NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN"

Átírás

1 NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN A Z E L M É L E T T Ő L A G Y A K O R L A T I G, A Z A Z A S T R A T É G I Á T Ó L A V A L Ó S E R E D M É N Y E K I G K I S E B B S É G V É D E L E M E U R Ó P Á B A N C. N Y Á R I E G Y E T E M P I L I S C S A B A, J Ú L I U S 9.

2 NYELVI JOGOK SZERBIÁBAN I. a szervek és szervezetek egymás közti, valamint az ügyfelekkel, illetve polgárokkal folytatott szóbeli és írásbeli értekezése; a polgárok jogainak, kötelességeinek és felelősségének érvényesítésével és védelmével kapcsolatos eljárás lefolytatása; az előírt nyilvántartások a község területén közmegbízatást végző községi szervek és szervezetek általi vezetése; a polgárok törvényben megállapított jogainak érvényesítése szempontjából jelentős közokiratok, valamint egyéb iratok kiadása; a munkavállalók munkából eredő vagy munka alapján megvalósított jogainak, kötelességeinek és felelősségének érvényesítése. a helységnevek és más földrajzi nevek, terek és utcák nevének, a szervek, szervezetek és cégek nevének kiírása, a nyilvánossághoz intézett felhívások, értesítések és figyelmeztetések megjelentetése, valamint az egyéb közfeliratok kiírása.

3 NYELVI JOGOK SZERBIÁBAN II. nemzeti kisebbségi nyelv közigazgatási és bírósági eljárásban való használata, és a közigazgatási és bírósági eljárás nemzeti kisebbségi nyelven történő lefolytatása; nemzeti kisebbségi nyelv használata a közmegbízatást végző szervek és polgárok közötti kommunikációban; nemzeti kisebbségi nyelvű közokiratok kiadása és hivatalos nyilvántartások, valamint személyes adatok gyűjteményének vezetése, és az e nyelveken kiadott okiratok érvényesként elfogadása; a nemzeti kisebbségi nyelv használata a szavazólapokon és szavazati anyagon; a nemzeti kisebbségi nyelv használata a képviselő-testületetek munkájában.

4 TEHÁT... Hivatalos nyelvhasználat a bírósági, közigazgatási eljárásokban, hivatalos kommunikációban, nyilvántartásokban, (köz)okiratokban, nyilvános feliratokon, képviselő-testületek munkájában, szavazati anyagon használt nyelv(ek).

5 BEVEZETÉS KÖRÜLMÉNYEI Az önkormányzat teljes területén min. 15% a magyarok részaránya Település területén min. 25% a magyarok részaránya Hivatalos használatban lévő nyelvek EGYENRANGÚAK Szerzett jog Garantált nyelvi jogok, ha nincs is egy nyelv hivatalos használatban Szerbiában

6 NYELVI JOGSÉRTÉSEK SZERBIÁBAN S Z E M E L V É N Y E K A Z M N T G Y A K O R L A T Á B Ó L

7 PÉLDÁK A GYAKORLATBÓL Bírósági, közigazgatási eljárások Gyakornok, pszichológus-szakértők, adóbevallás, restitúció Hivatalos kommunikáció Magyar záradék, posta, rendőrségi igazoltatás Nyilvántartások Anyakönyvek, anyakönyvi kivonatok, személyi igazolvány (Köz)okiratok Kettős vezetéknevek, szerződések, ítélet-honosítás Nyilvános feliratok Helységnévtábla, utcanév, kulturotthon neve, borcimke Képviselő-testületek munkája, szavazati anyag Jegyzőkönyvezés, névhasználat, szavazati értesítő

8 A MAGYAR NEMZETI TANÁCS HIVATALOS NYELVHASZNÁLATI STRATÉGIÁJA H E L Y Z E T K É P, S T R A T É G I A I F E J L E S Z T É S I C É L O K, S T R A T É G I A I F E J L E S Z T É S I C É L O K M E G V A L Ó S Í T Á S Á T E L Ő S E G Í T Ő P R O G R A M O K, O P E R A T Í V F E L A D A T O K, I D Ő R E N D I T Á B L Á Z A T

9 HELYZETKÉP, TENDENCIÁK A jogszabályi háttér és változásai ( , , 2002-napjainkig); A lakosság nemzetiségi megoszlása (2002); Hivatalos kommunikáció, bírósági és közigazgatási eljárások (önkormányzati, tartományi szervek, központi kormányzat, igazságszolgáltatás); Anyagi eszközök és műszaki feltételek; A magyar közösség nyelvi tudata (szórvány - tömb, faluváros); A hivatalos nyelvhasználat szabályai feletti felügyelet.

10 SZEMELVÉNYEK Magyar nemzetiségű > magyar anyanyelvű > magyarul beszélő más nemzetiségű (munkahely besorolási szabályzat) Fordítószolgálat, törvényszéki tolmács Elsőfokú köz.ig. eljárás 26,44%-a magyarul 38 (7,53%) magyar bíró Vajdaságban 0% alatt a bírósági eljárások száma Részarányos foglalkoztatás a kormányzati szervekben ( gondot kell viselni )

11 HELYZETKÉPRE VONATKOZÓ KONKLÚZIÓK A jogszabályi háttér tartalmában ellentétes és szerteágazó; A többnyelvűség többletköltségeit és az abból eredő specifikus igényeket nem veszik figyelembe; A tisztán szerb nyelvű alkalmazottak dominanciája; A magyar nyelvű jogszabályok hiánya; A magyar ügyfelek inkább a szerb nyelvű ügyintézését választják; Az állam szerb nyelvet preferáló intézkedései miatt a magyar nyelv használata nemkívánatossá vált; Az elektronikus ügyintézésnek a többnyelvűséget elősegítő vívmányait egyáltalán nem alkalmazzák; A decentralizáció, dekoncentráció gyakorlati problémái.

12 STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK 1) A hivatalos nyelvhasználatot érintő jogszabályi háttér fejlesztése; 2) A már meglévő jogszabályoknak a hatóságok részéről való hatékony alkalmazása; 3) A magyar közösség hivatalos nyelvhasználati jogainak hatékony érvényesítése.

13 A HIVATALOS NYELVHASZNÁLATOT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR FEJLESZTÉSE Többnyelvűség, jogállamiság, jogbiztonság Jogszabályalkotás Az állam kötelezettségeinek definiálása Módosítás - összehangolás (terminológiailag, hatalmi szintek között, tartalmilag) Egységes értelmezés Alkotmányossági, törvényességi felülvizsgálat

14 A MÁR MEGLÉVŐ JOGSZABÁLYOKNAK A HATÓSÁGOK RÉSZÉRŐL VALÓ HATÉKONY ALKALMAZÁSA A hivatalos nyelvhasználat hatékony és célirányos finanszírozási rendszerének, technikai feltételeinek megteremtése Külön költségvetési tétel a többletköltségek fedezésére, átlátható és fenntartható támogatási rendszer, E-közigazgatás, honlapok többnyelvűsítése, Nyomtatványok, névtáblák magyar nyelven is.

15 A MÁR MEGLÉVŐ JOGSZABÁLYOKNAK A HATÓSÁGOK RÉSZÉRŐL VALÓ HATÉKONY ALKALMAZÁSA A magyar nyelvhasználat minőségének javítása Magyar nyelvet beszélő, értő hivatalnokok, Kodifikált jogi és közigazgatási szókészlet, Fordítói kapacitás anyagi, szakmai, személyi hátterének fejlesztése.

16 A MÁR MEGLÉVŐ JOGSZABÁLYOKNAK A HATÓSÁGOK RÉSZÉRŐL VALÓ HATÉKONY ALKALMAZÁSA A nyelvi jogok iránti viszonyulás javítása a magyar közösségben Többnyelvűség mint európai érték, Nyelvi jogokról való tájékoztatás.

17 A MAGYAR KÖZÖSSÉG HIVATALOS NYELVI JOGAINAK HATÉKONY ÉRVÉNYESÍTÉSE A magyar nemzeti közösség nyelvi tudatának fejlesztése és a nyelvi jogok iránti viszonyulásának javítása Magyar nyelv tudás mint érték (egyéb stratégiákkal közös feladat), Tekintélynövelés, Igényes, következetes anyanyelv-használat, Fiatalabb generációk érdektelenségén való változtatás.

18 STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAMOK Új hivatalos nyelvhasználati törvény kidolgozása Hivatalos nyelvhasználatról szóló határozatjavaslat megalkotása az önkormányzatokban, helyi közösségekben Jogszabályok összehangolása, ajánlások, állásfoglalások megfogalmazása a meglévő jogszabályok értelmezése céljából

19 STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAMOK Nyelvi jogaink Szerbiában anyanyelv-használati útmutató terjesztése Önkormányzati szervekben, egyéb helyeken történő tájékoztató programok A Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda létrehozása A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való beírási költségeinek megtérítése Szerb-magyar/magyar-szerb jogi és közigazgatási szótár létrehozása

20 STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAMOK Magyar nyelvű iratminta-gyűjtemény összeállítása az önkormányzatoknak, egyéb intézményeknek Fiatalok és a hivatalos nyelvhasználat kapcsolatát érintő programok Magyar nyelvtanfolyamok szervezése Szakfordításokat támogató projektumok Jogi szaknyelvi továbbképzések szervezése

21 BESZÁMOLÓ A STRATÉGIA ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL Ö S S Z E F O G L A L Ó A S T R A T É G I A I F E J L E S Z T É S I C É L O K A T E L Ő S E G Í T Ő P R O G R A M O K M E G V A L Ó S U L Á S Á R Ó L

22 2012 január 2013 június Jogsértések kezelése (minden hétre egy ügy) Nyelvi jogi kiadvány 22 önkormányzatnak, 1840 végzős magyar középiskolásnak, kisfilm és cikk sorozat Találkozó 15 önkormányzat 27 képviselőjével 15 jelölés 1 díjra szerb-magyar jogi és közigazgatási szótár 100 bírósági és közigazgatási iratminta Publicisztikai verseny nyelvi jogi témakörben Tanuljunk magyarul kiadvány, Magyar mint idegen nyelv 45 jogszabály magyarul, szószedet-gyűjtemény Jogi-szaknyelvi szeminárium

23 JÖVŐKÉP, ELKÉPZELÉSEK ÉS ELVÁRÁSOK U T Ó P I A - E A N Y E L V I ( J O G ) E G Y E N L Ő S É G S Z E R B I Á B A N?

24 AZ ILLÚZIÓKRÓL Személyes tárgyalások Folyamatos tájékoztatás Fiatalok megszólítása Együttműködés a nem magyar nyelvű beszélőkkel Együttműködés más befolyásos kisebbségekkel Legfelsőbb szintű jogvédelem Jogszabály-összehangolás

25 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! B E R E T K A K A T I N K A M A G Y A R N E M Z E T I T A N Á C S, S Z E R B I A H I V A T A L O S N Y E L V H A S Z N Á L A T T A L M E G B Í Z O T T T A N Á C S O S B E R E T K M N T. O R G. R S

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS HIVATALOS NYELVHASZNÁLATI STRATÉGIÁJA 2012 2017

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS HIVATALOS NYELVHASZNÁLATI STRATÉGIÁJA 2012 2017 LELET A MAGYAR NEMZETI TANÁCS HIVATALOS NYELVHASZNÁLATI STRATÉGIÁJA 2012 2017 69 [ ] figyelembe véve, hogy a pluralista és valódi demokratikus társadalomnak nemcsak tiszteletben kell tartania minden nemzeti

Részletesebben

A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának hivatalos használatára való jog

A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának hivatalos használatára való jog 1 A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának hivatalos használatára való jog A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának hivatalos használatára való jog Polgári jogvédő, 2010 2 A nemzeti kisebbségek nyelvének

Részletesebben

Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről

Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/2002., Szerbia és Montenegró Államközösség Hivatalos Lapja, 1/2003. Alkotmányos Alapokmány és a SZK Hivatalos

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL A Tanács tevékenységének stratégia mentén megvalósult területi programjai 2014-ben A Magyar Nemzeti Tanács stratégiái az elmúlt

Részletesebben

TÖRVÉNY. (Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja - Nemzetközi szerződések, 14/2004. szám) 1. SZAKASZ

TÖRVÉNY. (Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja - Nemzetközi szerződések, 14/2004. szám) 1. SZAKASZ TÖRVÉNY SZERBIA ÉS MONTENEGRÓ ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI, A SZERBIA ÉS MONTENEGRÓBAN ÉLŐ MAGYAR KISEBBSÉG ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN ÉLŐ SZERB KISEBBSÉG JOGAINAK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNY BECIKKELYEZÉSÉRŐL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. MÁJUS 27. Z E N T A 132. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. a Szlovák Köztársaság államnyelvéről. T.t. 270/1995 számú törvény.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. a Szlovák Köztársaság államnyelvéről. T.t. 270/1995 számú törvény. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye a Szlovák Köztársaság államnyelvéről T.t. 270/1995 számú törvény. (1995. november 15.) A 2009. június 30-án elfogadott módosításokkal A Szlovák Köztársaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz/392/2011 ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére Tárgy: A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei

Részletesebben

A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége

A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a sorsunkat érintő döntések meghozatalának joga a vajdasági

Részletesebben

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG TÁJÉKOZTATÓJA 2005/06. év Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság Mihajlo Pupin sugárút 16., 21000

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5577/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5577/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5577/2012. számú ügyben Előadó: dr. Vass Veronika dr. Szajbély Katalin dr. Magicz András 1. Az eljárás megindítása Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS

TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS - KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, - POLGÁRMESTERE, - VÁROSI TANÁCSA ÉS - KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA MŰKÖDÉSÉRŐL 2010. decembere Legutóbbi frissítés időpontja: 2012. szeptember 30. - SZABADKA

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. MÁJUS 19. Z E N T A 50. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja alapján, kapcsolatban

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított* 444/2010. (XII.09.) számú önkormányzati.határozata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 2007. évi CXXXV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről A törvény célja, hogy a pénzügyi piacok zavartalan és eredményes működése, a piaci viszonyok átláthatósága, a tisztességes piaci verseny

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

1. Cikk 2. Cikk 3. Cikk

1. Cikk 2. Cikk 3. Cikk EGYEZMÉNY a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a Magyar Köztársaságban élõ horvát kisebbség és a Horvát Köztársaságban élõ magyar kisebbség jogainak védelmérõl A Magyar Köztársaság és a

Részletesebben

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK 1. szakasz Jelen törvény Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Vajdaság AT) hatásköreit határozza meg, és szabályozza

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Budapest 2015.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Budapest 2015. Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet H-1085 Budapest, Üllői út 24. +36 (1) 486-3559 @ epszti@lutheran.hu http://epszti.hu http://oktatas.lutheran.hu A bölcs tanítás az élet

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 50. szám Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

Erasmus+ Útmutató a programhoz. 2014. január 1-jétől érvényes

Erasmus+ Útmutató a programhoz. 2014. január 1-jétől érvényes Erasmus+ Útmutató a programhoz 2014. január 1-jétől érvényes 3. verzió: 04.06.2014 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL... 9 Az Erasmus+ program céljai

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2241/2004/EK HATÁROZATA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2241/2004/EK HATÁROZATA L 390/6 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2241/2004/EK HATÁROZATA (2004. december 15.) a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben