Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: -"

Átírás

1 ALAPOZÓ TÖRZSTÁRGYAK Tantárgy neve: Kognitív pszichológiai mesterkurzus 4 Elıadás: X +3 A tárgy célja: a modern kísérleti pszichológia, ennek vezetı irányzatának, a kognitív pszichológia szemléletének, az ehhez kapcsolódó módszereknek az ismertetése ill. gyakorlati alkalmazása, különös tekintettel az alkalmazott pszichológia olyan területeire, mint a különbözı életkorok, ill. mentális betegségek okozta eltérések. A tárgy tematikája Észlelés pszichológiája, észlelés speciális helyzetekben, észlelés és szociális befolyásolás, az észlelés zavarai Figyelem pszichológiája, figyelem speciális helyzetekben, a figyelem zavarai A tanulás pszichológiája, tanulás speciális helyzetekben, a tanulás zavarai. Emlékezés pszichológiája, emlékezés speciális helyzetekben, az emlékezés zavarai A téri idıi tájékozódás pszichológiája, a téri idıi tájékozódás speciális helyzetekben, a téri idıi észlelés zavarai A gondolkodás pszichológiája, gondolkodás speciális helyzetekben, a gondolkodás zavarai A viselkedéstervezés, szervezés pszichológiája, a viselkedés tervezése és szervezése speciális helyzetekben, a viselkedés tervezésének és szervezésének zavarai. Atkinson, Hilgard: Pszichológia. Osiris, 005. A megfelelı fejezetek Ajánlott olvasmányok: Baddeley A.: Az emberi emlékezet. Osiris, 003. Czigler I.: Figyelem és percepció. KLT 999. Pléh Cs., Kovács Gy., Gulyás B. (szerk.): Kognitív idegtudomány. Osiris, 003. Sekuler R., Blake R.: Észelés. Osiris, 000.

2 Tantárgy neve: Fejlıdéslélektani mesterkurzus + Elıadás: X BA +3 A kurzus a BA keretei között oktatott Fejlıdéslélektan III. c tantárgynak az egyes életkorokban jellemzı szocializációs és kognitív történésekre vonatkozó alapismereteire építve a szakterület kurrens trendjeit tárgyalja. A tantárgyblokk elsı fele kiemelt figyelmet szentel a fejlıdés interaktív történéseinek, s ebbıl a nézıpontból elemezi a fejlıdési folyamatban szerepet játszó tényezıket, külön hangsúllyal a felnövekvı egyén saját részvételére és önszocializációs hatóképességére. A kurzus másik kiemelt témaköre a környezetbe ágyazott fejlıdés ( development in context ) koncepció talaján foglalkozik a szőkebb és szélesebb környezet (társak, intézmények, média, és kulturálisideológiai keretek) fejlıdésre gyakorolt hatásával. A kulturális kontextus jelentıségének megismerését a fejlıdésre vonatkozó felfogás történeti változásainak elemzése, valamint az eltérı szocializációs közegekben végzett fejlıdéspszichológiai vizsgálatok összehasonlító elemzése egészíti ki. Aries, Ph.: Gyermek, család, halál. Gondolat, Budapest, 987. Nguyen Luu, L.A., Fülöp,M.: Kultúra és pszichológia. Osiris kiadó, Budapest, 003. Vajda, Zs., Kósa,É.: Neveléslélektan. Osiris kiadó, Budapest, 005. Roopnarine, J.L.; Carter, D.B.: Parentchild socialization in diverse cultures. Ablex Publishing Corporation, 99. Ajánlott olvasmányok: Bell, R.Q., Harper, L.V.: Child effects on adults. Lawrence Erlbaum Assoc. Publishers, John Wiley & Sons, 977. Vajda, Zs.,Pukánszky, B.: A gyermekkor története. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 998. Tantárgyfelelıs: Kósa Éva Oktatók: Kósa Éva, Hámori Eszter

3 Tantárgy neve: Személyiséglélektani mesterkurzus (elıadás) Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: A tárgy célja: A korszerő személyiségpszichológiai ismeretek elsajátítása, kritikai feldolgozása A tárgy tematikája A mai dinamikus irányzatok (selfpszichológia, kötıdéselméletek, a pszichoanalízist megújító iskolák) A rendszerszemlélet és a kommunikációra alapozó iskolák A kognitív személyiségmegközelítés újabb eredményei (CarverScheier, Mischel) Kognitív tapasztalati selfelmélet (Epstein) A biológiai megközelítés kurrens elméletei A különbözı megközelítések közötti integráció kísérlete (Cloninger) Egy új irányzat: a pozitív pszichológiai megközelítés A pozitív élmény (szubjektív jóllét, flow, boldogság) A pozitív személyiségvonások (kreativitás, bölcsesség, szeretet stb ) Pozitív csoportvonások mint az evolúció termékei és mint kulturális termékek Életútkutatások Nábrády Mária: Az érzelmektıl a pozitív pszichológiáig. In: Hámori Eszter (szerk.): Pszichológiai eszközök az ember megismeréséhez. Bölcsész Konzorcium HEFOP Iroda, 006 (pp. 68). Mitchell, S.A., Black, M.J.: A modern pszichoanalitikus gondolkodás története. Animula 000 (pp.564). Buda Béla, Kurimay Tamás: A rendszerszemlélet fejlıdése és más paradigmákkal való kapcsolata In: Kurimay T (szerk): Családterápia és családkonzultáció Európai távoktatási tankönyv (. fejezet) Ajánlott olvasmányok: Járó K. (szerk.): Játszmák nélkül. Helikon, Budapest, 999, 00 (pp. 55). Pléh Cs., Csányi V., Bereczkei T.(szerk): Lélek és evolúció. Osiris, 00. Snyder, C.R., Lopez, S.J. (eds): Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press. Salkovskis, P.M.: A kognitív terápia térhódítása. Animula Kiadó, 006. Tantárgyfelelıs: Nábrády Mária Oktatók: Nábrády Mária

4 Tantárgy neve: Személyiséglélektani mesterkurzus (gyakorlat) Elıadás: Kollokvium: 3 A tárgy célja: A korszerő személyiségpszichológiai ismeretek gyakorlatban való alkalmazása, kritikai értékelése, bıvítése A tárgy tematikája Az elıadáshoz tematikája szerinti elméletekhez kapcsolódó gyakorlat bemutatása és a gyakorlatban használt eszközök ismertetése, azok kritikai értékelése, az eszközökkel elért eredmények ismertetése, az eszközök önálló használata, ennek bemutatása saját kutatási tervben, illetve személyiségvizsgálat keretében. Csikszentmihályi Mihály: A fejlıdés útjai (a flow folytatása). A harmadik évezred pszichológiája. Nyitott Könyvmőhely, 007. Kulcsár Zs. (szerk.): Teher alatt Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlıdés. Trefort Kiadó Budapest, 005. Oláh, A.: SZEMIQ. Képes félprojektív teszt a szociális és érzelmi intelligencia mérésére. HI Press Budapest, 005. Ajánlott olvasmányok: Boyatzis, R. E., Goleman, D., Rhee, K. S.: Clustering competence in emotional intelligence. Insights from the Emotional Competence Inventory. In: BarOn, R., Parker, J.D.A. (eds): The Handbook of Emotional Intelligence, JosseyBass (Wiley), San Francisco, Davies, M., Stankov, L., Roberts, R. D.: Emotional intelligence: In search of an elusive construct. Journal of Personality and Social Psychology, 75 (4) Epstein, S.: Emotion and selftheory. In: Hogan, R., Johnson, J. Briggs, S. (997) (eds): Handbook of Personality Psychology Academic Press, San Diego, London, New York, Sydney, Tokyo, Toronto, Greenfield, S.: Agyunk titkai. Betekintés érzelmeink, ötleteink világába. Alexandra, Budapest, 003. Hedlund, J., Sternberg, R. J.: Too many intelligences? Integrating social, emotional and practical intelligence. In: BarOn, R., Parker, J. D. A. (eds): The Handbook of Emotional Intelligence. JosseyBass (Wiley), San Francisco, Mischel, W., & Shoda, Y.: Integrating dispositions and processing dynamics within a unified theory of personality: The Cognitive Affective Personality System (CAPS). In L. A. Pervin & O. John (Eds.), Handbook of Personality: Theory and Research e. Guilford, New York, Oláh A.: Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Belsı világunk mérésének módszerei. Trefort Kiadó, Budapest, 005. Rózsa, S., Kállai, J., Osváth, A., Bánki M., Cs.: Temperamentum és karakter: Cloninger pszichobiológiai modellje. A Cloningerféle temperamentum és karakter kérdıív felhasználói kézikönyve. Medicina, Budapest, 005. Snyder, C.R., Lopez, S.J. (eds): Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press. Snyder, C. R., Lopez, S. J.: Positive Psychological Assessment. A Handbook of Models and Measures. American Psychological Association, Washington DC, 003.

5 Tantárgy neve: Szociálpszichológiai mesterkurzus Elıadás: X +3 + BA A kurzuson a szociálpszichológia történetébe ágyazva tárgyaljuk a szociálpszichológia fıbb elméleti irányait és kutatási jellemzıit. A történeti összefüggéseket a szociálpszichológia meghatározó személyeinek szakmai életútján keresztül, nézeteik tükrében mutatjuk be. Ebben az összefüggésben megvizsgáljuk azt is, hogy a szociálpszichológia különbözı korszakaiban hogyan viszonyult a korabeli társadalomhoz, hogyan válaszolt kritikusan vagy éppen a társadalmi rendszert támogató módon a társadalomban aktuálisan megjelenı problémákra. Elemezzük a szociálpszichológiai kutatás fı jellegzetességeit, tematikus irányait is. A kurzus második részében azt vizsgáljuk, hogyan járul hozzá a szociálpszichológia a társadalom gyakorlatában felmerülı kérdések megoldásához, azaz milyen területeken és hogyan alkalmazzák eredményeit. Az egészség, a jog, a gazdaság, a szervezetek, a társadalmi problémák megoldására adott válaszok elemzését gyakorlati projektek hallgatói megtervezése és kidolgozása egészíti ki. Hunyady György: A Szociálpszichológia történeti olvasatai, ELTE Eötvös Kiadó, 006. Farr, R. M.: The Roots of Modern Social Psychology. Balckwell, Oxford, 006. Semin, G.R., Fiedler, K. Applied Social Psychology. Sage, 996. McGuire, W.J. Makacs nézetek és a meggyızés dinamikája. Osiris, 00. Ajánlott olvasmányok: Parker, I., Shotter, J: Deconstructing social psychology. Routledge, 990.

6 SZAKMAI TÖRGYTÁRGYAK Tantárgy neve: Pályaszocializáció, pszichológus etika Elıadás: Kollokvium: A pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe adja az alapját az oktatásnak. A vizsgálatban résztvevık jogai és kötelességei titoktartás A kutatás etikai kérdései személyiségi jogok tiszteletben tartása A pszichológusok nyilvános szereplésének etikai kérdései, kiterjesztve az internetre is. A gyógyító kapcsolatok etikai kérdései A teszthasználat etikája Mindezekrıl a kérdésekrıl a hallgatók szemszögébıl, egyegy téma szemináriumszerő földolgozásával esik szó. Pszichológusok Szakmai és Etikai Kódexe. MPT holapja Komlósi, Séra Szemelvények a pszichológus etikához. Tankönyvkiadó, Budapest, 988. Nyíri Tamás: Alapvetı etika. Szt. István Táruslat, Budapest, 003. Váriné Szilágyi Ibolya (szerk.): Az erkölcs a cselekvı és a nézı szemszögébıl. Scientia Humana Társulás, Budapest, 994. Ajánlott olvasmányok:

7 Tantárgy neve: Szocializációs zavarok gyermek és ifjúkorban Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: A család mint szocializációs szintér. A fizikai, érzelmi és szexuális bántalmazás hatásai. Érzelemszabályozási kudarcok: impulzivitás, agresszivitás. Önkontroll és önszabályozás deficitjei. Empátia és moralitás, a morális fejlıdés meghatározói. Az intézeti nevelkedés jellemzıi. A kortárscsoport, mint szocializációs szintér. Gyermekkori és serdülıkori deviáns viselkedés jellemzése. A problémás viselkedés fejlıdési útvonalai (trajektóriák). Az iskola, mint szocializációs szintér. Protektív faktorok: reziliencia, érzelmi tudatosság, célok. Hárdi I.: Az agresszió világa. Medicína, Budapest, 000. Hoffman, M. L.: Empátia, társas kogníció és morális cselekvés. In: Kulcsár Zs. (szerk) Morális fejlıdés, empátia és altruizmus. Szöveggyüjtemény, ELTE, Eötvös Kiadó, 99. MurányiKovács E.né Kabainé Huszka A.: A gyermekkori és a serdülıkori személyiségzavarok pszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, 995. Nagy E. Molnár P.: A korai fejlıdés és a kötıdés neurobiológiai alapjai. In: Buda B. Kopp M. Nagy E. (szerk) Magatartástudományok. Medicina, Budapest, 00. Rutter, M. Giller, H. Hagell, A.: Antisocial behavior by young people. Cambridge University Press, 998. ZahnWaxler, C. RadkeYarrow, M.: Az empátiás törıdés eredete. In: Kulcsár Zs. (szerk) Morális fejlıdés, empátia és altruizmus. Szöveggyüjtemény, ELTE, Eötvös Kiadó, 990.

8 Tantárgy neve: Módszertani készségfejlesztés, többváltozós statisztikai módszerek Elıadás: X ++ A pszichológiában legfontosabb, legtöbbet alkalmazott többváltozós módszer, a faktoranalízis elvét a statisztika és pszichometria tárgyakban már megismerték a hallgatók. Itt mód nyílik néhány konkrét eljárás megismerésére és a gyakorlatokon, számítógép segítségével történı végrehajtására. (Ez mintegy felét teszi ki a tantárgynak.) A maradék idıben a többváltozós statisztikai módszerek közül azokat kell ismertetni és gyakoroltatni, amelyek alkalmasak pszichológiai problémák megoldására: Coxregresszió, clusteranalízis, kanonikus korreláció, többdimenziós skálázás. Mivel a pszichológiában összetettebb kísérleti elrendezések alkalmazására úgysincs mód, kerülni kell a varianciaanalízis fejlettebb, fıként többváltozós módszereinek az oktatásba történı bevonását. Dr. Sváb János: Többváltozós módszerek a biometriában. Mezıgazdasági Kiadó, 979. Többváltozós statisztikai analízis Szerkesztette: Móri F Tamás, Székely J Gábor. Mőszaki Könyvkiadó, 986. Ajánlott olvasmányok:

9 INTERPERSZONÁLIS ÉS INTERKULTURÁLIS SZAKIRÁNY Tantárgy neve: Vallástudományi alapok Félév: Elıadás: X Szeminárium: Szociálpszichológi a mesterkurzusok Gyakorlati jegy: A vallás és a vallások szerepe az emberiség történelmében. Az Istenrıl való beszéd megjelenése. A vallásos érzék kialakulása. Az ateizmus jelensége és valláspszichológiai szempontja. A keresztény kinyilatkoztatás egyetlensége és egyetemessége. Az egyház és a vallások kapcsolata. A XXI. század jövıje: a vallásközi párbeszéd. Nostra Aetate nyilatkozat a II. Vatikáni Zsinaton. A II. vatikáni zsinat dokumentumai. SZIT, Budapest, 000. A Kereszténység és a vallások. A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma. SZIT, Budapest, 998. Mircea Eliade: A szent és a profán. Európa kiadó, Budapest, 996. Ajánlott olvasmányok: A Dominus Iesus nyilatkozat. A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma. SZIT, Budapest, 000. Tarnay Brunó: Katolicizmus és kultuszok. Bencés kiadó, Pannonhalma, 994. Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története IIII. OsirisSzázadvég, Budapest, Giuseppe de Rosa: Vallások, szekták és kereszténység. SZIT, Budapest, 99.

10 Tantárgy neve: A családterápia elméleti alapjai I II + Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: + A családterápia kialakulása létrejövı feltételei, fejlıdése a pszichoterápiákon belül: kezdetektıl napjainkig. A fıbb irányzatok Minuchini, milánói, BöszörményiNagy, tárgykapcsolati elméleti alapjai és egymáshoz viszonyulásuk. Kötelezı olvasmány: Boscolo, Cecchin, Hoffman, Penn: A milánói módszer. ANIMULA Családterápiás sorozat Minuchin: Családok és családterápia. ANIMULA Családterápiás sorozat 5. Böszörményi Nagy Iván Barbara R. Krasner: Kapcsolatok kiegyensúlyozásának dialógusa. Coincidencia, 00. Telkes J.: A családterápia irányzatai III. Pszichológiai Szemle 979/ 34 Ajánlott olvasmányok: Családterápiás Olvasókönyv I. szerk.: Bíró Sándor Komlósi Piroska, Animula, 989. CampbellDraperHuffington: Helyesebben a milánói módszer elméletérıl és gyakorlatáról. Animula DraperGowerHuffington: Családterápiás Oktatókönyv. Animula, 000.

11 Tantárgy neve: Bevezetés a gazdaságpszichológiába Félév: Elıadás: X Szeminárium: Szociálpszichológi a mesterkurzusok Gyakorlati jegy: A reklám, a marketing, a vezetés, a tréning, a motiváció és tárgyalás témaköreinek elméleti alapjai nagyrészt a pszichológiából származnak. Ezért van szükség az üzleti élet megértéséhez a pszichológia üzleti életben játszott szerepének bemutatására, ugyanakkor az üzleti élet vizsgálata hozzásegíti a pszichológusokat egyes alapvetı pszichológiai folyamatok és a társas együttmőködés feltételeinek jobb megértéséhez. Gazdasági magatartás A fogyasztói magatartás alapjai A gazdasági célú kommunikáció pszichológiai vetületei A hirdetés és a fogyasztók befolyásolása A pénz pszichológiája A tulajdon és a tulajdonlás pszichológiája A szerencsejátékjelenség gazdaságpszichológiája A munkanélküliség lélektana Hunyady, Gy., Székely, M.: Gazdaságpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 003. Ajánlott irodalom: Garai L.: Emberi potenciál mint tıke bevezetés a gazdaságpszichológiába. Aula Kiadó, Budapest, 998. HofmeisterTóth Á., Törıcsik M.: Fogyasztói magatartás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 996. Magyari Beck I.: A homo oeconomicustól a homo humanusig Fejezetek a gazdaságpszichológiából. Aula Kiadó, Budapest, 000.

12 Tantárgy neve: Vallásos jelenségek Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: Vallás, vallásosság és spiritualitás Vallásosság és spiritualitás kutatása módszertani kérdések Világkép és emberkép Vallásosság a felnıtt és idıs korban Érzelmek és vallásosság Vallás és értelem Kétely és belsı küzdelmek Vallásos megtérés és spirituális transzformáció Vallásos gyakorlatok, rítus és ima Miszticizmus, vallási élmények A vallásosság pszichoanalitikus elméletei Istenképek és sémák kognitív modellek Benkı A.: A személyiség erkölcsi és vallási fejlıdése. In: HorváthSzabó K. (szerk.) Lélekvilág. PPKE BTK, Piliscsaba, 998. HorváthSzabó K. (szerk.): Valláspszichológiai tanulmányok. Pszichológia Szemle Könyvtára. Akadémia Kiadó, Budapest, 003. HorváthSzabó K. (szerk.): Vallásosság és személyiség. PPKE BTK, Piliscsaba, 007. HorváthSzabó K.: Bőntudatbőnbánat. Vigilia, 00/3., 888. Vergote, A.: Valláslélektan. Semmelweis Egyetem TF Párbeszéd Alapítvány HÍD Alapítvány, Budapest, 00.

13 Tantárgy neve: A vallás és a család szociálpszichológiája Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: A bevezetı jellegő kurzus a vallás és a család szociálpszichológiai megközelítéseirıl nyújt áttekintést, elsısorban azoknak az elméleti és kísérleti munkáknak a tanulmányozásán keresztül, amelyeket e területek szakirodalmában meghatározó mővekként tartanak számon, s amelyek a családterápiás gondolkodásmód és gyakorlat, valamint a valláspszichológiai kutatások alapjául szolgálhatnak. A kurzuson hangsúlyos szerepet kap a család és a vallásosság kapcsolatával foglalkozó szerzık írásainak tárgyalása. BeitHallahmi, B.; Argyle, M.: The Psychology of Religious Behaviour, Belief and Experience. Routledge, London and New York, 997. Fromm, Erich: Pszichoanalízis és vallás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 995. Füredi János (szerk): A család szociálpszichiátriája. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 986. HorváthSzabó Katalin (szerk): Valláspszichológiai tanulmányok, Akadémiai Kiadó, Budapest, 003. Kunt Ernı: Az utolsó átváltozás. Gondolat, Budapest, 987. Rátay Csaba (szerk): A család jelentısége az egyén és a közösség életében Ajánlott olvasmányok: Batson, C. D.; Schoenrade, P.; Ventis, W. L.: Religion and The Individual. Oxford University Press, New York, Oxford, 993. BeitHallahmi, B.; Argyle, M.: The Social Psychology of Religion. Routledge, London and New York, 975. Bíró Sándor; Komlósi Piroska (szerk): Családterápiás olvasókönyv. Animula, Budapest, 00. Wilksrtöm, Owe: A kifürkészhetetlen ember. Animula, Budapest, 000. Hernádi Miklós (szerk): A fenomenológia a társadalomtudományban. Gondolat, Budapest, 984. Hinde, Robert A.: Why Gods Persist. A scientific approach to religion. Routledge, London and New York, 999.

14 Tantárgy neve: A valláspszichológia fejlıdéstörténete Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: A valláspszichológia fejlıdésének bemutatása, illetve a vallással is foglalkozó nagy hatású pszichológusok illetve pszichológiai irányzatok vallásról és a vallásosságról vallott nézeteinek bemutatása. A valláspszichológia (kialakulása) születése. Elızmények a vallásos hagyományban. (Szent Agoston, Aqilai Szent Teréz, Szalézi Szt. Ferenc írásai. Vallástudományok fejlıdése. A valláspszichológia elsı szakasza: XIX. Század II. fele. Wundt valláspszichológia. Wundt tanítványai Külpe és a Würzburgi iskola. Girgensohn és a dorpati iskola (Gonen, Wunderle, Vetı Lajos) James, az amerikai pszichológia és valláspszichológia megteremtıje. A vallásos tapasztalat sokfélesége (90) Freud és a pszichoanalizis valláspszichológia kényszercselekedetek, istenképek, totem, tabu és vallás. A vallás mint illúzió és projekció. Freud értékelése. A valláspszichológia fejlıdésének. szakasza. Viselkedéselmélet és vallás Wells (97) biológiai pszichológiája Watson modern behaviorizmus: G. Wetter, IR elmélete. Skinner: A vallásl, mint eszközviselkedés. Baudura és a vallás szociális tanulásleméleti felfogása. Utánzás, modell utáni tanulás. Sunden szerepelmélete. Szociobiológia és vallás Wilson, A vallás, mint adaptatív funkció. A behaviorizmus és a szociobiológiai szemlélet értékelése. Pszichoanalitikus nézıpont és a vallás Jung, Fairbain, Guntrip, Winnicott, Rizzuto, Erikson és Kohut munkássága. Spanger és az egzisztencilistafenomológiai irány a valláspszichológiába. Allport, G. munkássága és hatása. A mai valláspszichológia fıbb irányzatai és képviselıi. Vergote és Godin kutatásai. Biológiai irányzat, vallásos ösztön, a vallás biolóhgiai, fiziológiai megnyilvánulása, drogok és vallásos élmények. A vallásosság fejlıdését középpontba állító valláspszichológusok: Oser, Fowler, Nuttin, Piaget valláspszichológiai munkássága, vallásos típusok Transzperszonális pszichológia és a New Age, Maslow, Assagioli, Grof, Wieber. A modern valláspszichológia értékelése. Valláspszichológiai mőhelyek Európában és Magyarországon. A mai valláspszichológia helye és helyzete a pszicholgiában Benkı, A.: A valláspszichológia irányai. In: Mivégett vagyunk. Ecclesia. 00. Wulff, D.: Psychology of Religion Classic and contemporary. John Wiley and Sons, INC. New York, 997. Jung, C.G.: Gondolatok a vallásról és a kereszténységrıl. Budapest: Kossuth, 00. Freud, S.: Totem és tabu. Göncöl, 990. From, E.: Pszichoanalízis és vallás. Akadémia Kiadó, Budapest, 995.

15 Tantárgy neve: Társadalmi szerepek és szerepkonfliktusok Félév: Elıadás: Szociálpszichológia mesterkurzusok Kollokvium: A modern társadalomban egyre több szerepnek kell szimultán megfelelnünk és fokozottan igaz az is, hogy a magasabb elvárások mellet a szerepkonfliktusok is gyakrabban, több szinten jelennek meg. A társas érintkezés elméletében és jelenségvilágában szerzett tapasztalat segíti a szakirányon végzetteket az intrapszichés és interperszonális feszültségek megértésében és intervenciójában.. A szerep fogalma és eredete általános jellemzıi: szereptípusok, szerepelvárások, szerepkészlet. Szerepteljesítmény és szerepeltávolítás 3. A szerepszocializáció folyamata; a szerepkonfliktusok és feloldási lehetıségik 4. A hétköznapi élet szerepei és szerepkonfliktusai A nemi szerepek és konfliktusaik Családi szerepek és konfliktusaik Foglalkozási szerepek (segítı szerepek és konfliktusok (pszichológus, orvos)) 5. Különleges szerepek és szerepkonfliktusok A beteg szerep és megoldási lehetıségei Stigmatizáltság deviancia kisebbség A helfer szindróma, mint a segítı szerepproblémája A burn out tünetegyüttes, mint szerepkonfliktus 6. Konzultáció, tanácsadás, beavatkozási stratégiák szerepkonfliktus esetén Goffman, E.: Az én bemutatása a mindennapi életben. Thalassa, Budapest, 000. Goffman, E.: A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest, 998. Tournier, P.: Személy és szerep. Harmat Kiadó, Budapest, 998. Ajánlott irodalom Fekete, S.: Segítı foglalkozások kockázatai. Psychiatria Hungarica, 6:. 99. ByngHall, J.: Munkám családi szkriptekkel. Animula Kiadó, Budapest, 003. Bálint, M.: Az orvos, a betege és a betegség. Animula, Budapest, 990.

16 Tantárgy neve: Kultúra és média Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: A tárgy célja a tömegkommunikáció jellemzıinek, mőködésének és hatásmechanizmusainak bemutatása. A tömegmédiumok alakítják az egyének értékeit, véleményét, ízlését, attitődjeit, és alapját adják annak, ahogy az egyének a körülöttük lévı világot értelmezik. A kurzus középpontjában a társadalmi jelentésképzési folyamatok ismeretének elsajátítása, illetve az ezek vizsgálatára való képesség áll. A hallgatók speciális kutatási készségeket ismerhetnek meg a társadalmi és kulturális reprezentációk és folyamatok vizsgálatára. A tömegkommunikáció fogalma, típusai, jellegzetességei A tömegkommunikáció helye a kulturális környezetben A média hatásmechanizmusaira vonatkozó elméletek Kvalitatív és kvantitatív módszerek a média elemzésében A társadalmi csoportok médiareprezentációja Társadalmi normák és magatartásminták a médiában A médiumok nem szándékos hatása: értékszocializáció, identitás A médiumok szándékos hatása: reklámpszichológia, fogyasztói társadalom McQuail, D.: A tömegkommunikáció elmélete. Osiris Kiadó, Budapest, Pratkanis, A.R., Aronson, E.: A rábeszélıgép. AB OVO, Budapest, 99. Vajda Zs., Kósa É.: Neveléslélektan. Osiris Kiadó, Budapest, , Ajánlott irodalom Gerbner, G.: A média rejtett üzenete. Osiris Kiadó, Budapest, 000. Kapitány, Á., Kapitány, G.: A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei. Sajtóház Kiadó, Budapest, 000. Kósa, É., Vajda,Zs.: Szemben a képernyıvel. Eötvös József Kiadó, Budapest, 998. László, M.: Példakép. A tizenéves korosztály értékválasztásai és a média. JelKép, 999/3., Budapest. Müller, M.: Az áruvilág kicsi királyai: gyerekek a reklámok világában. Geomédia Szakkönyvek, Budapest, 00.

17 Tantárgy neve: Média, család és egészség Félév: Elıadás: Kollokvium: A hagyományosnak tekinthetı családi és intézményi szocializáció mellett napjainkban egyre nagyobb szerephez jut a médiumokon keresztül megismerhetı tudás és értékrendszer. A kurzus célja annak bemutatása, hogy a médiumok hogyan, milyen csatornákon keresztül és mekkora mértékben módosíthatják az elsıdleges szocializáció hatásait. Módszereket ismertet arra vonatkozóan, hogy a család, illetve a nevelık mit tehetnek a média szocializációt negatívan befolyásoló hatásai ellen. A szocializáció hagyományos színterei: család, intézmények A média, mint a szocializációt befolyásoló újabb tényezı A tömegkommunikáció módosító hatása a felnevelkedés körülményeire Életkori sajátosságok a médiahasználatban A médiatartalmak hatása: egészségreprezentáció, egészségkommunikáció A szülık és nevelık szerepe a médiaértésben és médiahasználatban Buckingham, D.: A gyermekkor halála után: felnıni az elektronikus média világában. Helikon Kiadó, Budapest, 00. Vajda Zs., Kósa É.: Neveléslélektan. Osiris Kiadó, Budapest, , , Ajánlott irodalom Buckingham, D.: Médiaoktatás. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 005. Rosengren, K.E. (ed.): Media effects and beyond. Culture, socialization and lifestyles. Routledge, London, New York, 994. Werner, A.: A tévékor gyermekei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 998. Winn, M.: Gyerekek gyerekkor nélkül. Gondolat, Budapest, 990.

18 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ALAPOZÁS Tantárgy neve: A közvetlen emberi kommunikáció elméletei Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: 3 A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a közvetlen emberi kommunikáció (személyközi kommunikáció) jelenségszférájára vonatkozó elméletekkel, azok vizsgálati szempontjaival, területeivel, a kommunikációról való gondolkodás és elemzési készség fejlesztése mellett. A kommunikáció elemeinek megismerése után különbözı sikeres és sikertelen dialógusok elemzése kapcsán a személyközi kommunikáció eszközeit, a verbális és nemverbális elemeket, a különbözı kommunikációs szerepeket, valamint a kommunikációban résztvevı ágensek magukra, társukra és a helyzet meghatározására vonatkozó felkészültségeinek típusát ismerteti a stúdium; ezek egyéni módon alakított és normatív (intézményesült) kereteit, valamint magának a kommunikációnak a dinamikáját. A tantárgy kialakításában fontos szempont, hogy az elméletek és gyakorlati alkalmazásuk, azok érvényességi határai a hallgatók számára komplex egészként jelenjenek meg, hogy maguk is képesek legyenek egyegy kommunikációs jelenség átfogó elemzésére. Berne, E.: Emberi játszmák. Gondolat, Budapest, 984. Buda, B.: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei. Animula, Budapest, 994. Forgas, J. P.: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Budapest, 997. Griffin, E.: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat, Budapest, 00. (. és 34. fejezet). Horányi, Ö. (szerk.): Kommunikáció III. General Press, Budapest, 003. (I. kötet: 355, II. kötet: 353). Pléh, Cs. Siklaki, I. Terestyéni, T. (szerk.): Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Osiris, Budapest, 997. Rosengren, K. E.: Kommunikáció. Typotex, Budapest, Síklaki, I. (szerk.): A szóbeli befolyásolás alapjai III. Tankönyvkiadó, Budapest, 990. I. kötet: 77 87; 939; 959. Ajánlott olvasmányok: Austin, J. L.: Tetten ért szavak. Akadémiai, Budapest, 990. Buda, B. László, J.: Beszéd a szavak mögött. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 98. Goffman, E.: A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Gondolat, Budapest, 98. Hall, E. T.: Rejtett dimenziók. Gondolat, Budapest, 975. Hartey, P.: Interpersonal Communication. Routledge, London, 999. Terestyéni, T.: Kommunikációelmélet. A testbeszédtıl az internetig. Typotex, Budapest, 006.

19 Tantárgy neve: Társadalmi konfliktus Elıadás: X Szeminárium: Gyakorlati jegy: 3 Az óra célja a társadalmi jelenségek konfliktusközpontú elméleti irányzatainak és empirikus kutatásainak megismertetése a hallgatókkal. Bemutatja a társadalmi konfliktusról alkotott jelentıs elméleti munkákat, a róluk kialakult kritika és a hatásukra végzett empirikus munkák fényében. Konfliktuselméleti szempontból tárgyalja a szegénység, a tartós munkanélküliség, az etnicitás, a kirekesztés és egyenlıtlenség, a nyílt és a zárt társadalom és a társadalmi változatlanság/változás témaköreit. Tájékoztatást ad a modern társadalom törésvonalairól, a munkanélküliség, képzetlenség, a halmozottan hátrányos helyzet okozta mélyülı szakadékról a világ egyes régiói között. Ismerteti a globális és lokális társadalmi folyamatok nyertesei és vesztesei között fokozódó jövedelmi egyenlıtlenségek lehetséges okait. Dahrendorf, R.: A modern társadalmi konfliktus. Budapest, Gondolat, 994. Wright, E. O.: Általános keretrendszer az osztálystruktúra elemzéséhez. In: Szerk.: Angelusz Róbert. A társadalmi rétegzıdés komponensei. Válogatott tanulmányok. Budapest, Új Mandátum, Spéder Zsolt: A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság, Budapest, Századvég, ; Ladányi János: Szociális és etnikai konfliktusok, Budapest, Új Mandátum, ; Bourdieu, P.: Gazdasági tıke, kulturális tıke, társadalmi tıke. In.: Szerk.: Angelusz Róbert. A társadalmi rétegzıdés komponensei. Válogatott tanulmányok. Budapest, Új Mandátum, Dahrendorf, R.: Társadalmi struktúra, osztályérdekek és társadalmi konfliktus. In.: Szerk. Angelusz Róbert. A társadalmi rétegzıdés komponensei. Válogatott tanulmányok. Budapest, Új Mandátum, Marx, K. Engels, F.: A Kommunista Párt Kiáltványa. In: Szerk.: Felkai Gábor Némedi Dénes Somlai Péter. Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. I. köt. Budapest,Új Mandátum, Marx, K.: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai. In.: Szerk.: Felkai Gábor Némedi Dénes Somlai Péter. Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. I. köt. Budapest, Új Mandátum, Marx, K.: A tıke. In.: Szerk.: Felkai Gábor Némedi Dénes Somlai Péter. Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. I. köt. Budapest, Új Mandátum, Ajánlott olvasmányok: Ladányi János Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái. Budapest, Napvilág, ; EspingAndersen, G.: Jövedelmi egyenlıtlenség és esélyegyenlıtlenség. In.: Szerk.: Giddens, A. Diamond, P. Írások az egyenlıtlenségrıl, az egyenlısdirıl és az új egyenlıségrıl. Budapest, Napvilág, Dahrendorf, R.: Egy új rend nyomában. Elıadások a szabadság politikájáról a XXI. században. Budapest, Napvilág, Bukodi Erzsébet: Társadalmunk szerkezete különbözı nézıpontokból. In.: Szerk.: Kovách Imre. Társadalmi metszetek. Budapest, Napvilág,

20 VEZETETT KUTATÓMUNKA Tantárgy neve: Kutatásmódszertan Elıadás: Kollokvium: 3 Az empirikus kutatás, mint tudományelméleti és gyakorlati probléma. Indukció és dedukció viszonya. A kutatás szerepe a pszichológiában. A kutatás szerepe a szakmai életút során. Kutatási projektmenedzsment. Irodalomkutatás és irodalmi áttekintés. Kérdésfeltevés és hipotézisalkotás. Kutatási módszerek. vizsgálati elrendezések. Kutatási módszerek. kvantitatív és kvalitatív módszerek. A mintakiválasztás és az adatgyőjtés módszertani kérdései. A család és valláspszichológiai kutatások speciális módszertani kérdései és módszerei. Kérdıívek fordításának, alkalmazásának, értékelésének gyakorlati kérdései. Adatbázisok kezelésének módszertani vonatkozásai. Saját kutatási projekt prezentációja, vitája, kutatási terv kidolgozása. Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi, Budapest, 995. Szokolszky, Á.: Kutatómunka a pszichológiában. Metodológia, módszerek, gyakorlat. Osiris, Budapest, 004.

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 ALAPOZÓ ISMERETEK, SZAKMAI TÖRZSANYAG PSZM-101 Fejlődéspszichológia 1. előadás koll 2 2 1 PSZM-102 Fejlődéspszichológia 2. előadás koll

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

26. PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: pszichológia 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

26. PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: pszichológia 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a 26. PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: pszichológia 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:. végzettségi

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Neveléslélektan A tantárgy

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Szükségletek és személyiség

Szükségletek és személyiség Szükségletek és személyiség (Pszichológia előadás) Az előadás tematikája: 1. A pszichológia fogalma, vizsgáló módszerei 2. Szükségletek, önmegvalósítás, önmegvalósító személy 3. A személyiség fogalma,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA Tudományos tevékenységek Eddigi oktatói tevékenység I. Nem felsőoktatási intézményben oktatott tárgyak 1. 1997-1999: Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat Bevezetés

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről A tantárgy oktatásának a célja: A Pszichológia

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi oktatás pedagógiája Tanácsadás és pályaválasztás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Pszichológia mesterképzések. SZTE BTK Pszichológiai Intézet

Pszichológia mesterképzések. SZTE BTK Pszichológiai Intézet Pszichológia mesterképzések SZTE BTK Pszichológiai Intézet Miről szól ez a prezentáció? Röviden bemutatja a szegedi MA képzés szerkezetét, az itteni három szakirányt, a levelező képzés kereteit, és a felvételi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc

Dr. Margitics Ferenc Dr. Margitics Ferenc Publikációs jegyzék HAZAI KIADVÁNYOK Könyv Margitics Ferenc, Figula Erika, Pauwlik Zsuzsa (2010): Temperamentum, karakter és iskolai erőszak. Élmény 94 Bt, Nyíregyháza, 142 p. Figula

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Valláspedagógiai és Zenepedagógiai Intézet

Részletesebben

Szociálpszichológia I.

Szociálpszichológia I. Szociálpszichológia I. BTPS241BA Bernáth Ágnes 1. A szociálpszichológiai kutatás történeti előzményei (a szociálpszichológia definíciója; történeti áramlatok és aktuális témák a szociálpszichológiában;

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója Tehetség és szocioemocionális fejlődés PSG1219L Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 10 kollokvium Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója A kollokvium megírása. Tehetséggondozási stratégiák:

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz II. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pszichológia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pszichológia Tanszék: BGF PSZK Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők Bevezető A pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben stúdium azon elméleti és gyakorlati ismereteket foglalja egybe, amelyekkel ma e kérdéskörben fel tudjuk vértezni a különös helyzetű (itt: tehetséges)

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat A devianciák értelmezése Társadalomtudományok 1 Tud.ág Kezdete Kutatója Tárgya Módszer Demográfia XVII. sz. közepe John Graunt népesedés statisztika Politikatudomány

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Tanulmányi terület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1 MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek Egyetem v. PTSZJNK-IL101-K3

Részletesebben

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem Kultúraelmélet - bevezetés a művelődésfilozófiába 2. ANDB-705, ANDB-111 2014/15 II. félév Kurzusleírás B. A. Alapképzés 2/2 kredit- 2 félév második félév - heti 2 óra előadás kollokvium Striker Sándor,

Részletesebben

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi 4.2 Kompetenciabeli

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi 4.2 Kompetenciabeli A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

TÁRSADALOMELMÉLET ÉS ÉRTÉKSZOCIOLÓGIA

TÁRSADALOMELMÉLET ÉS ÉRTÉKSZOCIOLÓGIA 1 4/3. Doktori Program Egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és mentálhigiénés megközelítése A doktori szigorlat főtárgyának megnevezése: Szociológia, társadalomlélektan és társtudományok.

Részletesebben

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák dr. Bátfai Ágnes Vázlat: I. Az előadás célja, fontosabb kulcsszavak II. Imaginációval, szimbólumokkal való munka III. Sémák

Részletesebben

Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon

Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon Könyvbemutató és elıadás a Kiskunhalasi Városi Bíróságon Dr. Fellegi Borbála, PhD. 2009. december 4. Kiinduló kérdéseim

Részletesebben

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 2 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 2 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tematika és tájékoztató a Pszichológia 2 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről A tantárgy oktatásának a célja: A Pszichológia

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

lyiségzavarok Dr. Unoka Zsolt

lyiségzavarok Dr. Unoka Zsolt Sémakérdıív v a személyis lyiségzavarok mérésében Dr. Unoka Zsolt Személyis lyiségzavarok DSM-IV rendszere Személyiségzavarok általános kritériumai: 1. kogníciók (az a mód, ahogy önmagát, a másikat és

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv.

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv. SZAKIRODALOM BÜNTETŐJOGI MEDIÁCIÓ BARABÁS A. Tünde WINDT Szandra (2004): Elterelés vagy elzárás? In. Irk Ferenc (szerk.) Kriminológiai Tanulmányok, 41. kötet. Budapest. Országos Kriminológiai Intézet.

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Pszichológia mesterképzési szak

Pszichológia mesterképzési szak Pszichológia mesterképzési szak Kód: PSYTANM1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2010.09.08. 15:34:26 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2010.09.08. 15:33:33 A végzettség

Részletesebben

Magatartástudományi Napok Szeged, 2008. június 5-6. Tudományos program. 2008. június 5. (csütörtök)

Magatartástudományi Napok Szeged, 2008. június 5-6. Tudományos program. 2008. június 5. (csütörtök) 10.15-10.30 Megnyitó Dékáni üdvözlés Tudományos program 2008. június 5. (csütörtök) Mindenki másképp csinálja?! /ki mit tanít, hogyan tanítja, hogyan értékel?/ 10.30-11.10 Kerekasztal megbeszélések I.

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK Grezsa Ferenc KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK (témavázlat) Belső használatra! lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda) Emberi közösség hiánya egzisztenciális

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

Tantárgy Adatlap. Speciális kompetenciák

Tantárgy Adatlap. Speciális kompetenciák Tantárgy Adatlap 1. Tantárgy programja 1.1 Intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz 1.3 Intézet Földrajz magyar tagozat 1.4 Szak Földrajz 1.5 Képzési forma Alapképzés 1.6 Az oktatás tevékenysége

Részletesebben

Kommunikáció és egészségügy: Álmok és valóság

Kommunikáció és egészségügy: Álmok és valóság Buda Béla dr. Kommunikáció és egészségügy: Álmok és valóság Egészség és kommunikáció konferencia (Friedrich Ebert Alapítvány, OEFI) Budapest, 2007. ápr. 17. 1. Kommunikáció a modern társadalmak csodafegyvere

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 1+1 Kreditpont: 3 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelv: magyar A tantárgy

Részletesebben

Pszichológia, pszichoszomatika vizsgakérdések-megoldások

Pszichológia, pszichoszomatika vizsgakérdések-megoldások Az ETI Természetgyógyászati alapismeretek modulvizsga megoldólapjainak felhasználásával készítette: Fábián Andrea vizsgakérdések-megoldások 1 1. Írja le a pszichoszomatikus betegségek kialakulását befolyásoló

Részletesebben

A Program 30.000 Ft támogatást nyert el Veszprém város önkormányzatának CIVIL ALAP pályázatából.

A Program 30.000 Ft támogatást nyert el Veszprém város önkormányzatának CIVIL ALAP pályázatából. VESZPRÉM JUTASI U. 79/A 8200 Adószám: 18935426-1-19 Számlaszám: 73200127-11255651 Veszprém, 2011-05-24 Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2010. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen szocializációs tényezıként van jelen. A kereskedelmi televíziók

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat Időtartam 2014.01.01.- Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat Időtartam 2014.01.01.- Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév András Katalin Telefonszámok Mobil: 20/946-0101 E-mail(ek) foigazgatohelyettes2szentagota@gmail.com posanekata@gmail.com Állampolgárság Magyar Születési

Részletesebben

Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia

Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia Fıszerkesztı: Dr. Semsei Imre Szerzık: Balaskó Márta dr., Balassa Katalin dr., Bakó Gyula prof., Blaskovich

Részletesebben

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy kódja, címe: BT-PSZ 1010 Iskolarendszerek Óraszám: 40 Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy típusa: előadás Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja:

Részletesebben

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor I. Az életmód-tanácsadás általános kérdésköre 1. Ismertesse az életmód-tanácsadó és terapeuta működési területeit! 2. Ismertesse az életmód-tanácsadó és

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I.

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Az ÉP LÉLEK Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRİL

Az ÉP LÉLEK Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRİL ÉP LÉLEK EGYESÜLET VESZPRÉM JUTASI U. 79. 8200 Az ÉP LÉLEK Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRİL MEGVALÓSULT PROGRAMOK: 2006. októbertıl jelenleg

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.,

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

SZAKSZERŰ LELKIGONDOZÁS ERDÉLYBEN! - AKKREDITÁLT LELKIGONDOZÓI KÉPZÉS -

SZAKSZERŰ LELKIGONDOZÁS ERDÉLYBEN! - AKKREDITÁLT LELKIGONDOZÓI KÉPZÉS - SZAKSZERŰ LELKIGONDOZÁS ERDÉLYBEN! - AKKREDITÁLT LELKIGONDOZÓI KÉPZÉS - Szervező: KALOT Egyesület és Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara A képzés helyszíne: Csíksomlyó, a KALOT Egyesület

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

A munkapszichológia egyes kérdései

A munkapszichológia egyes kérdései A munkapszichológia egyes kérdései Munka: olyan fizikai és szellemi tevékenység, melyet meghatározott cél érdekében, meghatározott idıben és helyen, pénz ellenében végez valaki. A munkapszichológia olyan

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2012/2013. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek

II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek Óvónői szakmai kompetenciák I. Általános, kiegészítő kompetenciák 1. Szervezeti és humán erőforrás menedzsmenttel kapcsolatos kompetenciák (csoportmunka, szervezés,

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK MODULOS TANREND ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 2014 ŐSZTŐL

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK MODULOS TANREND ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 2014 ŐSZTŐL SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK MODULOS TANREND ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 2014 ŐSZTŐL 1. A./ A megismerő folyamatok pszichológiája: érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezés, képzelet. A megismerő funkciók egész életen át

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015

ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015 ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015 A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZEREI 1. A szociális munka módszereinek kialakulása és fejlődése. A szociális munka történetének jelentős

Részletesebben

Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Szociológia és Szociális Munka Kar. Egészségpszichológia és közegészségtan dr.

Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Szociológia és Szociális Munka Kar. Egészségpszichológia és közegészségtan dr. Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Szociológia és Szociális Munka Kar Egészségpszichológia és közegészségtan dr. Dégi László Csaba A tantárgy leírása Tartalmi leírás Az előadás megismerteti a szociális

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben