Közvetítés és partnerség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közvetítés és partnerség"

Átírás

1 Közvetítés és partnerség Civilszervezetekkelvalóegyüttműködésazalapvetőjogokbiztosának újtípusúgyakorlatában Csikós Tímea Tóth László bevezetés Azalapvetőjogokbiztosarégi-újintézményamagyaralkotmányoskultúrában:báraz ombudsmani jogvédelem 1995 óta működik hazánkban, a struktúra jelentős átalakuláson ment át az eltelt csaknem két évtizedben. (Az eredeti ombudsmantörvény még 1993-banszületettmeg.)Azállampolgárijogokbiztosaésaveleegyenrangúkénttevékenykedőszakombudsmanok,azadatvédelem,akisebbségijogok,majdlegfiatalabbként ajövőnemzedékalapvetőjogaifelettőrködőbiztosokhelyettazombudsmannak2012. január 1-jétől megújult, immáron egységes intézményi-szervezeti keretek között kell ellátniajogvédőfeladatát.amegújuláselképzelhetetlenazintegrációnélkül,ezazintegrációpedignemcsupánaszervezetiformákegységesítését,hanemakorábbanfelhalmozotttudásokintegrálásátismegköveteli. Különösjelentőséggelbírebbőlaszempontbólakorábbiáltalánosbiztosésszakombudsmanok civil szervezetekkel kialakított kapcsolatrendszerének egységes kapcsolati hálóvá transzformálása, hiszen ennek a szektornak a képviselői az egyik legjelentősebb inspirálóiegybenkritikusaia hivatalos alapjogvédőtevékenységnek. Azemberiszabadságjogok,amindenkitmegilletőalapvetőjogokvédelménekigénye azazokatjogintézményeivelfenntartóésegyidejűlegkorlátozóállamhatalommalegyütt ésegyúttalazzalszemben,ademokratikusjogállamiműködéstermészetesvelejárója.az államrészéről,amelytársadalmiszerződésklasszikus,hobbes-ielméleteszerintmegvédi 5

2 atársadalomtagjaitakáosztólésbiztosítjaabékésemberiegyüttélésfeltételeit,apolitikaiközösségtagjaielvárjákésmegkövetelikalapvetőjogaikgarantálását.atúlburjánzó, átláthatatlanbürokrácia,azindokolatlankorlátozások,azállamitúlhatalommalvalóviszszaélés elkerülése érdekében a hatalmi gépezet működése során megkívánja a civil társadalom figyelmét, kritikáját és kontrollját, hiszen mindezek hiányában a mindenkire köteleződöntésekutólagoslegitimációját,végsősoronpedigdemokratikusjellegétveszítenéel. Atársadalomnakezahatalomkorlátozásáratörekvőbelsőigényemanifesztálódhatottintézményesítettformábanazombudsmanihivatallétrejötteésvilágszintűelterjedése során, a demokratikus jogállam önkorlátozó funkciójának, a civil, állampolgári kritika professzionálistolmácsolásának,a checksandbalances rendszerénektalánlegemberközelibbképviselőjekénta nemklasszikus hatalmiágaksorában. Az ombudsmani alapjogvédő tevékenység jellegét tekintve határtevékenység: az alkotmányos jogvédelem és a civil jogvédelem határmezsgyéjén egyensúlyozva kell meghatározniaazidentitását,ennekazönmeghatározásnakpedignélkülözhetetlenelemea visszacsatolás, amely lehetővé teszi az egyensúly fenntartását. Az állami, közigazgatási szervekműködésétvizsgálóésazalapjogokérvényesítésétzászlajáratűzőtevékenysége soránazombudsmanpartneriésegybenkonkurálószerepettöltbeahivatalos-hivatali struktúraműködésibetegségeitőlnemhátráltatott,mondanivalójukatlényegesenszabadabban,radikálisabbanközvetíteniképesciviljogvédőszervezetekmellett. A visszacsatolás természetesen sokszor kritikus, a civil jogvédők gyakran a hatékonyabbfellépést,azalapvetőjogokmellettielszántabbkiállást,vagyaradikálisabbmegfogalmazást hiányolják, ami természetes, hiszen elkötelezett cselekvésüket kevésbé korlátozzaajogszabályokáltalmeghatározottműködésirendésatársadalmielvárásokkettős béklyója. Anonprofit-civilszféraazállamiésapiaciszféraközöttlétezik,identitásuk,önképük azezekhezvalóviszonyonalapulóönmeghatározásbólnyerilegitimitását.ezígyvanmagyarországonis,aholazállam,hasonulvaavilágbanmásutt,azeurópaiunióbanpedig egyre erőteljesebben tapasztalható folyamatokhoz tevékenységeinek bizonyos részét NGO-knakadjaátállamitámogatásegyidejűbiztosításával,nyilvánvalóanegyfajtafüggőségiviszonytalakítvakiezáltalanonprofitszervezetésahatalomközött. Hogyazállamiésanonprofitszféraközfeladatokellátásasoránmegvalósulóegyüttműködéseimagukbanrejtikazönállóság,aszabadság,aradikálisattitűd acivilkurázsi elvesztésétisreálisveszély,fontostehát,hogy(különösenazemberijogokvédelmeterületén)nesérüljönazőrkutya(watchdog)szerepfelfogás. 1 Őrkutyaszerepettöltenekbeazombudsmaniintézményekis,természetesenárnyaltabb működésre kényszerítve, azonban az alapvető jogok biztosa közvetítő közegként artikulálhatjaacivilekhangját,felerősíthetiazt,visszhangésmediátorislehetazállamiés aciviljogvédelemhatárán. A2012-esévmindaciviltársadalom,mindpedigazombudsmaniintézményszámára meghatározójogalkotási,szabályozásikörnyezetváltozásthozott.azújnonprofittörvény hatályonkívülhelyezteazegyesületekrőlésközhasznúszervezetekrőlrendelkezőszabá- 6 Civil Szemle 2013/1.

3 a magyar ombudsmani modell sajátosságai lyozást,egyúttalanemzeticivilalapprogrammegszüntetésévelannakhelyétanemzeti EgyüttműködésiAlapváltottafel.Azújtörvénybenajogalkotóaközhasznútevékenységetszűkenértelmezvekimondja,hogyacivilszervezetekalapítóokirataibankonkréttörvényi hivatkozással kell megjelölniük az általuk ellátott, támogatásban részesülő közfeladatot. A jogszabály ugyanakkor bejegyzési kötelezettség nélkül is lehetőséget teremt egyszerűbbcivilszervezeteklétrehozására,kiterjesztiacivilszervezetekreacsőd- ésfelszámolási szabályokat, egyértelműen meghatározza az állami támogatások típusait, és egységes,elérhetőelektronikusadatbázislétrehozásárólisrendelkezik. 2 Azombudsmaniintézményújraszervezésérőlszólójogszabály,azalapvetőjogokbiztosárólszóló2011.éviCXI.törvényazombudsmanfeladat- éshatáskörerészekénthatározza meg, hogy az alapvető jogok biztosa tevékenysége során együttműködik azon szervezetekkel,amelyekcéljaazalapvetőjogokvédelménekelőmozdítása. Azegyüttműködéskereteitazegyesvizsgálatoklefolytatásasoránakérdésesszakterületcivilszakértői,nonprofitszervezetekbevonása,megkeresése,konzultációk,műhelybeszélgetések, konferenciák, kiállítások, intézményesített formában pedig az ombudsmanáltaléletrehívottcivilkonzultációstestülettevékenységetöltikitartalommal. Ahatalommegosztásklasszikus,montesquieu-irendszerébenazombudsmaniintézményegyikhatalmiágalásemtagolhatóbe,jellegéből,ellenőrzőfunkciójábóladódóan alapvetőenkívülállónaktekinthető.akívülálló,külsőpozícióelengedhetetlenülszükséges az ombudsmani hatáskör gyakorlásához, hiszen ez garantálja a közigazgatás jogszerű működéseésapolgárbarátattitűdmegléténekelfogulatlanvizsgálatát.azelfogulatlanság biztosítéka, hogy a parlament által megválasztott ombudsman vizsgálatai során semmilyen más szerv által nem utasítható, döntéseit mérlegelési jogkörében befolyásmentesenhozzameg,éppezérthivataliciklusaismeghaladjaáltalábanazaktuálisparlament-kormányhivataliidejét.jellemzőenazombudsmantatörvényolyanerősvizsgálati jogosítványokkalruházzafel,amelyeklehetővéteszikbármelyállamigazgatásiszervmegkeresését,hivatalihelyiségeibevalóbelépését,éskötelezieszervekvezetőitameghatározotttörvényeshatáridőnbelüliválaszadásra. 3 Ajogtörténetielőzményekalapjánazombudsmanitípusújogvédelemkétfőirányát különböztethetjük meg, az egyiket klasszikus modellnek, a másikat pedig emberi jogi modellnek nevezhetjük. A két iskola fő különbsége abban rejlik, hogy míg az eredendően Svédországból származó eredeti vagy klasszikus ombudsmani intézmény feladata elsődlegesenapolgárokközigazgatásijellegűpanaszbeadványaialapjánlefolytatotteljárásokatkövetőenazállamapparátusműködésétérintőajánlásokmegfogalmazása,addig azemberijogitípusúombudsmanazelőbbinélszélesebbkörű,alkotmányjogiésnemzetközijogimegalapozásúalapjogijogvédelmetvalósítmeg.mindkétombudsmaniszerepfelfogásra jellemző, hogy az ajánlások kötelező erővel általában nem rendelkeznek, a megszólítottállamigazgatásiszervazonbankötelezettaválaszadásra;szinténközöselem 7

4 aparlamentelőtttartottévesbeszámolóésanyilvánosságerejérealapozott,meggyőzés révénvalóérdekérvényesítés.aszakirodalombankülönbségkéntjelenikmegmégaza szempontis,hogyazemberijogiombudsmanoktöbbletfeladata,hogyfelhívjákapanaszosok figyelmét a hazai jogérvényesítés útjain túl a nemzetközi jogvédő mechanizmusokra,ésműködésüksoránjelezniükkellaztis,havalamelyállamiszabályozásnemzetközikötelezettségvállalásbaütközik. 4 Jópéldaerreazalapvetőjogokbiztosánakgyakorlatábólakiskorúelkövetőkszabálysértésielzárásárólszólójogszabálymegsemmisítéséreirányulójelentés,majdalkotmánybíróságiindítvány,amelyindokolásábanegyebekmellettazENSZGyermekJogairólszóló Egyezményébeütközőnektaláltaaszabálysértésitörvény18.életévüketbenemtöltött, tehát az Egyezmény értelmében gyermekkorúnak tekintendő fiatalokat ilyetén módon szankcionálórendelkezéseket. 5 Amagyarombudsmaniintézménynemzetközielkötelezettségétmutatja,hogyazAlapvetőJogokBiztosánakHivatalaazENSZNemzetiEmberi JogiIntézményekéntisfunkcionál,bárerreatörvénynemkötelezi. Fentiekisalátámasztják,hogya2012.január1-jétőlfelállóújmagyarombudsmanimodell,azintézményélénakorábbiszakombudsmanokhelyettimmáregyedülállóalapvető jogokbiztosával,jellegét,eljárásait,ajánlásait,alkotmánybíróságiindítványaittekintvesokkalinkábbaszélesebbalapjogibázisonálló,emberijogiombudsmanimodellmegtestesítőjénektekinthető.anemzetiemberijogiintézményeknek,ígyazalapvetőjogokbiztosahivatalánakfeladatatöbbekközöttazis,hogyegyüttműködjenekazemberijogiterületentevékenykedőcivil,nem-kormányzatiszervezetekkel,azazngo-kkal,erősítveezen szervezetekalapjogvédőtevékenységét,megvalósítvaezáltalaztaszerepet,amelyszerint az ombudsmani tevékenység egyik alapvető ismérve, hogy az államapparátus és a civil társadalomközöttiközvetítőközegekénthatározhatómeg.szinténkiemelkedőjelentőséggel bír az ombudsmani intézmény nemzetközi kötelezettségvállalásai és ehhez kapcsolódóan a civil szférával való szorosabb együttműködés szempontjából, hogy miután MagyarországcsatlakozottazENSZKínzásElleniEgyezményeFakultatívJegyzőkönyvéhez, azombudsmantörvényadokumentumáltalelőírtakszerint2015.január1-jéigfelállítandó, úgynevezett nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak ellátására az alapvető jogok biztosának hivatalát jelölte ki. A törvény szerint 6 az alapvető jogok biztosának a nemzetimegelőzőmechanizmusfeladatainakteljesítésérelegalábbtizenegymunkatársát felkellhatalmaznia.afelhatalmazottmunkatársakaszabadságuktólmegfosztottszemélyekkelvalóbánásmódotérintőszakterületenkiemelkedőelméletitudássalvagylegalább ötévesszakmaigyakorlattalrendelkező,felsőfokúvégzettségűszakértőklehetnek. Ezzel a rendelkezéssel kapcsolatban a Magyar Helsinki Bizottság fenntartásait fogalmaztameg,jelezve,azt,hogybizonyosszakértelmeknembiztos,hogylefedhetőkleszneka11főskerettel(beteg-,idősgondozás,szociálismunka,drogügystb.).ahelsinkibizottságjeleztetovábbá,hogycélszerűlenneolyanszereplőkbevonásaanemzetimegelőzőmechanizmusba,akikafogvatartásszempontjábólkülönösensérülékenycsoportbatartoznak,illetveszemélyestapasztalattalrendelkeznekafakultatívjegyzőkönyváltal érintett területeken, így például kínzás túlélőit vagy fogyatékossággal élő, korábban in- tézménybeutaltszemélyeket.aközigazgatásiésigazságügyiminisztériumjogszabály-ér- 8 Civil Szemle 2013/1.

5 telmezése szerint a kérdéses rendelkezés csak minimumszabály, nem jelenti azt, hogy másszakembereknevehetnénekrésztamunkában esetivagyállandójelleggel.ezen értelmezésszerintaz alapvetőjogokbiztosánakmunkatársa általánosmegfogalmazás, nemutalkonkrétanköztisztviselőijogviszonyfennállására,ombudsmanmunkatársaként akárcivilszervezetekiseljárhatnak. 7 Feltéve,hogy2015-igmindenkörülményrendelkezésreállmajdanemzetimegelőző mechanizmusombudsmaniintézménykereteinbelülielindulásához,amégmeglévőtisztázatlan technikai kérdések az ombudsman nevében eljáró civilek jogosultságai, költségelszámolásastb. rendezésétisbeleértve,azalapvetőjogokbiztosahivatalaésacivil szervezetekegyüttműködéseújszintreléphet. civil kapcsolatok számokban AzAlapvetőJogokBiztosánakHivataláhoza2012.évbenbeérkezetttöbbmint6700 panaszbeadványközül90-etnyújtottbecivilszervezet.25beadványkerültelutasításra, tehát60-70közétehetőazonügyekszáma,amelyekbencivilkezdeményezésalapjánindultombudsmanivizsgálat. Összesbeadványbólacivilbeadványokszáma Összes beadvány Civil beadványok A civilek által kezdeményezett ügyek csoportját ügytípusok szempontjából tekintve kirívóanmagas(18)azalkotmányosságijogszabálykritikákszáma,emellettmunkaügyi,és oktatásitémájúbeadványokérkezteknagyobbszámbancivilszervezetektől(9és6).jellemzőmégazadatvédelemmel,egészségügyiellátással,pénzintézetekműködésévelhulladékgazdálkodással, nemzetiségek közösségi jogaival, illetve önkormányzati ügyekkel összefüggésben civil szervezettől érkező beadvány, de előfordultak zaj- és rezgésvéde- 9

6 Civilszervezetekbeadványaiügytípusonként Adatvédelmi ügy = Alkotmányossági jogszabálykritika = Állásfoglalás-, vélemény-, tájékoztatáskérés = Általános környezetvédelem = Árvíz-, belvíz-, katasztrófavédelem = Bíróság elleni ügy = Bírósági beavatkozás iránti kérelem = Büntetés-végrehajtási ügy =1 9 - Büntetô- és büntetôeljárási ügyek = Egészségügyi ellátás =5 11 -Esélyegyenlôség, fogyatékkal élôk ügyei = Földhivatali ügy = Gondnoksági ügy = Hajléktalanügy = Hulladékgazdálkodási ügy = Idegenrendészeti ügy, külföldi és menekültügy = Igazgatási ügy = Jogszabálykritika = Közszolgáltatással kapcsolatos ügyek = Külföldiek, menekültek, állampolgársági ügyek = Mezôgazdasági ügy = Munkaügy, közmunka, szakszervezeti ügyek = Mûemlékvédelem, emlékmû = Nemzetiségek közösségi jogai = Nemzetiséghez való tartozás miatti diszkrimináció = Oktatási, mûvelôdési ügy = Önkormányzati ügyek = Pénzintézeti ügy = Szociális ügyek = Ügyvédi ügy = Vallásszabadsággal kapcsolatos ügy = Vízügy, vízgazdálkodással kapcsolatos ügy = Zaj- és rezgésvédelem =1 lemmel, vízgazdálkodással, vallásszabadsággal, hajléktalansággal, külföldiekkel-menekültekkel,vagyközszolgáltatásokkalkapcsolatoscivilkezdeményezésekis. A2012.évsoránazombudsmanihivatalbanmegrendezettszakmaiprogramok,rendezvények (szinte) mindegyikének volt, van kapcsolódási pontja a civil szférához: vagy eleveatárgya,témájaokán,vagyameghívottak,résztvevőkköréttekintve,devalamilyen szintű civil kötődés minden programnál megfigyelhető. Kifejezetten civil jellegű rendezvényvoltafogyatékosügyiszakmaikerekasztal-beszélgetésmárciusvégén,atelepülésrendezésieszközökkörnyezetivizsgájátérintőszakmaimegbeszélések(április május),a CivitasEgyesületvetélkedőjevagya szén-dioxid-nyomozók versenyeredményhirdetése;deidetartozikamárciusinövénybemutatóés-vásár,azáprilisikörnyezetbaráttermékbemutató,ésa ZöldIroda májusirendezvényeis.azalapvetőjogokbiztosánakhivatala adottotthontakörnyezet- éstermészetvédelmicivilegyesületektalálkozóinak,ésmunkájuk során az ombudsman munkatársai is számos szakmai egyeztetést folytattak az épület falain belül a civil szektor jeles képviselőivel. Erőteljes civil részvétel kísérte a kisebbségioktatásról,abevándorlókoktatásáróltartottjanuáriangolnyelvűelőadástólkülönbözőszakmaimegbeszélésekenátabolgártavaszünnepigsorolhatónemzetiségitémájúprogramokatis. 10 Civil Szemle 2013/1.

7 Valamennyialapjogiprojektekhezfűződőrendezvényünket(nyitókonferenciák,szakmaikonzultációk)rendszeresenlátogatjákazadotttudományterület,szakmaszervezeteinek, egyesületeinek képviselői vendégként, de gyakran előadóként is szereplői az ombudsman szakmai rendezvényeinek. Ily módon az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának rendszeresvendégeitöbbekközöttazunicefmagyarbizottsága,atársaságaszabadságjogokért (TASZ), a Helsinki Bizottság, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI), az Eötvös Károly Intézet(EKINT) munkatársai; a CEU kutatói, oktatói, hallgatói; a szociális és egészségügyi szektor civil érdekképviselői (Hajléktalanokért Közalapítvány, MenhelyAlapítvány,MagyarMáltaiSzeretetszolgálat,MagyarFaluegészségügyiTudományosTársaság,MagyarKórházszövetség,MagyarPszichiátriaiTársaság).Intenzívszakmai kapcsolatot ápol az ombudsman a fogyatékossággal élők legjelentősebb érdekvédelmi szervezeteivel,ateljességeigényenélkülcsakalegnagyobbszervezeteketemlítve:mozgáskorlátozottakegyesületeinekországosszövetsége(meosz),siketekésnagyothallók OrszágosSzövetsége(SINOSZ),AutistákOrszágosSzövetsége(AOSZ),MagyarVakokés Gyengénlátók Országos Szövetsége(MVGYOSZ), Értelmi Fogyatékossággal Élők Szövetsége (ÉFOÉSZ). Hasonló mondható el a környezetvédelmi terület számos egyesületével (Humusz, Védegylet, Életfa Egyesület, Magyar Madártani Egyesület, Levegő Munkacsoport,WWF,Greenpeace),denemzetiségekjogaiértharcolócivilszerveződésekkelfennállókapcsolatokrais(Equinet,EsélytaHátrányosHelyzetűGyermekeknekAlapítvány,EuropeanRomaRightsCentre). Tekintettel arra, hogy az actio popularis intézményének megszűnésével már nem nyújthatbebármelyállampolgárindítványtazalkotmánybírósághoz,kiemeltjelentősége lettazombudsmanerrevonatkozójogkörének.ennekfelismeréséttükrözikaszámokis: a2012.évbenazalapvetőjogokbiztosához638ab-indítványkezdeményezéséreirányuló beadvány érkezett, amelyek alapján (az összevont beadványokra és a hivatalból benyújtottindítványokraistekintettel)többmint20indítványtnyújtottbeazalkotmánybírósághoz.tizenkilencesetbenérkezettakezdeményezéscivilszervezettől,ezekközülis kiemelkedő jelentőségű a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája részéről benyújtott,afelsőoktatásitörvénnyel,ésamozgáskorlátozottakegyesületeinekországos Szövetségétőlszármazó,amozgáskorlátozott-ellátórendszerrelkapcsolatosbeadványok. Fentibeadványokkiemeltszerepétjelzi,hogyazezekalapjánmegfogalmazottésbenyújtottombudsmaniindítványokeredményeképpenazAlkotmánybíróságmegsemmisítette a kifogásolt jogszabályhelyeket. Az ombudsman alkotmánybírósági indítványt nyújtottbetovábbáahálózatatanszabadságért,aszerencsejátékszövetségésatasz beadványaira alapozva, jelenleg is folyamatban van egy újabb TASZ-beadvány, illetve a Magyar Újságírók Országos Szövetsége és a Lépéselőny Közhasznú Egyesület AB-indítványkezdeményezéséreirányulóbeadványainakfeldolgozása.AmáremlítettszervezetekmellettalkotmánybíróságiindítványtkezdeményezőbeadványérkezettaCsaládképviselőkEgyesületétől,aMagyarOrvosiKamarától,aMezőgazdaságiSzövetségtől,azÉlőlánc és a Nebáncsvirág egyesületektől, az Ebtenyésztők Országos Egyesületétől és a MacskásokEgyesületétőlis. 11

8 ABindítványkezdeményezések Összes AB indítványkezdeményezés Civil kezdeményezések sokoldalúság Apanaszbeadványokügyintézéséből,illetveazezekalapjánindítottvizsgálatoklefolytatásábólálló hagyományos ombudsmanitevékenységetszínesítik,egy-egyproblémakörrefókuszáljákahatározotttematikáraépülő,különbözőalapjogiprojektek.aprojektekkeretébenvégzettátfogóvizsgálatokeredményeselvégzéséhez,akellőenmegalapozott ombudsmani álláspont kialakításához elengedhetetlen az egyes területek gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkező szakértőivel történő konzultáció, együttműködés, az érintettekérdekképviseleteivelvalóegyeztetés.ennekszellemében különösenagyermekjogiprojektben,ezenkívüla Munkaméltósága ésa Válságvesztesei címűalapjogiprojektek programjaiban az ombudsmani vizsgálatok kifejezetten hangsúlyos eleme az adottszakterület,témacivilképviselőivelvalókapcsolatfelvétel,konzultáció,kapcsolattartás. Jól érzékelhető, hogy az olyan profilú egyesületekkel, civil szervezetekkel kiemelkedőenhatékonyakapcsolat,amelytémákban,területekenegyébkéntiserőteljesaciviljelenlét,aholacivilérdekképviseletnekeredendőenisjelentősebbszerepe,többlehetősége van(pl.gyermekijogok,közfoglalkoztatás,fogyatékossággalélőszemélyek,hajléktalan-ellátás, oktatási és nemzetiségi ügyek, környezetvédelem vagy a gazdasági válságkezelés, pénz- éshitel-intézetekkárosultjainaktémaköre). Fentiekentúlmegállapítható,hogya2012.évjanuár1-jétőlegységesenműködőintézményrendszerbenakorábbikülönbiztosok(azújrendszerbenbiztoshelyettesek)civilkapcsolataiintegrálódvaerősítikazújintézményistruktúraműködésénekhatékonyságát.Jó példaerre,hogyakorábbijövőnemzedékekországgyűlésibiztosának2011.évitevékenységétösszefoglalóbeszámolójábanrészletesenismertetettcivilkapcsolatokjelentősrésze a2012-esévbenistovábbélt,folytatólagosszakmaiegyüttműködésrőllehetbeszámolni. 12 Civil Szemle 2013/1.

9 A2012.éveseményeitsorravéve,kikellemelniajúnius1-jéntartott Ahulladékgazdálkodás irányai a válságban című szakmai szemináriumot, melyen előadóként, felkért hozzászólóként,vendégkéntpéldáulahulladékmunkaszövetségésszámos,ahulladékgazdálkodás területén tevékenykedő civil szervezet, egyesület képviselője megjelent. A viszonosságelvétjólillusztrálja,hogyazalapvetőjogokbiztosánakhivatalaelőadással is képviseltette magát a Köztisztasági Egyesülés Nemzetközi Köztisztasági Szakmai FórumésKiállítás címűrendezvényén.arendezvényrészvételeksorábanrögzítendőmég amagyartermészetvédőkszövetségénekszervezésébenakörnyezet- éstermészetvédő Szervezetek kiskunhalasi Országos Találkozóján (OT) tartott előadás, továbbá hogy az ombudsman nyitotta meg a Közép-Európa Klub Verespatak múltja, jelene, jövője képekben cíművándorkiállításánakbemutatójátaképviselőiirodaházban.akörnyezetvédelmiterületenállandószemélyesésszakmaikapcsolatipartnerekközésorolhatóazországoskörnyezetvédelmitanács,illetveanemzetifenntarthatófejlődéstanácsciviloldalához tartozó szervezetek: a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, MTVSZ,EMLAKörnyezetiManagementésJogEgyesület,ÖkológiaIntézetaFenntartható Fejlődésért,LevegőMunkacsoport,WWFMagyarország,CsemeteTermészet- éskörnyezetvédelmi Egyesület, GATE Zöld Klub Egyesület, Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület,E-misszióEgyesület. Azombudsmanmunkatársairésztvesznektovábbá,azún.Aarhusikerekasztalmunkájában (aminek célja, hogy rendszeres és szabályozott vitafórumként hozzájáruljon az atomenergiaalkalmazásávalkapcsolatostársadalmirészvételésinformációhozvalóhozzáférés minél hatékonyabb, átláthatóbb érvényesüléséhez), együttműködnek az EMLA KörnyezetiManagementésJogEgyesülettel,azEnergiaklubSzakpolitikaiIntézetésMódszertani Központtal, valamint az almásfüzitői vörösiszap-tároló rekultivációja ügyében szakmaiegyeztetéstfolytatnakagreenpeacemagyarországegyesülettel.akörnyezetvédelemmelfoglalkozócivilekkelápoltszakmaikapcsolatokkörébenmegemlítendő,hogy a Környezetvédő Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsa az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalábantartottaüléseit,amelyekreazombudsmanmunkatársaiismeghívástkaptak. A folyamatos, hosszú távú együttműködések sorából kiemelkedik a fenntarthatóságra törekvő helyi közösségek támogatása keretében a Magyar Élőfalu Hálózat hírlevelének megjelentetéséhez nyújtott ombudsmani támogatás. A Hálózat a magyarországi fenntarthatóközösségekfontosösszetartóereje,tevékenységükajövőnemzedékekérdekében támogatásra méltó; tagjai pedig az Alapvető jjogok Biztosa Hivatalának munkáját, rendezvényeitisfolyamatosansegítik. ANemzetiésEtnikaiKisebbségiJogokOrszággyűlésiBiztosánaktevékenységesorán kialakítottegyeztetésigyakorlatotazegységesombudsman-intézménykereteiközöttis folytatva,azalapvetőjogokbiztosánakmunkatársai2012.évi. félévébenisintenzívkapcsolatot ápoltak a szakterület civil érdekvédő, jogvédő szervezeteinek képviselőivel. EnnekszellemébenabiztosmunkatársairésztvettekazEQUINETantidiszkriminációshálózatésazEurópaiUnióAlapjogiÜgynöksége(FRA)tréningjeinéskonferenciáin;szegregációsperektémakörében,ésromaoktatásügyikérdésekbenszakmaikonzultációtfolytattak az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány szakértőivel. Informális 13

10 úton,deakölcsönösségjegyébentájékoztatjákegymásttevékenységükeredményeiről, hasznosszakmaiinformációkrólazombudsmanésazeuropeanromarightscentre,a TomLantosAlapítványésaKurtLewinAlapítványis. A Válságvesztesei címetviselőalapjogiprojektegyikalapelemeazetnikai-,szociális előítéletességtémakörével,adiszkriminatívmagatartásformákerősödésévelkapcsolatos vizsgálatok köre, amelyek keretében kiemelt figyelmet fordít a biztos többek között a gyűlölet-bűncselekmények helyzetére, megítélésére is. Az e témakörben június 13-án megrendezett szakmai kerekasztal-beszélgetésen is(ahogy a projekttevékenység valamennyikonzultatívfázisában)jelentősszerepjutottazérintettcivilszervezetekképviselőinek: előadást tartott mások mellett a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke, az Athena Intézet igazgatója, felkért hozzászólóként szerepelt például a Háttér Társaság a MelegekértmunkatársaésaMazsihiszelnökeis. Azombudsmanszakmaiprogramjainakcivillátogatottságamellettmegkellemlíteni acivilszféraképviselőitőlérkezőjelentősszámúmeghívást,felkérést,melybenazalapvetőjogokbiztosánakésmunkatársainakarendezvényeikenvalórészvételét,közreműködésétkezdeményezik.azombudsmanrendszeresmeghívástkapazegyesnemzetiségi önkormányzatok, civil egyesületek (pl. Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület) klubestjein, a Védegylet Egyesület és a Magyar Természetvédők Szövetsége rendezvényein,valamintfogyatékosságügyi(meosz,sinosz)éshajléktalanellátásbantevékenykedő (Oltalom Egyesület, Hajléktalanokért Közalapítvány) civil szerveződések programjain valórészvételre. Az alapvető jogok biztosának év civil vonatkozású rendezvény-részvételeinek, programjainakhosszúsorábólalegjelentősebbeketkiemelveszólnunkkellamagyarfalu-egészségügyi Tudományos Társaság Paradigmaváltás a hajléktalanellátásban című kétnapos szakmai konferenciájáról, melynek fővédnöke az alapjogi biztos volt, előadókéntpedigtöbbmunkatársaisfelszólalt.ugyancsakvédnökiéselőadóiszerepbenvett résztazombudsmanasiketekésnagyothallókországosszövetsége(sinosz) Siketek világnapja alkalmából rendezett nagyszabású programján, melyen munkatársai saját standdal,egésznaposjelenléttelálltakazalapjogokvilágairántérdeklődőgyermekekés családjaikrendelkezésére.ekörbenemlítendőtovábbáakékvonalgyermekkrízisalapítvánnyal folytatott hosszabb távú együttműködés keretében megvalósított háromrészes konferenciasorozatis. Eltűntgyermekek szakmainap címmeltartottakkétkonferenciátvidéken(kecskemét,miskolc),egyetpedigafővárosban;mindháromrendezvényen előadókéntszerepeltekazombudsmanmunkatársaiis. Kiemeltjelentőségű,hosszútávúcivilegyüttműködéskéntkihagyhatatlanafelsorolásból a Magyar Fogyatékosügyi Civil Caucus összejövetelein, tevékenységében való aktív ombudsmani jelenlét, ahogy az Uniós Civil Platform munkásságának megalakulása óta stratégiaipartnerkéntvalófigyelemmelkíséréseis.akölcsönösegyüttműködés,tapasztalat- és információcsere számos hasznos elemmel egészíti ki mind az ombudsman, mindazegyüttműködőcivilpartnerektevékenységét,nagybanhozzájárulvaezzelmunkájukeredményességéhez. AzombudsmanGyermekjogiProjektjekeretébena2012-esévbenisfolytatódottaz 14 Civil Szemle 2013/1.

11 együttműködésanemzetközigyermekmentőszolgálattalkiemelkedőfontossággalbír agyermekjogokérvényesítéseszempontjából,hogyazalapvetőjogokbiztosa,acsalád GyermekIfjúságKözhasznúEgyesületpartnereként,közreműködöttazENSZGyermekjogi Bizottságához benyújtandó alternatív (civil) jelentés elkészítésében június 9 10-én az ombudsman munkatársai a korábbi évekhez hasonlóan idén is ezúttal az UNICEF Magyar Bizottságával közös sátorban részt vettek a Telekom Gyerekszigeten jogtudatosítójátékokkal,színezőkkel,nemzetiségikirakóssaléskörnyezetvédelmitársasjátékkal.2012-benazalapvetőjogokbiztosagyermekjogiszakombudsmaniminőségében előadásokkal képviseltette magát a gyermekek egészséghez és oktatáshoz való joga, a magzatiéletvédelme,gyermekbarátigazságszolgáltatás,gyermekvédelemtémakörében afodorjózsefiskolaegészségügyitársaság,amagyarasszonyokérdekszövetsége,amagyar Kriminológiai Társaság és a Magyar Rendészettudományi Társaság konferenciáin. A gyermekprostitúcióvalfoglalkozóombudsmanijelentéshezkapcsolódóanabiztosképviseltettemagátahumanafilmklub2012.novemberi Áldozatvagyelkövető? címmel megrendezett kerekasztal-beszélgetésén. A Eurochild nevű európai gyermekvédelmi, gyermekjogiernyőszervezet,ngo-hálózat amelynekazombudsman2009ótatagja Éves Konferenciáján Szófiában 2012 októberében a biztos munkatársa előadott a gyermekotthonokkalkapcsolatosombudsmanivizsgálatokról,illetveazinternationaljuvenile JusticeObservatory2012decemberében,Londonbanrendezettkonferenciájángyermekbarátigazságszolgáltatástémakörében,ésintenzívmunkakapcsolatalakultkiaNemzetköziGyermekjogiHálózattal(Children srightsinternationalnetwork)is december10-én,azemberijogoknapjánazalapvetőjogokbiztosaésmeghívott díszvendégei a hivatal korábban panaszirodaként funkcionáló helyiségét Janus Korczak,agyermekijogoklengyelszármazású,úttörőgondolkodásúaktivistája,egyúttal azáltalapártoltárvaházgyermeklakóivalegyüttazsidóüldözésmártírjanevétviselőrendezvényteremmé avatták egy nagyszabású, nemzetközi ünnepség keretében. Ez a jeles eseménykevésbéacivilvonatkozásamiattvoltfontos,ámmégismegemlítendőetekintetbenis,hiszenkétségtelen,hogyazalapvetőjogokbiztosánakhivatalaésalengyelintézet,valamintalengyel MagyarTársasággördülékenyegyüttműködésenélkülamegemlékezésnemjöhetettvolnalétre. civil Konzultációs testület, díjak, elismerések Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 2010-ben az alkotmányos alapjogok érvényesítése érdekében nagy tapasztalattal és/vagy magas szintű elméleti tudással rendelkező,közéletiszerepetisbetöltőszakemberektapasztalatánakhasznosításaérdekébenállandótanácsadótestületethívottéletrecivilkonzultációstestület(ckt)elnevezéssel.acktnemjogiszemély,taglétszámanemkorlátozott,atestületitagságazalapvető jogokbiztosarészérőlazegyestagjelöltekfelészakmai-közéletimunkásságukelismerésekénttettfelkéréselfogadásávalkeletkezik.ackttevékenységeelsősorbanolyanközös munkát feltételez, melynek során a társadalomtudományok jeles elméleti és/vagy 15

12 gyakorlatiképviselőibőlállószakmaitestülettagjaivéleményezikazalapvetőjogokbiztosának jelentéseit, az éves projektjeiről készített tájékoztató kiadványait, valamint egyéb publikációit,ésapublikációstevékenységét;megvitatjákévesvizsgálati,rendezvény-,és projektterveit; illetve lehetőségeik szerint részt vesznek az ombudsman által szervezett rendezvényeken, konferenciákon, műhelybeszélgetéseken, kiállításokon és ünnepségeken.acktnemnyilvános,csakatagokszámárameghirdetettüléseitazalapvetőjogok biztosa szükség szerint, de legalább évente két alkalommal hívja össze. A Testület legutóbbi, október 3-án tartott ülésén mutatkozott be az alapvető jogok biztosának civilkapcsolatikoordinátora,valamintacktkétújtagja,atanácskozássoránpedigazalkotmánybíróságiindítványoktranszparenciájával,szerkesztésükmunkamódszerével,illetve az ombudsmani jogszabály-véleményezéssel kapcsolatos szakmai kérdések kerültek megvitatásra.szóesetttovábbáazátalakulthivatalistruktúrábankialakítottpanaszkezelési gyakorlatról, az éves beszámolók közzétételében való esetleges civil közreműködés szükségességéről,defelvetődöttazegységesformanyomtatványkitöltéséveltörténőpanaszbenyújtásigyakorlatkialakításánaklehetőségeis. A kiemelkedően eredményes együttműködéseket kezdeményező, aktívan közreműködőszereplőkméltatásának,aközösmunkanyilvánosésünnepélyeselismerésének,támogatásánakelegáns,ésacivilkapcsolatokjelentőségétlegméltóbbmódonhangsúlyozóeszközakitüntetőjutalmazás,adíjazás.ennekfényébenkiemelendő,hogyaiustitia RegnorumFundamentumdíj2012.évidíjazottjaiacivilszektorjelesképviselőiközülkerültekki.Adíjátadóünnepségre2012.június15-én,aMagyarENSZTársasággalközösen szervezettemberjogiplakátkiállításmegnyitójávalegyüttkerültsorahivatalföldszintikiállítótermében.azalapvetőjogokbiztosaajövőnemzedékekérdekeinekvédelmétellátó helyettesének javaslatára a környezetvédelem területén kiemelkedő emberi helytállása, példaértékűéseredményesszakmaitevékenysége,egészmunkásságaéséletpályájaelismerésekéntiustitiaregnorumfundamentum-díjatadományozottdr. KalasGyörgynek,a győri Reflex Egyesület jogtanácsosának. A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmétellátóbiztoshelyettesjavaslatáraelhivatottsága,szakmaihozzáértése,embersége,agyermekijogokérvényesítéseésazesélyegyenlőségmegteremtéseérdekébenkifejtett példaértékű munkássága elismeréseként. Iustitia Regnorum Fundamentum díjat vehetett át Berki Judit, esélyegyenlőségi szakember. A saját nevében odaítélendő díjat pedigarendkívülmagasszakmaiszínvonalonvégzett,fáradhatatlanmunkája,valaminta munkajog területén kifejtett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dr. Lehoczkynédr. KollonayCsillának,azELTEMunka- ésszociálisjogitanszéktanszékvezetőjénekadtaátazombudsman. összegzés, jövőkép A számok, a statisztikai adatok, az eredmények igazolják azt a stratégiát, amelynek vállaltcéljaajogvédőtevékenységerősítése,aciviltársadalmiszervezetekkelvalószoros szellemiésszakmaiegyüttműködés,azegyüttgondolkodásésazerőforrásokegyesítése 16 Civil Szemle 2013/1.

13 révénkibontakozópartnerségiviszonykialakítása.azállampolgárikezdeményezések,a civil társadalom egyre erőteljesebb aktivitása elengedhetetlenül szükséges a társadalmi igazságosságon,azalapvetőjogoktiszteleténalapulóképviseletidemokráciaműködése, ésazalapvetőjogokérvényesítésétbiztosítódemokratikusintézményrendszerkiegyensúlyozottműködtetéseérdekében.atársadalomjövőjétmeghatározóközpolitikaidöntésekben való civil részvétel a demokratizálódás kibővítésének, az állampolgár-közeli közigazgatásfelettkontrolltgyakorlóállampolgárikritikapedigazállamapparátushatékonyabbátételénekeszközelehet.acivilkezdeményezésekérzékelhetővéteszikazadminisztratív döntések hiányosságait, a jogállamiság normái alapján nagyobb körültekintésrekényszerítikapolitikaiésadminisztratívszerveket,acivilszakértelempedigellensúlyozza a hivatalos technokratikus tendenciákat. 8 A civil jogvédelem színes, hangos, és egyreerősebbamaimagyarországon,érdekérvényesítőképességeéstársadalomformálóhatásaazonbanmégelmaradazelvárhatóoptimálisállapottól habeszélhetünkegyáltalán ilyesmiről egy lényegét tekintve folyamatosan mozgásban lévő, örvénylő közeg esetében. JürgenHabermasapolgáriengedetlenségetademokratikustársadalompróbakövéneknevezteésigazoltnaktartottaazonesetekben,amikoratiltakozásezenformájavalamelysúlyosigazságtalanságjólkörülírteseteellenirányul,areménytelilegálishatásgyakorláslehetőségeikimerültek,mindezenfeltételekfennállásamellettpedigazengedetlenségaktivitásanemveszélyeztethetiazalkotmányoshatalomgyakorlást. 9 Ezekagondolatokazonnalfelkellhogyébresszékazanalógiátazombudsmanijogvédelemértvaló fordulás lehetősége, és az indokolt polgári engedetlenség esetei között, hiszen az ombudsmanazokbanazesetekbenfogadbeegyállampolgáribeadványt,haasérelmezett eljárásalapvetőjogotsért( igazságtalan ),apanaszosvalamennyijogorvoslatilehetőségétkimerítette,egyúttalalegalitásmegszabottkereteiadhatnaklehetőségetazalapjogi sérelem orvoslására vagy a hasonlóan sérelmes helyzetek jövőbeni elkerülésére. A civil jogvédőt,az engedetlenkedő polgárt,atársadalmiigazságosságértésazalapvetőjogokérvényesítéséértsíkraszállóaktivistát,illetveazalkotmányosjogokérvényesítéséért professzionális intézményi infrastruktúrával és törvény által biztosított hatáskörrel felruházottombudsmanterőskapocsláncoljaegymáshoz.ezakötelékazonaközösalapon nyugszik, amely akár az amatőr jogvédő esetében meggyőződés, a profinak pedig jogszabályi kötelezettsége, amely beavatkozást ír elő számukra a szerintük az alkotmánytésazemberijogokatsértőhelyzet,állapot,folyamatellenében,aszerintük jogos helyzetkialakításaérdekében. 10 Ajogállamiságintézményeitatársadalomtartjafenn,megőrzésükapolgárokközösségénekazőérdekeikethitelesenképviselniképescivilszervezeteknekisfelelőssége,az alapvető jogok biztosa pedig, bár a bürokratikus szabályok által meghatározott keretek között,deminélszélesebbegyüttműködésrealapozvatudjajogvédőtevékenységétkiteljesíteni.azombudsmanialapjogvédelmitevékenységsoránacivilrészvételkiszélesítése nemlezárt,hanemfolyamatosanerősítenikívántfeladat,amelynekajövőbenmindaz újonnanlétrehívottcivilkapcsolatikoordinátorifeladatkör,mindpedigacivilkonzultációs Testületműködésehangsúlyoselemelesz. 17

14 irodalom JürgenHabermas:Polgáriengedetlenség ademokratikustársadalompróbaköve.in:felkaigábor(szerk.):újtársadalmimozgalmakéspolitikaitiltakozás. Budapest:RejtjelKiadó,2003. HaászVeronika:Hogyanleszreaktívombudsmanbólproaktívemberijogibiztos. In:KözjogiSzemle, szám. KádárAndrásKristóf:MagyarországcsatlakozásaazENSZKínzásElleniEgyezményeFakultatívJegyzőkönyvéhez civilszemmel.online:http://helsinki.hu/wpcontent/uploads/kadar_csatlakozas_civil_szemmel.pdf MóraVeronika:CivilSzervezetekFenntarthatóságiMutatója2011-ben Magyarország,USAID2012.június,15.szám. Sontheimer,Kurt:Polgárikezdeményezések kísérletafogalommeghatározására. In:FelkaiGábor(szerk.):Újtársadalmimozgalmakéspolitikaitiltakozás. Budapest:RejtjelKiadó,2003. SzabóMáté:Azállampolgárijogokvédelmeaglobalizáltciviltársadalomban.In:Kiőrziazőrzőket? Budapest:Kairosz Kiadó2010. SzabóMáté:Polgáriengedetlenségéscivilkultúra,Azombudsmaniintézményésazemberijogokkelet-európaiforradalmánakszellemisége.In:CivilSzemle, VI.évfolyam3.szám. Sziklay Júlia: Hatalommegosztás és ombudsmani intézmények az európai jogállami kultúrában. In: Hajas Barnabás Szabó Máté (szerk.): Az ombudsmani intézmények újraszabályozása a 21. században Magyarországon és Európában. OrszággyűlésHivatala&AJBH,Budapest,2012. BeszámolóazÁllampolgáriJogokOrszággyűlésibiztosának2011.évitevékenységről,AJBH,Budapest,2012. BeszámolóaJövőnemzedékekországgyűlésibiztosának2011.évitevékenységéről,AJBH,Budapest,2012. AzAlapvetőJogokBiztosaHivatalábanműködőiratkezelő-ésiktató-rendszeradatbázisa(AdActa). AzAlapvetőJogokBiztosamunkatársainakbeszámolói,feljegyzései. jegyzetek 1SzabóMáté:Azállampolgárijogokvédelmeaglobalizáltciviltársadalomban.In:SzabóMáté(szerk.):Kiőrziaz őrzőket? Azombudsmanijogvédelem.Budapest:KairoszKiadó, MóraVeronika:CivilSzervezetekFenntarthatóságiMutatója2011-ben Magyarország.USAID2012.június. 3SziklayJúlia:Hatalommegosztásésombudsmaniintézményekazeurópaijogállamikultúrában.In:HajasBarnabás Szabó Máté (szerk.): Az ombudsmani intézmények újraszabályozása a 21. században Magyarországon és Európában. OrszággyűlésHivatala AJBH,Budapest, HaászVeronika:Hogyanleszreaktívombudsmanbólproaktívemberijogibiztos.In:KözjogiSzemle szám. 5http://www.ajbh.hu/allam/jelentes/ Ai.rtf 6Azalapvetőjogokbiztosárólszóló2011.éviCXI.törvény39/D. (3)bekezdés. 7KádárAndrásKristóf:MagyarországcsatlakozásaazENSZKínzásElleniEgyezményeFakultatívJegyzőkönyvéhez civilszemmel.online:http://helsinki.hu/wpcontent/uploads/kadar_csatlakozas_civil_szemmel.pdf 8KurtSontheimer:Polgárikezdeményezések kísérletafogalommeghatározására.in:felkaigábor(szerk.):új társadalmimozgalmakéspolitikaitiltakozás. Budapest:RejtjelKiadó, JürgenHabermas:Polgáriengedetlenség ademokratikustársadalompróbaköve.in:felkaigábor(szerk.):új társadalmimozgalmakéspolitikaitiltakozás. Budapest:RejtjelKiadó, SzabóMáté:Polgáriengedetlenségéscivilkultúra.Azombudsmaniintézményésazemberijogokkelet-európai forradalmánakszellemisége.in:civilszemle, VI.évfolyam,3.szám. 18 Civil Szemle 2013/1.

15 KözösségEK és civil társadalom a civil szervezetek és az emberkereskedelem Száraz Krisztina bevezető Az emberkereskedelem a modern kor rabszolgasága, olyan bűncselekmény, ami az egyéniszabadságésméltóságsúlyosmegsértése,ésmelynekkövetkezményeitazegyes országokegyedülnemtudjákhatékonyankezelni. 1 ANemzetköziMunkaügyiSzervezet (ILO)legutóbbi,2012.júniusibecsléseiszerintakényszermunkaáldozatainakszáma ideértveakényszerenalapulószexuáliskizsákmányolástis világszinten20,9millió,míga gyermekkereskedelemáldozatainakszámaabecslésekszerint5,5millió. 2 Nemelhanyagolhatóabűncselekménybőlszármazóhaszonsem,amiazILObecsléseiszerintelériaz évi32milliárddollárt. 3 Tehátolyanhatalmashaszonnaljáró üzletről beszélünk,amelynekéventeemberekmillióiesnekáldozatul. Mivelazemberkereskedelemnagyonsokrétű,nagyonrugalmasanalkalmazkodikaz újkihívásokhozésfeltételekhez,ezértaválasznakissokrétűnek,ésösszehangoltnakkell lennie,minéltöbbszereplőtbevonvaamegoldásba.ahogyannemoldhatjamegazemberkereskedelem problémáját önállóan egy ország sem, így nem elég az sem, ha az adottországonbelülcsakakormányzatteszlépéseket.komplexrendszertkelllétrehozni,amibenúgyazállami,mintamagánszféra,ésacivilszervezetekiskiveszikamaguk részét.sokanlebecsülikacivilszervezetekszerepét,pedignagyonsokattehetnekazért, 19

the experiences of a training program elaborated in european cooperation

the experiences of a training program elaborated in european cooperation c ivil szemle WWW.civilszemle.hu x. évfolyam 1. szám nnelméletileg Közvetítés és partnerség (CsikósTímea TóthLászló) nnközösségek és civil társadalom a civil szervezetek és az emberkereskedelem (SzárazKrisztina)

Részletesebben

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30.

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. (1) Az alapvető jogok biztosához

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE

ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE ISMERTETŐ az alapvető jogok biztosának intézményéről és tevékenységéről ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE 2015 www.ajbh.hu I. Az alapvető jogok biztosának intézménye Magyarország

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az alapvető jogok biztosához fordulás lehetőségéről és feltételeiről ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE

TÁJÉKOZTATÓ. az alapvető jogok biztosához fordulás lehetőségéről és feltételeiről ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE TÁJÉKOZTATÓ az alapvető jogok biztosához fordulás lehetőségéről és feltételeiről ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE 2015 www.ajbh.hu Az Országgyűlés az alapjogok védelme érdekében

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT)

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) BEMUTATKOZÁS A fogyatékos emberek szervezeteinek ernyőszervezete

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Reflex Környezetvédő Egyesület A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. A társadalmi részvétel előnyei több szakmai-társadalmi

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának intézményéről és tevékenységéről

Az alapvető jogok biztosának intézményéről és tevékenységéről Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2014 október 11, Budapest Az alapvető jogok biztosának intézményéről és tevékenységéről Dr Horváth-Egri Katalin AJBH TÁMOP-557-08/1-2008-0001

Részletesebben

Alkotmányjog. előadó: dr. Szalai András

Alkotmányjog. előadó: dr. Szalai András Alkotmányjog előadó: dr. Szalai András 1 A jog fogalma, a magyar jogrendszer tagozódása KÖZJOG MAGÁNJOG Alkotmány, Alaptörvény az alkotmány fogalma és típusai az 1949. évi XX. törvény Alaptörvény jellemzői

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Be szá mo ló 2012 Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2012. évi tevékenységéről Hogyan

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Küzdelem korunk pestise ellen konferencia a zaj elleni védelem aktuális kérdéseiről

Küzdelem korunk pestise ellen konferencia a zaj elleni védelem aktuális kérdéseiről Herman Ottó Intézet Budapest, 2015. október 12. Küzdelem korunk pestise ellen konferencia a zaj elleni védelem aktuális kérdéseiről Dr. Béres András főigazgató-helyettes Értékalapú Sokszínűség, polihisztorság

Részletesebben

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési problémái a közösségi jogban 2010. január 11-én került megrendezésre a A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

OTE törekvései a tranzitfoglalkoztatási modell hazai elterjesztésében és a hálózati munkában

OTE törekvései a tranzitfoglalkoztatási modell hazai elterjesztésében és a hálózati munkában OTE törekvései a tranzitfoglalkoztatási modell hazai elterjesztésében és a hálózati munkában Molnár Máté elnök 1996: OFA elindítja kísérleti foglalkoztatási képzési programjait. 1998: OFA tranzit pályázat

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

elnök Országgyulés Alkotmány-elokészíto eseti bizottsága 1357 Budapest, Pf.: 2. Tisztelt Elnök Úr!

elnök Országgyulés Alkotmány-elokészíto eseti bizottsága 1357 Budapest, Pf.: 2. Tisztelt Elnök Úr! 1\_\ A f.,4l,. :i-:lt--*'i}j!lj. íh1ttlíhltjjw. ALLAMI'OLGARI.JOGOK ORS7. \GGYf'I.F:SI BIZTOSA Ügyszám: AJB 5541/2010 Dr. Salamon elnök László Országgyulés Alkotmány-elokészíto eseti bizottsága 1357 Budapest,

Részletesebben

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra;

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra; A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 2. sz. általános ajánlása: A rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és az intolerancia elleni küzdelemben részt vevő szakosított nemzeti

Részletesebben

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN A Z E L M É L E T T Ő L A G Y A K O R L A T I G, A Z A Z A S T R A T É G I Á T Ó L A V A L Ó S E R E D M É N Y E K I G K I S E B B S É G V É D E L E M E U R Ó

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Cég/szervezet neve: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Képviselők: Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva, Dr. Bándi Gyula Székhely: Budapest, 1026 Verseghy F.u.9.

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. évi törvény

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Alkotmányjog

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése

a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése a politikai átmenet fényében Saule A. Zhankuliyeva A kazahsztáni politikai átalakulás egyik fontos tendenciája volt a civil társadalom kialakulása,illetveazintézményeineklétrehozásáhozésműködtetéséhezszükségesfeltételekmegteremtése.ésvicaversa,aciviltársadalomésintézményei,ígytöbbekközötta

Részletesebben

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya A civil szervezetek és jogi környezetük Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT TERÜLET-ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARÁZAT 1. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY 2. A

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Kovács Melinda. Az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének érdekvédelmi tevékenysége

Kovács Melinda. Az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének érdekvédelmi tevékenysége Kovács Melinda Az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének érdekvédelmi tevékenysége Bevezető Az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége legfontosabb

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2006 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány Szakmai önéletrajz Egyetemi/főiskolai tanulmányok: 1998-2003 Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány záróvizsga 1999-2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet európai

Részletesebben

Az ombudsman költségvetése és az állami alapjogvédelem szintje

Az ombudsman költségvetése és az állami alapjogvédelem szintje Az ombudsman költségvetése és az állami alapjogvédelem szintje Társaság a Szabadságjogokért 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet. Az alapvető jogokról

Részletesebben

ÉTA. ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége

ÉTA. ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége ÉTA ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége (Bejegyzett angol nyelven: ÉTA HungarianFederation of Associations and Foundations Serving People with Mental

Részletesebben

Politikai részvételi jogok

Politikai részvételi jogok Politikai részvételi jogok Csoportjaik, a választások és a választójog alapelvei, közhivatal viseléséhez való jog, petíciós jog Alkotmányjog 3. előadás 2014. április 10. Széchenyi István Egyetem Dr. Erdős

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. I. félévi M U N K A T E R V E 2006. február 17. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16.

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06.

Részletesebben

A Bírónők Egyesülete Regionális Konferenciát rendez 2011. április 14-16. között Budapesten Európa és a Közel-Kelet térségére kiterjedően

A Bírónők Egyesülete Regionális Konferenciát rendez 2011. április 14-16. között Budapesten Európa és a Közel-Kelet térségére kiterjedően A BÍRÓNŐK EGYESÜLETE (A BÍRÓNŐK NEMZETKÖZI SZERVEZETÉNEK TAGJA) levelezési cím: 1055 Budapest, Markó utca 16. e-mail: bironok.egyesulete@gmail.com web: www.bironokegyesulete.hu A Bírónők Egyesülete Regionális

Részletesebben

(Diák)Jogvédk Magyarországon

(Diák)Jogvédk Magyarországon (Diák)Jogvédk Magyarországon Jogvédelemmel foglalkozó civilek DIPA Egyesület Civil jogvédelem Jogok valamely védettnek tekintett köre (pl. I, II generációs alapjogok) Elvont Elv Feminista, PMM Valamely

Részletesebben

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9.

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAMI SZUVERENITÁS ÉS ANNAK ALANYI KÖREI 1. A magyar állami szuverenitás személyi hatálya A magyar állampolgárok

Részletesebben

I. A projekt által érintett feladat kereteit meghatározó jogszabályok és egyéb rendelkezések felsorolása

I. A projekt által érintett feladat kereteit meghatározó jogszabályok és egyéb rendelkezések felsorolása JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A Legfőbb Ügyészség intézményi stratégiájának elkészítése ÁROP- 1.1.19-2012-2012-0004 kódszámú projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásainak teljesítéséhez kapcsolódóan

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés március 7-ei ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés március 7-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. március 7-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

VIII. FEJEZET AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 91. (1) Az Alkotmánybíróság az alkotmányvédelem legfőbb szerve.

VIII. FEJEZET AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 91. (1) Az Alkotmánybíróság az alkotmányvédelem legfőbb szerve. VIII. FEJEZET AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 91. (1) Az Alkotmánybíróság az alkotmányvédelem legfőbb szerve. A tervezet a többi alkotmányos szervhez hasonlóan az Alkotmánybíróságot is tételmondattal helyezi el az

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 30.116/2014. Javaslat a PÁR-BESZÉD - Partnerségben Salgótarjánnal elnevezésű projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! a Siketek

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére 42. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

SZKSZF. egy felelősen gondolkodó városi közösség

SZKSZF. egy felelősen gondolkodó városi közösség SZKSZF egy felelősen gondolkodó városi közösség 1 KIK IS VAGYUNK? SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKEMBEREK ÁLTAL ALAPÍTOTT TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítótag: 27 fő - vállalatok környezetvédelmi szakemberei

Részletesebben

Az Energia és Környezet Alapítvány 2009 évi közhasznúsági jelentése

Az Energia és Környezet Alapítvány 2009 évi közhasznúsági jelentése Az Energia és Környezet Alapítvány 2009 évi közhasznúsági jelentése a) számviteli beszámoló; Mellékletben csatolva. b) költségvetési támogatás felhasználása; Az Alapítvány költségvetési támogatást nem

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Farkas Krisztina KIM közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkár Minőségfejlesztés a felsőoktatásban, TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002

Részletesebben

Védőoltási helyzetkép, átoltottság. Mi a teendő a védőoltás megtagadása esetén?

Védőoltási helyzetkép, átoltottság. Mi a teendő a védőoltás megtagadása esetén? Á N T S Z Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Védőoltási helyzetkép, átoltottság. Mi a teendő a védőoltás megtagadása esetén? Dr. Ócsai Lajos Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztály

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

II. TÉMA. A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76)

II. TÉMA. A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76) 1 II. TÉMA A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76) A közigazgatás közérdekű tevékenységét különböző alapelvek jellemzik. Ezek nem jogági alapelvek vagy csak bizonyos fokig azok. Így

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2009. évi működésről

Közhasznúsági jelentés a 2009. évi működésről Közhasznúsági jelentés a 2009. évi működésről Budapest, 2010. május 31. A Közigazgatásfejlesztési Társaság Közhasznúsági jelentése a 2009-es évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Közigazgatásfejlesztési Társaság

Részletesebben

a civil konzultációs testületen belül az államigazgatáson kívüli szervezetek meghatározó súlyának biztosítását;

a civil konzultációs testületen belül az államigazgatáson kívüli szervezetek meghatározó súlyának biztosítását; Balog Zoltán úr részére társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. tárgy: az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló kormányhatározat

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nulla Hulladékos Települések Hálózata Graczka Sylvia

Nulla Hulladékos Települések Hálózata Graczka Sylvia Nulla Hulladékos Települések Hálózata Graczka Sylvia XVII. Hulladékhasznosítási Konferencia A konzultáció alapja: nyilvános környezeti adatok» Az OKIR rendszert a nyilvánosság számára is használhatóvá

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben