CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u Adószám: , MÁK Pénzforgalmi számlaszáma: képviseli: dr. Harka Péter BÜV főosztályvezető Sorbán János gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyzésével - a továbbiakban: Biztosított - másrészről A szerződő partner adatai: Teljes név: Generáli Providencia Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt Cégjegyzékszám: Adószám / adóazonosító jel: Bankszámlaszám: A képviseletre jogosult személy: Zagyi Attila régióvezető és Tóth György értékesítés támogatási szakértő - a továbbiakban: Biztosító, együttesen: Felek - között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel. 1. Bevezető rendelkezések Biztosított a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően a Casco biztosítási szolgáltatás nyújtása az NMHH részére" tárgyában nyílt eljárást bonyolított le, amely eljárásban a Biztosítót hirdette ki nyertesnek. Felek ezen eljárás eredményeképp kötik jelen szerződést. A Felek közötti jogvita elbírálásához a szerződés rendelkezéseit kell figyelembe venni. Amennyiben a szerződés a vitás kérdésre nem tartalmaz rendelkezést, sorrendben az ajánlati felhívás (megjelent TED 2013/S nyilvántartási számon), illetőleg az ajánlattételi dokumentáció tartalma és a Biztosító által benyújtott ajánlat tartalma az irányadó. 2. A biztosítási szerződésben foglalt rendelkezések alkalmazása 2.1. Biztosító a szolgáltatást a Biztosított és Biztosító között létrejött biztosítási szerződés alapján, a Biztosító közbeszerzési eljáráshoz benyújtott Ajánlatában foglaltak szerint nyújtja Jelen Szerződéses Feltételek elválaszthatatlan részét képezi(k) a Biztosító által az Ajánlathoz csatolt Biztosítási Szabályzata(i), Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF). Amennyiben a Biztosítási Szabályzat, illetve az ÁSZF a jelen szerződéstől eltérően rendelkezik, úgy Felek jelen 1/7

2 szerződésben meghatározottakat tartják magukra nézve kötelezőnek, feltéve, hogy az a Biztosított számára kedvezőbb feltételeket határoznak meg, kivéve ha a Felek jelen szerződéstől való eltérést kifejezetten elfogadják. 3. A szerződés tárgya 3.1. Jelen biztosítási szerződés alapján a Biztosító az Ajánlattételi dokumentáció alapján a szerződésben meghatározott jövőbeli események (biztosítási események) bekövetkeztétől függően bizonyos összegnek megfizetésére vagy más szolgáltatás teljesítésére, a Biztosított pedig díj fizetésére kötelezi magát. 4. Biztosítási kockázatok: 4.1 Teljeskörű casco biztosítás, alkatrész újérték biztosítással (avulás mentes módozat 6 éves korig). Önrészesedés mértéke: 10 %, de minimum Ft / kár 4.2 Üvegbiztosítás (beleértve az üvegen lévő biztonsági és/vagy fényvédő fóliát). Önrészesedése mértéke: 0%/kár (ajánlat szerint - amennyiben a fenti záradékban foglaltakat a Biztosító vállalja) Záradékok 4.3 Fedezet kiterjesztése külön díj ellenében Európa teljes területére (Törökország európai területe is, és volt Szovjetunió tagországai, melyek a földrajzi Európa területén helyezkednek el). 4.4 Járművek gyári extra tartozékainak fedezetbe vonása, melyeket a Biztosított illetve a járművet értékesítő kereskedő igazol (pl.: alvázszám alapján), továbbá azokat az extra felszereltségeket, melyeket a Biztosított utólag szereltetett be, és számlával tud igazolni, (ajánlat szerint - amennyiben a fenti záradékban foglaltakat a Biztosító vállalja) 4.5 Mentési és szállítási költségek térítése Ft / kár mértékéig, (ajánlat szerint - amennyiben a fenti záradékban foglaltakat a Biztosító vállalja) 4.6 Biztosító elfogadja a járművek gyári védelmét, alvázszám szerint, (ajánlat szerint - amennyiben a fenti záradékban foglaltakat a Biztosító vállalja) 4.7 A biztosító elfogadja az ügyfél kulcsnyilatkozatát, még akkor is, ha a járműhöz nincs meg minden kulcs, vagy másolat készült róluk, (ajánlat szerint - amennyiben a fenti záradékban foglaltakat a Biztosító vállalja) 5. Biztosításra feladott vagyonérték, a vagyonérték esetleges változása: 5.1.A biztosítási értékeket (járművek adatai) a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 1. számú melléklet tartalmazza. 5.2.A Biztosítottnak joga van ahhoz, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott teljes mennyiségeket - azok bármely részelemében, valamennyi alapmennyiségre vetítetten - legfeljebb 50 %-os mértékben növelje. Felek a teljes mennyiségek növelését nem tekintik a szerződés módosításának Az előbbiek szerinti növelésről a Biztosított vagy a nevében eljáró meghatalmazottja írásban értesíti a Biztosítót. 2/7

3 6. Egyedi feltételek, záradékok: a. Jelen szerződés 5.2. pont szerinti meghosszabbítása esetén a biztosítási díjak tekintetében a Biztosító által végrehajtott automatikus éves indexálás nincs, a szerződés hatálya alatt fix az ajánlattétellel megegyező díjtételek alkalmazandók, ide nem értve a Biztosított által írásban jelzett pontos értéknövekedést megjelölő értékkövetés kérését, amely esetben a Biztosító az adott vagyontárgy(ak), illetőleg felelősségi kör(ök) tekintetében a biztosítási díjat a növekedéssel megegyező mértékben, a jelen szerződés módosítása nélkül emelheti. b. Teljesítési segéd közreműködése a Biztosítónál: a Biztosító teljesítésében köteles közreműködni valamennyi olyan alvállalkozó (teljesítési segéd) és szakember, amely (aki) a közbeszerzési eljárásban részt vett a Biztosító (ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában. Az ajánlatban foglaltaktól eltérő alvállalkozó (teljesítési segéd) és szakember a Kbt (3)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint vonható be a teljesítésbe. A Biztosító köteles a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását a Biztosított felé bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alatt. c. A kedvezményezett személyét a biztosítási szerződés tartalmazza. 7. Biztosítási díj, fizetési feltételek 7.1. Biztosító a szolgáltatást a biztosítási szerződésekben meghatározott szerződéses díjakon teljesíti, amely szerződéses díjak a Biztosító Ajánlatában foglaltakkal egyeznek meg és tartalmazzák a biztosítási adót is. CASCO biztosítás Biztosítási forma Biztosítási díj a szerződés teljes időtartamára Ft A biztosítási díj a szerződés hatálya alatt semmilyen jogcímen nem emelhető, ide nem értve a 6.a) pont szerinti eseteket A Biztosított a jelen szerződés alapján fizetendő díjat a Kbt ban foglaltak szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki A Biztosított a jelen szerződés alapján kifizetésre kerülő díjjal kapcsolatos valamennyi adóbevallási és befizetési kötelezettséget, továbbá társadalombiztosítási bevallási és befizetési kötelezettséget a Biztosító a hatályos jogszabályok alapján maga teljesíti, azzal kapcsolatban az Biztosítottat semmilyen kötelezettség, illetve felelősség nem terheli A Biztosított kifejezetten vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Biztosított adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 3/7

4 7.5. A Biztosított kifejezetten vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a Biztosított számára megismerhetővé teszi és a fenti ügyletekről a Biztosítottat haladéktalanul értesíti. 8. Kártérítéssel és kárrendezéssel kapcsolatos feltételek 8.1. Amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezik és bejelentésre kerül, illetőleg a Biztosító a kárrendezéshez szükséges dokumentumokat megkapja, a Biztosító az általa alkalmazott Biztosítási Szabályzatban foglalt határidőben, de legfeljebb az előbbiek szerint benyújtott dokumentumok kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles szolgáltatását teljesíteni Kárbejelentést követően minden esetben 2 munkanapon belül írásbeli visszaigazolást ad a Biztosító a kárbejelentés nyilvántartásba vételéről a Biztosított és a Biztosított meghatalmazottja részére A kárrendezéshez szükséges dokumentum felsorolását legkésőbb a káresemény bejelentésétől, illetve a kárszemlétől számított 5 (öt) munkanapon belül megadja a biztosító a Biztosított és a Biztosított meghatalmazottja részére A kárkifizetéssel egy időben a Biztosító írásbeli értesítést küld a Biztosított és a Biztosított meghatalmazottja részére a kár lezárásáról. A kárlezáró levélben minden esetben indokolást és kárszámítást ad a biztosító a kifizetett kártérítési összegről. Amennyiben a Biztosított és/vagy a Biztosított meghatalmazottja vitatja a kárlezáró levélben foglaltakat, vagy egyébként nem fogadja el a Biztosító általi térítés összegét, a kárlezáró levél kézhezvételétől, vagy a vitatott térítés kifizetésétől számított 15 munkanapon belül jogosult erről a Biztosítót értesíteni és egyezetést kezdeményezni. Az egyeztetésen a Biztosító köteles részt venni Biztosító minden évben, a szerződés évfordulóját megelőző 60 napig kárstatisztikát szolgáltat az alábbiak szerint: Bejelentett károk: hely, időpont Lerendezett károk: időpont, kártérítés nagysága Elutasított károk: indoklás Függő károk: indoklás 9. A szerződés hatálybelépése (időtartama) és megszüntetése 9.1. A jelen szerződés július 1-től december 31-ig terjedő határozott időtartamra jön létre. A kockázatviselés kezdete a biztosítási szerződésekben meghatározott időpont A Biztosított a szerződés az 5.1. pont szerinti időtartamát egyoldalú írásbeli nyilatkozatával legfeljebb három alkalommal, alkalmanként legfeljebb további egy naptári évvel (azaz összességében legfeljebb három naptári évvel) meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás(ok)ra vonatkozó írásbeli nyilatkozatot a Biztosító akkor köteles elfogadni, ha az a szerződés időtartamának lejárta előtt legalább 30 nappal a Biztosító jelen szerződés szerinti kapcsolattartási pontjára beérkezik A Biztosított a szerződést további mérlegelés nélkül felmondja - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 4/7

5 - a Biztosítóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy - a Biztosító közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A fenti feltételek bekövetkezéséről a Biztosító a szerződés teljesítésének időszakában haladéktalanul értesíti a Biztosítottat. A szerződés jelen pont szerinti megszűnése esetén a Biztosító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult, amellyel a felek legkésőbb 30 napon belül elszámolnak. 10. A Felek közötti kapcsolattartás lo.l.szerződő felek a biztosítási szerződéssel kapcsolatos szakmai nyilatkozatok megtételére jogosultakként (A továbbiakban: szakmai kapcsolattartók) az alábbi személyeket jelölik meg: Biztosított oldaláról Biztosító oldaláról Név Füleki Roland Tóth György Beosztás értékesítés támogatási üzemeltetési mt. szakértő Telefon Fax cím Cím 1133 Bp. Visegrádi u Budapest, Teréz krt A szakmai kapcsolattartó személyek szerződéskötésre, illetve szerződésmódosításra nem jogosultak. A biztosítási szerződés teljesítésével kapcsolatban hatályos jognyilatkozat tételére jogosult képviselők jelen szerződés aláírói Felek vállalják, hogy a kapcsolattartók személyében bekövetkező esetleges változást írásban közlik egymással. Az írásbeli közlés kézhezvételéig a korábban megjelölt kapcsolattartó tehet hatályos jognyilatkozatokat Felek a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden közleményeiket (értesítés, nyilatkozat) személyesen, ajánlott levélben, telefaxon, en vagy távbeszélőn juttatják el egymáshoz. A távbeszélőn közölt közleményt ben, ajánlott levélben vagy telefaxon meg kell erősíteni. A telefaxon továbbított iratokat a Feleknek aláírással kell ellátniuk. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, ha azt kézbesítették. 11. Titoktartás 5/7

6 11.1. A Biztosító és az Biztosított a másik fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott valamennyi információt - függetlenül annak megjelenési formájától - kizárólag a jelen szerződés teljesítésére használhatja fel Felek kijelentik, hogy a szerződés kapcsán tudomásukra jutott személyes adatot, minősített adatot, biztosítási és üzleti titkot megőrzik és azokkal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok szerint járnak el. 12. Egyéb rendelkezések A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot - a Ptk ában foglaltak figyelembevételével -, valamint egymás tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhetnek illetéktelen személlyel olyan adatot, amely szerződés teljesítésével összefüggésben jutott a tudomásukra, és amelynek közlése a másik félre vagy más személyre hátrányos következménnyel járna Minden, a biztosítási szerződés megkötését követően felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni A Biztosítónak és a Biztosítottnak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan vitás kérdést, nézeteltérést, mely közöttük a biztosítási szerződéssel kapcsolatban merül fel. A vitás kérdések peren kívüli rendezése érdekében - amennyiben azt bármelyik fél kezdeményezi - a felek kötelesek mindkettőjük által előzetesen elfogadott szakértő(k) közreműködését igénybe venni Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, Felek alávetik magukat a Biztosított székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének Biztosító tudomásul veszi a Biztosítások.hu Biztosításközvetítő és Tanácsadó Kft. (1147 Bp., Kerékgyártó u , adószám: , PSZAF eng.sz.: 254/1992) meghatalmazotti közreműködését a szolgáltatással érintett időszak teljes tartama alatt, úgymint igazolások kiadása, kárügyintézés, számlákkal kapcsolatos ügyintézés, kárrendezési tanácsadás, vagyonérték változások kezelése, stb) A biztosítási szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában a felek egyetértésével, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően lehetséges. Az biztosítási szerződés megszűnik a határozott idő lejártával. Az biztosítási szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. A Felek megállapodnak, hogy a felmerülő vitákat elsősorban vezetői szintű egyeztetések során, békés úton kívánják rendezni A szerződésre és annak teljesítésére a magyar jog az irányadó. A szerződésben nem szabályozott pontok tekintetében elsősorban a Ptk. szabályait kell alkalmazni Jelen szerződéses Feltételek elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: l.sz. melléklet: A biztosított gépjárművek listája 2. sz. melléklet: Ajánlati felhívás 3.sz. melléklet: Műszaki leírás 4.sz. melléklet: Biztosító ajánlata tartalomjegyzék szerint 6/7

7 12.9. Jelen szerződés hét számozott oldalból áll. A szerződést a Felek felhatalmazott képviselőik útján, áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. a Biztosított részéről a Biztosító részéről tum: Generáli-Providencia Zrt. Zagyi Attila régióvezető és Tóth György értékesítés támogatási szakértő GENErWJPRÖVIDENfJJA Hizlosító Zrt. Alkusz Értékesítlsi Osztály 1132 Budapest, Váci út Ellenjegyezte/V) C\ Sorbán János ^aéf^ gazdasági igazgató Dátum:...^.^.KQ^X^ 7/7

8

9 S GENERALI Biztosító Ügyiratszám: 2013/42049-CASCO-000 FLOTTA-CASCO SZERZŐDÉS Felek: Jelen flotta szerződés tekintetében Szerződő (díjfizető): Biztosított: NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ( Budapest, Ostrom utca 23 adószám: ) a forgalmi engedély szerinti tulajdonos Biztosító: Generáli-Providencia Biztosító Zrt. A Szerződő és a Biztosító a továbbiakban együtt, mint Felek. (1066 Budapest, Teréz krt adószám: cégjegyzékszám: ) Az ISVAP által vezetett Biztosítói Csoportok Nyilvántartásába 26-os sorszámon bejegyzett Generáli Csoporthoz tartozó Társaság 1. Jelen Flotta-Casco Szerződés tartalmazza a Szerződő által választható biztosítási alapmódozatok és kiegészítő szolgáltatások felsorolását és ezek díjtételeit. A Szerződő a Biztosító Flotta-Casco elfogadó nyilatkozat" megnevezésű formanyomtatványának kitöltésével (I.sz. melléklet) választja ki a fedezeti kört és tesz aláírásával elfogadó nyilatkozatot a díjtételek és szerződési feltételek vonatkozásában. A szerződés a Szerződő által aláírt Flotta-Casco szerződés és Flotta- Casco elfogadó nyilatkozat biztosító általi átvételével jön létre azzal, hogy amennyiben a Szerződő a Flotta-Casco elfogadó nyilatkozaton a kockázatviselés kezdő időpontját megjelölte, úgy a szerződés ezen időpontra visszamenőlegesen, de legkorábban ezen okiratok beérkezését megelőző 14. napon lép érvénybe és hatályba, a forgalmi rendszámmal ellátott, a biztosító részére a szerződéssel egyidejűleg átadott járműlistában feltüntetett gépjárművek vonatkozásában. Amennyiben a szerződés létrejöttével egyidejűleg biztosítani kívánt gépjárművek (induló állomány) vonatkozásában a kockázatviselés kezdő időpontjában külön nem állapodnak meg a felek, abban az esetben a kockázatviselés kezdete a szerződés érvényes létrejöttének napját követő nap 00 óra 00 perc. A Flotta-Casco szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik. Felek megállapodnak abban, hogy a CASCO biztosítási feltélelek (JCKF9) 15. fejezetétől eltérően az alábbi rendelkezéseket tekintik irányadónak: Biztosítási díj módosítása A szerződés hatálya alatt a biztosító a biztosítás díjának mértékét a kockázati tényezők, így különösen az alkatrészárak, vagy szervizdíjak mértékének, vagy a szerződés tekintetében felmerült károk és költségek együttes összegének a szerződés tekintetében megállapított díjhoz viszonyított arányának a szerződés teljes élettartama alatt bekövetkezett, jelentős, legalább 5%-ot meghaladó változására vagy a biztosító működését érintő közterhek megváltozására figyelemmel, a biztosítási szerződés következő évfordulójának napjától kezdődő hatállyal, a megváltozott körülményekkel arányos mértékben, de legfeljebb 50%-kaI módosíthatja. A biztosítási díj jelen pont szerinti módosítása esetén a biztosító a biztosítási díj módosításáról és annak mértékéről a módosítás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően írásban értesíti a szerződőt. Amennyiben a szerződő a biztosító által közölt módosításokkal a biztosítási szerződését nem kívánja fenntartani, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja. Generáli-Providencia Biztosító Zrt. 1/11 Ügyiratszám: 2013/42049-CASCO-flOO

10 Felmondás hiányában a szerződő a biztosítási évforduló napjától kezdődő hatállyal a megváltozóit mértékű biztosítási díjat köteles megfizetni." 2. A biztosítás az általános és különös szerződési feltételekben meghatározott körben fedezetei nyújt a következő biztosítási események tekintetében, attól függően, hogy a Szerződő a Biztosító Flotta-Casco elfogadó nyilatkozat megnevezésű formanyomtatványán, mely Casco almódozatot választja ki. 2.1 Optimál almódozat esetén a biztosítás fedezetet nyújt - a vonatkozó biztosítási feltételeknek megfelelően - az alábbi biztosítási eseményekre (3. pont szerint): - töréskár - elemi kár - lopáskár - üvegtörés - műszaki, nem balesetből eredő menelképtelenség (autósegély-24 - szgk., terepjárók, max. 3,5t megengedett összlömegű tgk. és max. 9 személyt szállító buszok eselén) 3. Díjszámítás módja: díjszámítási alap és a díjtétel szorzata Díjszámítási alap: Díjszámítási alap a személygépjárművek esetében a biztosítási fedezet alá vonásának időpontjában aktuális, extra tartozékok bruttó értékével növelt beszerzési számlaérték. Max. 3,5 tonna megengedett össztömegű tchergépjárművekre és max. 9 személyt szállító buszokra a biztosítási fedezet alá vonásának időpontjában aktuális, extra tartozékok értékével növelt nettó beszerzési számlaérték, 3,5 tonna megengedett össztömeg feletti tehergépjárművekre, vontatókra, 9 íönél több személyt szállító buszokra, utánfutókra és lassújárművekre az extra tartozékok értékével növelt legutolsó hiteles számlával igazolt nettó gépelték. - Optimál biztosítás esetén, az alábbi díjtételek érvényesek: A biztosítás éves díja éves díjfizetési ütem esetén a nyitóállományra: Önrész: 10%, 50eFl Szgk/brutló gépérték 1,57% Max. 3,5 tonna össztömegű tgk/neltó gépérték 1,57% Utánfutó 1,57% A biztosítás éves dija éves díjfizetési ütem esetén a növekményekre: Önrész: 10%, 50cFt Szgk/bruttó gépérték 1,80% Max. 3,5 tonna össztömegű tgk/nettó gépérték 1,80% Utánfutó 1,80% Bérgépjárművek esetében a fenti díjtételek 100% pótdíjjal érvényesek. Üvegkár esetén az önrészesedés 0% Részlopás esetén az önrészesedés a kárösszeg 10 %-a, de minimum 5.000,-Ft Amennyiben a biztosított a szerződéskötés során olyan lényeges körülményt hallgat el vagy nem a valóságnak megfelelően tüntet fel, amely a biztosító mentesülésének vagy a szerződés érvénytelenségének jogkövetkezményét (lásd JCKF9 11. fejezet II. pont) nem vonja maga után, hanem kizárólag a biztosítási díj megállapítására van kihalással, úgy a biztosító káresemény eselén fenntartja a jogát az elhallgatott vagy nem a valóságnak megfelelően feltüntetett körülmény ismeretében számított biztosítási díj és a valós körülmény ismeretében számítolt biztosítási díj arányában történő kártérítés nyújtására. 4. A biztosítás területi hatálya Európa egész területére kiterjed. Gcnci ali-l'i ovidcucia Biztosító Z.rt. 2/11 Ügyiratszám: 2013/42049-CASCO-000

11 5. Választható kiegészítő biztosítások/szolgáltatások - Bennülök baleset biztosítás - Poggyászbiztosítás - Kölcsöngépjármű-szolgáltatás - AutósTárs gépjármű jogvédelemi biztosítás - Autósegély24 szolgáltatás - Avulásmentesség szolgáltatás Kiegészítő biztosítások/szolgáltatások az pontban meghatározott dijak elfogadásával vonhatóak a szerződés körébe, míg az pontokban meghatározott szolgáltatások a biztosítási feltételekben meghatározottak szerint díjmentesen képezik a biztosítási szolgáltatás részét. 5.1 A Bennülök balesetbiztosítása a biztosított gépjárműben ülőknek nyújt biztosítási fedezetet. A bekövetkezett biztosítási eseményekre a járműben ülők balesetbiztosításának általános és különös feltételei alapján a következő biztosítási összegeket fizeti a biztosító: - baleseti halál esetén: l.ooo.ooo.-ft - baleseti tartós rokkantság esetén: max. l.ooo.ooo.-ft azzal, hogy a biztosítási szolgáltatás a baleseti állandó részleges egészségkárosodás esetén az ,-Ft biztosítási összegből az egészségkárosodás százalékos mértékével arányos összeg, a Baleseti Eredetű Maradandó Egészségkárosodásra Vonatkozó Biztosítás Különös Feltételei /JBR2/ szerint. A szolgáltatás díja: 2.400,-Ft/év/gépjármű. 5.2 A poggyászbiztosítás a személyi használatú vagyontárgyaknak a járműben ülő személyektől való elrablása vagy a jármű lezárt csomagtartójából dolog elleni erőszakkal való ellopására nyújt fedezetet ,-Ft összeghatárig biztosítási évente maximum 2 alkalommal. A szolgáltatás díja: 3.400,-Ft/év/gépjármü. 5.3 Kölcsöngépjármű-szolgáltatás A teljes gépjármű ellopása, valamint biztosítási esemény során bekövetkezett totálkára esetén a biztosító számla ellenében megtéríti a kölcsöngépjármű bérleti díját, biztosítási évente maximum ,-Ft összeghatárig. A szolgáltatás díja: 2.400,-Ft/év/gépjármű. A gépjármű törés részkára esetén a javíttatás idejére a biztosító számla ellenében megtéríti a kölcsöngépjármű bérleti díját, biztosítási évente maximum ,-Ft összeghatárig. A szolgáltatás díja: I2.700,-Ft/év/gépjármű. 5.4 Az AutósTárs gépjármű jogvédelemi biztosítás a személygépjármű és 3,5 t megengedett össztömeg alatti tehergépjármű üzemeltetése során okozott kár esetén a jogvédelem biztosítás általános és különös feltételeiben foglaltak szerint mentesíti az ügyfeleket az esetleges ügyvédi, szakértői és tolmácsköltségek viselése alól biztosítási évente ,-Ft összeghatárig. A szolgáltatás díja: 1.600,-Ft/év/gépjármű. Generáli-Providencia Biztosító Zrt. 3/11 Ügyiratszám: 2013/42049-CASCO-000

12 5.5 Autósegély-24 szolgáltatások összefoglaló táblázata Szolgáltatások Összeghatárok Belföldön Külföldön Információs szolgáltatás 1. Autós Segélyvonal Információ Információ Alapszolgáltatások 1. Helyszíni javítás max ,-Ft max ,-Ft 2. Szállítás autómentővel max ,-Pt max ,-Ft Kiegészítő szolgáltatások 1. Hazautazás Vonat 2.o/Autóbusz max ,-Fl/fő Taxi együttesen max ,-Ft 2. Továbbutazás Vonat 2.o/Autóbusz max ,-Ft/fB Vonat 2.o/Autóbusz max ,-Fl/fő de együttesen max ,-Fl Taxi együttesen max ,-Ft Vonat 2.o/A utóbusz max ,-Ft/fö de együttesen max ,-Ft Taxi együttesen max ,-Ft Taxi együttesen max ,-Ft 3. Bérgépjármű max ,-Ft max ,-Ft 4. Éjszakai szállás max ,-Ft/fó, de együttesen max ,-Ft max ,-ft/fó, de együttesen max ,-Ft A szolgáltatás ingyenes. A szolgáltatást a biztosító kizárólag személygépjárművek és maximálisan 3,5 tonna megengedett össztömegű tehergépjárművek esetén nyújtja. 5.6 Avulásmentesség A Járművek Casco-biztosításának Különös Feltételei (JCKF9) 2. fejezet II.3. pontjában foglaltaktól eltérően az alkatrészek és a fényezés költségeiből a biztosító az elhasználódási foknak megfelelő levonást - részkár esetén az új alkatrész beszereléséből eredő értékemelkedésre tekintettel - nem érvényesít. A szolgáltatás ingyenes. A szolgáltatást a biztosító kizárólag személygépjárművek és maximálisan 3,5 tonna megengedett össztömegű tehergépjárművek esetén nyújtja. 5.7 A személygépjárművek és maximálisan 3,5 tonna megengedett össztömegű tehergépjárművek totálkára és a teljes járművet ért lopáskárai és totálkára esetén a jármű első forgalomba állításának napjától számított egy évig a JCKF9 2. fejezet 1.2. pontjában meghatározott feltételektől eltérően az alábbiak szerint térít a biztosító: Az első forgalomba helyezés óta elteit 0-12 hónapig 100 % Biztosítási szolgáltatás (biztosítási összeg) a vételkori számla érték százalékában 6. Állományváltozás 6.1. Amennyiben a biztosítani kívánt gépjárműállományban változás következik be, a szerződő köteles azt a biztosító felé a vásárlást/eladást követő 8 napon belül jelenteni (kivéve a 6.2. pontban írtakat), annak érdekében, hogy az állományváltozást a biztosító regisztrálni tudja, illetve a gépjárművet biztosítási fedezetbe vonja. Ezen a biztosítás hatálya alá vont gépjárművek tekintetében a kockázatviselés kezdete a forgalomba helyezés időpontja, amennyiben a változás bejelentése a biztosító felé megtörténik a forgalomba helyezéstől számított 8 napon belül. Ellenkező esetben a biztosító felé írásban történt bejelentés napját követő nap 0. óra 00.perc a kockázatviselés kezdő időpontja. Az állománynövekedések bejelentése kizárólag a jelen Flotta-Casco Szerződés II. sz. mellékletét képező gépjárműbejelentőlapon, illetve ezzel az adattartalommal megegyező (papír alapú, vagy elektronikus) nyomtatványon történhet. A Szerződő a biztosítási védelem napjától (kockázatviselés kezdő időpontja) kezdődően köteles a biztosítási díjat megfizetni. Gencraii-Providencia Biztosító Zrt. 4/11 Ügyiratszám: 2013/42049-CASCO-000 2±>-

13 6.2. Állománynövekedés esetén a lopáskár biztosítási eseményre a biztosító kockázatviselése csak abban az esetben terjed ki, amennyiben a biztosítás hatálya alá vont gépjárműveik) immobiliserrel felszereltek. Állománynövekedés esetén a lopáskár biztosítási eseményre a biztosítási fedezet kizárólag abban az esetben áll fenn - az előírt biztonságtechnikai berendezés beépítése mellett -, amennyiben a jelen Flotta-Casco szerződés II. sz. mellékletét képező gépjármű-bejelentőlap, illetve ezzel az adattartalommal megegyező (papír alapú, vagy elektronikus) nyomtatvány valamennyi biztosítani kívánt gépjármű vonatkozásában kitöltésre és a Biztosító részére leadásra kerül a kockázatviselés kezdetét követő 5 munkanapon belül. Állománynövekedés esetén a hivatkozott biztonságtechnikai berendezések hiányában, illetve a gépjármű-bejelentőlap kitöltésének és a Biztosító részére történő 5 napon belüli leadásának elmulasztása esetén a lopáskár biztosítási eseményre a biztosítási fedezet kizárólag a biztonságtechnikai berendezések beépítésének igazolását, a gépjármű-bejelentőlap kitöltését és a biztosító részére történő leadását követő nap órával lép életbe Amennyiben a Szerződő biztosított gépjárműállományában változás következik be, a következő rendelkezések irányadóak: - állománycsökkenés esetén az adott gépjármű vonatozásában számított biztosítási díj az érdekmúlás (eladás) napjáig fizetendő, - A flottaszerződés kiürülése esetén, vagyis amennyiben a biztosítási időszak alatt a biztosított gépjárművek darabszám nullára csökken, akkor a flottaszerződés az utolsó gépjármű tekintetében beálló érdekmúlás napjával szűnik meg. Ezt követően a megszűnt flottaszerződés alapján új gépjármű már nem biztosítható. 7. Díjfizetés, díj esedékessége és a türelmi idő 7.1 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés aláírásával az Általános Forgalmi Adóról szóló évi CXXVI1. tv. (továbbiakban Áfa tv.) 58. (1) alapján határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg a következők szerint: A Biztosító a hó közben bejelentett változások (állománynövekedések, módosítások, törlések) folyamatos feldolgozásáról gondoskodik. A Biztosító minden hónap 2. munkanapjáig hozzáférhetővé teszi a Szerződő kapcsolattartója/megbízottja számára az aktuális állományadatokat és a számlázandó tételeket elektronikus formátumban egyeztetés céljából. A Szerződő a rendelkezésére bocsátott elektronikus állomány alapján a hozzáférés biztosítását követő 4 munkanapon belül visszajelzést adhat a Biztosító felé, és kérheti az adatok pontosítását. A Biztosító a visszajelzések alapján a szükséges módosításokat elvégzi, és az esedékes biztosítási díjakról havonta egyszer, minden hónap 15. napjáig számlát állít ki. Amennyiben a Biztosító és a Szerződő közötti kommunikáció több Biztosításközvetítőn keresztül történik, Biztosításközvetítőnként külön számlát állít ki a Biztosító. A megállapodás vonatkozó rendelkezései minden egyes számlára külön-külön is alkalmazandóak. A számla tartalmazza a tárgyhónapra vonatkozó folytatólagos díjelőírásokat a tárgy hónap első napján a biztosító nyilvántartása szerint állományban lévő gépjárművekről, valamint tartalmazza a tárgyhónapot megelőző hónap állományváltozásai alapján az első díjelőírások, díjmódosítások, törlések összegét Jelen megállapodás hatálybalépésétől kezdően a díjak esedékessége azon naptári hónap 18. napja, amely hónapban az adott díjakra vonatkozó számlát a Biztosító kiállítja Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződő jelen kiegészítő megállapodás hatálybalépését követő időszakban díjfizetési késedelembe esik, úgy az érintett szerződés az esedékességtől számított 60 napos időtartam elteltével szűnik meg Abban az esetben, amennyiben a Szerződő a Biztosító által számlázott és esedékessé vált biztosítási díjat teljes egészében nem fizeti meg, úgy az időben legkésőbb a CASCO flotta szerződés hatálya alá vont gépkocsi(k) vonatkozásában, a fentiekben meghatározott türelmi idő elteltével megszűnik a biztosítási fedezet Egyéb rendelkezések A Szerződő vállalja, hogy amennyiben nem vagy nem a 7.1. pontban rögzített határidőben jelzi a Biztosító felé az egyeztető listában észlelt eltéréseket, úgy a kibocsátott számla/számlák alapján a pénzügyi teljesítést nem tagadja meg. Az esetleges eltérések a következő havi számlában/számiákban kerülnek elszámolásra, úgy hogy eltérést az azonos Biztosításközvetítőhöz és azonos módozathoz tartozó, továbbá külön időszakra vonatkozó számlák tekintetében kell rendezni A Szerződő tudomásul veszi, hogy az adott tárgyhavi számla Biztosító általi kiállítását követően a Biztosítót megillető biztosítási díjból az egyes gépjárműveknek a biztosított állományból a számla kiállítását követően történő törléséből (biztosító biztosítástechnikai nyilvántartásából történő törlés), vagy egyéb, a díjat érintő módosításokból Gencrali-Piovidcncía Biztosító Zrt. 5/11 Ügyiratszám: 2013/42049-CASCO-000-2? -

14 származó összegek nem vonhatóak le. Az ilyen díjmódosító tényezőket a Biztosító a következő esedékes számlában veszi figyelembe. Az esetleges túlfizetések más szerződésekre történő átkönyvelése csak a Szerződővel történt külön megállapodás alapján történhet meg Az éves díj a tárgyév során újonnan fedezetbe vont gépjárművek biztosítási díjaival időarányosan növekszik, a fedezetből kivont gépjárművek biztosítási díjaival időarányosan csökken A Szerződő díjfizetési kötelezettségének köteles a türelmi időn belül eleget tenni, abban az esetben is, amennyiben a biztosító által kiállított számla nem áll rendelkezésére, vagy annak mértéke tekintetében a felek között a 7.1. pont alapján nem alakul ki a türelmi időn belül egyező álláspont A biztosító a jelen flottaszerződés alapján kockázatba vont gépjárművekel egyedi kötvényszámon tartja nyilván, Amennyiben az Ügyfél a biztosítási ügyintézéssel független biztosításközvetítőt bízott meg, (Alkusz), úgy a Biztosító az ún. PartnerPorlál alkalmazáson (https://partner.generali.hu) elérhetővé teszi, e független biztosításközvetítő számára a szerződés díjrendezettségi adatait a szerződések, listák" menüpont alatt. 8. Az induló állomány tekintetében a biztosító a szerződéskötés időpontjában meglévő biztonságtechnikai felszereltséget elfogadja. 9. Jelen Flotta-Casco szerződés vonatkozásában a Biztosító a Járművek Casco-biztosításának Különös Feltételei (JCKF9) 12. fejezetében foglaltakat nem alkalmazza. 10. A biztosítási szerződésből származó igények a Ptk. általános szabályaitól eltérően egy év alatt évülnek el. 11. Záradékok 12. Jelen Flotta Casco szerződés hatálya alá vont gépjárművekre a biztosítási szerződésben Szerződő nyilatkozata alapján a Biztosító a finanszírozót kedvezményezettként jelöli meg feltéve, hogy a casco biztosítás hatálya alá vont gépjárműre vonatkozó adatok lejelentésekor a Szerződő megjelöli a kedvezményezett nevét, címét, a finanszírozási szerződés számát a finanszírozás kezdetét és a biztosítási szerződés érvényesen létrejött. A Biztosító azon finanszírozók részére, akikkel együttműködési megállapodást kötött, a megállapodás alapján az alábbi szolgáltatásokat nyújtja A biztosító vállalja, hogy a biztosítási díj nem fizetése esetén minden esetben értesíti a finanszírozót ennek fényéről az együttműködési megállapodásban meghatározott módon, továbbá vállalja, hogy a szerződővel létrejött megállapodása alapján csak akkor alkalmazza a díj nemfizetés miatti szerződésmegszűnés jogkövetkezményeit, amennyiben a díjat sem a szerződő sem a finanszírozó nem fizette meg a biztosítási díj esedékességétől számított 90. nap elteltéig 12.2 A biztosító a szerződő részéről érkezett felmondásról, illetve a Biztosító által évfordulóra történő felmondásról a kedvezményezettet (finanszírozót) az együttműködési megállapodásban leirt módon értesíti. Alulírott Szerződő a fent leírtakat tudomásul veszi, egyben hozzájárul, hogy a megkötött casco biztosítás kedvezményezettje a lejelentésben megadott finanszírozó legyen. Mint a casco biztosítás szerződője hozzájárul, hogy az 12.1 és 12.2 bekezdésben foglalt adatszolgáltatást a Biztosító teljesítse a kedvezményezett (finanszírozó) részére. 13. A Biztosító jelen szerződést mindaddig, amíg azt, valamint annak I. sz. mellékletét a Szerződő alá nem írta, szerződéskötési ajánlatként kezeli, s azt a szerződés kiállításától számított 30 napig tartja fenn. A Biztosító ajánlati kötöttsége a szerződés kiállítását követő 30. nap órakor megszűnik. Generáli-Providencia Biztosító Zrt. 6/11 Ügyiratszám: 2013/42049-CASCO-000

15 14. A felek jogviszonyára a jelen flottaszerződés feltélelei, valamint az ilt nem szabályozott kérdésekben a - Polgári Törvénykönyv, - a Generáli Providencia Zrt. általános ügyféltájékoztatója, - az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF), - a Járművek Casco-biztosításának Különös Feltételei (JCKF9), valamint választott kiegészítő biztosítás esetén a kiegészítő biztosítástól függően: - a Járműben Ülők Balesetbiztosításának Általános és Különös Feltételei (JBÁF1, JBHI, JBR2), - a Autóstárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB), - az AutósegéIy-24 Biztosítás Különös Feltételei (AKF2) az irányadóak. A szerződő jelen szerződés aláírásával kifejezetten megerősíti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően a fenti okiratokat a biztosítótól átvette, azok tartalmát megismerte. Budapest, Generáli-Providencia Biztosító Zrt. Szerződő aláírása Melléklet: I. sz. melléklet Flotta-Casco elfogadó nyilatkozat II. sz. Melléklet: Flotta-Casco állományváltozási bejelentőlap Generáli-Providencia Biztosító Zrt. 7/1 Ügyiratszám: 2013/42049-CASCO-000

16 I. sz. melléklet Flotta-Casco elfogadó nyilatkozat Alulírott, jelen nyilatkozatommal a 20I3/42049-CASCO-000 ügyiratszámú Flotta-Casco szerződést elfogadom az alábbi feltételekkel: Szerződő tölti ki: Szerződő neve: NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG Cím: Budapest, Ostrom utca 23 Bank neve: Bankszámlaszám: Flotta-Casco biztosítás kockázatviselés kezdete az induló állomány tekintetében: Díjfizetés módja: banki átutalás Díjfizetés üteme: éves Elfogadott almódozat (x-szel jelölve az igényelt fedezet) optimál fedezet (törés, elemi, lopás, üvegtörés kár) Elfogadott díjtétel: szgk % tgk % Elfogadott önrészesedés:szgk % Ft tgk % Ft Kiegészítő biztosítások (x-szel jelölve az igényelt kiegészítő biztosítás) bennülök baleset biztosítása poggyászlopás biztosítás kölcsöngépjármű-szolgáltatis totál-, lopáskár esetére töréskár esetére P Autóstárs gépjármű jogvédelemi biztosítás EDavulásmentesség E3 műszaki, nem balesetből eredő menetképlelenség (autósegély-24 - szgk., terepjárók, max. 3,5t megengedett összlömegű tgk. és max. 9 személyt szállító buszok esetén) Dátum: Szerződő aláírása

17 II. sz. Melléklet Flotta-Casco állományváltozási bejelentőlap Flotta-Casco állományváltozáshoz Generáli-Providencia Biztosító Zrl. Kötvényszám: Szerződő: Szerződő érdekeltsége a gépjármű megóvásában: tulajdonos szállítmányozó hitelező finanszírozó fuvarozó finanszírozott bérlő Üzembentartó zálogjogosult egyéb: Állományváltozás: Állománynövekedés Gépjármű vételdátuma: Állománycsökkenés Gépjármű eladási dátuma: Gépjárműadatok Rendszám: Alvázszám: Motorszám: Forgalmi engedély száma: Gyártmány: Típus: Kivitel: Gyártási év: Hengerűrtartalom: Szállítható személyek száma: Ajtók száma: Biztosítandó extra tartozékok: Fajta: Felhasználás módja: Felépítmény: Megengedett össztömeg: Elektroakusztikus berendezés típusa: Értéke: A gépjárművel kapcsolatos korábbi lényeges események: Nem történt totálkár karossz. sérülés motor csere karossz. csere nincs információ egyéb: A jármű km-számlálójának állása: A gépjármű milyen módon került a tulajdonába: márkaker. külfödről magánforg. külföldről márkaker. belföldről magánforg. belföldről A gépjármű megvásárlásának módja: Készpénz lízing részlet tartós bérlet hitel visszlízing egyéb: Finanszírozás esetén az önerő összege: Ft a bruttó gépérték %-a Finanszírozó neve, címe: Finansz. Szerződés száma kezdete: vége: Kedvezményezett neve, címe: Forgalmi engedélybe bejegyzett: elidegenítési tilalom tulajdonjog fenntartás zálogjog egyéb: Az előírt biztonságtechnikai berendezés beszerelése megtörtént: igen nem Beépített biztonságtechnikai berendezés típusa: Dátum: Szerződő aláírása

18 Biztosításközvetítő tölti ki: Biztosítás közvetítő neve: Kirendeltség kód: Biztosítás közvetítő kód: Díibekérő útja: O közvetlenül az ügyfélnek üzletkötőnek Kötvény útja: D közvetlenül az ügyfélnek ügyfélnek brókeren keresztül Indexkötvény útja: közvetlenül az ügyfélnek O ügyfélnek brókeren keresztül Dátum: Biztosító tölti ki: Kötvényszáma: Szerződő száma: Záradékok számai (teljes szerződésre): Biztosítás közvetítő aláírása Módozat: Szerződő aláírása Ügyiratszám: 2013/42049-CASCO-000

19 Hatályos: március 1 -jétől Gépjármű-biztosítás Feltételek GENERALI GROUP GENERALI Biztosító Nysz.: 14126

20 Tartalomj egy zék Ügyféltájékoztató 3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) 5 Járművek casco biztosításának különös feltételei (JCKF9) 9 1. A biztosítás köre 9 2. Biztosítási szolgáltatás 9 3. Területi hatály Kockázatviselés kezdete, megszűnése, hatálya Külön feltételek külföldi utazás esetére Önrészesedés A biztosító szolgáltatásának esedékessége Kockázatkizárás A szerződő (biztosított) kötelezettségei Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség A biztosító mentesülése Bonusz A szerződésben érintett felek jogállása Elévülés Biztosítási díj ós/vagy önrészesedés módosítása A szerződés módosítása Egyebek 15 Záradékok 16 Kiegészítés igényelbíráláshoz szükséges dokumentumokról a Generáli-Providencia Biztosító Zrt. CASCO biztosítási szerződéseihez 21 Autósegély-24 biztosítás különös feltételei (AKF) 22-2-

Hatályos: 2010. április 1-jétől. Életbefektetés Extra egyszeri díjas életbiztosítás Biztosítási feltételek

Hatályos: 2010. április 1-jétől. Életbefektetés Extra egyszeri díjas életbiztosítás Biztosítási feltételek Hatályos: 2010. április 1-jétől Életbefektetés Extra egyszeri díjas életbiztosítás Biztosítási feltételek Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Életbefektetés

Részletesebben

Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF)

Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF) Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF) Hatályos: 2011. március 1-jétől Nysz.: 14569 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 3 Vagyoni károk felelősségbiztosításának

Részletesebben

Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF)

Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF) Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF) Hatályos: 2010. június 1-jétől Nysz.: 14196 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató... 3 Egészségügyi és szociális tevékenység

Részletesebben

Kollektív belépőjegyes biztosítás általános feltételei (KJÁSF/02012)

Kollektív belépőjegyes biztosítás általános feltételei (KJÁSF/02012) Kollektív belépőjegyes biztosítás általános feltételei (KJÁSF/02012) Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15199 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója..............................................

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója Tisztelt Partnerünk! Örömünkre szolgál, hogy biztosítási szerződése megkötéséhez társaságunk on-line szolgáltatása által nyújtott lehetőséget választotta.

Részletesebben

Szimba tanuló balesetbiztosítás feltételei

Szimba tanuló balesetbiztosítás feltételei Szimba tanuló balesetbiztosítás feltételei Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Nysz.: 14548 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 3 Általános tanuló balesetbiztosítási

Részletesebben

VAKÁCIÓCSOMAG BIZTOSÍTÁS. I. A Generali-Providencia Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyféltájékoztatója

VAKÁCIÓCSOMAG BIZTOSÍTÁS. I. A Generali-Providencia Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyféltájékoztatója VAKÁCIÓCSOMAG BIZTOSÍTÁS I. A Generali-Providencia Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyféltájékoztatója Tisztelt Partnerünk! Köszönjük bizalmát, hogy biztosítási szerződés megkötésére irányuló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11)

Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11) Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11) Hatályos: 2011. április 1-jétől Nysz.: 14588 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója...

Részletesebben

AutoSOS Ügyfél tájékoztató

AutoSOS Ügyfél tájékoztató AutoSOS Ügyfél tájékoztató AZ EUROP ASSISTANCE HOLDING IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA Tisztelt Partnerünk! 1. Köszönjük bizalmát, hogy meg kívánja kötni az AutoSOS biztosítási szerződést. Kérjük, hogy

Részletesebben

CASCO LIGHT. Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS

CASCO LIGHT. Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS CASCO LIGHT Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelve érezzük magunkat, hogy a biztosítási védelem iránti igényével az AIM Általános Biztosító

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

köteles megjelölni. A cél és jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.

köteles megjelölni. A cél és jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az Európai Utazási Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1997. január 1-jén kezdte meg működését a magyar biztosítási piacon. Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 36 38. Telefon:

Részletesebben

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT Ajánlatszám/ kötvényszám: Kockázatviselés kezdete: (Biztosító tölti ki!) (Biztosító tölti ki!) Szerződő adatai: Születéskori neve: Születési ideje: év hó nap Biztosított

Részletesebben

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ)

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) 1. A biztosítási esemény 1.1. A Biztosító a jelen feltételek szerint vállalja, hogy a fuvarozó vállalkozás megfelelő pénzügyi helyzetének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

1 0 6 2 B U D A P E S T, A N D R Á S S Y Ú T 6 6. MÁV ÁBE. Ügyfél-tájékoztató, Hasznos tudnivalók

1 0 6 2 B U D A P E S T, A N D R Á S S Y Ú T 6 6. MÁV ÁBE. Ügyfél-tájékoztató, Hasznos tudnivalók 1 0 6 2 B U D A P E S T, A N D R Á S S Y Ú T 6 6. MÁV ÁBE Ügyfél-tájékoztató, Hasznos tudnivalók Alkalmazandó: 2007. -tól 1 0 6 2 B U D A P E S T, A N D R Á S S Y Ú T 6 6. Ny. sz.: 000.. A MÁV Általános

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3

Ügyféltájékoztató...3 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 I. Általános rendelkezések...........................................................................5

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója. Tisztelt Partnerünk!

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója. Tisztelt Partnerünk! A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója Tisztelt Partnerünk! Örömünkre szolgál, hogy biztosítási szerződése megkötéséhez társaságunkat választotta. 1) Szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatának

Részletesebben

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó 2015. január 1-jével hatályos szabályokról 2015. január 1-jei hatállyal beemelte a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. biztosítási

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3

Ügyféltájékoztató...3 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános személybiztosítási feltételek (EÁSZF06).........................................................5

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató...................................................................................3 I. Biztosítási esemény...............................................................................5

Részletesebben

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA Tisztelt Partnerünk! 1. Köszönjük bizalmát, hogy meg kívánja kötni a TERMÉKBIZTOS Kiterjesztett Garancia biztosítási szerződést. Kérjük, hogy

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Kollektív sportolói biztosítás általános feltételei (KSÁSF/02012)

Kollektív sportolói biztosítás általános feltételei (KSÁSF/02012) Kollektív sportolói biztosítás általános feltételei (KSÁSF/02012) Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15196 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója..............................................

Részletesebben

Casco biztosítási feltételek

Casco biztosítási feltételek Casco biztosítási feltételek Ügyfél- és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF02) Casco biztosítás Különös Feltételek (CASCKF212) Alkalmazandó: 2012.09.21-től

Részletesebben

~GENERAll. Tárgy: ÓZD VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL tulajdonában és üzemeltetésében lévő gépjárművek Flotta Casco biztosítása

~GENERAll. Tárgy: ÓZD VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL tulajdonában és üzemeltetésében lévő gépjárművek Flotta Casco biztosítása ~GENERAll ilii BiztosÍtó Ügyiratszám: 4293 FLOTTA CASCO SZERZŐDÉS-TERVEZET Tárgy: ÓZD VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL tulajdonában és üzemeltetésében lévő gépjárművek Flotta Casco biztosítása Megtisztelő

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezései hatályos 2015.02.

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezései hatályos 2015.02. A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezései hatályos 2015.02.01-től A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Európai Utazási Biztosító Zrt.

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Európai Utazási Biztosító Zrt. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu Köszönjük bizalmát, hogy

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem életbiztosítási feltételek

Hitelfedezeti Védelem életbiztosítási feltételek Hitelfedezeti Védelem életbiztosítási feltételek Jelen biztosítási feltételek (továbbiakban: feltételek) ellenkezõ megállapodás hiányában a Generali-Providencia Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító)

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ MKB Általános Biztosító Zrt. Capital Square 1133 Budapest, Váci út 76. Telefon: (1) 886 6900 Fax: (1) 886 6909 www.mkbb.hu BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Biztosítási szerződés

Biztosítási szerződés Tartozik a K-21/2011 sz. közbeszerzési eljáráshoz Biztosítási szerződés Jelen Szerződés létrejött egyrészről a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ MKB Általános Biztosító Zrt. Capital Square 1133 Budapest, Váci út 76. Telefon: (1) 886 6900 Fax: (1) 886 6909 www.mkbb.hu BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat Képviselő kódja: Képviselő neve: Nyugtaszám: Adóigazgatási szám: 10491984-2-44 Ajánlatszám: Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki! A megfelelő helyen így jelölje!

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

CMR - Ügyfél-tájékoztató, Hasznos tudnivalók <ÜFTK832> Alkalmazandó: 2010. 09. 10-től

CMR - Ügyfél-tájékoztató, Hasznos tudnivalók <ÜFTK832> Alkalmazandó: 2010. 09. 10-től CMR - Ügyfél-tájékoztató, Hasznos tudnivalók Alkalmazandó: 2010. 09. 10-től Tisztelt Partnerünk! Köszönjük bizalmát, hogy biztosítási szerződés megkötésére irányuló ajánlatával hozzánk fordult.

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 4. oldal GENERTEL MINICASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 7. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Letölthető dokumentumok: Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Meghatalmazás személyes panaszbejelentéshez Fogyasztói panaszbejelentő nyomtatvány I. Bevezetés Az Assure-Man

Részletesebben

UNION-Gépjármű értékvédelem biztosítás

UNION-Gépjármű értékvédelem biztosítás Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben Magyarország

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek

Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek A jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket az F.B.I. Független Biztosításközvetítő Iroda Korlátolt Felelősségű Társasággal

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

KGFB kárrendezési szabályzat

KGFB kárrendezési szabályzat Genertel Biztosító Zrt. KGFB kárrendezési szabályzat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlása alapján Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Mátyás

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

A módosító javaslat Szerződő általi elutasítása nem adhat alapot a szerződés Biztosító általi felmondására.

A módosító javaslat Szerződő általi elutasítása nem adhat alapot a szerződés Biztosító általi felmondására. az E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételei a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. Törvény( a továbbiakban: Bit.) alapján az alábbiak

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása 7/1 AHE-10440 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1.1. Jelen

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. panasz formanyomtatványa, amely a Biztosító magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozik és ezek orvoslására irányul.

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

EURO SHELL üzemanyagkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítás

EURO SHELL üzemanyagkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítás EURO SHELL üzemanyagkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítás Terméktájékoztató és Ügyféltájékoztató 1. Ki a Biztosított? A Shell Hungary Zrt. egyes EuroShell üzemanyagkártya szerződések esetén a kártyabirtokosok

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: Szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41 MÁKpénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére 1) Általános rendelkezések a) Jelen csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés (továbbiakban: biztosítás) a Honvédszakszervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA Biztosító: Groupama Garancia Biztosító Zrt. Székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071 Cégbíróság: Fõvárosi Bíróság Számlaszám: 11794008-20071099 76090193413921 57010

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Európa Extra szolgáltatás különös feltételei...5. I. Biztosítás tárgya...5. II. Biztosítási esemény...5

Ügyféltájékoztató...3. Európa Extra szolgáltatás különös feltételei...5. I. Biztosítás tárgya...5. II. Biztosítási esemény...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Európa Extra szolgáltatás különös feltételei..............................................................5

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat I. Bevezetés A Progagen Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. 1095 Budapest, Mester u. 77. IV. 16. Adószám: 12069244-1-43, Cégjegyzékszám: 01-09-462724, Engedélyszám: 274/1995

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat az Euro Quattro Bróker Kft. tisztelt ügyfelei számára I. Bevezetés A EURO QUATTRO Biztosítási Alkusz Kft (továbbiakban: Alkusz) célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben