II. Helyzetelemzés. 2. Ivóvízellátás:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. Helyzetelemzés. 2. Ivóvízellátás:"

Átírás

1 ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

2 I. Bevezető Az intézmények működésük és szolgáltatásaik révén felelősek munkatársaikért, szolgáltatásaik használóikért, partnereikért, tágabb értelemben a társadalmi és környezeti folyamatok befolyásolásáért. Az egyes emberek és társadalmak a természetes környezetükből veszik el azokat a javakat, amelyek szükségleteik kielégítését szolgálják. A fenntarthatóság biztosítása azt kívánja tőlünk, hogy a természeti és épített környezet értékeit megőrizzük, és abból csak annyit vegyünk el, hogy az ne csökkentse a jövő generáció létfeltételeit. A jogi szabályozáson túl a fenntartható fejlődést biztosító stratégiák kidolgozása hozzájárul a munkakörülmények javításához, csökkentik az egészségügyi és biztonsági kockázatokat. A fenntartható fejlődés olyan fejlődési-fejlesztési folyamatok együttese, amely az életminőség hosszú távú javulását szolgálja szem előtt tartva a természeti és társadalmi erőforrásokat, a természeti értékeket, tájakat és a humán tőkét is. A Fenntarthatósági Terv elfogadásával Zsámbék Önkormányzata vállalja, hogy működésében a fenntarthatósági szempontokat lehetőségeihez mérten figyelembe veszi és érvényesíti. A Fenntarthatósági Terv olyan irányelveket is tartalmaz, amelyek alapján az önkormányzat saját környezetvédelmi programját kidolgozza és folyamatosan felülvizsgálja. 2

3 II. Helyzetelemzés 1. Légszennyezettség: A település területén - a hatóságokhoz benyújtott éves bevallások alapján - jelenleg nincs határérték feletti emissziójú légszennyező forrás. Kedvezőtlen környezeti szennyezést és szaghatást okoz a hulladéklerakó, a közeli állattartó telepek és ipari üzemek. 2. Ivóvízellátás: A település ivóvízellátása jelenleg Tatabányáról szállított karsztvízzel történik. Az ivóvízhálózat kiépülése a város belterületén teljeskörű. A külterületi ingatlanok ivóvízellátása részben biztosított. 3. Szennyvízelvezetés A település szennyvízhálózata a belterületen teljes körűen kiépített, azonban az ingatlanok vezetékre történő csatlakozás nem 100 %-os. A külterületen a szennyvízhálózat csak részben épült ki. 4. Épített környezet és természeti értékek védelme Az Önkormányzat 14/2005.(VII.04.) számú rendeletével fogadta el a Helyi Építési Szabályzatot, amely részletesen rendelkezik az épített környezet és természeti értékek védelméről. 5. Környezetvédelem Zsámbék Önkormányzata a 13/2000.(VI.24.) számú rendeletével elfogadta a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló rendeletét, mely részletesen szabályozza a köztisztasággal és környezetvédelemmel kapcsolatos elvárásokat, szabályokat.

4 III. Fenntarthatósági célok és tervek 1. Épített környezet és természeti értékek védelme 1.1. Épített környezet védelme Cél: Kevesebb környezeti stresszhatást eredményező, jobb környezeti állapotjellemzőkkel rendelkező települési környezet kialakítása és fenntartása. Megvalósítási terv: A meglévő építészeti, helytörténeti és természeti értékek megőrzése, védelme és fejlesztése érdekében az alábbi szükséges feladatokat kell elvégezni. - a műemlékvédelmi területek pontos lehatárolásának folyamatos felülvizsgálata - szükség esetén a természeti értékek megőrzése érdekében helyi védelmi rendelet megalkotása - a népi építészeti értékek feltérképezése, értékvédelmi karbantartásának támogatása - a történeti településmag és a közösségi létesítmények környezetében a közlekedés folyamatos vizsgálata, szükség estén átszervezése - a természet-közeli állapotú területek védelmének biztosítása - új beépítéseknél kerülni kell a település arculatától idegen építészeti formákat és anyaghasználatot - szabályozási tervben kell biztosítani azt, hogy az egyes övezeti besorolások ne nyissanak lehetőséget a hagyományos tájhasználat, beépítési mód kedvezőtlen változtatására 1.2.Az építészeti örökség védelme Az országos védelem alatt álló műemléki védett környezet területén, valamint a védelem alatt álló épületek, építmények, és ezek műemléki környezetén belül a hatályos műemlékvédelmi törvény alapján kell a megfelelő védelmet biztosítani 1.3. Helyi értékvédelem, egyedi védelem A helyi védelemre javasolt területek, épületek, létesítmények valamint az építészeti örökség védelmét - különös tekintettel az utcaképre, temetőkre, zöldfelületekre, fasorokra - önkormányzati rendeletben kell biztosítani Látványvédelem Gondoskodni kell a település meghatározó látványképének védelméről. Szigorítani kell a Nyakas-hegy és a Pátyi út - Herceghalmi út közötti tömbök beépítésre szánt területegységeinek építmény- és homlokzatmagasságát. Látványvédelem szempontjából fokozottan védendőek a város műemlékei és védett értékei, a közparkok és természeti oltalom alatt álló területek. 4

5 1.5. A természeti értékek védelme Cél: Az országos és helyi jelentőségű védendő értékek feltárása; a védett és védendő értékek állagának megóvása. Megvalósítási terv: Segíteni kell a tervezett Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képező, illetve az EU-irányelvek alapján kiválasztott NATURA 2000 területek rendszerében kataszterizálásra kerülő természet közeli állapotú területek megőrzését, az élőhely-rekonstrukcióknak, az egészséges és fejlődésre képes jövő alapját adó biodiverzitás feltételeinek a megteremtését. A nagyüzemi mezőgazdasági területeket tagoló, az ökológiai hálózat értékes elemeinek minősíthető mezővédő erdősávok rendszerét bővíteni kell, a meglévők rekonstrukciójáról gondoskodni kell. Mindezek a patakmedreket kísérő zöldfolyósókkal együtt gazdagítják az állatok és növények sokféleségének élőhelyet biztosító zöld hálózatot A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának felmérése szerint a Nemzeti Ökológiai Hálózat részeként tervezett természet közeli állapotú területek - a Zsámbéki patak és a Békás patak medrét kísérő ökofolyosó, - a Herceghalmi és a Pátyi út közötti terület északi, mélyen fekvő részei mint vizes élőhelyek - a vízfolyásokat, felszíni vízelvezető árkokat, vízmosásokat kísérő vizes élőhelyek láncolata - a Malom tó környezete, továbbá - a Csillagerdő megmaradt élőhelyei. A Malom tó fűzligetes környezetét értékvédő és egyben értékteremtő, szelíd turizmust szolgáló vízrendezéssel és élőhely rekonstrukcióval járó un. ökológiai parkként kell rendezni. A tervezett változtatások szükségességét, a tavak létesítésének a környezetre, a meglévő természeti értékekre gyakorolt hatását komplex ökológiai szemlélettel újra kell értékelni. Meg kell vizsgálni a 4/1995.(II.27.) számú rendelettel helyi védelem alá vont Nyakas-hegy országos védetté nyilvánításának lehetőségét. A már védelem alatt álló területek - Zichy-kert és Józsefvárosi gödör - állagmegóvását fokozott figyelemmel kell kísérni, rendszeres karbantartásáról, takarításáról szakértők és a helyi civilszervezetek bevonásával kell gondoskodni. A helyi jelentőségű védett természeti értékek körét az alábbi területekkel javasolt bővíteni: - a Kálvária domb oldalában található volt homokbánya, amely a telepesen fészkelő gyurgyalag élőhelye - a Malom tó fűzligetes környezetét a Békás patak és a Zsámbék patak medrének, partot kísérő természeti területeinek egyes szakaszai - a Csillagerdő hagyásfás legelőterülete az Angyalárok értékes zöldfelületével 2. Környezetvédelem 2.1. Levegőtisztaság-védelem Cél: A jó levegőminőség fenntartása, a település környezeti levegőminőségének javítása. 5

6 Megvalósítási célok: A település környezeti levegőjének jellemzően jó minőségét és kondícióját meg kell őrizni. A kedvezőtlen környezeti hatást okozó szennyezéseket a szennyező-forrásokat érintő környezetvédelmi célú intézkedésekkel fokozatosan meg kell szüntetni. A levegőtisztaság szempontjából zavaró létesítménye környezetében és a vízfolyások, utak mentén megvalósított fásítások, valamint a gyenge termőhelyi adottságú területek erdősítése térségi szinten javítja a környezeti levegő minőségét. A település belterületén áthaladó országos összekötő utak átmenő forgalmának - kiemelten teherforgalom - a megengedett környezeti normákon túli zavaró környezeti hatása - légszennyezés, zajterhelés, balesetveszély - miatt több szomszédos település érdekével egyezően egyre sürgetőbb környezetvédelmi és közlekedéshálózat-fejlesztési feladat a települések belterületét elkerülő új közúti nyomvonal kiépítése. A tervezett, nagyforgalmú elkerülő utak mellett, a közúti forgalomból eredő zavaró környezeti hatások lokalizálására, csökkentésére az úthálózat-fejlesztési beruházás keretén belül kell a védőfásítást megoldani A felszíni- és felszín alatti vizek védelme, talajvédelem A változatos domborzati adottságú. lejtős területek lakóterületi beépítése, illetve minden egyéb épület építése jelentősen megnöveli a felszínen összefolyó és elvezetendő csapadékvíz mennyiségét, csökkenti a beszivárogatásra és a lefolyás lassítására alkalmas növényzettel fedett, burkolatlan talajfelszínt. A felszíni vízelvezető rendszer teljes körű, biztonságos és a környezetbe esztétikusan illeszkedő kiépítését és fenntartását meg kell oldani. A köves altalajú, szűk keresztmetszetű, esetenként lemélyült, vízmosás jellegű utak vonalán a Nyakashegyi területeken a felszíni vízelvezető rendszer kiépítése részletes felmérésen alapuló szabályozást, műszaki tervezést igényel. A településképi és zöldfelületi értéket képviselő lemélyült, gyepes-fás-cserjés vízmosások, vízelvezető árkok védelméről gondoskodni kell. A rendezett felszíni vízelvezetéssel védekezni lehet az összefolyó csapadékvíz kártétele ellen. A szennyvíz-csatornahálózatnak és a rákötéseknek a kiépítésével gondoskodni lehet a talaj, a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségének védelméről. Új beépítésre szánt területeket kialakítani illetve igénybe venni csak teljes közműkiépítéssel, illetve a gerincvezetékek kiépítéséig szennyvíztározó közműpótló alkalmazásával lehet, kivéve a lejtős terepű, a nagyobb gépjárművek közlekedése számára még kialakítatlan szélességű közterületi kapcsolatokkal, keskeny utakkal feltárt lakóterületté minősített zártkertek területét. A településen található források a természetvédelemről szóló törvény előírásai szerint védettek. A források és környezetük kímélő területhasználatáról, a településközpontban lévő Török-kút forrásának távlati hasznosításáról, környezetének rendezéséről gondoskodni kell. Az építkezések során jelentős mennyiségű humuszos termőföld letermelésére kerül sor, aminek újrahasznosításáról szakszerűen kell gondoskodni Hulladékgazdálkodás A településen meglévő hulladéklerakó bezárását és rekultiválását szorgalmazni kell A hulladéklerakó területének, a területhasználat jellege szerinti környezetkímélő hasznosítása. 6

7 Igény esetén a zöldhulladék üzemszerű komposztálására a védendő lakóterületektől és egyéb védendő területhasználatoktól (pl. szálláshelyek, turisztikai-idegenforgalmi létesítmény stb.) a környezetvédelmi- és közegészségügyi hatóságok meghatározásától függően, de legalább 300 m-es távolságon túl létesíthető. A 15/2004.(X.29.) számú rendelettel elfogadott Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata a 21/2008.(X.29.) számú rendelettel megtörtént. A Hulladékgazdálkodási Tervben foglaltak folyamatos betartására különös figyelmet kell fordítani. 2.4.Zaj- és rezgésvédelem Cél: A lakosság egészségvédelme, a településen pihenést, kikapcsolódást kereső vendégek nyugalma érdekében a környezeti zajok elfogadható szintre mérséklése. Megvalósítási terv: Üzemi eredetű zajterhelés az egyes gazdasági területeken és környezetükben, továbbá a bányaüzem közelében érzékelhető. A meglévő zaj- és rezgésforrások feltérképezése, a problémát okozó zajforrások kibocsátásának csökkentése. A zajos üzemek és a védendő lakóterületek elhatárolását segíteni kell. Közvetlen üzemi szomszédsási viszony esetén a zajvédelemről a zajkibocsátó üzem telephelyhatárán belül kell gondoskodni. 2.5.Védőtávolságok A környezeti konfliktust okozó, vagy annak potenciális veszélyét jelentő létesítmények hatásterületén, a hatóságilag megállapított védőtávolságokon belül csak a területeken kötelezően előírt környezeti normaértékek igazolható betarthatósága mellet lehet területet fejleszteni. A lakókörnyezet minőségét befolyásoló környezeti hatások közül a közúti közlekedésből eredő légszennyező és zajhatások a legzavaróbbak közé tartoznak. A lakóterületi életminőség javításában meghatározó szerepű településfejlesztési célkitűzés a települést terhelő nehézteher és egyéb forgalom elterelhetőségét biztosító elkerülő út nyomvonalának kiépítése, amit kistérségi közös összefogással kell támogatni és szorgalmazni A környezet tisztasága Cél: Kevesebb környezeti terhet eredményező települési környezet kialakítása és fenntartása Megvalósítási terv A települési járdák, utak állapota, rendezettsége - nagymértékben javíthatja az ott élők közérzetét. A közterületek rendszeres takarítása szerepet játszik az ott élők közérzetének alakulásában, a káros környezeti hatások (pl. porterhelés). Az Önkormányzatnak folyamatosan be kell tartatni a külön rendeletben szabályozott közterületek tisztán tartásának rendjét. A szemetelőkkel szemben hatékonyabb fellépéssel és bírság kiszabásával kell küzdeni. A közterület-felügyelet igénybe vételével ellenőrizni kell a használaton kívüli ingatlanok gondozását. 7

8 Gondoskodni kell a településen hulladéktárolók kihelyezésére és rendszeres ürítésére Ivóvízellátás és szennyvízelvezetés 3. Infrastruktúra Cél: A lakosság egészséges ivóvízellátásának biztosítása Megvalósítási terv A település ivóvízellátása jelenleg Tatabányáról szállított karsztvízzel történik. Törekedni kell alternatív vízbázisok feltárásával, és az ivóvízrendszerbe csatlakoztatásával. Az ivóvíz- és szennyvízhálózatra történő csatlakozást belterületen szorgalmazni kell. Belterületen új beépítési területek esetében a beépítés csak teljes körű közműellátottság esetén engedélyezhető. Külterületen a műszaki megoldhatóság függvényében szorgalmazni és segíteni kell a közművek kiépítését Energiagazdálkodás Cél: A jelenleg is használt energiák felhasználásának optimalizálása. Megvalósítási terv A lakosság rendszeres tájékoztatása az energiák ésszerű, takarékos használatáról. A közvilágítás biztosítása során törekedni kell ez energiatakarékos izzók használatáról Alternatív energiák használata (szélerőmű, földhő) Napelemmel működtetett forgalomtechnikai eszközök 3.3. Közlekedés fejlesztése Cél: A biztonságos és a környezetbarát közlekedés kialakítása Megvalósítási terv Az utak folyamatos és rendszeres karbantartása. Kerékpár utak kijelölése, és kiépítése. A kerékpáros és gyalogos közlekedés népszerűsítése 4. Egyebek 4.1. Budavidék Zöld Út fenntartása A Budavidék Zöld Út fenntartásához támogatás nyújtása A Zöld Úton tervezett programok megvalósításának segítése 4.2. Képzések, tudásmegosztások helyszínének környezettudatos kiválasztása A képzési helyszínek kiválasztásánál előnyben kell részesíteni a kerékpárral megközelíthető, szelektív hulladékgyűjtéssel ellátott helyszíneket A képzési helyszíneknél törekedni kell arra, hogy saját tulajdonú, a környezettudatos szemléletnek megfelelő helyiségben valósuljon meg a képzés ( Polgármesteri Hivatal 8

9 Tanácsterme) IV. Cselekvési terv 1. Fenntarthatósági megbízott kijelölése - a fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok koordinálására, a fenntarthatósági tervben foglaltak betartásának figyelemmel kísérésére fenntarthatósági megbízott kijelölése szükséges. 2. Konzultációk, tudásmegosztások - Évente 2 alkalommal tavasszal és ősszel konzultáció tartása a környezeti fenntarthatósági tervben foglaltak megvalósításáról. A konzultációkra ajánlott meghívni a városban működő intézmények és civilszervezetek képviselőit is. 3. Fenntarthatósági Terv felülvizsgálata - Jelen környezeti fenntarthatósági terv felülvizsgálata évente 1 alkalommal, november 30-ig. A szükséges módosítások átvezetése. 9

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

Miskolc MJV programok és stratégiák elemzése

Miskolc MJV programok és stratégiák elemzése programok és stratégiák elemzése Az elemzésben felhasznált tanulmányok és rövidítések Klíma városi klímavédelmi és levegőtisztaság védelmi akcióterve Környezetvédelmi Program Megyei Jogú Város Környezetvédelmi

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja Normafa történelmi sportterület rehabilitációja 6. melléklet Fejlesztési tervek összefüggései 1 6. MELLÉKLET A fejlesztés és rendezés összefüggései a területi és a települési tervekben, építési szabályok

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TÉR-T-REND Kft. 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal 2008. február LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K Tartalom TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK, A TERVKÉSZÍTÉS FOLYAMATA SZAKÁGI TERVJAVASLATOK: A.) VÁROSRENDEZÉS 1. Vác regionális kapcsolatai (röviden) 2. A Településszerkezeti

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JÖVŐKÉP, FEJLESZTÉSI CÉLOK Jóváhagyva Tihany Község Képviselő-testülete 116/2013. (VI.25.) számú határozatával Megbízó Tihany Község Önkormányzata Tósoki Imre, polgármester

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG. településfejlesztési koncepciója, 2009. elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal

ŐCSÉNY KÖZSÉG. településfejlesztési koncepciója, 2009. elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal ŐCSÉNY KÖZSÉG településfejlesztési koncepciója, 2009 elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal Vezető tervező: Deák Varga Dénes TT 14-0058/2006 Munkatársak: Tóth Dóra Kata Hajba Csaba T E L E P

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben