magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság"

Átírás

1 11. szám 128. évfolyam 2013 április 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 23/2013. (IV. 05. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor című 23/2011. (VI. 03. MÁV Ért. 13.) EVIG. sz. elnök-vezérigazgatói utasítás 2. sz. módosítása egységes szerkezetben. TARTALOM Oldal /2013. (IV. 05. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az ingatlanok bérbeadásának rendjéről.. Egyéb közlemények A MÁV Zrt január 28-tól hatályos módosított - Alapító Okirata. Hirdetmény Oldal Utasítások 23/2013. (IV. 05. MÁV ÉRT. 11.) EVIG számú ELnök-VEzÉRIGAzGATóI UTAsíTÁs A közszolgáltatás keretében nyújtott UTAsTÁjÉkOzTATÁs normatív ELőíRÁsAIRóL És AzOk ALkALMAzÁsÁRóL normál üzemi körülmények között, VALAMInT REndkíVüLI EsEMÉnyEk bekövetkezésekor című 23/2011. (VI. 03. MÁV ÉRT. 13.) EVIG. sz. ELnök-VEzÉRIGAzGATóI UTAsíTÁs 2. sz. MódOsíTÁsA EGysÉGEs szerkezetben. 1.0 Az UTAsíTÁs célja 2.0 HATÁLy És FELELőssÉG MEGHA- TÁROzÁsA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed működési területtől függetlenül - a vasúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet ellátó MÁV Zrt. és az Alapító jóváhagyását követően a MÁV-START Zrt. szervezeti egységire és az érintett munkavállalóira. Jelen utasítás a válságkezelési dokumentáció részét képezi Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetés és a MÁV-START Zrt. Technológiai tervezési Szervezete felelős. A vasúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység során, az utazás előtti, közbeni, az utazás utáni, illetve az utazáshoz kapcsolódóan, a magas színvonalon történő utastájékoztatás működtetése, az ehhez szükséges előírások egységes meghatározása.

2 1006 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám 3.0 FOGALMAk MEGHATÁROzÁsA 3.1 normál üzemi körülmény Normál üzemi körülményről akkor beszélünk, amikor a közforgalmú menetrendben meghirdetett vonatok menetrend szerint, vagy nem a pályakapacitás csökkenéséből eredő késéssel közlekednek, illetve a késés nem okoz pályakapacitás csökkenést. 3.2 Rendkívüli esemény Rendkívüli esemény minden olyan zavar, vagy akadály, amely a vonatközlekedést kizárta, illetve a vasútüzem lebonyolítását akadályozta. Utastájékoztatási szempontból rendkívüli eseménynek minősül: baleset, veszélyeztetés, a vasúti közlekedés biztonsága elleni szándékos vagy gondatlan cselekmény, vasúti jármű hatalomba kerítése, a tűzeset, robbanás, a veszélyes áru ellenőrizetlen szabadba jutása, vegyi szennyeződés, környezetszennyezés, forgalmi vagy műszaki nehézmény, a szolgálati helyen történt lőfegyverhasználat, sugárzó anyag észlelése, vagy beavatkozást igénylő sugárszennyeződés, a vasútüzem biztonságát, a személy- és vagyonbiztonságot sértő vagy veszélyeztető, elháríthatatlan külső okból bekövetkezett esemény (árvíz, belvíz, földrengés, földcsuszamlás, talaj erózió, viharkár, nukleáris veszély, járvány veszély stb.), közlekedő vonatot, a vasúti infrastruktúrát és annak elemeit, vasútállomást érintő közveszéllyel fenyegetés, a MÁV Csoport működését érintő munkavállalói sztrájk vagy külső megmozdulás, demonstráció, a MÁV csoport működési körén kívüli okok, melyek jelentős hatással vannak az általános üzemviteli rendre (vasúti pálya közelében lévő létesítményekben kialakult válsághelyzet vagy válság, a lakosság vasúton történő kitelepítésének szükségessége, stb.). 3.3 Rendkívüli üzemi körülmény Rendkívüli üzemi körülményről beszélünk, amikor pályakapacitás csökkenése miatt a közforgalmú menetrendben meghirdetett vonatok nem, vagy csak jelentős késésekkel közlekedtethetők le. A pályakapacitás szűkülésnek tekintendők azok a műszaki zavarok, amelyek előre nem tervezhető módon csökkentik az infrastruktúra áteresztő képességét. 3.4 dinamikus utastájékoztató eszközök Azok a vizuális és auditív eszközök, berendezések, amelyeken a közzétett információ folyamatosan a vonatközlekedésnek megfelelően változtatható. 3.5 statikus utastájékoztató eszközök Azok a többnyire papír alapú utastájékoztató eszközök, amelyek viszonylagosan állandó jellegű információkat tesznek közzé. (pl.: Érkező-induló vonatok jegyzéke) 3.6 kiemelt állomás Utastájékoztatási szempontból fontos, jelentős utasforgalommal rendelkező állomások, melyek felsorolását az 2. sz. melléklet tartalmazza. 3.7 Megállóhely Utastájékoztatási szempontból megállóhelynek minősül az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás szerinti megállóhely, megálló-rakodóhely. 3.8 Állomási utasperonok megközelítési időszükséglete Az állomások utasforgalmi területe (váróterem, pénztárcsarnok) és a személyszállító vonat által használt peronos vágányok megközelítésének időszükséglete. A Forgalmi Csomópont és a Személyszállítási Szolgáltatási Központ által kijelölt munkavállalók pontos mérésekkel kötelesek vágányonként, illetve perononként megállapítani az utasforgalmi terület és a peronok közötti közlekedési időt. 3.9 Állomási utasperonok megközelítésének időnormatívája Azon állomásokon, ahol az utasforgalmi terület és a peronok közötti gyalogos közlekedés időszükséglete a 2 percet nem éri el, ott az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája egységesen 2 perc. Azokon az állomásokon, ahol az utasforgalmi terület (váróterem, pénztárcsarnok) és a személyszállító vonat által használt peronos vágányok közötti közlekedési időszükséglet a 2 percet meghaladja, a mért időt 2 perccel megnövelve, állomási utasperonok megközelítési időnormatívája néven kell az Állomási Végrehajtási Utasításban (továbbiakban: ÁVU) rögzíteni. Az állomásra érkező, valamint érkezés után továbbinduló vonatok esetén a vonat menetrendszerinti és tényleges indulása előtt az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értékét kell alkalmazni, amennyiben az általánosan meghatározott 3-5 perc értéket meghaladja Megállapodás Az állomásokon az egyeztetett, kapcsolódó technológiai folyamatok végrehajtásának módját a vállalkozó vasúti társaság és a Forgalmi Csomópont vezetője között rögzítő dokumentum, amelynek megkötését a 47/2012.

3 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1007 (IX.07. MÁV Ért. 21.) EVIG Utasítás, A kapcsolódási pontok megállapodásának készítésére és az egységes szempontrendszer alkalmazására vonatkozó szabályozás című normatív utasítás írja elő Utastájékoztatási kötelezettség A vasúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység során, az utazás előtti,- közbeni, az utazás utáni, illetve az utazáshoz kapcsolódóan, magas színvonalon történő utastájékoztatást kell megvalósítani. Az utasok megfelelő tájékoztatása érdekében mind a Pályavasút, mind a MÁV-START Zrt. valamennyi munkavállalója, képzettségének megfelelően a legmagasabb szintű tájékoztatást köteles nyújtani, az utazóközönség részére. A Pályavasút munkavállalói az állomásokon, és egyes esetekben a megállóhelyeken a személyszállító vonatok közlekedéséről, a használt vágány megnevezéséről, a vonat késéséről, a késés okáról és annak mértékéről, az esetleges vonatelmaradás tényéről, csatlakozási és átszállási lehetőségekről, a csatlakozás elmaradásáról, kerülőútirány alkalmazásáról, vagy az esetleges alternatív közlekedési útvonalakról adnak tájékoztatást az utasok részére. A felsorolt utastájékoztatási tevékenységet a pályavasút a rendszeresített vizuális és hangosbemondó berendezések kezelésével, a közszolgáltatási szerződés előírásai szerint biztosítja és végzi. Azon állomásokon, ahol a Pályavasút munkavállalói nem végeznek menetjegy értékesítési tevékenységet, kizárólag az adott vonalszakaszon közlekedő személyszállító vonatok közlekedési időadataira vonatkozón nyújtanak utazási információkat. Az ilyen állomásokon a pályavasutat egyéb az utazással kapcsolatos információszolgáltatási kötelezettség nem terheli. Abban az esetben, ha az érintett munkavállalók a szükséges szakmai képzettség hiánya miatt nem tudják az utasokat megfelelően tájékoztatni, illetve informálni, akkor kötelesek az utasokat a megfelelő képzettséggel rendelkező munkavállalók felé irányítani, függetlenül attól, hogy azok a MÁV-START Zrt. vagy a Pályavasút alkalmazásában állnak Az utastájékoztatás nyelve Az utastájékoztatás alapnyelve a magyar, azonban a Vasútvállalat megrendelése és költségviselése alapján, a Pályavasút a szükséges technikai feltételek rendelkezésre állása esetén biztosítja az adott állomáson az idegen nyelven történő utastájékoztatást. A Pályavasút az idegen nyelvű tájékoztatásra vonatkozó megrendelést csak akkor fogadja el, ha az érintett berendezés arra alkalmas Monitorok A monitorok, mint vizuális utastájékoztató eszközök, az összesítő utastájékoztató táblán megjelent adatok ismétlését és/vagy az utazási információk önálló megjelenítését biztosítják. A monitoron megjelenített adatokra, ugyanazon követelmények vonatkoznak, mint az összesítő utastájékoztató táblákra. 4.0 Az UTAsíTÁs LEíRÁsA Jelen Utasítás leírását az 1. sz. melléklet tartalmazza 5.0 HIVATkOzÁsOk, MódOsíTÁsOk, HATÁ- LyOn kívül HELyEzÉsEk 5.1 Ezen utasítás előírásain kívül figyelembe kell venni az alábbi utasítások, rendeletek szabályzatok vonatkozó előírásait is: A vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. Törvény, 271/2009.(XII.1.) Kormányrendelet az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről, 101/2007. (XII.22.) GKM rendelet a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól, 1371/2007/EK Rendelet a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről, 48/2012. (IX. 07. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnökvezérigazgatói utasítás a MÁV Csoport válságkezelési és válságkommunikációs feladatairól szóló 8/2011. (IV. 1. MÁV Ért. 7.) elnök-vezérigazgatói utasítás 1. sz. módosításáról. 34/2010. (VI.11. MÁV Ért.19.) EVIG sz. Utasítás a MÁV Zrt. Műszaki Mentési és Segítségnyújtási Utasításáról, 24/2009. (III.27. MÁV Ért. 11.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Vagyonvédelméről, 24/2012. (IV. 27. MÁV Ért. 10.) EVIG számú elnökvezérigazgatói utasítás: a MÁV Zrt. nemdohányzók védelmével kapcsolatos szabályzata, 28/2012. (V. 18. MÁV. Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vonatok pontosságának értékelésére és elemzésére, valamint a rendkívüli események információinak kezelésére és elemezésére, 56/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnökvezérigazgatói utasítás: Balesetvizsgálati Utasítás, Hálózati Üzletszabályzat, MÁV-START Vasúti személyszállító Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzata, Hálózat-hozzáférési Szerződés (MÁV Zrt. PÜ- MÁV- START Zrt.), F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékei,

4 1008 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám F.3. sz. Utasítás az üzemirányítási és az operatív irányítási szolgálat ellátására, Állomási Végrehajtási Utasítások Megállapodások, Vonatkozó Kezelési szabályzatok, műszaki leírások. 5.2 Ezen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezzük az alábbi rendelkezéseket: 40/2008. (XII.5. MÁV Ért.29.)VIG sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli események bekövetkezésekor alkalmazandó utastájékoztatás megszervezéséről és végrehajtásáról, /1990. Ker. Főo. Utastájékoztatás szabályzat a hangosbemondó kezelésére, Gy.2-669/2012., Gy /2012. sz. Megállapodás, Gy Utastájékoztatás dohányzási tilalomról, Gy /2011 Utazást megelőző tájékoztatási kötelezettség, Gy /2012, 2-244/2012. Vágányzári utastájékoztatás. 6.0 HATÁLybA LÉpTETÉs Jelen utasítás a közzététele napján lép hatályba. 7.0 MELLÉkLETEk 1. számú melléklet: Az Utasítás leírása. 2. számú melléklet: A kiemelt állomások felsorolása. 3. számú melléklet: A megállóhelyeken alkalmazandó érkező-induló vonatok jegyzéke. 4. számú melléklet: Rendkívüli üzemi körülmények esetén alkalmazandó utastájékoztatási szöveg minták. 5. számú melléklet: Rendkívüli események bekövetkezésekor alkalmazandó kiegészítő szöveg minták. 6. számú melléklet: Papír alapú utastájékoztatáshoz biztosított felületek javasolt formája. Dávid Ilona s.k. elnök-vezérigazgató

5 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1009 Az UTAsíTÁs LEíRÁsA 1. sz. melléklet 1.0 UTAsíTÁs ALkALMAzÁsÁRA VOnATkOzó IRÁnyELVEk 1.1 Az utastájékoztatás alapelvei Az utastájékoztatási tevékenységet elsősorban a vizuális utastájékoztató eszközök alkalmazásával kell ellátni. A dinamikus vizuális kijelzőkkel adott tájékoztatásnak tartalmaznia kell a pontos időt, a vonat érkezési, illetve indulási idejét, a vágány számát, a vonatindító vagy rendeltetési állomást, az útirányt, a vonattípust, az esetleges késés mértékét, valamint az egyéb információk megjelenítését lehetővé tevő megjegyzés rovatot. Az ún. hangosbemondón (dinamikus auditív) adott tájékoztatás a vizuális utastájékoztató eszközökön közzétett információkat kiegészíti, megerősíti és az időközi változásokra hívja fel a figyelmet. A hangosbemondó által adott tájékoztatásnak tartalmaznia kell a vonat érkezési, illetve indulási idejét, a vágány számát, a vonatindító vagy rendeltetési állomást, az útirányt, a vonattípust, az esetleges késés mértékét. Amennyiben az érkező vonathoz csatlakozási lehetőség van, a vonat megállása után a csatlakozási lehetőségeket (a csatlakozó vonatok időrendi sorrendjében) közölni kell. A papíralapú hirdetmények kifüggesztési helyének meghatározását egyes esetekben azok előállítására és kihelyezésére is vonatkozó előírásokat Megállapodásban kell rögzíteni. A helyi viszonyokra jellemző utastájékoztatási idő normatívát a peronokhoz való eljutási idők fegyelembevételével az ÁVU és Megállapodás vonatkozó pontjában kell szabályozni. A vizuális és auditív utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén követendő részletes eljárást a Megállapodás alapján az ÁVU adott pontjában kell szabályozni. Pályavasúti személyzettel nem rendelkező szolgálati helyeken lehetőség van arra, hogy a MÁV Zrt és a MÁV- START Zrt. kijelölt szervezeti egységei Megállapodás -ban rögzítsék a MÁV-START Zrt. munkavállalója által végzett utastájékoztatási tevékenységet. Ebben az esetben a vonatok késéséről a Pályavasút munkavállalói a MÁV- START Zrt. utastájékoztatási tevékenységet is végző munkavállalóját kötelesek tájékoztatni. Az értesítés módjára vonatkozó szabályokat az Állomási Végrehajtási Utasítás vonatkozó pontjában is rögzíteni kell. A már meghirdetett információk tartalmában bekövetkezett változásokról az utazóközönséget mind a vizuális, mind a hangosbemondó berendezések útján tájékoztatni kell. Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a késés mértékéről és annak okáról tájékoztatást kell adni. A vonatok késésének mértékét szükség esetén folyamatosan aktualizálni kell. Az induló vonatok 15 percet elérő vagy meghaladó késése esetén az esetleges alternatív utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet. A vonatforgalmat akadályozó rendkívüli események bekövetkezése esetén az alkalmas vizuális berendezéseken az erre utaló információt meg kell jeleníteni. A normál üzemi körülmények között alkalmazandó közlemények részletes szövegét az Utastájékoztató szövegkönyv tartalmazza. Az utastájékoztató szövegkönyvek elkészítése a MÁV-START Zrt. kijelölt szervezetének a feladata. A rendkívüli eseményekkel kapcsolatban alkalmazandó közlemények minta szövegeit jelen utasítás 4. sz. melléklete tartalmazza, amely az Utastájékoztató szövegkönyv mellékletét is képezi. Az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén, a személyzet nélküli állomásokra hangos utastájékoztatás szempontjából a személyzet nélküli megállóhelyi szabályok vonatkoznak. Az egyes kategóriákra és szegmensekre meghatározott előírásokat az új berendezések tervezése során tervezési irányelvként kell alkalmazni Az utastájékoztatási feladatok elhatárolása A Pályavasút feladata: A rendelkezésére álló utastájékoztató berendezések üzemeltetése. Az állomás és a megállóhely nevének a vonatból jól látható módon történő feltüntetése. Jól látható módon megjelölni az utasok részére fenntartott helyeket, az utasok elől elzárt területeket (beleértve a fenntartási és építési munkálatokat is), szilárd burkolatú peron esetén az elsodrási határt és az utasok részére kijelölt közlekedési útvonalakat.

6 1010 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám Az utasok részére megnyitott terülteken kihelyezni az utasok tájékoztatását segítő jelzéseket. A Vasúti társaság esetenkénti írásos megrendelése alapján az egyéb személyszállítási- és marketing jellegű közlemények, illetve más közlekedési társaságokra vonatkozó információk közzététele, azokon az állomásokon, ahol erre a tevékenységre a megfelelő személyzeti és technikai feltételek rendelkezésre állnak, amennyiben a műszaki és személyi feltételek adottak, de ezen közlemények miatt a vonatforgalom lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek és az utasok biztonságával, illetve közlekedésével összefüggő tájékoztatás nem szenved hátrányt. A Pályavasút a Hálózat-hozzáférési Szerződés aláírásakor, írásban átadja a Vasúttársaság Hálózat-hozzáférési Szerződés szerinti kapcsolattartója részére az állomások utastájékoztatási rendszeréhez kapcsolódó adatokat, kimutatható módon elektronikus formában. Az átadott adatok állomásonként, megállóhelyenként tartalmazzák az alkalmazott utastájékoztató berendezéseket (verbális/vizuális, digitális/analóg, idegen nyelvű utastájékoztatásra is alkalmas berendezés), a tájékoztatáshoz szükséges paramétereket, távkezelt utastájékoztató-berendezések adatait. Az utastájékoztató eszközökkel kapcsolatos tervezhető változásokról a Pályavasút Hálózat-hozzáférési Szerződés szerinti kapcsolattartója a változás előtt legkésőbb 40 nappal előzetesen írásban - tájékoztatást ad a Vasúttársaság Hálózat-hozzáférési Szerződés szerinti kapcsolattartója részére. Az utastájékoztató eszközökkel kapcsolatos előre nem tervezhető változások esetén (azaz a 40 napon belül történő változás esetén) a változás a Pályavasút tudomására jutását követően 3 munkanapon belül köteles írásban - jelezni a tervezhető változásoknál előírt útvonalon a Vasúttársaság részére. A Pályavasúti Hálózat-hozzáférési Szerződés szerinti kapcsolattartója a változás megvalósulását követően 5 munkanapon belül köteles intézkedni az elektronikus táblázat adatainak aktualizálásáról. IGI ISZE feladata: A papír alapú hirdetési felületek biztosítása, felszerelése és karbantartása a Pályavasút megrendelése alapján. A hirdetési felületek egységes megjelenítése, megkülönböztetve a műemlék, a régi típusú épületben elhelyezett tájékoztató felületeket, illetve új, modern épületben megjeleníthető felületeket. Az utasok tájékoztatását segítő piktogramok, feliratok elhelyezése az épületeken, peronokon. Az állomási utastájékoztató hirdetmények elhelyezésére rendszeresített tároló eszközök üveg felületének felső szélét 3 cm széles, megkülönböztető színű fóliasávval kell megjelölni: - a Pályavasúti sárga, - a MÁV-START Zrt. kék, - a vágányzári információk piros, - az egyéb hirdetmények fehér. (A hirdetési felületekre vonatkozó előírásokat az 6. sz. melléklet tartalmazza.) A MÁV-START Zrt. feladata: A saját személyszállítási, értékesítési és marketing jellegű hirdetmények, közlemények elkészítése és kihelyezése az arra célra rendszeresített felületre. Operatív irányításában résztvevő személyek által megrendelt vonatok esetében a menetvonal megrendelésekor, a szövegkönyvet a Vasúti társaság személyszállítási hálózati/területi főüzemirányítója köteles átadni a Pályavasút illetékes hálózati/területi főüzemirányítója részére Az utastájékoztatási tevékenységet ellátók felelőssége Amennyiben az érintett munkáltató az utasok tájékoztatásának elégtelen végrehajtását tapasztalja, avagy az utastájékoztatási szolgáltatás bizonyíthatóan elégtelen ellátásáról értesült, az esetet minden érintett tekintetében vizsgálni kell. Az utazóközönség tájékoztatásának szervezésére, illetve annak végrehajtására kötelezett munkavállalókkal szemben munkáltatói eljárást kell kezdeményezni.

7 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője Az UTAsTÁjÉkOzTATÁsRA VOnATkOzó normatív ELőíRÁsOk normál üzemi kö- RüLMÉnyEk EsETÉRE 2.1. budapesti fejpályaudvarok Vizuális utastájékoztatási eszközök összesítő utastájékoztató kijelzők kezelése Az érkező és induló vonatoknál legalább 1 órányi vonatforgalom megjelenítését kell biztosítani, a vonatok a menetrend szerinti indulási, illetve érkezési időrendi sorrendjében. Az érkező/induló vonatok ún. felállítási vágányának megjelenítését a menetrendszerinti érkezési, illetve indulási idő előtt 20 perccel kell biztosítani. Az adott vonat indulása előtt a vágányszám megjelölést addig nem szabad kiírni, amíg az érintett vágányon más vonat vagy szerelvény tartózkodik, illetve az adott viszonylatban más menetrendi paraméterekkel is indul vonat. Azonos felállítási vágányt egyidejűleg megjeleníteni nem szabad, kivéve, ha a vonatok 20 percen belüli indulás céljából tartózkodnak a vágányon. Ebben az esetben viszonylatonként utalni kell arra, hogy a vágányon több vonat tartózkodik (pl.: 7. vágány eleje, 7. vágány vége). Az érkező, illetve induló viszonylat szerint megosztott vizuális összesítő táblán a nem helyből induló, ún. átlós vonatok esetén az érkező vonatok oldalon a megjegyzés rovatban utalni kell a vonat további közlekedési jellemzőire (pl.: Pécs felé), az induló vonatok oldalon pedig a vonat kiindulási állomására (pl.: Miskolc felől), a vágányszámot ebben az esetben az érkező és az induló oldalon azonos időben kell megjeleníteni. Az 5 percet elérő, vagy meghaladó késést a vizuális eszközön meg kell jeleníteni legkésőbb a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, induló vonatnál pedig a várható késés megállapítása után azonnal, de legkésőbb a vonat menetrend szerinti indulása előtt 3 perccel Vágányvégi és vágány melletti utastájékoztató kijelzők kezelése A vágányvégi és vágány melletti utastájékoztató táblákon a menetrendszerinti érkezési, illetve indulási idő előtt 20 perccel korábban kell megjeleníteni a vonatokat, kivéve azon eseteket, amikor az érintett vágányon más vonat vagy szerelvény tartózkodik, illetve az adott viszonylatban más menetrendi paraméterekkel is indul vonat. A megjelenítést ilyen esetekben is biztosítani kell, legalább 5 perccel a tényleges érkezési, illetve indulási idő előtt. A vágányvégi, illetve vágány melletti táblákon a nem helyből induló, ún. átlós vonatokról 20 percet meghaladó menetrendi tartózkodás esetén az érkező vonatokra vonatkozó előírások szerint kell a vizuális utastájékoztatást végezni. 20 perc, vagy annál kisebb tartózkodás esetén az induló vonat adatait a kiindulási állomásra történő utalással (pl.: Miskolc felől) kell megjeleníteni. Az 5 percet elérő, vagy meghaladó késés esetén a vizuális utastájékoztatást a várható késés mértékének megjelenítésével, az érkező vonatoknál legkésőbb a vonat menetrendszerinti érkezése előtt 3 perccel, míg az induló vonatoknál az előrelátható késés megállapításakor kell alkalmazni Hangos utastájékoztató berendezések kezelése Menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni. A menetrend szerint induló vonatokról az indulási idő előtt 15, 8 és 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni. Budapest-Keleti pályaudvaron a vágányok elérésének jelentősebb időszükséglete miatt az induló vonatok esetében 20, 10 és 4 perccel korábban kell magyar nyelvű tájékoztatást alkalmazni. A menetrend szerint azonos időpontban érkező, illetve induló vonatok esetén az egyik vonatról a normatív előírások szerinti idő előtt 1 perccel korábban kell tájékoztatást adni. Idegen nyelvű utastájékoztatást - megrendelés alapján - a vonatok menetrendszerinti indulása előtt 10 és 5 perccel, illetve az érkezési idő előtt - lehetőség szerint - 5 perccel korábban kell végezni. Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a késés mértékéről és annak okáról is azonnal tájékoztatást kell adni. 20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell. Késetten érkező, illetve induló vonat esetén a tényleges érkezési, avagy indulási idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni.

8 1012 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám A vizuális utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén az induló vonatokról a menetrend szerinti indulási idő előtt lehetőség szerint 20, 15, 8, 5, 3 perccel, az érkező vonatokról a menetrend szerinti érkezés előtt 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni kiemelt állomások Vizuális utastájékoztatási eszközök összesítő utastájékoztató kijelző kezelése A kiemelt állomásokon egyesített érkező-induló, illetve érkező és induló vonatok összesítő kijelző eszköz alkalmazásával kell a vonatokra vonatkozó tájékoztatást megtenni. Az érkező és induló vonatoknál legalább 30 percnyi vonatforgalom megjelenítését kell biztosítani, a vonatok menetrend szerinti indulási, illetve érkezési időrendi sorrendjének megfelelően. Az adott vonat indulása előtt a vágányszám megjelölést addig nem szabad kiírni, amíg az érintett vágányon más vonat vagy szerelvény tartózkodik, illetve az adott viszonylatban más menetrendi paraméterekkel is indul vonat. Azonos felállítási vágányt egyidejűleg megjeleníteni csak akkor szabad, ha a kijelzőn a vágány száma mellett utalás történt arra is, hogy a vágányon több vonat tartózkodik. A vonatkozó alapinformációkat a szükséges kiegészítő megjelöléssel is el kell látni (pl.: kijárattól jobbra, kijárattól balra). Az érkező, illetve induló viszonylat szerint megosztott vizuális összesítő táblán a nem helyből induló vonatok esetén az érkező vonatok oldalon a megjegyzés rovatban utalni kell a tovább közlekedő vonat célállomására (pl.: Pécs felé). Az induló vonatok oldalon a vonat kiindulási állomására kell utalni (pl.: Miskolc felől), a vágányszámot ebben az esetben lehetőség szerint az érkező és az induló oldalon azonos időben kell megjeleníteni. Az érkezési és indulási viszonylatot együttesen megjelenítő vizuális kijelzőn a vonat kiindulási és célállomása mellett fel kell tüntetni a vonat közlekedési útirányát meghatározó állomás(ok) nevét is. Az 5 percet elérő, vagy meghaladó késést a vizuális eszközön meg kell jeleníteni legkésőbb a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, a helyből induló vonatnál pedig a várható késés megállapítása után azonnal, de legkésőbb a vonat menetrend szerinti indulása előtt 3 perccel Vágányvégi és vágány melletti utastájékoztató kijelzők kezelése A vonatok felállítási vágányának megjelenítését a menetrend szerinti érkezési és indulási idő előtt lehetőség szerint - legalább 20 perccel korábban biztosítani kell. A vágányvégi és vágány melletti utastájékoztató kijelzőkön az adott vonatra vonatkozó tájékoztatás csak akkor jeleníthető meg, ha az érintett vágányon más vonat vagy szerelvény nem tartózkodik, illetve az adott viszonylatban más menetrendi paraméterekkel vonat nem indul. Azonos felállítási vágányt egyidejűleg megjeleníteni csak akkor szabad, ha a kijelzőn a vágány száma mellett utalás van arra, hogy a vágányon több vonat tartózkodik és a vonat alapinformációit a szükséges kiegészítő megjelöléssel is ellátták (pl.: kijárattól jobbra, kijárattól balra). Az 5 percet elérő, vagy meghaladó késést a vágányvégi és vágány melletti utastájékoztató eszközön is meg kell jeleníteni Hangos utastájékoztató berendezések kezelése A célállomásra menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell tájékoztatást adni. Amennyiben az érkező vonathoz csatlakozási lehetőség van, a vonat megállása után a csatlakozási lehetőségeket (a csatlakozó vonatok időrendi sorrendjében) be kell mondani. A helyből induló vonatokról 10 perccel, illetve a helyi viszonyoktól függően 3-5 perccel korábban kell tájékoztatást adni. Idegen nyelvű utastájékoztatást - megrendelés alapján - a vonatok menetrendszerinti indulása előtt 9 és 5 perccel, illetve az érkezésük előtt - lehetőség szerint - 5 perccel korábban kell végezni. A nem helyből induló vonatok esetén a menetrend szerinti érkezési idő előtt 10 perccel és 3-5 perccel korábban kell tájékoztatást adni a vonatok érkezéséről és indulásáról, ha a vonat 15 percnél kevesebbet tartózkodik az állomáson. A nem helyből induló, menetrend szerint 15 perc tartózkodási időt elérő vagy meghaladó vonatok esetében a célállomásra érkező vonatokra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

9 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1013 Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a késés mértékéről és annak okáról is azonnal tájékoztatást kell adni, 20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell. Késetten érkező, illetve induló vonat esetén a tényleges érkezési, avagy indulási idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni. Az induló vonatok 15 percet elérő vagy meghaladó késése esetén az esetleges alternatív utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet. A vizuális utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén az induló vonatokról a menetrend szerinti indulási idő előtt - lehetőség szerint - a menetrend szerinti indulási idő előtt 15, 10, 5, 3 perccel, az érkező vonatokról a menetrend szerinti érkezés előtt 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni kiemelt állomásnak nem minősülő elágazó-és csatlakozó állomások Vizuális utastájékoztatási eszközök összesítő utastájékoztató kijelzők kezelése Amennyiben az állomás rendelkezik ilyen eszközzel, az érkező és induló vonatoknál legalább 30 percnyi vonatforgalom megjelenítését kell biztosítani, a vonatok a menetrend szerinti indulási, illetve érkezési időrendi sorrendjében. Abban az esetben, ha az összesítő utastájékoztató eszköz és/vagy a menetrend adottságai miatt nem lehet legalább 30 perc időtartamra minden vonatot megjeleníteni, akkor az időrendi sorrendben következő vonatok megjelenítését és aktualizálását folyamatosan kell biztosítani. A vonatok érkező/induló felállítási vágányának megjelenítését a menetrendszerinti érkezési, illetve indulási idő előtt lehetőség szerint 20 perccel korábban kell biztosítani. A hivatkozott vágányszám megjelölést addig nem szabad kiírni, amíg a vágányon más vonat vagy szerelvény tartózkodik, illetve az adott viszonylatban és menetrendi paraméterekkel még más vonat is indul. Azonos felállítási vágányt egyidejűleg megjeleníteni csak akkor szabad, ha a kijelzőn a vágány száma mellett utalás történt arra is, hogy a vágányon több vonat tartózkodik. A vonatkozó alapinformációkat a szükséges kiegészítő megjelöléssel is el kell látni (pl.: kijárattól jobbra, kijárattól balra). Az érkezési és indulási viszonylatot együttesen megjelenítő vizuális összesítő táblán a vonat kiindulási és célállomása mellett fel kell tüntetni a vonat közlekedési útirányát meghatározó állomás(ok) nevét is. Az érkező, illetve induló viszonylat szerint megosztott vizuális összesítő táblán a nem helyből induló vonatok esetén az érkező vonatok oldalon a megjegyzésként utalni kell a vonat további közlekedési jellemzőire (pl.: Pécs felé), az induló vonatok oldalon pedig a vonat kiindulási állomására (pl.: Miskolc felől). A vágányszámot ilyen esetekben az érkező és az induló oldalon azonos időben kell megjeleníteni. Az 5 percet elérő, vagy meghaladó késést a vizuális eszközön meg kell jeleníteni legkésőbb a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, induló vonatnál pedig a várható késés megállapítása után azonnal, de legkésőbb a vonat menetrend szerinti indulása előtt 3 perccel Vágányvégi és vágány melletti utastájékoztató tábla kezelése A vonatok felállítási vágányának megjelenítését a menetrend szerinti érkezési és indulási idő előtt lehetőség szerint - legalább 20 perccel korábban biztosítani kell. A vágányvégi és vágány melletti utastájékoztató kijelzőkön az adott vonatra vonatkozó tájékoztatás csak akkor jeleníthető meg, ha az érintett vágányon más vonat vagy szerelvény nem tartózkodik, illetve az adott viszonylatban más menetrendi paraméterekkelvonat nem indul. Azonos felállítási vágányt egyidejűleg megjeleníteni csak akkor szabad, ha a kijelzőn a vágány száma mellett utalás van arra, hogy a vágányon több vonat tartózkodik és a vonat alapinformációit a szükséges kiegészítő megjelöléssel is ellátták (pl.: kijárattól jobbra, kijárattól balra). Az 5 percet elérő, vagy meghaladó késést a vágányvégi és vágány melletti utastájékoztató eszközön is meg kell jeleníteni.

10 1014 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám Hangos utastájékoztatási eszközök számítógéppel támogatott hangos utastájékoztató berendezések kezelése A menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell tájékoztatást adni. A helyből induló vonatokról 10 perccel, illetve a helyi viszonyoktól függően 3-5 perccel korábban kell tájékoztatást adni. Idegen nyelvű utastájékoztatást - megrendelés alapján - a vonatok menetrendszerinti indulása előtt 9 és 5 perccel, illetve az érkezésük előtt - lehetőség szerint - 5 perccel korábban kell végezni. A nem helyből induló vonatok esetén a menetrend szerinti érkezési idő előtt 10 perccel és 3-5 perccel korábban kell tájékoztatást adni a vonatok érkezéséről és indulásáról, ha a vonat 15 percnél kevesebbet tartózkodik az állomáson. A nem helyből induló, menetrend szerint 15 perc tartózkodási időt elérő vagy meghaladó vonatok esetében a célállomásra érkező vonatokra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a késés mértékéről és annak okáról is azonnal tájékoztatást kell adni, 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell. Késetten érkező, illetve induló vonat esetén a tényleges érkezési, avagy indulási idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni. A vizuális utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén alkalmazandó részletes szabályokat az Állomási Végrehajtási Utasítás vonatkozó pontja tartalmazza számítógéppel nem támogatott hangos utastájékoztató berendezések kezelése A célállomásra menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell tájékoztatást adni. A nem helyből induló vonatok esetén a menetrend szerinti érkezési/indulási idő előtt 10 perccel és 3-5 perccel korábban kell tájékoztatást adni a vonatok érkezéséről és indulásáról. A csatlakozási lehetőségek ismertetését amennyiben a forgalmi szolgálattevő nem egyedül teljesít szolgálatot, illetve nincs felhatalmazási kötelezettsége az érkező vonat megállása után a csatlakozó vonatok időrendi sorrendjében kell végrehajtani. A helyből induló vonatokról 10 perccel, illetve a helyi viszonyoktól függően 3-5 perccel korábban kell tájékoztatást adni. Az érkező, illetve induló vonatok 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell. A késett vonat tényleges érkezése ideje előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni Egyéb állomások Vizuális utastájékoztatási eszközök Az állomáson alkalmazott utastájékoztató kijelzőkön a menetrendszerinti érkezési/indulási idő előtt - lehetőség szerint - 10 perccel korábban kell megjeleníteni a következő vonatot. Amennyiben az érintett vágányon más vonat vagy szerelvény tartózkodik, illetve az adott viszonylatban más menetrendi paraméterekkel közlekedő vonat is indul, az adott érkező/induló vonat adatait a vágány felszabadulását követően kell megjeleníteni. Az 5 percet elérő, vagy meghaladó késést a vágány melletti utastájékoztató eszközön is meg kell jeleníteni. A késett vonat tényleges érkezése ideje előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni Hangos utastájékoztatási eszközök számítógéppel támogatott hangos utastájékoztató berendezések kezelése A menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell tájékoztatást adni. A nem helyből induló (átmenő) vonatok esetén a menetrend szerinti érkezési/indulási idő előtt 10 perccel és 3-5 perccel korábban kell tájékoztatást adni a vonatok érkezéséről és indulásáról. A csatlakozási lehetőségek ismertetését amennyiben a forgalmi szolgálattevő nem egyedül teljesít szolgálatot, illetve nincs felhatalmazási kötelezettsége az érkező vonat megállása után a csatlakozó vonatok időrendi sorrendjében kell végrehajtani.

11 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1015 A helyből induló vonatokról 10 perccel, illetve a helyi viszonyoktól függően 3-5 perccel korábban kell tájékoztatást adni. Az érkező, illetve induló vonatok 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell. A késett vonat tényleges érkezési ideje előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni számítógéppel nem támogatott hangos utastájékoztató berendezések kezelése Az érkező/induló vonatokról a menetrend szerinti érkezés/indulás előtt 3 perccel korábban kell egyszer tájékoztatást adni. A vonat kiindulási állomásának minősülő szolgálati helyen a menetrend szerinti indulási idő előtt 8 perccel és 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni. 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell. Késett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni Megállóhelyek dinamikus vizuális utastájékoztatási eszközök A vágány melletti utastájékoztató kijelzőkön - lehetőség szerint - a vonatok érkezése előtt 10 perccel korábban kell a megállóhelyen megálló vonatok közlekedési információit megjeleníteni. 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell Hangos utastájékoztatási eszközök számítógéppel támogatott hangos utastájékoztató berendezések kezelése A megállóhelyen megálló vonatok érkezésérő/indulásáról a vonatok érkezési ideje előtt 3 perccel kell magyar nyelvű utastájékoztatást adni. Azokon a megállóhelyeken ahol a vasútvállalat megrendelte az idegen nyelvű utastájékoztatást, a magyar nyelvű utastájékoztatást 9 és 3 perccel, az idegen nyelvű tájékoztatást 5 perccel a vonat érkezése előtt kell adni. 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell. Késett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni számítógéppel nem támogatott hangos utastájékoztató berendezések kezelése A számítógéppel nem támogatott hangos utastájékoztatóval rendelkező megállóhelyeken a menetrend szerint közlekedő érkező és megálló vonatokról nem kell hangos utastájékoztatást adni. 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell. A vonatok menetrend szerinti közlekedési sorrendjében bekövetkező változásokról a késetten közlekedő vonat érkezése előtt az utasokat a vonatok közlekedési viszonylatáról is tájékoztatni kell. Amennyiben a megállóhelyen a hangos utastájékoztatást Megállapodás alapján a MÁV-START Zrt. által megbízott munkavállaló végzi, akkor a vonat legalább 5 percet elérő vagy meghaladó késéséről a szomszédos állomások forgalmi szolgálattevői kötelesek a megállóhelyen szolgálatot teljesítő munkavállalót értesíteni. A késés mértékéről és okáról szóló értesítést a vonat szomszédos állomásról történő menetrendszerinti indulási ideje előtt lehetőség szerint - legalább 5 perccel korábban meg kell tenni statikus állomási és megállóhelyi utastájékoztatás szabályai Állomásokon az alábbiak szerinti - személyszállító vonatok közlekedésével összefüggő - papír alapú utastájékoztató hirdetmények alkalmazandók:

12 1016 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám Érkező-induló vonatok jegyzéke Az Érkező-induló vonatok jegyzékének megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése, kihelyezése, azok rendelkezésre állásának biztosítása (pótlása), módosítása a Pályavasút feladata. A Pályavasút - a menetrend módosulásával járó - 5 napot meghaladó változás (pl.: vágányzárak) esetén az Érkező-induló vonatok jegyzékét is köteles módosítani. A kiemelt utasforgalmúnak minősülő állomások (pályaudvarok) és megállóhelyek vonatkozásában az 5 nap időtartamot meg nem haladó vágányzárak esetén az alábbiak szerint kell eljárni: A nyomdai úton előállított Érkező-induló vonatok jegyzékét az adott vágányzári napra vonatkozó jegyzékre kell cserélni, amelynek elektronikus formában történő összeállítása és a Forgalmi Főosztály Technológiai Osztályára történő továbbítása a Forgalmi Csomópont feladata. Az Érkező-induló vonatok jegyzékének előállítása (nyomtatása) a Forgalmi Főosztály Technológiai Osztályának kötelezettsége, a jegyzékek adott állomáson (pályaudvaron) és megállóhelyen történő kifüggesztése a Forgalmi Csomópont feladata. A nem nyomdai úton előállított Érkező-induló vonatok jegyzékének adott vágányzári napra vonatkozó előállítása és kifüggesztése a Forgalmi Csomópont feladata. A vágányzári időszak kezdete előtt 7 nappal minden Érkező-induló jegyzék fölé az alapmenetrend olvashatóságát is biztosítva ki kell ragasztani egy figyelemfelhívó csíkot, a következő szöveggel: 20 év hó naptól, 20..év hó napig a vonalon (viszonylatban) menetrendi változások lesznek, mely kifüggesztve megtalálható az állomás pontján Az Érkező- induló vonatok jegyzékére vonatkozó általános előírások Az Érkező-induló vonatok jegyzékének összeállítására, tartalmi és formai követelményeire, továbbá a minőségi rendező elvekre vonatkozó részletes szabályozását a Pályavasút Forgalmi Főosztálya által kiadott érvényes Menetrendi Utasítás tartalmazza. (A hirdetmény mintákat a 3. melléklet tartalmazza.) Az Érkező-induló vonatok jegyzéken az állomásokra vonatkozóan mindig ki kell tölteni a vágányszám rovatot. A megállóhelyek esetében csak abban az esetben kötelező kitölteni a vágányszám rovatot, ha megállóhely több vágánnyal rendelkezik. Az Érkező-induló vonatok jegyzékén az állomásokra, illetve a több vágánnyal rendelkező megállóhelyekre vonatkozóan minden esetben fel kell tüntetni az érkezési/indulási vágány számának változatási lehetőségre utaló alábbi szöveget: A vágányszámok tájékoztató jellegűek, kérjük közvetlenül az utazás előtt szíveskedjen tájékozódni budapesti fejpályaudvarok, kelenföld, székesfehérvár, cegléd, szolnok, kőbánya-kispest Az Érkező-induló vonatok jegyzékének igénylése megegyezik a menetrendi anyagok igénylésének módjával és idejével. Nyomdailag előállított hirdetményt kell alkalmazni. Méret: A0 Forma: Külön érkező, külön induló vonatok jegyzéke, időrendi sorrendnek megfelelően, órás csoportonkénti bontásban. Tartalmi elemek: közlekedési jel, vonatszám, idő, vágányszám, kiindulási, végállomás, vonatnév, helyjegy, hálókocsi, közvetlen kocsi, kocsiosztály, közlekedési korlátozások kiemelt állomásokon Az Érkező-induló vonatok jegyzékének igénylése megegyezik a menetrendi anyag igénylésének módjával és idejével. Nyomdailag előállított hirdetményt kell alkalmazni. Méret: A1 (Kivétel: Kelenföld, Székesfehérvár, Cegléd, Szolnok, Kőbánya-Kispest állomások, ahol A0 hirdetményt kell alkalmazni.) Forma: Külön érkező, külön induló vonatok jegyzéke, időrendi sorrendnek megfelelően. Tartalmi elemek: közlekedési jel, vonatszám, idő, vágányszám, kiindulási, végállomás, vonatnév, helyjegy, hálókocsi, közvetlen kocsi, kocsiosztály, közlekedési korlátozások.

13 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője kiemelt állomásnak nem minősülő elágazó-csatlakozó állomásokon Forgalmi Csomópontok által előállított, nyomtatott Érkező-induló vonatok jegyzéket kell alkalmazni. Méret: A2 Az Érkező-induló vonatok jegyzéke az előírtak szerint amennyiben a közlekedő vonatok mennyisége azt indokolja - előállítható 2 db A3 -as, fekvő helyzetű lap egymás alá helyezésével. Indokolt esetben az A2 méret 1 db A3 -as, fekvő helyzetű jegyzék előállításával is helyettesíthető. Forma: Külön érkező, külön induló vonatok jegyzéke, időrendi sorrendnek megfelelően. Tartalmi elemek: A vonatokat időrendi sorrendnek megfelelően kell feltüntetni. Közlekedési jel, vonatszám, idő, vágányszám, kiindulási, végállomás, vonatnév, helyjegy, hálókocsi, közvetlen kocsi, kocsiosztály, közlekedési korlátozások Egyéb állomások Forgalmi Csomópontok által előállított, nyomtatott Érkező-induló vonatok jegyzéket kell alkalmazni. Méret: A3 Forma: Összevont érkező - induló vonatok jegyzéke, időrendi sorrendnek megfelelően. Tartalmi elemek: A vonatokat időrendi sorrendnek megfelelően kell feltüntetni. Közlekedési jel, vonatszám, idő, vágányszám, kiindulási, végállomás, kocsiosztály, közlekedési korlátozások Megállóhelyeken Forgalmi Csomópontok által előállított, nyomtatott Érkező-induló vonatok jegyzéket kell alkalmazni. Méret: A4 (Kivétel: Zugló, Érd felső megállóhelyek, ahol nyomdailag előállított A1 hirdetményt, valamint Ferihegy megállóhelyen A0 hirdetményt kell alkalmazni.) Amennyiben a vonatforgalom nagysága miatt a hirdetmény egy A4-es lapra nem fér ki, ott szükség esetén a jegyzéket további lapok nyomtatásával kell összeállítani. Forma: Összevont érkező - induló vonatok jegyzéke, időrendi sorrendnek megfelelően. Tartalmi elemek: A vonatokat időrendi sorrendnek megfelelően kell feltüntetni. Közlekedési jel, vonatszám, idő, kiindulási, végállomás, kocsiosztály, közlekedési korlátozások Vágányzári hirdetmények A vágányzári menetrendi hirdetmények (továbbiakban vágányzári információk) megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése a MÁV-START Zrt. feladata. A vágányzári információk megküldésére, közzétételére, sokszorosítására, kihelyezésére, rendelkezésre állásának biztosítására (pótlására), valamint módosítására az pontban leírtak vonatkoznak A Vágányzári információkra vonatkozó előírások A MÁV-START Zrt. által átadott vágányzári menetrendi információkat a Pályavasút köteles a változás előtt, a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott határidő betartásával, - lehetőség szerint - az Érkező-induló vonatok jegyzéke mellett, az utasok részére jól látható helyen elhelyezni, továbbá élőszóban is felhívni a változásra az utazóközönség figyelmét. A vágányzári információk elkészítése, elektronikus úton történő közzététele és a Pályavasúti üzemeltetés részére történő megküldése a MÁV-START Zrt. feladata. A Forgalmi Csomópontok a vágányzári információkat a szükséges példányszámban kötelesek sokszorosítani és az állomásokon, illetve a megállóhelyeken történő kifüggesztés iránt intézkedni. A Vágányzári információkat minden olyan állomáson ki kell függeszteni, amely a vágányzárolt szakaszon át menetrend szerint közlekedő vonatot indít és/vagy az ilyen vonatok útvonalán találhatóak, függetlenül attól, hogy a vonat az adott állomáson rendelkezik-e kijelölt megállással. A megállóhelyeken minden olyan vágányzári információt ki kell helyezni, amely a vágányzárolt szakasz adott megállóhelyén a menetrend szerint megálló vonatok utasforgalmát érinti. A lejárt vágányzári információkat minden esetben legkésőbb az érvényesség utolsó napját követő munkanap 12:00 óráig el kell távolítania a vágányzári információt kihelyező szervezeti egység munkatársának.

14 1018 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám Az utazóközönség széleskörű tájékoztatása érdekében a MÁV-START Zrt. a honlapon valamennyi vágányzárakkal kapcsolatos vágányzári információt köteles közzétenni. A fejpályaudvarokon és a kiemelt állomásokon a vágányzárak, illetve a menetrendi módosítások előtt a változásokról élőszavas figyelem felhívó utastájékoztatást kell biztosítani a vágányzári időszak kezdete előtt 14 nappal. A vágányzári időszak kezdete előtt 7 nappal az élőszavas utastájékoztatásnak már külön is fókuszálnia kell a részben, vagy egészben lemondott, avagy megváltozott útvonalú személyszállító vonatokra. A célközönség szükséges tájékoztatása érdekében az általános utastájékoztatási tevékenységnek ki kell egészülnie az adott vonal menetrendszerinti közlekedésekor adott közleményeket közvetlenül követő vágányzári információkkal. A MÁV-START Zrt. érintett Személyszállítási Szolgáltatási Központjainak az adott vágányzári időszakban a három budapesti fejpályaudvaron, Kőbánya-Kispest és Kelenföld állomáson az utasok számára a nagyobb menetrendi változást okozó vágányzárak esetén a megfelelő információkból, illetve a vágányzári menetrendekből jól felkészült ügyeletest kell biztosítania. A Vasúttársaság érintett Személyszállítási Szolgáltatási Központjai a vágányzárakra utaló figyelmeztetést az érintett személyszállító vonatokon hét nappal a vágányzári időszak előtt kötelesek kihelyezni. A vonatkísérő személyzet a vágányzári időszak előtt és tartama alatt is személyszállító vonatokon élőszavas tájékoztatást kötelesek adni a vágányzárakról Fali menetrendi-hirdetmény A Fali menetrendi-hirdetmények megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése, illetve azok rendelkezésre állásának biztosítása a MÁV-START Zrt. feladata A Fali menetrendi-hirdetményekre vonatkozó előírások A Fali menetrend-hirdetményen az állomás szerint érintett vonalra vonatkozó menetrendi mezőket piros színnel be kell keretezni és az adott állomás nevét aláhúzással ki kell emelni. A kifüggesztési helyek meghatározását, illetve a módosításra vonatkozó egyéb előírásokat Megállapodásban kell rögzíteni. A vágányzári menetrend meghirdetésétől a vágányzár végéig a fali menetrendre a vonal minden mezőjére az alapmenetrend olvashatóságát is biztosítva ki kell helyezni egy eltérő színű figyelemfelhívó csíkot az alábbi szöveggel: (dátum-tól dátum-ig) a menetrendi változás kerül(t) bevezetésre. A módosított menetrend (pontos hely megjelölés pl. személypénztárral szemben) került kifüggesztésre. A vágányzár végét abban az esetben nem kell megjelölni, ha a vágányzár folytatólagosan következő vágányzárral folytatódik, vagy az nem ismert még (ebben az esetben, ha az ismerté válik a vágányzár végét azonnal meg kell jelölni). A Fali menetrendi - hirdetmények kihelyezése, pótlása és módosítása azokon az állomásokon, ahol a Vasúti társaság munkavállalói munkavégzés céljából jelen vannak, ott a MÁV-START Zrt. területileg illetékes Személyszállítási Szolgáltatási Központjának a feladata, a Vasúti társaság munkavállalói nem végeznek tevékenységet, ott a Pályavasút területileg illetékesforgalmi Csomópontjának a feladata. A hirdetmények készítésére, kihelyezésére, azok rendelkezésre állásának folyamatos biztosítására (pótlására), módosítására vonatkozó helyi szabályozást az Állomási Végrehajtási Utasítás, illetve a MÁV-START Zrt. területileg illetékes Személyszállítási Szolgáltatási Központjával kötött Megállapodás tartalmazza A személyzet nélküli megállóhelyeken, illetve az ún. távkezelt állomásokon alkalmazandó utastájékoztató hirdetmények: Érkező-induló vonatok jegyzéke Az Érkező-induló vonatok jegyzékére vonatkozó részletes előírásokat az pont tartalmazza.

15 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője Vágányzári információk A vágányzári információk közzétételére vonatkozó részletes előírásokat az pont tartalmazza A hirdetmények mennyiségére és tartalmára, készítésére, kihelyezésére, azok rendelkezésre állásának biztosítására, pótlására és módosítására vonatkozó előírások Pályavasúti személyzettel rendelkező megállóhelyeken a Megállapodás -ban szabályozottak szerint. Pályavasúti személyzettel nem rendelkező (távkezelt) állomásokon a Megállapodás -ban szabályozottak szerint. Pályavasúti személyzettel nem rendelkező megállóhelyeken eltérő Megállapodás hiányában - az utastájékoztatási hirdetményekkel kapcsolatos tevékenység szabályozása: A hirdetmények kihelyezése céljából egyes - MÁV-START Zrt-vel egyeztetett - személyzet nélküli megállóhelyeken ún. utastájékoztató táblát kell rendszeresíteni. Az utastájékoztató táblák kihelyezése, azok esetleges pótlása a PVTK Pályalétesítményi Osztályok által meghatározott szervezeti egységek kötelessége. Az érvényes Érkező-induló vonatok jegyzékének adott megállóhelyre történő készítése a nyomdai úton előállított példányok kivételével - a Forgalmi Csomópontok kötelessége. A területileg illetékes Forgalmi Csomópont a menetrendváltást, illetve a menetrend módosulást megelőzően az Érkező-induló vonatok aktuális jegyzékét nyomtatott és elektronikus formában köteles átadni a területileg illetékes Személyszállítási Szolgáltatási Központ részére. A menetrendváltást, illetve a menetrend évközi módosulását megelőzően a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Központjainak koordinálásával a területileg illetékes Pályalétesítményi Osztály, a Forgalmi Osztály és a MÁV-START Zrt. Személyszállítási Szolgáltatási Központ vezetői kötelesek írásban megállapodni, hogy a személyzet nélküli szolgálati helyeken az Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezését mely szakterület, mely szervezeti egysége végzi el az érvényesség kezdetét megelőző adott időpontra. A megállóhelyen történő kihelyezés céljából az Érkező-induló vonatok jegyzékét, az érvényesség kezdete előtt legalább 3 munkanappal, a Személyszállítási Szolgáltatási Központ - az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményekkel együtt - laminált formában köteles átadni az előzetesen egyeztetett szervezeti egységek részére. Az Érkező-induló vonatok jegyzékének érvényességi ideje alatt szükségessé vált pótlásról a Személyszállítási Szolgáltatási Központ a tudomást szerzést követően haladéktalanul köteles gondoskodni. A birtokában levő érvényes elektronikus változat felhasználásával köteles biztosítani az Érkező-induló vonatok jegyzékének, illetve az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények laminált formában történő előállítását, továbbá a PVTK Pályalétesítményi Osztályok által meghatározott és előzetesen egyeztetett szervezeti egységek részére történő átadását Egyéb szabályok Azokon a Közforgalmú Menetrendben meghirdetett állomásokon, megállóhelyeken, ahol menetrend szerint személyszállító vonat nem áll meg az utasokat a MÁV START Zrt. részéről tájékoztatni kell a szolgáltatás szüneteltetéséről. A szolgáltatás szüneteltetése mellett tájékoztatni kell az utasokat a vonal kezdő és végpontja felé eső legközelebb működő állomás, megállóhely, nevéről, továbbá a Vasúti társaság Ügyfélszolgálatának és a felügyeleti szervének elérhetőségéről. A felirat kihelyezésének elvégzésre az pont az irányadó. 3.0 Az UTAsTÁjÉkOzTATÁsRA VOnATkOzó normatív ELőíRÁsOk REndkíVüLI üzemi körülmények (REndkíVüLI EsEMÉnyEk) EsETÉRE 3.1. Utastájékoztatás megszervezése rendkívüli üzemi körülmények esetén Az utazóközönséget az információk megszerzését követően soron kívül, egyértelműen, lényegre törően, a bekövetkezett rendkívüli esemény típusára (műszaki ok, baleset, időjárási körülmények, stb.) kiterjedően kell tájékoztatni, oly módon, hogy az elhangzottak a tájékoztatottak körében ne keltsenek pánikot, illetve ne okozzanak zavart.

16 1020 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám A tájékoztatási kötelezettség kiterjed a rendkívüli esemény következményeiben beállt változás közlésére is, vagyis az információk aktualizálására is. A folyamatos tájékoztatás megvalósítása érdekében az utazóközönséget nem szabad bizonytalanságban tartani. Amennyiben információ hiány vagy egyéb ok miatt a tényszerű tájékoztatás nem lehetséges, abban az esetben annak megjelölése szükséges, hogy előreláthatólag mikor szolgálhatunk pontos információval. Ha rendkívüli üzemi körülmények miatt azonos irányba több vonat várakozik indulásra, akkor az utastájékoztató közleményben közölni kell a soron következő vonat indulási időpontját, indulási helyét, célállomását és közlekedési jellemzőit A forgalomirányítás értesítése Az érintett állomás forgalmi szolgálattevője köteles gondoskodni arról, hogy a rendkívüli eseményről, s annak várható következményeiről az illetékes forgalmi vonalirányító késedelem nélkül, az észlelést követő 5 percen belül értesítést kapjon. A forgalmi vonalirányítók a tudomásszerzést követő 5 percen belül kötelesek a területi főüzemirányító részére, míg a területi főüzemirányító a hálózati főüzemirányító részére a bejelentést megtenni A személyszállítási irányítás értesítése A Pályavasút hálózati (forgalmi) főüzemirányító (továbbiakban hálózati főüzemirányító) - a HÜSZ előírására tekintettel - a mindenkori a pályakapacitás szűkülésről szóban és írásban ( , vagy fax) 10 percen belül köteles kimutathatóan értesíteni a Vasútvállalat mindenkori illetékes kapcsolattartóját a MÁV-START Zrt esetében a Hálózati személyszállítási főirányítót, - beleértve a változások közlését is. Az értesítésnek tartalmaznia kell a kapacitás szűkülés helyét, okát, mértékét, a várható időtartamát, a leközlekedtethető vonatok mennyiségét (az adott egységnyi idő intervallumban, (pl.: vonat/óra), javaslatot a le nem közlekedtethető vonatokra vonatkozólag (pl.: mely állomásra tudja fogadni, illetve fordítani ), az alternatív megoldási lehetőségekről (pl.: kerülő útirány) vonatkozó tájékoztatást. A kapacitás csökkenésről kapott értesítés alapján a hálózati személyszállítási főirányító szóban és írásban ( , vagy fax) köteles tájékoztatni a hálózati főüzemirányítót a módosított megrendelésről (közlekedési rend- közlekedtetendő vonatok) Az utastájékoztatás megrendelése, szervezése és végrehajtása A hálózati személyszállítási főirányító a kapacitás csökkenésről szóló tájékoztatással egyidejűleg - nyilatkozni köteles, hogy az adott esettel kapcsolatban kíván-e szövegszerű utastájékoztatási igényt átadni. A MÁV-START Zrt. a közlekedő vonatokra vonatkozó adatokat (meddig közlekednek, honnan fordulnak, a rövidített, illetve kerülő útvonalon közlekedő vonatokat, valamint a teljes útvonalon elmaradó vonatokat, a menetrendtől eltérő megállásokat, a várható késéseket, a vonatpóló autóbuszok közlekedését, visszatérítésekre vonatkozó engedélyeket), illetve a módosított megrendelésekre vonatkozó összes információt. A hálózati személyszállítási főirányító, amennyiben az érvényes szövegkönyvek nem tartalmaznak az adott rendkívüli eseményhez kapcsolódó utastájékoztatás céljára alkalmas szöveg mintát, akkor azt köteles - szó szerinti formában- írásban átadni. Az utastájékoztatásra vonatkozó megrendelést a hálózati személyszállítási főirányítótól kizárólag a hálózati főüzemirányító veheti át. A hálózati főüzemirányító az átvétel tényét az átvétel időpontjának feltüntetésével és aláírásával köteles elismerni. A hálózati személyszállítási főirányító az általa megfogalmazott utastájékoztatási igényt a kapacitás csökkenésről kapott értesítést követő 15 percen belül köteles átadni. A rendkívüli esemény, és következményeinek fennállása alatt valamennyi változásról, technológiától eltérésről a hálózati főüzemirányítónak és a hálózati személyszállítási főirányítónak folyamatosan egyeztetnie kell. A hálózati főüzemirányító a területi főüzemirányítók útján köteles intézkedni, hogy az irányított vonalak forgalmi vonalirányítói, a felügyelt vonalak rendelkező állomásainak forgalmi szolgálattevői, illetve az érintett állomások forgalmi szolgálattevői részére az utastájékoztatás céljára kiadott rendelkezések, tájékoztató szövegek haladéktalanul továbbításra kerüljenek elektronikusan, avagy FAX útján. Azokon az állomásokon ahol a rendelkezések, tájékoztató szövegek kiadása (technikai okok miatt) csak távbeszélő útján valósítható meg, a mindenkori érintett Forgalmi szolgálattevő a tájékoztatás tényét és a szövegmintát köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóban szószerinti formában bejegyezni. Az utastájékoztatási tevékenység ellátására kötelezett állomási forgalmi személyzet a rendkívüli eseménnyel kapcsolatos állomási utastájékoztatást haladéktalanul és a kiadott rendelkezéseknek megfelelően köteles végrehajtani.

17 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1021 A rendkívüli események bekövetkezését követően a digitalizált utastájékoztató berendezéseket - szükség esetén - analóg módon kell üzemeltetni. Az elrendelt szövegszerű tájékoztatást 10 perces időközönként ismételni kell mindaddig, amíg a rendkívüli üzemi körülmények azt indokolttá teszik, tekintettel a közlemények időközbeni aktualizálására, illetve visszavonására is. A rendkívüli eseményekre és várható vonatkésésekre vonatkozóan az állomási forgalmi személyzet tájékoztatási kötelezettsége kiterjed a MÁV-START Zrt. megbízásából személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalók részére is (pl.: vonatkísérő személyzet, információs, személyszállítási ügyeletes, személypénztáros, stb.), amennyiben a területi személyszállítási főirányító értesítésre alkalmas eszköz hiánya miatt erre vonatkozólag felkérést ad a területi főüzemirányító részére. Az értesítés rendjét a MÁV-START Zrt. Személyszállítási Szolgáltatási Központjai és a MÁV Zrt. PÜ Forgalmi Csomópontjai helyi szinten, a kapcsolódási pontokra vonatkozó Megállapodásban kötelesek szabályozni Az utastájékoztatásra vonatkozó vasútvállalati megrendelés módosítása A hálózati személyszállítási főirányító a módosítási igényt csak újbóli szó szerinti szövegszerű utastájékoztató szöveg átadásával nyújthat be, amely egyben a korábban kiadott rendelkezések érvénytelenítésének is minősül. Amennyiben a módosítási igény, csak kiegészítése egy korábban benyújtott utastájékoztatási szövegnek, akkor az igény benyújtásakor a személyszállítási hálózati főirányítójának írásban utalnia kell arra is, hogy az új igény a korábban átadott megrendelést nem érvényteleníti, hanem csak kiegészíti. Haladéktalanul intézkedni kell, hogy a módosított tartalmú megrendelésnek megfelelően történjen az utastájékoztatás. Gondoskodni kell, hogy a korábban kiadott utastájékoztató szövegek egyértelműen érvénytelenítve legyenek Eljárás szövegszerű utastájékoztatás megrendelésének hiánya esetén Amennyiben a hálózati személyszállítási főirányító - a jelen utasítás 4. sz. mellékletében felsoroltaktól eltérő tartalmú - utastájékoztatási igényt jelzett, de a konkrét megrendelés az értesítéstől számított 15 perc elteltével nem érkezett meg, illetve ha nem jeleztek utastájékoztatási igényt, de a hálózati főüzemirányító megítélése szerint az utasok megfelelő tájékoztatása érdekében indokolt az utastájékoztatás szövegének pontos meghatározása, a hálózati főüzemirányító köteles azt az utasok tájékoztatására alkalmas formában megfogalmazni. Az utastájékoztatás szövegét a hálózati főüzemirányító a 4. sz. melléklet szerinti szöveg minták alkalmazásával, illetve amennyiben szükséges, azok 5. sz. melléklet szerinti kiegészítésével, avagy a 5. sz. mellékletben megfogalmazottak szerint állíthatja össze. Az utastájékoztatási forma szöveget a 3.1. pontban szabályozottak figyelembevételével kell megfogalmazni és kiadni. A hálózati főüzemirányító által megfogalmazott utastájékoztató szöveget az érintett területeken kívül el kell juttatni a hálózati személyszállítási főirányítónak is, aki később módosítási igénnyel élhet. Módosítási igényt azonban csak újbóli szó szerinti szövegszerű utastájékoztató szöveg átadásával nyújthat be Az utazóközönség tájékoztatása Az állomási utastájékoztatási tevékenységet ellátó forgalmi személyzet a kiadott rendelkezések és a vonatkozó szabályozások szerint kötelesek az utasokat tájékoztatni. A vonatok késéséről az utazóközönséget abban az esetben is megbízható információ tartalommal kell tájékoztatni, amennyiben szó szerinti tájékoztató szöveg nem került kiadásra. Az érkező, illetve induló vonatok 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell, a késés mértékét szükség esetén folyamatosan aktualizálni kell. Az illetékes forgalmi vonalirányító rendkívüli esemény bekövetkezésekor köteles az érintett állomások forgalmi szolgálattevőit tájékoztatni a rendkívüli eseményről, s annak következményeiről. A tájékoztatásnak az alábbi információkat kell tartalmaznia: rendkívüli esemény bekövetkezésének helye oka (mi történt) várható átlagos késések helyreállítás várható időtartama egyéb szükséges információk (pl.: kerülő útirány, lemondott vonatok, stb.)

18 1022 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám Az utasokat értesíteni kell a bekövetkezett esemény okáról, a vonat várható késéséről, az esetleges csatlakozás elmaradásokról, kerülőútirányon át, vagy vonatpótló autóbusszal történő közlekedésről, a menetrendtől eltérő megállásokról, a menetdíj visszatérítések lehetőségéről. Havária esemény esetén, a MÁV-START Zrt. Hálózati személyszállítási főirányítójának megrendelése alapján Budapest közigazgatási területén, a budapesti pályaudvarokra, állomásokra vonatkozóan a BKV Zrt. járműveire történő átszállási lehetőségekről is értesíteni kell az utasokat. (A BKV Zrt. járműveire történő átszállási lehetőségek listáját a budapesti Forgalmi Csomópontoknak kell az Utastájékoztató szövegkönyv mellékleteként elkészítenie, melyet a Megállapodás vonatkozó pontjában kell szabályozni.) A FOR terminállal rendelkező állomások forgalmi szolgálattevői a késések tényleges mértékét a FOR00 alrendszer lekérdezésével kell, hogy megállapítsák. A FOR terminállal nem rendelkező állomások forgalmi szolgálattevői a körzetileg illetékes FOR terminállal rendelkező állomások, illetve a forgalmi vonalirányító közreműködésével kötelesek a késési információt megszerezni. Ezen állomások forgalmi szolgálattevői kötelesek folyamatosan érdeklődni annak érdekében, hogy az utastájékoztatás aktualizált információk alapján történjen. A rendkívüli esemény bekövetkezését követően az érintett vonatkísérő személyzet köteles a kialakult helyzetnek megfelelően - a késés okára és mértékére is vonatkozó - folyamatos fedélzeti utastájékoztatást végezni. A vonatkísérő személyzet köteles tájékoztatást és rendelkezést kérni a hálózati/területi személyszállítási főirányítótól, illetve az érintett állomás forgalmi szolgálattevőjétől. A fedélzeti utastájékoztatási tevékenységét a hálózati/területi személyszállítási főirányítótól, illetve esetenként az állomási forgalmi személyzettől kapott rendelkezéseknek, információknak megfelelően kell végeznie A vonatszemélyzet értesítése a fedélzeti utastájékoztatás érdekében Ha a vonat az állomáson tartózkodik: Amennyiben a személyszállító vonat a vonatindító vagy közbenső állomáson a menetrendtől eltérően 5 percet meghaladóan túltartózkodik, akkor a Pályavasút munkavállalója köteles a Vasúti társaság munkavállalóját (pl.: vezetőjegyvizsgáló) tájékoztatni. A tájékoztatást személyesen élőszóval a vonatnál, vagy ahol a műszaki feltételek adottak hangos utastájékoztató berendezés igénybevételével kell megtenni. Amennyiben további információk adása szükséges az érintett vonatszemélyzet részére, akkor arról a Vasúttársaság hálózati/területi személyszállítási főüzemirányítója köteles gondoskodni. Ha a vonat a nyílt vonalon tartózkodik: A vonatkísérő személyzet a Vasúti társaság személyszállítási hálózati/területi főüzemirányító útján (telefonon), vagy a mozdonyrádión keresztül kap tájékoztatást. Amennyiben további információk adása szükséges a vonatszemélyzet részére, akkor erről a Pályavasút hálózati/területi főüzemirányítója - az új információk felmerülését követően 5 percen belül - értesíti a Vasúttársaság hálózati/területi személyszállítási főüzemirányítóját, aki köteles gondoskodni az érintett vonatszemélyzet értesítéséről MÁVINFORM, MÁVDIREKT tájékoztatása 10 percnél nagyobb vonatkésést okozó rendkívüli eseményekről tájékoztatni kell a sajtószóvivőket, a MÁVINFORM és a MÁVDIREKT munkatársait. A rendkívüli esemény tényéről és várható következményeiről a hálózati főüzemirányító köteles értesíteni a MÁ- VINFORM mindenkori ügyeletes munkatársait. A rendkívüli eseménnyel összefüggő valamennyi személyszállítást érintő intézkedésről a hálózati személyszállítási főirányító köteles felvilágosítást adni a MÁVINFORM, a MÁVDIREKT és a MÁV-START Zrt. Kommunikációs szervezetének illetékes munkatársai részére, amennyiben a vonatkozó értesítési rend ettől eltérő szabályozást nem tartalmaz.

19 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője UTASTÁJÉKOZTATÁS A DOHÁNYZÁSI TILALOMRÓL A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően, az utastájékoztatás biztosítása érdekében a hangosbemondó szövegkönyvek általános jellegű közleményei között az alábbiak szerinti szövegmintát kell szerepeltetni, valamint a rendelkezésre álló utastájékoztató eszközökkel a vonatkozó előírásoknak megfelelően alkalmazni: Tisztelt Utasaink! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a személyszállító vonatokon, valamint a vasútállomások és megállóhelyek utasforgalom részére megnyitott területén tilos a dohányzás! A közleményt 06:00 18:00 óra között terjedő időszakban kell alkalmazni. Általános szabályként, a hangosbemondást két óránként legalább egy alkalommal, lehetőség szerint olyan időben kell végrehajtani, amikor az adott szolgálati helyen jelentős mértékű a személyforgalom. (pl.: vonattalálkozás) A fejpályaudvarokon, illetve az utastájékoztatási szempontból kiemelt állomásokon, a hangosbemondást óránként legalább egy alkalommal kell végrehajtani, amennyiben az a jelen utasításban foglaltak betartását nem akadályozza. Amennyiben a nap bármely szakában az állomási személyzet az utasforgalomra megnyitott területeken dohányzó személyeket észlel, a dohányzási tilalomra vonatkozó közleményt haladéktalanul be kell mondani.

20 1024 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám kiemelt állomások felsorolása 2. sz. melléklet

13. szám 126. évfolyam június 3. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM

13. szám 126. évfolyam június 3. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM 13. szám 126. évfolyam 2010. június 3. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítások 23/2011. (VI. 03. MÁV Ért. 13.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás

Részletesebben

TestLine - Utastájékoztatás Minta feladatsor

TestLine - Utastájékoztatás Minta feladatsor Felkészítő tesztsor az Utastájékoztatás című tantárgyhoz. Mit nevezünk Kiemelt állomásnak? (1 helyes válasz) 1.* 1:28 Normál Utastájékoztatási szempontból fontos, jelentős utasforgalommal rendelkező állomások,

Részletesebben

2014/49. SZÁM TARTALOM

2014/49. SZÁM TARTALOM 2014/49. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 86/2014. (XII. 04. MÁV-START Ért. 49.) sz. vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról

Részletesebben

2013/20. SZÁM TARTALOM

2013/20. SZÁM TARTALOM 2013/20. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 22/2013. (VI. 06. MÁV-START Ért. 20.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS 21 III. Cím TÁJÉKOZTATÁS Az utastájékoztatási feladatokat a Szolgáltató látja el, továbbá gondoskodik arról, hogy az utasokat jogaikról, kötelezettségeikről, az igénybe vehető szolgáltatásokról tájékoztassa,

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

Személyszállítási törvény hatósági feladatai végrehajtásának tapasztalatai és a jövőbeni elképzelések

Személyszállítási törvény hatósági feladatai végrehajtásának tapasztalatai és a jövőbeni elképzelések Személyszállítási törvény hatósági feladatai végrehajtásának tapasztalatai és a jövőbeni elképzelések Előadó: Bíró József elnökhelyettes Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal vezető A személyszállítási törvény

Részletesebben

2014/31. SZÁM TARTALOM

2014/31. SZÁM TARTALOM 2014/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 61/2014. (VI. 27. MÁV-START Ért. 31.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a Felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS

MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 9. sz. melléklet PÁLYAVASÚTI ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA... 3 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1. Az utasítás

Részletesebben

2013/3. SZÁM TARTALOM

2013/3. SZÁM TARTALOM 2013/3. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 4/2013. (I. 29. MÁV-START Ért. 3.) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (JNT Security Logisztikai és Biztonsági Kft.-vel) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról...

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10.

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:... Eredmény:...

Részletesebben

Szolgáltatásminőségi előírások meghatározása Általános szolgáltatásminőségi előírások a GYSEV Zrt-nél. Bevezetés:

Szolgáltatásminőségi előírások meghatározása Általános szolgáltatásminőségi előírások a GYSEV Zrt-nél. Bevezetés: Szolgáltatásminőségi előírások meghatározása Általános szolgáltatásminőségi előírások a GYSEV Zrt-nél Bevezetés: Az Európai Parlament és a Tanács által 2007. október 23-án kiadott, a vasúti személyszállítást

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 3. sz. Módosítás 1. füzet. a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 3. sz. Módosítás 1. füzet. a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3. sz. Módosítás 1. füzet a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ ÉRVÉNYES: 2014. szeptember 1-jét l 47401-1/2014/START Jó ajánlatokban utazunk

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2. sz. Módosítás 1. füzet. a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2. sz. Módosítás 1. füzet. a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. Módosítás 1. füzet a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ ÉRVÉNYES: 2014. június 21-től 26634-1/2014/START Mező Oldal Változások 34 Budapest-Keleti

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Katalógus menetvonalak foglalásának folyamata a KAPELLA rendszerben:

Katalógus menetvonalak foglalásának folyamata a KAPELLA rendszerben: Katalógus menetvonalak foglalásának folyamata a KAPELLA rendszerben: Az azonnali menetvonalak paramétereinek felvitelét követően a Katalógus menetvonalak keresése gomb megnyomásakor lefut egy katalógus

Részletesebben

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 A pályavasút szerepe a veszélyes áru Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről A VASÚTI TÁRSASÁGOKNAK A VASÚTI KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei MZ Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely Príloha 5 A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei 880 Sátoraljaújhely SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO 0 881 HIDASNÉMETI Čaňa 1

Részletesebben

Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére. 100 d. Záhony Csop. Eperjeske-Rendező Batyevo

Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére. 100 d. Záhony Csop. Eperjeske-Rendező Batyevo Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére 100 d Záhony Csop Eperjeske-Rendező Batyevo 1435 mm és 15 mm-es nyomtávon Érvényes: 11. december 11-től Gy. 148-1958/11.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM 2016/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli munkaidő tervezésének, kontrolljának folyamatszabályozása, és rendkívüli munkaórák

Részletesebben

./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás. Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges felszerelése

./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás. Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges felszerelése Készítette: MÁV-START Zrt. Személyzetmenedzsment Szilágyi Gerzson 01/11-09 44730/2016/START./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges

Részletesebben

Diagnosztikai alapú pályaműködtetés a MÁV hálózatán. Varsó, szeptember 9-11.

Diagnosztikai alapú pályaműködtetés a MÁV hálózatán. Varsó, szeptember 9-11. Diagnosztikai alapú pályaműködtetés a MÁV hálózatán Varsó, 2015. szeptember 9-11. Vólentné Sárvári Piroska MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési főigazgató MÁV által működtetett vasúti hálózat jellemzői építési

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége

2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége 2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége 1.1.1. Szolnoki területi igazgatóság 1.1.1.1. Szolnoki Autóbusz-állomás Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre u. 15. Levelezési cím:

Részletesebben

Vonali menetrend. Wien Budapest Debrecen/Beograd. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig

Vonali menetrend. Wien Budapest Debrecen/Beograd. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Vonali menetrend Wien Budapest Debrecen/Beograd Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Válasszon Ön is START Klub kártyát! Akár féláron vagy díjmentesen is utazhat vonatainkon a START Klub

Részletesebben

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10.

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:...

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Vasúti Erősáramú konferencia (Siófok, 2015. 11.17.) Béres Barna osztályvezető Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Forgalmi Üzemirányítási Osztály 1 1. sok könyv

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. TARTALOM

29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. TARTALOM 29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 40/2008. (XII. 5. MÁV Ért. 29.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli

Részletesebben

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend.

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Vajda Zsolt Nemzetközi rendkívüli küldemények és katonai szakértő MÁV Magyar Államvasutak Zrt Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság Üzemirányítási Központ H-1087 Budapest

Részletesebben

A 2014/2015. évi menetrend főbb változásai 2014. december 14-től

A 2014/2015. évi menetrend főbb változásai 2014. december 14-től A 2014/2015. évi menetrend főbb változásai 2014. december 14-től A vonatok szolgáltatásai közül kivételre került a Csak 2. osztályú kocsikkal közlekedik jelölés, helyette: a csak 2. osztályú kocsikkal

Részletesebben

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére. 1a-c. Budapesti összekötő vonalszakaszok

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére. 1a-c. Budapesti összekötő vonalszakaszok MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére 1a-c Budapesti összekötő vonalszakaszok Érvényes: 2011. december 11-től Gy. 148-1935/2011. A módosítások előjegyzése

Részletesebben

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás. Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges felszerelése

./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás. Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges felszerelése Készítette: MÁV-START Zrt. Személyzetmenedzsment Szilágyi Gerzson 01/11-09 44730/2016/START./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nincs

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nincs 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

Nyári menetrendi módosítások

Nyári menetrendi módosítások Nyári menetrendi módosítások Változások Budapest elővárosában 80 sz. Budapest Miskolc vasútvonal Kínálatbővítésként az 5108-as gyorsvonat megáll Pécel, Isaszeg és Tura állomásokon. Ezáltal az esti órákban

Részletesebben

Vonali menetrend. Budapest Cegléd Szolnok. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig

Vonali menetrend. Budapest Cegléd Szolnok. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Vonali menetrend Budapest Cegléd Szolnok S50 Z50 Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám) küldföldről: +36 (1)

Részletesebben

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK február 20.

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának

Részletesebben

SZMJV - DDOP - UTASTÁJÉKOZTATÓ RENDSZER III. sz. korrigendum

SZMJV - DDOP - UTASTÁJÉKOZTATÓ RENDSZER III. sz. korrigendum SZMJV - DDOP - UTASTÁJÉKOZTATÓ RENDSZER III. sz. korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148 Szállítási szerződés a DDOP-5.1.2/ B-11-2012-0002 azonosítószámú Szekszárd közösségi közlekedés színvonalának

Részletesebben

Egyszerűsített forgalmi vizsga (Árufuvarozási szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20.

Egyszerűsített forgalmi vizsga (Árufuvarozási szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Egyszerűsített forgalmi vizsga (Árufuvarozási szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának

Részletesebben

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola 2886 Réde, és Kollégium SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Réde, 2013. szeptember Jóváhagyta: Volf Árpád intézményvezető Városközponti

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Díjszabása az Árufuvarozás

Részletesebben

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN Szlgáltatás Igénybevételi feltételek Igényjgsultság Kerékpár elhelyezése Őrzés, felelősség 1./ Azkn az állmáskn és megállóhelyeken, ahl a pern magassága és a sínkrna

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2016/6. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal 1/2016. (II. 17. MÁV-START Ért. 6.) sz. gazdasági igazgatói munkautasítás az idegen személyek által a gördülő állományban okozott közúti károk KGFB terhére

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. TARTALOM 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások oldal Közlemény 36/2015. ( IX. 04. MÁV Ért. 15. ) ÁVIGH. sz. utasítás Az Állomási

Részletesebben

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Alapvetés: a tárgyalások célja, hogy hosszú távon fenntartható, sőt fejleszthető térségi vasúti szolgáltatás jöjjön létre.

Részletesebben

2013/2014. Veszprém vasúti szolgáltatásfejlesztés. Értékesítési szervezet MÁV-START Zrt

2013/2014. Veszprém vasúti szolgáltatásfejlesztés. Értékesítési szervezet MÁV-START Zrt MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. 1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60. Postacím: 1940 Budapest Telefon (1) 511-5032 Mobil: 30 / 87 03 519 Fax: (1) 511-1001 Webcím: www.mav-start.hu Veszprém vasúti

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

Vonali menetrend S25 S250. Budapest Kunszentmiklós-Tass Kiskunhalas Kelebia. Érvényes: december 14-től december 12-ig

Vonali menetrend S25 S250. Budapest Kunszentmiklós-Tass Kiskunhalas Kelebia. Érvényes: december 14-től december 12-ig Vonali menetrend Budapest Kunszentmiklós-Tass Kiskunhalas Kelebia S25 S250 Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Kedves Utasunk! A Budapest délnyugati agglomerációjában bevezetett viszonylatjelölési

Részletesebben

Hatálytalanítva: 2014.02.07

Hatálytalanítva: 2014.02.07 Hatálytalanítva: 2014.02.07 A NÓGRÁD VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2013. május 23-tól 2013.

Részletesebben

2014/42. SZÁM TARTALOM

2014/42. SZÁM TARTALOM 2014/42. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 78/2014. (IX. 15. MÁV-START Ért. 42.) sz. vezérigazgatói utasítás az alapszemélyzeten felül a vonatok fedélzetére vezényelt személyzet általi, valamint a fokozott

Részletesebben

11. szám 122. évfolyam 2007. március 16. TARTALOM

11. szám 122. évfolyam 2007. március 16. TARTALOM 11. szám 122. évfolyam 2007. március 16. ÉRTESÍTÕ MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 19/2007. (III. 16. MÁV Ért. 11.) Sze. Főig. sz. utasítás a 2006-2007. évi

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE SZERVEZETI EGYSÉG NEVE A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE (egységes szerkezetben) IRATMINTA a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 2012. augusztus 1. napjától hatályos szövegéhez 2 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Új forgalomirányító és utastájékoztató rendszer a Kisalföld Volán Zrt.-nél

Új forgalomirányító és utastájékoztató rendszer a Kisalföld Volán Zrt.-nél Új forgalomirányító és utastájékoztató rendszer a Kisalföld Volán Zrt.-nél Mihályka Imre személyszállítási igazgató Bognár László forgalmi és kereskedelmi igazgatóhelyettes Az előadás felépítése A Kisalföld

Részletesebben

Vonali menetrend. Budapest Tatabánya Győr Tatabánya Oroszlány. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig

Vonali menetrend. Budapest Tatabánya Győr Tatabánya Oroszlány. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Vonali menetrend Budapest Tatabánya Győr Tatabánya Oroszlány S10 S12 Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám)

Részletesebben

Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20.

Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 12. szám 127. évfolyam 2012. május 18. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 28/2012. (V. 18. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet Online - 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet - a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező 1. oldal kárfedezeti 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet a vasúti társaságok nem

Részletesebben

Közzététel (n-2) az éves menetvonal-igények benyújtási határidejének lejárta elıtt legalább négy hónappal. Hatály. második szombat

Közzététel (n-2) az éves menetvonal-igények benyújtási határidejének lejárta elıtt legalább négy hónappal. Hatály. második szombat Hálózati Üzletszabályzat 2014. május június 2014.06. 25. 1 Hálózati Üzletszabályzat készítése Közzététel (n-2) az éves menetvonal-igények benyújtási határidejének lejárta elıtt legalább négy hónappal Hatály

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/44. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/44. SZÁM TARTALOM 2016/44. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 61/2016. (XII. 22. MÁV-START Ért. 44.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. vezényelt utazói munkarendben foglalkoztatott munkavállalók utazási idő díjazásának

Részletesebben

8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 3. sz. Módosítás. a 2014-2015. évi MENETRENDHEZ. ÉRVÉNYES: 2015.

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 3. sz. Módosítás. a 2014-2015. évi MENETRENDHEZ. ÉRVÉNYES: 2015. MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3. sz. Módosítás 2014-2015. évi MENETRENDHEZ ÉRVÉNYES: 2015. ugusztus 31-től 40930-1/2015/START Mező Oldl Változások 104 Az ç34/82 sz.

Részletesebben

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről 1. számú melléklet /2007. sz. önk. rendelet Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Képviselő testület! Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást írt ki Esztergom intermodális csomópont fejlesztésének két részajánlatára vonatkozóan. Az első részajánlat

Részletesebben

271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. (1)

Részletesebben

Autóbuszvezető Haszongépjármű vezető

Autóbuszvezető Haszongépjármű vezető A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK 2012. november 30. Forgalomba helyeztek négy autóbuszöblöt a Toponári úton. A fejlesztés egy 571 millió forintos közlekedés-fejlesztési beruházás részeként valósult meg

Részletesebben

Tengelyátszerelt küldemények, szabályozások változása. Budapest A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN

Tengelyátszerelt küldemények, szabályozások változása. Budapest A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN Tengelyátszerelt küldemények, szabályozások változása Budapest 2016.09.26. 1 FÁK üzleti potenciál 2 2 TENGELYÁTSZERELT KÜLDEMÉNYEK Моskva Dourges Duisburg Brest San Stino di Livenza 3 3 Kilépő határpontok

Részletesebben

Ellenőrzési és Karbantartási Terv. és Feladatrend a. Közösségi Játszótéri Eszközök. Használatáról és annak. Ellenőrzéséről

Ellenőrzési és Karbantartási Terv. és Feladatrend a. Közösségi Játszótéri Eszközök. Használatáról és annak. Ellenőrzéséről Ellenőrzési és Karbantartási Terv és Feladatrend a Közösségi Játszótéri Eszközök Használatáról és annak Ellenőrzéséről 1 1. Operatív (havi) ellenőrzés Olyan részletes ellenőrzés, mely a játékeszköz stabilitásának

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra Elővárosi vasúti pályahálózaton VASÚTI MUNKAVEZETŐ, VONALGONDOZÓ Infrastruktúra (BKV Zrt. HÉV F.2. sz.forgalmi és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. VONTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV-START Zrt. VONTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START Zrt. VONTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA I. Preambulum A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság adatai: Rövidített cégnév: MÁV-START Zrt. Székhely: 1087 Budapest, Könyves

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság szervezeti és működési jellemzői a változások tükrében Vólentné Sárvári Piroska pályavasúti

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN Zrt. elérhetıségei

A HAJDÚ VOLÁN Zrt. elérhetıségei 84 1. számú Függelék A HAJDÚ VOLÁN Zrt. elérhetıségei Társaság székhelye HAJDÚ VOLÁN Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (rövidített név: HAJDÚ VOLÁN Zrt.) cím: 4031 Debrecen, Szoboszlói út

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2. sz. Módosítás. 1. füzet. a 2014-2015. évi MENETRENDHEZ

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2. sz. Módosítás. 1. füzet. a 2014-2015. évi MENETRENDHEZ MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖREN MKÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. Módosítás 1. füzet a 2014-2015. évi MENETRENDHEZ ÉRVÉNYES: 2015. június 20-tól 29514-1/2015/START Mez Oldal Változások zöld 145 Az

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. (1)

Részletesebben

Ajánlati felhívás módosítása Szolnok vasúti csomópont fejlesztéséhez Támogatási Kérelem tárgyában

Ajánlati felhívás módosítása Szolnok vasúti csomópont fejlesztéséhez Támogatási Kérelem tárgyában Ajánlati felhívás módosítása Szolnok vasúti csomópont fejlesztéséhez Támogatási Kérelem tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Szolnok vasúti csomópont fejlesztés támogatási kérelmének elkészítése.

Részletesebben

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalom BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMAK... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA... 6 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 6 1.2. DÍJ ELLENÉBEN

Részletesebben

2015/9. SZÁM TARTALOM

2015/9. SZÁM TARTALOM 2015/9. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 9/2015. (II. 25. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásról szóló 4/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. D.4 sz.

Részletesebben

Iktatószám: 35477-3/2015/START 1 / 6. oldal. Menetrendfigyelés E-mailen: hirlevel.mav-start.hu

Iktatószám: 35477-3/2015/START 1 / 6. oldal. Menetrendfigyelés E-mailen: hirlevel.mav-start.hu Értesítjük Tisztelt Utasaink, hogy 215 augusztus 29-én Pilis - Albertirsa és Szolnok - Püspökladány állomások között végzett pályakarbantartási munkák mit a hirdetményen feltüntetett vonok menetrendje

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés Melléklet 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés legmagasabb díjairól 1 Tartalom 1. A belföldi helyközi (távolsági)

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 124. évfolyam 2009. február 13. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 124. évfolyam 2009. február 13. TARTALOM. 6. szám 124. évfolyam 2009. február 13. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 16/2009. (II. 13. MÁV Ért. 6.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. műszaki

Részletesebben

A RÉGIÓ 2007 KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A RÉGIÓ 2007 KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA . A RÉGIÓ 2007 KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Lics Zoltán ügyvezető igazgató Régió 2007 Kft. képviselője Csákvár, 2013.01.20. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, március 26.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, március 26. J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. (jelenleg: Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt.) között 2013. július 1-től 2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Stratégiai háttér Projektkiválasztás szempontjai Elsődleges szempontok:

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége

2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége 2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége 1.1.1. Szolnoki területi igazgatóság 1.1.1.1. Szolnoki Autóbusz-állomás Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre u. 15. Levelezési cím:

Részletesebben

2014/6. SZÁM TARTALOM

2014/6. SZÁM TARTALOM 2014/6. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 92/2013.(XI. 05. MÁV-START Ért. 30.) sz. díjszabási rendelkezés a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak feláras vonatok szolgálati célú igénybevételének szabályozásáról

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben