Biztosítási szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztosítási szerződés"

Átírás

1 Tartozik a K-21/2011 sz. közbeszerzési eljáráshoz Biztosítási szerződés Jelen Szerződés létrejött egyrészről a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg út 31.; képviseli: Fekete Csaba vezérigazgató; cégjegyzékszám: ; adószám: ) mint biztosított (továbbiakban Biztosított), másrészről a Generali-Providencia Biztosító Zrt. (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt ; képviseli: Fricsi Attila; cégjegyzékszám: ; adószám: ), mint biztosító (továbbiakban Biztosító) (a Biztosított és a Biztosító együttesen Felek ) között az alábbiak szerint: 1. Bevezető rendelkezések Jelen szerződés a Biztosított, mint Ajánlatkérő napján, a Kbt (2) bekezdése alapján indított VI. fejezet szerinti eljárásához tartozó ajánlattételi felhívása és az ajánlattételi dokumentáció, valamint a Biztosító én kelt ajánlata alapján készült. A Felek közötti jogvita elbírálásához a szerződés rendelkezéseit kell figyelembe venni. Amennyiben a szerződés a vitás kérdésre nem tartalmaz rendelkezést, sorrendben az ajánlat, az ajánlattételi felhívás, illetve az ajánlattételi dokumentáció tartalma az irányadó. A Felek megállapodnak, hogy a Biztosító vonatkozó biztosítási feltételeinek egyes rendelkezéseit, mint általános szerződési feltételeket csak abban az esetben alkalmazzák, ha azok a jelen szerződés rendelkezéseivel nem ellentétesek. 2. A szerződés tárgya Jelen biztosítási szerződés alapján a Biztosító a szerződésben meghatározott jövőbeli események (biztosítási események) bekövetkeztétől függően bizonyos összegnek megfizetésére vagy más szolgáltatás teljesítésére, a Biztosított pedig díj fizetésére kötelezi magát. Jelen szerződés az alábbi biztosítási módozatokra és kockázatokra terjed ki. All-risk típusú vagyonbiztosítás az alábbi ingatlanokra: Levél, Hársfa u. 16. (Hrsz. 611/6/D) Funkció: kulcsos ház Leírás: 100 m2 területű faház a kemping területén, a Főtáv Zrt. tulajdonában az épület van a földterületet bérli Siófok, Tihany utca (Hrsz és 7379) Funkció: üdülő Leírás: 4454 m2 telekterületen az következő felépítmények találhatóak: üdülő épület I. (707 m2); kazán épület (44 m2); üdülő épület II. (87 m2); szociális épület (90 m2); kerítés (90 fm); kerékpártároló Budakalász, Duna sétány 10. (Hrsz és 4103) Funkció: üdülő

2 Leírás: 7758 m2 telekterületen az következő felépítmények találhatóak: alumínium garázs (25 m2); kerítés (449 fm); faház 5 (25 m2); faház 1 (25 m2); faház 2 (25 m2); faház 3 (25 m2); faház 5 (25 m2); zuhanyzó (18 m2); szociálisépület (270 m2) Összesített biztosítási összeg: - Épület, építmény: HUF - Alap önrészesedés: HUF (üvegtörés esetén nincs önrészesedés) Kártérítési limitek: (összesítve mindhárom kockázatviselési helyre) - Üvegkár: HUF/kár/év - Betöréses lopás: HUF/kár/év - Vandalizmus: HUF/kár/év 3. Biztosítási díj, fizetési feltételek A Biztosítót a tevékenység végzéséért az alábbi ellenszolgáltatás illeti meg: éves biztosítási díj nettó ,- Ft. A Biztosított az éves biztosítási díjat negyedévente (a Polgári Törvénykönyv, illetve a Kbt vonatkozó előírásainak figyelembe vételével), négy egyenlő részletben köteles megfizetni. Az első díjrészlet a Kbt szerint esedékes. A díjfizetés a Biztosított nevében eljáró bróker, a MARSH Kft. (továbbiakban Bróker) közvetítésével történik. A Bróker az esedékes biztosítási díjakról díjbekérőt állít ki, amelyen köteles feltűntetni a Biztosított SAP sz. rendelési azonosítóját. Amennyiben a Biztosított a szabályszerűen kiállított számlát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül nem egyenlíti ki a Biztosító számlán megjelölt bankszámlájára történő átutalással, a Biztosító jogosult a Biztosított részéről a pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulása, felhatalmazó nyilatkozata alapján beszedési megbízást benyújtani a Biztosított számlaszám szerint meghatározott fizetési számlája terhére. Biztosított tájékoztatja a Biztosítót, hogy a szerződéssel kapcsolatos kifizetések a évi XCII. tv. (Art.) 36/A. hatálya alá esnek. Ennek megfelelően Biztosító köteles legkésőbb a fizetési határidőig a Biztosított részére megküldeni egy a fizetési határidő napjától számított 30 napnál nem régebbi együttes nemleges adóigazolást, vagy szerepel az APEH köztartozásmentes adózói adatbázisában. A Biztosított csak ennek birtokában egyenlíti ki a benyújtott számla ellenértékét. A Biztosított a nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése hiányában vissza kell tartania a kifizetést. Az együttes nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési késedelem időszakára Biztosító késedelmi kamatot nem számíthat fel. 4. Kártérítéssel és kárrendezéssel kapcsolatos feltételek Kárbejelentést követően minden esetben 2 munkanapon belül írásbeli visszaigazolást küld a Biztosító a kárbejelentés nyilvántartásba vételéről a Biztosított megbízottja részére. A Biztosító köteles a kárrendezéshez szükséges dokumentumokat legkésőbb a káresemény bejelentésétől, illetve a kárszemlétől számított 7 munkanapon belül megjelölni a Biztosító és megbízottja részére. 2

3 A kárkifizetéssel egy időben a Biztosító írásbeli értesítést küld a Biztosított és megbízottja részére a kár lezárásáról. A kárlezáró levélben minden esetben indoklást és kárszámítást ad a Biztosító a kifizetett kártérítési összegről. Amennyiben a Biztosított vitatja a kárlezáró levélben foglaltakat, vagy egyébként nem fogadja el a Biztosító általi térítés összegét, a kárlezáró levél kézhezvételétől, vagy a vitatott térítés kifizetésétől számított 15 munkanapon belül jogosult erről a Biztosítót értesíteni és egyezetést kezdeményezni. Az egyeztetésen a Biztosító köteles részt venni. 5. A szerződés hatálybelépése, időtartama A jelen szerződés április 1-jétől március 31-ig terjedő határozott, 1 éves tartamra jön létre. A Biztosító általi kockázatviselés kezdete április 1. napja. 6. Szerződésszegés esetén alkalmazandó szabályok Amennyiben a Biztosító a jelen szerződés alapján fennálló térítési kötelezettségének nem vagy késedelmesen tesz eleget, a Ptk. 301/A. szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni. 7. A Felek közötti kapcsolattartás A Felek jelen szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai stb., jelen szerződés eltérő rendelkezése hiányában vagy ellenkező írásbeli közlésig akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a másik félnek a jelen szerződésben meghatározott értesítési címére az átvételt igazolva személyesen adták át, az átadás napján, telefaxon történt megküldés esetén a szabályszerű átvétel igazolásán szereplő napon vagy ha tértivevényes ajánlott levélben küldték meg, a tértivevénnyel igazolt átvétel napján, a következő címre: A Biztosító esetében: Generali-Providencia Biztosító Zrt., Fricsi Attila Cím: 1066 Budapest, Teréz krt Fax: Telefon: A Biztosított esetében: Ógel Zsolt MARSH Kft. Cím: 1082 Budapest, Futó utca Fax: Telefon: Amennyiben valamely fél a neki szabályszerűen megcímzett tértivevényes ajánlott levél átvételét megtagadja vagy az nem kereste jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és/vagy a címzett a személyes átvételt megtagadja, a küldemény postai úton történt megküldése esetén a feladástól számított 5. (ötödik) napon, egyéb esetben az átvétel megtagadásának napján kézbesítettnek tekintendő. 3

4 A Felek a telefaxon vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél jelen szerződésben meghatározott címére is kötelesek megküldeni. 8. Egyéb rendelkezések A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot a Ptk ában foglaltak figyelembevételével -, valamint egymás tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhetnek illetéktelen személlyel olyan adatot, amely szerződés teljesítésével összefüggésben jutott a tudomásukra, és amelynek közlése a másik félre vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. A Biztosító kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Biztosított kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő közszolgáltató, így a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség, illetve az általa kötött szerződések, megállapodások vonatkozásában speciális nyilvánosságra-hozatali kötelezettség terheli, így a jelen szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos adatokat - ha annak jogszabályi feltételei fennállnak - köteles és jogosult nyilvánosságra hozni vagy az arra jogosultnak átadni. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlattételi Dokumentáció valamint a nyertes ajánlattevő ajánlata. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésmódosításra kizárólag a Kbt (1) bekezdését tekintik irányadónak, minden ezzel ellentétes módosítás érvénytelen. A Felek megállapodnak, hogy a felmerülő vitákat elsősorban vezetői szintű egyeztetések során, békés úton kívánják rendezni. A szerződésre és annak teljesítésére a magyar jog az irányadó. A szerződésben nem szabályozott pontok tekintetében elsősorban a Ptk. szabályait kell alkalmazni. A Biztosító tudomásul veszi a Marsh Kft., mint biztosításközvetítő közreműködését a szerződéskötés napjától kezdődően a szerződéskötés és a szerződés kezelése során. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 2 (két) példány a Biztosítót és 2 (két) példány a Biztosítottat illeti meg. A Felek a jelen szerződést kölcsönös átolvasás és értelmezés után akaratukkal mindenben megegyezőnek jelentik ki, és az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá. Kelt: Budapesten, április 1. napján Főtáv Zrt. Generali-Priovidencia Biztosító Zrt. 4

5 FELHATALMAZÓ LEVÉL Tisztelt Budapest Bank Nyrt Budapest, Váci út 188. (számlavezető neve és címe) Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Kötelezett számlatulajdonos megnevezése: Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma (csak 1 db számla adható meg): Jogosult számlatulajdonos megnevezése: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (1116.Budapest, Kalotaszeg u.31.) Jogosult bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma (csak 1 db számla adható meg): A felhatalmazás időtartama*: X év, 04 hó.01. naptól 2012 év, 03 hó 31. napig További feltételek*: a) nem kerülnek meghatározásra b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár: Ft c) benyújtási gyakoriság: (pl. napi, heti, havi, negyedév, félév, év) X) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama (legfeljebb 35 nap):. X) felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza Kelt, Budapest, 2011 év, hó nap... Kötelezett számlatulajdonos aláírása (banknál bejelentett módon) 5

6 * nem kívánt rész törlendő A felhatalmazás időtartama részekben az egyik, igényelt feltételt meg kell adni a feltétel előtti négyszög X jellel megjelölésével és az első feltételnél a dátum adatok kitöltésével. A másik, nem kívánt feltételt kérjük áthúzással kihúzni. A További feltételek részekben legalább egy feltételt meg kell adni a feltétel előtti betű X jellel történő megjelölésével. A nem kívánt feltételeket kérjük áthúzással kihúzni. Az a) betűt jelölje meg X szel, ha nem kíván további feltételeket megadni. Budapest Bank Nyrt igazolja, hogy az alábbi sorszámon és nyilvántartásba vételi napon jelen felhatalmazást nyilvántartásába felvette és e felhatalmazás alapján benyújtott azonnali beszedési megbízásokat jelen felhatalmazásban meghatározott feltételeknek megfelelően, valamint a pénzforgalomra vonatkozó 227/2006. Kormányrendelet és a 21/2006 MNB rendelkezés előírásainak megfelelően teljesíti. Felhatalmazás sorszáma: Nyilvántartásba vétel napja:... Bank cégszerű aláírása:... 6

CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Adószám: 15775883-2-41, MÁK Pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása amely létrejött egyrészről az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.; adószám:

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet 1 Megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a neve: székhelye: képviseletében eljár: Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet mint megbízó - a továbbiakban

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ 1.184.000.000.-FORINT ÖSSZEGŰ MFB KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI HITELPROGRAM KERETÉBEN KÖTÖTT HITELSZERZŐDÉS A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Megbízási Szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Nógrád Megye Önkormányzata székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. törzsszám. 15450016 képviseli: Becsó Zsolt közgyűlés elnöke

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Nógrád Megye Önkormányzata székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. törzsszám. 15450016 képviseli: Becsó Zsolt közgyűlés elnöke KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. cégjegyzékszáma: Fővárosi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31; adószám: 10644371-2- 44; képviseli: dr. Nyikos

Részletesebben

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE 57 SZERZŐDÉSSZÁM: KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére amely létrejött egyrészről Név:

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amelyet megkötött egyrészről a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (4110. Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37.) Adószám: 15372947-2-09 Bankszámlát vezető pénzintézet neve:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben