Közvetítés és partnerség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közvetítés és partnerség"

Átírás

1 Közvetítés és partnerség Civilszervezetekkelvalóegyüttműködésazalapvetőjogokbiztosának újtípusúgyakorlatában Csikós Tímea Tóth László bevezetés Azalapvetőjogokbiztosarégi-újintézményamagyaralkotmányoskultúrában:báraz ombudsmani jogvédelem 1995 óta működik hazánkban, a struktúra jelentős átalakuláson ment át az eltelt csaknem két évtizedben. (Az eredeti ombudsmantörvény még 1993-banszületettmeg.)Azállampolgárijogokbiztosaésaveleegyenrangúkénttevékenykedőszakombudsmanok,azadatvédelem,akisebbségijogok,majdlegfiatalabbként ajövőnemzedékalapvetőjogaifelettőrködőbiztosokhelyettazombudsmannak2012. január 1-jétől megújult, immáron egységes intézményi-szervezeti keretek között kell ellátniajogvédőfeladatát.amegújuláselképzelhetetlenazintegrációnélkül,ezazintegrációpedignemcsupánaszervezetiformákegységesítését,hanemakorábbanfelhalmozotttudásokintegrálásátismegköveteli. Különösjelentőséggelbírebbőlaszempontbólakorábbiáltalánosbiztosésszakombudsmanok civil szervezetekkel kialakított kapcsolatrendszerének egységes kapcsolati hálóvá transzformálása, hiszen ennek a szektornak a képviselői az egyik legjelentősebb inspirálóiegybenkritikusaia hivatalos alapjogvédőtevékenységnek. Azemberiszabadságjogok,amindenkitmegilletőalapvetőjogokvédelménekigénye azazokatjogintézményeivelfenntartóésegyidejűlegkorlátozóállamhatalommalegyütt ésegyúttalazzalszemben,ademokratikusjogállamiműködéstermészetesvelejárója.az államrészéről,amelytársadalmiszerződésklasszikus,hobbes-ielméleteszerintmegvédi 5

2 atársadalomtagjaitakáosztólésbiztosítjaabékésemberiegyüttélésfeltételeit,apolitikaiközösségtagjaielvárjákésmegkövetelikalapvetőjogaikgarantálását.atúlburjánzó, átláthatatlanbürokrácia,azindokolatlankorlátozások,azállamitúlhatalommalvalóviszszaélés elkerülése érdekében a hatalmi gépezet működése során megkívánja a civil társadalom figyelmét, kritikáját és kontrollját, hiszen mindezek hiányában a mindenkire köteleződöntésekutólagoslegitimációját,végsősoronpedigdemokratikusjellegétveszítenéel. Atársadalomnakezahatalomkorlátozásáratörekvőbelsőigényemanifesztálódhatottintézményesítettformábanazombudsmanihivatallétrejötteésvilágszintűelterjedése során, a demokratikus jogállam önkorlátozó funkciójának, a civil, állampolgári kritika professzionálistolmácsolásának,a checksandbalances rendszerénektalánlegemberközelibbképviselőjekénta nemklasszikus hatalmiágaksorában. Az ombudsmani alapjogvédő tevékenység jellegét tekintve határtevékenység: az alkotmányos jogvédelem és a civil jogvédelem határmezsgyéjén egyensúlyozva kell meghatározniaazidentitását,ennekazönmeghatározásnakpedignélkülözhetetlenelemea visszacsatolás, amely lehetővé teszi az egyensúly fenntartását. Az állami, közigazgatási szervekműködésétvizsgálóésazalapjogokérvényesítésétzászlajáratűzőtevékenysége soránazombudsmanpartneriésegybenkonkurálószerepettöltbeahivatalos-hivatali struktúraműködésibetegségeitőlnemhátráltatott,mondanivalójukatlényegesenszabadabban,radikálisabbanközvetíteniképesciviljogvédőszervezetekmellett. A visszacsatolás természetesen sokszor kritikus, a civil jogvédők gyakran a hatékonyabbfellépést,azalapvetőjogokmellettielszántabbkiállást,vagyaradikálisabbmegfogalmazást hiányolják, ami természetes, hiszen elkötelezett cselekvésüket kevésbé korlátozzaajogszabályokáltalmeghatározottműködésirendésatársadalmielvárásokkettős béklyója. Anonprofit-civilszféraazállamiésapiaciszféraközöttlétezik,identitásuk,önképük azezekhezvalóviszonyonalapulóönmeghatározásbólnyerilegitimitását.ezígyvanmagyarországonis,aholazállam,hasonulvaavilágbanmásutt,azeurópaiunióbanpedig egyre erőteljesebben tapasztalható folyamatokhoz tevékenységeinek bizonyos részét NGO-knakadjaátállamitámogatásegyidejűbiztosításával,nyilvánvalóanegyfajtafüggőségiviszonytalakítvakiezáltalanonprofitszervezetésahatalomközött. Hogyazállamiésanonprofitszféraközfeladatokellátásasoránmegvalósulóegyüttműködéseimagukbanrejtikazönállóság,aszabadság,aradikálisattitűd acivilkurázsi elvesztésétisreálisveszély,fontostehát,hogy(különösenazemberijogokvédelmeterületén)nesérüljönazőrkutya(watchdog)szerepfelfogás. 1 Őrkutyaszerepettöltenekbeazombudsmaniintézményekis,természetesenárnyaltabb működésre kényszerítve, azonban az alapvető jogok biztosa közvetítő közegként artikulálhatjaacivilekhangját,felerősíthetiazt,visszhangésmediátorislehetazállamiés aciviljogvédelemhatárán. A2012-esévmindaciviltársadalom,mindpedigazombudsmaniintézményszámára meghatározójogalkotási,szabályozásikörnyezetváltozásthozott.azújnonprofittörvény hatályonkívülhelyezteazegyesületekrőlésközhasznúszervezetekrőlrendelkezőszabá- 6 Civil Szemle 2013/1.

3 a magyar ombudsmani modell sajátosságai lyozást,egyúttalanemzeticivilalapprogrammegszüntetésévelannakhelyétanemzeti EgyüttműködésiAlapváltottafel.Azújtörvénybenajogalkotóaközhasznútevékenységetszűkenértelmezvekimondja,hogyacivilszervezetekalapítóokirataibankonkréttörvényi hivatkozással kell megjelölniük az általuk ellátott, támogatásban részesülő közfeladatot. A jogszabály ugyanakkor bejegyzési kötelezettség nélkül is lehetőséget teremt egyszerűbbcivilszervezeteklétrehozására,kiterjesztiacivilszervezetekreacsőd- ésfelszámolási szabályokat, egyértelműen meghatározza az állami támogatások típusait, és egységes,elérhetőelektronikusadatbázislétrehozásárólisrendelkezik. 2 Azombudsmaniintézményújraszervezésérőlszólójogszabály,azalapvetőjogokbiztosárólszóló2011.éviCXI.törvényazombudsmanfeladat- éshatáskörerészekénthatározza meg, hogy az alapvető jogok biztosa tevékenysége során együttműködik azon szervezetekkel,amelyekcéljaazalapvetőjogokvédelménekelőmozdítása. Azegyüttműködéskereteitazegyesvizsgálatoklefolytatásasoránakérdésesszakterületcivilszakértői,nonprofitszervezetekbevonása,megkeresése,konzultációk,műhelybeszélgetések, konferenciák, kiállítások, intézményesített formában pedig az ombudsmanáltaléletrehívottcivilkonzultációstestülettevékenységetöltikitartalommal. Ahatalommegosztásklasszikus,montesquieu-irendszerébenazombudsmaniintézményegyikhatalmiágalásemtagolhatóbe,jellegéből,ellenőrzőfunkciójábóladódóan alapvetőenkívülállónaktekinthető.akívülálló,külsőpozícióelengedhetetlenülszükséges az ombudsmani hatáskör gyakorlásához, hiszen ez garantálja a közigazgatás jogszerű működéseésapolgárbarátattitűdmegléténekelfogulatlanvizsgálatát.azelfogulatlanság biztosítéka, hogy a parlament által megválasztott ombudsman vizsgálatai során semmilyen más szerv által nem utasítható, döntéseit mérlegelési jogkörében befolyásmentesenhozzameg,éppezérthivataliciklusaismeghaladjaáltalábanazaktuálisparlament-kormányhivataliidejét.jellemzőenazombudsmantatörvényolyanerősvizsgálati jogosítványokkalruházzafel,amelyeklehetővéteszikbármelyállamigazgatásiszervmegkeresését,hivatalihelyiségeibevalóbelépését,éskötelezieszervekvezetőitameghatározotttörvényeshatáridőnbelüliválaszadásra. 3 Ajogtörténetielőzményekalapjánazombudsmanitípusújogvédelemkétfőirányát különböztethetjük meg, az egyiket klasszikus modellnek, a másikat pedig emberi jogi modellnek nevezhetjük. A két iskola fő különbsége abban rejlik, hogy míg az eredendően Svédországból származó eredeti vagy klasszikus ombudsmani intézmény feladata elsődlegesenapolgárokközigazgatásijellegűpanaszbeadványaialapjánlefolytatotteljárásokatkövetőenazállamapparátusműködésétérintőajánlásokmegfogalmazása,addig azemberijogitípusúombudsmanazelőbbinélszélesebbkörű,alkotmányjogiésnemzetközijogimegalapozásúalapjogijogvédelmetvalósítmeg.mindkétombudsmaniszerepfelfogásra jellemző, hogy az ajánlások kötelező erővel általában nem rendelkeznek, a megszólítottállamigazgatásiszervazonbankötelezettaválaszadásra;szinténközöselem 7

4 aparlamentelőtttartottévesbeszámolóésanyilvánosságerejérealapozott,meggyőzés révénvalóérdekérvényesítés.aszakirodalombankülönbségkéntjelenikmegmégaza szempontis,hogyazemberijogiombudsmanoktöbbletfeladata,hogyfelhívjákapanaszosok figyelmét a hazai jogérvényesítés útjain túl a nemzetközi jogvédő mechanizmusokra,ésműködésüksoránjelezniükkellaztis,havalamelyállamiszabályozásnemzetközikötelezettségvállalásbaütközik. 4 Jópéldaerreazalapvetőjogokbiztosánakgyakorlatábólakiskorúelkövetőkszabálysértésielzárásárólszólójogszabálymegsemmisítéséreirányulójelentés,majdalkotmánybíróságiindítvány,amelyindokolásábanegyebekmellettazENSZGyermekJogairólszóló Egyezményébeütközőnektaláltaaszabálysértésitörvény18.életévüketbenemtöltött, tehát az Egyezmény értelmében gyermekkorúnak tekintendő fiatalokat ilyetén módon szankcionálórendelkezéseket. 5 Amagyarombudsmaniintézménynemzetközielkötelezettségétmutatja,hogyazAlapvetőJogokBiztosánakHivatalaazENSZNemzetiEmberi JogiIntézményekéntisfunkcionál,bárerreatörvénynemkötelezi. Fentiekisalátámasztják,hogya2012.január1-jétőlfelállóújmagyarombudsmanimodell,azintézményélénakorábbiszakombudsmanokhelyettimmáregyedülállóalapvető jogokbiztosával,jellegét,eljárásait,ajánlásait,alkotmánybíróságiindítványaittekintvesokkalinkábbaszélesebbalapjogibázisonálló,emberijogiombudsmanimodellmegtestesítőjénektekinthető.anemzetiemberijogiintézményeknek,ígyazalapvetőjogokbiztosahivatalánakfeladatatöbbekközöttazis,hogyegyüttműködjenekazemberijogiterületentevékenykedőcivil,nem-kormányzatiszervezetekkel,azazngo-kkal,erősítveezen szervezetekalapjogvédőtevékenységét,megvalósítvaezáltalaztaszerepet,amelyszerint az ombudsmani tevékenység egyik alapvető ismérve, hogy az államapparátus és a civil társadalomközöttiközvetítőközegekénthatározhatómeg.szinténkiemelkedőjelentőséggel bír az ombudsmani intézmény nemzetközi kötelezettségvállalásai és ehhez kapcsolódóan a civil szférával való szorosabb együttműködés szempontjából, hogy miután MagyarországcsatlakozottazENSZKínzásElleniEgyezményeFakultatívJegyzőkönyvéhez, azombudsmantörvényadokumentumáltalelőírtakszerint2015.január1-jéigfelállítandó, úgynevezett nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak ellátására az alapvető jogok biztosának hivatalát jelölte ki. A törvény szerint 6 az alapvető jogok biztosának a nemzetimegelőzőmechanizmusfeladatainakteljesítésérelegalábbtizenegymunkatársát felkellhatalmaznia.afelhatalmazottmunkatársakaszabadságuktólmegfosztottszemélyekkelvalóbánásmódotérintőszakterületenkiemelkedőelméletitudássalvagylegalább ötévesszakmaigyakorlattalrendelkező,felsőfokúvégzettségűszakértőklehetnek. Ezzel a rendelkezéssel kapcsolatban a Magyar Helsinki Bizottság fenntartásait fogalmaztameg,jelezve,azt,hogybizonyosszakértelmeknembiztos,hogylefedhetőkleszneka11főskerettel(beteg-,idősgondozás,szociálismunka,drogügystb.).ahelsinkibizottságjeleztetovábbá,hogycélszerűlenneolyanszereplőkbevonásaanemzetimegelőzőmechanizmusba,akikafogvatartásszempontjábólkülönösensérülékenycsoportbatartoznak,illetveszemélyestapasztalattalrendelkeznekafakultatívjegyzőkönyváltal érintett területeken, így például kínzás túlélőit vagy fogyatékossággal élő, korábban in- tézménybeutaltszemélyeket.aközigazgatásiésigazságügyiminisztériumjogszabály-ér- 8 Civil Szemle 2013/1.

5 telmezése szerint a kérdéses rendelkezés csak minimumszabály, nem jelenti azt, hogy másszakembereknevehetnénekrésztamunkában esetivagyállandójelleggel.ezen értelmezésszerintaz alapvetőjogokbiztosánakmunkatársa általánosmegfogalmazás, nemutalkonkrétanköztisztviselőijogviszonyfennállására,ombudsmanmunkatársaként akárcivilszervezetekiseljárhatnak. 7 Feltéve,hogy2015-igmindenkörülményrendelkezésreállmajdanemzetimegelőző mechanizmusombudsmaniintézménykereteinbelülielindulásához,amégmeglévőtisztázatlan technikai kérdések az ombudsman nevében eljáró civilek jogosultságai, költségelszámolásastb. rendezésétisbeleértve,azalapvetőjogokbiztosahivatalaésacivil szervezetekegyüttműködéseújszintreléphet. civil kapcsolatok számokban AzAlapvetőJogokBiztosánakHivataláhoza2012.évbenbeérkezetttöbbmint6700 panaszbeadványközül90-etnyújtottbecivilszervezet.25beadványkerültelutasításra, tehát60-70közétehetőazonügyekszáma,amelyekbencivilkezdeményezésalapjánindultombudsmanivizsgálat. Összesbeadványbólacivilbeadványokszáma Összes beadvány Civil beadványok A civilek által kezdeményezett ügyek csoportját ügytípusok szempontjából tekintve kirívóanmagas(18)azalkotmányosságijogszabálykritikákszáma,emellettmunkaügyi,és oktatásitémájúbeadványokérkezteknagyobbszámbancivilszervezetektől(9és6).jellemzőmégazadatvédelemmel,egészségügyiellátással,pénzintézetekműködésévelhulladékgazdálkodással, nemzetiségek közösségi jogaival, illetve önkormányzati ügyekkel összefüggésben civil szervezettől érkező beadvány, de előfordultak zaj- és rezgésvéde- 9

6 Civilszervezetekbeadványaiügytípusonként Adatvédelmi ügy = Alkotmányossági jogszabálykritika = Állásfoglalás-, vélemény-, tájékoztatáskérés = Általános környezetvédelem = Árvíz-, belvíz-, katasztrófavédelem = Bíróság elleni ügy = Bírósági beavatkozás iránti kérelem = Büntetés-végrehajtási ügy =1 9 - Büntetô- és büntetôeljárási ügyek = Egészségügyi ellátás =5 11 -Esélyegyenlôség, fogyatékkal élôk ügyei = Földhivatali ügy = Gondnoksági ügy = Hajléktalanügy = Hulladékgazdálkodási ügy = Idegenrendészeti ügy, külföldi és menekültügy = Igazgatási ügy = Jogszabálykritika = Közszolgáltatással kapcsolatos ügyek = Külföldiek, menekültek, állampolgársági ügyek = Mezôgazdasági ügy = Munkaügy, közmunka, szakszervezeti ügyek = Mûemlékvédelem, emlékmû = Nemzetiségek közösségi jogai = Nemzetiséghez való tartozás miatti diszkrimináció = Oktatási, mûvelôdési ügy = Önkormányzati ügyek = Pénzintézeti ügy = Szociális ügyek = Ügyvédi ügy = Vallásszabadsággal kapcsolatos ügy = Vízügy, vízgazdálkodással kapcsolatos ügy = Zaj- és rezgésvédelem =1 lemmel, vízgazdálkodással, vallásszabadsággal, hajléktalansággal, külföldiekkel-menekültekkel,vagyközszolgáltatásokkalkapcsolatoscivilkezdeményezésekis. A2012.évsoránazombudsmanihivatalbanmegrendezettszakmaiprogramok,rendezvények (szinte) mindegyikének volt, van kapcsolódási pontja a civil szférához: vagy eleveatárgya,témájaokán,vagyameghívottak,résztvevőkköréttekintve,devalamilyen szintű civil kötődés minden programnál megfigyelhető. Kifejezetten civil jellegű rendezvényvoltafogyatékosügyiszakmaikerekasztal-beszélgetésmárciusvégén,atelepülésrendezésieszközökkörnyezetivizsgájátérintőszakmaimegbeszélések(április május),a CivitasEgyesületvetélkedőjevagya szén-dioxid-nyomozók versenyeredményhirdetése;deidetartozikamárciusinövénybemutatóés-vásár,azáprilisikörnyezetbaráttermékbemutató,ésa ZöldIroda májusirendezvényeis.azalapvetőjogokbiztosánakhivatala adottotthontakörnyezet- éstermészetvédelmicivilegyesületektalálkozóinak,ésmunkájuk során az ombudsman munkatársai is számos szakmai egyeztetést folytattak az épület falain belül a civil szektor jeles képviselőivel. Erőteljes civil részvétel kísérte a kisebbségioktatásról,abevándorlókoktatásáróltartottjanuáriangolnyelvűelőadástólkülönbözőszakmaimegbeszélésekenátabolgártavaszünnepigsorolhatónemzetiségitémájúprogramokatis. 10 Civil Szemle 2013/1.

7 Valamennyialapjogiprojektekhezfűződőrendezvényünket(nyitókonferenciák,szakmaikonzultációk)rendszeresenlátogatjákazadotttudományterület,szakmaszervezeteinek, egyesületeinek képviselői vendégként, de gyakran előadóként is szereplői az ombudsman szakmai rendezvényeinek. Ily módon az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának rendszeresvendégeitöbbekközöttazunicefmagyarbizottsága,atársaságaszabadságjogokért (TASZ), a Helsinki Bizottság, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI), az Eötvös Károly Intézet(EKINT) munkatársai; a CEU kutatói, oktatói, hallgatói; a szociális és egészségügyi szektor civil érdekképviselői (Hajléktalanokért Közalapítvány, MenhelyAlapítvány,MagyarMáltaiSzeretetszolgálat,MagyarFaluegészségügyiTudományosTársaság,MagyarKórházszövetség,MagyarPszichiátriaiTársaság).Intenzívszakmai kapcsolatot ápol az ombudsman a fogyatékossággal élők legjelentősebb érdekvédelmi szervezeteivel,ateljességeigényenélkülcsakalegnagyobbszervezeteketemlítve:mozgáskorlátozottakegyesületeinekországosszövetsége(meosz),siketekésnagyothallók OrszágosSzövetsége(SINOSZ),AutistákOrszágosSzövetsége(AOSZ),MagyarVakokés Gyengénlátók Országos Szövetsége(MVGYOSZ), Értelmi Fogyatékossággal Élők Szövetsége (ÉFOÉSZ). Hasonló mondható el a környezetvédelmi terület számos egyesületével (Humusz, Védegylet, Életfa Egyesület, Magyar Madártani Egyesület, Levegő Munkacsoport,WWF,Greenpeace),denemzetiségekjogaiértharcolócivilszerveződésekkelfennállókapcsolatokrais(Equinet,EsélytaHátrányosHelyzetűGyermekeknekAlapítvány,EuropeanRomaRightsCentre). Tekintettel arra, hogy az actio popularis intézményének megszűnésével már nem nyújthatbebármelyállampolgárindítványtazalkotmánybírósághoz,kiemeltjelentősége lettazombudsmanerrevonatkozójogkörének.ennekfelismeréséttükrözikaszámokis: a2012.évbenazalapvetőjogokbiztosához638ab-indítványkezdeményezéséreirányuló beadvány érkezett, amelyek alapján (az összevont beadványokra és a hivatalból benyújtottindítványokraistekintettel)többmint20indítványtnyújtottbeazalkotmánybírósághoz.tizenkilencesetbenérkezettakezdeményezéscivilszervezettől,ezekközülis kiemelkedő jelentőségű a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája részéről benyújtott,afelsőoktatásitörvénnyel,ésamozgáskorlátozottakegyesületeinekországos Szövetségétőlszármazó,amozgáskorlátozott-ellátórendszerrelkapcsolatosbeadványok. Fentibeadványokkiemeltszerepétjelzi,hogyazezekalapjánmegfogalmazottésbenyújtottombudsmaniindítványokeredményeképpenazAlkotmánybíróságmegsemmisítette a kifogásolt jogszabályhelyeket. Az ombudsman alkotmánybírósági indítványt nyújtottbetovábbáahálózatatanszabadságért,aszerencsejátékszövetségésatasz beadványaira alapozva, jelenleg is folyamatban van egy újabb TASZ-beadvány, illetve a Magyar Újságírók Országos Szövetsége és a Lépéselőny Közhasznú Egyesület AB-indítványkezdeményezéséreirányulóbeadványainakfeldolgozása.AmáremlítettszervezetekmellettalkotmánybíróságiindítványtkezdeményezőbeadványérkezettaCsaládképviselőkEgyesületétől,aMagyarOrvosiKamarától,aMezőgazdaságiSzövetségtől,azÉlőlánc és a Nebáncsvirág egyesületektől, az Ebtenyésztők Országos Egyesületétől és a MacskásokEgyesületétőlis. 11

8 ABindítványkezdeményezések Összes AB indítványkezdeményezés Civil kezdeményezések sokoldalúság Apanaszbeadványokügyintézéséből,illetveazezekalapjánindítottvizsgálatoklefolytatásábólálló hagyományos ombudsmanitevékenységetszínesítik,egy-egyproblémakörrefókuszáljákahatározotttematikáraépülő,különbözőalapjogiprojektek.aprojektekkeretébenvégzettátfogóvizsgálatokeredményeselvégzéséhez,akellőenmegalapozott ombudsmani álláspont kialakításához elengedhetetlen az egyes területek gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkező szakértőivel történő konzultáció, együttműködés, az érintettekérdekképviseleteivelvalóegyeztetés.ennekszellemében különösenagyermekjogiprojektben,ezenkívüla Munkaméltósága ésa Válságvesztesei címűalapjogiprojektek programjaiban az ombudsmani vizsgálatok kifejezetten hangsúlyos eleme az adottszakterület,témacivilképviselőivelvalókapcsolatfelvétel,konzultáció,kapcsolattartás. Jól érzékelhető, hogy az olyan profilú egyesületekkel, civil szervezetekkel kiemelkedőenhatékonyakapcsolat,amelytémákban,területekenegyébkéntiserőteljesaciviljelenlét,aholacivilérdekképviseletnekeredendőenisjelentősebbszerepe,többlehetősége van(pl.gyermekijogok,közfoglalkoztatás,fogyatékossággalélőszemélyek,hajléktalan-ellátás, oktatási és nemzetiségi ügyek, környezetvédelem vagy a gazdasági válságkezelés, pénz- éshitel-intézetekkárosultjainaktémaköre). Fentiekentúlmegállapítható,hogya2012.évjanuár1-jétőlegységesenműködőintézményrendszerbenakorábbikülönbiztosok(azújrendszerbenbiztoshelyettesek)civilkapcsolataiintegrálódvaerősítikazújintézményistruktúraműködésénekhatékonyságát.Jó példaerre,hogyakorábbijövőnemzedékekországgyűlésibiztosának2011.évitevékenységétösszefoglalóbeszámolójábanrészletesenismertetettcivilkapcsolatokjelentősrésze a2012-esévbenistovábbélt,folytatólagosszakmaiegyüttműködésrőllehetbeszámolni. 12 Civil Szemle 2013/1.

9 A2012.éveseményeitsorravéve,kikellemelniajúnius1-jéntartott Ahulladékgazdálkodás irányai a válságban című szakmai szemináriumot, melyen előadóként, felkért hozzászólóként,vendégkéntpéldáulahulladékmunkaszövetségésszámos,ahulladékgazdálkodás területén tevékenykedő civil szervezet, egyesület képviselője megjelent. A viszonosságelvétjólillusztrálja,hogyazalapvetőjogokbiztosánakhivatalaelőadással is képviseltette magát a Köztisztasági Egyesülés Nemzetközi Köztisztasági Szakmai FórumésKiállítás címűrendezvényén.arendezvényrészvételeksorábanrögzítendőmég amagyartermészetvédőkszövetségénekszervezésébenakörnyezet- éstermészetvédő Szervezetek kiskunhalasi Országos Találkozóján (OT) tartott előadás, továbbá hogy az ombudsman nyitotta meg a Közép-Európa Klub Verespatak múltja, jelene, jövője képekben cíművándorkiállításánakbemutatójátaképviselőiirodaházban.akörnyezetvédelmiterületenállandószemélyesésszakmaikapcsolatipartnerekközésorolhatóazországoskörnyezetvédelmitanács,illetveanemzetifenntarthatófejlődéstanácsciviloldalához tartozó szervezetek: a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, MTVSZ,EMLAKörnyezetiManagementésJogEgyesület,ÖkológiaIntézetaFenntartható Fejlődésért,LevegőMunkacsoport,WWFMagyarország,CsemeteTermészet- éskörnyezetvédelmi Egyesület, GATE Zöld Klub Egyesület, Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület,E-misszióEgyesület. Azombudsmanmunkatársairésztvesznektovábbá,azún.Aarhusikerekasztalmunkájában (aminek célja, hogy rendszeres és szabályozott vitafórumként hozzájáruljon az atomenergiaalkalmazásávalkapcsolatostársadalmirészvételésinformációhozvalóhozzáférés minél hatékonyabb, átláthatóbb érvényesüléséhez), együttműködnek az EMLA KörnyezetiManagementésJogEgyesülettel,azEnergiaklubSzakpolitikaiIntézetésMódszertani Központtal, valamint az almásfüzitői vörösiszap-tároló rekultivációja ügyében szakmaiegyeztetéstfolytatnakagreenpeacemagyarországegyesülettel.akörnyezetvédelemmelfoglalkozócivilekkelápoltszakmaikapcsolatokkörébenmegemlítendő,hogy a Környezetvédő Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsa az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalábantartottaüléseit,amelyekreazombudsmanmunkatársaiismeghívástkaptak. A folyamatos, hosszú távú együttműködések sorából kiemelkedik a fenntarthatóságra törekvő helyi közösségek támogatása keretében a Magyar Élőfalu Hálózat hírlevelének megjelentetéséhez nyújtott ombudsmani támogatás. A Hálózat a magyarországi fenntarthatóközösségekfontosösszetartóereje,tevékenységükajövőnemzedékekérdekében támogatásra méltó; tagjai pedig az Alapvető jjogok Biztosa Hivatalának munkáját, rendezvényeitisfolyamatosansegítik. ANemzetiésEtnikaiKisebbségiJogokOrszággyűlésiBiztosánaktevékenységesorán kialakítottegyeztetésigyakorlatotazegységesombudsman-intézménykereteiközöttis folytatva,azalapvetőjogokbiztosánakmunkatársai2012.évi. félévébenisintenzívkapcsolatot ápoltak a szakterület civil érdekvédő, jogvédő szervezeteinek képviselőivel. EnnekszellemébenabiztosmunkatársairésztvettekazEQUINETantidiszkriminációshálózatésazEurópaiUnióAlapjogiÜgynöksége(FRA)tréningjeinéskonferenciáin;szegregációsperektémakörében,ésromaoktatásügyikérdésekbenszakmaikonzultációtfolytattak az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány szakértőivel. Informális 13

10 úton,deakölcsönösségjegyébentájékoztatjákegymásttevékenységükeredményeiről, hasznosszakmaiinformációkrólazombudsmanésazeuropeanromarightscentre,a TomLantosAlapítványésaKurtLewinAlapítványis. A Válságvesztesei címetviselőalapjogiprojektegyikalapelemeazetnikai-,szociális előítéletességtémakörével,adiszkriminatívmagatartásformákerősödésévelkapcsolatos vizsgálatok köre, amelyek keretében kiemelt figyelmet fordít a biztos többek között a gyűlölet-bűncselekmények helyzetére, megítélésére is. Az e témakörben június 13-án megrendezett szakmai kerekasztal-beszélgetésen is(ahogy a projekttevékenység valamennyikonzultatívfázisában)jelentősszerepjutottazérintettcivilszervezetekképviselőinek: előadást tartott mások mellett a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke, az Athena Intézet igazgatója, felkért hozzászólóként szerepelt például a Háttér Társaság a MelegekértmunkatársaésaMazsihiszelnökeis. Azombudsmanszakmaiprogramjainakcivillátogatottságamellettmegkellemlíteni acivilszféraképviselőitőlérkezőjelentősszámúmeghívást,felkérést,melybenazalapvetőjogokbiztosánakésmunkatársainakarendezvényeikenvalórészvételét,közreműködésétkezdeményezik.azombudsmanrendszeresmeghívástkapazegyesnemzetiségi önkormányzatok, civil egyesületek (pl. Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület) klubestjein, a Védegylet Egyesület és a Magyar Természetvédők Szövetsége rendezvényein,valamintfogyatékosságügyi(meosz,sinosz)éshajléktalanellátásbantevékenykedő (Oltalom Egyesület, Hajléktalanokért Közalapítvány) civil szerveződések programjain valórészvételre. Az alapvető jogok biztosának év civil vonatkozású rendezvény-részvételeinek, programjainakhosszúsorábólalegjelentősebbeketkiemelveszólnunkkellamagyarfalu-egészségügyi Tudományos Társaság Paradigmaváltás a hajléktalanellátásban című kétnapos szakmai konferenciájáról, melynek fővédnöke az alapjogi biztos volt, előadókéntpedigtöbbmunkatársaisfelszólalt.ugyancsakvédnökiéselőadóiszerepbenvett résztazombudsmanasiketekésnagyothallókországosszövetsége(sinosz) Siketek világnapja alkalmából rendezett nagyszabású programján, melyen munkatársai saját standdal,egésznaposjelenléttelálltakazalapjogokvilágairántérdeklődőgyermekekés családjaikrendelkezésére.ekörbenemlítendőtovábbáakékvonalgyermekkrízisalapítvánnyal folytatott hosszabb távú együttműködés keretében megvalósított háromrészes konferenciasorozatis. Eltűntgyermekek szakmainap címmeltartottakkétkonferenciátvidéken(kecskemét,miskolc),egyetpedigafővárosban;mindháromrendezvényen előadókéntszerepeltekazombudsmanmunkatársaiis. Kiemeltjelentőségű,hosszútávúcivilegyüttműködéskéntkihagyhatatlanafelsorolásból a Magyar Fogyatékosügyi Civil Caucus összejövetelein, tevékenységében való aktív ombudsmani jelenlét, ahogy az Uniós Civil Platform munkásságának megalakulása óta stratégiaipartnerkéntvalófigyelemmelkíséréseis.akölcsönösegyüttműködés,tapasztalat- és információcsere számos hasznos elemmel egészíti ki mind az ombudsman, mindazegyüttműködőcivilpartnerektevékenységét,nagybanhozzájárulvaezzelmunkájukeredményességéhez. AzombudsmanGyermekjogiProjektjekeretébena2012-esévbenisfolytatódottaz 14 Civil Szemle 2013/1.

11 együttműködésanemzetközigyermekmentőszolgálattalkiemelkedőfontossággalbír agyermekjogokérvényesítéseszempontjából,hogyazalapvetőjogokbiztosa,acsalád GyermekIfjúságKözhasznúEgyesületpartnereként,közreműködöttazENSZGyermekjogi Bizottságához benyújtandó alternatív (civil) jelentés elkészítésében június 9 10-én az ombudsman munkatársai a korábbi évekhez hasonlóan idén is ezúttal az UNICEF Magyar Bizottságával közös sátorban részt vettek a Telekom Gyerekszigeten jogtudatosítójátékokkal,színezőkkel,nemzetiségikirakóssaléskörnyezetvédelmitársasjátékkal.2012-benazalapvetőjogokbiztosagyermekjogiszakombudsmaniminőségében előadásokkal képviseltette magát a gyermekek egészséghez és oktatáshoz való joga, a magzatiéletvédelme,gyermekbarátigazságszolgáltatás,gyermekvédelemtémakörében afodorjózsefiskolaegészségügyitársaság,amagyarasszonyokérdekszövetsége,amagyar Kriminológiai Társaság és a Magyar Rendészettudományi Társaság konferenciáin. A gyermekprostitúcióvalfoglalkozóombudsmanijelentéshezkapcsolódóanabiztosképviseltettemagátahumanafilmklub2012.novemberi Áldozatvagyelkövető? címmel megrendezett kerekasztal-beszélgetésén. A Eurochild nevű európai gyermekvédelmi, gyermekjogiernyőszervezet,ngo-hálózat amelynekazombudsman2009ótatagja Éves Konferenciáján Szófiában 2012 októberében a biztos munkatársa előadott a gyermekotthonokkalkapcsolatosombudsmanivizsgálatokról,illetveazinternationaljuvenile JusticeObservatory2012decemberében,Londonbanrendezettkonferenciájángyermekbarátigazságszolgáltatástémakörében,ésintenzívmunkakapcsolatalakultkiaNemzetköziGyermekjogiHálózattal(Children srightsinternationalnetwork)is december10-én,azemberijogoknapjánazalapvetőjogokbiztosaésmeghívott díszvendégei a hivatal korábban panaszirodaként funkcionáló helyiségét Janus Korczak,agyermekijogoklengyelszármazású,úttörőgondolkodásúaktivistája,egyúttal azáltalapártoltárvaházgyermeklakóivalegyüttazsidóüldözésmártírjanevétviselőrendezvényteremmé avatták egy nagyszabású, nemzetközi ünnepség keretében. Ez a jeles eseménykevésbéacivilvonatkozásamiattvoltfontos,ámmégismegemlítendőetekintetbenis,hiszenkétségtelen,hogyazalapvetőjogokbiztosánakhivatalaésalengyelintézet,valamintalengyel MagyarTársasággördülékenyegyüttműködésenélkülamegemlékezésnemjöhetettvolnalétre. civil Konzultációs testület, díjak, elismerések Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 2010-ben az alkotmányos alapjogok érvényesítése érdekében nagy tapasztalattal és/vagy magas szintű elméleti tudással rendelkező,közéletiszerepetisbetöltőszakemberektapasztalatánakhasznosításaérdekébenállandótanácsadótestületethívottéletrecivilkonzultációstestület(ckt)elnevezéssel.acktnemjogiszemély,taglétszámanemkorlátozott,atestületitagságazalapvető jogokbiztosarészérőlazegyestagjelöltekfelészakmai-közéletimunkásságukelismerésekénttettfelkéréselfogadásávalkeletkezik.ackttevékenységeelsősorbanolyanközös munkát feltételez, melynek során a társadalomtudományok jeles elméleti és/vagy 15

12 gyakorlatiképviselőibőlállószakmaitestülettagjaivéleményezikazalapvetőjogokbiztosának jelentéseit, az éves projektjeiről készített tájékoztató kiadványait, valamint egyéb publikációit,ésapublikációstevékenységét;megvitatjákévesvizsgálati,rendezvény-,és projektterveit; illetve lehetőségeik szerint részt vesznek az ombudsman által szervezett rendezvényeken, konferenciákon, műhelybeszélgetéseken, kiállításokon és ünnepségeken.acktnemnyilvános,csakatagokszámárameghirdetettüléseitazalapvetőjogok biztosa szükség szerint, de legalább évente két alkalommal hívja össze. A Testület legutóbbi, október 3-án tartott ülésén mutatkozott be az alapvető jogok biztosának civilkapcsolatikoordinátora,valamintacktkétújtagja,atanácskozássoránpedigazalkotmánybíróságiindítványoktranszparenciájával,szerkesztésükmunkamódszerével,illetve az ombudsmani jogszabály-véleményezéssel kapcsolatos szakmai kérdések kerültek megvitatásra.szóesetttovábbáazátalakulthivatalistruktúrábankialakítottpanaszkezelési gyakorlatról, az éves beszámolók közzétételében való esetleges civil közreműködés szükségességéről,defelvetődöttazegységesformanyomtatványkitöltéséveltörténőpanaszbenyújtásigyakorlatkialakításánaklehetőségeis. A kiemelkedően eredményes együttműködéseket kezdeményező, aktívan közreműködőszereplőkméltatásának,aközösmunkanyilvánosésünnepélyeselismerésének,támogatásánakelegáns,ésacivilkapcsolatokjelentőségétlegméltóbbmódonhangsúlyozóeszközakitüntetőjutalmazás,adíjazás.ennekfényébenkiemelendő,hogyaiustitia RegnorumFundamentumdíj2012.évidíjazottjaiacivilszektorjelesképviselőiközülkerültekki.Adíjátadóünnepségre2012.június15-én,aMagyarENSZTársasággalközösen szervezettemberjogiplakátkiállításmegnyitójávalegyüttkerültsorahivatalföldszintikiállítótermében.azalapvetőjogokbiztosaajövőnemzedékekérdekeinekvédelmétellátó helyettesének javaslatára a környezetvédelem területén kiemelkedő emberi helytállása, példaértékűéseredményesszakmaitevékenysége,egészmunkásságaéséletpályájaelismerésekéntiustitiaregnorumfundamentum-díjatadományozottdr. KalasGyörgynek,a győri Reflex Egyesület jogtanácsosának. A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmétellátóbiztoshelyettesjavaslatáraelhivatottsága,szakmaihozzáértése,embersége,agyermekijogokérvényesítéseésazesélyegyenlőségmegteremtéseérdekébenkifejtett példaértékű munkássága elismeréseként. Iustitia Regnorum Fundamentum díjat vehetett át Berki Judit, esélyegyenlőségi szakember. A saját nevében odaítélendő díjat pedigarendkívülmagasszakmaiszínvonalonvégzett,fáradhatatlanmunkája,valaminta munkajog területén kifejtett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dr. Lehoczkynédr. KollonayCsillának,azELTEMunka- ésszociálisjogitanszéktanszékvezetőjénekadtaátazombudsman. összegzés, jövőkép A számok, a statisztikai adatok, az eredmények igazolják azt a stratégiát, amelynek vállaltcéljaajogvédőtevékenységerősítése,aciviltársadalmiszervezetekkelvalószoros szellemiésszakmaiegyüttműködés,azegyüttgondolkodásésazerőforrásokegyesítése 16 Civil Szemle 2013/1.

13 révénkibontakozópartnerségiviszonykialakítása.azállampolgárikezdeményezések,a civil társadalom egyre erőteljesebb aktivitása elengedhetetlenül szükséges a társadalmi igazságosságon,azalapvetőjogoktiszteleténalapulóképviseletidemokráciaműködése, ésazalapvetőjogokérvényesítésétbiztosítódemokratikusintézményrendszerkiegyensúlyozottműködtetéseérdekében.atársadalomjövőjétmeghatározóközpolitikaidöntésekben való civil részvétel a demokratizálódás kibővítésének, az állampolgár-közeli közigazgatásfelettkontrolltgyakorlóállampolgárikritikapedigazállamapparátushatékonyabbátételénekeszközelehet.acivilkezdeményezésekérzékelhetővéteszikazadminisztratív döntések hiányosságait, a jogállamiság normái alapján nagyobb körültekintésrekényszerítikapolitikaiésadminisztratívszerveket,acivilszakértelempedigellensúlyozza a hivatalos technokratikus tendenciákat. 8 A civil jogvédelem színes, hangos, és egyreerősebbamaimagyarországon,érdekérvényesítőképességeéstársadalomformálóhatásaazonbanmégelmaradazelvárhatóoptimálisállapottól habeszélhetünkegyáltalán ilyesmiről egy lényegét tekintve folyamatosan mozgásban lévő, örvénylő közeg esetében. JürgenHabermasapolgáriengedetlenségetademokratikustársadalompróbakövéneknevezteésigazoltnaktartottaazonesetekben,amikoratiltakozásezenformájavalamelysúlyosigazságtalanságjólkörülírteseteellenirányul,areménytelilegálishatásgyakorláslehetőségeikimerültek,mindezenfeltételekfennállásamellettpedigazengedetlenségaktivitásanemveszélyeztethetiazalkotmányoshatalomgyakorlást. 9 Ezekagondolatokazonnalfelkellhogyébresszékazanalógiátazombudsmanijogvédelemértvaló fordulás lehetősége, és az indokolt polgári engedetlenség esetei között, hiszen az ombudsmanazokbanazesetekbenfogadbeegyállampolgáribeadványt,haasérelmezett eljárásalapvetőjogotsért( igazságtalan ),apanaszosvalamennyijogorvoslatilehetőségétkimerítette,egyúttalalegalitásmegszabottkereteiadhatnaklehetőségetazalapjogi sérelem orvoslására vagy a hasonlóan sérelmes helyzetek jövőbeni elkerülésére. A civil jogvédőt,az engedetlenkedő polgárt,atársadalmiigazságosságértésazalapvetőjogokérvényesítéséértsíkraszállóaktivistát,illetveazalkotmányosjogokérvényesítéséért professzionális intézményi infrastruktúrával és törvény által biztosított hatáskörrel felruházottombudsmanterőskapocsláncoljaegymáshoz.ezakötelékazonaközösalapon nyugszik, amely akár az amatőr jogvédő esetében meggyőződés, a profinak pedig jogszabályi kötelezettsége, amely beavatkozást ír elő számukra a szerintük az alkotmánytésazemberijogokatsértőhelyzet,állapot,folyamatellenében,aszerintük jogos helyzetkialakításaérdekében. 10 Ajogállamiságintézményeitatársadalomtartjafenn,megőrzésükapolgárokközösségénekazőérdekeikethitelesenképviselniképescivilszervezeteknekisfelelőssége,az alapvető jogok biztosa pedig, bár a bürokratikus szabályok által meghatározott keretek között,deminélszélesebbegyüttműködésrealapozvatudjajogvédőtevékenységétkiteljesíteni.azombudsmanialapjogvédelmitevékenységsoránacivilrészvételkiszélesítése nemlezárt,hanemfolyamatosanerősítenikívántfeladat,amelynekajövőbenmindaz újonnanlétrehívottcivilkapcsolatikoordinátorifeladatkör,mindpedigacivilkonzultációs Testületműködésehangsúlyoselemelesz. 17

14 irodalom JürgenHabermas:Polgáriengedetlenség ademokratikustársadalompróbaköve.in:felkaigábor(szerk.):újtársadalmimozgalmakéspolitikaitiltakozás. Budapest:RejtjelKiadó,2003. HaászVeronika:Hogyanleszreaktívombudsmanbólproaktívemberijogibiztos. In:KözjogiSzemle, szám. KádárAndrásKristóf:MagyarországcsatlakozásaazENSZKínzásElleniEgyezményeFakultatívJegyzőkönyvéhez civilszemmel.online:http://helsinki.hu/wpcontent/uploads/kadar_csatlakozas_civil_szemmel.pdf MóraVeronika:CivilSzervezetekFenntarthatóságiMutatója2011-ben Magyarország,USAID2012.június,15.szám. Sontheimer,Kurt:Polgárikezdeményezések kísérletafogalommeghatározására. In:FelkaiGábor(szerk.):Újtársadalmimozgalmakéspolitikaitiltakozás. Budapest:RejtjelKiadó,2003. SzabóMáté:Azállampolgárijogokvédelmeaglobalizáltciviltársadalomban.In:Kiőrziazőrzőket? Budapest:Kairosz Kiadó2010. SzabóMáté:Polgáriengedetlenségéscivilkultúra,Azombudsmaniintézményésazemberijogokkelet-európaiforradalmánakszellemisége.In:CivilSzemle, VI.évfolyam3.szám. Sziklay Júlia: Hatalommegosztás és ombudsmani intézmények az európai jogállami kultúrában. In: Hajas Barnabás Szabó Máté (szerk.): Az ombudsmani intézmények újraszabályozása a 21. században Magyarországon és Európában. OrszággyűlésHivatala&AJBH,Budapest,2012. BeszámolóazÁllampolgáriJogokOrszággyűlésibiztosának2011.évitevékenységről,AJBH,Budapest,2012. BeszámolóaJövőnemzedékekországgyűlésibiztosának2011.évitevékenységéről,AJBH,Budapest,2012. AzAlapvetőJogokBiztosaHivatalábanműködőiratkezelő-ésiktató-rendszeradatbázisa(AdActa). AzAlapvetőJogokBiztosamunkatársainakbeszámolói,feljegyzései. jegyzetek 1SzabóMáté:Azállampolgárijogokvédelmeaglobalizáltciviltársadalomban.In:SzabóMáté(szerk.):Kiőrziaz őrzőket? Azombudsmanijogvédelem.Budapest:KairoszKiadó, MóraVeronika:CivilSzervezetekFenntarthatóságiMutatója2011-ben Magyarország.USAID2012.június. 3SziklayJúlia:Hatalommegosztásésombudsmaniintézményekazeurópaijogállamikultúrában.In:HajasBarnabás Szabó Máté (szerk.): Az ombudsmani intézmények újraszabályozása a 21. században Magyarországon és Európában. OrszággyűlésHivatala AJBH,Budapest, HaászVeronika:Hogyanleszreaktívombudsmanbólproaktívemberijogibiztos.In:KözjogiSzemle szám. 5http://www.ajbh.hu/allam/jelentes/ Ai.rtf 6Azalapvetőjogokbiztosárólszóló2011.éviCXI.törvény39/D. (3)bekezdés. 7KádárAndrásKristóf:MagyarországcsatlakozásaazENSZKínzásElleniEgyezményeFakultatívJegyzőkönyvéhez civilszemmel.online:http://helsinki.hu/wpcontent/uploads/kadar_csatlakozas_civil_szemmel.pdf 8KurtSontheimer:Polgárikezdeményezések kísérletafogalommeghatározására.in:felkaigábor(szerk.):új társadalmimozgalmakéspolitikaitiltakozás. Budapest:RejtjelKiadó, JürgenHabermas:Polgáriengedetlenség ademokratikustársadalompróbaköve.in:felkaigábor(szerk.):új társadalmimozgalmakéspolitikaitiltakozás. Budapest:RejtjelKiadó, SzabóMáté:Polgáriengedetlenségéscivilkultúra.Azombudsmaniintézményésazemberijogokkelet-európai forradalmánakszellemisége.in:civilszemle, VI.évfolyam,3.szám. 18 Civil Szemle 2013/1.

15 KözösségEK és civil társadalom a civil szervezetek és az emberkereskedelem Száraz Krisztina bevezető Az emberkereskedelem a modern kor rabszolgasága, olyan bűncselekmény, ami az egyéniszabadságésméltóságsúlyosmegsértése,ésmelynekkövetkezményeitazegyes országokegyedülnemtudjákhatékonyankezelni. 1 ANemzetköziMunkaügyiSzervezet (ILO)legutóbbi,2012.júniusibecsléseiszerintakényszermunkaáldozatainakszáma ideértveakényszerenalapulószexuáliskizsákmányolástis világszinten20,9millió,míga gyermekkereskedelemáldozatainakszámaabecslésekszerint5,5millió. 2 Nemelhanyagolhatóabűncselekménybőlszármazóhaszonsem,amiazILObecsléseiszerintelériaz évi32milliárddollárt. 3 Tehátolyanhatalmashaszonnaljáró üzletről beszélünk,amelynekéventeemberekmillióiesnekáldozatul. Mivelazemberkereskedelemnagyonsokrétű,nagyonrugalmasanalkalmazkodikaz újkihívásokhozésfeltételekhez,ezértaválasznakissokrétűnek,ésösszehangoltnakkell lennie,minéltöbbszereplőtbevonvaamegoldásba.ahogyannemoldhatjamegazemberkereskedelem problémáját önállóan egy ország sem, így nem elég az sem, ha az adottországonbelülcsakakormányzatteszlépéseket.komplexrendszertkelllétrehozni,amibenúgyazállami,mintamagánszféra,ésacivilszervezetekiskiveszikamaguk részét.sokanlebecsülikacivilszervezetekszerepét,pedignagyonsokattehetnekazért, 19

the experiences of a training program elaborated in european cooperation

the experiences of a training program elaborated in european cooperation c ivil szemle WWW.civilszemle.hu x. évfolyam 1. szám nnelméletileg Közvetítés és partnerség (CsikósTímea TóthLászló) nnközösségek és civil társadalom a civil szervezetek és az emberkereskedelem (SzárazKrisztina)

Részletesebben

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30.

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. (1) Az alapvető jogok biztosához

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

I. A projekt által érintett feladat kereteit meghatározó jogszabályok és egyéb rendelkezések felsorolása

I. A projekt által érintett feladat kereteit meghatározó jogszabályok és egyéb rendelkezések felsorolása JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A Legfőbb Ügyészség intézményi stratégiájának elkészítése ÁROP- 1.1.19-2012-2012-0004 kódszámú projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásainak teljesítéséhez kapcsolódóan

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Be szá mo ló 2012 Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2012. évi tevékenységéről Hogyan

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s HÍRLEVÉL A TARTALOMBÓL: Kihívások és lehetőségek a felsőoktatásban 1 A 10. MELLearN Konferencia programja 2 MELLearN hírek 4 A MELLearN Felsőoktatási

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16.

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06.

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9.

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAMI SZUVERENITÁS ÉS ANNAK ALANYI KÖREI 1. A magyar állami szuverenitás személyi hatálya A magyar állampolgárok

Részletesebben

ALAPVETŐ EMBERI JOGOK - ELLÁTOTT JOGI TEMATIKA I. -

ALAPVETŐ EMBERI JOGOK - ELLÁTOTT JOGI TEMATIKA I. - ALAPVETŐ EMBERI JOGOK - ELLÁTOTT JOGI TEMATIKA I. - Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 14. dr. Kozicz Ágnes Alapvető Jogok Biztosának Hivatala TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Az Európa Tanács szerve is kifogásolja a romániai magyarok helyzetét

Az Európa Tanács szerve is kifogásolja a romániai magyarok helyzetét Az Európa Tanács szerve is kifogásolja a romániai magyarok helyzetét Az Alapjogokért Központ üdvözli az Európa Tanács szaktestületének, a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottságnak (ECRI) Romániával

Részletesebben

A helsinki záróokmány

A helsinki záróokmány A helsinki záróokmány A helsinki záróokmány az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ, az EBESZ elődszervezete) országai által 1975. augusztus 1- jén aláírt dokumentum. http://hu.wikipedia.org/wiki/helsinki_z%c3%a1r%c3%b3okm%c3%a1ny

Részletesebben

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Reflex Környezetvédő Egyesület A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. A társadalmi részvétel előnyei több szakmai-társadalmi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN A Z E L M É L E T T Ő L A G Y A K O R L A T I G, A Z A Z A S T R A T É G I Á T Ó L A V A L Ó S E R E D M É N Y E K I G K I S E B B S É G V É D E L E M E U R Ó

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Alapvető emberi jogok - Ellátott jogi tematika I. - Budapest, 2014. november 27.

Alapvető emberi jogok - Ellátott jogi tematika I. - Budapest, 2014. november 27. Alapvető emberi jogok - Ellátott jogi tematika I - Budapest, 2014 november 27 Mik azok az alapvető jogok? Az egyének védelmi eszköze az állami intézkedésekkel és mások alapvető jogaival szemben Lásd Alaptörvényben

Részletesebben

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7.

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. május 27. Szőke Zsolt elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Lélek-Hang Egyesület 2013. évben gazdálkodásáról

Részletesebben

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Ha valamely személy vagy csoport faji, nemzetiségi hovatartozása, bőrszíne, anyanyelve vagy társadalmi

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2006 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról

Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról pénzügyekben hitelesen Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról INFORMÁCIÓS ANYAGOK Tanácsadásra bejelentkezés: email: info@hitelszovetseg.hu telefon: +36(30) 7091269 S Z É C H E N Y

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013.

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség érvényesítését a munkahelyi alkalmazottak körében. 2012-ben, esélyegyenlőségi felelőst

Részletesebben

A civil társadalom erősítése. A civilbarát önkormányzatok és. kapacitásépítése és helyi szintű együttműködések fejlesztése

A civil társadalom erősítése. A civilbarát önkormányzatok és. kapacitásépítése és helyi szintű együttműködések fejlesztése A kedvezményezett neve 1. Aranyeső 2. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 4. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 5. MAGOSFA Környezeti nevelési és Ökoturisztikai 6. DemNet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 30.116/2014. Javaslat a PÁR-BESZÉD - Partnerségben Salgótarjánnal elnevezésű projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! a Siketek

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban Az EU jogrendje 3. Nemzetközi szerzıdések Jogelvek A Közösségek (egyenként) rendelkeznek nemzetközi szerzıdéskötési képességgel. Csak az alapító Szerzıdésben

Részletesebben

A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL

A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (Jst.) új alapokra helyezte a magyar állami jogi segítségnyújtás rendszerét. A peren kívüli jogi segítségnyújtás új szolgáltatásként

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Előadók: dr. Badics Judit és dr. Bodnár Zsolt Budapest, 2015. január 23. TÁMOP

Részletesebben

Önéletrajz. 2006-2009. Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar, igazgatásszervező szak, BA

Önéletrajz. 2006-2009. Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar, igazgatásszervező szak, BA Önéletrajz Személyes adatok Név: Bende Zsófia Elérhetőség: zsofi.bende@gmail.com Iskolai tanulmányok 2010-2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem (korábban: Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi

Részletesebben

(Diák)Jogvédk Magyarországon

(Diák)Jogvédk Magyarországon (Diák)Jogvédk Magyarországon Jogvédelemmel foglalkozó civilek DIPA Egyesület Civil jogvédelem Jogok valamely védettnek tekintett köre (pl. I, II generációs alapjogok) Elvont Elv Feminista, PMM Valamely

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

SZKSZF. egy felelősen gondolkodó városi közösség

SZKSZF. egy felelősen gondolkodó városi közösség SZKSZF egy felelősen gondolkodó városi közösség 1 KIK IS VAGYUNK? SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKEMBEREK ÁLTAL ALAPÍTOTT TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítótag: 27 fő - vállalatok környezetvédelmi szakemberei

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék feladatai és szervezeti átalakulása az új ÁSZ-törvény tükrében

Az Állami Számvevőszék feladatai és szervezeti átalakulása az új ÁSZ-törvény tükrében Az Állami Számvevőszék feladatai és szervezeti átalakulása az új ÁSZ-törvény tükrében Domokos László, az Állami Számvevőszék elnökének előadása MPGEKE Konferencia, Eger 2011. nov. 3-5. A közpénzügyek válsága

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Cég/szervezet neve: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Képviselők: Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva, Dr. Bándi Gyula Székhely: Budapest, 1026 Verseghy F.u.9.

Részletesebben

A betegjogi képviselők feladatai

A betegjogi képviselők feladatai Jogvédelmi tanfolyam 2013.06.07. A betegjogi képviselők feladatai Mina András dr. Fővárosi és Pest megyei betegjogi képviselő OBDK betegjogi szakreferens ÓRAREND - Tartalom 1. Jogforrási feladatok (Eütv,

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Az előítélet Előítéletesség ma, Magyarországon Krémer Ferenc: az előítéletről szóló minden elmélet csak adott korban és társadalomban igaz multikulturalizmus?

Részletesebben

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban dr. Baranyai Gábor EU ÁGAZATI POLITIKÁKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Célok: Rio+20 ENSZ Fenntartható Fejlıdési Konferencia 2012. június 20-22. I. A konferencia

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése

a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése a politikai átmenet fényében Saule A. Zhankuliyeva A kazahsztáni politikai átalakulás egyik fontos tendenciája volt a civil társadalom kialakulása,illetveazintézményeineklétrehozásáhozésműködtetéséhezszükségesfeltételekmegteremtése.ésvicaversa,aciviltársadalomésintézményei,ígytöbbekközötta

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA ÉS

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA ÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA ÉS HOZZÁFÉRHETŐSÉG MUNKACSOPORT JELENTÉSE 2009-2010 (KIVONAT) A Jelentés célja, hogy feltárja a különböző akadályokat az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell. AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA Preambulum Európa népei, az egymás közötti egyre szorosabb egység létrehozása során úgy döntöttek, hogy osztoznak a közös értékeken alapuló békés jövôben. Szellemi és

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

Magyarországon készült jelentések

Magyarországon készült jelentések Magyarországon készült jelentések Rehabilitációs alapismeretek /Komplex rehabilitáció MSc Debrecen 2012. Kontra Andrea nakontra@gmail.com, +36302117162 Háttér: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének keretében

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság

Részletesebben

Humán közszolgáltatások igazgatása

Humán közszolgáltatások igazgatása BETHLEN SOROZAT Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék Humán közszolgáltatások igazgatása Az egészségügy, az oktatás, a kultúra és a sport igazgatása Írta:

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

Magyarország csatlakozása az ENSZ Kínzás Elleni Egyezménye Fakultatív Jegyzőkönyvéhez civil szemmel

Magyarország csatlakozása az ENSZ Kínzás Elleni Egyezménye Fakultatív Jegyzőkönyvéhez civil szemmel Magyarország csatlakozása az ENSZ Kínzás Elleni Egyezménye Fakultatív Jegyzőkönyvéhez civil szemmel 1) Jogalkotás folyamata Megelőzési Albizottság iránymutatásai az NPM-mel kapcsolatban, 16. pont: az NPM

Részletesebben

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési problémái a közösségi jogban 2010. január 11-én került megrendezésre a A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzatának Jegyzőjétől 6114 Bugac Béke u. 10. Tel: 76/575-100 Fax: 76/575-107 ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1.) A közfeladatot ellátó

Részletesebben

Az oktatási rendszerek. Kaposi József

Az oktatási rendszerek. Kaposi József Az oktatási rendszerek Kaposi József Az oktatási rendszer és funkciói Az oktatási rendszer funkciói az egyének személyiségének alakítása, a kultúra újratermelése, a társadalmi struktúra újratermelése vagy

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

A jogvédelmi protokollra vonatkozó FOGALOM-TÁR

A jogvédelmi protokollra vonatkozó FOGALOM-TÁR 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet ----------------------------------------------------------------------- Iratminta száma: A jogvédelmi protokollra vonatkozó FOGALOM-TÁR A fogalomtár a jogvédelmi

Részletesebben

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 J/13837 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2014

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Non-profit vállalkozások. Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta

Non-profit vállalkozások. Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta Non-profit vállalkozások Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta A nonprofit szektor Politikai pártok A szektor statisztikai f ogalma Alapítványok Közalapítványok Egyesületek Köztestületek

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

A diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség Európában. Komanovics Adrienne PTE ÁJK 2013

A diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség Európában. Komanovics Adrienne PTE ÁJK 2013 A diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség Európában Komanovics Adrienne PTE ÁJK 2013 Áttekintés I. A diszkrimináció fogalma II. A diszkrimináció tilalmának tárgyi hatálya az EEJE ben

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós Budapest Az esélyek városa? kötetbemutató. Budapest, 2012. február 28.

Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós Budapest Az esélyek városa? kötetbemutató. Budapest, 2012. február 28. Hogyan segíthetjük elő a fogyatékos emberek különbözőségének tiszteletét és elfogadásukat az emberi sokszínűség részeként egy szakmai szolgáltató szervezet munkája által? Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós

Részletesebben

A fogyatékossággal élő személyek képzése az ombudsmani vizsgálatok

A fogyatékossággal élő személyek képzése az ombudsmani vizsgálatok Haidegger Marianna Kozicz Ágnes A fogyatékossággal élő személyek képzése az ombudsmani vizsgálatok tükrében 1 Az eljárás megindulása és módszere A 2012-ben indított, A Munka Méltósága című, átfogó munkajogi

Részletesebben

Egyesület megnevezése: Életminőségért Alapítvány Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9 Adószám:18571705-2-10. Közhasznúsági jelentés 2011.

Egyesület megnevezése: Életminőségért Alapítvány Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9 Adószám:18571705-2-10. Közhasznúsági jelentés 2011. Egyesület megnevezése: Életminőségért Alapítvány Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9 Adószám:18571705-2-10 Közhasznúsági jelentés 1 Tartalom: 1. Számviteli beszámoló (eredmény kimutatás és mérleg)

Részletesebben