RENESZÁNSZ, század. Legfejlettebb területek: Észak Itália, Németalföld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RENESZÁNSZ, 14 16. század. Legfejlettebb területek: Észak Itália, Németalföld"

Átírás

1 RENESZÁNSZ,14 16.század Legfejlettebbterületek:Észak Itália,Németalföld trecento 1300 asévek azépítészetbenésszobrászatbanmégagótikakora quattrocento 1400 asévek érettreneszánszkoraitáliában cinquecento 1500 asévek későreneszánszkoraitáliában gazdasági társadalmiháttér: É Itália apolgárságacéhesiparróláttértamanufakturálisformára a kézműiparéskereskedelemfelvirágzott tőkefelhalmozás újpolgáriréteg jöttlétre bankárok,pénzarisztokraták(pl.firenzébenamedici család, MilánóbanaSforza család,mantovábanagonzaga család) kezükben összpontosultapolitikaiésgazdaságihatalom ezekacsaládokfelkarolták aművészeket,aművészetekmecénásailettek renaissance,fr. újjászületés a sötét középkorután aművészet visszatértmindenszépségforrásához,atermészethezésazókori művészetekhez(giorgiovasari)

2 humanizmus akorszellemiirányzata: sequerenaturam=atermészetkövetése,emberközpontúvilágnézet azembernekazantikvitásszellemébőlvalóújjászületésétkövetelték azemberbenrejlőhatalmasalkotóerőtakartákkiaknázni akorembereszménye apolihisztor(uomouniversale),akiatudományokésművészetekterületénis jártas(matematika,zene,költészet,festészet,szobrászat pl.leonardo, Michalengelo) újrafelfedeztékazókoriirodalmat,azantikgörögésrómaiművészetet minden mértékeazember előtérbekerültazemberegyénisége azegyénkibontakozásaés érvényesüléseacél ekkoralakulkiaművészfogalma(márnemnévtelen mesteremberek,mintaközépkorban) atúlvilágiéletreösszpontosítóközépkorigondolkodásmódotfelváltjaavalóság, atermészetlázaskutatása tanulmányoztákazemberitestfelépítését,hogya művészettökéletesentükrözzeavalóságot anatómiaiismeretek(boncoltak) tudományosalapontörténőábrázolás perspektíva(brunelleschi,alberti)

3

4

5

6 TRECENTO,1300 asévek Atrecentofreskóművészeténekjellemzői: vallásostémák, adrapériákkövetikazalakokmozgását alegtöbbesetbenmégdíszletszerűaháttér(maketthatású épületek),demármegjelenikatermészetikörnyezet

7 GiottodiBondone(1267k. 1337):SzentFerencéletét bemutatófreskósorozat Jellemzők:azérzelmekmegragadása,alényegkiemelése SzentFerencelajándékozzaköpenyét centrálisszerkezet,a kontúrosvonalvezetésésamelegárnyalatokazelőtérben fokozzákatérszerűségélményét Krisztussiratása átlóskompozíció(újszerűkrisztus ábrázolási mód),afájdalmathangsúlyozzákafel alárepdesőangyalok zaklatottfiguráiis

8 GiottodiBondone:AssisiSzentFerencéletétbemutatófreskósorozat

9

10

11

12 SimoneMartini(kb ):Angyaliüdvözlet

13 SimoneMartini:GuidoroccodaFoglianoMontemassiostromakor (freskó) azegyikelsővilágitémájúfestmény,megformálásamégmerev, díszletszerűháttér,azegyikelsőportré

14 QUATTROCENTO,1400 asévek központ:firenze

15 FilippoBrunelleschi:SantaMariadelFiorekupolája,Firenze

16 Ghiberthi: Paradicsom kapu afirenzeidóm keresztelőkápolnájánakkapuja

17

18 FilippoBrunelleschi:OspedaledegliInnocenti,(Lelencház),Firenze

19 FilippoBrunelleschi:Pitti palota

20 LeonBattistaAlberti: Rucellai palota, Firenze

21 MichelozzodiBartolomeo:Medici Ricardipalota,Firenze

22 LeonBattistaAlberti:SantaMariaNovella,Firenze

23 Donatello:Gattamelatalovasszobra,Padova

24 Verocchio: Colleonilovasszobra, Velence

25 PaoloUcello:SzentGyörgyharcaasárkánnyal

26 PaoloUcello:SanRomano icsata

27 AndreaMantegna: Pieta

28 SandroBotticelli:Primavera

29

30 SandroBotticelli:Vénuszszületése

31 FilippoLippi: Madonna

32 FilippoLippi: Madonna

33 PierrodellaFrancesca:FederigodaMontefeltroésfelesége

34 Ghirlandaio: Nagypapaunokájával

35 CINQUECENTO,1500 asévek központ:róma

36 DonatoBramante: Tempietto,Róma

37 MICHELANGELO BOUNAROTTI ( )

38 Dávidszobor, Firenze

39 GiulianoMedici síremléke,firenze

40 Pieta,Róma

41 Mózes, II.Gyulapápa síremlékéhezkészült

42

43 Sixtus kápolnamennyezetfreskói,róma

44

45 Delphoiszibilla

46

47 Utolsóítélet, asixtus kápolna főfalánlátható

48 LEONARDODAVINCI ( )

49

50

51

52 MonaLisa Sfumatotechnika

53 Hermelineshölgy

54 SziklásMadonna

55 SzentAnnaharmadmagával

56 Azutolsóvacsora

57 RAFFAELLOSANTI ( )

58 Athéniiskola,StanzadellaSegnatura,Vatikán

59 Máriaeljegyzése

60 SixtusiMadonna

61 Esterházy Madonna

62 VELENCE

63 Bellini:Lorenzo Loredandózseportréja

64 Bellini:Madonna

65 Tiziano:UrbinóiVénusz

66 VittoreCarpaccio: Velenceikurtzánok

67 Canaletto:Velenceitájkép(=veduta)

68 NÉMETALFÖLDIRENESZÁNSZ

69 AlbrechtDürer: Önarckép

70 AlbrechtDürer: AzApokalipszislovasai

71 AlbrechtDürer: Melankólia

72

73 id.pieterbrueghel:parasztlakodalom(paraszt Brueghel)

74 Ifj.HansHolbein: Követek

75 Ifj.HansHolbeinportréjaBoleynAnnárólésVIII.Henrikről

76 JanvanEyck: Arnolfiniházaspár olajfestmény!!!

77 HyeronimusBosch:Gyönyörökkertje

78 RENESZÁNSZMŰVÉSZETMAGYARORSZÁGON

79 GianCristoforoRomano:MátyásésBeatrixdomborműje

80

81 Corvinák

82 M.S.Mester: MáriaésErzsébet találkozása

83 Avisegrádivár díszudvaraa Herkules kúttal

84 Bakócz kápolna

85 Báthori Madonna

86 Asárospatakivárloggiája

87 RENESZÁNSZ,14 16.század ÖSSZEFOGLALÁS Legfejlettebbterületek:Észak Itália,Németalföld trecento 1300 asévek azépítészetbenésszobrászatbanmégagótikakora quattrocento 1400 asévek érettreneszánszkoraitáliában cinquecento 1500 asévek későreneszánszkoraitáliában gazdasági társadalmiháttér: É Itália apolgárságacéhesiparróláttértamanufakturálisformára akézműiparéskereskedelemfelvirágzott tőkefelhalmozás újpolgárirétegjöttlétre bankárok,pénzarisztokraták(pl.firenzébenamedici család,milánóbanasforza család,mantovábana Gonzaga család) kezükbenösszpontosultapolitikaiésgazdaságihatalom ezekacsaládokfelkaroltákaművészeket,a művészetekmecénásailettek renaissance,fr. újjászületés a sötét középkorután aművészetvisszatértmindenszépségforrásához,atermészethezésaz ókoriművészetekhez(giorgiovasari) humanizmus akorszellemiirányzata: sequerenaturam=atermészetkövetése,emberközpontúvilágnézet azembernekazantikvitásszellemébőlvalóújjászületésétkövetelték azemberbenrejlőhatalmasalkotóerőtakartákkiaknázni akorembereszményeapolihisztor(uomouniversale),akiatudományok ésművészetekterületénisjártas(matematika,zene,költészet,festészet,szobrászat pl.leonardo,michalengelo) újrafelfedeztékazókoriirodalmat,azantikgörögésrómaiművészetet mindenmértékeazember előtérbekerültazemberegyénisége azegyénkibontakozásaésérvényesüléseacél ekkoralakulkiaművészfogalma(márnem névtelenmesteremberek,mintaközépkorban) atúlvilágiéletreösszpontosítóközépkorigondolkodásmódotfelváltjaavalóság,atermészetlázaskutatása tanulmányoztákaz emberitestfelépítését,hogyaművészettökéletesentükrözzeavalóságot anatómiaiismeretek(boncoltak) tudományosalapon történőábrázolás perspektíva(brunelleschi,alberti) akorlegfontosabbfelfedezései: KolumbuszKristófésVascodaGamafelfedezőútjai Kopernikuszheliocentrikusvilágképe 1455,Gutenberg,könyvnyomtatás

88 Trecento azépítészetbenésaszobrászatbanmégavirágzógótikaidőszaka,atemplomokbelsőfalfelületét monumentálisfreskókdíszítik Atrecentofreskóművészeténekjellemzői: vallásostémák,amegjelenítésmerevségeoldódik aképekelőterébenacselekménymozgalmassáválik afiguráktekinteteésmozgásaérzelmetfejezki,adrapériákkövetikazalakokmozgását aszínek,színátmeneteknövelikatérszerűségélményét alegtöbbesetbenmégdíszletszerűaháttér(maketthatásúépületek),demármegjelenikatermészeti környezet GiottodiBondone(1267k. 1337):SzentFerencéletétbemutatófreskósorozat Jellemzők:azérzelmekmegragadása,alényegkiemelése SzentFerencelajándékozzaköpenyét centrálisszerkezet,akontúrosvonalvezetésésameleg árnyalatokazelőtérbenfokozzákatérszerűségélményét Krisztussiratása átlóskompozíció(újszerűkrisztus ábrázolásimód),afájdalmathangsúlyozzákafel alárepdesőangyalokzaklatottfiguráiis SimoneMartini(kb ):Angyaliüdvözlet GuidorocciodaFoglianoMontemassiostromakor(freskó) azegyikelsővilágitémájúfestmény, megformálásamégmerev,díszletszerűháttér,azegyikelsőportré

89 Quattrocento azegyházépítőtevékenységekisséháttérbeszorultésmegnőttavilágiépítészetszerepe palazzo k,városházák,könyvtárak, ispotályok,egyetemeképültek aquattrocento banfirenzeakulturáliséletközpontja afejedelmiudvarokbasereglettmesterekművészetiműhelyeketalkottak azépítészetbenjellemzőacentrális,azazközéppontostérképzés,afestészetbenmegjelenikatondó(köralakúfestmény) 1401afirenzeiekpályázatothírdettekaBattistero(keresztelőkápolna)bronzkapujánakelkészítésére ezapályázatvolta quattrocentonyitánya apályázatotlorenzoghibertinyerteel amásodikbronzkapujátmichelangeloa Paradicsom kapujának nevezteel(portadelparadiso) ószövetségitémák10domborművönmegjelenítve(azótestamentumijelenetekbe Firenze,mintazantikRómaörökösedicsőítéseisbelevanrejtve,azegyikjelenetenJeruzsálemetakorabeliFirenzelátképe helyettesíti) egydomborművöntöbbjelenetislátható,pl.ádámteremtése,bűnbeesés,kiűzetésaparadicsomból) Ghibertivolt azelső,akialineárisperspektívátadomborműszobrászatbanismegvalósította azelőtérfiguráivalósűggalkiemelkednekasíkból, aközéptéralakjaidomborműszerűek,mígaháttérvonalas,karcoltjellegű FilippoBrunelleschi:aSantaMariadelFiorekupolája,Firenze románésgótikusstílusúbazilika,acampaniele t(harangtorony)giottotervezte BrunelleschitöbbekközöttarómaiPantheonkupolájátistanulmányozta nyolcszögűkupoladobrahúztafelagótikusszerkezetű, bordásívűkupoláját,amely100méteresmagasságbaemelkedik mérnökibravúr:a40méteresfesztávolságotkettős héjszerkezetűkupolafedile(későbbmichelangeloisebbőlaszerkezetbőlindultkiaszentpéter bazilikakupolájánál) akupola tetejénlanterna(afelsőmegvilágítástbiztosítótoronyszerűépítmény) FilippoBrunelleschi:OspedaledegliInnocenti(Lelencház),Firenze ahomlokzatklasszikusreneszánszalkotás azantikgörögésrómaiépítészetformakincséthasználjafel(pl.azablakokfelett tympanon) agótikavertikalitásahelyettanyugodt,vízszintesiránythangsúlyozza ahomlokzatotvízszintesenkörbefutó övpárkányoktagolják loggia(=oszlopokravagypillérekretámaszkodónyitottárkádosfolyosóvagyerkély) ahomlokzatonkör alakúmajolikadomborművekencsecsemőketláthatunk LeonBattistaAlberti:SanAndrea templom,mantova tympanon,féloszlopostagolás,félkörívesablakok,boltíveskapuzat

90 Reneszánszpalotaépítészet palazzo k Agazdagkereskedőcsaládokhatalmukéstársadalmirangjukkifejezéséreimpozánslakóépületeketemeltek apalazzo k(városipaloták) reprezentatívalkotások(aportréfestészethezhasonlóan) FilippoBrunelleschi:PalazzoPitti,Firenze LeonBattistaAlberti:PalazzoRucellai,Firenze jellemzők:szabályosalaprajz,szimmetrikushomlokzat,zárt,nyugodtépülettömeg,hálósantagolthomlokzat:avízszintesirány hangsúlyozásaapárkányokkal,afüggőlegesirányhangsúlyozásaoszlopszerűtagolással,félkörívesablakok Colosseum motívum,kváderkő(négyszögű,faragottkő)vagyrusztikusnyerskő,nagybelmagasság(8 10méter),azalsószintenfélemelet kisnégyszögletesablakokkal centrálisudvar tágas,négyszögletűbelsőudvar,oszloposárkádokkal azantikrómailakóházakátriumosudvaránakmintájára pl. Medici Ricardipalotabelsőudvara,Firenze Reneszánszlovasszobrok azemberitesttermészethűábrázolásáratörekedtek,előképükmarcusaureliusókorilovasszobra Donatello:Gattamelatalovasszobra,Padova azegyikelsőönállóreneszánszkörplasztika,azemlékműszobrászategyikelsőpéldája lóéslovasaegységbenvan,merevkompozíció, túlzottanegyirányúmozgás,kevésbééletszerűábrázolás AndreaVerrochio:Colleonilovasszobra,Velence Verrochioismertealóanatómiáját,lóéslovasaegységbenvan,harmonikusamozgásuk,életszerűábrázolás,alovastekinteteportrészerű Reneszánszportréfestészet aquattrocentoelsőharmadábanjelentkezettújműfajként reprezentatívalkotások,apolgárságerejétszimbolizálják,jellemábrázolás,az egyéniséghangsúlyozása PierodellaFrancesca:FedericodaMontefeltroésfelesége éremszerű,profilbantörténőbeállítás,realisztikus,valósághűarc,aháttérbentermészetitáj,márnemparavánszerű atérmélység fokozzaaportééletszerűségét aperspektivikusábrázolásfajtái 1.vonalperspektíva=aközelivonalakerőteljesebbek,atávoliakhalványabbak,2.levegőperspektíva=a távolbaveszőépületekvagyhegyekszínétalevegő elszínezi,halványabbanéskékesárnyalatbanjelennekmeg,3.színperspektíva=a közeliszínektelítettebbek,atávoliaktompábbak,amelegszíneketközelebbinekérzékeljük,mintahidegszíneket SandroBotticelli:Vénuszszületése SandroBotticelli:Primavera antikmitológiaitémák,avirágosrétközepénvénuszlátható,fölötteámor,jobboldalonzefírszélistenmegérintianimfát,akiflórává,a tavaszjelképévéváltozik,jobboldalonvénuszkísérői,aháromgráciakörtáncotlejtenek,mellettükmerkúrűzielaközeledőfelhőketegy kígyósbottal,aszereplőkhatározottanemelkednekkiasötétháttérből,aképaatavszésaszerelemébredésénekajelképe festői allegória

91 Cinquecento,1500 asévek érettreneszánsz előrevetítiegyújstíluskorszakmegjelenését(manierizmus),akiemelkedőművészegyéniségekkora Amerikafelfedezése agazdaságisúlypontáttevődöttazatlanti óceánpartvidékére apolgárságmeggazdagodásalelassult az Egyházhatalmamegerősödött apápáknagyszabásúépítkezésekbefogtak acinquecentoközpontjaróma DonatoBramante:Tempietto,Róma köralaprajz antikelőképearómaiveszta szüzektemploma,harmonikusarányok,centrális alaprajz,balusztrád(báboskőkorlát),laterna(=akupolatetejénlévő,ablakokkaláttörttornyocska) BramanteII.Gyulapápafőépítészevolt,őkezdetthozzáaSzentPéterszékesegyházújjáépítéséhez,amelyhezcentrális,görögkereszt alaprajzottervezett LeonardodaVinci( ) festő,szobrász,hadmérnök,természettudós polihisztor,tükörírássalírt életeutolsóéveibeni.ferencfranciakirálymeghívásárafranciaországbaköltözött,ittishaltmeg,amboise ban,aholmaleonardo múzeummutatjabemunkáit,elsősorbantalálmányait,felfedezéseit MonaLisa (=Gioconda),háromszögkompozíció,sfumato=afényésárnyékhatárgyengéd,füstszerűátmenete Azutolsóvacsora,amilánóiSantaMariadelleGraziekolostorbantalálható,centrális,szimmetrikuskompozíció,egyiránypontos perspektivikustérbeszerkesztve,aháttérbentermészetitáj,azablakokkihangsúlyozzákkrisztusalakját,azapostolokhármas csoportokbanjelennekmeg SzentAnnaharmadmagával gúlakompozíció,levegőperspektíva,sfumato,aképhármastagolása:előtér,középtér,háttér SziklásMadonna MichelangeloBuonarroti( ) elsősorbanszobrász,deépítészésfestőis,szonetteketisírt Dávidszobor Firenzejelképévévált,antikgörögpóz,kontraposzt,nyugalmatárasztó,harmonikusszobor,akorszépségeszményét mutatjabe,atökéletesarányútestet,atestitökéletességerkölcsierénnyelpárosul(donatelloésverocchioiskészítettekdávidszobrot) Mózesszobor,Róma II.GyulapápasíremlékéhezkészítetteMózesalakját,egynézetrekészültszobor GiulianoésLorenzodeMedicisíremléke,Firenze architektonikusszerkezetűsíremlék,giulianoszarkofágjánanappalésazéjszaka allegorikusalakjaifekszenek,lorenzoszarkofágjánahajnalésazalkonyallegorikusalakjailáthatóak,háromszögkompozícióbafoglalva, LorenzoésGiulianoalakjaitókorirómaiöltözetbenmintáztameg Pieta azegyetlenműve,amelyetszignált,carraraimárványbólkészült,gúlakompozíció Sixtus kápolnamennyezetfreskói,róma,vatikán között,II.Gyulapápamegbízásábólkészítetteaz54négyzetméteres freskót,amennyezetközépsőkilencsávjában:avilágteremtése,azemberteremtése,bűnbeesés,kiűzetés,noétörténete,özönvíz, oldaltlunettákban,azépületszerkezethezigazodvakrisztuseljövetelétmegjövendölőprófétákésszibillákalakjai Utolsóítélet asixtus kápolnafőfalán,manieristastílusjegyek RaffaelloSanti ) SixtusiMadonna afelhőnsétálómadonnamegjelenikszentborbálaésii.sixtuspápaelőtt,máriaalakjábanafestőszerelmét láthatjuk,háromszögkompozíció EszterházyMadonna,Máriaeljegyzése,Háromgrácia Athéniiskola AvatikániStanzadellaSegnatura bantalálható(stanza=pápailakosztály),antiképítészetikörnyezetbehelyeziazókori tudósok,filozófusokalakjait,dongaboltozatos,kazettásmennyezet,középenplatónésarisztotelészalakjai,platónfelfelémutat,az ideákrautalva,mígarisztotelészlefelémutat,ametafizikafontosságáthangsúlyozza,avilágrólalkotottfelfogásukatkéztartásukkalis jelzik,platónalakjátvalószínűlegleonardórólmintázta,mígarisztotelészétbramanatéról,akétfőalakelőtthérakleitoszegynagy kőkockárakönyököl(michelangeloarcvonásail),ésdiogenészheverelőttük

92 ReneszánszaNémetalföldön kereskedelem,városiasodás megerősödöttpolgárság,megrendelők atermészetikörnyezetvalósághű,részletesmegjelenítése JanvanEyck:Arnolfiniházaspár németalföldireneszánszbelső,egészalakoskettősportré,valószínűlegazeljegyzés alkalmábólkészült,aháttérbenatükörbenafestőalakjátláthatjuk,atükörfölöttfelirat:janvaneyckfuithic.(janvaneyckitt járt),janvaneyck nektulajdonítjákazolajfestéstechnikájánakfeltalálását,ezazelsőolajfestmény AlbrechtDürer( ) fa ésrézmetszeteketkészített,részletgazdagság,természetszeretet Apokalipszisfametszetsorozat,AzApokalipszislovasai ahalál,aháború,apestisésazéhínséglovasai Melankólia,rézmetszet aközépkorbanamelankolikustermészetetazalkotóembertulajdonságánakvélték,dürerszellemi önarcképeislehetagrafika ÁdámésÉva,rézmetszet rézmetszet mélynyomás fametszet magasnyomás HieronymusBosch:Gyönyörökkertje szárnyasoltár,triptichonközépsőtáblája,fantasztikus,mágikusvilág,aképzeletkülönösélőlényeifurcsajátékotűznekaz emberekkel,afiatalságkútjaláthatóközépen,boschfestészeteaszürrealizmuselőfutáránaktekinthető ifj.hansholbein:követek aközépenlevőcsendéletjelképestárgyai(alantelpattanthúrja,azidőmérőeszközszámlapjárólleolvashatópontosidő)a szépségésazéletmulandóságáraemlékeztetnek,anamorfózis(optikailageltorzítottábra,amelycsakegybizonyos szemszögbőlnyerértelmet),aképelőterébenegyeltorzítottkoponyalátható id.pieterbrueghel:parasztlakodalom,farsangésböjtharca parasztiéletbőlvettzsánerképeketfestett ParasztBruegel

93 ReneszánszművészetMagyarországon Mátyáskirálypártfogásánakköszönhetőenaz1470 esévekbenhonosodikmegmagyarországon(nagyszerepevanvitéz JánosnakésMátyásolaszszármazásúfelségének,AragóniaBeatrixnak) Mátyásudvarábanszámositáliaiművészdolgozott AreneszánszelterjedésemárII.UlászlóésII.Lajosuralkodásánakidejéreesik 1470 esévek visegrádipalotaépítése díszudvar,herkules kút budaivárpalotaépítése(elpusztultareneszánszrésze) Tataivadászkastély 1500 asévek ekkorépültasárospatakivárperényi loggiája(loggia=oszlopokravagypillérekretámaszkodónyitottárkádos folyosóvagyerkély),jellemzőmégabáboskorlát Bakócz kápolna,esztergom BakóczTamásesztergomiérsekemeltette,sajátsírhelyénekszánta,görögkeresztalaprajz, centráliselrendezés(!),vörösmárványlapok,fehérmárványoltár,1800 asévekben1600elemreszedtékszétésazúj székesegyházbaépítették Báthori madonna BáthoriAndrásszámárakészültdombormű firenzeiquattrocentohatása GianCristoforoRomano:MátyásésBeatrixdomborműve M.S.Mester:MáriaésErzsébettalálkozása későgótikusstílus,reneszánszelemekkel(gótikuss sziluett,reneszánsz stílusjegy:aháttértájkép,selmecbányalátképe,aháttérésadrapériákmozgásautalazalakokérzelmiállapotára,azelőtérben anatomikuspontossággalmegrajzoltvirágok) Corvinák acorvinakönyvtárgyűjteménye2500kötetbőlállt akódexekegyrészeitáliai,flamand,csehműhelyekbenkészült, demátyáslétrehozottegybudaikönyvmásolóésminiátorműhelytis pl.philostratus kódex(mátyáskirályhitelesportréjával), könyvkötészettelisfoglalkoztak aranyozottésfestettborjúbőrvagyselyemkötésselborítottákakönyveket

Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés

Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés Reneszánsz 2. Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés Giorgio Vasari 1511-1574 építész, manierista festő, művészeti író Self-portrait by Giorgio Vasari Toszkána Firenze: reneszánsz művészet kiindulópontja

Részletesebben

A művészettörténetírás atyja: Vasari

A művészettörténetírás atyja: Vasari Reneszánsz művészet A név jelentése: újjászületés, olaszul: rinascimento, franciául: renaissance A kor olasz gondolkodói használják először, saját koruk kulturális teljesítményét az ókorhoz hasonlíthatónak

Részletesebben

ÓKORI RÓMAI MŰVÉSZET

ÓKORI RÓMAI MŰVÉSZET ÓKORIRÓMAIMŰVÉSZET ForumRomanum 1.Jupitertemploma 2.Junotemploma 3.Staatsarchiv 4.Saturnustemploma 5.Vespasianustemploma 6.TemplumConcordiae 7.Kerker 8.Városháza 9.Rednertribune 10 11.piac ésvásárcsarnok=

Részletesebben

POSZTIMPRESSZIONIZMUS

POSZTIMPRESSZIONIZMUS POSZTIMPRESSZIONIZMUS azimpresszionizmustkövetőművészeti irányzatokösszefoglalóelnevezése 19.századvége 20.századeleje PaulCézanne VincentvanGogh PaulGauguin HenrideToulouse Lautrec JAPÁNFAMETSZETEK Ajapánfametszeteknagyhatássalvoltaka19.századmásodik

Részletesebben

A reneszánsz művészet kialakulásának gazdasági és társadalmi feltételei

A reneszánsz művészet kialakulásának gazdasági és társadalmi feltételei A reneszánsz művészet kialakulásának gazdasági és társadalmi feltételei Amikor a XV. században a gazdasági-társadalmi viszonyok megfelelően alakultak, rendkívüli erővel lobbant fel az a szellemi forradalom,

Részletesebben

A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel

Részletesebben

A RENESZÁNSZ KULTÚRÁJA

A RENESZÁNSZ KULTÚRÁJA A RENESZÁNSZ KULTÚRÁJA A reneszánsz: kultúrtörténeti és stíluskorszak. A hozzá kapcsolódó szellemi áramlat a humanizmus. Itáliában jelenik meg először, később terjed el Európában Az elnevezés a francia

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

A RENESZÁNSZ KULTÚRÁJA

A RENESZÁNSZ KULTÚRÁJA A RENESZÁNSZ KULTÚRÁJA A reneszánsz: kultúrtörténeti és stíluskorszak. A hozzá kapcsolódó szellemi áramlat a humanizmus. Itáliában jelenik meg először, később terjed el Európában Az elnevezés a francia

Részletesebben

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Javítóvizsga követelmények Művészettörténet tantárgyból 2013 Készítette: Nagy László A vizsga menete: A javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből

Részletesebben

általános muzeológia, múzeumtörténet, művészettörténet, műtárgyvédelem műtárgyak kezelése, múzeumi nyilvántartás és adminisztráció

általános muzeológia, múzeumtörténet, művészettörténet, műtárgyvédelem műtárgyak kezelése, múzeumi nyilvántartás és adminisztráció Szakképesítés: 52 211 01 Műtárgyvédelmi munkatárs A), B) és C) vizsgafeladat Az A) vizsgafeladat megnevezése: Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelés Összetett tételek általános muzeológia, múzeumtörténet,

Részletesebben

A RENESZÁNSZ FOGALMA. TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Gazdaság, kereskedelem Jog, tudomány, filozófia

A RENESZÁNSZ FOGALMA. TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Gazdaság, kereskedelem Jog, tudomány, filozófia Firenze, Palazzo dell Arte della Lana Firenze, Orsanmichele Fiorino (Forint) 1252 Törvénykönyv 1293 Arte della Seta (Selyemszövők +ötvösök) Arte di Calimala (posztókereskedők) Arte diella Lana (ruhakészítők)

Részletesebben

AZ ESZMÉNY DIADALA RAFFAELLO RENESZÁNSZ RAJZOK ÉS METSZETEK A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBŐL KIÁLLÍTOTT MŰVEK

AZ ESZMÉNY DIADALA RAFFAELLO RENESZÁNSZ RAJZOK ÉS METSZETEK A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBŐL KIÁLLÍTOTT MŰVEK AZ ESZMÉNY DIADALA RAFFAELLO RENESZÁNSZ RAJZOK ÉS METSZETEK A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBŐL KIÁLLÍTOTT MŰVEK A Leonardo, Michelangelo és nevével fémjelzett reneszánsz triász legfiatalabb tagja kitörölhetetlen

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA É RETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2009. május 13. 14:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 15. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Általános tudnivalók

Részletesebben

Az európai paletta (ébresztõ órája, 24 színben)

Az európai paletta (ébresztõ órája, 24 színben) 24 Az európai paletta (ébresztõ órája, 24 színben) Az elsõ birodalmi képzõmûvész Giotto*, a perspektíva felfedezõje mint egy új természeti jelenség ezen új földrész hozzácsatolója a képi világhoz (Pasolinivel

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Művészettörténet középszint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 30. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Általános tudnivalók

Részletesebben

P E T E R D I A N D O R.

P E T E R D I A N D O R. Hol elkalandoz művészképzelet : A végtelen itt föltárul neked! Lelked a Szépség vizébe merülhet, Mélységbe szállhat, magasba repülhet, Aranyközépút bús zarándokának Itt meg nem nyílnak a megszentelt zárak,

Részletesebben

4. Állapítsd meg, melyik helyesírási alapelv érvényesül a következő szavak helyesírásakor:

4. Állapítsd meg, melyik helyesírási alapelv érvényesül a következő szavak helyesírásakor: 1. Milyen szófajúak az alábbi szavak? olvasva szépség hihetetlen forr leírt (szöveg) ott győri rögtön nézelődő hivatkozván 2. Írjad le helyesen az alábbi szavak melléknévképzős származékait! Arany János

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Művészettörténet középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Általános tudnivalók

Részletesebben

A Vatikáni Múzeum igazgatója, Antonio Paolucci professzor megjegyzi:

A Vatikáni Múzeum igazgatója, Antonio Paolucci professzor megjegyzi: 1 Vatikáni Múzeum 3D Nagyszerű film, egy rendkívül izgalmas utazás, hogy felfedezzük a pápák által az elmúlt 500 évben összegyűjtött legkiválóbb műalkotásokat. Az világon először készítettek ultra HD 4K/3D

Részletesebben

A tételsor a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/52

A tételsor a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/52 A vizsgafeladat ismertetése: Minden tétel két kérdést tartalmaz a következő témakörökből: általános és szak szerinti művészettörténet, műtárgyvédelem, restaurálási dokumentáció és etika, bőr műtárgyak

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

A gótikus szobrászat

A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat kezdetének a Chartres-i székesegyház Király kapujának bélletszobrait szoktuk tekinteni. Ezzel veszi kezdetét a monumentális stílus a középkorban. Közvetlen előképe

Részletesebben

A tételsor a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/42

A tételsor a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/42 A vizsgafeladat ismertetése: Minden tétel két kérdést tartalmaz a következő témakörökből: általános és szak szerinti művészettörténet, műtárgyvédelem, restaurálási dokumentáció és etika, fa műtárgyak csomagolása

Részletesebben

A tételsor a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/42

A tételsor a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/42 A vizsgafeladat ismertetése: Minden tétel két kérdést tartalmaz a következő témakörökből: általános és szak szerinti művészettörténet, műtárgyvédelem, restaurálási dokumentáció és etika, textil műtárgyak

Részletesebben

Olasz kulturális vetélkedő 2012 II. forduló

Olasz kulturális vetélkedő 2012 II. forduló Olasz kulturális vetélkedő 2012 II. forduló Jó szórakozást! Buon divertimento! 1. feladat 1. A babonás olaszok szerint melyik nap hoz szerencsétlenséget? a) péntek 17 b) péntek 13 c) kedd 17 d) kedd 13

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 27. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 27. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A tételhez külön segédeszközök nem használhatók, csak tételsorban jelzett és lévő mellékletek.

A tételhez külön segédeszközök nem használhatók, csak tételsorban jelzett és lévő mellékletek. A vizsgafeladat ismertetése: Minden tétel két kérdést tartalmaz a következő témakörökből: általános és szak szerinti művészettörténet, műtárgyvédelem, restaurálási dokumentáció és etika, régészeti műtárgyak

Részletesebben

OLASZ-M AGYAR MŰVÉSZETI KAPCSOLATOK

OLASZ-M AGYAR MŰVÉSZETI KAPCSOLATOK OLASZ-M AGYAR MŰVÉSZETI KAPCSOLATOK A két nép, a m agyar és az olasz közötti összeköttetések egyik'yonalon sem futottak biztosabban és ezer éven át szinte megszakítás nélkül, mint a művészet sínpárján.

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Művészettörténet középszint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 25. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Általános tudnivalók

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 6

Tartalomjegyzék. Bevezetés 6 Tartalomjegyzék Bevezetés 6 1. Júdás csókja Giotto di Bondone, 1304 1313 8 2. Szentháromság Masaccio, kb. 1427 14 3. Az Arnolfini házaspár Jan van Eyck, 1434 20 4. Levétel a keresztrôl Rogier van der Weyden,

Részletesebben

A tételhez külön segédeszközök nem használhatók, csak tételsorban jelzett és lévő mellékletek.

A tételhez külön segédeszközök nem használhatók, csak tételsorban jelzett és lévő mellékletek. A vizsgafeladat ismertetése: Minden tétel két kérdést tartalmaz a következő témakörökből: Minden tétel két kérdést tartalmaz a következő témakörökből: általános és szak szerinti művészettörténet, műtárgyvédelem,

Részletesebben

ITÁLIA. Giotto (~1300)

ITÁLIA. Giotto (~1300) Reneszánsz A XIV-XV. Században Európa szerte megerősödtek a városok polgári rétegei. A gazdasági és társadalmi fejlődés során megerősödött polgárság az egyház befolyását lassanként a kultúra területén

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Művészettörténet középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 16. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Általános tudnivalók

Részletesebben

Michelangelo börtöngraffitijei

Michelangelo börtöngraffitijei 2013 július 04. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Mikor Firenze 1530-ban elesett, a spanyol, német és pápai seregek nagy tisztogatásba

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Rajz és vizuális kultúra A nevelőtestület

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. december 5-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. december 5-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. december 5-i ülés Az ülés napirendje 1. Ismeretlen firenzei mester: Szent Sebestyén és Szent Domonkos, 1360-1380 körül (fa, tempera, aranyozott, 91 x 58 cm, jelzés nélkül,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS játék játszótéri felszerelés hangszer csengető óra konyhatechnika táblatechnika Taneszköz térkép labortechnika mikroszkóp vetítéstechnika hangtechnika video tv bútor " a teljesség igényével " 8002 Székesfehérvár,

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 83/4. Bálint Endre (1914-1986) Kereszt,

Részletesebben

Reneszánsz művészet (XV XVI. század)

Reneszánsz művészet (XV XVI. század) Reneszánsz művészet (XV XVI. század) A reneszánsz kifejezés a rinascimento olasz szóból származik, mely újjászületést jelent. A 13. és 14. század mély vallásossága után a kereskedelem fellendülése, és

Részletesebben

Szakál Ernő - A szobrász- és éremművész -

Szakál Ernő - A szobrász- és éremművész - Archaeologia - Altum Castrum Online Tokai Gábor Szakál Ernő - A szobrász- és éremművész - Az előadás a Történeti kőszerkezetek rekonstrukciós és restaurálási kérdései című Szakál Ernő emlékkonferencián

Részletesebben

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve Omnis creatura significans Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára / Essays in Honour of Mária Prokopp Szerkesztette és az előszót írta: Tüskés Anna Centrart Egyesület, Bp., 2009. 442 old., 4000

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

A reneszánsz mûvészete

A reneszánsz mûvészete A reneszánsz mûvészete Képzômûvészet A reneszánsz idején Itáliában és Itálián kívül is rohamos fejlôdés jellemezte a különbözô mûvészeti ágakat. A Mediciek Firenzéjében a 15. században elsôsorban a képzômûvészet

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 16. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 16. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 0521 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Ciao, Italia! (2010. július 6-19.) beszámolók nyári programokról

Ciao, Italia! (2010. július 6-19.) beszámolók nyári programokról 71 Ciao, Italia! (2010. július 6-19.) Tavaly tíz napot töltöttünk Görögországban az ókori Hellász megmaradt kincsei között, eközben gyönyörű tengerpartokon fürödtünk. Kíváncsian indultunk Olaszországba,

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: Minden tétel két kérdést tartalmaz a következő témakörökből: - általános muzeológia, művészettörténet, a múzeumi nyilvántartás alapjai - műtárgyvédelem, műtárgyak anyagai,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Február. Március. Program: Időpont: Részvételi díj: Április. Program: Időpont: Részvételi díj:

Február. Március. Program: Időpont: Részvételi díj: Április. Program: Időpont: Részvételi díj: Február Velencei karnevál NON-STOP Február 21-23. 16500 Ft/fő Velencei karnevál & Trieszt Február 21-23. 29900 Ft/fő Velencei karnevál Február 21-23. 35900 Ft/fő Velencei karnevál Február 28-Március 3.

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 9-10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy a köznapi, a mővészi, a tudományos és a mőszaki megismerés, valamint közlés és kifejezés egyik alapvetı fajtájával ismerteti meg a tanulókat.

Részletesebben

A reneszánsz: kultúrtörténeti- és stíluskorszak. Az elnevezés a francia renaissance szóból ered, jelentése: újjászületés.

A reneszánsz: kultúrtörténeti- és stíluskorszak. Az elnevezés a francia renaissance szóból ered, jelentése: újjászületés. A reneszánsz: kultúrtörténeti- és stíluskrszak. Az elnevezés a francia renaissance szóból ered, jelentése: újjászületés. Időben: 14-16. század Térben: Itáliában jelenik meg először, később terjed el Európa

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 9-10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy a köznapi, a művészi, a tudományos és a műszaki megismerés, valamint közlés és kifejezés egyik alapvető fajtájával ismerteti meg a

Részletesebben

Firenze az új művészet, a "dolce stil nuovo" (Édes új stílus) metropoliszává vált, de Milánótól

Firenze az új művészet, a dolce stil nuovo (Édes új stílus) metropoliszává vált, de Milánótól RENESZÁNSZ 5/1 A reneszánsz művészet kezdetei A humanizmus, mint filozófiai mozgalom A reneszánsz művészet gondolati alapja, embereszménye. A humanisták hirdették, hogy az antikvitás után a barbár középkorban

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

A feladatlap Megoldások Elérhető pontszám: 80

A feladatlap Megoldások Elérhető pontszám: 80 MŰVÉSZETTÖRTÉNETI OKTV 2005/2006. tanév II. forduló A feladatlap: 80 pont B feladatlap: 20 pont Összpontszám: 100 pont A feladatlap Megoldások Elérhető pontszám: 80 I. 1. Hol található, mi a neve az épületnek,

Részletesebben

Paksi I. István Szakképző Iskola Ideiglenes felvételi jegyzék 2015/2016

Paksi I. István Szakképző Iskola Ideiglenes felvételi jegyzék 2015/2016 Szakközépiskola 77595242289 64 1. felvételre javasolt 71770970787 63 2. felvételre javasolt 72418673860 52 3. felvételre javasolt 74659368334 51 4. felvételre javasolt 74845323873 49 5. felvételre javasolt

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A tételekhez a segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételekhez a segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények

Részletesebben

Prof. Dr. Prokopp Mária könyvajánlója. Sárközy Péter: Róma mindannyiunk közös hazája. Magyar emlékek Rómában - Magyarok emlékei Rómáról

Prof. Dr. Prokopp Mária könyvajánlója. Sárközy Péter: Róma mindannyiunk közös hazája. Magyar emlékek Rómában - Magyarok emlékei Rómáról Prof. Dr. Prokopp Mária könyvajánlója Sárközy Péter: Róma mindannyiunk közös hazája Magyar emlékek Rómában - Magyarok emlékei Rómáról Budapest, Romanika kiadó, 2010. Sárközy Péter, a római La Sapienza

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET. 7b. Jellemezze a dunántúli viseleteket a XIX XX. században (Sióagárd, Sárköz, Baranya)!

MŰVÉSZETTÖRTÉNET. 7b. Jellemezze a dunántúli viseleteket a XIX XX. században (Sióagárd, Sárköz, Baranya)! MŰVÉSZETTÖRTÉNET 1a. Ismertesse az ókori Egyiptom művészetét a nagy korszakok és az uralkodók főbb építészeti alkotásai, templomok, sírok, a régészet eredményei alapján! 1b. Határozza meg a népművészet

Részletesebben

A KÉPI ÁBRÁZOLÁS alapképzési szak záróvizsga kérdései

A KÉPI ÁBRÁZOLÁS alapképzési szak záróvizsga kérdései 1. A festészet nyersanyagai (alapok, pigmentek, kötőanyagok). Ismertesse a különböző alapokat, mint a festmény hordozóanyagait! Ismertesse a pigmentek tulajdonságait, csoportosítsa származásuk szerint!

Részletesebben

Tisztelt leendő Partnerünk!

Tisztelt leendő Partnerünk! Tisztelt leendő Partnerünk! Hamarosan beköszönt az év egyik legszebb hónapja, december és magával hozza a karácsony és az ajándékozás örömét. Ha ilyenkor körbe nézünk, mindenhol ünnepi hangulatot találunk.

Részletesebben

Szabó Ferenc. III. LED konferencia, Budapest, Óbudai Egyetem

Szabó Ferenc. III. LED konferencia, Budapest, Óbudai Egyetem Szabó Ferenc III. LED konferencia, Budapest, Óbudai Egyetem 2012. 02. 07 08. LED-es világítás aktuális követelmények LED-ek a múzeumvilágításban követelmények Alkalmazási példa LED4ART Energiahatékonyság

Részletesebben

VIZUÁLIS ALKOTÁS - VÁLTOZATOK (VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ VÁLTOZATOK) VIZUÁLIS MEGISMERÉS

VIZUÁLIS ALKOTÁS - VÁLTOZATOK (VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ VÁLTOZATOK) VIZUÁLIS MEGISMERÉS VIZUÁLIS ALKOTÁS - VÁLTOZATOK (VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ VÁLTOZATOK) VIZUÁLIS MEGISMERÉS tanár: Sándor Zsuzsa VIZUÁLIS KOMOMMUNIKÁCIÓ VÁLTOZATOK PRIMER: imitáció - modell utáni ábrázolás külső látványra figyelő

Részletesebben

JEGYZETEK. Typotex Kiadó

JEGYZETEK. Typotex Kiadó 185 JEGYZETEK 1 Vaszilij Kandinszkij úgy emlékezett vissza, hogy egy takarítónő által fordítva visszahelyezett festményen pillantotta meg az első, önálló műként is értékelhető absztrakt festményét. Székely

Részletesebben

H Ottó, Ottokár K Kornél, Soma Sze Ulrik, Babett Cs Emese, Sarolta P Csaba Szo Apollónia, Apolka V Ellák, Edgár. H K Sze Cs. P Szo

H Ottó, Ottokár K Kornél, Soma Sze Ulrik, Babett Cs Emese, Sarolta P Csaba Szo Apollónia, Apolka V Ellák, Edgár. H K Sze Cs. P Szo Július JÚLIUS YBL MIKLÓS ÉS FESSLER LEÓ: Száva folyó (1884, mészkô) 1884-ben készült el a Kálvin téren Budapest legszebb díszkútja, a Danubius szoborcsoport. A négy fô hazai folyót Duna, Tisza, Dráva,

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Művészettörténet középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 16. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Általános tudnivalók

Részletesebben

Reneszánsz utak reneszánsz kutak

Reneszánsz utak reneszánsz kutak A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely Reneszánsz utak reneszánsz kutak 2016 A napokban jelent meg Györkös Attila Reneszánsz utazás,

Részletesebben

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 1. A gazdasági tevékenység lényege és területei. A kereskedelem feladatai és formái. A kereskedelem szerepe és kapcsolatrendszere a nemzetgazdaságban. 2. A piac fogalma.

Részletesebben

BOLDOGSÁG HÁZA ÉS UDVARA

BOLDOGSÁG HÁZA ÉS UDVARA Esküvő helyszínek BOLDOGSÁG HÁZA ÉS UDVARA Szolgáltatásaink Terembérlet Hangtechnikai szolgáltatás Virágdekoráció Teremdekoráció (asztal és székhuzatok különböző színekben) Szülőköszöntéshez virág és egyéb

Részletesebben

A Vatikáni Múzeum igazgatója, Antonio Paolucci professzor megjegyzi:

A Vatikáni Múzeum igazgatója, Antonio Paolucci professzor megjegyzi: 1 Vatikáni Múzeum 3D Nagyszerű film, egy rendkívül izgalmas utazás, hogy felfedezzük a pápák által az elmúlt 500 évben összegyűjtött legkiválóbb műalkotásokat. Az világon először készítettek ultra HD 4K/3D

Részletesebben

RAFFAELLO. AZ ESZMÉNY DIADALA SZAKMAI BESZÁMOLÓ CÍMŰ IDŐSZAKI TÁRLAT MEGRENDEZÉSE 3506/01857. SZÁMÚ PÁLYÁZAT NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

RAFFAELLO. AZ ESZMÉNY DIADALA SZAKMAI BESZÁMOLÓ CÍMŰ IDŐSZAKI TÁRLAT MEGRENDEZÉSE 3506/01857. SZÁMÚ PÁLYÁZAT NEMZETI KULTURÁLIS ALAP RAFFAELLO. AZ ESZMÉNY DIADALA CÍMŰ IDŐSZAKI TÁRLAT MEGRENDEZÉSE SZAKMAI BESZÁMOLÓ 3506/01857. SZÁMÚ PÁLYÁZAT NEMZETI KULTURÁLIS ALAP KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA I. A KIÁLLÍTÁS RÖVID ISMERTETŐJE A Leonardo,

Részletesebben

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. Készült A képzelet világa 3.

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. Készült A képzelet világa 3. Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Készült A képzelet világa 3. tankönyv alapján Éves óraszám: 55, 5 Heti óraszám: 1,5 Óra Téma, tananyag

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Tanárképző Kar 1.4 Szakterület

Részletesebben

tartalom előkészületek és megérkezés 6 Firenze rövid leírása A toszkán nyelvjárás Hogyan jutunk Firenzébe? II. egy firenzei polgár otthonában 11 III.

tartalom előkészületek és megérkezés 6 Firenze rövid leírása A toszkán nyelvjárás Hogyan jutunk Firenzébe? II. egy firenzei polgár otthonában 11 III. tartalom I. előkészületek és megérkezés 6 Firenze rövid leírása A toszkán nyelvjárás Hogyan jutunk Firenzébe? II. egy firenzei polgár otthonában 11 Udvarlás Az esküvő Születés és gyermekkor Temetés Rabszolgák

Részletesebben

oltárképen is dolgozik, de az is abbamarad. A képnek csak a vázlata készült, a térdeplő Jeromosnak csak feje és válla teljesen kidolgozott, a többi

oltárképen is dolgozik, de az is abbamarad. A képnek csak a vázlata készült, a térdeplő Jeromosnak csak feje és válla teljesen kidolgozott, a többi Leonardo da Vincit életét és munkásságát fogom bemutatni. Azért választottam az érett reneszánsz és az egész festészettörténet egyik legnagyobb alakját, mert szerintem Leonardóval nem lehet eleget foglalkozni.

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA évfolyam. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA évfolyam. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 9-10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy a köznapi, a művészi, a tudományos és a műszaki megismerés, valamint közlés és kifejezés egyik alapvető fajtájával ismerteti meg a tanulókat.

Részletesebben

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A buszos körutazásainkhoz tartozó belépődíjak (az árak 1 személyre vonatkoznak) Az árak tájékoztató jellegűek, év közben változhatnak!

A buszos körutazásainkhoz tartozó belépődíjak (az árak 1 személyre vonatkoznak) Az árak tájékoztató jellegűek, év közben változhatnak! A buszos körutazásainkhoz tartozó belépődíjak (az árak 1 személyre vonatkoznak) Az árak tájékoztató jellegűek, év közben változhatnak! Alpesi tájakon Berchtesgaden- Kehlsteinhaus busz+lift 16 Kufstein-

Részletesebben

Szállás. Időpontok: ,-Ft/Fő ,-Ft/Fő ,-Ft/Fő (húsvét) Szállás : 3-4*-os szállodában

Szállás. Időpontok: ,-Ft/Fő ,-Ft/Fő ,-Ft/Fő (húsvét) Szállás : 3-4*-os szállodában Időpontok: 2014.03.12. 111.000,-Ft/Fő 2014.04.02. 117.400,-Ft/Fő 2014.04.16. 123.900,-Ft/Fő (húsvét) Szállás : 3-4*-os szállodában Ellátás : félpanzió Utazás: Autóbusszal Szállás 1 / 5 Szállás: 1-1 éjszaka

Részletesebben

BAROKK MŰVÉSZET 17. század és 18. század első fele

BAROKK MŰVÉSZET 17. század és 18. század első fele BAROKKMŰVÉSZET 17.századés18.századelsőfele Ellenreformáció jezsuiták(1540,jézustársasága) inkvizíció 17.századeleje apápasághatalmaújraarégifényébentündökölt abarokkstílusazellenreformációhatásárajöttlétrerómában

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Művészettörténet középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 17. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Általános tudnivalók

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 16. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Általános

Részletesebben

Amikor otthon van a sehol

Amikor otthon van a sehol Lovra Éva Amikor otthon van a sehol Firenze Bolognából Firenzébe vezetett az utunk, gyönyörédes Toscana. Fájdalmasan szép és zöld, álmaim egyetlen helye, amiben csalódtam. Annyira vágytam a várost, az

Részletesebben

Keresem ısöm udvarát 2009/2010

Keresem ısöm udvarát 2009/2010 Keresem ısöm udvarát 2009/2010 Jelige: 1. feladat Az alábbi kérdések az európai és a magyar reneszánsz témaköréhez kapcsolódnak. (10 pont) 1. Melyik mő szereplıje Licida? a. Magyar Elektra b. Szép magyar

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az egyetemes reneszánsz művészete I. című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az egyetemes reneszánsz művészete I. című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az egyetemes reneszánsz művészete I. című fejezethez Történeti áttekintés Először is a törökök előnyomulása, melynek eredményeként 1453-ban elesett Bizánc, és a XV. század végén Amerika

Részletesebben

Frank Zöllner Christof Thoenes Thomas Pöpper. Michelangelo. A teljes életmû TASCHEN/VINCE KIADÓ

Frank Zöllner Christof Thoenes Thomas Pöpper. Michelangelo. A teljes életmû TASCHEN/VINCE KIADÓ Frank Zöllner Christof Thoenes Thomas Pöpper Michelangelo A teljes életmû TASCHEN/VINCE KIADÓ A reneszánsz mûvész: Michelangelo, ahogy eddig még nem láttuk A teljes életmû szobrok, festmények, építészeti

Részletesebben

Paolo Segneri (1624 1694) és magyarországi recepciója

Paolo Segneri (1624 1694) és magyarországi recepciója Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Paolo Segneri (1624 1694) és magyarországi recepciója Száraz Orsolya Témavezetők: Dr. Bitskey István Dr. Pete László DEBRECENI EGYETEM Irodalomtudományok Doktori

Részletesebben

52.Európa Rally Olaszországban

52.Európa Rally Olaszországban 52.Európa Rally Olaszországban Jean-Marc Dudt, az Eurpa Rally Tanács elnökének invitálója: Ezúttal Olaszországban kerül megrendezésre az 52.Európa Rally, amelyet az ACTITALIA klub rendez Velencében, Olaszország

Részletesebben

Szerkesztette: Vágner Mátyás

Szerkesztette: Vágner Mátyás Szerkesztette: Vágner Mátyás Itáliai a középkorban Itália területei a középkorban sem politikailag, sem kulturálisan nem voltak egységesek. A Német-római Birodalom és az egyház egymással kibékíthetetlen

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Művészettörténet középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Általános tudnivalók

Részletesebben

2013/2014. tanév TANMENET. Esti Tagozaton a 11. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához.

2013/2014. tanév TANMENET. Esti Tagozaton a 11. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához. 2013/2014. tanév TANMENET Esti Tagozaton a 11. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013.

Részletesebben

Vizuális szemléltetés (tömörített, vázlatos változat)

Vizuális szemléltetés (tömörített, vázlatos változat) Vizuális szemléltetés (tömörített, vázlatos változat) Vizuális nevelés tantárgypedagógia (animációk nélküli változat Sándor Zsuzsa a téma felépítése: 1. a vizuális szemléltetés néhány általános kérdése,

Részletesebben