DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 8. szám május 11. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 59/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 60/2007. (IV. 19.) Ö.h. Az Önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló 17/2007. (IV. 24.) rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról 61/2007. (IV. 19.) Ö.h. Felterjesztési jog gyakorlásáról a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény intézményi térítési díj megállapítására vonatkozó rendelkezéseinek módosítása érdekében 62/2007. (IV. 19.) Ö.h. A Nagyerdei Kultúrpark Kht évi közhasznúsági jelentésének elfogadása, számviteli törvény szerint beszámolójának jóváhagyásáról 63/2007. (IV. 19.) Ö.h. A Debreceni Sportcentrum Szolgáltató Kht. alapító okiratának módosításáról

2 64/2007. (IV. 19.) Ö.h. Tájékoztató a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum évi szakmai tevékenységéről 65/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács, valamint az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács évi munkájáról /2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló az 1956-os Munkacsoport tevékenységéről /2007. (IV. 19.) Ö.h. Együttműködési megállapodás kötése a Hajdú-Bihar megyei Tourinform Iroda feladatai egy részének debreceni Tourinform Iroda általi átvételéről 68/2007. (IV. 19.) Ö.h. A Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kht. ügyvezetőjének megválasztásáról 69/2007. (IV. 19.) Ö.h. A Thaly Kálmán Utcai Óvoda magasabb vezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről, illetve határozott időre szóló vezetői megbízásról 70/2007. (IV. 19.) Ö.h. Pályázat kiírásáról DMJV Idősek Háza magasabb vezetői beosztásának ellátására /2007. (IV. 19.) Ö.h. Bírósági ülnökök választásáról (kivonat) /2007. (IV. 19.) Ö.h. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat) 1104

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 59/2007. (IV. 19.) határozata A Közgyűlés a Debreceni Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése és az évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdése alapján 1./ elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót. 2./ Felkéri a Debreceni Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét, hogy Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: április 30. Felelős: a Debreceni Rendőrkapitányság vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 60/2007. (IV. 19.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1), a évi XXXVIII. törvény 82. -a, 97. (2) bekezdése, a 12/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet 6. -a, a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 5. (4) bekezdése, továbbá a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 1./ felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló 17/2007. (IV. 24.) rendelet hatályba lépésével egyidejűleg értesítse a költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatal érintett osztályait a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 2./ A lakásalap évi felhasználását E Ft bevételi teljesítéssel, valamint E Ft kiadási teljesítéssel elfogadja.

4 3./ A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének működtetéséről szóló, éves belső ellenőrzési jelentését tudomásul veszi. (25. számú melléklet) 4./ A évi közbeszerzési eljárásokról szóló összesítést és tájékoztatót tudomásul veszi. (26. számú melléklet) 5./ Az Önkormányzat december 31-ei fordulónappal készült vagyonkimutatásról és vagyonértékelésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. (27., 28., 29., 30., 31. számú mellékletek) 6./ Módosítja a 206/2005. (IX. 15.) Kh. számú határozattal módosított 153/2005. (VI. 30.) Kh. számú határozat 1./ és 2./ pontját az alábbiak szerint: 1./ Egyetért azzal, hogy a Debreceni Sportcentrum Szolgáltató Kht. részére üzemeltetésre átadott Oláh Gábor utcai sporttelepen 1 db műfüves pálya és 1 db műfüves edző pálya, továbbá ezekhez kapcsolódóan az öntözés és vízelvezetés problémájának megoldása, valamint a műfüves pályák karbantartásához szükséges célgép beszerzése megvalósításra kerüljön. 2./ Hozzájárul az 1./ pontban foglalt beruházások megvalósításához szükséges, legfeljebb 250 millió Ft hitel 5 éves futamidőre történő felvételéhez. 7./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata számláinak vezetésére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Észak-Alföldi Régiójával január december 31. közötti határozott időtartamra szóló bankszámlaszerződést köt. 8./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét a 7./ pontban foglaltakra vonatkozó szerződés előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: december 31. Felelős: előkészítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

5 25. számú melléklet Éves, éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés DMJV Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. sz. rendelete szerint belső ellenőrzés keretében kerül végrehajtásra a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. ában, és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra alapozva az alábbi ellenőrzési feladat: A polgármesteri hivatalnál és az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan belső ellenőrzés végzése. Az önkormányzati fenntartású, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél pénzügyi gazdasági ellenőrzés végzése. Az önkormányzati tulajdonú költségvetési támogatásban részesülő társaságok, közalapítványok működésének pénzügyi tulajdonosi ellenőrzése. Az önkormányzat által a város költségvetéséből nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése a kedvezményezett szerveknél 1 M és e feletti támogatások esetében. A fenti összetett ellenőrzési feladatot DMJV Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya látja el. Az osztály funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlensége a fenti jogszabályoknak megfelelve a hivatal szervezeti rendjében biztosított, az Ellenőrzési Osztály tevékenységét közvetlenül a Jegyzőnek alárendelve végzi. Az Ellenőrzési Osztály feladatát évben is belső ellenőrzési terv alapján látta el, melyet a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezése mellett a képviselő testület tárgyévet megelőzően 273/2005. (XI.17.) Kh. sz. határozatával jóváhagyott. 1. A tervfeladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérés indokai Az éves ellenőrzési terv elvégzendő feladatként 12 hivatali belső ellenőrzést, 5 önállóan gazdálkodó intézménynél (részben önállóan gazdálkodó intézményekkel együtt 45) pénzügyi, gazdasági ellenőrzést, 6 témában további intézményeket és társaságokat érintő ellenőrzést, továbbá 2 önkormányzati társaság esetében tulajdonosi pénzügyi ellenőrzést tartalmazott, ezen kívül 71, a város költségvetéséből 1 M Ft és e feletti támogatásban részesült szervezet került a tervben kijelölésre a támogatások rendeltetésszerű felhasználását illetően. Az 5 önállóan gazdálkodó intézménynél és a 2 önkormányzati tulajdonú társaságnál a helyszíni ellenőrzések megtörténtek. Az egy egy témát érintő ellenőrzések így: a évi állami normatív hozzájárulás elszámolásához szolgáltatott alapadatok helyszíni felülvizsgálata az intézményeknél (52 intézmény); iskolarendszeren kívüli felnőttképzéssel kapcsolatos eljárásrend felülvizsgálata (7 intézmény); a évi állami normatív hozzájárulás lehívásához az intézményi adatközlés felülvizsgálata a beküldött adatok alapján (102 intézmény); az önkormányzat tulajdonában lévő, az intézmény által használt ingatlanvagyon és az intézmény alapító okiratában megjelölt alaptevékenység összhangjának vizsgálata (10 intézmény óvodák) helyszíni vizsgálata szintén megtörtént.

6 Szerepelt még a évi tervben, hogy az osztály részt vesz a Pénzügyi Osztály munkatársaival együtt az intézményi tervezett költségvetések és a támogatott társaságok üzleti tervének felülvizsgálatában. Mivel a tervezés időszaka átcsúszott 2007 elejére, és az Ellenőrzési Osztály megkezdte a évre tervezett normatíva ellenőrzést a évi elszámoláshoz illetve a zárszámadáshoz kapcsolódóan, a feladat végrehajtására már nem kerülhetett sor. Terven felül került végrehajtásra 2 intézményt érintő ellenőrzés, melyet lakossági bejelentésre illetve rendőrségi megkeresésre DMJV Jegyzője rendelt el, továbbá az osztály 13 intézményt érintően biztosított ellenőri felügyeletet intézményvezetői munkakör illve feladat átadásátvételénél az illetékes szakosztályok vezetőinek kérésére annak szabályos pénzügyi lebonyolítása érdekében. A támogatott szervezetek ellenőrzésével összefüggésben elmondható, hogy a 71 ütemezett ellenőrzés helyett összesen 76 valósult meg a következők szerint. 4 szervezet ellenőrzése nem történt meg. Egy szervezet (Magyar Vöröskereszt) adományként kapott pénzösszeget, elszámolási kötelezettség így nem került részére előírásra. Két szervezet (Magyar Hokiklub, Jégkarc Egyesület) elszámoltatása nem történt meg, erre intézkedés történt. Egy szervezetnek pedig a és a évben nyújtott támogatással szeptemberben kell elszámolnia. A részére nyújtott támogatás így a két évet érintően ezt követően kerül ellenőrzésre (Debreceni Ítélőtábla). E mellett 9 támogatott szervezetnél terven felül került végrehajtásra az ellenőrzés, melyet az Ellenőrzési Osztály vezetője kezdeményezett. Erre azért volt szükség, mivel a tervezés időszakában az összes ellenőrzésbe vonható támogatott szervezet még nem volt ismert, a támogatottak teljes listája év végével vált ismertté. Így évben néhány szervezetet pótlólag kellett bevonni az ellenőrzötti körbe. A hivatalt érintő 12 belső ellenőrzésből 7 helyszíni ellenőrzés megtörtént. E mellett évről 1 ellenőrzés részben, 1 ellenőrzés csaknem teljes egészében évben került végrehajtásra. Ezen kívül tervben nem szereplő vizsgálatként 2 ellenőrzést végzett el a belső ellenőrzés. A szociális ügyekért felelős alpolgármester úr kezdeményezett jegyzőn keresztül egy vizsgálatot a Szociális Osztályt érintően 2 szociális támogatási jogcím ügyintézésével kapcsolatosan, illetve jegyzői elrendeléssel került elvégzésre a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásával összefüggésben az önkormányzat rendelkezésére bocsátott pénzösszeg rendeltetésszerű felhasználása, melynek eredményét a vonatkozó jogszabály szerint a Területi Választási Irodához kellett továbbítani. Az elmaradt belső ellenőrzéseket személyi feltételek hiánya okozta részben tartós, részben átmeneti távollétek (táppénz, GYED, GYES) miatt. Ugyanakkor egy ellenőrzés erejéig a terv külső szakértő bevonásával is számolt, a hivatal iktatórendszerének informatikai ellenőrzése tárgyában. Tekintettel arra, hogy ez az ellenőrzés év III. negyedévére volt ütemezve, és akkor már nyilvánvaló volt az iktatórendszer informatikai szempontból történő átalakítása, ezt az ellenőrzést nem lett volna célszerű anyagi szempontokat mérlegelve elvégezni. A meghiúsult vizsgálatok évben ismételten ütemezésre kerültek. Az ellenőrzések teljesítését az ellenőrzés alá vont intézmények, társaságok, egyéb szervezetek és hivatali szervezeti egységek részletezését, valamint az intézményvezetői munkakör illetve feladat átadás átvételben érintett intézmények felsorolását az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák. 2

7 2. Az ellenőrzések személyi feltételeinek helyzete Az Ellenőrzési Osztály létszáma 13 fő. Ebből az ellenőrök száma 11 fő. A 11 főből 2 fő belső ellenőr a hivatal belső ellenőrzési feladatait látja el, 9 fő revizor önkormányzati intézmények, társaságok, és egyéb támogatott szervezetek esetében végez ellenőrzést. A éves ellenőrzési terv 11 fő ellenőri kapacitásra alapozva került összeállításra. Végrehajtásra 10 fővel került tartós távollét (táppénz, GYED, GYES) miatt. Az ellenőri kapacitás jelenleg sem teljes, határozott időre szólóan két gyermeke gondozása miatt tartósan távollévő ellenőr helyettesítését kell megoldani, a megfelelő szakembereket folyamatosan keressük. Az elvégzett munka minőségét az ellenőrök megfelelő felkészültsége, az ellenőrzés lefolytatásához összeállított program (melyben megjelölt részletes feladat az ellenőrzés fő vezérfonala) az ellenőrzések szakszerű, programhoz igazodó végrehajtása, a megállapítások helytállóságának megfelelő alátámasztása, a tett és elfogadott hasznosítható javaslatok jelentik. Erre az osztály feladata végrehajtása során folyamatosan törekszik. Az osztály jelenlegi munkatársainak szakmai felkészültsége a feladatellátással összhangban jónak ítélhető évben az osztályon 3 fő szerzett a meglévő szakirányú felsőfokú iskolai végzettsége mellé további ugyancsak szakirányú felsőfokú szakképzettséget (1 fő jogi, 2 fő költségvetési ellenőri), illetve 1 fő jogi tanulmányait évben kezdte el. A munka minőségét e mellett szakmai önképzéssel, az alkalmazott jogszabályok és egyéb rendelkezések naprakész ismeretével, szakmai továbbképzésekkel, az osztályon belüli szakmai konzultációkkal, a vonatkozó információk időben történő biztosításával tovább lehet növelni. 3. Az ellenőrzések tárgyi feltételeinek helyzete Az osztály számára a munkavégzés tárgyi feltételei alapvetően biztosítottak voltak. Az ellenőrzések jogszabályi hátterét az informatikai úton elérhető jogszabályok, egyéb jogforrások és előírások (pl.: CD jogtár, önkormányzati rendelettár, határozattár stb.), valamint különféle papíralapú adathordozók (közlönyök) biztosították. A jogszabályok értelmezéséhez emellett szakirányú kiadványok is segítették az ellenőrök munkavégzését, melyet a hivatal folyamatosan biztosít az osztály számára (például: Saldo Kiadványok) évben a tárgyi feltételek javultak, az ellenőrök technikai felszereltsége bővült 3 db új számítógéppel és 2 db számítógép minőségi cseréjével. A cél az, hogy minden munkatársnak legyen számítógépe, mely ma már elengedhetetlen munkaeszközt kell, hogy legyen ezen a munkaterületen is. A nyomtatóval való ellátottságot azonban bővíteni szükséges az osztályon. 4. Az ellenőrzéseket segítő egyéb tényezők Az ellenőrzési munkát segítette a polgármesteri vezetés is, valamint a hivatal Jegyzője, Aljegyzője. A munkát ugyancsak segítették a vizsgált intézmények, társaságok, szervezetek, a hivatal érintett főosztályai, osztályai, csoportjai. A kért adatok az ellenőrök részére határidőben rendelkezésre álltak, kivételt jelentett két támogatott szervezet. Az egyik szervezet a Vulgo Alapítvány, mivel a kapott támogatás egy részével nem számolt el, és az ellenőrzés helyszíni lefolytatását az alapítvány elnöke továbbra sem biztosította az ellenőrzés számára. A másik szervezet a Debreceni Polgárőr Szövetség, mivel a kapott támogatásokat illetően nem nyújtott be áttekinthető és egyértelmű elszámolást, megnehezítve ezzel az ellenőrzés munkáját. 3

8 A megfelelő bizonylatolás, pontos elszámolás, összesítő kimutatás elkészítése már harmadik éve okoz problémát a szövetség részére. Többszöri felszólítás, kérés ellenére sem történt változás ez irányban, így folyamatosan gondot okoz az elszámoltató számára az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény betarttatása. 5. Az ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényezők Az ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényező nem merült fel. 6. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai 6.1. Pénzügyi gazdasági intézményi ellenőrzések (típusa szerint: rendszerellenőrzés) Pénzügyi gazdasági ellenőrzés keretében évben 5 önállóan gazdálkodó intézmény a Tóth Árpád Gimnázium és 11 részben önállóan gazdálkodó intézménye, az Egyesített Bölcsőde és Módszertani Központ (jelenleg DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye) és 3 részben önállóan gazdálkodó intézménye, a Debreceni Közterület Felügyelet önállóan gazdálkodó intézmény, a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 22 részben önállóan gazdálkodó intézménye, valamint a Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye (jelenleg DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye) és 4 részben önállóan gazdálkodó intézménye került ellenőrzésre. Ezekben az intézményekben a pénzügyi gazdasági ellenőrzés mely január 1 jétől közel kétéves időszakot fogott át feladata volt annak megállapítása, hogy a feladatellátás és gazdálkodás szervezettsége és szabályozottsága megfelelő e; a bevételek körének és mértékének meghatározása, beszedése, nyilvántartása jogszerű e, és hozzájárul e az eredményes gazdálkodáshoz; az erőforrásokkal (munkaerő, tárgyi és pénzeszközök) való gazdálkodás szabályszerű, hatékony és eredményes e. Megfelelő e az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás gyakorlata; a bizonylati elv, bizonylati fegyelem, gazdálkodási jogkörök érvényesülése biztosított e; a számviteli rend megfelelően került e kialakításra, továbbá az abban foglaltak és a gyakorlat közötti összhang megvalósult e; a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító kontrollok hatékonyan segítették e a végrehajtást; az előző pénzügyi gazdasági ellenőrzés által feltárt hiányosságok felszámolására tett intézkedéseket végrehajtották e. Az együtt gazdálkodó intézmények esetében a részben önállóan gazdálkodó részjogkörrel rendelkező intézmények gazdasági feladatait megállapodás alapján az önállóan gazdálkodó teljes jogkörrel rendelkező intézmény végzi, mely saját költségvetési előirányzatai felett és a hozzárendelt intézmények meghatározott előirányzatai felett jogosult rendelkezni. Az intézmények pénzügyi gazdasági tevékenységének rendszerellenőrzését elvégezve megállapította a revízió, hogy az intézmények rendelkeztek azokkal a belső szabályzatokkal, amelyeket egyrészt az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 17. (5) bekezdésében, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. (4) bekezdésében foglaltak előírnak, illetve a szabályos feladatellátáshoz szükségesek. 4

9 Néhány esetben azonban szükségesnek tartotta az ellenőrzés egyes szabályzatok kiegészítését, módosítását a gazdasági egységeknél az intézmények közötti egyesítését, a helyi sajátosságok teljesebb figyelembe vételét, hogy azok az alkalmazott gazdálkodási rendet szabályosan, és teljes körűen bemutassák, illetve a helyes gazdálkodási gyakorlatot biztosítsák. A szervezett gazdálkodáshoz szorosan hozzátartozik, hogy a dolgozók (kiemelve a gazdasági területen foglalkoztatottakat) feladataikat, hatáskörüket és felelősségüket ismerjék, munkájukat ez alapján végezzék. A revízió ezen a területen általában megfelelőnek tartotta az elkészített munkaköri leírásokat, azok hozzájárultak az egyes munkakörökhöz tartozó feladatok megismeréséhez. A munkaköri leírásokkal összefüggésben észrevételt a revízió a Fogyatékosok Nappali Intézményénél tett. Az intézmények a bevételek és kiadások tervezése során a jogszabályi előírásokat és a fenntartó által kiadott irányelveket alapvetően betartották, és költségvetésüket a vizsgált évekre hatályos önkormányzati költségvetési rendeletekben meghatározott kiemelt előirányzatok (létszám, személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai) figyelembe vételével készítették el. A tervezés szöveges indoklása az egyes jogcímek vonatkozásában részletes és ellenőrizhető volt, előfordult azonban, hogy a költségvetés összeállításánál az eredeti előirányzatok tervezése hiányosan történt, illetve az nem volt kellő részletezettséggel kidolgozva. A megtervezett bevételek teljesítésével összefüggésben elmondható, hogy az intézmények többsége eredményesen törekedett arra, hogy működési bevételét túlteljesítse (pályázat, szakképzési hozzájárulás, szülői hozzájárulás stb.), javítva ezzel önfinanszírozó képességét. Az ellenőrzött intézményeknél a bevételek mértékének megállapítása, beszedése, nyilvántartása általában megfelelt a követelményeknek. A működési bevételen belüli intézményi ellátási díjak, azaz nagyrészt az étkezési térítési díjak, szociális, gyermekvédelmi gyermekjóléti intézményekben gondozási, térítési díjak megállapításánál a vonatkozó jogszabályi előírások betartásra kerültek. A gyermekétkeztetés térítési díjánál igénybe vehető normatív és rászorultsági kedvezmény megítélése jellemzően jogszerű és indokolt volt, viszont előfordult, hogy egyes díjkedvezmények odaítélését nem támasztották alá hivatalos igazolások, melynek pótlására intézkedés került előírásra. A Közterület Felügyelet alaptevékenységének bevételei piaci helypénzek, bírságok, gyepmesteri szolgáltatások díjai, piaci üzletek, asztalok díjai, továbbá a felügyelet által megállapodás alapján ellátott közterület hasznosítási feladat díjai ugyancsak jogszerűen kerültek megállapításra, beszedésre, viszont ez utóbbi jogcímből befolyt bevételek fenntartó felé történő átutalásáról többször késedelmesen intézkedtek. További bevételt jelent a szolgálati lakással rendelkező intézményeknél ezen lakások bérleti díja. E tárgykörben az érintett intézmények többnyire szabályosan jártak el, de előfordult, hogy a szolgálati lakáshoz kapcsolódó bérleti szerződések nem kerültek aktualizálásra. A legtöbb intézmény lehetősége szerint él azzal a bevételi forrással, ami az intézmény sajátos bevételeként jelentkezik, és amit kiegészítő tevékenysége keretében az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet megenged. Ilyen bevételei a vizsgált intézményeknek főleg helyiség (terem, büfé stb.) bérbeadásából, bölcsődéknél időszakos gyermekfelügyeletből, illetve kollégiumoknál szálláshely értékesítéséből származik. E tekintetben a jogszabályi előírások az esetek többségében betartásra kerültek, de voltak tartalmi szempontból kifogásolható bérleti szerződések, illetve olyanok, ahol a bérleti díjak összhangja önköltségszámítással nem volt biztosított. 5

10 A bérbeadásokhoz kapcsolódóan az önkormányzat vagyonáról szóló 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 18. ában foglalt tájékoztatási illetve engedélyeztetési kötelezettségüknek a vizsgált intézmények egy egy esetet kivéve eleget tettek. A bevételek teljesülését ellenőrizve általános problémaként a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Gazdasági Egységnél tapasztalta a revízió, hogy a beszedett térítési díjak nem naponta (ahogy ezt a szabályozás előírja), hanem csak jelentős késéssel kerültek befizetésre a gazdasági egység számlájára. Az intézményeknél hátralék működési sajátosságaiknak megfelelően intézményi térítési díjakkal (étkezési, gondozási), konyhák, büfék, egyéb helyiségek bérbeadásával, piaci asztalok és üzletek bérbeadásával és közterület igénybevételével, továbbá mobil telefon használattal kapcsolatosan keletkeztek, míg a túlfizetések ellátotti és alkalmazotti térítési díjakhoz kapcsolódtak. Az intézményekben keletkezett hátralék és túlfizetés rendezésére a szükséges intézkedések többnyire megtörténtek. A hátralékos vevők és adósok felszólítása az intézményeknél rendszeres, és a tartozások túlnyomó részre be is folyik az intézmények számlájára. Ez alapján az intézmények adósságállomány kezelését az ellenőrzés megfelelőnek tartotta, kivéve a Fogyatékosokat Ellátó Intézményt, ahol a dolgozói mobiltelefon használattal kapcsolatos hátralék kiszámlázására, befizettetésére az ellenőrzött időszakban nem fordítottak kellő gondot. A tartozásokkal kapcsolatos felszólítások, számlázások is havi rendszeresség helyett negyedévenként történtek meg, több esetben eredménytelenül. Tárgykörre vonatkozóan az ellenőrzés azonnali intézkedést tartott indokoltnak. Az intézmények a vizsgált időszakban feladatellátásuk során erőforrásaikkal az engedélyezett kiadási előirányzaton belül gazdálkodtak. A kiemelt kiadási előirányzat betartása azonban nem minden esetben történt meg. Azon feladataikra, amelyet elemi költségvetésük nem tartalmazott, pótelőirányzat került lebontásra (pl.: létszámfejlesztésre, bérfejlesztésre, felújításra, rászorultsági kedvezményre, szociális továbbképzésre, jutalmazásra, felmentésre, szabadság megváltásra, keresetkiegészítésre). Az intézmények részére lebontott pótelőirányzat az előírt feladatra került felhasználásra. Saját hatáskörű előirányzat módosítás forrása általában az intézmények többletbevétele és a különböző pályázatok útján elnyert pénzeszköz volt. Az előirányzat módosításaikat az intézmények szabályosan végezték, a felügyeleti szervnél az előirányzat módosításokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője kezdeményezte, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetőinek egyetértésével. Az előirányzat nyilvántartásokhoz az analitikus nyilvántartásokat vezették, mely egyeztethető és ellenőrizhető volt. A személyi juttatásokkal történő gazdálkodás során az intézmények többnyire a jogszabályi előírásokat betartották. Az intézményi alkalmazottak személyi juttatását illetően alapvetően a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) és ágazatonkénti végrehajtási utasításai szabályoznak, melyet a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény vonatkozó előírásai egészítenek ki. Az intézményekben alkalmazottak garantált illetményét érintő besorolások, tekintettel a fizetési osztályra és fokozatra, a vizsgált esetek nagy részében megfeleltek a Kjt. és végrehajtási rendeletei előírásainak. Ahol hibás besorolásokkal találkozott az ellenőrzés, ott a korrigálásra intézkedés került előírásra. A dolgozók személyi anyagában a besorolásokhoz szükséges dokumentumok, iskolai, szakmai végzettséget igazoló okmánymásolatok megtalálhatóak voltak. 6

11 A további szakképesítés miatti illetménynövekmény jogossága többnyire megfelelő volt, azt az alkalmazási okiratok alátámasztották. Kisebb hibák itt is előfordultak, de kijavításukra szintén intézkedés került előírásra. Az intézményekben a kötelező és az adható pótlékok mértékét, tekintettel a Kjt. re és annak végrehajtásáról intézkedő ágazati rendeleteire, a fenntartó évenként költségvetési rendeletével összhangban szabályozza. Az utasítások nagyrészt betartásra kerültek, előfordult ugyan egy két olyan pótlék is, amit a feladatellátás indokolt, de jogszabály nem tartalmazott (pl.: ifjúságvédelmi pótlék), ennek visszavonására ugyancsak intézkedést tartott az ellenőrzés szükségesnek. Felmentésre, végkielégítésre, jubileumi jutalomra jogosultak részére ezen jogcímek helyesen kerültek megállapításra és kifizetésre a vizsgált esetekben. Az intézményekben a rendkívüli munkavégzés jogosságát a vonatkozó dokumentumok többségében alátámasztották, a megállapított túlóradíjak jogszabályi megalapozottságát biztosították. Költségtérítéseket indokoltan, és a vonatkozó kormányrendelet előírásainak megfelelően fizettek. A megbízási díjak megállapításánál és kifizetésénél általában betartották az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 59. (9) bekezdésében foglalt előírásokat. Bár találkozott az ellenőrzés olyan esetekkel, hogy a szerződések szabálytalanul, határozatlan időre lettek megkötve, illetve ellenjegyzésük nem történt meg, vagy azok visszamenőleges hatállyal kerültek módosításra. Ezekben az esetekben felhívta az ellenőrzés a figyelmet a kormányrendeletekben foglaltak szigorú betartására. A közalkalmazotti alapnyilvántartások és azokat alátámasztó dokumentumok megléte a szúrópróbaszerűen kiemelt esetekben egy két kivétellel megfelelő volt. Az intézményeknél vezetett létszám és bérnyilvántartás adattartalmát megfelelőnek ítélte az ellenőrzés, mely kielégítő információt biztosított a létszámgazdálkodásra vonatkozóan, és melyből megállapítható volt az engedélyezett létszám előirányzatnak megfelelő, illetve ezen belüli foglalkoztatás. Az intézmények a létszámváltoztatással kapcsolatos képviselő testületi döntéseket végrehajtották. A dologi kiadások tekintetében az intézményeknél többnyire a visszafogottság volt jellemző, emellett indokolatlan kiadást is állapított meg az ellenőrzés, például a Fogyatékosokat Ellátó Intézmény mobiltelefon használatával összefüggésben. A gépjármű üzemeltetéssel és az élelmezési tevékenységgel érintett intézményekben is születtek elmarasztaló megállapítások. Az intézményeknél a tárgyi eszközgazdálkodást az ellenőrzés általában takarékosnak minősítette, pazarló felhasználást nem tapasztalt. A befektetett eszközök állományának változását beszerzések, felújítások, térítésmentes átvételek, továbbá selejtezések befolyásolták. A befektetett állomány növekedésének forrása felújítási munkákra biztosított pótelőirányzat, különböző pályázatokon elnyert pénzeszközök, illetve vállalkozások által biztosított szakképzési hozzájárulás volt. Jelentősebb vagyonváltozás a vizsgált időszakban a Közterület Felügyeletnél következett be, mely pavilonbeszerzésből és szerverbővítésből adódott. Az intézmények vagyongyarapodása a feladatellátás színvonalának növelését szolgálta. A befektetett eszközállomány nyilvántartása az intézményeknél szabályosan történt. Az alkalmazott leírási kulcsok jellemzően megfeleltek a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak, és azok negyedévenként elszámolásra kerültek. Az eszközök állagmegóvására (felújítás, karbantartás) az intézmények a rendelkezésükre álló pénzeszközök függvényében intézkedtek, a külső kivitelezővel végeztetett munkák megrendelésénél a számvitelről szóló 6/2004. sz. Jegyzői Utasításban foglaltak betartásra kerültek. 7

12 A karbantartási munka ellenőrzése során szinte minden intézményi vizsgálatnál a munkavégzés dokumentálásával kapcsolatban merült fel hiányosság, ezzel összefüggésben felvetődött a karbantartókra vonatkozó kapacitás kihasználás felmérésének indokoltsága az ellenőrzés részéről. Tárgykörre vonatkozóan fenntartói hatáskörben is döntés született e feladat hatékonyabb formában történő ellátásának szükségességéről. A közbeszerzésben érintett vizsgált intézmények (Egyesített Bölcsődei Intézmény, Közterület Felügyelet, Idősek Háza, Terápiás Ház) a közbeszerzésről szóló évi CXXIX. törvény előírásai, és az ennek megfelelően készült belső szabályzatok alapján jártak el. A legelőnyösebb ajánlatot tevővel kötöttek szerződést. A megtakarítás a főzőkonyhák esetében kézzelfogható eredményt tükrözött. A tárgyi eszközgazdálkodással összefüggésben a feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének részletes szabályainak megállapítását a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartási szervezetek hatáskörébe utalja. Ennek kialakításánál a helyi szabályokra (helyi vagyonrendelet) is tekintettel kell lenni. Az intézményi szabályzatok részletesen tartalmazzák a hasznosításra, selejtezésre, selejtezhetőség feltételeire, a hasznosítás és selejtezés előkészítésére, a selejtezés végrehajtására és módjára vonatkozó szabályozást. Az intézmények többnyire ennek megfelelően jártak el. A felesleges vagyontárgyak értékesítésénél kellett felhívni a figyelmet a szabályos eljárás követésére. Az intézmények pénzgazdálkodásának és vagyonvédelmének egyik kiemelt területe a pénz és értékkezelés gyakorlatának szabályossága. Az ellenőrzés alapján megállapítható volt, hogy a pénz és értékkezelés rendje teljes körűen szabályozott, a szúrópróbaszerűen végzett rovancs pontos, megbízható pénzkezelést mutatott, azonban a kifizetéseknél több esetben a gazdálkodási jogkörök gyakorlása nem működött megfelelően. Tekintettel arra, hogy az aláírási jogkörök megfelelő működése a folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés (FEUVE) egyik legfontosabb eleme, ennek szabályos működésére az intézményeknek a jövőben jobban oda kell figyelnie. A revízió kisebb szabálytalanságot tapasztalt az elszámolásra kiadott előlegekre vonatkozóan, az elszámolási határidő és az elszámoláshoz csatolt bizonylatokkal kapcsolatosan. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásával összefüggésben is voltak észrevételek. A számviteli rendre, bizonylati és okmányfegyelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat a számvitelről szóló évi C. törvény, továbbá a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet rögzítik. A revízió ellenőrzése során e jogszabályok alapján vizsgálta az intézmények számviteli és bizonylati rendjét, fegyelmét, és megállapította, hogy annak ügyvitele kisebb kiegészítések mellett jól szabályozott, a belső szabályzatok a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján készültek, figyelembe véve a belső sajátosságokat is. A szabályok gyakorlati alkalmazásánál azonban fordultak elő hiányosságok. Az intézmények az ellenőrzött időszakban eleget tettek a fenti jogszabályokban meghatározott beszámolási és mérlegkészítési kötelezettségüknek. A mérleg ellenőrzése során a revízió azonban megállapította, hogy a hármas követelmény főkönyv analitika leltár egyezősége nem minden esetben volt biztosított. Minden vizsgált önállóan gazdálkodó intézmény beszámolójának mérlegében kerültek megállapításra hiányosságok. A mérlegtételek alátámasztására illetve a mérlegtételt nem képező eszközök számbavételére leltározással az intézmények intézkedtek. A leltározási tevékenység megfelelősége a vagyonvédelem szempontjából minden vizsgált intézménynél biztosított volt. 8

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása napirend BESZÁMOLÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól Tisztelt Közgyűlés! A költségvetési szervek belső

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 9. napirendi pont Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tervének előkészítésére Előterjesztő: Kósa

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 117/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 21. szám 2009. december 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 256/2009. (XI. 26.) Ö.h.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető Tárgy: Tájékoztató a 2014. évre

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 44.205/2012. Javaslat fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány biztosítására egyes önkormányzati intézmények dolgozói részére Tisztelt

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Társaság 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 4-6. Levelezési cím: 5600 Békéscsaba Dr. Becsey O. u. 42 Telefon: 06/66/640-304, Fax.: 66/640-305 www.citycollege.hu E-mail:

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 317-17/2010. 27. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 2012. évre Jóváhagyta: Misóczki Anikó munkaszervezet-vezető 1 Ellenőrzési stratégia 2012 A belső általános stratégiai célja,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben