A Szolnoki Főiskola képzési programja Épületgépészet szakirányú továbbképzési szak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szolnoki Főiskola képzési programja Épületgépészet szakirányú továbbképzési szak"

Átírás

1 A Szolnoki Főiskola képzési programja Épületgépészet szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzési szakképzési és kimeneti követelményei a) A szakirányú továbbképzés megnevezése: Épületgépészet szakirányú továbbképzési szak b) A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Épületgépészeti szakmérnök c) A szakirányú továbbképzés képzési területe: műszaki d) A felvétel feltétele: e) A képzési idő: A képzésben főiskolai vagy egyetemi szintű gépészmérnöki, mezőgazdasági gépészmérnöki, villamosmérnöki és építőmérnöki szakképzettséggel rendelkező mérnökök vehetnek részt. Levelező tagozaton 2 félév, a teljes képzési idő alatt összesen 220 kontaktóra f) A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit g) A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Olyan szakmai ismeretekkel és menedzser szemléletmóddal rendelkező szakmérnökök képzése, akik a megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában képesek:épületgépészeti tervezésre, kivitelezés folyamatainak irányítására, épületgépészeti vállalkozások, valamint projektek komplex irányítására és vezetésére. A végzett hallgatók a tanulmányaik során szerzett ismereteik és képesítéseik alapján alkalmasak: épületgépészeti szolgáltató cégek középvezetői munkaköreinek betöltésére, vállalkozások irányítására. 1

2 h) A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek: Tárgyak jellege Óraszám Kredit Arány (%) Óraszám Kredit Alapozó tárgyak Szaktárgyak Összesen Alapozó tárgyak: Hőtan Áramlástan Épületszerkezetek hőtechnikája Közművek Környezetvédelem, biztonságtechnika. Szaktárgyak: Vízellátás, csatornázás Gázellátás Fűtéstechnika Lég- és klímatechnika Épületgépészeti alapismeretek és tervezés Épületgépészeti szabályozástechnika Épületgépészeti szerelés és technológia Szakdolgozat készítés és konzultáció 2. Az ajánlott tanterv Épületgépészet szakirányú továbbképzési szak óraterve v Tantárgy ea gy ö kr I. félév K Hőtan K Áramlástan Gy Épületszerkezetek hőtechnikája Gy Közművek Gy Épületgépészeti szerelés és technológia K Vízellátás, csatornázás Összesen II. félév K Fűtéstechnika K Gázellátás K Lég- és klímatechnika K Épületgépészeti alapismeretek és tervezés Gy Környezetvédelem, biztonságtechnika Gy Épületgépészeti szabályozástechnika Gy Szakdolgozat készítés és konzultáció

3 Összesen Mindösszesen ea = előadás, gy = gyakorlat, ö = összes óraszám, kr = kredit, v = a számonkérés típusa, K = kollokvium, Gy = gyakorlati jegy 3. Tantárgyi programok Alapozó tárgyak Hőtan Hőtechnikai alapismeretek. Gáztörvények. Termodinamikai állapotok és változásai. Valóságos állapotváltozások. Gázkörfolyamatok. Összetett rendszerek termodinamikája.a levegő összetétele és jellemzői. Hő és anyag transzport folyamatok. b) Hansz Faltin: Műszaki hőtan Műszaki Kiadó Bp Tichy G.,Kojnok J.:Kisérleti fizika Hőtan Bp Beke J. : Műszaki hőtan mérnököknek Bp Mg. Szaktudás Kiadó Áramlástan Gázok és folyadékok áramlása csővezetékben. Közegek áramlástani jellemzői. Kontinuitás törvénye. Bernoulli egyenlet és gyakorlati alkalmazása. Többfázisos áramlás. Áramlás nyitott csatornában. Csővezetékek nyomásveszteségei. Bohl, W.: Műszaki áramlástan Műszaki Kiadó Bp Jajos T.:Az áramlástan alapjai. Bp. Műegyetemi Kiadó Környey T.: Termodinamika Bp. Műegyetemi Kiadó Épületszerkezetek hőtechnikája Transzport folyamatok az épületekben. Hőveszteség, hőszükséglet számítás. Fűtési energiafogyasztás, hőhídak. Hűtési hőterhelés összetevői, számítása. Hűtési energia fogyasztás. Hőtárolás, csillapítás, késleltetés. Vízgőzdiffúzió, felületen,felületi és szerkezeten belüli kondenzáció. b) Hansz Faltin: Műszaki hőtan Műszaki Kiadó Bp Tichy G.,Kojnok J.:Kisérleti fizika Hőtan Bp Beke J. : Műszaki hőtan mérnököknek Bp Mg. Szaktudás Kiadó Irodalom: Fekete I.: Épület fizikai kézikönyv. Bp. Műszaki Könyv Kiadó, Ágostházyné Eördögh É.: Épületek nedvesség védelme. Oktatási Segédlet. BME. Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest,

4 Közművek Települések közművei. A közműtérképek használata és jelölései. A közművek elhelyezésének lehetőségei, egymáshoz való viszonya és védőtávolságok. A közterület igénybevétele és használata. Dr. Menyhárt József: Az épületgépészet kézikönyve Műszaki Kiadó Bp MSZ 7487/1-79, MSZ 7487/2-80 Közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen Környezetvédelem, biztonságtechnika A környezetvédelem fogalma. Környezetszennyező források. Levegő-, talaj- és vízvédelem. Hulladék és melléktermék. Környezetszennyező források az épületgépészeti gyakorlatban. Munkavédelmi törvények, rendeletek, szabályok ismerete és alkalmazása. A balesetek megelőzésének rendszerei. Munkalélektan, -élettan, -egészségtan. Munkahelyi vezetők feladatai, felelőssége. Ergonómiai követelmények a tervezésben, szervezésben, irányításban. Épületek, berendezések biztonságtechnikája. Gépek, villamosság és vegyi anyagok biztonságtechnikája. Tűzmegelőzés. Háztartási gépek üzemeltetése, veszélyforrásai (fűtőberendezések, vízmelegítők, konyhai készülékek, szobai klímaberendezések). Jakab Z.: Tömörségellenőrzés Bp. HKVSZ A mindenkor hatályos törvények, rendeletek, jogszabályok. Szaktárgyak Vízellátás, csatornázás Az ivóvíz tulajdonságai. A vízigények meghatározása nagyobb lakóterületre illetve településre (fajlagos vízigények). A rövid idejű csúcsfogyasztás meghatározása bekötővezetékre. Vízszerzési módok. Az épületen belüli hálózat anyagai és kötései. Jellemző csőhálózat kialakítás (függőleges felszállókról, osztós szerelés, soros, párhuzamos és vegyes elrendezés. Az épületben lévő hidegvíz csőhálózat ellenállásának legyőzésére rendelkezésre álló nyomáskülönbség. Az áramlástani méretezés módja. A vízmérők fajtái. A kiválasztás módja.a használati melegvíz igények jellege és számítása. Az egyedi és központi hmv. termelés összehasonlítása A vízelvezető közmű felépítése. A szennyvizek fajtái. A mértékadó szennyvíz- és csapadékvíz-hozam meghatározása. A csatornahálózat kialakítása és műtárgyai. A csatornavezetékek anyaga és áramlástani méretezése (összefüggések, a szabvány szerinti méretezési diagramok használata). A központi szennyvíztisztítás folyamata és műtárgyai (durva szűrő, homokfogó, ülepítő, biológiai tisztítás). Az épületen belüli hálózat anyagai, kötései és kialakításának szempontjai. A szellőzővezeték kialakítása. 4

5 1. Az épületgépészet kézikönyve. Főszerkesztő: Dr. Menyhárt József Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Erdősi István: Vízellátás és csatornázás Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó. J Épületgépészet a gyakorlatban. 8. fejezet. Vízellátás 4. Lehmann J.: Szennyvíz ág- és ejtővezetékek méretezése és kialakítása az EN szerint. Magyar Épületgépészet, 2002/1. szám, p vagy Vízellátás-csatornázás 2002, p Lehmann J.: Vízmérők kiválasztása. Magyar Épületgépészet, 1998/5. p. 33, 1998/11. p. 11, 1999/1. p MSZ 450 Ivóvíz. Minősítés fizikai és kémiai vizsgálat alapján 7. MSZ 7487/1-3. Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen 8. MSZ /91 Épületek vízellátása 9. MSZ /91 Épületek csatornázása 10. MSZ A használati melegvíz csúcshőigény meghatározása Gázellátás A gázellátás berendezései, műszaki, biztonsági szabályai. Gázvezeték hálózatok méretezése, gázigény meghatározása, fűtőberendezések kiválasztása. Korszerű technológiák megismerése és használata. Acél, műanyag és rézcsövek használata a gázellátásban. Dr. Vida Miklós: Gázipari kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó Bp Gáz csatlakozó- és fogyasztói vezeték műszaki biztonsági szabályzat (GMBSZ) Gáz elosztó vezeték biztonsági szabályzat (GVBSZ) Fűtéstechnika Fűtés célja, feladata. Fűtési rendszerek. A fűtéstechnika alkotóelemei (a hőtermelőhőszállító-hőleadó berendezései). A fűtőberendezések összeépítésének módjai és lehetőségei, kapcsolási vázlatok. Fűtési rendszerek méretezési és szabályozási kérdési. Dr. Menyhárt József: Az épületgépészet kézikönyve Műszaki Kiadó Bp Homonnay Györgyné dr.: Fűtéstechnika I. Műszaki Kiadó Bp Dr. Molnár Zoltán: Fűtéstechnika II. Műszaki Kiadó Bp Lég-és klímatechnika Alapfogalmak. Terminológia. Tartózkodási zóna követelményrendszere. Huzatkritériumok. Légvezetési rendszerek (LVR) és azok méretezése, Zárt terek mozgásegyenletei. LVR fajtái. Légcsatorna hálózatok komplex méretezése, hálózatok áramlástechnikai méretezése. Ventilátorok kiválasztása és illesztése a légtechnikai rendszerekhez Légcsatorna rendszer akusztikai méretezése. Csillapítás tervezése, rezonátorok méretezése Légfűtő berendezések. méretezése és szabályozása. Ködtelenítő berendezések. Klímatechnikai rendszerek csoportosítása, VAV, VVS, VRV és SPLIT. 5

6 Adiabatikus nedvesítéssel működő frisslevegős levegőkezelő központ. Visszakeveréses klímaközpont üzeme nyári utófűtő alkalmazásával. Hővisszanyerők fajtái, jellemzői. Bánhídi L.-Kajtár L: Komfortelmélet. Tankönyvkiadó Beranek L.L: Zajcsökkentés. MK Magyar T: Épületgépészet a gyakorlatban. Légtechnika. Dashöfer kiadó Menyhárt J: Légtechnikai rendszerek. Tankönyvkiadó Recknagel-Sprenger-Schramek: Fűtés és klímatechnika. II. kötet Dialóg Campus Kiadó, Oktatási Segédletek Építészeti alapismeretek és tervezés A tervrajzok rajzi jelei. Építészeti és gépészeti rajzok. Gépészeti rajzok készítése építészeti rajzokról. Ernst Neufert: Építés és tervezéstan Épületgépészeti szabályozástechnika. Segédenergiával működő szabályozók: Érzékelők, beavatkozók, szabályozók, kétállású és folytonos működésűek. Szabályozási mód és szabályozó szerv kiválasztása. Tervezés, beépítés, átvétel. Próbaüzem. Gottschalk H.:A villamos vezérléstechnika építőelemei Bp. Műszaki Kvk Szücs E.-Völgyesi I.: Épületgépészeti folyamatok Bp. Műszaki Könyvkiadó Tanár által összeállított Oktatási Segédlet Épületgépészeti szerelés és technológia A különböző épületgépészeti csőszerelési technológiák. A víz, gáz, fűtéstechnológiában használatos szabványos kötőelemek, elzárók és csövek szerelése. Korszerű csőszerelési technológiák és szerelési módok. Cséki István: Épületek vízellátása, csatornázása és gázellátása. Műszaki Könyvkiadó. Bp.1980 Dr. Menyhárt József: Az épületgépészet kézikönyve. Műszaki Kiadó Bp Szakdolgozat készítés és konzultáció A szakdolgozat a szakirányú képzettségnek megfelelő, elsősorban gyakorlati probléma megoldására irányuló alkotó jellegű írásbeli munka, amelyet a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom felhasználásával a konzulens irányításával dolgoz ki. A dolgozatnak igazolnia kell, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, önálló szakmai munka végzésére. 4. Az értékelés és ellenőrzés rendszere, módszerek, eljárások 6

7 Az ellenőrzési rendszer az intézményi tantervben előírt aláírások, gyakorlati jegyek megszerzéséből, a vizsgák (kollokviumok), valamint szakmai gyakorlatok teljesítéséből, szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsga letételéből tevődik össze. A tantárgyfelelősök minden félév elején a tanterv előírásaival és az oktatás rendjét szabályozó tanulmányi- és vizsgaszabályzattal összhangban meghatározzák az ellenőrzés rendjét, és ezt a hallgatók számára közzéteszik. A tervezett írásbeli dolgozatok időpontját az oktatók a félévközi egyenletes terhelés érdekében a szakon folyó képzésért felelős oktató által koordinált egyeztetési eljárás alapján ütemezve, a tantárgy haladási tervében határozzák meg. A vizsgákat a vizsgaidőszakban az oktatók által kijelölt és a hallgatókkal egyeztetett vizsganapokon szóban és/vagy írásban kell letenni. A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő témakörben gyakorlati probléma megoldására irányuló írásbeli munka, amely tanúsítja a hallgató irodalom-feldolgozó készségét és az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazásának képességét. A szakdolgozathoz rendelt kreditek száma: 10 kreditpont. A záróvizsga A záróvizsgára bocsátás feltételei: a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése, a szakdolgozat benyújtása és a bíráló által történő elfogadása. A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, komplex szóbeli záróvizsga a Vízellátás, csatornázás, Gázellátás, Fűtéstechnika, Lég- és klímatechnika tantárgyak ismeretanyagából. A záróvizsga eredménye A szakdolgozatra és védésére adott egy érdemjegy és a komplex vizsgára adott érdemjegy számtani átlaga. Az oklevél minősítése a kreditpontokkal súlyozott tanulmányi átlag (STA), és a záróvizsga eredményének számtani közepe. A kiszámított átlageredmény alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni: kiváló 4,81-5,00; jeles 4,51-4,80; jó 3,51-4,50; közepes 2,51-3,50; megfelelt 2,00-2, A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje A korábban szerzett ismeretek elismeréséről a évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról szóló törvény 58. -a rendelkezik, mely szerint a korábban felsőoktatásban szerzett ismereteket, amennyiben azok legalább hetvenöt százalékban megegyeznek, el kell ismerni. A hallgató írásbeli kérelmét a fakultás tanulmányi osztályára nyújthatja be, amely kérelmet 7

8 a fakultáson működő Kreditátviteli Bizottság az intézményi Tanulmányi- és vizsgaszabályzatban foglaltak figyelembe vételével véleményez, illetve elbírál. 6. A képzés személyi háttere Ssz. Tantárgy Oktató Beosztás 1. Szakfelelős Dr. Krizsán József főiskolai docens 2. Hőtan Dr. Krizsán József főiskolai docens 3. Áramlástan Áramlástan Dr. Krizsán József főiskolai docens 4. Épületszerkezetek Épületszerkezetek hőtechnikája Sipos Józsa Gábor főiskolai adjunktus 5.. hőtechnikája Építészeti alapismeretek és tervezés Mikes Árpád okl. gépészmérnök 6. közművek Vízellátás, Építészeti csatornázás ismeretek, közművek Sipos Józsa Gábor főiskolai adjunktus Gázellátás Környezetvéde- Mikes Árpád okl. gépészmérnök 7. 8 lem,biztonságtechnika. Fűtéstechnika Környezetvédelem,biztonságtechnika. Lég- és klímatechnika Sipos Józsa Gábor főiskolai adjunktus Mikes Árpád okl. gépészmérnök Közművek Mikes Árpád okl. gépészmérnök 11. Épületgépészeti Szaktárgyak: szabályozástechnika Szőke Szilárd okl. gépészmérnök 12. Épületgépészeti szerelés és technológia Gázellátás okl. gépészmérnök Vízellátás, csatornázás Mikes Árpád Fűtéstechnika Lég- és klímatechnika Épületgépészeti tervezés Épületgépészeti szabályozástechnika Épületgépészeti szerelés technológia 8

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36 A szak megnevezése: NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖKI Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök geotechnika szakirány (GEO) infrastruktúra szakirány (INFR) szerkezetépítő szakirány (SZERK) A képzési

Részletesebben

Vállalkozás menedzsment szakmérnök

Vállalkozás menedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozás menedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Budapest, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szak tanterve

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 20010/2011 1. A szak megnevezése: építész 2. Megszerzendő kreditek

Részletesebben

A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre

A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre A 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak

Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak Kecskeméti Fiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak Kecskemét 2006 2007 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Bagány

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszerének követelményeiről, jóváhagyásáról és felügyeletéről A Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

A Kormány. rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

A Kormány. rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 21., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5068 22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet A közigazgatási,

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben