Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: -"

Átírás

1 ALAPOZÓ TÖRZSTÁRGYAK Tantárgy neve: Kognitív pszichológiai mesterkurzus 4 Elıadás: X +3 A tárgy célja: a modern kísérleti pszichológia, ennek vezetı irányzatának, a kognitív pszichológia szemléletének, az ehhez kapcsolódó módszereknek az ismertetése ill. gyakorlati alkalmazása, különös tekintettel az alkalmazott pszichológia olyan területeire, mint a különbözı életkorok, ill. mentális betegségek okozta eltérések. A tárgy tematikája Észlelés pszichológiája, észlelés speciális helyzetekben, észlelés és szociális befolyásolás, az észlelés zavarai Figyelem pszichológiája, figyelem speciális helyzetekben, a figyelem zavarai A tanulás pszichológiája, tanulás speciális helyzetekben, a tanulás zavarai. Emlékezés pszichológiája, emlékezés speciális helyzetekben, az emlékezés zavarai A téri idıi tájékozódás pszichológiája, a téri idıi tájékozódás speciális helyzetekben, a téri idıi észlelés zavarai A gondolkodás pszichológiája, gondolkodás speciális helyzetekben, a gondolkodás zavarai A viselkedéstervezés, szervezés pszichológiája, a viselkedés tervezése és szervezése speciális helyzetekben, a viselkedés tervezésének és szervezésének zavarai. Atkinson, Hilgard: Pszichológia. Osiris, 005. A megfelelı fejezetek Ajánlott olvasmányok: Baddeley A.: Az emberi emlékezet. Osiris, 003. Czigler I.: Figyelem és percepció. KLT 999. Pléh Cs., Kovács Gy., Gulyás B. (szerk.): Kognitív idegtudomány. Osiris, 003. Sekuler R., Blake R.: Észelés. Osiris, 000.

2 Tantárgy neve: Fejlıdéslélektani mesterkurzus + Elıadás: X BA +3 A kurzus a BA keretei között oktatott Fejlıdéslélektan III. c tantárgynak az egyes életkorokban jellemzı szocializációs és kognitív történésekre vonatkozó alapismereteire építve a szakterület kurrens trendjeit tárgyalja. A tantárgyblokk elsı fele kiemelt figyelmet szentel a fejlıdés interaktív történéseinek, s ebbıl a nézıpontból elemezi a fejlıdési folyamatban szerepet játszó tényezıket, külön hangsúllyal a felnövekvı egyén saját részvételére és önszocializációs hatóképességére. A kurzus másik kiemelt témaköre a környezetbe ágyazott fejlıdés ( development in context ) koncepció talaján foglalkozik a szőkebb és szélesebb környezet (társak, intézmények, média, és kulturálisideológiai keretek) fejlıdésre gyakorolt hatásával. A kulturális kontextus jelentıségének megismerését a fejlıdésre vonatkozó felfogás történeti változásainak elemzése, valamint az eltérı szocializációs közegekben végzett fejlıdéspszichológiai vizsgálatok összehasonlító elemzése egészíti ki. Aries, Ph.: Gyermek, család, halál. Gondolat, Budapest, 987. Nguyen Luu, L.A., Fülöp,M.: Kultúra és pszichológia. Osiris kiadó, Budapest, 003. Vajda, Zs., Kósa,É.: Neveléslélektan. Osiris kiadó, Budapest, 005. Roopnarine, J.L.; Carter, D.B.: Parentchild socialization in diverse cultures. Ablex Publishing Corporation, 99. Ajánlott olvasmányok: Bell, R.Q., Harper, L.V.: Child effects on adults. Lawrence Erlbaum Assoc. Publishers, John Wiley & Sons, 977. Vajda, Zs.,Pukánszky, B.: A gyermekkor története. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 998. Tantárgyfelelıs: Kósa Éva Oktatók: Kósa Éva, Hámori Eszter

3 Tantárgy neve: Személyiséglélektani mesterkurzus (elıadás) Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: A tárgy célja: A korszerő személyiségpszichológiai ismeretek elsajátítása, kritikai feldolgozása A tárgy tematikája A mai dinamikus irányzatok (selfpszichológia, kötıdéselméletek, a pszichoanalízist megújító iskolák) A rendszerszemlélet és a kommunikációra alapozó iskolák A kognitív személyiségmegközelítés újabb eredményei (CarverScheier, Mischel) Kognitív tapasztalati selfelmélet (Epstein) A biológiai megközelítés kurrens elméletei A különbözı megközelítések közötti integráció kísérlete (Cloninger) Egy új irányzat: a pozitív pszichológiai megközelítés A pozitív élmény (szubjektív jóllét, flow, boldogság) A pozitív személyiségvonások (kreativitás, bölcsesség, szeretet stb ) Pozitív csoportvonások mint az evolúció termékei és mint kulturális termékek Életútkutatások Nábrády Mária: Az érzelmektıl a pozitív pszichológiáig. In: Hámori Eszter (szerk.): Pszichológiai eszközök az ember megismeréséhez. Bölcsész Konzorcium HEFOP Iroda, 006 (pp. 68). Mitchell, S.A., Black, M.J.: A modern pszichoanalitikus gondolkodás története. Animula 000 (pp.564). Buda Béla, Kurimay Tamás: A rendszerszemlélet fejlıdése és más paradigmákkal való kapcsolata In: Kurimay T (szerk): Családterápia és családkonzultáció Európai távoktatási tankönyv (. fejezet) Ajánlott olvasmányok: Járó K. (szerk.): Játszmák nélkül. Helikon, Budapest, 999, 00 (pp. 55). Pléh Cs., Csányi V., Bereczkei T.(szerk): Lélek és evolúció. Osiris, 00. Snyder, C.R., Lopez, S.J. (eds): Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press. Salkovskis, P.M.: A kognitív terápia térhódítása. Animula Kiadó, 006. Tantárgyfelelıs: Nábrády Mária Oktatók: Nábrády Mária

4 Tantárgy neve: Személyiséglélektani mesterkurzus (gyakorlat) Elıadás: Kollokvium: 3 A tárgy célja: A korszerő személyiségpszichológiai ismeretek gyakorlatban való alkalmazása, kritikai értékelése, bıvítése A tárgy tematikája Az elıadáshoz tematikája szerinti elméletekhez kapcsolódó gyakorlat bemutatása és a gyakorlatban használt eszközök ismertetése, azok kritikai értékelése, az eszközökkel elért eredmények ismertetése, az eszközök önálló használata, ennek bemutatása saját kutatási tervben, illetve személyiségvizsgálat keretében. Csikszentmihályi Mihály: A fejlıdés útjai (a flow folytatása). A harmadik évezred pszichológiája. Nyitott Könyvmőhely, 007. Kulcsár Zs. (szerk.): Teher alatt Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlıdés. Trefort Kiadó Budapest, 005. Oláh, A.: SZEMIQ. Képes félprojektív teszt a szociális és érzelmi intelligencia mérésére. HI Press Budapest, 005. Ajánlott olvasmányok: Boyatzis, R. E., Goleman, D., Rhee, K. S.: Clustering competence in emotional intelligence. Insights from the Emotional Competence Inventory. In: BarOn, R., Parker, J.D.A. (eds): The Handbook of Emotional Intelligence, JosseyBass (Wiley), San Francisco, Davies, M., Stankov, L., Roberts, R. D.: Emotional intelligence: In search of an elusive construct. Journal of Personality and Social Psychology, 75 (4) Epstein, S.: Emotion and selftheory. In: Hogan, R., Johnson, J. Briggs, S. (997) (eds): Handbook of Personality Psychology Academic Press, San Diego, London, New York, Sydney, Tokyo, Toronto, Greenfield, S.: Agyunk titkai. Betekintés érzelmeink, ötleteink világába. Alexandra, Budapest, 003. Hedlund, J., Sternberg, R. J.: Too many intelligences? Integrating social, emotional and practical intelligence. In: BarOn, R., Parker, J. D. A. (eds): The Handbook of Emotional Intelligence. JosseyBass (Wiley), San Francisco, Mischel, W., & Shoda, Y.: Integrating dispositions and processing dynamics within a unified theory of personality: The Cognitive Affective Personality System (CAPS). In L. A. Pervin & O. John (Eds.), Handbook of Personality: Theory and Research e. Guilford, New York, Oláh A.: Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Belsı világunk mérésének módszerei. Trefort Kiadó, Budapest, 005. Rózsa, S., Kállai, J., Osváth, A., Bánki M., Cs.: Temperamentum és karakter: Cloninger pszichobiológiai modellje. A Cloningerféle temperamentum és karakter kérdıív felhasználói kézikönyve. Medicina, Budapest, 005. Snyder, C.R., Lopez, S.J. (eds): Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press. Snyder, C. R., Lopez, S. J.: Positive Psychological Assessment. A Handbook of Models and Measures. American Psychological Association, Washington DC, 003.

5 Tantárgy neve: Szociálpszichológiai mesterkurzus Elıadás: X +3 + BA A kurzuson a szociálpszichológia történetébe ágyazva tárgyaljuk a szociálpszichológia fıbb elméleti irányait és kutatási jellemzıit. A történeti összefüggéseket a szociálpszichológia meghatározó személyeinek szakmai életútján keresztül, nézeteik tükrében mutatjuk be. Ebben az összefüggésben megvizsgáljuk azt is, hogy a szociálpszichológia különbözı korszakaiban hogyan viszonyult a korabeli társadalomhoz, hogyan válaszolt kritikusan vagy éppen a társadalmi rendszert támogató módon a társadalomban aktuálisan megjelenı problémákra. Elemezzük a szociálpszichológiai kutatás fı jellegzetességeit, tematikus irányait is. A kurzus második részében azt vizsgáljuk, hogyan járul hozzá a szociálpszichológia a társadalom gyakorlatában felmerülı kérdések megoldásához, azaz milyen területeken és hogyan alkalmazzák eredményeit. Az egészség, a jog, a gazdaság, a szervezetek, a társadalmi problémák megoldására adott válaszok elemzését gyakorlati projektek hallgatói megtervezése és kidolgozása egészíti ki. Hunyady György: A Szociálpszichológia történeti olvasatai, ELTE Eötvös Kiadó, 006. Farr, R. M.: The Roots of Modern Social Psychology. Balckwell, Oxford, 006. Semin, G.R., Fiedler, K. Applied Social Psychology. Sage, 996. McGuire, W.J. Makacs nézetek és a meggyızés dinamikája. Osiris, 00. Ajánlott olvasmányok: Parker, I., Shotter, J: Deconstructing social psychology. Routledge, 990.

6 SZAKMAI TÖRGYTÁRGYAK Tantárgy neve: Pályaszocializáció, pszichológus etika Elıadás: Kollokvium: A pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe adja az alapját az oktatásnak. A vizsgálatban résztvevık jogai és kötelességei titoktartás A kutatás etikai kérdései személyiségi jogok tiszteletben tartása A pszichológusok nyilvános szereplésének etikai kérdései, kiterjesztve az internetre is. A gyógyító kapcsolatok etikai kérdései A teszthasználat etikája Mindezekrıl a kérdésekrıl a hallgatók szemszögébıl, egyegy téma szemináriumszerő földolgozásával esik szó. Pszichológusok Szakmai és Etikai Kódexe. MPT holapja Komlósi, Séra Szemelvények a pszichológus etikához. Tankönyvkiadó, Budapest, 988. Nyíri Tamás: Alapvetı etika. Szt. István Táruslat, Budapest, 003. Váriné Szilágyi Ibolya (szerk.): Az erkölcs a cselekvı és a nézı szemszögébıl. Scientia Humana Társulás, Budapest, 994. Ajánlott olvasmányok:

7 Tantárgy neve: Szocializációs zavarok gyermek és ifjúkorban Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: A család mint szocializációs szintér. A fizikai, érzelmi és szexuális bántalmazás hatásai. Érzelemszabályozási kudarcok: impulzivitás, agresszivitás. Önkontroll és önszabályozás deficitjei. Empátia és moralitás, a morális fejlıdés meghatározói. Az intézeti nevelkedés jellemzıi. A kortárscsoport, mint szocializációs szintér. Gyermekkori és serdülıkori deviáns viselkedés jellemzése. A problémás viselkedés fejlıdési útvonalai (trajektóriák). Az iskola, mint szocializációs szintér. Protektív faktorok: reziliencia, érzelmi tudatosság, célok. Hárdi I.: Az agresszió világa. Medicína, Budapest, 000. Hoffman, M. L.: Empátia, társas kogníció és morális cselekvés. In: Kulcsár Zs. (szerk) Morális fejlıdés, empátia és altruizmus. Szöveggyüjtemény, ELTE, Eötvös Kiadó, 99. MurányiKovács E.né Kabainé Huszka A.: A gyermekkori és a serdülıkori személyiségzavarok pszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, 995. Nagy E. Molnár P.: A korai fejlıdés és a kötıdés neurobiológiai alapjai. In: Buda B. Kopp M. Nagy E. (szerk) Magatartástudományok. Medicina, Budapest, 00. Rutter, M. Giller, H. Hagell, A.: Antisocial behavior by young people. Cambridge University Press, 998. ZahnWaxler, C. RadkeYarrow, M.: Az empátiás törıdés eredete. In: Kulcsár Zs. (szerk) Morális fejlıdés, empátia és altruizmus. Szöveggyüjtemény, ELTE, Eötvös Kiadó, 990.

8 Tantárgy neve: Módszertani készségfejlesztés, többváltozós statisztikai módszerek Elıadás: X ++ A pszichológiában legfontosabb, legtöbbet alkalmazott többváltozós módszer, a faktoranalízis elvét a statisztika és pszichometria tárgyakban már megismerték a hallgatók. Itt mód nyílik néhány konkrét eljárás megismerésére és a gyakorlatokon, számítógép segítségével történı végrehajtására. (Ez mintegy felét teszi ki a tantárgynak.) A maradék idıben a többváltozós statisztikai módszerek közül azokat kell ismertetni és gyakoroltatni, amelyek alkalmasak pszichológiai problémák megoldására: Coxregresszió, clusteranalízis, kanonikus korreláció, többdimenziós skálázás. Mivel a pszichológiában összetettebb kísérleti elrendezések alkalmazására úgysincs mód, kerülni kell a varianciaanalízis fejlettebb, fıként többváltozós módszereinek az oktatásba történı bevonását. Dr. Sváb János: Többváltozós módszerek a biometriában. Mezıgazdasági Kiadó, 979. Többváltozós statisztikai analízis Szerkesztette: Móri F Tamás, Székely J Gábor. Mőszaki Könyvkiadó, 986. Ajánlott olvasmányok:

9 INTERPERSZONÁLIS ÉS INTERKULTURÁLIS SZAKIRÁNY Tantárgy neve: Vallástudományi alapok Félév: Elıadás: X Szeminárium: Szociálpszichológi a mesterkurzusok Gyakorlati jegy: A vallás és a vallások szerepe az emberiség történelmében. Az Istenrıl való beszéd megjelenése. A vallásos érzék kialakulása. Az ateizmus jelensége és valláspszichológiai szempontja. A keresztény kinyilatkoztatás egyetlensége és egyetemessége. Az egyház és a vallások kapcsolata. A XXI. század jövıje: a vallásközi párbeszéd. Nostra Aetate nyilatkozat a II. Vatikáni Zsinaton. A II. vatikáni zsinat dokumentumai. SZIT, Budapest, 000. A Kereszténység és a vallások. A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma. SZIT, Budapest, 998. Mircea Eliade: A szent és a profán. Európa kiadó, Budapest, 996. Ajánlott olvasmányok: A Dominus Iesus nyilatkozat. A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma. SZIT, Budapest, 000. Tarnay Brunó: Katolicizmus és kultuszok. Bencés kiadó, Pannonhalma, 994. Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története IIII. OsirisSzázadvég, Budapest, Giuseppe de Rosa: Vallások, szekták és kereszténység. SZIT, Budapest, 99.

10 Tantárgy neve: A családterápia elméleti alapjai I II + Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: + A családterápia kialakulása létrejövı feltételei, fejlıdése a pszichoterápiákon belül: kezdetektıl napjainkig. A fıbb irányzatok Minuchini, milánói, BöszörményiNagy, tárgykapcsolati elméleti alapjai és egymáshoz viszonyulásuk. Kötelezı olvasmány: Boscolo, Cecchin, Hoffman, Penn: A milánói módszer. ANIMULA Családterápiás sorozat Minuchin: Családok és családterápia. ANIMULA Családterápiás sorozat 5. Böszörményi Nagy Iván Barbara R. Krasner: Kapcsolatok kiegyensúlyozásának dialógusa. Coincidencia, 00. Telkes J.: A családterápia irányzatai III. Pszichológiai Szemle 979/ 34 Ajánlott olvasmányok: Családterápiás Olvasókönyv I. szerk.: Bíró Sándor Komlósi Piroska, Animula, 989. CampbellDraperHuffington: Helyesebben a milánói módszer elméletérıl és gyakorlatáról. Animula DraperGowerHuffington: Családterápiás Oktatókönyv. Animula, 000.

11 Tantárgy neve: Bevezetés a gazdaságpszichológiába Félév: Elıadás: X Szeminárium: Szociálpszichológi a mesterkurzusok Gyakorlati jegy: A reklám, a marketing, a vezetés, a tréning, a motiváció és tárgyalás témaköreinek elméleti alapjai nagyrészt a pszichológiából származnak. Ezért van szükség az üzleti élet megértéséhez a pszichológia üzleti életben játszott szerepének bemutatására, ugyanakkor az üzleti élet vizsgálata hozzásegíti a pszichológusokat egyes alapvetı pszichológiai folyamatok és a társas együttmőködés feltételeinek jobb megértéséhez. Gazdasági magatartás A fogyasztói magatartás alapjai A gazdasági célú kommunikáció pszichológiai vetületei A hirdetés és a fogyasztók befolyásolása A pénz pszichológiája A tulajdon és a tulajdonlás pszichológiája A szerencsejátékjelenség gazdaságpszichológiája A munkanélküliség lélektana Hunyady, Gy., Székely, M.: Gazdaságpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 003. Ajánlott irodalom: Garai L.: Emberi potenciál mint tıke bevezetés a gazdaságpszichológiába. Aula Kiadó, Budapest, 998. HofmeisterTóth Á., Törıcsik M.: Fogyasztói magatartás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 996. Magyari Beck I.: A homo oeconomicustól a homo humanusig Fejezetek a gazdaságpszichológiából. Aula Kiadó, Budapest, 000.

12 Tantárgy neve: Vallásos jelenségek Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: Vallás, vallásosság és spiritualitás Vallásosság és spiritualitás kutatása módszertani kérdések Világkép és emberkép Vallásosság a felnıtt és idıs korban Érzelmek és vallásosság Vallás és értelem Kétely és belsı küzdelmek Vallásos megtérés és spirituális transzformáció Vallásos gyakorlatok, rítus és ima Miszticizmus, vallási élmények A vallásosság pszichoanalitikus elméletei Istenképek és sémák kognitív modellek Benkı A.: A személyiség erkölcsi és vallási fejlıdése. In: HorváthSzabó K. (szerk.) Lélekvilág. PPKE BTK, Piliscsaba, 998. HorváthSzabó K. (szerk.): Valláspszichológiai tanulmányok. Pszichológia Szemle Könyvtára. Akadémia Kiadó, Budapest, 003. HorváthSzabó K. (szerk.): Vallásosság és személyiség. PPKE BTK, Piliscsaba, 007. HorváthSzabó K.: Bőntudatbőnbánat. Vigilia, 00/3., 888. Vergote, A.: Valláslélektan. Semmelweis Egyetem TF Párbeszéd Alapítvány HÍD Alapítvány, Budapest, 00.

13 Tantárgy neve: A vallás és a család szociálpszichológiája Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: A bevezetı jellegő kurzus a vallás és a család szociálpszichológiai megközelítéseirıl nyújt áttekintést, elsısorban azoknak az elméleti és kísérleti munkáknak a tanulmányozásán keresztül, amelyeket e területek szakirodalmában meghatározó mővekként tartanak számon, s amelyek a családterápiás gondolkodásmód és gyakorlat, valamint a valláspszichológiai kutatások alapjául szolgálhatnak. A kurzuson hangsúlyos szerepet kap a család és a vallásosság kapcsolatával foglalkozó szerzık írásainak tárgyalása. BeitHallahmi, B.; Argyle, M.: The Psychology of Religious Behaviour, Belief and Experience. Routledge, London and New York, 997. Fromm, Erich: Pszichoanalízis és vallás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 995. Füredi János (szerk): A család szociálpszichiátriája. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 986. HorváthSzabó Katalin (szerk): Valláspszichológiai tanulmányok, Akadémiai Kiadó, Budapest, 003. Kunt Ernı: Az utolsó átváltozás. Gondolat, Budapest, 987. Rátay Csaba (szerk): A család jelentısége az egyén és a közösség életében Ajánlott olvasmányok: Batson, C. D.; Schoenrade, P.; Ventis, W. L.: Religion and The Individual. Oxford University Press, New York, Oxford, 993. BeitHallahmi, B.; Argyle, M.: The Social Psychology of Religion. Routledge, London and New York, 975. Bíró Sándor; Komlósi Piroska (szerk): Családterápiás olvasókönyv. Animula, Budapest, 00. Wilksrtöm, Owe: A kifürkészhetetlen ember. Animula, Budapest, 000. Hernádi Miklós (szerk): A fenomenológia a társadalomtudományban. Gondolat, Budapest, 984. Hinde, Robert A.: Why Gods Persist. A scientific approach to religion. Routledge, London and New York, 999.

14 Tantárgy neve: A valláspszichológia fejlıdéstörténete Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: A valláspszichológia fejlıdésének bemutatása, illetve a vallással is foglalkozó nagy hatású pszichológusok illetve pszichológiai irányzatok vallásról és a vallásosságról vallott nézeteinek bemutatása. A valláspszichológia (kialakulása) születése. Elızmények a vallásos hagyományban. (Szent Agoston, Aqilai Szent Teréz, Szalézi Szt. Ferenc írásai. Vallástudományok fejlıdése. A valláspszichológia elsı szakasza: XIX. Század II. fele. Wundt valláspszichológia. Wundt tanítványai Külpe és a Würzburgi iskola. Girgensohn és a dorpati iskola (Gonen, Wunderle, Vetı Lajos) James, az amerikai pszichológia és valláspszichológia megteremtıje. A vallásos tapasztalat sokfélesége (90) Freud és a pszichoanalizis valláspszichológia kényszercselekedetek, istenképek, totem, tabu és vallás. A vallás mint illúzió és projekció. Freud értékelése. A valláspszichológia fejlıdésének. szakasza. Viselkedéselmélet és vallás Wells (97) biológiai pszichológiája Watson modern behaviorizmus: G. Wetter, IR elmélete. Skinner: A vallásl, mint eszközviselkedés. Baudura és a vallás szociális tanulásleméleti felfogása. Utánzás, modell utáni tanulás. Sunden szerepelmélete. Szociobiológia és vallás Wilson, A vallás, mint adaptatív funkció. A behaviorizmus és a szociobiológiai szemlélet értékelése. Pszichoanalitikus nézıpont és a vallás Jung, Fairbain, Guntrip, Winnicott, Rizzuto, Erikson és Kohut munkássága. Spanger és az egzisztencilistafenomológiai irány a valláspszichológiába. Allport, G. munkássága és hatása. A mai valláspszichológia fıbb irányzatai és képviselıi. Vergote és Godin kutatásai. Biológiai irányzat, vallásos ösztön, a vallás biolóhgiai, fiziológiai megnyilvánulása, drogok és vallásos élmények. A vallásosság fejlıdését középpontba állító valláspszichológusok: Oser, Fowler, Nuttin, Piaget valláspszichológiai munkássága, vallásos típusok Transzperszonális pszichológia és a New Age, Maslow, Assagioli, Grof, Wieber. A modern valláspszichológia értékelése. Valláspszichológiai mőhelyek Európában és Magyarországon. A mai valláspszichológia helye és helyzete a pszicholgiában Benkı, A.: A valláspszichológia irányai. In: Mivégett vagyunk. Ecclesia. 00. Wulff, D.: Psychology of Religion Classic and contemporary. John Wiley and Sons, INC. New York, 997. Jung, C.G.: Gondolatok a vallásról és a kereszténységrıl. Budapest: Kossuth, 00. Freud, S.: Totem és tabu. Göncöl, 990. From, E.: Pszichoanalízis és vallás. Akadémia Kiadó, Budapest, 995.

15 Tantárgy neve: Társadalmi szerepek és szerepkonfliktusok Félév: Elıadás: Szociálpszichológia mesterkurzusok Kollokvium: A modern társadalomban egyre több szerepnek kell szimultán megfelelnünk és fokozottan igaz az is, hogy a magasabb elvárások mellet a szerepkonfliktusok is gyakrabban, több szinten jelennek meg. A társas érintkezés elméletében és jelenségvilágában szerzett tapasztalat segíti a szakirányon végzetteket az intrapszichés és interperszonális feszültségek megértésében és intervenciójában.. A szerep fogalma és eredete általános jellemzıi: szereptípusok, szerepelvárások, szerepkészlet. Szerepteljesítmény és szerepeltávolítás 3. A szerepszocializáció folyamata; a szerepkonfliktusok és feloldási lehetıségik 4. A hétköznapi élet szerepei és szerepkonfliktusai A nemi szerepek és konfliktusaik Családi szerepek és konfliktusaik Foglalkozási szerepek (segítı szerepek és konfliktusok (pszichológus, orvos)) 5. Különleges szerepek és szerepkonfliktusok A beteg szerep és megoldási lehetıségei Stigmatizáltság deviancia kisebbség A helfer szindróma, mint a segítı szerepproblémája A burn out tünetegyüttes, mint szerepkonfliktus 6. Konzultáció, tanácsadás, beavatkozási stratégiák szerepkonfliktus esetén Goffman, E.: Az én bemutatása a mindennapi életben. Thalassa, Budapest, 000. Goffman, E.: A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest, 998. Tournier, P.: Személy és szerep. Harmat Kiadó, Budapest, 998. Ajánlott irodalom Fekete, S.: Segítı foglalkozások kockázatai. Psychiatria Hungarica, 6:. 99. ByngHall, J.: Munkám családi szkriptekkel. Animula Kiadó, Budapest, 003. Bálint, M.: Az orvos, a betege és a betegség. Animula, Budapest, 990.

16 Tantárgy neve: Kultúra és média Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: A tárgy célja a tömegkommunikáció jellemzıinek, mőködésének és hatásmechanizmusainak bemutatása. A tömegmédiumok alakítják az egyének értékeit, véleményét, ízlését, attitődjeit, és alapját adják annak, ahogy az egyének a körülöttük lévı világot értelmezik. A kurzus középpontjában a társadalmi jelentésképzési folyamatok ismeretének elsajátítása, illetve az ezek vizsgálatára való képesség áll. A hallgatók speciális kutatási készségeket ismerhetnek meg a társadalmi és kulturális reprezentációk és folyamatok vizsgálatára. A tömegkommunikáció fogalma, típusai, jellegzetességei A tömegkommunikáció helye a kulturális környezetben A média hatásmechanizmusaira vonatkozó elméletek Kvalitatív és kvantitatív módszerek a média elemzésében A társadalmi csoportok médiareprezentációja Társadalmi normák és magatartásminták a médiában A médiumok nem szándékos hatása: értékszocializáció, identitás A médiumok szándékos hatása: reklámpszichológia, fogyasztói társadalom McQuail, D.: A tömegkommunikáció elmélete. Osiris Kiadó, Budapest, Pratkanis, A.R., Aronson, E.: A rábeszélıgép. AB OVO, Budapest, 99. Vajda Zs., Kósa É.: Neveléslélektan. Osiris Kiadó, Budapest, , Ajánlott irodalom Gerbner, G.: A média rejtett üzenete. Osiris Kiadó, Budapest, 000. Kapitány, Á., Kapitány, G.: A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei. Sajtóház Kiadó, Budapest, 000. Kósa, É., Vajda,Zs.: Szemben a képernyıvel. Eötvös József Kiadó, Budapest, 998. László, M.: Példakép. A tizenéves korosztály értékválasztásai és a média. JelKép, 999/3., Budapest. Müller, M.: Az áruvilág kicsi királyai: gyerekek a reklámok világában. Geomédia Szakkönyvek, Budapest, 00.

17 Tantárgy neve: Média, család és egészség Félév: Elıadás: Kollokvium: A hagyományosnak tekinthetı családi és intézményi szocializáció mellett napjainkban egyre nagyobb szerephez jut a médiumokon keresztül megismerhetı tudás és értékrendszer. A kurzus célja annak bemutatása, hogy a médiumok hogyan, milyen csatornákon keresztül és mekkora mértékben módosíthatják az elsıdleges szocializáció hatásait. Módszereket ismertet arra vonatkozóan, hogy a család, illetve a nevelık mit tehetnek a média szocializációt negatívan befolyásoló hatásai ellen. A szocializáció hagyományos színterei: család, intézmények A média, mint a szocializációt befolyásoló újabb tényezı A tömegkommunikáció módosító hatása a felnevelkedés körülményeire Életkori sajátosságok a médiahasználatban A médiatartalmak hatása: egészségreprezentáció, egészségkommunikáció A szülık és nevelık szerepe a médiaértésben és médiahasználatban Buckingham, D.: A gyermekkor halála után: felnıni az elektronikus média világában. Helikon Kiadó, Budapest, 00. Vajda Zs., Kósa É.: Neveléslélektan. Osiris Kiadó, Budapest, , , Ajánlott irodalom Buckingham, D.: Médiaoktatás. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 005. Rosengren, K.E. (ed.): Media effects and beyond. Culture, socialization and lifestyles. Routledge, London, New York, 994. Werner, A.: A tévékor gyermekei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 998. Winn, M.: Gyerekek gyerekkor nélkül. Gondolat, Budapest, 990.

18 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ALAPOZÁS Tantárgy neve: A közvetlen emberi kommunikáció elméletei Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: 3 A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a közvetlen emberi kommunikáció (személyközi kommunikáció) jelenségszférájára vonatkozó elméletekkel, azok vizsgálati szempontjaival, területeivel, a kommunikációról való gondolkodás és elemzési készség fejlesztése mellett. A kommunikáció elemeinek megismerése után különbözı sikeres és sikertelen dialógusok elemzése kapcsán a személyközi kommunikáció eszközeit, a verbális és nemverbális elemeket, a különbözı kommunikációs szerepeket, valamint a kommunikációban résztvevı ágensek magukra, társukra és a helyzet meghatározására vonatkozó felkészültségeinek típusát ismerteti a stúdium; ezek egyéni módon alakított és normatív (intézményesült) kereteit, valamint magának a kommunikációnak a dinamikáját. A tantárgy kialakításában fontos szempont, hogy az elméletek és gyakorlati alkalmazásuk, azok érvényességi határai a hallgatók számára komplex egészként jelenjenek meg, hogy maguk is képesek legyenek egyegy kommunikációs jelenség átfogó elemzésére. Berne, E.: Emberi játszmák. Gondolat, Budapest, 984. Buda, B.: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei. Animula, Budapest, 994. Forgas, J. P.: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Budapest, 997. Griffin, E.: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat, Budapest, 00. (. és 34. fejezet). Horányi, Ö. (szerk.): Kommunikáció III. General Press, Budapest, 003. (I. kötet: 355, II. kötet: 353). Pléh, Cs. Siklaki, I. Terestyéni, T. (szerk.): Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Osiris, Budapest, 997. Rosengren, K. E.: Kommunikáció. Typotex, Budapest, Síklaki, I. (szerk.): A szóbeli befolyásolás alapjai III. Tankönyvkiadó, Budapest, 990. I. kötet: 77 87; 939; 959. Ajánlott olvasmányok: Austin, J. L.: Tetten ért szavak. Akadémiai, Budapest, 990. Buda, B. László, J.: Beszéd a szavak mögött. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 98. Goffman, E.: A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Gondolat, Budapest, 98. Hall, E. T.: Rejtett dimenziók. Gondolat, Budapest, 975. Hartey, P.: Interpersonal Communication. Routledge, London, 999. Terestyéni, T.: Kommunikációelmélet. A testbeszédtıl az internetig. Typotex, Budapest, 006.

19 Tantárgy neve: Társadalmi konfliktus Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: 3 Az óra célja a társadalmi jelenségek konfliktusközpontú elméleti irányzatainak és empirikus kutatásainak megismertetése a hallgatókkal. Bemutatja a társadalmi konfliktusról alkotott jelentıs elméleti munkákat, a róluk kialakult kritika és a hatásukra végzett empirikus munkák fényében. Konfliktuselméleti szempontból tárgyalja a szegénység, a tartós munkanélküliség, az etnicitás, a kirekesztés és egyenlıtlenség, a nyílt és a zárt társadalom és a társadalmi változatlanság/változás témaköreit. Tájékoztatást ad a modern társadalom törésvonalairól, a munkanélküliség, képzetlenség, a halmozottan hátrányos helyzet okozta mélyülı szakadékról a világ egyes régiói között. Ismerteti a globális és lokális társadalmi folyamatok nyertesei és vesztesei között fokozódó jövedelmi egyenlıtlenségek lehetséges okait. Dahrendorf, R.: A modern társadalmi konfliktus. Budapest, Gondolat, 994. Wright, E. O.: Általános keretrendszer az osztálystruktúra elemzéséhez. In: Szerk.: Angelusz Róbert. A társadalmi rétegzıdés komponensei. Válogatott tanulmányok. Budapest, Új Mandátum, Spéder Zsolt: A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság, Budapest, Századvég, ; Ladányi János: Szociális és etnikai konfliktusok, Budapest, Új Mandátum, ; Bourdieu, P.: Gazdasági tıke, kulturális tıke, társadalmi tıke. In.: Szerk.: Angelusz Róbert. A társadalmi rétegzıdés komponensei. Válogatott tanulmányok. Budapest, Új Mandátum, Dahrendorf, R.: Társadalmi struktúra, osztályérdekek és társadalmi konfliktus. In.: Szerk. Angelusz Róbert. A társadalmi rétegzıdés komponensei. Válogatott tanulmányok. Budapest, Új Mandátum, Marx, K. Engels, F.: A Kommunista Párt Kiáltványa. In: Szerk.: Felkai Gábor Némedi Dénes Somlai Péter. Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. I. köt. Budapest,Új Mandátum, Marx, K.: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai. In.: Szerk.: Felkai Gábor Némedi Dénes Somlai Péter. Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. I. köt. Budapest, Új Mandátum, Marx, K.: A tıke. In.: Szerk.: Felkai Gábor Némedi Dénes Somlai Péter. Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. I. köt. Budapest, Új Mandátum, Ajánlott olvasmányok: Ladányi János Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái. Budapest, Napvilág, ; EspingAndersen, G.: Jövedelmi egyenlıtlenség és esélyegyenlıtlenség. In.: Szerk.: Giddens, A. Diamond, P. Írások az egyenlıtlenségrıl, az egyenlısdirıl és az új egyenlıségrıl. Budapest, Napvilág, Dahrendorf, R.: Egy új rend nyomában. Elıadások a szabadság politikájáról a XXI. században. Budapest, Napvilág, Bukodi Erzsébet: Társadalmunk szerkezete különbözı nézıpontokból. In.: Szerk.: Kovách Imre. Társadalmi metszetek. Budapest, Napvilág,

20 VEZETETT KUTATÓMUNKA Tantárgy neve: Kutatásmódszertan Elıadás: Kollokvium: 3 Az empirikus kutatás, mint tudományelméleti és gyakorlati probléma. Indukció és dedukció viszonya. A kutatás szerepe a pszichológiában. A kutatás szerepe a szakmai életút során. Kutatási projektmenedzsment. Irodalomkutatás és irodalmi áttekintés. Kérdésfeltevés és hipotézisalkotás. Kutatási módszerek. vizsgálati elrendezések. Kutatási módszerek. kvantitatív és kvalitatív módszerek. A mintakiválasztás és az adatgyőjtés módszertani kérdései. A család és valláspszichológiai kutatások speciális módszertani kérdései és módszerei. Kérdıívek fordításának, alkalmazásának, értékelésének gyakorlati kérdései. Adatbázisok kezelésének módszertani vonatkozásai. Saját kutatási projekt prezentációja, vitája, kutatási terv kidolgozása. Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi, Budapest, 995. Szokolszky, Á.: Kutatómunka a pszichológiában. Metodológia, módszerek, gyakorlat. Osiris, Budapest, 004.

BMNPS52400M Kutatásmódszertan BMNPS01300M f 2 Gy szk BMNPS02400M BMNPS13100M BMNPS23300M

BMNPS52400M Kutatásmódszertan BMNPS01300M f 2 Gy szk BMNPS02400M BMNPS13100M BMNPS23300M 0B PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK TATÁRGYLISTÁJA APPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014-es tanévtől Tárgy kódja Tantárgy megnevezése Előfeltétel Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

Klinikai gyermekpszichodiagnosztika és pszichoterápia Gyakorlati tematika /17 tavaszi félév

Klinikai gyermekpszichodiagnosztika és pszichoterápia Gyakorlati tematika /17 tavaszi félév Klinikai gyermekpszichodiagnosztika és pszichoterápia Gyakorlati tematika - 2016/17 tavaszi félév A gyakorlat célja: bevezetés a gyermek- és serdülő pszichodiagnosztikában használatos főbb eljárások és

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA SZAK (NAKPS) KREDITES TANEGYSÉGLISTÁJA. Félévi óraszám

PSZICHOLÓGIA SZAK (NAKPS) KREDITES TANEGYSÉGLISTÁJA. Félévi óraszám Kód Tanegység Heti óraszám PSZICHOLÓGIA SZAK (NAKPS) KREDITES TANEGYSÉGLISTÁJA Félévi óraszám Jelleg Beszámolá s Kredit Megjegyzés Elıfeltétel Alapozó képzési szakasz I. Biológiai alapok BPS-101- Anatómia

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 ALAPOZÓ ISMERETEK, SZAKMAI TÖRZSANYAG PSZM-101 Fejlődéspszichológia 1. előadás koll 2 2 1 PSZM-102 Fejlődéspszichológia 2. előadás koll

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Szakvizsga tételek Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Gyermek szak (91 tétel) A szakvizsga tételek 3 fı témakört ölelnek

Szakvizsga tételek Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Gyermek szak (91 tétel) A szakvizsga tételek 3 fı témakört ölelnek Szakvizsga tételek 2009. Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Gyermek szak (91 tétel) A szakvizsga tételek 3 fı témakört ölelnek fel, az elméleti vizsgán a jelölt mindhárom témakörbıl

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Gimnázium 12. évfolyam (4 évfolyamos közoktatási típusú sportiskolai labdarúgó osztály) 1. A tanterv szerzıi: Rozmán Sándor Tóthné Kulcsár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

SZAKVIZSGA TÉTELEK Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Felnőtt szak (91 tétel)

SZAKVIZSGA TÉTELEK Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Felnőtt szak (91 tétel) SZAKVIZSGA TÉTELEK 2016. Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Felnőtt szak (91 tétel) A szakvizsga tételek 3 fő témakört ölelnek fel, az elméleti vizsgán a jelölt mindhárom témakörből

Részletesebben

I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei)

I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei) A TANÁCSADÓ SZAKPSZICHOLÓGUS KÉPZÉS ALAPOZÓ KOMPLEX SZIGORLATÁNAK TÉMÁI I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei) II:A tanácsadás rendszerei (Super, Oetting-Hurst, Wiegersma,

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Tantárgy neve: Szocializáció kreditszáma: előadás / szeminárium/ gyakorlat Tantárgyleírás 3-5 irodalom Kötelező irodalom: 1. Somlai, P. 2.

Tantárgy neve: Szocializáció kreditszáma: előadás / szeminárium/ gyakorlat Tantárgyleírás 3-5 irodalom Kötelező irodalom: 1. Somlai, P. 2. Tantárgy neve: Szocializáció Tanóra típusa: előadás / szeminárium/ gyakorlat és száma: előadás, 8 óra Számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium Tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

SZAKVIZSGA TÉTELEK Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Gyermek szak (96 tétel)

SZAKVIZSGA TÉTELEK Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Gyermek szak (96 tétel) SZAKVIZSGA TÉTELEK 2016. Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Gyermek szak (96 tétel) A szakvizsga tételek 3 fő témakört ölelnek fel, az elméleti vizsgán a jelölt mindhárom témakörből

Részletesebben

Dr. Láng András. Dr. Láng András Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT

Dr. Láng András. Dr. Láng András Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT Dr. Láng András Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT Pszichológia Intézet 7624 Pécs Ifjúság u. 6. Iroda: B 308 Tel: +36 72 501516 E-mail: andraslang@hotmail.com [1] OKTATÁS Fejlődéslélektani műhelymunka (BA) TAT

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

A pszichológia tárgya, feladata A pszichológia módszerei

A pszichológia tárgya, feladata A pszichológia módszerei A pszichológia tárgya, feladata A pszichológia módszerei Mi a pszichológia? A pszichológia a lelki élettel, a lelki jelenségekkel foglalkozó tudomány. Elnevezése görög eredető: PSZICHÉ (lélek) + LOGOSZ

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ03200 Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem A TANTÁRGY CÉLJA A család történeti változásainak, működésének

Részletesebben

Pszichológus alapképzés az ELTE-n

Pszichológus alapképzés az ELTE-n Pszichológus alapképzés az ELTE-n Kiss Paszkál ELTE Pszichológiai Intézet www.ppk.elte.hu pszichologia.tanulmanyok@ppk.elte.hu Amiről szó lesz A pszichológia szak kínálata Az alapképzés dióhéjban Mesterszak,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2 A tantárgy címe CSALÁDSZOCIOLÓGIA A tantárgy típusa ELŐADÁS Tantárgy célja: A tantárgy kódja BBNSZ0300 Óraszám Félév 6 Kreditek száma A család történeti változásainak, működésének és a társadalomban betöltött

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Prezentációs

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

26. PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: pszichológia 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

26. PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: pszichológia 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a 26. PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: pszichológia 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:. végzettségi

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

Órarend. Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam)

Órarend. Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam) Órarend Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam) 20/17-es tanév 2. félév tárgykód tantárgy neve képzés csoport oktató nap óra terem 1. BTPS101BA- 2. BTPS225BA- 3. BTPS225BA- 4. BTPS221BA-

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

Tantárgyleírás és tematika

Tantárgyleírás és tematika Tantárgyleírás és tematika Általános lélektan gyakorlat A tantárgy során kipróbáljuk és megtárgyaljuk a kísérleti pszichológiai kutatásokban alkalmazott legfontosabb vizsgálati módszereket, eljárásokat,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP A modul Heti óra Követelmény* Kredit Szemeszter E GY L a f v sz FXNASZPSZI Személyiség- és szociálpszichológia 1 1 * 2 2 2 1. Szak OMTN,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA Tudományos tevékenységek Eddigi oktatói tevékenység I. Nem felsőoktatási intézményben oktatott tárgyak 1. 1997-1999: Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat Bevezetés

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Neveléslélektan A tantárgy

Részletesebben

Órarend 2016/2017 őszi félév. Zöld színnel jelöltük a képzést 2016/2017. I. félévében kezdők számára hirdetett kurzusokat

Órarend 2016/2017 őszi félév. Zöld színnel jelöltük a képzést 2016/2017. I. félévében kezdők számára hirdetett kurzusokat Órarend 2016/2017 őszi félév Zöld színnel jelöltük a képzést 2016/2017. I. félévében kezdők számára hirdetett kurzusokat Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia modul PSZD13-GYER-102:2 Csecsemő- és gyermekkori

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

Szükségletek és személyiség

Szükségletek és személyiség Szükségletek és személyiség (Pszichológia előadás) Az előadás tematikája: 1. A pszichológia fogalma, vizsgáló módszerei 2. Szükségletek, önmegvalósítás, önmegvalósító személy 3. A személyiség fogalma,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2006 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS TANTÁRGYELEMEIK PSZICHOLÓGIA A TANTÁRGY CÉLJA: A pszichológia oktatása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár intézmény 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről A tantárgy oktatásának a célja: A Pszichológia

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet és módszertan Tantárgy kódja: Tanterv

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17.

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem Kultúraelmélet - bevezetés a művelődésfilozófiába 2. ANDB-705, ANDB-111 2014/15 II. félév Kurzusleírás B. A. Alapképzés 2/2 kredit- 2 félév második félév - heti 2 óra előadás kollokvium Striker Sándor,

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Neveléslélektan A tantárgy típusa DF DD DS

Részletesebben