A NAGYKOVÁCSI WALDORF ÓVODA HÁZIRENDJE 2013/2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NAGYKOVÁCSI WALDORF ÓVODA HÁZIRENDJE 2013/2014"

Átírás

1 A NAGYKOVÁCSI WALDORF ÓVODA HÁZIRENDJE 2013/2014 OM: Készítette: Bárczi Emese óvodavezető 1

2 Általános információk az óvodáról: Az intézmény fenntartója: Nagykovácsi Waldorf Óvoda Alapítvány A fenntartó telefonszáma:06/ ; mobil.:30/ Az óvoda neve: Nagykovácsi Waldorf Óvoda Az óvoda címe: 2094 Nagykovácsi Bánya u. 9. Az intézmény OM azonosítója: Gazdasági és adminisztrációs ügyvivő: Bokodi Nóra 1. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Nagykovácsi Waldorf Óvodával jogviszonyban álló gyermekekre, szüleikre valamint a pedagógusokra vonatkozik. Hatálya kiterjed azon személyekre is, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. Kiterjed az óvoda egész területére, az óvoda által szervezett, óvodán kívüli programokra. A házirend célja, hogy meghatározza a gyermekek jogait és kötelességeit az óvodában, az óvodai életével kapcsolatosan. 2. A házirend attól a naptól lép hatályba, amikor azt a fenntartó, a nevelő testület és a szülői közösség egyetértésével elfogadja, és határozatlan időre szól. A házirend mindenki számára nyilvános, az intézményben jól látható helyen kifüggesztésre kerül, valamint elérhető az óvoda honlapján. 3. A házirendet évenként, illetve a jogszabályváltozásnak megfelelően felül kell vizsgálni. A házirend módosítását a nevelőtestület kezdeményezheti, de az óvodavezető hatásköre. 2. Az óvoda nyitva tartása Az óvodai nevelési év az adott év szeptember 1- től a következő év június 15- ig tart. A nevelési év rendjét, programjait az Óvónői Kollégium határozza meg, amit a munkatervben rögzítenek. Minden nevelési évben az oktatási időszakot követően az adott év augusztus 1. napjáig az óvoda nyári menetrend szerint működik. Ennek valós tartamát az Óvoda vezetője és a fenntartó közösen határozzák meg az adott év február 1. napjáig elvégzett szülői igényfelmérés keretében. Az Óvónői Kollégium tagjai ügyeletet kötelesek tartani az Óvoda teljes nyitvatartási idejében. Minden nevelési évben augusztus 1. és 31. napja között az Óvoda nyári szünet címen zárva tart. 2

3 Az óvoda a nevelési év folyamán öt alkalommal nevelés nélküli munkanapot szervez, mely mindig a szünetek idejére esik, tehát a szülőket pluszban nem terhelik. Az óvoda épület nyitva tartása: Napi nyitva tartás: óráig. A gyermekek a csoportszobába érkeznek: ig. A gyermekek távozása: órakor ugyanonnan, jó idő esetén pedig az udvarról. A délutánosságot igénybe vevő gyermekeket pihenési idő után, tól lehet hazavinni. A szünetek rendje: - Őszi szünet (tartama kb. egy hét) - Karácsonyi szünet (tartama kb. két hét) - Farsangi szünet (tartam kb. egy hét) - Húsvéti szünet (tartama kb. másfél hét) - Nyári szünet A szünetek pontos idejét az éves munkaterv tartalmazza, melyet a tanév kezdetén az első Szülői esten ismertetünk a szülőkkel. 3. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje Az óvodai felvétel a fenntartó által kijelölt, az állami és önkormányzati fenntartású intézményekkel azonos időpontban van. A szülő, illetve gondviselő bármely időpontban kérheti a gyermek óvodába történő felvételét. Amennyiben átjelentkezéssel kerül hozzánk a gyermek, átvétele hivatalos átjelentkezés útján történik, amelynek nyomtatványát az érintett óvodavezetők töltik ki és küldik meg egymásnak. A fogadásról az intézménynek öt munkanapon belül kötelező értesítést küldeni az előző intézmény vezetője számára. A gyermek az óvodai nevelést harmadik életévének betöltése után kezdheti meg és az iskolaérettség eléréséig, maximum a gyermek nyolc éves koráig maradhat óvodás. /KT.6../2/ A gyermek számára az óvodába lépést megfelelő testi és lelki érettség elérése esetén tartjuk jónak. Az óvodai elhelyezés igénybevételének lehetősége: 1. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A jelentkezés dokumentumai: - Részletesen kitöltött óvodai jelentkezési lap. - A szülő és a gyermek személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentum. - A gyermek születési anyakönyvi kivonata. - Nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat. 3

4 - A gyermek TAJ kártyájának fénymásolata. 2. Az óvodai jelentkezés és felvétel kötelező szabályai szerint felvettnek tekinthető az a gyermek, aki konkrét időpont megjelöléssel, írásbeli jogosultságot kapott az óvodai elhelyezésre. 3. A gyermek óvodai elhelyezése megszűnik: - ha másik óvoda átvette; - ha a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad a bejelentésben megjelölt napon; - ha felvették az iskolába; - annak a nevelési évnek a végén, amelyben a 8. évét betölti; - ha tíznél több napot van igazolatlanul távol feltéve, hogy az óvoda legalább kétszer írásban értesítette a szülőt a mulasztás következményeiről; 4. Gyermekek és szülők az óvodában A gyermek jogai /KT.10. / - A gyermek joga, hogy nevelési és oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben nevelkedjen. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki /ld.: elegendő szabad játékidő, változatos tevékenykedési lehetőségek, udvari játék, pihenőidő, étkezés, testmozgás/. Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig pedagógus/pedagógusok felügyelete alatt áll. - A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Ide tartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is. A gyermeket közvetett, vagy közvetlen hátrányos megkülönböztetés nem érheti. - A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. - Nemzeti, illetve etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön a szülő kérése, illetve a szülőcsoport jóváhagyása alapján. - Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. - A gyermek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a tevékenységekben való részvételét. - A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyermek e jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéséhez, fejlődéséhez való jogát. - A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási- és fejlesztőeszközök) berendezéseit, felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell. - Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, 4

5 eszközök rendbe tartásában. A szülők jogai - A szülő joga a szabad óvodaválasztás. Aki a Waldorf pedagógia szellemiségében kívánja gyermekét nevelni, jelentkezhet az óvodánkba. A gyermek felvételéről az Óvónői Kollégium dönt. - Megismerje a nevelési oktatási intézmény Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét és éves munkatervét, amelyek az óvodában bármikor megtekinthetőek. - Saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon /szülői esten, személyes beszélgetések során, családlátogatáson, stb./. - Figyelemmel kísérje a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét és az Óvodaszék munkáját. - Megállapításairól tájékoztassa az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót. - A szülő a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, szükség esetén szülői est keretében az adott kérdés megtárgyalását kezdeményezheti. - Részt vegyen az óvoda által szervezett programokon, rendezvényeken. - A gyermek képviselője (szülő) választhat, illetve választható a szülői közösség tisztségviselőjének. - Használja az óvoda létesítményeit, helyiségeit, felszerelését. - Egyéni ügyeivel az óvónőkhöz forduljon. - Vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen az óvónőktől, valamint a Óvodaszék, illetve a kuratórium tagjaitól. Ld. SZMSZ. A szülők kötelessége - Gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. - Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. - Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. - Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. - Minden esetben vegyen részt a Szülői esteken, akadályoztatása esetén tájékozódjon szülőtársaktól az ott elhangzottakról. - Ne zavarja az óvodai nevelőmunkát hosszabb beszélgetéssel, ne vonja el az óvónő figyelmét a gyermekcsoportról. 5

6 - Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői oktatói munka, illetve a gyermekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak. A gyermek, illetve képviselőjének (szülőnek) kötelessége, hogy - úgy éljen jogaival, hogy azzal mások érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában. - figyelmesen fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt az óvodai életben. - ismerje meg és tartsa be a házirend előírásait. - óvodában és óvodán kívül viselkedjen életkorának megfelelően kulturáltan, magatartásával mutasson példát. - megjelenése, öltözködése ápolt és ízléses, életkorának megfelelő legyen. - vigyázzon az óvoda felszerelésére, berendezéseire. óvja maga és társai egészségét és testi épségét, tartsa meg a közlekedési, balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat. 5. A gyermekek jutalmazása, fegyelmezése A gyermekek hagyományos értelemben vett jutalmazását, illetve büntetését a Waldorf pedagógia ebben az életkorban nem kívánja nevelő eszközként használni. A gyermek természetes belső motivációját kívánjuk megőrizni. Szükséges esetben az emberi szó, odafigyelés mellett testi kontaktus teremtésével, érintéssel, mosollyal, vagy rábólintással adunk jelzést a gyermekek részére. 6. A gyermek ruházata az óvodában -A gyermekek óvodai ruházatát jellemezze praktikusság, kényelem és tisztaság. Lehetőség szerint természetes anyagból készült, feltűnő figuráktól mentes legyen(pl.: Walt Disney). -Az átöltözéshez váltócipő, tartalék ruha, a kinti játékhoz esőkabát, gumicsizma, vízhatlan nadrág ajánlott. -A gyermekek cipői az öltözőpad alatt elhelyezhetők, ruhái pedig a felette lévő fogason. Minden gyermeknek saját zsákjában illetve a polcán tárolható a váltóruházata. Az elveszett ruhaneműért az óvoda anyagi felelősséget nem tud vállalni. -A váltóruházat fehérneműből, hosszú nadrágból, zokniból és póló-, illetve pulóverből áll. A váltócipő használata kötelező, lehetőség szerint nem papucs. -Az óvoda programjának megfelelően a sapka/kendő használatát az udvari játék során mindig szükségesnek látjuk. 7. A gyermekek étkeztetése az óvodában -A gyermekek a nap folyamán gyümölcsöt, zöldséget, gabonakását, kenyeret kapnak az 6

7 óvodában. Kirándulós napokon a gyermekek az otthonról hozott élelmiszereket fogyasztják, ami szendvics, gyümölcs és tea vagy víz legyen. A gyermek rágógumit, otthonról hozott édességet nem fogyaszthat. Nem etikus a többi gyermekkel szemben, ha a gyerek az óvodában otthonról hozott élelmiszert fogyaszt. -Édességet az óvodába hozni csak óvónői engedéllyel szabad. - A gyermek táplálékallergiájáról, illetve az étkezéshez kapcsolódó egyéb problémákról a szülők az óvoda vezetőjét részletesen tájékoztatni kötelesek. -Javasoljuk, hogy a gyermekek nyugodt körülmények között, lehetőség szerint otthon reggelizzenek. 8. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok - Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, gyógyszert szedő, lábadozó gyermek bevétele az óvodába a gyermek gyorsabb gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónőnek lehetősége van a gyermek átvételének megtagadása. - Az óvónőnek TILOS otthonról beküldött gyógyszert tárolni az óvodában, valamint beadni a gyermeknek a nap folyamán. Kivételt képez ez alól az allergia-tünetekkel, valamint a veleszületett, krónikus betegséggel élő (pl.: szívbeteg, cukorbeteg, asthmás stb.) kisgyermekek készítménye. A nekik szükséges gyógyszereket a szülő köteles névvel és adagolási előírásokkal, írásbeli orvosi javaslattal ellátva, időben leadni a csoport óvónőjének. - Az óvónő teendője baleset vagy napközben megbetegedő gyermek esetén: a gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés és lázgörcs esetén orvosról haladéktalanul gondoskodni kell /mentő, orvos kihívása/, ezek után értesíteni kell a szülőt, hogy jöjjön a gyermekért, és vigye haza. - Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónő megkezdi a láz csillapítását, majd haladéktalanul értesíti a szülőt, hogy vigye haza a gyermeket. Ezután a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről. - Ha a gyermek, vagy a család bármelyik tagja fertőző betegségben szenved, kérjük a szülőket, haladéktalanul értesítsék az óvodát. -Tetüvel fertőzött gyerek az óvodát mindaddig nem látogathatja, amíg a serkék nincsenek letisztítva. -A gyermekek óvodából való távolmaradását minden esetben be kell jelenteni személyesen vagy telefonon. Telefonügyeletet tartunk: óráig, illetve óráig. A gyermekek távolmaradását indokolt esetben az óvónők engedélyezhetik. A három napos hiányzás után (betegség miatt) a gyermek csak orvosi igazolással látogathatja az óvodát. 9. Érkezés és távozás rendje -Kirándulások előtt az Óvoda köteles a szülőket tájékoztatni arról, hogy a gyermeket mikor, hova, milyen járművel kívánja szállítani. Az Óvoda kérheti a szülőket a gyermek 7

8 kirándulásokra való megfelelő felkészítésére (öltözet, élelmezés, napsugárzás és rovarcsípés elleni védelem, stb.). -A gyermekeket óvodába érkezéskor a hozzátartozó minden esetben személyesen adja át az óvónőnek. Az óvónő a gyermeket a csoportszobában vagy a kertben fogadja, így az átvétel pillanatától Ő vállal érte felelősséget. Kérjük, hogy a gyermekek nyugodt napirendje érdekében 8.30 ig érkezzen meg minden kisgyermek. -A nap végén a gyermekekért lehetőség szerint a szülő jöjjön. Abban az esetben, ha nem a szülő jön a gyermekért, akkor a szülő köteles ezt előre közölni. - Amennyiben nem hozzátartozó jön a gyermekért, a szülő köteles ezt írásban előre közölni, az óvodapedagógus pedig ezt az igazolást a nevelési év végéig megőrizni. Amennyiben nem érkezik írásos igazolás, az óvónő saját belátása és felelőssége alapján - a gyermek védelme érdekében - megtagadhatja a gyermek kiadását. -A szülők jelezzék az óvodába való érkezéskor a gyermekek ittlétét, távozáskor elvitelét. Csak azért a gyermekért vállalunk felelősséget, akit személyesen átvett valamelyik óvónő. Az óvoda az óvónői felügyeletet csak nyitvatartási idő alatt tudja biztosítani. -A gyermekek biztonsága érekében az udvari kaput órától ig zárva az tartjuk. Ettől eltérő időpontokban ügyeljenek arra, hogy a fenti kallantyú zárva legyen. -A gyermekek az óvoda létesítményeit, helyiségeit csak óvónői vagy szülői felügyelettel használhatják. Közös rendezvények, kirándulások alkalmával fokozottan érvényes, hogy minden felnőtt kötelessége nemcsak a saját, hanem minden gyermek testi épségének a védelme. -A gyermekekkel év elején megismertetjük az épület helységei használatának szabályait a balesetek megelőzése érdekében. A gyermekek az óvodában fejlettségüknek megfelelő balesetvédelmi nevelésben vesznek részt. -A gyermekek a nap folyamán a búcsúzás időszakában értesülnek az őket érintő másnapi rendkívüli rendezvény, kirándulás tényéről. A tájékoztatás a csoportot vezető óvónő által, szóban történik. 10. Az óvodából való távolmaradás indokai, igazolásának szabályai - igazoltnak tekinthető a hiányzás, ha a szülő a távolmaradást előre bejelentette /családi program, üdülés, külföldön való tartózkodás stb./ - iskolába készülő gyermekek esetében egy hétnél hosszabb - nem betegség miatti távolmaradását az intézmény vezetőjének írásban kell jelezni. - iskolába készülő gyerekek esetében 7 igazolatlanul mulasztott nap elteltével az óvodapedagógus köteles a családdal felvenni a kapcsolatot. Ha ezt követően sem jelenik meg a gyermek az óvodában, az óvoda vezetője írásbeli felszólítást küld, melyben rögzíti a megjelenés határidejét. Amennyiben ezt követően sem jön a gyermek óvodába, az 8

9 óvodavezető ezt köteles jelezni a település jegyzőjének. 11. A gyermekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása, tiltása - A gyermekek lehetőség szerint ne hozzanak otthonról játékokat, egyéb tárgyakat az óvodába, illetve amennyiben erre mégis sor kerül, úgy azt a reggeli érkezéskor a szülő az óvónőknek jelezni köteles. - Balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat tilos óvodába hozni. 12. Kapcsolattartás és együttműködés Szülőknek és óvónőknek igényük és lehetőségük van arra, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka megvalósulásában a megfelelő fórumokon együttműködjenek. Az együttműködésre alkalmas fórumok: - Költségvetési fórum (évi 1 vagy 2 alkalom), melyen a szülők megismerhetik az óvoda költségvetését, és véleményt formálhatnak arról. - Szülői estek (havi egy alkalommal). - Fogadóórák. - Közös rendezvények az évszakoknak megfelelően. - Tájékoztató szülői est az óvoda iránt érdeklődők számára. - Tájékoztató és ballagást előkészítő szülői est az iskolába készülő gyermekek szüleinek. - A pedagógusokkal folytatott esetenkénti személyes beszélgetések, melyek előre egyeztetett időpontban, az óvoda napirendjét meg nem zavarva történnek. Napi kapcsolattartásra az óvoda után van lehetőség. Se a gyermekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőket munkájuk közben hosszabb időre ne vonják el. 13. Egyéb speciális, az intézményre vonatkozó szabályok Délutánosságról Pedagógiánk szerint a kisgyermek nyugodt fejlődését az szolgálja, ha a délutánt otthon, családi környezetben töltheti. Amennyiben ez nem megoldható, óvodánk lehetőséget biztosít a gyermekek 16 óráig történő elhelyezésére. A gyermekek pihenése saját, állandó fekvőhelyén, saját ágyneműjében, kényelmes váltóruházatban történik. Mindezek tisztaságáról a szülők gondoskodnak. 9

10 Idegenek az óvoda épületében való tartózkodásáról - az óvoda iránt érdeklődő leendő szülők kérhetik az óvoda pedagógiai programjának ismertetését, az óvónők, a csoportszoba és az udvar bemutatását. Az ismerkedés ideje alatt a gyermekek az udvari játékokat szüleik felügyelete és felelőssége mellett használhatják. Az ismerkedés legmegfelelőbb időpontja a kisovi ideje alatt van. - a munkatársak hozzátartozói eseti jelleggel, rövid időre tartózkodhatnak az intézmény területén. - az óvoda hirdetőtáblájára óvónői engedéllyel, az óvoda tevékenységével és működésével kapcsolatos anyagok kerülhetnek ki. - az intézmény területén politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet. Anyagi felelősség - Az intézmény felelőssége a gyermekek, felnőttek személyes tárgyainak védelme. - Az óvoda udvarára behozott kerékpárokért, szánkókért, rollerekért anyagi felelősséget nem vállalunk, azok biztonságát, épségét nem szavatolhatjuk. Ezek tárolása csak lezárva történhet az udvaron. - Szülő, vagy gyermek által szándékos károkozásért a szülőt anyagi kártérítés terheli. Egyéb szabályok - Az óvodában tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám gyermekeknek szól, az egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, kulturális tevékenységgel függ össze. Az óvodavezető engedélye nélkül nem kerülhetnek reklámanyagok a faliújságra. -Az óvodába érkező idegen személyek csak a vezető vagy a helyettes engedélyével tartózkodhatnak az óvoda területén (ügynökök, érdeklődők, árusok). -Az óvoda helyiségeit más, nem oktatási nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében a fenntartó engedélyével lehet. -A mobiltelefonon történő privát beszélgetések az óvodán kívül bonyolítandók. -Dohányozni az óvoda egész területén tilos! 14. Térítési díj: 1. A szülők csatlakozási szándékuk kijelentésével egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy beíratott gyermekük óvodai jogviszonyának fennállása alatt az Alapítvány részére rendszeres támogatást nyújtanak, amely egyfelől az óvoda működési feltételeinek biztosításában való személyes közreműködést (munkavégzést), másfelől rendszeres pénzbeli hozzájárulás teljesítését jelenti. 10

11 2. A fizetés szabályait a felek írásos megállapodásban Megállapodás adományfizetési kötelezettségről rögzítik. Nagykovácsi, augusztus 1. 11

12 A Házirenddel egyetértek és magamra nézve kötelezőnek fogadom el: a szülői kör nevében az Óvodaszék képviselője Nagykovácsi Waldorf Óvoda Alapítvány (fenntartó) kuratóriumi elnök Az Óvónői Kollégium tagjai Bárczi Emese Óvodavezető 12

13 A dokumentum jellege: nyilvános Megtalálható az óvoda honlapján Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében: Szülői szék nevében: Jóváhagyta: Egyetértését kinyilvánította a fenntartó képviseletében: 13

14 14

SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292

SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 H Á Z I R E N D Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2014. HÁZIREND 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

Galagonya Waldorf Óvoda

Galagonya Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D Galagonya Waldorf Óvoda 2083 Solymár Pilisvörösvári u. 2. OM azonosító: 202871 Készítette: Für Ágnes óvodavezető Solymár, 2014. szeptember 1. Tartalom 1 Általános rendelkezések... 3 1.1

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 1 Az óvoda adatai Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Az intézmény elérhetőségei: Az intézmény vezetője: Az intézmény fenntartója: Telekgerendás Községi

Részletesebben

Általános információk : Intézmény neve: OM azonosító: Székhelye: Telefon: Vezető óvónő: Hatálya: 2012/2013 tanév Érvényesség Felülvizsgálat

Általános információk : Intézmény neve: OM azonosító: Székhelye: Telefon: Vezető óvónő: Hatálya: 2012/2013 tanév Érvényesség Felülvizsgálat Általános információk : Intézmény neve: Napsugár Napközi Otthonos Óvoda OM azonosító: Székhelye: 1144 Budapest Kőszeg utca 21 Telefon: 06/ 70 337 4611 Vezető óvónő: Rigó Éva Hatálya: 2012/2013 tanév Házirendünk

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND

Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND A dokumentum jellege: nyilvános Hatályos: a kihirdetés napjától Megtalálható: az óvoda hirdetőtábláján, az irodában, és a honlapon. A házirend

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

A KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND

A KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének betartása az óvodába járó gyermekek, szülők és dolgozók kötelessége. Tartalmi elemeit a nevelési-oktatási

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. 4400 Nyíregyháza Városmajor u.1. Tel./fax: (42) 512-940 Tel./fax: (42) 512-946 Email: buzaszemovi@gmail.com Email: varosmajoriovi@gmail.com

Részletesebben

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma Intézmény neve: Harangvirág Református Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337 Intézmény fenntartója: Péceli Református

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND Intézmény neve: KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA Intézmény székhelye, címe: 1183 Budapest Korpona u 5. Intézmény OM-azonosítója: 200 026 Intézmény fenntartója: Óvodasport Nonprofit

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Apponyi Franciska Óvoda 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Készítette: Nyirő K. Judit A törvényi változásoknak megfelelően Intézmény OM azonosítója: 032818 Óvodavezető: Nyirő K. Judit.. aláírás Legitimációs

Részletesebben

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE 2014/2015 HÁZIREND A házirend célja, hogy az óvodába járó gyermekek nyugodt biztonságos körülmények között, életkori sajátosságaikhoz igazodó, sajátos nevelési igénynek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old. Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Tel/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ÓVODAI HÁZIREND Készítette: Elfogadta: Varga Lajosné

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. HÁZIREND Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. Tartalomjegyzék: 1. Általános információk az óvodáról 2. Az intézmény nyitva tartása 3. Mikor veheti igénybe a gyermek

Részletesebben

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132 Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u.19. Tel.: 74/510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu HÁZIREND OM azonosító: 036132 Készült: 2015.

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony Játékvár Óvoda ÓVODAI HÁZIREND Mucsony A gyermek ember, szellemi személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendelve. Joga van e törvények nyújtotta védelemre,

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15.

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 2 I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését,

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft.

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft. HÁZIREND Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: 2014. szeptember 1-től Verziószám: 1/2014

Részletesebben

Házirend. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye

Házirend. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye Házirend Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL Az intézmény neve: Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye Az óvoda címe, telefonszáma: 5731

Részletesebben

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034456 Nádasi Péterné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 2013/ 1.(03.25) határozatszámon elfogadta: Adamovszky Anita

Részletesebben

Intézmény neve: Kenézlői Óvoda. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787

Intézmény neve: Kenézlői Óvoda. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787 Intézmény neve: Kenézlői Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787 Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet

Részletesebben

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek

Részletesebben

A MÉZESKALÁCS ÓVODA HÁZIRENDJE

A MÉZESKALÁCS ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A MÉZESKALÁCS ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Imre Sándorné óvodavezető 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A házirend célja és hatálya 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ AZ ÓVODÁRÓL 3. AZ ÓVODAI ÉLET RENDJE 3.1. Az óvoda

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Házirend Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Intézmény címe:

Részletesebben

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948 Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D OM azonosítója: 036948 I. Bevezető: A házirend feladata, hogy megállapítsa a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők! H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! I. Bevezető A házirend

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda Szeretettel és tisztelettel köszöntjük

Részletesebben