A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek"

Átírás

1 Pályázat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogának megszerzésére október 15. Sárisáp Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek ingyenes bérleti jogának megszerzésére 5 évre A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek 1. Az önkormányzat a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket pályázók által megismert műszaki állapotukban adja ingyenesen bérbe. Az Önkormányzat, mint bérbeadó tájékoztatja a pályázót, hogy a pályázat tárgyát képező ingatlanban lévő helyiségek/helyiségcsoportok a Sárisápi Inkubátorházban találhatóak, amely a Podnikateľské centrá s podporou inkubátorových a logistických služieb na prihraničnom území HUSK / Inkubátorházak és logisztikai szolgáltatások támogatásával létrehozott vállalkozói központok a HUSK határmenti régió területén című, HUSK/1101/1.1.1/0068 azonosító számú pályázat keretében került felépítésre 2014-ben. A tulajdonos önkormányzat lehetőséget biztosít a pályázóknak arra, hogy a helyiségek műszaki állapotát, kialakítását megismerjék. A kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ingatlan műszaki állapotának megismerése, felmérése a pályázó feladata. 2. A helyiségekben külön szolgáltatást biztosító mérőórák lesznek felhelyezve (elektromos áram) a közüzemi szolgáltatókkal külön szerződést nem kell kötnie a nyertes pályázónak, hanem a bérbeadó Önkormányzat számlázza ki minden egyes hónapban a nyertes bérbevevőnek a saját maga által elfogyasztott költséget, illetve a közös fenntartású helyiségek fogyasztása után arányosított költséget. 3. A fűtés az egyes emeleti helyiségek alapterületével arányos díj lesz megállapítva (a közös helyiségeknél egyenlő arányban lesznek felosztva a bérlők között a költségek). 4. Az egyes bérleményekben ki lesz építve az 1 x 32 A. Abban az esetben, ha az egyes bérlőnek ennél az áramerősségnél nagyobbra van szükség, akkor az a hálózatfejlesztési hozzájárulást meg kell térítenie Bérbeadónak. Ezt az áramerősség igényt a pályázatában jeleznie szükséges. 5. Az ingyenes bérlet tehát az elektromos áram, víz-, csatorna-, fűtés, gáz, telefon, internet, takarítás, biztosítás valamint a szemétszállítási díjat nem tartalmazza. 6. A helyiségek bérletét november 1. és november 1. közötti 5 éves időszakra lehetséges megszerezni. I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A nem lakás céljára szolgáló helyiség BÉRLETI JOGÁNAK megszerzése esetén Pályázatot nyújthat be: egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személy, 1. oldal / 5 oldal

2 a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő szervezetek (Pl: jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, közhasznú szervezet, alapítvány), amely az 5 éves határozott időre szóló bérleti szerződésben vállalja, hogy a törvényben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak és a bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja. Bérleti szerződés kizárólag a pályázó által megjelölt tevékenységre köthető. A bérleti szerződést 5 éves határozott időtartamra kell megkötni. A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat során megjelölt tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt engedéllyel abban az esetben, ha tevékenysége a jogszabályok által csak engedély alapján végezhető. Amennyiben a pályázó a helyiség szexuális áruk üzlete, játékterem tevékenységek céljára történő ajánlatot nyújt be, a pályázat érvénytelen. Bérlő a) a helyiségben történő bármely változtatást, átalakítást kizárólag a bérbeadó jóváhagyásával végezhet. A bérlő a bérelt helyiségben végzett értéknövelő beruházás ellenértékét a bérleti jogviszony megszűnésekor sem követelheti. b) a helyiségre bérlőtársi jogviszonyt nem létesíthet, c) a bérleti jogviszonyt indokolás nélkül, 30 napos felmondási idővel megszüntetheti, d) a bérbevett helyiség állagát jó gazda módjára köteles megóvni, karbantartását elvégezni. e) köteles gondoskodni a bérleményben, közös használatra szolgáló helyiségekben és ezek berendezési tárgyaiban a saját, vagy a bérleményben tartózkodó más személyek felróható magatartása folytán keletkezett hibák kijavításáról és az eredeti állapot helyreállításáról, valamint az okozott kár megtérítéséről. f) köteles betartani és a bérleményben tartózkodó személyekkel betartatni a házirendet, valamint a vonatkozó tűz-, baleset-, környezet-, érintés-, vagyonvédelmi és egyéb szabályokat. g) kötelezettséget vállal arra, hogy az adataiban bekövetkezett mindennemű változásról 15 napon belül értesíti a bérbeadót. A bérbeadó a szerződést felmondhatja, ha a bérlő a) a bérleti szerződésben foglalt feltételeket megsérti, b) a bérleti szerződésben rögzített tevékenységtől eltérő más tevékenységet végez, c) a helyiséget üzemeltetésbe adja, d) nem fizeti meg a bérbeadó által kiszámlázott díjakat (elektromos áram, víz-, csatorna-, fűtés, gáz, telefon, internet, takarítás, biztosítás valamint a szemétszállítás), e) a szomszédos helyiségekben, az ingatlan környékén a zajterhelés, por, bűz és káros anyag jogszabályokban előírt értékének túllépése esetén f) a bérleti szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, g) a jogszabályban előírt, egyéb lényeges kötelezettségeit nem teljesíti. h) adataiban bekövetkezett változásról 15 napon belül nem értesíti a bérbeadót. 2. oldal / 5 oldal

3 Bérleti jogviszony megszűnése esetén, a bérlő köteles a helyiséget tisztán, rendeltetésszerű állapotban bérbeadónak visszaadni. II. ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉLEK A pályázatnak tartalmaznia kell: 1. a pályázati jelentkezési lapot (a Polgármesteri Hivatal Titkárságánál a 2523 Sárisáp, Fő út 123. szám alatt szerezhető be vagy a honlap aktuális pályázati kiírásból letölthető); 2. egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személynél az egyéni vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített másolatát, vagy az Okmányiroda/Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiállított hatósági bizonyítványt; 3. cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített cégkivonatot, hiteles aláírási címpéldányt; 4. közhasznú szervezet esetében hitelesített társasági szerződést, 30 napnál nem régebbi hiteles igazolást a bírósági nyilvántartásba vételről, valamint hiteles aláírási címpéldányt; 5. egyesületi és alapítványi pályázó esetében alapító okiratot, és 30 napnál nem régebbi bírósági igazolást a bejegyzésről; 6. pályázói nyilatkozatot, hogy a Sárisáp Község Önkormányzatával szemben nincs lejárt díj- és adótartozása; 7. eredeti NAV igazolás arról, hogy nincs adó- és vámfizetéssel kapcsolatos fennálló tartozása, illetve részletfizetéssel megállapodott annak rendezéséről, akkor, ha a köztartozásmentes adatbázisban nem szerepel a pályázó; 8. pályázói nyilatkozat, hogy nem indult ellene felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás vagy csődeljárás hatálya alatt; 9. az alábbi nyilatkozatokat: amennyiben a pályázó belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, úgy az 4. számú melléklet szerinti nyilatkozatot cégszerűen aláírva pályázatához csatolta amennyiben a pályázó civil szervezet, úgy a 5. számú melléklet szerinti nyilatkozatot cégszerűen aláírva pályázatához csatolta. Pályázói nyilatkozat arról, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadja (3. sz. melléklet); 10. Gazdasági szervezet esetében utolsó két lezárt üzleti év mérleg és eredménykimutatása (abban az esetben, ha az ingyenesen elérhető elektronikus adatbázisban nem fellelhető), egyéni vállalkozó esetében utolsó két év adóbevallása, civil szervezet esetében (közhasznúsági) jelentés, beszámoló; Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben összesen maximálisan három helyiséget jelölhet meg bérbevétel céljából, a sorrend megadása mellett. A pályázati ajánlatokat zárt borítékban október 22-én 16 óráig kell személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Titkárságán (2523 Sárisáp, Fő út 123. I. emelet) A zárt borítékra a HELYISÉGPÁLYÁZAT jeligét rá kell írni! 3. oldal / 5 oldal

4 A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok bontására október 22-én 16 órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti nagytanácstermébe, 2523 Sárisáp, Fő út 123. szám alatti Polgármesteri Hivatalban. A pályázatok eredményét előreláthatóan október 31-ig kihirdetik. A hiányosan benyújtott pályázatok esetében, illetve ha olyan adatot tartalmaz a pályázat, amely nem egyértelmű, akkor az Önkormányzat írásban 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Az ajánlatok felbontásánál a Kiíró, illetve az azt képviselő személyeken kívül jelen lehetnek az ajánlattevők, valamint az általuk írásban meghatalmazott személyek, és a sárisápi önkormányzati képviselők. A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot részben vagy egészben indoklás nélkül visszavonja, illetve eredménytelennek nyilvánítsa. A helyiségek megtekintése, tájékoztatás: A pályázati hirdetményben feltüntetett helyiségek a Polgármesteri Hivatal Titkárságán (2523 Sárisáp, Fő út 123., telefon: 06-33/ ) egyeztetett időpontban megtekinthetők. A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt Kollár Károly polgármester (telefon: 06-33/ ). III. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK Sárisáp Község Önkormányzata a tulajdonában lévő ingatlanban a helyiségek bérleti jogának átengedésére kiírt nyilvános pályáztatásra beérkezett pályázatokat az alábbi értékelési szempontok alapján értékeli. Az értékelési szempontok alapján kapott pontszámokat össze kell adni, és a legtöbb pontot kapott ajánlattevő nyerte el a helyiség bérleti jogát. Az Önkormányzat helyiségenként bírálja el a beadott pályázatokat. Egy pályázó maximum 2 helyiségre adhat be pályázatot, és kettő helyiségre nyerheti el a bérleti jogot. A pályázó által megadott sorrendben vizsgálja meg az Önkormányzat a pályázatot. 1. Sárisáp község a pályázó székhelye vagy telephelye legalább 1 éve, illetve az alapítástól a pályázat benyújtásáig. 2 pont 2. A pályázó székhelye a Dorogi kistérségben található 1 pont A pályázó KKV státusza 3. A pályázó mikrovállalkozásnak minősül 3 pont 4. A pályázó kisvállalkozásnak minősül 2 pont 5. A pályázó középvállalkozásnak minősül 1 pont 6. A pályázó civil szervezet 2 pont 4. oldal / 5 oldal

5 Gazdasági adatok 7. A pályázót a pályázat kiírás megjelenését megelőző: +1 éven (365 napon) belül 3 pont +2 éven (2*365 napon) belül 2 pont +3 éven (3*365 napon) belül 1 pont alapították 8. A pályázó az elmúlt mindkét lezárt teljes üzleti évében nyereséges (mérleg szerinti eredménye pozitív, vagy adóbevallásában a jövedelem sorában pozitív érték szerepel, vagy az eredménye pozitív) 2 pont 9. Ha pályázónak nincs két teljes lezárt üzleti éve, akkor a már rendelkezésre álló év(ek)ben nyereséges (mérleg szerinti eredménye pozitív, vagy adóbevallásában a jövedelem sorában pozitív érték szerepel, vagy az eredménye pozitív) 1 pont Egyéb szempontok 10. A pályázó az alkalmazottjai között megváltozott munkaképességű/fogyatékos/roma személyt alkalmaz legalább a pályázat kiírásától a pályázat benyújtásáig, és erről nyilatkozik a pályázatában 2 pont 11. A pályázó az elmúlt 5 évben elnyert és sikeresen megvalósított Európai Uniós/hazai támogatást 1 pont 12. A pályázó szervezetnek/személynek csak 1 fő az átlagos állományi statisztikai létszáma az utolsó lezárt hónapban a pályázat benyújtását megelőzően és erről nyilatkozik pályázatában 1 pont 13. A pályázó termelő tevékenységet is végez Sárisáp község területén lévő székhelyén vagy telephelyén a pályázat kiírásakor. 1 pont 14. A pályázó az inkubátorházban szolgáltató vagy kereskedelmi tevékenységet tervez végezni 1 pont 15. A pályázó, ha nem Sárisáp község területén rendelkezik székhellyel vagy telephellyel, akkor vállalja, hogy nyertessége esetében a cégbírósághoz telephelyként bejegyzi az elnyert bérleményt. 2 pont 16. A pályázó tulajdonosai /alapítói között csak magánszemélyek vannak 1 pont 17. A pályázó export tevékenységet is végez 2 pont 18. Ha a pályázó az elnyert bérlemény következtében növeli átlagos állományi statisztikai létszámát a pályázati kiírás megjelenését megelőző teljes hónap átlagos állományi statisztikai létszámához viszonyítva: +1 fővel 1 pont +2 fővel 2 pont +3-5 fővel 3 pont Mellékletek: 1. számú melléklet - Pályázati jelentkezési lap 2. számú melléklet - Pályázható helyiségek alaprajza 3. számú melléklet - Nyilatkozatok 4. számú melléklet - Átláthatósági nyilatkozat - jogi személy 5. számú melléklet - Átláthatósági nyilatkozat - civil szervezet 6. számú melléklet Pályázható helyiségek listája Sárisáp, október 15. Kollár Károly s.k. polgármester 5. oldal / 5 oldal

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi külterület 067/15, 079/4, 079/7, 079/9, 079/12, 079/13, 079/15, 079/16, 079/17, 079/20, 079/21, 079/22, 079/23, 079/24, 079/25

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.) KR.,

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A pályázaton részt vehet aki: A.) a 35. évüket be nem töltött egyedülállók esetén:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A pályázaton részt vehet aki: A.) a 35. évüket be nem töltött egyedülállók esetén: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, mint kiíró megbízásából a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.) mint bonyolító - a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Villány 100,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (7827 Beremend, Szabadság tér 1.) pályázatot hirdet újonnan létesülő mikro-vállalkozások, illetve működő mikro-vállalkozások

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő lakóingatlanokra és tartalék ingatlanokra kötött lakásbérleti szerződéshez Cím: 1122

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) fontos feladatának

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben