1956-os forradalmi képekkel másik elıadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1956-os forradalmi képekkel másik elıadás http://www.youtube.com/watch?v=qjlkglsj7as&feature=related"

Átírás

1 A MAGYARORSZÁGI KITELEPITÉSEK TÖRTÉNETE ILLYÉS GYULA EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL Elıadja Illyés Gyula 1956-os forradalmi képekkel másik elıadás Ma a forradalom évfordulóján emlékezzünk a kitelepítettekre, a Rákosiéra kitaszítottjaira. Több ezer család élete tört ketté, sokan az életükkel fizettek. A hortobágyi deportáltak és a késıbbi kitelepítettek, azok közé tartoznak, akik a legtöbbet szenvedtek a szabadságért. 5 évvel a II. világháború után vagyunk1950-ben. Európa nyugati fele Athéntıl Oslóig az újjáépítés jegyében dolgozik, a gyárak újra a polgárságnak termelnek. A kedélyek lecsillapodtak, megbocsátás és megbékélés lett úrrá az öreg kontinens nyugati része felett. De vajon keleten is így történt? Vajon ott is az újjáépítés igaz szelleme hatotta át a hatalmon lévıket? Jelszavaik ezt igyekezték igazolni. Cselekedeteik azonban az ellenkezıjét bizonyították. A megszilárduló kommunista hatalom, ahelyett, hogy a beígért Kánaánt, a szocializmust kezdte volna megvalósítani, szovjet mintára, diktatúrára törekedett és a megfélemlítés eszközével minden demokratikus fejlıdésnek útját állta. A kommunista rémuralom háborús hisztériát keltett, aminek áldozataivá fıként a déli és nyugati határsávban lakók, valamint nagyobb települések polgárai lettek. Az elhurcoltakat önkényesen válogatták ki a településeken. Történt ez önkényesen, békeidıben, minden bírói ítélet nélkül. A cél tehát az ország megfélemlítése volt. Céljuk a paraszti és városi középosztály likvidálása és a társadalom megfélemlítése volt. 1

2 HORTOBÁGY AZ ELHALLGATOTT MAGYAR SZIBÉRIA Magyarországon több mint 2500 családot deportáltak szervezett körülmények között a Hortobágyra között mintegy tízezer fı, családok ezrei sínylıdtek itten, a sztálini magyar Szibérián tizenkét kényszermunkatáborban, amirıl a közvélemény a mai napig is alig tud valamit. A rendszerváltozásig a még élı tanúk nem beszéltek, nem beszélhettek, s a szigorúan titkos levéltári anyagok 1995-ig a történészek elıl el voltak zárva. AZ ELHURCOLÁS ig több hullámban történt a családok elhurcolása Hortobágyra, amit a korabeli hivatalos iratok kitelepítésnek neveztek. Pontosabban fedné azonban a valóságot az internálás vagy a deportálás kifejezés. A rendıri hatalom egy teljesen titkosan kezelt akció révén, akkori belügyminisztériumi szóhasználattal a Hortobágyi Zárt Táborok rendszerét hozta létre. Az elsı tömeges elhurcolási hullám június 22-érıl 23-ára virradó éjszaka történt, s a déli határ menti falvakat sújtotta. A legnagyobb titoktartás és szervezettség volt jellemzı a mőveletre, melyet az ÁVH irányított központilag. Az akció a határsáv területén minden községre kiterjedt. Községenként változó számú családot győjtöttek össze az elızetesen összeállított listák alapján. Elızetes értesítés nélkül éjjel törtek a családokra a 6 8 fıs ÁVH-s katonai csoportok élesre töltött gépfegyverekkel. Tekintet nélkül korra, nemre, egészségi állapotra az egész családnak mennie kellett. A kevés holmit összepakolva szekerekkel indultak a legközelebbi győjtıhelyig, ahol az állomáson marhavagon-szerelvény várta ıket. A lezárt vagonban másfél napos utazás után a Hortobágyot átszelı vasútvonal valamely állomásán kirakodták, s gyalogosan vagy szekerekkel szállították ıket az újonnan létesített táborokba. Egy-egy tábor valamelyik hortobágyi állami gazdasághoz tartozott, annak egyik tanyaközpontja a pusztaságban, juhhodály, vagy marhaistálló. Közelében rendırırs, melybe egy ırsparancsnok vezetésével 8 10 tagú fegyveres csapatot telepítettek az 2

3 átlag , de esetenként 1000 fıs táborok ırizetére. A tömegszálláson több száz fıt helyeztek el a puszta földön. A személyi iratokat érkezéskor begyőjtötték. Naponta hajtottak ki a földekre dolgozni minden mozgásképes embert, nyáron sok esetben a kiskorú gyermekeket is. Külvilágtól elzárva éltek itt, levél, csomag kivételes, megvonható kedvezménynek számított, látogatót fogadni nem lehetett, csak az utolsó, az 1953-as év nyarán. Az ország népe nem tudott róluk, a megfélemlített falvak népe hallgatott nyarán a Hortobágyra hurcolásnak egy újabb eleme jelenik meg: ezúttal vidéki nagyvárosokat sújt a kitelepítés. Nagykanizsáról, Miskolcról, Szegedrıl a tömeges városi elhurcolás két hét alatt 1500 fıt jelentett, minden elızetes értesítés nélkül zajlott le szigorúan titkos módszerrel. A módszerek azonosak voltak az 1950-es határsávbeli kitelepítéssel. Éjjel törtek a családokra, leponyvázott teherautókon szállítva ıket egy távolabbi vasútállomásra, ahol marhavagon szerelvény várta ıket. A csomagolásra fél órát, jobb esetben két órát kaptak. Lakásaik lepecsételve maradtak ott, a családok fél óra leforgása alatt minden ingó és ingatlan vagyonukat elveszítették egy életre. Az évek során más városok is sorra kerültek kisebb csoportok Hortobágyra szállításával, mint pl. Várpalota, Komló, Siklós, Nagyatád, Hatvan januárjában is történt még tömeges kitelepítés, amikor Kunmadarasról 150 fıt szállítottak a borsósi táborba. A táborok összlétszáma az augusztusi szabadon bocsátás kezdetén a BM jelentése szerint 7282 fı. Ezt azonban ki kell egészítenünk az évek során ott elhunytak számával, s az as években nagy számban elengedett kiskorú gyermekek számával. Reális becslés és adatok alapján így a tizenkét tábor összlétszáma a fıt éri el. BUDAPESTI KITELEPÍTÉSEK A második még nagyobb kitelepítési hullám 1951 májusában kezdıdött és ezt hívták a Budapesti kitelepítéseknek. 24 órán belül kellett elhagyniuk a lakásokat egy rendırségi teherautón kevés bútorral, ruhával és ennivalóval. A józsefvárosi Magdolna pályaudvarra vittek ıket és onnan titokban szállították ıket különbözı alföldi falvakba bezsúfolva kulákokhoz. Közel tizennégyezer budapesti lakos lett itt így kitelepítve. Innét származik a csengıfrász kifejezés. A kitelepítési határozatot a frász napján kézbesítették ki, míg a kitelepítés napja volt a gyásznap. A korhatár az újszülöttıl 94 évig volt. A népi vezetés és a kommunista propaganda rettenetes szegénységért kitelepítetteket használta fel bőnbakoknak. Értelmiségiek, 3

4 nagykereskedık, katonatisztek, csendırök, de nem volt ritka a kitelepített ipari munkás sem, volt közöttük vándorcigány, orosz emigráns, görög kommunista vagy ortodox zsidó. A földtulajdonos parasztok szisztematikus visszaszorítása és végsı soron a kulákok megsemmisítése is erre az idıszakra esett. Ismertebb kitelepítettek között volt Bárdossy Pálné, Claire Kenneth írónı, báró Kornfeld Móric mágnás, Auguszt József cukrászda tulajdonos, Déry Sári színésznı, Teller Ede édesanyja, Deutsch Ilona. Néhánynak sikerült mentesíteni magát a kitelepítéstıl, mint Makai Ödönné, József Attila testvére, a zongoramővész-karmester Vásáry Tamás, Selye János édesanyja vagy Szmrecsányi Ödön festımővész. A kitelepítések által 6,000 lakás szabadult fel Budapesten. Ezeket a pártfunkcionáriusoknak és "munkásoknak" osztották ki. A megmaradt ingóságokat a rokonok vagy szomszédok széthordták vagy a hatóság elkobozta. A kitelepítettekkel nehéz fizikai munkát végeztettek: kıprizmálás, kıtörés, kıterítés, faültetés, erdıtisztítás, favágás, gallyazás, trágyahordás, kapálás, kaszálás, gyapotszedés, rizsgyomlálás, ásás, kukoricatörés, vesszıvágás, vízhordás, cséplés, kúttisztítás, kubikos munka, gyapot gubóbontogatás, a szerencsésebbeknek pásztorkodás, papucs és szatyorkészítés volt a dolguk. Elıfordult értelmetlenfelesleges kényszermunkavégzés. Gyakoriak voltak a rendıri ellenırzések és fizikai bántalmazások.. A Terror Háza kiállításán külön termet szenteltek a kitelepítések témájának. Itt megtudhatjuk a korabeli BM-jelentésekbıl a Budapestrıl kitelepítettek hivatalos létszámát: fı GERGÁTZ CSALÁD A családom kitelepítési története talán annyiban tér a többiétıl, hogy egy harmadik hullámban történt ben Gyır Sopron megyében 5 családot telepítettek ki az Alföldre. Indok az volt, hogy édesanyám sógora a Szabad Európa Rádióban szerepelt. A végzés szerint 48 órán belül vonattal kellett elhagynunk Sopront. Négy napos út után érkeztünk meg Tiszagyulaházára egy víz villany nélküli szobát kaptunk a falu végén. A forradalom káoszában visszatelepedtünk, de 1957 márciusában újra vissza akartak bennünket telepíteni, avval a címszóval, hogy még nem járt le a két év. Ekkor döntött úgy édesapám, hogy a még nem aknásított fülesi határon a család két gyermekkel átmenekül Ausztriába. Most szeretném körbeadni a kitelepítési dokumentumainkat. 4

5 TÁRSADALMI ÖSSZETÉTEL A hortobágyi kitelepítés listájára bárki felkerülhetett, elég volt egy gazdag porta, egy szép városi lakás, vagy egy személyes ellenség. A cél azonban világos volt: elsısorban a paraszti és városi középosztály likvidálása és a társadalom megfélemlítése. A határsáv falvai esetében a szegényebb paraszti réteget is nagy számban érintette a kitelepítés. A városi volt középosztály közé gyári munkások is kerültek szép számmal. Az egyes táborok adatainak szociológiai feldolgozása alkalmával mindez világosan kitőnik. A Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesületének honlapja (www.dfmc.hu) IRODALOM Az elsık között való visszaemlékezések az 1956-ban nyugatra menekültektıl olvashattuk. PALLAVICINI ANDRÁSSY BORBÁLA KITELEPÍTÉSI ÉS 1956-OS NAPLÓJA Igazi könyvszenzáció a javából. Azzá teszi a naplóíró személye és a napló tartalma egyaránt. Andrássy Borbála Pallavicini György ırgróf arisztokrata felesége volt és a vörös grófnı", Andrássy Katinka édes húga. Legidısebb fiát, Györgyöt antifasiszta nézetei és tevékenysége miatt a németek elhurcolták Dachauba, ahonnan csodálatos módon épségben visszatért, hogy azután soha többé ne térjen vissza Szibériából, ahová az oroszok hurcolták el 1946-ban. Másik fia Pálinkás Antal néven a néphadsereg tisztje lett, páncélos ırnagy; október végén ı hozta Budapestre a tankján Mindszenty hercegprímást, a parlament egyenes utasítására. Ezért a szörnyő bőnéért" - noha fegyver soha nem volt a kezében ben fölakasztották. Andrássy Borbála saját sorsa is a borzalmakkal teli, hiszen arisztokrata sorsból a zsellérsorsba döntötték. A Besenyszög melletti Fokorupusztára, egy kulákhoz telepítették ki. Megfosztották minden vagyonától és kiőzték otthonából, emberi mivoltában is megalázták és meggyalázták, puszta létében is fenyegették ben elmenekült az országból és jól tudom Washingtonban él. Könyvében csodálatos szépséggel írja le a tájat és érzékelteti a kuláksors gyötrelmeit is. 5

6 Törvénysértés nélkül címmel a Gulyás testvérek 1988-ban nagydíjat nyert dokumentumfilmje volt az elsı híradás a nagyközönség számára a hihetetlennek tőnı történetrıl. Ekkor azonban még nem volt lehetıség teljes egészében feltárni a valóságot, nem volt még ismert a hortobágyi kényszermunkatáborok száma, helyszínei, az internált családok létszáma, s a megdöbbentı körülmények a maguk teljes valóságában. Az egykori hortobágyiak ösztönzésére indult meg 1999-ben a történészi kutatás. Ennek eredményeként jelent meg a Kitaszítottak c. sorozat elsı két kötete 2001 és 2002-ben, mely már átfogó képet nyújt az ötven éve történt s eddig elhallgatott eseményekrıl. A tények, melyeket nemcsak a nagy számban megszólaltatott visszaemlékezık, összegyőjtött korabeli naplók, levelek, névsorok támasztanak alá, megerısítést nyertek az egykori hatóságok, a Belügyminisztérium eddig szigorúan titkos adatai, nyilvántartásai révén, a történészi kutatásoknak köszönhetıen. FÜZES MIKLÓS jogász történész TÖRVÉNYSÉRTÉSSEL c. könyve. Hortobágyi pusztaságon nehéz idık járnak." Visszaemlékezések. Pannónia Könyvek, 1992 DR.SAÁD JÓZSEF TELEPESSOR Dr. Saád József (1945) szociológus, a budapesti ELTE docense. A telepesek" - az között létesített tizenkét pusztai zárt tábor lakói. A könyv a "Magyar Gulág"-ként is emlegetett hortobágyi kitelepítések történetét, az elhurcoltak tábori életének hétköznapjait dolgozza fel. A hortobágyi-nagykunsági tizenkét zárt kényszermunkatábor elsüllyedt világának" feltárását légi felvételek, jegenyesorok, régi juhhodályok, rizsgátak maradványainak felkutatásával és emberi emlékezet segítségével sikerült felfednie. MEGBÉLYEGZETTEK Széchenyi Kinga, Megbélyegzettek - a kitelepítések tragédiája címő könyvében a budapesti Kráter Kiadó kiadványa 2008 májusában jelent meg. Ez a vaskos 611 oldalas könyv, mely dokumentumokat, háttértanulmányt, beszámolót és személyes visszaemlékezéseket tartalmaz. A memoár részben a túlélık, 14 férfi és 22 nı megrázó történetét közli a szerzı. 6

7 KÉPEK Kérem tekintsék meg az1950-es évekbıl összeállított képeket, kitelepítési képeket, illetve a kitelepítésekrıl szóló irodalmat és a kitelepítési emlékmőveket. S végezetül szeretném még megkérdezni: Volt-e valaki a hallgatóság közül kitelepítve? Voltak e-rokonai kitelepítve? Voltak-e ismerıseik kitelepítve? 7

KISZAKÍTOTTAK. Az 1953. január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei

KISZAKÍTOTTAK. Az 1953. január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei KISZAKÍTOTTAK Az 1953. január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei Készítette: Csurgó Bernadett 2003. 2 TARTALOM Bevezetés 3 Történeti háttér: a Rákosi-korszak 6 Hortobágy családos kitelepítések

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai vonatkozásai

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai vonatkozásai Doktori (PhD) értekezés Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai vonatkozásai Témavezetı: Dr.Szıke Domonkos MTA doktora Váradi Natália Debreceni Egyetem BTK 2008 Tartalomjegyzék 2 Elıszó 4 Bevezetés

Részletesebben

NYOMOK A LELKEKBEN A SZTÁLINI MUNKATÁBOROK KÉNYSZERŰ ÖRÖKSÉGE

NYOMOK A LELKEKBEN A SZTÁLINI MUNKATÁBOROK KÉNYSZERŰ ÖRÖKSÉGE SINGER ZSUZSA NYOMOK A LELKEKBEN A SZTÁLINI MUNKATÁBOROK KÉNYSZERŰ ÖRÖKSÉGE KMMI-FÜZETEK 2010 1 KÁRPÁTALJAI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET KMMI-FÜZETEK VII. SINGER ZSUZSA NYOMOK A LELKEKBEN A SZTÁLINI MUNKATÁBOROK

Részletesebben

Ritter László. Titkos háború Magyarország és Jugoszlávia között. Jugoszláv és magyar hírszerzés: 1948 1953

Ritter László. Titkos háború Magyarország és Jugoszlávia között. Jugoszláv és magyar hírszerzés: 1948 1953 Ritter László Titkos háború Magyarország és Jugoszlávia között Jugoszláv és magyar hírszerzés: 1948 1953 (Megjelent a História folyóirat 2010/1-2. számában) A magyar jugoszláv kapcsolatoknak van egy olyan

Részletesebben

A. Sajti Enikő. Ecclesiastical Sources of Partisan Retaliations

A. Sajti Enikő. Ecclesiastical Sources of Partisan Retaliations A. Sajti E.: EGYHÁZI FORRÁSOK... LÉTÜNK 2010/3. 11 26. 94(497.11) 194 :2-283 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER A. Sajti Enikő SZTE, BTK, Történeti Intézet, Szeged sajti@hist.u-szeged.hu Egyházi források a partizán

Részletesebben

Schmidt Mária: Most majd mindent úgy csinálnak, mint az oroszoknál 2 A kommunizmus kiépülése Magyarországon

Schmidt Mária: Most majd mindent úgy csinálnak, mint az oroszoknál 2 A kommunizmus kiépülése Magyarországon 90 A kommunizmus évtizedei ide számítható pl. a Gazdasági Főtanács, de akár a Kereskedelmi Minisztérium is) vagy a helyi közigazgatás (önkormányzati választásokat csak Budapesten és környékén tartottak

Részletesebben

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. hab. Ö. Kovács József Tanszékvezető, egyetemi docens Készítette: Demkovics

Részletesebben

FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE

FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE Kárpátaljai Magyar Könyvek 166. Készült a Szülőföld Alap támogatásával Összeállította: Fodor István Intermix Kiadó, 2007 INTERMIX KIADÓ 88000 Ungvár, Tolsztoj

Részletesebben

KITELEPÍTÉSEK MAGYARORSZÁGON

KITELEPÍTÉSEK MAGYARORSZÁGON KITELEPÍTÉSEK MAGYARORSZÁGON Az 1945 utáni kommunista diktatúra sok-sok törvénytelensége között kiemelt helyet foglal el az un. kitelepítettek ügye. Ezek két csoportját jelentik a magyar állampolgároknak:

Részletesebben

Mindig egy kicsit kívülálló voltam

Mindig egy kicsit kívülálló voltam Mindig egy kicsit kívülálló voltam Bögre Zsuzsanna és Kovács Teréz életút-interjúja Beluszky Pállal 1 Mindenhol és mindig egy kicsit kívülálló voltam és ez adott nekem olyan szabadságot és lehetőséget,

Részletesebben

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről Kőrösi Zsuzsanna Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni Meneküléstörténetek 1956 végéről Magyarországon a kommunista hatalomátvételt követően a külföldi utazás lehetősége sok egyéb mellett nem számított

Részletesebben

MAGYAR-ÖRMÉNYEK BÁNÁT KÖZÉLETÉBEN A 19. SZÁZADBAN

MAGYAR-ÖRMÉNYEK BÁNÁT KÖZÉLETÉBEN A 19. SZÁZADBAN DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.1. (Spring 2013/1 Tavasz) MAGYAR-ÖRMÉNYEK BÁNÁT KÖZÉLETÉBEN A 19. SZÁZADBAN NÉMETH FERENC (Kivonat) A 18. század második

Részletesebben

1020 nap az őrtornyok árnyékában

1020 nap az őrtornyok árnyékában GÖRBEDI MIKLÓS 1020 nap az őrtornyok árnyékában A tiszalöki hadifogolytábor története 2 A kiadvány az 1989-ben megjelent mű (1-3. fejezetének) feldolgozása alapján készült Az eredeti művet írta és szerkesztette:

Részletesebben

Sztálin 1944. december 16-i határozatának végrehajtása a Kárpát-medencében. BOGNÁR Zalán

Sztálin 1944. december 16-i határozatának végrehajtása a Kárpát-medencében. BOGNÁR Zalán 69 Sztálin 1944. december 16-i határozatának végrehajtása a Kárpát-medencében BOGNÁR Zalán Implementing Stalin s command No. 0060 (16 of December 1944) in the Carpathian Basin Immár talán köztudomású,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN Molnár Mihály élete dokumentumok tükrében SZEGED, 2013 A kötet megjelenését támogatta: Lektor Valuch Tibor Könyv- és borítóterv Molnár Iscsu István

Részletesebben

A kőrösmezei zsidódeportálás 1941-ben *

A kőrösmezei zsidódeportálás 1941-ben * MAJSAI TAMÁS A kőrösmezei zsidódeportálás 1941-ben * In: Ráday Gyűjtemény Évkönyve IV-V. 1984-1985. (Szerk.: Benda Kálmán, Beliczay Angéla, Erdős György, Nagy Edit, Szabó Julianna.) Budapest, 1986. 59-86.

Részletesebben

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 2 Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 3 A kiadvány szerkesztıje: Turi János

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról Szerkesztette: Mózes Mihály Kozári József 1956 Tanulmányok a forradalomról EKF LÍCEUM KIADÓ, EGER 2008 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának

Részletesebben

Bartha Ákos Szilágyi Zsolt

Bartha Ákos Szilágyi Zsolt Bartha Ákos Szilágyi Zsolt Történelmi tapasztalat mint mentális valóság A történelemoktatás és a történetírás néhány kérdése a személyes emlékezet tükrében Bevezetés Alig néhány hónapja, hogy 2010 novemberében

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 5. szám 2014. március 12.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 5. szám 2014. március 12. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 5. szám 2014. március 12. www.budapest16.hu 2 A testületi ülésről jelentjük 4 Zápszony

Részletesebben

Lélekvesztő sajkában

Lélekvesztő sajkában Lélekvesztő sajkában* - korszak-jellemző politikai szküllák, kharübdiszek, szirén-hangok között - navigálva, pályaválasztásomtól ( 1956/ 57 )~1989/ 90-ig egy nemzedéknyi # ideig * sajka = evezős halászcsónak

Részletesebben

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga?

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? 20 B e s z á m o l ó EKOSZ - EMTE Frigyesy Ágnes Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? A Nemzeti Jogvédõ Alapítvány tagjainak és baráti körének emberjogi megfigyelõ útja Kárpátalján Fejezzék be! (Mármint

Részletesebben

1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 SOPRONI SZEMLE Helytörténeti folyóirat Alapította: Heimler Károly 1 Kiadja: SOPRON VÁROS TANÁCSA Szerkesztı bizottság: FEKETE FERENC, FÖLDI LİRINC,

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

A szállás és tanya lehúzó erői Nincs olyan ember alkotta intézmény, amely hibátlan lenne. A zárt anya-településekről a határba való kiköltözés és

A szállás és tanya lehúzó erői Nincs olyan ember alkotta intézmény, amely hibátlan lenne. A zárt anya-településekről a határba való kiköltözés és középkori szállásrendszert korlátozó intézkedés már Ulászló korában megszületett. Költői a kérdés, miért nem rokonszenveztek a szállás- illetve tanyarendszerrel? A hatalom minden esetben szűklátókörű,

Részletesebben

Bleiburg egy ausztriai kisváros,

Bleiburg egy ausztriai kisváros, Bleiburg, a horvát Katiny Független Horvát Állam (FHÁ), amelyhez hozzátartozott Bosznia és Hercegovina is, csak nevében volt független. Területén német és olasz csapatok tartózkodtak, létrejöttét a tengelyhatalmaknak

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés Dupka György

Doktori (PhD) értekezés Dupka György Doktori (PhD) értekezés Dupka György Budapest 2014 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Dupka György A kollektív bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben