Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl."

Átírás

1 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. Hosszú hajú horda, ( ) akik avas vajjal kenik be a hajukat és bőzlenek a hagymától meg a fokhagymától. Kikrıl van szó ebben az idézetben és hogyan kapcsolhatók a középkor kezdetéhez? Germánokról van szó. İk érkeztek a Nyugatrómai birodalom területére és hozzájárultak a birodalom bukásához. A Nyugatrómai birodalom bukásától, 476-tól számítjuk a középkor kezdetét. 2. Melyik két részre osztották a Római Birodalmat fennállásának vége felé? Mi volt ezeknek a fıvárosa? - Nyugatrómai Birodalom: Róma - Keletrómai Birodalom: Konstantinápoly/ Bizánc 3. Egészítsétek ki a hiányos szöveget! Az uradalom gazdája a _földesúr. A munkát a felszabadult rabszolgák - ból és az elszegényedett harcosokból kialakult jobbágyok végzik. Az uradalom részei: A földesúr saját használatára fenntartott majorság ; a házhelybıl, szántóból, veteményesbıl álló jobbágytelek és a közös területek pl.:erdı, legelı, tó, malom. Jellemzı az önellátó gazdálkodás, vagyis a jobbágy mindent megtermelt és elkészített magának és a földesurának, amire csak szükségük volt. Fejlıdött a mezıgazdasági technika: nehézeke, szügyhám, kétnyomásos és háromnyomásos gazdálkolkodás. 12 pont 4. Mi a legfıbb különbség az ókori görögök és rómaiak vallása, valamint a keresztény vallás között? Az ókori Görögországban és Rómában több istenben hittek, akik hasonlítottak az emberekhez csak halhatalanok voltak, míg a keresztény vallás szerint csak egy isten létezik. A keresztény vallás Jézus (Isten fia) halála után gyorsan terjedt el. 5. Írjátok a meghatározások mellé a megfelelı fogalmat! Falusi templomokban szolgáló papok: plébánosok A jobbágyok egyházi adója: dézsma/ tized A szentektıl visszamaradt tárgyak, testrészek: ereklye A szentek életérıl szóló történetek: legendák A plébánosok elöljárói: püspökök, érsekek Kézzel írott, kis képekkel díszített könyvecske: kódex A bekezdések kezdıbetői köré festetet kis képek: iniciálé A szöveg képekkel történı kiegészítése: miniatúra 1

2 8 pont 6. Az alábbi megállapítások közül melyik vonatkozik a céhekre? Húzzátok alá! Ipari termeléssel foglakozik. Bérmunkásokat foglalkoztat. Nem használ gépeket. A munkadarabon minden munkafolyamatot egy ember végez. Kevés árut termel. A termelés szigorú rendszabályok szerint folyik. Minél több áru elıállítása a cél. Áraik magasak. A minıség a legfontosabb. 7. Ha a középkorban éltetek volna, mit kellett volna tennetek, hogy lovagok lehessetek? 6 éves koromban apródnak kell állni atyám hőbérurának szolgálatába. Ha elégedett lesz velem fegyverhordozó lehetek. Késıbb pedig harcba is elkísérhetem. 18 éves koromban egy ünnepnapon lovaggá avatnak, ha megérdemlem. Lovagi esküt kell tennem. Így nehézfegyverzető, nemesi származású lovas katonaként leszek lovag. 8. Mi történt korábban? Húzzátok alá! A magyar honfoglalás Az augsburgi vereség Az aranybulla kiadása Gutenberg feltalálja a könyvnyomtatást Az Árpád-ház kihalása A füstpénz Nagy Károly császárrá koronázása Géza fejedelem halála A reneszánsz kialakulása A tatárjárás Az ısiség bevezetése A kapuadó 9. Milyen hadszervezete volt az alábbi királyoknak? Szent István - várkatonaság Károly Róbert banderiális hadsereg Hunyadi Mátyás zsoldos hadsereg 3 pont 10. Ha megoldjátok a keresztrejtvény, Mátyás király leghíresebb vezérének nevét kapjátok. Melyik híres csatában jeleskedett? 1. Mátyás híres könyvei 2. Itt volt Mátyás palotája 3. Legendás magyar gyızelem helyszíne 2

3 4. Német-római császár Mátyás idején 5. Mátyás nevelıje 6. Mátyás nyomdásza Budán 7. Mátyás második felesége 8. Pécs püspöke, a király barátja ban elfoglalt vár neve 10. Az egyik fegyvernem volt a fekete seregben C O R V I N Á K V I S E G R Á D K E N Y É R M E Z İ F R I G Y E S V I T É Z J Á N O S H E S S A N D R Á S B E A T R I X J A N U S P A N N O N I U S S Z A B Á C S G Y A L O G S Á G Megfejtés: Kinizsi Pál kenyérmezei csata 12 pont 11. Miért nevezték el a 2008-es évet reneszánsz évnek Magyarországon? Mátyás királyt 550 évvel ezelıtt koronázták királlyá. İ volt Magyarország legnagyobb reneszánsz uralkodója. 12. Állítsátok uralkodásuk idejének sorrendjébe a magyar királyokat! 9. II. Ulászló 1. I. István 5. IV. Béla 7. Luxemburgi Zsigmond 4. II. András 2. Könyves Kálmán 6. Károly Róbert 10. II. Lajos 3. III. Béla 8. Hunyadi Mátyás 13. Hol történtek a következı események? Zotmund megfúrta a német gályákat: Pozsony IV. Béla seregei vereséget szenvedtek a tatároktól: Muhi Nagy Lajos megalapította elsı egyetemünket: Pécs 1456-ban Hunyadi János megvédte a függetlenségünket: Nándorfehérvár Itt halt meg II. Lajos királyunk: Mohács 2 pont 5 pont 5 pont 3

4 14. Találós kérdés a) Valamennyi jobbágy köteles a gabona és a szılı termésének tizedét földesurának beszolgáltatni. A törvény neve: kilenced Kihez kapcsolható: I.(Nagy) Lajos b) A király kiskorúsága idejére választott országos fıméltóság A fogalom neve: kormányzó Kihez kapcsolható: Hunyadi János c) A várost kétféle nép lakja: a magyar és a német. A magyarokat mindenképpen elnyomták, s meg akarták szüntetni azt a ( ) régóta fennálló szokást, mely szerint az egyik évben magyart, a másikban németet választanak bíróvá: A város neve: Buda d) A nemes nem adhatja el földjét és csak a nemzetséghez tartozókra hagyhatja. Ha a nemzetség kihal, a birtok visszaszáll a királyra. A törvény neve: ısiség Megalkotója: I.(Nagy) Lajos e) Mindazok, akik összegyőltek, a népbıl valók voltak: parasztok, falusi papok, kolduló barátok. Legtöbbjüknek kardja volt, furkósbotja, parittyája, mint a pásztoroknak. A fogalom: parasztháború f) A Kárpát-medence déli kapujának is hívták. Az itteni erıd ırizte a Dunát és a Dunába torkolló Száva átkelıhelyét is. A város neve: Nándorfehérvár Magyar gyızelem évszáma: pont 15. Karikázzátok be a kakukktojást és indokoljátok meg a választásotokat! a) kilenced tized füstpénz kapuadó Mert: egyházi adó/ Árpád-házi király adója/ b) népfelkelı bandérium zsoldos várkatona Mert: a többi egy katona, ez pedig egy hadsereg c) Bonfini Werbıczy Vitéz János Janus Pannonius Mert: Mátyás királlyal nem hozható összefüggésbe 4

5 16. Ki volt a - lovagkirály: I.(Szent) László / I.(Nagy) Lajos - bizánci herceg: III.Béla - második honalapító: IV. Béla - utolsó aranyágacska: III. András - törökverı: Hunyadi János / Kinizsi Pál 5 pont 17. Melyik helységnév nem illik a sorba? Miért? Nándorfehérvár, Muhi, Mohács, Kenyérmezı, Rigómezı Muhinál a tatárok ellen harcoltak a magyarok, a többi esetben pedig törökök ellen 18. Értékeljétek I. Szent István uralkodásának idıszakát! 2 pont , Koppány leverése, leszámolt a lázadó pogányokkal, Ny-i lovagokat és keresztény hittérítı papokat hív az országba, királlyá koronáztatja magát keresztény magyar állam elsı király, Magyar feudális állam megalapítója, a keresztény egyházat megerısítette, törvényeket adott ki (minden tíz falu építsen egy templomot, kötelezı templomba járás, tized bevezetése), magyar egyház központja Székesfehérvár, egyházmegyék, királyi vármegyék létrehozása,elıször ı verettett Mo.-on ezüstpénzt,elsı magyar törvénykönyv, 10 pont 19. Milyen mővészeti stílusok jellemezték a középkor idıszakát? 5

6 20. Jelöljétek be a térképen a következı településeket! Csak a sorszámot írjátok le! 1 Visegrád, 2. Buda, 3. Muhi, 4. Nándorfehérvár, 5. Székesfehérvár, 6. Pécs, 7. Pozsony, 8. Mohács, 9. Kassa, 10. Sopron 10 pont össz.: 12 6

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.)

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.) 1. A következő feladat a folyammenti civilizációk korával kapcsolatos. Mely államokhoz köthetőek az egyes képek. Értelemszerűen töltsd ki a táblázatot, segítségképpen beírtuk az elsőt! (elemenként 0,5

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

5,5-2 millió éve Australopithecus (déli majom) nem formatartó szerszámok, 500 cm De! csak oldalág!

5,5-2 millió éve Australopithecus (déli majom) nem formatartó szerszámok, 500 cm De! csak oldalág! Az emberré válás és az ıskıkor 1. A majmok és az ember közös ısei: 70 millió éve kis mókusszerő rágcsáló 30 millió éve egyiptomi majom 17-14 millió éve Proconsul 1. Emberszabású majmok Emberelıdök Emberfélék

Részletesebben

Cultura Nostra 2006. FEBRUÁR 7.

Cultura Nostra 2006. FEBRUÁR 7. Cultura Nostra V. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖZÉPISKOLÁS TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ ÍRÁSBELI ELSŐ FORDULÓ 2006. FEBRUÁR 7. ISKOLA NEVE ÉS PONTOS CÍME:...... CSAPATTAGOK: 1,... 2,... 3,... PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG RÁKÓCZI

Részletesebben

1. FELADAT (7 pont) Hammurapi törvénygyűjteménye

1. FELADAT (7 pont) Hammurapi törvénygyűjteménye 1. FELADAT (7 pont) Hammurapi törvénygyűjteménye 1. Ha egy awelum ( szabad ember) gyilkossággal vádol egy szabad embert, de nem bizonyít: a vádló ölessék meg. 2. Ha egy szabad ember tanúként jelentkezik

Részletesebben

Virágzó/érett középkor Időszak:

Virágzó/érett középkor Időszak: Félévi vizsga Esti gimnázium, 10. osztály Történelem Az érett és a késő középkor Név: 1.) A feladat a középkor nagyobb korszakaival kapcsolatos. a) Helyezze el az alábbi eseményeket, jelenségeket az alábbi

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008 Károly Róbert Kora Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2008 A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Károly Róbert királyról szóló füzetét ifj. Benedek László emlékére ajánlja, aki hosszú éveken keresztül a II.

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

I. FOGALMAK. idoneitás:... interdiktum:... domanialis jövedelem:... leviratus:... serviens:... magister:... zsupán:... Váradi Regestrum:...

I. FOGALMAK. idoneitás:... interdiktum:... domanialis jövedelem:... leviratus:... serviens:... magister:... zsupán:... Váradi Regestrum:... I. FOGALMAK Határozzák meg az alábbi fogalmak jelentését! Minden esetben a történelmi korszakra vonatkozó értelmezést várunk. ( Pontozás: elemenként 1 pont, összesen: 10 pont ) idoneitás:........ interdiktum:.........

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 9. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

Árpád-kor történelmi helyszínek

Árpád-kor történelmi helyszínek Árpád-kor történelmi helyszínek Csanád (Románia): Maros menti település, eredetileg Marosvár néven Ajtony központja volt. Ajtony legyızése után, 1030-ban István vár- és egyházmegyét is alapított itt. Utóbbi

Részletesebben

LELKÉSZEK A KATONÁK KÖZÖTT

LELKÉSZEK A KATONÁK KÖZÖTT IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június Horváth Zita Pázmány Péter Katolikus Egyetem LELKÉSZEK A KATONÁK KÖZÖTT Absztrakt Isten Katonái mindig is jelentős szereppel bírtak a hadseregek vallási nevelésében

Részletesebben

ALKOTMÁNY- ÉS KÖZIGAZGATÁS-TÖRTÉNET (Tételek 1 29-ig)

ALKOTMÁNY- ÉS KÖZIGAZGATÁS-TÖRTÉNET (Tételek 1 29-ig) ALKOTMÁNY- ÉS KÖZIGAZGATÁS-TÖRTÉNET (Tételek 1 29-ig) Ajánlás: Ezt a tételsort az Államigazgatási Fıiskolán a 2000. évben többen eredményesen használták. Nem hibátlan munka, de reményeim szerint másoknak

Részletesebben

4000 éve Európában NAGYVENYIM TÖRTÉNETE RÖVIDEN. Írta: Ambrusné dr. Kéri Katalin tanszékvezetô egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem

4000 éve Európában NAGYVENYIM TÖRTÉNETE RÖVIDEN. Írta: Ambrusné dr. Kéri Katalin tanszékvezetô egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem 4000 éve Európában NAGYVENYIM TÖRTÉNETE RÖVIDEN Írta: Ambrusné dr. Kéri Katalin tanszékvezetô egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Dunaújvárostól Sárbogárd felé haladva, lekanyarodva a 6-os fôközlekedési

Részletesebben

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont)

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont) Félévi vizsga Esti gimnázium, 11. osztály Történelem Kora újkor, újkor Név: 1.) A feladat a mohácsi csatával kapcsolatos. (Mintafeladatok) Keresse meg, és javítsa ki a mohácsi csata körülményeit bemutató

Részletesebben

NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS

NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES AZ ÖNKÉNTES HADERİ TARTALÉK BIZTOSÍTÁSÁNAK SZERVEZÉSI- VEZETÉSI KÉRDÉSEI DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS TUDOMÁNYOS TÉMAVEZETİ: Prof. Dr. BOLGÁR JUDIT egyetemi tanár Budapest, 2010. 1

Részletesebben

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása 1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére,

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

Magyar művelődéstörténet

Magyar művelődéstörténet Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Magyar művelődéstörténet -- Tanulmányi útmutató -- 6. félév Antal Sándor adjunktus 2008.

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 21. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához

Részletesebben

AZ ADÓZÁS TÖRTÉNETE (Összeállította: dr. Juhász István)

AZ ADÓZÁS TÖRTÉNETE (Összeállította: dr. Juhász István) AZ ADÓZÁS TÖRTÉNETE (Összeállította: dr. Juhász István) Az adózás története majdnem egyidős az emberiség történetével. Amióta létezik az, hogy emberek nagyobb csoportjai együtt, közösségben élnek, és valamiféle

Részletesebben

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól tanulmány Rácz Lajos Corona angelica Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól Regnum a gente in gentem transfertur. 1 Corona sacra corona angelica Közismert, hogy a magyar királyi korona

Részletesebben

BORSODI KALÁSZOLÁS 7.

BORSODI KALÁSZOLÁS 7. BORSODI KALÁSZOLÁS 7. ÍGY VOLT Foglalkozások, vetélkedık és könyvtári játékok Módszertani kiadvány gyermek- és iskolai könyvtárosoknak II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 2010 Borsodi Kalászolás

Részletesebben