A Szolnoki Főiskola képzési programja Alternatív energetikai szakirányú továbbképzési szak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szolnoki Főiskola képzési programja Alternatív energetikai szakirányú továbbképzési szak"

Átírás

1 A Szolnoki Főiskola képzési programja Alternatív energetikai szakirányú továbbképzési szak 1. A szakképzési és kimeneti követelményei a) A szakirányú továbbképzés megnevezése: Alternatív energetikai szak b) A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Alternatív energetikai szakmérnök c) A szakirányú továbbképzés képzési területe: agrár, műszaki d) A felvétel feltétele: A képzésben okleveles agrármérnökök, okleveles mezőgazdasági gépészmérnökök, okleveles környezetgazdálkodási agrármérnökök, mezőgazdasági mérnökök, mezőgazdasági gépészmérnökök, növénytermesztési mérnökök, állattenyésztési mérnökök, környezetgazdálkodási agrármérnökök, tájgazdálkodási mérnökök, illetve üzemmérnökök, továbbá az alapképzésben (BSc.) végzett mezőgazdasági mérnökök, növénytermesztési mérnökök, állattenyésztési mérnökök, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök, valamint környezetgazdálkodási agrármérnökök, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnökök (BSc) vehetnek részt. e) A képzési idő: Levelező tagozaton 2 félév, a teljes képzési idő alatt összesen 220 kontaktóra f) A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

2 g) A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakmérnöki szakképzettség birtokában az alternatív energetikai szakmérnökök képesek: korszerű alternatív energia-feldolgozó technológiák alkalmazására; környezetkímélő és megújuló alternatív energia-technológiák alkalmazására; üzemek, gazdaságok alternatív energia alapú ökológiai rendszerének kezelésére; megújuló energia előállításon alapuló fenntartható tájgazdálkodás ökológiai megvalósítására; az alternatív energia bázisú energetikai rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására. A szakmérnöki szakképzettség birtokában az alternatívenergetikai szakmérnökök alkalmasak: alternatív energiaforrások hasznosítására, kistérségi, települési és vállalkozási méretű szinteken; megújuló energia előállítás és feldolgozás szakigazgatási feladatainak ellátására; alternatív energiaforrások tervezés és hasznosítás környezetvédelmi szakigazgatási feladatainak ellátására; megújuló energia alapú szolgáltató üzemek és termelő egységek szakmai irányítására. h) A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek: Tárgyak jellege Óraszám Kredit Arány (%) Óraszám Kredit Alapozó tárgyak Szaktárgyak Összesen Alapozó tárgyak: - Energia és környezet - Biomassza energetikai felhasználása - Környezetgazdaságtan - Napenergia hasznosítása - Globális környezeti problémák - Biomassza előállítási technológiák Szaktárgyak: - Biomassza hasznosítási módok - Szélenergia felhasználása - Geotermikus energia - Vízenergia hasznosítása - Környezeti jog és igazgatás

3 Az ajánlott tanterv Alternatív energetikai szakirányú továbbképzési szak óraterve v I. félév ea gy ö kr Tantárgy Tantárgyfelelős Gy Energia és környezet Fekete István K Biomassza energetikai Dr. Farkas Ferenc felhasználása Gy Környezetgazdaságtan Hekliné Dr. Herbály Katalin K Napenergia hasznosítása Fekete István K Globális környezeti Dr. Tóth Albert problémák Gy Biomassza előállítási Futó Zoltán technológiák Összesen II. félév K Biomassza hasznosítási Dr. Kalmár Imre módok K Szélenergia felhasználása Dr. Farkas Ferenc K Geotermikus energia Dr. Béres András Gy Vízenergia hasznosítása Fekete István Gy Környezeti jog és Dr. Kőműves Lajos igazgatás Gy Szakdolgozat készítés és konzultáció Összesen Mindösszesen ea = előadás, gy = gyakorlat, ö = összes óraszám, kr = kredit, v = a számonkérés típusa, K = kollokvium, Gy = gyakorlati jegy

4 2. Tantárgyi programok Alapozó tárgyak ENERGIA ÉS KÖRNYEZET (Tantárgyfelelős: Fekete István) A tantárgy célja, a fenntartható fejlődési stratégiáján belül az energetika lehetséges kitörési pontjait, területeit, irányait bemutatni. Ismertetni a megújuló és a nem megújuló energiafajtákat, valamint a környezet jellemzőit, ezek tanulmányozásához szükséges alapfogalmakat. A hatékony energiafelhasználás szemléletének kialakítása, a tudatos környezetvédelem fontossága. Bemutatni a nemzetközi helyzetet, a programokat (Kiotói jegyzőkönyv, az EU éghajlat politikája, programok az EU-ban). A hazai helyzet, tendenciák, jövőképek. A fenntartható energiastratégia (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek). A környezeti hatásvizsgálatok, ennek helye és sajátosságai a környezettel kapcsolatos vizsgálatok rendszerében. 1. Barótfi I. (szerk): Energiafelhasználói kézikönyv. Környezettechnika Szolgáltató Kft. Bp Láng I.: Agrártermelés és globális környezetvédelem. Mezőgazda Kiadó, Bp Farkas I. (szerk.): Napenergia a mezőgazdaságban: Mezőgazda Kiadó, Bp Energiaklub tanulmányai, BIOMASSZA ENERGETIKAI FELHASZNÁLÁSA (Tantárgyfelelős: Dr. Farkas Ferenc) A biomassza elméleti alapjai. A biomassza közvetlen hőhasznosítása. Hőenergia előállítására szolgáló biomassza. Mellékterméktüzelő berendezések. A biomassza mint folyékony energiahordozó. Biológiai eredetű folyékony energiahordozók csoportosítása és jellemzői. Biodízel és bioalkohol hajtóanyagok előállítása és felhasználása. A biogáz előállítás alapanyagai, folyamata. Biogáz termelés technológiai eljárásai. A biogáz jellemzői, előírásai és hasznosítási lehetőségei. 1. Láng I.: A biomassza komplex hasznosításának lehetőségei. Mg. Kiadó, Bp Thyll Sz.: Környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban. Mezőgazda Kiadó, Bp Barótfi I. (szerk.): Energiafelhasználói kézikönyv. Környezettechnika Szolgáltató Kft. Bp Gilber J.: Megújuló energiák szerepe az energiaellátásban. B+V Kiadó, KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN (Tantárgyfelelős: Hekliné Dr. Herbály Katalin) A tantárgy oktatásának célja annak az alapelvnek a bizonyítása, miszerint sem a gazdaság, sem pedig a környezet nem szemléltethető egymástól függetlenül, hanem csak kölcsönös kapcsolatban vizsgálhatók. A környezeti problémák ugyanakkor szorosan összefüggnek a gazdaság növekedésével. A természeti erőforrások szűkössége amelynek elemzése kiemelt részt képvisel az elsajátítandó tananyagon belül -, a környezetszennyezés, a hulladékok elhelyezésének problémái mind visszahatnak a gazdaságra. Vizsgálat tárgyát képezi az a jelenség, miszerint a gazdaság szereplői számára a környezeti problémák nemcsak általánosan, hanem közvetlenül a költségeiket, az alkalmazott technológiákat és az eredményességet számszerűsíthető módon befolyásoló formában jelentkeznek, ami a vállalkozásoknál tehát új menedzsment funkcióként jelenik meg. 1. Szakál F.: Környezetgazdaságtan I. Szent István Egyetem, Környezetgazdálkodási Intézet, Környezetgazdaságtani Tanszék, Gödöllő, 2003.

5 2. Szlávik J.: Fenntartható környezet-és erőforrás-gazdálkodás. KJK-KERSZÖV Jogi- és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, Kerényi A.: Európa természet- és környezetvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, Kerekes S. Kindler J.: Vállalati környezetmenedzsment. Aula Kiadó, Budapest, Dobos T.: A környezetgazdálkodás az emberi lét alapja. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Budapest, R., Welford: Corporate Environmental Management 1, Systems and Strategies, Earthscan Publications Limited, London, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSA (Tantárgyfelelős: Fekete István) A tantárgy célja a földünkre érkező napenergia összetételének és hasznosításának bemutatása. Az energiatudatos passzív (szoláris építészet) és az aktív alkalmazási lehetőségek (napkollektor, napelem). A szoláris rendszerek funkciói, a napsugárzási energia elnyelése, az energia tárolása, az energia leadása. A napsugárzást átalakító szerkezetek (hő- és villamos energia) fejlődésének történeti áttekintése. A napenergia hasznosítás erősségei, gyengeségei, jövőbeli lehetőségek a hazai helyzet és a külföldi tapasztalatok alapján. 1. Gyurkovics: A napenergia hasznosítása az építészetben. Műszaki, Bp., Farkas I. (szerk.): Napenergia a mezőgazdaságban. Mezőgazda Kiadó, Bp hasznosítás 5. GLOBÁLIS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK (Tantárgyfelelős: Dr. Tóth Albert) A tárgy oktatásának legfontosabb célja, hogy a hallgatók legyenek tisztában azokkal a legjelentősebb világproblémákkal, amelyek a földi létet alapjaiban veszélyeztetik. A tárgy összegző jellegű, éppen ezért széleskörűen alapoz a tárgyakban már elsajátított részismeretekre. Ugyanennyire fontos annak ismerete, hogy a Kárpát-medence térségére, benne hazánkra miként hatnak azok a folyamatok, amelyek döntően meghatározzák Magyarország jövőbeni környezeti állapotát. A legfontosabb vizsgálandó tematikai egységek: a globalizáció folyamata, területei, a felismert világproblémák, világmodellek, világkonferenciák, hazánk környezeti jövőképe. 1. Rakonczai J.: Globális környezeti problémák. Lazi Könyvkiadó, Szeged, Kerényi A.: Általános környezetvédelem Globális gondok lehetséges megoldások. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, Kerényi A.: Környezettan Természet- és társadalom globális szempontból. Mezőgazda Kiadó, Budapest, BIOMASSZA ELŐÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK (Tantárgyfelelős: Futó Zoltán) A hallgatók a tantárgy keretein belül megismerkednek az energia előállítás céljaira alkalmas növények termesztésének technológiáival, megismerik a főbb növények energetikai szerepét, jelentőségüket. A tantárgy több fő témakörre oszlik. Elsőként a hallgatók megismerik a biodiesel céljára felhasználható növények technológiáit, majd hasonló módon kerül ismertetésre az etanol célú, a biogáz célú és a hőenergetikai célú növények technológiai ismertetése. 1. Bocz E.: Szántóföldi növénytermesztés. Mezőgazda Kiadó, 1992.

6 2. Sárközi F.: Amit a napraforgóról és a repcéről tudni kell. Agroinform Kiadó, Szaktárgyak BIOMASSZA HASZNOSÍTÁSI MÓDOK (Tantárgyfelelős: Dr. Kalmár Imre) A biomassza alapú megújuló energiahordozók nagy választékban állnak rendelkezésre hazánkban. A bemenő anyagféleségtől, a biogáz-előállítási technológiától és a technológiai megvalósítástól függ a biogáz-előállító létesítmények biogáz hozama, ettől függ a gazdaságos üzemeltetés, a megtérülés és a versenyképesség. A tantárgy az egyes biomassza-féleségek biogázüzemi lebontási technológiáját és megvalósítási lehetőségeit tárgyalja. Tartalma: biomassza alapú biogáz-előállítási alaptechnológiák, biogáz hozamot befolyásoló technológiai paraméterek, tényezők, biomassza alapú kapcsolt energia-előállítási technológiák és létesítmények. 1. Kissné Quallich E.: Biogáz. Mezőgazdasági Könyvkiadó. Budapest, Sembery P- Tóth L. (szerk.): Hagyományos és megújuló energiák. Szaktudás Kiadó Ház. Budapest, Bai A. (szerk.): A biogáz előállítása Jelen és jövő. Szaktudás Kiadó Ház. Budapest, SZÉLENERGIA FELHASZNÁLÁSA (Tantárgyfelelős: Dr. Farkas Ferenc) A szél mint energiaforrás. Magyarországi szélviszonyok. A szélerőgépek munkavégzése. A szélerőgépek üzemi jellemzői és műszaki felépítésük. A szélenergia hasznosítási lehetőségei és üzemi tapasztalatai. 1. Tóth L.-Honti V.: Környezetkímélő energiaforrás a szélmotor. Mg. Könyvkiadó. Bp Lédács Kiss A.: A szélenergia hasznosításának lehetőségei Magyarországon. Műszaki Könyvkiadó. Bp Barótfi I. (szerk.): Energiafelhasználói kézikönyv. Környezettechnika Szolgáltató Kft. Bp Gilber J.: Megújuló energiák szerepe az energiaellátásban. B+V Kiadó, GEOTERMIKUS ENERGIA (Tantárgyfelelős: Dr. Béres András) A geotermikus energia eredete és előfordulása. Hazánk geotermikus adottságai. Hévízbeszerzés és kezelés. Zárt és nyitott hévízhasznosító rendszerek. A hévízhasznosítás lehetőségei. Hévízelhelyezés a hasznosítás után. Hő- és vízgazdálkodás. A hévízhasznosítás hazai problémái. 1. Balogh J.-Kontra J.: Termálvíz hasznosítás. Építésügyi Tájékoztatási Központ. Bp Karai J.: Energiatakarékossági lehetőségek üveg- és fóliaházaknál. OMIKK Energiagazdálkodási Füzetek. 1993/ Sembery P.: Energiatakarékosság a mezőgazdaságban. Mezőgazdasági Könyvkiadó, Bp Barótfi I. (szerk.): Energiafelhasználói kézikönyv. Környezettechnika Szolgáltató Kft. Bp

7 VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁSA (Tantárgyfelelős: Fekete István) A megújuló energiaforrások területén Európában és az egész világon a vízerőmű a legfontosabb elektromosáram-termelő technológia, mind az üzembe helyezett kapacitást, mind a megtermelt energia mennyiségét illetően. A tantárgy célja a vízenergia-felhasználás történeti áttekintése, hasznosításának bemutatása. A vízerőművek alkalmazásának előnyei, hátrányai. Műszakilag hasznosítható vízerőpotenciál fogalma, a kinyerhető energia nagysága. Erőmű típusok, turbina kialakítások. A kisvízerő-hasznosítás lehetőségei a privatizáció, az önkormányzatok önálló gazdálkodása és az energiaárak tükrében. A vízenergia-hasznosítás jövőbeli lehetőségei a hazai és a külföldi területeken. 1. Kacz K.-Neményi M.: Megújuló energiaforrások Mezőgazd. Szaktudás Kiadó, Bp Balázs Gy.: A víz, az élet forrása - a vízi energia felhasználása KÖRNYEZETI JOG ÉS IGAZGATÁS (Tantárgyfelelős: dr. Kőműves Lajos) A tantárgy főbb témakörei: a környezetvédelemmel kapcsolatos alapfogalmak és alapelvek elsajátítása; a környezeti elemek védelmének elemzése; a környezet védelmét szolgáló állami tevékenységek ismertetése; a környezetvédelem gazdasági alapjainak megismerése; a környezetvédelmi igazgatás alapjainak bemutatása; a felelősségérzet megfelelő kialakítása a környezetvédelemért, az évi LIII. törvény és a évi LXXXIX törvény elemzése. 1. Környezetvédelmi jogszabályok gyűjteménye 2. Bándi Gy.: Környezetvédelmi kézikönyv. Környezetvédelmi kiskönyvtár sorozat 1. Budapest, KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Bánkuti A. et. al.: Önkormányzati környezetvédelmi kézikönyv. Környezetvédelmi kiskönyvtár sorozat 7. Budapest, KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása. Környezetvédelmi kiskönyvtár sorozat 8. Budapest, KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Az értékelés és ellenőrzés rendszere, módszerek, eljárások Az ellenőrzési rendszer az intézményi tantervben előírt aláírások, gyakorlati jegyek megszerzéséből, a vizsgák (kollokviumok), valamint szakmai gyakorlatok teljesítéséből, szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsga letételéből tevődik össze. A tantárgyfelelősök minden félév elején a tanterv előírásaival és az oktatás rendjét szabályozó tanulmányi- és vizsgaszabályzattal összhangban meghatározzák az ellenőrzés rendjét, és ezt a hallgatók számára közzéteszik. A tervezett írásbeli dolgozatok időpontját az oktatók a félévközi egyenletes terhelés érdekében a szakon folyó képzésért felelős oktató által koordinált egyeztetési eljárás alapján ütemezve, a tantárgy haladási tervében határozzák meg. A vizsgákat a vizsgaidőszakban az oktatók által kijelölt és a hallgatókkal egyeztetett vizsganapokon szóban és/vagy írásban kell letenni. A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő témakörben gyakorlati probléma megoldására irányuló írásbeli munka, amely tanúsítja a hallgató irodalom-feldolgozó készségét és az

8 elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazásának képességét. A szakdolgozathoz rendelt kreditek száma: 10 kreditpont. A záróvizsga A záróvizsgára bocsátás feltételei: a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése, a szakdolgozat benyújtása és a bíráló által történő elfogadása. A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, komplex szóbeli záróvizsga a szaktárgyak ismeretköréből. A záróvizsga eredménye A szakdolgozatra és védésére adott egy érdemjegy és a komplex vizsgára adott érdemjegy számtani átlaga. Az oklevél minősítése a kreditpontokkal súlyozott tanulmányi átlag (STA), és a záróvizsga eredményének számtani közepe. A kiszámított átlageredmény alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni: kiváló 4,81-5,00; jeles 4,51-4,80; jó 3,51-4,50; közepes 2,51-3,50; megfelelt 2,00-2, A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje A korábban szerzett ismeretek elismeréséről a évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról szóló törvény 58. -a rendelkezik, mely szerint a korábban felsőoktatásban szerzett ismereteket, amennyiben azok legalább hetvenöt százalékban megegyeznek, el kell ismerni. A hallgató írásbeli kérelmét a fakultás tanulmányi osztályára nyújthatja be, amely kérelmet a fakultáson működő Kreditátviteli Bizottság az intézményi Tanulmányi- és vizsgaszabályzatban foglaltak figyelembe vételével véleményez, illetve elbírál. 5. A képzés személyi háttere Név Beosztás Tudományos fokozat Szakfelelős: Dr. Farkas Ferenc főiskolai tanár Ph.D. Dr. Tóth Albert főiskolai tanár CSc. Dr. Kalmár Imre főiskolai tanár Ph.D. Dr. Kőműves Lajos jogtanácsos Hekliné Dr. Herbály Katalin főiskolai tanár Ph.D. Dr. Béres András c. főiskolai tanár Ph.D. Futó Zoltán főiskolai docens Ph.D. (védés után van, avatás június) Fekete István főiskolai docens Vas Ferenc főiskolai adjunktus

A Szolnoki Főiskola képzési programja Épületgépészet szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Épületgépészet szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Épületgépészet szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzési szakképzési és kimeneti követelményei a) A szakirányú továbbképzés megnevezése: Épületgépészet

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

KÖZVETÍTŐ (MEDIÁTOR) KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN

KÖZVETÍTŐ (MEDIÁTOR) KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN KÖZVETÍTŐ (MEDIÁTOR) KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kara (5600 Békéscsaba Bajza u. 33.) KÖZVETÍTÉS (MEDIÁCIÓ) szakirányú továbbképzési szakra felvételt

Részletesebben

Vállalkozás menedzsment szakmérnök

Vállalkozás menedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozás menedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Budapest, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szak tanterve

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMYÁNYI ÉS HONVÉDTISZT KÉPZŐ KAR Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet Katonai Logisztikai Tanszék KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36 A szak megnevezése: NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖKI Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök geotechnika szakirány (GEO) infrastruktúra szakirány (INFR) szerkezetépítő szakirány (SZERK) A képzési

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

Nemzetközi logisztika szakirány

Nemzetközi logisztika szakirány Nemzetközi logisztika szakirány Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak 2012/2013. tanév A szakirány indításának célja A szakirány indításának célja a speciális szakmai ismeretek bővítése, az általános

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A felsőfokú szakképzés megnevezése: mérnökasszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: épített környezet mérnökasszisztens A szakképesítés

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 projekt Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) létrehozása és hatékony működtetése a Károly Róbert Főiskolán KONFERENCIAKIADVÁNY

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben