DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 8. szám május 11. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 59/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 60/2007. (IV. 19.) Ö.h. Az Önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló 17/2007. (IV. 24.) rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról 61/2007. (IV. 19.) Ö.h. Felterjesztési jog gyakorlásáról a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény intézményi térítési díj megállapítására vonatkozó rendelkezéseinek módosítása érdekében 62/2007. (IV. 19.) Ö.h. A Nagyerdei Kultúrpark Kht évi közhasznúsági jelentésének elfogadása, számviteli törvény szerint beszámolójának jóváhagyásáról 63/2007. (IV. 19.) Ö.h. A Debreceni Sportcentrum Szolgáltató Kht. alapító okiratának módosításáról

2 64/2007. (IV. 19.) Ö.h. Tájékoztató a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum évi szakmai tevékenységéről 65/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács, valamint az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács évi munkájáról /2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló az 1956-os Munkacsoport tevékenységéről /2007. (IV. 19.) Ö.h. Együttműködési megállapodás kötése a Hajdú-Bihar megyei Tourinform Iroda feladatai egy részének debreceni Tourinform Iroda általi átvételéről 68/2007. (IV. 19.) Ö.h. A Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kht. ügyvezetőjének megválasztásáról 69/2007. (IV. 19.) Ö.h. A Thaly Kálmán Utcai Óvoda magasabb vezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről, illetve határozott időre szóló vezetői megbízásról 70/2007. (IV. 19.) Ö.h. Pályázat kiírásáról DMJV Idősek Háza magasabb vezetői beosztásának ellátására /2007. (IV. 19.) Ö.h. Bírósági ülnökök választásáról (kivonat) /2007. (IV. 19.) Ö.h. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat) 1104

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 59/2007. (IV. 19.) határozata A Közgyűlés a Debreceni Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése és az évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdése alapján 1./ elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót. 2./ Felkéri a Debreceni Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét, hogy Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: április 30. Felelős: a Debreceni Rendőrkapitányság vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 60/2007. (IV. 19.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1), a évi XXXVIII. törvény 82. -a, 97. (2) bekezdése, a 12/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet 6. -a, a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 5. (4) bekezdése, továbbá a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 1./ felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló 17/2007. (IV. 24.) rendelet hatályba lépésével egyidejűleg értesítse a költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatal érintett osztályait a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 2./ A lakásalap évi felhasználását E Ft bevételi teljesítéssel, valamint E Ft kiadási teljesítéssel elfogadja.

4 3./ A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének működtetéséről szóló, éves belső ellenőrzési jelentését tudomásul veszi. (25. számú melléklet) 4./ A évi közbeszerzési eljárásokról szóló összesítést és tájékoztatót tudomásul veszi. (26. számú melléklet) 5./ Az Önkormányzat december 31-ei fordulónappal készült vagyonkimutatásról és vagyonértékelésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. (27., 28., 29., 30., 31. számú mellékletek) 6./ Módosítja a 206/2005. (IX. 15.) Kh. számú határozattal módosított 153/2005. (VI. 30.) Kh. számú határozat 1./ és 2./ pontját az alábbiak szerint: 1./ Egyetért azzal, hogy a Debreceni Sportcentrum Szolgáltató Kht. részére üzemeltetésre átadott Oláh Gábor utcai sporttelepen 1 db műfüves pálya és 1 db műfüves edző pálya, továbbá ezekhez kapcsolódóan az öntözés és vízelvezetés problémájának megoldása, valamint a műfüves pályák karbantartásához szükséges célgép beszerzése megvalósításra kerüljön. 2./ Hozzájárul az 1./ pontban foglalt beruházások megvalósításához szükséges, legfeljebb 250 millió Ft hitel 5 éves futamidőre történő felvételéhez. 7./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata számláinak vezetésére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Észak-Alföldi Régiójával január december 31. közötti határozott időtartamra szóló bankszámlaszerződést köt. 8./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét a 7./ pontban foglaltakra vonatkozó szerződés előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: december 31. Felelős: előkészítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

5 25. számú melléklet Éves, éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés DMJV Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. sz. rendelete szerint belső ellenőrzés keretében kerül végrehajtásra a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. ában, és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra alapozva az alábbi ellenőrzési feladat: A polgármesteri hivatalnál és az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan belső ellenőrzés végzése. Az önkormányzati fenntartású, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél pénzügyi gazdasági ellenőrzés végzése. Az önkormányzati tulajdonú költségvetési támogatásban részesülő társaságok, közalapítványok működésének pénzügyi tulajdonosi ellenőrzése. Az önkormányzat által a város költségvetéséből nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése a kedvezményezett szerveknél 1 M és e feletti támogatások esetében. A fenti összetett ellenőrzési feladatot DMJV Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya látja el. Az osztály funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlensége a fenti jogszabályoknak megfelelve a hivatal szervezeti rendjében biztosított, az Ellenőrzési Osztály tevékenységét közvetlenül a Jegyzőnek alárendelve végzi. Az Ellenőrzési Osztály feladatát évben is belső ellenőrzési terv alapján látta el, melyet a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezése mellett a képviselő testület tárgyévet megelőzően 273/2005. (XI.17.) Kh. sz. határozatával jóváhagyott. 1. A tervfeladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérés indokai Az éves ellenőrzési terv elvégzendő feladatként 12 hivatali belső ellenőrzést, 5 önállóan gazdálkodó intézménynél (részben önállóan gazdálkodó intézményekkel együtt 45) pénzügyi, gazdasági ellenőrzést, 6 témában további intézményeket és társaságokat érintő ellenőrzést, továbbá 2 önkormányzati társaság esetében tulajdonosi pénzügyi ellenőrzést tartalmazott, ezen kívül 71, a város költségvetéséből 1 M Ft és e feletti támogatásban részesült szervezet került a tervben kijelölésre a támogatások rendeltetésszerű felhasználását illetően. Az 5 önállóan gazdálkodó intézménynél és a 2 önkormányzati tulajdonú társaságnál a helyszíni ellenőrzések megtörténtek. Az egy egy témát érintő ellenőrzések így: a évi állami normatív hozzájárulás elszámolásához szolgáltatott alapadatok helyszíni felülvizsgálata az intézményeknél (52 intézmény); iskolarendszeren kívüli felnőttképzéssel kapcsolatos eljárásrend felülvizsgálata (7 intézmény); a évi állami normatív hozzájárulás lehívásához az intézményi adatközlés felülvizsgálata a beküldött adatok alapján (102 intézmény); az önkormányzat tulajdonában lévő, az intézmény által használt ingatlanvagyon és az intézmény alapító okiratában megjelölt alaptevékenység összhangjának vizsgálata (10 intézmény óvodák) helyszíni vizsgálata szintén megtörtént.

6 Szerepelt még a évi tervben, hogy az osztály részt vesz a Pénzügyi Osztály munkatársaival együtt az intézményi tervezett költségvetések és a támogatott társaságok üzleti tervének felülvizsgálatában. Mivel a tervezés időszaka átcsúszott 2007 elejére, és az Ellenőrzési Osztály megkezdte a évre tervezett normatíva ellenőrzést a évi elszámoláshoz illetve a zárszámadáshoz kapcsolódóan, a feladat végrehajtására már nem kerülhetett sor. Terven felül került végrehajtásra 2 intézményt érintő ellenőrzés, melyet lakossági bejelentésre illetve rendőrségi megkeresésre DMJV Jegyzője rendelt el, továbbá az osztály 13 intézményt érintően biztosított ellenőri felügyeletet intézményvezetői munkakör illve feladat átadásátvételénél az illetékes szakosztályok vezetőinek kérésére annak szabályos pénzügyi lebonyolítása érdekében. A támogatott szervezetek ellenőrzésével összefüggésben elmondható, hogy a 71 ütemezett ellenőrzés helyett összesen 76 valósult meg a következők szerint. 4 szervezet ellenőrzése nem történt meg. Egy szervezet (Magyar Vöröskereszt) adományként kapott pénzösszeget, elszámolási kötelezettség így nem került részére előírásra. Két szervezet (Magyar Hokiklub, Jégkarc Egyesület) elszámoltatása nem történt meg, erre intézkedés történt. Egy szervezetnek pedig a és a évben nyújtott támogatással szeptemberben kell elszámolnia. A részére nyújtott támogatás így a két évet érintően ezt követően kerül ellenőrzésre (Debreceni Ítélőtábla). E mellett 9 támogatott szervezetnél terven felül került végrehajtásra az ellenőrzés, melyet az Ellenőrzési Osztály vezetője kezdeményezett. Erre azért volt szükség, mivel a tervezés időszakában az összes ellenőrzésbe vonható támogatott szervezet még nem volt ismert, a támogatottak teljes listája év végével vált ismertté. Így évben néhány szervezetet pótlólag kellett bevonni az ellenőrzötti körbe. A hivatalt érintő 12 belső ellenőrzésből 7 helyszíni ellenőrzés megtörtént. E mellett évről 1 ellenőrzés részben, 1 ellenőrzés csaknem teljes egészében évben került végrehajtásra. Ezen kívül tervben nem szereplő vizsgálatként 2 ellenőrzést végzett el a belső ellenőrzés. A szociális ügyekért felelős alpolgármester úr kezdeményezett jegyzőn keresztül egy vizsgálatot a Szociális Osztályt érintően 2 szociális támogatási jogcím ügyintézésével kapcsolatosan, illetve jegyzői elrendeléssel került elvégzésre a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásával összefüggésben az önkormányzat rendelkezésére bocsátott pénzösszeg rendeltetésszerű felhasználása, melynek eredményét a vonatkozó jogszabály szerint a Területi Választási Irodához kellett továbbítani. Az elmaradt belső ellenőrzéseket személyi feltételek hiánya okozta részben tartós, részben átmeneti távollétek (táppénz, GYED, GYES) miatt. Ugyanakkor egy ellenőrzés erejéig a terv külső szakértő bevonásával is számolt, a hivatal iktatórendszerének informatikai ellenőrzése tárgyában. Tekintettel arra, hogy ez az ellenőrzés év III. negyedévére volt ütemezve, és akkor már nyilvánvaló volt az iktatórendszer informatikai szempontból történő átalakítása, ezt az ellenőrzést nem lett volna célszerű anyagi szempontokat mérlegelve elvégezni. A meghiúsult vizsgálatok évben ismételten ütemezésre kerültek. Az ellenőrzések teljesítését az ellenőrzés alá vont intézmények, társaságok, egyéb szervezetek és hivatali szervezeti egységek részletezését, valamint az intézményvezetői munkakör illetve feladat átadás átvételben érintett intézmények felsorolását az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák. 2

7 2. Az ellenőrzések személyi feltételeinek helyzete Az Ellenőrzési Osztály létszáma 13 fő. Ebből az ellenőrök száma 11 fő. A 11 főből 2 fő belső ellenőr a hivatal belső ellenőrzési feladatait látja el, 9 fő revizor önkormányzati intézmények, társaságok, és egyéb támogatott szervezetek esetében végez ellenőrzést. A éves ellenőrzési terv 11 fő ellenőri kapacitásra alapozva került összeállításra. Végrehajtásra 10 fővel került tartós távollét (táppénz, GYED, GYES) miatt. Az ellenőri kapacitás jelenleg sem teljes, határozott időre szólóan két gyermeke gondozása miatt tartósan távollévő ellenőr helyettesítését kell megoldani, a megfelelő szakembereket folyamatosan keressük. Az elvégzett munka minőségét az ellenőrök megfelelő felkészültsége, az ellenőrzés lefolytatásához összeállított program (melyben megjelölt részletes feladat az ellenőrzés fő vezérfonala) az ellenőrzések szakszerű, programhoz igazodó végrehajtása, a megállapítások helytállóságának megfelelő alátámasztása, a tett és elfogadott hasznosítható javaslatok jelentik. Erre az osztály feladata végrehajtása során folyamatosan törekszik. Az osztály jelenlegi munkatársainak szakmai felkészültsége a feladatellátással összhangban jónak ítélhető évben az osztályon 3 fő szerzett a meglévő szakirányú felsőfokú iskolai végzettsége mellé további ugyancsak szakirányú felsőfokú szakképzettséget (1 fő jogi, 2 fő költségvetési ellenőri), illetve 1 fő jogi tanulmányait évben kezdte el. A munka minőségét e mellett szakmai önképzéssel, az alkalmazott jogszabályok és egyéb rendelkezések naprakész ismeretével, szakmai továbbképzésekkel, az osztályon belüli szakmai konzultációkkal, a vonatkozó információk időben történő biztosításával tovább lehet növelni. 3. Az ellenőrzések tárgyi feltételeinek helyzete Az osztály számára a munkavégzés tárgyi feltételei alapvetően biztosítottak voltak. Az ellenőrzések jogszabályi hátterét az informatikai úton elérhető jogszabályok, egyéb jogforrások és előírások (pl.: CD jogtár, önkormányzati rendelettár, határozattár stb.), valamint különféle papíralapú adathordozók (közlönyök) biztosították. A jogszabályok értelmezéséhez emellett szakirányú kiadványok is segítették az ellenőrök munkavégzését, melyet a hivatal folyamatosan biztosít az osztály számára (például: Saldo Kiadványok) évben a tárgyi feltételek javultak, az ellenőrök technikai felszereltsége bővült 3 db új számítógéppel és 2 db számítógép minőségi cseréjével. A cél az, hogy minden munkatársnak legyen számítógépe, mely ma már elengedhetetlen munkaeszközt kell, hogy legyen ezen a munkaterületen is. A nyomtatóval való ellátottságot azonban bővíteni szükséges az osztályon. 4. Az ellenőrzéseket segítő egyéb tényezők Az ellenőrzési munkát segítette a polgármesteri vezetés is, valamint a hivatal Jegyzője, Aljegyzője. A munkát ugyancsak segítették a vizsgált intézmények, társaságok, szervezetek, a hivatal érintett főosztályai, osztályai, csoportjai. A kért adatok az ellenőrök részére határidőben rendelkezésre álltak, kivételt jelentett két támogatott szervezet. Az egyik szervezet a Vulgo Alapítvány, mivel a kapott támogatás egy részével nem számolt el, és az ellenőrzés helyszíni lefolytatását az alapítvány elnöke továbbra sem biztosította az ellenőrzés számára. A másik szervezet a Debreceni Polgárőr Szövetség, mivel a kapott támogatásokat illetően nem nyújtott be áttekinthető és egyértelmű elszámolást, megnehezítve ezzel az ellenőrzés munkáját. 3

8 A megfelelő bizonylatolás, pontos elszámolás, összesítő kimutatás elkészítése már harmadik éve okoz problémát a szövetség részére. Többszöri felszólítás, kérés ellenére sem történt változás ez irányban, így folyamatosan gondot okoz az elszámoltató számára az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény betarttatása. 5. Az ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényezők Az ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényező nem merült fel. 6. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai 6.1. Pénzügyi gazdasági intézményi ellenőrzések (típusa szerint: rendszerellenőrzés) Pénzügyi gazdasági ellenőrzés keretében évben 5 önállóan gazdálkodó intézmény a Tóth Árpád Gimnázium és 11 részben önállóan gazdálkodó intézménye, az Egyesített Bölcsőde és Módszertani Központ (jelenleg DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye) és 3 részben önállóan gazdálkodó intézménye, a Debreceni Közterület Felügyelet önállóan gazdálkodó intézmény, a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 22 részben önállóan gazdálkodó intézménye, valamint a Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye (jelenleg DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye) és 4 részben önállóan gazdálkodó intézménye került ellenőrzésre. Ezekben az intézményekben a pénzügyi gazdasági ellenőrzés mely január 1 jétől közel kétéves időszakot fogott át feladata volt annak megállapítása, hogy a feladatellátás és gazdálkodás szervezettsége és szabályozottsága megfelelő e; a bevételek körének és mértékének meghatározása, beszedése, nyilvántartása jogszerű e, és hozzájárul e az eredményes gazdálkodáshoz; az erőforrásokkal (munkaerő, tárgyi és pénzeszközök) való gazdálkodás szabályszerű, hatékony és eredményes e. Megfelelő e az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás gyakorlata; a bizonylati elv, bizonylati fegyelem, gazdálkodási jogkörök érvényesülése biztosított e; a számviteli rend megfelelően került e kialakításra, továbbá az abban foglaltak és a gyakorlat közötti összhang megvalósult e; a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító kontrollok hatékonyan segítették e a végrehajtást; az előző pénzügyi gazdasági ellenőrzés által feltárt hiányosságok felszámolására tett intézkedéseket végrehajtották e. Az együtt gazdálkodó intézmények esetében a részben önállóan gazdálkodó részjogkörrel rendelkező intézmények gazdasági feladatait megállapodás alapján az önállóan gazdálkodó teljes jogkörrel rendelkező intézmény végzi, mely saját költségvetési előirányzatai felett és a hozzárendelt intézmények meghatározott előirányzatai felett jogosult rendelkezni. Az intézmények pénzügyi gazdasági tevékenységének rendszerellenőrzését elvégezve megállapította a revízió, hogy az intézmények rendelkeztek azokkal a belső szabályzatokkal, amelyeket egyrészt az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 17. (5) bekezdésében, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. (4) bekezdésében foglaltak előírnak, illetve a szabályos feladatellátáshoz szükségesek. 4

9 Néhány esetben azonban szükségesnek tartotta az ellenőrzés egyes szabályzatok kiegészítését, módosítását a gazdasági egységeknél az intézmények közötti egyesítését, a helyi sajátosságok teljesebb figyelembe vételét, hogy azok az alkalmazott gazdálkodási rendet szabályosan, és teljes körűen bemutassák, illetve a helyes gazdálkodási gyakorlatot biztosítsák. A szervezett gazdálkodáshoz szorosan hozzátartozik, hogy a dolgozók (kiemelve a gazdasági területen foglalkoztatottakat) feladataikat, hatáskörüket és felelősségüket ismerjék, munkájukat ez alapján végezzék. A revízió ezen a területen általában megfelelőnek tartotta az elkészített munkaköri leírásokat, azok hozzájárultak az egyes munkakörökhöz tartozó feladatok megismeréséhez. A munkaköri leírásokkal összefüggésben észrevételt a revízió a Fogyatékosok Nappali Intézményénél tett. Az intézmények a bevételek és kiadások tervezése során a jogszabályi előírásokat és a fenntartó által kiadott irányelveket alapvetően betartották, és költségvetésüket a vizsgált évekre hatályos önkormányzati költségvetési rendeletekben meghatározott kiemelt előirányzatok (létszám, személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai) figyelembe vételével készítették el. A tervezés szöveges indoklása az egyes jogcímek vonatkozásában részletes és ellenőrizhető volt, előfordult azonban, hogy a költségvetés összeállításánál az eredeti előirányzatok tervezése hiányosan történt, illetve az nem volt kellő részletezettséggel kidolgozva. A megtervezett bevételek teljesítésével összefüggésben elmondható, hogy az intézmények többsége eredményesen törekedett arra, hogy működési bevételét túlteljesítse (pályázat, szakképzési hozzájárulás, szülői hozzájárulás stb.), javítva ezzel önfinanszírozó képességét. Az ellenőrzött intézményeknél a bevételek mértékének megállapítása, beszedése, nyilvántartása általában megfelelt a követelményeknek. A működési bevételen belüli intézményi ellátási díjak, azaz nagyrészt az étkezési térítési díjak, szociális, gyermekvédelmi gyermekjóléti intézményekben gondozási, térítési díjak megállapításánál a vonatkozó jogszabályi előírások betartásra kerültek. A gyermekétkeztetés térítési díjánál igénybe vehető normatív és rászorultsági kedvezmény megítélése jellemzően jogszerű és indokolt volt, viszont előfordult, hogy egyes díjkedvezmények odaítélését nem támasztották alá hivatalos igazolások, melynek pótlására intézkedés került előírásra. A Közterület Felügyelet alaptevékenységének bevételei piaci helypénzek, bírságok, gyepmesteri szolgáltatások díjai, piaci üzletek, asztalok díjai, továbbá a felügyelet által megállapodás alapján ellátott közterület hasznosítási feladat díjai ugyancsak jogszerűen kerültek megállapításra, beszedésre, viszont ez utóbbi jogcímből befolyt bevételek fenntartó felé történő átutalásáról többször késedelmesen intézkedtek. További bevételt jelent a szolgálati lakással rendelkező intézményeknél ezen lakások bérleti díja. E tárgykörben az érintett intézmények többnyire szabályosan jártak el, de előfordult, hogy a szolgálati lakáshoz kapcsolódó bérleti szerződések nem kerültek aktualizálásra. A legtöbb intézmény lehetősége szerint él azzal a bevételi forrással, ami az intézmény sajátos bevételeként jelentkezik, és amit kiegészítő tevékenysége keretében az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet megenged. Ilyen bevételei a vizsgált intézményeknek főleg helyiség (terem, büfé stb.) bérbeadásából, bölcsődéknél időszakos gyermekfelügyeletből, illetve kollégiumoknál szálláshely értékesítéséből származik. E tekintetben a jogszabályi előírások az esetek többségében betartásra kerültek, de voltak tartalmi szempontból kifogásolható bérleti szerződések, illetve olyanok, ahol a bérleti díjak összhangja önköltségszámítással nem volt biztosított. 5

10 A bérbeadásokhoz kapcsolódóan az önkormányzat vagyonáról szóló 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 18. ában foglalt tájékoztatási illetve engedélyeztetési kötelezettségüknek a vizsgált intézmények egy egy esetet kivéve eleget tettek. A bevételek teljesülését ellenőrizve általános problémaként a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Gazdasági Egységnél tapasztalta a revízió, hogy a beszedett térítési díjak nem naponta (ahogy ezt a szabályozás előírja), hanem csak jelentős késéssel kerültek befizetésre a gazdasági egység számlájára. Az intézményeknél hátralék működési sajátosságaiknak megfelelően intézményi térítési díjakkal (étkezési, gondozási), konyhák, büfék, egyéb helyiségek bérbeadásával, piaci asztalok és üzletek bérbeadásával és közterület igénybevételével, továbbá mobil telefon használattal kapcsolatosan keletkeztek, míg a túlfizetések ellátotti és alkalmazotti térítési díjakhoz kapcsolódtak. Az intézményekben keletkezett hátralék és túlfizetés rendezésére a szükséges intézkedések többnyire megtörténtek. A hátralékos vevők és adósok felszólítása az intézményeknél rendszeres, és a tartozások túlnyomó részre be is folyik az intézmények számlájára. Ez alapján az intézmények adósságállomány kezelését az ellenőrzés megfelelőnek tartotta, kivéve a Fogyatékosokat Ellátó Intézményt, ahol a dolgozói mobiltelefon használattal kapcsolatos hátralék kiszámlázására, befizettetésére az ellenőrzött időszakban nem fordítottak kellő gondot. A tartozásokkal kapcsolatos felszólítások, számlázások is havi rendszeresség helyett negyedévenként történtek meg, több esetben eredménytelenül. Tárgykörre vonatkozóan az ellenőrzés azonnali intézkedést tartott indokoltnak. Az intézmények a vizsgált időszakban feladatellátásuk során erőforrásaikkal az engedélyezett kiadási előirányzaton belül gazdálkodtak. A kiemelt kiadási előirányzat betartása azonban nem minden esetben történt meg. Azon feladataikra, amelyet elemi költségvetésük nem tartalmazott, pótelőirányzat került lebontásra (pl.: létszámfejlesztésre, bérfejlesztésre, felújításra, rászorultsági kedvezményre, szociális továbbképzésre, jutalmazásra, felmentésre, szabadság megváltásra, keresetkiegészítésre). Az intézmények részére lebontott pótelőirányzat az előírt feladatra került felhasználásra. Saját hatáskörű előirányzat módosítás forrása általában az intézmények többletbevétele és a különböző pályázatok útján elnyert pénzeszköz volt. Az előirányzat módosításaikat az intézmények szabályosan végezték, a felügyeleti szervnél az előirányzat módosításokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője kezdeményezte, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetőinek egyetértésével. Az előirányzat nyilvántartásokhoz az analitikus nyilvántartásokat vezették, mely egyeztethető és ellenőrizhető volt. A személyi juttatásokkal történő gazdálkodás során az intézmények többnyire a jogszabályi előírásokat betartották. Az intézményi alkalmazottak személyi juttatását illetően alapvetően a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) és ágazatonkénti végrehajtási utasításai szabályoznak, melyet a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény vonatkozó előírásai egészítenek ki. Az intézményekben alkalmazottak garantált illetményét érintő besorolások, tekintettel a fizetési osztályra és fokozatra, a vizsgált esetek nagy részében megfeleltek a Kjt. és végrehajtási rendeletei előírásainak. Ahol hibás besorolásokkal találkozott az ellenőrzés, ott a korrigálásra intézkedés került előírásra. A dolgozók személyi anyagában a besorolásokhoz szükséges dokumentumok, iskolai, szakmai végzettséget igazoló okmánymásolatok megtalálhatóak voltak. 6

11 A további szakképesítés miatti illetménynövekmény jogossága többnyire megfelelő volt, azt az alkalmazási okiratok alátámasztották. Kisebb hibák itt is előfordultak, de kijavításukra szintén intézkedés került előírásra. Az intézményekben a kötelező és az adható pótlékok mértékét, tekintettel a Kjt. re és annak végrehajtásáról intézkedő ágazati rendeleteire, a fenntartó évenként költségvetési rendeletével összhangban szabályozza. Az utasítások nagyrészt betartásra kerültek, előfordult ugyan egy két olyan pótlék is, amit a feladatellátás indokolt, de jogszabály nem tartalmazott (pl.: ifjúságvédelmi pótlék), ennek visszavonására ugyancsak intézkedést tartott az ellenőrzés szükségesnek. Felmentésre, végkielégítésre, jubileumi jutalomra jogosultak részére ezen jogcímek helyesen kerültek megállapításra és kifizetésre a vizsgált esetekben. Az intézményekben a rendkívüli munkavégzés jogosságát a vonatkozó dokumentumok többségében alátámasztották, a megállapított túlóradíjak jogszabályi megalapozottságát biztosították. Költségtérítéseket indokoltan, és a vonatkozó kormányrendelet előírásainak megfelelően fizettek. A megbízási díjak megállapításánál és kifizetésénél általában betartották az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 59. (9) bekezdésében foglalt előírásokat. Bár találkozott az ellenőrzés olyan esetekkel, hogy a szerződések szabálytalanul, határozatlan időre lettek megkötve, illetve ellenjegyzésük nem történt meg, vagy azok visszamenőleges hatállyal kerültek módosításra. Ezekben az esetekben felhívta az ellenőrzés a figyelmet a kormányrendeletekben foglaltak szigorú betartására. A közalkalmazotti alapnyilvántartások és azokat alátámasztó dokumentumok megléte a szúrópróbaszerűen kiemelt esetekben egy két kivétellel megfelelő volt. Az intézményeknél vezetett létszám és bérnyilvántartás adattartalmát megfelelőnek ítélte az ellenőrzés, mely kielégítő információt biztosított a létszámgazdálkodásra vonatkozóan, és melyből megállapítható volt az engedélyezett létszám előirányzatnak megfelelő, illetve ezen belüli foglalkoztatás. Az intézmények a létszámváltoztatással kapcsolatos képviselő testületi döntéseket végrehajtották. A dologi kiadások tekintetében az intézményeknél többnyire a visszafogottság volt jellemző, emellett indokolatlan kiadást is állapított meg az ellenőrzés, például a Fogyatékosokat Ellátó Intézmény mobiltelefon használatával összefüggésben. A gépjármű üzemeltetéssel és az élelmezési tevékenységgel érintett intézményekben is születtek elmarasztaló megállapítások. Az intézményeknél a tárgyi eszközgazdálkodást az ellenőrzés általában takarékosnak minősítette, pazarló felhasználást nem tapasztalt. A befektetett eszközök állományának változását beszerzések, felújítások, térítésmentes átvételek, továbbá selejtezések befolyásolták. A befektetett állomány növekedésének forrása felújítási munkákra biztosított pótelőirányzat, különböző pályázatokon elnyert pénzeszközök, illetve vállalkozások által biztosított szakképzési hozzájárulás volt. Jelentősebb vagyonváltozás a vizsgált időszakban a Közterület Felügyeletnél következett be, mely pavilonbeszerzésből és szerverbővítésből adódott. Az intézmények vagyongyarapodása a feladatellátás színvonalának növelését szolgálta. A befektetett eszközállomány nyilvántartása az intézményeknél szabályosan történt. Az alkalmazott leírási kulcsok jellemzően megfeleltek a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak, és azok negyedévenként elszámolásra kerültek. Az eszközök állagmegóvására (felújítás, karbantartás) az intézmények a rendelkezésükre álló pénzeszközök függvényében intézkedtek, a külső kivitelezővel végeztetett munkák megrendelésénél a számvitelről szóló 6/2004. sz. Jegyzői Utasításban foglaltak betartásra kerültek. 7

12 A karbantartási munka ellenőrzése során szinte minden intézményi vizsgálatnál a munkavégzés dokumentálásával kapcsolatban merült fel hiányosság, ezzel összefüggésben felvetődött a karbantartókra vonatkozó kapacitás kihasználás felmérésének indokoltsága az ellenőrzés részéről. Tárgykörre vonatkozóan fenntartói hatáskörben is döntés született e feladat hatékonyabb formában történő ellátásának szükségességéről. A közbeszerzésben érintett vizsgált intézmények (Egyesített Bölcsődei Intézmény, Közterület Felügyelet, Idősek Háza, Terápiás Ház) a közbeszerzésről szóló évi CXXIX. törvény előírásai, és az ennek megfelelően készült belső szabályzatok alapján jártak el. A legelőnyösebb ajánlatot tevővel kötöttek szerződést. A megtakarítás a főzőkonyhák esetében kézzelfogható eredményt tükrözött. A tárgyi eszközgazdálkodással összefüggésben a feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének részletes szabályainak megállapítását a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartási szervezetek hatáskörébe utalja. Ennek kialakításánál a helyi szabályokra (helyi vagyonrendelet) is tekintettel kell lenni. Az intézményi szabályzatok részletesen tartalmazzák a hasznosításra, selejtezésre, selejtezhetőség feltételeire, a hasznosítás és selejtezés előkészítésére, a selejtezés végrehajtására és módjára vonatkozó szabályozást. Az intézmények többnyire ennek megfelelően jártak el. A felesleges vagyontárgyak értékesítésénél kellett felhívni a figyelmet a szabályos eljárás követésére. Az intézmények pénzgazdálkodásának és vagyonvédelmének egyik kiemelt területe a pénz és értékkezelés gyakorlatának szabályossága. Az ellenőrzés alapján megállapítható volt, hogy a pénz és értékkezelés rendje teljes körűen szabályozott, a szúrópróbaszerűen végzett rovancs pontos, megbízható pénzkezelést mutatott, azonban a kifizetéseknél több esetben a gazdálkodási jogkörök gyakorlása nem működött megfelelően. Tekintettel arra, hogy az aláírási jogkörök megfelelő működése a folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés (FEUVE) egyik legfontosabb eleme, ennek szabályos működésére az intézményeknek a jövőben jobban oda kell figyelnie. A revízió kisebb szabálytalanságot tapasztalt az elszámolásra kiadott előlegekre vonatkozóan, az elszámolási határidő és az elszámoláshoz csatolt bizonylatokkal kapcsolatosan. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásával összefüggésben is voltak észrevételek. A számviteli rendre, bizonylati és okmányfegyelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat a számvitelről szóló évi C. törvény, továbbá a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet rögzítik. A revízió ellenőrzése során e jogszabályok alapján vizsgálta az intézmények számviteli és bizonylati rendjét, fegyelmét, és megállapította, hogy annak ügyvitele kisebb kiegészítések mellett jól szabályozott, a belső szabályzatok a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján készültek, figyelembe véve a belső sajátosságokat is. A szabályok gyakorlati alkalmazásánál azonban fordultak elő hiányosságok. Az intézmények az ellenőrzött időszakban eleget tettek a fenti jogszabályokban meghatározott beszámolási és mérlegkészítési kötelezettségüknek. A mérleg ellenőrzése során a revízió azonban megállapította, hogy a hármas követelmény főkönyv analitika leltár egyezősége nem minden esetben volt biztosított. Minden vizsgált önállóan gazdálkodó intézmény beszámolójának mérlegében kerültek megállapításra hiányosságok. A mérlegtételek alátámasztására illetve a mérlegtételt nem képező eszközök számbavételére leltározással az intézmények intézkedtek. A leltározási tevékenység megfelelősége a vagyonvédelem szempontjából minden vizsgált intézménynél biztosított volt. 8

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 21. szám 2009. december 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 256/2009. (XI. 26.) Ö.h.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 9. napirendi pont Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tervének előkészítésére Előterjesztő: Kósa

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-38683/2013. Témafelelős:

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 9. szám 2009. május 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 78/2009. (IV. 30.) Ö.h. A

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: nyílt 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Vatta

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

7fl1LM~R~27! ~c s~á~t Körös-szö2i Kistérsé2 Többcélú Társulás I 4 /20 ~ 4 ~ tut. BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

7fl1LM~R~27! ~c s~á~t Körös-szö2i Kistérsé2 Többcélú Társulás I 4 /20 ~ 4 ~ tut. BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS jt J4~ r»:%j~.~ ~i 3 ;.. L. ~S5$Kond.oros, C~E.:n~ ~N. Siti$: 7fl1LM~R~27! ~c s~á~t Körös-szö2i Kistérsé2 Többcélú Társulás I 4 /20 ~ 4 ~ tut. 5540 Szarvas I Kossuth u. 19. IkLatÓbLám. III. 35/~/2O14 BELSŐ

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Ózd, 2012. április 26. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Belső ellenőrzési csoport Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2011. Az éves összefoglaló

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 9. szám 2008. május 13. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 68/2008. (III. 20.) Ö.h. Kölcsey Ferenc

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-28/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

2012. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2012. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Intézmény neve, címe: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, 1064 Budapest, Rózsa u. 67. Intézmény vezetője: Barta Zsolt Belső ellenőr foglalkoztatási formája (közalkalmazott vagy külsős):

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Ellenőrzés típusa Költségvetési szerv típusa Ellenőrzött folyamat. szerv

Ellenőrzés típusa Költségvetési szerv típusa Ellenőrzött folyamat. szerv Bankszámlaforgalom lebonyolításának a rendje rendelkeznek-e a számviteli törvényben, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben előírt pénzkezelési szabályzattal, szabályozott-e a bankszámlák és

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I.

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. A helyi önkormányzatok közoktatási feladat-ellátási kötelezettségüket az alábbiak szerint láthatják

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 2012. évre Jóváhagyta: Misóczki Anikó munkaszervezet-vezető 1 Ellenőrzési stratégia 2012 A belső általános stratégiai célja,

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:1606/2014. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla Megbízott belső ellenőr (Reg.sz.: 5113853 ) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi József Attila Művelődési Ház, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 1 Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről

A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi belső

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére 3. napirend Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármesterétől 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Szám: 2/162-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz. Sorszám: A/1. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja 1.1. Székhelye: 4026 Debrecen, Mester u. 1. sz. 1.2. Telephelyei: 1.2.1. 4029

Részletesebben

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Társaság 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 4-6. Levelezési cím: 5600 Békéscsaba Dr. Becsey O. u. 42 Telefon: 06/66/640-304, Fax.: 66/640-305 www.citycollege.hu E-mail:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

37/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

37/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 37/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a 2007. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 11/2007.( II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.

Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2008. évi taggyűlési határozatok: 1/2008. (VI.30.) ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Alapítói a társaságot

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007.... tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2007. (...) KGY. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta az Oktatási, Kulturális

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-ülésére Tárgy: Belső ellenőrzési terv 2014. évi végrehajtásáról jelentés Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Juhos Józsefné belső ellenőr Sorszám: III/3 Döntéshozatal módja: Egyszerű többség Véleményező bizottság:

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben