RENESZÁNSZ, század. Legfejlettebb területek: Észak Itália, Németalföld

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RENESZÁNSZ, 14 16. század. Legfejlettebb területek: Észak Itália, Németalföld"

Átírás

1 RENESZÁNSZ,14 16.század Legfejlettebbterületek:Észak Itália,Németalföld trecento 1300 asévek azépítészetbenésszobrászatbanmégagótikakora quattrocento 1400 asévek érettreneszánszkoraitáliában cinquecento 1500 asévek későreneszánszkoraitáliában gazdasági társadalmiháttér: É Itália apolgárságacéhesiparróláttértamanufakturálisformára a kézműiparéskereskedelemfelvirágzott tőkefelhalmozás újpolgáriréteg jöttlétre bankárok,pénzarisztokraták(pl.firenzébenamedici család, MilánóbanaSforza család,mantovábanagonzaga család) kezükben összpontosultapolitikaiésgazdaságihatalom ezekacsaládokfelkarolták aművészeket,aművészetekmecénásailettek renaissance,fr. újjászületés a sötét középkorután aművészet visszatértmindenszépségforrásához,atermészethezésazókori művészetekhez(giorgiovasari)

2 humanizmus akorszellemiirányzata: sequerenaturam=atermészetkövetése,emberközpontúvilágnézet azembernekazantikvitásszellemébőlvalóújjászületésétkövetelték azemberbenrejlőhatalmasalkotóerőtakartákkiaknázni akorembereszménye apolihisztor(uomouniversale),akiatudományokésművészetekterületénis jártas(matematika,zene,költészet,festészet,szobrászat pl.leonardo, Michalengelo) újrafelfedeztékazókoriirodalmat,azantikgörögésrómaiművészetet minden mértékeazember előtérbekerültazemberegyénisége azegyénkibontakozásaés érvényesüléseacél ekkoralakulkiaművészfogalma(márnemnévtelen mesteremberek,mintaközépkorban) atúlvilágiéletreösszpontosítóközépkorigondolkodásmódotfelváltjaavalóság, atermészetlázaskutatása tanulmányoztákazemberitestfelépítését,hogya művészettökéletesentükrözzeavalóságot anatómiaiismeretek(boncoltak) tudományosalapontörténőábrázolás perspektíva(brunelleschi,alberti)

3

4

5

6 TRECENTO,1300 asévek Atrecentofreskóművészeténekjellemzői: vallásostémák, adrapériákkövetikazalakokmozgását alegtöbbesetbenmégdíszletszerűaháttér(maketthatású épületek),demármegjelenikatermészetikörnyezet

7 GiottodiBondone(1267k. 1337):SzentFerencéletét bemutatófreskósorozat Jellemzők:azérzelmekmegragadása,alényegkiemelése SzentFerencelajándékozzaköpenyét centrálisszerkezet,a kontúrosvonalvezetésésamelegárnyalatokazelőtérben fokozzákatérszerűségélményét Krisztussiratása átlóskompozíció(újszerűkrisztus ábrázolási mód),afájdalmathangsúlyozzákafel alárepdesőangyalok zaklatottfiguráiis

8 GiottodiBondone:AssisiSzentFerencéletétbemutatófreskósorozat

9

10

11

12 SimoneMartini(kb ):Angyaliüdvözlet

13 SimoneMartini:GuidoroccodaFoglianoMontemassiostromakor (freskó) azegyikelsővilágitémájúfestmény,megformálásamégmerev, díszletszerűháttér,azegyikelsőportré

14 QUATTROCENTO,1400 asévek központ:firenze

15 FilippoBrunelleschi:SantaMariadelFiorekupolája,Firenze

16 Ghiberthi: Paradicsom kapu afirenzeidóm keresztelőkápolnájánakkapuja

17

18 FilippoBrunelleschi:OspedaledegliInnocenti,(Lelencház),Firenze

19 FilippoBrunelleschi:Pitti palota

20 LeonBattistaAlberti: Rucellai palota, Firenze

21 MichelozzodiBartolomeo:Medici Ricardipalota,Firenze

22 LeonBattistaAlberti:SantaMariaNovella,Firenze

23 Donatello:Gattamelatalovasszobra,Padova

24 Verocchio: Colleonilovasszobra, Velence

25 PaoloUcello:SzentGyörgyharcaasárkánnyal

26 PaoloUcello:SanRomano icsata

27 AndreaMantegna: Pieta

28 SandroBotticelli:Primavera

29

30 SandroBotticelli:Vénuszszületése

31 FilippoLippi: Madonna

32 FilippoLippi: Madonna

33 PierrodellaFrancesca:FederigodaMontefeltroésfelesége

34 Ghirlandaio: Nagypapaunokájával

35 CINQUECENTO,1500 asévek központ:róma

36 DonatoBramante: Tempietto,Róma

37 MICHELANGELO BOUNAROTTI ( )

38 Dávidszobor, Firenze

39 GiulianoMedici síremléke,firenze

40 Pieta,Róma

41 Mózes, II.Gyulapápa síremlékéhezkészült

42

43 Sixtus kápolnamennyezetfreskói,róma

44

45 Delphoiszibilla

46

47 Utolsóítélet, asixtus kápolna főfalánlátható

48 LEONARDODAVINCI ( )

49

50

51

52 MonaLisa Sfumatotechnika

53 Hermelineshölgy

54 SziklásMadonna

55 SzentAnnaharmadmagával

56 Azutolsóvacsora

57 RAFFAELLOSANTI ( )

58 Athéniiskola,StanzadellaSegnatura,Vatikán

59 Máriaeljegyzése

60 SixtusiMadonna

61 Esterházy Madonna

62 VELENCE

63 Bellini:Lorenzo Loredandózseportréja

64 Bellini:Madonna

65 Tiziano:UrbinóiVénusz

66 VittoreCarpaccio: Velenceikurtzánok

67 Canaletto:Velenceitájkép(=veduta)

68 NÉMETALFÖLDIRENESZÁNSZ

69 AlbrechtDürer: Önarckép

70 AlbrechtDürer: AzApokalipszislovasai

71 AlbrechtDürer: Melankólia

72

73 id.pieterbrueghel:parasztlakodalom(paraszt Brueghel)

74 Ifj.HansHolbein: Követek

75 Ifj.HansHolbeinportréjaBoleynAnnárólésVIII.Henrikről

76 JanvanEyck: Arnolfiniházaspár olajfestmény!!!

77 HyeronimusBosch:Gyönyörökkertje

78 RENESZÁNSZMŰVÉSZETMAGYARORSZÁGON

79 GianCristoforoRomano:MátyásésBeatrixdomborműje

80

81 Corvinák

82 M.S.Mester: MáriaésErzsébet találkozása

83 Avisegrádivár díszudvaraa Herkules kúttal

84 Bakócz kápolna

85 Báthori Madonna

86 Asárospatakivárloggiája

87 RENESZÁNSZ,14 16.század ÖSSZEFOGLALÁS Legfejlettebbterületek:Észak Itália,Németalföld trecento 1300 asévek azépítészetbenésszobrászatbanmégagótikakora quattrocento 1400 asévek érettreneszánszkoraitáliában cinquecento 1500 asévek későreneszánszkoraitáliában gazdasági társadalmiháttér: É Itália apolgárságacéhesiparróláttértamanufakturálisformára akézműiparéskereskedelemfelvirágzott tőkefelhalmozás újpolgárirétegjöttlétre bankárok,pénzarisztokraták(pl.firenzébenamedici család,milánóbanasforza család,mantovábana Gonzaga család) kezükbenösszpontosultapolitikaiésgazdaságihatalom ezekacsaládokfelkaroltákaművészeket,a művészetekmecénásailettek renaissance,fr. újjászületés a sötét középkorután aművészetvisszatértmindenszépségforrásához,atermészethezésaz ókoriművészetekhez(giorgiovasari) humanizmus akorszellemiirányzata: sequerenaturam=atermészetkövetése,emberközpontúvilágnézet azembernekazantikvitásszellemébőlvalóújjászületésétkövetelték azemberbenrejlőhatalmasalkotóerőtakartákkiaknázni akorembereszményeapolihisztor(uomouniversale),akiatudományok ésművészetekterületénisjártas(matematika,zene,költészet,festészet,szobrászat pl.leonardo,michalengelo) újrafelfedeztékazókoriirodalmat,azantikgörögésrómaiművészetet mindenmértékeazember előtérbekerültazemberegyénisége azegyénkibontakozásaésérvényesüléseacél ekkoralakulkiaművészfogalma(márnem névtelenmesteremberek,mintaközépkorban) atúlvilágiéletreösszpontosítóközépkorigondolkodásmódotfelváltjaavalóság,atermészetlázaskutatása tanulmányoztákaz emberitestfelépítését,hogyaművészettökéletesentükrözzeavalóságot anatómiaiismeretek(boncoltak) tudományosalapon történőábrázolás perspektíva(brunelleschi,alberti) akorlegfontosabbfelfedezései: KolumbuszKristófésVascodaGamafelfedezőútjai Kopernikuszheliocentrikusvilágképe 1455,Gutenberg,könyvnyomtatás

88 Trecento azépítészetbenésaszobrászatbanmégavirágzógótikaidőszaka,atemplomokbelsőfalfelületét monumentálisfreskókdíszítik Atrecentofreskóművészeténekjellemzői: vallásostémák,amegjelenítésmerevségeoldódik aképekelőterébenacselekménymozgalmassáválik afiguráktekinteteésmozgásaérzelmetfejezki,adrapériákkövetikazalakokmozgását aszínek,színátmeneteknövelikatérszerűségélményét alegtöbbesetbenmégdíszletszerűaháttér(maketthatásúépületek),demármegjelenikatermészeti környezet GiottodiBondone(1267k. 1337):SzentFerencéletétbemutatófreskósorozat Jellemzők:azérzelmekmegragadása,alényegkiemelése SzentFerencelajándékozzaköpenyét centrálisszerkezet,akontúrosvonalvezetésésameleg árnyalatokazelőtérbenfokozzákatérszerűségélményét Krisztussiratása átlóskompozíció(újszerűkrisztus ábrázolásimód),afájdalmathangsúlyozzákafel alárepdesőangyalokzaklatottfiguráiis SimoneMartini(kb ):Angyaliüdvözlet GuidorocciodaFoglianoMontemassiostromakor(freskó) azegyikelsővilágitémájúfestmény, megformálásamégmerev,díszletszerűháttér,azegyikelsőportré

89 Quattrocento azegyházépítőtevékenységekisséháttérbeszorultésmegnőttavilágiépítészetszerepe palazzo k,városházák,könyvtárak, ispotályok,egyetemeképültek aquattrocento banfirenzeakulturáliséletközpontja afejedelmiudvarokbasereglettmesterekművészetiműhelyeketalkottak azépítészetbenjellemzőacentrális,azazközéppontostérképzés,afestészetbenmegjelenikatondó(köralakúfestmény) 1401afirenzeiekpályázatothírdettekaBattistero(keresztelőkápolna)bronzkapujánakelkészítésére ezapályázatvolta quattrocentonyitánya apályázatotlorenzoghibertinyerteel amásodikbronzkapujátmichelangeloa Paradicsom kapujának nevezteel(portadelparadiso) ószövetségitémák10domborművönmegjelenítve(azótestamentumijelenetekbe Firenze,mintazantikRómaörökösedicsőítéseisbelevanrejtve,azegyikjelenetenJeruzsálemetakorabeliFirenzelátképe helyettesíti) egydomborművöntöbbjelenetislátható,pl.ádámteremtése,bűnbeesés,kiűzetésaparadicsomból) Ghibertivolt azelső,akialineárisperspektívátadomborműszobrászatbanismegvalósította azelőtérfiguráivalósűggalkiemelkednekasíkból, aközéptéralakjaidomborműszerűek,mígaháttérvonalas,karcoltjellegű FilippoBrunelleschi:aSantaMariadelFiorekupolája,Firenze románésgótikusstílusúbazilika,acampaniele t(harangtorony)giottotervezte BrunelleschitöbbekközöttarómaiPantheonkupolájátistanulmányozta nyolcszögűkupoladobrahúztafelagótikusszerkezetű, bordásívűkupoláját,amely100méteresmagasságbaemelkedik mérnökibravúr:a40méteresfesztávolságotkettős héjszerkezetűkupolafedile(későbbmichelangeloisebbőlaszerkezetbőlindultkiaszentpéter bazilikakupolájánál) akupola tetejénlanterna(afelsőmegvilágítástbiztosítótoronyszerűépítmény) FilippoBrunelleschi:OspedaledegliInnocenti(Lelencház),Firenze ahomlokzatklasszikusreneszánszalkotás azantikgörögésrómaiépítészetformakincséthasználjafel(pl.azablakokfelett tympanon) agótikavertikalitásahelyettanyugodt,vízszintesiránythangsúlyozza ahomlokzatotvízszintesenkörbefutó övpárkányoktagolják loggia(=oszlopokravagypillérekretámaszkodónyitottárkádosfolyosóvagyerkély) ahomlokzatonkör alakúmajolikadomborművekencsecsemőketláthatunk LeonBattistaAlberti:SanAndrea templom,mantova tympanon,féloszlopostagolás,félkörívesablakok,boltíveskapuzat

90 Reneszánszpalotaépítészet palazzo k Agazdagkereskedőcsaládokhatalmukéstársadalmirangjukkifejezéséreimpozánslakóépületeketemeltek apalazzo k(városipaloták) reprezentatívalkotások(aportréfestészethezhasonlóan) FilippoBrunelleschi:PalazzoPitti,Firenze LeonBattistaAlberti:PalazzoRucellai,Firenze jellemzők:szabályosalaprajz,szimmetrikushomlokzat,zárt,nyugodtépülettömeg,hálósantagolthomlokzat:avízszintesirány hangsúlyozásaapárkányokkal,afüggőlegesirányhangsúlyozásaoszlopszerűtagolással,félkörívesablakok Colosseum motívum,kváderkő(négyszögű,faragottkő)vagyrusztikusnyerskő,nagybelmagasság(8 10méter),azalsószintenfélemelet kisnégyszögletesablakokkal centrálisudvar tágas,négyszögletűbelsőudvar,oszloposárkádokkal azantikrómailakóházakátriumosudvaránakmintájára pl. Medici Ricardipalotabelsőudvara,Firenze Reneszánszlovasszobrok azemberitesttermészethűábrázolásáratörekedtek,előképükmarcusaureliusókorilovasszobra Donatello:Gattamelatalovasszobra,Padova azegyikelsőönállóreneszánszkörplasztika,azemlékműszobrászategyikelsőpéldája lóéslovasaegységbenvan,merevkompozíció, túlzottanegyirányúmozgás,kevésbééletszerűábrázolás AndreaVerrochio:Colleonilovasszobra,Velence Verrochioismertealóanatómiáját,lóéslovasaegységbenvan,harmonikusamozgásuk,életszerűábrázolás,alovastekinteteportrészerű Reneszánszportréfestészet aquattrocentoelsőharmadábanjelentkezettújműfajként reprezentatívalkotások,apolgárságerejétszimbolizálják,jellemábrázolás,az egyéniséghangsúlyozása PierodellaFrancesca:FedericodaMontefeltroésfelesége éremszerű,profilbantörténőbeállítás,realisztikus,valósághűarc,aháttérbentermészetitáj,márnemparavánszerű atérmélység fokozzaaportééletszerűségét aperspektivikusábrázolásfajtái 1.vonalperspektíva=aközelivonalakerőteljesebbek,atávoliakhalványabbak,2.levegőperspektíva=a távolbaveszőépületekvagyhegyekszínétalevegő elszínezi,halványabbanéskékesárnyalatbanjelennekmeg,3.színperspektíva=a közeliszínektelítettebbek,atávoliaktompábbak,amelegszíneketközelebbinekérzékeljük,mintahidegszíneket SandroBotticelli:Vénuszszületése SandroBotticelli:Primavera antikmitológiaitémák,avirágosrétközepénvénuszlátható,fölötteámor,jobboldalonzefírszélistenmegérintianimfát,akiflórává,a tavaszjelképévéváltozik,jobboldalonvénuszkísérői,aháromgráciakörtáncotlejtenek,mellettükmerkúrűzielaközeledőfelhőketegy kígyósbottal,aszereplőkhatározottanemelkednekkiasötétháttérből,aképaatavszésaszerelemébredésénekajelképe festői allegória

91 Cinquecento,1500 asévek érettreneszánsz előrevetítiegyújstíluskorszakmegjelenését(manierizmus),akiemelkedőművészegyéniségekkora Amerikafelfedezése agazdaságisúlypontáttevődöttazatlanti óceánpartvidékére apolgárságmeggazdagodásalelassult az Egyházhatalmamegerősödött apápáknagyszabásúépítkezésekbefogtak acinquecentoközpontjaróma DonatoBramante:Tempietto,Róma köralaprajz antikelőképearómaiveszta szüzektemploma,harmonikusarányok,centrális alaprajz,balusztrád(báboskőkorlát),laterna(=akupolatetejénlévő,ablakokkaláttörttornyocska) BramanteII.Gyulapápafőépítészevolt,őkezdetthozzáaSzentPéterszékesegyházújjáépítéséhez,amelyhezcentrális,görögkereszt alaprajzottervezett LeonardodaVinci( ) festő,szobrász,hadmérnök,természettudós polihisztor,tükörírássalírt életeutolsóéveibeni.ferencfranciakirálymeghívásárafranciaországbaköltözött,ittishaltmeg,amboise ban,aholmaleonardo múzeummutatjabemunkáit,elsősorbantalálmányait,felfedezéseit MonaLisa (=Gioconda),háromszögkompozíció,sfumato=afényésárnyékhatárgyengéd,füstszerűátmenete Azutolsóvacsora,amilánóiSantaMariadelleGraziekolostorbantalálható,centrális,szimmetrikuskompozíció,egyiránypontos perspektivikustérbeszerkesztve,aháttérbentermészetitáj,azablakokkihangsúlyozzákkrisztusalakját,azapostolokhármas csoportokbanjelennekmeg SzentAnnaharmadmagával gúlakompozíció,levegőperspektíva,sfumato,aképhármastagolása:előtér,középtér,háttér SziklásMadonna MichelangeloBuonarroti( ) elsősorbanszobrász,deépítészésfestőis,szonetteketisírt Dávidszobor Firenzejelképévévált,antikgörögpóz,kontraposzt,nyugalmatárasztó,harmonikusszobor,akorszépségeszményét mutatjabe,atökéletesarányútestet,atestitökéletességerkölcsierénnyelpárosul(donatelloésverocchioiskészítettekdávidszobrot) Mózesszobor,Róma II.GyulapápasíremlékéhezkészítetteMózesalakját,egynézetrekészültszobor GiulianoésLorenzodeMedicisíremléke,Firenze architektonikusszerkezetűsíremlék,giulianoszarkofágjánanappalésazéjszaka allegorikusalakjaifekszenek,lorenzoszarkofágjánahajnalésazalkonyallegorikusalakjailáthatóak,háromszögkompozícióbafoglalva, LorenzoésGiulianoalakjaitókorirómaiöltözetbenmintáztameg Pieta azegyetlenműve,amelyetszignált,carraraimárványbólkészült,gúlakompozíció Sixtus kápolnamennyezetfreskói,róma,vatikán között,II.Gyulapápamegbízásábólkészítetteaz54négyzetméteres freskót,amennyezetközépsőkilencsávjában:avilágteremtése,azemberteremtése,bűnbeesés,kiűzetés,noétörténete,özönvíz, oldaltlunettákban,azépületszerkezethezigazodvakrisztuseljövetelétmegjövendölőprófétákésszibillákalakjai Utolsóítélet asixtus kápolnafőfalán,manieristastílusjegyek RaffaelloSanti ) SixtusiMadonna afelhőnsétálómadonnamegjelenikszentborbálaésii.sixtuspápaelőtt,máriaalakjábanafestőszerelmét láthatjuk,háromszögkompozíció EszterházyMadonna,Máriaeljegyzése,Háromgrácia Athéniiskola AvatikániStanzadellaSegnatura bantalálható(stanza=pápailakosztály),antiképítészetikörnyezetbehelyeziazókori tudósok,filozófusokalakjait,dongaboltozatos,kazettásmennyezet,középenplatónésarisztotelészalakjai,platónfelfelémutat,az ideákrautalva,mígarisztotelészlefelémutat,ametafizikafontosságáthangsúlyozza,avilágrólalkotottfelfogásukatkéztartásukkalis jelzik,platónalakjátvalószínűlegleonardórólmintázta,mígarisztotelészétbramanatéról,akétfőalakelőtthérakleitoszegynagy kőkockárakönyököl(michelangeloarcvonásail),ésdiogenészheverelőttük

92 ReneszánszaNémetalföldön kereskedelem,városiasodás megerősödöttpolgárság,megrendelők atermészetikörnyezetvalósághű,részletesmegjelenítése JanvanEyck:Arnolfiniházaspár németalföldireneszánszbelső,egészalakoskettősportré,valószínűlegazeljegyzés alkalmábólkészült,aháttérbenatükörbenafestőalakjátláthatjuk,atükörfölöttfelirat:janvaneyckfuithic.(janvaneyckitt járt),janvaneyck nektulajdonítjákazolajfestéstechnikájánakfeltalálását,ezazelsőolajfestmény AlbrechtDürer( ) fa ésrézmetszeteketkészített,részletgazdagság,természetszeretet Apokalipszisfametszetsorozat,AzApokalipszislovasai ahalál,aháború,apestisésazéhínséglovasai Melankólia,rézmetszet aközépkorbanamelankolikustermészetetazalkotóembertulajdonságánakvélték,dürerszellemi önarcképeislehetagrafika ÁdámésÉva,rézmetszet rézmetszet mélynyomás fametszet magasnyomás HieronymusBosch:Gyönyörökkertje szárnyasoltár,triptichonközépsőtáblája,fantasztikus,mágikusvilág,aképzeletkülönösélőlényeifurcsajátékotűznekaz emberekkel,afiatalságkútjaláthatóközépen,boschfestészeteaszürrealizmuselőfutáránaktekinthető ifj.hansholbein:követek aközépenlevőcsendéletjelképestárgyai(alantelpattanthúrja,azidőmérőeszközszámlapjárólleolvashatópontosidő)a szépségésazéletmulandóságáraemlékeztetnek,anamorfózis(optikailageltorzítottábra,amelycsakegybizonyos szemszögbőlnyerértelmet),aképelőterébenegyeltorzítottkoponyalátható id.pieterbrueghel:parasztlakodalom,farsangésböjtharca parasztiéletbőlvettzsánerképeketfestett ParasztBruegel

93 ReneszánszművészetMagyarországon Mátyáskirálypártfogásánakköszönhetőenaz1470 esévekbenhonosodikmegmagyarországon(nagyszerepevanvitéz JánosnakésMátyásolaszszármazásúfelségének,AragóniaBeatrixnak) Mátyásudvarábanszámositáliaiművészdolgozott AreneszánszelterjedésemárII.UlászlóésII.Lajosuralkodásánakidejéreesik 1470 esévek visegrádipalotaépítése díszudvar,herkules kút budaivárpalotaépítése(elpusztultareneszánszrésze) Tataivadászkastély 1500 asévek ekkorépültasárospatakivárperényi loggiája(loggia=oszlopokravagypillérekretámaszkodónyitottárkádos folyosóvagyerkély),jellemzőmégabáboskorlát Bakócz kápolna,esztergom BakóczTamásesztergomiérsekemeltette,sajátsírhelyénekszánta,görögkeresztalaprajz, centráliselrendezés(!),vörösmárványlapok,fehérmárványoltár,1800 asévekben1600elemreszedtékszétésazúj székesegyházbaépítették Báthori madonna BáthoriAndrásszámárakészültdombormű firenzeiquattrocentohatása GianCristoforoRomano:MátyásésBeatrixdomborműve M.S.Mester:MáriaésErzsébettalálkozása későgótikusstílus,reneszánszelemekkel(gótikuss sziluett,reneszánsz stílusjegy:aháttértájkép,selmecbányalátképe,aháttérésadrapériákmozgásautalazalakokérzelmiállapotára,azelőtérben anatomikuspontossággalmegrajzoltvirágok) Corvinák acorvinakönyvtárgyűjteménye2500kötetbőlállt akódexekegyrészeitáliai,flamand,csehműhelyekbenkészült, demátyáslétrehozottegybudaikönyvmásolóésminiátorműhelytis pl.philostratus kódex(mátyáskirályhitelesportréjával), könyvkötészettelisfoglalkoztak aranyozottésfestettborjúbőrvagyselyemkötésselborítottákakönyveket

HATODIK, JAVÍTOTT KIADÁS

HATODIK, JAVÍTOTT KIADÁS MUZSIKÁLÓ NAGYVILÁG Király Katalin Ének-zene 9. osztály HATODIK, JAVÍTOTT KIADÁS Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Parlando, elbeszélve Madárka, madárka 1. Ma - dár - ka, ma - dár - ka, fi Csá - cso - gó ma -

Részletesebben

AUSZTRIA NÉMETORSZÁG CSEHORSZÁG ROMÁNIA HORVÁTORSZÁG OLASZORSZÁG. Varázslatos bajor kastélyok. Neuschwanstein

AUSZTRIA NÉMETORSZÁG CSEHORSZÁG ROMÁNIA HORVÁTORSZÁG OLASZORSZÁG. Varázslatos bajor kastélyok. Neuschwanstein www.volantourist.hu AUSZTRIA NÉMETORSZÁG CSEHORSZÁG ROMÁNIA HORVÁTORSZÁG OLASZORSZÁG Varázslatos bajor kastélyok 14 Budapestrôl. Utazás a Salzkammerguti-tóvidékre, ahol a Salzburg mellett álló, a barokk

Részletesebben

Haris Travel Club KÖRUTAZÁSOK. www.haristravel.com. Ha szeretné bejárni a Földet s látni száz csodát!

Haris Travel Club KÖRUTAZÁSOK. www.haristravel.com. Ha szeretné bejárni a Földet s látni száz csodát! 1995 2015 Haris Travel Club www.haristravel.com KÖRUTAZÁSOK Ha sretné bejárni a Földet s látni száz csodát! KÖSZÖNTŐ Tisztelt Útitársak! Kedves Klubtagok! Páratlan esztendőben járunk idén. Nincs különleges

Részletesebben

H-9400 Sopron, Mátyás kir. u. 7.

H-9400 Sopron, Mátyás kir. u. 7. Körutazások Városlátogatások Tengerparti nyaralások Belföldi utak GyŐri, Soproni, szombathelyi indulások H-9400 Sopron, Mátyás kir. u. 7. Tel/Fax.: 0036/99/312-024, 99/523-792 Tel: 0036/99/328-109, 99/523-610,

Részletesebben

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA KÖRUTAZÁSOK 2015 TAVASZ NYÁR ŐSZ TÉL

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA KÖRUTAZÁSOK 2015 TAVASZ NYÁR ŐSZ TÉL Alapytva 2001 VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA KÖRUTAZÁSOK 2015 TAVASZ NYÁR ŐSZ TÉL ALBÁNIA AUSZTRIA BENELUX ÁLLAMOK CSEHORSZÁG FRANCIAORSZÁG HORVÁTORSZÁG LENGYELORSZÁG MONTENEGRO NÉMETORSZÁG OLASZORSZÁG ROMÁNIA

Részletesebben

-20% Tesco Utazás Magazin. Buszos utak: 1 nap a tengernél Olaszország - Róma Párizs + Disneyland. kedvezmény belföldi szállásainkra

-20% Tesco Utazás Magazin. Buszos utak: 1 nap a tengernél Olaszország - Róma Párizs + Disneyland. kedvezmény belföldi szállásainkra Önnek is jár a kikapcsolódás Tesco Utazás Magazin 2013. június - augusztus www.tescoutazas.hu 0 40 525 552-20% kedvezmény belföldi szállásainkra Buszos utak: 1 nap a tengernél Olaszország - Róma Párizs

Részletesebben

Barokk foglalkoztatófüzet

Barokk foglalkoztatófüzet S z o l n o k I s p á n L a d i k j á n Barokk foglalkoztatófüzet Készítették: a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézményének Magasépítő technikus szakos tanulói Milyen volt

Részletesebben

A Tatradol Travel Utazási Iroda 2015. évi ajánlatai. 6721 Szeged, Szent István tér 6. Tel.: (62) 487-835 e-mail: info@tatradol.hu web: www.tatradol.

A Tatradol Travel Utazási Iroda 2015. évi ajánlatai. 6721 Szeged, Szent István tér 6. Tel.: (62) 487-835 e-mail: info@tatradol.hu web: www.tatradol. Tatradol travel Kirándulások Kulturális körutazások Üdülések A Tatradol Travel Utazási Iroda 2015. évi ajánlatai 6721 Szeged, Szent István tér 6. Tel.: (62) 487-835 e-mail: info@tatradol.hu web: www.tatradol.hu

Részletesebben

4/3 turnusok: VI.20.; VII.19. IX.26. 5/4 turnusok: III.29., V.17.; VIII.18.; X.18. Utazás: az Air France menetrend szerinti járatával

4/3 turnusok: VI.20.; VII.19. IX.26. 5/4 turnusok: III.29., V.17.; VIII.18.; X.18. Utazás: az Air France menetrend szerinti járatával HÉTVÉGE PÁRIZSBAN Párizs Európa legromantikusabb városa a kultúra és a divat fővárosa is. A város számtalan pontjáról élvezhetik az egyedülálló panorámát, a jellegzetes párizsi kávéházak teraszáról megfigyelhetik

Részletesebben

Tartalom. www.adutours.hu 1

Tartalom. www.adutours.hu 1 Tartalom Baltikum és Szentpétervár... 2 A kastélyok és legendák földje: Skócia... 3 Írország legszebb tájain... 4 Dél-Anglia és London... 5 Brüsszel London Párizs... 6 London Stratford Oxford Stonehenge...7

Részletesebben

Magyar művelődéstörténet

Magyar művelődéstörténet Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Magyar művelődéstörténet -- Tanulmányi útmutató -- 6. félév Antal Sándor adjunktus 2008.

Részletesebben

MEGMUTATJUK európa igazi arcát!

MEGMUTATJUK európa igazi arcát! www.kisalfoldtravel.hu KÖRUTAZÁSOK 2015 MEGMUTATJUK európa igazi arcát! Kedves Utasunk! Őszinte tisztelettel és szíves ajánlással nyújtjuk át Önnek a Kisalföld Travel 2015. évi programfüzetét. Lapjait

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Luigino Bruni Stefano Zamagni Civil gazdaság Kiss Károly könyvismertetése *

Luigino Bruni Stefano Zamagni Civil gazdaság Kiss Károly könyvismertetése * OLVASÓ Luigino Bruni Stefano Zamagni Civil gazdaság Kiss Károly könyvismertetése * Manapság a piacra úgy tekintünk, mint a kíméletlen önzés megvalósulásának színterére. Tudatunkban szinte a természeti

Részletesebben

Közös zenehallgatás Nyírbátori Kulturális Központ mindkét nap 13 óra

Közös zenehallgatás Nyírbátori Kulturális Központ mindkét nap 13 óra Cégénydányádi református műemléktemplom Cégénydányád, Dózsa György u. 5. Infoanyag lesz Mozgáskorlátozottak számára alkalmas A templomot az első írásos emlék 1081-ben említi, amikor összeírják a cégényi

Részletesebben

Kulturális körutak, tengerparti nyaralások. INGYENES CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG: Debrecen, Nyíregyháza,

Kulturális körutak, tengerparti nyaralások. INGYENES CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG: Debrecen, Nyíregyháza, Kulturális körutak, 12 éve utasainkért tengerparti nyaralások 2015 INGYENES CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG: Debrecen, Nyíregyháza, Tiszaújváros, M3 autópálya pihenői, Miskolc, Gyöngyös, Budapest Tisztelt Utastársunk!

Részletesebben

GABBIANO Travel U T A Z Á S I I R O D A

GABBIANO Travel U T A Z Á S I I R O D A Gabbiano a Sirály Önökkel Önökért! GABBIANO Travel U T A Z Á S I I R O D A 9700 Szombathely, Kiskar u. 1/A. Tel.: 94/500-509, 500-510 Tel/fax: 94/315-959 E-mail: gabbiano@t-online.hu www.gabbianotravel.hu

Részletesebben

Magyarok Coneglianóban

Magyarok Coneglianóban Kovács Zsuzsa Magyarok Coneglianóban Conegliano Velencétől északra fekvő városka, a Pó-síkság és az Alpok közti dombvidéken. Nevét ma csak a pezsgő kedvelői ismerik Olaszország legjelentősebb pezsgőtermelő

Részletesebben

FIRST MINUTE, TÖRZSUTAS KEDVEZMÉNYEK, VALAMINT A BARÁTSÁG KLUB ELŐNYEI

FIRST MINUTE, TÖRZSUTAS KEDVEZMÉNYEK, VALAMINT A BARÁTSÁG KLUB ELŐNYEI Kulturális KörutazásoK 2014 NÉHÁNY ÉRV A CARTOUR MELLETT, AMIERT ÉRDEMES VELÜNK UTAZNIA ÉS IDEJÉBEN LEFOGLALNIA UTAZÁSÁT Irodánk 23 éve szervez utazásokat mind bel-, mind pedig külföldre. Buszos utazásainkon

Részletesebben

Csoportos és egyéni szervezésben. december május INGYENES: Felszállás 12 városban. Parkolás repül s útjainknál. Európa Amerika Afrika Ázsia

Csoportos és egyéni szervezésben. december május INGYENES: Felszállás 12 városban. Parkolás repül s útjainknál. Európa Amerika Afrika Ázsia Csoportos és egyéni szervezésben 2014 2015 december május INGYENES: Felszállás 12 városban Parkolás repül s útjainknál Európa Amerika Afrika Ázsia Tisztelt Útitársunk! Ön a Proko Travel tél-tavasz katalógusát

Részletesebben

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003.

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003. LENGYEL EMLÉKHELYEK Szerkesztette: Buskó András Budapest, 2003. 2 Előszó A rákosligeti LENGYEL-MAGYAR BARÁTI KÖR keretében a 2000 évben elkészült, az EZREDÉVES KAPCSOLATOK: MAGYARORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

A kor a nevét a Rómait utánzó lekicsinyítő értelmű elnevezésből kapta. A feudális rend és az egyház megszilárdult kapcsolatát hirdeti.

A kor a nevét a Rómait utánzó lekicsinyítő értelmű elnevezésből kapta. A feudális rend és az egyház megszilárdult kapcsolatát hirdeti. Román kor művészete A kor a nevét a Rómait utánzó lekicsinyítő értelmű elnevezésből kapta. A feudális rend és az egyház megszilárdult kapcsolatát hirdeti. Franciaország, Itália, Németország: legkedvezőbb

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

EURÓPAI KÖRUTAZÁSOK 2013

EURÓPAI KÖRUTAZÁSOK 2013 EURÓPAI KÖRUTAZÁSOK 2013 www.apollontravel.hu alapítva 1997 BEVEZETŐ TISZTELT UTASAINK! Utazóközönségünk kívánságának és igényeinek eleget téve az idei évben megjelentettünk egy kis programfüzetet, melyben

Részletesebben

Tanulmányi kirándulás Angliában

Tanulmányi kirándulás Angliában Tanulmányi kirándulás Angliában Szállás: 4 éj Holiday Parkban, standard mobil home-okban Tranzitszállás Magyarországon: ifjúsági szállókban, 3-4 ágyas szobákban, reggelivel. 2. nap: Barokk csoda: Schärding:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek.

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek. BUDAPEST, I. Magyar Országos Levéltár Bécsi kapu tér 2-4. Mozgáskorlátozottak számára alkalmas A Magyar Országos Levéltár 1923-ban épült Pecz Samu tervei alapján. Az épületet a pécsi Zsolnay Gyár díszes

Részletesebben

KÉPJEGYZÉK. Pákei Lajos felmérése. Balogh 1944. után. 35. Udvari ablakkeretek Wolphard István címerével és monogramjával.

KÉPJEGYZÉK. Pákei Lajos felmérése. Balogh 1944. után. 35. Udvari ablakkeretek Wolphard István címerével és monogramjával. KÉPJEGYZÉK 1. Ajtókeret Bernardus Piktor feliratával. 1514. Múzeum. Kovács Zsolt 2. Rotterdami Erasmus Epigrammatájának a címlapja. Bázel, Frobenius nyomda. 1518. 3. Sekrestyeajtó Johannes Klein kolozsvári

Részletesebben

Szent István zarándokút

Szent István zarándokút Szent István zarándokút Összeállította: Orbán Imre 1 Szent István zarándokút A Szent István zarándokút túramozgalommal államalapító királyunknak kívánok emléket állítani. A zarándokút az Esztergomi várból

Részletesebben