ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MÁV ÁLTALÁNOS B IZTOSÍTÓ E GYESÜLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MÁV ÁLTALÁNOS B IZTOSÍTÓ E GYESÜLET"

Átírás

1 MÁV ÁLTALÁNOS B IZTOSÍTÓ E GYESÜLET ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Partnerünk! Tisztelettel köszöntjük a MÁV Általános Biztosító Egyesület tagjai és biztosítottai körében. Örömünkre szolgál, hogy biztosítási szolgáltatásainkal rendelkezésére állhatunk. Kérjük, hogy tájékoztatónkat figyelmesen olvassa végig, mert Társaságunkra és szolgáltatásainkra vonatkozó leg fonto - sabb tudnivalókat foglaltuk össze benne. Társaságunk a MÁV Általános Biztosító Egyesület, amely októberében alakult a vagyonbiztosítások teljes körét felölelôen nyújt biztosítási szolgáltatásokat. Mûvelt biztosítási módozataink: Gépjármû-felelôsségbiztosítás, casco, otthon-biztosítás, kisvállal kozói biztosítás, felelôsségbiztosítások, vállalati vagyonbiztosítások, csoportos balesetbiztosítás. Egyesületünk által mûvelt biztosítási módozatokra a magyar jog alkalmazandó. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 66. Tel.: (1) , (1) Fax: (1) Ügyfélszolgálat: 1144 Budapest, Csertô park 12. Tel.: (1) Fax: (1) Ügyfélfogadás: hétfô 8-18, kedd-csütörtök 8-16 óra között, pénteken 8-13 óra között. Kárrendezés: 1146 Budapest, Thököly út 147. Tel.: (1) Fax: (1) További információk:

2 Észrevételeivel, panaszaival kérjük, forduljon Egyesületünkhöz. Amennyiben problémáját a MÁV Általános Biztosító Egyesület nem tudja orvosolni, akkor panasszal a felügyeleti szervünkhöz fordulhat, amely a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Néhány fogalom, amit a biztosítás kötésekor jó tudni Ki a szerzôdô/biztosított? Vagyonbiztosítási szerzôdést az köthet, aki a va gyon tárgy megóvásá - ban érdekelt, vagy aki a szerzôdést az érdekelt személy javára köti meg. A vagyontárgy megóvásában való érdekelt ség nek a biztosítási szerzôdés teljes idôbeli hatálya alatt fenn kell állnia. Biztosítási esemény Vagyonbiztosítási szerzôdéseknél a biztosítási esemény során a biztosított vagyontárgyakban keletkezett szerzôdés szerinti károkat téríti meg a Biztosító. A gépjármû kötelezô felelôsségbiztosítása kiterjed azoknak a megalapozott kártérítési igényeknek a kielégítésére, illetve azoknak a megalapozatlan kártérítési igényeknek az elhárítására, melyeket a biztosított személyekkel szemben a biztosítási szerzôdésben megjelölt gépjármû üzemeltetésével okozott kár miatt támasztanak. A biztosítási szerzôdés létrejötte A biztosítási szerzôdés a felek írásbeli megálla podásával jön létre. Az írásbeli megállapodást a biztosítási kötvény pótolja. A biztosítási szerzôdés hatálya a kötvényben meghatározott kockázatviselési kezdettôl vagy az elsô díj Biztosítóhoz történô befizetését követô nap 0 órájától határozatlan idôtartamra vagy a kötvényben meghatározott idôpontig jön létre. Amennyiben a biztosított az elsô díj befizetésére 30 napos halasztást kapott és a díj ezen idôponton belül nem érkezett meg a Biztosítóhoz akkor úgy kell tekinteni, mintha a felek egyáltalán nem állapodtak volna meg, vagyis a szerzôdés nem jött létre. Ha a kötvény tartalma eltér a szerzôdô ajánlatától és az eltérést a szerzôdô 15 napon belül nem kifogásolja, akkor a biztosítási szerzôdés a kötvény tartamának megfelelôen jön létre. Szerzôdés megszûnése A biztosítási szerzôdés amennyiben határozatlan idôszakra szól, akkor a biztosítási évforduló elôtt 30 nappal bármelyik fél részérôl írásban felmondható.

3 Kárrendezés A szerzôdô (biztosított) köteles a biztosítási esemény bekövetkezését haladéktalanul, de legkésôbb 8 napon belül bejelenteni a biztosítónál. A biztosító részére a kárfelmérést és a szakvélemény elkészítését kiszer ve zett tevékenységként az AUTOCONSULTING Kft. végzi. A biztosító, a Kártalanítási Számla kezelôje, illetve a Nemzeti Iroda nem téríti meg azt a kárt, amely a) a károkozó gépjármûben elhelyezett tárgyakban keletkezett, ha ezek nem a gépjármûvel utazók személyi használatára szóló tárgyak; b) a károkozó gépjármûben keletkezett; c) a károkozó gépjármû biztosítottainak egymással szembeni igényébôl származó dologi kárként, illetve elmaradt haszonként keletkezett; d) sugárzó, toxikus anyagok és termékek hatására, vagy az egészségügyi hatóságok részérôl a sugárzás káros hatásainak megszüntetését célzó intézkedések folytán keletkezett; e) a gépjármû balesete nélkül az út burkolatában keletkezett; f) a gépjármû - forgalomban való részvétele nélkül - munkagépként való használata során keletkezett; g) álló gépjármûre fel-, illetve arról való lerakodás során keletkezett; h) üzemi balesetnek minôsül, és a gépjármû javítási vagy karbantartási munkái során keletkezett; i) gépjármûverseny vagy az ahhoz szükséges edzés során következett be; j) környezetszennyezéssel a gépjármû balesete nélkül keletkezett; k) a gépjármû üzemeltetésével egyéb vagyontárgyban okozott folyamatos állagrongálásból, illetôleg állagromlásból adódott; l) háború, háborús cselekmény, terrorcselekmény (a Büntetô Törvény - könyvrôl szóló évi IV. törvény a) követ kez mé nyeként keletkezett. Az Alapszabály szerint a Biztosító egyesület tagjait pótlólagos befizetési kötelezettség nem terheli. Az Egyesület a keletkezô veszteséget külsô forrásból rendezi. Az Alapszabály szerint a Közgyûlés határozatot hozhat a biztosítási szolgáltatások leszállítására a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást kivéve. Adatvédelem, adatkezelés A Biztosító a feladatai ellátásához az alábbi adatokat jogosult kezelni: a biztosított (szerzôdô, kedvezményezett és károsult) adatait, a biztosított vagyontárgy adatait, a biztosítási összeget, a kifizetett biztosítási (kártérítési) összegeket és a kifizetés idejét, a biztosítási szerzôdéssel, létrejöttével, nyilván tartásával, a szolgál ta - tással összefüggô összes lényeges körülményt és tényt.

4 A Biztosítót az általa kezelt, biztosítási titok nak minôsülô adatok tekintetében idôbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség a Biztosító tulajdonosain, alkalmazottain kívül kiterjed mindazokra, akik a biztosítási titokhoz a Biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. A Bit. szerint biztosítási titok minden olyan - államtitoknak nem minôsülô -, a biztosító, a biztosításközvetítô, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítô, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a Biztosítóval kötött szerzôdéseire vonatkozik. A biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a bizto sí - tási szerzôdéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerzôdés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerzôdésbôl származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet. A biztosítási titoknak minôsülô adatot a Biztosító csak akkor adhatja ki harmadik személynek, ha a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselôje a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad. Vannak azonban olyan szervezetek, amelyek esetében a titoktartási kötelezettség nem áll fenn. E szervezetnek a Biztosító az ügyfelek adatait adott esetben továbbítani köteles az erre vonatkozó írásbeli hozzájárulás nélkül is. A Biztosítót terhelô biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn az alábbi szervezetekkel szemben: - a feladatkörében eljáró Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, - a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzô, - a bûncselekmény felderítése ügyében eljáró ügyész, felszámolási eljárás ügyében eljáró bíróság, - adóügyben az adóhatóság, ha annak felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve ha biztosítási szerzôdésbôl eredô adókötelezettség alá esô kifizetésrôl törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli, - a folyamatban lévô büntetôeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal, - büntetôügyben, polgári ügyben, valamint a csôdeljárás ügyében eljáró bíró - sággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval,

5 - a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, - a biztosítóval, a biztosításközvetítôvel, a szaktanácsadóval, a harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetítô vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével, ezek érdekképviseleti szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítôi, szaktanácsadói tevékeny - séggel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal, - a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, - az egészségügyrôl szóló évi CLIV. törvény 108. (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal, - a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkos - szolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyûjtésre felhatalmazott szervvel, - a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együtt bizto - sítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal, - a Bit. törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezetô Hivatallal, - az állomány átruházás keretében átadásra kerülô biztosítási szerzôdési állomány tekintetében az átvevô biztosítóval, - a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében a Kártalanítási Számlát kezelô szervezettel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel és a kárrendezési megbízottal, - a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzôvel, - a Biztosító a nyomozó hatóságot a halaszthatatlan intézkedés jelzéssel ellátott, külön jogszabályban elôírt ügyészi jóváhagyást nélkülözô megkeresésére is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggô, biztosítási titoknak minôsülô adatokról. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a Biztosító az általa foganatosított korlátozó intézkedésekrôl az Európai Közösséget létrehozó szerzôdés 60. cikke alapján a pénzeszközök, egyéb vagyoni érdekek és gazdasági erôforrások tekintetében alkalmazandó korlátozó intézkedések tárgyában elfogadott rendeletek, illetve e rendeletek felhatalmazása alapján elfogadott rendeletek vagy határozatok, az Európai Uniót létrehozó szerzôdés 15. cikke alapján, a pénzeszközök, egyéb vagyoni érdekek és gazdasági erôforrások tekintetében alkalmazandó korlátozó intézkedések tárgyában elfogadott közös álláspontok alapján, az abban foglalt kötelezettség teljesítése érdekében tájékoztatja a Pénzügy minisz - tériumot. A Biztosító, a nyomozóhatóság valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálat részére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha

6 adat merül fel arra, hogy biztosítási ügylet, kábítószer-kereskedelemmel, terrorizmussal, illegális fegyverkereskedelemmel vagy a pénzmosás bûncselekményével van összefüggésben. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Biztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik országbeli adatkezelô) történô adattovábbítás abban az esetben, ha a Biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, és a harmadik országbeli adatkezelônél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítô adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli adatkezelô székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítô adatvédelmi jogszabállyal. Panaszával fordulhat továbbá a Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôséghez, a kereskedelmi és iparkamarák mellett mûködô békéltetô testületekhez, illetve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezô bírósághoz. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájé koz tatónk a legfontosabb, biztosítással kapcso la tos kérdéseket foglaja össze, nem pótolja az adott biztosítási módozat feltételeit, azok tartalmazzák az adott szerzôdésre vonatkozó részletes szabá lyo kat, ezért kérjük, hogy a szerzôdés aláírása elôtt azokat részletesen tanulmányozzák át. A gépjármû-felelôsségbiztosításra vonatkozó feltételeket a 190/2004. (VI. 8.) számú Kor mány rendelet szabályozza. A vonatkozott kormányrendelet szerint a kötelezô gépjármûfelelôsségbiztosítást a tulajdonos vagy a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó köteles megkötni. Év közben biztosítót váltani nem lehet. Érvényesen létrejött KGFB szerzôdés csak az év végére mondható fel írásban az év fordulóját megelôzôen 30 nappal. A biztosítás díja negyed - évenként fizetendô, a díj a negyedév elsô napján esedékes. A biztosító kockázatviselése díj-nem fizetés esetén a díj esedékességétôl 30 napig áll fenn. Amennyiben a biztosított szerzô dése díj-nemfizetés miatt szûnt meg, év közben kizárólag ugyanannál a biztosítónál köthetô új szerzôdés. A biztosítottnak a bonus/malus fokozatára vonat kozó Kártörténeti Igazolás beszerzése a Biztosító feladata, ehhez az üzembentartó köteles a szerzôdéskötéskor a következô adatokat megadni: a régi biztosítójának neve, a gépjármû forgalmi rendszáma, elôzô biztosításának kötvényszáma. Az adatok hiánya esetén a 190/2004 Kormányrendelethez tartozó iránymutatások érvényesülnek. MÁV ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

PostaAutóÔr (1 3021) Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei

PostaAutóÔr (1 3021) Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei PostaAutóÔr (1 3021) Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei EGYSZERÛ KÖZELI BIZTOS KEDVEZÔ Bevezetô......................................

Részletesebben

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA Tisztelt Partnerünk! 1. Köszönjük bizalmát, hogy meg kívánja kötni a TERMÉKBIZTOS Kiterjesztett Garancia biztosítási szerződést. Kérjük, hogy

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ MKB Általános Biztosító Zrt. Capital Square 1133 Budapest, Váci út 76. Telefon: (1) 886 6900 Fax: (1) 886 6909 www.mkbb.hu BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (érvényes: 2014. március 15-től visszavonásig) Tisztelt Ügyfelünk! Az ASTRA Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

Kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás Feltételek

Kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás Feltételek GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁSOK Kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás Feltételek Általános ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló ajánlatával

Részletesebben

A gépjármű-felelősségbiztosítás általános feltételei

A gépjármű-felelősségbiztosítás általános feltételei A gépjármű-felelősségbiztosítás általános feltételei Érvényes: 2014. január 15-i vagy azt követő aláírás kezdetű szerződésekre A gépjármû-felelôsségbiztosítás általános feltételei a gépjármûfelelôsségbiztosításról

Részletesebben

A gépjármű-felelősségbiztosítás általános feltételei

A gépjármű-felelősségbiztosítás általános feltételei A gépjármű-felelősségbiztosítás általános feltételei Érvényes: 2014. január 1-jei vagy azt követő aláírás kezdetű szerződésekre A gépjármû-felelôsségbiztosítás általános feltételei a gépjármûfelelôsségbiztosításról

Részletesebben

A gépjármű-felelősségbiztosítás általános feltételei

A gépjármű-felelősségbiztosítás általános feltételei A gépjármű-felelősségbiztosítás általános feltételei Érvényes: 2013. szeptember 1-jei vagy azt követő aláírás kezdetű szerződésekre A gépjármû-felelôsségbiztosítás általános feltételei a gépjármûfelelôsségbiztosításról

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ MKB Általános Biztosító Zrt. Capital Square 1133 Budapest, Váci út 76. Telefon: (1) 886 6900 Fax: (1) 886 6909 www.mkbb.hu BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Egyszeri díjfizetéssel)

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Egyszeri díjfizetéssel) Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Egyszeri díjfizetéssel) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) jelen kockázati

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. 2009. évi LXII. törvény a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosításról

MKB Általános Biztosító Zrt. 2009. évi LXII. törvény a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosításról BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. 2009. évi LXII. törvény a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosításról MKB KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 JÓ IDŐ BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. cikkely FOGALMAK

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 KISÁLLAT UTASBIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen kiegészítő

Részletesebben

KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS. CASCO Szárazföldi jármû Önrész +100 000 Ft feletti károkra

KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS. CASCO Szárazföldi jármû Önrész +100 000 Ft feletti károkra KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS CASCO Szárazföldi jármû Önrész +100 000 Ft feletti károkra Tisztelt Tagtársunk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden bemutatni a KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁT. Célunk, hogy

Részletesebben

Kalkulált útlemondási biztosítási szabályzat érvényes : 2009. 01.01.-től

Kalkulált útlemondási biztosítási szabályzat érvényes : 2009. 01.01.-től Kalkulált útlemondási biztosítási szabályzat érvényes : 2009. 01.01.-től 1. Biztosított Biztosított az a természetes személy, aki az utazási iroda által szervezett utazásra (min. 15 fős csoport esetén)

Részletesebben

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat Ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. 2009. évi LXII. törvény a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosításról

MKB Általános Biztosító Zrt. 2009. évi LXII. törvény a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosításról BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. 2009. évi LXII. törvény a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosításról MKB KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS Hatályos: 2014. 04. 24-tôl ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZÔ

Részletesebben

A gépjármû-felelôsségbiztosítás általános feltételei

A gépjármû-felelôsségbiztosítás általános feltételei A gépjármû-felelôsségbiztosítás általános feltételei Érvényes: 2010. január 1-én vagy azt követôen aláírt szerzôdésekre A gépjármû-felelôsségbiztosítás általános feltételei a gépjármûfelelôsségbiztosításról

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) e szerződési

Részletesebben

Lakossági Bankszámla Hitelkeret, Hitelkártya Szerződéshez kapcsolódó haláleseti Életbiztosítás Szerződés Feltételei

Lakossági Bankszámla Hitelkeret, Hitelkártya Szerződéshez kapcsolódó haláleseti Életbiztosítás Szerződés Feltételei Lakossági Bankszámla Hitelkeret, Hitelkártya Szerződéshez kapcsolódó haláleseti Életbiztosítás Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) jelen

Részletesebben

Szakmai felelősségbiztosítás

Szakmai felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató felcím Szakmai felelősségbiztosítás Könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásába vett könyvvizsgálók, könyvelõk, adótanácsadók, ALCÍM adószakértõk, okleveles adószakértõk, bérszámfejtõk

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás

amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás biztosítás amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás Útitárs sztornóbiztosítás ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A biztosítási időszak A biztosítás az utazásra való jelentkezés, - illetve a repülőjegy

Részletesebben

KÖBE. Személytaxis Felelôsségbiztosítás. Hatályos: 2014. november 1-tôl

KÖBE. Személytaxis Felelôsségbiztosítás. Hatályos: 2014. november 1-tôl KÖBE Személytaxis Felelôsségbiztosítás Hatályos: 2014. november 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden bemutatni a KÖBE SZEMÉLYTAXIS

Részletesebben

Genertel casco biztosítási ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel casco biztosítási ügyféltájékoztató és feltételek Genertel casco biztosítási ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 3. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 6. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ATLASZ VAGYONTÁRGYAK ÖSSZES KOCKÁZATÁRA KITERJEDŐ BIZTOSÍTÁSÁRÓL (MJK: T-VÖB 001-2015) TISZTELT PARTNERÜNK!

TÁJÉKOZTATÓ AZ ATLASZ VAGYONTÁRGYAK ÖSSZES KOCKÁZATÁRA KITERJEDŐ BIZTOSÍTÁSÁRÓL (MJK: T-VÖB 001-2015) TISZTELT PARTNERÜNK! TÁJÉKOZTATÓ AZ ATLASZ VAGYONTÁRGYAK ÖSSZES KOCKÁZATÁRA KITERJEDŐ BIZTOSÍTÁSÁRÓL (MJK: T-VÖB 001-2015) TISZTELT PARTNERÜNK! Társaságunk, a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe a gazdálkodó

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás felcím Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Terméktájékoztató és a törvénynek a gépjármű-felelősségbiztosításokra vonatkozó rendelkezései ALCÍM 1/22 Tisztelt Partnerünk! Köszönjük szíves érdeklődését.

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás

Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás Érvényes 2012. január 1-től Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás Feltételek Nysz.: 15003 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója.... 5 A Generali-Providencia Zrt.

Részletesebben

Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás. Terméktájékoztató és a törvénynek a gépjárműfelelősségbiztosításokra

Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás. Terméktájékoztató és a törvénynek a gépjárműfelelősségbiztosításokra Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és a törvénynek a gépjárműfelelősségbiztosításokra vonatkozó rendelkezései Tisztelt Partnerünk! Köszönjük szíves érdeklődését. Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

Kalkulált útlemondási biztosítási szabályzat érvényes : 2011. 01. 01.-tõl

Kalkulált útlemondási biztosítási szabályzat érvényes : 2011. 01. 01.-tõl Kalkulált útlemondási biztosítási szabályzat érvényes : 2011. 01. 01.-tõl Biztosító adatai: A QBE Insurance (Europe) Limited (székhelye: Fenchurch Street 30, London EC3M3 BD Egyesült Királyság, nyilvántartó

Részletesebben