Közvetítés és partnerség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közvetítés és partnerség"

Átírás

1 Közvetítés és partnerség Civilszervezetekkelvalóegyüttműködésazalapvetőjogokbiztosának újtípusúgyakorlatában Csikós Tímea Tóth László bevezetés Azalapvetőjogokbiztosarégi-újintézményamagyaralkotmányoskultúrában:báraz ombudsmani jogvédelem 1995 óta működik hazánkban, a struktúra jelentős átalakuláson ment át az eltelt csaknem két évtizedben. (Az eredeti ombudsmantörvény még 1993-banszületettmeg.)Azállampolgárijogokbiztosaésaveleegyenrangúkénttevékenykedőszakombudsmanok,azadatvédelem,akisebbségijogok,majdlegfiatalabbként ajövőnemzedékalapvetőjogaifelettőrködőbiztosokhelyettazombudsmannak2012. január 1-jétől megújult, immáron egységes intézményi-szervezeti keretek között kell ellátniajogvédőfeladatát.amegújuláselképzelhetetlenazintegrációnélkül,ezazintegrációpedignemcsupánaszervezetiformákegységesítését,hanemakorábbanfelhalmozotttudásokintegrálásátismegköveteli. Különösjelentőséggelbírebbőlaszempontbólakorábbiáltalánosbiztosésszakombudsmanok civil szervezetekkel kialakított kapcsolatrendszerének egységes kapcsolati hálóvá transzformálása, hiszen ennek a szektornak a képviselői az egyik legjelentősebb inspirálóiegybenkritikusaia hivatalos alapjogvédőtevékenységnek. Azemberiszabadságjogok,amindenkitmegilletőalapvetőjogokvédelménekigénye azazokatjogintézményeivelfenntartóésegyidejűlegkorlátozóállamhatalommalegyütt ésegyúttalazzalszemben,ademokratikusjogállamiműködéstermészetesvelejárója.az államrészéről,amelytársadalmiszerződésklasszikus,hobbes-ielméleteszerintmegvédi 5

2 atársadalomtagjaitakáosztólésbiztosítjaabékésemberiegyüttélésfeltételeit,apolitikaiközösségtagjaielvárjákésmegkövetelikalapvetőjogaikgarantálását.atúlburjánzó, átláthatatlanbürokrácia,azindokolatlankorlátozások,azállamitúlhatalommalvalóviszszaélés elkerülése érdekében a hatalmi gépezet működése során megkívánja a civil társadalom figyelmét, kritikáját és kontrollját, hiszen mindezek hiányában a mindenkire köteleződöntésekutólagoslegitimációját,végsősoronpedigdemokratikusjellegétveszítenéel. Atársadalomnakezahatalomkorlátozásáratörekvőbelsőigényemanifesztálódhatottintézményesítettformábanazombudsmanihivatallétrejötteésvilágszintűelterjedése során, a demokratikus jogállam önkorlátozó funkciójának, a civil, állampolgári kritika professzionálistolmácsolásának,a checksandbalances rendszerénektalánlegemberközelibbképviselőjekénta nemklasszikus hatalmiágaksorában. Az ombudsmani alapjogvédő tevékenység jellegét tekintve határtevékenység: az alkotmányos jogvédelem és a civil jogvédelem határmezsgyéjén egyensúlyozva kell meghatározniaazidentitását,ennekazönmeghatározásnakpedignélkülözhetetlenelemea visszacsatolás, amely lehetővé teszi az egyensúly fenntartását. Az állami, közigazgatási szervekműködésétvizsgálóésazalapjogokérvényesítésétzászlajáratűzőtevékenysége soránazombudsmanpartneriésegybenkonkurálószerepettöltbeahivatalos-hivatali struktúraműködésibetegségeitőlnemhátráltatott,mondanivalójukatlényegesenszabadabban,radikálisabbanközvetíteniképesciviljogvédőszervezetekmellett. A visszacsatolás természetesen sokszor kritikus, a civil jogvédők gyakran a hatékonyabbfellépést,azalapvetőjogokmellettielszántabbkiállást,vagyaradikálisabbmegfogalmazást hiányolják, ami természetes, hiszen elkötelezett cselekvésüket kevésbé korlátozzaajogszabályokáltalmeghatározottműködésirendésatársadalmielvárásokkettős béklyója. Anonprofit-civilszféraazállamiésapiaciszféraközöttlétezik,identitásuk,önképük azezekhezvalóviszonyonalapulóönmeghatározásbólnyerilegitimitását.ezígyvanmagyarországonis,aholazállam,hasonulvaavilágbanmásutt,azeurópaiunióbanpedig egyre erőteljesebben tapasztalható folyamatokhoz tevékenységeinek bizonyos részét NGO-knakadjaátállamitámogatásegyidejűbiztosításával,nyilvánvalóanegyfajtafüggőségiviszonytalakítvakiezáltalanonprofitszervezetésahatalomközött. Hogyazállamiésanonprofitszféraközfeladatokellátásasoránmegvalósulóegyüttműködéseimagukbanrejtikazönállóság,aszabadság,aradikálisattitűd acivilkurázsi elvesztésétisreálisveszély,fontostehát,hogy(különösenazemberijogokvédelmeterületén)nesérüljönazőrkutya(watchdog)szerepfelfogás. 1 Őrkutyaszerepettöltenekbeazombudsmaniintézményekis,természetesenárnyaltabb működésre kényszerítve, azonban az alapvető jogok biztosa közvetítő közegként artikulálhatjaacivilekhangját,felerősíthetiazt,visszhangésmediátorislehetazállamiés aciviljogvédelemhatárán. A2012-esévmindaciviltársadalom,mindpedigazombudsmaniintézményszámára meghatározójogalkotási,szabályozásikörnyezetváltozásthozott.azújnonprofittörvény hatályonkívülhelyezteazegyesületekrőlésközhasznúszervezetekrőlrendelkezőszabá- 6 Civil Szemle 2013/1.

3 a magyar ombudsmani modell sajátosságai lyozást,egyúttalanemzeticivilalapprogrammegszüntetésévelannakhelyétanemzeti EgyüttműködésiAlapváltottafel.Azújtörvénybenajogalkotóaközhasznútevékenységetszűkenértelmezvekimondja,hogyacivilszervezetekalapítóokirataibankonkréttörvényi hivatkozással kell megjelölniük az általuk ellátott, támogatásban részesülő közfeladatot. A jogszabály ugyanakkor bejegyzési kötelezettség nélkül is lehetőséget teremt egyszerűbbcivilszervezeteklétrehozására,kiterjesztiacivilszervezetekreacsőd- ésfelszámolási szabályokat, egyértelműen meghatározza az állami támogatások típusait, és egységes,elérhetőelektronikusadatbázislétrehozásárólisrendelkezik. 2 Azombudsmaniintézményújraszervezésérőlszólójogszabály,azalapvetőjogokbiztosárólszóló2011.éviCXI.törvényazombudsmanfeladat- éshatáskörerészekénthatározza meg, hogy az alapvető jogok biztosa tevékenysége során együttműködik azon szervezetekkel,amelyekcéljaazalapvetőjogokvédelménekelőmozdítása. Azegyüttműködéskereteitazegyesvizsgálatoklefolytatásasoránakérdésesszakterületcivilszakértői,nonprofitszervezetekbevonása,megkeresése,konzultációk,műhelybeszélgetések, konferenciák, kiállítások, intézményesített formában pedig az ombudsmanáltaléletrehívottcivilkonzultációstestülettevékenységetöltikitartalommal. Ahatalommegosztásklasszikus,montesquieu-irendszerébenazombudsmaniintézményegyikhatalmiágalásemtagolhatóbe,jellegéből,ellenőrzőfunkciójábóladódóan alapvetőenkívülállónaktekinthető.akívülálló,külsőpozícióelengedhetetlenülszükséges az ombudsmani hatáskör gyakorlásához, hiszen ez garantálja a közigazgatás jogszerű működéseésapolgárbarátattitűdmegléténekelfogulatlanvizsgálatát.azelfogulatlanság biztosítéka, hogy a parlament által megválasztott ombudsman vizsgálatai során semmilyen más szerv által nem utasítható, döntéseit mérlegelési jogkörében befolyásmentesenhozzameg,éppezérthivataliciklusaismeghaladjaáltalábanazaktuálisparlament-kormányhivataliidejét.jellemzőenazombudsmantatörvényolyanerősvizsgálati jogosítványokkalruházzafel,amelyeklehetővéteszikbármelyállamigazgatásiszervmegkeresését,hivatalihelyiségeibevalóbelépését,éskötelezieszervekvezetőitameghatározotttörvényeshatáridőnbelüliválaszadásra. 3 Ajogtörténetielőzményekalapjánazombudsmanitípusújogvédelemkétfőirányát különböztethetjük meg, az egyiket klasszikus modellnek, a másikat pedig emberi jogi modellnek nevezhetjük. A két iskola fő különbsége abban rejlik, hogy míg az eredendően Svédországból származó eredeti vagy klasszikus ombudsmani intézmény feladata elsődlegesenapolgárokközigazgatásijellegűpanaszbeadványaialapjánlefolytatotteljárásokatkövetőenazállamapparátusműködésétérintőajánlásokmegfogalmazása,addig azemberijogitípusúombudsmanazelőbbinélszélesebbkörű,alkotmányjogiésnemzetközijogimegalapozásúalapjogijogvédelmetvalósítmeg.mindkétombudsmaniszerepfelfogásra jellemző, hogy az ajánlások kötelező erővel általában nem rendelkeznek, a megszólítottállamigazgatásiszervazonbankötelezettaválaszadásra;szinténközöselem 7

4 aparlamentelőtttartottévesbeszámolóésanyilvánosságerejérealapozott,meggyőzés révénvalóérdekérvényesítés.aszakirodalombankülönbségkéntjelenikmegmégaza szempontis,hogyazemberijogiombudsmanoktöbbletfeladata,hogyfelhívjákapanaszosok figyelmét a hazai jogérvényesítés útjain túl a nemzetközi jogvédő mechanizmusokra,ésműködésüksoránjelezniükkellaztis,havalamelyállamiszabályozásnemzetközikötelezettségvállalásbaütközik. 4 Jópéldaerreazalapvetőjogokbiztosánakgyakorlatábólakiskorúelkövetőkszabálysértésielzárásárólszólójogszabálymegsemmisítéséreirányulójelentés,majdalkotmánybíróságiindítvány,amelyindokolásábanegyebekmellettazENSZGyermekJogairólszóló Egyezményébeütközőnektaláltaaszabálysértésitörvény18.életévüketbenemtöltött, tehát az Egyezmény értelmében gyermekkorúnak tekintendő fiatalokat ilyetén módon szankcionálórendelkezéseket. 5 Amagyarombudsmaniintézménynemzetközielkötelezettségétmutatja,hogyazAlapvetőJogokBiztosánakHivatalaazENSZNemzetiEmberi JogiIntézményekéntisfunkcionál,bárerreatörvénynemkötelezi. Fentiekisalátámasztják,hogya2012.január1-jétőlfelállóújmagyarombudsmanimodell,azintézményélénakorábbiszakombudsmanokhelyettimmáregyedülállóalapvető jogokbiztosával,jellegét,eljárásait,ajánlásait,alkotmánybíróságiindítványaittekintvesokkalinkábbaszélesebbalapjogibázisonálló,emberijogiombudsmanimodellmegtestesítőjénektekinthető.anemzetiemberijogiintézményeknek,ígyazalapvetőjogokbiztosahivatalánakfeladatatöbbekközöttazis,hogyegyüttműködjenekazemberijogiterületentevékenykedőcivil,nem-kormányzatiszervezetekkel,azazngo-kkal,erősítveezen szervezetekalapjogvédőtevékenységét,megvalósítvaezáltalaztaszerepet,amelyszerint az ombudsmani tevékenység egyik alapvető ismérve, hogy az államapparátus és a civil társadalomközöttiközvetítőközegekénthatározhatómeg.szinténkiemelkedőjelentőséggel bír az ombudsmani intézmény nemzetközi kötelezettségvállalásai és ehhez kapcsolódóan a civil szférával való szorosabb együttműködés szempontjából, hogy miután MagyarországcsatlakozottazENSZKínzásElleniEgyezményeFakultatívJegyzőkönyvéhez, azombudsmantörvényadokumentumáltalelőírtakszerint2015.január1-jéigfelállítandó, úgynevezett nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak ellátására az alapvető jogok biztosának hivatalát jelölte ki. A törvény szerint 6 az alapvető jogok biztosának a nemzetimegelőzőmechanizmusfeladatainakteljesítésérelegalábbtizenegymunkatársát felkellhatalmaznia.afelhatalmazottmunkatársakaszabadságuktólmegfosztottszemélyekkelvalóbánásmódotérintőszakterületenkiemelkedőelméletitudássalvagylegalább ötévesszakmaigyakorlattalrendelkező,felsőfokúvégzettségűszakértőklehetnek. Ezzel a rendelkezéssel kapcsolatban a Magyar Helsinki Bizottság fenntartásait fogalmaztameg,jelezve,azt,hogybizonyosszakértelmeknembiztos,hogylefedhetőkleszneka11főskerettel(beteg-,idősgondozás,szociálismunka,drogügystb.).ahelsinkibizottságjeleztetovábbá,hogycélszerűlenneolyanszereplőkbevonásaanemzetimegelőzőmechanizmusba,akikafogvatartásszempontjábólkülönösensérülékenycsoportbatartoznak,illetveszemélyestapasztalattalrendelkeznekafakultatívjegyzőkönyváltal érintett területeken, így például kínzás túlélőit vagy fogyatékossággal élő, korábban in- tézménybeutaltszemélyeket.aközigazgatásiésigazságügyiminisztériumjogszabály-ér- 8 Civil Szemle 2013/1.

5 telmezése szerint a kérdéses rendelkezés csak minimumszabály, nem jelenti azt, hogy másszakembereknevehetnénekrésztamunkában esetivagyállandójelleggel.ezen értelmezésszerintaz alapvetőjogokbiztosánakmunkatársa általánosmegfogalmazás, nemutalkonkrétanköztisztviselőijogviszonyfennállására,ombudsmanmunkatársaként akárcivilszervezetekiseljárhatnak. 7 Feltéve,hogy2015-igmindenkörülményrendelkezésreállmajdanemzetimegelőző mechanizmusombudsmaniintézménykereteinbelülielindulásához,amégmeglévőtisztázatlan technikai kérdések az ombudsman nevében eljáró civilek jogosultságai, költségelszámolásastb. rendezésétisbeleértve,azalapvetőjogokbiztosahivatalaésacivil szervezetekegyüttműködéseújszintreléphet. civil kapcsolatok számokban AzAlapvetőJogokBiztosánakHivataláhoza2012.évbenbeérkezetttöbbmint6700 panaszbeadványközül90-etnyújtottbecivilszervezet.25beadványkerültelutasításra, tehát60-70közétehetőazonügyekszáma,amelyekbencivilkezdeményezésalapjánindultombudsmanivizsgálat. Összesbeadványbólacivilbeadványokszáma Összes beadvány Civil beadványok A civilek által kezdeményezett ügyek csoportját ügytípusok szempontjából tekintve kirívóanmagas(18)azalkotmányosságijogszabálykritikákszáma,emellettmunkaügyi,és oktatásitémájúbeadványokérkezteknagyobbszámbancivilszervezetektől(9és6).jellemzőmégazadatvédelemmel,egészségügyiellátással,pénzintézetekműködésévelhulladékgazdálkodással, nemzetiségek közösségi jogaival, illetve önkormányzati ügyekkel összefüggésben civil szervezettől érkező beadvány, de előfordultak zaj- és rezgésvéde- 9

6 Civilszervezetekbeadványaiügytípusonként Adatvédelmi ügy = Alkotmányossági jogszabálykritika = Állásfoglalás-, vélemény-, tájékoztatáskérés = Általános környezetvédelem = Árvíz-, belvíz-, katasztrófavédelem = Bíróság elleni ügy = Bírósági beavatkozás iránti kérelem = Büntetés-végrehajtási ügy =1 9 - Büntetô- és büntetôeljárási ügyek = Egészségügyi ellátás =5 11 -Esélyegyenlôség, fogyatékkal élôk ügyei = Földhivatali ügy = Gondnoksági ügy = Hajléktalanügy = Hulladékgazdálkodási ügy = Idegenrendészeti ügy, külföldi és menekültügy = Igazgatási ügy = Jogszabálykritika = Közszolgáltatással kapcsolatos ügyek = Külföldiek, menekültek, állampolgársági ügyek = Mezôgazdasági ügy = Munkaügy, közmunka, szakszervezeti ügyek = Mûemlékvédelem, emlékmû = Nemzetiségek közösségi jogai = Nemzetiséghez való tartozás miatti diszkrimináció = Oktatási, mûvelôdési ügy = Önkormányzati ügyek = Pénzintézeti ügy = Szociális ügyek = Ügyvédi ügy = Vallásszabadsággal kapcsolatos ügy = Vízügy, vízgazdálkodással kapcsolatos ügy = Zaj- és rezgésvédelem =1 lemmel, vízgazdálkodással, vallásszabadsággal, hajléktalansággal, külföldiekkel-menekültekkel,vagyközszolgáltatásokkalkapcsolatoscivilkezdeményezésekis. A2012.évsoránazombudsmanihivatalbanmegrendezettszakmaiprogramok,rendezvények (szinte) mindegyikének volt, van kapcsolódási pontja a civil szférához: vagy eleveatárgya,témájaokán,vagyameghívottak,résztvevőkköréttekintve,devalamilyen szintű civil kötődés minden programnál megfigyelhető. Kifejezetten civil jellegű rendezvényvoltafogyatékosügyiszakmaikerekasztal-beszélgetésmárciusvégén,atelepülésrendezésieszközökkörnyezetivizsgájátérintőszakmaimegbeszélések(április május),a CivitasEgyesületvetélkedőjevagya szén-dioxid-nyomozók versenyeredményhirdetése;deidetartozikamárciusinövénybemutatóés-vásár,azáprilisikörnyezetbaráttermékbemutató,ésa ZöldIroda májusirendezvényeis.azalapvetőjogokbiztosánakhivatala adottotthontakörnyezet- éstermészetvédelmicivilegyesületektalálkozóinak,ésmunkájuk során az ombudsman munkatársai is számos szakmai egyeztetést folytattak az épület falain belül a civil szektor jeles képviselőivel. Erőteljes civil részvétel kísérte a kisebbségioktatásról,abevándorlókoktatásáróltartottjanuáriangolnyelvűelőadástólkülönbözőszakmaimegbeszélésekenátabolgártavaszünnepigsorolhatónemzetiségitémájúprogramokatis. 10 Civil Szemle 2013/1.

7 Valamennyialapjogiprojektekhezfűződőrendezvényünket(nyitókonferenciák,szakmaikonzultációk)rendszeresenlátogatjákazadotttudományterület,szakmaszervezeteinek, egyesületeinek képviselői vendégként, de gyakran előadóként is szereplői az ombudsman szakmai rendezvényeinek. Ily módon az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának rendszeresvendégeitöbbekközöttazunicefmagyarbizottsága,atársaságaszabadságjogokért (TASZ), a Helsinki Bizottság, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI), az Eötvös Károly Intézet(EKINT) munkatársai; a CEU kutatói, oktatói, hallgatói; a szociális és egészségügyi szektor civil érdekképviselői (Hajléktalanokért Közalapítvány, MenhelyAlapítvány,MagyarMáltaiSzeretetszolgálat,MagyarFaluegészségügyiTudományosTársaság,MagyarKórházszövetség,MagyarPszichiátriaiTársaság).Intenzívszakmai kapcsolatot ápol az ombudsman a fogyatékossággal élők legjelentősebb érdekvédelmi szervezeteivel,ateljességeigényenélkülcsakalegnagyobbszervezeteketemlítve:mozgáskorlátozottakegyesületeinekországosszövetsége(meosz),siketekésnagyothallók OrszágosSzövetsége(SINOSZ),AutistákOrszágosSzövetsége(AOSZ),MagyarVakokés Gyengénlátók Országos Szövetsége(MVGYOSZ), Értelmi Fogyatékossággal Élők Szövetsége (ÉFOÉSZ). Hasonló mondható el a környezetvédelmi terület számos egyesületével (Humusz, Védegylet, Életfa Egyesület, Magyar Madártani Egyesület, Levegő Munkacsoport,WWF,Greenpeace),denemzetiségekjogaiértharcolócivilszerveződésekkelfennállókapcsolatokrais(Equinet,EsélytaHátrányosHelyzetűGyermekeknekAlapítvány,EuropeanRomaRightsCentre). Tekintettel arra, hogy az actio popularis intézményének megszűnésével már nem nyújthatbebármelyállampolgárindítványtazalkotmánybírósághoz,kiemeltjelentősége lettazombudsmanerrevonatkozójogkörének.ennekfelismeréséttükrözikaszámokis: a2012.évbenazalapvetőjogokbiztosához638ab-indítványkezdeményezéséreirányuló beadvány érkezett, amelyek alapján (az összevont beadványokra és a hivatalból benyújtottindítványokraistekintettel)többmint20indítványtnyújtottbeazalkotmánybírósághoz.tizenkilencesetbenérkezettakezdeményezéscivilszervezettől,ezekközülis kiemelkedő jelentőségű a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája részéről benyújtott,afelsőoktatásitörvénnyel,ésamozgáskorlátozottakegyesületeinekországos Szövetségétőlszármazó,amozgáskorlátozott-ellátórendszerrelkapcsolatosbeadványok. Fentibeadványokkiemeltszerepétjelzi,hogyazezekalapjánmegfogalmazottésbenyújtottombudsmaniindítványokeredményeképpenazAlkotmánybíróságmegsemmisítette a kifogásolt jogszabályhelyeket. Az ombudsman alkotmánybírósági indítványt nyújtottbetovábbáahálózatatanszabadságért,aszerencsejátékszövetségésatasz beadványaira alapozva, jelenleg is folyamatban van egy újabb TASZ-beadvány, illetve a Magyar Újságírók Országos Szövetsége és a Lépéselőny Közhasznú Egyesület AB-indítványkezdeményezéséreirányulóbeadványainakfeldolgozása.AmáremlítettszervezetekmellettalkotmánybíróságiindítványtkezdeményezőbeadványérkezettaCsaládképviselőkEgyesületétől,aMagyarOrvosiKamarától,aMezőgazdaságiSzövetségtől,azÉlőlánc és a Nebáncsvirág egyesületektől, az Ebtenyésztők Országos Egyesületétől és a MacskásokEgyesületétőlis. 11

8 ABindítványkezdeményezések Összes AB indítványkezdeményezés Civil kezdeményezések sokoldalúság Apanaszbeadványokügyintézéséből,illetveazezekalapjánindítottvizsgálatoklefolytatásábólálló hagyományos ombudsmanitevékenységetszínesítik,egy-egyproblémakörrefókuszáljákahatározotttematikáraépülő,különbözőalapjogiprojektek.aprojektekkeretébenvégzettátfogóvizsgálatokeredményeselvégzéséhez,akellőenmegalapozott ombudsmani álláspont kialakításához elengedhetetlen az egyes területek gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkező szakértőivel történő konzultáció, együttműködés, az érintettekérdekképviseleteivelvalóegyeztetés.ennekszellemében különösenagyermekjogiprojektben,ezenkívüla Munkaméltósága ésa Válságvesztesei címűalapjogiprojektek programjaiban az ombudsmani vizsgálatok kifejezetten hangsúlyos eleme az adottszakterület,témacivilképviselőivelvalókapcsolatfelvétel,konzultáció,kapcsolattartás. Jól érzékelhető, hogy az olyan profilú egyesületekkel, civil szervezetekkel kiemelkedőenhatékonyakapcsolat,amelytémákban,területekenegyébkéntiserőteljesaciviljelenlét,aholacivilérdekképviseletnekeredendőenisjelentősebbszerepe,többlehetősége van(pl.gyermekijogok,közfoglalkoztatás,fogyatékossággalélőszemélyek,hajléktalan-ellátás, oktatási és nemzetiségi ügyek, környezetvédelem vagy a gazdasági válságkezelés, pénz- éshitel-intézetekkárosultjainaktémaköre). Fentiekentúlmegállapítható,hogya2012.évjanuár1-jétőlegységesenműködőintézményrendszerbenakorábbikülönbiztosok(azújrendszerbenbiztoshelyettesek)civilkapcsolataiintegrálódvaerősítikazújintézményistruktúraműködésénekhatékonyságát.Jó példaerre,hogyakorábbijövőnemzedékekországgyűlésibiztosának2011.évitevékenységétösszefoglalóbeszámolójábanrészletesenismertetettcivilkapcsolatokjelentősrésze a2012-esévbenistovábbélt,folytatólagosszakmaiegyüttműködésrőllehetbeszámolni. 12 Civil Szemle 2013/1.

9 A2012.éveseményeitsorravéve,kikellemelniajúnius1-jéntartott Ahulladékgazdálkodás irányai a válságban című szakmai szemináriumot, melyen előadóként, felkért hozzászólóként,vendégkéntpéldáulahulladékmunkaszövetségésszámos,ahulladékgazdálkodás területén tevékenykedő civil szervezet, egyesület képviselője megjelent. A viszonosságelvétjólillusztrálja,hogyazalapvetőjogokbiztosánakhivatalaelőadással is képviseltette magát a Köztisztasági Egyesülés Nemzetközi Köztisztasági Szakmai FórumésKiállítás címűrendezvényén.arendezvényrészvételeksorábanrögzítendőmég amagyartermészetvédőkszövetségénekszervezésébenakörnyezet- éstermészetvédő Szervezetek kiskunhalasi Országos Találkozóján (OT) tartott előadás, továbbá hogy az ombudsman nyitotta meg a Közép-Európa Klub Verespatak múltja, jelene, jövője képekben cíművándorkiállításánakbemutatójátaképviselőiirodaházban.akörnyezetvédelmiterületenállandószemélyesésszakmaikapcsolatipartnerekközésorolhatóazországoskörnyezetvédelmitanács,illetveanemzetifenntarthatófejlődéstanácsciviloldalához tartozó szervezetek: a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, MTVSZ,EMLAKörnyezetiManagementésJogEgyesület,ÖkológiaIntézetaFenntartható Fejlődésért,LevegőMunkacsoport,WWFMagyarország,CsemeteTermészet- éskörnyezetvédelmi Egyesület, GATE Zöld Klub Egyesület, Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület,E-misszióEgyesület. Azombudsmanmunkatársairésztvesznektovábbá,azún.Aarhusikerekasztalmunkájában (aminek célja, hogy rendszeres és szabályozott vitafórumként hozzájáruljon az atomenergiaalkalmazásávalkapcsolatostársadalmirészvételésinformációhozvalóhozzáférés minél hatékonyabb, átláthatóbb érvényesüléséhez), együttműködnek az EMLA KörnyezetiManagementésJogEgyesülettel,azEnergiaklubSzakpolitikaiIntézetésMódszertani Központtal, valamint az almásfüzitői vörösiszap-tároló rekultivációja ügyében szakmaiegyeztetéstfolytatnakagreenpeacemagyarországegyesülettel.akörnyezetvédelemmelfoglalkozócivilekkelápoltszakmaikapcsolatokkörébenmegemlítendő,hogy a Környezetvédő Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsa az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalábantartottaüléseit,amelyekreazombudsmanmunkatársaiismeghívástkaptak. A folyamatos, hosszú távú együttműködések sorából kiemelkedik a fenntarthatóságra törekvő helyi közösségek támogatása keretében a Magyar Élőfalu Hálózat hírlevelének megjelentetéséhez nyújtott ombudsmani támogatás. A Hálózat a magyarországi fenntarthatóközösségekfontosösszetartóereje,tevékenységükajövőnemzedékekérdekében támogatásra méltó; tagjai pedig az Alapvető jjogok Biztosa Hivatalának munkáját, rendezvényeitisfolyamatosansegítik. ANemzetiésEtnikaiKisebbségiJogokOrszággyűlésiBiztosánaktevékenységesorán kialakítottegyeztetésigyakorlatotazegységesombudsman-intézménykereteiközöttis folytatva,azalapvetőjogokbiztosánakmunkatársai2012.évi. félévébenisintenzívkapcsolatot ápoltak a szakterület civil érdekvédő, jogvédő szervezeteinek képviselőivel. EnnekszellemébenabiztosmunkatársairésztvettekazEQUINETantidiszkriminációshálózatésazEurópaiUnióAlapjogiÜgynöksége(FRA)tréningjeinéskonferenciáin;szegregációsperektémakörében,ésromaoktatásügyikérdésekbenszakmaikonzultációtfolytattak az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány szakértőivel. Informális 13

10 úton,deakölcsönösségjegyébentájékoztatjákegymásttevékenységükeredményeiről, hasznosszakmaiinformációkrólazombudsmanésazeuropeanromarightscentre,a TomLantosAlapítványésaKurtLewinAlapítványis. A Válságvesztesei címetviselőalapjogiprojektegyikalapelemeazetnikai-,szociális előítéletességtémakörével,adiszkriminatívmagatartásformákerősödésévelkapcsolatos vizsgálatok köre, amelyek keretében kiemelt figyelmet fordít a biztos többek között a gyűlölet-bűncselekmények helyzetére, megítélésére is. Az e témakörben június 13-án megrendezett szakmai kerekasztal-beszélgetésen is(ahogy a projekttevékenység valamennyikonzultatívfázisában)jelentősszerepjutottazérintettcivilszervezetekképviselőinek: előadást tartott mások mellett a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke, az Athena Intézet igazgatója, felkért hozzászólóként szerepelt például a Háttér Társaság a MelegekértmunkatársaésaMazsihiszelnökeis. Azombudsmanszakmaiprogramjainakcivillátogatottságamellettmegkellemlíteni acivilszféraképviselőitőlérkezőjelentősszámúmeghívást,felkérést,melybenazalapvetőjogokbiztosánakésmunkatársainakarendezvényeikenvalórészvételét,közreműködésétkezdeményezik.azombudsmanrendszeresmeghívástkapazegyesnemzetiségi önkormányzatok, civil egyesületek (pl. Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület) klubestjein, a Védegylet Egyesület és a Magyar Természetvédők Szövetsége rendezvényein,valamintfogyatékosságügyi(meosz,sinosz)éshajléktalanellátásbantevékenykedő (Oltalom Egyesület, Hajléktalanokért Közalapítvány) civil szerveződések programjain valórészvételre. Az alapvető jogok biztosának év civil vonatkozású rendezvény-részvételeinek, programjainakhosszúsorábólalegjelentősebbeketkiemelveszólnunkkellamagyarfalu-egészségügyi Tudományos Társaság Paradigmaváltás a hajléktalanellátásban című kétnapos szakmai konferenciájáról, melynek fővédnöke az alapjogi biztos volt, előadókéntpedigtöbbmunkatársaisfelszólalt.ugyancsakvédnökiéselőadóiszerepbenvett résztazombudsmanasiketekésnagyothallókországosszövetsége(sinosz) Siketek világnapja alkalmából rendezett nagyszabású programján, melyen munkatársai saját standdal,egésznaposjelenléttelálltakazalapjogokvilágairántérdeklődőgyermekekés családjaikrendelkezésére.ekörbenemlítendőtovábbáakékvonalgyermekkrízisalapítvánnyal folytatott hosszabb távú együttműködés keretében megvalósított háromrészes konferenciasorozatis. Eltűntgyermekek szakmainap címmeltartottakkétkonferenciátvidéken(kecskemét,miskolc),egyetpedigafővárosban;mindháromrendezvényen előadókéntszerepeltekazombudsmanmunkatársaiis. Kiemeltjelentőségű,hosszútávúcivilegyüttműködéskéntkihagyhatatlanafelsorolásból a Magyar Fogyatékosügyi Civil Caucus összejövetelein, tevékenységében való aktív ombudsmani jelenlét, ahogy az Uniós Civil Platform munkásságának megalakulása óta stratégiaipartnerkéntvalófigyelemmelkíséréseis.akölcsönösegyüttműködés,tapasztalat- és információcsere számos hasznos elemmel egészíti ki mind az ombudsman, mindazegyüttműködőcivilpartnerektevékenységét,nagybanhozzájárulvaezzelmunkájukeredményességéhez. AzombudsmanGyermekjogiProjektjekeretébena2012-esévbenisfolytatódottaz 14 Civil Szemle 2013/1.

11 együttműködésanemzetközigyermekmentőszolgálattalkiemelkedőfontossággalbír agyermekjogokérvényesítéseszempontjából,hogyazalapvetőjogokbiztosa,acsalád GyermekIfjúságKözhasznúEgyesületpartnereként,közreműködöttazENSZGyermekjogi Bizottságához benyújtandó alternatív (civil) jelentés elkészítésében június 9 10-én az ombudsman munkatársai a korábbi évekhez hasonlóan idén is ezúttal az UNICEF Magyar Bizottságával közös sátorban részt vettek a Telekom Gyerekszigeten jogtudatosítójátékokkal,színezőkkel,nemzetiségikirakóssaléskörnyezetvédelmitársasjátékkal.2012-benazalapvetőjogokbiztosagyermekjogiszakombudsmaniminőségében előadásokkal képviseltette magát a gyermekek egészséghez és oktatáshoz való joga, a magzatiéletvédelme,gyermekbarátigazságszolgáltatás,gyermekvédelemtémakörében afodorjózsefiskolaegészségügyitársaság,amagyarasszonyokérdekszövetsége,amagyar Kriminológiai Társaság és a Magyar Rendészettudományi Társaság konferenciáin. A gyermekprostitúcióvalfoglalkozóombudsmanijelentéshezkapcsolódóanabiztosképviseltettemagátahumanafilmklub2012.novemberi Áldozatvagyelkövető? címmel megrendezett kerekasztal-beszélgetésén. A Eurochild nevű európai gyermekvédelmi, gyermekjogiernyőszervezet,ngo-hálózat amelynekazombudsman2009ótatagja Éves Konferenciáján Szófiában 2012 októberében a biztos munkatársa előadott a gyermekotthonokkalkapcsolatosombudsmanivizsgálatokról,illetveazinternationaljuvenile JusticeObservatory2012decemberében,Londonbanrendezettkonferenciájángyermekbarátigazságszolgáltatástémakörében,ésintenzívmunkakapcsolatalakultkiaNemzetköziGyermekjogiHálózattal(Children srightsinternationalnetwork)is december10-én,azemberijogoknapjánazalapvetőjogokbiztosaésmeghívott díszvendégei a hivatal korábban panaszirodaként funkcionáló helyiségét Janus Korczak,agyermekijogoklengyelszármazású,úttörőgondolkodásúaktivistája,egyúttal azáltalapártoltárvaházgyermeklakóivalegyüttazsidóüldözésmártírjanevétviselőrendezvényteremmé avatták egy nagyszabású, nemzetközi ünnepség keretében. Ez a jeles eseménykevésbéacivilvonatkozásamiattvoltfontos,ámmégismegemlítendőetekintetbenis,hiszenkétségtelen,hogyazalapvetőjogokbiztosánakhivatalaésalengyelintézet,valamintalengyel MagyarTársasággördülékenyegyüttműködésenélkülamegemlékezésnemjöhetettvolnalétre. civil Konzultációs testület, díjak, elismerések Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 2010-ben az alkotmányos alapjogok érvényesítése érdekében nagy tapasztalattal és/vagy magas szintű elméleti tudással rendelkező,közéletiszerepetisbetöltőszakemberektapasztalatánakhasznosításaérdekébenállandótanácsadótestületethívottéletrecivilkonzultációstestület(ckt)elnevezéssel.acktnemjogiszemély,taglétszámanemkorlátozott,atestületitagságazalapvető jogokbiztosarészérőlazegyestagjelöltekfelészakmai-közéletimunkásságukelismerésekénttettfelkéréselfogadásávalkeletkezik.ackttevékenységeelsősorbanolyanközös munkát feltételez, melynek során a társadalomtudományok jeles elméleti és/vagy 15

12 gyakorlatiképviselőibőlállószakmaitestülettagjaivéleményezikazalapvetőjogokbiztosának jelentéseit, az éves projektjeiről készített tájékoztató kiadványait, valamint egyéb publikációit,ésapublikációstevékenységét;megvitatjákévesvizsgálati,rendezvény-,és projektterveit; illetve lehetőségeik szerint részt vesznek az ombudsman által szervezett rendezvényeken, konferenciákon, műhelybeszélgetéseken, kiállításokon és ünnepségeken.acktnemnyilvános,csakatagokszámárameghirdetettüléseitazalapvetőjogok biztosa szükség szerint, de legalább évente két alkalommal hívja össze. A Testület legutóbbi, október 3-án tartott ülésén mutatkozott be az alapvető jogok biztosának civilkapcsolatikoordinátora,valamintacktkétújtagja,atanácskozássoránpedigazalkotmánybíróságiindítványoktranszparenciájával,szerkesztésükmunkamódszerével,illetve az ombudsmani jogszabály-véleményezéssel kapcsolatos szakmai kérdések kerültek megvitatásra.szóesetttovábbáazátalakulthivatalistruktúrábankialakítottpanaszkezelési gyakorlatról, az éves beszámolók közzétételében való esetleges civil közreműködés szükségességéről,defelvetődöttazegységesformanyomtatványkitöltéséveltörténőpanaszbenyújtásigyakorlatkialakításánaklehetőségeis. A kiemelkedően eredményes együttműködéseket kezdeményező, aktívan közreműködőszereplőkméltatásának,aközösmunkanyilvánosésünnepélyeselismerésének,támogatásánakelegáns,ésacivilkapcsolatokjelentőségétlegméltóbbmódonhangsúlyozóeszközakitüntetőjutalmazás,adíjazás.ennekfényébenkiemelendő,hogyaiustitia RegnorumFundamentumdíj2012.évidíjazottjaiacivilszektorjelesképviselőiközülkerültekki.Adíjátadóünnepségre2012.június15-én,aMagyarENSZTársasággalközösen szervezettemberjogiplakátkiállításmegnyitójávalegyüttkerültsorahivatalföldszintikiállítótermében.azalapvetőjogokbiztosaajövőnemzedékekérdekeinekvédelmétellátó helyettesének javaslatára a környezetvédelem területén kiemelkedő emberi helytállása, példaértékűéseredményesszakmaitevékenysége,egészmunkásságaéséletpályájaelismerésekéntiustitiaregnorumfundamentum-díjatadományozottdr. KalasGyörgynek,a győri Reflex Egyesület jogtanácsosának. A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmétellátóbiztoshelyettesjavaslatáraelhivatottsága,szakmaihozzáértése,embersége,agyermekijogokérvényesítéseésazesélyegyenlőségmegteremtéseérdekébenkifejtett példaértékű munkássága elismeréseként. Iustitia Regnorum Fundamentum díjat vehetett át Berki Judit, esélyegyenlőségi szakember. A saját nevében odaítélendő díjat pedigarendkívülmagasszakmaiszínvonalonvégzett,fáradhatatlanmunkája,valaminta munkajog területén kifejtett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dr. Lehoczkynédr. KollonayCsillának,azELTEMunka- ésszociálisjogitanszéktanszékvezetőjénekadtaátazombudsman. összegzés, jövőkép A számok, a statisztikai adatok, az eredmények igazolják azt a stratégiát, amelynek vállaltcéljaajogvédőtevékenységerősítése,aciviltársadalmiszervezetekkelvalószoros szellemiésszakmaiegyüttműködés,azegyüttgondolkodásésazerőforrásokegyesítése 16 Civil Szemle 2013/1.

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Be szá mo ló 2012 Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2012. évi tevékenységéről Hogyan

Részletesebben

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 J/13837 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2014

Részletesebben

Hogyan és mikor fordulhatunk az állampolgári jogok országgyűlési biztosához

Hogyan és mikor fordulhatunk az állampolgári jogok országgyűlési biztosához Hogyan és mikor fordulhatunk az állampolgári jogok országgyűlési biztosához Mi is az ombudsman? Az ombudsman a világ számos országában működő emberi jogi jogvédő intézmény. Magyarországi megfelelője a

Részletesebben

AJB PROJEKTFÜZETEK. A Munka Méltósága projekt 2013/4

AJB PROJEKTFÜZETEK. A Munka Méltósága projekt 2013/4 AJB PROJEKTFÜZETEK A Munka Méltósága projekt 2013/4 A J B P R O J E K T F Ü Z E T E K A Munka Méltósága projekt 2 0 1 3 / 4 Az alapvető jogok biztosának munkajogi projektjét 2012-ben a Munkaadók és Gyáriparosok

Részletesebben

Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel

Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel AJB PROJEKTFÜZETEK Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel A büntetés-végrehajtás fogvatartottjainak, a külföldiek idegenrendészeti és menedékjogi fogva tartásának alapjogi összefüggéseit, valamint

Részletesebben

Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2009

Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2009 Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2009 J/11 903 Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységérõl 2009 Országgyűlési Biztos Hivatala 2010

Részletesebben

Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás

Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás AJB PROJEKTFÜZETEK Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Gyermekjogi projekt 2013/1 A J B P R O J E K T F Ü Z E T E K Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Gyermekjogi projekt 2 0 1 3 / 1 Az alapvető jogok

Részletesebben

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 FIGYELJETEK RÁNK! 1 A kötet elkészítését az Open Society Foundation

Részletesebben

Be szá mo ló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JO GOK OR SZÁG GYÛ LÉ SI BIZ TO SÁ NAK TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL

Be szá mo ló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JO GOK OR SZÁG GYÛ LÉ SI BIZ TO SÁ NAK TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Be szá mo ló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JO GOK OR SZÁG GYÛ LÉ SI BIZ TO SÁ NAK TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL 2008 Beszámoló A nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosának tevékenységéről 2008

Részletesebben

Pénzügyi jogi projekt

Pénzügyi jogi projekt Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Pénzügyi jogi projekt 2 0 1 1 / 3 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának pénzügyi jogi projektjét 2010-ben a Magyar Bankszövetség, a Magyar Fejlesztési Bank

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ADATVÉDELMI BIZTOS 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ADATVÉDELMI BIZTOS 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ ADATVÉDELMI BIZTOS 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 BESZÁMOLÓ AZ ADATVÉDELMI BIZTOS 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 4 Adatvédelmi Biztos Irodája Budapest, 2011 Kiadja az Adatvédelmi Biztos Irodája Felelős

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

Katasztrófavédelmi projekt

Katasztrófavédelmi projekt A J B P R O J E K T F Ü Z E T E K Katasztrófavédelmi projekt 2 0 1 2 / 3 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának katasztrófavédelmi projektjét 2011-ben a Nyílt Társadalom Intézet (OSI) támogatta.

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

A gyermekek testi-lelki egészsége. Gyermekjogi projekt

A gyermekek testi-lelki egészsége. Gyermekjogi projekt A J B P R O J E K T F Ü Z E T E K A gyermekek testi-lelki egészsége Gyermekjogi projekt 2 0 1 2 / 1 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának gyermekjogi projektjét 2011-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKET MEGELŐZŐ EGYESÜLET HUMAN-NET ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, 2009. A PROJEKT

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon Szerkesztette Márkus Eszter Budapest, 2002 Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon

Részletesebben

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA C. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ÉS ALKOTMÁNYOS ÜGYEK ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGY Országjelentés Magyarországról a fogyatékossággal élő gyermekekkel

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN

CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN A civil szféra érdekképviseleti és érdekérvényesítési tevékenységének vizsgálata belső és külső kapcsolatrendszerük tükrében A civil szféra

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

Beteg vagy egészségügy

Beteg vagy egészségügy Beteg vagy egészségügy A betegjogok helyzete egy átalakuló rendszerben, avagy kinek fontos a beteg? Az alapvető jogok biztosának konferenciakiadványa 2012 Beteg vagy egészségügy A betegjogok helyzete

Részletesebben

A nyelvtanulástól a politikai részvételig

A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig Bevándorlók integrációját támogató programok az Európai Unióban A kötetet szerkesztette Bodolai Anna Borbála és Kováts

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. Szalbot Balázs Tanulmány az ars boni jogi folyóiratból. arsboni.hu - 2012. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. A tanulmány

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Csörgits Lajos A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései

Részletesebben

fogyatékos személyek jogai fogyatékos jogok A magyar civil Caucus párhuzamos jelentése

fogyatékos személyek jogai fogyatékos jogok A magyar civil Caucus párhuzamos jelentése fogyatékos személyek jogai fogyatékos jogok A magyar civil Caucus párhuzamos jelentése az ENSZ egyezményrôl fogyatékos személyek jogai vagy fogyatékos jogok? fogyatékos személyek jogai fogyatékos jogok

Részletesebben