ALAPSZABÁLY (Egységes szöveg)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY (Egységes szöveg)"

Átírás

1 Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. ALAPSZABÁLY (Egységes szöveg) 2014 (A pénztár alapszabályának egységes szövege a december 6-i, május 15-i, november 20-i, május 20-i, a május 25-i, a május 26-i, december 14-i, május 28-i, a február 24-i, a május 27-i, május 31-i és a i küldöttközgyűlések által elfogadott módosítással.) (A május 29-i Küldöttközgyűlés által elfogadott módosítások dőlt, aláhúzott szöveggel írtak.)

2 Tartalomjegyzék ALAPSZABÁLY... 3 I. A Pénztár elnevezése... 3 II. A Pénztár székhelye... 3 III. A Pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 IV. A Pénztár szolgáltatásai... 4 V. Tagsági jogviszony... 6 VI. A pénztártagok jogai és kötelezettségei VII. A munkáltatói tagra vonatkozó rendelkezések VIII. A Pénztár támogatójának jogállása, a támogatásra vonatkozó rendelkezések IX. A tagdíjfizetésre vonatkozó előírások X. A munkáltatói tagdíj-hozzájárulás, a tagdíj és a támogatás alapok közötti megosztása 15 XI. A Pénztár gazdálkodása, a pénztárvagyon kezelésének és befektetésének szabályai XII. Tagi lekötés és a tagi kölcsön igénybevételének szabályai XIII. Pénztár szervei, hatáskörük, feladataik XIV. A vezető tisztségviselők megbízatásának megszűnése XV. A Pénztár átalakulására (más pénztárral történő egyesülésére, szétválására), megszűnésére és felszámolására vonatkozó rendelkezések XVI. A Pénztár képviselete XVII. A Pénztár határozatainak közzététele, a pénztártagok tájékoztatása XVIII. Vitás ügyek intézése XIX. Vegyes- és záró rendelkezések ZÁRADÉK

3 A Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztárának Küldöttközgyűlése az alábbi Alapszabályt fogadja el: ALAPSZABÁLY I. A Pénztár elnevezése 1.1. Teljes neve: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára (a továbbiakban: Pénztár) Rövidített elnevezése: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Nyugdíjpénztára II. A Pénztár székhelye 2. A Pénztár székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. III. A Pénztárra vonatkozó általános rendelkezések 3.1. A Pénztár jogi személy A Pénztárat a székhelye szerint illetékes Fővárosi Bíróság december 11-én kelt határozatával a 155. sorszámon nyilvántartásba vette A Pénztár határozatlan időre alakult A Pénztár típusa kiegészítő nyugdíjpénztár A Pénztár az évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) hatálya alá tartozó nyugdíjpénztár A Pénztár törvényességi felügyeletét az ügyészség a rá irányadó jogszabályok szerint, állami felügyeletét az Öpt. VI. fejezete alapján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) útján látja el A Pénztár tevékenységi engedélyét a Felügyelet jogelődje december 17-én kelt E/286/96. számú határozatával megadta A Pénztár tevékenységét elsősorban a Magyarország területén fejti ki, de jogosult nemzetközi kapcsolatokat létesíteni és fenntartani, a vonatkozó jogszabályok betartásával külföldön befektetéseket végrehajtani, külföldi tagjai részére szolgáltatást nyújtani. 1 Az időközben bekövetkezett jogszabály módosítás miatt a május 15.-i, majd a i Küldöttközgyűlés által megváltoztatott szöveg. 2 Az előző jegyzet szerint megváltoztatva. 3 Az Alapszabály 3.8. pontját az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokra tekintettel a i, majd a i Küldöttközgyűlés állapította meg. 3

4 IV. A Pénztár szolgáltatásai A Pénztár által a tagoknak nyújtott szolgáltatások: - a tag egyéni számláján nyilvántartott összeg egyösszegű kifizetése, - határozott, a tag döntése szerint 3 és 25 év közötti tartamon keresztül folyósított járadék, - az egyösszegű kifizetés és az előző bekezdés szerinti járadék kombinációja. A szolgáltatások módozatainak, az eljárás szabályainak részleteit a Pénztár Szolgáltatási és elszámolási szabályzata határozza meg. A pénztár szolgáltatási kötelezettségét a mindenkori törvényes magyar pénznemben teljesíti A pénztártag a 4.1. pontban meghatározott szolgáltatásokat az Öpt. 2. (5) bekezdésének a) pontja szerinti nyugdíjkorhatár elérését követően veheti igénybe. A nyugdíjkorhatár az az életkor, melynek betöltését a társadalombiztosítási jogszabályok az öregségi nyugdíjra való jogosultság feltételéül előírják, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben 4 részesül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártag írásban nyilatkozik arról, hogy: a) egy összegben vagy határozott ideig tartó járadék formájában veszi igénybe a nyugdíjszolgáltatást és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy b) az egyéni számláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig határozott ideig tartó járadék formájában veszi igénybe és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy c) a tagdíjat fizeti és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy d) az egyéni számláján felhalmozott összeget a pénztárban hagyja és a tagdíjat tovább nem fizeti. 6 1 A 4.1. pont szövegét az egységes Szolgáltatási és elszámolási szabályzat -ra tekintettel a i Küldöttközgyűlés állapította meg. 2 A 4.1. pont utolsó bekezdését a i Küldöttközgyűlés állapította meg a 281/2001. (XII.26.) Korm. r. figyelembevételével. 3 A május 28-i Küldöttközgyűlés által az Öpt. 2. (5) bek. a) pontjának megfelelően módosított szöveg. 4 A i, majd a i Küldöttközgyűlés által az Öpt. 2. (5) bek. a) pontjának megfelelően módosított szöveg. 5 A 4.3. pont szövegét az Öpt. 47. (5) bekezdésével összhangban a i Küldöttközgyűlés állapította meg. 6 A d) alpont szövegét az Ópt. 47. (5) bekezdésének d) pontjával összhangban a i Küldöttközgyűlés állapította meg 4

5 Abban az esetben, ha a pénztártag az a) vagy b) pont szerinti választással él, tagsági viszonya akkor szűnik meg, amikor a Pénztár a vele szembeni szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. A c) pont szerinti nyilatkozatot tevő tag a 4.1. pont szerinti szolgáltatást bármikor igényelheti. Tagsági viszonya akkor szűnik meg, amikor a Pénztár a vele szembeni szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. A tagsági viszony megszűnése előtt a járadék időtartama megváltoztatható a szolgáltatási számlán lévő összeg meghatározott részének felvételével, a járadék időtartamának a Szolgáltatási és elszámolási szabályzatban meghatározott minimum járadékösszegre is figyelemmel rövidítésével, illetve meghosszabbításával. A járadékfolyósítás összesített időtartama azonban a 4.1 pont szerinti 25 évet nem haladhatja meg Az írásbeli nyilatkozatnak a szolgáltatás megjelölésén túl tartalmaznia kell a teljesítés helyét és módját is A szolgáltatás teljesítése - a tag írásbeli rendelkezése szerint - történhet - átutalással a tag által megjelölt bankszámlára, - postai átutalással az általa megadott kézbesítési címre. Ha a szolgáltatásra jogosult a teljesítés megkezdése után a teljesítés helyét, módját, vagy mindkettőt meg kívánja változtatni, azt a pénztárnak köteles írásban bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő esetleges károkért a Pénztár nem felelős A szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi okiratok bemutatása szükséges: - a jogosultságot igazoló okirat, - a tag személyazonosságát igazoló okirat, - tagsági okirat A pénztártag ha a nyugdíjkorhatárhoz kötött szolgáltatási jogosultsága hamarabb nem következett be az egyéni számláján nyilvántartott összeget 10 év várakozási idő után veheti fel A pénztártag a várakozási idő letelte után, de még a felhalmozási időszakban az egyéni számlán lévő összeghez való hozzáférés tekintetében választhat, hogy: a) a pénztárban változatlan feltételek mellett tag marad, b) a pénztártagságát folytatja, és - legfeljebb háromévente egy alkalommal az egyéni nyugdíjszámláján nyilvántartott összeg egészét vagy egy részét a nyugdíjkorhatár elérése előtt felveszi, 3 c) a pénztárból kilép, d) tagdíj fizetése nélkül az egyéni számláján lévő összeget a pénztárban hagyja A tag egyéni számláján fennálló követelése nem évül el. 1 A 4.7. pont szövegét az Öpt. 47. (4) bekezdésével összhangban a i Küldöttközgyűlés állapította meg. 2 A változtatásra az előző jegyzet irányadó 3 A 4.8. pont b) alpontjának szövegét az Öpt. 47. (4) bekezdésével összhangban a május 25-i Küldöttközgyűlés pontosította 4 Az Öpt. és az SZJA törvény változásával összhangban a május 25-i Küldöttközgyűlés törölte. 5 A korábbi 4.7. pont átszámozott szövege. 5

6 A pénztártag számláján elhelyezett összegekre sem a pénztártag hitelezői, sem kívülálló harmadik személy hitelezői nem tarthatnak igényt, kivéve a pénztártag rendelkezése szerint az egyéni számlán lekötött összeget, amelyet a Hpt. hatálya alá tartozó hitelintézettel kötött szerződésében fedezetként felajánl (tagi lekötés). V. Tagsági jogviszony A Pénztár tagja lehet minden természetes személy, aki 3 a) b) a 16. életévét betöltötte, c) az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, ennek igazolására a belépési nyilatkozatot aláírta, d) a Pénztárba történő belépéskor közigazgatási szervnél kormánytisztviselői vagy kormányzati ügykezelői jogviszonyban, helyi önkormányzat képviselő testületének hivatalánál és hatósági igazgatási társulásánál, közterületfelügyeletnél, körjegyzőségnél, a Köztársasági Elnöki Hivatallal, az Országgyűlés Hivatalával, az Alkotmánybíróság Hivatalával, Alapvető Jogok Biztosának Hivatalával, az Állami Számvevőszékkel, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal, a Gazdasági Versenyhivatallal, a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságával és a Közbeszerzési Hatósággal köztisztviselői vagy ügykezelői jogviszonyban, állami és helyi önkormányzati költségvetési szervvel, valamint a helyi önkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására közalkalmazotti jogviszonyban, illetve az előbb felsorolt szerveknél a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszonyban, vagy a Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Nyugdíjpénztárával személyes munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, vagy ilyen személy hozzátartozója, vagy elhunyt tag kedvezményezettje, örököse 4, e) a belépési nyilatkozat aláírásával tagdíjfizetést vállal A tagsági feltételeknek eleget tevő természetes személy felvételi kérelme nem utasítható el Tagfelvétel a belépési nyilatkozat benyújtásával kezdeményezhető A belépési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a leendő pénztártag személyi azonosító adatait, nyilatkozatát az Alapszabály megismeréséről és rendelkezéseinek tudomásul vételéről. A belépni szándékozónak nyilatkoznia kell az általa esetlegesen fizetendő magasabb tagdíj mértékéről, az egységes, illetve az esetlegesen fizetendő magasabb tagdíj fizetésének módjáról és eleget kell tennie a Pénztár által megjelölt egyéb tényekre vonatkozó adatszolgáltatási és nyilatkozattételi kötelezettségnek. A Pénztár jogosult a belépési nyilatko- 1 A pont új szövegét az Alapszabály új pontjával és az Öpt. 13. (3) bek.-ével összhangban a i Küldöttközgyűlés állapította meg. 2 Az 5.1. pont szövegét az Öpt (1) bekezdésével összhangban a i Küldöttközgyűlés állapította meg. 3 Az 5.1. pont a) alpontját az Öpt. 11. (1) bek.-ével összhangban a i Küldöttközgyűlés törölte. 4 Az 5.1. pont d) alpontjának szövegét a i, majd a i Küldöttközgyűlés állapította meg. 6

7 zatban közölt adatok valódiságának ellenőrzésére szolgáló dokumentumok (ideértve az idegenrendészeti jogszabályoknak megfelelő okiratokat is) bemutatását kérni A tagsági viszony, a tagdíjfizetési kötelezettség és a várakozási idő a Pénztárhoz benyújtott belépési nyilatkozatnak a Pénztár általi elfogadásával kezdődik. A Pénztár a belépési nyilatkozat elfogadását annak záradékolásával tanúsítja. A belépési nyilatkozatot a benyújtástól számított 30 napon belül kell záradékolni, majd annak egy példányát tagsági okiratként az Alapszabállyal és a befektetési politika tartalmi kivonatával együtt a pénztártagnak át kell adni. Elveszett, megsérült tagsági okirat, Alapszabály pótlása a Pénztártól költségtérítés ellenében kérhető Más pénztárból átlépő pénztártag akkor fogadható be, ha megfelel az 5.1. pontban meghatározott követelményeknek és a belépési nyilatkozathoz mellékeli a már eltöltött várakozási időt és az áthozni kívánt egyéni számla egyenlegét az előző pénztár cégszerű aláírásával ellátott igazoló okiratot. Az átlépő pénztártag jogosultságait az előző pénztár(ak)ban megszerzett jogosultság figyelembevételével kell megállapítani. Az egyéni számla hozott összegét a Pénztár számlájára történt jóváírás napjával kell a tag egyéni számlájára jóváírni A pénztári tag tagsági viszonya megszűnik: a) a pénztártag halálával, b) a Pénztárból való kilépéssel, c) más pénztárba történő átlépéssel, d) a Pénztár jogutód nélküli megszűnésével, e) tagdíjfizetés elmulasztása esetén a 9.9 pontban foglaltak szerint, f) a 4.3 és 4.8 pontokban foglaltak szerint. A c) pont szerint a pénztártag csak azonos típusú pénztárba léphet át. A várakozási idő letelte előtt azonban a pénztártag egészség- vagy önsegélyező pénztárba is átléphet, ha egészségkárosodása legalább negyven 4 százalék és ebben az állapotában legalább egy évig javulás nem várható, valamint az illetékes hatóság igazolását bemutatja. Ha a pénztártag más pénztárba lép át, akkor az elszámolás az 5.18 pontban foglaltak szerint történik A pénztártag a halála esetére természetes személy kedvezményezettet jelölhet a belépési nyilatkozaton, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban. A kedvezményezett-jelölés a Pénztár tudomásul vételével a jelölés megtételének időpontjára visszamenőlegesen válik hatályossá. A kedvezményezett(ek) a tag halálának időpontjában az egyéni számla kizárólagos tulajdonosává válik (válnak). A Pénztár a kedvezményezett jelöléséről a tagot a záradékolt belépési nyilatkozat átadásával vagy megküldésével, illet- 1 A 281/2001. (XII.26) Korm. r a (10) bek.-e alapján a május 15-i Küldöttközgyűlésen módosítva. Alkalmazandó május 31-ét követően. Az Öpt. 11. (2) bek. szerinti pontosítást a november 20-i Küldöttközgyűlés fogadta el. 2 Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII.26.) Kormányrendelet /A -ai követelményeinek megfelelően módosított szöveg. Módosította a i Küldöttközgyűlés 3 Az 5.7. pont szövegét az Öpt. 47. (3) bekezdésével összhangban a i Küldöttközgyűlés állapította meg. 4 Az időközben bekövetkezett jogszabály módosítás miatt a május 27.-i Küldöttközgyűlés által megváltoztatott szöveg. 5 Az Öpt. 16/A -ára tekintettel a május 25-i Küldöttközgyűlés állapította meg. Az első mondatot az Öpt. 16/A január 1. napjától hatályos (1) bek-ére tekintettel a i, az Öpt január 1. napjától hatályos szövege szerint pedig a i Küldöttközgyűlés módosította. 7

8 ve egyéb esetben a tudomásszerzést követő 15 napon belül a tagsági okirat megküldésével értesíti. A tagsági okiratnak tartalmaznia kell a tag adatain kívül a tag által megjelölt kedvezményezett(ek) nevét, adatait, jogosultsága(ik) arányát, a kedvezményezett-jelölés időpontját. A pénztártag jogosult akár a szolgáltatás egészére, akár a szolgáltatás meghatározott arányaira egyidejűleg több kedvezményezettet is megnevezni. Amennyiben a kedvezményezett jelölésével a szolgáltatás teljes mértékét a tag nem használja fel, úgy a szolgáltatásnak a kedvezményezettek jelölésével nem érintett részére a Ptk. öröklési szabályai az irányadóak. Amennyiben a pénztártag kedvezményezettet nem jelölt, vagy a jelölés az 5.9. pontban foglaltak alapján hatályát vesztette úgy kedvezményezettnek a tag természetes személy örökösét öröklése arányában kell tekinteni. Az örökös jogállása a kedvezményezettével megegyezik. Több kedvezményezett esetén, ha valamely kedvezményezett meghal, akkor az egyéni számla rá eső részéből a tag halála időpontjában még életben lévő kedvezményezettek a jogosultságaik arányában részesednek Amennyiben a kedvezményezett előbb hal meg, mint a pénztártag, úgy az elhunyt kedvezményezett jelölése hatályát veszti. Hatályát veszti a kedvezményezett jelölés akkor is, ha a tag a korábbi kedvezményezettjelölését visszavonja, vagy ha a tag a kedvezményezett a bíróság jogerős ítélete szerint szándékos cselekménye következtében hal meg. Ez utóbbi esetben a kedvezményezett az egyéni számlából nem részesülhet A pénztártag írásbeli nyilatkozattal, az 5.8. pontban meghatározott formában bármikor újabb kedvezményezett(ek)et jelölhet, vagy a már kijelölt kedvezményezett helyett - időbeli korlát nélkül - más kedvezményezettet nevezhet meg. Az írásbeli nyilatkozatot a Pénztárirodához kell benyújtani Ha a pénztártagnak természetes személy örököse nincs és kedvezményezettet nem jelölt meg, az öröklés alá eső összeg a Pénztárra száll és azt a pénztár fedezeti tartalékán a tagok egyéni számlái és a szolgáltatási tartalékok javára a jóváírás időpontjában fennálló egyenlegek figyelembevételével kell elszámolni A pénztártag 5 halála esetén a kedvezményezett (örökös) írásban nyilatkozik arról, hogy a rá eső részt 6 a) saját nevén a Pénztárban hagyja a tagdíjfizetés folytatásával vagy anélkül, 7 b) a Pénztárral történt elszámolást követően, a kilépés szabályait alkalmazva egyösszegben felveszi, c) támogatóként a Pénztárnak adományozza, d) átutaltatja másik nyugdíjpénztárban lévő egyéni számlájára. A kedvezményezett (örökös) választásának teljesítéséhez szükséges intézkedést a pénztár a nála őrzött okirat alapján, a kedvezményezett jogosultságának igazolását követően 3 1 Az Öpt. 16/A -ára tekintettel a módosított szöveget a május 25-i Küldöttközgyűlés állapította meg. 2 Az Öpt. 16/A -ára tekintettel a módosított szöveget a május 25-i Küldöttközgyűlés állapította meg. 3 Az Öpt. 16/A -ára tekintettel a módosított szöveget a május 25-i Küldöttközgyűlés állapította meg. 4 Az pont szövegét az Öpt. 48. (4) bekezdésével összhangban a i Küldöttközgyűlés állapította meg. (Az Öpt a től hatálytalan a szükséges módosítást az 5-7 jegyzet jelzi.) 5 Az Öpt. 16/A -ára tekintettel a módosított szöveget a május 27-i Küldöttközgyűlés pontosította. 6 Az Öpt. 16/A -ára tekintettel a módosított szöveget a május 25-i Küldöttközgyűlés állapította meg. 7 Az Öpt. 16/A -ára tekintettel a módosított szöveget a május 25-i Küldöttközgyűlés állapította meg. 8

9 munkanapon belül köteles megtenni. Amennyiben a pénztár írásbeli felhívására a kedvezményezett a felhívás igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül nem teszi meg a választását tartalmazó nyilatkozatát, akkor a pénztárnak úgy kell eljárnia, mintha a kedvezményezett a követelés egyösszegű felvétele mellett döntött volna, és a követelés öszszegét - az esetlegesen felmerülő költségek és követelések összegével csökkentve a kedvezményezett javára, annak lakóhelye szerint illetékes járásbíróságnál a negyedévet követő 50. napig bírói letétbe kell helyeznie. 1 Az örökös, illetve a kedvezményezett részére történő haláleseti kifizetés nem minősül jövedelemnek és illetékmentes A kedvezményezett és az örökös csak akkor jogosult a rá eső részt saját nevén a Pénztárban hagyni a tagdíjfizetés folytatásával, ha megfelel jelen Alapszabály 5.1. pontjában rögzített tagsági feltételeknek és tagsági viszonyt létesít. Ez esetben a várakozási időt az elhunyt kedvezményező pénztártag tagsági viszonyának kezdő napjától kell számítani. A tagsági feltételeknek megfelelő örökös, illetve kedvezményezett felvételi kérelme nem utasítható el Ha az elhalt tag örököse, illetve kedvezményezettje a saját nevén 4 a tagdíjfizetés folytatása nélkül hagyja a Pénztárban a reá jutott összeget, úgy a) jogosult a Küldöttközgyűlésen az elhalt tag küldöttje útján tanácskozási joggal magát képviseltetni, b) bármikor jogosult kérelmezni a Pénztárral történő elszámolás során megállapított, a Pénztár által kezelt vagyonának kilépési költséggel csökkentett egyösszegű kifizetését, figyelemmel arra, hogy a várakozási időre vonatkozó szabályok rá nézve nem alkalmazhatók Ha az örökös, illetve a kedvezményezett az összeget átutaltatja másik nyugdíjpénztárba, úgy az eljárásra, a kilépésre vonatkozó szabályok irányadóak. Az átvevő pénztárral közölni kell, hogy az átutalt összeg a jogosultat örökösi, illetve kedvezményezetti minőségében illeti meg Az örökös és a kedvezményezett joggyakorlásához, a Pénztár az alábbi okiratok bemutatását követelheti: a) tagsági okirat, b) személyazonosságot igazoló okirat, c) halotti anyakönyvi kivonat, d) hatósági eljárás esetén a nyomozást megszüntető, vagy megtagadó jogerős határozat, vagy ilyen tartalmú ügyészségi határozat, e) öröklés esetén jogerős hagyatékátadó végzés, vagy bírói ítélet, 1 Az Öpt. 16/A (10) bek.-re tekintettel a határidőt a december 14-i, az illetékes bíróságot a i Küldöttközgyűlés módosította. 2 Az pont új szövegét a várakozási idő számítására vonatkozó PSZÁF állásfoglalás figyelembevételével a május 26-i Küldöttközgyűlés állapította meg. 3 Az pont szövegét az Öpt. 16/A -ra tekintettel a i Küldöttközgyűlés módosította. 4 Az pont szövegét az Öpt. 16/A (9) bek. b) pontjára tekintettel a i Küldöttközgyűlés pontosította. 5 Az pont új szövegét az Öpt. 16/A január 1. napjától hatályos (1) bek.-ére tekintettel a i Küldöttközgyűlés állapította meg, majd az Öpt. 16/A (9) bekezdése alapján a i Küldöttközgyűlés törölte. 9

10 f) a kedvezményezetti igény érvényesítése esetén a kedvezményezett megjelölését tartalmazó okirat A pénztártag kilépésekor, illetve másik pénztárba történő átlépéskor a Pénztár jogosult a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összegből kilépési költséget levonni. A kilépési költséget az önköltségszámítás szabályai szerint kalkulációval alátámasztottan kell meghatározni, azonban annak összege nem haladhatja meg az Öpt., illetve annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott összeget. 2 A Pénztárból való kilépés és a másik pénztárba történő átlépés esetén a pénztártag köteles kilépési, illetve átlépési szándékát a Pénztárnak írásban bejelenteni. A Pénztár köteles a kilépő, illetve átlépő pénztártag Pénztárral szembeni követelését megállapítani, részére a Pénztár szolgáltatási és elszámolási szabályzata szerint elszámolást készíteni. Az elszámolás fordulónapja a kilépés, illetve átlépés naptári negyedévének utolsó napja. A Pénztár a pénztártag elszámolás szerinti követelését az elszámolás fordulónapját követő 50 napon belül köteles kifizetni, illetve a másik pénztárba átutalni. Átlépés alkalmával az egyéni számlán nyilvántartott összeget a Pénztár átutalja, ha a pénztártag másik pénztárba történő belépését elfogadták, és ezt a másik pénztár által kiállított befogadó nyilatkozattal a pénztártag tanúsítja. A pénztártag tagsági viszonyának felhalmozási időszakban történő megszüntetése esetén az elszámolást a kilépésre vonatkozó szabályok értelemszerű alkalmazásával kell végrehajtani. A várakozási idő leteltét követően, de a felhalmozási időszakban a tag egyéni számlájáról kifizetés írásbeli kérelemre a 4.8 pont szerint teljesíthető. A kifizetés legkésőbbi időpontja az írásbeli kérelem benyújtása szerinti naptári negyedév utolsó napjától számított 50. nap A Pénztár jogutód nélküli megszűnésekor a pontban foglaltak szerint kell eljárni Amennyiben a pénztártag tagsági viszonya - díj-nemfizetés miatt - várakozási idejének letelte után szűnik meg, a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összeget a Pénztár a volt pénztártaggal történt - Elszámolási Szabályzat szerinti - elszámolás fordulónapját követő 50 napon belül részére kifizeti. Az elszámolás fordulónapja a tagsági viszony megszűnése negyedévének utolsó napja. 4 1 Az pont szövegét az Öpt. 47/B (2) bekezdésével összhangban a i Küldöttközgyűlés állapította meg. Az Alapszabály új pontjára tekintettel a szöveget az ötödik bekezdés törlésével - a december 14-i Küldöttközgyűlés módosította. Az Öpt. 47/B (2) bekezdése től hatályát vesztette, a jogviszony megszűnésével kapcsolatos elszámolási eljárást től a 281/2001. (XII.26.) Korm. r. szabályozza. 2 A 281/2001. (XII.26.) Korm. r. figyelembevételével a módosított szöveget a május 25-i Küldöttközgyűlés állapította meg. 3 Az pont szövege más pontok módosítása miatt értelmét vesztette. Törölte a május 15.-i Küldöttközgyűlés. 4 Az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásnak megfelelően a május 15.-i Küldöttközgyűlés által módosított szöveg. 10

11 VI. A pénztártagok jogai és kötelezettségei 6.1. A pénztártag a) jogosult a Pénztár szolgáltatásait az Alapszabály rendelkezései szerint igénybe venni; b) választhat és - ha az Öpt. vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - a Pénztár bármely tisztségére megválasztható; c) jogosult - a Pénztárirodán ügyfélfogadási időben - a zárt tanácskozásokról készült jegyzőkönyvek és az azokon tárgyalt határozattervezetek kivételével a Pénztár írásos dokumentumaiba betekinteni (kivéve más pénztártagok egyéni számláit és személyes adatait) és jogosult a Pénztár működésével kapcsolatban felvilágosítást kérni. A pénztártag irat-betekintési igényét szóban vagy írásban a Pénztár ügyvezetőjénél jogosult benyújtani. Az ügyvezető, az erre vonatkozó kérést 15 napon belül köteles teljesíteni az Alapszabály előírásaival egyezően. d) jogosult az Öpt. és az Alapszabály rendelkezései szerint Küldöttközgyűlés összehívását indítványozni; e) jogosult a Pénztár gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről, továbbá az egyéni számlája alakulásáról az Alapszabály XVII. fejezetében meghatározott módon írásos tájékoztatást kapni A pénztártag köteles a tagdíjat az előírásoknak megfelelően megfizetni, ugyancsak köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott egyéb kötelezettségeinek A pénztártag a Pénztárral kapcsolatban kapott információkat nem használhatja fel a Pénztár érdekeit, illetve a Pénztár tagjai személyes adatait és személyiségi jogait sértő módon. VII. A munkáltatói tagra vonatkozó rendelkezések 7.1. A Pénztárnak munkáltatói tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki/amely munkavállalójának tagdíjfizetési kötelezettségét részben vagy egészben átvállalja (a továbbiakban: munkáltatói hozzájárulás). A munkáltatói hozzájárulásról a Pénztár és a munkáltatói tag szerződésben állapodik meg A munkáltatói hozzájárulási kötelezettséget vállaló munkáltatói tag a munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan munkavállalóját sem zárhatja ki, aki nála legalább hat hónapja személyes munkavégzésre irányuló munkaviszonyban áll A munkáltatói tag a munkavállalója által megfizetni vállalt tagdíját vagy annak egy részét személyenként elkülönítve, a munkavállaló által választott nyugdíjpénztártól függetlenül és egységes módon fizeti meg. 3 A munkáltatói hozzájárulás minden pénztártag munkavállalóra nézve azonos összegű, vagy a munkavállaló munkabérének azonos 1 Az pontot az Öpt január 1-től hatályos 47/B (2) bek.-ével összhangban a december 14-i Küldöttközgyűlés állapította meg, amelyet a 281/2001. (XII.26.) Korm. r. 29/A -a alapján a május 27-i Küldöttközgyűlés törölt. 2 A pont szövegét az Öpt. 12. (3)-(4) bekezdéseivel összhangban a i Küldöttközgyűlés állapította meg. 3 A módosított szöveget a május 25-i Küldöttközgyűlés állapította meg. 11

12 százaléka. Béren kívüli juttatási rendszert (cafetéria) működtető munkáltató esetében a hozzájárulás mértéke a munkavállaló pénztártagnak a béren kívüli juttatások közüli választásakor írásban tett nyilatkozata szerinti összeg. 1 A munkáltató a munkáltatói hozzájárulás egységes mértékétől (korcsoportonként egységesen) felfelé eltérhet, azon alkalmazottai tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt. A munkáltató a hozzájárulás megállapításakor pénztártípusonként különbséget tehet, a munkabér (illetmény) százalékában meghatározott hozzájárulás esetén meghatározhatja a hozzájárulás legkisebb és legnagyobb összegét A munkáltatói hozzájárulás szüneteltethető azon időszakokra, amikor a tag munkaviszonya szünetel, illetve részére munkabér nem jár. Ennek feltételeit a munkáltatónak valamennyi pénztártag munkavállalójára nézve azonos módon kell meghatároznia. A pénztártag írásban kérheti a munkáltatói tagtól a munkáltatói hozzájárulás teljes összege vagy egy része fizetésének szüneteltetését vagy megszüntetését. Szüneteltetésnek minősül a béren kívüli juttatási rendszert működtető munkáltató esetében az is, ha a munkavállaló pénztártag a béren kívüli juttatások közüli választásakor írásban tett nyilatkozata szerint munkáltatói hozzájárulást nem választott A munkáltatói tag, amennyiben pénztártag munkavállalóinak száma a 10 főt meghaladja köteles Pénztármegbízottat megbízni a munkáltatói tagra háruló feladatok elvégzésének megszervezése céljából. A Pénztármegbízott kötelezettségeit és jogait a Pénztár Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) tartalmazza A munkáltatói tag a Pénztár Küldöttközgyűlésén szavazati joggal nem rendelkezik, de tanácskozási joggal a Küldöttközgyűlésen részt vehet Ha a munkáltatói hozzájárulás eléri vagy meghaladja a Pénztár tagdíjbevételének 50 %- át, a munkáltatók képviselője jogosult az Ellenőrző Bizottságban szavazati joggal részt venni. VIII. A Pénztár támogatójának jogállása, a támogatásra vonatkozó rendelkezések A Pénztár támogatójának minősül az a természetes vagy jogi személy kivéve az adóhatóságot a pénztári befizetések kedvezményének átutalása tekintetében -, aki (amely) eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást teljesít (a továbbiakban: adomány) a Pénztár javára ellenszolgáltatás kikötése nélkül Az adományt a 10.2 pontban foglaltak alkalmazásával - a Pénztár köteles a támogató által megjelölt tartalékba, rendelkezés hiányában a likviditási tartalékba helyezni. 1 A cafetéria rendszer bevezetésével összhangban a szövegrészt a i Küldöttközgyűlés állapította meg. 2 A 7.4. pont szövegét az Öpt. 12. (8) bekezdésével összhangban a i Küldöttközgyűlés állapította meg. A második bekezdést az Öpt. 11/B. (7) bek.-ére figyelemmel a május 26-i Küldöttközgyűlés pontosította. 3 A 7.3. pont kiegészítésével összhangban a 7.4. pont szövegrész kiegészítését a i Küldöttközgyűlés állapította meg. 4 Az Öpt. hatályos szövegéhez igazított szöveg. A módosítást a december 14.-i Küldöttközgyűlés állapította meg. 5 Az Alapszabály 10.2 pontjával összhangban módosította a i Küldöttközgyűlés. 12

13 A támogató meghatározhatja, hogy adományát a Pénztár milyen módon, mely célokra használhatja fel, de támogatás csak a pénztártagság egészének, vagy a 8.4. pontban meghatározott tagsági körnek nyújtható Adományban részesülhet az adományozás időpontját 4 figyelembe véve -: a) a pénztártagság egésze, b) a felhalmozási időszakban lévő pénztártagok köre, c) a szolgáltatásban részesülő pénztártagok köre, d) az ugyanazon munkáltatóval foglalkoztatási jogviszonyban álló pénztártagok köre, e) az ugyanazon felügyeleti szervhez tartozó munkáltatóval foglalkoztatási jogviszonyban álló pénztártagok köre, ha az adományozó a felügyeleti szerv, f) az ugyanazon munkáltatótól nyugdíjba vonult pénztártagok köre, g) az ugyanazon felügyeleti szervhez tartozó munkáltatótól nyugdíjba vonult pénztártagok köre, ha az adományozó a felügyeleti szerv, h) 5 az adományozás időpontjában ugyanazon érdekképviseleti szervvel tagsági viszonyban álló pénztártagok köre, ha az adományozó az érdekképviseleti szerv, i) az adományozás időpontjában a lakóhelyük szerint ugyanazon közigazgatási területhez (körzethez) tartozó pénztártagok köre, j) a b), c), d), e), f), g), h), és i) pontokban meghatározott csoportokon belül 1) ugyanazon korcsoporthoz tartoznak (pl.: nyugdíjkorhatárt 5 éven belül elérők, nyugdíjkorhatárt betöltöttek, stb.), 2) egészségkárosodottak 6 (pl.: rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas pénztártagok), 3) ugyanazon foglalkoztatási viszonyban állók (pl.: kormánytisztviselő 7, köztisztviselő, munkaviszony, stb.) 4) ugyanolyan mértékű munkaviszonnyal szolgálati idővel rendelkezők, 5) ugyanazon munkahelyi beosztással, besorolással rendelkezők, 6) ugyanazon jövedelemcsoportba tartozók 8. Az adományok felosztásához a Pénztár által nyilván nem tartott adatokat az adományozó köteles igazolni, és azok helytállóságáért felelősséget vállalni A pénztártag az adományt írásos nyilatkozattal visszautasíthatja. Ez esetben a támogató rendelkezik az adomány felhasználásáról. 1 Az Öpt. hatályos szövegéhez igazított szöveg. A módosítást a május 15.-i Küldöttközgyűlés állapította meg. 2 Az értelemzavaró fogalmazás javítása érdekében a módosítást a május 25-i Küldöttközgyűlés állapította meg. 3 A 8.4. pont jelenleg hatályos szövegét a május 15-i Küldöttközgyűlés állapította meg. 4 Az értelemzavaró fogalmazás javítása érdekében a pontosítást a i Küldöttközgyűlés állapította meg. 5 A 4 lábjegyzet hiányzott, a h)-j) pont pedig szerkesztési hiba miatt a a és a évi alapszabály példányokban tévesen volt feltüntetve. 6 A módosítást az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokra tekintettel a i Küldöttközgyűlés állapította meg. 7 A kiegészítést az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokra tekintettel a i Küldöttközgyűlés állapította meg. 8 Az adójóváírás megszűnése miatt a (pl.: munkavállalói adójóváírásra jogosultak) szövegrészt a i Küldöttközgyűlés törölte. 9 Az Öpt. hatályos szövegéhez igazított szöveg. A módosítást a május 15.-i Küldöttközgyűlés állapította meg. 13

14 IX. A tagdíjfizetésre vonatkozó előírások Az egységes havi tagdíj összege 5 000,- Ft A pénztártag saját elhatározása alapján az egységes tagdíjnál magasabb összegű tagdíj fizetését is vállalhatja A tagdíj havonta a hónap 10. napjáig esedékes. Ha a tagdíjat a munkáltatói tag vonja le, az esedékesség időpontja a támogatói szerződésben kerül meghatározásra. A pénztártag a naptári évre esedékes tagdíját előre is megfizetheti A pénztártag jogosult eseti befizetést is teljesíteni Tagdíjbefizetések teljesítése: a) munkáltatói taggal munkaviszonyban álló tagok esetében - ha erre a tag megbízást ad - munkáltatói tag által történő átutalással, melyről munkáltatói tag a Pénztárnak külön megállapodás szerint személyi- és pénzforgalmi adatokat szolgáltat, b) egyéb esetekben bankszámláról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással A tagdíjat a tagsági viszony fennállása alatt, a várakozási idő leteltéig, illetve a nyugdíjkorhatár betöltésének időpontjáig kell fizetni. A pénztártag tagsági viszonyának korábbi időpontban történő megszűnése a tagdíjfizetési kötelezettséget is megszünteti A pénztártag a várakozási idő leteltét, illetve a nyugdíjkorhatár betöltését követően is vállalhatja a tagdíj megfizetését Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelő tagdíjfizetés megtörténtét a pénztártag köteles bizonyítani. Ha a tagdíj az Alapszabály szerinti határidőben a Pénztár számlájára nem érkezik meg, a mulasztásból eredő hátrányos következményeket a mulasztó fél viseli. A tagdíj megfizetésére - annak elmaradása esetén - a Pénztár a 9.9. pontban meghatározott módon köteles felszólítani a pénztártagot Ha a pénztártag a tagdíjat az esedékességkor nem fizeti meg (a tagdíj meg nem fizetés kezdő időpontja), a Pénztár a kieső tagdíj megfizetésére felszólítja és felhívja figyelmét a 1 Módosította a i, majd a i Küldöttközgyűlés. Az új összegű egységes tagdíj először a módosítás hatálybalépését követő hónap tagdíjára alkalmazandó. 2 A 9.3. pont szövegét a pénztár december 6-i Küldöttközgyűlésen elfogadott alapszabály módosítás állapította meg. 3 Módosította a i Küldöttközgyűlés. 4 A 9.6. pont szövegét az Öpt. 47. (4) bekezdésével összhangban a i Küldöttközgyűlés állapította meg. 5 Az előző pont szerint megváltoztatva. 6 A 9.9. pont új szövegét az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokra tekintettel a i Küldöttközgyűlés állapította meg. 14

15 nemfizetés jogkövetkezményeire. A tagdíj meg nem fizetés kezdő időpontjával kezdődő időszak a várakozási időbe beszámít és a tag tagsági viszonya ha a felszólítás ellenére sem folytatja a tagdíjfizetést a várakozási idő leteltével megszüntethető 1. A tagdíj meg nem fizetés kezdő időpontjától a tagdíjfizetés folytatásáig terjedő időszak hónapjaira a pénztár jogosult a tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát a mindenkori pénztári egységes tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó hányadnak megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével csökkenteni, és azt a működési, illetve likviditási alap javára jóváírni. Ugyanezen szabály irányadó abban az esetben is, ha a nyugdíjkorhatárt elérő vagy a várakozási idejét letöltött 2 pénztártag úgy rendelkezik, hogy az egyéni számláján felhalmozott összeget a Pénztárban hagyja és a tagdíjat nem fizeti, továbbá ha a kedvezményezett, illetve örökös az elhunyt tag számláján lévő összeg rá eső részét tagdíjfizetés nélkül hagyja a Pénztárban. 3 X. A munkáltatói tagdíj-hozzájárulás, a tagdíj és a támogatás alapok közötti megosztása A Pénztár a működési költségek fedezete, illetve a Pénztár likviditásának fenntartása érdekében a munkáltatói tagdíj-hozzájárulást, a tagdíjat beleértve az eseti tagdíjat is alapjai között azonos elvek szerint osztja meg. Az alkalmazott felosztási arányok 5 : Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék Ft-ig 90%, 10,0%, 0,0% Ft fölötti részre 94%, 5,9%, 0,1% A támogatások alapok közötti megosztása a támogató rendelkezése szerint történik. Amennyiben azonban a támogatást a támogató rendelkezése szerint tagi egyéni számlára kell jóváírni és a támogató legalább 3 %-os mértékű müködési költség hányadot nem határozott meg, a működési alapot megillető költség az összeg 3 %-a, amelyet a Pénztár a jóváírást megelőzően érvényesít, és a jóváírást csak ezt követően hajtja végre. XI. A Pénztár gazdálkodása, a pénztárvagyon kezelésének és befektetésének szabályai 1 Az Öpt. 47/A. -ával összhangban a módosítást a i Küldöttközgyűlés állapította meg. 2 A szöveg kiegészítést a i Küldöttközgyűlés állapította meg. 3 A 9.9. pont második bekezdését a május 26-i Küldöttközgyűlés módosította és az Öpt. 47/A (2) bek.-e alapján a költségtérítés lehetőségét más pénztártagokra is kiterjesztette. Az Öpt. 47/A (2) bekezdése től hatályát vesztette. 4 Az Alapszabály X. fejezetét az Öpt. 18. (1) bekezdésének g) pontjával összhangban a i Küldöttközgyűlés állapította meg. A illetve a pontban foglaltakat első ízben a Pénztárhoz július 1-e után beérkezett illetve esedékes befizetésekre kell alkalmazni. 5 Az alkalmazott felosztási arányokat a i, majd a i Küldöttközgyűlés módosította. 6 Az Öpt bek.-ének január 1-jétől hatályos változtatása figyelembevételével módosította a i Küldöttközgyűlés. 15

16 A Pénztár gazdálkodására, a pénztárvagyon kezelésére, befektetésére és nyilvántartására az Öpt. és az Öpt. felhatalmazása alapján a végrehajtására kiadott, a pénztárak gazdálkodási szabályaira valamint a pénztárak beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni A Pénztár gazdálkodása csak a szolgáltatások színvonalának folyamatos emelésére, a szolgáltatások körének a pénztártagság igényei szerinti és az ezekhez szükséges működési (személyi és tárgyi) feltételek megteremtésére irányulhat A Pénztár a jogszabályok és jelen Alapszabály keretei között minden olyan gazdálkodási tevékenység folytatására jogosult, amely a nyugdíjszolgáltatás finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételek megteremtését szolgálja A Pénztár gazdálkodása keretében a) nyugdíjszolgáltatást teljesít, b) végzi a pénztárvagyon befektetését és kezelését, c) kiegészítő vállalkozási tevékenységet folytathat A Pénztár gazdálkodása non-profit elven működik A Pénztár a tartozásaiért a pénztárvagyon erejéig felel A Pénztár befektetéseit a vonatkozó kormányrendelet előírásai, az abban meghatározott biztonsági szabályok, keretelőírások és állomány-összetétel szerint végzi. A pénztár a pénztártagok vagyonát vagyonkezelésbe adás útján gyarapítja. A vagyonkezelés alapvető célkitűzése, hogy minimális kockázat mellett a kezelésbe adott vagyon éves nettó hozama reálhozam legyen. A vagyonkezelés alapelve a következetesség. A vagyonkezelési stratégia kialakítása és elfogadása évenként - a vagyonkezelő javaslatának értékelése alapján - az éves üzleti tervvel együtt történik A Pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységet a Felügyelet engedélyével folytathat A Pénztár gazdálkodásának nyilvántartását a Pénztáriroda végzi A Pénztár beszámolási kötelezettségét a vonatkozó kormányrendelet előírásai szerint tartozik teljesíteni. Az éves pénztári beszámolót könyvvizsgálóval kell hitelesíttetni és a pénzügyi év lejártát követő ötödik hónap utolsó napjáig a Küldöttközgyűlés elé kell terjeszteni A Pénztár befektetéseinek nyilvántartásával és értékelésével e tevékenységre jogosult szervezetet (letétkezelőt) köteles megbízni. 4 1 A pont szövegét a pénztár december 6-i Küldöttközgyűlésen elfogadott alapszabály módosítás állapította meg. 2 A pont utolsó mondatát az Öpt ára tekintettel a i Küldöttközgyűlés törölte. 3 Az időközbeni jogszabályváltozások alapján módosított szöveg. Megállapította a május 15.-i, majd a i Küldöttközgyűlés. 4 A pont utolsó mondatát az Öpt ára tekintettel a i Küldöttközgyűlés törölte. 16

17 XII. Tagi lekötés és a tagi kölcsön igénybevételének szabályai A Pénztár a pénztártag részére első alkalommal a várakozási idő 3. évét követően nyújthat tagi kölcsönt. A kölcsönt a folyósítás kérelmezett időpontja előtt legalább 30 nappal kell a Pénztártól igényelni. A kölcsön csak a kölcsönszerződés megkötése után folyósítható A tag részére folyósított kölcsön összege nem haladhatja meg a pénztártag egyéni számláján a kölcsönfelvétel időpontjában nyilvántartott összeg 30 %-át. A kölcsön lejárati ideje legfeljebb 12 hónap lehet. A kölcsön kamatának mértéke minden tag esetében egységes. A kamat mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamat és a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint az alapkamat fölött adókötelezettség nélkül még adható kamat legkisebb mértékének összegével A tagi kölcsönök egyidejű állománya nem haladhatja meg a Pénztár fedezeti tartaléka mindenkori állományának 5 %-át A tagsági viszony megszüntetése a kölcsönt és kamatát lejárttá teszi, a kölcsönt és kamatát a taggal történt elszámolás során beszámítással érvényesíteni kell Amennyiben a pénztártag a kölcsönt a Pénztár erre vonatkozó felszólítása ellenére sem fizeti vissza, a hátralék összegét, a kamatot, a pénztár költségeit a pénztártaggal, illetve egyéni számlájával szemben az Öpt. szabályai szerint érvényesíteni kell. Az elszámoláskor gondoskodni kell az adó és adójellegű kötelezettségekkel kapcsolatos előírások végrehajtásáról Nem nyújtható tagi kölcsön, ha a) a tag a korábban felvett tagi kölcsönét nem fizette vissza és a pénztár a hátralékot az egyéni számlájával szemben érvényesítette, b) a tagnak tagi kölcsön tartozása van, c) a tag kilépési vagy átlépési szándékát a pénztárnak bejelentette d) a tagnak tagi lekötése van A pénztártag a várakozási idő leteltét, illetve a nyugdíjkorhatár elérését követően jogosult az egyéni számlakövetelésének legfeljebb 50 %-át a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá tartozó hitelintézettel kötött szerződésben fedezetként felajánlani, amennyiben rendelkezik arról, hogy a Pénztár az egyéni számlájára tagi 1 A fejezet címet az Öpt. által bevezetett tagi lekötés -re tekintettel a május 26-i Küldöttközgyűlés módosította. 2 A módosítást a 281/2001. (XII.26.) Korm. r ára figyelemmel a május 25-i Küldöttközgyűlés állapította meg, a kormányrendelet változása következtében az első mondatot a május 26-i Küldöttközgyűlés módosította. 3 A módosítást az SZJA törvény szabályaira tekintettel a május 25-i Küldöttközgyűlés állapította meg. 4 A pontosított szöveget az Öpt ára tekintettel a május 25-i Küldöttközgyűlés állapította meg. 5 Az időközbeni jogszabályváltozások alapján módosított szöveg. Megállapította a május 15.-i illetve a a december 14-i Küldöttközgyűlés. 6 Az Alapszabályt a 12.6 ponttal a 281/2001. (XII.26) Korm. r. alapján a május 26-i Küldöttközgyűlés egészítette ki. 7 Az Alapszabályt a 12.7 ponttal az Öpt. 47. (7) bek.-e alapján a május 26-i Küldöttközgyűlés egészítette ki. 17

18 lekötést vezessen fel. A tagi lekötés a Pénztár által kiadott, a tagi lekötésnek a tag egyéni számlájára vezetéséről szóló nyilatkozattal jön létre. XIII. Pénztár szervei, hatáskörük, feladataik 1. Küldöttválasztó gyűlés A Küldöttközgyűlés küldötteit a tagok a küldötti körzetenként összehívott küldöttválasztó gyűléseken választják meg 5 éves időtartamra. A küldöttválasztó gyűléseken pótküldöttek is választhatók. A küldöttek összlétszáma legfeljebb 80 fő lehet. A küldötti körzeteket a pénztártagok számára és területi elhelyezkedésére tekintettel az Igazgatótanács úgy köteles kijelölni, hogy azokon valamennyi jogosult részt vehessen. Egy küldötti körzethez azon pénztártagok tartoznak, akik az adott körzet területén laknak vagy dolgoznak, vagy akik az adott körzetet választották és ezt előzetesen a Pénztárhoz bejelentették A küldöttválasztó gyűlést 5 évenként kell összehívni, továbbá akkor, ha küldöttválasztás szükséges a küldött tisztségének megszűnése vagy más ok miatt. A küldötti tisztség bármely okból történő megszűnése esetén akkor kell a küldöttválasztó gyűlést összehívni, ha már nincs pótküldött A küldöttválasztó gyűlések összehívásáról az Igazgatótanács gondoskodik A küldöttválasztó gyűléseken azok a pénztártagok vehetnek részt, akik a küldöttválasztó gyűlés időpontjáig a Pénztárba beléptek, illetve ezen időpontban a Pénztárnál tagsági viszonnyal rendelkeznek. 5 A küldöttválasztó gyűlésen a tagot meghatalmazott pénztártag is képviselheti. A meghatalmazás akkor érvényes, ha azt két tanú hitelesíti. Egy személy részére több pénztártag is adhat meghatalmazást. Ebben az esetben a meghatalmazottnak saját szavazatán kívül annyi szavazata van, ahány pénztártag meghatalmazásával rendelkezik. A jelenléti ívhez a meghatalmazásokat eredeti okiratban csatolni kell A nyugdíjbiztosítási központi igazgatási szerveknél, illetve a nyugdíjbiztosítási igazgatóságokon dolgozó pénztártagok munkahelyi alapon, más pénztártagok a lakóhelyük szerint illetékes, vagy általuk szabadon megválasztott és előzetesen bejelentett más nyugdíjbiztosítási központi igazgatási szervnél, illetve a nyugdíjbiztosítási igazgatóságokon tartott küldöttválasztó gyűléseken választják meg a küldötteket. 1 A pont első mondatát a május 26-i Küldöttközgyűlés állapította meg. A módosítást először a 2005-ben megválasztott küldöttekre kell alkalmazni. 2 A pont első mondatának kiegészítését, valamint a harmadik mondattal kezdődő szövegrészt az 5.1. d) pont i módosítására tekintettel a i Küldöttközgyűlés állapította meg. 3 A pont korábbi módosításával összhangban az ötéves időtartamot a december 14-i Küldöttközgyűlés állapította meg. 4 A 13.3 pont második mondatát a 13.5 ponttal összhangban a december 14-i Küldöttközgyűlés törölte. 5 A pont első mondatának módosítását, kiegészítését a i Küldöttközgyűlés állapította meg. 6 A 13.5 pont új szövegét a december 14-i Küldöttközgyűlés állapította meg. 18

19 A küldöttválasztó gyűléseken az ott nyilvántartásba vett pénztártagok minden megkezdett 100 fő után választhatnak egy küldöttet, legfeljebb azonban a 80 fő megválasztható küldöttből az adott küldötti körzethez tartozó pénztártagok számának az összes pénztártag számához viszonyított arányának megfelelő számú küldöttet. A küldöttválasztó gyűléseken a helyi sajátosságoknak megfelelő számú pótküldött választható A küldöttválasztó gyűléseken a küldöttek személyére 3 tagú Jelölő Bizottság tesz javaslatot, de a pénztártagok a jelölteknek más személyt is javasolhatnak. A Jelölő Bizottság felállításáról az Igazgatótanács által felkért személy gondoskodik. 2 A küldöttválasztó gyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel dönt a jelöltek jelölőlistára való felvételéről A küldöttválasztó gyűlésnek figyelemmel a küldötti körzetre vonatkozó pont szerinti maximális küldötti létszámra is 3 - meg kell állapítania a megválasztandó küldöttek számát, és döntenie kell a pótküldöttek számáról. A Jelölő Bizottság a küldöttek és a pótküldöttek személyére pótküldöttek esetében a helyettesítési sorrendre is külön-külön tesz javaslatot. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni Küldöttnek az a pénztártag választható, aki 18. életévét betöltötte és büntetlen előéletű. 5 A Pénztár ügyvezetője küldöttnek nem választható Ha a küldötti tisztség a megbízatás időtartamának lejárta előtt bármely okból megszűnik, avagy a küldött akadályozott, illetve igazgatótanácsi vagy ellenőrző bizottsági taggá választják, helyette a sorrendiség betartásával pótküldött jár el. 6 A pótküldöttek megbízatása ugyanakkor jár le, mint az eredetileg megválasztott küldötteké A küldötti tisztség megszűnik: a megbízatás lejártával, a küldött lemondásával, a küldött halálával, a küldött pénztári tagsági viszonyának megszűnésével 7, a küldött visszahívása esetén, bármely kizáró ok bekövetkezésekor, A küldött visszahívását az őt megválasztó pénztártagok 30 %-a kezdeményezheti írásban az Igazgatótanácsnál. 1 A 13.5.pont kiegészítéseit és új szövegrészét az 5.1. d) pont i módosítására tekintettel a i Küldöttközgyűlés állapította meg. 2 A 13.6.pont új szövegét az 5.1. d) pont i módosítására tekintettel a i Küldöttközgyűlés állapította meg. 3 A 13.7.pont új szövegét az 5.1. d) pont i módosítására tekintettel a i Küldöttközgyűlés állapította meg. 4 A 13.7 pont új szövegét a december 14-i Küldöttközgyűlés állapította meg. 5 A 13.8 pont második mondatát a 13.9 pont módosításával összhangban a december 14-i Küldöttközgyűlés törölte.. 6 A 13.9 pont első mondatának új szövegét a december 14-i Küldöttközgyűlés állapította meg. 7 A pontot a negyedik albekezdéssel a i Küldöttközgyűlés egészítette ki. 19

20 A küldöttválasztó gyűlés akkor határozatképes, ha a pont szerinti egységhez tartozó pénztártagok több mint fele jelen van vagy képviseletéről gondoskodik. A küldöttválasztó gyűlés határozatképtelensége esetén 15 napon belül újabb küldöttválasztó gyűlést kell összehívni, amely a megjelent pénztártagok számától függetlenül határozatképes A küldöttválasztó gyűlés a küldötteket titkos szavazással választja meg A küldöttválasztó gyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a választás helyét, idejét, a gyűlésen elhangzottakat, az összes leadott szavazatok számát, az érvényes és érvénytelen szavazatok számát külön-külön, az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát, a megválasztott küldött(ek) és pótküldött(ek) nevét A jegyzőkönyvet a küldöttválasztó gyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének és két jegyzőkönyv-hitelesítőnek kell aláírni. 3. A Pénztár Küldöttközgyűlése A Pénztár legfőbb szerve a küldöttválasztó gyűléseken választott küldöttekből álló Küldöttközgyűlés Küldöttközgyűlést évente össze kell hívni az éves beszámoló, illetve a pénzügyi terv elfogadására A Küldöttközgyűlést az Igazgatótanács hívja össze A Küldöttközgyűlést írásbeli értesítéssel kell összehívni. Az értesítés elküldése és a Küldöttközgyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. Az értesítés tartalmazza a Küldöttközgyűlés helyét, idejét, napirendjét, a napirendhez tartozó iratok megtekintésének helyét és idejét. A küldöttközgyűlési meghívóban nem szereplő napirendi pontokat a Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdés esetén csak akkor lehet megtárgyalni, ha az ülésen valamennyi tag képviselve van, és a küldöttek egyhangúlag hozzájárultak a napirendi kérdés megtárgyalásához A napirendre tűzött ügyekre vonatkozóan az Igazgatótanács valamennyi pénztártagnak a Küldöttközgyűlés napját megelőzően legalább 8 nappal benyújtott kérésére a szükséges felvilágosítást köteles megadni Akkor is kötelező a Küldöttközgyűlés összehívása, ha azt: 1 A 2. szakasz alá tartozó pontokat a i Küldöttközgyűlés törölte. 2 Az Öpt. 21. (2) bek.-e alapján módosított szöveg. Megállapította a május 15.-i, majd a i Küldöttközgyűlés. 3 Az Öpt. 21. (5) bek.-e alapján módosított szöveg. Megállapította a május 15.-i Küldöttközgyűlés. 20

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015.

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Mentő Nyugdíjpénztár 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.2. A PÉNZTÁRTAG HALÁLA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS... 5 1.3.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta a Pénztár Igazgatótanácsa a 2016. július 7.-ei ülésén Hatályba lépés időpontja: 2016. július 7. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 III. SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA CIB Nyugdíjpénztár 2010 BEVEZETÉS Jelen szabályzat célja, hogy egyértelmően és teljeskörően rendezze a tagsági viszonyukat megszüntetı pénztártagok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 0 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 0 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYLÉSE... 0 1.3

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2014.08.28. 2014. 08. 28. Tartalomjegyzék 1/15. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 4 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI...

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T

B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T 002/2016 I. A PÉNZTÁRTAGRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK (KÉRJÜK, NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI!) NÉV:.., ÁLLAMPOLGÁRSÁG:...., AZONOSÍTÓ OKMÁNY TÍPUSA ÉS SZÁMA: ANYJA

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2011.04.28. I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET... 4 A TAGSÁG... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei...

Részletesebben

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában A jelen szerződés létrejött (név:). (rövidített név:). (székhely:).. (telephely:).. (bankszámlaszám:)....

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/14. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 4 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 4 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK

Részletesebben

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 411 3200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37, BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. 2015.01.01-töl

SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. 2015.01.01-töl ELSÖ KALOCSAI NYUGDIJPÉNZTÁR 6300.KALOCSA MISKEI ÚT 21 ADÓSZÁM:18345193-1-03 SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA /MÓDOSITÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN/ 2015.01.01-töl /NYUGDIJSZOLGÁLTATÁS,

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2016. június 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai Helye: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. földszint 0304-0305

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10702019-65895993-52000001, adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2016. május 11. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat A Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzatot

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR Preambulum Tudva, hogy a XXI. században - az állami rendszereket kiegészítve - az öngondoskodás szerepe meghatározóvá válik, mi, az alapítók

Részletesebben

Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat Kibocsátás dátuma: 2014. május 26. Hatályba lépés dátuma: 2014. július 1. Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Domián

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015 BEVEZETÉS A Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: pénztár) tagjai részére tagi kölcsön igénybevételi lehetőséget

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19.

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata Hatályos 2013. március 19. napjától LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT Az OTP Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztári A Szolgáltatási

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2017. január 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat A Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzatot

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.)

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.) HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 11/2014 01. VERZIÓ

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 11/2014 01. VERZIÓ MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 2014 11/2014 01. VERZIÓ Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. Szolgáltatások...3 1.2. Kedvezményezettek

Részletesebben

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 1392 Bp., Pf. 251. / 323-6085 nydny@onyf.hu Szolgáltatási és elszámolási szabályzat 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR Preambulum Tudva, hogy a XXI. században - az állami rendszereket kiegészítve - az öngondoskodás szerepe meghatározóvá válik, mi, az alapítók

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

BONGRAIN MAGYARORSZÁG ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

BONGRAIN MAGYARORSZÁG ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA BONGRAIN MAGYARORSZÁG ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetben (a legutolsó módosításokat aláhúzás, ill. áthúzás jelöli) Veszprém, 2016. május 27. Bongrain Magyarország

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: Módosította: Módosította: Módosította: Módosította Módosította: Módosította Módosította 10/2003 (III.14.)

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

AZ OTP ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ OTP ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ OTP ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár küldöttközgyűlése 2009. december 14-én hagyta jóvá. Hatályos 2010. január 1- jétől EGYSÉGES SZERKEZETBE

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 1392 Bp., Pf. 251. / 323-6085 nydny@onyf.hu Szolgáltatási és elszámolási szabályzat 2013 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

Tartalom. I. Fejezet Általános rész... 3

Tartalom. I. Fejezet Általános rész... 3 Tartalom I. Fejezet Általános rész... 3 II. Fejezet A tagság... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei... 4 A tag jogai és kötelezettségei a pénztárban... 4 III. Fejezet A tagdíj... 4 A tagdíj megállapításának

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2015. 06. 01.

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2015. 06. 01. ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabály Hatályos: Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1. A Pénztárra vonatkozó általános rendelkezések 1.1 A Pénztár neve Aranykor Országos

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Tagviszony lezárási szabályzat

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Tagviszony lezárási szabályzat PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár Tagviszony lezárási szabályzat Hatályos: 2016. július 1-től Tartalom I. Bevezető... 2 II. Pénztártag kérelme... 2 III. Kilépés a Pénztárból... 3 IV. Átlépés

Részletesebben

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása 2005. Szakmai konzultáció 2005.02.22. Varga Éva 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,

Részletesebben

AZ OTP ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ OTP ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ OTP ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése által 2014. október 21. napján jóváhagyott módosításokkal, azzal, hogy a 6.1. pontba foglalt, valamint

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2016. 05. 20. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY A 2015. május 15. napján megállapított módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2015. május 15. Elfogadva:

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

D U N A S T Y R MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA. Budapest, május 17.

D U N A S T Y R MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA. Budapest, május 17. D U N A S T Y R POLISZTIROLGYÁRTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁRÁNAK MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Budapest, 2017. május 17. 2 I. Általános rész

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY A 2013. május 23. napján megállapított módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2013. május 23. Elfogadva:

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01.

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01. ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabály Hatályos: Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1. A Pénztárra vonatkozó általános rendelkezések 1.1 A Pénztár neve Aranykor Országos

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ Készült: Győr, 2015. április 20. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I. Gazdasági környezet 2014. év és 2015. évi várható alakulása 2014. január l-től érvényes

Részletesebben

Leggyakoribb munkajogi esetek

Leggyakoribb munkajogi esetek Leggyakoribb munkajogi esetek Az elmúlt időszakban a tagtársainktól érkezett kérdések, és az azokra adott válaszok a szakdolgozók széles rétegeit érinthetik, ezért újonnan induló rovatunkban segítségképpen

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya TARTALOMJEGYZÉK I. A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések II. A pénztár és tagjai közötti viszony 1.

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31.

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. Az alapító tagok elhatározták, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

UNIQA és Egyesült Közszolgálati. Nyugdíjpénztár. Alapszabálya

UNIQA és Egyesült Közszolgálati. Nyugdíjpénztár. Alapszabálya Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Alapszabálya Budapest, 2006. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet...3 Általános rendelkezések...3 II. fejezet...4 A Pénztár szolgáltatásai és kifizetései,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

A módosított szövegrészek aláhúzással, az új szövegek vastagítással vannak jelölve!

A módosított szövegrészek aláhúzással, az új szövegek vastagítással vannak jelölve! Az MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. december 20-i Közgyűlésének 18/ 2012 (2012.12.20) határozata Alapszabályának módosítására A módosított szövegrészek aláhúzással, az új szövegek vastagítással vannak jelölve!

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 14. sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.. 3 1. A pénztár kifizetései... 6 1.1. A pénztár nyugdíjszolgáltatásai 6 1.2. A pénztár nyugdíjszolgáltatáson

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata.

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. NYUGDÍJRENDSZER A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. Az állam által mőködtetett nyugdíjrendszer legfıbb jellemzıi 1. az ún. felosztó-kirovó finanszírozás,

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Hatályos: 2014. április 30. Elfogadva: 2014. április 30. Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 4.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY A 2016. május 6. napján megállapított módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2016. május 6. Elfogadva:

Részletesebben

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I.

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1/2010. számú irányelve a magánnyugdíjpénztárak biztosításmatematikai statisztikai jelentése ajánlott formátumára, annak kitöltésére vonatkozóan A magánnyugdíjról

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására 2013. február Elfogadva: a 2013. február 7. IT határozattal PNY-2/2013/3/1 sz. alatt A pénztártagokat

Részletesebben

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. mellett működő Munkahelyi Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. mellett működő Munkahelyi Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1 A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. mellett működő Munkahelyi Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1 A jelen Alapszabály a Pénztár szervezetére, működésére, gazdálkodására, képviseletére és a működésével

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai

Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai Az Öpt. és 263/2003. Kr. 2007. június 1-től hatályos szabályai alapján Szakmai konzultáció 2007. február 22. Az előadás főbb témakörei I. A szolgáltatások

Részletesebben

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I.

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2001. számú ajánlása az önkéntes pénztárak átalakulása (egyesülése: beolvadás, összeolvadás; szétválása: különválás, kiválás) és végelszámolása esetén

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben