Vállalkozási szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozási szerződés"

Átírás

1 Vállalkozó iktatószáma:. Vállalkozó témafelelőse: Megrendelő iktatószáma: /2013 Megrendelő témafelelőse: Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ZALAVÍZ Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.), Adószáma: Cégjegyzékszáma: Képviselője: Nagy András vezérigazgató mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről a (cím: ), Adószáma: Cégjegyzékszáma: Képviselője: mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: A MEGBÍZÁS TÁRGYA 1. Megbízó megbízza a Megbízottat az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. - a szerződés 1. sz. mellékletében részletezett telephelyek és feladatok figyelembevételével az - objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelmére. A biztosítás célja a terület biztonságát veszélyeztető körülmények kiszűrése, rendkívüli események megelőzése. A terület biztonságát akadályozó vagy zavaró, a biztonságot veszélyeztető körülmények kiszűrése, rendkívüli események megelőzése. Amennyiben a biztosított helyszínen olyan rendkívüli esemény történik, amely nyilvánvalóan olyan mértékű és erejű, amelyet nem lehet befolyásolni, megakadályozni, akkor mindezekért a megbízott felelősséget nem vállal. Ha a biztosított helyen (beleértve az 1. mellékletben felsorolt összes telephelyet illetve az egyéb feladatok helyszínét) rendbontás, rongálás, illetéktelen behatolás vagy más a mindenkori hatályos jogszabályokba ütköző bűncselekmény illetve szabálysértés történik vagy bármely ott levő személy erőszakos magatartást tanúsít, akkor a Megbízott a rendőrség közreműködését veszi igénybe és ezzel egyidejűleg tájékoztatja a Megbízó illetékes munkatársát (telefonon vagy írásban). A riasztott járőr szolgálat köteles 10 percen belül az esemény helyszínére érni. 2. Megbízott a vagyonvédelmi tevékenységet január 01. napjától december 31. napjáig látja el. 3. A Megbízott köteles az 1. pontban megjelölt szolgáltatásokat a törvényesség keretein belül szakmailag elvárható gondoskodással elvégezni, feladatait a mindenkor érvényben lévő jogszabályok alapján speciálisan felkészített, objektumőrzésben jártas, a szükséges szolgálati felszereléssel, formaruhával ellátott személyi állománnyal hajtja végre, készenléti szolgálattal a Megbízó által a megjelölt helyen és időben. Gondoskodik a biztonsági őrök folyamatos képzéséről, indokolt távollét (pl.: szabadság, betegség, kiképzés, stb.) esetén az időbeni helyettesítésről. A szolgálatteljesítés helyét és időpontját a Megbízó határozza meg. Az objektumok éjszakai biztosítását betörés, illetve rendkívüli eseménynél értesítendő személyek: Név: beosztás: mobilszám: 1 / 12

2 A Megbízó előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megbízás teljesítése érdekében a Megbízott további személyek, vállalkozók közreműködését is igénybe vegye. Az igénybe vett személyekről a Megbízott - azok kiválasztását követően, de alkalmazásuk előtt tájékoztatja a Megbízót. Abban az esetben, ha a Megbízott fővállalkozó egyéni vállalkozó megbízása útján kívánja ellátni, akkor ezzel a személlyel a évi CXXXIII. tv. szerinti szerződést köteles kötni, amelyben rendelkezni kell a fővállalkozó utasításadási jogáról, annak tartalmáról, illetve korlátairól. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 4. Biztonsági szolgálat alapvető feladatai: 4.1. A szerződésben szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott feladatok végrehajtására a vonatkozó jogszabály, a cég belső szabályzata, valamint a biztonsági őrzésre meghatározott speciális feladatok alapján Az alkalmazottak, valamint az objektumok területén tartózkodó személyek megóvása, jogtalan támadás és testi épséget veszélyeztető események bekövetkezésétől Általános heti 7 napos 24 órás portaszolgálat ill. telephelyőrzés A rendkívüli események (fegyveres támadás, robbanás, tűz, elemi kár, közmű súlyos meghibásodása, stb.) bekövetkezése esetén a szükséges intézkedések megtétele A megbízott a biztonsági őrszolgálat ellátása során tudomására jutott információkat üzleti titokként kezeli és azokat illetéktelen, harmadik személynek nem adja át Megbízott az általa végrehajtott biztonsági őrszolgálat valamint az 1. mellékletben felsorolt Egyéb feladatok ellátásának ideje alatt az esetlegesen felmerülő saját hibás mulasztásokért anyagi es erkölcsi felelősséget vállal. A Megbízott a tevékenységére rendelkezik "Szakmai feleiősségbiztosítás -sal, valamennyi alkalmazottjára élet- es balesetbiztosítás"-sal, annak érvényességét a szerződés időtartama alatt fenntartja. 5. A biztonsági őr kötelezettségei és jogai: 5.1. Szolgálati helyén köteles pontos időben, pihent állapotban és az előírt öltözetben megjelenni Az őrzött területen lévő vagyontárgyakat és az ott tartózkodó személyeket és azok tulajdonát védelmezni A biztonsági őr köteles teljes figyelmét a kijelölt munkafeladatokra fordítani. Utasítást csak az Megbízott ügyvezetőjétől, vagy az általa kijelölt személytől fogadhat el. A MEGBÍZÁS DÍJA 6. A Megbízott a fenti szolgáltatásait az alábbiak szerint teljesíti: 1. Központi irodaház őrzés-védelmi díja:,- Ft/ó/fő+ÁFA, 2. Víztisztító és kapcsolódó új létesítmények őrzés-védelmi díja:,- Ft/ó/fő+ÁFA, 3. Szennyvíztelep őrzés-védelmi díja:,- Ft/ó/fő+ÁFA, 4. Lenti víztisztító őrzés-védelmi díja:,- Ft/ó/fő+ÁFA Kivonulás: Gépkocsi futás: Pénzszállítás, pénzkísérés:,- Ft/ó/fő+ÁFA,,- Ft/km+ÁFA,,- Ft/ó/fő+ÁFA 2 / 12

3 (A kivonulás díja magába foglalja a kivonuló gépkocsi és az intézkedő őrök költségeit is.) 7. Megbízó a szerződés 1. Pontjában megjelölt szolgáltatások ellenértékét a számla kiállítását követő 15 napon belül átutalással egyenlíti ki, késedelem esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles fizetni. 8. A számlázás a tárgyhót követő hónap első munkanapján történik. A tételes, napra (km-futás) és telephelyre történő, óraelszámolás a számla mellékletét képezi. 9. Megbízott a feladatok ellátására általános felelősségbiztosítással rendelkezik, kártérítési kötelezettsége azonban csak az őrzés idejére terjed ki. Az őrzés időpontjait szolgálati naplóban köteles rögzíteni. A Megbízott az alkalmazottait Őrszolgálati Utasítással látja el, amely konkrétan tartalmazza az őrzés-védelmi feladatok végrehajtását. A biztonsági őr tevékenységéről, tett intézkedéseiről szolgálati naplót vezet. Az Őrszolgálati Utasítás a szerződés 2. sz. mellékletét képezi. 10. A megbízási szerződés árkalkulációja ig érvényes, majd ezt követően a KSH által közzétett éves ipari termelői árindex alapján az inflációt figyelembe véve a vállalkozás díjában a felek újra megállapodnak. Az ármegállapodás abban az esetben érvényes, ha azt mindkettő fél cégszerűen aláírta. Kapcsolattartó személyek: Megbízó részéről: Napi kapcsolattartáshoz, koordinációhoz Szerződés és más egyéb, a napi feladatokon túl: Megbízott részéről: A MEGBÍZÁS ELLÁTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE 11. A Megbízó biztosítja az őrszemélyzet számára a feladatok ellátásához szükséges szociális és egyéb feltételeket (fűthető tartózkodóhely, WC, telefon, stb.). 12. A szerződés teljesítése során a szerződő felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő a jelen megbízási szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. 13. A szerződés felbontását mindkét fél kezdeményezheti, mindenfajta indoklás nélkül, 3 hónapos felmondási határidővel. Az alábbi felsorolt esetekben a szerződést a felek azonnali felmondással szüntetik meg: - a szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél fizetésképtelen, csőd vagy felszámolási eljárás alá kerül, - valamint, ha a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi. 14. A Megbízott köteles a munkavégzése során a vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, valamint a Megbízó belső szabályzatában levő előírásokat betartani. 15. A Megbízó jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az első munkanapon a Megbízott alkalmazottait tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, valamint a beléptető rendszer használatával kapcsolatos oktatásban részesíti, továbbá az ivóvizes objektumok első bejárásánál a Megbízottat elkíséri. 3 / 12

4 A szerződés időtartama alatt a Megbízottnak érvényes működési engedéllyel rendelkeznie kell. Amennyiben az engedély a szerződés időtartama alatt lejár, illetve meghosszabbításra nem kerül, ebben az esetben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal megszüntetheti. IRÁNYADÓ JOG, ELJÁRÓ BÍRÓSÁG 16. Megbízó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy jelen szerződés tartalmilag megfelel az 58/2013 (II.27.) Korm rendelet 45 -ában és a Magyar energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal 1848/2013. határozatában leírtaknak. 17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a évi CXXXIII. tv. (Tv.) rendelkezései az irányadóak. Abban az esetben, ha a jelen szerződés, vagy a további vállalkozókkal kötött szerződés tartalma eltérést mutat, akkor az adott kérdésben a Tv. Szabályai az irányadóak. 18. A felek kötelesek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket megbeszélés révén egyeztetni. Abban az esetben, ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor vitájuk eldöntésére a Megbízó telephelyéhez tartozó hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. A felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírták. Zalaegerszeg, december 20.. Megbízó.. Megbízott Mellékletek: 1. sz. melléklet: Telephelyek, feladatok 2. sz. melléklet: Őrszolgálati Utasítás 3-4. sz. melléklet: A Megbízott által aláírt, a Megbízónál bevezetésre került MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005 rendszerekkel kapcsolatos KIR- és a MSZ ISO/IEC 27001:2006 szabvánnyal kapcsolatos titoktartási nyilatkozatok 5. sz. melléklet: Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv 4 / 12

5 1. sz. melléklet Telephelyek, egyéb feladatok: - Központi irodaház (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.): o H-V 24 órás porta, őrszolgálat. o Személyi forgalom ellenőrzése, regisztrálása (számítógépes rendszerben). o Munkaidőn túl hibabejelentések rögzítése (számítógépes rendszerben). készenlét értesítése. o Ügyfelek útbaigazítása, szűrése, tájékoztatása. o Munkarend, munkafegyelemhez kapcsolódó szabályok betartásában közreműködés. o Ittasság gyanúja esetén külön rendelkezés szerinti alkoholszondás ellenőrzés lebonyolítása. o Kulcsok kezelése. o Titok, irat és eszközvédelem. o Külső riasztás esetén a kivonuló szolgálat értesítése. o Parkolási rend felügyelete. o Térvilágítás, kapuk, sorompó, nyílászárók felügyelete. o Belső elektromos riasztó rendszer felügyelete. o Zászlók és zászlótartók felügyelete. - Központi telephely (Víztisztító épülete, és A, B, C épületek) (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 10.): o H-V 24 órás porta, őrszolgálat. o Személyi és jármű forgalom ellenőrzése, regisztrálása (számítógépes rendszerben). o Ügyfelek útbaigazítása, szűrése, tájékoztatása. o Munkarend, munkafegyelemhez kapcsolódó szabályok betartásában közreműködés. o Ittasság gyanúja esetén külön rendelkezés szerinti alkoholszondás ellenőrzés lebonyolítása. o Kulcsok kezelése. o Titok, irat és eszközvédelem. o Külső riasztás esetén a kivonuló szolgálat értesítése. o Gépjármű forgalom ellenőrzése az előírt szállítási okmányok alapján. o Parkolási rend felügyelete. o Térvilágítás, kapuk, sorompó, nyílászárók felügyelete. o Telefonközpont kezelése. o Hibajelentések fogadása, naplózása, ügyelet értesítése. o Az objektumok ellenőrzése változó időpontban. o Központi tűzjelző rendszer kezelése, felügyelete. 5 / 12

6 - Szennyvíztisztító telep (Zalaegerszeg, 74-es elkerülő út) o H-V 24 órás porta, őrszolgálat. o Személyi és jármű forgalom ellenőrzése, regisztrálása (számítógépes rendszerben). o Ügyfelek útbaigazítása, szűrése, tájékoztatása. o Munkarend, munkafegyelemhez kapcsolódó szabályok betartásában közreműködés. o Ittasság gyanúja esetén külön rendelkezés szerinti alkoholszondás ellenőrzés lebonyolítása. o Kulcsok kezelése. o Titok, irat és eszközvédelem. o Külső riasztás esetén a kivonuló szolgálat értesítése. o Gépjármű forgalom ellenőrzése az előírt szállítási okmányok alapján. o Parkolási rend felügyelete. o Térvilágítás, kapuk, sorompó, nyílászárók felügyelete. o Telefonközpont kezelése. o Hibabejelentések fogadása, naplózása, ügyelet értesítése. o Az objektumok ellenőrzése változó időpontban. o Régi szennyvíztelep (Zala Plaza mögött) ellenőrzése (heti 2-3 alkalom). o Régi szennyvíztelepen (Zala Plaza mögött) nagy értékű berendezések ellenőrzése (heti 2-3 alkalom). o Régi szennyvíztelepen (Zala Plaza mögött) kiépített riasztó rendszer riasztása esetén kivonulás és intézkedés. - Lenti víztisztító telep (8960 Lenti, Honvéd u. 31.): o H-V 24 órás porta, őrszolgálat. o Személyi és jármű forgalom ellenőrzése, regisztrálása (számítógépes rendszerben). o Ügyfelek útbaigazítása, szűrése, tájékoztatása. o Munkarend, munkafegyelemhez kapcsolódó szabályok betartásában közreműködés. o Ittasság gyanúja esetén külön rendelkezés szerinti alkoholszondás ellenőrzés lebonyolítása. o Kulcsok kezelése. o Titok, irat és eszközvédelem. o Külső riasztás esetén a zalaegerszegi diszpécserközpont értesítése o Gépjármű forgalom, ellenőrzése az előírt szállítási okmányok alapján. o Parkolási rend felügyelete. o Térvilágítás, kapuk, sorompó, nyílászárók felügyelete. o Hibabejelentések fogadása, zalaegerszegi diszpécserközpont értesítése. o Az objektumok ellenőrzése változó időpontban. - Egyéb feladatok: o Ivóvíz kutak ellenőrzése (heti 2-3 alkalom). o Pénzszállítás, pénzkísérés (hetente, az ügyfélszolgálat előzetes értesítése alapján). A kiérkező személy(ek) a mindenkori pénzszállításra érvényes jogszabályokban előírtaknak megfelelően (személyek száma, megfelelő felszerelés stb.) érkeznek a pénzért. A kiérkező pénzszállító személy(ek) a szállítandó pénz leszámolása valamint az átadás-átvételi bizonylat kitöltése és aláírása után átveszik a pénztáros(ok)tól a szállítandó pénzt. A bizonylat aláírásával és a pénz átvételével egyidejűleg a pénzt szállító személy(ek) lesznek a felelősek az átadott pénzért, ezzel együtt a Megbízottnak esetleges kártérítési felelőssége is keletkezik. o Kivonuló járőrszolgálat riasztás/hívás esetén (Ügyfélszolgálati iroda Stadion u. 6., és Oktatási Központ 74-es főút). További olyan feladatok, amelyek a társaság működéséből erednek, pl.: üzenetek, riasztás, térvilágítás, kapuk, nyílászárók, bejáratok körüli parkolás, stb. feladatainak felügyelete a kapcsolattartó utasításai szerint. 6 / 12

7 2. sz. melléklet Őrszolgálati Utasítás 7 / 12

8 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megbízó ÉSZAK-ZALAVÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Zrt Zalaegerszeg, Balatoni u.8. Megbízott cím:, Az objektum őrzésének kezdő időpontja: január 01. Rendkívüli esetben a megbízó részéről értesítendő vezető: név: mobilszám:, I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szolgálati Szabályzat célja meghatározni, és egységes keretbe foglalni mindazokat a konkrét őrzés-védelmi feladatokat és alapvető szempontokat, amelyek elősegítik a Biztonsági Szolgálat rendeltetésszerű működését, rendkívüli események megelőzését, elhárítását, bekövetkezésük esetén teendő intézkedéseket. 2. A személy- és vagyonőrök a szolgálatukat, feladatkörüket az adott megbízó és a Biztonsági Szolgálat között létrejött szerződés alapján, a mindenkor hatályos jogszabályok, a Szolgálati Szabályzatban és az Őrszolgálati utasításban meghatározottak, a Kft. Valamint a Megbízó részéről az arra jogosultaktól származó utasítások, körlevelek, házirendek, munkarendek alapján látják el, feletteseik irányítása alatt. 3. A biztonsági őr köteles felettesei, illetve a megbízó utasítási joggal rendelkező képviselőjének a munkavégzéssel összefüggő utasításait végrehajtani. Amennyiben nem szolgálati elöljárótól kap utasítást, azt soron kívül elöljáróinak jelenteni köteles. II. SZOLGÁLAT SZERVEZÉSI RENDELKEZÉSEK 1. A biztonsági őrség szolgálati ideje és váltási időpont - A ZALAVÍZ Zrt. objektumainak őrzés-védelme a hét minden napján 24 órás portaszolgálat ill. telephelyőrzés. - Az őrök szolgálati helyükről csak az objektum vezetőivel vagy távollétükben az általuk megbízott személyekkel való egyeztetést követően, a szolgálat átadás-átvétele, vagy a hely zárása után távozhatnak el. - Vezényléstől eltérő szolgálat átadásra csak a szolgálatvezető, ill. a kijelölt felelős megbízott engedélyével kerülhet sor. 8 / 12

9 - A szolgálat átadás-átvétel tényét, a szolgálat ellátásával kapcsolatos eseményeket, az eseményekkel kapcsolatos intézkedéseket a szolgálatban lévő biztonsági őr a szolgálati naplóba köteles írásban rögzíteni, az aláírásával hitelesíteni. 2. A szolgálatra jelentkezés rendje A szolgálatba lépő biztonsági őrök a szolgálat megkezdése előtt 10 perccel kötelesek megjelenni szolgálati helyükön. 3. Pihenőidő A biztonsági őrök étkezési ideje 3x20 perc, ill. óránként 5 perc cigarettaszünet jár, melyet a szolgálati helyükön vehetnek igénybe. A pihenőidő megválasztása nem zavarhatja, akadályozhatja a szolgálat ellátását. 4. Távollévők helyettesítése Szabadság, betegség vagy egyéb más fontos, indokolt ok miatt távol levő biztonsági őr kizárólag az Megbízott által kijelölt személlyel helyettesíthető. A szolgálatból való távolmaradásra okot adó körülményről a biztonsági őr haladéktalanul, időben köteles tájékoztatni a szolgálatvezetőt, vagy annak távolléte esetén az ügyvezető igazgatót. 5. A biztonsági őrök öltözete. A biztonsági őrök a szolgálatot formaruhában látják el, melyet kötelesek kulturált, tiszta állapotban hordani, megkímélni. Szolgálati időben a ruházaton kívülről kötelező a fényképes kitűző viselése. A biztonsági őrökre vonatkozó feladatok, jogok, kötelezettsége, tilalmak 1. A biztonsági őr feladata ellátása során a évi CXXXIII. tv. (Tv.) alapján jogosult: III. - A jogsértő személyt magatartásának abbahagyására felszólítani. - A bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni, az elkövetőt elfogni és tőle a támadásra alkalmas eszközöket elvenni, illetve a személyt a hatóságok kiérkezéséig visszatartani. - Köteles haladéktalanul az illetékes bűnüldöző szervet értesíteni. - Így járjon el a tetten ért személytől elvett támadásra alkalmas eszközökkel is. - Arányos mérvű kényszerítő, testi erő alkalmazásával a védett területre való behatolást, belépést megakadályozni, a jogosulatlanul benn tartózkodókat onnan eltávolítani. - Pénz és érték szállítást jogtalanul akadályozó személyt eltávolítani ill. a szállítmány biztonságát veszélyeztető, fenyegető támadást elhárítani. - Feladata ellátása során kényszerítő eszközt (gázspray-t, gumibotot) a viselési szabályok betartásával lőfegyvert, gáz és riasztó fegyvert magánál tartani és azokat csak jogos védelmi helyzetben, ill. végszükség esetén alkalmazni. - Ellenőrizni, hogy a belépő közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, anyagot az objektum területére biztonságot veszélyeztető tárgyat ne vihessen be. - Részeg, garázda, belépő belépését meg kell akadályozni, illetve az objektum területén az ott dolgozók nyugalmát, munkáját zavaró személyeket, a garázda magatartást tanúsítókat el kell távolítani. - Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén hatékonyan köteles elsősorban az életmentésben és a kárelhárításban részt venni. 9/12

10 2. A biztonsági őr jelentési kötelezettsége - A szolgálatban lévő biztonsági őr köteles a szolgálat vezetőjének jelenteni minden olyan eseményt, észlelést, tevékenységet, megállapítást, tapasztalatot, amely az őrzött terület biztonsági helyzetét, valamint az őrszolgálati feladatokat, azok végrehajtását befolyásolja, veszélyezteti. - Haladéktalanul köteles jelenteni, ha őt ajándék, vagy annak ígérete, vagyoni vagy más előny elfogadására kérték fel, vagy elfogadására kérték fel, vagy elfogadására megkísérelték rávenni. - Haladéktalanul köteles jelenteni, ha ezen előnyöket az őrzött objektumban dolgozó személy ígéri. 3. A biztonsági őr viselkedése, fellépése - A biztonsági őr feladatai ellátásakor minden esetben udvarias, határozott magatartást tanúsítson az őrzött objektum dolgozóival és vendégekkel kapcsolatos érintkezések során. - Megfelelő határozottsággal köteles mindent megtenni a személy- és vagyonvédelem biztosítása érdekében. Szolgálati feladatainak ellátása nem vezethet mások jogának megsértéséhez, így különösen zaklatáshoz, önkényeskedéshez. - A kapott feladatot, utasítást köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és szakértelemmel teljesíteni. 4. A biztonsági őr együttműködési kötelezettsége - Szolgálat ellátása során köteles együttműködni a megbízó képviselőjével, az őrzött objektum dolgozóival, ill. az intézkedő hatóságok képviselőivel. 5. A biztonsági őrökre vonatkozó tilalmak - Tilos bárkitől a szolgálat ellátásával kapcsolatban ajándékot, előnyöket elfogadni. - Nem léphet szolgálatba az a biztonsági őr, aki ittas vagy bódult állapotban van, ill. szolgálati ideje alatt alkoholt vagy kábítószert tartalmazó anyagokat nem fogyaszthat. - Szolgálati helyét engedély nélkül nem hagyhatja el, ill. szolgálati ideje alatt ismerőseivel, barátaival huzamosabb idejű beszélgetést nem folytathat. - Az őrzött objektum dolgozóival szolgálati ideje alatt bizalmas kapcsolatba nem kerülhet, velük hosszan tartó beszélgetést nem folytathat. Ez alól kivétel a szolgálat ellátásából eredő felvilágosító, tájékozódó információgyűjtő, valamint segítségnyújtó tevékenység. 6. Titoktartási kötelezettség - A Biztonsági Szolgálat valamennyi tagját a munkavégzése során a szolgálattal, valamint a megbízókkal összefüggésben tudomásra jutott magán-, üzleti- és szolgálati titkokkal kapcsolatban munkaviszonya megszűnése után is titoktartási kötelezettség terheli! - E kötelezettsége alól csak jogszabály, ill. a titok birtokosa, vagy az azzal rendelkezésre jogosult személy mentheti fel! IV. A BIZTONSÁGI ŐR FELADAT ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS HELYI SAJÁTOSSÁGOK - A biztonsági őr feladatát az objektum területén a Megbízó által kijelölt helyen tartózkodva látja el. - Feladata az őrizendő objektum értékeinek, gépeknek a védelme, épségük megőrzése. Rongálás esetén az elkövetőt kötelezni kell a helyszínen a kár megtérítésére, ha erre nem hajlandó a rendőrség közreműködésével jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek adatai alapján az illető felelősségre vonható. - Szeszes italt kívülről bevinni és ott fogyasztani tilos! 10/12

11 - Köteles a szolgálati ideje alatt történt eseményeket az őrszolgálati naplóba bejegyezni, szolgálati ideje alatti elintézetlen ügyekről az illetékes vezetőket tájékoztatni. - A gazdasági tulajdon veszélyeztetéséről a rendet, fegyelmet sértő esetről minden esetben jelentést köteles tenni vezetőjének, szükség esetén telefonon a biztonsági szolgálat vezetőinek segítségét kérheti. - Elősegíti a hivatalos szervek (Mentők, Tűzoltók, Rendőrség) és felettes szervek gépjárművének parkolását. - Szolgálat ellátása közben határozott, udvarias magatartást tanúsít a szükséges útbaigazítás köteles megadni. - A tudomására jutott bizalmas adatokat, információkat köteles megőrizni, arról felvilágosítást nem adhat! - Szolgálat ellátása során köteles az Őrutasításban meghatározottakat elvégezni, vezetőjének utasításait végrehajtani. - A biztonsági őr a területen való mozgása során köteles betartani a Megbízó által kiadott munkavédelmi utasításokat. Egyéb helyi speciális intézkedések: - A gondnokság által elzárt területen felügyelet nélkül a takarítószemélyzeten kívül más személy nem tartózkodhat. Az elzárt területre felügyelet nélkül csak a gondnoksággal megbízott, Zalavíz Zrt. munkavállalóinak van belépési jogosultsága. Okmányok, nyilvántartások: Kötelesek naprakészen, kulturáltan vezetni ill. tanulmányozni. - Őrnapló, jelenléti ív - Tűzriadó terv - Őrszolgálati utasítás 11/12

12 Megerősítés 1 db gumibot, gázspray Ruházat Évszaknak megfelelő, felső ruházaton fényképes kitűző viselésével. Feladatok tűz esetén: - A Tűzoltóság azonnali értesítése (105) telefonon. - Az élet és vagyonmentés megkezdése, segítése. - A kiérkező Tűzoltók fogadása, a helyszín ismertetése. - A további feladatokat az őrzött objektum Tűzvédelmi utasításában meghatározottak szerint kell végezni. Feladatok elemi csapás esetén: - Az életmentés megkezdése, azonnali intézkedés megtétele a kár mértékének csökkentése érdekében. - A helyszín biztosítása. Feladatok személyi sérüléses baleset esetén: - Elsődlegesen életmentés ill. az elsősegély nyújtása veszélyeztetés nélkül. - Szükség esetén mentő hívás telefonon (104). - Helyszín biztosítása. - Az esemény jelentése. Jelen szabályzat január 1. napján 0.00 órakor lép hatályba, melytől kizárólag az ügyvezető igazgató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet eltérni. Zalaegerszeg, december Megbízó részéről.. Megbízott részéről 12/12

VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől Név: Legfőbb Ügyészség adószám: 15300148-2-41 székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16. vagyonvédelmi Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másfelől a

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TERVEZET 2013 1 Jelen szabályzat a Debreceni Intézményműködtető Központ telephelyein az önkormányzati és állami tulajdon megóvása, a személyi tulajdon védelmének

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól E törvény célja, hogy - a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy- és vagyonvédelem,

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A 92/2006. (X. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2006. (X. 26.) számú h a t á r o z a t a a Vagyonvédelmi

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a Top Cop Security Zrt. Távfelügyeleti Szolgáltatásához (TÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek a Top Cop Security Zrt. Távfelügyeleti Szolgáltatásához (TÁSZF) Általános Szerződési Feltételek a Top Cop Security Zrt. Távfelügyeleti Szolgáltatásához (TÁSZF) Méltóság és Biztonság 1 / 8 I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. A Távfelügyeleti Általános Szerződési Feltételek (TÁSZF)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen

KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen KERETSZERZŐDÉS amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése: Dr. Szelid Zoltán Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai A követelménymodul megnevezése: Általános őr- és járőrszolgálati feladatok A követelménymodul száma: 0731-06 A tartalomelem

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET mely létrejött egyrészről a Bp...sz. alatti Társasház (székhelye:.., adószáma:.) mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről a (székhelye:..,

Részletesebben

a) Ismertesse, hogy mit jelent a személy- és vagyonőr kötelezettségei közül a szerződéskötési kötelezettség!

a) Ismertesse, hogy mit jelent a személy- és vagyonőr kötelezettségei közül a szerződéskötési kötelezettség! 1. Tétel a) Ismertesse, hogy mit jelent a személy- és vagyonőr kötelezettségei közül a szerződéskötési kötelezettség! Szerződéskötési kötelezettség, írásbeliség A sz emély- és vagyonvédelmi, valamint a

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. I. Biztosítási esemény...5. II. A szerzõdés alanyai...5. III. Biztosított tevékenység...5. IV. A kockázatviselés tárgya...

Ügyféltájékoztató...3. I. Biztosítási esemény...5. II. A szerzõdés alanyai...5. III. Biztosított tevékenység...5. IV. A kockázatviselés tárgya... Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató...................................................................................3 I. Biztosítási esemény...............................................................................5

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről. (3561 Felsőzsolca, u..házszám Adóazonosító jele.), mint Megrendelő, másrészről Kft. (..,. u.... Cg.:., Adószám:..) - továbbiakban Vállalkozó - képviseli:..

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere I. Bevezető rendelkezések, értelmezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere A jelen Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF alkalmazásában az

Részletesebben

11-12. évfolyam anyagrészei. 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/

11-12. évfolyam anyagrészei. 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/ 11-12. évfolyam anyagrészei 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/ 3.3. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: személy és gépjármű be- kiléptetésének szabályai CÉL Célkitűzés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/15. szám Budapest, 2011. október 14. Szám: 30249/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttes intézkedés: 1. 1/2011. (OT 15.) BÁH-ORFK együttes

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Szerver Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek BBB OMEGA Group Kft.

Szerver Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek BBB OMEGA Group Kft. Szerver Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek BBB OMEGA Group Kft. Szerver Szolgáltatási Feltételek BBB OMEGA Group Kft. 2012.09.01. 1. A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE A Szolgáltató neve:

Részletesebben

Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás

Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás I. fejezet I. Az átmeneti foglalkoztatási megállapodásra vonatkozó szabályok (Mt. 30-41/A. ) Az átmeneti foglalkoztatási megállapodás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai Dr. Beregnyei József Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem

Részletesebben