Hunyadi Mátyás ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hunyadi Mátyás (1458-1490)"

Átírás

1 Hunyadi Mátyás ( ) Folytatás az ÚMÉ 2004/II. számából A Hunyadi fiúk sorsa A Hunyadi János vezérletével kivívott nándorfehérvári gyızelem legnagyobb eredménye az volt, hogy sikerült a törököt még 65 évig távol tartani Magyarországtól. A király, V. László csak ezen dicsı esemény után tért vissza Bécsbıl, Budára. Cillei Ulrik, a király barátja és tanácsadója (aki Szlavóniát birtokolta), a királytól kapott fıvezéri megbízatását azonban nem a törökre összpontosította, hanem a Hunyadi családra. A Hunyadi család valóban Magyarország leggazdagabb birtokosává küzdötte fel magát, de kiváló érdemei kapcsán. Hunyadi László, az elsıszülött fiú kezén volt Nándorfehérvár, ahol egy végzetes esemény történt. A király és Cillei személyesen látogatták meg Nándorfehérvárt, ahol egy tanácskozás közben Cillei szenvedélyes haragjában kardot rántott Hunyadi Lászlóra, aki felindulásában szintén kardot rántott, és emberei holtra kaszabolták Cilleit. A király erre megrémült, de színleg büntetlenséget ígért Hunyadi Lászlónak és a családnak, melyet esküvel is megerısített Temesvárott. Budára érve azonban megerısödött benne a megtorlás bosszúja, és evégett tavaszán Benczúr Gyula: Hunyadi László búcsúja magához rendelte a Hunyadi fiúkat. A gyanútlan Hunyadi ifjakat megérkezésükkor rögtön zsoldosok kezére adta. Lászlót és Mátyást hamis vádakkal halálra ítélték (mivel hogy királyuk életére törtek) és Lászlót sebtiben, alkonyatkor a Szent György téren, március 16-án lefejezték. A budai nép, amikor a munkájából hazajövet tudomást szerzett róla, az utcára sereglett és mély felháborodásából zendülés támadt. A Hunyadi család hívei, a nemesség és a parasztság Szilágyi Mihály zászlója alá győlve majdnem egész Erdélyt elfoglalták. Hunyadiné, Szilágyi Erzsébet zsoldosaival Budára ment. Ugyanakkor a Felvidéken is lázadás tört ki a király ellen. A gyáva király másodszor is elmenekült az országból, de túszként magával vitte Mátyást a kisebbik Hunyadi fiút. Bécsen át Prágába ment, ahol esküvıjét akarta megtartani, de megbetegedett és november 23- án meghalt. A magyar nemesség, királyválasztói országgyőlésén januárjában Hunyadi Mátyást választotta meg királyának. Végre gyızött a nemzeti érzelem és öntudat, a dicsı Hunyadi

2 János és fia László vértanú emlékének téve ezzel elégtételt. Hunyadi Mátyás Hunyadi Mátyás, Kolozsvár legrégibb városrészében látta meg a napvilágot ben, (avagy 1443-ban?) febr. 23-án a Hunyadi család szállóházában. Gyermekkorát ebben a szép magyar városban töltötte, amelyrıl késıbb sem feledkezett el. Külön privilégiummal ajándékozta meg szülıvárosát, és szállóházuk tulajdonosát, Méhffi Jakab szılısgazdát. A fiatal Mátyás kiváló nevelésben részesült. Olyan nevelıi voltak, mint Vitéz János nagyváradi püspök, Kapisztrán János szerzetes és a tudós pap Karvajal János bíbornok. Széleskörő mőveltsége, okossága, Hunyadi Mátyás szülıháza Kolozsváron akaratereje, a politikában és hadtudományokban való jártassága, mind elıre vetítették egy rendkívüli uralkodó kifejlıdését. Amikor a 17 éves ifjú Prágában megkapta a hírt, hogy ıt választották Magyarország királyává, Podjebrád György cseh kormányzó -késıbb király- mindjárt sietett a maga javára kihasználni az alkalmat. Mátyás szavát kérte, hogy feleségül fogja venni leányát. Az ifjú Mátyás hamar bebizonyította szavahihetıségét és komolyságát, mert édesanyja, Szilágyi Erzsébet kívánságát utasította emiatt vissza, aki - az egyesség szerint - Garai Nádor leányát szánta volna a Mátyás király alakja kolozsvári lovasszobrán fiának. Emiatt Garai nem ismerte el királyának Mátyást, de Újlaki Miklós, az erdélyi vajda sem. A cseh Giskra is pártütı lett, de Mátyás egyik hő embere, Rozgonyi Sebestyén, Jánospatak mellett megverte. A fiatal király rendet teremt maga körül Mátyás önállóságát bizonyítja, hogy a melléje rendelt Szilágyi Mihálynak (aki nagybátyja volt) csak a kormányzói címet hagyta meg, de nem tőrte el a gyámkodását. Garai László nádort leváltotta, és helyébe Guti Ország Mihály fıudvarmestert nevezte ki. Amikor Szilágyi, Garai és néhány fıúr összeesküvést szınek ellene, Mátyás elfogatja nagybátyját és Világos várába záratja. Késıbb ugyan kibékült vele és a Délvidék fıkapitányává nevezte ki, ahol ı Szendrı vára közelében a török fogságába került majd Konstantinápolyban a szultán lefejeztette, mert nem volt hajlandó elárulni Nándorfehérvár sebezhetı pontjait.

3 Garai László, aki fıként nyugat-magyarországi ligatársakkal szövetkezett februárjában Németújvárt III. Frigyest kiáltották ki királlyá. A Garai ház befolyása csak Garai László röviddel ezután bekövetkezett halálával szőnt meg. Hunyadi Mátyás elsı fellépése a török ellen Közben híre érkezett, hogy Szerbiában a török megszállta Galambóc várát, mire válaszként Mátyás személyesen vezette összetoborzott hadát ellenük. A török erre visszahúzódott, de Mátyás üldözıbe vette és meg is verte az ellenséget. Az december 6-i szegedi országgyőlésen Mátyás egy új hadsereg megszervezését határozta el ıszén Oláhországba vezetett az útja, ahonnan a kegyetlenkedéseirıl ismert Vlad vajdát-,aki késıbb a Drakula legenda megszemélyesitıje lett- fogolyként Budára küldte. Az igazságos királynak azután önként hódolt meg Oláhország. A török szultán Bosznia elfoglalására készülıdött, és hogy Mátyásnak útját elállja, a Szerémségbe és Temes megyébe küldött sereget. Mátyás hadai azonban megverték a törököket. Üldözıbe véve ıket, Mátyás Szerbia területén 15 ezer keresztény foglyot tett szabaddá. Eközben a szultánnak sikerült Bosznia várait elfoglalnia és úgyszintén királyát is. Jajcza volt a legfontosabb vára Boszniának, és Mátyás ezt akarta bevenni. A király vezetésével megindult ostromban a vár olyannyira megrongálódott, hogy a vár feladásáért a török szabad elvonulást kért. Ezt megkapták, de a foglyokat Mátyás nem engedte magukkal vinni. Még több várat is sikerült bevenni a magyaroknak, de Mátyásnak haza kellett térni, mert hírét kapta, hogy a csehek újra garázdálkodni kezdtek a Felvidéken. Mátyás megkoronázása Mátyás király pecsétje és aláírása májusában megtörtént a kényszerő házasság Podjebrád Katalinnal. Ezzel Mátyás joggal remélhette volna a cseh király támogatását. Podjebrád azonban álnok politikát folytatott, míg egyik oldalon közvetített III. Frigyes felé, a másik oldalon fia számára szerette volna megszerezni a magyar koronát és evégett szövetkezett néhány magyar fıúrral is. Mátyás ekkor elérkezettnek látta az idıt a Szent Korona visszaszerzésére III.(Habsburg) Frigyes német császártól. Szerzıdést kötött vele, amelynek értelmében a császár visszaadja a koronát (80 ezer forint váltságdíjért) és Sopron városát. A szerzıdés szerint Frigyes megtartja a királyi cím viselésének jogát, de ami a legfontosabb, hogyha Mátyás fiú utód nélkül halna meg, úgy a magyar trónt Frigyes fiainak egyike kapná meg. A szerzıdéshez hozzájárult az országgyőlés is, így a Szent Korona nyarán visszakerült Magyarországra. Mivel a beteges fiatal királyné meghalt és újszülötte is, a bekövetkezett gyász miatt a

4 koronázásra csak március 29-én, fényes ünnepségek között került sor, Székesfehérvárott. Hunyadi Mátyás uralmának megszilárdulása Mátyás király címere, középen a Hunyadiak fekete hollójával Mátyásnak a török mellett, keresztény szomszédjai is veszedelmesek voltak. Legfıképpen III. Frigyes német császár-,de a volt após- a cseh király is, a lengyel király és a moldvai vajda ben Erdélyben pártütık lázadása tört ki, amelynek igazi bujtogatója a moldvai vajda volt, aki átpártolt a lengyel királyhoz. Mátyás megjelenésére az erdélyi pártütık megalázkodva kértek kegyelmet királyuktól, aki nagylelkően megbocsátott nekik. Utána a gyimesi és ojtozi szorosoknál betört Moldovába, ahol több várost elpusztított, mire a vajda követei békéért könyörögtek. A béketárgyalások közben tizenkétezer oláh fegyveres támadta meg éjjel a magyar tábort. Moldvabányát, ahol Mátyás táborozott, több ponton felgyújtották. A szándék egyértelmő volt, végezni a királlyal. A váratlan viadalban maga a király is részt vett és megsebesült. A király ily módon nem tudta megtorolni az árulást. Végül mégis meghódolt Mátyásnak a moldvai vajda. A következı ellenfél a cseh király volt, aki Frigyessel szövetkezett, hogy megszerezzék a magyar koronát. Mátyás tisztán látta, hogy Magyarország hatalmát a nyugati és a keleti császárság egyaránt veszélyezteti. Ezért határozta el, hogy megszerzi magának a német császári trónt. Ez nem telhetetlen hatalomvágyból fakadt nála, hanem abból a józan belátásból, hogy a törököt a magyarság csak védıállásból tudja legyızni, de nem támadó hadjáratokkal. Ezt édesapjától Hunyadi Jánostól tanulhatta még meg. Miután Csehország felıl megújultak a betörések, Mátyás háborúra készülıdött ellenük. Tervét a pápa is támogatta, mivel a huszita eretnekség szálka volt az egyház szemében. Közben kitört a háború a két szövetséges között. III. Frigyes német császár a bajban Mátyás segítségéért folyamodott, és nagy ígéretekkel- írásban adva- támasztotta alá kérését. Eszerint lemond a magyar királyi cím viselési jogáról, visszaadja a kezén lévı magyar területet, Mátyást német királlyá teszi, sıt lemond császári címérıl is, fiának Miksának gyámjává téve Mátyást. Ezalatt alattomban mégis ellene dolgozott. A cseh királyi székbe Kázmér lengyel királyt javasolta a pápának Mátyás helyett. Mivel a lengyelek nem engedték elfoglalni az idegen trónt királyuknak, így Mátyás maradt egyedüli jelöltként ban megüzente a háborút a cseh királynak és Ausztriából kiőzve ıket bevonult hadaival Morvaországba. A fekete sereg 1462-ben kezdett hozzá Mátyás zsoldos seregének megszervezéséhez. Ebben a húszezer fınyi lovasból és nyolcezer gyalogosból álló állandó seregben szolgáltak cseh, lengyel, német nemzetbéliek is, de a könnyő lovasok alföldi legények voltak, a huszárok, az íjjászok székelyek, a nehézvasas lovasok cseh és német vitézek. Ez volt az Európa szerte híres "fekete sereg" ben a cseh katolikusok megválasztották Mátyást királyuknak. Ekkor hárman is

5 szövetkeztek Mátyás ellen: Frigyes császár, Podjedráb György cseh király és Kázmér lengyel király. Sıt sikerült nekik néhány magyar fıurat is megnyerni élükön Vitéz János (Hunyadi Jánosnak volt leghívebb embere) esztergomi érsekkel. Mátyás ügyes politikával leszerelte a háborgó fıurakat és nagy kedvezményekben részesítette ıket. Újlaki Miklóst például kinevezte Bosznia királyává. Mátyás országgyőlést hívott össze, ahol orvosolta a felgyülemlett panaszokat, és helyet adott egy egész sor törvénycikknek a nemzet jogainak biztosítására. Kázmér lengyel király jogot formált a magyar trónra, a leányági trónörökösség jogán. A magyar jogrend azonban ilyet nem ismert el, és bár Kázmér tizenkétezer fınyi sereggel bevonult Magyarországra, de kénytelen volt visszafordulni, látván, hogy alig csatlakoznak hozzá ben meghalt a cseh király. A csehek Jagelló Ulászlót választották királyukká, a lengyel király fiát. És bár Mátyással megosztozkodtak az országon, Frigyes bujtogatására Ulászló betört a cseh melléktartományokba. Mátyás ügyes taktikával térdre kényszerítette az ellenséget, majd újra békét kötöttek. Így Ulászlóé maradt Csehország, a melléktartományok pedig Mátyásé. Megújult török támadások A török ismételten megmozdult. A Száva mentén épített egy nagy várat, Szabács várát. Innen történtek a betörések az országba. Nagyváradot felégették, rengeteg kincset tulajdonítva el, nıket, férfiakat hurcoltak el rabságba telén, betörtek Moldvába is, ahol Magyar Balázs erdélyi vajda, sikeresen verte meg az ötszörös fölényben lévı török sereget. Mátyás is készült Szabács várának bevételére elején, hat heti ostrom után az ırség feladta a várat és Mátyás szolgálatába álltak. A folytatást Frigyes császár ismételt bújtogatása szakította félbe. Vitéz János utódának a sziléziai származású Beckensloer János hercegprímásnak ígérte, hogy pápává választatja meg. A nagyravágyó ember ezért kiszökött az országból, temérdek pénzt vívén magával... Mátyás, mielıtt leszámolt volna Frigyessel, régi adósságát törlesztette nemzetével szemben. Tizenkét esztendei özvegység után megházasodott, és feleségül vette Beatrix nápolyi király leányát. Az esküvıre ban került sor, amelyet Székesfehérvárott fényes pompával és nagy vendégsereggel ünnepeltek meg. Beatrix királynı és Mátyás király

6 1479-ben az Olmücben megkötött békében - Frigyes, Ulászló és Kázmér térdre kényszerítésével - Mátyás erejét újra a török ellen fordíthatta. Erdélyben, Szászváros város közelében, a híres kenyérmezei csatában, október 13-án Báthory István erdélyi vajda és Kinizsi Pál egyesült hadai fölényes gyızelmet arattak a török sereg felett. Egy évre rá, Mátyás visszafoglalta Jajca várát Boszniában, és Szerbiában is több gyızelmet arattak a magyarok, minden idegen segítség nélkül. S amikor a török sereg 1480 tavaszán betört Dél-Olaszországba, akkor Mátyáshoz fordultak segítségért. Mátyás hétszáz huszárt küldött Otrantóba és a nyolcezer fınyi török ırség a hír hallatára kitakarodott Otrantóból. Frigyes császár hatalmának letörése Mátyás király 1485 júniusában bevonult "Bécsnek büszke várába", minek elıtte sorra foglalta el az osztrák várakat és városokat. Az okok voltak: Habsburg Frigyes császár állandó hitszegése, a megkötött szerzıdések felrúgása és támadásai az ország ellen. Bécs várát Mátyás az 1490 áprilisában bekövetkezett haláláig birtokolta. Távozásával óriási veszteség érte az ország népét. A fıurak kettıs temetést rendeztek számára, Bécsben ravatalozták fel és Székesfehérvárott helyezték sírba. Az ország három hónapos nyílt gyászt tartott utána. Nagy volt a szomorúság a nép körében. Mátyás uralkodásának érdemei Ronsanus beszéde Mátyás király és Beatrix elıtt Mátyás királyt okkal és joggal helyezi a magyar történelem a legnagyobbak közé. Uralkodása alatt a magyar királyság helyzete megerısödött, külpolitikailag is gyarapodott. Bár sokfelé és sokáig kellett hadakoznia Mátyásnak, mégis az ország belsı rendjét biztosítani tudta. A királyi hatalom megerısítése mellett, tiszteletben tartotta a nemzet jogait. Fontosabb intézkedéseket a gyakorta összehívott országgyőléseken szavaztatott meg. Igazságossága legendássá vált. Az ország törvényeinek betartását egyaránt kérte számon a fıurakon és az egyszerő embereken. Panaszaikkal személyesen fordulhattak a királyhoz a szegény emberek is, akinél teljes igazságot nyertek. Mátyás jóvoltából emelkedtek országos rangra olyan kiváló emberek, mint pl. Báthory István erdélyi vajda (1458-tól); Kinizsi Pál a temesi gróf hadseregparancsnok; a Thurzó család; a Szapolyaiak, Guthi Ország Mihály nádor; Bakócz Tamás esztergomi érsek stb.,akik a király sikereit és népszerőségét csak növelték. Zömében alacsonyabb származásból emelkedtek fel az országnagyok sorába. Mátyás idejében virágzott a belkereskedelem, az ipar fejlıdött, a külföldi kézmővesek letelepítésével és az ipari céhek szabályozása által.

7 A mőveltség terén is hatalmas fejlıdés indult meg. Mátyás nem csak kiváló hadvezér, bölcs uralkodó volt, hanem a mővészetek igazi párfogója is tıl jövedelmébıl százezer forintot fordított mővészetpártolásra. Mátyás, aki maga is több nyelven beszélt és igen olvasott, mővelt ember volt, létrehozta a híres Corvina könyvtárat, amely mintegy ötezer kötetbıl állott. Ez óriási számnak tekinthetı, egyrészt mivel kézzel íródtak, másrészt a könyvnyomtatás még kezdetleges volt. Harminc könyvmásolót foglalkoztatott, a legkiválóbb festıket és illusztrátorokat alkalmazta. Mátyás és olasz felesége kapcsolatai folytán több megrendelést adott ki például Firenzének. Sajnos a könyvtár java a török megszállás alatt elpusztult, elkallódott, de még így is szerte a világon kétszáz kötet fennmaradt. Ebbıl Magyarországon 53 példány van. A külföldön találhatókban sok esetben kitörölték az eredetét bizonyítandó Mátyás-címert. A tudományok mővelésére 1467-ben Pozsonyban egyetemet alapított (az országban akkor csak a pécsi egyetem volt) és újra indította a budai, Nagy Lajos idejébıl származó egyetemet is. Tudós emberekkel vette magát körül. Maga is minden fontosabb lépés elıtt az asztronomia tudományát vette elı csillagászainak megkérdezésével. Egy Corvina könyv fedılapja Az építészetben különösen érezhetı volt az olasz reneszánsz kultúra befolyása. Mátyás a visegrádi és budai palota építkezéseiben alkotott maradandót. Még az európai mintákat is fölülmúló alkotásokat hozatott létre olaszdalmát mesterekkel. Vendégei elragadtatással szemlélhették t.k. a palota függıkertjét, valamint az alakos kályhacsempéket. De tovább építtette családi birtokán Vajdahunyad Visegrádi palotarészlet a híres kúttal várát is. Mátyás udvarából terjedt szét az országban és a környezı államokban is a korai reneszánsz mővészete. Mátyás uralkodása alatt kapcsolódott be a magyar latin nyelvő irodalom az európai kultúra áramlatába. Janus Pannoniust (Csezmiczei János) latin epigrammái és elégiái a kor legkiválóbb humanista költıi sorába helyezték. (Janus Pannonius pécsi püspök volt és Pécsett van eltemetve.) Budán mőködött az elsı hazai könyvnyomda Hess András irányításával ban jelent meg itt a "Budai Krónika" 450 példányban. Ebbıl mára már csa 9 példány maradt meg ban jelent meg az elsı nyomtatott törvénykönyv, amellyel t.k. Mátyás biztosítani akarta

8 fiának, Corvin Jánosnak öröklési jogát ban pedig Thuróczy János mőve jelent meg nyomtatásban Augsburgban "Chronica Hungarorum" a Magyarok Krónikája címmel. Fentieken kívül ismert volt Mátyás zenei érdeklıdése. Udvarában sok hívatásos zenész, sıt zenekar is mőködött. Mátyás király népszerősége 1490-ben bekövetkezett halála után még inkább nıtt. A hatalmas, erıs és igazságos király alakját a késıbbi (1575-ben megjelent) Heltai Gáspár krónikája, különféle anekdotákkal is növelte. A legszebb és leghíresebb Mátyás szobor Kolozsvár fıterén áll, lásd Évfordulók rovatunk 10. számát, amelyben a szobor 100 éves évfordulójáról emlékeztünk meg. A magyar nép szívében a tisztelet az utolsó magyar nemzeti király iránt "meghalt Mátyás király, oda az igazság" szállóigében él tovább.

9 Hunyadi Mátyás magyar király. (Kolozsvár, február 23. Bécs, április 6.) Nevezik Corvin Mátyásnak, az igazságos Mátyás királynak, hivatalosan I. Mátyásnak, de a köznyelv egyszerően, mint Mátyás király emlegeti. Neve latinul és németül Matthias Corvinus. Aláírásában a Mathias Rex (Mátyás király) tőnik fel. Magyarországon 1458 és 1490 között uralkodott tıl cseh (ellen-)király, 1486-tól Ausztria hercege. A magyar hagyomány az egyik legnagyobb magyar királyként tartja számon, akinek emlékét sok népmese és monda is ırzi. Ifjúkora Hunyadi Mátyás szülıháza Kolozsvárott Apja Hunyadi János kormányzó, a középkori Magyar Királyság egyik legkiemelkedıbb hadvezére. Nevéhez főzıdik az 1456-os nándorfehérvári diadal. Anyja Szilágyi Erzsébet, testvére Hunyadi László. Hunyadi János kisebbik fiát hat éves koráig anyja és dajkája nevelte, majd tanítók felügyelete alá került. Hunyadi János nem lovagi mőveltséget szánt a fiának. Elıbb Szánoki Gergely lengyel humanista, majd Vitéz János vezette be e tudás birodalmába. Humanista szellemben Mátyást sokoldalú, érdeklıdı emberré nevelték, tanították egyház- és államjogra, mővészetekre és latinra. A magyar mellett németül és csehül is beszélt. Vitéz János a váradi könyvtár ritkaságait adta az ifjú Mátyás kezébe, az antik írók mőveit. Eredetiben olvasott Nagy Sándor bátorságáról, Hannibal ravaszságáról szóló elbeszéléseket. Az olvasmányokat Vitéz János válogatta meg: a történelem gyakorlati hasznára igyekezett rábeszélni a fogékony gyermeket. Habár neveltetése félbeszakadt, mőveltsége így is jóval meghaladta korának fıuraiét. Életének e korszakát fıként Vajdahunyadon, a családi fészekben töltötte. Hunyadi László kivégzése után, a Hunyadi párt zászlójára Mátyás neve került, aki V. László foglyaként, az István nevő toronyban várta szabadulálását. Nagybátyja, Szilágyi Mihály támadásai következtében zőrzavar támadt az országban, ami a nagyobb várurak javainak pusztulását okozta. A király hatalma és népszerősége egyre csökkent, ezért elhagyta az országot. Bécsbe, majd Prágába vonult, túszként Hunyadi Mátyást is magával vitte. Bár V. László anarchiát hagyott maga mögött, lecsillapodván a kedélyek, a véres bosszú elmaradt. Mikor az esküvıjére készülı királyt a halál váratlanul elragadta, Mátyás esélyei megnövekedtek. Díszes küldöttség indult 1458 januárjában Csehországba, hogy Budára kísérje a magyarok ifjú királyát. A követséget Vitéz János vezette, de a Hunyadiak számos híve is csatlakozott. Az elıre kialkudott váltságdíj megfizetése után a fogoly Mátyás végképp megszabadult a fogságból és Buda fele vette az útját. A csapat Esztergomnál kelt át a repedezı jégen, és február 15-én megérkezett a fıvárosba.

10 Uralkodása Mátyás király pecsétje és aláírása 1458-tól 1490-ben bekövetkezett haláláig uralkodott. V. László halála után nagybátyja, Szilágyi Mihály és a Hunyadi-párt fegyveres erejének nyomására január 24-én királlyá választották [3], ám egyúttal öt évre kormányzóvá tették Szilágyit ban Mátyás megkötötte III. Frigyessel a bécsújhelyi megállapodást, aminek értelmében aranyforintért visszakapta tıle a Szent Koronát, amivel március 29-én Székesfehérvárott koronázták meg. [1] Ezen kívül az egyezségben közös céljuknak nevezték meg a harcot az török ellen. Kinyilvánították, hogy ha Mátyás fiú utód nélkül hal, a magyar trónt Frigyes fia, Miksa örökli. Késıbb ez a kitétel vált a Habsburg-ház hatalmi igényének elsı jogalapjává. Aragóniai Beatrix Mátyás már uralkodása elején leszámolt mindkét fıúri párttal Szilágyit, akinek a koronát köszönhette, még be is záratta. Központosított királyi hatalmat épített ki, aminek katonai alapja az elsı magyar állandó zsoldoshadsereg, a fekete sereg volt. A fıurakat korlátozó intézkedései vetették meg Igazságos Mátyás máig élı népi legendájának alapját. Elsı felesége, Podjebrád Katalin halála után Aragóniai Beatrixot vette feleségül, és III. Frigyes német-római császárral megállapodott, hogy amelyikük gyermektelenül hal meg, annak trónját a másik örökli. Uralkodása idején budai, illetve visegrádi udvara az európai reneszánsz egyik központjává vált. A korvináknak otthont adó, világhírő könyvtára több mint 5000 kötetet számlált, és a kódexek értéke meghaladta a darabonként 1000 aranyat.

11 1490. április 6-án Bécsben, váratlanul halt meg. [2] Az egyre növekvı török fenyegetettségre való tekintettel olyan királyra volt szükség, aki Mátyás nyugati figyelmő politikája után ezt a problémát is orvosolni tudja. Trónkövetelıként lépett fel Mátyás törvénytelen fia, Corvin János, Jagelló Ulászló cseh király, valamint János Albert lengyel királyfi. Az ország bárói ezek köré csoportosultak. Corvin János az újjáalakuló ligákkal alkudozva lemondott a trónról, Mátyás III. Frigyessel kötött megállapodását figyelmen kívül hagyták, végül a pesti országgyőlés július 15-én II. Ulászlót választotta királlyá. Mátyás király hatalmának alapját, a Fekete sereget feloszlatták, rablóbandává fajult maradékát a sereg legendás hadvezére, Kinizsi Pál és Báthory csatában szórták szét. Mátyás halála véget vetett a központosított nemzeti királyságnak. Címei Magyarország, Dalmátia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Galiczia, Lodomeria, Kunország és Bulgária királya 1471-es törvényeiben pedig már így tőnik fel: Magyarország, Csehország, Dalmátia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Galiczia, Lodomeria, Kunország és Bulgária királya Címere Hunyadi Mátyás és Aragóniai Beatrix országainak címerei Thuróczy János krónikájának elsı oldalán A Corvinus nevet Mátyás a család címerérıl kapta, amely egy győrőt tartó hollót (latinul Corvus) ábrázolt. A Sziléziai Krónika szerint Mátyás király a kezérıl egy vadászat alatt levette győrőjét, és azt egy holló elragadta. Mátyás üldözte a madarat és visszaszerezte győrőjét, és ezen esemény emlékezetére választotta a hollót címerállatául. Tudományosabb magyarázatként román források megemlítik, hogy Mátyás nagyapjának egy Holló Köve (román nyelven: Piatra Corbului) nevő birtoka volt, és hogy ez is kapcsolatba hozható a névvel. Más elképzelés szerint Mátyás kedvenc állata a holló. Erre utaló emlék egy krónikában található. A híres legenda szerint, amikor a fiatal Mátyás Prága városában fogságban volt, akkor édesanyja egy holló segítségével küldött neki levelet. (A történetet Arany János is feldolgozta a Mátyás anyja címő balladájában, eredeti szövegemlékek alapján.) Ez a történet volt az oka annak is, hogy a Magyar Posta reklámfigurája sokáig egy holló volt. Külpolitikája

12 A Magyar Királyság Mátyás halálakor Mátyás király, fıként uralkodása kezdetén, több sikeres hadjáratot vezetett a törökök ellen, és több-kevesebb sikerrel függıségben tartotta az ország déli határain elterülı tartományokat. Késıbb azonban inkább a békére törekedett, ennek érdekében, amennyire lehetett, kész volt az együttmőködésre is. Hadjáratokat indított Csehország és Nyugat felé is. Felismerte ugyanis, hogy a török ellen csak szélesebb összefogással lehet védekezni. Ehhez a keresztény Európa jelentıs részét magában foglaló Német-római Birodalom erıforrásaira volt szükség, amelyek igénybevételéhez császárrá kellett választatnia magát. Diplomáciája is ezt célozta ban elfoglalta Alsó-Ausztriát, 1485-ben Bécset, a királyi székhelyet is ide helyeztette át. Visegrádon a törökhöz való átpártolása miatt ı végeztette ki a hírhedt III. Vlad (łepeş) havasalföldi fejedelmet, akinek személye késıbb Drakula legendájának alapjává vált. Hibásan, ugyanis a románok II. Vlad-ot, Vlad łepeş apját emlegették mint Vlad Dracul (Vlad, az ördög). Gazdasági helyzet és az 1467-es pénzügyi reform Mátyás trónra kerülésekor a kincstár éves bevétele nem sokkal haladhatta meg a ezer forintot. Harminckét éves uralkodása alatt Mátyásnak sikerült elérni, hogy ez a szám a sokszorosára emelkedjen. Az ismert adókivetések átlagát véve alapul illetve a cseh és osztrák tartományok nélkül ez az összeg évi forint körül lehetett, a leggazdagabb években aranyforintra tehetı. Ez még így is jóval szerényebb volt, mint a kor nyugati nagyhatalmaié (Velence , az Oszmán Birodalom , a Francia Királyság forintnyi éves jövedelemmel rendelkezett). A kor adórendszere alól sok kibúvó kínálkozott és a helyzetet csak fokozta, hogy a vámok bérbe vagy zálogba voltak adva. Elkeseredett próbálkozás volt a bevételek növelésére az is, hogy Mátyás Ernuszt János harmincadispánt, körmöci kamaraispánt Körmöcbányára küldte, hogy hozza el a próba címén kötelezıen félretett aranyforintokat. Ahhoz, hogy a kincstár katasztrofálisan alacsony bevételét emelhesse, reform erejő pénzügyi intézkedésekre volt szükség. Ernuszt János felismerte, hogy megoldást csak egy központosított, az egész országra kiterjedı pénzügyi rendszer jelenthet. A királyi jövedelmeknek egy kézbe, a kincstartóéba kell befutnia. Mátyás reformjait az országgyőlés elfogadta és március 25-én ki is hirdették. Bevezették a háztartásonként szedett királyi kincstár adóját (azaz a füstadót - tributum fisci regalis), ami a kamara haszna elnevezésőt váltotta fel (azaz a kapuadót - lucrum camerae). Habár nem sokban különbözött a kettı, az új adó nagyon szők korlátok közé szorította a korábbi mentesítéseket. Így jelentıs bevételi forrás lett.

13 Bevezették a koronavámot (vectigal coronae) a korábbi harmincadvám helyett. Ez lehetıvé tette a jól jövedelmezı zálogban és bérben levı vámok visszavételét és a mentességek is csökkentek. Állandó értékő ezüstpénzt verettek. Mivel ezt nem kellett évenként beváltani, a fizetési kötelezettségek számonkérhetıbbek lettek. Ez azt is jelentette, hogy a kincstár elesett az évenkénti pénzváltási nyereségtıl. Hosszú távon azonban tervezhetıbb gazdasági alapot teremtett. A törvény továbbá kimondta a koronabirtokok elidegeníthetetlenségét, valamint az elidegenítettek visszavételét. A rendkívüli hadiadót évenként kivetették. Ennek mértéke portánként egy forint volt. Habár a korhoz képest ezek az adók nem voltak alacsonyak, az új rendeletek azt is megtiltották, hogy a földesurak más címeken egyéb adókat is kivessenek. Ez az adózók körében stabilitást hozott, ami valószínőleg hozzájárult a Mátyás, az igazságos név elterjedéséhez. A reformok hatására az ország elsı számú bevételi forrása az adók lettek. A király jövedelmei három forrásból táplálkoztak. Az elsı kettı a kincstartó fennhatósága alá tartozott, míg a harmadikért a budavári udvarbíró felelt. Ez a három nagy csoport a következı: Rendes bevételi források: Sóbányászat, ércbányászat, vámjövedelmek, adójövedelmek. Rendkívüli bevételi források: Rendkívüli adók, birtokok elidegenítése, elzálogosítása, egyházi javadalmak bevételei üresedés esetén, ajándékok, a meghódított tartományokból származó jövedelmek, külföldrıl kapott pénzbeli támogatás. Koronabirtokok jövedelmei: Várak, földterületek jövedelmei, jászkunok adója. Az ezüstpénz mellett forgalomban volt a kedvelt és jó minıségő aranyforint is. Mátyás veretett még garast, dénárt és obulust (1 aranyforint = 20 garas = 100 dénár = 200 obulus volt, ami persze drasztikusan változhatott a pénzrontások idején). Megváltozott az érmekép is. A Kisdedet tartó Madonna került az ezüstpénzek hátlapjára és az aranyforintok elılapjára. A

14 madonnás érmekép évszázadokig fenn is maradt. Az ország akkori jelentıs pénzverdéi Budán, Kassán, Körmöcbányán, Nagyszebenben és Nagybányán voltak.

15 A reneszánsz mővészete Történeti áttekintés A középkori társadalmi viszonyok bomlása a század fordulóján Itáliában indult meg. Itália volt az akkori Európa legpolgárosultabb területe. Gazdag kereskedıvárosai már a 13. században kivívták az önállóságot. Itáliában az ókor emlékei hozzátartoztak a mindennapi élethez. Ott hatott a legközvetlenebbül az antik Rómától örökölt szemlélet. A kedvezı feltételek folytán ott bontakozott ki legkorábban a polgári rend eszményét az ókori szerzık mőveiben felfedezı új szellemi áramlat, a humanizmus, s ott született meg az ókor újjáélesztésére törekvı reneszánsz mővészet a középkori tetszhalott állapot után (a renaissance francia szó, újjászületést jelent). Az itáliai mővészet korszakait gyakran a század olasz megnevezésével jelölik. Eszerint az elılegzı a 14. század a trecento; nagy festıi között: Giotto, Cimabue, Ambrogio Lorenzetti, Gentile da Fabriano, Antonio Pisanello; a 15. sz. a quattrocento: Masaccio, Fra Angelico, Botticelli; a 16. század a cinquecento kora: Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Tiziano, Tintoretto, Veronese. A quattrocento a kora reneszánsz ideje ( ). A cinquecentóra a stílusfejlıdés két szakasza esik: a fejlett ( ) és a késı reneszánsz ( ). A reneszánsz korát Itáliában a 15. század elejétıl a 16. század végéig számítjuk. Európa többi országa néhány évtizedes helyenkénti évszázadnyi késéssel onnan vette át az új stílust. A reneszánsszal összefonódó szellemi áramlat, a humanizmus széles körő terjedéséhez a 15. század közepén nagyban hozzájárult Gutenberg találmánya, a könyvnyomtatás. A század végéig számos nyomda alakult az itáliai városokban Németországban, Franciaországban és Angliában, vagy Mátyás alatt Hess András budai nyomdája. A humanizmus felszabadította a tudományos gondolkodást az egyház gyámsága alól. A 15. században a tudomány és a mővészet még nem vált szét egymástól. Firenzében a mesterek körül formálódó mővészeti mőhelyek voltak a tudományos kutatás központjai. Foglalkoztak a festészeten és a szobrászaton kívül anatómiával, kémiával s a természetkutatás különféle más területeivel. Ilyen sokoldalú, a tudomány és a mővészet majdnem minden ágát mővelı polihisztor, jellegzetesen reneszánsz egyéniség volt a század fordulóján Leonardo da Vinci. A tudomány elválasztása a mővészettıl a 16. század vívmánya. Fıként a csillagászat fejlıdött. A bolygómozgás törvényeinek felfedezésével, a napközéppontú (heliocentrikus) magyarázatrendszer kidolgozásával ebben értek el új korszakot nyitó eredményeket. A képzımővészet a reneszánsz korában a természet kutatásának és megismerésének egyik legfontosabb eszköze. A mővészek a valóság hiteles bemutatására törekednek. Behatóan tanulmányozzák az emberi test felépítését, a dolgok térbeli tulajdonságait, s mindenekelıtt magát a teret. Kidolgozzák a térbeli kapcsolatok rögzítésének pontos módszerét, a perspektíva szerkesztési szabályait. A reneszánsz építészet A gótika függıleges tagolásával ellentétben a vízszintes irány hangsúlyozása jellemzi, a nyugodt egyensúly, egyszerő szépség; a vonalak és tömegek harmóniájának kutatása; atiszta felépítés, szimmetria. A világi építészet feladatai fölnıttek az egyháziéhoz. Paloták,

16 kastélyok, polgári bérházak, villák, városházak, egyetemek, könyvtárak, színházak, kórházak, terek; valamint továbbra is temlomok és kolostorok adtak feladatot az építészetnek. Néhány jellegzetesség: az alaprajzok központosak, görögkereszt alakúak vagy a kilencosztású tértípus, és hosszházas templomtereket mutatják. Boltozatmegoldásaik: kereszt-, cseh-, kolostorboltozatok; cikkelyes-, függı-, csegelyes-tambúros kupolák; a világi építészetben tükör és teknıboltozatot alkalmaznak, kazettás síkfödémet. A homlokzatot nyers kıvel (rusztika), vagy négyszögő, faragott kıvel (kváderkı) díszítik. A templomok bazilikális elrendezését a nyugati oldalon kulisszahomlokzattal fedik el. Alkalmazzák a félemeletet (mezzanin) az alacsonyabb, alárendelt helyiségek céljára, kis ablakokkal. A falból kiugró pillért lábazattal és fejezettel (pilaszter), vagy fejezet nélkül függıleges falsávot (lizéna). A boltozat oldalnyomásának ellensúlyozására félköríves boltíveknél vonóvasat használnak. Erıdítményeknél megjelenik az óolasz, majd újolasz bástya. Díszítı elem: a ballusztrád (kıbábos korlát); a párkány feletti mellvédszerő fal (attika); a gyámkı, vagy konzol, ami a falba illesztett, de abból merılegesen elıreugró, általában díszes kı tartóelem; akantuszlevelek, puttók (pufók, csupasz gyerekek); stukkó (gipsz)díszítések; gazdag koronázópárkányok, delfinek; mennyezetkazetták, rozetták (rózsa alakú díszek); loggiák; Palladio-motívum (hármas nyílású egység; a középrész széles nyílású, magas, félkörívvel záruló; az ív vállmagasságában vízszinttes gerendával zárulnak az oldalsók). A színes vakolatkéreg réteges kikaparásával (sgraffito) is díszítenek, használnak mázas terrakottát (majolika). A reneszánsz építészet a zárt hatású, a befejezettség nyugalmát árasztó, kiegyensúlyozott tömegformákat kedveli a gótika erısen megbontott, magasba törı, függélyesen tagolt tömegei helyett. Példaképei ebben is az antik római alkotások. A kor tömegeszményét maradéktalanul megvalósító palota, az itáliai palazzo vízszintesen tagolt s fönt is vízszintes párkánnyal záruló egyszerő négyszöghasáb. Az összetett térrendszerő centrális templomok tömegének alakításánál a reneszánsz mesterek az arányok egyensúlyával, az egymásra utaló részek harmonikus kapcsolatával biztosították az épület egyöntető megjelenését. A reneszánsz az antik római építészet tagozatait veszi át és fejleszti tovább. Az antik emlékek tényleges ismeretén alapuló, a klasszikus szabályoknak megfelelı formálás a fejlett és a késı reneszánsz jellemzıje. A homlokzattagozásban az ókorhoz hasonlóan az oszloprendek szerepe alapvetı. Az oszlopok, pilaszterek és párkányok mellett a tagozás fontos eszköze a nyílás-keretezés, s jelentısége miatt ide kell sorolni a felületképzés különféle módszereit is. Késıbb az oszloppal két szintet fogtak át, s ha szükség volt rá, a fıpárkány fölött alakítottak ki attikaként második emeletet. Az ilyen nagyoszlop-rendes homlokzat párkánya arányos volt az oszloppal s ugyanakkor az épület magasságával is. Ez a tagolásmód a késı reneszánsz építészetben terjedt el. Építési szervezet és technika A reneszánsz korában jelentıs mővek építtetıinek többsége a mővészethez értı uralkodók, fıpapok, fıurak és gazdag polgárok körébıl kerül ki. Az építészek kevés kivételtıl eltekintve világi mesterek, s majdnem mindegyik a mővészet több ágát gyakorolja. Nem ritka az olyan sokoldalú mester, aki építész, ötvös, szobrász és hadmérnök egy személyben. A jelentıs mesterek az építészet elméletével is foglalkoznak. A 15. század végétıl egyre sőrőbben jelennek meg az építés általános kérdéseit, az arányokat, az oszloprendeket, az épület-típusokat, a városépítészetet tárgyaló mővek s az antik római szerzı, Vitruvius 1411-ben megtalált könyvének (Tíz könyv az építészetrıl) jegyzetekkel ellátott kiadásai. (Az építészet-teória legnevesebb képviselıi Alberti, Palladio és Vignola.)

17 Szerkezetek terén a középkor tudás-színvonalát alig haladták meg. Inkább az építéstechnika fejlıdött. A mechanikai kutatások eredményeként egyre jobb emelık s egyéb szerkezetek segítették az építést. Itália reneszánsz építészete A reneszánsz építészet a 15. század elején a közép-itáliai Toszkánában alakult ki. Onnan terjedt át a század folyamán Itália más területeire, majd a 16. század kezdetén Európa országaira. A kora reneszánsz a 15. század húszas éveitıl a század végéig tartott. Legjelentısebb központja Firenze, ahol az antik és a protoreneszánsz épületekrıl kölcsönzött antikizáló formákkal együtt a gótikából átvett elemeket is alkalmaznak. Az új szemlélet a térszervezésben, a tömegformálásban, a komponálásmódban érvényesül. A fejlett reneszánsz kora a 16. század elsı fele. A mővészeti élet központja s a legnagyobb építkezések színhelye ekkor az Egyházi állam fıvárosa, Róma. A mővészetpártoló pápák megbízásai odavonzzák a mestereket. Az elvek ekkorra már letisztultak. Az ókor alkotásait alaposabban ismerı, az elméletben is jártas mesterek biztos tudással, de mindig a feladathoz illı eredetiséggel alkalmazzák a klasszikus formákat. A késı reneszánsz idején, a 16. század harmadik negyedében a reneszánsz világa kezd felbomlani. Az építészetben kettıs folyamat figyelhetı meg. A téralakításban nagyobb szabadságra, a mozgás élményét keltı változatosságra törekszenek. Ugyanakkor a formálás elmerevedik. Az oszloprendek alkalmazását megmásíthatatlan szabályok szigorítják. A reneszánsz építészet vezetı mesterei Filippo Brunelleschi ( ; Firenzében a Lelencház; a Santa Maria del Fiore-dóm kupolája; a San Lorenzo-templom és a Pitti-palota tervezıje), Leon Battista Alberti ( ; Rucellai-palota és a Santa Maria Novellatemplom homlokzata Firenze; San Andrea-templom, Mantova) és Giuliano da Sangallo ( ; Strozzi-palota, Firenze), Donato Bramante ( ; Tempietto és Vatikáni palota, Róma), Michelangelo Buonarroti ( ; Bibliotheca Laurenziana, Firenze; Szent Péterszékesegyház kupola, oldalhomlokzatok, Róma), Andrea Palladio ( ; Teatro Olympico, Róma), Giacomo Barozzi da Vignola ( ; Il Gesù-templom, Róma). Mellettük jelentısek Michelozzo di Bartolomeo ( ; Medici-palota, Firenze) és Luciano da Laurana. A mővészeti központtól távolabb fekvı városok közül a reneszánsz paloták sajátos típusainak kifejlesztésében fontos szerepet játszott Bologna és Velence. Filippo Brunelleschi ( ) fiatal korában szobrászatot, aranymővességet tanul ben kezd szobrászként mőködni. Nem sokkal késıbb Rómába megy, hogy a helyszínen tanulmányozza az antik emlékeket, mindenekelıtt az építés, a boltozás technikáját. Fı mővei, valamennyi Firenzében keletkezésük sorrendjében a dóm (a Sta. Maria del Fiore) kupolája, az Ospedale degli Innocenti, a S. Lorenzo templom s a hozzá csatlakozó Sagrestia Vecchia (régi sekrestye) továbbá a Cappella Pazzi. Firenze: dóm-kupola

18 A gótikus székesegyházat a 14. század közepén kezdték építeni. Brunelleschi 1420-ban vette át a munkát, rá a befejezés feladata hárult. A 40 m-t meghaladó fesztávolságú, nyolcszög-alaprajzú tér fölé kettıs héjú kolostorboltozatot épített. A szerkezet tkp. még gótikus. A boltsüvegek együttmőködését a két héj közé elhelyezett bordák és az azokat egymáshoz kapcsoló haránt-irányú konzolok biztosítják. Ezen túl azonban vannak olyan szerkezeti, építéstechnikai sajátosságai, amelyek forradalmian újszerőek. A vastagabb belsı héjban Brunelleschi halszálkafalazással 64 rejtett, spirálvonalban felhaladó bordát alakított ki. Ezek segítségével elérte, hogy a boltozatban a gömbkupolához hasonló erıjáték keletkezett, vagyis az építés minden szakaszában szerkezetileg önhordó volt. Nem igényelt teljes alá-állványozást, rendkívül gazdaságosan, függıállványról lehetett falazni. A város házai fölé magasodó, hatalmas kupola nemcsak technikai szempontból a század egyik csúcsteljesítménye. A mővészettörténet a reneszánsz építészet kezdetét a firenzei dóm kupolaépítésétıl számítja. Firenze: Ospedale degli Innocenti. A dóm kupolájával egyidejőleg kezdte Brunelleschi az ártatlanok kórházának nevezett lelencház építését. Alaprajzi elrendezése a kolostorokhoz hasonló: árkád-íves folyosóval övezett, négyszögő udvart vesznek körül egytraktusos épületszárnyak. A homlokzatot fönt a tetı túlnyújtásával képzett eresz zárja le. Az architektonikus tagozatok oszlopok, archivoltok, párkányok, ablakkeretek antikos jellegőek. Firenze: San Lorenzo-templom. A dómkupolával és a lelencházzal egyidejőleg kezdte Brunelleschi ezt a munkát is. A templom háromhajós, bazilikális felépítéső, az alaprajza latinkereszt alakú. A térrendszer alapegysége a fı- és a kereszthajó metszıdésébıl adódó négyezet. Ezzel azonos mérető négyzetes térszakasz a két keresztszár valamint a kórus, és ugyanennek az alapegységnek négyszerese a fıhajó. Az így keletkezı latinkereszt alakú fıteret veszik közre a mellékhajók és a kápolnák.

19 Firenze: Cappella Pazzi Brunelleschi legfontosabb s egyben a firenzei kora reneszánsz egyik legjelentısebb mőve a Pazzi-család megbízásából a Santa Croce kolostor udvarán épült. A kápolna térrendszerének központi egysége kupolatér. Ahhoz kapcsolódik kétfelıl egy-egy harántdongával fedett térszakasz, a bejárattal szemben pedig egy négyzetalaprajzú szentélykápolna. Elıtte az ókeresztény templomok narthexére emlékeztetı oszlopos elıcsarnok húzódik. A tagozás teljes rendszerét a kupola-tér szentélykápolna felıli oldalának formarendje határozza meg. A szentély félkörívben záródó nyílását egy-egy pilaszter s a rájuk támaszkodó archivolt keretezi. Mellette kétoldalról keskenyebb, szintén pilaszterrel határolt falszakaszok helyezkednek el. Michelozzo di Bartolomeo ( ) a firenzei kora reneszánsz második nemzedékének jelentıs mestere. Legfontosabb mőve a város vezetı családjának épített Medici-palota. Firenze: palazzo Medici A firenzei kora reneszánsz paloták típusalkotó emléke. A földszintet durván lenagyolt felülető, rusztikus kıtömbök burkolják. Az elsı emeleten a kváderkövek felülete simára megdolgozott, közöttük hézagok mélyülnek. A második emeleten a hézagolás is eltőnik, a sík felületet csak a pontosan illesztett kváderek vonalrajza tagolja. A kıburkolat lentrıl fölfelé haladva egyre finomabb, a plasztikája csökken. A homlokzatképzésben közvetve a klasszikus építészetbıl átvett szabály érvényesül. Ahogy az emeletes oszloprendeknél a zömök arányú dór kerül alulra, itt is nehézkes hatású a rusztikázott földszint, fölötte a jón oszlop nyúlánkabb formájának megfelelıen könnyedebb az elsı emelet, s a korinthoszi oszlop karcsúságára emlékeztetıen még finomabb a legfelsı szint. Leon Battista Alberti ( ) az egyetemes képzettségő reneszánsz embertípus egyik legkiválóbb képviselıje. A tudomány és a mővészet szinte valamennyi területén otthonos volt. Ismerte a klasszikus nyelveket, az ókor irodalmát, foglalkozott joggal, teológiával, csillagászattal, matematikával, geometriával, fontos elméleti munkákat írt a szobrászatról, a festészetrıl és az építészet kérdéseirıl. Firenzében a kor legnevesebb tudósainak és mestereinek baráti köréhez tartozott. Harmincéves kora körül a pápai udvarban

20 kapott hivatalt. Ez lehetıséget adott számára, hogy behatóan tanulmányozza az antik emlékeket. Nagy jelentıségő elméleti mőve, a Tíz könyv az építészetrıl az ókori szerzı, Vitruvius azonos címő munkája alapján tárgyalja az építészet meghatározó tényezıit és az építészettel szemben támasztott korszerő követelményeket. Építészként mint kiválóan képzett humanista arra törekedett, hogy az antik szelleméhez hően alkalmazza a római formákat. Legfontosabb alkotásai Firenzében a palazzo Rucellai (1446-) és a Santa Maria Novella templom homlokzata (1457), továbbá a mantovai San Andrea-templom (1472-). Firenze: Santa Maria Novella homlokzata A középkori templom homlokzatának kiépítésével a Rucellai-család bízta meg Albertit. A kora reneszánsz mesterei sokat küszködtek a bazilikális metszető templom homlokzatának alakításával. Alberti erre adott kitőnı megoldást. A mellékhajók félnyeregtetıit eltakaró két volutával úgy kapcsolja össze a szinteket, hogy a tér bazilikális felépítését hően kifejezve biztosította a homlokzat reneszánsz szellemő egységét. A volutával képzett templomhomlokzat típusa a késı reneszánsz idején s a barokkban fejlıdött tovább. Mantova: San Andrea-templom. Az eredeti tervek s a modell alapján Alberti halála után épült. A latinkereszt alaprajzú templom hosszházának mintaképe a római Maxentius-bazilika. A 16. század második felében az egyik legnagyobb hatású a római Il Gesù a mantovaihoz hasonló rendszerben épült: ott is kápolnasor kíséri a kupolás négyezetbe torkolló, dongaboltozatos hajót. A mantovai San Andrea-templom belseje: Alberti mőve, alapvetı fontosságú alkotás, mert térelosztását gyakran utánozták a reneszánsz, majd utóbb a barokk templomok építıi. Alberti itt tovább fejlesztve Brunelleschinek a háromhajós, klasszikus bazilika mintája nyomán kialakított elgondolását egészen újszerő templomtípust hozott létre: ez egyetlen, dongaboltozattal fedett hosszanti hajóból áll, melynek négyezetét kupola fedi. A mantovai San Andrea-templom alaprajza

A RENESZÁNSZ FOGALMA. TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Gazdaság, kereskedelem Jog, tudomány, filozófia

A RENESZÁNSZ FOGALMA. TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Gazdaság, kereskedelem Jog, tudomány, filozófia Firenze, Palazzo dell Arte della Lana Firenze, Orsanmichele Fiorino (Forint) 1252 Törvénykönyv 1293 Arte della Seta (Selyemszövők +ötvösök) Arte di Calimala (posztókereskedők) Arte diella Lana (ruhakészítők)

Részletesebben

A reneszánsz művészet kialakulásának gazdasági és társadalmi feltételei

A reneszánsz művészet kialakulásának gazdasági és társadalmi feltételei A reneszánsz művészet kialakulásának gazdasági és társadalmi feltételei Amikor a XV. században a gazdasági-társadalmi viszonyok megfelelően alakultak, rendkívüli erővel lobbant fel az a szellemi forradalom,

Részletesebben

A művészettörténetírás atyja: Vasari

A művészettörténetírás atyja: Vasari Reneszánsz művészet A név jelentése: újjászületés, olaszul: rinascimento, franciául: renaissance A kor olasz gondolkodói használják először, saját koruk kulturális teljesítményét az ókorhoz hasonlíthatónak

Részletesebben

Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés

Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés Reneszánsz 2. Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés Giorgio Vasari 1511-1574 építész, manierista festő, művészeti író Self-portrait by Giorgio Vasari Toszkána Firenze: reneszánsz művészet kiindulópontja

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

Mátyás király öröksége

Mátyás király öröksége Mátyás király öröksége Történelmi-mőveltségi levelezıs játék 1.forduló A csapat neve: Tagjai: Az iskola neve, címe, tel.sz.: Felkészítı tanár neve: 1. Egérrágta Az alábbi szövegrészt egészítsétek ki a

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Szerkesztette: Vágner Mátyás

Szerkesztette: Vágner Mátyás Szerkesztette: Vágner Mátyás Itáliai a középkorban Itália területei a középkorban sem politikailag, sem kulturálisan nem voltak egységesek. A Német-római Birodalom és az egyház egymással kibékíthetetlen

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az egyetemes reneszánsz művészete I. című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az egyetemes reneszánsz művészete I. című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az egyetemes reneszánsz művészete I. című fejezethez Történeti áttekintés Először is a törökök előnyomulása, melynek eredményeként 1453-ban elesett Bizánc, és a XV. század végén Amerika

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...5 Kronológia...6

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 92 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 92 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 92 pont 1. Hogyan nevezik latin kifejezéssel az Árpád-ház kihalását követı, király nélküli idıszakot? Megtudhatod a keresztrejtvény megfejtésével. l) a) S I K L

Részletesebben

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:.

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:. 1. Egészítsétek ki a hiányos szöveget! Az uradalom gazdája a. A munkát a rabszolgákból és a harcosokból kialakult végzik. Az uradalom részei: A földesúr saját használatára fenntartott ; a házhelybıl, szántóból,

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban?

Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? Készítette: Rózsa Katalin Budapest, 2011 Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? A 4.b osztály,

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét a Zempléni-hegység (Tokaji-hegység) vulkánikus

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. TOTÓ

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

Elıszó 1 ELİSZÓ A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, az új Országgyőlés alakuló ülésére készült. Elsısorban az Országgyőlés tagjainak, különösen a most elıször megválasztott képviselıknek a

Részletesebben

Elért pontszámod:... / 99 pont

Elért pontszámod:... / 99 pont Kódszámod: Elért pontszámod:... / 99 pont 1. Fejtsd meg a személynevekbıl álló keresztrejtvényt! (Több szóból álló megfejtés esetén a szóközt jelöltük.) (Megfejtésül egy ismert könyvcímet kapsz.) a) b)

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

Colmar, ferences templom Salzburg, ferences templom (XIII. sz., XV. sz. eleje), alaprajz, hosszmetszet.

Colmar, ferences templom Salzburg, ferences templom (XIII. sz., XV. sz. eleje), alaprajz, hosszmetszet. Firenze, Sta Croce ferences kolostor (1295-1442), alaprajz, templom belső képe. Az Alpoktól északra a háromhajós, hosszú, poligonális apszisú ferences templomtípus vált általánossá. Esetenként a városi

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

B) Írd a pontozott vonalakra, hogy melyik uralkodók címereit idézik a keresztrejtvény megfejtésének (egyben egy könyv címének) szavai?

B) Írd a pontozott vonalakra, hogy melyik uralkodók címereit idézik a keresztrejtvény megfejtésének (egyben egy könyv címének) szavai? Név: 1.A) Fejtsd me a keresztrejtvényt! (Több szóból álló válasz esetén a szóközt jelöltük.) a) Nándorfehérvár mai neve b) e város pénzének mintájára veretett pénzt Károly Róbert c) az erdélyi három nemzet

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2009. május 13. 14:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 6

Tartalomjegyzék. Bevezetés 6 Tartalomjegyzék Bevezetés 6 1. Júdás csókja Giotto di Bondone, 1304 1313 8 2. Szentháromság Masaccio, kb. 1427 14 3. Az Arnolfini házaspár Jan van Eyck, 1434 20 4. Levétel a keresztrôl Rogier van der Weyden,

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkor Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...4 Kronológia...5 Topográfia...5 Térképek...7 Bevezetı

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Az ország főpapjai, bárói, nemesei és

Részletesebben

1. feladat a) H b) I c) H d) H e) I f) H g) I h) H i) H j) I k) I l) I

1. feladat a) H b) I c) H d) H e) I f) H g) I h) H i) H j) I k) I l) I JAVÍTÓKULCS JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre, ezért azok már csak

Részletesebben

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN SZABÓ FERENC SJ KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, L Harmattan Kiadó, 2012 (Jezsuita Könyvek Isten és Tudomány; PPKE BTK, Pázmány Irodalmi

Részletesebben

A gótikus szobrászat

A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat kezdetének a Chartres-i székesegyház Király kapujának bélletszobrait szoktuk tekinteni. Ezzel veszi kezdetét a monumentális stílus a középkorban. Közvetlen előképe

Részletesebben

200 nap. Firenze. Útinapló. Horváth Tamás, a Széchenyi István Egyetem építész hallgatójának

200 nap. Firenze. Útinapló. Horváth Tamás, a Széchenyi István Egyetem építész hallgatójának Feb 13 14 15 16 17 18 19 Feb 20 21 22 23 24 25 26 Feb 27 28 01 02 03 04 05 Már 06 07 08 09 10 11 12 Már 13 14 15 16 17 18 19 Már 20 21 22 23 24 25 26 Már 27 28 29 30 31 01 02 Ápr 03 04 05 06 07 08 09 Ápr

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG Bácsalmási kistérség Régió: Dél-Alföld Megye: Bács-Kiskun A kistérség a Bácskai löszsíkságon, Bács-Kiskun megye déli részén helyezkedik el, a Baját Szegeddel összekötı 55-ös fıút és az országhatár közötti

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló

Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló Magyarország területén lévő várak története, híres kapitányaik, hőseik - megjelenítése irodalmi és képzőművészeti eszközökkel. Határidő: 2017. március 20. Cím:

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat Luxemburgi Erzsébet Morvao. És Szilézia Kiskirályok leverése

Részletesebben

V XVI. század. Sziráki Sz Gábor: Bizánc művészete

V XVI. század. Sziráki Sz Gábor: Bizánc művészete V XVI. század Sziráki Sz Gábor: Bizánc művészete Történelmi háttér Európa leggazdagabb és legszervezettebb állama. Konstantinápoly székhellyel a birodalom magába foglalta a Balkán-félszigetet, Kis-Ázsiát,

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

ELÕZMÉNYEK. 1. Ajtókeret. Kolozsvár. 1514.

ELÕZMÉNYEK. 1. Ajtókeret. Kolozsvár. 1514. ELÕZMÉNYEK Az itáliai reneszánsz mûvészet hatásainak igen korai és az Alpokon innen egészen kivételes jelentkezése Magyarországon kezdetben, az 1476-ot követõ évektõl csupán az uralkodó, Mátyás király

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács III. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Ha jól forgatod

Részletesebben

Sellyei-szigetvári kistérség

Sellyei-szigetvári kistérség Sellyei-szigetvári kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Baranya Sellyei Turisztikai és Szolgáltató Iroda 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1. e-mail: turisztika@sellye.hu sellyetourinfor@freemail.hu telefon: 73/580-900

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Hajdu Anita. A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium története a dualizmus korában

Hajdu Anita. A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium története a dualizmus korában Hajdu Anita A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium története a dualizmus korában A dolgozat témájául a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium dualizmuskori történetét választottam.

Részletesebben

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai A Határırség 1997. november 01-tıl kezdıdıen lát el bőnüldözési feladatokat

Részletesebben

RENESZÁNSZ, 14 16. század. Legfejlettebb területek: Észak Itália, Németalföld

RENESZÁNSZ, 14 16. század. Legfejlettebb területek: Észak Itália, Németalföld RENESZÁNSZ,14 16.század Legfejlettebbterületek:Észak Itália,Németalföld trecento 1300 asévek azépítészetbenésszobrászatbanmégagótikakora quattrocento 1400 asévek érettreneszánszkoraitáliában cinquecento

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

Géza fejedelemsége

Géza fejedelemsége Államalapítás Géza fejedelemsége 972-997 -933: Merseburg -955: Augsburg Kérdés: Folytatás Döntés: 973 Katasztrófális vereségek vagy befejezés????? Kelet vagy Nyugat Quedlinburgi-i konferencia - 12 magyar

Részletesebben

Magyar nyomtatványok a XV. század végén és a XVI. században

Magyar nyomtatványok a XV. század végén és a XVI. században ELTE BTK Mővészetelméleti és Médiakutatási Intézet Magyar nyomtatványok a XV. század végén és a XVI. században Varga Noémi* *Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 1117 Budapest, Pázmány

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV 1. TOTÓ 1. Hol tartották az Árpád-korban a legjelentősebb törvénynapokat? 1. Székesfehérvár 2. Esztergom X. Buda 2. Melyik terület élén állt a vajda? 1. Horvátország 2. Török Birodalom X. Erdély 3. Melyik

Részletesebben

M AGYARORSZÁGI BÚTOROK KÉPI ÁBRÁZOLÁSOKON 15.-17. SZÁZAD

M AGYARORSZÁGI BÚTOROK KÉPI ÁBRÁZOLÁSOKON 15.-17. SZÁZAD Ismeretlen osztrák vagy magyar festı: Evagationes spiritus (a lélek tévelygései) c. képe. Esztergomi Keresztény Múzeum 1430. Boroszló (Wroclaw), wielowi oltárok mestere Szent Hedvig oltár 1430-1440 Szent

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

Középszintű Művészettörténet műelemző feladatsor

Középszintű Művészettörténet műelemző feladatsor Középszintű Művészettörténet műelemző feladatsor 1. Az alábbiakban az építészettörténetben használatos fogalmakat olvashat. Határozza meg minél pontosabban a fogalmak jelentését! Egész mondatban válaszoljon,

Részletesebben

Állam- és jogtörténet 5. óra. Mit kell tudni a vizsgán:

Állam- és jogtörténet 5. óra. Mit kell tudni a vizsgán: Mit kell tudni a vizsgán: 1. Tételhez: - korona küldésének közjogi jelentısége - ez lesz késıbbiekben a Szent Korona tan alapja - koronázási szertartás: ordó szerint történik szent olajjal kenik fel az

Részletesebben

Az egylakásos lakóház extrém esetei I. I. Villaépítészet

Az egylakásos lakóház extrém esetei I. I. Villaépítészet Épülettervezés I. Tantárgyfelelős: 2010-2011 2. félév Puhl Antal DLA Kurzusok oktatói: Ferencz Marcel DLA Kovács Péter DLA Kulcsár Attila DLA Rudolf Mihály DLA Előadó: Kállay Ferenc 10. előadás _ Az egylakásos

Részletesebben

3. feladat Kép: (I.) (II.)

3. feladat Kép: (I.) (II.) 1. feladat a) B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R b) N A G Y C E N K c) J Ó Z S E F d) K Ú R I A e) E L L E N Z É K I N Y I L A T K O Z A T f) S Z A L A Y L Á S Z L Ó g) H Ő T L E N S É G h) M A R K Ó K Á R

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Az sokarcú reneszánsz Mátyás király és kora

Az sokarcú reneszánsz Mátyás király és kora NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3300 Eger, Rákóczi út 48. Az sokarcú reneszánsz Mátyás király és kora 9-10. évfolyamosok országos vetélkedője A versenyző neve: Felkészítő tanár: Iskola neve és címe:

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10. BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ A versenyző neve:.. osztálya:.... Az iskola neve:. Az iskola címe:.

Részletesebben

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl.

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. Hosszú hajú horda, ( ) akik avas vajjal kenik be a hajukat és bőzlenek a hagymától meg a fokhagymától. Kikrıl van szó ebben az idézetben és hogyan

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

A felén már túl is vagy, most következzenek az. Esszéfeladatok. Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat :

A felén már túl is vagy, most következzenek az. Esszéfeladatok. Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat : Név: E-mail cím: A felén már túl is vagy, most következzenek az Esszéfeladatok Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat : A feladatok megoldási sorrendje tetszıleges. A feladatok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP május 6., szerda / 60 perc. 2. szakasz végi ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP május 6., szerda / 60 perc. 2. szakasz végi ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS A t a n u l ó k ó d s z á m a: Državni izpitni center *N093* RENDES MÉRÉS MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP 009. május 6., szerda / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: a tanuló által hozott kék vagy fekete

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) MKKSZ Akadémia zárórendezvénye a Parlamentben Budapest, 2009. december 8. Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék

Részletesebben

Polgár Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta)

Polgár Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta) Polgár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta) 2008 Polgár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája A tanulmány kidolgozásában

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Száray Miklós : Történelem tankönyv II. Történelmi Atlasz (Mozaik) 1. Árpád-kor 1038-1077 2. I.László és Kálmán uralkodása 3. III.Béla 4. Az Aranybulla

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

Különös házasság Erdély aranykorából

Különös házasság Erdély aranykorából 2013 október 17. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem harminckét évet töltött harmonikus

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

Kiegészítés a 239. sz. elıterjesztéshez. 4. melléklet a 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

Kiegészítés a 239. sz. elıterjesztéshez. 4. melléklet a 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelethez Kiegészítés a 239. sz. elıterjesztéshez 1. melléklet a /2013..(.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelethez 1. Szekszárd Város Díszpolgára oklevél és igazolvány

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI 5. FÖDÉMEK TERVEZÉSE 5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI Az alábbiakban az Épületszerkezettan 2. c. tárgy tanmenetének megfelelıen a teljes keresztmetszetben, ill. félig elıregyártott vb.

Részletesebben