a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése"

Átírás

1 a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése a politikai átmenet fényében Saule A. Zhankuliyeva A kazahsztáni politikai átalakulás egyik fontos tendenciája volt a civil társadalom kialakulása,illetveazintézményeineklétrehozásáhozésműködtetéséhezszükségesfeltételekmegteremtése.ésvicaversa,aciviltársadalomésintézményei,ígytöbbekközötta nem-kormányzati szervezetek, aktív résztvevői a vizsgált folyamatnak, specifikus hatást fejtenekkiannakjellegére,mértékére,valamintavégrehajtásmódszereire. Afüggetlenállamilét20évealattacivilnem-kormányzatiszektormegszületett,és intenzívenfejlődött;idetartoznakapolitikaipártok,aszakszervezetek,azetnikai-kulturális és a vallási egyesületek, a nem-kormányzati szervezetek, a független tömegmédia stb. Mára a szektor meglehetősen aktív társadalmi szerveződések gyűjteményévé vált, melyekszámostársadalmirétegéscsoportérdekeitképviselik. Megkelljegyeznünk,hogyacivilszektorközpolitikaifolyamatokbanbetöltöttszerepénekerősödéseazutóbbiidőbenglobálistendenciávávált.Ezatendenciarészbenaz állammaifunkcióinakbizonyosmértékűbeszűkülésébenmutatkozikmeg,amiabbanérhetőtetten,hogyegyes,hagyományosanállamifeladatokaciviltársadalomra szállnak, illetve hogy ez utóbbi magára veszi az államhatalom bizonyos elemeit. Ez a tendencia másfelől a civil intézmények kormányzati hivataloktól való függetlenedésében és erejéneknövekedésébenmanifesztálódik(selekhanov,2009). Az 1991-ben, a Szovjetunió összeomlását követően függetlenné vált államokban a vizsgálttendenciaugyankésőbbjelentmegmintsokmásországban,azonbanmeglehe- tősenintenzíven.aposztszovjetállamokvezetőinekpolitikaiakarataerőteljesentámo- CIvIl SzEmlE 2013/2. 39

2 gatjaeztafolyamatot,akárcsakakormányoknakéskormányhivataloknakaciviltársadalomésacivilintézményekfejlődésétsegítőpolitikai,jogistb.feltételekkialakításárairányulótevékenységeit.üzbegisztánban,például,azerősállambólazerősciviltársadalombavalóátmenetetazországpolitikaimodernizációjaegyiksikertényezőjénektekintik. 1 Ebbenahelyzetbenanem-kormányzatiszervezetekaciviltársadalmistruktúraalapelemekéntjelennekmeg,ésazintézményrendszerlegaktívabbrészétképezikgyakorlatilag az összes posztszovjet államban. Nem-kereskedelmi jellegű társadalmi szervezetek, melyeket nem köt a szakmai specializáció, és nem törekszenek az államhatalomba (Chuprynina I., 2002). A politikai pártokat, a társadalmi-politikai mozgalmakat, a szakszervezeteket és az etnikai-kulturális központokat általában nem soroljuk a nem-kormányzatiszervezetekközé. Kazahsztánban a civil társadalom és a nem-kormányzati szektor kialakulása már a szovjetérábanmegkezdődött.aszovjettársadalomésállamradikálisváltozásánakfolyamataiehhezafejlődéshez1985és1991közöttaszovjetvezetésáltalfolytatottátmenet (peresztrojka)politikájánakkeretébenjárultakhozzá.alakosságönszerveződőtevékenységeiazérdekeikkifejezésérealkalmasújerőkmegjelenésévelpárhuzamosanerősödtek. Ademokratizálópolitika,aglasznoszty(átláthatóság)ésapluralizmuserősödésénekhatásáraazemberekegyreerősebbenigényeltéksajátérdekeikmegfogalmazásátésérvényesítését, illetve az ország politikai életében való aktív részvételt. Ezek a folyamatok függetlencivilkezdeményezésekésszerveződésekszületéséhezvezettek,aklubjellegű szervezetektőlazországosmozgalmakig. Mivel ben a politika gyakorlatilag tiltott terület volt, az akkoriban alakult szervezetek kizárólag környezeti problémákkal foglalkoztak. Ilyenek voltak, többek között,a Kezdeményezés Egyesület,azAralésBalkhashÜgyekTársadalmiBizottsága,a ZöldFront ÖkológiaiEgyesületstb.Ezekaszervezetekigengyakranarrakényszerültek, hogy közvetlenül a környezeti szennyezésért felelős kormánytisztviselőkkel vitatkozzanak. Annak érdekében, hogy megvédjék jogaikat és pozícióikat, ezek az önkormányzó szervezetekfokozatosanpolitikaiszervezetekkékellett,hogyváljanak. Ebbenazidőszakbanváltaktehátazinformálismozgalmakspontánkörülményekből politikairealitássá.azinformálisszervezetekéscsoportok,ezektevékenységeinekszervezetlensége,ismeretlenvezetőik,ahatóságokellenállásaésaközvéleményerőskonzervativizmusamiattazonbanaszervezetttársadalmiszervezetektársadalmi-politikaikezdeményezéseitsemtámogattákszélestömegek. AszovjetKazahsztánbanavalódidemokratizálódásifolyamatokkörülbelül1988másodikfelébenindultakel,ésezazakkorinem-kormányzatiszektorintenzívfejlődésében nyilvánult meg ben több mint száz regisztrált és nem regisztrált társadalmi szervezetet számoltak össze az országban. A legjelentősebbek között volt a Fórum Egyesület, a történelemoktatással foglalkozó Memorial és Adilet, az Azamat, a Birlik és másifjúságiszervezetek.azelsőnépszerűországosszervezetanevada-semipalatinskelnevezésűatomellenesmozgalombóljöttlétre,melynekcéljaanukleáriskísérletekbetiltásavolt. 40 CIvIl SzEmlE 2013/2.

3 Ezekmellett1989végénmegalakultaKazahsztániFüggetlenTársadalmiszervezetek Egyesülése,amelyhezcsatlakoztakaDemokratikusUnióésaMemorialegyeságai,aNevada-Semipalatinsk,aDoverie,aZöldFront,aKezdeményezés,aBirlesunevűfüggetlen szakszervezetésmásszervezetek(ponomarev,1991).amikoraztánkazahsztánfüggetlen állammávált,ezekközülaszervezetekközülsokanmaguktólfeloszlottak,vagyakülönbözőkörülményekhatásáramásszervezetekkéalakultakát. AszuverénKazahsztánnem-kormányzatiszektoránakkialakulásábanésfejlődésében akövetkezőfőmérföldkövekkülöníthetőkel.azelsőidőszak1991és1994közétehető. Ezekben az években több mint 400 nem-kormányzati szervezet alakult meg (Chuprynina,2002).Tevékenységeikáltalábanpolitikaimotivációvalbírtak,ésemberijogi kérdésekre irányultak. Ennek az volt az oka, hogy Kazahsztánban megkezdődtek a demokratikus átalakulási folyamatok. Ezen időszak legfőbb jellemzője a nem-kormányzati szervezetekmegalakulásávalkapcsolatosrendszerszerűkoncepcióhiányavolt. Akormánynaktehátnemvoltakvilágoselképzeléseiésvéleményeanem-kormányzati szervezetekkel kapcsolatban. Ez elsősorban jogi szabályozásuk korlátozottságában nyilvánultmeg.aszabályozószerepetakazahszovjetszocialistaköztársaságban1991. június27-énelfogadotttársadalmiszervezetektörvényetöltöttebe.ezatörvényatársadalmiszervezeteketmintazállampolgárokközösérdekeinalapulószerveződésekszabad akaratánakkifejeződésekéntlétrejövőönkéntesformációkatdefiniálta. 2 A törvény a politikai pártokat, a tömegmozgalmakat, a szakszervezeteket, a női, veterán,ésgyermekszervezeteket,afiatalokszervezeteit,atudományos,technikai,kulturális-oktatási,kulturális-sportésegyébönkéntestársaságokat,művészetiszakszervezeteketésegyesületeket,valamintmásszövetségekettársadalmiszervezetneknevezte.acivil szervezeteknek tehát nem volt olyan jogi státusa, vagy jellemzője, amely alapvetően megkülönböztettevolnaőketmástársadalmiszervezetektől. Anem-kormányzatiszektorfejlődésénekmásodikszakaszaaz igterjedő éveketölelifel.eztaszakasztanem-kormányzatiszervezetekkvantitatívéskvalitatívfejlődése időszakának nevezhetjük. Ezen évek alatt a számuk 400-ról 1600-ra növekedett (Chuprynina,2002).Anem-kormányzati(civil)szervezetitevékenységekkvalitatívaspektusa specializációjuk felerősödésével, így tevékenységi típusaik differenciálódásával kapcsolatos.akazahsztáninem-kormányzatiszervezetekfejlődéséneklegfontosabbhatótényezőjeebbenazidőbenatevékenységeikhezanemzetközialapítványokáltalpályázat útjánnyújtottjelentősanyagitámogatásvolt. A szóban forgó időszakban a nem-kormányzati szervezetek ellenőrzését biztosító jogszabályokmegteremtéséreistörténteklépések.akazahköztársaság1994.december24-énelfogadottpolgáritörvénykönyveelőszörvezetettbeolyanfontoskategóriákat,mintpéldáulanem-kereskedelmiszervezetek,melyektevékenységenemkapcsolódikprofitszerzéshez,illetveaszervezetitagokközötteztnemosztjaszét.megszületetta nem-kereskedelmi szervezetek jogi formáinak listája. Az állampolgári egyesületi forma mellettezekaszervezetekintézetként,szociálisalapként,vásárlóiszövetkezetként,vallási egyesületkéntvagyjogientitásokszövetségekéntislétrejöhettek. 3 CIvIl SzEmlE 2013/2. 41

4 1996. május 31-én végül elfogadták a Társadalmi szervezetekről szóló törvényt, amelybizonyosmegkülönböztetésekettettacivilszervezetek,valamintapolitikaipártok és a szakszervezetek között. A Kazah Köztársaság augusztus 30-án elfogadott új alkotmányának megfelelően ez a törvény megtiltotta a politikai pártok és a szakszervezetek külföldi állampolgárok, kormányok és nemzetközi ügynökségek által történőanyagitámogatását.ugyanakkoratársadalmiszervezetekmástípusainaklehetővétette,hogykülföldiésnemzetköziszervezetekáltalnyújtotttámogatásokatfogadjanak. A nem-kormányzati szervezetek fejlődésének harmadik szakasza október 24-énkezdődött,éstartamainapig.KezdeténekNazarbajevelnökleveléttekinthetjük, amelyetakazahsztániemberekhez Egyszabad,hatékonyésbiztonságostársadalomfelé címmel írt. Az államfő első alkalommal szólt a nem-kormányzati szervezeteknek a kazahtársadalomésállamfejlődésébenbetöltöttszerepéről.szerinte anem-kormányzatiszervezetekmármaisóriásiszerepetjátszanakkazahsztánbanazemberijogikérdések,alakosságkülönbözőérdeklődésiterületeiésatársadalomszociáliskonszolidációja terén (Nazarbajev,2000).Ebbenavonatkozásbanazállamfőkifejezteaztaszándékát, hogyazállamjelentős,pályázatiformábannyújtotttámogatásokkalsegítsefontosszociálisprogramokmegvalósítását ábra.Akazahsztáninem-kereskedelmiszervezetekszámánaknövekedésiüteme Ezt a szakaszt tehát az állam és a nem-kormányzati szervezetek közti új kapcsolati modell kialakulása jellemezte; ez főleg kormányrendeletek és feladatátvállalási szerződések keretében nyújtott állami anyagi támogatást, valamint informális, tanácsadási, mentorálási, adminisztratív és technikai jellegű támogatást jelentett. Intenzívebbé váltak ugyanakkor a nem-kormányzati szervezetekkel különböző szinteken folytatott együtt- működések,ésacivileketegyreszélesebbkörbenvontákbeaköztársaságadminisztrá- 42 CIvIl SzEmlE 2013/2.

5 ciósésterületistruktúrájánakkülönbözőelemeibe,ideértveafontostársadalmiproblémákéskérdésekmegoldásátis. A kazahsztáni nem-kormányzati szektor fejlődésének főbb elemeit az alábbiakban vesszükszámba.akazahtársadalomjellegzetességei,valamintafolyamatbanlévőpolitikaiátmenetszabtafeltételekképlékenységemiattezafolyamatnemegyértékű,pozitív ésnegatívaspektusaiegyarántvannak. Elsőkéntemlíthetjükakazahnem-kormányzatiszervezetekszámánakfolyamatosnövekedését,amelyetaz1.ábraszemléltet. A hivatalos adatok szerint 2001 végére már 1767 hivatalosan is regisztrált nem-kormányzatiszervezetműködött 4,2003októberérepedigaszámukelértea4500-at.2008 novemberében a nem-kereskedelmi szervezet közül regisztrált nem-kormányzatiszervezetvolt,közülük6697társadalmiszervezet,5874magánszervezet,3841 közalapítvány,1385vallásosközösség,ajogientitásokszövetségeinekszámapedig1161- rerúgott(kazahsztánicivilszövetség,2009:43). Akazahsztáninem-kormányzatiszervezetekszámánakalakulásátnagyvalószínűséggel az alábbi tényezők befolyásolták. Elsősorban a posztszovjet mentalitás miatt sok kazah polgár inkább hajlik társadalmi, közösségi cselekvésekben való részvételre, mint magánjellegű vállalkozásokban való elköteleződésre. Emellett a kazah társadalom széles teretnyújtacivilszervezetekerőfeszítéseinekéskapacitásainakkiaknázására,értelmetlenversengésgenerálásanélkül.végülanem-kormányzatiszektoregyrekomolyabbalternatívát jelent a kormányzati, illetve üzleti szektorral szemben a foglalkoztatás terén. Egy2009elejibecslésszerintmajdnem200ezeremberdolgozottaszektorban,éskörülbelül 2 millió állampolgárt értek el a civil szervezetek által nyújtott szolgáltatások (Abramova2009). Ugyanakkor ha Kazahsztánt más közeli vagy távoli országokkal hasonlítjuk össze a nem-kormányzatiszervezetekszámánakvonatkozásában(10ezerlakosrajutónem-kormányzatiszervezetekszáma),kazahsztánegyelőremeglehetősenlevanmaradva. 1.táblázat.Összehasonlítóadatokakülönbözőországoknem-kormányzatiszervezeteinek számáról2008végén Ország Lakosság Nem-kormányzati szervezetekszáma 10ezerlakosrajutó nem-kormányzatiszervezetek száma Észtország Magyarország Kanada Oroszország Horvátország Szlovákia Nagy-Britannia Grúzia Kazahsztán CIvIl SzEmlE 2013/2. 43

6 Másrésztazonbanakazahsztáninem-kormányzatiszerezeteknemcsakmennyiségi, hanemminőségiszempontbólisfejlődtek.ezkülönösentevékenységikörüktágulásában érhetőtetten,amitakazahcivilszövetségáltalkészítettelemzésbizonyít(kazahsztáni CivilSzövetség,2009:42.Ld.2.ábra). 2.ábra.Akazahsztáninem-kormányzatiszervezetektevékenységeinekmegoszlása Honvédelmi patrióta szervezetek = 4% 2 - Gyermek és ifjúsági szervezetek = 14% 3 - Mûvészeti ügynökségek = 8% 4 - Fogyatékossággal élôk szervezetei = 7% 5 - Tudományos és oktatási szervezetek = 8% 6 - Nôi szervezetek = 8% 7 - Egészségvédelmi és járványügyi intézmények = 7% 8 - Közérdekû kezdeményezéseket segítô intézmények = 10% 9 - Médiaügynökségek = 2% 10 - Szociális ellátó intézmények = 9% 11 - Jogvédô szervezetek = 7% 12 - Sportszervezetek = 10% 13 - Környezetvédelmi intézmények = 6% 7 6 A kazah nem-kormányzati szervezetek változatos társadalmi feladatokat látnak el, tevékenységeiktöbbségeazegyeslakosságicsoportokésrétegekkonkrétügyeireésérdekeireirányul.tevékenységüktehátlényegébenatársadalmilétvalamennyifontosterületét lefedi, és jelentősen hozzájárul a kazahsztáni társadalom fejlődésében felbukkanó aktuálisproblémákéskérdésekmegoldásához. Aharmadikfontostényező,hogykialakultanem-kormányzatiszervezetekalapításánakésműködtetésénekkonceptuálisésjogibázisa,ezfolyamatosanfejlődik,éskiterjed az állammal való kapcsolatukra is január 16-án lépett életbe a Nem-kereskedelmi szervezetekről szóló törvény, amely részletesen szabályozza a nem-kormányzati szervezetekalapításánakésműködtetésénekkérdéseitakülönbözőszervezetijogiformákvonatkozásában január 23-án a Kazah Köztársaság kormánya elfogadta a nem-kormányzati szervezetek állami támogatásának koncepcióját. A szociális irányultságú nem-kormányzati szervezetek állami megrendeléseken keresztül történő támogatásának deklarációja mellett ez a dokumentum szorgalmazta az állami szervek és a társadalmi szervezetek párbeszédét, társadalmi súllyal bíró problémákra, karitatív támogatásokra, kulturális témákrastb.irányulóközösesemények(konferenciák,kerekasztalok,műhelyek,képzések stb.)szervezésétsegítőtanácsoklétrehozását,valamintanem-kormányzatiszervezetek tevékenységénekinformációknyújtásávaltörténőállamtámogatásátéseszervezetekregisztrációseljárásánakegyszerűsítését. 7 E koncepció megvalósítása érdekében megszületett a Kazah Köztársaság nem-kormányzati szervezetei évi állami támogatásának programja. A kormány és 44 CIvIl SzEmlE 2013/2.

7 szerveirészéreezaprogram,anem-kormányzatiszervezetekkelkapcsolatosfentemlített tevékenységek mellett, előírta a regionális civil kezdeményezések növekedéséhez szükséges feltételek megteremtését, a kormányzati szektorban dolgozó alkalmazottak képzésétéskészségfejlesztéstanem-kormányzatiszervezetekkelvalókommunikációés együttműködésterén,anem-kormányzatiszervezetektevékenységénekrendszeresmonitorozásátésellenőrzését,valamintanemzetköziszervezetekkelvalóegyüttműködések erősítését. 8 Aköltségvetésből42milliókazahtengétkülönítettekelaprogramvégrehajtására. MégennélisnagyobbjelentőségűvoltazonbanaTársadalmirendrőlszólótörvény 2006.április12-éntörténtelfogadása.Ezajogszabályhasználjaelőszöra nem-kormányzatiszervezet kifejezést,ésmegadjaannakdefinícióját.anem-kormányzatiszervezetek tehátazállampolgárokés/vagynem-kormányzatijogiszemélyiségekáltalönkéntesalapon, közös célok megvalósítása érdekében létrehozott nem-kereskedelmi szervezetek (kivéveapolitikaipártokat,aszakszervezeteketésavallásiszervezeteket). 9 ATársadalmirendrőlszólótörvényatársadalmifeladatokvégrehajtásátcélzóprogramok,projektek,különállóeseményeklebonyolításánakgazdasági-jogikereteitadjameg; ezeketazállamiköltségvetésakormányzatésanem-kormányzatiszervezetközöttlétrejövőszerződésenkeresztülfinanszírozza,akétféltehátazadottprogram,projektvagy esemény megvalósításában szerződéses partnerekként működik együtt. A szerződéseketnyíltpályázatokonkiválasztottszervezetekkelkötikmeg. Végül2006.július25-énaKazahKöztársaságelnökerendeletbenfogadtaelaKazah Köztársaság reszólóciviltársadalom-fejlesztésikoncepcióját.Arendeletacivil társadalmiintézményekátfogófejlődéséhezszükségesjogi,társadalmi-gazdaságiésszervezeti-módszertaniháttértovábbifejlesztését,anem-kormányzatiszektorállamiésüzleti szektorral való egyenrangú partneri viszonyát, valamint az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi egyezményekben és megállapodásokban foglalt nemzetközi jogi előírások végrehajtásaírtaelő.akitűzöttcélokeléréseérdekébenakövetkezőfeladatokatjelölte meg:1.demokratikus,ajogáltalirányított,szekulárisállamkiépítése,amelybenazegyén, illetveannakjogaiésszabadságajelentiafőértéket.2.harmonikusegyenrangúéspartneriviszonykialakításaanem-kormányzati,azüzletiésazállamiszektorközött.3.gazdasági kezdeményezések elindítása annak érdekében, hogy az üzleti szektor bekapcsolódjonacivilprojektekbe,akaritásztevékenységekfejlődésébeésazadományozásba.4. Aciviltársadalomvalamennyiintézményejogihátterénekkialakítása.5.Magaséletszínvonalmegteremtése,amunkaerő-piaciviszonyokharmonizálása,agazdagokésszegényekköztiszakadékcsökkentése(Lapins Chebotarev,2011). Anegyedikfőtényező,hogyakazahcivilszervezetekpénzügyitámogatásánakrendszereésterejelentősenmegváltozott.Megkelljegyeznünk,hogykialakulásukésfejlődésük első két szakaszában a kulcsszerepet a nemzetközi adományozó szervezetek játszották, ezek a UNDP, a USAID, az Eurázsiai Alap, a Soros Alapítvány, a Counterpart Konzorcium (USA), a TACIS (Európai Unió), Friedrich Ebert Alapítvány (Németország), a HivosAlapítvány(Hollandia)stb.voltak,amelyekcivilszervezetekkülönbözőprojektjeihez nyújtottaktámogatást. CIvIl SzEmlE 2013/2. 45

8 Akormányrendeletéletbelépéseótaakormánykiemelkedőszerepetjátszottanemkormányzatiszervezetekpénzügyitámogatásában,akülföldiésnemzetköziadományozószervezetek2000ótatapasztalhatójelenléteésadományainakmértékepediglecsökkent. A Kazah Civil Szövetség által 2007 október-novemberében a nem-kormányzati szektorról készített felmérés például azt mutatta, hogy a megkérdezett civil szervezeti vezetőktöbbsége(74százalék)szerinttevékenységeiklegfőbbtámogatójaazállamvolt. A nemzetköziszervezetekáltalnyújtotttámogatásokösszegeamásodikhelyenálltebbenastatisztikában(37százalék)(kazahsztánicivilszövetség,66). Azötödiktényező,hogyacivilszervezetekésazállamköztiegyüttműködésekmás irányokbanisfejlődnek.2003és2011közöttacivilfórumöttalálkozóttartottazországban,amiegyedülállóalapotadottapárbeszédnek,éshatékony,akormányzatésacivilek egyenrangúpartnerségénekelvéreépülőkommunikációsésegyüttműködésimechanizmustjelentett.nazarbajevelnökrésztvetta2003.október14-énés2005.szeptember 11-éntartottelsőkétfórumon.Beszédeibenazelnökszóltazállam,azüzletiközösségés aciviltársadalomintézményeiköztikapcsolatokjelentőségéről,ésmegjelölteefolyamat prioritásiirányait. Ugyancsakfontosvonulatacivilekképviselőinekazállamhatalomkülönbözőszervei alattlétrehozotttanácsadó-konzultatívtestületekbevalóbevonása.ilyentestületpéldául amajilisparlament(akazahsztániparlamentalsóháza)alattműködőtársadalmibizottság, a belügyminisztérium alatt működő Rendőri Felügyelet Társadalmi Tanácsa, az egészségügyiminisztériumalattműködőbetegjogvédelmitársadalmitanács,avállalkozói Tevékenységek Szakértői Tanácsa stb. Az érintett nem-kormányzati szervezeteknek tehátlehetőségükvanarra,hogybekapcsolódjanakaköztársasággazdaság- éstársadalompolitikájátérintőajánlásokkidolgozásába. Mindemellett vannak bizonyos lényegi momentumok, melyek Kazahsztánban lassítjákanem-kormányzatiszektorprogresszívfejlődését,ésakadályozzákanem-kormányzatiszervezeteketabban,hogykapacitásaikatakazahtársadalomésapolitikaiátmenet érdekébenhasznosítsák.ezek,többekközött,akövetkezők: 1.aregisztráltcivilszervezetekhivatalosszámaésalakosságköreibenérzékelhetősikeres és minőségi tevékenységek közti diszkrepancia. E. B. Nukezhanov történészprofesszor becslései szerint a hivatalosan regisztrált civil szervezeteknek mindössze 20 százalékaaktív(nukezhanov,2007).enneklehetségesokai,hogynemállnakrendelkezésreateljeskörűműködéshezszükségesforrások,aszervezetekvezetőimás(kormányzati, üzleti) szektorokba kerültek, illetve az, hogy sok olyan civil szervezet jött létre,amelyekszűkhatókörű,rövidtávúcélokattűztekmagukelé; 2. sokciviltevékenységalacsonyminősége,amittevékenységeikművidiverzitása,aspecializáció, az egy vagy két konkrét irányra való fókuszálás hiánya, valamint az okoz, hogybizonyosszervezeteketazalapítókegyénijövedelmekszerzésérehasználnak.ebbenavonatkozásbansoknem-kormányzatiszervezetet kvázicivilnek isnevezhetünk; 3. a kagylószindróma megjelenése,amiaztjelenti,hogysokcivilszervezetnemalakít ki partneri kapcsolatokat más civil szervezetekkel sem saját régiójuk határain belül, semazontúl.ennekegyikokaatámogatásokértfolytatottegészségtelenküzdelem, 46 CIvIl SzEmlE 2013/2.

9 valamintaz,hogyegyik-másikszervezetkülsőkapcsolatainakmeghatározásakoruralkodikazemberitényező(satpaev,2011); 4.bizonyosnem-kormányzatiszervezetekarraálltakrá,hogycsakisazállammal,illetve egyadottállamihivatallalműködnekegyüttkormányzatimegrendelés(feladatátvállalásiszerződés)formájában.ezakörülménypaternalistaésfüggőségilégkörtteremthet,amilassanodavezet,hogyaszervezetelveszítifüggetlenségétésacélcsoportjaihozvalókapcsolatát; 5. acivilszervezetekésavállalkozásokközöttnincsegyüttműködés,kölcsönösmegértéséssegítségnyújtás.akazahsztánivállalkozásoktöbbségesemmilyenérdeklődést nemmutatanem-kereskedelmi,nem-kormányzatiszektorfejlődéséhezvalóhozzájárulás,közösprogramoklebonyolításairánt.amunkavállalókműködőszervezetei,nohacivilszervezetek,főképpentagjaikszemélyesérdekeinekvédelmévelfoglalkoznak, nemteremtenekhidatazüzletivilágésaciviltársadalomközött; 6. anem-kormányzatiszektorkazahsztántöbbrégiójában,különösenavidékiterületeken, alulfejlett. E jelenség fő oka az érintett lakosság nagy részének passzivitása, állampolgári öntudatosságának alacsony szintje, az, hogy ezek az emberek nem értettékmeganem-kormányzatiszervezeteknekaközéletbenbetöltöttszerepétés jelentőségét;emellettországosanjellemzőazönkéntestevékenységekszámánakalacsonyszintje. A civil szervezetek tehát rendkívül fontos nem-kormányzati intézmények, amelyek képesek a civil kezdeményezések alakítására és támogatására. Jelenlegi tevékenységeik azállampolgárokegyescsoportjai,illetveatársadalommintegészaktuálisigényeinekkielégítésére fókuszálnak. A nem-kormányzati szervezetek kiemelkedő fontosságú szerepettöltenekbeakitűzöttcélokeléréseérdekébentörténőközösállampolgáricselekvésben, ami visszahat a lakossági aktivitás növekedésére. Mindez a kazahsztáni társadalom ésállamdemokratizálódásifolyamataibanisjelentősszereplővétesziőket.ugyanakkora fentemlítettnegatívtényezőkmiattacivilésmásnem-kormányzatiszervezetekbefolyásaazországtársadalmi-politikaifejlődésérekorlátozottésnemkellőenhatékony.ebbenahelyzetbenacivilszervezetekpozícióinakerősödéseésakazahsztánitársadalmipolitikaiéletregyakoroltbefolyásuknöveléseérdekébenelsősorbanazszükséges,hogy minél több állampolgárral, más civil szervezetekkel és az üzleti szektorral hosszú távú, konstruktívkapcsolatokatépítsenek,fejlesszenek. Fordította:FarkasGabriella irodalom Abramova,V.(ed.)(2009):NGO,Massmediaandgovernmentalagencies:keystoefficientcooperation.Guidance Manual Almaty:2009. ChupryninaI.(ed.)(2002):Non-governmentalorganizationsofKazakhstan:yesterday,todayandtomorrow.Almaty: UNDPinKazakhstan, ,24. KazahsztániCivilSzövetség(2009):NationalReport Reviewofnon-governmentalorganizationsectorinKazakhstan anddevelopmentprospects.[akazahsztáninem-kormányzatiszektorésafejlődésiperspektívák.országjelentés.],astana:43. CIvIl SzEmlE 2013/2. 47

10 Lapins, V. Chebotarev, A. E. (eds) (2011): Civil Society in the Republic of Kazakhstan: conceptual foundation and developmentreality[civiltársadalomkazahsztánban:konceptuálisalapokésafejlődésrealitásai.],almaty:af. EbertAlapítványáltaltámogatott Alternative JelenkutatóKözpont, Nazarbaev(2000):LetteroftheRepublicofKazakhstanpresidentN.A.NazarbaevtothePeopleofKazakhstan To afree,efficientandsafesociety [N.A.Nazarbajev,aKazahKöztársaságelnökénekleveleakazahsztáninéphez: Egyszabad,hatékonyésbiztonságostársadalomfelé ]Október24., hivataloshonlapja. Nukezhanov E. B. (2007): Development and problems of non-governmental organizations while forming the Kazakhstancivilsociety[Akazahciviltársadalmatépítőnem-kormányzatiszervezetekfejlődéseésproblémái], BulletinofAl-FarabiKazakhNationalUniversity(Psychology,sociology)Nr.12,60. PonomarevV.(1991):Self-regulatingpublicorganizationsofKazakhstanandKyrgyzstan (referencebook). M.:InstituteofExtremeProcessesResearch, Satpaev,D.A.(2011):Featuresofproto-civilsocietyinKazakhstan[Akazahproto-civiltársadalomjellegzetességei].In: CivilSocietyintheRepublicofKazakhstan:conceptualfoundationanddevelopmentreality(ed.).[In:CiviltársadalomKazahsztánban:konceptuálisalapokésafejlődésrealitásai.Szerk.:V.Lapins,A.E.Chebotarev],Almaty:aF. EbertAlapítványáltaltámogatott Alternative JelenkutatóKözpont,68. Selekhanov, E. T. (2009): Political system of the Republic of Kazakhstan: development experience and prospects. Almaty:KISIundertheRKPresident,CP.195. jegyzetek 1Islam Karimov üzbég elnök nemzetközi konferencia nyitóbeszéde Tanult emberek továbbképzése és okosan képzettgenerációmintazországstabilfejlődésénekésújjáépítéséneklegfontosabbfeltétele címmel.üzbéginformációsügynökség.2012.február17. 2AKazahSzovjetSzocialistaKöztársaságTörvényeaKazahSzovjetSzocialistaKöztársaságbanműködőtársadalmiszervezetekről(1991.június27.). 3AKazahKöztársaságPolgáriTörvénykönyve(Általánosrendelkezések). 4SocietyandNGO:fundamentalsandprospects.[Társadaloméscivilek:alapokéskilátások.]Az ÉrtelmiségiNők Szövetsége egyesületweboldala, ( 5InteractionofthestatebodiesandNGOshouldbeprovided.[Azállamiszervekésanem-kormányzatiszervezetekpárbeszédétélénkítenikell.]Kazinform,2003.október15. 6Azadatokforrása: Alternative JelenkutatóKözpont,Kazahsztán. 7AKazahKöztársaságbanműködőnem-kormányzatiszervezetekállamitámogatásánakkoncepciója(elfogadvaa 2002.január23-ánkelt85.sz.kormányhatározatban). 8AKazahKöztársaságbanműködőnem-kormányzatiszervezetekállamitámogatásánakprogramjaa évre(elfogadvaa2003.március17-énkelt253.sz.kormányhatározatban). 9AKazahKöztársaságTársadalmirendrőlszólótörvénye(2005.április12.). 48 CIvIl SzEmlE 2013/2.

A civil közösségfejlesztés A CIVIL szektor definíciója: Tágabb értelemben ide tartozik minden olyan szervezet, jogi személy, amely nem tartozik a tágabb értelembe vett államszervezetbe, és nem céljuk a

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács?

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? Mire jó a Nemzeti Ifjúsági PR E S E N TA TION Tanács? Szabados Viktor magyar EU-elnökségi összekötő Budapest, 2011. április 30. Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? PR E S E N TA TION K V_S Mire jó a Nemzeti

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza

Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza 1 / 5 2012.11.02. 8:39 Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu Vissza Cím: A társadalmi szerepvállalás fellendítését, a civil társadalom megújulását segítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Jog: definíció? Nincs egységes jogi definíció Európában, de még a legtöbb országban sem. USA megközelítés:

Részletesebben

A TransWaste projekt bemutatása

A TransWaste projekt bemutatása A TransWaste projekt bemutatása TransWaste A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretén belül kerül megvalósításra és az ERDF (European Regional Development Fund) által támogatott A programról részletesen:

Részletesebben

A 2012-2014 Triennium értékelése

A 2012-2014 Triennium értékelése Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXXV. Kongresszus 2015. október 8-9. Budapest ICOH éves beszámoló 2015. Előadó: Dr. Ruzsás Éva Foglalkozás-egészségügyi szakorvos, belgyógyász, kardiológus Dr.

Részletesebben

Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET)

Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET) SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET) 2010. május 19. A Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. szeptember

Pályázati figyelő 2010. szeptember Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) i keret összege Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma pályázata Magyarországi közlevéltárak

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő. Tanács térségi tevékenysége

A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő. Tanács térségi tevékenysége A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő Tanács térségi tevékenysége A Tehetségsegítő Tanács tagjai Kiemelt feladatok 1. A térségben a tehetséggondozás hálózatának további szélesítése a hátrányos helyzetű településeken

Részletesebben

EU / UNDP projekt a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának, mint a harmonizáció, versenyképesség és szociális kohézió eszköze, felgyorsítása az EU hat új tagállamában és két tagjelölt országban 2007.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Az EU és Bosznia és Hercegovina közötti kapcsolatok: a civil társadalom szerepe

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Az EU és Bosznia és Hercegovina közötti kapcsolatok: a civil társadalom szerepe 2009.12.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 317/15 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Az EU és Bosznia és Hercegovina közötti kapcsolatok: a civil társadalom szerepe (feltáró vélemény)

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

Küldöttgyűlés határozata Társadalmi Unió 2013. november 25.

Küldöttgyűlés határozata Társadalmi Unió 2013. november 25. Küldöttgyűlés határozata Társadalmi Unió 2013. november 25. A Társadalmi Unió, 23 országos hatókörű civil szervezet együttműködésének szövetsége, regionális hatókörű fogyasztóvédelmi/közösségi klubok fenntartója,

Részletesebben

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA ELNÖKI BESZÁMOLÓ Szórád Gábor Miről is lesz szó... 1.) Beszámoló az elmúlt hat hónap munkájáról 2.) Jogi személyiségünk jelenlegi állapota 3.) Jogi személyiség elérésének végső

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Lakatosné Lukács Zsuzsanna Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály MENTOR-NET találkozó

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYOS ALAPJAI TÉMAKÖR TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYOS ALAPJAI TÉMAKÖR TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A közigazgatási alapvizsga tananyagának témakörei: I. A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai II. A közigazgatás felépítése és működése III. Államháztartási

Részletesebben

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem KÖZPONTI PORSZÍVÓK egészség és kényelem higiénia ès komfort az egyszerűség jegyében 1 A fenti kép csupán tájékoztató jellegű Központi porszívó 2 Süllyesztett csőrendszer zer 3 Hag Hagtompító 4 Falic Falicsatlakozó

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évi szakmai tevékenysége

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évi szakmai tevékenysége A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évi szakmai tevékenysége Tordai Péter elnök 2011.05.27. I. A kamarák 2010. évi működésének fő befolyásoló tényezői voltak: Tovább csökkent a kamarai taglétszám

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET Jelenlegi projektjeink Közösségfejlesztés KÖZTÁMHÁLÓ - közösségfejlesztés, a közösségi munka munkaformái, módszerei terjesztése Közösségi Munka Műhely - közösségfejlesztők

Részletesebben

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA Gazdaság, társadalom és politika Hideg szomszédság? Balti gazdaság függetlenedése a volt szojvet piactól? Energetikai kockázat? Kisebbségi kérdés, orosz ellenesség?

Részletesebben

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM Mi, alapítók a mai napon létrehozzuk a KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTERT. A Hármashatármenti térség ukrán, szlovák és magyar vállalkozásfejlesztéssel, ipartelepítéssel

Részletesebben

Szükséges-e a civil összefogás Magyarországon? Dr. Kákai László

Szükséges-e a civil összefogás Magyarországon? Dr. Kákai László Szükséges-e a civil összefogás Magyarországon? Dr. Kákai László A politikai intézmények iránti bizalom (százfokú skálán való értékelés) 1991 1996 2001 2002 2003 Köztársasági elnök 79 66 59 61 58 Alkotmánybíróság

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2011. január 01-jétől 2011. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

GreenLabelsPurchase making a greener procurement with energy labels. GreenLabelsPurchase projekt. Szakmai Fórum a zöld beszerzésről

GreenLabelsPurchase making a greener procurement with energy labels. GreenLabelsPurchase projekt. Szakmai Fórum a zöld beszerzésről GreenLabelsPurchase projekt Szakmai Fórum a zöld beszerzésről Budapest, 2008. február 14. Tartalom GLP projekt bemutatása Célkitűzések és munkaprogram Eredmények Projekt partnerek 1 Berliner Energieagentur

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIA PRIORITÁSI TERÜLET (PA2) Árvay Szilárd

FENNTARTHATÓ ENERGIA PRIORITÁSI TERÜLET (PA2) Árvay Szilárd Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. FENNTARTHATÓ ENERGIA PRIORITÁSI TERÜLET (PA2) Árvay Szilárd Főtanácsadó Külgazdasági és Külügyminisztérium A prioritási

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

LIGA Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája H-1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A +36 1 321-5262; : www.liganet.hu : info@liganet.

LIGA Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája H-1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A +36 1 321-5262; : www.liganet.hu : info@liganet. LIGA HÍRLEVÉL Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 2014. november Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság A gépipar árbevételeinek 90 százaléka exportból származik A nagy hagyományokkal rendelkező

Részletesebben

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető Zala Megyei Civil Információs Centrum Horváth Rita - irodavezető Tevékenységek Szakmai tanácsadási rendszer biztosítása: Jogi, közhasznúsági Pénzügyi, könyvviteli és adózási Pályázati Forrásteremtési Számítógép-kezelési

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 3. 68/412-065 2012.

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 3. 68/412-065 2012. Statisztikai számjel: 21171941 9004 572 04 Cégjegyzék száma: 04-09-009076 Vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos

Részletesebben

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig Földesi Erzsébet MEOSZ, alelnök EDF, alelnök Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) számokban

Részletesebben

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Reflex Környezetvédő Egyesület A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. A társadalmi részvétel előnyei több szakmai-társadalmi

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Dunántúl régióban GINOP A projekt bemutatása

Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Dunántúl régióban GINOP A projekt bemutatása Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Dunántúl régióban GINOP-5.2.2-14-2015-00028 A projekt bemutatása A program megvalósítói a Közép-Dunántúl régióban Széchenyi Programiroda

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés -

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés - Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés - Megvalósítók Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Pro Europa Liga Inspiráció Egyesület Kárpátokért

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

Az ICEG Európai Központ független, magántulajdonú kutatóintézet, amelynek fő kutatási területe a Közép- és Kelet-Európában zajló gazdasági folyamatok

Az ICEG Európai Központ független, magántulajdonú kutatóintézet, amelynek fő kutatási területe a Közép- és Kelet-Európában zajló gazdasági folyamatok 1 Az ICEG Európai Központ független, magántulajdonú kutatóintézet, amelynek fő kutatási területe a Közép- és Kelet-Európában zajló gazdasági folyamatok elemzése. Az ICEG Európai Központ tevékenysége kutatások,

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Pályázati adatlap. Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztésére. A pályázó neve, székhelye: Regisztrációs szám:

Pályázati adatlap. Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztésére. A pályázó neve, székhelye: Regisztrációs szám: Pályázati adatlap Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztésére A pályázó neve, székhelye: Regisztrációs szám: (A pályáztató szervezet tölti ki!) Kedvezményezett: Partnerek: 7624 Pécs,

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Dr. Makai Martina, főosztályvezető FM Környezetfejlesztési Főosztály Budapest 2015. június 1. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European

Részletesebben

A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, szeptember 20. Budapest

A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, szeptember 20. Budapest 2013 A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, 2013. szeptember 20. Budapest 2013 A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, 2013. szeptember

Részletesebben

Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása

Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása Szerződés iktatószáma, tipusa Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege K-1802/1/2012 DC Proper-PR Kft. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása 8 125 460 Ft K-159/35/2013

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék SZOCIÁLPOLITIKA. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály

ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék SZOCIÁLPOLITIKA. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály SZOCIÁLPOLITIKA SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

Budapest 2012. május 14.

Budapest 2012. május 14. Nemzeti Megelőző Mechanizmus együttműködései otthon és külföldön Budapest 2012. május 14. Dr. Matthew Pringle Association for the Prevention of Torture (APT) (mpringle@apt.ch) Háromoldalú kapcsolat állam

Részletesebben

A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer. Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások

A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer. Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások Egy sikeres országhoz erős, kompetitív vállalkozások kellenek. Ennek

Részletesebben

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PÁLYÁZAT CÉLJA: A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton

Részletesebben

Nemzetközi tűzoltó konferencia: A horvát tűzoltási rendszer

Nemzetközi tűzoltó konferencia: A horvát tűzoltási rendszer . Nemzetközi tűzoltó konferencia: A horvát tűzoltási rendszer A Horvát Tűzoltó Szövetség előadása A Horvát Tűzoltó Szövetség a hivatásos és önkéntes tűzoltók ernyőszervezete 1999 óta. A tűzoltószövetségek

Részletesebben

Amirl ma szó esik. Nem-kormányzati szervezetek (NGO-k) Nem-kormányzati szervezetek a nemzetközi fejlesztési együttmködésben

Amirl ma szó esik. Nem-kormányzati szervezetek (NGO-k) Nem-kormányzati szervezetek a nemzetközi fejlesztési együttmködésben Nem-kormányzati szervezetek a nemzetközi fejlesztési együttmködésben Horváthné Angyal Boglárka 2005. december 5. Amirl ma szó esik Az NGO-k szerepe a nemzetközi fejlesztésben Az NGDO-k típusai Az NGDO-k

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

=============================================

============================================= A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kéthetenként megjelenő, 9000 címre eljutó hírlevelének 262. számát böngészheti a Tisztelt Olvasó. Reméljük, talál benne hasznosíthatót. A www.nonprofit.hu

Részletesebben