás által bármely referencia adatszolgáltatónál kezdeményezhető tájékoztatás megadásának céljára használhatóak fel Adatátadás természetes személyek esetén Adatszolgáltatás szerződéskötésről A Bank hitel- és pénzkölcsön-, pénzügyi lízing-, kezesség és bankgarancia- és egyéb bankári kötelezettség vállalás nyújtására vonatkozó szerződés (továbbiakban adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés) megkötését követően haladéktalanul átadja a Központi Hitelinformációs Rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás részére az alábbi referenciaadatokat: - azonosító adatokat: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; - az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződéses adatokat: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs, kezes); a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének öszszege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; Adatszolgáltatás valótlan adatközlésről A Bank a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadja ezen kívül azon természetes személy referenciaadatait is (azonosító adatai, valamint a következő szerződési adatok: igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma), aki a pontban meghatározott adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés kezdeményezése során valótlan adatot közöl, és ez okirattal bizonyítható, illetve hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg Adatszolgáltatás készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kapcsolatosan bekövetkezett eseményekről A Bank írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak annak a természetes személynek a referenciaadatait (azonosító adatai, valamint a következő szerződési adatok: készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója /száma/, letiltás időpontja, letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, száma, összege, jogosulatlan felhasználások száma, 17

18 18 okozott kár összege, bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja, perre utaló megjegyzés) is, akivel szemben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Btk. 313/C. -ában meghatározott bűncselekmény(készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés) elkövetését állapítja meg Adatszolgáltatás lejárt és meg nem fizetett tartozásról A Bank a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a természetes személy ügyfélnek a referenciaadatait (a pont szerinti azonosító adatait, valamint szerződési adatait : szerződés típusa és azonosítója (száma), szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), a szerződés összege a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a fizetési késedelem kezdete, lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege és pénzneme), aki a pontban meghatározott adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és a meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbérösszeget és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. Az adatátadás tervezett végrehajtását 30 nappal megelőzően a Bank írásban tájékoztatja a természetes személyt arról, hogy referenciaadatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt kövezettségének. A Bankkal szemben fennálló több jogviszony egyidejű fennállása esetén előzőekben meghatározott szerződésszegést a Bank jogviszonyonként külön-külön veszi figyelembe Adatátadás vállalkozások esetén Adatszolgáltatás szerződéskötésről A Bank a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja vállalkozói ügyfelei hitel- és pénzkölcsön-, valamint pénzügyi lízing-, illetve kezesség és bankgarancia- és egyéb bankári kötelezettség vállalás nyújtására vonatkozó szerződés (továbbiakban adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés) megkötésével kapcsolatos azonosító adatait (cégnév, név, székhely, cégjegyzék szám, egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, adószám) valamint a szerződési adatait (szerződés típusa és azonosítója /száma/, megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, a szerződés megszűnésének módja, a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja) Adatszolgáltatás 30 napon túli tartozásról A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a Bank átadja továbbá annak a vállalkozásnak az alábbi referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt (azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; a szerződés megszűnésének módja; a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja; a késedelem bekövetkezésének időpontja; a késedelem bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés; előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme; fennálló tőketartozás összege és pénzneme.) Adatszolgáltatás sorba állított követelésről, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kapcsolatosan bekövetkezett eseményekről A Bank a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja azon vállalkozói Ügyfél referencia adatait (azonosító adatai, valamint a következő szerződési adatok: a szerződés azonosítója /száma/, a bankszámla száma, a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, a sorba állított követelések összege, devizaneme, a sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja és a

19 perre utaló megjegyzés), amelynek pénzforgalmi számlájávalszemben - fedezethiány miatt - 30 napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, egymillió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tart nyilván, valamint azon Ügyfél referencia adatait (azonosító adatai, valamint a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja és a perre utaló megjegyzés), amelynek a Bankkal megkötött készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésében vállalt kötelezettsége megszegése miatt a Bank a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződését felmondta vagy felfüggesztette Ügyfélvédelem Természetes személy ügyfelünknek a pont szerinti referencia adatok átadását megelőzően írásban nyilatkoznia szükséges a Bank részére, hogy hozzájárul-e a KHR-ben kezelt adatainak a KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. Ezt a hozzájárulását az adatok KHR-ben történő nyilvántartásának időtartama alatt bármikor megadhatja. Ha nem járul hozzá adatai KHR-ből történő átvételéhez, úgy a KHR a fenti referencia-adatokon kívül a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatokat tartalmazza, így a nyilatkozat keltét (hely, dátum), referenciaadat-szolgáltató azonosító adatait, az ügyfél azonosító adatait és a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzést. Az írásbeli nyilatkozat vonatkozik valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre. Amennyiben az ügyfél az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződései vonatkozásában az írásbeli nyilatkozata tartalmán a későbbiekben változtat, és írásbeli hozzájárulását visszavonja vagy megadja, úgy minden esetben a legkésőbb keletkezett írásbeli nyilatkozata lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésére. A pontokban meghatározott esetekben a referencia adatszolgáltató által kezelt adatok más referencia-adatszolgáltató általi átvételéhez természetes személy ügyfeleink hozzájárulása nem szükséges. A Bank a KHR törvényben foglalt feltételek fennállása esetén 2 munkanapon belül köteles az általa kezelt referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás felé írásban átadni. A Bank referenciaadat átadásának időpontja: a) a valamint a pontokban meghatározott szerződések megkötésének időpontja, b) a , valamint a és pont első bekezdésében meghatározott adatszolgáltatásra okot adó időtartam letelte, c) a pontban meghatározott esetben az okirati bizonyíték rendelkezésre állásának időpontja, d) a , valamint a pontban meghatározott esetekben a jogerős bírósági határozat tartalmáról való tudomásszerzés időpontja, e) a pontban meghatározott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződés felmondásának vagy felfüggesztésének időpontja. A Bank a már átadott referenciaadatok módosulása esetén a módosult adatot a módosulásról való tudomásszerzést követő 2 munkanapon belül írásban adja át a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. A Bank a tárgyhót követő ötödik munkanapig adja át a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a fennálló tőketartozás összegére és pénznemére vonatkozó referenciaadatot. Amennyiben a nyilvántartott természetes személy az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés hatálya alatt előtörlesztést teljesít, a Bank az előtörlesztést követő két munkanapon belül átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a következő adatokat: az előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme. A Bank köteles a nyilvántartott személyt az adatátadást a fennálló tőketartozás összegére vonatkozó havi rendszeres adatátadás kivételével - követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatni az adatátadás megtörténtéről. Bármely referenciaadat szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben és ezen adatait mely referencia-szolgáltató adta át. A KHR-ben nyilvántartott saját adatait, 19

20 valamint az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen férhet hozzá ezen adatokhoz, a nyilvántartott személy korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. A Bank a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül továbbítja, amely 3 napon belül a kért adatokat zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában a Banknak megküldi, amely azt a kézhezvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában eljuttatja a kérelmezőnek. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a tájékoztatási kötelezettségét - ha ezt az Ügyfél külön kéri - elektronikus adatközlés útján is teljesítheti A nyilvántartott kifogást emelhet a Banknál vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen és kérheti a referenciaadat helyesbítését, illetve törlését. A kifogás annak Bank által történő kézhezvételét követő 5 munkanapon belül kivizsgálásra kerül és ennek eredményéről a Bank a nyilvántartottat írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatja. Ha a Bank a kifogásnak helyt ad, köteles a helyesbített, vagy törlendő referenciaadatot a nyilvántartott egyidejű értesítése mellett a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül átadni, amely a változtatást 2 munkanapon belül köteles átvezetni. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadat-szolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyről a helyesbítést vagy törlést megelőzően referenciaadatot továbbított. A nyilvántartott a kifogása tárgyában kapott tájékoztató kézhezvételét követő 30 napon belül, vagy, ha a Bank, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a tájékoztatási kötelezettségének a megállapított határidőn belül nem tesz eleget, akkor a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltét követő 30 napon belül keresetet indíthat a nyilvántartott lakóhelye szerinti illetékes helyi bíróságnál a Bank és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen a nyilvántartott referenciaadatainak átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából, avagy a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása miatt. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a per megindítását az eljárás jogerős befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referencia adatokat az alábbiakban részletezett időponttól, és meghatározott kivételekkel 5 évig kezeli. Az 5 év eltelte után, illetve a természetes személy esetében a szerződéses jogviszony megszűnését követő további adatkezeléshez való Jelen Üzletszabályzat pontja szerinti további adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása esetén azokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. Az adatkezelésre meghatározott határidő számításának kezdete: 1) a valamint a pontban meghatározott esetben, ha a tartozás nem szűnt meg, az e fejezet szerinti adatátadás időpontjától számított ötödik év vége; 2) az adat átadásának időpontja a és pontokban valamint a pont (készpénz helyettesítő fizetési eszközzel kapcsolatosan bekövetkezett események) meghatározott esetben; 3) a követelések sorba állításának időpontja a pontban meghatározott esetben; 4) a vállalkozásnak a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződése megszűnésének időpontja. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a referenciaadatot ha a referenciaadat-szolgáltató nem állapítható meg, vagy ha a tudomására jut, hogy a referenciaadat jogellenesen került a KHR-be. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő késedelmes tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított egy év elteltével haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a Jelen Üzletszabályzat pontjában meghatározott referenciaadatot A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a természetes személy Jelen Üzletszabályzat szerinti referencia adatait a szerződéses jogviszony megszűnését követően az alábbi kivétellel egy mun- 20

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Ferrari Hitelkártya szerződés Egyedi feltételek Személyi Számlatulajdonos adatok I. Ügylet II. A minimális törlesztési kötelezettség teljesítése

Ferrari Hitelkártya szerződés Egyedi feltételek Személyi Számlatulajdonos adatok I. Ügylet II. A minimális törlesztési kötelezettség teljesítése Ferrari Hitelkártya szerződés Egyedi feltételek amely létrejött egyrészről: ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26..; Cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054; statisztikai

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása A Tksz-nél a kiszervezett tevékenységek és a kiszervezett tevékenységet

Részletesebben

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA Szabályzat száma: S-08/2014. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: 78/2014.(IX.02.) 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 2013. május 17.

HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 2013. május 17. HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 013. május 17. Forint alapú Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Megnevezés Hitelsávok

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

Erste SuperShop Hitelkártya szerződés Egyedi feltételek Személyi Számlatulajdonos adatok I. Ügylet

Erste SuperShop Hitelkártya szerződés Egyedi feltételek Személyi Számlatulajdonos adatok I. Ügylet Erste SuperShop Hitelkártya szerződés Egyedi feltételek amely létrejött egyrészről: ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26..; Cégjegyzék szám: 01-10-041054; adószám: 10197879-4-44,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Téti Takarékszövetkezet 9100 Tét, Fő u. 86. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Székhely: 9100 Tét, Fő u.86. Cégjegyzékszáma: Cg.08-02-000936 PSZÁF engedély száma: 894/1997/F. PSZÁF engedély dátuma: 1997.dec.11.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2011. január 1. ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA I.Bevezető rendelkezések 1. A jelen Üzletszabályzat célja meghatározni azon rendelkezéseket, melyek az ETALON

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 2. em.; telefon: +361-224-0134; e-mail: info@creditover.hu; Cg. 01-10-047917; MNB engedély szám: H-EN-I-1180/2013; Bankszámlaszám: 11709002-2064569-00000000 CREDIT OVER

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. február 1-től

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. február 1-től HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1-től HC KÖZPONT KFT. Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32. Cégjegyzékszáma: 01-09-716975 Adószám:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Bank Zrt. (Bank) egyik elsődleges célja az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása.

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatálybalépés: 2012. június 16.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatálybalépés: 2012. június 16. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés: 2012. június 16. Tartalomjegyzék I. ALKALMAZÁSI KÖR...3 1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE...3 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Érvényes: 2009. augusztus 1-től

Érvényes: 2009. augusztus 1-től Érvényes: 2009. augusztus 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Minden hitelügyletben (kivéve diszkont hitelek és váltóleszámítolás) a Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A kamatok és a kapcsolódó díjak, jutalékok

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása Országgyűlés Hivatala iroi áfr5 ^ám.i 1.7 ]- Lrk~ett : 2010 `OK i 2 6. 2010. évi törvény egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitel t felvevőfogyasztók megsegítése érdekében

Részletesebben

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2010. augusztus 1-től

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2010. augusztus 1-től HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2010. augusztus 1-től HC KÖZPONT KFT. Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32. Cégjegyzékszáma: 01-09-716975 Adószám:

Részletesebben

Új Széchenyi Hitelprogram. Kamatok, díjak és egyéb költségek

Új Széchenyi Hitelprogram. Kamatok, díjak és egyéb költségek Hirdetmény Új Széchenyi Hitelprogram Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója az ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 16. mfszt 1. cégjegyzékszám: 01 09 940107 adószám: 13740407 2 1 Általános

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Lipócia Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; A Magyar Hospice Alapítvány adatkezelési nyilatkozata Magyar Hospice Alapítvány (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.; Tel: +36-1/ 388-7369, E-mail: info@hospicehaz.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet Adatkezelés megnevezése Ügyfélkapcsolat Pénzügyi szolgáltatás nyújtása Betét gyűjtése Hitel és pénzkölcsön nyújtása Pénzforgalmi szolgáltatások

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Z hivatalos tájékoztatója az Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és más jogi személyek részére nyújtott ingatlanlízing finanszíro ozás esetén alkalmazott kondíciókról,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

Tájékoztató a hitelek teljes előtörlesztésének folyamatáról

Tájékoztató a hitelek teljes előtörlesztésének folyamatáról Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztató kiadványunk célja a hitelek teljes előtörlesztési folyamatának, valamint az ahhoz kapcsolódó kifejezések, folyamati lépések ismertetése. Hosszú távú pénzügyi döntésről

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (K&H lakossági mobilinfo, K&H lakossági hitelkártya

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készítette: BISZ Zrt. Hatályos: 2014. szeptember 22. Dokumentum verzió: v2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2.

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: Husovo náměstí 86, Vamberk,

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönökre igénylést nem fogad be.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönökre igénylést nem fogad be. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Lakossági

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat. XV/58/2011.10.10. számú ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2011. október 11.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat. XV/58/2011.10.10. számú ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2011. október 11. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat XV/58/2011.10.10. számú ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2011. október 11. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat

Részletesebben

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai:

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: CG

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója

A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Hartai Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: 03-02-000223 Adószáma: 10043206-2-03

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 30.

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Árazási Szabályzat a fogyasztóknak nyújtott hitelek kamat, költség és díjainak módosításáról

Árazási Szabályzat a fogyasztóknak nyújtott hitelek kamat, költség és díjainak módosításáról Eger és Környéke Takarékszövetkezet Árazási Szabályzat a fogyasztóknak nyújtott hitelek kamat, költség és díjainak módosításáról A szabályzatot az Eszköz-Forrás Bizottság 2010. január 8. napján megtartott

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Jelen tájékoztató a http://radiant.hu honlapon elérhető webáruházat üzemeltető Megatherm Kft. (székhely: 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 135., cégjegyzékszám: 13-09-071461,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) Az IB Controll Kft. - a továbbiakban Szolgáltató (Cg.: 03-09-123220, székhely: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a SWAT Privat Group Kft megbízási szerződésének, illetőleg jelen adatvédelmi nyilatkozat aláírásával hozzájárul

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Folyószámlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Folyószámlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Magánszemélyek részére Folyószámlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2014. március 17-től, visszavonásig 1. Folyószámla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben