TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/ Honlap: Ikt.sz.: 545-2/2008 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KIADVA: SZEPTEMBER 19. MÓDOSÍTVA: JANUÁR 1. MÓDOSÍTVA: ÁPRILIS 1. MÓDOSÍTVA: JÚLIUS 1. Kapja: Mentálhigiénés Egyesület törzspéldánya Békés Mérték Közösségi Ház-pszichiátriai beteg közösségi ellátás példánya Békés Mérték Közösségi Ház-szenvedélybeteg közösségi ellátás példánya Békési Mentálhigiénés Szolgálat-szenvedélybeteg közösségi ellátás példánya Békési Mentálhigiénés Szolgálat-szenvedélybeteg nappali ellátás példánya Békési Mentálhigiénés Szolgálat-pszichiátriai beteg közösségi ellátás példánya Békési Mentálhigiénés Szolgálat- pszichiátriai beteg nappali ellátás példánya 1

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető rész...1 Általános rendelkezések.. 1 Biztonságszervezési megbízott feladata Egyesületi elnök feladata Közösségi koordinátor feladata...4 Dolgozók tűzvédelmi kötelezettségei.. 5 Ellátottak, vendégek tűzvédelmi kötelezettségei Tűzvédelmi felvilágosítás, oktatás...5 Tűzriadó terv....6 Tűzvédelmi iratok Záró rendelkezések.. 9 2

3 BEVEZETŐ RÉSZ A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a Tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. Törvény, valamint a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben megfogalmazottak alapján a Mentálhigiénés Egyesület (továbbiakban: egyesület) a megelőző és mentő tűzvédelem biztosítására az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot adja ki. Szabályzat területi hatálya Az egyesület által üzemeltetett létesítmények (Iroda Békés, Borosgyán u. 1/1.., Békés Mérték Közösségi Ház Békési út 40., Békési Mentálhigiénés Szolgálat Békés, Borosgyán u. 1/1.). Szabályzat személyi hatálya Az egyesület munkavállalói, továbbá az ellátottak, látogatók, valamint a szükséges mértékben külső ügyfelek (vállalkozók, kivitelezők), az egyesület létesítményeiben tartózkodó, illetve ott munkát végző alkalmazottak és más természetes személyek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alkalmazandó jogi eszközök A Tűzvédelmi Szabályzat a vonatkozó rendeletben, szabvány előírásokban foglaltak figyelembevételével készült, a bennük foglaltak betartása illetve végrehajtása kötelező érvényű. Ezek jegyzékét (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) a melléklet tartalmazza. Az Egyesület tűzvédelmi feladatai Az érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályok, szabványok érvényre juttatása, a tűzvédelmi, biztonsági és egyéb műszaki berendezések, készülékek, eszközök biztosítása. A tűzvédelmi oktatás rendelkezés szerinti végrehajtása, a feladatok és a felelősség meghatározása. Ezen belül 1.Az egyesület, valamint az általa üzemeltetett létesítmények tűzvédelmi feladatainak ellátására kijelölt személyek írásban történő megbízása, valamint a tevékenységükhöz szükséges anyagi, szakmai és egyéb feltételek biztosítása. 2. A létesítésre és a használatra vonatkozó tűzvédelmi szabályok érvényre juttatása, illetőleg a szükséges pénzfedezet és egyéb feltételek biztosítása. 3. Beruházások, felújítások, átalakítások, bővítések esetén a szükséges tűzvédelmi és egyéb biztonsági berendezések létesítése, a vonatkozó tűzvédelmi rendelkezések maradéktalan végrehajtása. 4. A létesítmények területén a jogszabályokban, szabványokban előírt típusú és mennyiségű tűzoltó készülék és egyéb tűzoltó felszerelés biztosítása, valamint azok jogszabályban előirt időközönkénti ellenőriztetése, karbantartása, javítása, pótlása. 3

4 5. A tűzvédelmi, a villamos, és a villámvédelmi berendezések szabványban előírt időszakonkénti felülvizsgálata, karbantartása. 6. Az egyesület munkavállalóinak tűzvédelmi oktatása, a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörökben dolgozók vizsgáztatásához szükséges anyagi feltételek biztosítása. 7. A tűzvédelmi munka felügyelete, a rendelkezések megtartásának rendszeres ellenőrzése. 8. A tűzvédelmi szabályok megszegéséből eredő káresemény bekövetkezése esetén kártérítési eljárás kezdeményezése. TŰZVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK AZ EGYES MUNKAKÖRÖKBEN Biztonságszervezési Megbízott feladata - Tűzvédelmi kérdésekben állami szerv, szakhatóság felé képviseli az egyesületet - Figyelemmel kíséri a tűzvédelmet érintő jogszabályi változásokat, ennek megfelelően intézkedik annak érvényre juttatásáról. - Felügyeli a tűzoltókészülék-ellenőr munkáját. - A tűzoltókészülék-ellenőr kimutatása alapján intézkedik a tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos karbantartásának elvégeztetéséről, cseréjéről, esetleges pótlásáról, pénzügyi fedezetének igényléséről. - Tűzvédelemmel kapcsolatba hozható eseményt követően-szakhatóság bevonásával- vizsgálatot tart, tényfeltárást végez, erről tájékoztatja a közösségi koordinátort. - Állami szervek, szakhatóságok képviselőivel együttműködik, jelentési kötelezettségének megfelelően szakmai tájékoztatást nyújt. - az egyesület valamennyi létesítményére, egész területére kiterjedően rendszeres ellenőrző tevékenységet folytat, annak eredményéről a közösségi koordinátort tájékoztatja. - Ellenőrzi az egyesület területén a tűzvédelmi szabályok és előírások megtartását, intézkedést kezdeményez a hiányosságok, illetve szabálytalanságok megszüntetésére. - Elkészíti az egyesület tűzvédelmi szabályzatát, az időközben megjelenő módosító jogszabályoknak megfelelően aktualizálja azt, ezt követően további intézkedésre a közösségi koordinátornak felterjeszti. - Azon létesítményeknél ahol a tűzvédelmi feladatok ellátására külső céget illetve vállalkozót foglalkoztatnak, felügyeli azok tevékenységét. - Részt vesz a Minisztérium, illetve a Tűzoltóság ellenőrzésein. - Figyelemmel kíséri az intézmény területén lévő tűzvédelmi berendezések, felszerelések és eszközök készenléti állapotát, a kézi tűzoltó készülékek időszakos karbantartását, felülvizsgálatát, esetleges pótlását megszervezi. - Évenként értékelést készít az intézmény tűzvédelmi helyzetéről. - Nyilvántartja a tűzvédelmi munka során az intézkedési jogkörét érintő iratokat, dokumentumokat, - Tűz esetén értesíti a Minisztérium illetékes főosztályát, a helyszínen vizsgálatot tart, jegyzőkönyvet vesz fel, majd az esetről részletes tájékoztatást ad a közösségi koordinátor részére. 4

5 Az Egyesületi Elnök feladata - Az elnök, mint az egyesület felelős vezetője, tűzvédelmi feladatát a jogszabály előírásai szerint látja el, döntési és ellenőrzési jogkörét fönntartva a tűzvédelmi ügyek elvi irányításával a közösségi koordinátort, a gyakorlati irányítással a biztonságszervezési megbízottat bízza meg. - Felelős az egyesület tűzvédelmi rendelkezéseinek megtartatásáért. - Gondoskodik a tűzvédelmi munka végzéséhez a szükséges személyi, anyagi és egyéb feltételeket biztosításáról. A Közösségi Koordinátor feladata - A biztonságszervezési megbízott ügyeinek elvi irányítását végzi, munkáját felügyeli. - Az egyesület tűzvédelmi szabályzatának szükség szerinti módosításának tervezetét elkészítteti és jóváhagyásra az egyesületi elnök elé terjeszti. - Gondoskodik a rendelkezése alatt álló területtel kapcsolatos tűzvédelmi szabályok betartatásáról. - Biztosítja (táblával, felfestéssel, elkerítéssel) a létesítményekhez tartozó udvarok, parkok, parkolók stb. területén lévő tűzcsapok gépjármű - fecskendővel történő megközelíthetőségét. - A létesítmények területén megfelelő rendet köteles tartani. Gondoskodik a szabad területek gazosításról, gondozásáról, az összegyűlt tűzveszélyes hulladék anyagok (kiselejtezett bútorok, göngyöleg, szemét, stb.) elszállíttatásáról. - A területen kihelyezett tűzoltó eszközöknél tapasztalt rendellenességeket (sérülés, sugárcső, nyomásmérő vagy tömlő hiánya, stb.), a biztonságszervezési megbízott felé azonnal köteles jelenteni. - Hatáskörét meghaladó tűzvédelmi intézkedés megtétele érdekében közvetlen felettesét a biztonságszervezési megbízottat köteles értesíteni. A dolgozók tűzvédelmi kötelezettségei - Munkába állás előtt, a technológia illetve tevékenység megváltozása esetén, valamint évenként legalább egy alkalommal tűzvédelmi oktatáson való részvétel. - A munkaterülettel, tevékenységgel kapcsolatos megelőző tűzvédelmi ismeretek elsajátítása, a rendelkezések betartása. - A tűzoltó eszközök szakszerű kezelésének elsajátítása. - A közösségi koordinátor, illetve a biztonságszervezési megbízott tájékoztatása az észlelt szabálytalanságokról. - Tűz esetén a tűzriadó terv szerinti intézkedések megtétele. - A munkahely jellegétől függően a napi munka befejezésekor a munkát végző dolgozó ellenőrzi a vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartását, gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről. Az ellátottak, vendégek tűzvédelmi kötelezettségei - A vonatkozó tűzvédelmi előírások betartása. - Kiürítési gyakorlat alkalmával a tűzriadó tervben foglaltak szerint az épület azonnali elhagyása. - Tűz esetén a foglalkozásvezető (közösségi gondozó) illetve olyan személy értesítése aki azonnali intézkedésre jogosult (közösségi koordinátor), illetve kötelezett. Egyéb esetben a tűzoltóság azonnali riasztása. 5

6 TŰZVÉDELMI FELVILÁGOSÍTÁS, OKTATÁS Minden dolgozót az alább felsorolt esetekben, egyébként évente legalább egy alkalommal munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatásban illetve továbbképzésben kell részesíteni: - munkába álláskor Tűzvédelmi oktatás nélkül a dolgozót nem lehet munkába állítani! - a munkahely, a munkakör vagy a munkafolyamat megváltozása, technológiai változás esetén - hosszabb távollét után (fél év) - minden olyan esetben, amikor szükségessé válik (pl.: tűzeset kapcsán) Az oktatásnak az alábbiakra kell kiterjednie: - az egyesület tűzvédelmi szabályzatában foglaltakra - a munkaterület, a használt anyag, a tevékenység tűzveszélyességére - a megelőző tűzvédelmi előírások, a tilalmak betartásának fontosságára - a tűzoltó eszközök és egyéb biztonsági berendezések szakszerű kezelésére - a tűzoltó készülékek oltóhatásának ismertetésére - a tűzriadó tervben meghatározott feladatokra, a menekülési útvonalakra - a tűz esetén követendő magatartásra - a menekülés szervezett formában történő végrehajtására - a tűzjelzés lehetőségeire és módjára - a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegésének következményeire Az oktatásról, valamint a tűzriadó végrehajtásáról szóló dokumentációt a tűzvédelmi iratokhoz csatoltan kell tartani. Az oktatásról a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles gondoskodni. Tűzriadó terv, tűzjelzés és a tűzeset bejelentése TŰZRIADÓ TERV A 30/1996.(XII.6.) BM r. alapján a helyi Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni az alább felsorolt esetekben: - az A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre, - a művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre, - azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül egyidejűleg több, mint 300 fő tartózkodhat. - kereskedelmi szálláshelyre A tűzriadó terv tartalmi követelményei - a riasztás módja munkaidőben, munkaidő után, - a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendje, a létesítmény elhagyásának módja, - a dolgozók tűz esetén szükséges tennivalói /kiürítés segítése, mentés, rendfenntartás, tűzoltás, tűzjelzés, berendezések és készülékek kezelése, stb./, - a létesítmény alaprajza - a főbb veszélyforrások és a védekezés szabályai, - tűz esetén értesítendő vezetők és más személyek neve, lakcíme és telefonszáma. 6

7 A rajzokon fel kell tüntetni - a tűzvédelmi szempontból fontos berendezéseket (pl.: hő- és füstelvezető, oltóberendezés kezelő szervének helyét, a tűzjelző berendezés központját, a tűzoltó készülékeket, a központi főelzárókat, kapcsolókat, (elektromos, gáz, hő); - a vízszerzési helyeket (pl.: oltóvíz hálózat, tűzcsapok, oltóvíz tárolókat a befogadóképességgel). - a kiürítési útvonalakat, vészkijáratokat. A jogszabályban előírtakon túl célszerű jelölni - a tűzoltási felvonulási területet, - az építmények, szabadterek rendeltetését, tűzveszélyességi osztályát, különösen az A-B tűzveszélyességi osztályba tartozókat, - a tűzszakasz határokat, a kábel és közmű alagutakba, közmű folyosókba az oltóanyag bejuttatási helyeket, - a tűz észlelő, jelző, oltóberendezéssel védett területeket. A felsorolt szempontokat, jelöléseket a tűzriadó tervnek naprakészen kell tartalmaznia. A tűzriadó tervben foglaltak végrehajtását évenként gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell. (30/1996. (XII.06.) BM r.) A tűzjelzés és a tűzeset bejelentése Aki tüzet, illetve annak közvetlen veszélyét észleli vagy más rendkívüli esetet tapasztal, arról tudomást szerez, köteles a tűzoltóságot a 105 vagy a telefonszámon azonnal értesíteni. Indokolt esetben közüzemi szolgáltatók (pl.: Gázművek) veszély elhárítási csoportját is. Tűz esetén a tűzoltóságnak jelenteni kell: - a tűzeset pontos helyét, címét, megközelítési lehetőségét, - mi ég, emberélet van e veszélyben, - a tűz terjedelmét és a veszélyeztetett létesítményeket, - az épület rendeltetését, - a jelző személy nevét, a használt telefonkészülék számát. Tűzjelzés utáni feladatok: - az épület területén tartózkodó személyek értesítése, riasztása, menekítés - a tűzoltás megkezdése, - az érintett helyiségek kulcsainak előkészítése, kapuk kinyitása, - a tűzriadó terv előkészítése, a tűzoltók munkájának helyismeret és egyéb vonatkozásban történő segítése. Minden tűzesetről tájékoztatni kell: - Tűzoltóságot - Egyesületi Elnököt A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is késedelem nélkül be kell jelenteni a tűzoltóságnak, a kár színhelyét biztosítani kell, vagyis változatlanul kell hagyni a tűzvizsgálatot tartó vezető intézkedéséig. 7

8 Tűzvédelmi iratok A tűzvédelemmel kapcsolatos iratokat a Tűzvédelmi irattartóban kell elhelyezni, amelyben más iratokat tartani nem szabad. A tűzvédelmi iratokat hozzáférhető helyen kell tartani, és azokat kérésre be kell mutatni az ellenőrzést végző személynek. A tűzvédelmi iratok okmányként kezelendők, jegyzőkönyvi átadás-átvétel tárgyát képezik. Gondos kezelésükért, megőrzésükért az azokat átvevő személy felel. A Tűzvédelmi irattartónak tartalmaznia kell: - az egyesület tűzvédelmi szabályzatát, - a tűzriadó tervet, - a tűzveszélyességi osztályba sorolást, - a helyszínrajzot, - a tűzriadó gyakoroltatásáról szóló jegyzőkönyveket, - a dolgozók tűzvédelmi oktatásáról szóló jegyzőkönyveket, - a tűzvédelmi szemléről, ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyveket, - a villámvédelmi felülvizsgálatról szóló jegyzőkönyvet, - a villamos berendezések (2/2002. (I.23.) sz. BM rendelet 3.sz. melléklete) időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatáról és helyreállításáról szóló jegyzőkönyvet vagy tanúsítványt, - a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörökben dolgozók szakvizsga bizonyítványainak másolati példányát, - a tűzvédelmi feladatok ellátásával megbízott dolgozók megbízóleveleit, - egyéb tűzvédelmi iratokat, dokumentációkat. 8

9 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az ingatlangazda feladata gondoskodni a helyi sajátosságokat is figyelembe vevő tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv és tűzveszélyességi osztályba sorolás elkészítéséről és kiadásáról. Az ingatlangazda köteles gondoskodni a helyi tűzvédelmi szabályzat évenkénti felülvizsgálatáról és a szükséges módosítások végrehajtásáról. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a Tűzoltóságról szóló évi XXXI. Törvény, valamint a 30/1996. (XII.6.) BM rendeletben megfogalmazottak alapján a Mentálhigiénés Egyesület Tűzvédelmi Szabályzatát szeptember 19. hatállyal kiadom. Módosítás kiadva: július 1. P.h. Szűcs Judit elnök MELLÉKLETEK Nyilvántartás tűzvédelmi oktatáson megjelent munkavállalókról Nyilatkozat új felvételes munkavállalótól a tűzvédelmi oktatásra vonatkozóan Tűzriadó terv Bombariadó terv A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a Tűzoltóságról szóló évi XXXI. Törvény 9

10 NYILVÁNTARTÁS az 200. évben megtartott tűzvédelmi oktatáson megjelent munkavállalókról Munkahely: Szervezetszerű létszám:. Az oktatás tárgya a vonatkozó és érvényben levő rendeletek, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat értelmében: a) a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyessége, b) megelőző tűzvédelmi rendelkezések és használati előírások, c) a tűzjelzés lehetősége és módja, d) tűz esetén követendő magatartás, e) az elhelyezett tűzvédelmi felszerelése (készültségi helyének és használatának) ismertetése, f) a tűzvédelmi előírások megszegésének következményei, g).. Az oktatást tartotta: Az ismertetett oktatási anyagot tudomásul vettem és elsajátítottam: Sorszám Név Oktatás időpontja Aláírás Pótoktatás időpontja Aláírás

11 NYILATKOZAT új felvételes munkavállalótól a tűzvédelmi oktatásra vonatkozóan Alulírott elismerem, hogy a tűz esetén követendő magatartásra és a munkahelyemre kiadott tűzvédelmi előírások (betartására), valamint a készenlétben tartott tűzvédelmi felszerelések készültségi helyére, használatára oktatást kaptam. Az oktatás kiterjedt: a) a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyességére, b) a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre és használati előírásokra, c) a tűzjelzés lehetőségére és módjára, d) tűz esetén követendő magatartásra, e) az elhelyezett tűzvédelmi felszerelések (készültségi helyének és használatának) ismertetésére, f) a tűzvédelmi jogszabályok megszegésének következményeire. A munkakörömmel kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat ismerem. Kelt:. Az oktatást tartotta: aláírás 11

12 TŰZRIADÓ TERV Békés, Borosgyán u. 1/1. egyesületi székhely, a Békési Mentálhigiénés Szolgálat intézmény Békéscsaba, Békési út 40. Békés Mérték Közösségi Ház intézmény Az a munkatárs, aki a tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt azonnal jelezni telefonon a 1. a Tűzoltóságnak Telefonszáma: 105 Közölni köteles: a tűz vagy káreset pontos helyét, település, utca, házszám mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve (robbanásveszély, ha a garázs épületét tűz fenyegeti) emberélet van-e veszélyben milyen terjedelmű a tűz a jelző, bejelentő nevét és a jelzésre használt telefonszámát megkérdezni, ki vette a telefonhívást. 2. Köteles azonnal jelezni a következő sorrendben az Egyesület vezetőinek. A Békési, a Békéscsabai intézményben előforduló tűzeset és bombariadó esetén értesíteni szükséges Szűcs Judit 5630 Békés, Brassói u. 1. Telefonszáma: 30/ A Békéscsabai intézményben előforduló tűzeset és bombariadó esetén értesíteni szükséges Tapasztó Jánosné 5600 Békéscsaba, Békéscsaba, Könyves u. 14. Telefonszáma: 30/ A Békési intézményben előforduló tűzeset és bombariadó esetén értesíteni szükséges Tüzes Katalin 5630 Békés, Napsugár tér 6. Telefonszáma: 30/ A tűzoltók megérkezéséig a veszélyben levőket riasztani kell és a tűzoltás megkezdése előtt: mozgósítani: munkatársakat ellátottakat környéket menekülési útvonalakon az ajtók kinyitása a veszélyeztetett terület áramtalanítása a gyúlékony és robbanóanyagok eltávolítása 12

13 a tűz oltása vízzel és tűzoltó készülékkel mentés a menekülési útvonal szerint (mellékelve) ellátottak nagy értékű tárgyi eszközök a tűzoltók megérkezése után az Ő utasításaikat szükséges követni. Békés, július 1. Szűcs Judit egyesületi elnök 13

14 BOMBARIADÓ TERV Békés, Borosgyán u. 1/1. egyesületi székhely, a Békési Mentálhigiénés Szolgálat intézmény Békéscsaba, Békési út 40. Békés Mérték Közösségi Ház intézmény A Bombariadó terv azokat az alapvető feladatokat tartalmazza, amelyeket az intézmények területén bombariadó alkalmával kell végrehajtani. 1. Bombariadó, riasztás: Rendőrség értesítése 107-es telefonszámon A rendőrség felé történő jelzés során közölni kell: Az intézmény pontos helyét, épület megnevezését, Emberélet van-e veszélyben, Bejelentő neve, hívó száma. Az épületben tartózkodók riasztása Vezetők riasztása A Békési, a Békéscsabai intézményben előforduló tűzeset és bombariadó esetén értesíteni szükséges Szűcs Judit 5630 Békés, Brassói u. 1. Telefonszáma: 30/ A Békéscsabai intézményben előforduló tűzeset és bombariadó esetén értesíteni szükséges Tapasztó Jánosné 5600 Békéscsaba, Békéscsaba, Könyves u. 14. Telefonszáma: 30/ A Békési intézményben előforduló tűzeset és bombariadó esetén értesíteni szükséges Tüzes Katalin 5630 Békés, Napsugár tér 6. Telefonszáma: 30/ Bombariadó esetén szükséges tennivalók: A munkatársak a bombariadó elhangzásakor az épület ajtóinak kinyitásával, a menekülési útvonal szerint (mellékelve) irányítják, ösztönzik a bent tartózkodók kivonulását az épületből. A munkatársaknak segítséget kell nyújtani a nehezen mozgó ellátottaknak az épület elhagyásában. Kivonulás után a munkatársak az ellátottakkal együtt az utcára vonulnak és ott meggyőződnek a létszámról. Az átvizsgálás alatt fokozottan figyelni kell az ellátottakra. Az épületbe csak az átvizsgálás után, engedéllyel lehet visszatérni. Békés, július 1. Szűcs Judit, egyesületi elnök 14

15 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tűzeseteknél, a műszaki mentéseknél való segítségnyújtás, és a tűz elleni védekezésben résztvevők jogainak, kötelezettségeinek, valamint a védekezés szervezeti, irányítási rendjének, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek szabályozására a következő törvényt alkotja: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) A törvény hatálya kiterjed a) a Magyar Köztársaság területén tartózkodó magánszemélyekre; b) a Magyar Köztársaság területén levő jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteire, ha ezekre vonatkozóan jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, ezek hiányában a viszonosság irányadó; c) a Magyar Köztársaság területén folytatott, a tűzvédelemre kiható valamennyi tevékenységre és a tűzoltóság által végzett műszaki mentésre. (2) A diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló mentességet élvező személyekre a nemzetközi szerződésekben foglaltak, ezek hiányában a viszonosság az irányadó. (3) A viszonosság fennállása tekintetében az igazságügyért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter együttes nyilatkozata az irányadó. (4) A törvény hatálya nem terjed ki a bányák föld alatti részeire. 2. (1) A tűzvédelemmel és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeket az e törvény hatálya alá tartozóknak a jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerint kell teljesíteni. (2) A tűzoltás és a műszaki mentés azon önkormányzatok kötelező közszolgáltatási feladata, amelyek készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltósággal rendelkeznek. (3) A tűzoltás és a műszaki mentés az e törvényben meghatározott kivételekkel térítésmentes. (4) A hivatásos, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságok a tűzvédelmi és műszaki mentési feladataik ellátása során kötelesek egymással együttműködni. 3. A hivatásos állami, a hivatásos önkormányzati, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóság (a továbbiakban együtt: tűzoltóság) a tűz oltása, illetőleg a műszaki mentés érdekében a személyes szabadságra, a magánlakás sérthetetlenségére és a tulajdonra vonatkozó alkotmányos jogokat - az e törvényben meghatározottak szerint - olyan mértékben korlátozhatja, amely arányban áll az élet, a testi épség és anyagi javak védelmével. Értelmező rendelkezések 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz; b) tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem): a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása; c) tűzmegelőzés: a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység; d) tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány: a kijelölt tanúsító szervezet által kiadott dokumentum, amely bizonyítja, hogy a tűzoltó-technikai termék, továbbá a tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés megfelel a jogszabályokban, honosított harmonizált szabványokban meghatározott tűzvédelmi előírásoknak; e) tűzoltási feladat: a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása; f) g) műszaki mentés: természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről - a rendelkezésére álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel - végzett elsődleges beavatkozói tevékenység; 15

16 h) tűzoltó-technikai termék: a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére és a tűzkár csökkentésére, valamint a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés/eszköz, a tűzoltó készülék, oltóanyag, a tűzoltóság által a tűzoltás, műszaki mentés során használt jármű, felszerelés, hírközlő eszköz, védőeszköz; i) tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés: olyan szerkezeti egység, illetve ezekből álló technológiai rendszer, amelyben vagy amellyel fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, vagy tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó - a robbanó- és a robbantóanyagok kivételével - anyagok előállítása, feldolgozása, használata, tárolása, kimérése történik; j) építési termék: minden olyan anyag, szerkezet, berendezés vagy több, különböző részből összeállított elem, amelyet azért állítanak elő, hogy építményekbe állandó jelleggel beépítsék; k) honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált európai szabvány, amelyet a magyar eljárási rendnek megfelelően nemzeti szabványként közzétettek; l) tűzvédelmi biztonságossági követelmény: tűzvédelmi biztonságossági követelményt megállapító jogszabály, európai közösségi jogi aktus vagy honosított harmonizált szabvány; m) megfelelőségi igazolás: az építési termékek műszaki követelményeire és megfelelőségi igazolására vonatkozó külön jogszabályban meghatározott igazolás. A tűzjelzés 5. (1) Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (körjegyzőségnek). (2) A törvény hatálya alá tartozók a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközüket kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani. (3) A rendőrség, a mentőszolgálat, a polgármesteri hivatal (körjegyzőség), a hozzá beérkezett tűzjelzést köteles haladéktalanul továbbítani az állandó készenléti szolgálatot ellátó tűzoltósághoz. (4) A tűzjelzés lehetőségét minden településről és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott létesítményből az elsődleges működési körzet, illetve működési terület szerinti állandó készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati, illetve önkéntes tűzoltósághoz biztosítani kell. A tűzjelzés fogadásának biztosítása, és az ezzel kapcsolatos költségek a települési önkormányzatot, az átjelzés költségei a létesítményt terhelik. Több fenntartó esetén az érdekeltek a költségeket érdekeltségük arányában viselik. (5) Tűzjelzés céljára a településen mindenki által bármikor igénybe vehető nyilvános távbeszélő állomást kell üzemben tartani. (6) Az állandó készenléti szolgálatot ellátó tűzoltóságnál az ügyeleti szolgálati helyen távbeszélő és más, attól független hírközlő berendezést kell üzemeltetni. A tűz és káreset jelzésének fogadására összevont ügyelet is létesíthető. (7) A tűzjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez. A tűzoltás 6. (1) A törvény hatálya alá tartozók a tűzoltásban, a műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül - életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni. (2) Azokat a változásokat, amelyek a településen, illetőleg a létesítményben a tűzoltást befolyásolhatják (út, közművezetékek elzárása, forgalom elterelése stb.), a kezdeményező vagy az elhárításért felelős szerv haladéktalanul köteles az állandó készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati, illetőleg önkéntes tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni. 7. (1) A tűz oltásának felelős vezetője a tűzoltásvezető, aki a tűzoltóság vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő tagja lehet. A tűzoltás helyszínén más személy csak a tűzoltásvezető előzetes engedélyével intézkedhet. (2) A tűzoltásvezető a tűzoltáshoz a) a Magyar Honvédség, a rendőrség, a polgári védelem, a vám- és pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási és a környezetvédelmi szervek, a mentőszolgálatok és a közüzemi vállalatok kirendelését igényelheti. Ezek a szervek, ha az az alapfeladataik ellátását nem veszélyezteti, kötelesek eleget tenni a kirendelésnek; b) magánszemélyeket a tűz oltásában és a mentési munkálatokban az életkoruk, egészségi és fizikai állapotuk alapján elvárható közreműködésre kötelezhet; c) az a) alpontban nem említett jogi személyeket, valamint a magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteit a tűz oltásában és a mentési munkálatokban való közreműködésre kötelezhet; d) az a)-c) pontban felsoroltak járműveit, eszközeit, felszereléseit, anyagait igénybe veheti; 16

17 e) elrendelheti a Riasztási és Segítségnyújtási Tervben meghatározott tűzoltóságok riasztását; f) igényelheti az e) ponton kívüli tűzoltóságok riasztását; g) a karitatív szervezetek egységeinek közreműködését kérheti; h) elrendelheti, hogy a tűzoltásban résztvevők - az 1. (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - magánlakásba, illetőleg jogi személyek, a magánszemélyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek tulajdonában, használatában, kezelésében álló területre, létesítménybe, épületbe, helyiségbe bontással is behatolhassanak. (3) A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését. (4) A (2) bekezdés a) pontjában felsorolt szervek egységeinek a tűzoltásvezető csak a jelenlevő parancsnokaik, illetve vezetőik útján adhat utasítást a tűzoltásban való közreműködésre. 8. (1) A tűzoltóság által a tűzoltás, a műszaki mentés vagy az ezzel kapcsolatos gyakorlatok során okozott kár, illetőleg a tűzjelzésben, tűzoltásban, műszaki mentésben közreműködőknek a közreműködésükkel, járműveik, eszközeik, felszereléseik igénybevételével közvetlen összefüggésben keletkezett, más forrásból meg nem térülő kárának megtérítésére - az elmaradt haszon kivételével -, ha e törvény kivételt nem tesz, a Polgári Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni. (2) Nem kell megtéríteni annak a kárát, aki a tüzet szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozta. (3) A kártérítési, illetve kártalanítási ügyekben a kárt okozó tűzoltóság fenntartója jár el. (4) Köteles a tűzoltással, műszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítésére az, aki a) a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan okozta; b) a tűzoltásra vagy a műszaki mentésre vonatkozóan szándékosan megtévesztő jelzést adott. A műszaki mentés 9. A műszaki mentések jelzésére, a jelzés feltételeinek biztosítására, a műszaki mentésben való részvételre, irányítására - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az okban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni. 10. (1) A tűzoltáson és a műszaki mentésen kívül a tűzoltóság egyéb beavatkozást az érdekelt kérelmére és költségére végezhet. (2) A tűzoltási és a műszaki mentési eszközök térítés ellenében történő igénybevétele csak a riaszthatóság megtartása mellett történhet. II. Fejezet A TŰZMEGELŐZÉSI FELADATOK Tűzvédelmi hatósági feladatok 11. A tűzvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott esetekben engedélyező, tiltó és korlátozó intézkedéseket tesz, a tűzesettel kapcsolatban hatósági bizonyítványt ad ki, valamint a tűzvédelmi kötelezettségeiket megsértőkkel szemben tűzvédelmi bírságot szab ki. 12. A tűzvédelmi hatóságként külön jogszabályban kijelölt hatóság (a továbbiakban: tűzvédelmi hatóság) jár el. 13. (1) Forgalomba hozni, beépíteni, használni és készenlétben tartani csak megfelelőségi igazolással rendelkező építési terméket, tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező tűzoltó-technikai terméket, tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést (a továbbiakban együtt: termék) lehet. (2) Ha a tűzoltó-technikai termékre nincs tűzvédelmi biztonságossági követelmény, azt csak a tűzvédelmi hatóság vizsgálaton alapuló hatósági engedélye alapján lehet forgalomba hozni, beépíteni, használni és készenlétben tartani. (3) Az e törvényben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan terméknek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban (a továbbiakban: EGT-megállapodás) részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a közbiztonság, illetve az emberi egészség és élet védelme tekintetében az e törvényben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak. (4) A hatósági engedélyezést megalapozó vizsgálati eljárásra a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány kiadására vonatkozó szabályok az irányadók. 17

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 20/2001. (III. 30.) OGY határozat

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A 92/2006. (X. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2006. (X. 26.) számú h a t á r o z a t a a Vagyonvédelmi

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6. old. II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 6. old. III. Általános rendelkezések... 7. old.

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat 17. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 15/2012. (IV. 21.) BM utasítás a munkavédelem egyes ágazati feladatainak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUM BUDAPEST, UZSOKI U. 34/A 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. Jogszabályi háttér...6 2. Az SZMSZ legitimációja, nyilvánossága...6 3.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TERVEZET 2013 1 Jelen szabályzat a Debreceni Intézményműködtető Központ telephelyein az önkormányzati és állami tulajdon megóvása, a személyi tulajdon védelmének

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben