magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság"

Átírás

1 11. szám 128. évfolyam 2013 április 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 23/2013. (IV. 05. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor című 23/2011. (VI. 03. MÁV Ért. 13.) EVIG. sz. elnök-vezérigazgatói utasítás 2. sz. módosítása egységes szerkezetben. TARTALOM Oldal /2013. (IV. 05. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az ingatlanok bérbeadásának rendjéről.. Egyéb közlemények A MÁV Zrt január 28-tól hatályos módosított - Alapító Okirata. Hirdetmény Oldal Utasítások 23/2013. (IV. 05. MÁV ÉRT. 11.) EVIG számú ELnök-VEzÉRIGAzGATóI UTAsíTÁs A közszolgáltatás keretében nyújtott UTAsTÁjÉkOzTATÁs normatív ELőíRÁsAIRóL És AzOk ALkALMAzÁsÁRóL normál üzemi körülmények között, VALAMInT REndkíVüLI EsEMÉnyEk bekövetkezésekor című 23/2011. (VI. 03. MÁV ÉRT. 13.) EVIG. sz. ELnök-VEzÉRIGAzGATóI UTAsíTÁs 2. sz. MódOsíTÁsA EGysÉGEs szerkezetben. 1.0 Az UTAsíTÁs célja 2.0 HATÁLy És FELELőssÉG MEGHA- TÁROzÁsA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed működési területtől függetlenül - a vasúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet ellátó MÁV Zrt. és az Alapító jóváhagyását követően a MÁV-START Zrt. szervezeti egységire és az érintett munkavállalóira. Jelen utasítás a válságkezelési dokumentáció részét képezi Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetés és a MÁV-START Zrt. Technológiai tervezési Szervezete felelős. A vasúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység során, az utazás előtti, közbeni, az utazás utáni, illetve az utazáshoz kapcsolódóan, a magas színvonalon történő utastájékoztatás működtetése, az ehhez szükséges előírások egységes meghatározása.

2 1006 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám 3.0 FOGALMAk MEGHATÁROzÁsA 3.1 normál üzemi körülmény Normál üzemi körülményről akkor beszélünk, amikor a közforgalmú menetrendben meghirdetett vonatok menetrend szerint, vagy nem a pályakapacitás csökkenéséből eredő késéssel közlekednek, illetve a késés nem okoz pályakapacitás csökkenést. 3.2 Rendkívüli esemény Rendkívüli esemény minden olyan zavar, vagy akadály, amely a vonatközlekedést kizárta, illetve a vasútüzem lebonyolítását akadályozta. Utastájékoztatási szempontból rendkívüli eseménynek minősül: baleset, veszélyeztetés, a vasúti közlekedés biztonsága elleni szándékos vagy gondatlan cselekmény, vasúti jármű hatalomba kerítése, a tűzeset, robbanás, a veszélyes áru ellenőrizetlen szabadba jutása, vegyi szennyeződés, környezetszennyezés, forgalmi vagy műszaki nehézmény, a szolgálati helyen történt lőfegyverhasználat, sugárzó anyag észlelése, vagy beavatkozást igénylő sugárszennyeződés, a vasútüzem biztonságát, a személy- és vagyonbiztonságot sértő vagy veszélyeztető, elháríthatatlan külső okból bekövetkezett esemény (árvíz, belvíz, földrengés, földcsuszamlás, talaj erózió, viharkár, nukleáris veszély, járvány veszély stb.), közlekedő vonatot, a vasúti infrastruktúrát és annak elemeit, vasútállomást érintő közveszéllyel fenyegetés, a MÁV Csoport működését érintő munkavállalói sztrájk vagy külső megmozdulás, demonstráció, a MÁV csoport működési körén kívüli okok, melyek jelentős hatással vannak az általános üzemviteli rendre (vasúti pálya közelében lévő létesítményekben kialakult válsághelyzet vagy válság, a lakosság vasúton történő kitelepítésének szükségessége, stb.). 3.3 Rendkívüli üzemi körülmény Rendkívüli üzemi körülményről beszélünk, amikor pályakapacitás csökkenése miatt a közforgalmú menetrendben meghirdetett vonatok nem, vagy csak jelentős késésekkel közlekedtethetők le. A pályakapacitás szűkülésnek tekintendők azok a műszaki zavarok, amelyek előre nem tervezhető módon csökkentik az infrastruktúra áteresztő képességét. 3.4 dinamikus utastájékoztató eszközök Azok a vizuális és auditív eszközök, berendezések, amelyeken a közzétett információ folyamatosan a vonatközlekedésnek megfelelően változtatható. 3.5 statikus utastájékoztató eszközök Azok a többnyire papír alapú utastájékoztató eszközök, amelyek viszonylagosan állandó jellegű információkat tesznek közzé. (pl.: Érkező-induló vonatok jegyzéke) 3.6 kiemelt állomás Utastájékoztatási szempontból fontos, jelentős utasforgalommal rendelkező állomások, melyek felsorolását az 2. sz. melléklet tartalmazza. 3.7 Megállóhely Utastájékoztatási szempontból megállóhelynek minősül az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás szerinti megállóhely, megálló-rakodóhely. 3.8 Állomási utasperonok megközelítési időszükséglete Az állomások utasforgalmi területe (váróterem, pénztárcsarnok) és a személyszállító vonat által használt peronos vágányok megközelítésének időszükséglete. A Forgalmi Csomópont és a Személyszállítási Szolgáltatási Központ által kijelölt munkavállalók pontos mérésekkel kötelesek vágányonként, illetve perononként megállapítani az utasforgalmi terület és a peronok közötti közlekedési időt. 3.9 Állomási utasperonok megközelítésének időnormatívája Azon állomásokon, ahol az utasforgalmi terület és a peronok közötti gyalogos közlekedés időszükséglete a 2 percet nem éri el, ott az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája egységesen 2 perc. Azokon az állomásokon, ahol az utasforgalmi terület (váróterem, pénztárcsarnok) és a személyszállító vonat által használt peronos vágányok közötti közlekedési időszükséglet a 2 percet meghaladja, a mért időt 2 perccel megnövelve, állomási utasperonok megközelítési időnormatívája néven kell az Állomási Végrehajtási Utasításban (továbbiakban: ÁVU) rögzíteni. Az állomásra érkező, valamint érkezés után továbbinduló vonatok esetén a vonat menetrendszerinti és tényleges indulása előtt az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értékét kell alkalmazni, amennyiben az általánosan meghatározott 3-5 perc értéket meghaladja Megállapodás Az állomásokon az egyeztetett, kapcsolódó technológiai folyamatok végrehajtásának módját a vállalkozó vasúti társaság és a Forgalmi Csomópont vezetője között rögzítő dokumentum, amelynek megkötését a 47/2012.

3 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1007 (IX.07. MÁV Ért. 21.) EVIG Utasítás, A kapcsolódási pontok megállapodásának készítésére és az egységes szempontrendszer alkalmazására vonatkozó szabályozás című normatív utasítás írja elő Utastájékoztatási kötelezettség A vasúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység során, az utazás előtti,- közbeni, az utazás utáni, illetve az utazáshoz kapcsolódóan, magas színvonalon történő utastájékoztatást kell megvalósítani. Az utasok megfelelő tájékoztatása érdekében mind a Pályavasút, mind a MÁV-START Zrt. valamennyi munkavállalója, képzettségének megfelelően a legmagasabb szintű tájékoztatást köteles nyújtani, az utazóközönség részére. A Pályavasút munkavállalói az állomásokon, és egyes esetekben a megállóhelyeken a személyszállító vonatok közlekedéséről, a használt vágány megnevezéséről, a vonat késéséről, a késés okáról és annak mértékéről, az esetleges vonatelmaradás tényéről, csatlakozási és átszállási lehetőségekről, a csatlakozás elmaradásáról, kerülőútirány alkalmazásáról, vagy az esetleges alternatív közlekedési útvonalakról adnak tájékoztatást az utasok részére. A felsorolt utastájékoztatási tevékenységet a pályavasút a rendszeresített vizuális és hangosbemondó berendezések kezelésével, a közszolgáltatási szerződés előírásai szerint biztosítja és végzi. Azon állomásokon, ahol a Pályavasút munkavállalói nem végeznek menetjegy értékesítési tevékenységet, kizárólag az adott vonalszakaszon közlekedő személyszállító vonatok közlekedési időadataira vonatkozón nyújtanak utazási információkat. Az ilyen állomásokon a pályavasutat egyéb az utazással kapcsolatos információszolgáltatási kötelezettség nem terheli. Abban az esetben, ha az érintett munkavállalók a szükséges szakmai képzettség hiánya miatt nem tudják az utasokat megfelelően tájékoztatni, illetve informálni, akkor kötelesek az utasokat a megfelelő képzettséggel rendelkező munkavállalók felé irányítani, függetlenül attól, hogy azok a MÁV-START Zrt. vagy a Pályavasút alkalmazásában állnak Az utastájékoztatás nyelve Az utastájékoztatás alapnyelve a magyar, azonban a Vasútvállalat megrendelése és költségviselése alapján, a Pályavasút a szükséges technikai feltételek rendelkezésre állása esetén biztosítja az adott állomáson az idegen nyelven történő utastájékoztatást. A Pályavasút az idegen nyelvű tájékoztatásra vonatkozó megrendelést csak akkor fogadja el, ha az érintett berendezés arra alkalmas Monitorok A monitorok, mint vizuális utastájékoztató eszközök, az összesítő utastájékoztató táblán megjelent adatok ismétlését és/vagy az utazási információk önálló megjelenítését biztosítják. A monitoron megjelenített adatokra, ugyanazon követelmények vonatkoznak, mint az összesítő utastájékoztató táblákra. 4.0 Az UTAsíTÁs LEíRÁsA Jelen Utasítás leírását az 1. sz. melléklet tartalmazza 5.0 HIVATkOzÁsOk, MódOsíTÁsOk, HATÁ- LyOn kívül HELyEzÉsEk 5.1 Ezen utasítás előírásain kívül figyelembe kell venni az alábbi utasítások, rendeletek szabályzatok vonatkozó előírásait is: A vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. Törvény, 271/2009.(XII.1.) Kormányrendelet az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről, 101/2007. (XII.22.) GKM rendelet a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól, 1371/2007/EK Rendelet a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről, 48/2012. (IX. 07. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnökvezérigazgatói utasítás a MÁV Csoport válságkezelési és válságkommunikációs feladatairól szóló 8/2011. (IV. 1. MÁV Ért. 7.) elnök-vezérigazgatói utasítás 1. sz. módosításáról. 34/2010. (VI.11. MÁV Ért.19.) EVIG sz. Utasítás a MÁV Zrt. Műszaki Mentési és Segítségnyújtási Utasításáról, 24/2009. (III.27. MÁV Ért. 11.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Vagyonvédelméről, 24/2012. (IV. 27. MÁV Ért. 10.) EVIG számú elnökvezérigazgatói utasítás: a MÁV Zrt. nemdohányzók védelmével kapcsolatos szabályzata, 28/2012. (V. 18. MÁV. Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vonatok pontosságának értékelésére és elemzésére, valamint a rendkívüli események információinak kezelésére és elemezésére, 56/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnökvezérigazgatói utasítás: Balesetvizsgálati Utasítás, Hálózati Üzletszabályzat, MÁV-START Vasúti személyszállító Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzata, Hálózat-hozzáférési Szerződés (MÁV Zrt. PÜ- MÁV- START Zrt.), F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékei,

4 1008 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám F.3. sz. Utasítás az üzemirányítási és az operatív irányítási szolgálat ellátására, Állomási Végrehajtási Utasítások Megállapodások, Vonatkozó Kezelési szabályzatok, műszaki leírások. 5.2 Ezen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezzük az alábbi rendelkezéseket: 40/2008. (XII.5. MÁV Ért.29.)VIG sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli események bekövetkezésekor alkalmazandó utastájékoztatás megszervezéséről és végrehajtásáról, /1990. Ker. Főo. Utastájékoztatás szabályzat a hangosbemondó kezelésére, Gy.2-669/2012., Gy /2012. sz. Megállapodás, Gy Utastájékoztatás dohányzási tilalomról, Gy /2011 Utazást megelőző tájékoztatási kötelezettség, Gy /2012, 2-244/2012. Vágányzári utastájékoztatás. 6.0 HATÁLybA LÉpTETÉs Jelen utasítás a közzététele napján lép hatályba. 7.0 MELLÉkLETEk 1. számú melléklet: Az Utasítás leírása. 2. számú melléklet: A kiemelt állomások felsorolása. 3. számú melléklet: A megállóhelyeken alkalmazandó érkező-induló vonatok jegyzéke. 4. számú melléklet: Rendkívüli üzemi körülmények esetén alkalmazandó utastájékoztatási szöveg minták. 5. számú melléklet: Rendkívüli események bekövetkezésekor alkalmazandó kiegészítő szöveg minták. 6. számú melléklet: Papír alapú utastájékoztatáshoz biztosított felületek javasolt formája. Dávid Ilona s.k. elnök-vezérigazgató

5 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1009 Az UTAsíTÁs LEíRÁsA 1. sz. melléklet 1.0 UTAsíTÁs ALkALMAzÁsÁRA VOnATkOzó IRÁnyELVEk 1.1 Az utastájékoztatás alapelvei Az utastájékoztatási tevékenységet elsősorban a vizuális utastájékoztató eszközök alkalmazásával kell ellátni. A dinamikus vizuális kijelzőkkel adott tájékoztatásnak tartalmaznia kell a pontos időt, a vonat érkezési, illetve indulási idejét, a vágány számát, a vonatindító vagy rendeltetési állomást, az útirányt, a vonattípust, az esetleges késés mértékét, valamint az egyéb információk megjelenítését lehetővé tevő megjegyzés rovatot. Az ún. hangosbemondón (dinamikus auditív) adott tájékoztatás a vizuális utastájékoztató eszközökön közzétett információkat kiegészíti, megerősíti és az időközi változásokra hívja fel a figyelmet. A hangosbemondó által adott tájékoztatásnak tartalmaznia kell a vonat érkezési, illetve indulási idejét, a vágány számát, a vonatindító vagy rendeltetési állomást, az útirányt, a vonattípust, az esetleges késés mértékét. Amennyiben az érkező vonathoz csatlakozási lehetőség van, a vonat megállása után a csatlakozási lehetőségeket (a csatlakozó vonatok időrendi sorrendjében) közölni kell. A papíralapú hirdetmények kifüggesztési helyének meghatározását egyes esetekben azok előállítására és kihelyezésére is vonatkozó előírásokat Megállapodásban kell rögzíteni. A helyi viszonyokra jellemző utastájékoztatási idő normatívát a peronokhoz való eljutási idők fegyelembevételével az ÁVU és Megállapodás vonatkozó pontjában kell szabályozni. A vizuális és auditív utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén követendő részletes eljárást a Megállapodás alapján az ÁVU adott pontjában kell szabályozni. Pályavasúti személyzettel nem rendelkező szolgálati helyeken lehetőség van arra, hogy a MÁV Zrt és a MÁV- START Zrt. kijelölt szervezeti egységei Megállapodás -ban rögzítsék a MÁV-START Zrt. munkavállalója által végzett utastájékoztatási tevékenységet. Ebben az esetben a vonatok késéséről a Pályavasút munkavállalói a MÁV- START Zrt. utastájékoztatási tevékenységet is végző munkavállalóját kötelesek tájékoztatni. Az értesítés módjára vonatkozó szabályokat az Állomási Végrehajtási Utasítás vonatkozó pontjában is rögzíteni kell. A már meghirdetett információk tartalmában bekövetkezett változásokról az utazóközönséget mind a vizuális, mind a hangosbemondó berendezések útján tájékoztatni kell. Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a késés mértékéről és annak okáról tájékoztatást kell adni. A vonatok késésének mértékét szükség esetén folyamatosan aktualizálni kell. Az induló vonatok 15 percet elérő vagy meghaladó késése esetén az esetleges alternatív utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet. A vonatforgalmat akadályozó rendkívüli események bekövetkezése esetén az alkalmas vizuális berendezéseken az erre utaló információt meg kell jeleníteni. A normál üzemi körülmények között alkalmazandó közlemények részletes szövegét az Utastájékoztató szövegkönyv tartalmazza. Az utastájékoztató szövegkönyvek elkészítése a MÁV-START Zrt. kijelölt szervezetének a feladata. A rendkívüli eseményekkel kapcsolatban alkalmazandó közlemények minta szövegeit jelen utasítás 4. sz. melléklete tartalmazza, amely az Utastájékoztató szövegkönyv mellékletét is képezi. Az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén, a személyzet nélküli állomásokra hangos utastájékoztatás szempontjából a személyzet nélküli megállóhelyi szabályok vonatkoznak. Az egyes kategóriákra és szegmensekre meghatározott előírásokat az új berendezések tervezése során tervezési irányelvként kell alkalmazni Az utastájékoztatási feladatok elhatárolása A Pályavasút feladata: A rendelkezésére álló utastájékoztató berendezések üzemeltetése. Az állomás és a megállóhely nevének a vonatból jól látható módon történő feltüntetése. Jól látható módon megjelölni az utasok részére fenntartott helyeket, az utasok elől elzárt területeket (beleértve a fenntartási és építési munkálatokat is), szilárd burkolatú peron esetén az elsodrási határt és az utasok részére kijelölt közlekedési útvonalakat.

6 1010 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám Az utasok részére megnyitott terülteken kihelyezni az utasok tájékoztatását segítő jelzéseket. A Vasúti társaság esetenkénti írásos megrendelése alapján az egyéb személyszállítási- és marketing jellegű közlemények, illetve más közlekedési társaságokra vonatkozó információk közzététele, azokon az állomásokon, ahol erre a tevékenységre a megfelelő személyzeti és technikai feltételek rendelkezésre állnak, amennyiben a műszaki és személyi feltételek adottak, de ezen közlemények miatt a vonatforgalom lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek és az utasok biztonságával, illetve közlekedésével összefüggő tájékoztatás nem szenved hátrányt. A Pályavasút a Hálózat-hozzáférési Szerződés aláírásakor, írásban átadja a Vasúttársaság Hálózat-hozzáférési Szerződés szerinti kapcsolattartója részére az állomások utastájékoztatási rendszeréhez kapcsolódó adatokat, kimutatható módon elektronikus formában. Az átadott adatok állomásonként, megállóhelyenként tartalmazzák az alkalmazott utastájékoztató berendezéseket (verbális/vizuális, digitális/analóg, idegen nyelvű utastájékoztatásra is alkalmas berendezés), a tájékoztatáshoz szükséges paramétereket, távkezelt utastájékoztató-berendezések adatait. Az utastájékoztató eszközökkel kapcsolatos tervezhető változásokról a Pályavasút Hálózat-hozzáférési Szerződés szerinti kapcsolattartója a változás előtt legkésőbb 40 nappal előzetesen írásban - tájékoztatást ad a Vasúttársaság Hálózat-hozzáférési Szerződés szerinti kapcsolattartója részére. Az utastájékoztató eszközökkel kapcsolatos előre nem tervezhető változások esetén (azaz a 40 napon belül történő változás esetén) a változás a Pályavasút tudomására jutását követően 3 munkanapon belül köteles írásban - jelezni a tervezhető változásoknál előírt útvonalon a Vasúttársaság részére. A Pályavasúti Hálózat-hozzáférési Szerződés szerinti kapcsolattartója a változás megvalósulását követően 5 munkanapon belül köteles intézkedni az elektronikus táblázat adatainak aktualizálásáról. IGI ISZE feladata: A papír alapú hirdetési felületek biztosítása, felszerelése és karbantartása a Pályavasút megrendelése alapján. A hirdetési felületek egységes megjelenítése, megkülönböztetve a műemlék, a régi típusú épületben elhelyezett tájékoztató felületeket, illetve új, modern épületben megjeleníthető felületeket. Az utasok tájékoztatását segítő piktogramok, feliratok elhelyezése az épületeken, peronokon. Az állomási utastájékoztató hirdetmények elhelyezésére rendszeresített tároló eszközök üveg felületének felső szélét 3 cm széles, megkülönböztető színű fóliasávval kell megjelölni: - a Pályavasúti sárga, - a MÁV-START Zrt. kék, - a vágányzári információk piros, - az egyéb hirdetmények fehér. (A hirdetési felületekre vonatkozó előírásokat az 6. sz. melléklet tartalmazza.) A MÁV-START Zrt. feladata: A saját személyszállítási, értékesítési és marketing jellegű hirdetmények, közlemények elkészítése és kihelyezése az arra célra rendszeresített felületre. Operatív irányításában résztvevő személyek által megrendelt vonatok esetében a menetvonal megrendelésekor, a szövegkönyvet a Vasúti társaság személyszállítási hálózati/területi főüzemirányítója köteles átadni a Pályavasút illetékes hálózati/területi főüzemirányítója részére Az utastájékoztatási tevékenységet ellátók felelőssége Amennyiben az érintett munkáltató az utasok tájékoztatásának elégtelen végrehajtását tapasztalja, avagy az utastájékoztatási szolgáltatás bizonyíthatóan elégtelen ellátásáról értesült, az esetet minden érintett tekintetében vizsgálni kell. Az utazóközönség tájékoztatásának szervezésére, illetve annak végrehajtására kötelezett munkavállalókkal szemben munkáltatói eljárást kell kezdeményezni.

7 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője Az UTAsTÁjÉkOzTATÁsRA VOnATkOzó normatív ELőíRÁsOk normál üzemi kö- RüLMÉnyEk EsETÉRE 2.1. budapesti fejpályaudvarok Vizuális utastájékoztatási eszközök összesítő utastájékoztató kijelzők kezelése Az érkező és induló vonatoknál legalább 1 órányi vonatforgalom megjelenítését kell biztosítani, a vonatok a menetrend szerinti indulási, illetve érkezési időrendi sorrendjében. Az érkező/induló vonatok ún. felállítási vágányának megjelenítését a menetrendszerinti érkezési, illetve indulási idő előtt 20 perccel kell biztosítani. Az adott vonat indulása előtt a vágányszám megjelölést addig nem szabad kiírni, amíg az érintett vágányon más vonat vagy szerelvény tartózkodik, illetve az adott viszonylatban más menetrendi paraméterekkel is indul vonat. Azonos felállítási vágányt egyidejűleg megjeleníteni nem szabad, kivéve, ha a vonatok 20 percen belüli indulás céljából tartózkodnak a vágányon. Ebben az esetben viszonylatonként utalni kell arra, hogy a vágányon több vonat tartózkodik (pl.: 7. vágány eleje, 7. vágány vége). Az érkező, illetve induló viszonylat szerint megosztott vizuális összesítő táblán a nem helyből induló, ún. átlós vonatok esetén az érkező vonatok oldalon a megjegyzés rovatban utalni kell a vonat további közlekedési jellemzőire (pl.: Pécs felé), az induló vonatok oldalon pedig a vonat kiindulási állomására (pl.: Miskolc felől), a vágányszámot ebben az esetben az érkező és az induló oldalon azonos időben kell megjeleníteni. Az 5 percet elérő, vagy meghaladó késést a vizuális eszközön meg kell jeleníteni legkésőbb a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, induló vonatnál pedig a várható késés megállapítása után azonnal, de legkésőbb a vonat menetrend szerinti indulása előtt 3 perccel Vágányvégi és vágány melletti utastájékoztató kijelzők kezelése A vágányvégi és vágány melletti utastájékoztató táblákon a menetrendszerinti érkezési, illetve indulási idő előtt 20 perccel korábban kell megjeleníteni a vonatokat, kivéve azon eseteket, amikor az érintett vágányon más vonat vagy szerelvény tartózkodik, illetve az adott viszonylatban más menetrendi paraméterekkel is indul vonat. A megjelenítést ilyen esetekben is biztosítani kell, legalább 5 perccel a tényleges érkezési, illetve indulási idő előtt. A vágányvégi, illetve vágány melletti táblákon a nem helyből induló, ún. átlós vonatokról 20 percet meghaladó menetrendi tartózkodás esetén az érkező vonatokra vonatkozó előírások szerint kell a vizuális utastájékoztatást végezni. 20 perc, vagy annál kisebb tartózkodás esetén az induló vonat adatait a kiindulási állomásra történő utalással (pl.: Miskolc felől) kell megjeleníteni. Az 5 percet elérő, vagy meghaladó késés esetén a vizuális utastájékoztatást a várható késés mértékének megjelenítésével, az érkező vonatoknál legkésőbb a vonat menetrendszerinti érkezése előtt 3 perccel, míg az induló vonatoknál az előrelátható késés megállapításakor kell alkalmazni Hangos utastájékoztató berendezések kezelése Menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni. A menetrend szerint induló vonatokról az indulási idő előtt 15, 8 és 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni. Budapest-Keleti pályaudvaron a vágányok elérésének jelentősebb időszükséglete miatt az induló vonatok esetében 20, 10 és 4 perccel korábban kell magyar nyelvű tájékoztatást alkalmazni. A menetrend szerint azonos időpontban érkező, illetve induló vonatok esetén az egyik vonatról a normatív előírások szerinti idő előtt 1 perccel korábban kell tájékoztatást adni. Idegen nyelvű utastájékoztatást - megrendelés alapján - a vonatok menetrendszerinti indulása előtt 10 és 5 perccel, illetve az érkezési idő előtt - lehetőség szerint - 5 perccel korábban kell végezni. Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a késés mértékéről és annak okáról is azonnal tájékoztatást kell adni. 20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell. Késetten érkező, illetve induló vonat esetén a tényleges érkezési, avagy indulási idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni.

8 1012 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám A vizuális utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén az induló vonatokról a menetrend szerinti indulási idő előtt lehetőség szerint 20, 15, 8, 5, 3 perccel, az érkező vonatokról a menetrend szerinti érkezés előtt 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni kiemelt állomások Vizuális utastájékoztatási eszközök összesítő utastájékoztató kijelző kezelése A kiemelt állomásokon egyesített érkező-induló, illetve érkező és induló vonatok összesítő kijelző eszköz alkalmazásával kell a vonatokra vonatkozó tájékoztatást megtenni. Az érkező és induló vonatoknál legalább 30 percnyi vonatforgalom megjelenítését kell biztosítani, a vonatok menetrend szerinti indulási, illetve érkezési időrendi sorrendjének megfelelően. Az adott vonat indulása előtt a vágányszám megjelölést addig nem szabad kiírni, amíg az érintett vágányon más vonat vagy szerelvény tartózkodik, illetve az adott viszonylatban más menetrendi paraméterekkel is indul vonat. Azonos felállítási vágányt egyidejűleg megjeleníteni csak akkor szabad, ha a kijelzőn a vágány száma mellett utalás történt arra is, hogy a vágányon több vonat tartózkodik. A vonatkozó alapinformációkat a szükséges kiegészítő megjelöléssel is el kell látni (pl.: kijárattól jobbra, kijárattól balra). Az érkező, illetve induló viszonylat szerint megosztott vizuális összesítő táblán a nem helyből induló vonatok esetén az érkező vonatok oldalon a megjegyzés rovatban utalni kell a tovább közlekedő vonat célállomására (pl.: Pécs felé). Az induló vonatok oldalon a vonat kiindulási állomására kell utalni (pl.: Miskolc felől), a vágányszámot ebben az esetben lehetőség szerint az érkező és az induló oldalon azonos időben kell megjeleníteni. Az érkezési és indulási viszonylatot együttesen megjelenítő vizuális kijelzőn a vonat kiindulási és célállomása mellett fel kell tüntetni a vonat közlekedési útirányát meghatározó állomás(ok) nevét is. Az 5 percet elérő, vagy meghaladó késést a vizuális eszközön meg kell jeleníteni legkésőbb a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, a helyből induló vonatnál pedig a várható késés megállapítása után azonnal, de legkésőbb a vonat menetrend szerinti indulása előtt 3 perccel Vágányvégi és vágány melletti utastájékoztató kijelzők kezelése A vonatok felállítási vágányának megjelenítését a menetrend szerinti érkezési és indulási idő előtt lehetőség szerint - legalább 20 perccel korábban biztosítani kell. A vágányvégi és vágány melletti utastájékoztató kijelzőkön az adott vonatra vonatkozó tájékoztatás csak akkor jeleníthető meg, ha az érintett vágányon más vonat vagy szerelvény nem tartózkodik, illetve az adott viszonylatban más menetrendi paraméterekkel vonat nem indul. Azonos felállítási vágányt egyidejűleg megjeleníteni csak akkor szabad, ha a kijelzőn a vágány száma mellett utalás van arra, hogy a vágányon több vonat tartózkodik és a vonat alapinformációit a szükséges kiegészítő megjelöléssel is ellátták (pl.: kijárattól jobbra, kijárattól balra). Az 5 percet elérő, vagy meghaladó késést a vágányvégi és vágány melletti utastájékoztató eszközön is meg kell jeleníteni Hangos utastájékoztató berendezések kezelése A célállomásra menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell tájékoztatást adni. Amennyiben az érkező vonathoz csatlakozási lehetőség van, a vonat megállása után a csatlakozási lehetőségeket (a csatlakozó vonatok időrendi sorrendjében) be kell mondani. A helyből induló vonatokról 10 perccel, illetve a helyi viszonyoktól függően 3-5 perccel korábban kell tájékoztatást adni. Idegen nyelvű utastájékoztatást - megrendelés alapján - a vonatok menetrendszerinti indulása előtt 9 és 5 perccel, illetve az érkezésük előtt - lehetőség szerint - 5 perccel korábban kell végezni. A nem helyből induló vonatok esetén a menetrend szerinti érkezési idő előtt 10 perccel és 3-5 perccel korábban kell tájékoztatást adni a vonatok érkezéséről és indulásáról, ha a vonat 15 percnél kevesebbet tartózkodik az állomáson. A nem helyből induló, menetrend szerint 15 perc tartózkodási időt elérő vagy meghaladó vonatok esetében a célállomásra érkező vonatokra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

9 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1013 Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a késés mértékéről és annak okáról is azonnal tájékoztatást kell adni, 20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell. Késetten érkező, illetve induló vonat esetén a tényleges érkezési, avagy indulási idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni. Az induló vonatok 15 percet elérő vagy meghaladó késése esetén az esetleges alternatív utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet. A vizuális utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén az induló vonatokról a menetrend szerinti indulási idő előtt - lehetőség szerint - a menetrend szerinti indulási idő előtt 15, 10, 5, 3 perccel, az érkező vonatokról a menetrend szerinti érkezés előtt 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni kiemelt állomásnak nem minősülő elágazó-és csatlakozó állomások Vizuális utastájékoztatási eszközök összesítő utastájékoztató kijelzők kezelése Amennyiben az állomás rendelkezik ilyen eszközzel, az érkező és induló vonatoknál legalább 30 percnyi vonatforgalom megjelenítését kell biztosítani, a vonatok a menetrend szerinti indulási, illetve érkezési időrendi sorrendjében. Abban az esetben, ha az összesítő utastájékoztató eszköz és/vagy a menetrend adottságai miatt nem lehet legalább 30 perc időtartamra minden vonatot megjeleníteni, akkor az időrendi sorrendben következő vonatok megjelenítését és aktualizálását folyamatosan kell biztosítani. A vonatok érkező/induló felállítási vágányának megjelenítését a menetrendszerinti érkezési, illetve indulási idő előtt lehetőség szerint 20 perccel korábban kell biztosítani. A hivatkozott vágányszám megjelölést addig nem szabad kiírni, amíg a vágányon más vonat vagy szerelvény tartózkodik, illetve az adott viszonylatban és menetrendi paraméterekkel még más vonat is indul. Azonos felállítási vágányt egyidejűleg megjeleníteni csak akkor szabad, ha a kijelzőn a vágány száma mellett utalás történt arra is, hogy a vágányon több vonat tartózkodik. A vonatkozó alapinformációkat a szükséges kiegészítő megjelöléssel is el kell látni (pl.: kijárattól jobbra, kijárattól balra). Az érkezési és indulási viszonylatot együttesen megjelenítő vizuális összesítő táblán a vonat kiindulási és célállomása mellett fel kell tüntetni a vonat közlekedési útirányát meghatározó állomás(ok) nevét is. Az érkező, illetve induló viszonylat szerint megosztott vizuális összesítő táblán a nem helyből induló vonatok esetén az érkező vonatok oldalon a megjegyzésként utalni kell a vonat további közlekedési jellemzőire (pl.: Pécs felé), az induló vonatok oldalon pedig a vonat kiindulási állomására (pl.: Miskolc felől). A vágányszámot ilyen esetekben az érkező és az induló oldalon azonos időben kell megjeleníteni. Az 5 percet elérő, vagy meghaladó késést a vizuális eszközön meg kell jeleníteni legkésőbb a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, induló vonatnál pedig a várható késés megállapítása után azonnal, de legkésőbb a vonat menetrend szerinti indulása előtt 3 perccel Vágányvégi és vágány melletti utastájékoztató tábla kezelése A vonatok felállítási vágányának megjelenítését a menetrend szerinti érkezési és indulási idő előtt lehetőség szerint - legalább 20 perccel korábban biztosítani kell. A vágányvégi és vágány melletti utastájékoztató kijelzőkön az adott vonatra vonatkozó tájékoztatás csak akkor jeleníthető meg, ha az érintett vágányon más vonat vagy szerelvény nem tartózkodik, illetve az adott viszonylatban más menetrendi paraméterekkelvonat nem indul. Azonos felállítási vágányt egyidejűleg megjeleníteni csak akkor szabad, ha a kijelzőn a vágány száma mellett utalás van arra, hogy a vágányon több vonat tartózkodik és a vonat alapinformációit a szükséges kiegészítő megjelöléssel is ellátták (pl.: kijárattól jobbra, kijárattól balra). Az 5 percet elérő, vagy meghaladó késést a vágányvégi és vágány melletti utastájékoztató eszközön is meg kell jeleníteni.

10 1014 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám Hangos utastájékoztatási eszközök számítógéppel támogatott hangos utastájékoztató berendezések kezelése A menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell tájékoztatást adni. A helyből induló vonatokról 10 perccel, illetve a helyi viszonyoktól függően 3-5 perccel korábban kell tájékoztatást adni. Idegen nyelvű utastájékoztatást - megrendelés alapján - a vonatok menetrendszerinti indulása előtt 9 és 5 perccel, illetve az érkezésük előtt - lehetőség szerint - 5 perccel korábban kell végezni. A nem helyből induló vonatok esetén a menetrend szerinti érkezési idő előtt 10 perccel és 3-5 perccel korábban kell tájékoztatást adni a vonatok érkezéséről és indulásáról, ha a vonat 15 percnél kevesebbet tartózkodik az állomáson. A nem helyből induló, menetrend szerint 15 perc tartózkodási időt elérő vagy meghaladó vonatok esetében a célállomásra érkező vonatokra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a késés mértékéről és annak okáról is azonnal tájékoztatást kell adni, 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell. Késetten érkező, illetve induló vonat esetén a tényleges érkezési, avagy indulási idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni. A vizuális utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén alkalmazandó részletes szabályokat az Állomási Végrehajtási Utasítás vonatkozó pontja tartalmazza számítógéppel nem támogatott hangos utastájékoztató berendezések kezelése A célállomásra menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell tájékoztatást adni. A nem helyből induló vonatok esetén a menetrend szerinti érkezési/indulási idő előtt 10 perccel és 3-5 perccel korábban kell tájékoztatást adni a vonatok érkezéséről és indulásáról. A csatlakozási lehetőségek ismertetését amennyiben a forgalmi szolgálattevő nem egyedül teljesít szolgálatot, illetve nincs felhatalmazási kötelezettsége az érkező vonat megállása után a csatlakozó vonatok időrendi sorrendjében kell végrehajtani. A helyből induló vonatokról 10 perccel, illetve a helyi viszonyoktól függően 3-5 perccel korábban kell tájékoztatást adni. Az érkező, illetve induló vonatok 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell. A késett vonat tényleges érkezése ideje előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni Egyéb állomások Vizuális utastájékoztatási eszközök Az állomáson alkalmazott utastájékoztató kijelzőkön a menetrendszerinti érkezési/indulási idő előtt - lehetőség szerint - 10 perccel korábban kell megjeleníteni a következő vonatot. Amennyiben az érintett vágányon más vonat vagy szerelvény tartózkodik, illetve az adott viszonylatban más menetrendi paraméterekkel közlekedő vonat is indul, az adott érkező/induló vonat adatait a vágány felszabadulását követően kell megjeleníteni. Az 5 percet elérő, vagy meghaladó késést a vágány melletti utastájékoztató eszközön is meg kell jeleníteni. A késett vonat tényleges érkezése ideje előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni Hangos utastájékoztatási eszközök számítógéppel támogatott hangos utastájékoztató berendezések kezelése A menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell tájékoztatást adni. A nem helyből induló (átmenő) vonatok esetén a menetrend szerinti érkezési/indulási idő előtt 10 perccel és 3-5 perccel korábban kell tájékoztatást adni a vonatok érkezéséről és indulásáról. A csatlakozási lehetőségek ismertetését amennyiben a forgalmi szolgálattevő nem egyedül teljesít szolgálatot, illetve nincs felhatalmazási kötelezettsége az érkező vonat megállása után a csatlakozó vonatok időrendi sorrendjében kell végrehajtani.

11 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1015 A helyből induló vonatokról 10 perccel, illetve a helyi viszonyoktól függően 3-5 perccel korábban kell tájékoztatást adni. Az érkező, illetve induló vonatok 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell. A késett vonat tényleges érkezési ideje előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni számítógéppel nem támogatott hangos utastájékoztató berendezések kezelése Az érkező/induló vonatokról a menetrend szerinti érkezés/indulás előtt 3 perccel korábban kell egyszer tájékoztatást adni. A vonat kiindulási állomásának minősülő szolgálati helyen a menetrend szerinti indulási idő előtt 8 perccel és 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni. 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell. Késett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni Megállóhelyek dinamikus vizuális utastájékoztatási eszközök A vágány melletti utastájékoztató kijelzőkön - lehetőség szerint - a vonatok érkezése előtt 10 perccel korábban kell a megállóhelyen megálló vonatok közlekedési információit megjeleníteni. 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell Hangos utastájékoztatási eszközök számítógéppel támogatott hangos utastájékoztató berendezések kezelése A megállóhelyen megálló vonatok érkezésérő/indulásáról a vonatok érkezési ideje előtt 3 perccel kell magyar nyelvű utastájékoztatást adni. Azokon a megállóhelyeken ahol a vasútvállalat megrendelte az idegen nyelvű utastájékoztatást, a magyar nyelvű utastájékoztatást 9 és 3 perccel, az idegen nyelvű tájékoztatást 5 perccel a vonat érkezése előtt kell adni. 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell. Késett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni számítógéppel nem támogatott hangos utastájékoztató berendezések kezelése A számítógéppel nem támogatott hangos utastájékoztatóval rendelkező megállóhelyeken a menetrend szerint közlekedő érkező és megálló vonatokról nem kell hangos utastájékoztatást adni. 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell. A vonatok menetrend szerinti közlekedési sorrendjében bekövetkező változásokról a késetten közlekedő vonat érkezése előtt az utasokat a vonatok közlekedési viszonylatáról is tájékoztatni kell. Amennyiben a megállóhelyen a hangos utastájékoztatást Megállapodás alapján a MÁV-START Zrt. által megbízott munkavállaló végzi, akkor a vonat legalább 5 percet elérő vagy meghaladó késéséről a szomszédos állomások forgalmi szolgálattevői kötelesek a megállóhelyen szolgálatot teljesítő munkavállalót értesíteni. A késés mértékéről és okáról szóló értesítést a vonat szomszédos állomásról történő menetrendszerinti indulási ideje előtt lehetőség szerint - legalább 5 perccel korábban meg kell tenni statikus állomási és megállóhelyi utastájékoztatás szabályai Állomásokon az alábbiak szerinti - személyszállító vonatok közlekedésével összefüggő - papír alapú utastájékoztató hirdetmények alkalmazandók:

12 1016 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám Érkező-induló vonatok jegyzéke Az Érkező-induló vonatok jegyzékének megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése, kihelyezése, azok rendelkezésre állásának biztosítása (pótlása), módosítása a Pályavasút feladata. A Pályavasút - a menetrend módosulásával járó - 5 napot meghaladó változás (pl.: vágányzárak) esetén az Érkező-induló vonatok jegyzékét is köteles módosítani. A kiemelt utasforgalmúnak minősülő állomások (pályaudvarok) és megállóhelyek vonatkozásában az 5 nap időtartamot meg nem haladó vágányzárak esetén az alábbiak szerint kell eljárni: A nyomdai úton előállított Érkező-induló vonatok jegyzékét az adott vágányzári napra vonatkozó jegyzékre kell cserélni, amelynek elektronikus formában történő összeállítása és a Forgalmi Főosztály Technológiai Osztályára történő továbbítása a Forgalmi Csomópont feladata. Az Érkező-induló vonatok jegyzékének előállítása (nyomtatása) a Forgalmi Főosztály Technológiai Osztályának kötelezettsége, a jegyzékek adott állomáson (pályaudvaron) és megállóhelyen történő kifüggesztése a Forgalmi Csomópont feladata. A nem nyomdai úton előállított Érkező-induló vonatok jegyzékének adott vágányzári napra vonatkozó előállítása és kifüggesztése a Forgalmi Csomópont feladata. A vágányzári időszak kezdete előtt 7 nappal minden Érkező-induló jegyzék fölé az alapmenetrend olvashatóságát is biztosítva ki kell ragasztani egy figyelemfelhívó csíkot, a következő szöveggel: 20 év hó naptól, 20..év hó napig a vonalon (viszonylatban) menetrendi változások lesznek, mely kifüggesztve megtalálható az állomás pontján Az Érkező- induló vonatok jegyzékére vonatkozó általános előírások Az Érkező-induló vonatok jegyzékének összeállítására, tartalmi és formai követelményeire, továbbá a minőségi rendező elvekre vonatkozó részletes szabályozását a Pályavasút Forgalmi Főosztálya által kiadott érvényes Menetrendi Utasítás tartalmazza. (A hirdetmény mintákat a 3. melléklet tartalmazza.) Az Érkező-induló vonatok jegyzéken az állomásokra vonatkozóan mindig ki kell tölteni a vágányszám rovatot. A megállóhelyek esetében csak abban az esetben kötelező kitölteni a vágányszám rovatot, ha megállóhely több vágánnyal rendelkezik. Az Érkező-induló vonatok jegyzékén az állomásokra, illetve a több vágánnyal rendelkező megállóhelyekre vonatkozóan minden esetben fel kell tüntetni az érkezési/indulási vágány számának változatási lehetőségre utaló alábbi szöveget: A vágányszámok tájékoztató jellegűek, kérjük közvetlenül az utazás előtt szíveskedjen tájékozódni budapesti fejpályaudvarok, kelenföld, székesfehérvár, cegléd, szolnok, kőbánya-kispest Az Érkező-induló vonatok jegyzékének igénylése megegyezik a menetrendi anyagok igénylésének módjával és idejével. Nyomdailag előállított hirdetményt kell alkalmazni. Méret: A0 Forma: Külön érkező, külön induló vonatok jegyzéke, időrendi sorrendnek megfelelően, órás csoportonkénti bontásban. Tartalmi elemek: közlekedési jel, vonatszám, idő, vágányszám, kiindulási, végállomás, vonatnév, helyjegy, hálókocsi, közvetlen kocsi, kocsiosztály, közlekedési korlátozások kiemelt állomásokon Az Érkező-induló vonatok jegyzékének igénylése megegyezik a menetrendi anyag igénylésének módjával és idejével. Nyomdailag előállított hirdetményt kell alkalmazni. Méret: A1 (Kivétel: Kelenföld, Székesfehérvár, Cegléd, Szolnok, Kőbánya-Kispest állomások, ahol A0 hirdetményt kell alkalmazni.) Forma: Külön érkező, külön induló vonatok jegyzéke, időrendi sorrendnek megfelelően. Tartalmi elemek: közlekedési jel, vonatszám, idő, vágányszám, kiindulási, végállomás, vonatnév, helyjegy, hálókocsi, közvetlen kocsi, kocsiosztály, közlekedési korlátozások.

13 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője kiemelt állomásnak nem minősülő elágazó-csatlakozó állomásokon Forgalmi Csomópontok által előállított, nyomtatott Érkező-induló vonatok jegyzéket kell alkalmazni. Méret: A2 Az Érkező-induló vonatok jegyzéke az előírtak szerint amennyiben a közlekedő vonatok mennyisége azt indokolja - előállítható 2 db A3 -as, fekvő helyzetű lap egymás alá helyezésével. Indokolt esetben az A2 méret 1 db A3 -as, fekvő helyzetű jegyzék előállításával is helyettesíthető. Forma: Külön érkező, külön induló vonatok jegyzéke, időrendi sorrendnek megfelelően. Tartalmi elemek: A vonatokat időrendi sorrendnek megfelelően kell feltüntetni. Közlekedési jel, vonatszám, idő, vágányszám, kiindulási, végállomás, vonatnév, helyjegy, hálókocsi, közvetlen kocsi, kocsiosztály, közlekedési korlátozások Egyéb állomások Forgalmi Csomópontok által előállított, nyomtatott Érkező-induló vonatok jegyzéket kell alkalmazni. Méret: A3 Forma: Összevont érkező - induló vonatok jegyzéke, időrendi sorrendnek megfelelően. Tartalmi elemek: A vonatokat időrendi sorrendnek megfelelően kell feltüntetni. Közlekedési jel, vonatszám, idő, vágányszám, kiindulási, végállomás, kocsiosztály, közlekedési korlátozások Megállóhelyeken Forgalmi Csomópontok által előállított, nyomtatott Érkező-induló vonatok jegyzéket kell alkalmazni. Méret: A4 (Kivétel: Zugló, Érd felső megállóhelyek, ahol nyomdailag előállított A1 hirdetményt, valamint Ferihegy megállóhelyen A0 hirdetményt kell alkalmazni.) Amennyiben a vonatforgalom nagysága miatt a hirdetmény egy A4-es lapra nem fér ki, ott szükség esetén a jegyzéket további lapok nyomtatásával kell összeállítani. Forma: Összevont érkező - induló vonatok jegyzéke, időrendi sorrendnek megfelelően. Tartalmi elemek: A vonatokat időrendi sorrendnek megfelelően kell feltüntetni. Közlekedési jel, vonatszám, idő, kiindulási, végállomás, kocsiosztály, közlekedési korlátozások Vágányzári hirdetmények A vágányzári menetrendi hirdetmények (továbbiakban vágányzári információk) megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése a MÁV-START Zrt. feladata. A vágányzári információk megküldésére, közzétételére, sokszorosítására, kihelyezésére, rendelkezésre állásának biztosítására (pótlására), valamint módosítására az pontban leírtak vonatkoznak A Vágányzári információkra vonatkozó előírások A MÁV-START Zrt. által átadott vágányzári menetrendi információkat a Pályavasút köteles a változás előtt, a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott határidő betartásával, - lehetőség szerint - az Érkező-induló vonatok jegyzéke mellett, az utasok részére jól látható helyen elhelyezni, továbbá élőszóban is felhívni a változásra az utazóközönség figyelmét. A vágányzári információk elkészítése, elektronikus úton történő közzététele és a Pályavasúti üzemeltetés részére történő megküldése a MÁV-START Zrt. feladata. A Forgalmi Csomópontok a vágányzári információkat a szükséges példányszámban kötelesek sokszorosítani és az állomásokon, illetve a megállóhelyeken történő kifüggesztés iránt intézkedni. A Vágányzári információkat minden olyan állomáson ki kell függeszteni, amely a vágányzárolt szakaszon át menetrend szerint közlekedő vonatot indít és/vagy az ilyen vonatok útvonalán találhatóak, függetlenül attól, hogy a vonat az adott állomáson rendelkezik-e kijelölt megállással. A megállóhelyeken minden olyan vágányzári információt ki kell helyezni, amely a vágányzárolt szakasz adott megállóhelyén a menetrend szerint megálló vonatok utasforgalmát érinti. A lejárt vágányzári információkat minden esetben legkésőbb az érvényesség utolsó napját követő munkanap 12:00 óráig el kell távolítania a vágányzári információt kihelyező szervezeti egység munkatársának.

14 1018 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám Az utazóközönség széleskörű tájékoztatása érdekében a MÁV-START Zrt. a honlapon valamennyi vágányzárakkal kapcsolatos vágányzári információt köteles közzétenni. A fejpályaudvarokon és a kiemelt állomásokon a vágányzárak, illetve a menetrendi módosítások előtt a változásokról élőszavas figyelem felhívó utastájékoztatást kell biztosítani a vágányzári időszak kezdete előtt 14 nappal. A vágányzári időszak kezdete előtt 7 nappal az élőszavas utastájékoztatásnak már külön is fókuszálnia kell a részben, vagy egészben lemondott, avagy megváltozott útvonalú személyszállító vonatokra. A célközönség szükséges tájékoztatása érdekében az általános utastájékoztatási tevékenységnek ki kell egészülnie az adott vonal menetrendszerinti közlekedésekor adott közleményeket közvetlenül követő vágányzári információkkal. A MÁV-START Zrt. érintett Személyszállítási Szolgáltatási Központjainak az adott vágányzári időszakban a három budapesti fejpályaudvaron, Kőbánya-Kispest és Kelenföld állomáson az utasok számára a nagyobb menetrendi változást okozó vágányzárak esetén a megfelelő információkból, illetve a vágányzári menetrendekből jól felkészült ügyeletest kell biztosítania. A Vasúttársaság érintett Személyszállítási Szolgáltatási Központjai a vágányzárakra utaló figyelmeztetést az érintett személyszállító vonatokon hét nappal a vágányzári időszak előtt kötelesek kihelyezni. A vonatkísérő személyzet a vágányzári időszak előtt és tartama alatt is személyszállító vonatokon élőszavas tájékoztatást kötelesek adni a vágányzárakról Fali menetrendi-hirdetmény A Fali menetrendi-hirdetmények megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése, illetve azok rendelkezésre állásának biztosítása a MÁV-START Zrt. feladata A Fali menetrendi-hirdetményekre vonatkozó előírások A Fali menetrend-hirdetményen az állomás szerint érintett vonalra vonatkozó menetrendi mezőket piros színnel be kell keretezni és az adott állomás nevét aláhúzással ki kell emelni. A kifüggesztési helyek meghatározását, illetve a módosításra vonatkozó egyéb előírásokat Megállapodásban kell rögzíteni. A vágányzári menetrend meghirdetésétől a vágányzár végéig a fali menetrendre a vonal minden mezőjére az alapmenetrend olvashatóságát is biztosítva ki kell helyezni egy eltérő színű figyelemfelhívó csíkot az alábbi szöveggel: (dátum-tól dátum-ig) a menetrendi változás kerül(t) bevezetésre. A módosított menetrend (pontos hely megjelölés pl. személypénztárral szemben) került kifüggesztésre. A vágányzár végét abban az esetben nem kell megjelölni, ha a vágányzár folytatólagosan következő vágányzárral folytatódik, vagy az nem ismert még (ebben az esetben, ha az ismerté válik a vágányzár végét azonnal meg kell jelölni). A Fali menetrendi - hirdetmények kihelyezése, pótlása és módosítása azokon az állomásokon, ahol a Vasúti társaság munkavállalói munkavégzés céljából jelen vannak, ott a MÁV-START Zrt. területileg illetékes Személyszállítási Szolgáltatási Központjának a feladata, a Vasúti társaság munkavállalói nem végeznek tevékenységet, ott a Pályavasút területileg illetékesforgalmi Csomópontjának a feladata. A hirdetmények készítésére, kihelyezésére, azok rendelkezésre állásának folyamatos biztosítására (pótlására), módosítására vonatkozó helyi szabályozást az Állomási Végrehajtási Utasítás, illetve a MÁV-START Zrt. területileg illetékes Személyszállítási Szolgáltatási Központjával kötött Megállapodás tartalmazza A személyzet nélküli megállóhelyeken, illetve az ún. távkezelt állomásokon alkalmazandó utastájékoztató hirdetmények: Érkező-induló vonatok jegyzéke Az Érkező-induló vonatok jegyzékére vonatkozó részletes előírásokat az pont tartalmazza.

15 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője Vágányzári információk A vágányzári információk közzétételére vonatkozó részletes előírásokat az pont tartalmazza A hirdetmények mennyiségére és tartalmára, készítésére, kihelyezésére, azok rendelkezésre állásának biztosítására, pótlására és módosítására vonatkozó előírások Pályavasúti személyzettel rendelkező megállóhelyeken a Megállapodás -ban szabályozottak szerint. Pályavasúti személyzettel nem rendelkező (távkezelt) állomásokon a Megállapodás -ban szabályozottak szerint. Pályavasúti személyzettel nem rendelkező megállóhelyeken eltérő Megállapodás hiányában - az utastájékoztatási hirdetményekkel kapcsolatos tevékenység szabályozása: A hirdetmények kihelyezése céljából egyes - MÁV-START Zrt-vel egyeztetett - személyzet nélküli megállóhelyeken ún. utastájékoztató táblát kell rendszeresíteni. Az utastájékoztató táblák kihelyezése, azok esetleges pótlása a PVTK Pályalétesítményi Osztályok által meghatározott szervezeti egységek kötelessége. Az érvényes Érkező-induló vonatok jegyzékének adott megállóhelyre történő készítése a nyomdai úton előállított példányok kivételével - a Forgalmi Csomópontok kötelessége. A területileg illetékes Forgalmi Csomópont a menetrendváltást, illetve a menetrend módosulást megelőzően az Érkező-induló vonatok aktuális jegyzékét nyomtatott és elektronikus formában köteles átadni a területileg illetékes Személyszállítási Szolgáltatási Központ részére. A menetrendváltást, illetve a menetrend évközi módosulását megelőzően a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Központjainak koordinálásával a területileg illetékes Pályalétesítményi Osztály, a Forgalmi Osztály és a MÁV-START Zrt. Személyszállítási Szolgáltatási Központ vezetői kötelesek írásban megállapodni, hogy a személyzet nélküli szolgálati helyeken az Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezését mely szakterület, mely szervezeti egysége végzi el az érvényesség kezdetét megelőző adott időpontra. A megállóhelyen történő kihelyezés céljából az Érkező-induló vonatok jegyzékét, az érvényesség kezdete előtt legalább 3 munkanappal, a Személyszállítási Szolgáltatási Központ - az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményekkel együtt - laminált formában köteles átadni az előzetesen egyeztetett szervezeti egységek részére. Az Érkező-induló vonatok jegyzékének érvényességi ideje alatt szükségessé vált pótlásról a Személyszállítási Szolgáltatási Központ a tudomást szerzést követően haladéktalanul köteles gondoskodni. A birtokában levő érvényes elektronikus változat felhasználásával köteles biztosítani az Érkező-induló vonatok jegyzékének, illetve az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények laminált formában történő előállítását, továbbá a PVTK Pályalétesítményi Osztályok által meghatározott és előzetesen egyeztetett szervezeti egységek részére történő átadását Egyéb szabályok Azokon a Közforgalmú Menetrendben meghirdetett állomásokon, megállóhelyeken, ahol menetrend szerint személyszállító vonat nem áll meg az utasokat a MÁV START Zrt. részéről tájékoztatni kell a szolgáltatás szüneteltetéséről. A szolgáltatás szüneteltetése mellett tájékoztatni kell az utasokat a vonal kezdő és végpontja felé eső legközelebb működő állomás, megállóhely, nevéről, továbbá a Vasúti társaság Ügyfélszolgálatának és a felügyeleti szervének elérhetőségéről. A felirat kihelyezésének elvégzésre az pont az irányadó. 3.0 Az UTAsTÁjÉkOzTATÁsRA VOnATkOzó normatív ELőíRÁsOk REndkíVüLI üzemi körülmények (REndkíVüLI EsEMÉnyEk) EsETÉRE 3.1. Utastájékoztatás megszervezése rendkívüli üzemi körülmények esetén Az utazóközönséget az információk megszerzését követően soron kívül, egyértelműen, lényegre törően, a bekövetkezett rendkívüli esemény típusára (műszaki ok, baleset, időjárási körülmények, stb.) kiterjedően kell tájékoztatni, oly módon, hogy az elhangzottak a tájékoztatottak körében ne keltsenek pánikot, illetve ne okozzanak zavart.

16 1020 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám A tájékoztatási kötelezettség kiterjed a rendkívüli esemény következményeiben beállt változás közlésére is, vagyis az információk aktualizálására is. A folyamatos tájékoztatás megvalósítása érdekében az utazóközönséget nem szabad bizonytalanságban tartani. Amennyiben információ hiány vagy egyéb ok miatt a tényszerű tájékoztatás nem lehetséges, abban az esetben annak megjelölése szükséges, hogy előreláthatólag mikor szolgálhatunk pontos információval. Ha rendkívüli üzemi körülmények miatt azonos irányba több vonat várakozik indulásra, akkor az utastájékoztató közleményben közölni kell a soron következő vonat indulási időpontját, indulási helyét, célállomását és közlekedési jellemzőit A forgalomirányítás értesítése Az érintett állomás forgalmi szolgálattevője köteles gondoskodni arról, hogy a rendkívüli eseményről, s annak várható következményeiről az illetékes forgalmi vonalirányító késedelem nélkül, az észlelést követő 5 percen belül értesítést kapjon. A forgalmi vonalirányítók a tudomásszerzést követő 5 percen belül kötelesek a területi főüzemirányító részére, míg a területi főüzemirányító a hálózati főüzemirányító részére a bejelentést megtenni A személyszállítási irányítás értesítése A Pályavasút hálózati (forgalmi) főüzemirányító (továbbiakban hálózati főüzemirányító) - a HÜSZ előírására tekintettel - a mindenkori a pályakapacitás szűkülésről szóban és írásban ( , vagy fax) 10 percen belül köteles kimutathatóan értesíteni a Vasútvállalat mindenkori illetékes kapcsolattartóját a MÁV-START Zrt esetében a Hálózati személyszállítási főirányítót, - beleértve a változások közlését is. Az értesítésnek tartalmaznia kell a kapacitás szűkülés helyét, okát, mértékét, a várható időtartamát, a leközlekedtethető vonatok mennyiségét (az adott egységnyi idő intervallumban, (pl.: vonat/óra), javaslatot a le nem közlekedtethető vonatokra vonatkozólag (pl.: mely állomásra tudja fogadni, illetve fordítani ), az alternatív megoldási lehetőségekről (pl.: kerülő útirány) vonatkozó tájékoztatást. A kapacitás csökkenésről kapott értesítés alapján a hálózati személyszállítási főirányító szóban és írásban ( , vagy fax) köteles tájékoztatni a hálózati főüzemirányítót a módosított megrendelésről (közlekedési rend- közlekedtetendő vonatok) Az utastájékoztatás megrendelése, szervezése és végrehajtása A hálózati személyszállítási főirányító a kapacitás csökkenésről szóló tájékoztatással egyidejűleg - nyilatkozni köteles, hogy az adott esettel kapcsolatban kíván-e szövegszerű utastájékoztatási igényt átadni. A MÁV-START Zrt. a közlekedő vonatokra vonatkozó adatokat (meddig közlekednek, honnan fordulnak, a rövidített, illetve kerülő útvonalon közlekedő vonatokat, valamint a teljes útvonalon elmaradó vonatokat, a menetrendtől eltérő megállásokat, a várható késéseket, a vonatpóló autóbuszok közlekedését, visszatérítésekre vonatkozó engedélyeket), illetve a módosított megrendelésekre vonatkozó összes információt. A hálózati személyszállítási főirányító, amennyiben az érvényes szövegkönyvek nem tartalmaznak az adott rendkívüli eseményhez kapcsolódó utastájékoztatás céljára alkalmas szöveg mintát, akkor azt köteles - szó szerinti formában- írásban átadni. Az utastájékoztatásra vonatkozó megrendelést a hálózati személyszállítási főirányítótól kizárólag a hálózati főüzemirányító veheti át. A hálózati főüzemirányító az átvétel tényét az átvétel időpontjának feltüntetésével és aláírásával köteles elismerni. A hálózati személyszállítási főirányító az általa megfogalmazott utastájékoztatási igényt a kapacitás csökkenésről kapott értesítést követő 15 percen belül köteles átadni. A rendkívüli esemény, és következményeinek fennállása alatt valamennyi változásról, technológiától eltérésről a hálózati főüzemirányítónak és a hálózati személyszállítási főirányítónak folyamatosan egyeztetnie kell. A hálózati főüzemirányító a területi főüzemirányítók útján köteles intézkedni, hogy az irányított vonalak forgalmi vonalirányítói, a felügyelt vonalak rendelkező állomásainak forgalmi szolgálattevői, illetve az érintett állomások forgalmi szolgálattevői részére az utastájékoztatás céljára kiadott rendelkezések, tájékoztató szövegek haladéktalanul továbbításra kerüljenek elektronikusan, avagy FAX útján. Azokon az állomásokon ahol a rendelkezések, tájékoztató szövegek kiadása (technikai okok miatt) csak távbeszélő útján valósítható meg, a mindenkori érintett Forgalmi szolgálattevő a tájékoztatás tényét és a szövegmintát köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóban szószerinti formában bejegyezni. Az utastájékoztatási tevékenység ellátására kötelezett állomási forgalmi személyzet a rendkívüli eseménnyel kapcsolatos állomási utastájékoztatást haladéktalanul és a kiadott rendelkezéseknek megfelelően köteles végrehajtani.

17 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1021 A rendkívüli események bekövetkezését követően a digitalizált utastájékoztató berendezéseket - szükség esetén - analóg módon kell üzemeltetni. Az elrendelt szövegszerű tájékoztatást 10 perces időközönként ismételni kell mindaddig, amíg a rendkívüli üzemi körülmények azt indokolttá teszik, tekintettel a közlemények időközbeni aktualizálására, illetve visszavonására is. A rendkívüli eseményekre és várható vonatkésésekre vonatkozóan az állomási forgalmi személyzet tájékoztatási kötelezettsége kiterjed a MÁV-START Zrt. megbízásából személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalók részére is (pl.: vonatkísérő személyzet, információs, személyszállítási ügyeletes, személypénztáros, stb.), amennyiben a területi személyszállítási főirányító értesítésre alkalmas eszköz hiánya miatt erre vonatkozólag felkérést ad a területi főüzemirányító részére. Az értesítés rendjét a MÁV-START Zrt. Személyszállítási Szolgáltatási Központjai és a MÁV Zrt. PÜ Forgalmi Csomópontjai helyi szinten, a kapcsolódási pontokra vonatkozó Megállapodásban kötelesek szabályozni Az utastájékoztatásra vonatkozó vasútvállalati megrendelés módosítása A hálózati személyszállítási főirányító a módosítási igényt csak újbóli szó szerinti szövegszerű utastájékoztató szöveg átadásával nyújthat be, amely egyben a korábban kiadott rendelkezések érvénytelenítésének is minősül. Amennyiben a módosítási igény, csak kiegészítése egy korábban benyújtott utastájékoztatási szövegnek, akkor az igény benyújtásakor a személyszállítási hálózati főirányítójának írásban utalnia kell arra is, hogy az új igény a korábban átadott megrendelést nem érvényteleníti, hanem csak kiegészíti. Haladéktalanul intézkedni kell, hogy a módosított tartalmú megrendelésnek megfelelően történjen az utastájékoztatás. Gondoskodni kell, hogy a korábban kiadott utastájékoztató szövegek egyértelműen érvénytelenítve legyenek Eljárás szövegszerű utastájékoztatás megrendelésének hiánya esetén Amennyiben a hálózati személyszállítási főirányító - a jelen utasítás 4. sz. mellékletében felsoroltaktól eltérő tartalmú - utastájékoztatási igényt jelzett, de a konkrét megrendelés az értesítéstől számított 15 perc elteltével nem érkezett meg, illetve ha nem jeleztek utastájékoztatási igényt, de a hálózati főüzemirányító megítélése szerint az utasok megfelelő tájékoztatása érdekében indokolt az utastájékoztatás szövegének pontos meghatározása, a hálózati főüzemirányító köteles azt az utasok tájékoztatására alkalmas formában megfogalmazni. Az utastájékoztatás szövegét a hálózati főüzemirányító a 4. sz. melléklet szerinti szöveg minták alkalmazásával, illetve amennyiben szükséges, azok 5. sz. melléklet szerinti kiegészítésével, avagy a 5. sz. mellékletben megfogalmazottak szerint állíthatja össze. Az utastájékoztatási forma szöveget a 3.1. pontban szabályozottak figyelembevételével kell megfogalmazni és kiadni. A hálózati főüzemirányító által megfogalmazott utastájékoztató szöveget az érintett területeken kívül el kell juttatni a hálózati személyszállítási főirányítónak is, aki később módosítási igénnyel élhet. Módosítási igényt azonban csak újbóli szó szerinti szövegszerű utastájékoztató szöveg átadásával nyújthat be Az utazóközönség tájékoztatása Az állomási utastájékoztatási tevékenységet ellátó forgalmi személyzet a kiadott rendelkezések és a vonatkozó szabályozások szerint kötelesek az utasokat tájékoztatni. A vonatok késéséről az utazóközönséget abban az esetben is megbízható információ tartalommal kell tájékoztatni, amennyiben szó szerinti tájékoztató szöveg nem került kiadásra. Az érkező, illetve induló vonatok 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell, a késés mértékét szükség esetén folyamatosan aktualizálni kell. Az illetékes forgalmi vonalirányító rendkívüli esemény bekövetkezésekor köteles az érintett állomások forgalmi szolgálattevőit tájékoztatni a rendkívüli eseményről, s annak következményeiről. A tájékoztatásnak az alábbi információkat kell tartalmaznia: rendkívüli esemény bekövetkezésének helye oka (mi történt) várható átlagos késések helyreállítás várható időtartama egyéb szükséges információk (pl.: kerülő útirány, lemondott vonatok, stb.)

18 1022 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám Az utasokat értesíteni kell a bekövetkezett esemény okáról, a vonat várható késéséről, az esetleges csatlakozás elmaradásokról, kerülőútirányon át, vagy vonatpótló autóbusszal történő közlekedésről, a menetrendtől eltérő megállásokról, a menetdíj visszatérítések lehetőségéről. Havária esemény esetén, a MÁV-START Zrt. Hálózati személyszállítási főirányítójának megrendelése alapján Budapest közigazgatási területén, a budapesti pályaudvarokra, állomásokra vonatkozóan a BKV Zrt. járműveire történő átszállási lehetőségekről is értesíteni kell az utasokat. (A BKV Zrt. járműveire történő átszállási lehetőségek listáját a budapesti Forgalmi Csomópontoknak kell az Utastájékoztató szövegkönyv mellékleteként elkészítenie, melyet a Megállapodás vonatkozó pontjában kell szabályozni.) A FOR terminállal rendelkező állomások forgalmi szolgálattevői a késések tényleges mértékét a FOR00 alrendszer lekérdezésével kell, hogy megállapítsák. A FOR terminállal nem rendelkező állomások forgalmi szolgálattevői a körzetileg illetékes FOR terminállal rendelkező állomások, illetve a forgalmi vonalirányító közreműködésével kötelesek a késési információt megszerezni. Ezen állomások forgalmi szolgálattevői kötelesek folyamatosan érdeklődni annak érdekében, hogy az utastájékoztatás aktualizált információk alapján történjen. A rendkívüli esemény bekövetkezését követően az érintett vonatkísérő személyzet köteles a kialakult helyzetnek megfelelően - a késés okára és mértékére is vonatkozó - folyamatos fedélzeti utastájékoztatást végezni. A vonatkísérő személyzet köteles tájékoztatást és rendelkezést kérni a hálózati/területi személyszállítási főirányítótól, illetve az érintett állomás forgalmi szolgálattevőjétől. A fedélzeti utastájékoztatási tevékenységét a hálózati/területi személyszállítási főirányítótól, illetve esetenként az állomási forgalmi személyzettől kapott rendelkezéseknek, információknak megfelelően kell végeznie A vonatszemélyzet értesítése a fedélzeti utastájékoztatás érdekében Ha a vonat az állomáson tartózkodik: Amennyiben a személyszállító vonat a vonatindító vagy közbenső állomáson a menetrendtől eltérően 5 percet meghaladóan túltartózkodik, akkor a Pályavasút munkavállalója köteles a Vasúti társaság munkavállalóját (pl.: vezetőjegyvizsgáló) tájékoztatni. A tájékoztatást személyesen élőszóval a vonatnál, vagy ahol a műszaki feltételek adottak hangos utastájékoztató berendezés igénybevételével kell megtenni. Amennyiben további információk adása szükséges az érintett vonatszemélyzet részére, akkor arról a Vasúttársaság hálózati/területi személyszállítási főüzemirányítója köteles gondoskodni. Ha a vonat a nyílt vonalon tartózkodik: A vonatkísérő személyzet a Vasúti társaság személyszállítási hálózati/területi főüzemirányító útján (telefonon), vagy a mozdonyrádión keresztül kap tájékoztatást. Amennyiben további információk adása szükséges a vonatszemélyzet részére, akkor erről a Pályavasút hálózati/területi főüzemirányítója - az új információk felmerülését követően 5 percen belül - értesíti a Vasúttársaság hálózati/területi személyszállítási főüzemirányítóját, aki köteles gondoskodni az érintett vonatszemélyzet értesítéséről MÁVINFORM, MÁVDIREKT tájékoztatása 10 percnél nagyobb vonatkésést okozó rendkívüli eseményekről tájékoztatni kell a sajtószóvivőket, a MÁVINFORM és a MÁVDIREKT munkatársait. A rendkívüli esemény tényéről és várható következményeiről a hálózati főüzemirányító köteles értesíteni a MÁ- VINFORM mindenkori ügyeletes munkatársait. A rendkívüli eseménnyel összefüggő valamennyi személyszállítást érintő intézkedésről a hálózati személyszállítási főirányító köteles felvilágosítást adni a MÁVINFORM, a MÁVDIREKT és a MÁV-START Zrt. Kommunikációs szervezetének illetékes munkatársai részére, amennyiben a vonatkozó értesítési rend ettől eltérő szabályozást nem tartalmaz.

19 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője UTASTÁJÉKOZTATÁS A DOHÁNYZÁSI TILALOMRÓL A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően, az utastájékoztatás biztosítása érdekében a hangosbemondó szövegkönyvek általános jellegű közleményei között az alábbiak szerinti szövegmintát kell szerepeltetni, valamint a rendelkezésre álló utastájékoztató eszközökkel a vonatkozó előírásoknak megfelelően alkalmazni: Tisztelt Utasaink! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a személyszállító vonatokon, valamint a vasútállomások és megállóhelyek utasforgalom részére megnyitott területén tilos a dohányzás! A közleményt 06:00 18:00 óra között terjedő időszakban kell alkalmazni. Általános szabályként, a hangosbemondást két óránként legalább egy alkalommal, lehetőség szerint olyan időben kell végrehajtani, amikor az adott szolgálati helyen jelentős mértékű a személyforgalom. (pl.: vonattalálkozás) A fejpályaudvarokon, illetve az utastájékoztatási szempontból kiemelt állomásokon, a hangosbemondást óránként legalább egy alkalommal kell végrehajtani, amennyiben az a jelen utasításban foglaltak betartását nem akadályozza. Amennyiben a nap bármely szakában az állomási személyzet az utasforgalomra megnyitott területeken dohányzó személyeket észlel, a dohányzási tilalomra vonatkozó közleményt haladéktalanul be kell mondani.

20 1024 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám kiemelt állomások felsorolása 2. sz. melléklet

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 A pályavasút szerepe a veszélyes áru Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről A VASÚTI TÁRSASÁGOKNAK A VASÚTI KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei MZ Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely Príloha 5 A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei 880 Sátoraljaújhely SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO 0 881 HIDASNÉMETI Čaňa 1

Részletesebben

Vonali menetrend. Wien Budapest Debrecen/Beograd. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig

Vonali menetrend. Wien Budapest Debrecen/Beograd. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Vonali menetrend Wien Budapest Debrecen/Beograd Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Válasszon Ön is START Klub kártyát! Akár féláron vagy díjmentesen is utazhat vonatainkon a START Klub

Részletesebben

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet Online - 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet - a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező 1. oldal kárfedezeti 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet a vasúti társaságok nem

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére. 1a-c. Budapesti összekötő vonalszakaszok

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére. 1a-c. Budapesti összekötő vonalszakaszok MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére 1a-c Budapesti összekötő vonalszakaszok Érvényes: 2011. december 11-től Gy. 148-1935/2011. A módosítások előjegyzése

Részletesebben

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés Melléklet 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés legmagasabb díjairól 1 Tartalom 1. A belföldi helyközi (távolsági)

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Díjszabása az Árufuvarozás

Részletesebben

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN Szlgáltatás Igénybevételi feltételek Igényjgsultság Kerékpár elhelyezése Őrzés, felelősség 1./ Azkn az állmáskn és megállóhelyeken, ahl a pern magassága és a sínkrna

Részletesebben

8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

CITY-STAR. Díjszabás. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyek (SCIC-NRT) 94/2011 ÜVH K-5086/2011.

CITY-STAR. Díjszabás. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyek (SCIC-NRT) 94/2011 ÜVH K-5086/2011. 94/2011 ÜVH K-5086/2011. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyek (SCIC-NRT) CITY-STAR Díjszabás Érvényes 2011. december 11-től TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3

Részletesebben

Új forgalomirányító és utastájékoztató rendszer a Kisalföld Volán Zrt.-nél

Új forgalomirányító és utastájékoztató rendszer a Kisalföld Volán Zrt.-nél Új forgalomirányító és utastájékoztató rendszer a Kisalföld Volán Zrt.-nél Mihályka Imre személyszállítási igazgató Bognár László forgalmi és kereskedelmi igazgatóhelyettes Az előadás felépítése A Kisalföld

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 8. szám 127. évfolyam 2012. március 30. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 17/2012. (III. 30. MÁV Ért. 8.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében

Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében Tisztelt Utasaink! Örömmel értesítjük Önöket, hogy társaságunk 0. szeptember -től új menetrendet vezet be a dunaharaszti helyi autóbuszjáratokon.

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

Közel 570 milliós forintos közlekedés-fejlesztési beruházás készült el Kaposváron

Közel 570 milliós forintos közlekedés-fejlesztési beruházás készült el Kaposváron Közel 570 milliós forintos közlekedés-fejlesztési beruházás készült el Kaposváron 2013. szeptember 30. Új autóbuszöblök, korszerűsített megállóhelyek épültek és dinamikus utas-tájékoztató rendszer informálja

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

126. évfolyam 2011. április 01. Tartalom

126. évfolyam 2011. április 01. Tartalom 7. szám 126. évfolyam 2011. április 01. Tartalom Oldal Utasítások 8/2011. (IV. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Csoport válságkezelési és válságkommunikációs feladatairól....

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

20. szám 125. évfolyam 2010. június 25. TARTALOM. 38/2010. (VI. 25. MÁV Ért. 20.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

20. szám 125. évfolyam 2010. június 25. TARTALOM. 38/2010. (VI. 25. MÁV Ért. 20.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 20. szám 125. évfolyam 2010. június 25. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 37/2010. (VI. 25. MÁV Ért. 20.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása 1. Általános célkitűzések: A kisvárosi helyi tömegközlekedés igényeit maximálisan kielégítő hardver és szoftver környezet létrehozása. A struktúra

Részletesebben

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE 108 VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE A Szolgáltató pénztáraiban megvásárolt bérletek minden adatot

Részletesebben

1) Pénztárak 4 ablakos pénztárblokk kialakítása Kaposvár állomáson,

1) Pénztárak 4 ablakos pénztárblokk kialakítása Kaposvár állomáson, 1) Pénztárak 4 ablakos pénztárblokk kialakítása Kaposvár állomáson, Az önálló pénztárblokk két zárható ajtón (közte előtér) legyen megközelíthető. A pénztárblokkban biztosítani kell fülkénként a (tervezési

Részletesebben

Intermodális kapcsolatok fejlesztése a GYSEV Zrt. vonalain. Előadó: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató GYSEV Zrt.

Intermodális kapcsolatok fejlesztése a GYSEV Zrt. vonalain. Előadó: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató GYSEV Zrt. Intermodális kapcsolatok fejlesztése a GYSEV Zrt. vonalain Előadó: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató GYSEV Zrt. Hogyan gondoljuk a GYSEV-nél a valódi intermodalitás közlekedési feltételeit Infrastrukturális

Részletesebben

A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai

A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a hozzá beérkező fogyasztói panaszok alapján azzal szembesült, hogy bizonyos esetekben a fogyasztók

Részletesebben

BEFEJEZÉS ELŐTT A MÁV ÁTALAKÍTÁSA

BEFEJEZÉS ELŐTT A MÁV ÁTALAKÍTÁSA DÁVID ILONA ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. BEFEJEZÉS ELŐTT A MÁV ÁTALAKÍTÁSA 1 TARTALOM I. ÁTALAKULÁS II. EREDMÉNYEK III. STRATÉGIAI SZEMLÉLET KIALAKÍTÁSA 2 I. ÁTALAKULÁS 3 I.1. A MÁV

Részletesebben

Törökszentmiklós Fegyvernek-Örményes állomások között mindkét vágányon állomástávolságú közlekedés:

Törökszentmiklós Fegyvernek-Örményes állomások között mindkét vágányon állomástávolságú közlekedés: 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A pályaműködtetői kapacitásigény célja, tervezett helye és időtartama 1.1.1. Cél: Fegyvernek-Örményes állomáson biztosítóberendezési kábelkiváltási munka. Kisújszállás

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről Tömör István polgármester által képviselt Balatonkenese Város Önkormányzata ( 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. ), mint érintett önkormányzat

Részletesebben

Utazási igényfelmérő, elégedettségi vizsgálati kérdőív

Utazási igényfelmérő, elégedettségi vizsgálati kérdőív Utazási igényfelmérő, elégedettségi vizsgálati kérdőív Önkormányzat neve: címe:...... telefon:...... fax:.. e-mail cím:...... honlap cím:...... ügyintéző:...... kitöltés időpontja:...... I/ Településre

Részletesebben

A KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

A KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. február

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1205 Budapest Székesfehérvár Várpalota Veszprém

1205 Budapest Székesfehérvár Várpalota Veszprém 54 1205 1205 Budapest Székesfehérvár Várpalota Veszprém Km 1174 217 R 1241 1 3 5 7 1244 813 1212 0,0 4,7 5,8 8,6 64,3 66,5 68,4 68,4 81,1 85,0 87,3 88,7 90,0 0,0 0,4 0,4 90,0 0,0 90,7 91,6 92,0 93,5 97,4

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Öttevény Község Önkormányzata Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Részletesebben

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató Az előadás témakörei A GYSEV Zrt. Stratégiájának alapjai, jelenünk és céljaink Az elmúlt évben lezárt,

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató Székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 34/A; ióktelep: 9071 Gönyű-Károlyháza, Kikötő

Részletesebben

Pályahálózat-mőködtetık mérési, késési kódolási rendszereinek bemutatása; összehangolás a teljesítményösztönzı rendszerrel

Pályahálózat-mőködtetık mérési, késési kódolási rendszereinek bemutatása; összehangolás a teljesítményösztönzı rendszerrel Pályahálózat-mőködtetık mérési, késési kódolási rendszereinek bemutatása; összehangolás a teljesítményösztönzı rendszerrel Dr. Farkas Gyula MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Értékesítési Fıosztály 2009. október

Részletesebben

A VOLÁNBUSZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A VOLÁNBUSZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A VOLÁNBUSZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA (Tervezet) Hatályos: x Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA AZ ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

HATVANI VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2014. április 1-től

HATVANI VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2014. április 1-től HATVANI VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2014. április 1-től 1 A HATVANI VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSI FELADATOK 1. Bevezetés A Szolgáltatási Szerződés I. számú fejezete, a közterület és parkfenntartás körébe tartozó feladatok, zöldfelületek

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

Közpénzek felhasználása (Üvegzseb program)

Közpénzek felhasználása (Üvegzseb program) Közpénzek felhasználása (Üvegzseb program) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. törvény elıírásai alapján a START a következıkben teszi közzé a törvény

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés 2014. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés 2014. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról Útmutató a helyi közösségi közlekedés 2014. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásáról 1. A bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásának általános

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról Útmutató a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásáról 1. A bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásának általános

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: 2010. június 1-től Jóváhagyta

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltételek

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltételek A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltételek Jelen általános szerződési feltételek hatálya a Magyar Hírlap nyomtatott napilap

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Postafon Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Balaton VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen működő részvénytársaság

Balaton VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen működő részvénytársaság 8200 Veszprém, Pápai u. 30. Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 77. Tel.: *(06 )88/590-686, Fax: (06) 88/590-652 E-mail: balatonvolan@balatonvolan.hu Internetcím: www.balatonvolan.hu Balaton VOLÁN Személyszállítási

Részletesebben

Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására

Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására Az Egyetemi Szenátus 258/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június Preambulum A Szent István

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. szeptember 17-től

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022. Budapest, Herman Ottó út 15. A helyiségek és berendezések használatának szabályzata Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán Főigazgató 0 A

Részletesebben

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ cégcsoporthoz tartozó A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSAIRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez

Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez Bevezetés A Continental Railway Solution Kft. (a továbbiakban CRSHU) által fuvarozott küldeményeknél a fuvarozási szerződésre

Részletesebben

A VT-TRANSMAN SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (TOVÁBBIAKBAN TÁRSASÁG) FŐBB ADATAI:

A VT-TRANSMAN SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (TOVÁBBIAKBAN TÁRSASÁG) FŐBB ADATAI: Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A VT-Transman Személyszállító és Szolgáltató Kft. főbb adatai... 3 Jogszabályi háttér... 4 Fogalomtár... 4-5 A társaság által nyújtott közforgalmú személyszállítási,

Részletesebben

Változások a 2013/2014. évi menetrendben

Változások a 2013/2014. évi menetrendben Változások a 2013/2014. évi menetrendben 1 sz. vonal Budapest Hegyeshalom oh.: A 346/347 sz. Dacia vonat újra naponta közlekedik Bucuresti Wien között, változatlan menetrendi fekvésben. Az Adventi ünnepkör

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz.

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. rendelete A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről /Egységes

Részletesebben

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek Jelen általános szerződési feltételek hatálya a Magyar Hírlap nyomtatott napilap

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények 10816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 89. szám A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött

Részletesebben

Szeged d vár á os hely h l i kközlek l edésében k dé éb 201 20 1. 11 kará csonyi, és szilveszteri, valamint a 2012. újévi ünnepek 2011.

Szeged d vár á os hely h l i kközlek l edésében k dé éb 201 20 1. 11 kará csonyi, és szilveszteri, valamint a 2012. újévi ünnepek 2011. TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk tj k a Tisztelt ltutazóközönséget, ö t hogy Szeged város helyi l közlekedésében k éb a 2011. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2012. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok,

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek. 1 2 Telefon: 06-70/430-4400 E-mail: tovabbkepzes627@aeek.hu Neve 1 : Születési neve: JELENTKEZÉSI LAP SZAFTEX II. KÉPZÉS Kérjük, olvassa el figyelmesen a kitöltési útmutatót a jelentkezési lap kitöltése

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató - Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésében lévő szilárd burkolatú utak karbantartása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75

Részletesebben

Mobilitás-utazási módok

Mobilitás-utazási módok Mobilitás-utazási módok Utazási igények oka. Területi munkamegosztás Fajlagos utazási igény Utazásra fordított idő-megtett távolság Mobilitás alakulása Utazási módok Egyéni közlekedés Időpont és útvonal

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítésének rendje

Közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítésének rendje Közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítésének rendje kivonat a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ MIK 373-20/2012. számú A közérdekű adatok közzétételének és a közérdekű adatok

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7 oldal

1. oldal, összesen: 7 oldal 1. oldal összesen: 7 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az

Részletesebben

Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja

Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja Tisztelt Ügyfelünk! 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket, hogy a Postafon Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Díjszabás mellékletének 3. Magyarországi számok pontjában a táblázat első, valamint

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

Az RFC6 korridoron történő közlekedés hazai kihívásai

Az RFC6 korridoron történő közlekedés hazai kihívásai Hatékonyság. Ügyfélközpontúság. Modernizáció. Az RFC6 korridoron történő közlekedés hazai kihívásai KTE Konferencia 2014. Február 7. TÉNYEK Jogszabályi környezet: 913/2010/EU rendelet a versenyképes árufuvarozást

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Erdőtelepítési feladatok ellátása

Erdőtelepítési feladatok ellátása Erdőtelepítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19.

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19. Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén Szombathely, 2013.09.19. A fejlesztési ügynökség tevékenységei Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázatainak kezelése

Részletesebben