RENESZÁNSZ, század. Legfejlettebb területek: Észak Itália, Németalföld

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RENESZÁNSZ, 14 16. század. Legfejlettebb területek: Észak Itália, Németalföld"

Átírás

1 RENESZÁNSZ,14 16.század Legfejlettebbterületek:Észak Itália,Németalföld trecento 1300 asévek azépítészetbenésszobrászatbanmégagótikakora quattrocento 1400 asévek érettreneszánszkoraitáliában cinquecento 1500 asévek későreneszánszkoraitáliában gazdasági társadalmiháttér: É Itália apolgárságacéhesiparróláttértamanufakturálisformára a kézműiparéskereskedelemfelvirágzott tőkefelhalmozás újpolgáriréteg jöttlétre bankárok,pénzarisztokraták(pl.firenzébenamedici család, MilánóbanaSforza család,mantovábanagonzaga család) kezükben összpontosultapolitikaiésgazdaságihatalom ezekacsaládokfelkarolták aművészeket,aművészetekmecénásailettek renaissance,fr. újjászületés a sötét középkorután aművészet visszatértmindenszépségforrásához,atermészethezésazókori művészetekhez(giorgiovasari)

2 humanizmus akorszellemiirányzata: sequerenaturam=atermészetkövetése,emberközpontúvilágnézet azembernekazantikvitásszellemébőlvalóújjászületésétkövetelték azemberbenrejlőhatalmasalkotóerőtakartákkiaknázni akorembereszménye apolihisztor(uomouniversale),akiatudományokésművészetekterületénis jártas(matematika,zene,költészet,festészet,szobrászat pl.leonardo, Michalengelo) újrafelfedeztékazókoriirodalmat,azantikgörögésrómaiművészetet minden mértékeazember előtérbekerültazemberegyénisége azegyénkibontakozásaés érvényesüléseacél ekkoralakulkiaművészfogalma(márnemnévtelen mesteremberek,mintaközépkorban) atúlvilágiéletreösszpontosítóközépkorigondolkodásmódotfelváltjaavalóság, atermészetlázaskutatása tanulmányoztákazemberitestfelépítését,hogya művészettökéletesentükrözzeavalóságot anatómiaiismeretek(boncoltak) tudományosalapontörténőábrázolás perspektíva(brunelleschi,alberti)

3

4

5

6 TRECENTO,1300 asévek Atrecentofreskóművészeténekjellemzői: vallásostémák, adrapériákkövetikazalakokmozgását alegtöbbesetbenmégdíszletszerűaháttér(maketthatású épületek),demármegjelenikatermészetikörnyezet

7 GiottodiBondone(1267k. 1337):SzentFerencéletét bemutatófreskósorozat Jellemzők:azérzelmekmegragadása,alényegkiemelése SzentFerencelajándékozzaköpenyét centrálisszerkezet,a kontúrosvonalvezetésésamelegárnyalatokazelőtérben fokozzákatérszerűségélményét Krisztussiratása átlóskompozíció(újszerűkrisztus ábrázolási mód),afájdalmathangsúlyozzákafel alárepdesőangyalok zaklatottfiguráiis

8 GiottodiBondone:AssisiSzentFerencéletétbemutatófreskósorozat

9

10

11

12 SimoneMartini(kb ):Angyaliüdvözlet

13 SimoneMartini:GuidoroccodaFoglianoMontemassiostromakor (freskó) azegyikelsővilágitémájúfestmény,megformálásamégmerev, díszletszerűháttér,azegyikelsőportré

14 QUATTROCENTO,1400 asévek központ:firenze

15 FilippoBrunelleschi:SantaMariadelFiorekupolája,Firenze

16 Ghiberthi: Paradicsom kapu afirenzeidóm keresztelőkápolnájánakkapuja

17

18 FilippoBrunelleschi:OspedaledegliInnocenti,(Lelencház),Firenze

19 FilippoBrunelleschi:Pitti palota

20 LeonBattistaAlberti: Rucellai palota, Firenze

21 MichelozzodiBartolomeo:Medici Ricardipalota,Firenze

22 LeonBattistaAlberti:SantaMariaNovella,Firenze

23 Donatello:Gattamelatalovasszobra,Padova

24 Verocchio: Colleonilovasszobra, Velence

25 PaoloUcello:SzentGyörgyharcaasárkánnyal

26 PaoloUcello:SanRomano icsata

27 AndreaMantegna: Pieta

28 SandroBotticelli:Primavera

29

30 SandroBotticelli:Vénuszszületése

31 FilippoLippi: Madonna

32 FilippoLippi: Madonna

33 PierrodellaFrancesca:FederigodaMontefeltroésfelesége

34 Ghirlandaio: Nagypapaunokájával

35 CINQUECENTO,1500 asévek központ:róma

36 DonatoBramante: Tempietto,Róma

37 MICHELANGELO BOUNAROTTI ( )

38 Dávidszobor, Firenze

39 GiulianoMedici síremléke,firenze

40 Pieta,Róma

41 Mózes, II.Gyulapápa síremlékéhezkészült

42

43 Sixtus kápolnamennyezetfreskói,róma

44

45 Delphoiszibilla

46

47 Utolsóítélet, asixtus kápolna főfalánlátható

48 LEONARDODAVINCI ( )

49

50

51

52 MonaLisa Sfumatotechnika

53 Hermelineshölgy

54 SziklásMadonna

55 SzentAnnaharmadmagával

56 Azutolsóvacsora

57 RAFFAELLOSANTI ( )

58 Athéniiskola,StanzadellaSegnatura,Vatikán

59 Máriaeljegyzése

60 SixtusiMadonna

61 Esterházy Madonna

62 VELENCE

63 Bellini:Lorenzo Loredandózseportréja

64 Bellini:Madonna

65 Tiziano:UrbinóiVénusz

66 VittoreCarpaccio: Velenceikurtzánok

67 Canaletto:Velenceitájkép(=veduta)

68 NÉMETALFÖLDIRENESZÁNSZ

69 AlbrechtDürer: Önarckép

70 AlbrechtDürer: AzApokalipszislovasai

71 AlbrechtDürer: Melankólia

72

73 id.pieterbrueghel:parasztlakodalom(paraszt Brueghel)

74 Ifj.HansHolbein: Követek

75 Ifj.HansHolbeinportréjaBoleynAnnárólésVIII.Henrikről

76 JanvanEyck: Arnolfiniházaspár olajfestmény!!!

77 HyeronimusBosch:Gyönyörökkertje

78 RENESZÁNSZMŰVÉSZETMAGYARORSZÁGON

79 GianCristoforoRomano:MátyásésBeatrixdomborműje

80

81 Corvinák

82 M.S.Mester: MáriaésErzsébet találkozása

83 Avisegrádivár díszudvaraa Herkules kúttal

84 Bakócz kápolna

85 Báthori Madonna

86 Asárospatakivárloggiája

87 RENESZÁNSZ,14 16.század ÖSSZEFOGLALÁS Legfejlettebbterületek:Észak Itália,Németalföld trecento 1300 asévek azépítészetbenésszobrászatbanmégagótikakora quattrocento 1400 asévek érettreneszánszkoraitáliában cinquecento 1500 asévek későreneszánszkoraitáliában gazdasági társadalmiháttér: É Itália apolgárságacéhesiparróláttértamanufakturálisformára akézműiparéskereskedelemfelvirágzott tőkefelhalmozás újpolgárirétegjöttlétre bankárok,pénzarisztokraták(pl.firenzébenamedici család,milánóbanasforza család,mantovábana Gonzaga család) kezükbenösszpontosultapolitikaiésgazdaságihatalom ezekacsaládokfelkaroltákaművészeket,a művészetekmecénásailettek renaissance,fr. újjászületés a sötét középkorután aművészetvisszatértmindenszépségforrásához,atermészethezésaz ókoriművészetekhez(giorgiovasari) humanizmus akorszellemiirányzata: sequerenaturam=atermészetkövetése,emberközpontúvilágnézet azembernekazantikvitásszellemébőlvalóújjászületésétkövetelték azemberbenrejlőhatalmasalkotóerőtakartákkiaknázni akorembereszményeapolihisztor(uomouniversale),akiatudományok ésművészetekterületénisjártas(matematika,zene,költészet,festészet,szobrászat pl.leonardo,michalengelo) újrafelfedeztékazókoriirodalmat,azantikgörögésrómaiművészetet mindenmértékeazember előtérbekerültazemberegyénisége azegyénkibontakozásaésérvényesüléseacél ekkoralakulkiaművészfogalma(márnem névtelenmesteremberek,mintaközépkorban) atúlvilágiéletreösszpontosítóközépkorigondolkodásmódotfelváltjaavalóság,atermészetlázaskutatása tanulmányoztákaz emberitestfelépítését,hogyaművészettökéletesentükrözzeavalóságot anatómiaiismeretek(boncoltak) tudományosalapon történőábrázolás perspektíva(brunelleschi,alberti) akorlegfontosabbfelfedezései: KolumbuszKristófésVascodaGamafelfedezőútjai Kopernikuszheliocentrikusvilágképe 1455,Gutenberg,könyvnyomtatás

88 Trecento azépítészetbenésaszobrászatbanmégavirágzógótikaidőszaka,atemplomokbelsőfalfelületét monumentálisfreskókdíszítik Atrecentofreskóművészeténekjellemzői: vallásostémák,amegjelenítésmerevségeoldódik aképekelőterébenacselekménymozgalmassáválik afiguráktekinteteésmozgásaérzelmetfejezki,adrapériákkövetikazalakokmozgását aszínek,színátmeneteknövelikatérszerűségélményét alegtöbbesetbenmégdíszletszerűaháttér(maketthatásúépületek),demármegjelenikatermészeti környezet GiottodiBondone(1267k. 1337):SzentFerencéletétbemutatófreskósorozat Jellemzők:azérzelmekmegragadása,alényegkiemelése SzentFerencelajándékozzaköpenyét centrálisszerkezet,akontúrosvonalvezetésésameleg árnyalatokazelőtérbenfokozzákatérszerűségélményét Krisztussiratása átlóskompozíció(újszerűkrisztus ábrázolásimód),afájdalmathangsúlyozzákafel alárepdesőangyalokzaklatottfiguráiis SimoneMartini(kb ):Angyaliüdvözlet GuidorocciodaFoglianoMontemassiostromakor(freskó) azegyikelsővilágitémájúfestmény, megformálásamégmerev,díszletszerűháttér,azegyikelsőportré

89 Quattrocento azegyházépítőtevékenységekisséháttérbeszorultésmegnőttavilágiépítészetszerepe palazzo k,városházák,könyvtárak, ispotályok,egyetemeképültek aquattrocento banfirenzeakulturáliséletközpontja afejedelmiudvarokbasereglettmesterekművészetiműhelyeketalkottak azépítészetbenjellemzőacentrális,azazközéppontostérképzés,afestészetbenmegjelenikatondó(köralakúfestmény) 1401afirenzeiekpályázatothírdettekaBattistero(keresztelőkápolna)bronzkapujánakelkészítésére ezapályázatvolta quattrocentonyitánya apályázatotlorenzoghibertinyerteel amásodikbronzkapujátmichelangeloa Paradicsom kapujának nevezteel(portadelparadiso) ószövetségitémák10domborművönmegjelenítve(azótestamentumijelenetekbe Firenze,mintazantikRómaörökösedicsőítéseisbelevanrejtve,azegyikjelenetenJeruzsálemetakorabeliFirenzelátképe helyettesíti) egydomborművöntöbbjelenetislátható,pl.ádámteremtése,bűnbeesés,kiűzetésaparadicsomból) Ghibertivolt azelső,akialineárisperspektívátadomborműszobrászatbanismegvalósította azelőtérfiguráivalósűggalkiemelkednekasíkból, aközéptéralakjaidomborműszerűek,mígaháttérvonalas,karcoltjellegű FilippoBrunelleschi:aSantaMariadelFiorekupolája,Firenze románésgótikusstílusúbazilika,acampaniele t(harangtorony)giottotervezte BrunelleschitöbbekközöttarómaiPantheonkupolájátistanulmányozta nyolcszögűkupoladobrahúztafelagótikusszerkezetű, bordásívűkupoláját,amely100méteresmagasságbaemelkedik mérnökibravúr:a40méteresfesztávolságotkettős héjszerkezetűkupolafedile(későbbmichelangeloisebbőlaszerkezetbőlindultkiaszentpéter bazilikakupolájánál) akupola tetejénlanterna(afelsőmegvilágítástbiztosítótoronyszerűépítmény) FilippoBrunelleschi:OspedaledegliInnocenti(Lelencház),Firenze ahomlokzatklasszikusreneszánszalkotás azantikgörögésrómaiépítészetformakincséthasználjafel(pl.azablakokfelett tympanon) agótikavertikalitásahelyettanyugodt,vízszintesiránythangsúlyozza ahomlokzatotvízszintesenkörbefutó övpárkányoktagolják loggia(=oszlopokravagypillérekretámaszkodónyitottárkádosfolyosóvagyerkély) ahomlokzatonkör alakúmajolikadomborművekencsecsemőketláthatunk LeonBattistaAlberti:SanAndrea templom,mantova tympanon,féloszlopostagolás,félkörívesablakok,boltíveskapuzat

90 Reneszánszpalotaépítészet palazzo k Agazdagkereskedőcsaládokhatalmukéstársadalmirangjukkifejezéséreimpozánslakóépületeketemeltek apalazzo k(városipaloták) reprezentatívalkotások(aportréfestészethezhasonlóan) FilippoBrunelleschi:PalazzoPitti,Firenze LeonBattistaAlberti:PalazzoRucellai,Firenze jellemzők:szabályosalaprajz,szimmetrikushomlokzat,zárt,nyugodtépülettömeg,hálósantagolthomlokzat:avízszintesirány hangsúlyozásaapárkányokkal,afüggőlegesirányhangsúlyozásaoszlopszerűtagolással,félkörívesablakok Colosseum motívum,kváderkő(négyszögű,faragottkő)vagyrusztikusnyerskő,nagybelmagasság(8 10méter),azalsószintenfélemelet kisnégyszögletesablakokkal centrálisudvar tágas,négyszögletűbelsőudvar,oszloposárkádokkal azantikrómailakóházakátriumosudvaránakmintájára pl. Medici Ricardipalotabelsőudvara,Firenze Reneszánszlovasszobrok azemberitesttermészethűábrázolásáratörekedtek,előképükmarcusaureliusókorilovasszobra Donatello:Gattamelatalovasszobra,Padova azegyikelsőönállóreneszánszkörplasztika,azemlékműszobrászategyikelsőpéldája lóéslovasaegységbenvan,merevkompozíció, túlzottanegyirányúmozgás,kevésbééletszerűábrázolás AndreaVerrochio:Colleonilovasszobra,Velence Verrochioismertealóanatómiáját,lóéslovasaegységbenvan,harmonikusamozgásuk,életszerűábrázolás,alovastekinteteportrészerű Reneszánszportréfestészet aquattrocentoelsőharmadábanjelentkezettújműfajként reprezentatívalkotások,apolgárságerejétszimbolizálják,jellemábrázolás,az egyéniséghangsúlyozása PierodellaFrancesca:FedericodaMontefeltroésfelesége éremszerű,profilbantörténőbeállítás,realisztikus,valósághűarc,aháttérbentermészetitáj,márnemparavánszerű atérmélység fokozzaaportééletszerűségét aperspektivikusábrázolásfajtái 1.vonalperspektíva=aközelivonalakerőteljesebbek,atávoliakhalványabbak,2.levegőperspektíva=a távolbaveszőépületekvagyhegyekszínétalevegő elszínezi,halványabbanéskékesárnyalatbanjelennekmeg,3.színperspektíva=a közeliszínektelítettebbek,atávoliaktompábbak,amelegszíneketközelebbinekérzékeljük,mintahidegszíneket SandroBotticelli:Vénuszszületése SandroBotticelli:Primavera antikmitológiaitémák,avirágosrétközepénvénuszlátható,fölötteámor,jobboldalonzefírszélistenmegérintianimfát,akiflórává,a tavaszjelképévéváltozik,jobboldalonvénuszkísérői,aháromgráciakörtáncotlejtenek,mellettükmerkúrűzielaközeledőfelhőketegy kígyósbottal,aszereplőkhatározottanemelkednekkiasötétháttérből,aképaatavszésaszerelemébredésénekajelképe festői allegória

91 Cinquecento,1500 asévek érettreneszánsz előrevetítiegyújstíluskorszakmegjelenését(manierizmus),akiemelkedőművészegyéniségekkora Amerikafelfedezése agazdaságisúlypontáttevődöttazatlanti óceánpartvidékére apolgárságmeggazdagodásalelassult az Egyházhatalmamegerősödött apápáknagyszabásúépítkezésekbefogtak acinquecentoközpontjaróma DonatoBramante:Tempietto,Róma köralaprajz antikelőképearómaiveszta szüzektemploma,harmonikusarányok,centrális alaprajz,balusztrád(báboskőkorlát),laterna(=akupolatetejénlévő,ablakokkaláttörttornyocska) BramanteII.Gyulapápafőépítészevolt,őkezdetthozzáaSzentPéterszékesegyházújjáépítéséhez,amelyhezcentrális,görögkereszt alaprajzottervezett LeonardodaVinci( ) festő,szobrász,hadmérnök,természettudós polihisztor,tükörírássalírt életeutolsóéveibeni.ferencfranciakirálymeghívásárafranciaországbaköltözött,ittishaltmeg,amboise ban,aholmaleonardo múzeummutatjabemunkáit,elsősorbantalálmányait,felfedezéseit MonaLisa (=Gioconda),háromszögkompozíció,sfumato=afényésárnyékhatárgyengéd,füstszerűátmenete Azutolsóvacsora,amilánóiSantaMariadelleGraziekolostorbantalálható,centrális,szimmetrikuskompozíció,egyiránypontos perspektivikustérbeszerkesztve,aháttérbentermészetitáj,azablakokkihangsúlyozzákkrisztusalakját,azapostolokhármas csoportokbanjelennekmeg SzentAnnaharmadmagával gúlakompozíció,levegőperspektíva,sfumato,aképhármastagolása:előtér,középtér,háttér SziklásMadonna MichelangeloBuonarroti( ) elsősorbanszobrász,deépítészésfestőis,szonetteketisírt Dávidszobor Firenzejelképévévált,antikgörögpóz,kontraposzt,nyugalmatárasztó,harmonikusszobor,akorszépségeszményét mutatjabe,atökéletesarányútestet,atestitökéletességerkölcsierénnyelpárosul(donatelloésverocchioiskészítettekdávidszobrot) Mózesszobor,Róma II.GyulapápasíremlékéhezkészítetteMózesalakját,egynézetrekészültszobor GiulianoésLorenzodeMedicisíremléke,Firenze architektonikusszerkezetűsíremlék,giulianoszarkofágjánanappalésazéjszaka allegorikusalakjaifekszenek,lorenzoszarkofágjánahajnalésazalkonyallegorikusalakjailáthatóak,háromszögkompozícióbafoglalva, LorenzoésGiulianoalakjaitókorirómaiöltözetbenmintáztameg Pieta azegyetlenműve,amelyetszignált,carraraimárványbólkészült,gúlakompozíció Sixtus kápolnamennyezetfreskói,róma,vatikán között,II.Gyulapápamegbízásábólkészítetteaz54négyzetméteres freskót,amennyezetközépsőkilencsávjában:avilágteremtése,azemberteremtése,bűnbeesés,kiűzetés,noétörténete,özönvíz, oldaltlunettákban,azépületszerkezethezigazodvakrisztuseljövetelétmegjövendölőprófétákésszibillákalakjai Utolsóítélet asixtus kápolnafőfalán,manieristastílusjegyek RaffaelloSanti ) SixtusiMadonna afelhőnsétálómadonnamegjelenikszentborbálaésii.sixtuspápaelőtt,máriaalakjábanafestőszerelmét láthatjuk,háromszögkompozíció EszterházyMadonna,Máriaeljegyzése,Háromgrácia Athéniiskola AvatikániStanzadellaSegnatura bantalálható(stanza=pápailakosztály),antiképítészetikörnyezetbehelyeziazókori tudósok,filozófusokalakjait,dongaboltozatos,kazettásmennyezet,középenplatónésarisztotelészalakjai,platónfelfelémutat,az ideákrautalva,mígarisztotelészlefelémutat,ametafizikafontosságáthangsúlyozza,avilágrólalkotottfelfogásukatkéztartásukkalis jelzik,platónalakjátvalószínűlegleonardórólmintázta,mígarisztotelészétbramanatéról,akétfőalakelőtthérakleitoszegynagy kőkockárakönyököl(michelangeloarcvonásail),ésdiogenészheverelőttük

92 ReneszánszaNémetalföldön kereskedelem,városiasodás megerősödöttpolgárság,megrendelők atermészetikörnyezetvalósághű,részletesmegjelenítése JanvanEyck:Arnolfiniházaspár németalföldireneszánszbelső,egészalakoskettősportré,valószínűlegazeljegyzés alkalmábólkészült,aháttérbenatükörbenafestőalakjátláthatjuk,atükörfölöttfelirat:janvaneyckfuithic.(janvaneyckitt járt),janvaneyck nektulajdonítjákazolajfestéstechnikájánakfeltalálását,ezazelsőolajfestmény AlbrechtDürer( ) fa ésrézmetszeteketkészített,részletgazdagság,természetszeretet Apokalipszisfametszetsorozat,AzApokalipszislovasai ahalál,aháború,apestisésazéhínséglovasai Melankólia,rézmetszet aközépkorbanamelankolikustermészetetazalkotóembertulajdonságánakvélték,dürerszellemi önarcképeislehetagrafika ÁdámésÉva,rézmetszet rézmetszet mélynyomás fametszet magasnyomás HieronymusBosch:Gyönyörökkertje szárnyasoltár,triptichonközépsőtáblája,fantasztikus,mágikusvilág,aképzeletkülönösélőlényeifurcsajátékotűznekaz emberekkel,afiatalságkútjaláthatóközépen,boschfestészeteaszürrealizmuselőfutáránaktekinthető ifj.hansholbein:követek aközépenlevőcsendéletjelképestárgyai(alantelpattanthúrja,azidőmérőeszközszámlapjárólleolvashatópontosidő)a szépségésazéletmulandóságáraemlékeztetnek,anamorfózis(optikailageltorzítottábra,amelycsakegybizonyos szemszögbőlnyerértelmet),aképelőterébenegyeltorzítottkoponyalátható id.pieterbrueghel:parasztlakodalom,farsangésböjtharca parasztiéletbőlvettzsánerképeketfestett ParasztBruegel

93 ReneszánszművészetMagyarországon Mátyáskirálypártfogásánakköszönhetőenaz1470 esévekbenhonosodikmegmagyarországon(nagyszerepevanvitéz JánosnakésMátyásolaszszármazásúfelségének,AragóniaBeatrixnak) Mátyásudvarábanszámositáliaiművészdolgozott AreneszánszelterjedésemárII.UlászlóésII.Lajosuralkodásánakidejéreesik 1470 esévek visegrádipalotaépítése díszudvar,herkules kút budaivárpalotaépítése(elpusztultareneszánszrésze) Tataivadászkastély 1500 asévek ekkorépültasárospatakivárperényi loggiája(loggia=oszlopokravagypillérekretámaszkodónyitottárkádos folyosóvagyerkély),jellemzőmégabáboskorlát Bakócz kápolna,esztergom BakóczTamásesztergomiérsekemeltette,sajátsírhelyénekszánta,görögkeresztalaprajz, centráliselrendezés(!),vörösmárványlapok,fehérmárványoltár,1800 asévekben1600elemreszedtékszétésazúj székesegyházbaépítették Báthori madonna BáthoriAndrásszámárakészültdombormű firenzeiquattrocentohatása GianCristoforoRomano:MátyásésBeatrixdomborműve M.S.Mester:MáriaésErzsébettalálkozása későgótikusstílus,reneszánszelemekkel(gótikuss sziluett,reneszánsz stílusjegy:aháttértájkép,selmecbányalátképe,aháttérésadrapériákmozgásautalazalakokérzelmiállapotára,azelőtérben anatomikuspontossággalmegrajzoltvirágok) Corvinák acorvinakönyvtárgyűjteménye2500kötetbőlállt akódexekegyrészeitáliai,flamand,csehműhelyekbenkészült, demátyáslétrehozottegybudaikönyvmásolóésminiátorműhelytis pl.philostratus kódex(mátyáskirályhitelesportréjával), könyvkötészettelisfoglalkoztak aranyozottésfestettborjúbőrvagyselyemkötésselborítottákakönyveket

ÓKORI RÓMAI MŰVÉSZET

ÓKORI RÓMAI MŰVÉSZET ÓKORIRÓMAIMŰVÉSZET ForumRomanum 1.Jupitertemploma 2.Junotemploma 3.Staatsarchiv 4.Saturnustemploma 5.Vespasianustemploma 6.TemplumConcordiae 7.Kerker 8.Városháza 9.Rednertribune 10 11.piac ésvásárcsarnok=

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA É RETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Művészettörténet középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Általános tudnivalók

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Művészettörténet középszint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 25. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Általános tudnivalók

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. december 5-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. december 5-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. december 5-i ülés Az ülés napirendje 1. Ismeretlen firenzei mester: Szent Sebestyén és Szent Domonkos, 1360-1380 körül (fa, tempera, aranyozott, 91 x 58 cm, jelzés nélkül,

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Rajz és vizuális kultúra A nevelőtestület

Részletesebben

Február. Március. Program: Időpont: Részvételi díj: Április. Program: Időpont: Részvételi díj:

Február. Március. Program: Időpont: Részvételi díj: Április. Program: Időpont: Részvételi díj: Február Velencei karnevál NON-STOP Február 21-23. 16500 Ft/fő Velencei karnevál & Trieszt Február 21-23. 29900 Ft/fő Velencei karnevál Február 21-23. 35900 Ft/fő Velencei karnevál Február 28-Március 3.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az egyetemes reneszánsz művészete I. című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az egyetemes reneszánsz művészete I. című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az egyetemes reneszánsz művészete I. című fejezethez Történeti áttekintés Először is a törökök előnyomulása, melynek eredményeként 1453-ban elesett Bizánc, és a XV. század végén Amerika

Részletesebben

Prof. Dr. Prokopp Mária könyvajánlója. Sárközy Péter: Róma mindannyiunk közös hazája. Magyar emlékek Rómában - Magyarok emlékei Rómáról

Prof. Dr. Prokopp Mária könyvajánlója. Sárközy Péter: Róma mindannyiunk közös hazája. Magyar emlékek Rómában - Magyarok emlékei Rómáról Prof. Dr. Prokopp Mária könyvajánlója Sárközy Péter: Róma mindannyiunk közös hazája Magyar emlékek Rómában - Magyarok emlékei Rómáról Budapest, Romanika kiadó, 2010. Sárközy Péter, a római La Sapienza

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A KÉPI ÁBRÁZOLÁS alapképzési szak záróvizsga kérdései

A KÉPI ÁBRÁZOLÁS alapképzési szak záróvizsga kérdései 1. A festészet nyersanyagai (alapok, pigmentek, kötőanyagok). Ismertesse a különböző alapokat, mint a festmény hordozóanyagait! Ismertesse a pigmentek tulajdonságait, csoportosítsa származásuk szerint!

Részletesebben

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 1. A gazdasági tevékenység lényege és területei. A kereskedelem feladatai és formái. A kereskedelem szerepe és kapcsolatrendszere a nemzetgazdaságban. 2. A piac fogalma.

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Művészettörténet középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 16. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Általános tudnivalók

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 9-10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy a köznapi, a mővészi, a tudományos és a mőszaki megismerés, valamint közlés és kifejezés egyik alapvetı fajtájával ismerteti meg a tanulókat.

Részletesebben

tartalom előkészületek és megérkezés 6 Firenze rövid leírása A toszkán nyelvjárás Hogyan jutunk Firenzébe? II. egy firenzei polgár otthonában 11 III.

tartalom előkészületek és megérkezés 6 Firenze rövid leírása A toszkán nyelvjárás Hogyan jutunk Firenzébe? II. egy firenzei polgár otthonában 11 III. tartalom I. előkészületek és megérkezés 6 Firenze rövid leírása A toszkán nyelvjárás Hogyan jutunk Firenzébe? II. egy firenzei polgár otthonában 11 Udvarlás Az esküvő Születés és gyermekkor Temetés Rabszolgák

Részletesebben

A Vatikáni Múzeum igazgatója, Antonio Paolucci professzor megjegyzi:

A Vatikáni Múzeum igazgatója, Antonio Paolucci professzor megjegyzi: 1 Vatikáni Múzeum 3D Nagyszerű film, egy rendkívül izgalmas utazás, hogy felfedezzük a pápák által az elmúlt 500 évben összegyűjtött legkiválóbb műalkotásokat. Az világon először készítettek ultra HD 4K/3D

Részletesebben

RAFFAELLO. AZ ESZMÉNY DIADALA SZAKMAI BESZÁMOLÓ CÍMŰ IDŐSZAKI TÁRLAT MEGRENDEZÉSE 3506/01857. SZÁMÚ PÁLYÁZAT NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

RAFFAELLO. AZ ESZMÉNY DIADALA SZAKMAI BESZÁMOLÓ CÍMŰ IDŐSZAKI TÁRLAT MEGRENDEZÉSE 3506/01857. SZÁMÚ PÁLYÁZAT NEMZETI KULTURÁLIS ALAP RAFFAELLO. AZ ESZMÉNY DIADALA CÍMŰ IDŐSZAKI TÁRLAT MEGRENDEZÉSE SZAKMAI BESZÁMOLÓ 3506/01857. SZÁMÚ PÁLYÁZAT NEMZETI KULTURÁLIS ALAP KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA I. A KIÁLLÍTÁS RÖVID ISMERTETŐJE A Leonardo,

Részletesebben

oltárképen is dolgozik, de az is abbamarad. A képnek csak a vázlata készült, a térdeplő Jeromosnak csak feje és válla teljesen kidolgozott, a többi

oltárképen is dolgozik, de az is abbamarad. A képnek csak a vázlata készült, a térdeplő Jeromosnak csak feje és válla teljesen kidolgozott, a többi Leonardo da Vincit életét és munkásságát fogom bemutatni. Azért választottam az érett reneszánsz és az egész festészettörténet egyik legnagyobb alakját, mert szerintem Leonardóval nem lehet eleget foglalkozni.

Részletesebben

2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv

2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Vizuális kultúra 1. Bevezetés A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Művészettörténet középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Általános tudnivalók

Részletesebben

Keresem ısöm udvarát 2009/2010

Keresem ısöm udvarát 2009/2010 Keresem ısöm udvarát 2009/2010 Jelige: 1. feladat Az alábbi kérdések az európai és a magyar reneszánsz témaköréhez kapcsolódnak. (10 pont) 1. Melyik mő szereplıje Licida? a. Magyar Elektra b. Szép magyar

Részletesebben

A RENESZÁNSZ ZENE újjászületés, antik görög szépségideál újjászületése

A RENESZÁNSZ ZENE újjászületés, antik görög szépségideál újjászületése A RENESZÁNSZ ZENE A XVI. században Európa-szerte felkelések jelzik a feudális rend válságát. (1356-ban polgári lázadás, vezetője Étienne Marcel, 1381-ben az angol parasztok felkelése, Watt Taylor vezetésével.)

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 9-10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy a köznapi, a művészi, a tudományos és a műszaki megismerés, valamint közlés és kifejezés egyik alapvető fajtájával ismerteti meg a

Részletesebben

A reneszánsz Magyarországon

A reneszánsz Magyarországon A reneszánsz Magyarországon A magyarországi reneszánsz három korszaka 1. Mátyás uralkodása (1458-1490), királyi pártfogás 2. Mátyás halálától a mohácsi vészig (reneszánsz a főúri udvarokban is) 3. leghosszabb

Részletesebben

BAROKK MŰVÉSZET 17. század és 18. század első fele

BAROKK MŰVÉSZET 17. század és 18. század első fele BAROKKMŰVÉSZET 17.századés18.századelsőfele Ellenreformáció jezsuiták(1540,jézustársasága) inkvizíció 17.századeleje apápasághatalmaújraarégifényébentündökölt abarokkstílusazellenreformációhatásárajöttlétrerómában

Részletesebben

A loggia alatt most éppen a várva várt pátriárkáról beszélgettek. Török vagy görög ember a főtisztelendő Strigonio? kérdezte Hannibal úr.

A loggia alatt most éppen a várva várt pátriárkáról beszélgettek. Török vagy görög ember a főtisztelendő Strigonio? kérdezte Hannibal úr. 3. A loggia alatt most éppen a várva várt pátriárkáról beszélgettek. Török vagy görög ember a főtisztelendő Strigonio? kérdezte Hannibal úr. Egyik sem, mert magyar válaszolt a bankár. A konstantinápolyi

Részletesebben

Általános fejlesztési követelmények:

Általános fejlesztési követelmények: RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Célok és feladatok: A középiskola elsõ két évében a rajz és vizuális kultúra tantárgy tanításában a hangsúly a kritikai gondolkodás, a problémamegoldó képesség fejlesztésére kerül.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum Műemléki Világnap A Reneszánsz Év kapcsán az idén elkezdődhet a gyulafehérvári székesegyház Lázói János által 1512-ben építtetett kápolnájának felújítása, és ennek az évnek a feladata Mátyás király kolozsvári

Részletesebben

Megoldás! KVÍZ. Melyik híres sörföző cégnek van múzeuma Amszterdamban? a: Heineken b: Pilsner

Megoldás! KVÍZ. Melyik híres sörföző cégnek van múzeuma Amszterdamban? a: Heineken b: Pilsner Budapest Amszterdam Amszterdam hírnevét nem csak példátlan liberalizmusának köszönheti, hiszen különleges építészete mellett gazdag művészeti és történelmi múzeumai, mint a Rijksmuseum, a Van Gogh Múzeum,

Részletesebben

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3 A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3 Az Az az Alma Mater folyóirat jogutódjaként jött létre. a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült. Tartalomjegyzék Főszerkesztő: Hamar Farkas Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. december 23-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 26. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Horváth József művei

Részletesebben

Azonosító jel: MŰVÉSZETTÖRTÉNET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: MŰVÉSZETTÖRTÉNET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. MŰVÉSZETTÖRTÉNET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

2013/2014. tanév TANMENET. Esti Tagozaton a 11. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához.

2013/2014. tanév TANMENET. Esti Tagozaton a 11. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához. 2013/2014. tanév TANMENET Esti Tagozaton a 11. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013.

Részletesebben

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés,

Részletesebben

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN Petőfi-pályázat 2013 Történelem FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN 1) Ismert és ismeretlen felfedezők Kire ismersz rá? Portugál herceg, támogatott minden felfedező utat, bár ő maga ritkán szállt

Részletesebben

Olasz reneszánsz, olasz reneszánsz irodalom. I. Reneszánsz

Olasz reneszánsz, olasz reneszánsz irodalom. I. Reneszánsz Olasz reneszánsz, olasz reneszánsz irodalom I. Reneszánsz A reneszánsz francia szó, jelentése: újjászületés. A XIV-XVI. század kultúrtörténeti és mővészeti korstílusa. Észak-Itáliából indult, ahol a gazdag

Részletesebben

A buszos körutazásainkhoz tartozó belépődíjak (az árak 1 személyre vonatkoznak) Az árak tájékoztató jellegűek, év közben változhatnak!

A buszos körutazásainkhoz tartozó belépődíjak (az árak 1 személyre vonatkoznak) Az árak tájékoztató jellegűek, év közben változhatnak! A buszos körutazásainkhoz tartozó belépődíjak (az árak 1 személyre vonatkoznak) Az árak tájékoztató jellegűek, év közben változhatnak! Alpesi tájakon Szt. Wolfgang- templom 1 Berchtesgaden- busz- Kehlsteinhaus

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek A magyarországi gótika művészete című fejezethez

Kiegészítő ismeretek A magyarországi gótika művészete című fejezethez Kiegészítő ismeretek A magyarországi gótika művészete című fejezethez Történeti áttekintés A központi hatalom nálunk is a városokra támaszkodik, s ezáltal új egyensúlyi helyzetet alakít ki. A nagy számban

Részletesebben

Építészmérnöki Tanszék, Mszaki Kar, Debreceni Egyetem

Építészmérnöki Tanszék, Mszaki Kar, Debreceni Egyetem Részletesen ismerend témák (A tételsor) Kötelezen ismerend épületek (B tételsor - rajzban bemutatandó) Ajánlottan ismerend épületek ÓKOR El-ázsiai toronytemplomok El-ázsiai paloták Ur, szent kerület (zikkurat)

Részletesebben

Előzményei: o A reformáció a 16. században a katolikus egyház megújítására indult mozgalom. o A szó jelentése: helyreállítás

Előzményei: o A reformáció a 16. században a katolikus egyház megújítására indult mozgalom. o A szó jelentése: helyreállítás A refrmáció a 16. században a katlikus egyház megújítására indult mzgalm A szó jelentése: helyreállítás Előzményei: A nagy földrajzi felfedezések A könyvnymtatás feltalálása A tudmányk és művészetek 15.

Részletesebben

Luigino Bruni Stefano Zamagni Civil gazdaság Kiss Károly könyvismertetése *

Luigino Bruni Stefano Zamagni Civil gazdaság Kiss Károly könyvismertetése * OLVASÓ Luigino Bruni Stefano Zamagni Civil gazdaság Kiss Károly könyvismertetése * Manapság a piacra úgy tekintünk, mint a kíméletlen önzés megvalósulásának színterére. Tudatunkban szinte a természeti

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA GIMNÁZIUM 9 10. ÉVFOLYAM

Rajz és vizuális kultúra RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA GIMNÁZIUM 9 10. ÉVFOLYAM RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA GIMNÁZIUM 9 10. ÉVFOLYAM Célok és feladatok A tantárgy a köznapi, a művészi, a tudományos és a műszaki megismerés, valamint közlés és kifejezés egyik alapvető fajtájával ismerteti

Részletesebben

A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja

A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja Minden jog fenntartva. 2009 Koller Galéria Győjteményfelmérés (Példa István gyüjteménye) Az alábbiakban egy 23 mőtárgyból

Részletesebben

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány Várostörténeti sétány 1. A Szentvér Legenda Báthori Gábor erdélyi fejedelem nevéhez köthető. 2. Leonardo Da Vinci a Báthoriak meghívására Nyírbátorba utazott, ezért található a szobra a sétányon. 3. V.

Részletesebben

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 5 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Tudományos konferenciák és kiadványok - Reneszánsz év 2008

Tudományos konferenciák és kiadványok - Reneszánsz év 2008 Tudományos konferenciák és kiadványok - Reneszánsz év 2008 MTA Irodalomtudományi Intézet "Identitás és Kultúra a Török hódoltságban" c. konferencia 1 1118 Budapest, Ménesi út 11-13. 980 000 2 MTA Irodalomtudományi

Részletesebben

Dr. Krähling János - Dr. Halmos Balázs: Építészettörténet 4. Újkor BMEEPETA401

Dr. Krähling János - Dr. Halmos Balázs: Építészettörténet 4. Újkor BMEEPETA401 E U R Ó PA I U N I Ó STRUKTURÁLIS ALAPOK Építészettörténet 4. Újkor Dr. Krähling János - Dr. Halmos Balázs: Építészettörténet 4. Újkor BMEEPETA401 Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi

Részletesebben

Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok. Szepességi kéthajós templomok

Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok. Szepességi kéthajós templomok Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok 01 A Szepesség története. Elnevezés, kialakulás, bevándorlás Hospes saxones de Sepces. A bányavárosok. A Szepesség szerepe a magyar városiasodásban. A bányavárosok

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

1. Zsuzsanna és a vének 40x50 cm; olaj, vászon

1. Zsuzsanna és a vének 40x50 cm; olaj, vászon 1. Zsuzsanna és a vének 40x50 cm; r 2. Sáska 40x50 cm; 3. Tavasz 40x60 cm; r 4. Télanya 40x60 cm; 5. Portói madonna 60x40; r 6. A szent sír kápolnája 40x40 cm; 7. Joviális bagoly 40x40 cm; r (Budapest,

Részletesebben

A vörös ló (1938-44) A tánc (1950-52) Önarckép a ház előtt (1914)

A vörös ló (1938-44) A tánc (1950-52) Önarckép a ház előtt (1914) Spira Veronika: Miniesszék IV. Chagall Ámos Kiállítás a Nemzeti Galériában Chagallt jól ismerem kamaszkorom óta. Már sokszor elmondtam, hogy amikor be voltunk zárva a vasfüggöny mögé, a Váci utcai idegen

Részletesebben

BODÓ MIHÁLY A FESTÉSZET MINT NYELVJÁTÉK

BODÓ MIHÁLY A FESTÉSZET MINT NYELVJÁTÉK BODÓ MIHÁLY A FESTÉSZET MINT NYELVJÁTÉK A könyv megjelentetését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Bodó Mihály, Typotex Kiadó, 2013 Engedély nélkül semmilyen formában nem másolható! Témakör: művészet,

Részletesebben

AZ EGYHETES ITÁLIAI ÚT LEGÉRTÉKESEBBNEK VÉLT LÁTNIVALÓI

AZ EGYHETES ITÁLIAI ÚT LEGÉRTÉKESEBBNEK VÉLT LÁTNIVALÓI 1.oldal AZ EGYHETES ITÁLIAI ÚT LEGÉRTÉKESEBBNEK VÉLT LÁTNIVALÓI Pádua Pádua elsődleges látnivalója és lelki élménye a Szent Antal bazilika a Szent monumentális síremlékével. A templom mellett Donatello

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 1 A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának értékelési-javítási útmutatója MŰVÉSZETTÖRTÉNETBŐL I. 1. Azonosítsa az alábbi épületeket (alkotó, hely, elnevezés, mely

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

AZ EGYHETES ITÁLIAI ÚT LEGÉRTÉKESEBBNEK VÉLT LÁTNIVALÓI

AZ EGYHETES ITÁLIAI ÚT LEGÉRTÉKESEBBNEK VÉLT LÁTNIVALÓI 1.oldal AZ EGYHETES ITÁLIAI ÚT LEGÉRTÉKESEBBNEK VÉLT LÁTNIVALÓI Pádua Pádua elsődleges látnivalója és lelki élménye a Szent Antal bazilika a Szent monumentális síremlékével. A templom mellett Donatello

Részletesebben

Az örök város. 50 Olaszország - Róma Ariadne Travel - Városlátogatások

Az örök város. 50 Olaszország - Róma Ariadne Travel - Városlátogatások róma Az örök város Róma Tolonganak a turisták a Fontana di Trevi körül, enyhülést keresnek, és álmodozva néhány pénzdarabot dobnak a pompás kútba, mert aki ezt teszi, az még visszatér Rómába. Hol sétálhat

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

1. Hogy hívják Pázmány Péter leghíresebb erkölcsi tanításokat tartalmazó művét?

1. Hogy hívják Pázmány Péter leghíresebb erkölcsi tanításokat tartalmazó művét? 1. Forduló - Irodalom I. 1. Hogy hívják Pázmány Péter leghíresebb erkölcsi tanításokat tartalmazó művét? 2. Ki vagyok én és melyik 2 művem a leghíresebb? Híres szónok és ügyvéd voltam Karthágóban, beléptem

Részletesebben

A főiskola: Kiutazàs: Faenza:

A főiskola: Kiutazàs: Faenza: Beszámoló Faenza-ból 2004. november 2005. április Kiss Katalin Schrammer Júlia A főiskola: Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (I.S.I.A.) Italia, Faenza I-48018 Corso Mazzini 93 www.isia.it

Részletesebben

Balázs György elnök. Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata

Balázs György elnök. Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata Szerkesztőbizottság: Selmeczi Kovács Attila Szatmári Imre Várkonyi Gábor Wollák Katalin A szerkesztőbizottság elnöke: Bertáné Varga

Részletesebben

Nap Érintett kikötõ Érkezés Indulás 1 Southampton, Anglia Kihajózás 16:45-kor 2 Cork (Cobh), Írország 15:00 3 Cork (Cobh), Írország 18:00

Nap Érintett kikötõ Érkezés Indulás 1 Southampton, Anglia Kihajózás 16:45-kor 2 Cork (Cobh), Írország 15:00 3 Cork (Cobh), Írország 18:00 20_27_CC_Midi_EUROPE_HUN.qxd:DESTINATION 20_27_CC_Midi_EUROPE:DESTINATION 31/07/2009 19/08/2009 13:15 Page 10:01 20 Page 20 Celebrity hajóutak: Ír ország, a Földközi-tenger nyugati része és a Kanári-szigetek

Részletesebben

Cézanne-kiállítás a Szépművészetiben

Cézanne-kiállítás a Szépművészetiben Cézanne-kiállítás a Szépművészetiben [Spira Veronika: Miniesszék III.] [www.spiraveronika.hu] 2012. október 26-2013. február 17. A Ferenczy-kiállítás után azon mérgelődtem, hogy milyen rémes volt a világítás,

Részletesebben

A Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája Szakiskolája és Kollégiuma

A Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája Szakiskolája és Kollégiuma A Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája Szakiskolája és Kollégiuma SZAKMAI TANTÁRGYAINAK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2015. 55 815 01 FODRÁSZ SZAKMA Tartalom FODRÁSZ SZAKMAI ISMERETEK...

Részletesebben

%rój Andrássy Gyula v. b t t.

%rój Andrássy Gyula v. b t t. A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK: %rój Andrássy Gyula v. b t t. MUVESZETI ALELNÖK SKorvai János szobrászmüvési IGAZGATÓSÁGI Művészek: Ldvi Illés Aladár Siatona ZNánüoi Kézdi ^Kovács Xászló Ruoovics

Részletesebben

Falcione Sarolta Tóth Péter. Mûvészettörténet. A gótikától a romantika koráig6

Falcione Sarolta Tóth Péter. Mûvészettörténet. A gótikától a romantika koráig6 Falcione Sarolta Tóth Péter Mûvészettörténet A gótikától a romantika koráig6 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 ... AZ 1400-AS ÉVEK RENESZÁNSZ MÛVÉSZETE 26 építészet 9. kép. A Santa Maria del Fioreszékesegyház

Részletesebben

12/2009.(V.20.) 55/2005. (XI.17.)

12/2009.(V.20.) 55/2005. (XI.17.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2009.(V.20.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI.17.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Igaz-e a méhek meséje? 1

Igaz-e a méhek meséje? 1 Államukban virult az élet, naggyá tette a bűn s a vétek! (B. Mandeville) Kiss Károly: Igaz-e a méhek meséje? 1 Milyen lesz a XXI. század közgazdaságtana? Előszó Tanulmányom vízió: felvázolom benne, hogy

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanulói munkatankönyv

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanulói munkatankönyv SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS Tanulói munkatankönyv 7 A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértõk felkészítése

Részletesebben

Angyalföldi SZABÓ ZOLTÁN

Angyalföldi SZABÓ ZOLTÁN Angyalföldi SZABÓ ZOLTÁN 1929-ben született Angyalföldön. A Képzőművészeti Főiskola festő szakán 1958-ban fejezte be tanulmányait. Néhány évvel később megkapta a tehetséges fiatal alkotók támogatására

Részletesebben

Szeged, 2015. július 9-12.

Szeged, 2015. július 9-12. Szeged, 2015. július 9-12. Program 2015. július 9. csütörtök: érkezés, regisztráció (Semmelweis Kollégium, Szeged, Semmelweis utca 4.) 19.00: Bemutatkozik a vendéglátó, Szeged városa (előadás) Ismerkedési

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

KOMPLEX VETÉLKEDŐ 2014. 7-8. osztály. Beküldési határidő: 2014. március 6. Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 90 pont.

KOMPLEX VETÉLKEDŐ 2014. 7-8. osztály. Beküldési határidő: 2014. március 6. Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 90 pont. KOMPLEX VETÉLKEDŐ 2014 7-8. osztály Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 90 pont Elért pontszám: Beküldési határidő: 2014. március 6. Eredmények közzététele: 2014. március 25. Beküldési cím: A

Részletesebben

Moduláris szakképzés Helyi tanterv

Moduláris szakképzés Helyi tanterv Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Moduláris szakképzés Helyi tanterv Képgrafika Szakmaszám: 54 211 09 0010 54 02 Képzési idő: 2 év Képzés feltétele: Érettségi HELYI TANTERV Művészet,

Részletesebben

A LORETÓI BOLDOGASSZONY TISZTELETE MAGYARORSZÁGON

A LORETÓI BOLDOGASSZONY TISZTELETE MAGYARORSZÁGON Barna Gábor A LORETÓI BOLDOGASSZONY TISZTELETE MAGYARORSZÁGON A katolikus magyar nép színes és történetileg nagyon gazdag Mária-kultuszából igyekeztem az előbbi jelzőknek mindenben megfelelő réteget választani.

Részletesebben

HEILIGENBILDER KATALOG

HEILIGENBILDER KATALOG SZENTKÉP KATALÓGUS HEILIGENBILDER KATALOG I. rész I. Abschnitt By Múzeum Antikvárium For high resolution images and further pictures please click on the thumbnail image next to the item description. You

Részletesebben

Forgalmas főutak, a Balaton (Siófok, Balatonföldvár) és Kaposvár közelében fekszik

Forgalmas főutak, a Balaton (Siófok, Balatonföldvár) és Kaposvár közelében fekszik Forgalmas főutak, a Balaton (Siófok, Balatonföldvár) és Kaposvár közelében fekszik ám a somogyi dombok elrejtik Zala községet, ahogyan sokan nevezik, Zalafalut. Ebből a több, mint 700 éves, kicsiny, ám

Részletesebben

RO MA HANGOS ÚTIKÖNYV KEDVENC VÁROSOM ÚTITÁRSUNK: FÜR ANIKÓ

RO MA HANGOS ÚTIKÖNYV KEDVENC VÁROSOM ÚTITÁRSUNK: FÜR ANIKÓ 2008.03.13 13:35 Page 1 HANGOS ÚTIKÖNYV KEDVENC VÁROSOM RO MA Roma fedel nyomdai RO MA ÚTITÁRSUNK: FÜR ANIKÓ Minden, ami egy emlékezetes utazáshoz kell A hasznos tudnivalóktól a szubjektív benyomásokig

Részletesebben

MŰVÉSZETEK - VIZUÁLIS KULTÚRA

MŰVÉSZETEK - VIZUÁLIS KULTÚRA MŰVÉSZETEK - VIZUÁLIS KULTÚRA A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (énekzene, dráma

Részletesebben

XIII. Cultura Nostra. 2014. február 4.

XIII. Cultura Nostra. 2014. február 4. XIII. ultura Nostra 2014. február 4. I) A keresztrejtvény függőleges oszlopában a ( )a helyes megfejtéseket követően egy szövetség neve olvasható. Írjátok le, hogy kik, milyen céllal kötötték a szövetséget!

Részletesebben

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám .studiolo a kubinyi andrás történész műhely folyóirata 2014 i. évfolyam 1. szám A kiadvány A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM, az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása NTP-TDK-13-007

Részletesebben

Ganymed Goes Europe Budapest 2013 (08.30-10.30) Press release Index

Ganymed Goes Europe Budapest 2013 (08.30-10.30) Press release Index Ganymed Goes Europe Budapest 2013 (08.30-10.30) Press release Index 1. MAGYARHIRLAP.HU ONLINE - 2013-08-30 2. SZÍNHÁZ.HU ONLINE - 2013-08-30 3. MAGYARMUZEUMOK.HU ONLINE - 2013-08-31 4. NEPSZAVA.HU ONLINE

Részletesebben

M AGYARORSZÁGI BÚTOROK KÉPI ÁBRÁZOLÁSOKON 15.-17. SZÁZAD

M AGYARORSZÁGI BÚTOROK KÉPI ÁBRÁZOLÁSOKON 15.-17. SZÁZAD Ismeretlen osztrák vagy magyar festı: Evagationes spiritus (a lélek tévelygései) c. képe. Esztergomi Keresztény Múzeum 1430. Boroszló (Wroclaw), wielowi oltárok mestere Szent Hedvig oltár 1430-1440 Szent

Részletesebben

O incursiune în istoria ºi cultura þinutului.

O incursiune în istoria ºi cultura þinutului. ,, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala Biserica Sfinþii Gyergyószentmiklósi Cosma ºi Damian, Cozmeni római katolikus templom Biserica Keresztelõ Sfinþii Cosma Szent János ºi Damian, templom - Cozmeni

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

HATODIK, JAVÍTOTT KIADÁS

HATODIK, JAVÍTOTT KIADÁS MUZSIKÁLÓ NAGYVILÁG Király Katalin Ének-zene 9. osztály HATODIK, JAVÍTOTT KIADÁS Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Parlando, elbeszélve Madárka, madárka 1. Ma - dár - ka, ma - dár - ka, fi Csá - cso - gó ma -

Részletesebben

Mátyás palotái: Visegrád

Mátyás palotái: Visegrád Mátyás palotái: Visegrád (GRÓF PÉTER ELŐADÁSA A TÖRTÉNELEMTANÁROK (18.) ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁN HANGZOTT EL 2008. OKTÓBER 5-ÉN) Visegrád Budapesttől 43 km-re, északra, a Duna jobb partján fekvő kisváros.

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az egyetemes gótika művészete című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az egyetemes gótika művészete című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az egyetemes gótika művészete című fejezethez Történeti összefoglalás A gótikus építészet létrejöttének előfeltételeit a XI XII. században meginduló társadalmi és gazdasági fejlődés

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában

Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában Page 1 of 6 Hírek Köz-élet Színes/kavalkád Kultúra Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában veszport.hu 2013.11.21.21:25 Alsóperén, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. ajándékát, a Toporci Madonnát, Márfi

Részletesebben

MŰVÉSZETEK. 11-12. évfolyam. Célok és feladatok

MŰVÉSZETEK. 11-12. évfolyam. Célok és feladatok MŰVÉSZETEK 11-12. évfolyam Célok és feladatok Gimnáziumunkban a művészetek műveltségi terület keretein belül tanítjuk a tánc és dráma, a mozgókép- és médiaismeret, valamint a művészeti ismeretek tantárgyi

Részletesebben

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Kedves Olvasó! Örömmel és szeretettel nyújtom át Önnek - szerkesztõtársaim nevében is - a Magyar Temetkezési újság 10. példányát. Örömmel, hogy ebben a megújult formátumban, szín és témagazdagságban sikerül

Részletesebben

A szobrász. Dr. Lázár Béla.

A szobrász. Dr. Lázár Béla. A festők. Hozzátehetném: csupa fiatal festő. Ez a jelző nemcsak kort jelent, legalább is nem a jelen esetben. Állásfoglalást, elindulást egy uj világ felé, tele múlttal és még több jövővel. Ami azt is

Részletesebben

INNOVATÍV KÖZÖSSÉGI MARKETING A MINŐSÉGI TERMÉKEKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT ARCULATI KÉZIKÖNYV PROGRAM EMBLÉMA Kabát Közösségi marketing tevékenység megvalósítása Bakony és Balaton Keleti Kapuja térségében

Részletesebben

EURÓPA EURÓPA ÉS A SZOMSZÉDAINK. A Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület komplex állampolgári vetélkedője iskolai fordulójának javítókulcsa

EURÓPA EURÓPA ÉS A SZOMSZÉDAINK. A Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület komplex állampolgári vetélkedője iskolai fordulójának javítókulcsa EURÓPA EURÓPA ÉS A SZOMSZÉDAINK A Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület komplex állampolgári vetélkedője iskolai fordulójának javítókulcsa 2010-2011-ES TANÉV 1. feladat Magyar emlékek Bécsben

Részletesebben

EURÓPA EURÓPA ÉS A SZOMSZÉDAINK. A Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület komplex állampolgári vetélkedője iskolai fordulójának rejtvényfüzete

EURÓPA EURÓPA ÉS A SZOMSZÉDAINK. A Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület komplex állampolgári vetélkedője iskolai fordulójának rejtvényfüzete EURÓPA EURÓPA ÉS A SZOMSZÉDAINK A Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület komplex állampolgári vetélkedője iskolai fordulójának rejtvényfüzete 2010-2011-ES TANÉV A rejtvényfüzet kitöltésének határideje:

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2015. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1) Beszámoló a KJB 2014. évi munkájáról (Dr. Buzinkay Péter, a KJB titkára) 2) A Kétséges eredetiségű kulturális javak adatbázisának

Részletesebben