EURO SHELL üzemanyagkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURO SHELL üzemanyagkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítás"

Átírás

1 EURO SHELL üzemanyagkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítás Terméktájékoztató és Ügyféltájékoztató 1. Ki a Biztosított? A Shell Hungary Zrt. egyes EuroShell üzemanyagkártya szerződések esetén a kártyabirtokosok részére utasbiztosítási szolgáltatásokat is elérhetővé tesz. Az utasbiztosítási fedezetet az Európai Utazási Biztosító Zrt. (továbbiakban: EUB, 1132 Budapest, Váci út , tel.: (06-1) , nyújtja Önnek az EUB SH jelű Utasbiztosítási feltételek szerint. Biztosított az a természetes személy, aki a biztosított üzemanyagkártyát jogszerűen és jóhiszeműen a birtokában tartja, és akinek az utazása során végzett tevékenységeivel és útipoggyászával kapcsolatos eseményekre a szerződés létrejön, feltéve, hogy a Biztosított a Lakóhelye országának kötelező egészségbiztosítási rendszerében érvényes biztosítással rendelkezik. Névre vagy/és rendszámra szóló biztosított üzemanyagkártya tekintetében Biztosított személy a kártyán név szerint megjelölt személy vagy a kártyán feltüntetett forgalmi rendszámú biztosított járművet jogszerűen használni jogosult természetes személy. Open típusú biztosított üzemanyagkártya tekintetében Biztosított az a természetes személy aki a kártyát jogszerűen és jóhiszeműen a birtokában tartja. A jogszerű birtoklásra vonatkozó szabályokat az Üzemanyagkártya szerződés tartalmazza. Üzemanyagkártya: olyan - Shell Hungary Zrt. által az Üzemanyagkártya szerződés szerződőjének rendelkezésére bocsátott - EuroShell üzemanyagkártya, amelyre vonatkozóan a Shell Hungary Zrt. részéről a Biztosító felé történt adatközlés alapján kiterjed a biztosítási fedezet. A Biztosított üzemanyagkártya lehet névre vagy/és rendszámra szóló vagy ún. open típusú kártya. 2. Milyen szolgáltatásokat nyújt az utasbiztosítás? Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás vonatkozásában közlekedéssel összefüggő balesetekre nyújt fedezetet. Közlekedéssel összefüggő balesetnek minősül, ha az a tankolható gépjármű*, amellyel a Biztosított utazik másik járművel vagy valamely dologgal ütközik, és ennek következtében a Biztosítottat szállító jármű megsérül vagy a Biztosított balesetet szenved, feltéve, hogy a baleset körülményeit, a jármű sérülésének tényét és a keletkezett kár mértékét az esemény helyén illetékes rendőrség írásban igazolja. Ez az esemény nem tankolható gépjármű tekintetében kizárólag abban az esetben minősül közlekedéssel összefüggő balesetnek, ha a tankolható gépjárművet az adott Biztosítottra vonatkozó kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett műszaki hiba miatt - megfelelő és érvényes dokumentumokkal igazoltan szervizbe szállítják és a Biztosított a biztosított gépjármű pótlása céljából igénybe vett gépjárművel szenved (a) pontban meghatározott balesetet * Tankolható gépjármű: 3,5 tonna megengedett össztömegűnél kisebb személygépkocsi, terepjáró, motorkerékpár, melyre vonatkozóan a biztosított üzemanyagkártya - a Shell Hungary Zrt.-vel fennálló érvényes üzemanyagkártya-szerződés alapján - felhasználható üzemanyag vásárlására. Poggyászbiztosítás vonatkozásában a biztosítási fedezet a következő eseményekre terjed ki: - ha a Biztosított útipoggyászai vagy útiokmányai megsérülnek vagy megsemmisülnek közlekedéssel összefüggő baleset során,

2 - ha a Biztosított útipoggyászait vagy útiokmányait a gépjármű csomagteréből jogtalanul eltulajdonítják, - a Biztosított útipoggyászának vagy útiokmányának a tankolható gépjármű használata közben történő elrablása, melyet az esemény bekövetkezésének helyén illetékes rendőrség jegyzőkönyve igazol (A biztosítási feltételek szempontjából elrablásnak minősül, ha az útiokmány vagy a vagyontárgy jogtalan eltulajdonítása céljából a Biztosítottal szemben erőszakot, élet vagy testi épség elleni fenyegetést alkalmaznak.). Jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás vonatkozásában a biztosítási eseménynek minősül, ha a biztosítás hatálya alatt külföldön a Biztosítottal szemben az általa gépjármű vezetőjeként gondatlanul elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmény miatt az elkövetés helyén eljárás vagy az okozott károk megtérítésére vonatkozóan polgári per indul. Szolgáltatás-táblázat (Ft) EuroShell Utasbiztosítás A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás Orvosi és mentési költségek térítése Egyéb költségek (pl. telefon, taxi) Hazaszállítás megszervezése, a felmerült többletköltségek térítése (mentőrepülőgépes szállítás is orvosilag indokolt esetben) Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése limit nélkül limit nélkül B) Poggyászbiztosítás Útipoggyászra vagy útiokmányra vonatkozó térítés összesen: Útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés C) Jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás Óvadék és a felmerülő költségek megfizetése, valamint ügyvéd munkadíja A Biztosító egy biztosított üzemanyagkártya alapján egy biztosítási eseményre vonatkozóan legfeljebb a Szolgáltatás-táblázatban (lásd fent) és a II. Különös Feltételekben megadott maximális szolgáltatási összeghatárokig nyújt szolgáltatást. Kizárólag a B) Poggyászbiztosítás fejezetben meghatározott szolgáltatások vonatkozásában egy biztosítási időszak alatt a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége biztosított üzemanyag-kártyánként legfeljebb egy biztosítási eseményre terjed ki. A szolgáltatásokra vonatkozóan további információ így a Biztosító mentesülésének a feltételei és az alkalmazott kizárások és mentesülések is az EUB SH jelű biztosítási feltételekben található. 3. Melyik országokban érvényes? A biztosítási szerződés hatálya külföldre, ezen belül a lakóhely szerinti ország határain kívüli a földrajzi Európa területére terjed ki, kivéve kizárólag a B) Poggyászbiztosítás szolgáltatásai tekintetében, amelyekre vonatkozóan a biztosítás területi hatálya Magyarország területére is kiterjed. A biztosítási szerződés területi hatálya nem terjed ki az olyan országok vagy térségek területére, amelyek a Biztosított által az adott országba/területre történő beutazás napján a Magyarország Külügyminisztériuma által nem javasolt utazási célországok és térségek között szerepelnek (lásd 4. Mikortól és mennyi ideig használható? A biztosító kockázatviselése a Biztosított személyek vonatkozásában a biztosítási szerződés létrejöttét követően a biztosított üzemanyagkártya érvényességének kezdetekor kezdődik meg, és a biztosított üzemanyagkártya érvényességi ideje lejáratának, vagy bármely okból

3 történő érvénytelenítésének napjáig, de legfeljebb a biztosítási szerződés megszűnéséig tart. A kockázatviselés feltétele, hogy a Shell Hungary Zrt. az adott üzemanyagkártyára vonatkozó biztosítási díjat megfizeti, illetve a biztosított személyre vonatkozóan a biztosító kockázatviselése egyéb okból meg nem szűnt. 5. Milyen tevékenységekre nem nyújt védelmet a biztosítás? Az üzemanyagkártyához kapcsolódó autó-motorsport tevékenység folytatására nem terjed ki. A korlátozásokat részletesen a biztosítási feltételek tartalmazzák. 6. Hogyan lehet kárbejelentést tenni? Baleset esetén kérjük, hívja a lehető legrövidebb időn belül (de legfeljebb 5 napon belül) telefonon az EUB-Assistance-ot, és adja meg a biztosított nevét, születési dátumát, valamint az Ön telefonszámát (ahol később is visszahívható), és mondja el röviden, mi történt! EUB-Assistance 24 hours service Tel.: (+36-1) Telefonon 24 órában elérhető magyar nyelven az EUB-Assistance segítségnyújtó szolgálat, amelynek a világ számos országában van kihelyezett partnere, ezáltal Ön a különböző helyszíneken a helyi viszonyokat jól ismerő segítségre is számíthat. Figyelem! Közvetlen életveszély esetén először a helyi központi segélyhívó számon kérjen segítséget! (általános segélyhívó szám az Európai Unió területén belül: 112) Jogvédelmi szolgáltatás iránti igényét kérjük az EUB-Assistance felé jelezze a (+36-1) telefonszámon! Poggyászt érintő kár esetén, kérjük, jelentse azt be a helyszínen illetékes külföldi hatóságnál, és kérjen részletes jegyzőkönyvet, majd ezt követően kérjük töltse ki és juttassa el az EUB Ügyfélszolgálatához a weblapról letölthető Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványt, és a biztosítási feltételek-ben meghatározott további iratokat a következő címre: Európai Utazási Biztosító Zrt. (EUB) Ügyfélszolgálat, 1132 Budapest, Váci út Telefon: (06-1) , Fax: (06-1) , Nyitvatartás: hétfő-csütörtök: péntek: Az utasbiztosítás szolgáltatásaira valamint a kárbejelentésre vonatkozóan további részletes információt az EUB SH jelű Utasbiztosítási feltételek tartalmaznak, amelyek elérhetőek a weboldalon, és a Utasbiztosítási feltételek menüpontban. 7. Kihez lehet fordulni az utasbiztosítást érintő panasszal? Amennyiben Önnek bármilyen kifogása van az Európai Utazási Biztosító Zrt. munkatársainak magatartásával, tevékenységével, vagy mulasztásával kapcsolatban, panaszát szóban és írásban egyaránt előterjesztheti. Ha szóbeli panaszát személyesen kívánja előadni, keresse fel ügyfélszolgálati helyiségüket a fent megadott címen és időpontokban, de telefonon is tehet panaszt, a fent megadott ügyfélszolgálati telefonszámon, ahol a telefonbeszélgetéseket a jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítik. Írásbeli panaszát átadhatja személyesen, vagy más által az EUB ügyfélszolgálatán, továbbá megküldheti címükre postai úton, vagy telefaxon a (1) faxszámra, vagy elektronikus levélben az címre. Társaságunk panaszkezelési eljárásával, a panaszkezelés módjával és a panaszkezelési nyilvántartás vezetésével kapcsolatos további részletes információkat megtalálja a hatályos biztosítási feltételekben, valamint a honlapunkon, illetve az ügyfélszolgálati irodáinknál kihelyezett panaszkezelési szabályzatunkban. Felhívjuk figyelmét, hogy a felügyelet honlapján megtalálható a Fogyasztói panasz elnevezésű

4 formanyomtatvány, amelynek felhasználásával szintén benyújthatja a panaszát a Biztosítóhoz. Az EUB felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (a továbbiakban: Felügyelet), központi levélcím: 1534 Budapest, BKKP Pf , központi telefon: (36-1) , központi fax: (36-1) , a Felügyelet ügyfélszolgálati telefonszáma: , címe: A fogyasztói jogokkal, azok érvényesítésével, valamint a fogyasztóvédelem intézményrendszerével kapcsolatos legalapvetőbb szabályokat a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény tartalmazza. Az EUB tevékenységével összefüggésben, fogyasztóvédelmi hatóságként a Felügyelet ellenőrzi, hogy betartja-e a fogyasztóval szemben tanúsítandó magatartásra vonatkozó kötelezettséget megállapító, a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvényben meghatározott jogszabályokban előirt fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény rendelkezéseket, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény rendelkezéseket, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény rendelkezéseket, és ezek megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárást folytathat le. A biztosítási szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és joghatásaival kapcsolatos jogvitákban a Felügyeletnek nincs hatásköre eljárni. A biztosítási szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggő esetleges fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében Ön írásban benyújtott kérelmet terjeszthet elő a Felügyelet mellett működő Pénzügyi Békéltető Testületnél (levelezési cím: 1525 Budapest BKKP Pf.: 172., címe: A testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a Biztosító társasággal közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a közvetítői tevékenységről szóló 2002, évi LV. törvény alapján közvetítői eljárást is kezdeményezhet. Ezen túlmenően a fogyasztó a biztosítási szerződésből eredő igényét közvetlenül bírói úton is érvényesítheti. A bírósági eljárásra a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény rendelkezései irányadóak. 8. Biztosítási titokra vonatkozó rendelkezések Értesítjük arról, hogy az EUB és társaságunk a biztosított személyes és a szerződésével kapcsolatos adatait biztosítási titokként kezeli, és azokat csak az érintett írásbeli hozzájárulásával adhatja ki harmadik személynek. Egyben tájékoztatjuk, hogy a biztosítási titkot képező adatok a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvényben tételesen felsorolt esetekben és meghatározott szerveknek hozzájárulás nélkül is kiszolgáltathatóak, amelyek a következők: a) a feladatkörében eljáró felügyelet, b) ügyészség és nyomozó hatóság, folyamatban lévő bün-tetőeljárás keretében eljárva, c) büntető-, polgári-, felszámolási vagy csődeljárásban részt vevő bíróság, ill. a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtó, d) hagyatéki ügyben eljáró közjegyző, e) törvényben meghatározott esetben az adóhatóság, f) feladatkörében eljáró nem-zetbiztonsági szolgálat, g) biztosítóval, biztosításközvetítővel, szaktanácsadóval, harmadik or-szágbeli biztosító, független biztosításközvetítő vagy szaktanácsadó magyarországi képvisele-tével, ezek érdek-képviseleti szerveivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítői, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatal, h) feladatkörében eljáró

5 gyámhatóság, i) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvényben foglalt egészségügyi hatóság, j) külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információk gyűjtésére felhatalmazott szerv,k) viszontbiztosító, valamint közös kockázatvállalás esetén a kockázatvállaló biztosító, l) a biztosítási törvényben szabályozott adattovábbítás során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezető kötvénynyilvántartó szerv, m) az állományátruházás keretében átadásra kerü-lő biztosítási szerződési állomány tekintetében az átvevő biztosító, n) kárrendezéshez és meg-térítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében, továbbá ezek egymásközti át-adásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát kezelő szervezet, a Nemzeti Iroda, a levelező, az Információs Központ, a Kártalanítási Szervezet, kárrendezési megbízott és a kárképviselő, illetve a károkozó, amennyiben az önrendelkezési jogával élve a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzőkönyvéből a balesetben érintett másik jármű javítási adataihoz kíván hozzáférni, o) kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenység végzője, p) fióktelep esetében ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal a harmadik országbeli biztosító, biztosításközvetítő, szaktanácsadó, q) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosa, r) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, s) a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, ill. a káresetek igazolásának részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott kártörténeti adatra és bonus-malus besorolásra nézve a rendeletben szabályozott esetekben a biztosítóval szemben, ha az a) j), n) és s) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a k)-m), és p)-r) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is. Biztosítási titkot képező adatok kiszolgáltathatóak továbbá az alábbi esetekben is: a) nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet - a június 30-ig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel, - a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy kábítószer készítésének elősegítésével, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel viszszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménynyel van összefüggésben, b) a magyar bűnüldöző szerv nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából, vagy a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak mi-nősülő adatot a biztosítótól, c) harmadik országbeli biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik országbeli adatkezelő), ha a biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, vagy ha - az adatalany hozzájárulásának hiányában - az adattovábbításnak törvényben meghatározott adatköre, célja és jogalapja van, és a harmadik

6 országban a személyes adatok védelmének megfelelő szintje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 8. (2) bekezdésében meghatározott bármely módon biztosított, d) fióktelep esetében a külföldi székhelyű vállalkozás székhelye (főirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak, e) személyes adatnak nem minősülő adatok a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a minisztérium részére, f) az összevont alapú felügyeletre és a kiegészítő felügyeletre vonatkozó rendelkezések teljesítése érdekében a Felügyelet részére. Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az EUB részére, kiszervezés keretében az Europ Assistance Kft. (1134 Budapest, Dévai u ), mint az Európai Utazási Biztosító Zrt. megbízottja végez kárrendezési tevékenységgel kapcsolatos segítségnyújtó szolgáltatást. Ezzel összefüggésben az EUB törvényi felhatalmazás alapján a káreseménnyel kapcsolatos adatokat és információkat adhat át az Europ Assistance-nak. 9. Egyéb rendelkezések A biztosított jogosult az általunk kezelt személyes adatairól tájékoztatást kapni és kérésére Társaságunk a szükséges adatmódosításokat átvezeti. A biztosító adatkezelésére vonatkozó részletes rendelkezéseket az általános biztosítási feltételek tartalmazzák. A Biztosító és a Europ Assistance a Biztosítottal illetve a Biztosított megbízásában eljáró személlyel történő kapcsolattartást magyar vagy angol nyelven vállalja. Vitás esetben a magyar nyelven tett nyilatkozatok az irányadóak. A biztosítási szerződésre, az azt megelőző együttműködési és tájékoztatási kötelezettségre, valamint a biztosítási szerződéssel kapcsolatos valamennyi követelésre - amennyiben a felek másként nem állapodnak meg, vagy jogszabály másként nem rendelkezik - a magyar jogszabályok az irányadók. Budapest, január 23

Házőrző. otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16499

Házőrző. otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16499 Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 16499 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések...6 I. A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL 1. Fogalmak: a) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több

Részletesebben

Nyugalom életbiztosítás szerződési feltételek (Nyugalom2013)

Nyugalom életbiztosítás szerződési feltételek (Nyugalom2013) Nyugalom életbiztosítás szerződési feltételek (Nyugalom2013) generali.hu Nysz.: 16148 Tartalomjegyzék A Generali Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 3 Nyugalom életbiztosítás szerződési feltételek (Nyugalom2013)...

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerződési feltételei (UL11)

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerződési feltételei (UL11) Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerződési feltételei (UL11) Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Nysz.: 15089 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója...

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (érvényes: 2014. március 15-től visszavonásig) Tisztelt Ügyfelünk! Az ASTRA Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez ASTRA OTTHON. NYUGALOM Hatályos: 2015.01.01-től Tisztelt Ügyfelünk! Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF)

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF) Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF) Hatályos: 2010. október 19. napjától Nysz.: 14438 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató........................................................................................

Részletesebben

A biztosítási fedezet egyebek között minden olyan fizikai kárra kiterjed, amelyet a vonatkozó feltételben nem zártak ki.

A biztosítási fedezet egyebek között minden olyan fizikai kárra kiterjed, amelyet a vonatkozó feltételben nem zártak ki. TÁJÉKOZTATÓ AZ ATLASZ ELECTRONIC ELECTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL RISKS BIZTOSÍTÁSÁRÓL (MJK: T-ELECTRONIC 001-2014) TISZTELT PARTNERÜNK! Örülünk, hogy lehetőségünk van tájékoztatni Önt a QBE Insurance (Europe)

Részletesebben

Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény

Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Hatályos: 2010. június 1-jétől Nysz.: 14195 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató... 3 Általános felelősségbiztosítási feltételek (ÁFF)... 5 Kiegészítő felelősségbiztosítási

Részletesebben

A Flotta casco biztosítás egy Flotta keretszerződésből, továbbá az egyes járművekre vonatkozó casco szerződésekből áll.

A Flotta casco biztosítás egy Flotta keretszerződésből, továbbá az egyes járművekre vonatkozó casco szerződésekből áll. Flotta casco biztosítás Biztosítási feltételek 1. A Flotta casco biztosítás felépítése A Flotta casco biztosítás egy Flotta keretszerződésből, továbbá az egyes járművekre vonatkozó casco szerződésekből

Részletesebben

UNION-Magyar Telekom Csoportos Utas Biztosítási Feltételek

UNION-Magyar Telekom Csoportos Utas Biztosítási Feltételek UNION-Magyar Telekom Csoportos Utas Biztosítási Feltételek A biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződő által megfizetendő biztosítási díj ellenében a

Részletesebben

Allianz Otthonbiztosítás Plusz

Allianz Otthonbiztosítás Plusz Allianz Otthonbiztosítás Plusz Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek Együtt A-tól Z-ig Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató...5 Ismertető...5 Vagyonbiztosítási szerződések és. kiegészítő biztosítások...6

Részletesebben

MetLife Care egyéni baleset- és betegségbiztosítás. Budapest, 2013. szeptember 10.

MetLife Care egyéni baleset- és betegségbiztosítás. Budapest, 2013. szeptember 10. MetLife Care egyéni baleset- és betegségbiztosítás Budapest, 2013. szeptember 10. 2 TARTALOMJEGYZÉK Ügyféltájekoztató........................................................ 4 A biztosítási és az üzleti

Részletesebben

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel Hatályos: 2008. május 1-jétõl Generali 1 1 casco feltétel 1 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság ügyféltájékoztatója............ 3 Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs tengeren túli utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap emelt ideál sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 75 000 USD 150 000 USD 300 000

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs hosszú külföldi út utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap emelt ideál sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 35 000 USD 75 000 USD 150

Részletesebben

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Feltételek 2014 Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom I. Vállalkozói vagyonbiztosítások általános feltétele (2014)...2 II. Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás különös feltételei

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) e szerződési

Részletesebben

Élj tovább! kombinált kockázati életbiztosítás. Budapest, 2013. július 26.

Élj tovább! kombinált kockázati életbiztosítás. Budapest, 2013. július 26. Élj tovább! kombinált kockázati életbiztosítás Budapest, 2013. július 26. TARTALOMJEGYZÉK Ügyféltájekoztató........................................................ 4 A biztosítási és az üzleti titok..................................................

Részletesebben

Sportbaleset és sporteszközbiztosítás Személyi felelôsségbiztosítás

Sportbaleset és sporteszközbiztosítás Személyi felelôsségbiztosítás Elektronikus úton kötött CLASSIC, PREMIUM és PRIVILEG SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata Kiegészítô Balesetbiztosítással és Sportbaleset és sporteszköz biztosítással Jelen szabályzati pontok a Classic,

Részletesebben

Budapest Bank utaskötvény szolgáltatásai BI850 / 20150302. Szolgáltatások Bázis 5 Komfort 10 Prémium 50

Budapest Bank utaskötvény szolgáltatásai BI850 / 20150302. Szolgáltatások Bázis 5 Komfort 10 Prémium 50 Szolgáltatások Bázis 5 Komfort 10 Prémium 50 Külföldön felmerülő sürgősségi orvosi költségek megtérítése Maximum térítési összeg (Ft) megbetegedés esetén 5 000 000 10 000 000 50 000 000 baleset és a baleset

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Utasbiztosítási feltételek. AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

Utasbiztosítási feltételek. AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe Utasbiztosítási feltételek AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe Opcionális utasbiztosítás szolgáltatásai Biztosítási összegek/biztosított (Ft) Világ Egyéni, Világ Családi Külföldön felmerülő orvosi

Részletesebben

Sportbaleset és sporteszközbiztosítás Személyi felelôsségbiztosítás

Sportbaleset és sporteszközbiztosítás Személyi felelôsségbiztosítás Jelen szabályzati pontok a Classic, Premium és Privileg segítségnyújtás és biztosítás, a Kiegészítõ Balesetbiztosítás, a Sportbaleset és sporteszközbiztosítás, valamint a Privilég Plusz útlemondási biztosítás

Részletesebben

ALL-IN Gépjármûbiztosítások Gépjármû Assistance szolgáltatás szabályzat

ALL-IN Gépjármûbiztosítások Gépjármû Assistance szolgáltatás szabályzat ALL-IN Gépjármûbiztosítások Gépjármû Assistance szolgáltatás szabályzat Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító), cím: 1091 Budapest, Üllôi út 1. arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szer zô dé si fel té te lek a Raiffeisen Bank Zrt. ál tal ki bo csá tott bank kár tyá val ren del ke zôk kül föl di uta zá sá ra szó ló biz to sí tá sá hoz 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen feltételek érvényesek

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

BÁSTYA MAX SZERZŐDÉSI FELTÉTEL MÓDOSÍTÁSa

BÁSTYA MAX SZERZŐDÉSI FELTÉTEL MÓDOSÍTÁSa BÁSTYA MAX SZERZŐDÉSI FELTÉTEL MÓDOSÍTÁSa Jelen ügyféltájékoztatónak is minősülő záradékban a 2013. évi V. törvény (Ptk.) előírásai alapján a szerződési feltételek egyes pontjai az alábbiak szerint módosításra

Részletesebben

Feltétel. Jeti utasbiztosítás hódeszkásoknak és a téli sportok kedvelôinek

Feltétel. Jeti utasbiztosítás hódeszkásoknak és a téli sportok kedvelôinek UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Fax: +36 12386-060 Jeti utasbiztosítás hódeszkásoknak és a téli sportok kedvelôinek Feltétel 1. ÁL TA LÁ NOS

Részletesebben