Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: -"

Átírás

1 ALAPOZÓ TÖRZSTÁRGYAK Tantárgy neve: Kognitív pszichológiai mesterkurzus 4 Elıadás: X +3 A tárgy célja: a modern kísérleti pszichológia, ennek vezetı irányzatának, a kognitív pszichológia szemléletének, az ehhez kapcsolódó módszereknek az ismertetése ill. gyakorlati alkalmazása, különös tekintettel az alkalmazott pszichológia olyan területeire, mint a különbözı életkorok, ill. mentális betegségek okozta eltérések. A tárgy tematikája Észlelés pszichológiája, észlelés speciális helyzetekben, észlelés és szociális befolyásolás, az észlelés zavarai Figyelem pszichológiája, figyelem speciális helyzetekben, a figyelem zavarai A tanulás pszichológiája, tanulás speciális helyzetekben, a tanulás zavarai. Emlékezés pszichológiája, emlékezés speciális helyzetekben, az emlékezés zavarai A téri idıi tájékozódás pszichológiája, a téri idıi tájékozódás speciális helyzetekben, a téri idıi észlelés zavarai A gondolkodás pszichológiája, gondolkodás speciális helyzetekben, a gondolkodás zavarai A viselkedéstervezés, szervezés pszichológiája, a viselkedés tervezése és szervezése speciális helyzetekben, a viselkedés tervezésének és szervezésének zavarai. Atkinson, Hilgard: Pszichológia. Osiris, 005. A megfelelı fejezetek Ajánlott olvasmányok: Baddeley A.: Az emberi emlékezet. Osiris, 003. Czigler I.: Figyelem és percepció. KLT 999. Pléh Cs., Kovács Gy., Gulyás B. (szerk.): Kognitív idegtudomány. Osiris, 003. Sekuler R., Blake R.: Észelés. Osiris, 000.

2 Tantárgy neve: Fejlıdéslélektani mesterkurzus + Elıadás: X BA +3 A kurzus a BA keretei között oktatott Fejlıdéslélektan III. c tantárgynak az egyes életkorokban jellemzı szocializációs és kognitív történésekre vonatkozó alapismereteire építve a szakterület kurrens trendjeit tárgyalja. A tantárgyblokk elsı fele kiemelt figyelmet szentel a fejlıdés interaktív történéseinek, s ebbıl a nézıpontból elemezi a fejlıdési folyamatban szerepet játszó tényezıket, külön hangsúllyal a felnövekvı egyén saját részvételére és önszocializációs hatóképességére. A kurzus másik kiemelt témaköre a környezetbe ágyazott fejlıdés ( development in context ) koncepció talaján foglalkozik a szőkebb és szélesebb környezet (társak, intézmények, média, és kulturálisideológiai keretek) fejlıdésre gyakorolt hatásával. A kulturális kontextus jelentıségének megismerését a fejlıdésre vonatkozó felfogás történeti változásainak elemzése, valamint az eltérı szocializációs közegekben végzett fejlıdéspszichológiai vizsgálatok összehasonlító elemzése egészíti ki. Aries, Ph.: Gyermek, család, halál. Gondolat, Budapest, 987. Nguyen Luu, L.A., Fülöp,M.: Kultúra és pszichológia. Osiris kiadó, Budapest, 003. Vajda, Zs., Kósa,É.: Neveléslélektan. Osiris kiadó, Budapest, 005. Roopnarine, J.L.; Carter, D.B.: Parentchild socialization in diverse cultures. Ablex Publishing Corporation, 99. Ajánlott olvasmányok: Bell, R.Q., Harper, L.V.: Child effects on adults. Lawrence Erlbaum Assoc. Publishers, John Wiley & Sons, 977. Vajda, Zs.,Pukánszky, B.: A gyermekkor története. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 998. Tantárgyfelelıs: Kósa Éva Oktatók: Kósa Éva, Hámori Eszter

3 Tantárgy neve: Személyiséglélektani mesterkurzus (elıadás) Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: A tárgy célja: A korszerő személyiségpszichológiai ismeretek elsajátítása, kritikai feldolgozása A tárgy tematikája A mai dinamikus irányzatok (selfpszichológia, kötıdéselméletek, a pszichoanalízist megújító iskolák) A rendszerszemlélet és a kommunikációra alapozó iskolák A kognitív személyiségmegközelítés újabb eredményei (CarverScheier, Mischel) Kognitív tapasztalati selfelmélet (Epstein) A biológiai megközelítés kurrens elméletei A különbözı megközelítések közötti integráció kísérlete (Cloninger) Egy új irányzat: a pozitív pszichológiai megközelítés A pozitív élmény (szubjektív jóllét, flow, boldogság) A pozitív személyiségvonások (kreativitás, bölcsesség, szeretet stb ) Pozitív csoportvonások mint az evolúció termékei és mint kulturális termékek Életútkutatások Nábrády Mária: Az érzelmektıl a pozitív pszichológiáig. In: Hámori Eszter (szerk.): Pszichológiai eszközök az ember megismeréséhez. Bölcsész Konzorcium HEFOP Iroda, 006 (pp. 68). Mitchell, S.A., Black, M.J.: A modern pszichoanalitikus gondolkodás története. Animula 000 (pp.564). Buda Béla, Kurimay Tamás: A rendszerszemlélet fejlıdése és más paradigmákkal való kapcsolata In: Kurimay T (szerk): Családterápia és családkonzultáció Európai távoktatási tankönyv (. fejezet) Ajánlott olvasmányok: Járó K. (szerk.): Játszmák nélkül. Helikon, Budapest, 999, 00 (pp. 55). Pléh Cs., Csányi V., Bereczkei T.(szerk): Lélek és evolúció. Osiris, 00. Snyder, C.R., Lopez, S.J. (eds): Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press. Salkovskis, P.M.: A kognitív terápia térhódítása. Animula Kiadó, 006. Tantárgyfelelıs: Nábrády Mária Oktatók: Nábrády Mária

4 Tantárgy neve: Személyiséglélektani mesterkurzus (gyakorlat) Elıadás: Kollokvium: 3 A tárgy célja: A korszerő személyiségpszichológiai ismeretek gyakorlatban való alkalmazása, kritikai értékelése, bıvítése A tárgy tematikája Az elıadáshoz tematikája szerinti elméletekhez kapcsolódó gyakorlat bemutatása és a gyakorlatban használt eszközök ismertetése, azok kritikai értékelése, az eszközökkel elért eredmények ismertetése, az eszközök önálló használata, ennek bemutatása saját kutatási tervben, illetve személyiségvizsgálat keretében. Csikszentmihályi Mihály: A fejlıdés útjai (a flow folytatása). A harmadik évezred pszichológiája. Nyitott Könyvmőhely, 007. Kulcsár Zs. (szerk.): Teher alatt Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlıdés. Trefort Kiadó Budapest, 005. Oláh, A.: SZEMIQ. Képes félprojektív teszt a szociális és érzelmi intelligencia mérésére. HI Press Budapest, 005. Ajánlott olvasmányok: Boyatzis, R. E., Goleman, D., Rhee, K. S.: Clustering competence in emotional intelligence. Insights from the Emotional Competence Inventory. In: BarOn, R., Parker, J.D.A. (eds): The Handbook of Emotional Intelligence, JosseyBass (Wiley), San Francisco, Davies, M., Stankov, L., Roberts, R. D.: Emotional intelligence: In search of an elusive construct. Journal of Personality and Social Psychology, 75 (4) Epstein, S.: Emotion and selftheory. In: Hogan, R., Johnson, J. Briggs, S. (997) (eds): Handbook of Personality Psychology Academic Press, San Diego, London, New York, Sydney, Tokyo, Toronto, Greenfield, S.: Agyunk titkai. Betekintés érzelmeink, ötleteink világába. Alexandra, Budapest, 003. Hedlund, J., Sternberg, R. J.: Too many intelligences? Integrating social, emotional and practical intelligence. In: BarOn, R., Parker, J. D. A. (eds): The Handbook of Emotional Intelligence. JosseyBass (Wiley), San Francisco, Mischel, W., & Shoda, Y.: Integrating dispositions and processing dynamics within a unified theory of personality: The Cognitive Affective Personality System (CAPS). In L. A. Pervin & O. John (Eds.), Handbook of Personality: Theory and Research e. Guilford, New York, Oláh A.: Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Belsı világunk mérésének módszerei. Trefort Kiadó, Budapest, 005. Rózsa, S., Kállai, J., Osváth, A., Bánki M., Cs.: Temperamentum és karakter: Cloninger pszichobiológiai modellje. A Cloningerféle temperamentum és karakter kérdıív felhasználói kézikönyve. Medicina, Budapest, 005. Snyder, C.R., Lopez, S.J. (eds): Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press. Snyder, C. R., Lopez, S. J.: Positive Psychological Assessment. A Handbook of Models and Measures. American Psychological Association, Washington DC, 003.

5 Tantárgy neve: Szociálpszichológiai mesterkurzus Elıadás: X +3 + BA A kurzuson a szociálpszichológia történetébe ágyazva tárgyaljuk a szociálpszichológia fıbb elméleti irányait és kutatási jellemzıit. A történeti összefüggéseket a szociálpszichológia meghatározó személyeinek szakmai életútján keresztül, nézeteik tükrében mutatjuk be. Ebben az összefüggésben megvizsgáljuk azt is, hogy a szociálpszichológia különbözı korszakaiban hogyan viszonyult a korabeli társadalomhoz, hogyan válaszolt kritikusan vagy éppen a társadalmi rendszert támogató módon a társadalomban aktuálisan megjelenı problémákra. Elemezzük a szociálpszichológiai kutatás fı jellegzetességeit, tematikus irányait is. A kurzus második részében azt vizsgáljuk, hogyan járul hozzá a szociálpszichológia a társadalom gyakorlatában felmerülı kérdések megoldásához, azaz milyen területeken és hogyan alkalmazzák eredményeit. Az egészség, a jog, a gazdaság, a szervezetek, a társadalmi problémák megoldására adott válaszok elemzését gyakorlati projektek hallgatói megtervezése és kidolgozása egészíti ki. Hunyady György: A Szociálpszichológia történeti olvasatai, ELTE Eötvös Kiadó, 006. Farr, R. M.: The Roots of Modern Social Psychology. Balckwell, Oxford, 006. Semin, G.R., Fiedler, K. Applied Social Psychology. Sage, 996. McGuire, W.J. Makacs nézetek és a meggyızés dinamikája. Osiris, 00. Ajánlott olvasmányok: Parker, I., Shotter, J: Deconstructing social psychology. Routledge, 990.

6 SZAKMAI TÖRGYTÁRGYAK Tantárgy neve: Pályaszocializáció, pszichológus etika Elıadás: Kollokvium: A pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe adja az alapját az oktatásnak. A vizsgálatban résztvevık jogai és kötelességei titoktartás A kutatás etikai kérdései személyiségi jogok tiszteletben tartása A pszichológusok nyilvános szereplésének etikai kérdései, kiterjesztve az internetre is. A gyógyító kapcsolatok etikai kérdései A teszthasználat etikája Mindezekrıl a kérdésekrıl a hallgatók szemszögébıl, egyegy téma szemináriumszerő földolgozásával esik szó. Pszichológusok Szakmai és Etikai Kódexe. MPT holapja Komlósi, Séra Szemelvények a pszichológus etikához. Tankönyvkiadó, Budapest, 988. Nyíri Tamás: Alapvetı etika. Szt. István Táruslat, Budapest, 003. Váriné Szilágyi Ibolya (szerk.): Az erkölcs a cselekvı és a nézı szemszögébıl. Scientia Humana Társulás, Budapest, 994. Ajánlott olvasmányok:

7 Tantárgy neve: Szocializációs zavarok gyermek és ifjúkorban Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: A család mint szocializációs szintér. A fizikai, érzelmi és szexuális bántalmazás hatásai. Érzelemszabályozási kudarcok: impulzivitás, agresszivitás. Önkontroll és önszabályozás deficitjei. Empátia és moralitás, a morális fejlıdés meghatározói. Az intézeti nevelkedés jellemzıi. A kortárscsoport, mint szocializációs szintér. Gyermekkori és serdülıkori deviáns viselkedés jellemzése. A problémás viselkedés fejlıdési útvonalai (trajektóriák). Az iskola, mint szocializációs szintér. Protektív faktorok: reziliencia, érzelmi tudatosság, célok. Hárdi I.: Az agresszió világa. Medicína, Budapest, 000. Hoffman, M. L.: Empátia, társas kogníció és morális cselekvés. In: Kulcsár Zs. (szerk) Morális fejlıdés, empátia és altruizmus. Szöveggyüjtemény, ELTE, Eötvös Kiadó, 99. MurányiKovács E.né Kabainé Huszka A.: A gyermekkori és a serdülıkori személyiségzavarok pszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, 995. Nagy E. Molnár P.: A korai fejlıdés és a kötıdés neurobiológiai alapjai. In: Buda B. Kopp M. Nagy E. (szerk) Magatartástudományok. Medicina, Budapest, 00. Rutter, M. Giller, H. Hagell, A.: Antisocial behavior by young people. Cambridge University Press, 998. ZahnWaxler, C. RadkeYarrow, M.: Az empátiás törıdés eredete. In: Kulcsár Zs. (szerk) Morális fejlıdés, empátia és altruizmus. Szöveggyüjtemény, ELTE, Eötvös Kiadó, 990.

8 Tantárgy neve: Módszertani készségfejlesztés, többváltozós statisztikai módszerek Elıadás: X ++ A pszichológiában legfontosabb, legtöbbet alkalmazott többváltozós módszer, a faktoranalízis elvét a statisztika és pszichometria tárgyakban már megismerték a hallgatók. Itt mód nyílik néhány konkrét eljárás megismerésére és a gyakorlatokon, számítógép segítségével történı végrehajtására. (Ez mintegy felét teszi ki a tantárgynak.) A maradék idıben a többváltozós statisztikai módszerek közül azokat kell ismertetni és gyakoroltatni, amelyek alkalmasak pszichológiai problémák megoldására: Coxregresszió, clusteranalízis, kanonikus korreláció, többdimenziós skálázás. Mivel a pszichológiában összetettebb kísérleti elrendezések alkalmazására úgysincs mód, kerülni kell a varianciaanalízis fejlettebb, fıként többváltozós módszereinek az oktatásba történı bevonását. Dr. Sváb János: Többváltozós módszerek a biometriában. Mezıgazdasági Kiadó, 979. Többváltozós statisztikai analízis Szerkesztette: Móri F Tamás, Székely J Gábor. Mőszaki Könyvkiadó, 986. Ajánlott olvasmányok:

9 INTERPERSZONÁLIS ÉS INTERKULTURÁLIS SZAKIRÁNY Tantárgy neve: Vallástudományi alapok Félév: Elıadás: X Szeminárium: Szociálpszichológi a mesterkurzusok Gyakorlati jegy: A vallás és a vallások szerepe az emberiség történelmében. Az Istenrıl való beszéd megjelenése. A vallásos érzék kialakulása. Az ateizmus jelensége és valláspszichológiai szempontja. A keresztény kinyilatkoztatás egyetlensége és egyetemessége. Az egyház és a vallások kapcsolata. A XXI. század jövıje: a vallásközi párbeszéd. Nostra Aetate nyilatkozat a II. Vatikáni Zsinaton. A II. vatikáni zsinat dokumentumai. SZIT, Budapest, 000. A Kereszténység és a vallások. A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma. SZIT, Budapest, 998. Mircea Eliade: A szent és a profán. Európa kiadó, Budapest, 996. Ajánlott olvasmányok: A Dominus Iesus nyilatkozat. A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma. SZIT, Budapest, 000. Tarnay Brunó: Katolicizmus és kultuszok. Bencés kiadó, Pannonhalma, 994. Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története IIII. OsirisSzázadvég, Budapest, Giuseppe de Rosa: Vallások, szekták és kereszténység. SZIT, Budapest, 99.

10 Tantárgy neve: A családterápia elméleti alapjai I II + Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: + A családterápia kialakulása létrejövı feltételei, fejlıdése a pszichoterápiákon belül: kezdetektıl napjainkig. A fıbb irányzatok Minuchini, milánói, BöszörményiNagy, tárgykapcsolati elméleti alapjai és egymáshoz viszonyulásuk. Kötelezı olvasmány: Boscolo, Cecchin, Hoffman, Penn: A milánói módszer. ANIMULA Családterápiás sorozat Minuchin: Családok és családterápia. ANIMULA Családterápiás sorozat 5. Böszörményi Nagy Iván Barbara R. Krasner: Kapcsolatok kiegyensúlyozásának dialógusa. Coincidencia, 00. Telkes J.: A családterápia irányzatai III. Pszichológiai Szemle 979/ 34 Ajánlott olvasmányok: Családterápiás Olvasókönyv I. szerk.: Bíró Sándor Komlósi Piroska, Animula, 989. CampbellDraperHuffington: Helyesebben a milánói módszer elméletérıl és gyakorlatáról. Animula DraperGowerHuffington: Családterápiás Oktatókönyv. Animula, 000.

11 Tantárgy neve: Bevezetés a gazdaságpszichológiába Félév: Elıadás: X Szeminárium: Szociálpszichológi a mesterkurzusok Gyakorlati jegy: A reklám, a marketing, a vezetés, a tréning, a motiváció és tárgyalás témaköreinek elméleti alapjai nagyrészt a pszichológiából származnak. Ezért van szükség az üzleti élet megértéséhez a pszichológia üzleti életben játszott szerepének bemutatására, ugyanakkor az üzleti élet vizsgálata hozzásegíti a pszichológusokat egyes alapvetı pszichológiai folyamatok és a társas együttmőködés feltételeinek jobb megértéséhez. Gazdasági magatartás A fogyasztói magatartás alapjai A gazdasági célú kommunikáció pszichológiai vetületei A hirdetés és a fogyasztók befolyásolása A pénz pszichológiája A tulajdon és a tulajdonlás pszichológiája A szerencsejátékjelenség gazdaságpszichológiája A munkanélküliség lélektana Hunyady, Gy., Székely, M.: Gazdaságpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 003. Ajánlott irodalom: Garai L.: Emberi potenciál mint tıke bevezetés a gazdaságpszichológiába. Aula Kiadó, Budapest, 998. HofmeisterTóth Á., Törıcsik M.: Fogyasztói magatartás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 996. Magyari Beck I.: A homo oeconomicustól a homo humanusig Fejezetek a gazdaságpszichológiából. Aula Kiadó, Budapest, 000.

12 Tantárgy neve: Vallásos jelenségek Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: Vallás, vallásosság és spiritualitás Vallásosság és spiritualitás kutatása módszertani kérdések Világkép és emberkép Vallásosság a felnıtt és idıs korban Érzelmek és vallásosság Vallás és értelem Kétely és belsı küzdelmek Vallásos megtérés és spirituális transzformáció Vallásos gyakorlatok, rítus és ima Miszticizmus, vallási élmények A vallásosság pszichoanalitikus elméletei Istenképek és sémák kognitív modellek Benkı A.: A személyiség erkölcsi és vallási fejlıdése. In: HorváthSzabó K. (szerk.) Lélekvilág. PPKE BTK, Piliscsaba, 998. HorváthSzabó K. (szerk.): Valláspszichológiai tanulmányok. Pszichológia Szemle Könyvtára. Akadémia Kiadó, Budapest, 003. HorváthSzabó K. (szerk.): Vallásosság és személyiség. PPKE BTK, Piliscsaba, 007. HorváthSzabó K.: Bőntudatbőnbánat. Vigilia, 00/3., 888. Vergote, A.: Valláslélektan. Semmelweis Egyetem TF Párbeszéd Alapítvány HÍD Alapítvány, Budapest, 00.

13 Tantárgy neve: A vallás és a család szociálpszichológiája Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: A bevezetı jellegő kurzus a vallás és a család szociálpszichológiai megközelítéseirıl nyújt áttekintést, elsısorban azoknak az elméleti és kísérleti munkáknak a tanulmányozásán keresztül, amelyeket e területek szakirodalmában meghatározó mővekként tartanak számon, s amelyek a családterápiás gondolkodásmód és gyakorlat, valamint a valláspszichológiai kutatások alapjául szolgálhatnak. A kurzuson hangsúlyos szerepet kap a család és a vallásosság kapcsolatával foglalkozó szerzık írásainak tárgyalása. BeitHallahmi, B.; Argyle, M.: The Psychology of Religious Behaviour, Belief and Experience. Routledge, London and New York, 997. Fromm, Erich: Pszichoanalízis és vallás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 995. Füredi János (szerk): A család szociálpszichiátriája. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 986. HorváthSzabó Katalin (szerk): Valláspszichológiai tanulmányok, Akadémiai Kiadó, Budapest, 003. Kunt Ernı: Az utolsó átváltozás. Gondolat, Budapest, 987. Rátay Csaba (szerk): A család jelentısége az egyén és a közösség életében Ajánlott olvasmányok: Batson, C. D.; Schoenrade, P.; Ventis, W. L.: Religion and The Individual. Oxford University Press, New York, Oxford, 993. BeitHallahmi, B.; Argyle, M.: The Social Psychology of Religion. Routledge, London and New York, 975. Bíró Sándor; Komlósi Piroska (szerk): Családterápiás olvasókönyv. Animula, Budapest, 00. Wilksrtöm, Owe: A kifürkészhetetlen ember. Animula, Budapest, 000. Hernádi Miklós (szerk): A fenomenológia a társadalomtudományban. Gondolat, Budapest, 984. Hinde, Robert A.: Why Gods Persist. A scientific approach to religion. Routledge, London and New York, 999.

14 Tantárgy neve: A valláspszichológia fejlıdéstörténete Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: A valláspszichológia fejlıdésének bemutatása, illetve a vallással is foglalkozó nagy hatású pszichológusok illetve pszichológiai irányzatok vallásról és a vallásosságról vallott nézeteinek bemutatása. A valláspszichológia (kialakulása) születése. Elızmények a vallásos hagyományban. (Szent Agoston, Aqilai Szent Teréz, Szalézi Szt. Ferenc írásai. Vallástudományok fejlıdése. A valláspszichológia elsı szakasza: XIX. Század II. fele. Wundt valláspszichológia. Wundt tanítványai Külpe és a Würzburgi iskola. Girgensohn és a dorpati iskola (Gonen, Wunderle, Vetı Lajos) James, az amerikai pszichológia és valláspszichológia megteremtıje. A vallásos tapasztalat sokfélesége (90) Freud és a pszichoanalizis valláspszichológia kényszercselekedetek, istenképek, totem, tabu és vallás. A vallás mint illúzió és projekció. Freud értékelése. A valláspszichológia fejlıdésének. szakasza. Viselkedéselmélet és vallás Wells (97) biológiai pszichológiája Watson modern behaviorizmus: G. Wetter, IR elmélete. Skinner: A vallásl, mint eszközviselkedés. Baudura és a vallás szociális tanulásleméleti felfogása. Utánzás, modell utáni tanulás. Sunden szerepelmélete. Szociobiológia és vallás Wilson, A vallás, mint adaptatív funkció. A behaviorizmus és a szociobiológiai szemlélet értékelése. Pszichoanalitikus nézıpont és a vallás Jung, Fairbain, Guntrip, Winnicott, Rizzuto, Erikson és Kohut munkássága. Spanger és az egzisztencilistafenomológiai irány a valláspszichológiába. Allport, G. munkássága és hatása. A mai valláspszichológia fıbb irányzatai és képviselıi. Vergote és Godin kutatásai. Biológiai irányzat, vallásos ösztön, a vallás biolóhgiai, fiziológiai megnyilvánulása, drogok és vallásos élmények. A vallásosság fejlıdését középpontba állító valláspszichológusok: Oser, Fowler, Nuttin, Piaget valláspszichológiai munkássága, vallásos típusok Transzperszonális pszichológia és a New Age, Maslow, Assagioli, Grof, Wieber. A modern valláspszichológia értékelése. Valláspszichológiai mőhelyek Európában és Magyarországon. A mai valláspszichológia helye és helyzete a pszicholgiában Benkı, A.: A valláspszichológia irányai. In: Mivégett vagyunk. Ecclesia. 00. Wulff, D.: Psychology of Religion Classic and contemporary. John Wiley and Sons, INC. New York, 997. Jung, C.G.: Gondolatok a vallásról és a kereszténységrıl. Budapest: Kossuth, 00. Freud, S.: Totem és tabu. Göncöl, 990. From, E.: Pszichoanalízis és vallás. Akadémia Kiadó, Budapest, 995.

15 Tantárgy neve: Társadalmi szerepek és szerepkonfliktusok Félév: Elıadás: Szociálpszichológia mesterkurzusok Kollokvium: A modern társadalomban egyre több szerepnek kell szimultán megfelelnünk és fokozottan igaz az is, hogy a magasabb elvárások mellet a szerepkonfliktusok is gyakrabban, több szinten jelennek meg. A társas érintkezés elméletében és jelenségvilágában szerzett tapasztalat segíti a szakirányon végzetteket az intrapszichés és interperszonális feszültségek megértésében és intervenciójában.. A szerep fogalma és eredete általános jellemzıi: szereptípusok, szerepelvárások, szerepkészlet. Szerepteljesítmény és szerepeltávolítás 3. A szerepszocializáció folyamata; a szerepkonfliktusok és feloldási lehetıségik 4. A hétköznapi élet szerepei és szerepkonfliktusai A nemi szerepek és konfliktusaik Családi szerepek és konfliktusaik Foglalkozási szerepek (segítı szerepek és konfliktusok (pszichológus, orvos)) 5. Különleges szerepek és szerepkonfliktusok A beteg szerep és megoldási lehetıségei Stigmatizáltság deviancia kisebbség A helfer szindróma, mint a segítı szerepproblémája A burn out tünetegyüttes, mint szerepkonfliktus 6. Konzultáció, tanácsadás, beavatkozási stratégiák szerepkonfliktus esetén Goffman, E.: Az én bemutatása a mindennapi életben. Thalassa, Budapest, 000. Goffman, E.: A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest, 998. Tournier, P.: Személy és szerep. Harmat Kiadó, Budapest, 998. Ajánlott irodalom Fekete, S.: Segítı foglalkozások kockázatai. Psychiatria Hungarica, 6:. 99. ByngHall, J.: Munkám családi szkriptekkel. Animula Kiadó, Budapest, 003. Bálint, M.: Az orvos, a betege és a betegség. Animula, Budapest, 990.

16 Tantárgy neve: Kultúra és média Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: A tárgy célja a tömegkommunikáció jellemzıinek, mőködésének és hatásmechanizmusainak bemutatása. A tömegmédiumok alakítják az egyének értékeit, véleményét, ízlését, attitődjeit, és alapját adják annak, ahogy az egyének a körülöttük lévı világot értelmezik. A kurzus középpontjában a társadalmi jelentésképzési folyamatok ismeretének elsajátítása, illetve az ezek vizsgálatára való képesség áll. A hallgatók speciális kutatási készségeket ismerhetnek meg a társadalmi és kulturális reprezentációk és folyamatok vizsgálatára. A tömegkommunikáció fogalma, típusai, jellegzetességei A tömegkommunikáció helye a kulturális környezetben A média hatásmechanizmusaira vonatkozó elméletek Kvalitatív és kvantitatív módszerek a média elemzésében A társadalmi csoportok médiareprezentációja Társadalmi normák és magatartásminták a médiában A médiumok nem szándékos hatása: értékszocializáció, identitás A médiumok szándékos hatása: reklámpszichológia, fogyasztói társadalom McQuail, D.: A tömegkommunikáció elmélete. Osiris Kiadó, Budapest, Pratkanis, A.R., Aronson, E.: A rábeszélıgép. AB OVO, Budapest, 99. Vajda Zs., Kósa É.: Neveléslélektan. Osiris Kiadó, Budapest, , Ajánlott irodalom Gerbner, G.: A média rejtett üzenete. Osiris Kiadó, Budapest, 000. Kapitány, Á., Kapitány, G.: A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei. Sajtóház Kiadó, Budapest, 000. Kósa, É., Vajda,Zs.: Szemben a képernyıvel. Eötvös József Kiadó, Budapest, 998. László, M.: Példakép. A tizenéves korosztály értékválasztásai és a média. JelKép, 999/3., Budapest. Müller, M.: Az áruvilág kicsi királyai: gyerekek a reklámok világában. Geomédia Szakkönyvek, Budapest, 00.

17 Tantárgy neve: Média, család és egészség Félév: Elıadás: Kollokvium: A hagyományosnak tekinthetı családi és intézményi szocializáció mellett napjainkban egyre nagyobb szerephez jut a médiumokon keresztül megismerhetı tudás és értékrendszer. A kurzus célja annak bemutatása, hogy a médiumok hogyan, milyen csatornákon keresztül és mekkora mértékben módosíthatják az elsıdleges szocializáció hatásait. Módszereket ismertet arra vonatkozóan, hogy a család, illetve a nevelık mit tehetnek a média szocializációt negatívan befolyásoló hatásai ellen. A szocializáció hagyományos színterei: család, intézmények A média, mint a szocializációt befolyásoló újabb tényezı A tömegkommunikáció módosító hatása a felnevelkedés körülményeire Életkori sajátosságok a médiahasználatban A médiatartalmak hatása: egészségreprezentáció, egészségkommunikáció A szülık és nevelık szerepe a médiaértésben és médiahasználatban Buckingham, D.: A gyermekkor halála után: felnıni az elektronikus média világában. Helikon Kiadó, Budapest, 00. Vajda Zs., Kósa É.: Neveléslélektan. Osiris Kiadó, Budapest, , , Ajánlott irodalom Buckingham, D.: Médiaoktatás. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 005. Rosengren, K.E. (ed.): Media effects and beyond. Culture, socialization and lifestyles. Routledge, London, New York, 994. Werner, A.: A tévékor gyermekei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 998. Winn, M.: Gyerekek gyerekkor nélkül. Gondolat, Budapest, 990.

18 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ALAPOZÁS Tantárgy neve: A közvetlen emberi kommunikáció elméletei Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: 3 A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a közvetlen emberi kommunikáció (személyközi kommunikáció) jelenségszférájára vonatkozó elméletekkel, azok vizsgálati szempontjaival, területeivel, a kommunikációról való gondolkodás és elemzési készség fejlesztése mellett. A kommunikáció elemeinek megismerése után különbözı sikeres és sikertelen dialógusok elemzése kapcsán a személyközi kommunikáció eszközeit, a verbális és nemverbális elemeket, a különbözı kommunikációs szerepeket, valamint a kommunikációban résztvevı ágensek magukra, társukra és a helyzet meghatározására vonatkozó felkészültségeinek típusát ismerteti a stúdium; ezek egyéni módon alakított és normatív (intézményesült) kereteit, valamint magának a kommunikációnak a dinamikáját. A tantárgy kialakításában fontos szempont, hogy az elméletek és gyakorlati alkalmazásuk, azok érvényességi határai a hallgatók számára komplex egészként jelenjenek meg, hogy maguk is képesek legyenek egyegy kommunikációs jelenség átfogó elemzésére. Berne, E.: Emberi játszmák. Gondolat, Budapest, 984. Buda, B.: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei. Animula, Budapest, 994. Forgas, J. P.: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Budapest, 997. Griffin, E.: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat, Budapest, 00. (. és 34. fejezet). Horányi, Ö. (szerk.): Kommunikáció III. General Press, Budapest, 003. (I. kötet: 355, II. kötet: 353). Pléh, Cs. Siklaki, I. Terestyéni, T. (szerk.): Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Osiris, Budapest, 997. Rosengren, K. E.: Kommunikáció. Typotex, Budapest, Síklaki, I. (szerk.): A szóbeli befolyásolás alapjai III. Tankönyvkiadó, Budapest, 990. I. kötet: 77 87; 939; 959. Ajánlott olvasmányok: Austin, J. L.: Tetten ért szavak. Akadémiai, Budapest, 990. Buda, B. László, J.: Beszéd a szavak mögött. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 98. Goffman, E.: A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Gondolat, Budapest, 98. Hall, E. T.: Rejtett dimenziók. Gondolat, Budapest, 975. Hartey, P.: Interpersonal Communication. Routledge, London, 999. Terestyéni, T.: Kommunikációelmélet. A testbeszédtıl az internetig. Typotex, Budapest, 006.

19 Tantárgy neve: Társadalmi konfliktus Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: 3 Az óra célja a társadalmi jelenségek konfliktusközpontú elméleti irányzatainak és empirikus kutatásainak megismertetése a hallgatókkal. Bemutatja a társadalmi konfliktusról alkotott jelentıs elméleti munkákat, a róluk kialakult kritika és a hatásukra végzett empirikus munkák fényében. Konfliktuselméleti szempontból tárgyalja a szegénység, a tartós munkanélküliség, az etnicitás, a kirekesztés és egyenlıtlenség, a nyílt és a zárt társadalom és a társadalmi változatlanság/változás témaköreit. Tájékoztatást ad a modern társadalom törésvonalairól, a munkanélküliség, képzetlenség, a halmozottan hátrányos helyzet okozta mélyülı szakadékról a világ egyes régiói között. Ismerteti a globális és lokális társadalmi folyamatok nyertesei és vesztesei között fokozódó jövedelmi egyenlıtlenségek lehetséges okait. Dahrendorf, R.: A modern társadalmi konfliktus. Budapest, Gondolat, 994. Wright, E. O.: Általános keretrendszer az osztálystruktúra elemzéséhez. In: Szerk.: Angelusz Róbert. A társadalmi rétegzıdés komponensei. Válogatott tanulmányok. Budapest, Új Mandátum, Spéder Zsolt: A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság, Budapest, Századvég, ; Ladányi János: Szociális és etnikai konfliktusok, Budapest, Új Mandátum, ; Bourdieu, P.: Gazdasági tıke, kulturális tıke, társadalmi tıke. In.: Szerk.: Angelusz Róbert. A társadalmi rétegzıdés komponensei. Válogatott tanulmányok. Budapest, Új Mandátum, Dahrendorf, R.: Társadalmi struktúra, osztályérdekek és társadalmi konfliktus. In.: Szerk. Angelusz Róbert. A társadalmi rétegzıdés komponensei. Válogatott tanulmányok. Budapest, Új Mandátum, Marx, K. Engels, F.: A Kommunista Párt Kiáltványa. In: Szerk.: Felkai Gábor Némedi Dénes Somlai Péter. Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. I. köt. Budapest,Új Mandátum, Marx, K.: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai. In.: Szerk.: Felkai Gábor Némedi Dénes Somlai Péter. Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. I. köt. Budapest, Új Mandátum, Marx, K.: A tıke. In.: Szerk.: Felkai Gábor Némedi Dénes Somlai Péter. Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. I. köt. Budapest, Új Mandátum, Ajánlott olvasmányok: Ladányi János Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái. Budapest, Napvilág, ; EspingAndersen, G.: Jövedelmi egyenlıtlenség és esélyegyenlıtlenség. In.: Szerk.: Giddens, A. Diamond, P. Írások az egyenlıtlenségrıl, az egyenlısdirıl és az új egyenlıségrıl. Budapest, Napvilág, Dahrendorf, R.: Egy új rend nyomában. Elıadások a szabadság politikájáról a XXI. században. Budapest, Napvilág, Bukodi Erzsébet: Társadalmunk szerkezete különbözı nézıpontokból. In.: Szerk.: Kovách Imre. Társadalmi metszetek. Budapest, Napvilág,

20 VEZETETT KUTATÓMUNKA Tantárgy neve: Kutatásmódszertan Elıadás: Kollokvium: 3 Az empirikus kutatás, mint tudományelméleti és gyakorlati probléma. Indukció és dedukció viszonya. A kutatás szerepe a pszichológiában. A kutatás szerepe a szakmai életút során. Kutatási projektmenedzsment. Irodalomkutatás és irodalmi áttekintés. Kérdésfeltevés és hipotézisalkotás. Kutatási módszerek. vizsgálati elrendezések. Kutatási módszerek. kvantitatív és kvalitatív módszerek. A mintakiválasztás és az adatgyőjtés módszertani kérdései. A család és valláspszichológiai kutatások speciális módszertani kérdései és módszerei. Kérdıívek fordításának, alkalmazásának, értékelésének gyakorlati kérdései. Adatbázisok kezelésének módszertani vonatkozásai. Saját kutatási projekt prezentációja, vitája, kutatási terv kidolgozása. Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi, Budapest, 995. Szokolszky, Á.: Kutatómunka a pszichológiában. Metodológia, módszerek, gyakorlat. Osiris, Budapest, 004.

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Kollégisták mentálhigiénés gondozása

Kollégisták mentálhigiénés gondozása Kollégisták mentálhigiénés gondozása A mentálhigiénés feladatkörök, lehetıségek és szerepek kollégiumonként rendkívül változatos képet mutatnak. A gyakorlati munka továbbfejlesztésének szempontjából a

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET 2015. május 28-30. Eger, Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET 2015. május 28-30. Eger, Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen Schola Europa Akadémia Szakközépiskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együttmőködésben Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen A dolgozatot készítette Kaszás Lilla Ifjúságsegítı

Részletesebben

Ph.D ÉRTEKEZÉS. Farkas Johanna MISKOLC 2012.

Ph.D ÉRTEKEZÉS. Farkas Johanna MISKOLC 2012. Ph.D ÉRTEKEZÉS Farkas Johanna MISKOLC 2012. 1 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Farkas Johanna CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A

Részletesebben

PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola

PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/2. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.2.32 Simon Tünde PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola A vizuális kommunikáció képességcsoportjának

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SEGÉDLET A KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUS- KÉPZÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁSÁHOZ KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2/B PROJEKT KERETÉBEN A GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET KÖZREMŐKÖDÉSÉVEL

Részletesebben

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN A boldogság nem állapot, hanem aktivitás. (Arisztotelész) Az életminıség fogalma és jelentısége a modern társadalmak központi célkitőzéseként

Részletesebben

Kopp Mária Martos Tamás. A magyarországi gazdasági növekedés és a társadalmi jóllét, életminıség viszonya

Kopp Mária Martos Tamás. A magyarországi gazdasági növekedés és a társadalmi jóllét, életminıség viszonya Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság Kopp Mária Martos Tamás A magyarországi gazdasági növekedés és a társadalmi jóllét, életminıség viszonya Készült a Jövı Nemzedékek Állampolgári Biztosának

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése Készítette: Minyin Gabriella Témavezetı: Szabó Laura 2010. Tartalomjegyzék Bevezetı..

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária Publication date ESZTERGOM, 2012 Tartalom BEVEZETÉS... 1 A TANÁCSADÁS

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8.

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8. Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8. Közép-Európai Közlemények Történészek, regionalisták és geográfusok folyóirata TANÁCSADÓ

Részletesebben

Az individuálpszichológiáról röviden

Az individuálpszichológiáról röviden Az individuálpszichológiáról röviden Az individuálpszichológia mélylélektani irányzat, mely az emberi psziché tudattalan régiójának szerepét elismeri. E mellett a személyiség társadalmi-lény voltát helyezi

Részletesebben

Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból

Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból

Részletesebben

Simon István Ágoston

Simon István Ágoston A gyógytestnevelés tantárgy vizsgálata az új típusú tanár diák kapcsolatrendszerben Doktori értekezés Simon István Ágoston Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományok Doktori Iskola (Sport és Társadalomtudomány)

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben