CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u Adószám: , MÁK Pénzforgalmi számlaszáma: képviseli: dr. Harka Péter BÜV főosztályvezető Sorbán János gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyzésével - a továbbiakban: Biztosított - másrészről A szerződő partner adatai: Teljes név: Generáli Providencia Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt Cégjegyzékszám: Adószám / adóazonosító jel: Bankszámlaszám: A képviseletre jogosult személy: Zagyi Attila régióvezető és Tóth György értékesítés támogatási szakértő - a továbbiakban: Biztosító, együttesen: Felek - között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel. 1. Bevezető rendelkezések Biztosított a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően a Casco biztosítási szolgáltatás nyújtása az NMHH részére" tárgyában nyílt eljárást bonyolított le, amely eljárásban a Biztosítót hirdette ki nyertesnek. Felek ezen eljárás eredményeképp kötik jelen szerződést. A Felek közötti jogvita elbírálásához a szerződés rendelkezéseit kell figyelembe venni. Amennyiben a szerződés a vitás kérdésre nem tartalmaz rendelkezést, sorrendben az ajánlati felhívás (megjelent TED 2013/S nyilvántartási számon), illetőleg az ajánlattételi dokumentáció tartalma és a Biztosító által benyújtott ajánlat tartalma az irányadó. 2. A biztosítási szerződésben foglalt rendelkezések alkalmazása 2.1. Biztosító a szolgáltatást a Biztosított és Biztosító között létrejött biztosítási szerződés alapján, a Biztosító közbeszerzési eljáráshoz benyújtott Ajánlatában foglaltak szerint nyújtja Jelen Szerződéses Feltételek elválaszthatatlan részét képezi(k) a Biztosító által az Ajánlathoz csatolt Biztosítási Szabályzata(i), Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF). Amennyiben a Biztosítási Szabályzat, illetve az ÁSZF a jelen szerződéstől eltérően rendelkezik, úgy Felek jelen 1/7

2 szerződésben meghatározottakat tartják magukra nézve kötelezőnek, feltéve, hogy az a Biztosított számára kedvezőbb feltételeket határoznak meg, kivéve ha a Felek jelen szerződéstől való eltérést kifejezetten elfogadják. 3. A szerződés tárgya 3.1. Jelen biztosítási szerződés alapján a Biztosító az Ajánlattételi dokumentáció alapján a szerződésben meghatározott jövőbeli események (biztosítási események) bekövetkeztétől függően bizonyos összegnek megfizetésére vagy más szolgáltatás teljesítésére, a Biztosított pedig díj fizetésére kötelezi magát. 4. Biztosítási kockázatok: 4.1 Teljeskörű casco biztosítás, alkatrész újérték biztosítással (avulás mentes módozat 6 éves korig). Önrészesedés mértéke: 10 %, de minimum Ft / kár 4.2 Üvegbiztosítás (beleértve az üvegen lévő biztonsági és/vagy fényvédő fóliát). Önrészesedése mértéke: 0%/kár (ajánlat szerint - amennyiben a fenti záradékban foglaltakat a Biztosító vállalja) Záradékok 4.3 Fedezet kiterjesztése külön díj ellenében Európa teljes területére (Törökország európai területe is, és volt Szovjetunió tagországai, melyek a földrajzi Európa területén helyezkednek el). 4.4 Járművek gyári extra tartozékainak fedezetbe vonása, melyeket a Biztosított illetve a járművet értékesítő kereskedő igazol (pl.: alvázszám alapján), továbbá azokat az extra felszereltségeket, melyeket a Biztosított utólag szereltetett be, és számlával tud igazolni, (ajánlat szerint - amennyiben a fenti záradékban foglaltakat a Biztosító vállalja) 4.5 Mentési és szállítási költségek térítése Ft / kár mértékéig, (ajánlat szerint - amennyiben a fenti záradékban foglaltakat a Biztosító vállalja) 4.6 Biztosító elfogadja a járművek gyári védelmét, alvázszám szerint, (ajánlat szerint - amennyiben a fenti záradékban foglaltakat a Biztosító vállalja) 4.7 A biztosító elfogadja az ügyfél kulcsnyilatkozatát, még akkor is, ha a járműhöz nincs meg minden kulcs, vagy másolat készült róluk, (ajánlat szerint - amennyiben a fenti záradékban foglaltakat a Biztosító vállalja) 5. Biztosításra feladott vagyonérték, a vagyonérték esetleges változása: 5.1.A biztosítási értékeket (járművek adatai) a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 1. számú melléklet tartalmazza. 5.2.A Biztosítottnak joga van ahhoz, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott teljes mennyiségeket - azok bármely részelemében, valamennyi alapmennyiségre vetítetten - legfeljebb 50 %-os mértékben növelje. Felek a teljes mennyiségek növelését nem tekintik a szerződés módosításának Az előbbiek szerinti növelésről a Biztosított vagy a nevében eljáró meghatalmazottja írásban értesíti a Biztosítót. 2/7

3 6. Egyedi feltételek, záradékok: a. Jelen szerződés 5.2. pont szerinti meghosszabbítása esetén a biztosítási díjak tekintetében a Biztosító által végrehajtott automatikus éves indexálás nincs, a szerződés hatálya alatt fix az ajánlattétellel megegyező díjtételek alkalmazandók, ide nem értve a Biztosított által írásban jelzett pontos értéknövekedést megjelölő értékkövetés kérését, amely esetben a Biztosító az adott vagyontárgy(ak), illetőleg felelősségi kör(ök) tekintetében a biztosítási díjat a növekedéssel megegyező mértékben, a jelen szerződés módosítása nélkül emelheti. b. Teljesítési segéd közreműködése a Biztosítónál: a Biztosító teljesítésében köteles közreműködni valamennyi olyan alvállalkozó (teljesítési segéd) és szakember, amely (aki) a közbeszerzési eljárásban részt vett a Biztosító (ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában. Az ajánlatban foglaltaktól eltérő alvállalkozó (teljesítési segéd) és szakember a Kbt (3)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint vonható be a teljesítésbe. A Biztosító köteles a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását a Biztosított felé bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alatt. c. A kedvezményezett személyét a biztosítási szerződés tartalmazza. 7. Biztosítási díj, fizetési feltételek 7.1. Biztosító a szolgáltatást a biztosítási szerződésekben meghatározott szerződéses díjakon teljesíti, amely szerződéses díjak a Biztosító Ajánlatában foglaltakkal egyeznek meg és tartalmazzák a biztosítási adót is. CASCO biztosítás Biztosítási forma Biztosítási díj a szerződés teljes időtartamára Ft A biztosítási díj a szerződés hatálya alatt semmilyen jogcímen nem emelhető, ide nem értve a 6.a) pont szerinti eseteket A Biztosított a jelen szerződés alapján fizetendő díjat a Kbt ban foglaltak szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki A Biztosított a jelen szerződés alapján kifizetésre kerülő díjjal kapcsolatos valamennyi adóbevallási és befizetési kötelezettséget, továbbá társadalombiztosítási bevallási és befizetési kötelezettséget a Biztosító a hatályos jogszabályok alapján maga teljesíti, azzal kapcsolatban az Biztosítottat semmilyen kötelezettség, illetve felelősség nem terheli A Biztosított kifejezetten vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Biztosított adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 3/7

4 7.5. A Biztosított kifejezetten vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a Biztosított számára megismerhetővé teszi és a fenti ügyletekről a Biztosítottat haladéktalanul értesíti. 8. Kártérítéssel és kárrendezéssel kapcsolatos feltételek 8.1. Amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezik és bejelentésre kerül, illetőleg a Biztosító a kárrendezéshez szükséges dokumentumokat megkapja, a Biztosító az általa alkalmazott Biztosítási Szabályzatban foglalt határidőben, de legfeljebb az előbbiek szerint benyújtott dokumentumok kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles szolgáltatását teljesíteni Kárbejelentést követően minden esetben 2 munkanapon belül írásbeli visszaigazolást ad a Biztosító a kárbejelentés nyilvántartásba vételéről a Biztosított és a Biztosított meghatalmazottja részére A kárrendezéshez szükséges dokumentum felsorolását legkésőbb a káresemény bejelentésétől, illetve a kárszemlétől számított 5 (öt) munkanapon belül megadja a biztosító a Biztosított és a Biztosított meghatalmazottja részére A kárkifizetéssel egy időben a Biztosító írásbeli értesítést küld a Biztosított és a Biztosított meghatalmazottja részére a kár lezárásáról. A kárlezáró levélben minden esetben indokolást és kárszámítást ad a biztosító a kifizetett kártérítési összegről. Amennyiben a Biztosított és/vagy a Biztosított meghatalmazottja vitatja a kárlezáró levélben foglaltakat, vagy egyébként nem fogadja el a Biztosító általi térítés összegét, a kárlezáró levél kézhezvételétől, vagy a vitatott térítés kifizetésétől számított 15 munkanapon belül jogosult erről a Biztosítót értesíteni és egyezetést kezdeményezni. Az egyeztetésen a Biztosító köteles részt venni Biztosító minden évben, a szerződés évfordulóját megelőző 60 napig kárstatisztikát szolgáltat az alábbiak szerint: Bejelentett károk: hely, időpont Lerendezett károk: időpont, kártérítés nagysága Elutasított károk: indoklás Függő károk: indoklás 9. A szerződés hatálybelépése (időtartama) és megszüntetése 9.1. A jelen szerződés július 1-től december 31-ig terjedő határozott időtartamra jön létre. A kockázatviselés kezdete a biztosítási szerződésekben meghatározott időpont A Biztosított a szerződés az 5.1. pont szerinti időtartamát egyoldalú írásbeli nyilatkozatával legfeljebb három alkalommal, alkalmanként legfeljebb további egy naptári évvel (azaz összességében legfeljebb három naptári évvel) meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás(ok)ra vonatkozó írásbeli nyilatkozatot a Biztosító akkor köteles elfogadni, ha az a szerződés időtartamának lejárta előtt legalább 30 nappal a Biztosító jelen szerződés szerinti kapcsolattartási pontjára beérkezik A Biztosított a szerződést további mérlegelés nélkül felmondja - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 4/7

5 - a Biztosítóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy - a Biztosító közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A fenti feltételek bekövetkezéséről a Biztosító a szerződés teljesítésének időszakában haladéktalanul értesíti a Biztosítottat. A szerződés jelen pont szerinti megszűnése esetén a Biztosító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult, amellyel a felek legkésőbb 30 napon belül elszámolnak. 10. A Felek közötti kapcsolattartás lo.l.szerződő felek a biztosítási szerződéssel kapcsolatos szakmai nyilatkozatok megtételére jogosultakként (A továbbiakban: szakmai kapcsolattartók) az alábbi személyeket jelölik meg: Biztosított oldaláról Biztosító oldaláról Név Füleki Roland Tóth György Beosztás értékesítés támogatási üzemeltetési mt. szakértő Telefon Fax cím Cím 1133 Bp. Visegrádi u Budapest, Teréz krt A szakmai kapcsolattartó személyek szerződéskötésre, illetve szerződésmódosításra nem jogosultak. A biztosítási szerződés teljesítésével kapcsolatban hatályos jognyilatkozat tételére jogosult képviselők jelen szerződés aláírói Felek vállalják, hogy a kapcsolattartók személyében bekövetkező esetleges változást írásban közlik egymással. Az írásbeli közlés kézhezvételéig a korábban megjelölt kapcsolattartó tehet hatályos jognyilatkozatokat Felek a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden közleményeiket (értesítés, nyilatkozat) személyesen, ajánlott levélben, telefaxon, en vagy távbeszélőn juttatják el egymáshoz. A távbeszélőn közölt közleményt ben, ajánlott levélben vagy telefaxon meg kell erősíteni. A telefaxon továbbított iratokat a Feleknek aláírással kell ellátniuk. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, ha azt kézbesítették. 11. Titoktartás 5/7

6 11.1. A Biztosító és az Biztosított a másik fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott valamennyi információt - függetlenül annak megjelenési formájától - kizárólag a jelen szerződés teljesítésére használhatja fel Felek kijelentik, hogy a szerződés kapcsán tudomásukra jutott személyes adatot, minősített adatot, biztosítási és üzleti titkot megőrzik és azokkal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok szerint járnak el. 12. Egyéb rendelkezések A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot - a Ptk ában foglaltak figyelembevételével -, valamint egymás tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhetnek illetéktelen személlyel olyan adatot, amely szerződés teljesítésével összefüggésben jutott a tudomásukra, és amelynek közlése a másik félre vagy más személyre hátrányos következménnyel járna Minden, a biztosítási szerződés megkötését követően felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni A Biztosítónak és a Biztosítottnak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan vitás kérdést, nézeteltérést, mely közöttük a biztosítási szerződéssel kapcsolatban merül fel. A vitás kérdések peren kívüli rendezése érdekében - amennyiben azt bármelyik fél kezdeményezi - a felek kötelesek mindkettőjük által előzetesen elfogadott szakértő(k) közreműködését igénybe venni Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, Felek alávetik magukat a Biztosított székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének Biztosító tudomásul veszi a Biztosítások.hu Biztosításközvetítő és Tanácsadó Kft. (1147 Bp., Kerékgyártó u , adószám: , PSZAF eng.sz.: 254/1992) meghatalmazotti közreműködését a szolgáltatással érintett időszak teljes tartama alatt, úgymint igazolások kiadása, kárügyintézés, számlákkal kapcsolatos ügyintézés, kárrendezési tanácsadás, vagyonérték változások kezelése, stb) A biztosítási szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában a felek egyetértésével, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően lehetséges. Az biztosítási szerződés megszűnik a határozott idő lejártával. Az biztosítási szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. A Felek megállapodnak, hogy a felmerülő vitákat elsősorban vezetői szintű egyeztetések során, békés úton kívánják rendezni A szerződésre és annak teljesítésére a magyar jog az irányadó. A szerződésben nem szabályozott pontok tekintetében elsősorban a Ptk. szabályait kell alkalmazni Jelen szerződéses Feltételek elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: l.sz. melléklet: A biztosított gépjárművek listája 2. sz. melléklet: Ajánlati felhívás 3.sz. melléklet: Műszaki leírás 4.sz. melléklet: Biztosító ajánlata tartalomjegyzék szerint 6/7

7 12.9. Jelen szerződés hét számozott oldalból áll. A szerződést a Felek felhatalmazott képviselőik útján, áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. a Biztosított részéről a Biztosító részéről tum: Generáli-Providencia Zrt. Zagyi Attila régióvezető és Tóth György értékesítés támogatási szakértő GENErWJPRÖVIDENfJJA Hizlosító Zrt. Alkusz Értékesítlsi Osztály 1132 Budapest, Váci út Ellenjegyezte/V) C\ Sorbán János ^aéf^ gazdasági igazgató Dátum:...^.^.KQ^X^ 7/7

8

9 S GENERALI Biztosító Ügyiratszám: 2013/42049-CASCO-000 FLOTTA-CASCO SZERZŐDÉS Felek: Jelen flotta szerződés tekintetében Szerződő (díjfizető): Biztosított: NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ( Budapest, Ostrom utca 23 adószám: ) a forgalmi engedély szerinti tulajdonos Biztosító: Generáli-Providencia Biztosító Zrt. A Szerződő és a Biztosító a továbbiakban együtt, mint Felek. (1066 Budapest, Teréz krt adószám: cégjegyzékszám: ) Az ISVAP által vezetett Biztosítói Csoportok Nyilvántartásába 26-os sorszámon bejegyzett Generáli Csoporthoz tartozó Társaság 1. Jelen Flotta-Casco Szerződés tartalmazza a Szerződő által választható biztosítási alapmódozatok és kiegészítő szolgáltatások felsorolását és ezek díjtételeit. A Szerződő a Biztosító Flotta-Casco elfogadó nyilatkozat" megnevezésű formanyomtatványának kitöltésével (I.sz. melléklet) választja ki a fedezeti kört és tesz aláírásával elfogadó nyilatkozatot a díjtételek és szerződési feltételek vonatkozásában. A szerződés a Szerződő által aláírt Flotta-Casco szerződés és Flotta- Casco elfogadó nyilatkozat biztosító általi átvételével jön létre azzal, hogy amennyiben a Szerződő a Flotta-Casco elfogadó nyilatkozaton a kockázatviselés kezdő időpontját megjelölte, úgy a szerződés ezen időpontra visszamenőlegesen, de legkorábban ezen okiratok beérkezését megelőző 14. napon lép érvénybe és hatályba, a forgalmi rendszámmal ellátott, a biztosító részére a szerződéssel egyidejűleg átadott járműlistában feltüntetett gépjárművek vonatkozásában. Amennyiben a szerződés létrejöttével egyidejűleg biztosítani kívánt gépjárművek (induló állomány) vonatkozásában a kockázatviselés kezdő időpontjában külön nem állapodnak meg a felek, abban az esetben a kockázatviselés kezdete a szerződés érvényes létrejöttének napját követő nap 00 óra 00 perc. A Flotta-Casco szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik. Felek megállapodnak abban, hogy a CASCO biztosítási feltélelek (JCKF9) 15. fejezetétől eltérően az alábbi rendelkezéseket tekintik irányadónak: Biztosítási díj módosítása A szerződés hatálya alatt a biztosító a biztosítás díjának mértékét a kockázati tényezők, így különösen az alkatrészárak, vagy szervizdíjak mértékének, vagy a szerződés tekintetében felmerült károk és költségek együttes összegének a szerződés tekintetében megállapított díjhoz viszonyított arányának a szerződés teljes élettartama alatt bekövetkezett, jelentős, legalább 5%-ot meghaladó változására vagy a biztosító működését érintő közterhek megváltozására figyelemmel, a biztosítási szerződés következő évfordulójának napjától kezdődő hatállyal, a megváltozott körülményekkel arányos mértékben, de legfeljebb 50%-kaI módosíthatja. A biztosítási díj jelen pont szerinti módosítása esetén a biztosító a biztosítási díj módosításáról és annak mértékéről a módosítás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően írásban értesíti a szerződőt. Amennyiben a szerződő a biztosító által közölt módosításokkal a biztosítási szerződését nem kívánja fenntartani, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja. Generáli-Providencia Biztosító Zrt. 1/11 Ügyiratszám: 2013/42049-CASCO-flOO

10 Felmondás hiányában a szerződő a biztosítási évforduló napjától kezdődő hatállyal a megváltozóit mértékű biztosítási díjat köteles megfizetni." 2. A biztosítás az általános és különös szerződési feltételekben meghatározott körben fedezetei nyújt a következő biztosítási események tekintetében, attól függően, hogy a Szerződő a Biztosító Flotta-Casco elfogadó nyilatkozat megnevezésű formanyomtatványán, mely Casco almódozatot választja ki. 2.1 Optimál almódozat esetén a biztosítás fedezetet nyújt - a vonatkozó biztosítási feltételeknek megfelelően - az alábbi biztosítási eseményekre (3. pont szerint): - töréskár - elemi kár - lopáskár - üvegtörés - műszaki, nem balesetből eredő menelképtelenség (autósegély-24 - szgk., terepjárók, max. 3,5t megengedett összlömegű tgk. és max. 9 személyt szállító buszok eselén) 3. Díjszámítás módja: díjszámítási alap és a díjtétel szorzata Díjszámítási alap: Díjszámítási alap a személygépjárművek esetében a biztosítási fedezet alá vonásának időpontjában aktuális, extra tartozékok bruttó értékével növelt beszerzési számlaérték. Max. 3,5 tonna megengedett össztömegű tchergépjárművekre és max. 9 személyt szállító buszokra a biztosítási fedezet alá vonásának időpontjában aktuális, extra tartozékok értékével növelt nettó beszerzési számlaérték, 3,5 tonna megengedett össztömeg feletti tehergépjárművekre, vontatókra, 9 íönél több személyt szállító buszokra, utánfutókra és lassújárművekre az extra tartozékok értékével növelt legutolsó hiteles számlával igazolt nettó gépelték. - Optimál biztosítás esetén, az alábbi díjtételek érvényesek: A biztosítás éves díja éves díjfizetési ütem esetén a nyitóállományra: Önrész: 10%, 50eFl Szgk/brutló gépérték 1,57% Max. 3,5 tonna össztömegű tgk/neltó gépérték 1,57% Utánfutó 1,57% A biztosítás éves dija éves díjfizetési ütem esetén a növekményekre: Önrész: 10%, 50cFt Szgk/bruttó gépérték 1,80% Max. 3,5 tonna össztömegű tgk/nettó gépérték 1,80% Utánfutó 1,80% Bérgépjárművek esetében a fenti díjtételek 100% pótdíjjal érvényesek. Üvegkár esetén az önrészesedés 0% Részlopás esetén az önrészesedés a kárösszeg 10 %-a, de minimum 5.000,-Ft Amennyiben a biztosított a szerződéskötés során olyan lényeges körülményt hallgat el vagy nem a valóságnak megfelelően tüntet fel, amely a biztosító mentesülésének vagy a szerződés érvénytelenségének jogkövetkezményét (lásd JCKF9 11. fejezet II. pont) nem vonja maga után, hanem kizárólag a biztosítási díj megállapítására van kihalással, úgy a biztosító káresemény eselén fenntartja a jogát az elhallgatott vagy nem a valóságnak megfelelően feltüntetett körülmény ismeretében számított biztosítási díj és a valós körülmény ismeretében számítolt biztosítási díj arányában történő kártérítés nyújtására. 4. A biztosítás területi hatálya Európa egész területére kiterjed. Gcnci ali-l'i ovidcucia Biztosító Z.rt. 2/11 Ügyiratszám: 2013/42049-CASCO-000

11 5. Választható kiegészítő biztosítások/szolgáltatások - Bennülök baleset biztosítás - Poggyászbiztosítás - Kölcsöngépjármű-szolgáltatás - AutósTárs gépjármű jogvédelemi biztosítás - Autósegély24 szolgáltatás - Avulásmentesség szolgáltatás Kiegészítő biztosítások/szolgáltatások az pontban meghatározott dijak elfogadásával vonhatóak a szerződés körébe, míg az pontokban meghatározott szolgáltatások a biztosítási feltételekben meghatározottak szerint díjmentesen képezik a biztosítási szolgáltatás részét. 5.1 A Bennülök balesetbiztosítása a biztosított gépjárműben ülőknek nyújt biztosítási fedezetet. A bekövetkezett biztosítási eseményekre a járműben ülők balesetbiztosításának általános és különös feltételei alapján a következő biztosítási összegeket fizeti a biztosító: - baleseti halál esetén: l.ooo.ooo.-ft - baleseti tartós rokkantság esetén: max. l.ooo.ooo.-ft azzal, hogy a biztosítási szolgáltatás a baleseti állandó részleges egészségkárosodás esetén az ,-Ft biztosítási összegből az egészségkárosodás százalékos mértékével arányos összeg, a Baleseti Eredetű Maradandó Egészségkárosodásra Vonatkozó Biztosítás Különös Feltételei /JBR2/ szerint. A szolgáltatás díja: 2.400,-Ft/év/gépjármű. 5.2 A poggyászbiztosítás a személyi használatú vagyontárgyaknak a járműben ülő személyektől való elrablása vagy a jármű lezárt csomagtartójából dolog elleni erőszakkal való ellopására nyújt fedezetet ,-Ft összeghatárig biztosítási évente maximum 2 alkalommal. A szolgáltatás díja: 3.400,-Ft/év/gépjármü. 5.3 Kölcsöngépjármű-szolgáltatás A teljes gépjármű ellopása, valamint biztosítási esemény során bekövetkezett totálkára esetén a biztosító számla ellenében megtéríti a kölcsöngépjármű bérleti díját, biztosítási évente maximum ,-Ft összeghatárig. A szolgáltatás díja: 2.400,-Ft/év/gépjármű. A gépjármű törés részkára esetén a javíttatás idejére a biztosító számla ellenében megtéríti a kölcsöngépjármű bérleti díját, biztosítási évente maximum ,-Ft összeghatárig. A szolgáltatás díja: I2.700,-Ft/év/gépjármű. 5.4 Az AutósTárs gépjármű jogvédelemi biztosítás a személygépjármű és 3,5 t megengedett össztömeg alatti tehergépjármű üzemeltetése során okozott kár esetén a jogvédelem biztosítás általános és különös feltételeiben foglaltak szerint mentesíti az ügyfeleket az esetleges ügyvédi, szakértői és tolmácsköltségek viselése alól biztosítási évente ,-Ft összeghatárig. A szolgáltatás díja: 1.600,-Ft/év/gépjármű. Generáli-Providencia Biztosító Zrt. 3/11 Ügyiratszám: 2013/42049-CASCO-000

12 5.5 Autósegély-24 szolgáltatások összefoglaló táblázata Szolgáltatások Összeghatárok Belföldön Külföldön Információs szolgáltatás 1. Autós Segélyvonal Információ Információ Alapszolgáltatások 1. Helyszíni javítás max ,-Ft max ,-Ft 2. Szállítás autómentővel max ,-Pt max ,-Ft Kiegészítő szolgáltatások 1. Hazautazás Vonat 2.o/Autóbusz max ,-Fl/fő Taxi együttesen max ,-Ft 2. Továbbutazás Vonat 2.o/Autóbusz max ,-Ft/fB Vonat 2.o/Autóbusz max ,-Fl/fő de együttesen max ,-Fl Taxi együttesen max ,-Ft Vonat 2.o/A utóbusz max ,-Ft/fö de együttesen max ,-Ft Taxi együttesen max ,-Ft Taxi együttesen max ,-Ft 3. Bérgépjármű max ,-Ft max ,-Ft 4. Éjszakai szállás max ,-Ft/fó, de együttesen max ,-Ft max ,-ft/fó, de együttesen max ,-Ft A szolgáltatás ingyenes. A szolgáltatást a biztosító kizárólag személygépjárművek és maximálisan 3,5 tonna megengedett össztömegű tehergépjárművek esetén nyújtja. 5.6 Avulásmentesség A Járművek Casco-biztosításának Különös Feltételei (JCKF9) 2. fejezet II.3. pontjában foglaltaktól eltérően az alkatrészek és a fényezés költségeiből a biztosító az elhasználódási foknak megfelelő levonást - részkár esetén az új alkatrész beszereléséből eredő értékemelkedésre tekintettel - nem érvényesít. A szolgáltatás ingyenes. A szolgáltatást a biztosító kizárólag személygépjárművek és maximálisan 3,5 tonna megengedett össztömegű tehergépjárművek esetén nyújtja. 5.7 A személygépjárművek és maximálisan 3,5 tonna megengedett össztömegű tehergépjárművek totálkára és a teljes járművet ért lopáskárai és totálkára esetén a jármű első forgalomba állításának napjától számított egy évig a JCKF9 2. fejezet 1.2. pontjában meghatározott feltételektől eltérően az alábbiak szerint térít a biztosító: Az első forgalomba helyezés óta elteit 0-12 hónapig 100 % Biztosítási szolgáltatás (biztosítási összeg) a vételkori számla érték százalékában 6. Állományváltozás 6.1. Amennyiben a biztosítani kívánt gépjárműállományban változás következik be, a szerződő köteles azt a biztosító felé a vásárlást/eladást követő 8 napon belül jelenteni (kivéve a 6.2. pontban írtakat), annak érdekében, hogy az állományváltozást a biztosító regisztrálni tudja, illetve a gépjárművet biztosítási fedezetbe vonja. Ezen a biztosítás hatálya alá vont gépjárművek tekintetében a kockázatviselés kezdete a forgalomba helyezés időpontja, amennyiben a változás bejelentése a biztosító felé megtörténik a forgalomba helyezéstől számított 8 napon belül. Ellenkező esetben a biztosító felé írásban történt bejelentés napját követő nap 0. óra 00.perc a kockázatviselés kezdő időpontja. Az állománynövekedések bejelentése kizárólag a jelen Flotta-Casco Szerződés II. sz. mellékletét képező gépjárműbejelentőlapon, illetve ezzel az adattartalommal megegyező (papír alapú, vagy elektronikus) nyomtatványon történhet. A Szerződő a biztosítási védelem napjától (kockázatviselés kezdő időpontja) kezdődően köteles a biztosítási díjat megfizetni. Gencraii-Providencia Biztosító Zrt. 4/11 Ügyiratszám: 2013/42049-CASCO-000 2±>-

13 6.2. Állománynövekedés esetén a lopáskár biztosítási eseményre a biztosító kockázatviselése csak abban az esetben terjed ki, amennyiben a biztosítás hatálya alá vont gépjárműveik) immobiliserrel felszereltek. Állománynövekedés esetén a lopáskár biztosítási eseményre a biztosítási fedezet kizárólag abban az esetben áll fenn - az előírt biztonságtechnikai berendezés beépítése mellett -, amennyiben a jelen Flotta-Casco szerződés II. sz. mellékletét képező gépjármű-bejelentőlap, illetve ezzel az adattartalommal megegyező (papír alapú, vagy elektronikus) nyomtatvány valamennyi biztosítani kívánt gépjármű vonatkozásában kitöltésre és a Biztosító részére leadásra kerül a kockázatviselés kezdetét követő 5 munkanapon belül. Állománynövekedés esetén a hivatkozott biztonságtechnikai berendezések hiányában, illetve a gépjármű-bejelentőlap kitöltésének és a Biztosító részére történő 5 napon belüli leadásának elmulasztása esetén a lopáskár biztosítási eseményre a biztosítási fedezet kizárólag a biztonságtechnikai berendezések beépítésének igazolását, a gépjármű-bejelentőlap kitöltését és a biztosító részére történő leadását követő nap órával lép életbe Amennyiben a Szerződő biztosított gépjárműállományában változás következik be, a következő rendelkezések irányadóak: - állománycsökkenés esetén az adott gépjármű vonatozásában számított biztosítási díj az érdekmúlás (eladás) napjáig fizetendő, - A flottaszerződés kiürülése esetén, vagyis amennyiben a biztosítási időszak alatt a biztosított gépjárművek darabszám nullára csökken, akkor a flottaszerződés az utolsó gépjármű tekintetében beálló érdekmúlás napjával szűnik meg. Ezt követően a megszűnt flottaszerződés alapján új gépjármű már nem biztosítható. 7. Díjfizetés, díj esedékessége és a türelmi idő 7.1 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés aláírásával az Általános Forgalmi Adóról szóló évi CXXVI1. tv. (továbbiakban Áfa tv.) 58. (1) alapján határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg a következők szerint: A Biztosító a hó közben bejelentett változások (állománynövekedések, módosítások, törlések) folyamatos feldolgozásáról gondoskodik. A Biztosító minden hónap 2. munkanapjáig hozzáférhetővé teszi a Szerződő kapcsolattartója/megbízottja számára az aktuális állományadatokat és a számlázandó tételeket elektronikus formátumban egyeztetés céljából. A Szerződő a rendelkezésére bocsátott elektronikus állomány alapján a hozzáférés biztosítását követő 4 munkanapon belül visszajelzést adhat a Biztosító felé, és kérheti az adatok pontosítását. A Biztosító a visszajelzések alapján a szükséges módosításokat elvégzi, és az esedékes biztosítási díjakról havonta egyszer, minden hónap 15. napjáig számlát állít ki. Amennyiben a Biztosító és a Szerződő közötti kommunikáció több Biztosításközvetítőn keresztül történik, Biztosításközvetítőnként külön számlát állít ki a Biztosító. A megállapodás vonatkozó rendelkezései minden egyes számlára külön-külön is alkalmazandóak. A számla tartalmazza a tárgyhónapra vonatkozó folytatólagos díjelőírásokat a tárgy hónap első napján a biztosító nyilvántartása szerint állományban lévő gépjárművekről, valamint tartalmazza a tárgyhónapot megelőző hónap állományváltozásai alapján az első díjelőírások, díjmódosítások, törlések összegét Jelen megállapodás hatálybalépésétől kezdően a díjak esedékessége azon naptári hónap 18. napja, amely hónapban az adott díjakra vonatkozó számlát a Biztosító kiállítja Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződő jelen kiegészítő megállapodás hatálybalépését követő időszakban díjfizetési késedelembe esik, úgy az érintett szerződés az esedékességtől számított 60 napos időtartam elteltével szűnik meg Abban az esetben, amennyiben a Szerződő a Biztosító által számlázott és esedékessé vált biztosítási díjat teljes egészében nem fizeti meg, úgy az időben legkésőbb a CASCO flotta szerződés hatálya alá vont gépkocsi(k) vonatkozásában, a fentiekben meghatározott türelmi idő elteltével megszűnik a biztosítási fedezet Egyéb rendelkezések A Szerződő vállalja, hogy amennyiben nem vagy nem a 7.1. pontban rögzített határidőben jelzi a Biztosító felé az egyeztető listában észlelt eltéréseket, úgy a kibocsátott számla/számlák alapján a pénzügyi teljesítést nem tagadja meg. Az esetleges eltérések a következő havi számlában/számiákban kerülnek elszámolásra, úgy hogy eltérést az azonos Biztosításközvetítőhöz és azonos módozathoz tartozó, továbbá külön időszakra vonatkozó számlák tekintetében kell rendezni A Szerződő tudomásul veszi, hogy az adott tárgyhavi számla Biztosító általi kiállítását követően a Biztosítót megillető biztosítási díjból az egyes gépjárműveknek a biztosított állományból a számla kiállítását követően történő törléséből (biztosító biztosítástechnikai nyilvántartásából történő törlés), vagy egyéb, a díjat érintő módosításokból Gencrali-Piovidcncía Biztosító Zrt. 5/11 Ügyiratszám: 2013/42049-CASCO-000-2? -

14 származó összegek nem vonhatóak le. Az ilyen díjmódosító tényezőket a Biztosító a következő esedékes számlában veszi figyelembe. Az esetleges túlfizetések más szerződésekre történő átkönyvelése csak a Szerződővel történt külön megállapodás alapján történhet meg Az éves díj a tárgyév során újonnan fedezetbe vont gépjárművek biztosítási díjaival időarányosan növekszik, a fedezetből kivont gépjárművek biztosítási díjaival időarányosan csökken A Szerződő díjfizetési kötelezettségének köteles a türelmi időn belül eleget tenni, abban az esetben is, amennyiben a biztosító által kiállított számla nem áll rendelkezésére, vagy annak mértéke tekintetében a felek között a 7.1. pont alapján nem alakul ki a türelmi időn belül egyező álláspont A biztosító a jelen flottaszerződés alapján kockázatba vont gépjárművekel egyedi kötvényszámon tartja nyilván, Amennyiben az Ügyfél a biztosítási ügyintézéssel független biztosításközvetítőt bízott meg, (Alkusz), úgy a Biztosító az ún. PartnerPorlál alkalmazáson (https://partner.generali.hu) elérhetővé teszi, e független biztosításközvetítő számára a szerződés díjrendezettségi adatait a szerződések, listák" menüpont alatt. 8. Az induló állomány tekintetében a biztosító a szerződéskötés időpontjában meglévő biztonságtechnikai felszereltséget elfogadja. 9. Jelen Flotta-Casco szerződés vonatkozásában a Biztosító a Járművek Casco-biztosításának Különös Feltételei (JCKF9) 12. fejezetében foglaltakat nem alkalmazza. 10. A biztosítási szerződésből származó igények a Ptk. általános szabályaitól eltérően egy év alatt évülnek el. 11. Záradékok 12. Jelen Flotta Casco szerződés hatálya alá vont gépjárművekre a biztosítási szerződésben Szerződő nyilatkozata alapján a Biztosító a finanszírozót kedvezményezettként jelöli meg feltéve, hogy a casco biztosítás hatálya alá vont gépjárműre vonatkozó adatok lejelentésekor a Szerződő megjelöli a kedvezményezett nevét, címét, a finanszírozási szerződés számát a finanszírozás kezdetét és a biztosítási szerződés érvényesen létrejött. A Biztosító azon finanszírozók részére, akikkel együttműködési megállapodást kötött, a megállapodás alapján az alábbi szolgáltatásokat nyújtja A biztosító vállalja, hogy a biztosítási díj nem fizetése esetén minden esetben értesíti a finanszírozót ennek fényéről az együttműködési megállapodásban meghatározott módon, továbbá vállalja, hogy a szerződővel létrejött megállapodása alapján csak akkor alkalmazza a díj nemfizetés miatti szerződésmegszűnés jogkövetkezményeit, amennyiben a díjat sem a szerződő sem a finanszírozó nem fizette meg a biztosítási díj esedékességétől számított 90. nap elteltéig 12.2 A biztosító a szerződő részéről érkezett felmondásról, illetve a Biztosító által évfordulóra történő felmondásról a kedvezményezettet (finanszírozót) az együttműködési megállapodásban leirt módon értesíti. Alulírott Szerződő a fent leírtakat tudomásul veszi, egyben hozzájárul, hogy a megkötött casco biztosítás kedvezményezettje a lejelentésben megadott finanszírozó legyen. Mint a casco biztosítás szerződője hozzájárul, hogy az 12.1 és 12.2 bekezdésben foglalt adatszolgáltatást a Biztosító teljesítse a kedvezményezett (finanszírozó) részére. 13. A Biztosító jelen szerződést mindaddig, amíg azt, valamint annak I. sz. mellékletét a Szerződő alá nem írta, szerződéskötési ajánlatként kezeli, s azt a szerződés kiállításától számított 30 napig tartja fenn. A Biztosító ajánlati kötöttsége a szerződés kiállítását követő 30. nap órakor megszűnik. Generáli-Providencia Biztosító Zrt. 6/11 Ügyiratszám: 2013/42049-CASCO-000

15 14. A felek jogviszonyára a jelen flottaszerződés feltélelei, valamint az ilt nem szabályozott kérdésekben a - Polgári Törvénykönyv, - a Generáli Providencia Zrt. általános ügyféltájékoztatója, - az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF), - a Járművek Casco-biztosításának Különös Feltételei (JCKF9), valamint választott kiegészítő biztosítás esetén a kiegészítő biztosítástól függően: - a Járműben Ülők Balesetbiztosításának Általános és Különös Feltételei (JBÁF1, JBHI, JBR2), - a Autóstárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB), - az AutósegéIy-24 Biztosítás Különös Feltételei (AKF2) az irányadóak. A szerződő jelen szerződés aláírásával kifejezetten megerősíti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően a fenti okiratokat a biztosítótól átvette, azok tartalmát megismerte. Budapest, Generáli-Providencia Biztosító Zrt. Szerződő aláírása Melléklet: I. sz. melléklet Flotta-Casco elfogadó nyilatkozat II. sz. Melléklet: Flotta-Casco állományváltozási bejelentőlap Generáli-Providencia Biztosító Zrt. 7/1 Ügyiratszám: 2013/42049-CASCO-000

16 I. sz. melléklet Flotta-Casco elfogadó nyilatkozat Alulírott, jelen nyilatkozatommal a 20I3/42049-CASCO-000 ügyiratszámú Flotta-Casco szerződést elfogadom az alábbi feltételekkel: Szerződő tölti ki: Szerződő neve: NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG Cím: Budapest, Ostrom utca 23 Bank neve: Bankszámlaszám: Flotta-Casco biztosítás kockázatviselés kezdete az induló állomány tekintetében: Díjfizetés módja: banki átutalás Díjfizetés üteme: éves Elfogadott almódozat (x-szel jelölve az igényelt fedezet) optimál fedezet (törés, elemi, lopás, üvegtörés kár) Elfogadott díjtétel: szgk % tgk % Elfogadott önrészesedés:szgk % Ft tgk % Ft Kiegészítő biztosítások (x-szel jelölve az igényelt kiegészítő biztosítás) bennülök baleset biztosítása poggyászlopás biztosítás kölcsöngépjármű-szolgáltatis totál-, lopáskár esetére töréskár esetére P Autóstárs gépjármű jogvédelemi biztosítás EDavulásmentesség E3 műszaki, nem balesetből eredő menetképlelenség (autósegély-24 - szgk., terepjárók, max. 3,5t megengedett összlömegű tgk. és max. 9 személyt szállító buszok esetén) Dátum: Szerződő aláírása

17 II. sz. Melléklet Flotta-Casco állományváltozási bejelentőlap Flotta-Casco állományváltozáshoz Generáli-Providencia Biztosító Zrl. Kötvényszám: Szerződő: Szerződő érdekeltsége a gépjármű megóvásában: tulajdonos szállítmányozó hitelező finanszírozó fuvarozó finanszírozott bérlő Üzembentartó zálogjogosult egyéb: Állományváltozás: Állománynövekedés Gépjármű vételdátuma: Állománycsökkenés Gépjármű eladási dátuma: Gépjárműadatok Rendszám: Alvázszám: Motorszám: Forgalmi engedély száma: Gyártmány: Típus: Kivitel: Gyártási év: Hengerűrtartalom: Szállítható személyek száma: Ajtók száma: Biztosítandó extra tartozékok: Fajta: Felhasználás módja: Felépítmény: Megengedett össztömeg: Elektroakusztikus berendezés típusa: Értéke: A gépjárművel kapcsolatos korábbi lényeges események: Nem történt totálkár karossz. sérülés motor csere karossz. csere nincs információ egyéb: A jármű km-számlálójának állása: A gépjármű milyen módon került a tulajdonába: márkaker. külfödről magánforg. külföldről márkaker. belföldről magánforg. belföldről A gépjármű megvásárlásának módja: Készpénz lízing részlet tartós bérlet hitel visszlízing egyéb: Finanszírozás esetén az önerő összege: Ft a bruttó gépérték %-a Finanszírozó neve, címe: Finansz. Szerződés száma kezdete: vége: Kedvezményezett neve, címe: Forgalmi engedélybe bejegyzett: elidegenítési tilalom tulajdonjog fenntartás zálogjog egyéb: Az előírt biztonságtechnikai berendezés beszerelése megtörtént: igen nem Beépített biztonságtechnikai berendezés típusa: Dátum: Szerződő aláírása

18 Biztosításközvetítő tölti ki: Biztosítás közvetítő neve: Kirendeltség kód: Biztosítás közvetítő kód: Díibekérő útja: O közvetlenül az ügyfélnek üzletkötőnek Kötvény útja: D közvetlenül az ügyfélnek ügyfélnek brókeren keresztül Indexkötvény útja: közvetlenül az ügyfélnek O ügyfélnek brókeren keresztül Dátum: Biztosító tölti ki: Kötvényszáma: Szerződő száma: Záradékok számai (teljes szerződésre): Biztosítás közvetítő aláírása Módozat: Szerződő aláírása Ügyiratszám: 2013/42049-CASCO-000

19 Hatályos: március 1 -jétől Gépjármű-biztosítás Feltételek GENERALI GROUP GENERALI Biztosító Nysz.: 14126

20 Tartalomj egy zék Ügyféltájékoztató 3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) 5 Járművek casco biztosításának különös feltételei (JCKF9) 9 1. A biztosítás köre 9 2. Biztosítási szolgáltatás 9 3. Területi hatály Kockázatviselés kezdete, megszűnése, hatálya Külön feltételek külföldi utazás esetére Önrészesedés A biztosító szolgáltatásának esedékessége Kockázatkizárás A szerződő (biztosított) kötelezettségei Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség A biztosító mentesülése Bonusz A szerződésben érintett felek jogállása Elévülés Biztosítási díj ós/vagy önrészesedés módosítása A szerződés módosítása Egyebek 15 Záradékok 16 Kiegészítés igényelbíráláshoz szükséges dokumentumokról a Generáli-Providencia Biztosító Zrt. CASCO biztosítási szerződéseihez 21 Autósegély-24 biztosítás különös feltételei (AKF) 22-2-

VAKÁCIÓCSOMAG BIZTOSÍTÁS. I. A Generali-Providencia Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyféltájékoztatója

VAKÁCIÓCSOMAG BIZTOSÍTÁS. I. A Generali-Providencia Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyféltájékoztatója VAKÁCIÓCSOMAG BIZTOSÍTÁS I. A Generali-Providencia Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyféltájékoztatója Tisztelt Partnerünk! Köszönjük bizalmát, hogy biztosítási szerződés megkötésére irányuló

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója Tisztelt Partnerünk! Örömünkre szolgál, hogy biztosítási szerződése megkötéséhez társaságunk on-line szolgáltatása által nyújtott lehetőséget választotta.

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA Tisztelt Partnerünk! 1. Köszönjük bizalmát, hogy meg kívánja kötni a TERMÉKBIZTOS Kiterjesztett Garancia biztosítási szerződést. Kérjük, hogy

Részletesebben

Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató...................................................................................3 I. Biztosítási esemény...............................................................................5

Részletesebben

~GENERAll. Tárgy: ÓZD VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL tulajdonában és üzemeltetésében lévő gépjárművek Flotta Casco biztosítása

~GENERAll. Tárgy: ÓZD VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL tulajdonában és üzemeltetésében lévő gépjárművek Flotta Casco biztosítása ~GENERAll ilii BiztosÍtó Ügyiratszám: 4293 FLOTTA CASCO SZERZŐDÉS-TERVEZET Tárgy: ÓZD VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL tulajdonában és üzemeltetésében lévő gépjárművek Flotta Casco biztosítása Megtisztelő

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ MKB Általános Biztosító Zrt. Capital Square 1133 Budapest, Váci út 76. Telefon: (1) 886 6900 Fax: (1) 886 6909 www.mkbb.hu BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Biztosítási szerződés

Biztosítási szerződés Tartozik a K-21/2011 sz. közbeszerzési eljáráshoz Biztosítási szerződés Jelen Szerződés létrejött egyrészről a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ MKB Általános Biztosító Zrt. Capital Square 1133 Budapest, Váci út 76. Telefon: (1) 886 6900 Fax: (1) 886 6909 www.mkbb.hu BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

UNION-Gépjármű értékvédelem biztosítás

UNION-Gépjármű értékvédelem biztosítás Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben Magyarország

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

EURO SHELL üzemanyagkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítás

EURO SHELL üzemanyagkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítás EURO SHELL üzemanyagkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítás Terméktájékoztató és Ügyféltájékoztató 1. Ki a Biztosított? A Shell Hungary Zrt. egyes EuroShell üzemanyagkártya szerződések esetén a kártyabirtokosok

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról

Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról 1/5 HE-11975/1 Tisztelt leendő Partnerünk! Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassuk az Allianz Hungária Biztosító Rt. légi balesetbiztosítási módozatát.

Részletesebben

Gépjármû-eredetiségvizsgálatot végzõk felelõsségbiztosítása

Gépjármû-eredetiségvizsgálatot végzõk felelõsségbiztosítása felcím Gépjármû-eredetiségvizsgálatot végzõk felelõsségbiztosítása Ügyfél-tájékoztató ALCÍM 1/5 Tisztelt Leendõ Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, valamint az általunk

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MÁV ÁLTALÁNOS B IZTOSÍTÓ E GYESÜLET

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MÁV ÁLTALÁNOS B IZTOSÍTÓ E GYESÜLET MÁV ÁLTALÁNOS B IZTOSÍTÓ E GYESÜLET ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Partnerünk! Tisztelettel köszöntjük a MÁV Általános Biztosító Egyesület tagjai és biztosítottai körében. Örömünkre szolgál, hogy biztosítási

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált filmprodukciót készítők felelősségbiztosításáról. Tisztelt Leendő Partnerünk!

Ügyfél-tájékoztató. az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált filmprodukciót készítők felelősségbiztosításáról. Tisztelt Leendő Partnerünk! Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált filmprodukciót készítők felelősségbiztosításáról Tisztelt Leendő Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

felcím kezesi biztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE - 13659/5 1/5

felcím kezesi biztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE - 13659/5 1/5 Közúti felcím árufuvarozók kezesi biztosítása Ügyfél-tájékoztató ALCÍM 1/5 A biztosítási díj összege egy biztosítási idõszakon belül a biztosító által egyoldalúan nem módosítható. Kivételes esetben, ha

Részletesebben

felelõsségbiztosítása

felelõsségbiztosítása Állatorvosok felcím felelõsségbiztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató 1/5 Tisztelt Leendõ Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, valamint az általunk az állatorvosok részére

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról

Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 1. Cégjegyzékszám: 01-10-041566 Adószám: 10491984-4-44 Biztosított Biztosított lehet az a természetes

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

KGFB kárrendezési szabályzat

KGFB kárrendezési szabályzat Genertel Biztosító Zrt. KGFB kárrendezési szabályzat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlása alapján Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Mátyás

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Európa Extra szolgáltatás különös feltételei...5. I. Biztosítás tárgya...5. II. Biztosítási esemény...5

Ügyféltájékoztató...3. Európa Extra szolgáltatás különös feltételei...5. I. Biztosítás tárgya...5. II. Biztosítási esemény...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Európa Extra szolgáltatás különös feltételei..............................................................5

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejött egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

ALL-IN Gépjármûbiztosítások Rendszám és forgalmi engedély pótlás biztosítás

ALL-IN Gépjármûbiztosítások Rendszám és forgalmi engedély pótlás biztosítás ALL-IN Gépjármûbiztosítások Rendszám és forgalmi engedély pótlás biztosítás ALL-IN Gépjármûbiztosítások Rendszám és forgalmi engedély pótlás biztosítás jelen feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

III. A biztosító teljesítésének feltételei... 21 1. A biztosítási esemény bejelentésének határideje... 21 2. A biztosító teljesítésének

III. A biztosító teljesítésének feltételei... 21 1. A biztosítási esemény bejelentésének határideje... 21 2. A biztosító teljesítésének Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató................................................................................. 4 Aranyszárny Euró egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételei

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére Szerződésszám: Termék kód: OFF Módozati kód: NFUVB Módozati szám:

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

UFS GROUP HOLDING ZRT.

UFS GROUP HOLDING ZRT. UFS GROUP HOLDING ZRT. Ügyfelek tájékoztatására vonatkozó szabályzata Elfogadva: 1/2014. igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: 2014. március 17. www.ufsgroup.hu 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal

Részletesebben

amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás

amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás biztosítás amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás Útitárs sztornóbiztosítás ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A biztosítási időszak A biztosítás az utazásra való jelentkezés, - illetve a repülőjegy

Részletesebben

NEMZETI MÉDIA -ÉS. Nyomtatókellék szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

NEMZETI MÉDIA -ÉS. Nyomtatókellék szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: n ~ NEMZETI MÉDIA -ÉS I IHh HrRKÖZLÉSI HATÓSÁG Nyomtatókellék szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Ügyintéző: Telefon: Fax: E-mail: Dátum: BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Zvara Péter Úr részére CEUS kód:

Ügyintéző: Telefon: Fax: E-mail: Dátum: BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Zvara Péter Úr részére CEUS kód: BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Zvara Péter Úr részére CEUS kód: UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74 Vállalati Biztosítások Terület / Corporate Insurance Ügyintéző: Telefon:

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-23/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás

amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás biztosítás 2013 júniusától, akár 0% önrésszel amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás Útitárs sztornóbiztosítás ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A biztosítási időszak A biztosítás az utazásra való

Részletesebben

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás () rendszere január 1-től Az alapvető szabályokat a évi LXII. törvény, egyes részletszabályokat pedig külön rendeletek tartalmazzák, így egyebek mellett a kártörténeti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL Jelen tájékoztató a finanszírozott gépjármű beépített casco biztosításának főbb ismérveinek bemutatása érdekében készült. Felhívjuk szíves

Részletesebben

Független biztosításközvetítõk és biztosítási szaktanácsadók részére kínált szakmai felelõsségbiztosítás

Független biztosításközvetítõk és biztosítási szaktanácsadók részére kínált szakmai felelõsségbiztosítás felcím Független biztosításközvetítõk és biztosítási szaktanácsadók részére kínált szakmai felelõsségbiztosítás ALCÍM Ügyfél-tájékoztató 1/6 Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek

Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek A jelen Üzletszabályzat tartalmazza az EurópaTender Kft-nek az interneten keresztül történő biztosítási alkuszi tevékenységére vonatkozó, a megbízási

Részletesebben

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Egyszeri díjfizetéssel)

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Egyszeri díjfizetéssel) Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Egyszeri díjfizetéssel) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) jelen kockázati

Részletesebben

13IZ'1'OSÍ'I'ÁSl SZI",IZZOI)1?S

13IZ'1'OSÍ'I'ÁSl SZI,IZZOI)1?S 13IZ'1'OSÍ'I'ÁSl SZI",IZZOI)1?S amely létrejótt egyrészről az Országgyűlés Hivatala 1357. Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint biztosított (továbbiakban : Biztosított) másrészről a Groupama Garancia

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ MKB Általános Biztosító Zrt. Capital Square 1133 Budapest, Váci út 76. Telefon: (1) 886 6900 Fax: (1) 886 6909 www.mkbb.hu BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Folytatólagos díjfizetéssel)

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Folytatólagos díjfizetéssel) Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Folytatólagos díjfizetéssel) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) jelen

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA Biztosító: Groupama Garancia Biztosító Zrt. Székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071 Cégbíróság: Fõvárosi Bíróság Számlaszám: 11794008-20071099 76090193413921 57010

Részletesebben

I. A Cofidis Áruhitelhez igényelhető biztosítás Általános Feltételeinek módosítása

I. A Cofidis Áruhitelhez igényelhető biztosítás Általános Feltételeinek módosítása KÖZLEMÉNY! Az ACM VIE SA 623 998 448 alaptőkével rendelkező, a francia jog szerint működő részvénytársaság (cégjegyzékszáma RCS Strasbourg 332377597), és a ACM IARD SA 194 535 776 alaptőkével rendelkező

Részletesebben

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: az Oney) a hozzá benyújtott panaszok ügyintézésének

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:6746/2010. J a v a s l a t a villamos energia szolgáltatóval együttműködési megállapodás megkötésére Tisztelt

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3

Ügyféltájékoztató...3 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános személybiztosítási feltételek (EÁSZF04).........................................................5

Részletesebben

NEM ADOM FEL Alapítvány

NEM ADOM FEL Alapítvány NEM ADOM FEL Alapítvány Támogató Szolgálat Cím:1126 Bp.Tartsay Vilmos u. 19. Tel: 20 296-2664, 06 1 501 47 08 Adószám: 18256529-1-43 Bankszámlaszám: CIB Bank 10700206 43547104 51100005 Honlap: www.nemadomfel.hu

Részletesebben

A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak: Üzletszabályzat és Általános Megbízási Feltételek A jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket a Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft-vel az internet közcélú hálózatán

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

b) ÁSZF : jelen általános szerződési feltételeket jelenti.

b) ÁSZF : jelen általános szerződési feltételeket jelenti. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Soron Magyarország Alkusz Kft-vel a www.soron.hu, www.enbiztositasom.hu és a www.myrisk.hu honlapokon keresztül kötött alkuszi szerződésekre 1. DEFINÍCIÓK a) Alkuszi Szerződés

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék Vagyonbiztosítások Általános Feltétele Érvényesség: Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, melyeket ellenkező szerződéses kikötés hiányában a HDI Versicherung AG (továbbiakban Biztosító) vagyonbiztosítási

Részletesebben

Egyszerűsített Alkuszi Megbízás Mely létrejött

Egyszerűsített Alkuszi Megbízás Mely létrejött Egyszerűsített Alkuszi Megbízás Mely létrejött Név:... Cím:... Adószám:... Cégjegyzékszám:... mint Megbízó és az mint Megbízott között. Aon Magyarország Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2. Adószám: 10481143-2-41,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata 48/2007.-ESZ-2146/1. Hatályos: 2008. 3. sz. melléklet A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Érvényes: 2013. április 09. Utolsó módosítás: 2014. április 09. A GLOBAL

Részletesebben

Járművek casco biztosításának különös feltételei (JCKF11)

Járművek casco biztosításának különös feltételei (JCKF11) Járművek casco biztosításának különös feltételei (JCKF11) Hatályos: 2011. április 1-jétől Nysz.: 14666 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben