Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat"

Átírás

1 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat A jelen osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat tartalmazza az évfolyamonkénti, tantárgyankénti követelményeket. Az osztályozó vizsga lebonyolítása, a konkrét feladatsor összeállítása a tantárgyat tanító szaktanár feladata. Ahol nem szerepel, hogy szóbeli és/vagy írásbeli vizsgát szervez a szaktanár, ott a szaktanár választása alapján történik a vizsga szervezése.

2 Az osztályozó vizsga követelményei 1. osztályban Magyar nyelv- és irodalom: - a magyar ábécé nyomtatott kis- és nagybetűinek ismerete - biztos betűfelismerés, összevonási képesség - szavak, szószerkezetek, mondatok, egyszerű, rövid szövegek olvasása biztonsággal, pontosan - a szöveg megértésének bizonyítása következtetéssel, lényegkiemeléssel, tartalomelmondással - a magyar ábécé betűi írott alakjának ismerete, használata - a betűk olvasható alakítása, kapcsolása - másolás írástechnikai hiba nélkül Matematika: - számok írása, olvasása 20-ig - jelrendszer ismerete és használata (>,<,=) - számok tulajdonságainak felismerése: páros, páratlan - számok helyének ismerete a számegyenesen, számszomszédok ismerete - számok összeg- és különbségalakjainak ismerete - összeadás, kivonás, pótlás elvégzése fejben és írásban, több tag esetén is - szöveges feladatok értelmezése, megoldása - tárgy-, jel- és számsorozatok szabályának felismerése, folytatása - síkidomok (négyzet, téglalap, háromszög, kör) ismerete - hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő mérőeszközeinek, mértékegységeinek ismerete (m, kg, l, óra, nap, hét) Környezetismeret: - élőlények és élettelen dolgok összehasonlítása, különbségek megfogalmazása - házi kedvencek, házban és ház körül élő állatok megnevezése, jellemző tulajdonságaik megnevezése - az időjárás megfigyelése, megfelelő öltözködés megtervezése - napirend megtervezése - helyes táplálkozás, higiénés szokások ismerete

3 Technika- és életvitel - Ismeri a képlékeny anyagok lényeges tulajdonságait. Tud gyurmát formázni. - Önállóan tudja a lágy papírt darabolni, hajtogatni, alakítani. - Tudja felsorolni a fonal tulajdonságait. Tudjon csomót és csokrot kötni. - Ismerje a hurkapálca megmunkálási tulajdonságait. - Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus kivitelezésére. - Ismerje a biztonságos gyalogos közlekedés alapvető szabályait. - Ismerje az egészséges táplálkozás alapelemeit. - Ismerje a háztartási eszközök, gépek biztonságos használatát. Ismerje fel a veszélyforrásokat. Testnevelés Egyszerű, 24 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok egyénileg, párban és csoportban végrehajtva. Ugrások és szökdelések, talajra érkezések. Helyváltoztató mozgások egyszerűbb akadálypályán. Járás, futás, oldalazás, szökkenés, szökdelés egy és két lábon, kettőzött szökdelés, galoppszökdelés mint alapvető természetes mozgáskészségek, valamint kombinációik végrehajtása. Különböző testrészekkel; testhelyzetekben; irányokba; tempóban; ritmusban végrehajtott mozdulatok bemutatása. Alsó, felső, mellső dobások végrehajtása. Gurítások, dobások és elkapások, feladatokkal. A játékfeladat által megkövetelt szabályok betartása.

4 Az osztályozó vizsga követelményei 2. osztályban Magyar nyelv és irodalom: - értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat - legyen képes összefüggő mondatok alkotására - követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról - ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel - ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. - írása legyen rendezett, az írott betűket olvashatóan alakítsa és kapcsolja egymáshoz - ismerje fel, nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban Matematika: - legyen kialakult számfogalma 100-as számkörben - használja helyesen a matematikai jeleket - tudjon összeadni, kivonni, szorozni, osztani 100-as számkörben - értelmezze az egyszerűbb szöveges feladatokat - vegye észre a számok közötti összefüggéseket, legyen képes halmazok összehasonlítására - különböztesse meg a testeket és síkidomokat - ismerje a hosszúság, tömeg, űrtartalom és idő mérésének mérőeszközeit, mértékegységeit Környezetismeret: - a fő testrészek megnevezése - az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása - alapvető tájékozódás az iskolában, környékén - az időjárás elemeinek ismerete - használati tárgyak, anyagok csoportosítása tulajdonságaik szerint - egyszerű megfigyelések a természetben, egyszerű kísérletek kivitelezése

5 Ének-zene követelmények Dallami - Húsz magyar népi mondóka, népi játék, népdal, műdal csoportos éneklése emlékezetből - Játékok, népszokások ismerete - A dalokból dallamfordulat új hangjának kiemelése, megnevezése szolmizációval: szómi-lá-dó-ré-alsó lá - Az új szolmizációs hang kézjele és betűjele - Tanult dalok éneklése oktáv terjedelemben c -d hangok közti magasságban - Tempó, dinamika betartása ének közben - Ének, mozgás harmonikus összekapcsolása - Dalok szövegének ismerete Ritmikai - Tudjon különbséget tenni a mérő és ritmus között - Ritmikai elemek megnevezése gyakorlónévvel: tá, ti-ti, szün, tá-á, szü-ün - Tudja felismerni és megszólaltatni kottaképről - A vonalrendszer ismerete (pótvonal) - Tudjon dalritmust és a már tanult pentaton relációkat olvasni és kottába írni tanítói irányítással Zenehallgatás - A vokális és hangszeres hangszínek felismerése - A vonós és fúvós hangszerek hangszínének megkülönböztetése Technika- és életvitel - Tudja felsorolni a képlékeny anyagok jellemző tulajdonságait. - Tudja a tanult, új hajtogatásokat, önállóan előrajzol alaklemez után. - Ismertetni tudja a fonal és a textil tulajdonságait. - Önállóan tud tárgyat készíteni, tervezni megadott szempontsor alapján. - Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus kivitelezésére. - Biztonságosan tud építőelemekből maketteket készíteni. Önállóan elkészíti a körvonalrajzokat. - Tudja az utazással kapcsolatos illemszabályokat. Ismerje a forgalomirányítás jelzéseit. - Ismerje a környezetünk tisztántartásához szükséges eszközöket.

6 Testnevelés Egyszerű, 24 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok egyénileg, párban és csoportban végrehajtva. Ugrások és szökdelések, talajra érkezések. Helyváltoztató mozgások egyszerűbb akadálypályán. Járás, futás, oldalazás, szökkenés, szökdelés egy és két lábon, kettőzött szökdelés, galoppszökdelés mint alapvető természetes mozgáskészségek, valamint kombinációik végrehajtása. Különböző testrészekkel; testhelyzetekben; irányokba; tempóban; ritmusban végrehajtott mozdulatok bemutatása. Alsó, felső, mellső dobások végrehajtása. Gurítások, dobások és elkapások, feladatokkal. A játékfeladat által megkövetelt szabályok betartása.

7 Az osztályozó vizsga követelményei 3. osztályban Olvasás, szövegértés: - folyamatos szöveghű olvasás, írásjelek érzékeltetése, szünettartás - az olvasott szövegből információk (szereplők, esemény ideje, helye, események időrendje, szövegtagolás, vázlat-kiegészítés, ok-okozati összefüggések vizsgálata, tartalom) kiemelése - memoriter: Nagy László: Dióverés, Petőfi Sándor: Füstbement terv Fogalmazás: - szóbeli és írásbeli feladatok mondatszinten (mondatbővítés, szűkítés, mondatok befejezése, tartalmilag összefüggő mondatok alkotása) - elbeszélő fogalmazás írása a fő részek tagolásával, a témának megfelelő nyelvistilisztikai eszközök használata Nyelvtan: - mondatfajták ismerete - szófajok (főnév, ige, melléknév) és helyesírásuk ismerete - igeragozás, melléknevek fokozása Matematika: - alapműveletek végzése 1000-es számkörben - írásbeli összeadás, kivonás, szorzás, műveleti sorrend 1000-es számkörben - mértékváltások - törtrészek - egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása Környezetismeret: - az ember testfelépítése és életműködéseinek ismerete - növények szervei, azok működése - rovarok, madarak, emlősök testfelépítése és jellemző tulajdonságaik - tájékozódási alapismeretek

8 Ének-zene Dallami - Húsz-huszonöt népdal, műdal, gyerekdal közös éneke emlékezetből és játéka - Tudjon az osztály új dallamhangokat megfigyelni és elhelyezni a vonalrendszerben (felső dó, alsó szó) - Ismerj a hangok nevét, betűjelét, kézjelét, helyét a vonalrendszerben - Legyen képes a gyerek a jellemző dallamfordulatok felismerésére és reprodukálására emlékezetből Ritmikai - A gyerek legyen képes a dalok ritmusának a lejegyzésére (legalább hat ütem) - Olvassa vissza a leírt ritmust ritmusnevekkel (szinkópa hangoztatása, egész értékű kotta és szünete, önálló nyolcad és szünete) - Zenei olvasás-írás, ritmusképletek elrendezése, értelmezése ütemmutató szerint (kettes ütem, négyes ütem) - Tanult tempójelzések és dinamikai jelek alkalmazása a tanult dalokban Zenehallgatás - Újonnan megismert vokális, hangszeres hangszínek felismerése hangzásuk alapján (kürt, üstdob) - Kórustípusok hallás utáni felismerése (nőikar, férfikar, vegyeskar) Technika- és életvitel - Ismerje a lakás beosztásának alapelveit, a lakás helyiségeinek funkcióit. - Tudja a karton és papírlemez tulajdonságait felsorolni, vegye észre a tulajdonság és a felhasználhatóság közötti összefüggéseket. - Alkalmazza a kézi varrás alapöltéseit és a fonást a munkadarabok elkészítése során. - Fel tudja sorolni az alumínium huzal tulajdonságait. Biztonságosan használja az alakításukhoz szükséges szerszámokat. - Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus kivitelezésére. - Önállóan tud cm pontossággal méréseket végezni. - Önállóan megnevezi a méretszámokat és méretvonalakat. - Ismerje a kerékpáros közlekedés alapvető szabályait. - Ismerje a háztartási- és kommunikációs eszközök rendeltetését.

9 Testnevelés - Az óraszervezés szempontjából fontos rendgyakorlatok fegyelmezett végrehajtása. Mászás kötélen 2-3 fogással. - A futás, az ugrás és a dobás feladatok elfogadható végrehajtása. A támasz-, függő- és egyensúlygyakorlatok teljesítése.

10 Az osztályozó vizsga követelményei 4. osztályban Magyar irodalom: - folyékony olvasástechnika hangos és néma olvasás területén is - nevezze meg olvasmányai szerzőjét, szereplőit - azonosítsa a történet idejét, helyszínét, a cselekmények sorrendjét - tudja tagolni a szöveget, készítsen vázlatot - mesék, elbeszélések tartalmát időrendben összefüggően mondja el Fogalmazás: - tudjon kb. egy oldal terjedelmű elbeszélő fogalmazást készíteni, adott vagy választott témánál 8-10 mondatos leírást írni - a tartalmi egységek kezdetét bekezdéssel jelezze - figyeljen a bemutatás sorrendjére és a nyelvi eszközök használatára - segítséggel ki tudja javítani a fogalmazási és helyesírási hibáit Magyar nyelvtan: - mondatfajták megnevezése, mondatkezdő nagybetű, záró írásjel helyes használata - a szavak szófajának és a tanult toldalékoknak a felismerése, megfelelő helyesírása - igeidők felismerése, az ige és az igekötő kapcsolatának helyesírása - a tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetűs kezdése - nem vét elválasztási hibát Matematika: - alapműveletek es számkörben: írásbeli összeadás, kivonás négyjegyű számokkal. Írásbeli szorzás kétjegyűvel, osztás egyjegyűvel, zárójel használata. - műveleti sorrend - nyitott mondatok megoldása - római számok írása, olvasása - törtszámok, egységtörtek viszonyítása, pótlás 1 egészre, elvétel 1 egészből, 1 egésznél nagyobb törtek felismerése, lejegyzése - szöveges feladatok megoldási algoritmusának alkalmazása - mértékváltások - geometriai tulajdonságok felismerése (egybevágóság, hasonlóság, tükrös alakzat stb.), alakzatok létrehozása Környezetismeret: - a fő világtájak megnevezése, elhelyezése a térképen - Magyarország térképén az alapvető térképjelek megnevezése, szomszédos országok felsorolása, nagy tájak felismerése - az idő fogalma: a Föld forgása, keringése - megújuló és nem megújuló energiaforrások megkülönböztetése - a mágnesesség szerepének felismerése - a víz körforgásán keresztül a párolgás, lecsapódás fogalma - élőlények csoportosítása

11 Ének-zene Dallami - Huszonöt népdal és gyerekdal közös éneklése, játéka - A Himnusz éneklése pontos szöveggel emlékezetből - Megismert dalok hangkészletének megállapítása - A dalok szerkezete zenei kérdés felelet megállapítása - A pentaton és a hétfokú hangsor különbségének megfigyelése, dallammotívumok írása - A gyerek ismerje fel a már gyakorolt dalok motívumait és tudja azokat vonalrendszerben lejegyezni - Új szolmizációs hangok (alsó szó, alsó ti, fá, ti és dó ) Ritmikai - Ismerje az önálló nyolcadértéket és szünetét, szinkópát, nyújtott- és éles ritmust - Ismerje fel a különböző ütemmutatót (3/4, 4/4) Zenehallgatás - A figyelem időtartamának növelése hosszabb énekes és zenehallgatási anyag segítségével - Tudja megnevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszereket - Hangfajták (szoprán, mezzo, alt) differenciálása - Zenei együttesek, szimfonikus zenekar, fúvós együttes, vonós zenekar, énekkar és zenekar együttes megszólalása - Gyermekkórus, női kar, férfikar, vegyes kar megkülönböztetése Technika- és életvitel - Biztosan tudja az anyagok jellemző tulajdonságait. Legyen képes önállóan megmunkálni. - Önállóan tud munkamenetet tervezni, figyelembe véve a tanult összefüggéseket anyag felhasználási módokat. - Legyen képes egyéni ötletek, tervek alapján a jeles napok megünneplésére. - Ismerje fel a nézetrajzot és az alaprajzot. Ezek alapján a tárgyak jellemzését el tudja végezni. - Ismerje és alkalmazza a kerékpáros közlekedés alapvető szabályait. - Ismerje az egészséges táplálkozás alapelveit. Ismerje a segélyhívószámokat és a telefonos segélyhívás szabályait.

12 Angol nyelv Hallott szöveg értése A tanuló megérti az egyszerű tanári utasításokat és az ismerős témákhoz kapcsolódó, egy- egy szóból, rövid mondatból álló kérdéseket, kijelentéseket. Szóbeli interakció és összefüggő beszéd A tanuló tud ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni, minta alapján rövid párbeszédet folytatni. Elmond néhány verset, mondókát. Olvasott szöveg értése A tanuló képes ismert szavak és rövid szövegek néma olvasására és megértésére. Követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát. Íráskészség A tanuló ismeri az adott nyelv ábécéjét. Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol. Testnevelés - Mozgása legyen összerendezett - A bemutatott gyakorlatokat igyekezzen elsajátítani - A játékokban aktívan vegyen részt, tartsa be a szabályokat - Csapatjátékban legyen együttműködő témakörök: -bemutatkozás /név, lakcím, életkor, család/ -lakás, bútorok -háziállatok -iskola/órarend, tantárgyak/ -napirend Német nyelv nyelvtani szerkezetek: -der, die, das ismerete és használata alany és tárgy esetben -főnevek többes száma -tőszámnevek ig -személyes névmások alany esetben -wer? was? wo? wie? kérdőszavak

13 Az osztályozó vizsga követelményei az 5. osztályban Vizuális kultúra A tanuló továbbhaladását a vizuális képességek esetleg alacsony színvonala nem akadályozhatja meg. Az ötödikes tanuló általában képes élményeit, érzelmeit, fantáziaképeit, gondolatait vizuális eszközökkel kifejezni. Megkülönbözteti a vizuális művészeti ágakat és műfajokat, segítséggel alkalmazza a műalkotások elemezésének megismert módját. Ismeri az őskor és az ókor fő stílusjegyeit, felismer és megnevez koronként legalább három alkotást. A látványt le tudja rajzolni, egyes tulajdonságait ki tudja emelni. Egyszerű látványt, kitalált tárgyaót megrajzol emlékezet, képzelet alapján is. Ismeri a téri helyzetek megjelenítésének néhány módját. Képes vizuális minőségek, egyszerűbb képi közlések szóbeli megfogalmazására, olvasására. Ismeri a tömegkommunikáció fő jellemzőit. Ismeri a stílus és a forma szerepét a fogyasztói döntésekben. Alkalmazza a tanult ábrázolási technikákat. Technika A családok mindennapjaira vonatkozóan az élethelyzetek megoldása, a háztartási munka célszerű szervezése, az egészséges táplálkozás. A harmonikus és esztétikus zöld környezet kialakítására az agrotechnikai tevékenységek nevelnek. Kerttervezés, egyszerű vetőmag vizsgálatok elvégzése. A Közlekedés témakör egyrészt az 1 4. évfolyamon elsajátítottak ismétlése, gyakoroltatása (a gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedés, a balesetmentes, udvarias közlekedés elvárható követelményei, illetve menetrendek, információforrások használata.

14 Hon- és népismeret I. Családfa készítése a rokoni viszonyok, elnevezések Az én városom, falum. A lakóhely természeti adottságai, helytörténete, néphagyományai A lakóhelyhez köthető neves személyiségek, nevezetes épületek, intézmények. Kulcsfogalmak/ fogalmak: Családfa, rokonsági fok (felmenő ág: apa/anya, nagyapa/nagyanya, dédapa/dédanya, lemenő ág: gyermek, unoka, dédunoka, oldalág: testvér/báty, öcs, nővér, húg, unokatestvér, nagybácsi, nagynéni (ángy), házassági rokonság (műrokonság). II. A ház történeti fejlődése. Jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház. A házak külső jellegzetességei: falazat, tetőszerkezet, tetőformák. A konyha, az ételkészítés és eszközei. Kenyérsütés, gabonaételek, burgonyaételek, vajkészítés, hurkatöltés. Konyhai cserépedények: a főzés, sütés, tálalás, élelmiszertárolás edényei. Fazekasmesterség. Sarkos és párhuzamos elrendezésű szobák. Munkasarok szentsarok. Tároló bútorok, ülőbútorok, asztal, ágy. Bútorművesség. Munkamegosztás a családon belül. Férfi és női munkák, a gyerekek feladatai. Napi, heti és éves munkarend. Gyermekjátékok, a belenevelődés folyamata. Az iskola régen és ma. A felnőttek életét utánzó játékok, eszközös, ügyességi játékok, sportjellegű játékok. Helytörténet, természeti környezet, neves személy, helyi hagyomány, település, régió. A hagyományos paraszti életmód fontosabb elemeiben a természeti tényezők meghatározó szerepe, a környezeti feltételekhez való alkalmazkodás felismertetése. A különböző mesterségek megismerése során a szakmák megbecsülésének kialakítása Az életmód és a háztípusok történeti változásainak megismerése képi és egyéb információk alapján, mindezek összefüggésének felismerése. A természeti körülmények, a rendelkezésre álló építési anyagok és a különböző háztípusok kialakulása közötti összefüggések felfedezése. A konyhai cserépedények funkció szerinti rendszerezése; a legfontosabb ételek alapanyagainak, elkészítési módjának, eszközkészletének megfeleltetése.

15 A berendezési tárgyak funkcióváltozásainak nyomon követése konkrét példák alapján. Az évszázaddal korábbi idők családon belüli, korosztályok és nemek szerinti munkamegosztásának összehasonlítása a mai korral. Népi játékok élményszerű elsajátítása. Az oktatás körülményeinek, módjának időben történt változásairól ismeretek szerzése képi és rövid szöveges információforrások alapján. Kulcsfogalmak: Jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó szerkezet, tetőformák, konyhai cserépedény, munkasarok, szentsarok, munkamegosztás, belenevelődés, utánzó játék, eszközös játék, sportjellegű játék. III. A hétköznapok rendje. A gazdálkodó ember legfontosabb munkái. Gabonamunkák: szántás, vetés, aratás. A gabonamunkákhoz kapcsolódó szokások. Állattartás: a szilaj-, a félszilaj- és a kezestartás. A pásztorok ünnepei. Kendermunkák. Fonóbeli munkák és játékok. Hétköznapi és ünnepi viselet. Hétköznapi vászonruhák, a női és a férfi viselet darabjai. Gyermekviselet. Néprajzi tájak eltérő ünnepi viselete. Táplálkozás. Hagyományos paraszti ételek. A gazdálkodó élet főbb területeinek megismerése során a rendelkezésre álló természeti javak ésszerű felhasználása előnyeinek, az önellátás fontosságának belátása. A közösen végzett munka előnyeinek, közösségerősítő hatásának felismertetése. Az állattartási módokban a honfoglalás előtti életmód elemeinek, illetve az életmódváltással bekövetkező változások következményeinek felismerése képi és szöveges, illetve egyéb (pl. tárgyi) források feldolgozása, rendszerezése alapján. A hétköznapi vászonviselet elemeinek összehasonlítása a gyerekek ruházatával képek alapján. A hasonlóságok és a különbségek megfogalmazása. A jellegzetes táji ünnepi viseletek megismerése során a magyar népviseletek sokszínűségének felfedezése. A közösséghez tartozás külső kifejezésformájának észrevétele. A hagyományos paraszti táplálkozás jellemzői. Kulcsfogalmak: Szántás, vetés, aratás, szilaj- és félszilaj állattartási mód, fonás, szövés, fonó, ing, gatya, pendely, szoknya, kötény, ünnepi viselet, böjtös nap, téli étrend, nyári étrend.

16 IV. Jeles napok, ünnepi szokások a paraszti élet rendjében. A jeles napok, ünnepi szokások fogalma, szerepe, általános jellemzői. Előkészületek (advent, nagyböjt), munkatilalmak, A jeles napi, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóinak jellegzetes ételek, népviselet, köszöntő és színjátékszerű szokások. Karácsonyi ünnepkör. Advent, az adventhez tartozó jeles napok, szokások (pl. Miklós és Luca napja, Ádám-Éva napja, karácsonyi kántálás, betlehemezés). Karácsony napjától vízkeresztig, pl. névnapköszöntés, regölés, aprószentek napi vesszőzés, szilveszteri, újévi szokások, újévi köszöntők, vízkereszt, háromkirályjárás. Farsang, farsangi szokások. Farsangi ételek, bálok, szokások. Farsangi köszöntők és maszkos alakoskodások. Iskolába toborzó szokások: Balázs- és Gergely-járás. Nagyböjt és a húsvéti ünnepkör jeles napjai és szokásai. Nagyböjti játékok, virágvasárnapi kiszehajtás és villőzés, a nagyhét jeles napjai. Húsvéti szokások, pl. húsvétvasárnapi zöldágjárás, húsvéti locsolkodás, hímes tojás készítése, fehérvasárnapi komatálküldés. Májusfaállítás, pünkösd, pünkösdi szokások. Pünkösdikirály-választás, pünkösdölés, pünkösdikirályné-járás. A nyári napforduló ünnepe. Szent Iván napi szokások, énekek. Az őszi jeles napokhoz, munkaalkalmakhoz kapcsolódó szokások (pl. szüret, fonó, fonóbeli játékok, tollfosztó, kukoricafosztó), közösségi alkalmak (pl. vásár, pásztorünnepek). Az emberi élet fordulói. A gyermek születése hiedelmek és szokások. Keresztelő. Gyermekkor, leány-, legényélet. A lakodalom néhány jellegzetessége. A jeles napok, ünnepi szokások jelentőségének, közösséget megtartó szerepének, valamint az ünnepi előkészületek fontosságának felismerése a paraszti élet rendjében a konkrét szokások, ünnepek tevékenységeinek megismerése, elsajátítása során különböző (néprajzi) forrásanyagok segítségével, pl. eredeti hangzóanyag meghallgatása, filmek, fotók, ábrák megtekintése a különböző népszokásokról. Az ünnepi szokások jellemzőinek megkülönböztetése a hétköznapok rendjétől. A legfontosabb állandó és változó időpontú ünnepek felismerése.

17 A kalendáriumi szokásokhoz kapcsolódó tevékenységek végzése: termés- (pl. lucabúza ültetés), férj- (pl. András napi böjtölés), időjárásjóslás (pl. hagymakalendárium); jeles napok, ünnepi szokások tárgyai (pl. hímes tojás készítése). Annak felismerése, hogyan igyekezett a hagyományos faluközösségben harmonikus kapcsolat kialakítására az ember a természettel, a faluközösség tagjaival; hogyan igazította a gazdasági munkákat az évszakok váltakozásához. A természetismeret, az időjárási megfigyelések, a népi időjárás jóslások szerepének felismerése a gazdasági évben. Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások néhány jellegzetességének összehasonlítása a mai korral, pl. olvasmányok, olvasmányrészletek segítségével. Annak tudatosulása, hogyan segítette a hagyományos faluközösség az egyént az emberi élet fordulóinál. Kulcsfogalmak: Ünnep, jeles nap, böjt, advent, karácsonyi ünnepkör, karácsonyi kántálás, betlehemezés, bölcsőske, regölés, névnapi köszöntés, aprószentek napi vesszőzés, újévi köszöntők, háromkirályjárás, farsangi köszöntők, iskolába toborzó szokások, böjti játékok, kiszehajtás, villőzés, húsvét, zöldágjárás, komatálküldés, májusfaállítás, pünkösdölés, pünkösdi királynéjárás, nyári és téli napforduló, társasmunka, kaláka, aratás, szüret, fonó, tollfosztó, kukoricafosztó, vásár, pásztorünnep, keresztelő, leány-, legényélet, lakodalom V. A magyar nyelvterület néprajzi tájai, tájegységei, etnikai csoportjai, a határainkon túl élő magyarok. Dunántúl; Észak-Magyarország; Alföld; valamint a nagytájakhoz tartozó határon túli tájak (pl. Burgenland, Muravidék, Zoboralja, Mátyusföld, Bácska, Bánát, Kárpátalja) Erdély és Moldva. Jellegzetes hon- és népismereti, néprajzi jellemzőik. Magyarországon élő nemzetiségek. A magyar néphagyomány sokszínűségének és közös vonásainak megismerése a tájegységek, etnikai csoportok hon- és népismereti, néprajzi jellemzőinek bemutatásával. A saját közösség megismerése által az identitástudat, a kötődések erősítése. A földrajzi környezet, a történeti és a gazdasági tényezők hatásának felismerése a néphagyományok alakulására, konkrét táji példákon keresztül.

18 A határon túli magyarlakta területek, illetve a magyar nyelvterület nagy néprajzi tájainak azonosítása térképen. A magyar nyelvterületen élő etnikai csoportok (pl. palóc, matyó, kun, székely) megnevezése. A Magyarországon élő nemzetiségek (pl. német, szlovák, szerb, horvát, szlovén, román, roma) megnevezése. A természeti adottságok, éghajlati viszonyok életmódra, népi építészetre gyakorolt hatásának felismerése. Kulcsfogalmak: Etnikai csoport, nemzeti kisebbség, nemzetiség, néprajzi táj, határainkon túl élő magyarok, a nemzeti összetartozás napja.

19 Angol nyelv Témakörök 1. Iskola 2. Emberek 3. Szabadidő 4. Lakóhelyünk 5. Ételek 6. Ünnepek 7. Nyaralás 8. Utazás Kommunikációs eszközök, helyzetek és szándékok Greetings, spelling our name; Reading & dictating telephone numbers; The colour of things; Understanding instructions in the classroom; Asking and answering about personal data; Expressing the time; Saying good-bye; Inquiring about other people s strengths; Introducing family members; Describing the appearance of my friends; Describing my favourite things and pet animals; Describing free-time activities; Expressing opinions; Describing my favourite music and films; Fogalomkörök, nyelvtani szerkezetek Cselekvés, történés, létezés - többes szám; - felszólító mód (Let s...) - the verb be in negatives and questions - Who?, What? Birtoklás - Possessive case; - Possessive adjectives; - the verb havegot - These / those Időbeli viszonyok - Present Simple - Prepositions of time; - Present Simple negatives and questions - like, love, enjoy, hate + -ing Tanulói tevékenységek Szövegértés; lényegkiemelés; Bemutatkozás; Adatlap kitöltése; ID card készítése; Szituációs játék; Órarendkészítés; Levélírás; Ismerkedés pen friend-del Filmismertetés: híres családok; A királyi család tagjainak bemutatása; Poszterkészítés kedvencekről; Kiállítás: gyűjtemények bemutatása; Állataim: prezentáció IKT-n; Szöveghallgatás és szövegértés; Brain storming / Activities; Mondatszerkesztés táblázattal; Mondatszerkesztés képekkel; Survey készítés / pair work;

20 - When? from always to never Hangszerek bemutatása; Fogalmazás a hétvégéről; Locating objects and settlements; Describing our place of living; Polite requests and asking for permission; Introducing famous places; Recommending programs; Ordering food; Asking for an offer; Accepting an offer or rejecting it Recomending and offering food; Expressing the date; Reporting present events; Describing people s looks and clothing; Differentiating between actions in progress and habiual, routine actions; Talking about the weather; Describing events, situations and an accident in the past; Describing emotions; Telling a story; Talking about plans for the future; Arranging future programmes; Predicting future events; Comparing different countries; Térbeli viszonyok - Prepositions of place; - There is / there are; - The verb can - Let s... Mennyiségi viszonyok - Countables / Uncountables; - Some / any; A / an & some; - How many? / How much? - Object pronouns;. Idóbeli viszonyok - Months; - Present Progressive vs. Present Simple; - Why? - Because... Időbeli viszonyok - Past Simple - Past Simple of be - Time expressions in + year Időbeli és logikai viszonyok Future with going to & Present Progressive & will Must / mustn t Comparatives & superlatives Rajzoltatás leírás alapján; Lakásunk, házunk rajzolása; My dream houise leírása; A lakóhely térképének részlete; Szerepjáték; Puzzle> Gyüjtőmunka IKT-n; Film megtekintése Londonról; Párbeszéd, szerepjáték: étlaptervezés; Szöveghallgatás; Riportkészítés; Ételek csoportosítása; Egészséges / egészségtelen étlap készítése; Survey: önálló szövegalkotás az étkezési szokásokról; Önálló szövegfeldolgozás; Fordítás, szövegértés, lényegkiemelés; Összefüggő tartalom elmondása; Időjárásjelentés készítése; írása; Képeslapírás, Történet írása; a New Plus 2 alapján, Útvonalterv és napló készítése; Kiselőadás legek címmel;

21 Őskor 1. Az ember születése 2. Az őskőkori ember mindennapjai 3. Az újkőkori változások 4. Mesterek és művészek 5. Időmérés, időszámítás Történelem Az ókori kelet 1. Mezopotámia 2. Egyiptom 3. Az ókori Kína és India 4. Kereskedők és hódítók 5. Az Ószövetség népe Az ókori Hellász 1. A görög történelem hajnalán 2. A görög istenek 3. A trójai háború 4. Hanyatlás és fejlődés 5. Az ókori olimpiák 6. Athén (állam, társadalom, fénykor, bukás) 7. Spárta 8. Görög-perzsa háborúk 9. Nagy Sándor 10. Család, a görög lakóház Az ókori Róma 1. Róma születése, köztársaság, hódításai, válsága 2. Római császárság 3. Róma a világbirodalom 4. Városnézés az ókori Rómában 5. Ünnepek és istenek 6. Oktatás és kultúra 7. A kereszténység 8. Rómaiak hazánk területén 9. Róma bukása 10. A népvándorlás A magyar történelem kezdetei 1. Népek átutazóban 2. A vándorlás kezdete 3. Nevünk eredete, a nomád életmód 4. Levédia és Etelköz 5. A honfoglalás

22 Ének-zene Dalismeret: 10 dal éneklése emlékezetből, Erkel Ferenc: Himnusz, további 10 mű (dalok, zenei szemelvények részletei) Ritmusismeret: szinkópa, éles- és nyújtott ritmus, tizenhatod, kis éles és kis nyújtott ritmus, a negyed ütemegység Dallami elemek: felső ré-mi, violinkulcs, zenei ábécé, dúr és moll hangsor, pentatónia, pentachord, hexachord, diatónia, tiszta hangközök, kvintváltás, zenei motívum, visszatérő forma, dallam variáció, fúga szerkesztésmódja Hangszerismeret: duda, tekerő, citera, cimbalom, népi zenekar, trombita, oboa, csembaló, orgona Zeneirodalom: népzenei ismeretek, gregorián ének, a reneszánsz és a barokk zene Zenehallgatás: népzenei felvételek, gregorián énekek, reneszánsz és barokk zeneművek, Bartók Béla, Kodály Zoltán és Bárdos Lajos művei

23 Magyar irodalom A mese: műfaji jellemzők ismerete; népmese és műmese; a mese változatai: tündérmese, csalimese, valós mese, állatmese; a mese cselekményének ismertetése, szereplők bemutatása, helyszínek, mesei elemek megnevezése; meserészlet előadása. János vitéz: tér, idő, helyszínek, szereplők, költői képek és alakzatok, verselés, rímelés, részletek előadása. A tájról, szülőföldről szóló versek: téma, gondolat, érzelem, hangulat, költői képek és alakzatok, a tájleíró költemény, rím, ritmus, memoriter. Család, gyerekek és szülők, emberi kapcsolatok: mitológiai és bibliai történetekben, kisepikai és lírai alkotásokban a téma, emberi alaphelyzetek felismerése; tér- és időviszonyok, cselekmény, szereplők; az elbeszélés, novella, életkép fogalma; memoriter: Arany János: Családi kör (részlet). Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (házi olvasmány): a regény fogalma; cselekmény, szerkezet, tér- és időviszonyok, konfliktus, elbeszélői nézőpont, szereplők; szövegrészlet előadása. Szövegalkotás (az olvasott művekhez kapcsolódóan is): elbeszélés, jellemzés, leírás, érvelés, levél. Magyar nyelv A kommunikációs folyamat ismerete, alkalmazkodás beszédhelyzethez, kommunikációs célhoz, szituációhoz, beszédpartnerhez. Vázlatkészítés szabályai, a vázlat fajtái, szövegalkotás: mese, elbeszélés, párbeszéd, levél és internetes műfajok. Helyesírási alapelvek, elválasztás, betűrendbe sorolás. A szavak szerkezete: egyszerű és összetett szó, szótő, toldalék, képző, jel, rag. Hangalak és jelentés kapcsolata: egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó és hangulatfestő szavak; állandósult szókapcsolatok: szólások, közmondások. A hangok: magánhangzók (magas, mély; hosszú, rövid), mássalhangzók (zöngés, zöngétlen); hangrend és illeszkedés; teljes és részleges hasonulás, összeolvadás, kiesés, rövidülés.

24 Matematika Természetes számok: összehasonlításuk, ábrázolás számegyenesen, kerekítés műveletek végzése, műveleti sorrend összeg, különbség, szorzat, hányados változásai szöveges feladatok Mértékegységek tizes rendszere: hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő mértékegységei Egész számok: ellentett, abszolútérték egész számok összevonása ábrázolás számegyenesen, koordináta-rendszerben Geometriai alapismeretek: pont, egyenes, helyzetük és távolságuk a síkon párhuzamos és merőleges egyenesek konvex, konkáv síkidomok, sokszögek szög fogalma, fajtái, szögmérés és rajzolás kör és részei Sokszögek: téglalap, négyzet, tulajdonságai kerület, terület és számítása Testek: téglatest, kocka tulajdonságai

25 felszín és térfogat értelmezése, számítása Törtek: törtvonalas és tizedestörtek értelmezése, összehasonlítása, ábrázolása bővítés, egyszerűsítés törtek összeadása, kivonása; szorzása, osztása természetes számmal szöveges feladatok törtvonalas és tizedestörtek átírása egymásba műveleti sorrend Számonkérés: írásban Testnevelés (A szaktanár által, a vizsga-felkészülésre kijelölt feladatok) Természetes és nem természetes mozgásformák A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre alkalmas mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása. A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése. A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása. Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása. A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. Sportjátékok A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek alkalmazása testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a sportjátékban. Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes végrehajtására és tudatos kontrollálására. A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a sportjátékokban.

26 Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon vagy egyéb szervezeti formában. Atlétika jellegű feladatok A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása. A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően. A vágta és a tartós futás technikájának végrehajtása a mozgásmintának megfelelően. Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása tapasztalatok felhasználásával. A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása. A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások eredményességében. Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete. Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. Torna jellegű feladatok A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és támaszgyakorlatokban szükség esetén segítségadás mellett. A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek megfelelő magasságon, szükség esetén segítségadás mellett. Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása. Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és kargyakorlatokkal. gyakorlat végrehajtása helyben és haladással, zenére is. A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos gyakorlatelemeinek bemutatása. A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag megközelítően helyes végrehajtása. A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási megoldások elfogadása. A balesetvédelmi utasítások betartása. Segítségnyújtás a társaknak. Alternatív környezetben űzhető sportok. A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai gyakorlatainak bemutatása. A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata. A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége közötti összefüggés ismerete. A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési szabályainak elfogadása és betartása. A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon. Önvédelmi és küzdőfeladatok. Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, különös tekintettel a tompítási technikákra, grundbirkózásban az alaphelyzetek, a kitolás és a kihúzás végrehajtása. A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása. Jártasság néhány önvédelmi fogásban. A test-test elleni küzdelmet vállalása. Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei. Érzelmek és az esetleges agresszió szabályozása.

27 Mások teljesítményének elismerése. A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és alkalmazása. Természetismeret Legfontosabb zöldségek és gyümölcsök ismerete. A házi- és ház körül élő állatok testfelépítése, életmódja. A domborzati- és megyetérkép használata. Az időjárás és éghajlat elemeinek jellemzése. A hegységek és síkságok kialakulása, jellemzése. A folyók és tavak: vízjárás, torkolat és kialakulásuk.

28 Tartalmak, tevékenységek Informatika Informatikai alapok Az információ. Információ megjelenési formái, beszéd, írás, nyomtatott forma kommunikáció. Jelölő és jelölt, a kettő kapcsolata, a jelek fajtái (képi, ikon, szimbólikus, stb). Információ továbbítása, fogadása. Az információ továbbításának eszközei: távíró, morze, telefon. A számítógép részei és működése Egy lehetséges, játékos működési modell. Az információ feldolgozásának számítástechnikai eszközei: Bevitel (billentyűzet) Kivitel (monitor) Feldolgozás (memória) Tárolás (mágneses háttértárak) A gép működésének bemutatása ("emberke" modell). Operációs rendszer használata Könyvtárhasználat Háttértárak jelölése váltása, könyvtár kiválasztása, eligazodás, mozgás a háttértáron. Programok futtatása, használata, könyvtárak létrehozása. Könyvtárszerkezet tudatosítása, elérési út, gyökérkönyvtár, alkönyvtár, aktuális könyvtár fogalma. A párbeszédablak és elemei, meghajtók azonosítója. Állományok fogalma, állományok azonosítója indítható állományok. Háttértárolók megjelenítése a sajátgép objektummal. Asztal, tálca, parancsikonok. Az egér használata. Parancsikonok megnyitása. Alkalmazás ablakok részei, kezelése. Több alkalmazás futtása. Váltás alkalmazások között. Alapfogalmak. Dokumentumismeret. Betűrendes leíró katalógus szerkezete, használata.

29 Az osztályozó vizsga követelményei a 6. osztályban Vizuális kultúra A tanuló továbbhaladását a vizuális képességek esetleg alacsony színvonala nem akadályozhatja meg. A tanulók többségének már saját, személyes képi kifejezésmódja van. A hangulatot, az érzelmeket kiemeléssel, átírással képes kifejezni. A tartalom- és formaelemzést segítséggel alkalmazza. Példákban felismeri és megkülönbözteti a művészeti ágakat és műfajokat. Ismeri a tanult művészettörténeti korok legjellemzőbb stílusjegyeit, alkotásait, alkotóit, koronként legalább három-három műalkotást tud megnevezni. A tanuló a megfigyelt és ábrázolt formákon felismeri a szabályszerűségeket. Értelemszerűen alkalmazza a megismert ábrázolásmódokat. Képes gondolatokat ábrázolni, érzelmeket kifejezni. Érti a funkció szerepének fontosságát a tárgytervezésben, képes adott tárgy elemzésére, jelentésének feltárására. Mozgása összehangolt, ügyesen használja az eszközöket. Technika A családok mindennapjaira vonatkozóan az élethelyzetek megoldása, a háztartási munka célszerű szervezése, az anyagi lehetőségek ésszerű felhasználása, az egészséges táplálkozás érdekében hagyományos és korszerű eljárások és eszközök alkalmazása. A harmonikus és esztétikus zöld környezet kialakítására az agrotechnikai tevékenységek nevelnek. Növénygondozás alapjai, átültetés menete. A Közlekedés témakör egyrészt az 1 5. évfolyamon elsajátítottak ismétlése, gyakoroltatása (a gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedés, a balesetmentes, udvarias közlekedés elvárható követelményei, illetve menetrendek, információforrások használata. Elsősegély.

30 Történelem A mérés célja, hogy a tanuló mennyire van birtokában a(z) ismeretszerzési és feldolgozási képességeknek szóbeli és írásbeli kifejezőképességeknek történelmi térben - és időben való tájékozódásnak E képességeket az adott évfolyam tananyagának ismeretén keresztül mérjük és értékeljük. -> Írásbeli v. szóbeli számonkérés formájában (a tanuló készség és képességszintjétől függően). A Középkori Európa. Társadalom, gazdaság, kultúra. Vallás és birodalom: az iszlám. Nagy Károly Frank Birodalmában. Hűbériség. Rendiség. A várak urai. A falvak és lakói. A városok és lakói. A Középkori egyház szervezete: Imádkozzál és dolgozzál Magyarország az Árpádok idején. Megtelepedés és kalandozás. Az államalapítás. Szent István örökében. Idegen hatalmak árnyékában. A változás kora. IV. Béla és a tatárveszély. A tatárjárás és az újjáépítés. Árpád-kori emlékeink. A virágzó és hanyatló Középkor Magyarország. (Vegyesházi királyok kora) Az Anjouktól a Mohácstól vezető út. Az újkor kezdetén. Politika, gazdaság. A nagy földrajzi felfedezések és hatása. A világgazdaság kialakulása. A vallás megújulása. Reformáció. A Spanyol világbirodalom és Németalföld. A tengerek királynője, Anglia. A Napkirályok százada. Tudomány és Kultúra az újkor kezdetén. Magyarország az Újkor kezdetén Az ország három részre szakadása. Várháborúk kora. Török kor. Erdély. Hódoltság. Királyi Magyarország.

31 Angol nyelv Témakörök 1. Az én világom / Otthon 2. Fantázia és valóság 3. A városban 4. Tudomány és technika 5. Ember és természet 6. Szabadidő 7. Egészség, betegség 8. Szórakozás

32 Kommunikációs eszközök, helyzetek és szándékok Discussing habitual actions & routines; Talking about free-time activities; Discussing current activities; Expressing likes & dislikes; Describing one s bedroom; Describing personality; Asking about & describing people s appearance; Discussing activities in the past; Discussing past events, situations, accidents; Expressing sympathy; Discussing past habits; Talking about famous people; Describing feelings; Understanding sequence; Understanding signs in a city; Asking about & identifying the location of buildings; Reading a map; Giving directions; Talking about famous sights; Making, accepting & refusing offers; Making comparisons; Expressing preference; Discussing general truths; Making guesses & hypotheses; Understanding & following procedures; Discussing actions, situations & their consequences; Discussing future plans; Making predictions & decisions; Referring to conditions & their results; Talking about past experiences; Linking past and present time; Describing a holiday; Asking about & understanding length of time; Discussing jobs; Describing animals; Identifying & describing people s dress Expressing preference; Buying & selling; Talking about prices Asking for & giving information; Expressing necessity, lack of necessity & prohibition; Arguing for and againsts; Fogalomkörök, nyelvtani szerkezetek Időbeli és logikai viszonyok - Adverbs of frequency - Prepositions of time - Present Simple & Present Progressive; - Subject & object pronouns - Possessive adjectives & pronouns; Cselekvés, történés, létezés - Past Simple & Progressive - Could -Time clauses: when, while - Adverbs of manner - Used to Térbeli és minőségi viszonyok - Prepositions of place & movement - Let s... / How about...? - Comparative forms - as + adjective + as - Superlative forms - Which? Logikai viszonyok - Zero Conditional - Future with going to & will (offers, promises, reguests, on-thespot decisions, warnings, threats) - Will for predictions - Conditional Type 1 Időbeli viszonyok -Present Perfect Simple (ever, never, before, always, just, so far, once, twice) - Present Perfect Simple vs. Past Simple; - Time expressions (yet, already) - How long? For / since Mennyiségi viszonyok - Too / enough - One / ones - How much? / How many? - Relative pronouns (who, which, that) - Must / have to Tanulói tevékenységek Házi dolgozat írása: My room ; írása a barátomnak; Velem megesett baleset elmesélése; Kedvenc regényem ismertetése; Beszámoló írása egy kirándulásról; Projektmunka: poszter készítése a környezetvédelem feladatairól; Baráti levél írása; Önálló szövegfeldolgozás; írása: válasz egy meghívásra; Kooperatív szövegfeldolgozás; Prezentáció készítése kedvenc állatainkról; Csoportmunka: divatbemutató konferálása; Önálló szövegfeldolgozás;

33 Giving reason;

34 Ének-zene Dalismeret: 10 dal éneklése emlékezetből, Egressy Béni: Szózat, további 10 mű, dalok, zenei szemelvények részletei Ritmusismeret: triola, kis szinkópa, a nyolcad ütemegység, felütés, csonka ütem Dallami elemek: violinkulcs és basszuskulcs, hangsorok 1# 1b-ig, szekund és terc hangköz, módosító jelek, módosított hangok, tercpárhuzam Hangszerismeret: lant, vonós hangszerek, harsona Zeneirodalom: Tinódi Lantos Sebestyén/históriás ének, Bakfark Bálint/lant, a dal, mint műfaj, bécsi klasszicizmus, a szimfonikus zenekar Zenehallgatás: kurucdal, Tinódi és Bakfark művei, társas ének-duett, kórusmű, klasszikus zeneművek-haydn, Mozart, Beethoven, Bartók Béla, Kodály Zoltán és Bárdos Lajos művei. Magyar irodalom Monda, rege: műfaji jellemzők, mondatípusok, csodás és valós elemek, cselekmény, tér- és időviszonyok, szereplők, ritmus, memoriter. Arany János: Toldi: az elbeszélő költemény fogalma; cselekmény, szerkezet, tér- és időviszonyok, szereplők és kapcsolataik, szóképek és alakzatok; az előhang, mottó, konfliktus, allegória, epizód fogalma, memoriter. Érzelmek, hangulatok, gondolatok: a lírai műnem jellemzői, témák, motívumok felismerése; stíluseszközök, rím, ritmus. Balladák: a ballada műfaji jellemzői, a Kőműves Kelemen c. népballada és Arany János: A walesi bárdok c. balladájának értelmezése, memoriter részletek. Gárdonyi Géza: Egri csillagok (házi olvasmány): a történelmi regény műfaja, a regény cselekménye, szerkezete, tér- és időviszonyok, szereplők rendszere, kapcsolataik, motívumok, memoriter. Szövegalkotás: (az olvasott művekhez kapcsolódóan is): elbeszélés (nézőpontváltással is), leírás, jellemzés, érvelés, írásbeli kapcsolattartás. Magyar nyelv

35 Kommunikációs szituációkban alkalmazkodás a helyzethez, célhoz, beszédpartnerhez, célhoz (kérdés, kérés, kapcsolatfelvétel, beszélgetés) Tájékozódás, információkeresés különböző forrásokban Az elbeszélés és leírás ötvözése, jellemzés, leírás A szófajok: alapszófajok ige (szerkezete, igeidők, igemódok, ragozás, szövegbeli szerep, helyesírás) főnév (köznév és tulajdonnév, ezek fajtái, szerkezete, a tulajdonnevek helyesírása) melléknév (szövegbeli szerep, fokozás, helyesírás) számnév (a számnév fogalma és fajtái, számnevek írása betűkkel, keltezés helyesírása) névmások (fajtái, szövegszervező szerepük) határozószó (fajtái, helyesírásuk) igenevek (fajtái, képzésük, szövegbeli szerepük)

36 Matematika Műveletek racionális számokkal Helyes műveleti sorrend Egyszerű egyenletek megoldása Szöveges feladatok megoldása Szorzás, osztás 10 hatványaival Mértékegységek és átváltásuk Osztó, többszörös fogalma Prímszám, összetett szám Oszthatóság 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal, 4-gyel, 25-tel, 3-mal, 9-cel Arányos osztás Egyenes arányosság Fordított arányosság Grafikonok, diagramok elemzése, készítése Százalék fogalma Százalékérték, százalékalap, százalékláb számítása Szakaszfelező merőleges szerkesztése Párhuzamos és merőleges egyenesek szerkesztése Szögfajták Szögfelezés, szögmásolás 60, 30, 90, 45, 75, 120 -os szög szerkesztése Háromszögek tulajdonságai, fajtái Tengelyesen tükrös háromszög szerkesztése, tulajdonságai Tengelyes tükrözés végrehajtása Tengelyesen tükrös alakzatok felismerése Négyzet, téglalap, rombusz, deltoid tulajdonságai, szerkesztése Számonkérés: írásban

37 Testnevelés (A szaktanár által, a vizsga-felkészülésre kijelölt feladatok) Természetes és nem természetes mozgásformák A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre alkalmas mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása. A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése. A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása. Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása. A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban Egy úszásnemben 25 méter leúszása biztonságosan. Fejesugrással vízbe ugrás. Az uszodai rendszabályok természetessé válása. A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete. Sportjátékok. A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek alkalmazása testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a sportjátékban. Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes végrehajtására és tudatos kontrollálására. A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a sportjátékokban. Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon vagy egyéb szervezeti formában. Atlétika jellegű feladatok. A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása. A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően. A vágta és a tartós futás technikájának végrehajtása a mozgásmintának megfelelően. Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása tapasztalatok felhasználásával. A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása. A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások eredményességében. Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete. Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. Torna jellegű feladatok. A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és támaszgyakorlatokban szükség esetén segítségadás mellett.

38 A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek megfelelő magasságon, szükség esetén segítségadás mellett. Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása. Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és kargyakorlatokkal. A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos gyakorlatelemeinek bemutatása. A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag megközelítően helyes végrehajtása. A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási megoldások elfogadása. A balesetvédelmi utasítások betartása. Segítségnyújtás a társaknak. Alternatív környezetben űzhető sportok. A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai gyakorlatainak bemutatása. A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata. A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége közötti összefüggés ismerete. A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési szabályainak elfogadása és betartása. A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon. Önvédelmi és küzdőfeladatok. Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, különös tekintettel a tompítási technikákra, grundbirkózásban az alaphelyzetek, a kitolás és a kihúzás végrehajtása. A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása. Jártasság néhány önvédelmi fogásban. A test-test elleni küzdelmet vállalása. Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei. Érzelmek és az esetleges agresszió szabályozása. Mások teljesítményének elismerése. A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és alkalmazása.

39 Természetismeret Földrajzi fokhálózat, helymeghatározás. Éghajlati övezetek kialakulása és jellemzése. Európa éghajlatai. Magyarország nagytájainak természeti- és gazdaságföldrajza. Hazánk jellemző életközösségeinek ismerete, legfontosabb növényeinek és állatainak jellemzése, a köztük lévő kölcsönhatásukkal: erdő élővilága víz, vízparti élővilág füves területek élővilága

40 Informatika Tartalmak, tevékenységek Információ Operációs rendszer használata Ismerkedés alkalmazói programokkal Szövegszerkesztés alapjai Könyvtárhasználat Számfogalom kialakulása, kódolása, Babilónia(idő mérése, 60-as számrendszer), római számok, arab számok, tizes számrendszer (helyiértékes rendszer ). A BIT fogalma, a kettes számrendszer csak említés szintjén. Byte, Kbyte, Mbyte. Operációs rendszer pontosítása. Tárolási kapacitás Állomány keresése, másolása. Hálózati belépés és kilépés módja. Lemezek formatálása, rendszerlemez készítése a sajátgép objektum segítségével. Állományok másolása, törlése a sajátgép vagy intéző segítségével. Törölt állományok, könyvtárak visszaállítása. Rajzolás a Paint programmal. Rajzi alapelemek Színbeállítás, háttér kifestése. Szövegírása a rajzlapra. Kész rajz betöltése, módosítása. Rajzok nyomtatása. Műveletek rajzrészletekkel. A vágólap fogalma. Transzformációk. Tükrözött, elforgatott ábrák készítése. Dokumentum és tipográfiai alapok. Dokumentumkészítés lépései. Gépeléssel, javítással kapcsolatos lehetőségek. Oldal-beállítások. Mentés, megnyitás, nyomtatás. Betűformátum:(betűtípus, betűméret, betűstílus, különlegességek). Blokkok kijelölése, másolása. Formázási lehetőségek. Bekezdések igazítása, formázása. Gyorsmenü használata a szerkesztésben. Saját készítésű rajzok beillesztése. Raktári rend: szépirodalom, betűrend. Ismeretközlő irodalom: szakrend. Dokumentumtípusok: nyomtatott (könyv, sajtótermékek) és nem nyomtatott ismerethordozók. Betűrendes leíró katalógus szerkezete, használata.

41 Az osztályozó vizsga követelményei a 7. osztályban Ember- és társadalomismeret, etika A hetedik évfolyamon belépő új tantárgy az első félévben az emberi természet, a második félévben a társas kapcsolatok sajátosságait tárgyalja oly módon, hogy ötvözi a leíró embertudományokat (lélektan, szociológia) a normatív etikával. A tárgy egyszerre szolgálhatja az általános műveltség gyarapítását, a világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészít a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a differenciált emberkép és identitástudat alakulásához. Témakörök Tartalmak Az emberi természet Az ember egyedfejlődése Test és lélek Pszichikus működésünk és mozgatóink A születés előtti időszak és a születés. Életszakaszok: csecsemőkor, kisgyermekkor, kisiskoláskor, serdülőkor, ifjúkor, felnőttkor, öregkor. A test és a lélek egysége. Egészség, betegség, fogyatékosság, egészség és egészség. Érzékelés és cselekvés. Ösztönök, indulatok, érzések, érzelmek, értékelés. Megismerés, gondolkodás. Szükségleteink és érdekeink. Előítéleteink. Nyitottság, empátia és tolerancia. Egyén és személy Kommunikáció, nyelv, gondolkodás Emberi szellem, emberi kiteljesedés Nyelv és kommunikáció. Intelligencia, okosság, bölcsesség. Megismerés és tudás. Képesség, tehetség. Problémamegoldás, tanulás. Hit és tudás. Önmegvalósítás, önszeretet, önzés. Siker és boldogság. Öröm és szenvedés. Az ember mint értékelő és erkölcsi lény Értékek és normák. Az értékelés és nehézségei. Illendőség, helyesség, igazságosság. Jó és rossz. Szokások és erkölcsök. Választás és döntés. Szándék és tett. A lelkiismeret. Az erények. A helyes életvezetés alapelvei. Társas kapcsolatok

42 Társaink Kapcsolatok Nemiség, szerelem, házasság Az emberi társadalom Munka, gazdaság, alkotás Szülő és gyermek, testvérek, házastársak. Barátság. Munkatársak, diáktársak. Nemzetiségi és nemzeti hovatartozás. A kapcsolatok szimmetriája. Rokonszenv és ellenszenv. Őszinteség és hazugság. Hűség. Előítéletesség és nyitottság. Alkalmazkodás és önállóság. Gyávaság és bátorság. Bizalom. Erőszak, jogos önvédelem. Férfi és női szerepek. A nemi érettség. Szerelem és házasság. A házasság, mint szövetség, mint otthonteremtés, mint biológia, érzelmi, gazdasági, jogi, erkölcsi szövetség, mint szeretetkapcsolat és életadás. Konfliktusok a házasságban és megoldásuk. Egyén és közösség. Magánélet és közélet a társadalomban. Fizikai és szellemi munka. A munka mint szaktudás, az alkotás mint jog és kötelesség. Megélhetés, gazdálkodás, jólét. Tulajdon. Vállalkozás. Kultúra és művelődés Társadalom, kultúra, vallás. Kultúra és civilizáció. Műveltség és képzettség. Életszínvonal, életmód és életminőség Ember és természet Jólét és jól-lét. Munkaidő, szabadidő, szórakozás. Otthonteremtés. Ünnep és ünneplés. Az élet értelme az értelmes élet. Beavatkozás, uralom, felelősség. Hit, világszemlélet, vallás Egyéni és közösségi értékek Megismerés, hit, meggyőződés. Természetkép, világkép, világszemlélet. Istenhitek és vallások. A vallás mint hit, ismeret, élmény, szertartás, rítus és közösség. A vallás mint világmagyarázat. A demokratikus állampolgárság értékei: a közjó, az egyén jogai, törvényesség, más kultúrák tisztelete, hagyománytisztelet, igazság, igazságosság, a polgári állam értékei, többség, kisebbség. A továbbhaladás feltételei Az emberrel, a társadalommal és az erkölccsel kapcsolatos ismeretszerzési és -feldolgozási képességek fejlődése. A tanuló az életkorának megfelelő szinten legyen képes különböző forrásokból ismeretek összegyűjtésére, osztályozására, elemzésére, a köztük lévő összefüggések keresésére és azokból következtetések levonására.

43 Az emberrel, a társadalommal és az erkölccsel kapcsolatos tudását, véleményét legyen képes kifejezni, mások megnyilatkozását legyen képes értelmezni. Legyen tisztában az egyéni és közösségi értékekkel, az alapvető állampolgári jogokkal és kötelességekkel. Legyen képes erkölcsi értékeket felismerni, tudjon különbséget tenni a jó és a rossz, az igaz és a hamis, valamint a szép és a rút között. Technika Az anyagi javak előállítása, környezetünkben fellelhető korszerű rendszerek működése, lakókörnyezetünk és a települések élete. Az ember környezetalakító tevékenységét és szükségleteinek értelmezését grafikonok és táblázatok segítségével, önállóan el tudja végezni. Adatgyűjtés, elemzőmunka elvégzése. Az energiaellátás, a kommunikációs hálózatok és a korszerű anyagok ismerete. Lakókörnyezetünk rendszereinek ismerete, azaz a lakókörnyezet növényei, a lakások fűtési és szellőztetési rendszerei és a konyhatechnika.

44 Történelem A polgári átalakulás kora A fény százada Az észak-amerikai függetlenségi háború A nagy francia forradalom és Napóleon kora Az ipari forradalom és társadalmi következményei A forradalmak kora Magyarország a 18. században Magyarország a Habsburg Birodalomban Társadalmi viszonyok a 18. században Az ország gazdasága Mária Terézia és II. József uralkodása Magyarország a nagy változások korában Reformkor, forradalom, szabadságharc A reformkor A feudális gazdaság bomlása Széchenyi István és Kossuth Lajos Társadalom és változó életmód Magyarország az átalakulás kapujában Áprilisi törvények és a Batthyány-kormány működése Önvédelmi háború és a szabadságharc Vereség és megtorlás Nemzetállamok kora A kis Napóleon Franciaországa Az olasz egység létrejötte A német egység A 19. századi brit birodalom Az USA polgárháborúja Az ipari forradalom térhódítása A munkásmozgalom irányzatai Az imperializmus kora A modern állam és polgárai Magyarország a dualizmus időszakában Az önkényuralom évei A kiegyezés A dualizmus korának politikai, gazdasági és társadalmi változásai Az ország fővárosa Budapest Az oktatás fejlődése Az első világháború Az első világháború kitörése A frontok és a hátország Az első világháború befejezése Az oroszországi forradalom Magyarország az első világháborúban

45 Ének-zene Dalismeret: 10 dal éneklése emlékezetből, nemzeti énekeink, további 10 mű, dalok, zenei szemelvények részletei Ritmus: a 2/2 ütemegység, a váltakozó ütem, augmentáció (ritkítás/nagyobbítás), diminúció (szaporítás/kisebbítés) Dallami elemek: hangsorok 2# 2b-ig, szext és szeptim hangköz, ereszkedő és íves dallamvonal Hangszerismeret: zongora, romantikus nagyzenekar Zeneirodalom: népies műdal, a verbunkos stílus, a romantikus zene, programzene, szimfonikus költemény Zenehallgatás: romantikus szerzők művei, Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Bartók Béla és Kodály Zoltán művei. Magyar irodalom A reformkor: a reformkor jellemzői, a romantika stílusjegyei, Kölcsey Ferenc Himnusz, Huszt és Parainesis, Vörösmarty Mihály Szózat c. művének értelmezése; témák, motívumok felismerése; műfaji sajátosságok; költői képek és alakzatok; verselés; memoriterek Petőfi Sándor költészete: A Tisza, Reszket a bokor, mert, Szeptember végén, Egy gondolat bánt engemet, Nemzeti dal, Föltámadott a tenger c. versének értelmezése; témák, motívumok felismerése; műfaji sajátosságok; költői képek és alakzatok; verselés; memoriterek Arany János Nemzetőr-dal, A fülemile, Szondi két apródja, Vásárban, Kis versek c. műveinek értelmezése; témák, motívumok felismerése; műfaji sajátosságok; költői képek és alakzatok; verselés; memoriterek Jókai és Mikszáth epikája: Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa, Mikszáth Kálmán A néhai bárány, Bede Anna tartozása, Szent Péter esernyője c. művek elemzése; a regény műfaji jellemzői, tematika felismerése, romantikus jegyek, tér- és időviszonyok, cselekmény, szerkezet, hősök, magatartásformák, szereplők jellemzése, erkölcsi választások, tematikai, erkölcsi következtetések, memoriterek a kisepikai alkotások műfaji jellemzők, tér- és időviszonyok, elbeszélői nézőpont, témák és érzelmi tartalmak felismerése. Magyar nyelv

46 Anyanyelvünk zenéje: a hangsúly, hanglejtés, beszédszünet, beszédtempó, hangerő megválasztása a kommunikációs helyzetnek megfelelően Szövegalkotás: kiselőadás, hozzászólás, felszólalás, köszöntés, köszönetnyilvánítás, Az egyszerű mondat szerkezete, elemzése, a szószerkezetek, a mondatrészek felismerése, jelölése, ábrázolása (alany, állítmány, tárgy, határozók, jelzők), a mondatrészek helyesírása

47 Matematika 1. Természetes számok, racionális számok Műveletek racionális számokkal Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolútértékű egészek, törtek, tizedestörtek körében egyszerű esetekben. Arányos következtetések Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét feladatokban. Százalékszámítás Egyszerű százalékszámítási feladatok. A hatványozás 10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 10-nél nagyobb számok normálalakja. Műveletek azonos alapú hatványokkal Műveletek azonos kitevőjű hatványokkal 2. Algebrai kifejezések Behelyettesítés Műveleti sorrend Egytagú és többtagú algebrai kifejezések Összevonás - egynemű kifejezések Egytagú algebrai kifejezések szorzása, osztása Kéttagú algebrai kifejezés szorzása egytagúval Kiemelés 3. Egyenletek, egyenlőtlenségek Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása. 4. Síkgeometria I. Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria Középpontos tükörképek szerkesztése Szögpárok, a háromszög belső szögeinek összege Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege. Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a szabványos mértékegységeinek ismerete. Középpontosan szimmetrikus négyszög: a paralelogramma A trapéz A paralelogramma, a trapéz és a háromszög középvonala 5. Lineáris függvények, sorozatok Számtani sorozat Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott sorozat esetén szabály(ok) keresése. Függvények A függvények ábrázolása

48 A lineáris függvények Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű esetekben. A lineáris függvény meredeksége Egyenletek grafikus megoldása 6. Síkgeometria II. A háromszög köré írt kör A háromszög belső szögfelezői, a beírható kör A magasságvonal és a súlyvonal Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések. A háromszög szögeivel kapcsolatos összefüggések Sokszögek A háromszögek területe Háromszögek területének kiszámítása. A négyszögek területe A kör kerülete, területe Térgeometria 7. Henger, hasáb A hasáb és a henger felszíne A hasáb és a henger térfogata Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger felismerése, jellemzése.

49 Angol nyelv Témák: Személyes információk, adatok Hobbi, érdeklődés, gyűjtés Élet a 9. századi Angliában: harcosok és településformák Napirend Időjárás, évszakok, Magyarország időjárása Látogatás az Afrika Múzeumban Egészséges életmód: egészséges ételek, étkezési szokások Sport és szabadidő Tájékozódás a városban Utazás repülővel Londonba: előkészületek, városnézés, nevezetességek Buszos kirándulás Nyelvi struktúrák: I m interested in., I like, I m good at How do I get to? Where is the..? Going to: It s going to rain How many? How much? How often do you..? must, mustn t, need, needn t, can, can t more/ less interesting Present Simple, Present Continuous Past Simple, Past Continuous Német nyelv Nyelvtan: es gibt, személytelen igék, jövő idő, elbeszélő múlt, birtoklás kifejezése, elöljárószók tárgy- és részes esettel, időtartam és gyakoriság kifejezése, melléknévragozás, dieser-jener, deshalb, tagadás, helységnévből képzett melléknevek. Szövegértés: jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegi megértése. Beszédkészség: kb. 2 perces önálló témakifejtés az alábbi témákról: tágabb környezet, egészség-betegség, étkezés, utazás, szabadidő és szórakozás, utazás. Szituációs feladatok. Íráskészség: jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg megfogalmazása, egyszerű strukturált szöveg (baráti üzenet, üdvözlet, levél) létrehozása.

50 Biológia Távoli tájak életközösségei: forró éghajlati övezet élővilága mérsékelt éghajlati övezet élővilága hideg éghajlati övezet élővilága magashegységek és az óceánok élővilága Az élőlények környezete és az életközösségek általános jellemzése. Az élőlények rendszerezése. A tanult fajok elhelyezése, a rendszertani kategóriák ismerete. Fizika Kölcsönhatások A testek mérhető tulajdonságai Sebesség fogalma, jele, mértékegysége, számítása Egyenes vonalú egyenletes mozgás, egyenletesen változó mozgás felismerése Tehetetlenség fogalma Tehetetlenség törvénye Tömeg fogalma, jele, mértékegysége Sűrűség fogalma, jele, mértékegysége, számítása Erő fogalma, fajtái, jele, mértékegysége Hatás ellenhatás törvénye Nyomás fogalma, jele, mértékegysége, számítása, Nyomás növelése, csökkentése a gyakorlatban Hidrosztatikai nyomás fogalma, mitől függ a nagysága Légnyomás fogalma, mitől függ a nagysága Felhajtóerő fogalma, mitől függ a nagysága, Arkhimédész törvénye Mikor úszik, lebeg vagy merül el egy test a folyadékban? Energia fogalma, fajtái, jele, mértékegysége Energiamegmaradás törvénye Termikus kölcsönhatás elemzése Munka fogalma, jele, mértékegysége, számítása Egyoldalú és kétoldalú emelő felismerése, példák egyoldalú és kétoldalú emelőre Fajhő fogalma, jele, mértékegysége Égéshő fogalma, jele, mértékegysége Teljesítmény fogalma, jele, mértékegysége, számítása Hatásfok fogalma, jele, mértékegysége, számítása Halmazállapot-változások

51 Földrajz A kontinensek földrajzának ismerete Amerika, Afrika, Ausztrália, Ázsia természet- és gazdaság-földrajza Kontinensek kialakulása, tájai, éghajlatuk, vízrajzuk, iparuk, mezőgazdaságuk Kontinensünk: Európa fekvése, népessége, kialakulása Az Európai Unió Észak-, Nyugat- és Dél-Európa országainak ismerete Rajz és vizuális kultúra Rajz és vizuális kultúra A tanuló legyen képes megadott elemzési szempontok alapján - műalkotásokat összehasonlítani - jellemző stílusjegyeket felismerni Koronként 3-3 alkotás felismerése. Gyakorlati feladat: Megfigyelés után legyen képes téri, formai, tónusviszonyokat megítélni rajzban (és szóban) megfogalmazni. Ismerje: - A Monge-vetület - az axonometrikus szerkesztés alapjait Egyszerű testcsoportot tudjon az adott térábrázolási rendszerben ábrázolni.

52 Testnevelés (A szaktanár által, a vizsga-felkészülésre kijelölt feladatok) Természetes és nem természetes mozgásformák Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában. Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság. Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére. Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete. Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérletek. A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság. Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs folyamatok összekapcsolása. Sportjátékok. Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet. Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában. A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása. A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és elfogadása. Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése. Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. Atlétika jellegű feladatok. Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása.

53 Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult versenyszabályoknak megfelelően. Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a lendületszerzések és a befejező mozgások összekapcsolása. A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. Torna jellegű feladatok. A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának jelenléte a torna jellegű mozgásokban. Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmutatása a gyakorlásban, gyakorlat-összeállításban. A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfelelő magasságon. Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével összhangban történő végrehajtása. Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok végrehajtásában. Alternatív környezetben űzhető sportok. Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi hagyományokra épülő sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat és fellelhető erősebb belső motiváció némelyik területén. Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása. A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az ezzel kapcsolatos előnyök, rutinok területén jártasság. A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése. A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyományos és újszerű

54 mozgásanyagainak elsajátításában. A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása. Önvédelmi és küzdőfeladatok. A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő alkalmazása. A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi gyakorlatainak kontrollált végrehajtása társsal. Állásküzdelemben jártasság.

55 Informatika Az informatika alapjai Hardvereszközök és szoftverek Az operációs rendszer használata Dokumentumkészítés számítógéppel Multimédiás dokumentumok készítése Könyvtárhasználat Tartalmak, tevékenységek Az információ fogalma, legfontosabb információ forrásaink, az információ mennyisége. A jel fogalma, a jelek csoportosítása érzékelés szerint, és a technikai megvalósítás szempontjából (analóg vagy digitális). Bináris jelrendszer, a bináris jelrendszer adatmennyisége. Átváltás a mennyiségek között (bit, byte ), számítások. Kódolás és dekódolás. Az ASCII-kódrendszer ismertetése. A zaj fogalma, redundáns információ. A számítógép részei. Háttértárak és adathordozók. Perifériák. Mobil eszközök. Szoftverek fajtái. Ismerkedés a Windows operációs rendszerrel. Az ablakok kezelése. Programok indítása. Az alkalmazói jelek rendszerezése. Az alkalmazásablakok felépítése és működése. A mapparendszer szerkezete és kezelése Állományok és mappák kezelése a Sajátgéppel. Fájl és mappaműveletek. A tömörítés lehetősége, fajtái. Tömörítőprogramok használata Képek beszúrása dokumentumba. Táblázat készítése. Az Internetről letöltött dokumentumok elhelyezése saját dokumentumban. Tantárgyi anyag készítése. A multimédia fogalma. Digitális fényképrögzítés, videózás. A mobiltelefon multimédiás lehetőségei. Prezentációkészítő programok. Előadás tervezése az Előadás tervező varázslóval a PowerPoint programban. Egyéni animáció. Hang beszúrása a bemutatóba. A prezentáció készítés főbb szabályai A kézikönyvtárban található források, azok felépítése. A könyvtárak típusai, feladataik, elektronikus könyvtárak az interneten.

56 Kémia Anyagi változások: fizikai, kémiai, exoterm, endoterm változások Az elvégzett kísérletek elemzése Az anyagok tulajdonságai Anyagok csoportosítása összetétel szerint: egyszerű anyagok: elemek, összetett anyagok: vegyületek, keverékek, oldatok Oldatok, oldódás folyamata, tömegszázalék és számítása Legfontosabb anyagaink és jellemzésük: oxigén, hidrogén, víz, levegő Légszennyezés, vízszennyezés Égés, tűzoltás Az elemek és az atomok, jelölésük: vegyjel Az anyagmennyiség és mértékegysége a mol Atomtömeg Összefüggés az anyagmennyiség, atomtömeg és az atomok db-száma között Az atom részei, az elemi részecskék Rendszám, protonok és elektronok száma Az elektronburok szerkezete: az atomok elektronszerkezetének felírása Tájékozódás a periódusos rendszerben: csoportok, periódusok A periódusos rendszer és az atomszerkezet összefüggései Ionok keletkezése Kémiai részecskék: ionok és atomok összehasonlítása Fémek és nemfémek összehasonlítása Molekulák keletkezése, jelölése: összeg,- szerkezeti képlet felírása Elemek és vegyületek rövid jellemzése, tulajdonságaik, felhasználásuk ismerete: -hidrogén, oxigén, nitrogén, klór elemmolekulák -víz, hidrogén- klorid, metán, ammónia, szén-dioxid- vegyületmolekulák Ionvegyületek keletkezése, jelölése, az ionrács -konyhasó, magnézium- oxid jellemzése A kémiai reakció és csoportosítása Tömegmegmaradás törvénye Reakcióegyenletek írása, számítások az egyenlet alapján Oxidáció és redukció értelmezése a mindennapokban Sav- bázis reakciók, savas, lúgos, semleges kémhatás Oldatok kémhatásának vizsgálata, ph- skála értelmezése A kémhatást okozó ionok Közömbösítés

57 Az osztályozó vizsga követelményei a 8. osztályban Matematika Követelmények 8. oszt. matematika Halmazműveletek Hatványozás és azonosságai Műveletek a racionális számok körében Osztó, többszörös Arány, arányos osztás Egyenes, fordított arányosság Százalékszámítás Számok négyzete, négyzetgyöke Statisztikai számítások Műveletek algebrai kifejezésekkel Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása algebrai úton Szöveges feladatok megoldása egyenlettel, egyenlőtlenséggel Függvények ábrázolása- lineáris függvény Néhány nemlineáris függvény Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása Sorozat, mint függvény Térelemek helyzete és távolsága Adott tulajdonságú ponthalmazok és szerkesztésük Háromszögek, négyszögek szerkesztése Összefüggések a háromszögek oldalai és szögei között Háromszögek nevezetes pontjai és vonalai Pitagorasz-tétel és alkalmazása Háromszögek, négyszögek, kör kerülete, területe, tulajdonságai Hasáb, henger felszíne, térfogata Egybevágósági transzformációk Háromszögek és négyszögek szimmetriái

58 Technika 8. osztályban az eddig tanultak összefoglalása és kiegészítése történik. Környezetbarát építkezési formák, modern közművek, korszerű energiaellátás kiépítésének ismerete, a kommunikációs rendszerek helyes használata, irányításának, szabályozásának ismerete. A gépjármű üzemi és környezeti problémáinak ismerete. Logikai áramköri alapok. A modern konyha legkorszerűbb eszközeinek bemutatása vázlatosan. Egészséges életmód, a megjelenés higiéniája, közlekedésünk megszervezése, helyes öltözködés, ruházatunk megfelelő tisztítása. Ének-zene Dalismeret: 10 dal éneklése emlékezetből, nemzeti énekeink, további 10 mű, dalok, zenei szemelvények részletei Ritmusismeret: az 1-7. osztályban tanultak fölismerése, alkalmazása Dallami elemek: hangnemek 3# 3b-ig, oktávon belüli hangközök, az 1-7. osztályban tanultak fölismerése, alkalmazása Hangszerek: zenei együttesek (kamara, fúvós, jazz, pop-rock) Zeneirodalom: a modern kottaírás története, a XX. század zenéje, Európa/szimfonikus művek, Amerika/jazz, Magyarország/kortárs zene, a zenei korszakok áttekintése, könnyűzene Zenehallgatás: XX. századi és kortárs zeneművek, Bartók Béla és Kodály Zoltán művei, jazz, poprock.

59 Magyar irodalom a Nyugat c. folyóirat szerepe, jelentősége a 20. sz. irodalmában Ady Endre El a faluból és Hazamegyek a falumba, A befalazott diák, A föl-földobott kő, Lédával a bálban, Őrizem a szemed, A Tűz csiholója c. versek értelmezése, ; témák, motívumok felismerése; műfaji sajátosságok; költői képek és alakzatok; verselés, a szimbólum, szimbolizmus Móricz Zsigmond Hét krajcár és Légy jó mindhalálig c. művének elemzése, a novella és regény műfaji jellemzői, témák, tér- és időviszonyok, elbeszélői nézőpont, hangnem, ábrázolásmód, szereplők jellemzése az olvasott regényben, memoriterek Babits Mihály Új leoninusok, A csengetyűsfiú; Juhász Gyula Magyar nyár 1918, Milyen volt és Anna örök; Kosztolányi Dezső Ötévi fegyház; Tóth Árpád Körúti hajnal c. művének értelmezése, műfaji jellemzők, tematika, motívumok, rím, ritmus, költői képek és alakzatok, kompozíció, érzelmi tartalmak felismerése, memoriterek Tamási Áron Ábel a rengetegben c. regényének elemzése; a regény műfaji jellemzői és változatai; témák, tér- és időviszonyok, elbeszélői nézőpont, hangnem, ábrázolásmód, szereplők jellemzése az olvasott regényben József Attila Tiszta szívvel, Istenem, Curruculum vitae, Mikor az uccán átment a kedves, Születésnapomra c. versének értelmezése; Radnóti Miklós Tétova óda, Nem tudhatom, Erőltetett menet c. versének értelmezése; műfaji jellemzők, tematika, motívumok, rím, ritmus, költői képek és alakzatok, kompozíció, érzelmi tartalmak felismerése, memoriterek Néhány mű ismerete újabb irodalmunkból. Magyar nyelv A szerves és szervetlen szóösszetételek; az alá- és mellérendelő szóösszetételek, ezek fajtái, helyesírásuk A mondatok fajtái kommunikációs tartalom és szerkezet szerint Az alárendelő összetett mondatok elemzése és ábrázolása (állítmányi, alanyi, tárgyi, határozói jelzői); a mellérendelő összetett mondatok elemzése és ábrázolása (kapcsolatos, ellentétes, választó, következtető, magyarázó); a mondatzáró és a mondatrészek, tagmondatok közötti írásjelek; az idézés formái.

60 Történelem Egyetemes történelem A Párizs környéki békék A sztálini Szovjetunió A nagy gazdasági válság A Harmadik Birodalom A második világháború előzményei A második világháború Az európai zsidóság tragédiája A kétpólusú világ kialakulása A hidegháború Az európai egységfolyamat Világgazdasági változások Társadalmi változások Napjaink kihívásai Magyar történelem Az őszirózsás forradalom A Tanácsköztársaság Horthy hatalomra jutása A trianoni béke A Horthy-rendszer megszilárdulása A Harmadik Birodalom árnyékában Társadalom, kultúra és hétköznapi élet a két világháború közti Magyarországon Magyarország részvétele a II. világháborúban Magyarország újjáépítése és szovjetizálása a háború után A Rákosi-diktatúra AZ Új szakasz és kudarca Az 1956-os forr Megtorlás és konszolidáció A Kádár-korszak Társadalom, kultúra és mindennapi élet a Kádár korszakban A magyar rendszerváltás Állampolgári ismeretek Az állam és az alaptörvény A politikai rendszer A magyar államszervezet Az önkormányzatok Emberi és állampolgári jogok

61 Angol nyelv Tartalmi követelmények: Szókincs, kommunikációs szándékok, témakörök: Foglalkozások, iskolai végzettség, Ruházat, kiegészítők, Személyiség leírására használatos jelzők, Szálláshelyek, üdülők, Az időjárás; köznapi angol, Főzés, konyhaművészet, Az állatvilág utazói, Tájékozódás a térképen, érdekes helyek, Házi- és háztáji munkák, Sportok, versenyek, Egészséges életmód, testmozgás, Sportpályák, felszerelések, Köznapi társalgás, babonák, tévhitek. Bűn és bűnözés, Szóalkotás, szóképzés, Érzések, Célok, Gesztusok, mozdulatok, Számítástechnika, információáramlás, A víz szerepe, Hajózás, vitorlázás, Tények a tengerekről, Környezetszennyezés, környezetvédelem, Természeti katasztrófák, Balesetek, vészhelyzetek, Sérülések, elsősegély, A tinikor nehézségei, Álmok, vágyak, Furcsa emberek, szóképzés, Hihetetlen esetek, Híres épületek és szerkezetek, Jó és rossz, káros-beteges szokások, Ünnepségek, fesztiválok Nyelvtan: Az egyszerű jelen idő, a folyamatos jelen, Melléknevek és határozószók fokozása, hasonlító szerkezetek, Múlt idők: Past Simple, used to, Some/Any/No/Every és a belőlük képzett összetett névmások használata, A vonatkozó névmások: who/which/that/whose, Feltételes mód: Conditional Type 1, Időhatározói mellékmondatok: jelen és jövő idő, All/Both/Neither/None/Either, Befejezett jelen idő: Present Perfect Simple, Egyszerű múlt idő: Present Perfect Simple vs Past Simple, Befejezett jelen idő 2: Present Perfect Progressive; Mellékmondatok: so / such (a/an) that, Múlt idők: Past Simple / Past Progressive, Időhatározói mellékmondatok: when/while/as/ as soon as, Question tags/ irregulars, Let s..., shall we? / Do..., will you? / I m..., aren t I?, Narrative past, Future forms: Simple Future (promises), Prepozíciók: idő, hely és irány meghatározása, Jelzők -ed és -ing végződése, Modális segédigék: can/could/may/will/would/must/have to/need (to)/can t, A főnévi igenév: full and bare infinitive, A határozott névelő: the, Egyetértés, egyet nem értés kifejezése: so/neither/too/either, Szenvedő szerkezet: Present Simple, Past Simple, Szenvedő szerkezet: Present Perfect Simple, Simple Future, be going to, modal verbs, Kérdőmód: subject-object questions; negative questions, Névmások: Subject, Object, Reflexive pronouns, Jelenre vonatkozó kívánságok: wish + past simple; wish + could, Feltételes mód: Type 2, Type 1. Zero Conditionals, Függő beszéd 1: Kijelentő módú mondatok, Conditionals, Függő beszéd 3: Kérdő mód, Függő beszéd 2-3: Felszólító mód, kérések és kérdések Szövegfajták: Hirdetések, rövid informális ek, rövidebb, max n informatív újságcikkek, interjúk, köznapi párbeszédek, rádióműsor-részletek, időjárás-jelentés, hírek, esetleg egyszerűbb irodalmi szövegek, internetes fórumok, kommentárok bejegyzései.

62 Német nyelv Nyelvtan: időbeli viszonyok tárgyesettel, alárendelés (als, wenn, weil), viszonyszók birtokos esettel, igevonzatok, szenvedő szerkezet jelen és múlt időben, műveltetés, feltételes mód (körülírás). Szövegértés: jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb szavas szövegből fontos információk kiszűrése, a szöveg lényegi megértése. Beszédkészség: kb. 2 perces önálló témakifejtés az alábbi témákról: család (önéletrajz, ünnepek), tágabb környezet (német nyelvű országok), természeti környezetünk, pályaválasztás. Szituációs feladatok. Íráskészség: ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információk közvetítése szavas szöveg megfogalmazásával. Fizika Elektromos kölcsönhatás Az atom fő részei, töltésük A testek elektromos állapota Elektromos áram fogalma Áramerősség fogalma,jele, mértékegysége, számítása Elektromos vezető és szigetelő anyagok felismerése Az egyszerű áramkör részei, kapcsolási rajz készítése Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása Feszültség fogalma,jele, mértékegysége, számítása Ellenállás fogalma,jele, mértékegysége, számítása Ohm törvénye Mitől függ a vezetékek ellenállása? Az elektromos áram hatásai és néhány gyakorlati alkalmazása Elektromágnes fogalma, jellemzői Elektromos munka és teljesítmény számítása Elektromágneses indukció fogalma Váltakozó áram A transzformátor fő részei, alkalmazása a gyakorlatban Fényforrások A fény terjedése, fényvisszaverődés, fénytörés Síktükör, domború tükör, homorú tükör képalkotása, gyakorlati alkalmazása Domború lencse képalkotása, gyakorlati alkalmazása

63 Földrajz Közép-Európa országainak ismerete, természet- és gazdaság-földrajzuk Magyarország földrajza: kialakulása, éghajlata, vízrajza, természeti erőforrásai A hazai tájak jellemzése Társadalomföldrajz: népesség, településhálózatunk, megyék Rajz és vizuális kultúra A tanuló ismerje a művészettörténeti korszakok (XX. század), stílusok alapvető jellemzőit, legyen képes művészi alkotás (kortárs) értelmezésére. Legyen jártas téri, formai és színtani elemzésben. Az ábrázolási konvenciók alapjainak ismerete. Vetület, axonometria, perspektíva. Gyakorlati feladat: Tudjon vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrákat szerkeszteni. Tudjon egyszerű tárgyat tervezni. Vizuális nyelv ismerete. A média alapvető megjelenési formáival, eljárásaival legyen tisztában a tanuló.

64 Testnevelés (A szaktanár által, a vizsga-felkészülésre kijelölt feladatok) Természetes és nem természetes mozgásformák. Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában. Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság. Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére. Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete. Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérletek. A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság. Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs folyamatok összekapcsolása. Sportjátékok. Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet. Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában. A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása. A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és elfogadása. Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése. Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. Atlétika jellegű feladatok. Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult versenyszabályoknak megfelelően. Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a lendületszerzések és a befejező mozgások összekapcsolása. A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. Torna jellegű feladatok A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának jelenléte a torna jellegű mozgásokban. Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmutatása a gyakorlásban, gyakorlat-összeállításban. A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfelelő magasságon. Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével összhangban történő végrehajtása. Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok végrehajtásában. Alternatív környezetben űzhető sportok. Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi hagyományokra épülő sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat és fellelhető erősebb belső motiváció némelyik területén. Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.

65 A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az ezzel kapcsolatos előnyök, rutinok területén jártasság. A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése. A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyományos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításában. A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása. Önvédelmi és küzdőfeladatok A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő alkalmazása. A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi gyakorlatainak kontrollált végrehajtása társsal. Állásküzdelemben jártasság.

66 Informatika Tartalmak, tevékenységek Az informatika alapjai A számítógépek története, Neumann-elv. Magyar tudósok szerepe az informatikai kultúra fejlődésében. A számítógépek alkalmazási területei a társadalomban. Informatikai alapfogalmak. Hardver, szoftver. A számítógép felépítése. Operatív tár és fajtái Autonóm csatornák, buszrendszer. Algoritmusok és adatok Algoritmusok készítése, leírása algoritmus-leíró nyelven. Mondatszerű leírás, folyamatábra és elemei. Algoritmusok kódolása a számítógép számára érthető egyszerű programozási nyelven. A ciklus, mint ismétlés fogalma. Egyszerűbb programok tömb segítségével. A tömb fogalma. Beolvasás feltételes utasítás segítségével. Stringkezelés, szövegkezelő függvények Sorozatok, Beolvasás, kiíratás tömb segítségével. Rendezés, keresés, minimum maximum kiválasztás. Dokumentum- készítés számítógéppel Tabulátorok használata. Szöveg átrendezése, keresés, csere, helyesírás. Táblázat készítése. Az Internetről letöltött dokumentumok elhelyezése saját dokumentumban. Szerzői jog. Felhasználói etika. Tantárgyi anyag készítése. Az adatkezelés alapjai Táblázat fogalma, részei. Táblázatok, cellák kitöltése módosítása, másolása. Az adatbázis-táblázatra vonatkozó alapfogalmak rekord, mező, mezőnevek fogalma megadása, adatbevitel lehetséges módozatai. A táblázat celláinak azonosítása, egyszerű táblázat létrehozása. Egyszerűbb műveletek cellák között.

67 Képletek bevitele cellákba. Táblázat, cellák formázása. Egyszerűbb adattípusok. Keresés, válogatás. Keresési lehetőségek. Keresési feltételek megadása, logikai feltételek. Javítás, törlés, bővítés. Rendezés különböző szempontok szerint. Táblázatok oszlopainak és sorainak rendezése adott feltételek alapján. Egyszerűbb függvények használata. Grafikonvarázsló használata. Grafikon készítése. Könyvtár- Tárgyi katalógusok: szakkatalógus, tárgyszó katalógus. használat Biológia Az emberi test felépítése; és egészségének megőrzése. az emberi sejt, szövetek a bőr felépítése, a mozgásszervrendszer: csontváz és izomzat a táplálkozás szervrendszere és az egészséges táplálkozás a légzés szervrendszer a vér és a keringés szervrendszere a kiválasztás szervrendszere az idegrendszer felépítése az érzékszervek felépítése és működése a szaporodás szervrendszere

68 Kémia Anyagok jellemzése a következő szempontok szerint: Fizikai tulajdonságaik Kémiai tulajdonságaik, reakcióik, kísérletek elemzése, Reakcióegyenletek írása Felhasználásuk Élettani hatásuk Előállításuk Előfordulásuk környezetünkben Érdkességek a mindennapi életből Környezetszennyezés - Híres tudósaink 1. Nemfémes elemek és vegyületeik: - Hidrogén, víz Halogének: klór, sósav VI. főcsoport: oxigén, kén és oxidjai, kénsav V. főcsoport: nitrogén, ammónia, salétromsav, fehér és vörösfoszfor, foszforsav IV. főcsoport: gyémánt, grafit és a mesterséges elemi szenek, a szén oxidjai, szénsav Szilícium és vegyületei Betekintés a szerves vegyületekbe: etil-alkohol, ecetsav 2. Fémes elemek és vegyületeik: I. főcsoport: nátrium és vegyületeinek megjelenése háztartásunkban: Konyhasó, sütőpor, sziksó, szóda, trisó, glaubersó, marónátron II. főcsoport: kalcium és vegyületeinek megjelenése az építőiparban: Égetett mész, oltott mész, mészkő, gipsz Vízlágyítás, vízkeménység III. főcsoport: alumínium és ásványai, timföld-, alumíniumgyártás A mellékcsoport képviselője: vas, vasgyártás Korrózió, korrózióvédelem 3. Hétköznapjaink kémiája: Megújuló és nem megújuló energiaforrásaink Legfontosabb tápanyagaink: zsírok, olajok, fehérjék, szénhidrátok Építőanyagaink Üveg-, porcelángyártás, kerámia Műanyagok és csoportosításuk Háztartásban használt vegyszerek Mozgóképkultúra és médiaismeret

69 1. Kommunikáció Tömegkommunikáció Közlési rendszerek A médiumok működése 2. A nyomtatott sajtó története Az újságírás sajátosságai Sajtóműfajok A hirdetés, a reklám 3. A kép, mint a közvetett kommunikáció alapformája Kép és valóság A film, mint művészeti ág A mozi születése A film formanyelve A mozgóképi elbeszélés A filmkészítés szereplői 4. A rádió A televízió 5. Újabb médiumok Médiatudatosság

70 Az osztályozó vizsga követelményei a 9. osztályban Földrajz Írásbeli: Feladatsor, mely topográfiai ismereteket, képességek elellenőrző, illetve földrajzi ismeretek és képességek meglétét vizsgáló feladatokból áll. Használható segédeszköz: középiskolai földrajz atlasz, kivéve a topográfiai feladatokat. Értékelés: Elérhető pontszám: 50 pont. Szóbeli: A vizsga tételhúzással kezdődik, a felkészülési idő 20 perc, utána a felelet 10 perc lehet. A vizsgázónak önállóan, a szaknyelv használatával kell felelnie. Használható segédeszköz: középiskolai földrajz atlasz Értékelés: A szóbeli felelet 25 pont (tartalmi összetevők 20 pont, logikus felépítés 2 pont, szaknyelv, térkép- és eszközhasználat 3 pont). Témakörök Földünk és környezetünk Helyünk a világegyetemben A Föld a világegyetemben A Föld, mint égitest Tájékozódás térben és időben A térképek Lakóhelyünk, a Föld A Föld belső szerkezete Lemeztektonika Vulkáni tevékenység Földrengések Hegységképződés A kőzetek Ásványkincsek és energiahordozók képződése Földtörténet A földrészek szerkezete és domborzata Az éltető légkör A légkör anyaga és szerkezete A levegő felmelegedése Hőmérséklet, szél Felhő és csapadékképződés Ciklonok, anticiklonok Általános légkörzés Monszun Légszennyezés

71 Vízburok Óceánok, tengerek A tengervíz mozgásai A felszín alatti vizek Folyók, tavak Vízszennyezés A földfelszín formakincse Belső és külső erők A talaj Folyók felszínformálása Felszínformálás a tengerpartokon A jég felszínformálása A szél felszínformálása A karsztosodás Földrajzi övezetesség Éghajlati és földrajzi övezetesség A forró övezet A mérsékelt övezet A hideg övezet A függőleges övezetesség Az ember szerepe a társadalmi-gazdasági folyamatokban A világnépesség növekedése A népesség összetétele, eloszlása, sűrűsége A települések

72 Testnevelés Atlétika Szabad- és kéziszergyakorlatok az önálló bemelegítéshez legalább 8-10 elemből minden évfolyamon 12 perces futás (Cooper teszt) távolugrás guggoló technikával magasugrás flop technikával súlylökés helyből (4-5 kg-os súlygolyóval) Torna fejenállás, kézenállás próbálkozások önállóan szekrényugrás 4-5 részes szekrényen átguggolások, felugrások gerendán lépések fordulatok egyensúlyi helyzetek gyűrűn alaplendület, függések lefüggések Kosárlabda fektetett dobás labdavezetésből büntetődobás szabályismeret Röplabda alapérintések (kosárérintés és alkarérintés) szabályismeret Kézilabda gyors labdavezetésből kapura lövések felugrásból hetes dobás Megjegyzés: Az atlétikai mozgásoknál (futás, ugrás, dobás) minden évfolyamon törekedni kell a magasabb szintű végrehajtásra arányosan a tanulók életkorának növekedésével!

73 Kémia 1. Atomok, ionok, molekulák Atom felépítése: atom részei, részecskék jellemzése Periódusos rendszer: rendszám, tömegszám, periódus, csoport Atomok kapcsolódása: elsőrendű kötések fajtái, egyszeres és többszörös kovalens kötés Molekulák alakja, polaritása 2. Az anyag felépítése Gázok, folyadékok, szilárd anyagok jellemzése Kölcsönhatás a molekulák között (másodrendű kötések) Rácstípusok Az oldatok és az oldódás: oldat, hasonló-hasonlót old elv+példák rá, oldatok összetétele, telített oldat, tömeg %, anyagmennyiség-koncentráció 3. Kémiai reakciók energiaváltozása és egyensúlya Reakciók energiaváltozása: reakcióhő, képződéshő, Hess-tétel A kémiai reakciók sebessége: definíció, mitől függ, aktiválási energia, aktivált komplexum Kémiai egyensúlyok: dinamikus egyensúly, legkisebb kényszer elve, egyensúly eltolása 4. Kémiai átalakulások típusai, elektrokémia Savak és bázisok: sav és bázis definíciója, példák, vízionszorzat, kémhatás, indikátorok, közömbösítési reakciók Redoxireakciók: oxidáció és redukció fogalma, példák, oxidációs szám Elektrokémia: galvánelemek, elektrolízis 5. Szervetlen kémia 1. Nemfémek és tulajdonságaik: hidrogén, oxigén, nitrogén, szén, kén, halogének és vegyületeik A vizsgarész: írásbeli

74 Információ technológia alapok Kettes- és tizenhatos számrendszer. Neumann-elvű számítógép felépítése. Hardver és firmware fogalma. Számítógép házak és tápegységek. Processzortípusok, foglalatok. Hőelvezetési technológiák. Memóriák típusai, memória modulok, memóriahibák kezelése. Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik. BIOS feladatai, beállításai. Input perifériák, KVM kapcsolók. Háttértárak és típusaik. Merevlemezek adattárolási struktúrája. Redundáns adattárolás fogalma, RAID. Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik. Nyomtatók típusai, működési elveik. Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik. Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlítása. Szkennerek típusai, működési elveik. Multifunkciós nyomtatók. Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok. Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai. Hálózati topológiák. Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC). Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása. Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák. Dokkoló állomás és portismétlő. Energiagazdálkodási beállítások, APM és ACPI szabványok. Táblagépek és okos telefonok hardvereszközei. Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása. Zárt- é nyílt forráskódú rendszerek, GPL. Operációs rendszer fogalma, feladatai. Operációs rendszerek típusai és jellemzőik. GUI és CLI felhasználói felületek. Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának szempontjai. Partíció fogalma, típusai. Formázás, fontosabb fájlrendszerek. Rendszerbetöltés folyamata. Windows indítási módok. Regisztráció adatbázis. Multi-boot rendszerek. Könyvtárstruktúra, felhasználói és rendszerkönyvtárak.

75 Fájlkiterjesztések és attribútumok. Vezérlőpult beállításai. Archiválási módok. Kliensoldali virtualizáció, hypervisor. Táblagépek és okos telefonok operációs rendszerei. Adatszinkronizáció. Hibakeresési folyamat lépései. Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware). Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen. Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás). Megtévesztési technikák (social engineering, phishing). Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei. Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági beállításai. Biztonságos adatmegsemmisítés módszerei. Biztonsági szabályzat. Felhasználói nevek és jelszavak (BIOS, számítógép, hálózati hozzáférés). Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme. Tűzfalak feladata, típusai. Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosítási módszerek. IT eszközök fizikai védelme.

76 Információ technológia gyakorlat Számítógép szétszerelése. Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek kiválasztása. Számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata. Tápegység telepítése. Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése. Belső alkatrészek telepítése, kábelek csatlakoztatása. Perifériák csatlakoztatása. BIOS funkciója és beállításai. Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban. Számítógép alkatrészek cseréje. Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása. SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása. Laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészei. Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problémák kiszűrése. Áramellátás zavarai, túlfeszültség levezető bekötése. UPS típusok, UPS üzembe helyezése. Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása. Operációs rendszer hardver kompatibilitásának ellenőrzése. Particionálás. Kötetek formázása. Operációs rendszerek telepítése. Meghajtó programok telepítése. Frissítések és hibajavító csomagok telepítése. Operációs rendszer upgrade-je, felhasználói adatok költöztetése. Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása. Lemezkezelés. Alkalmazások és folyamatok kezelése, feladatkezelő használata. Alkalmazások telepítése, eltávolítása. Felhasználói fiókok kezelése. Virtuális memória beállítása. Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta. Területi és nyelvi beállítások. Eseménynapló ellenőrzése. Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai. Kezelőpult (MMC) használata. Biztonsági másolatok készítése, archiválási típusok. Személyes tűzfal beállítása. Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés. Lemezklónozás. Virtuális gép telepítése. Megelőző karbantartás jelentősége, karbantartási terv.

77 Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai. Ház és a belső alkatrészek szakszerű tisztítása. Monitorok szakszerű tisztítása. Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje. Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása. Alkatrészek csatlakozásának ellenőrzése. Számítógépek működésének környezeti feltételei. Operációs rendszer frissítése, javítócsomagok telepítése. Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-mentesítés. Helyreállítási pontok készítése, rendszer visszaállítása korábbi időpontra. Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása. Ütemezett karbantartási feladatok. Laptopok szakszerű tisztítása.

78 1. Adatbázis és szoftverfejlesztés elmélet A programkészítés lépései: feladat kitűzése, specifikáció, algoritmuskészítés, kódolás, tesztelés, hatékonyságvizsgálat, dokumentálás Specifikáció: a probléma megfogalmazása; bemenő és kimenő adatok pontosítása, előés utófeltételek megfogalmazása Algoritmusleíró eszközök: folyamatábra, stuktogram, mondatszerű leírás, Jackson diagram A programkészítés elvei: stratégiai elv: lépésenkénti finomítás, Top-Down módszer; taktikai, technológiai, technikai elvek Adatok jellemzői: azonosító; hozzáférési jog (konstans, változó); hatáskör (globális, lokális, privát, publikus), kezdőérték; helyfoglalás, műveletek. Elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt, részintervallum. Felépítésük, ábrázolásuk, helyfoglalásuk, műveleteik. Összetett adattípusok: karakterlánc (string) adattípus felépítése, ábrázolása, helyfoglalása, felhasználása. Rögzített hosszúságú és nulla végű karakterláncok. Karakterlánc műveletek: hosszúság, részkarakterlánc, karakterláncok egymáshoz kapcsolása, beszúrás, törlés, csere.

79 2. Adatbázis és szoftverfejlesztés gyakorlat A programozási nyelvek csoportosítása: Neumann-elvű, automata, funkcionális, objektum-orientált. A programozási nyelvek fejlődése, generációk, általános és speciális programnyelvek és felhasználási területeik. Általános és speciális programnyelvek és jellemzőik Programok készítése és futtatása: forrásnyelvű programok fordítása, fordítási technikák, interpreter és compiler típusú nyelvek. Programok futtatása: natív futtatás, virtuális gépek. Programozási nyelvek alapfogalmai: szintaxis, szemantika, interpreter, fordítóprogram, byte-kód fordítási egység, specifikációs rész, törzs, deklarációs rész kiértékelése statikusan, ill. dinamikusan, blokkstruktúra, szigorúan típusos nyelv definíciója Típusok, a programozási nyelvek típusossága, típuskonverzió. A típusok osztályozása: skalár (diszkrét, egész, karakter és logikai típusok), valós (fixpontos, lebegőpontos, kétszeres pontosságú típusok). Konstansok és változók. Deklaráció hatásköre, láthatósági köre; Globális és lokális azonosító, változók allokálása, élettartama. Mutató típusok. Kifejezések, kifejezések szerkezete, kifejezések kiértékelése A programozói környezet (IDE) használata, konzol alkalmazás készítése: Project műveletek, egyszerű konzol alkalmazás készítése, alapvető szintaktikai szabályok, megjegyzések. Példák változók használatára. Egyszerű beolvasás, kiírás.

80 3. Munkahelyi egészség és biztonság Munkavédelmi alapismeretek A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi épségére A munkavédelemről szóló évi XCIII törvény fogalom meghatározásai Munkahelyek kialakítása, munkahelyek kialakításának általános szabályai A munkahely létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság Munkaeszközök biztonsága Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, biztonság Munkakörnyezeti hatások Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és keverékek, stressz) A kockázat fogalma, felmérése és kezelése Munkavédelmi jogi ismeretek A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek Balesetek és foglalkozási megbetegedések Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen Német nyelv Nyelvtan: igeragozás (jelen idő), jövő idő, összetett múlt idő, alapszórendek, tőhangváltós igék, névelő- és főnévragozás (kivéve birtokos eset), gyenge főnevek, elváló igekötős igék, haben, es gibt, sein, módbeli segédigék közül: mögen, können, wollen, és möchte, jeder-dieser, felszólító mód, birtokos személyes névmások, személyes névmások esetei, tagadás, kérdőszavak Szövegértés: néhány mondatos egyszerű szöveg megértése a tanult témakörökben. Beszédkészség: kb. 2 perces önálló témakifejtés az alábbi témákról: személyi adatok, ismerkedés, család, szabadidő, nyaralás,tájékozódás városban,napirend, vásárlás, étkezés, időjárás. Szituációs feladatok. Íráskészség: kb szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveg írása.

81 Őskor, ókori kelet 1. Az emberré válás, őskőkor, újkőkor 2. A sumerok 3. Mezopotámia, forrráselemzés 4. Egyiptom 5. Kis országok, eltérő vonások 6. Újbabiloni, Perzsa Birodalom 7. India, Kína Történelem Az ókori Hellász 1. A görög történelem kezdetei 2. A polisz születése 3. Polgárjogi küzdelem Athénban 4. A görög mitológia 5. A görög vallás 6. Spárta 7. Görög-perzsa háborúk 8. Athén fénykora és bukása 9. Görög hétköznapok, tudomány, művészet 10. Nagy Sándor 11. Hellenizmus Az ókori Róma 1. Róma történelmének kezdetei 2. A köztársasági Róma 3. Itália meghódítása 4. Pun háborúk, Földközi-tenger medencéjének meghódítása 5. A köztársaság válsága, út a császárság felé 6. A principátus és műkődése az első századokban, forráselemzés 7. A dominátus 8. A kereszténység 9. A római birodalom szétesése és bukása 10. A Kárpát-medence a római korban A kora középkor 1. Új királyságok a Nyugat-Római Birodalom helyén 2. A népvándorlás újabb hulláma, a pápaság létrejötte 3. Válság és fellendülés Nyugaton 4. Európa keleti régiója (szlávok, Bizánc) 5. Az iszlám A magyarság őstörténete

82 1. Őstörténetünk kezdetei 2. Népünk vándorlása 3. A honfoglalás 4. A letelepedéstől az államalapításig Életmódtörténet (két modul kiválasztása) 1. Az ember és a természet kapcsolata a mítoszokban 2. Tömegszórakoztatás az ókorban 3. A család az ókori kultúrákban 4. Az iskola az ókorban 5. Eltérő elméletek, mítoszok a magyarság őstörténetében 9. évfolyam irodai asszisztens tagozat Gépírás és iratkezelés: A tízujjas vakírás módszerei, a billentyűk kezelésének módja, szabályai (ÖGY). A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázatai. A biztonságos munkavégzés körülményei. Test-, kar-, kéz- és ujjtartás (ÖGY). A számok, írásjelek, speciális karakterek írástechnikai és helyesírási szabályai. Sebességfokozás különböző szövegek írásával, a gépíráskészség fokozása. A betűk megtanulása különböző betűkapcsolási és szógyakorlatokkal, folyamatos mozdulatelemzéssel, másolással. Másolás kéziratról (ÖGY). Idegen nyelvű dokumentum másolása. Elektronikus írás szabályai. Hallás utáni írás technikája. Iratsablon szerkesztése. Dokumentumok típusai, fajtái. A dokumentum-szerkesztés követelményei. Irat- és dokumentumszerkesztés szabályai. Számítógépes nyomtatvány, űrlap és sablon szerkesztése. Körlevélkészítés elemei, technikája (ÖGY). Elektronikus címzés és etikett készítés gyakorlata (ÖGY). Elektronikus levelezés technikája és szabályai. A táblázatkészítés műveletei. Táblázatok készítése, kezelése (ÖGY). Az adatbázis készítésének műveletei. Hivatkozások használata.

83 Levelezési ismeretek Levelezési alapfogalmak. A levél típusai, fajtái. Az iratok fajtái; készítésük tartalmi, formai és nyelvi követelményei. Irat, okirat, ügyirat csoportosítása, jellemzői. Sablonok használata. Kereskedelmi levelek fajtái, formai követelményei. Levél fogadás és továbbítás fajtái. Adatvédelem és a biztonságos adathasználat szabályai. Üzleti levél készítése. Az üzleti életben előforduló levelek típusai (gazdasági, kereskedelmi). Az ügyirat- és dokumentumkészítés alapelvei és folyamata. Egyszerű ügyiratok (meghatalmazás, kötelezvény, elismervény, stb.). Irodafajták, irodatípusok, az iroda kialakításának ergonómiai követelményei. Az üzleti élet gazdasági és kereskedelmi levelei. A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai. Szervezetek belső iratai. Környezetvédelmi szempontok az irodában. Az adat- és információkezelés folyamata az irodai munkában: információforrás, - szerzés, - rögzítés, - feldolgozás. Gazdasági alapismeretek A gazdaság alapelemei, a szükséglet, a hasznosság és a szűkösség fogalma. A gazdasági javak csoportosítása. A termelési tényezők, szereplők; a gazdasági körforgás. A piac fogalma, elemei és működése. A kereslet, a kínálat fogalma és törvénye; jellemzői. A nemzetgazdaság ágazati szerkezete. A termelési tényezők fajtái, csoportosításuk. Az állam szerepe a piacgazdaságban. A pénz fogalma és funkciói. A pénzforgalom fajtái, bizonylatai. A magyar bankrendszer. Kétszintű bankrendszer sajátosságai, az MNB szerepe. Az árucsere és a pénz, bankszámlapénz és pénzhelyettesítők. Pénzintézetek fajtái, funkciói, szolgáltatásai. Fizetési módok és technikák. Adók, támogatások fajtái, szerepe. Személyi jövedelemadó Helyi adók Vállalkozások adófizetési kötelezettségei. Általános forgalmi adó. Háztartás bevételei, kiadásai. Háztartások pénzgazdálkodása, megtakarításai.

84 Jogi alapismeretek A jog, a jogszabályi hierarchia fogalma. Jogszabályok érvényessége, hatálya, jogágak, jogforrások. A tulajdonjog, kötelmi jog, gazdasági jog alapvető jellemzői. A jogképesség, cselekvőképesség fogalma. Az Alaptörvényben biztosított alapvető állampolgári jogok és kötelességek. A magyar közjogi rendszer, önkormányzati rendszer felépítése. Közigazgatási eljárás. A polgári jog fogalma, alapvető jellemzői; a jogképesség, cselekvőképesség fogalma. Alapvető munkajogi szabályok. Jogérvényesítés típusai. A tulajdonjog, kötelmi jog, gazdasági jog alapvető jellemzői. Alapvető munkajogi szabályok. Jogérvényesítés. Az Európai Unió legfontosabb szervei, feladatai. Magyarország EU-tagsága előnyei és hátrányai.

85 Mikrogazdasági alapok Gazdasági alapfogalmak Termelési tényezők Gazdasági körforgás évfolyam közgazdasági tagozat Gazdasági és jogi alapismeretek A fogyasztói magatartás és a kereslet Piaci alapfogalmak, szereplők, piaci mechanizmus A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők A fogyasztó döntési mechanizmusa, a racionalizálási elv érvényesülése a fogyasztói magatartásban Az egyéni és a piaci kereslet A vállalat termelői magatartása és a kínálat A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, formái A termelés technikai, gazdasági összefüggései A termelés költségei, a költségfüggvények A piac formái és a kínálat A piacszabályozás Gazdálkodás, gazdaságosság Költség, kiadás, ráfordítás bevétel fogalma A fedezeti összeg A vállalkozás gazdálkodásának eredménye A vállalkozások alapítása, működése A vállalkozásokról általában, a kis- és középvállalkozások jellemzője Az egyéni vállalkozás jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése A társas vállalkozások formái, sajátosságai A társas vállalkozások alapítása, működése A táras vállalkozások megszűnése Csődeljárás, felszámolási eljárás Cégnyilvántartás A vállalkozás szervezete A vezetés fogalma, vezetési szintek A vezetői tulajdonságok, vezetők feladatai A vezetés és irányítás információ bázisa A controlling tevékenység szerepe

86 A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai Makrogazdasági fogalmak, gazdasági folyamatok. A makrogazdaság szereplői, a gazdasági szférák jellemzői A makrogazdaság piacai Az állam feladatadatai, az állam gazdasági szerepe Monetáris és fiskális politika Az államháztartás rendszere A központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és kiadásai A nemzetgazdaság ágazati rendszere A nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere A gazdasági alanyok (szereplők) főbb csoportjai (vállalat, háztartás, állam, stb.) A termelés tényezői (föld, munka, tőke, vállalkozás, információ) és kölcsönhatásuk A tulajdonviszonyok és gazdasági koordinációs mechanizmusok Nemzetgazdasági ágak, ágazatok, alágazatok és szakágazatok, a nemzetgazdaság teljesítménykategóriái és mérésük A bruttó kibocsátás, a bruttó és nettó hazai termék A bruttó és nettó nemzeti jövedelem nominál- és reálértéke A gazdasági növekedés, a nemzeti vagyon fogalma, részei A marketing alapjai Marketing alapfogalmak A marketing szerepe a vállalkozásban Piackutatás Marketingmix Marketingstratégia A reklámtevékenység jogi eszközei Jogi alapismeretek A jog lényege, fogalma, funkciói A jogforrás és jogforrási hierarchiája A jogviszony A jogi norma szerkezete, megjelenése, érvényessége A jogalkotás. A jogrendszer felépítése, tagozódása A gazdaság és a jog közötti viszony, a jogrend szerepe a gazdaságban A jogszabályok értelmezése, jogalkalmazás Tulajdonjog A tulajdon fogalma, tartalma, a tulajdonost megillető jogosultságok A birtoklás és birtokvédelem A használat és hasznok szedése A rendelkezés joga A tulajdonjog korlátozásai Eredeti és származékos tulajdonszerzés A kötelmi jog Szerződések fogalma, fajtái A szerződésekre vonatkozó közös szabályok: szerződéskötés

87 A szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése A szerződés teljesítése, a szerződés megszegése A szerződés megerősítése, biztosítékadás (foglalók, kötbér, kezesség) A szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, letét, megbízás, vállalkozás, szállítás, fuvarozás, hitel- és kölcsönszerződés, bankszámla- és betétszerződés, folyószámla-szerződés, lízing, követelésvétel, biztosítás Ügyviteli alapismeretek Tízujjas vakírás Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén gátlás pszichológiai elvének érvényesítésével Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással. A jelek szabályai A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés ismérvei alapján A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai Szövegformázás A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek írásának adott időszakban érvényes szabályai Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, szöveg igazítása, előfej, élőláb stb. Táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb. Szimbólumok, képek beszúrása, formázása Levelezés és iratkezelés A levél fajtái, formai ismérvei A hivatalos levelek fogalmazásának tartalmi szempontjai A beadványok (kérvény, kérelem, fellebbezés, stb.) Az egyszerű ügyiratok fajtái (nyugta, elismervény, meghatalmazás, stb. A projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése Közigazgatási szerv, intézmény, gazdálkodó szervezet, levelei (értesítés, meghívó, igazolás, engedély stb.), a szerződésekkel kapcsolatos ügyiratok. A vállalkozások, szervek, intézmények belső, levelei (jegyzőkönyv, emlékeztető, feljegyzés, stb.) Üzleti levelezés (ajánlat, megrendelés, teljesítés, a teljesítés zavarai, szállítás stb.) Munkaviszonnyal kapcsolatos levelek (önéletrajz, pályázat, munkaszerződés, stb.) Az alkalmazott irodatechnikai eszközök használata Az ügyiratkezelés alapfogalmai Az irattározás kellékei, eszközei Az iratkezelés gyakorlata (postabontás, érkeztetés, iktatás, stb.) Üzleti kommunikáció Az emberi kommunikáció alapvető felfogásai ás általános modellje

88 Magatartás és önismeret: célhierarchia, életszervezés, a céltól a tettig, az önismeret és emberismeret, az image kialakítása Hatékony kommunikáció: a verbális és nem verbális kommunikációs csatorna Tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikák Üzleti protokoll szabályai A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati szituációk alapján. a) Kommunikációs szándékok Angol nyelv A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés, elköszönés: Bemutatkozás, bemutatás: Telefonálás Levél- és üzenetírás: Köszönetnyilvánítás és arra reagálás: Bocsánatkérés és arra reagálás: Good morning/afternoon/evening. Hello Becka. Hello, how are you? Hi! Goodbye. Bye-bye! See you later. Good night. Have a nice day. My name is This is my friend, How do you do? Hi! Nice to meet you, I m Sean. Kezdeményezés és válasz Hello, this is Harry Jackson. I d like to speak to George Simpson. Can I speak to Holly, please? Thanks for calling. Bye. Dear Becka, Dear Sir or Madam, Yours faithfully, Best wishes, With love, Thank you. Thank you very much. Thanks a lot. It s very kind of you. I m sorry. I m very sorry. Good morning. Hello Karl. Fine, thanks. Hi! Goodbye. Bye! See you. Good night. Thank you. Hello, I m Hi. Nice to meet you. How do you do? Nice to meet you, I m Emily. I m sorry, he isn t available at the moment. Yes, just a moment, please. Bye. Not at all. That s all right.. No problem. That s all right.

89 Gratulációk, jókívánságok és azokra reagálás: Happy Christmas / New year / Birthday! Congratulations! Have a nice holiday. All the best. Cheers! Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Sajnálkozás, együttérzés: Öröm, szomorúság: Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság: I m sorry. Sorry to hear that. Sorry I m late. Oh, dear. Are you happy about that? I m so happy to see you. What do you think of that? How do you feel about that? What do you think of? Are you happy with? I hope you liked it. Happy Christmas / New Year / Birthday! Thank you. Thank you, the same to you. Cheers! Great! I m happy to hear that. That s good news. I m sorry to hear that. What a pity. Oh, no! I feel so sorry for That s fine/nice/not bad. That was fine/good/ nice It wasn t very good. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Véleménykérés, véleménynyilvánítás: Érdeklődés: Tetszés, nemtetszés: Akarat, kívánság: Képesség: Kötelezettség: What do you think? What do you think of it? Are you interested in sports? How was your weekend? How are things with you? Do you like video games? What do you think of this game? Do you like dancing? Would you like a sandwich? Can I have my bill, please? I d like the beef and mushroom pie, please. Anything to drink? Can you speak Italian? Can you play football? Could she ride a bike when she was six? You have to be back by ten. I have to get up very early on weekdays. Do you have to study a foreign language at school? I think it s great. It s not very good. I m interested in tennis. It was great, thanks. Everything s fine. Yes, I do. I love them.. It s not bad, I suppose. No, I can t stand it. I d like a hamburger Are you paying together? I don t want beef. I can t speak much. I couldn t play chess when I was a child.

90 Szándék, kívánság: What would you like to do? How about going to a bike ride? Shall we meet at my house on Saturday afternoon? Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok I d like to see that film, OK, fine. Dolgok, személyek megnevezése, leírása: Események leírása: Információkérés, -adás: What is it? What is it like? What s it in English? What does that mean? The boys arrived in the town centre, and decided to go to the cinema. What time is it, please? What class are you in? Did you meet her last night? When will your friends arrive? How far is it? Excuse me. Where s the science lab? I d like some information about the gallery, please. What time do you open and close? What did you see? What were they like? It s / That s / It s a kind of It means It s half past twelve. Yes, I did Tomorrow evening. It s not very far, 10 minutes by bus. Turn tight. Go past the library. It s on the left. It s opposite classroom 7. Certainly. What would you like to know? Tudás, nemtudás: Do you know when the museum opens? I don t know. I have no idea. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés: Felszólítás: Javaslat és arra reagálás: Kínálás és arra reagálás: Meghívás és arra reagálás: Can you give me a pen, please? Could you repeat it, please? Can you help me? Stop at the next corner. Come and take it. Let s go to the cinema tonight. Shall we meet at the station? Would you like a drink? What would you like? Help yourself! Have an orange. Here you are. Would you like to come to the cinema? Can we meet at seven? Let s meet on Sunday. Certainly. Yes, of course. I m afraid I can t. Good idea. OK. What time? That s very kind of you. I m sorry, I can t. An orange, please. Thank you. No, thank you. / Yes, please. Thanks. Yes, I d love to. I m sorry, I can t. Yes, great.

91 Why don t we go skiing? Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok I m afraid, I can t. Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés Betűzés kérése, betűzés Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értés ellenőrzése Sorry, what did you say? Could you repeat that? How do you spell it? Sorry, I don t understand. Could you understand? Sorry, what does that mean? b) Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése Birtoklás kifejezése Térbeli viszonyok Időbeli viszonyok Fogalomkörök Jelenidejűség present simple present continuous present perfect simple Fogalomkörök nyelvi kifejezései When does the museum open? I don t like fish. What are the people doing? I m playing football Have you done your homework? I haven t read that book. Múltidejűség past simple We went to the cinema last night. Did you visit the museum yesterday? Irányok, helymeghatározás Gyakoriság Időpont Óra have (got) possessive adj. possessive pronouns genitive s of prepositions, prepositional phrases, adverbs there is/are how often? when? what time? what s the time? I don t have many books. She s got a lovely blue dress. my, your, his/her/its,our, their dog mine, yours, theirs Holly s sister the door of the librrary whose? here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, in front of, behind, inside, outside, above There is a notice board next to the window. always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day I always get up early. now, in the morning yesterday, last year, two weeks ago, tomorrow, next week in 2004, in May, at 6 o clock, on Tuesday It s half past nine.

92 Mennyiségi viszonyok Minőségi viszonyok Fogalomkörök singular and plural cardinal numbers ordinal numbers countable nouns uncountable nouns some, any quantifiers what like what colour Fogalomkörök nyelvi kifejezései children, people, men, women one, two, three., first, second, How many books have you got? How much food has she got? I haven t got any time. a lot, not much, little, few I ve got a lot of/little money. a cup of tea, a piece of cake What s it like? What colour is it? Modalitás Logikai viszonyok Szövegösszetartó eszközök can could have to linking words articles, determiners some+plural noun any+plural noun some +singular noun any + singular noun nominative and accusative of personal pronouns demonstrative pronouns indefinite pronouns She can swim very well. Can I open the window? He could speak two languages at the age of five. Could you repeat that, please? I have to get up at 6:00 on schooldays. Do you have to do your homework? We don t have to have lunch at school. and, or, but, because a, an, the There are some pens in this bag. Have you got any sisters? I haven t got any apples. There s some beer in the glass. There isn t any pie on this plate. I, he, they me, him, them this, that, these, those somebody, anybody, nobody, everybody

93 c) Témakörök Személyes vonatkozások, család Témakör Család, rokonság, barátok, közérzet, érzelmek Környezetünk Otthon, lakás A munka világa Munka, hivatás, kommunikáció, telefonálás, levélírás Az iskola tantárgyak, tanulás Életmód Napirend, szokásos tevékenységek, házimunka, tanulás, étkezés, egészséges étrend Szabadidő, művelődés, szórakozás Szabadidő, sport, egészség, kikapcsolódás Kapcsolódási pont önismeret, illemtan, kommunikáció hon- és népismeret, brit civilizációs ismeretek hon- és népismeret, brit civilizáció oktatás,országismeret,, hon- és népismeret hon- és népismeret, egészségtan, illemtan, egészségtan, gasztronómia kultúra, országismeret, önismeret, egészségtan A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló képes legyen kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. Beszédkészség A tanuló képes legyen köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni; társalgást követni.

94 Olvasott szöveg értése A tanuló képes legyen kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni; egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni. Íráskészség A tanuló képes legyen kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni; gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban megfogalmazni; különböző szövegfajtákat létrehozni; változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni.

95 Magyar irodalom írásbeli vizsga 1. Szerző mű befogadó 2. Mítosz és irodalom. Az antikvitás irodalma 3. A Biblia és hatása az irodalomra 4. A középkor irodalma 5. Alkotások az európai és magyar reneszánsz irodalmából 6. Az európai színház történetéből 7. A magyar barokk irodalmából Ajánlott témakör: 8. Az európai színház történetéből Műelemzés és műértelmezés verses és prózai művek feldolgozásával. Az irodalomtanításban alkalmazott fogalmak és meghatározások ismétlése, újragondolása. Az ókor fogalma, kultúrtörténete, korszakolása. A görög és latin művelődés viszonya. Mitológiai történetek, magyar népköltészeti alkotások. Antik epika, líra, dráma alkotásainak elemzése Részeltek az Ó- és Újszövetségből Bibliai témák és műfajok továbbélése a magyar irodalomban. Tematika és műfaji változatosság az európai és a magyar középkor irodalmából Az itáliai és az udvari reneszánsz. Dante Petrarca, Boccaccio A magyarországi humanizmus és az udvari reneszánsz. Janus Pannonius A reformáció irodalma Magyarországon 1-2 szemelvénnyel A magyar főúri reneszánsz Balassi Bálint költői portréja Shakespeare drámái, legalább egy dráma feldolgozásával Rómeó és Júlia, (Hamlet.) Portrék a magyar barokk irodalmából: Zrínyi Miklós és a barokk eposz A francia klasszicista dráma Moliere: Tartuffe Követelmények: 1. Fogalmak: - művelődéstörténeti korszak, korstílus, népköltészet, antikvitás, középkor, humanizmus, reneszánsz, reformáció, barokk, mese, mítosz, testamentum, evangélium, példázat, zsoltár, eposz, eposzi kellék, in medias res, legenda, novella, fikció, fiktív levél, ciklus, drámai műnem, epilógus, prológus, monológ, dialógus, akció, dikció, késleltetés, katarzis, kardal, hármas egység. - Allegorikus ábrázolás, alakzat, gondolat ritmus, ütemhangsúlyos verselés, Balassi strófa, időmértékes verselés, drámai jambus, értelmezés, érték, értékelés. 2. Szerzők és művek: - néhány mű a magyar népköltészetből, például Júlia szép leány; - néhány történet az antik mitológiából és a Bibliából; - jellemző részletek az Iliászból és az Odüsszeiából; - Janus Pannonius két verse; - Balassi Bálint: Egy katonaének és még két vers - Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem néhány részlet - Egy-egy részlet Pázmány Péter és Mikes Kelemen művéből - Szophoklész, Shakespeare, Moliere egy-egy alkotása

96 Magyar nyelv Tematika Kommunikáció kommunikáció fogalma, tényezői, funkciói, iránya tömegkommunikáció médiaműfajok Beszéd és a nyelv Nyelvi szintek hangok és hangtörvények szóelemek szavak szószerkezetek mondatok Helyesírásunk rendszere helyesírásunk alapelvei leggyakoribb helyesírási szabályok Szöveg szöveg és kommunikáció szöveg szerkezete szöveg jelentésbeli kapcsolóelemei szöveg grammatikai kapcsolóelemei Fogalmazási kalauz, könyv- és könyvtárhasználat Fogalmak, tevékenységi formák kommunikációs gyakorlatok, Jakobsonmodell tájékoztató és véleményközlő sajtóműfajok rádiós, televíziós és internetes műfajok beszéd és nyelv fogalma hangrend, illeszkedés, hiátus, hasonulás fajtái, összeolvadás, rövidülés, kiesés tő- és toldalékmorfémák szófajtani kategóriák alá- és mellérendelő szintagmák fajtái mondatok csoportosítási lehetőségei kiejtés elve, szóelemző írásmód, hagyomány elve, egyszerüsítő írásmód különírás, egybeírás, kezdőbetű, idegen szavak, írásjelek, elválasztás, rövidítések, mozaikszavak, számok szövegértés, szövegalkotás, mikro- és makroszerkezeti egységek, lineáris és globális kohézió, előre- és visszautalás szövegalkotás lépései, jegyzetelési technikák

97 Fizika I. MOZGÁSOK Megfigyelés, kísérlet, mérés, modellezés, Alap- és származtatott mértékegységek A mozgás Nyugalom és mozgás viszonylagossága, a testek nyugalmi állapota; az anyag lényegi tulajdonsága elmozdulás, pálya hossza, megtett út; az elmozdulás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás; sebesség (vektor) az út és az idő közötti összefüggés átlagsebesség, összes út és a megtételhez szükséges idő; állásidő; ismeretlen mennyiség kifejezése az alapképletből; út-idő, hely idő, sebesség-idő grafikonok A változó mozgás Mozgásállapot változás; Newton I. tv-e; változó mozgás: feltétele átlagsebesség, pillanatnyi sebesség; Egyenletesen változó mozgás. A gyorsulás Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás sebesség-idő, gyorsulás - idő grafikonok; v=0 kezdősebesség esetén az út kiszámítása II. A DINAMIKA ALAPJAI A szabadesés Szabadesés jelensége nehézségi gyorsulás; magasság-idő összefüggése Az erő és fajtái erőhatás, erő, támadáspont,

98 erő fajtái; súlyerő; az erő jele, mértékegysége A testek tehetetlensége A dinamika alapegyenlete. Newton II. Törvénye Kölcsönhatásban fellépő erők : ugyanazon testre ható erő egyensúlya; az egyenes vonalú egyenletes mozgás és a nyugalom feltétele; két test kölcsönhatása közben fellépő erő-ellenerő; hatás-ellenhatás törvénye A nehézségi erő: nyugalomban levő test súlya; súlytalanság; nehézségi erő és súlyerő közti különbségek; Több erő együttes hatása Két vagy több erő eredője; Vektormennyiségek összeadása; A mozgást akadályozó erők. A súrlódás: a súrlódás, a súrlódási erő; a súrlódási erőt befolyásoló tényezők; A közegellenállás A lendület: a lendület (erő lökés); összefüggés a lendület, a tömeg és a sebesség között; lendület változás, erőhatás; Newton II. Tv. lendület megmaradásának törvénye; hatás-ellenhatás és a lendület kapcsolata; Egyenletes körmozgás periódusidő, fordulatszám; Szögelfordulás, szögsebesség, kerületi sebesség. Centripetális gyorsulás, centripetális erő; Összefüggés a centripetális erő, a tömeg, a sebesség és a sugár között. Newton-féle gravitációs törvény. Az általános tömegvonzás A bolygók mozgása Kepler törvényei III. MUNKA, ENERGIA. MEREV TESTEK EGYENSÚLYA ÉS FORGÁSA A fizikai munka fogalma, jele, mértékegysége; energiaváltozások munkavégzés során

99 Az energia a fogalma, jele, mértékegysége; energia megmaradás törvénye; felemelés közben végzett munka; gravitációs kölcsönhatás; a felemelt test energiája; potenciális energia; A mozgási energia; a helyzeti energia átalakulása mozgási energiává; mozgási energia; a helyzeti energia átalakulása mozgási energiává; Egyensúly lejtőn A lejtőre helyezett testre ható erők és azok eredője; Összefüggés a lejtő hajlásszöge és az egyensúlyban tartó erő között; Energia viszonyok a lejtőn; Lejtő típusú egyszerű gépek Az emelő: Erő, teher, erő hatásvonala; Forgáspont, erőkar; Forgatónyomaték; egyoldalú és kétoldalú emelő; emelők egyensúlyban; A forgó test mozgási energiája: Tehetetlenségi nyomaték; Forgási energia; IV. REZGÉSEK, HULLÁMOK Harmonikus rezgőmozgás; Amplitúdó, rezgésszám, frekvencia, periódusidő; Kitérés-idő függvénye Harmonikus rezgőmozgás dinamikai leírása A rezgő testre ható erők; Az erőhatások időbeli változása (nagyság és irány szerint); referencia kör, körfrekvencia; rezgő test sebessége, gyorsulása; Direkciós állandó; A rezgő test energiája Rugalmassági energia ; A rezgő test energiája; Kényszerrezgés, rezonancia A hullámmozgás Rezgési állapot továbbterjedése; hullámhegy, hullámvölgy, hullámhossz; periódusidő, terjedési sebesség; Hullám frekvenciája; Longitudinális és transzverzális hullámok

100 Hanghullám keletkezése, terjedése, közeg jelentősége; A hanghullám terjedési sebessége; Összefüggés a hangmagasság és a frekvencia között; hanghullámok rezonanciája; Ultrahang és infrahang; Doppler-effektus; Hullámok visszaverődése, törése; Hullámok elhajlása résen; Hullámok találkozása, interferencia; Huygens elv; Gyengítés és erősítés; Hullámok polarizációja Doppler-jelenség; Hanghullámok interferenciája; V. GÁZOK Gázhalmazállapot jellemzői Állapotjelzők A légnyomás, A légnyomás függése a magasságtól Légnyomás mérő eszközök A földi légkör jelenségei

101 Matematika Halmazok, intervallumok Halmazok, részhalmaz, alaphalmaz és komplementer halmaz, halmazműveletek. Halmazok elemszáma. Számegyenesek, intervallumok, műveletek intervallumokkal. Algebra és számelmélet Betűk használata a matematikában. A hatványozás egész kitevőre. A számok normálalakja. Polinomok, műveletek polinomokkal. Nevezetes szorzatok. A szorzattá alakítás módszerei. Műveletek algebrai törtekkel. Oszthatóság. Oszthatósági szabályok. Prímszámok, összetett számok, számelmélet alaptétele, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. Függvények Függvények. A derékszögű koordinátarendszer. A lineáris függvény, az abszolútérték függvény, a másodfokú függvény, a négyzetgyök függvény, lineáris törtfüggvények. Függvénytranszformációk. Geometria Geometriai alapfogalmak. (A sík, tér részei, nevezetes szögpárok, távolság. ) A háromszögek szögei, a háromszög egyenlőtlenség, a háromszög oldalai és szögei közötti összefüggés. Pitagorasz tétele és a tétel alkalmazása. Thálesz tétele és a tétel alkalmazása. A négyszögek, speciális négyszögek és tulajdonságaik. Érintőnégyszögek, az érintőnégyszög tétele. A sokszögek, szabályos sokszögek, összefüggések az oldalak, szögek, átlók száma között. A kör és részei. Nevezetes ponthalmazok, szögfelező és oldalfelező merőleges. A háromszög beírt és köréírt köre. A geometriai transzformáció fogalma, a transzformációt jellemző tulajdonságok. A tengelyes tükrözés és jellemzése. A tengelyes szimmetria. Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. A középpontos tükrözés és jellemzése. A középpontos szimmetria. Középpontosan szimmetrikus alakzatok. A középvonal, magasságvonal és a súlyvonal. Az eltolás és jellemzése. A vektor fogalma, műveletek vektorokkal. A pont körüli elforgatás és jellemzése. A forgásszimmetria. A szög ívmértéke. A kör adott középponti szögéhez tartozó körív hossza, körcikk kerülete, területe. Alakzatok egybevágósága. A háromszögek egybevágóságának alapesetei. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek Egyenletek grafikus és algebrai megoldása. Elsőfokú sima és törtes egyenletek. Szöveges, egyenlettel megoldható feladatok. Egyenlőtlenségek. Abszolútértékes egyenletek. Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer, egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok.

102 Informatika 1. Az informatikai eszközök használata A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük fizikai alapjai A számítógép fő egységeinek megismerése, az alaplap, a processzor, a memória főbb jellemzői. Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, működési elve. Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási szempontjainak megismerése. Digitalizáló eszközök. Az operációs rendszer és a számítógépes hálózatok főbb feladatai és szolgáltatásai. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munkakörnyezet kialakítása. 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása Nagyobb terjedelmű dokumentum szerkesztése. Élőfej, élőláb. Stílusok alkalmazása. Tartalomjegyzék készítése. Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Körlevél A törzsdokumentum és az adattábla fogalmának megismerése. Dokumentum készítése körlevél funkció felhasználásával. Egyéb iskolai dokumentum készítése kiadványszerkesztő programmal. Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célszerű kiválasztása Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció stb.) elhelyezése közös multimédiás dokumentumban. Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. Dokumentumok nyomtatási beállításai Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés Problémamegoldás táblázatkezelővel A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása. Tantárgyi feladatok megoldása. Függvények használata. Statisztikai számítások Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. Az adatok grafikus szemléltetése. Adatkezelés táblázatkezelővel Adatok rendezése, szűrés. Függvények alkalmazása különböző lapokon lévő adatokra.

103 Térinformatikai alapismeretek Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei. Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 4. Infokommunikáció 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek Önálló információszerzés Információkeresési stratégia. Tartalomalapú keresés. Logikai kapcsolatok. A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, kigyűjtése, felhasználása. Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció megismerése A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából. A közlés céljának felismerése. A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése Az információs technológián alapuló kommunikációs formák Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek megismerése Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata. Csoportmunka az interneten. Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának vizsgálata A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása az elektronikus és internetes lehetőségekkel. A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák azonosítása, a függőség elhárítása Médiainformatika A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési folyamatban Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektronikus könyvtárakból. 5. Az információs társadalom 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, személyiségre, egészségre gyakorolt hatásának megismerése A globális információs társadalom jellemzői. Az informatikai kultúra jellemzői. Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése. Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre és az egészségre vonatkozóan Az e-szolgáltatások szerepe és használata Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági vonatkozásainak feltérképezése Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének felismerése. Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, értékelése. Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felismerése. A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában Fogyasztói szükségletek azonosítása.

104 a. A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése és azonosítása. Tudatos vásárlókép kialakítása.

105 Az osztályozó vizsga követelményei a 10. osztályban Rajz és vizuális kultúra Legalább 3 féle minőségű vonal következetes használata szabadkézi rajzban. Modell alapján készített leképező jellegű munkában sík és térforma pontos visszaadása. Modell alapján készített leképező jellegű munkában legalább 4 különböző tónusfokozat alkalmazása (rajz, festés, vegyes technika). Színharmóniák, színkontrasztok ismerete és használata. Szabadkézi rajz készítése ceruzával, tollal, egyszerű műszaki jellegű rajz készítése szabad kézzel, vagy szerkesztve. Feliratkészítés sablonnal. Ábrázoló jellegű rajz készítése természeti és mesterséges formák karakterét meghatározó főbb, a felismerhetőséget biztosító arányok helyes megfigyelése és visszaadása. Egyszerű tárgyak formakapcsolatait bemutató rajz készítése, pl. szabásrajz. Téri helyzetek egyszerű, értelmező jellegű ábrázolása. Tárgyak egymáshoz viszonyított téri helyzetének megjelenítése látvány alapján 2 dimenzióban. Beállításról, vagy a látvány axonometrikus képéből az adott tárgy vetületi rajzának elkészítése. Adott kép és szövegrészek egymáshoz viszonyított, a célnak megfelelő elrendezése adott képmezőben, hagyományos technikával, vagy számítógéppel, plakáttervezés. Adott funkcióra csomagolás tervezése, pl. CD borító, reklámtáska tervezés. A legjellegzetesebb térábrázolási konvenciók felismerése és lényegének ismerete. Vizuális minőségek megkülönböztetése: Tónus-szín, alak-forma, textúra-faktúra-struktúra. A látvány értelmezésben szerepet játszó tényezők (nézőpont, arány, kompozíció) lényegének ismerete és alkalmazása. Tömegkommunikáció legfontosabb eszközeinek, leggyakoribb formáinak ismerete. (auditív, vizuális, audiovizuális) Különböző korokból és kultúrákból származó tárgyak, objektumok stílusjegyei alapján történő csoportosítása. A legjelentősebb alkotók ismerete, és legjelentősebb alkotásaik felismerése. A művészeti ágak legfontosabb jellemzőinek ismerete. A művészet nagy stíluskorszakainak, irányzatainak (őskortól az absztrakt irányzatokig) legfontosabb jellemzőinek ismerete.

106 Informatika 1. Az informatikai eszközök használata Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos alakítása Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és hardveres biztosítása. Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének megakadályozása. 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása Hangszerkesztés Digitális hangformátumok megismerése. A formátumok átalakítása. Hangszerkesztő program használata. Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex használata. Utómunka egy videoszerkesztő programmal. A weblapkészítés alapjai Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása Adatbázis létrehozása. Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. Adatbázis feltöltése. Algoritmusok alkalmazása a feladatmegoldásokban. 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek komplex alkalmazása A problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök kiválasztása. Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő megoldása, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készítése. Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó tevékenység tervezése Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák megoldásának tervezése és megvalósítása csoportmunkában. Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése.

107 3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása számítógépen, a feladat megoldásához algoritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása. Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei. Algoritmusok megvalósítása. Néhány típusalgoritmus vizsgálata. A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata, megtervezése, értelmezése A beállítások értelmezése. Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. Adatmodellezés, egyszerű modellek megismerése Különböző adattípusok használata a modellalkotás során Egyszerűbb folyamatok modellezése Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, törvényszerűségek megfogalmazása, modellalkotás egyszerű tevékenységekre Tantárgyi szimulációs programok használata. A beállítások hatásainak megfigyelése, a tapasztalatok megfogalmazása. Tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. Modellalkotás egyszerű tevékenységekre. 4. Infokommunikáció 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek A publikálás módszereinek megismerése, szabályai Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és elektronikus, internetes eszközökkel. Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása az interneten Az információs technológián alapuló kommunikációs formák 5. Az információs társadalom 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési technikáival való megismerkedés Adatvédelmi fogalmak ismerete. Az információforrások hitelességének értékelése.

108 Informatikai eszközök etikus használata. Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése Az e-szolgáltatások szerepe és használata 6. Könyvtári informatika Könyvtártípusok, információs intézmények A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. A települési közkönyvtár önálló használata. Könyvtárlátogatás. Könyvtári szolgáltatások A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, felhasználása a tanulásban. A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató segítségével való önálló használata. Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. Információkeresés A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága. Információkeresési stratégiák ismerete. Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános és ismeretterjesztő művekből. Releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus információhordozókból. Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári kutatómunkával. Dokumentumtípusok, kézikönyvek A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. Forrástípusok rendszerezése információs értékük szerint. A talált információk kritikus értékelése. Időszaki kiadványok önálló használata. Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok. Az egyes tudományterületek alapvető segédkönyvtípusainak ismerete, önálló használata. Forráskiválasztás

109 Komplex feladathoz való önálló forráskiválasztás a feladat céljának és a forrás információs értékének figyelembe vételével. Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése folyóiratcikkekről. Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának megismerése, segítséggel való alkalmazása. Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése

110 Földrajz Írásbeli: Feladatsor, mely topográfiai ismereteket, képességek elellenőrző, illetve földrajzi ismeretek és képességek meglétét vizsgáló feladatokból áll. Használható segédeszköz: középiskolai földrajz atlasz, kivéve a topográfiai feladatokat. Értékelés: Elérhető pontszám: 50 pont. Szóbeli: A vizsga tételhúzással kezdődik, a felkészülési idő 20 perc, utána a felelet 10 perc lehet. A vizsgázónak önállóan, a szaknyelv használatával kell felelnie. Használható segédeszköz: középiskolai földrajz atlasz Értékelés: A szóbeli felelet 25 pont (tartalmi összetevők 20 pont, logikus felépítés 2 pont, szaknyelv, térkép- és eszközhasználat 3 pont). A világgazdaság Az államok Gazdasági és foglalkozási szerkezet Globalizáció A pénz világa Európa regionális földrajza Az Európai Unió kialakulása, gazdaságpolitikai céljai Benelux államok Nagy-Britannia Franciaország Olaszország Észak-Európa Németország Ausztria, Svájc Csehország, Szlovákia Románia Jugoszlávia felbomlása, utódállamai Ukrajna Európán kívüli világ: USA, Kína, Japán Oroszország

111 Fizika TESTEK EGYENSÚLYI ÁLLAPOTBAN Halmazállapot-változások A víz három halmazállapota Halmazállapot-változások az olvadás, a fagyás, az olvadáshő, olvadáspont; Olvadáshő és hőmennyiség kiszámítása Belső energia változása olvadás és fagyás közben; Párolgás, párolgáshő; A párolgás sebességét befolyásoló tényezők; Forrás, lecsapódás; forráspont, forráshő; Globális jelenségek A vízfelszín jelenségei- felületi feszültség Nyomás folyadékokban Hidrosztatikai nyomás; Összefüggés a folyadék sűrűsége, rétegvastagsága és a nyomása között; Összefüggések alkalmazása; Mélytengeri nyomás; Felhajtóerő folyadékokban és gázokban Felhajtóerő, kiszorított folyadék súlya közötti összefüggés; Archimédesz törvénye A folyadék és a folyadékba merített test sűrűségének összefüggései; Levegő nyomása A levegő súlyából származó nyomás; Torricelli kísérlete; A normál légnyomás nagysága; Folyadékok és gázok áramlása Az időjárás elemei A repülés fizikája GLOBÁLIS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK Az ember hatása a természetre A környezetszennyezés, főbb típusai Globális felmelegedés Fenntartható fejlődés ELEKTROMOS ALAPJELENSÉGEK A testek elektromos állapota Pozitív és negatív töltések; Elektron, elektromos állapot, vonzás, taszítás; Elektromos tér (mező); Az elektromos töltés és megoszlás

112 Az elektromos töltés és megoszlás Elektromos erőtér Feltöltött testek elektrosztatikus tere; Erővonalak;; Elektromos térerősség; A feszültség A feszültség fogalma, jele, mértékegysége; Összefüggés a feszültség, a végzett munka és az elmozdított töltés között; Töltések felhalmozása, kondenzátorok Csúcshatás, elektromos szél; Kondenzátor; kapacitása Vezetők és szigetelők. Elektromos vezetők és szigetelők; (félvezetők); elektrolitok AZ ELEKTROMOS ÁRAM Az elektromos áram Az áramkör Töltéskülönbség, zárt áramkör, áramforrás; Zsebtelep, galvánelem, akkumulátor; Fogyasztó, vezeték, kapcsoló; Nyitott- és zárt áramkör; Áramköri jelölések, kapcsolási rajzok; Az áramerősség. Az áramerősség mérése Az áramerősség jele, mértékegysége; Összefüggés az áramerősség, az átáramlott töltés és az idő között; Az áramerősség mérése: ampermérő, méréshatár, polaritás; A feszültség mérése A feszültségmérő műszer kapcsolása, polaritás, méréshatár; Soros és párhuzamos kapcsolás Soros kapcsolás; Főág, mellékág, párhuzamos kapcsolás; Soros és párhuzamos áramkörökben folyó áram erőssége; Elektromos ellenállás. Ohm törvénye Elektromos ellenállás fogalma, jele, mértékegysége; Feszültség és áramerősség hányadosa; Fogyasztók ellenállása; Vezetékek ellenállása Elektromos vezetők és szigetelők ellenállása; Elektromos hálózatok eredő ellenállása Eredő ellenállás fogalma; Összefüggés a feszültség, áramerősség és az eredő ellenállás között; Az elektromos áram hőhatása Az elektromos áram hőhatása;

113 Töltést hordozó részecskék súrlódása; Az izzólámpa története; Elektromos munka; Összefüggés az elektromos munka, a feszültség és az átáramoltatott töltés között; Az elektromos munka mértékegységei; Az elektromos teljesítmény Az elektromos teljesítmény összefüggése, mértékegységei; 1 kwh = 3,6 MJ; Összefüggések az elektromos munka, a felhasználás ideje, ill. az elektromos teljesítmény a feszültség és az áramerősség között; Olvadó biztosíték; Fogyasztásmérő-óra, biztosító szekrény; ELEKTROMÁGNESES INDUKCIÓ A mágneses tér kísérleti vizsgálata Mágneses pólusok; Mágneses mező (tér) A Föld mágneses tere, mágneses pólusai; Az iránytű; A mágneses tér jellemzése, az indukcióvektor Mágneses pólusok között fellépő erő; Egységnyi póluserősség Mágneses indukció; indukció vektor; Az indukció vektor jele, mértékegysége (T); Az elektromos áram mágneses tere Az elektromágneses indukció Változó mágneses mező; Az indukció, indukált áram; Az elektromágneses indukció; Az indukált feszültség függése a menetszámtól, a mágneses mező változásának sebességétől és az indukciót létrehozó mágnes (ill. elektromágnes) erősségétől A generátor. Váltakozó feszültség és váltakozó áram A generátor, a generátor fő részei; dinamó; generátor működésének elve; A váltakozó áram létrehozásának elvének megértése; A váltakozó feszültség; Váltakozó áram, periódus idő; Hálózati frekvencia; 1 Hz Jedlik Ányos, Hertz munkássága; Az indukált áram iránya Nyugalmi elektromágneses indukció; Lenz-törvénye; A hálózati elektromos áram szállítása A transzformátor működése Biológia

114 I. Láthatatlan élővilág Mikrobák 1. Vírusok, baktériumok, egysejtűek, gombák általános jellemzői. 2. A mikrobák elterjedését biztosító anyagcsere és genetikai változatosság értelmezése 3. Felépítés és működés egysége és összefüggése. 4. A baktériumok, gombák, vírusok egészségügyi és gazdasági jelentőségének felismerése. Fogalmak Rendszertani kategóriák, faj, evolúció, prokariota. eukariota, sejtes és nem sejtes szerveződés, mikroba, vírus, baktérium, penészgomba, élesztő, egysejtű, autotróf és heterotróf, antibiotikum. II. A Zöld Birodalom - A növények országa 1. A növények rendszere, a csoportosítás elvei. 2. A nagy növénycsoportok: moszatok, mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők főbb jellemzői. 3. Evolúciós folyamatok, irányok. 4. A növények testfelépítése Szerveződési szintek, sejt és szövet fogalma, A növényi sejttípus vizsgálata, a felépítés és funkció kapcsolatának elemzése. 5. Életműködések: Anyagfelvétel, szállítás, fotoszintézis, párologtatás, ivaros és ivartalan szaporodás-módok. A virág felépítésének és működésének elemzése. 6. Az éghajlati alkalmazkodás példái a növényvilágban. Az éghajlati övek természetes életközösségei. 7. Növényi eredetű anyagok (élelmiszer alapanyagok, ipari nyersanyagok, gyógyszer hatóanyagok jelentősége, példák). Fogalmak Gázcserenyílás,fotoszintézis, növényi szövettípusok, és szervek, terméstípusok, nemzedékváltakozás, kettős megtermékenyítés, nyitvatermő, zárvatermő, növénynemesítés III. Az állatok országa 1. Nagy rendszertani állatcsoportok. 1. Testfelépítés, állati szövettípusok, életműködés. A felépítés és a működés összekapcsolása az állati szövetekben, szervrendszerekben. Kültakaró, mozgás, táplálkozás, légzés,anyagszállítás, kiválasztás, szaporodás, egyedfejlődés, szabályzás az egyes állatcsoportokban. 2. Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények csoportosításának elvei. 3. A nagy élőlénycsoportok környezeti, egészségügyi és gazdasági jelentősége.

115 Fogalmak Sejtlégzés, mitokondrium, embrionális és posztembrionális fejlődés, állati szövet és szerv, gerinctelen és gerinces állat, nyílt és zárt keringés, testváz, ízelt láb, kloáka, sejten kívüli és sejten belüli emésztés, diffúzió, szív típusok, ivari kétalakúság, váltivarúság, ivaros és ivartalan szaporodás, receptorok. IV. IV. IV. Az állatok viselkedése 1. Az éghajlati alkalmazkodás példái az állatvilágban (biomok). 2. Jelentősebb állatcsoportok lényegi jellemzői. 3. Állati viselkedésformák, öröklött és tanult magatartás. Megfigyelés és kísérletezés célja és módszerei a biológiában. Fogalmak Reflex, kulcsinger, motiváció, adaptáció, tanulás, kommunikáció, kulturális öröklődés, agresszió, altruizmus. Atlétika 12 perc futás(cooper teszt) magasugrás flop technikával távolugrás guggoló technikával súlylökés helyből Testnevelés Torna fejenállás kézenállás önállóan talajtorna elemek összekötése tigrisbukfenc szekrényen átguggolások és terpesztések a dobbantó távolságának növelésével gyűrűn függések lefüggések lendület nélküli felhúzódszkodás gerendán szökkenések, fordulatok mellső és támasz mérlegállás Kosárlabda tempódobás legalább a gyűrű eltalálásával szabályismeret kosárra dobás védőjátékos mellett Röplabda felső és alsó nyitások párokban alapérintések szabályismeret

116 Kézilabda gyors labdavezetésből felugrásos lövés legalább a kapufa eltalálásával játék kettő az egy ellen szabályismeret Megjegyzés: Az atlétikai mozgásoknál (futás, ugrás, dobás)minden évfolyamon törekedni kell a magasabb szintű végrehajtásra arányosan a tanulók életkorának növekedésével!

117 KÉMIA 1. Szervetlen kémia 2. Fémek és tulajdonságaik: alkálifémek, alkáliföldfémek, alumínium, vas, réz, ezüst, arany 2. Szénhidrogének Telített szénhidrogének: csoportosítása, elnevezése, metán jellemzése Telítetlen szénhidrogének: etilén (etén) jellemzése, izoprén és a gumi Aromás szénvegyületek: benzol jellemzése Kőolaj és földgáz: kőolaj feldolgozása, felhasználása 3. Oxigéntartalmú szerves vegyületek Funkciós csoportok ismerete (hidroxil-, karbonil-, formil-, karboxil-, éter-csoport) Alkoholok - rendűség, értékűség fogalma, fizikai és kémiai tulajdonságok, szeszgyártás, etanol, metanol, glikol, glicerin képlet, jellemzők Éterek - dietil-éter - képlet, tulajdonságok, jellemzők Aldehidek - formaldehid, acetaldehid - képlet, tulajdonságok, jellemzők Ketonok aceton - képlet, tulajdonságok, jellemzők Karbonsavak - hangyasav, ecetsav, palmitinsav, sztearinsav, olajsav, - telített és telítetlen zsírsav fogalma, egyéb fontosabb karbonsavak és előfordulásuk Gliceridek (zsírok és olajok) kialakulásuk, jelentőségük Szappanok és mosószerek: szappanok, apoláris és poláris molekularész, micella képződés szennyezett felület tisztulási folyamata, a mósószerhatás környezetvédelmi vonatkozásai 4. Az élő szervezet néhány anyaga Szénhidrátok: Monoszacharidok - glükóz, fruktóz, Diszacharidok- szacharóz, maltóz, cellobióz Poliszacharidok - keményítő és a cellulóz tulajdonságok, jellemzők, kialakulásuk Nitrogéntartalmú szerves vegyületek: a tanult csoportok definíciója, a példák jellemzése, előfordulásuk Aminosavak felépítésük, általános képlet, funkciós csoport, peptidkötés, jelentőségük, 1 példa Fehérjék - a polipeptid kialakulása, peptid kötés, tulajdonságaik, elsődleges, másodlagos, harmadlagos szerkezet, példa, koaguláció, denaturáció fogalma, fehérjék biológiai jelentősége Nukleinsavak - a nukleotid egység, RNS és a DNS szerkezete, összehasonlítása, biológiai jelentősége. 5. Környezetünk és a műanyagok kémiája A levegő szennyezőanyagai - üvegházhatás és az ózonlyuk kialakulása, savas esők, szmog A vizek természetes vizek csoportosítása, szennyezőanyagok A talaj természetes összetétel, szennyezettség formái, eróziós hatások. A műanyagok csoportosításuk, előállításuk, polimerizáció fogalma, példák A vizsgarész írásbeli

118 Adatbázis és szoftverfejlesztés elmélet Utasítások: értékadás, feltöltés (egyszerű és összetett változó esetén), aritmetikai műveletek, matematikai függvények, véletlenszámok, típuskonverziók. Eljárások, függvények: egyszerű eljáráshívás, paraméterezett eljáráshívás, függvényhívás; eljárás, függvény-definiálás Összetett utasítások: szekvencia, elágazások. szekvencia (BEGIN-END); elágazás (IF- THEN-ELSE); feltételek (=,<,>,>=,<=,<>, NOT); összetett feltételek (AND, OR); választás (CASE) Összetett utasítások - Iterációk: Hátultesztelős ciklus (REPEAT-UNTIL). Előltesztelős ciklus (WHILE-DO). Számlálós ciklus (FOR-DO) Összetett adattípusok: tömb adattípus felépítése, ábrázolása, helyfoglalása, felhasználása. Indexelés. Egydimenziós tömbök tárolása, helyfoglalás, alkalmazása. Többdimenziós tömbök tárolása, helyfoglalás, alkalmazása. Összetett adattípusok: rekordok. Rekordszerkezetek, mező fogalma. Rekordok tárolása (párhuzamos tömbök, változó hosszúságú rekordok), helyfoglalás. Műveletek rekordokkal. Programozási tételek - Egy sorozathoz egy érték rendelése: összegzés tétele, eldöntés tétele, kiválasztás tétele, megszámlálás tétele, maximumkiválasztás tétele Programozási tételek Keresések: lineáris keresés tétele, logaritmikus (bináris) keresés tétele Programozási tételek - Egy sorozathoz egy sorozat rendelése: másolás, transzformálással, kiválogatás tétele, szétválogatás. Programozási tételek - Rendezések: közvetlen kiválasztásos rendezés, minimum kiválasztásos rendezés, buborék-rendezés, beszúrásos rendezés, rendezések összehasonlítása (legrosszabb eset, átlagos eset, helyfoglalás). Programozási tételek - Több sorozathoz egy sorozat rendelése: metszetképzés tétele, unióképzés tétele, összefuttatás tétele. Rekurzió: Rekurzív specifikáció. Példák rekurzív függvényekre: Fibonacci, faktoriális, binomiális együtthatók. Rekurzív algoritmusok: Hanoi tornyai, QuickSort. Rekurzió átalakítása ciklussá, ciklusok átalakítása rekurzióvá.

119 Adatbázis és szoftverfejlesztés gyakorlat Objektumorientált paradigma Az objektumorientált programozás alapjai: osztály, objektum. Adatmezők, tulajdonságok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok. Objektumok hierarchiája. Öröklődés; újradefiniálás (redefine). Metódusok hívása. Metódus elérése (INHERITED). Objektumhierarchia tervezése és kialakítása. Polimorfizmus fogalma. Statikus és virtuális metódusok. Konstruktor és destruktor alkalmazása. Rendszerterv készítése Konzol alkalmazás felületének a megtervezése. GUI alkalmazás (felület) készítése. Komponensek, tulajdonságaik beállítása tervező nézetben. Kód hozzárendelése eseményekhez. Elemi adattípusok: numerikus típusok, karakter és szöveg, logikai típus. Típusátalakítás, konverziók. Mutatók és referenciák. Vezérlési szerkezetek: Elágazások, ciklusok. Ciklusok egymásba ágyazása. Eljáráshívások (paraméterátadás különböző fajtái, túlterhelés) Hibakezelési funkciók. Kivétel (Exception) fogalma. A fontosabb kivételosztályok. Kivételek elkapása és kezelése (Try-Catch-Finally). Szintaktikai és szemantikai hiba. A leggyakoribb hibaüzenetek értelmezése. Hibakeresés és javítás. Debug-olási módszerek: töréspont, lépésenkénti futtatás, változók tartalmának a figyelése. Tömbváltozó deklarálása, létrehozása, inicializálása, feldolgozása. Tömbök és ciklusok kapcsolata. Tömb feldolgozása speciális (pl. foreach) ciklussal. Struktúrák definiálása és alkalmazása. Struktúra és tömb együttes használata, egymásba ágyazás. Az objektumorientált programozás: osztály, objektum létrehozása. Adatmezők, tulajdonságok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok. Öröklődés. Komponensek: Alapvető komponensek, dialógusablakok. Konténer komponensek és menük.

120 Hálózati ismeretek I. elmélet Személyi számítógép típusok, hardver összetevők, operációs rendszerek és alkalmazások Számítógépes rendszer összetevői, számítógép alkotóelemei és perifériái Operációs rendszer kiválasztása Kapcsolódás helyi hálózathoz és az internethez Bevezetés a hálózatokba Hálózati kommunikáció helyi vezetékes hálózaton és interneten LAN technológiák, Ethernet hálózat hozzáférési rétege és elosztási rétege Helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása Hálózati eszközök és átviteli közegek Hálózati címzés (fizikai és logikai cím), IP címek szerkezete, csoportosítása, alhálózati maszkok Hálózati szolgáltatások, ügyfél/kiszolgálók és kapcsolataik OSI és TCP/IP rétegelt modell, protokollok Vezeték nélküli technológiák, eszközök és szabványok Vezeték nélküli LAN-ok és biztonsági megfontolások Hálózatbiztonsági alapok, hibaelhárítás, biztonságpolitika Hálózati veszélyek, támadási módszerek, tűzfalak használata Hibaelhárítás és ügyfélszolgálat Otthoni és/vagy kisvállalati hálózat tervezése, esettanulmány készítése

121 Hálózati ismeretek I. gyakorlat Számítógépek és perifériák üzembe helyezése, működés ellenőrzése Adatok bináris ábrázolása, számítógép paraméterek mérése Számítógépes rendszer összeállítása Operációs rendszer kiválasztása, telepítése, kezelése és karbantartása Kapcsolódás helyi hálózathoz és az internethez Kommunikáció helyi vezetékes hálózaton és interneten Vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása Hálózati eszközök üzembe helyezése, működés ellenőrzése Csavart érpáras kábelek készítése, fali csatlakozók, patchpanelek bekötése, kábelek tesztelés IP címzés- és alhálózat számítás, IP címek beállítása, DHCP konfigurálása Hálózati szolgáltatások és protokollok beállítása (http, ftp, , DNS) Hozzáférési pont és vezeték nélküli ügyfél konfigurálása, forgalomszűrés WLAN-okban Hálózatbiztonsági alapok, hibaelhárítás, tűzfalak beállítása, vírus- és kémprogramirtó programok használata, hibaelhárítás és ügyfélszolgálati feladatok Operációs rendszer beépített parancsainak és segédprogramjainak használata Otthoni és/vagy kisvállalati hálózat tervezése, esettanulmány készítése Német nyelv Nyelvtan: az elbeszélő múlt, a birtokos eset, visszaható ige, melléknév ragozás és fokozása, további módbeli segédigék és valamennyi elbeszélő múltja, elöljárók tárgy és részes esettel,feltételes mód,fordított szórend, páros kötőszavak, weil, dass, ob kötőszavak használata Szövegértés: néhány ismeretlen elemet tartalmazó szöveg lényegi megértése a szövegösszefüggés segítségével és a fontos információk kiszűrése. Beszédkészség: kb. 3 perces önálló témakifejtés az alábbi témákról: közlekedés, házimunka,belső jellemzés, iskola, számítógép-internet, utazás. Szituációs feladatok. Íráskészség: kb szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveg írása, megfelelő nyelvi eszközök használatával.

122 Történelem és állampolgári ismeretek Egyetemes történelem A pápaság és császárság küzdelme Keresztes háborúk A rendiség kialakulása a XI-XIII. században A városok születése Anglia, Franciaország, Spanyolország és a Német-római Birodalom a XIV-XV. században A nagy földrajzi felfedezések és hatásuk A tőkés gazdaság kibontakozása: Anglia és a Tudor dinasztia Németalföld és a Német-római Birodalom A francia abszolutizmus Magyar történelem Szent István országa Szent László és Könyves Kálmán uralkodása II. András és az Aranybulla A tatárjárás Az Anjou-dinasztia Magyarországon Luxemburgi Zsigmond uralkodása Hunyadi János törökellenes harcai Hunyadi Mátyás uralkodása A Jagelló-kor Mohács-Magyarország romlása A három részre szakadt ország Várháborúk kora, a királyi Magyarország és a hódoltság Erdély, reformáció Magyarországon A török kiűzése Magyarországról A Rákóczi-szabadságharc

123 Mikrogazdasági alapok Gazdasági alapfogalmak Termelési tényezők Gazdasági körforgás évfolyam közgazdasági tagozat Gazdasági és jogi alapismeretek A fogyasztói magatartás és a kereslet Piaci alapfogalmak, szereplők, piaci mechanizmus A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők A fogyasztó döntési mechanizmusa, a racionalizálási elv érvényesülése a fogyasztói magatartásban Az egyéni és a piaci kereslet A vállalat termelői magatartása és a kínálat A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, formái A termelés technikai, gazdasági összefüggései A termelés költségei, a költségfüggvények A piac formái és a kínálat A piacszabályozás Gazdálkodás, gazdaságosság Költség, kiadás, ráfordítás bevétel fogalma A fedezeti összeg A vállalkozás gazdálkodásának eredménye A vállalkozások alapítása, működése A vállalkozásokról általában, a kis- és középvállalkozások jellemzője Az egyéni vállalkozás jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése A társas vállalkozások formái, sajátosságai A társas vállalkozások alapítása, működése A táras vállalkozások megszűnése Csődeljárás, felszámolási eljárás Cégnyilvántartás A vállalkozás szervezete A vezetés fogalma, vezetési szintek A vezetői tulajdonságok, vezetők feladatai A vezetés és irányítás információ bázisa A controlling tevékenység szerepe A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai Makrogazdasági fogalmak, gazdasági folyamatok. A makrogazdaság szereplői, a gazdasági szférák jellemzői

124 A makrogazdaság piacai Az állam feladatadatai, az állam gazdasági szerepe Monetáris és fiskális politika Az államháztartás rendszere A központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és kiadásai A nemzetgazdaság ágazati rendszere A nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere A gazdasági alanyok (szereplők) főbb csoportjai (vállalat, háztartás, állam, stb.) A termelés tényezői (föld, munka, tőke, vállalkozás, információ) és kölcsönhatásuk A tulajdonviszonyok és gazdasági koordinációs mechanizmusok Nemzetgazdasági ágak, ágazatok, alágazatok és szakágazatok, a nemzetgazdaság teljesítménykategóriái és mérésük A bruttó kibocsátás, a bruttó és nettó hazai termék A bruttó és nettó nemzeti jövedelem nominál- és reálértéke A gazdasági növekedés, a nemzeti vagyon fogalma, részei A marketing alapjai Marketing alapfogalmak A marketing szerepe a vállalkozásban Piackutatás Marketingmix Marketingstratégia A reklámtevékenység jogi eszközei Jogi alapismeretek A jog lényege, fogalma, funkciói A jogforrás és jogforrási hierarchiája A jogviszony A jogi norma szerkezete, megjelenése, érvényessége A jogalkotás. A jogrendszer felépítése, tagozódása A gazdaság és a jog közötti viszony, a jogrend szerepe a gazdaságban A jogszabályok értelmezése, jogalkalmazás Tulajdonjog A tulajdon fogalma, tartalma, a tulajdonost megillető jogosultságok A birtoklás és birtokvédelem A használat és hasznok szedése A rendelkezés joga A tulajdonjog korlátozásai Eredeti és származékos tulajdonszerzés A kötelmi jog Szerződések fogalma, fajtái A szerződésekre vonatkozó közös szabályok: szerződéskötés A szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése A szerződés teljesítése, a szerződés megszegése A szerződés megerősítése, biztosítékadás (foglalók, kötbér, kezesség)

125 A szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, letét, megbízás, vállalkozás, szállítás, fuvarozás, hitel- és kölcsönszerződés, bankszámla- és betétszerződés, folyószámla-szerződés, lízing, követelésvétel, biztosítás

126 Ügyviteli alapismeretek Tízujjas vakírás Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén gátlás pszichológiai elvének érvényesítésével Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással. A jelek szabályai A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés ismérvei alapján A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai Szövegformázás A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek írásának adott időszakban érvényes szabályai Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, szöveg igazítása, előfej, élőláb stb. Táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb. Szimbólumok, képek beszúrása, formázása Levelezés és iratkezelés A levél fajtái, formai ismérvei A hivatalos levelek fogalmazásának tartalmi szempontjai A beadványok (kérvény, kérelem, fellebbezés, stb.) Az egyszerű ügyiratok fajtái (nyugta, elismervény, meghatalmazás, stb. A projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése Közigazgatási szerv, intézmény, gazdálkodó szervezet, levelei (értesítés, meghívó, igazolás, engedély stb.), a szerződésekkel kapcsolatos ügyiratok. A vállalkozások, szervek, intézmények belső, levelei (jegyzőkönyv, emlékeztető, feljegyzés, stb.) Üzleti levelezés (ajánlat, megrendelés, teljesítés, a teljesítés zavarai, szállítás stb.) Munkaviszonnyal kapcsolatos levelek (önéletrajz, pályázat, munkaszerződés, stb.) Az alkalmazott irodatechnikai eszközök használata Az ügyiratkezelés alapfogalmai Az irattározás kellékei, eszközei Az iratkezelés gyakorlata (postabontás, érkeztetés, iktatás, stb.) Üzleti kommunikáció Az emberi kommunikáció alapvető felfogásai ás általános modellje Magatartás és önismeret: célhierarchia, életszervezés, a céltól a tettig, az önismeret és emberismeret, az image kialakítása Hatékony kommunikáció: a verbális és nem verbális kommunikációs csatorna Tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikák Üzleti protokoll szabályai A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati szituációk alapján

127 10. évfolyam logisztikai ügyintéző tagozat Üzleti tevékenység tervezése, elemzése elmélet Az áruforgalmi folyamat szakaszai. A beszerzés fogalma, helye az áruforgalom folyamatában. A beszerzendő termékkör meghatározása, a beszerzési források kiválasztásának szempontjai. A centralizált és decentralizált beszerzés jellemzői. A gazdaságos rendelési tételnagyság meghatározása. A szerződések fajtái. A szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok, előírások. Az árurendelés módjai, az árurendelést befolyásoló tényezők. Az árurendelés eszközei. Árurendelés készítése. Készletgazdálkodás fogalma, szerepe, hatása a gazdálkodás eredményére. A készletek nagyságának és összetételének kialakításánál figyelembe veendő szempontok. Készlet nyilvántartási rendszerek, a készletnyilvántartás szerepe. A készletezési döntéseket megalapozó számítási módszerek: átlagkészlet, forgási sebesség, készletvonzat. Feladatok készletgazdálkodásra. A leltár fogalma, fajtái. A leltár eredmény megállapítása. Feladatok leltár eredmény megállapítására. Az értékesítési politika kialakítása: az értékesítendő áruk mennyiségének, választékának, árfekvésének meghatározása. Árpolitika, stratégia és stratégiai döntések az árak kialakításánál. Az árkialakítás szabályai, jogszabályi háttere. Fogyasztói ár kialakítása, az árak felépítése. Feladatok árképzésre. Üzleti tevékenység a gyakorlatban: Bizonylatkitöltés Pénzforgalomhoz kapcsolódó fontosabb bizonylatok: nyugta, készpénzfizetési számla, számla, átutalási megbízás. Áruforgalomhoz kapcsolódó fontosabb bizonylatok: árumegrendelés bizonylata, szállítólevél, áruforgalmi jelentés, leltárfelvételi jegy, leltárfelvételi ív, jótállási jegy. Gyakorló feladatok az ÁFA számítására. Gyakorló feladatok a személyi jövedelemadó számításra. Gyakorló feladatok a bér járulékainak számítására. Gyakorló feladatok a társasági adó elszámolására. Bizonylatkitöltés gazdálkodó szervezetnél. Gyakorló feladatok az értékesítés elemzésére és tervezésére. Értékesítés elemzése és tervezése a gyakorlatban. Gyakorló feladatok a készlet elemzésére. Készletek elemzése a gyakorlatban. Statisztikai táblázatok, elemzések készítése a forgalom, a készletek, a beszerzés alakulásáról.

128 Gyakorló feladatok a költség elemzésére és tervezésére. Költségek elemzése és tervezése a gyakorlatban. Gyakorló feladatok az eredmény elemzésére és tervezésére. Az eredmény elemzése és tervezése a gyakorlatban. A mutatók értelmezése, elemzések készítése Áruforgalom elmélet: Az áruforgalmi folyamat elemei Árubeszerzés. A beszerzés helye, szerepe az áruforgalomban. A beszerzés fogalma, folyamata (a beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása, a szállító partnerek kiválasztása, az áruk megrendelése, az áruk átvétele, a beszerzett áruk ellenértékének kiegyenlítése). Áruátvétel. Az áruátvétel célja, lebonyolításának hatása az egység eredményességére. Az áruátvétel előkészítése, a lebonyolítás személyi és tárgyi feltételei. A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése. Az áruátvétel lebonyolítása; az áru fogadása, az áruátvétel módjai (mennyiségi, minőségi), szervezése, igazolása, kifogások érvényesítése. Készletezés. Készlet fogalma, készletgazdálkodás jelentősége. Optimális, minimális, maximális készlet, kurrens, inkurrens áruk, standard, idényáruk készletszükséglete. A beérkezett áruk készletre vétele, a készletek hagyományos és elektronikus nyilvántartása, számbavétele. Az áruk raktári elhelyezése és tárolása az állagvédelem, az áttekinthetőség, a hozzáférhetőség, a kedvező helykihasználás, a vagyonvédelmi és a közegészségügyi szabályok betartásával. Tárolási rendszerek (statikus és dinamikus) és tárolási módok (tömb- és soros, állványos és állvány nélküli tárolás). Az áruk tárolására szolgáló berendezések, eszközök. Árumozgató gépek, eszközök, alkalmazásuk, használatuk alapvető szabályai. A készletnagyság megállapításának szerepe, módjai. A készletváltozás irányai, esetei és hatásuk az eredményességre. Leltározás. A leltár és leltározás fogalma, leltár céljai. A leltározás megszervezése, a leltározás menete (előkészítése, személyi és tárgyi feltételei, lebonyolítása hagyományos és elektronikus úton, leltáreredmény megállapítása). Leltározás módjai, bizonylatai. A leltáreltérés okainak megállapítása, elemzése, értékelése. Értékesítés. Áruelőkésztés. Az áruk előkészítése az értékesítésre (az áruk kicsomagolása, előrecsomagolása), a vevők tájékoztatását szolgáló információk meglétének ellenőrzése, szükség szerinti feltüntetése, áruvédelmi címkék elhelyezése a termékeken, azok fajtái és alkalmazása, a fogyasztói ár feltüntetése a vonatkozó előírásoknak megfelelően. Az áruk eladótéri elhelyezése (az áruk jellegét, tulajdonságait, az alkalmazott értékesítési

129 módot, az áruk iránti keresletet, a kereskedelmi/gazdálkodó egység üzletpolitikáját, célkitűzéseit, a munkaszervezési és vevőkényelmi szempontokat, az áruk minőségének védelmét és a vagyonvédelmet figyelembe véve). Útvonaltervezés, eladótéri design megvalósítása. Akciós, saját márkás termékek elhelyezésének szempontjai. Eladáshelyi reklám technikái, eszközei (POS.) Az áruk eladásra történő előkészítését segítő gépek, eszközök, az eladótéri elhelyezésre szolgáló berendezések. Vásárlást befolyásoló tényezők. A vásárlási döntés folyamata (a szükségletek kialakulása, információgyűjtés, az alternatívák értékelése, a vásárlási döntés, a vásárlás utáni magatartás), a döntést befolyásoló tényezők. Vevőtípusok életkor, nem, vásárlási tudatosság, kompromisszumkészségük szerint, az eladó feladata kiszolgálásukkor. Az eladóval szemben támasztott követelmények (külső megjelenés, személyiségjegyek). Értékesítési módok. Az egyes értékesítési módok hagyományos, önkiszolgáló, önkiválasztó, minta utáni és egyéb bolt nélküli értékesítési formák jellemzői, előnyei, hátrányai, alkalmazásuk, személyi és tárgyi feltételeik, az eladó feladatai. Értékesítés lebonyolítása. Az értékesítés folyamata; a vevő fogadása (személyes és személytelen), az áru bemutatása (személyes és személytelen), az ellenérték elszámolása készpénzzel és készpénzkímélő fizetési eszközökkel, a vásárolt áru becsomagolása, igény szerint díszcsomagolás készítése. Eladói feladatok az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokban.

130 Angol nyelv b) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Kezdeményezés és válasz Köszönés, elköszönés: Bemutatkozás, bemutatás: Telefonálás Levél- és üzenetírás: Köszönetnyilvánítás és arra reagálás: Bocsánatkérés és arra reagálás: Gratulációk, jókívánságok és azokra reagálás: Good morning/afternoon/evening. Hello Becka. Hello, how are you? Hi! Goodbye. Bye-bye! See you later. Good night. Have a nice day. My name is This is my friend, How do you do? Hi! Nice to meet you, I m Sean. Hello, this is Harry Jackson. I d like to speak to George Simpson. Can I speak to Holly, please? Thanks for calling. Bye. Dear Becka, Dear Sir or Madam, Yours faithfully, Best wishes, With love, Thank you. Thank you very much. Thanks a lot. It s very kind of you. I m sorry. I m very sorry. Happy Christmas / New year / Birthday! Congratulations! Have a nice holiday. All the best. Cheers! Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Good morning. Hello Karl. Fine, thanks. Hi! Goodbye. Bye! See you. Good night. Thank you. Hello, I m Hi. Nice to meet you. How do you do? Nice to meet you, I m Emily. I m sorry, he isn t available at the moment. Yes, just a moment, please. Bye. Not at all. That s all right.. No problem. That s all right. Happy Christmas / New Year / Birthday! Thank you. Thank you, the same to you. Cheers!

131 Sajnálkozás, együttérzés: I m sorry. Sorry to hear that. Sorry I m late. Oh, dear. Öröm, szomorúság: Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság: Are you happy about that? I m so happy to see you. What do you think of that? How do you feel about that? What do you think of? Are you happy with? I hope you liked it. Great! I m happy to hear that. That s good news. I m sorry to hear that. What a pity. Oh, no! I feel so sorry for That s fine/nice/not bad. That was fine/good/ nice It wasn t very good. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Véleménykérés, véleménynyilvánítás: Érdeklődés: Tetszés, nemtetszés: Akarat, kívánság: Képesség: Kötelezettség: Szándék, kívánság: What do you think? What do you think of it? Are you interested in sports? How was your weekend? How are things with you? Do you like video games? What do you think of this game? Do you like dancing? Would you like a sandwich? Can I have my bill, please? I d like the beef and mushroom pie, please. Anything to drink? Can you speak Italian? Can you play football? Could she ride a bike when she was six? You have to be back by ten. I have to get up very early on weekdays. Do you have to study a foreign language at school? What would you like to do? How about going to a bike ride? Shall we meet at my house on Saturday afternoon? I think it s great. It s not very good. I m interested in tennis. It was great, thanks. Everything s fine. Yes, I do. I love them.. It s not bad, I suppose. No, I can t stand it. I d like a hamburger Are you paying together? I don t want beef. I can t speak much. I couldn t play chess when I was a child. I d like to see that film, OK, fine.

132 Preferenciák: Terv: What do you prefer? I d prefer to go skiing. What are you going to do? I m planning to visit France in the summer. Are you going to save the money? I prefer sports games. We re planning a party. Who are you going to go with? I m going to save some of it. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek megnevezése, leírása: Események leírása: Információkérés, -adás: What is it? What is it like? What s it in English? What does that mean? The boys arrived in the town centre, and decided to go to the cinema. What time is it, please? What class are you in? Did you meet her last night? When will your friends arrive? How far is it? Excuse me. Where s the science lab? I d like some information about the gallery, please. What time do you open and close? What did you see? What were they like? It s / That s / It s a kind of It means It s half past twelve. Yes, I did Tomorrow evening. It s not very far, 10 minutes by bus. Turn tight. Go past the library. It s on the left. It s opposite classroom 7. Certainly. What would you like to know? Tudás, nemtudás: Do you know when the museum opens? I don t know. I have no idea.

133 A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés: Felszólítás: Javaslat és arra reagálás: Kínálás és arra reagálás: Meghívás és arra reagálás: Can you give me a pen, please? Could you repeat it, please? Can you help me? Stop at the next corner. Come and take it. Let s go to the cinema tonight. Shall we meet at the station? Would you like a drink? What would you like? Help yourself! Have an orange. Here you are. Would you like to come to the cinema? Can we meet at seven? Let s meet on Sunday. Why don t we go skiing? Certainly. Yes, of course. I m afraid I can t. Good idea. OK. What time? That s very kind of you. I m sorry, I can t. An orange, please. Thank you. No, thank you. / Yes, please. Thanks. Yes, I d love to. I m sorry, I can t. Yes, great. I m afraid, I can t. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés Betűzés kérése, betűzés Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értés ellenőrzése Sorry, what did you say? Could you repeat that? How do you spell it? Sorry, I don t understand. Could you understand? Sorry, what does that mean? b) Fogalomkörök Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség Fogalomkörök nyelvi kifejezései present simple present continuous present perfect simple When does the museum open? I don t like fish. What are the people doing? I m playing football Have you done your homework? I haven t read that book. Múltidejűség past simple We went to the cinema last night. Did you visit the museum yesterday?

134 Fogalomkörök Birtoklás kifejezése Jövőidejűség Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Időbeli viszonyok Gyakoriság Mennyiségi viszonyok Minőségi viszonyok Időpont Óra Fogalomkörök nyelvi kifejezései going to simple future have (got) possessive adj. possessive pronouns genitive s of prepositions, prepositional phrases, adverbs there is/are how often? when? what time? what s the time? singular and plural cardinal numbers ordinal numbers countable nouns uncountable nouns some, any quantifiers comparative sentences (short, long adjectives) irregular adjectives what like what colour What are you going to do this summer? I ll have a sandwich. When will you come to see us?. I don t have many books. She s got a lovely blue dress. my, your, his/her/its,our, their dog mine, yours, theirs Holly s sister the door of the librrary whose? here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, in front of, behind, inside, outside, above There is a notice board next to the window. always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day I always get up early. now, in the morning yesterday, last year, two weeks ago, tomorrow, next week in 2004, in May, at 6 o clock, on Tuesday It s half past nine. children, people, men, women one, two, three., first, second, How many books have you got? How much food has she got? I haven t got any time. a lot, not much, little, few I ve got a lot of/little money. a cup of tea, a piece of cake Holly s younger than Becka. Jane is the prettiest girl. I m as tall as you. This is the most interesting book good, bad (better, worse) What s it like? What colour is it?

135 Fogalomkörök Modalitás Logikai viszonyok Szövegösszetartó eszközök Fogalomkörök nyelvi kifejezései can could linking words articles, determiners some+plural noun any+plural noun some +singular noun any + singular noun nominative and accusative of personal pronouns demonstrative pronouns indefinite pronouns She can swim very well. Can I open the window? He could speak two languages at the age of five. Could you repeat that, please? and, or, but, because a, an, the There are some pens in this bag. Have you got any sisters? I haven t got any apples. There s some beer in the glass. There isn t any pie on this plate. I, he, they me, him, them this, that, these, those somebody, anybody, nobody, everybody c) Témakörök Témakör Személyes vonatkozások, család Család, rokonság, barátok, közérzet, érzelmek Környezetünk Otthon, lakás, Közlekedés, tájékozódás, útbaigazítás A munka világa Munka, hivatás, kommunikáció, telefonálás, levélírás Az iskola tantárgyak, tanulás Életmód Napirend, szokásos tevékenységek, házimunka, tanulás, étkezés, egészséges étrend Kapcsolódási pont önismeret, illemtan, kommunikáció hon- és népismeret, brit civilizációs ismeretek, illemtan földrajz, országismeret, hon- és népismeret, brit civilizáció oktatás,országismeret,, hon- és népismeret hon- és népismeret, egészségtan, illemtan, egészségtan, gasztronómia

136 Szabadidő, művelődés, szórakozás Szabadidő, sport, egészség, kikapcsolódás Utazás, turizmus utazás, pályaudvar, múzeum kultúra, országismeret, önismeret, egészségtan hon- és népismeret, brit civilizáció A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló képes legyen kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. Beszédkészség A tanuló képes legyen köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni; társalgást követni. Olvasott szöveg értése A tanuló képes legyen kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni; egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni. Íráskészség A tanuló képes legyen kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;

137 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban megfogalmazni; különböző szövegfajtákat létrehozni; változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni.

138 Magyar irodalom írásbeli vizsga Témakörök: Tartalmak 1. Felvilágosodás Néhány szerző és irányzat az európai és a magyar felvilágosodás korából Voltaire: Candide Rousseau Goethe Csokonai Vitéz Mihály alkotói portréja Berzsenyi Dániel alkotói portréja. 2. Katona József Bánk bán műelemzés és értelmezés 3. A romantika a világirodalomban A romantika világirodalma Puskin: Anyegin Két lírai mű 4. A magyar romantika irodalma A magyar romantika időbelisége, kapcsolata a reformkorral. Kulturális élet a reformkori Magyarországon. Kölcsey Ferenc alkotói portréja Vörösmarty Mihály alkotói portréja. Az összehasonlító műelemzés szempontjainak ismertetetése Petőfi Sándor Arany János Jókai Mór egy regényének (Az arany ember) feldolgozása Követelmények Fogalmak: - stílus és eszmetörténet: klasszicizmus, felvilágosodás, enciklopédia, rokokó, szentimentalizmus, nyelvújítás, romantika, realizmus - műfaj és műfaji változatok, elégicoóda, komikus eposz, rapszódia, idő- és értékszembesítő verstípus, létösszegző vers, műfajkeveredés, regénytípusok: kaland-, levél-, utazó-, tézis-, és történelmi regény, verses regény; - esztétikai kategória és hangnem: irónia, groteszk, pátosz, retorizáltság; - verstan: klasszikus strófaszerkezetek: aszklepiadészi, alkaioszi, szapphói, szimultán verselés. Szerzők és művek:

139 Berzsenyi Dániel: A közelítő tél és még két műve; Csokonai Vitéz Mihály 3 műve; Katona József: Bánk bán; Kölcsey Ferenc: Himnusz és két verse, részletek értekező prózájából; Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde, Szózat, A vén cigány és további 3 verse Petőfi Sándor: Az apostol, A helység kalapácsa, és még öt lírai verse (pl. A négyökrös szekér, A puszta télen, Egy gondolat bánt engemet, Minek nevezzelek? Pacsirtaszót hallok megint vagy más); Arany János: Toldi estéje, és még 6 verse, köztük 2 ballada (pl. Letészem a lantot, A lejtőn, A tölgyek alatt, Epilógus, Mindvégig, A tamburás öreg úr, Ágnes asszony, V. László, Tengeri hántás, vagy más); Jókai Mór: Az arany ember vagy más regény, vagy 3-4 novellája; Két epikai mű vagy műrészlet a 19. század első felének világirodalmából. Pl. Hugo, Balzac, Stendhal, Dickens, Hoffmann, Puskin műveiből. A továbbhaladás feltétele a 10. osztályos helyi vizsga feltételeinek letétele - tudásanyag megfogalmazása magyar és világirodalmi alkotókról és művekről - fogalom meghatározása példákkal - memoriterek - igényes előadásmód a szóbeli érettségi vizsga követelményeihez igazodva

140 Magyar nyelv Tematika Jelek, jelrendszerek Fogalmak, tevékenységi formák jel fogalma, jelek általános jellemzői, jeltípusok (ikon, index, szimbólum) nyelvi és nem nyelvi jelek Hangalak és jelentés kapcsolata egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú,hasonló alakú, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak Szövegtípusok dialogikus, monologikus szövegek elbeszélő, leíró és érvelő szövegek szövegtípusok kommunikációs színterek szerint elbeszélés, leírás, jellemzés névjegy, önéletrajz, hivatalos levél, kérvény, pályázat, bejelentés, felszólítás, idézés, határozat, esszé, értekezés, tanulmány Stilisztika stíluseszközök stílusrétegek: magánéleti, hivatalos, közéleti, tudományos-szakmai, publicisztikai, szépirodalmi zeneiség stíluseszközei, szókincs mint stíluseszköz, alakzatok, szóképek, nem nyelvi stíluseszközök

141 10. évfolyam logisztikai ügyintéző tagozat Üzleti tevékenység tervezése, elemzése elmélet Az áruforgalmi folyamat szakaszai. A beszerzés fogalma, helye az áruforgalom folyamatában. A beszerzendő termékkör meghatározása, a beszerzési források kiválasztásának szempontjai. A centralizált és decentralizált beszerzés jellemzői. A gazdaságos rendelési tételnagyság meghatározása. A szerződések fajtái. A szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok, előírások. Az árurendelés módjai, az árurendelést befolyásoló tényezők. Az árurendelés eszközei. Árurendelés készítése. Készletgazdálkodás fogalma, szerepe, hatása a gazdálkodás eredményére. A készletek nagyságának és összetételének kialakításánál figyelembe veendő szempontok. Készlet nyilvántartási rendszerek, a készletnyilvántartás szerepe. A készletezési döntéseket megalapozó számítási módszerek: átlagkészlet, forgási sebesség, készletvonzat. Feladatok készletgazdálkodásra. A leltár fogalma, fajtái. A leltár eredmény megállapítása. Feladatok leltár eredmény megállapítására. Az értékesítési politika kialakítása: az értékesítendő áruk mennyiségének, választékának, árfekvésének meghatározása. Árpolitika, stratégia és stratégiai döntések az árak kialakításánál. Az árkialakítás szabályai, jogszabályi háttere. Fogyasztói ár kialakítása, az árak felépítése. Feladatok árképzésre. Üzleti tevékenység a gyakorlatban: Bizonylatkitöltés Pénzforgalomhoz kapcsolódó fontosabb bizonylatok: nyugta, készpénzfizetési számla, számla, átutalási megbízás. Áruforgalomhoz kapcsolódó fontosabb bizonylatok: árumegrendelés bizonylata, szállítólevél, áruforgalmi jelentés, leltárfelvételi jegy, leltárfelvételi ív, jótállási jegy. Gyakorló feladatok az ÁFA számítására. Gyakorló feladatok a személyi jövedelemadó számításra. Gyakorló feladatok a bér járulékainak számítására. Gyakorló feladatok a társasági adó elszámolására. Bizonylatkitöltés gazdálkodó szervezetnél. Gyakorló feladatok az értékesítés elemzésére és tervezésére. Értékesítés elemzése és tervezése a gyakorlatban. Gyakorló feladatok a készlet elemzésére. Készletek elemzése a gyakorlatban. Statisztikai táblázatok, elemzések készítése a forgalom, a készletek, a beszerzés

142 alakulásáról. Gyakorló feladatok a költség elemzésére és tervezésére. Költségek elemzése és tervezése a gyakorlatban. Gyakorló feladatok az eredmény elemzésére és tervezésére. Az eredmény elemzése és tervezése a gyakorlatban. A mutatók értelmezése, elemzések készítése Áruforgalom elmélet: Az áruforgalmi folyamat elemei Árubeszerzés. A beszerzés helye, szerepe az áruforgalomban. A beszerzés fogalma, folyamata (a beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása, a szállító partnerek kiválasztása, az áruk megrendelése, az áruk átvétele, a beszerzett áruk ellenértékének kiegyenlítése). Áruátvétel. Az áruátvétel célja, lebonyolításának hatása az egység eredményességére. Az áruátvétel előkészítése, a lebonyolítás személyi és tárgyi feltételei. A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése. Az áruátvétel lebonyolítása; az áru fogadása, az áruátvétel módjai (mennyiségi, minőségi), szervezése, igazolása, kifogások érvényesítése. Készletezés. Készlet fogalma, készletgazdálkodás jelentősége. Optimális, minimális, maximális készlet, kurrens, inkurrens áruk, standard, idényáruk készletszükséglete. A beérkezett áruk készletre vétele, a készletek hagyományos és elektronikus nyilvántartása, számbavétele. Az áruk raktári elhelyezése és tárolása az állagvédelem, az áttekinthetőség, a hozzáférhetőség, a kedvező helykihasználás, a vagyonvédelmi és a közegészségügyi szabályok betartásával. Tárolási rendszerek (statikus és dinamikus) és tárolási módok (tömb- és soros, állványos és állvány nélküli tárolás). Az áruk tárolására szolgáló berendezések, eszközök. Árumozgató gépek, eszközök, alkalmazásuk, használatuk alapvető szabályai. A készletnagyság megállapításának szerepe, módjai. A készletváltozás irányai, esetei és hatásuk az eredményességre. Leltározás. A leltár és leltározás fogalma, leltár céljai. A leltározás megszervezése, a leltározás menete (előkészítése, személyi és tárgyi feltételei, lebonyolítása hagyományos és elektronikus úton, leltáreredmény megállapítása). Leltározás módjai, bizonylatai. A leltáreltérés okainak megállapítása, elemzése, értékelése. Értékesítés. Áruelőkésztés. Az áruk előkészítése az értékesítésre (az áruk kicsomagolása, előrecsomagolása), a vevők tájékoztatását szolgáló információk meglétének ellenőrzése, szükség szerinti feltüntetése, áruvédelmi címkék elhelyezése a termékeken, azok fajtái és alkalmazása, a fogyasztói ár feltüntetése a vonatkozó előírásoknak megfelelően.

143 Az áruk eladótéri elhelyezése (az áruk jellegét, tulajdonságait, az alkalmazott értékesítési módot, az áruk iránti keresletet, a kereskedelmi/gazdálkodó egység üzletpolitikáját, célkitűzéseit, a munkaszervezési és vevőkényelmi szempontokat, az áruk minőségének védelmét és a vagyonvédelmet figyelembe véve). Útvonaltervezés, eladótéri design megvalósítása. Akciós, saját márkás termékek elhelyezésének szempontjai. Eladáshelyi reklám technikái, eszközei (POS.) Az áruk eladásra történő előkészítését segítő gépek, eszközök, az eladótéri elhelyezésre szolgáló berendezések. Vásárlást befolyásoló tényezők. A vásárlási döntés folyamata (a szükségletek kialakulása, információgyűjtés, az alternatívák értékelése, a vásárlási döntés, a vásárlás utáni magatartás), a döntést befolyásoló tényezők. Vevőtípusok életkor, nem, vásárlási tudatosság, kompromisszumkészségük szerint, az eladó feladata kiszolgálásukkor. Az eladóval szemben támasztott követelmények (külső megjelenés, személyiségjegyek). Értékesítési módok. Az egyes értékesítési módok hagyományos, önkiszolgáló, önkiválasztó, minta utáni és egyéb bolt nélküli értékesítési formák jellemzői, előnyei, hátrányai, alkalmazásuk, személyi és tárgyi feltételeik, az eladó feladatai. Értékesítés lebonyolítása. Az értékesítés folyamata; a vevő fogadása (személyes és személytelen), az áru bemutatása (személyes és személytelen), az ellenérték elszámolása készpénzzel és készpénzkímélő fizetési eszközökkel, a vásárolt áru becsomagolása, igény szerint díszcsomagolás készítése. Eladói feladatok az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokban.

144 Matematika Gyökvonás Négyzetgyök definíció és azonosságok, ezek alkalmazása. Gyökjel alól kiemelés, bevitel a gyökjel alá, tört nevezőjének gyöktelenítése. Számok n-edik gyöke, az n-edik gyökre vonatkozó azonosságok. Bevitel a gyökjel alá, kiemelés a gyökjel alól, a nevező gyöktelenítése. Geometria Alapfogalmak, szögek, távolságok, kerület és terület. Középponti és kerületi szögek tétele, látószögkörív és annak szerkesztése. Húrnégyszögek és a húrnégyszögekre vonatkozó tétel. Hasonlóság: párhuzamos szelők tétele és a tétel megfordítása, párhuzamos szelőszakaszok tétele, ezek alkalmazása feladatokban. Szögfelezőtétel. Középpontos hasonlósági transzformáció és tulajdonságai. A hasonlósági transzformáció. Alakzatok hasonlósága, a háromszögek hasonlóságának alapesetei. A háromszög súlypontja, körhöz húzott érintő és szelőszakaszok tétele. magasság és befogótétel, összefüggés a számtani és mértani közép között. Hasonló síkidomok területének aránya, hasonló testek térfogatának aránya. Egyenletek, egyenlőtlenségek A másodfokú egyenlet megoldóképlete. Gyökös egyenletek, másodfokúra visszavezethető magasabbfokú egyenletek, egyszerű paraméteres másodfokú egyenletek megoldása. Másodfokú egyenlőtlenség megoldása. Másodfokú egyenletrendszerek megoldása, szöveges, egyenlettel vagy egyenletrendszerrel megoldható feladatok. A másodfokú egyenlet gyöktényezős alakja. A diszkrimináns vizsgálata, gyökök és együtthatók közötti összefüggések, ezek alkalmazása feladatokban. Szögfüggvények Hegyesszögek szögfüggvényei, összefüggések a szögfüggvények között. Nevezetes szögek szögfüggvényei. A háromszög területe. Derékszögű háromszögre visszavezethető sík és térgeometriai feladatokban a szögfüggvények használata. Informatika 2. Adatbáziskezelés: a. Adatok importálása, táblák létrehozása b. Lekérdezések (választó, törlő, módosító) c. Jelentés készítése 3. Weblapkészítés: a. HTML-tag-ek ismerete Az osztályozó vizsga követelményei a 11. osztályban

145 Számítástechnikai alkalmazások Táblázatkezelő rendszer magabiztos ismerete. Az elektronikus adóbevallási program letöltése. (e-bev) Nyomtatványok és kitöltési útmutatók letöltése. A program használatának ismerete. Törzsadatok felvétele. Ellenőrzés, mentés nyomtatás, kijelölés, adatküldés. NATURA SOFT könyvelőprogram számítástechnikai háttérkövetelménye. Szoftverjog és etika, adatvédelem fogalmak ismerete. Nyilvántartó programok használata. Mentés, nyomtatás. Gépírás Közepes nehézségű ismeretlen szöveg másolása 10 perc időtartam alatt, minimum 1100 karakter karakter terjedelmű hivatalos levél formázása a szabvány szerint. Karakter- és bekezdésformázások a szövegszerkesztő programban. A táblázatkészítés műveletei. Tabulátor használata. Képek, szimbólumok beszúrása, formázása

146 Üzleti gazdaságtan pénzügy A pénz A pénz fogalma, kialakulásának története A pénzhelyettesítők A pénz funkciói Monetáris politika Gazdaságpolitika Pénzügypolitika A pénzügypolitika eszközei Direkt, indirekt eszközök alkalmazásának következményei A pénzügyi rendszer intézményei A jelenlegi magyar pénzügyi intézményrendszer A monetáris hatóságok, feladatai MNB szervezete, felépítése, feladatai A bankrendszerek típusai A pénzügyi intézmények jellemzői és feladatai Pénzügyi szolgáltatások, Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások A nem monetáris jellegű pénzügyi intézmények PSZÁF tevékenysége OBA szerepe Pénzügyi piac Pénzügyi piac A nemzetközi pénzügyi piac Értékpapírpiac jellemzője A tőzsde, története, szerepe A tőzsdei ügyletek

147 Társadalomismeret és etika A mellékelt címjegyzékből válassz ki 2 témát, és fejtsd ki az adott kérdésről gondolataidat témánként kb. 1-1 oldal terjedelemben! (házi dolgozat) Témajegyzék: Szervezd meg az életet egy lakatlan szigeten, alkoss szabályokat, fogalmazd meg miként tartatod be, mi lesz a normaszegők büntetése! Családon belüli erőszak/gyermekbántalmazás Az ideális iskola Szabadidős tevékenységek és azok szerepe különböző életkorokban Hogyan készülnél fel egy állásinterjúra? Áldás vagy átok az internet? Hazafiság a történelemben A civil szervezetek szerepe A diktatúrák kiszolgálóinak erkölcsi megítélése Az állampolgári engedetlenség kérdése A média felelőssége Felelősség a környezetért (szándék és következmény) Az országgyűlés működése Mit jelent a közkegyelem, és miként vélekedik róla a társadalom? Az alapvető emberi jogok A dolgozat elkészítéséhez bármilyen forrásanyag felhasználható.

148 Testnevelés Atlétika 12 perc futás (Cooper teszt) magasugrás flop technikával távolugrás guggoló techikával súlylökés becsúszással (4-5 kg-os súlygolyóval) Torna fejenátfordulás szekrényen átterpesztés, átguggolások a dobbantó távolságának növelésével gyűrűn húzódszkodás ülő tartásba magasított kiindulásból gerendán tarkóállás segítséggel Röplabda feladás leütés háló felett játék 3-3 ellen szabályismeret Kosárlabda elzárások futásból kapott labdával fektetett dobás Kézilabda kapuralövés labdavezetésből a kapu meghatározott részére játékszabályok készség szintű alkalmazása Megjegyzés: Az atlétikai mozgásoknál (futás, ugrás, dobás) minden évfolyamon törekedni kell a magasabb szintű végrehajtásra arányosan a tanulók életkorának növekedésével!

149 Történelem A felvilágosodás százada ( ) A felvilágosodás Hatalmi átrendeződés Európában A XVIII. századi Franciaország Az amerikai függetlenségi háború Az ipari forradalom és társadalmi következményei Magyarország ( ) Magyarország a dunai monarchiában Hazánk népessége és gazdasága a XVIII. században Mária Terézia és II. József uralkodása A francia forradalom kora ( ) A forradalom előzményei Az alkotmányos monarchia A girondiak köztársasága Jakobinus diktatúra és a Direktórium évei A forradalmak kora ( ) Napóleon uralma A Szent Szövetség rendszere Az Európán kívüli világ A harmincas évek Európája A reformok kora Magyarországon ( ) Hazánk a napóleoni háborúk korában Gazdasági és társadalmi változások a XIX. század elején Széchenyi és Kossuth programja Politikai irányzatok a reformkori Magyarországon A nemzeti eszme Magyarországon A virágzó reformkor Az ellentétek kiéleződése Forradalom és szabadságharc ( ) A népek tavasza Ausztria válaszúton A törvényes forradalom A békés út kudarca A semmiből teremtett hadsereg helytállása Az ország felszabadítása A vereség

150 Forradalmak után ( ) Hatalmi átrendeződés Olaszország születése A német egység létrejötte Polgárháború az USA-ban A brit birodalom A kiegyezéshez vezető út ( ) Megtorlás és ellenállás Közeledési kísérletek A kiegyezés megkötése A kiegyezés tartalma Boldog békeidők ( ) A második ipari forradalom és következményei A polgári állam Gondolkodók és művészek a változó világban Ideológiák és politikai törekvések A nagyhatalmak A balkáni lőporos hordó Harc a gyarmatokért A szövetségi rendszerek kialakulása A dualizmus kora ( ) A dualizmus rendszere A gazdaság fellendülése Moson megye gazdaságának jellemzése Népesedési és nemzetiségi viszonyok Útban Európa felé Életmód és kultúra a boldog békeidőkben Kudarcok és kiútkeresés

151 Magyar irodalom Írásbeli + szóbeli vizsga Tematika Petőfi Sándor alkotói életműve Életút és életmű fontosabb szakaszainak ismerete: népies költészet darabjai: A négyökrös szekér tájköltészet: Az Alföld, A puszta télen forradalmi látomásköltészet: A XIX. század költői, Egy gondolat bánt engemet szerelmi líra: Szeptember végén, Minek nevezzelek? Nemzeti dal, Európa csendes, ujra csendes verses epika: A helység kalapácsa, Az apostol Arany János alkotói életműve Életút és életmű fontosabb szakaszainak ismerete: Arany - epika: Toldi-trilógia Világos utáni költészet (Letészem a lantot, Epilógus lírai alkotás) Arany - balladák (Ágnes asszony, Tengeri-hántás +1 ballada) Jókai Mór: Az arany ember Madách Imre: Az ember tragédiája Mikszáth Kálmán alkotói portréja Mikszáth novellisztikája: (legalább két mű) pl. Az a fekete folt, Bede Anna tartozása Mikszáth-regény elemző bemutatása: Beszterce ostroma/a Noszty fiú esete ) Klasszikus modernség költészete Vajda János költészete (Húsz év múlva, A vaáli erdőben) Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Rilke, Whitmann műveiből 1-1 lírai alkotás Fogalmak, tevékenységi formák népiesség, népies helyzetdal, életkép váteszhagyomány, biblikus beszédmód, ars poetica, hitvesi költészet összehasonlító elemzés idő- és értékszembesítés, elégikus létszemlélet ballada, balladatípusok, létösszegzés regénytípusok, romantikus és realista vonások műfaji kérdések, eszmetörténet parasztábrázolás újszerűsége, anekdotikusság novellaelemzés, regényelemzés szimbolizmus, impresszionizmus, szecesszió l art pour l art

152 Ady Endre alkotói életműve Életút és életmű fontosabb szakaszainak ismerete: Költői indulás és lázadás versei: (Góg és Magóg fia vagyok én) Látomásszerű tájversek: A magyar Ugaron, Kocsi-út az éjszakában Létharc versek: Harc a Nagyúrral Szerelmi líra: Léda- versek, Csinszka-versek (Héja-nász az avaron, Őrizem a szemed) Istenes versek: A Sion-hegy alatt magyarság-versek, háborús költészet darabjai Realizmus világirodalma Egy nagyepikai alkotás elemző bemutatása (Stendhal: Vörös és fekete) Néhány kisepikai alkotás ismerete (Gogol: A köpönyeg, Csehov: A csinovnyik halála) Modern dráma: Ibsen: A vadkacsa Nyugat ars poetica, mégis morál, váteszhagyomány értékszembesítés ellentmondásos Isten-viszony, nemzetostorozó hangnem csinovnyik, groteszk ábrázolás drámaiatlan dráma, analitikus dráma, élethazugság

153 Tematika Retorika szövegszerkesztés állomásai, a vita érvelő szöveg felépítése, érvtípusok Jelek, jeltípusok Hangalak és jelentés Mai magyar nyelvváltozatok társadalmi nyelvváltozatok területi nyelvváltozatok Magyar nyelv Fogalmak, tevékenységi formák címfajták, anyaggyűjtés, cédulázás érv, cáfolat ikon, index, szimbólum egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú,hasonló alakú, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak szleng, argó nyelvjárások, alaki, valódi, jelentésbeli tájszavak Stilisztika stíluseszközök szövegalkotás, stílusgyakorlatok stílusrétegek: magánéleti, közéleti,hivatalos, tudományosszakmai, publicisztikai, szépirodalmi Nyelvművelés nyelvhelyesség, nyelvhasználat leggyakoribb nyelvhasználati hibák

154 Fizika Hőtan szilárd testek és folyadékok hőtágulása gázok állapotjelzői, mérésük, mértékegységeik Gay-Lussac I. és II. törvénye, Boyle-Mariotte törvény Kelvin hőmérsékleti skála, átváltás a celsius skálába/-ból állapotváltozások szemléltetése p-v diagramon, izoterma és jellemzői egyesített gáztörvény, Avogadro állandó, moláris tömeg, anyagmennyiség, ideális gázok állapotegyenlete gázok részecskemodellje, a nyomás értelmezése, a hőmérséklet jelentése, állapotváltozások értelmezése belső energia, szabadsági fok hőmennyiség, munkavégzés, a hőtan I. főtétele izoterm, izochor, izobár és adiabatikus állapotváltozások energetikai jellemzése a hőtan I. főtétele alapján gázok fajhője hőtan II. főtétele halmazállapot-változások és jellemzőik (olvadáspont, olvadáshő, forráspont, forráshő, párolgáshő Elektrosztatika alapjelenségek (töltések, vezetők, szigetelők, megosztás, polarizáció, földelés, atomok felépítése) Coulomb törvénye, töltésmegmaradás elektromos térerősség elektromos térerősségvonalak, elektromos fluxus elektromos mező munkája, feszültség, potenciál vezető elektromos tere, árnyékolás, csúcshatás kondenzátor, kapacitás, elektromos mező energiája Elektromos áram, vezetési jelenségek elektromos áram, áramerősség, egyenáram Ohm törvény, ellenállás, fémes vezetők ellenállása elektromos munka, teljesítmény fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása, kapcsolások jellemzői áramforrás modellezése (üresjárási feszültség, belső ellenállás, maximális áram) vezetési jelenségek folyadékokban, gázokban, vákuumban, elemi töltés félvezetők sajátvezetése, n és p típusú félvezetők, dióda Mágneses mező, elektromágneses indukció mágneses alapjelenségek (pólusok, mágneses megosztás, árnyékolás, Föld mágneses tere, iránytű, áram mágneses hatása) mágneses indukcióvektor, magnetométer, indukcióvonalak, fluxus

155 egyenes vezető és tekercs mágneses mezője elektromágnes, ferromágneses anyagok, elektromágnesek a gyakorlatban Lorentz erő, töltések mozgása mágneses mezőben elektromágneses indukció és fajtái: mozgási, nyugalmi, önindukció, Lenz törvénye váltakozó feszültség fogalma, előállítása, időbeli és effektív jellemzői, teljesítménye transzformátor felépítése, jellemzői, szerepe a villamos energiaszállításban elektromos balesetvédelem, elsősegélynyújtás A vizsgarész írásbeli. Angol nyelv Nyelvtan: igeidők: Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; feltételes mód 0-1 típusa; szenvedő szerkezet; módbeli segédigék; Szövegértés: globális szövegértés, lényegkiemelés a számára rendszeresen előforduló, hétköznapi nyelven írt, ismerős témákkal kapcsolatban Beszédkészség: társalgásban való aktív és spontán részvétel; begyakorolt szerkezetekkel ismert témákról összefüggően beszél. Témakörök: emberek külső és belső jellemzése; munka világa; életmód; utazás, turizmus. Íráskészség: szavas baráti vagy félhivatalos levél írása hétköznapi témákban. Német nyelv Nyelvtan: összes igeidő, összetett mondatok, jelzős szerkezet, zu+infinitiv, vonzatos igék és melléknevek, melléknévi igeneves szerk., feltételes mód jelen és múlt idő, óhajtó mondat. Szövegértés: kb. 200 szavas szöveg globális, részletes megértése, lényeg kiemelése. Beszédkészség: kb. 3 perces önálló témakifejtés az alábbi témákról: pályaválasztás - időjárás - környezetvédelem - diákélet-tv nézési szokások - közlekedés. Szituációs feladatok. Íráskészség: szavas baráti vagy félhivatalos levél írása. A vizsga módja írásbeli és szóbeli.

156 Matematika Hatványozás, gyökvonás, logaritmus fogalma, -ra vonatkozó azonosságok. A törtkitevőjű hatvány, a hatványozás azonosságai. Műveletek hatványokkal és gyökökkel. Az exponenciális függvény. Exponenciális egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek megoldása. A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságai, logaritmussal megoldható feladatok. A logaritmusfüggvény. Logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek megoldása. Szöveges, exponenciális ill. logaritmikus egyenlettel megoldható gyakorlati alkalmazások. Trigonometria Szögfüggvények általánosítása, a sinus, cosinus, tangens és cotangens definíciója. Trigonometrikus függvények ábrázolása, jellemzése, függvénytranszformációk. Vektorok skaláris szorzata, a skaláris szorzat kiszámolása koordinátákból. Cosinustétel. Cosinustétellel megoldható feladatok. Sinustétel. Sinustétellel megoldható feladatok. Trigonometrikus egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. Koordinátageometria Vektor és koordinátái, műveletek koordinátáival adott vektorokkal. Két pont távolsága, két vektor hajlásszöge. Szakasz felező-, harmadoló-, és adott arányú osztópontjának koordinátái. A háromszög súlypontjának kiszámolása. Az egyenest jellemző adatok (irányvektor, normálvektor, meredekség, irányszög). Két egyenes merőlegességének és párhuzamosságának feltételei. Az egyenes irányvektoros egyenlete. Az egyenes normálvektoros egyenlete. Az egyenes egyenletének felírása adott pont és meredekség segítségével. Két pontjával adott egyenes egyenletének felírása. Egyenesek metszéspontjának megadása. Pont és egyenes távolsága, párhuzamos egyenesek távolsága. A háromszög nevezetes vonalainak felírása, (magasságvonal, súlyvonal, oldalfelező merőleges); ezek metszéspontja. A kör egyenlete. A kör és egyenes kölcsönös helyzete, metszéspontja. Két kör metszéspontja. A kör érintője. Sorozatok A számtani sorozat n. tagja és az első n tag összege. Szöveges, számtani sorozattal megoldható feladatok. A mértani sorozat n. tagja és az első n tag összege. Szöveges, mértani sorozattal megoldható feladatok, kamatos kamat számítás. n a n a

157 Az osztályozó vizsga követelményei a 12. osztályban Gépi könyvelés Könyvelőprogramokkal kapcsolatos követelményrendszer ismerete. NATURA SOFT könyvelőprogram kezelői szinten való ismerete. Analitikus tárgyieszköz-nyilvántartó program segítségével rögzítési munkákat végez, egyedi nyilvántartást vezet, listákat készít. Analitikus készletnyilvántartó program segítségével rögzítési munkát végez, nyilvántartásokat vezet, listákat készít. Főkönyvi könyvelési rendszer segítségével rögzítési munkákat végez, listákat készít. Bérelszámoló program segítségével munkavállalót nyilvántartásba vesz. Gépírás Közepes nehézségű ismeretlen szöveg másolása 10 perc időtartam alatt, minimum 1200 karakter karakter terjedelmű hivatalos levél formázása a szabvány szerint. Körlevélkészítés elemei, technikája. Táblázatok készítése, kezelése. Kereskedelmi levelek szerkesztése.

158 Üzleti gazdaságtan pénzügy Értékpapírok Az értékpapírok csoportosítása, jellemzőik Kötvény, Részvény, Közraktárjegy, Váltó, Állampapírok, Banki értékpapírok Pénz időértéke Pénzügyi számítások Pénz időértéke Jelenérték, Jövőérték Kamat, kamatok fajtái Pénz időértéke: jelenérték, jövőérték számítás Értékpapírok árfolyamának, hozamának számítása: Kötvény értékelése Részvény értékelése Állampapírok értékelése Váltóműveletek Váltóműveletekkel kapcsolatos számítások Pénzforgalmi ismeretek A pénzforgalom általános szabályai A fizetési módok fajtái és jellemzőjük Bankszámlák, fajtái Valuta, deviza és az árfolyam Az árfolyam típusai, meghatározásuk Árfolyamváltozás hatása a gazdaságra Konvertibilitás Valuta- és devizaszámítások Finanszírozás Finanszírozás fogalma csoportosítása, Finanszírozási alapelvek Beruházási döntések Beruházások pénzügyi forrásai Belső finanszírozás módjai Külső finanszírozás forrásai Statikus mutatók; NPV Statikus mutatókkal kapcsolatos számítások

159 Pótlólagos forrásszükséglet biztosítása Hitelezési alapelvek Hitelfajták Kereskedelmi hitel, Tartós passzívák, Kereskedelmi kötvény, Rövid lejáratú bankhitel Külgazdasági kapcsolatok Külgazdasági alapfogalmak Vállalkozások a nemzetközi piacokon Nemzetközi gazdasági szervezetek IMF, IBRD, EU, WTO Gazdasági és Monetáris Unió történelmi előzmények, A Maastrichti szerződés, A konvergencia időszaka Az euró bevezetése Testnevelés Atlétika 12 perces futás (Cooper teszt) magasugrás flop technikával távolugrás guggoló-technikával súlylökés becsúszásból (4-5kg-os súlygolyóval) Torna kézenátfordulás gerendán gurulóátfordulás előre vagy tarkóállás segítségadással szekrényugrás lebegőtámaszra való törekvéssel gyűrűn húzódszkodásból lábemelések, lefüggések Röplabda játék készség szinten a négy éves tananyag alkalmazása szabályismeret Kosárlabda pontos kosárra dobás akadályoztatott helyzetből az eddig tanult dobásmódokkal szabályismeret Kézilabda

160 kapuralövés a 6-os vonalon álló védőjátékos felett, a kapu eltalálása a játékszabályok készség szintű alkalmazása Megjegyzés: Az atlétikai mozgásoknál (futás, ugrás, dobás)minden évfolyamon törekedni kell a magasabb szintű végrehajtásra arányosan a tanulók életkorának növekedésével!

161 Magyar irodalom Írásbeli + szóbeli vizsga Tematika Móricz Zsigmond alkotói portréja Móricz novellisztikája: Tragédia, Barbárok Móricz-regény elemző bemutatása: Úri Muri/Rokonok Babits Mihály alkotói életműve Életút és életmű fontosabb szakaszainak ismerete (pályakezdés, világháborúk ideje, kései költészet) Babits lírája: A lírikus epilógja, Esti kérdés, Húsvét előtt, Cigány a siralomházban, Ősz és tavasz között, Balázsolás Jónás könyve Kosztolányí Dezső alkotói életműve Életút és életmű fontosabb szakaszainak ismerete Kosztolányi lírája: Hajnali részegség, Halotti beszéd + 2 lírai alkotás Kosztolányi novellisztikája: A kulcs, Fürdés Édes Anna Versek, novellák a nyugatosoktól Juhász Gyula: Tiszai csönd, Tápai lagzi Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú, Elégia egy rekettyebokorhoz Karinthy Frigyes: Így írtok ti (részletek), Tanár úr kérem(részletek) Krúdy Gyula novellisztikája Legalább 1 Szindbád-novella ismerete: Negyedik út Az avantgard irodalma Apollinaire: 1-2 alkotás ismerete Kassák Lajos:Mesteremberek, A ló meghal Modern és későmodern világirodalom Thomas Mann: Tonio Kröger Mario és a varázsló Fogalmak, tevékenységi formák parasztábrázolás újszerűsége, dzsentri, novellaés regényelemzés tárgyias líra, antik hagyományok, formakultusz emberiség eszménye, értékőrzés bibliai hagyomány újraértelmezése, parabola gyermeki nézőpont, végességtudat, versciklus Esti Kornél regényelemzés szempontjai, lélektaniság Költészetük néhány jellemző tematikus és poétikus vonásai, irodalmi paródia, karcolat Szindbád- novellák, időkezelés problémája kubizmus, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, dadaizmus élet- művész-polgár viszonya

162 Franz Kaffka: Az átváltozás modern dráma Brecht: Kurázsi mama Modern és későmodern magyar irodalom Márai Sándor: - néhány epikus szemelvény (Egy polgár vallomásai) - lírai alkotás: Halotti beszéd Szabó Lőrinc: - Az Egy álmai, Semmiért egészen Weöres Sándor egy-két alkotása Pilinszky János: Harmadnapon és egy szabadon választott lírai alkotás József Attila alkotói életműve Életút és életmű fontosabb szakaszainak ismerete korai pályaszakasz: Tiszta szívvel tájköltészet, gondolati líra: Holt vidék, Külvárosi éj, A Dunánál szerelmi líra: Klárisok, Óda kései költészet: Tudod, hogy nincs bocsánat, Karóval jöttél, Talán eltűnök hirtelen Radnóti Miklós költészete - Életút és életmű egysége - Radnóti tragédiája és költői magatartásformái - Eklogaciklusa: Negyedik ecloga, Hetedik ecloga - hitvesi költészet: Tétova óda, Levél a hitveshez - hazaszeretet költői megnyilvánulása: Nem tudhatom - utolsó versek: Erőltetett menet, Razglednicák XX. század második felének magyar lírája és szépprózája Nagy László: Ki viszi át a szerelmet, József Attila brechti epikus színház, abszurd dráma világ- és érték-töredezettség, emigráns lét tiszta költészet, létértelmezés, önmegszólítás verselemzés, ecloga, razglednica, idill, tragikum

163 Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról, Bartók Örkény István próza- és drámavilága: Tóték, Egyperces novellák Nemes Nagy Ágnes alkotói arcéle Betekintés a kortárs irodalomba Vámos Miklós, Varró Dániel megadott kötetének elemző bemutatása egyperces novellák, groteszk, abszurd posztmodern világkép, nyelvfelfogás Regionális kultúra Nicolaus Lenau és Mosonmagyaróvár kapcsolata Gyurkovics Tibor és városunk kapcsolata

164 Magyar nyelv Tematika Nyelv és ember A nyelvekről általában nyelvek eredete, száma nyelvtípusok Nyelvtörténet, nyelvrokonság nyelvrokonság bizonyítékai nyelvtörténeti korszakok magyar nyelvemlékek Szókincsünk bővülése Nyelv és társadalom határon túli magyarok nyelvhasználata információs társadalom hatása a nyelvhasználatra Fogalmak, tevékenységi formák nyelv és gondolkodás, nyelv és kommunikáció monogenezis, poligenezis izoláló, flektátó, agglutináló nyelvek nyelvemlék, szórványemlék, szövegemlék kevertnyelvűség, kétnyelvűség, kettősnyelvűség sms, blog, chat, Fogalmazási kalauz esszé, felelet Mit tanultunk? nyelvi szintek, retorika, jeltan, stilisztika,kommunikáció, nyelvhelyesség, helyesírás érettségi feladatok, témakörök áttekintése, ismétlése

165 Történelem Egyetemes történelem Az I. világháború Forradalom Oroszországban Az I. világháborút lezáró békerendszer Politikai irányzatok a két világháború között A nagy gazdasági válság Németország a két világháború között A Szovjetunió a két világháború között Olaszország és Köztes-Európa a két világháború között Polgári demokráciák a két világháború között A Távol-Kelet a két világháború között Nemzetközi politika Modern idők: tudomány, kultúra, hétköznapi élet a két világháború között A második világháború Népirtás a második világháborúban A háború utáni rendezés A hidegháború A Nyugati tömb és a szocialista tábor Gazdaság és modernizáció A harmadik világ A szocialista tömb felbomlása Az európai integráció Nemzetközi politika Magyar történelem Magyarország az első világháborúban Polgári demokratikus forradalom Magyarországon A Tanácsköztársaság Az ellenforradalom és a trianoni béke A Horthy-rendszer megszilárdulása A harmincas évek Magyarországon A magyar társadalom a két világháború között Magyarország részvétele a második világháborúban Koalíciós időszak A Rákosi-rendszer Reform és visszalépés Az 1956-os forradalom Társadalom, kultúra és mindennapi élet, Ellenforradalom és konszolidáció A Kádár-korszak Társadalom és életmód a Kádár-korszakban Rendszerváltás Magyarországon A magyar társadalom a rendszerváltás után Fizika Mechanikai rezgések és hullámok

166 rezgés fogalma, harmonikus rezgőmozgás és jellemzői, dinamikai feltétele, periódusidejének megadása, energiaviszonyai fonálinga és mozgásának jellemzése, periódusidő meghatározása szabad rezgés, csillapított rezgés, csatolt rezgés és kényszerrezgés, rezonancia hullámok fogalma, fajtái, jellemzői hullámok visszaverődése, törése, törésmutató, teljes visszaverődés, határszög interferencia fogalma, állóhullámok létrejötte, jellemzése hullámok elhajlása, polarizáció hanghullámok és jellemzőik (hangerősség, hangmagasság, hangszín) Elektromágneses hullámok rezgőkör, frekvenciája, kényszerrezgés, jelentősége elektromágneses hullámok keltése, terjedési sebessége elektromágneses színkép és fő csoportjai fényvisszaverődés és fénytörés, abszolút törésmutató, teljes visszaverődés, határszög síktükör, domború és homorú tükör, jellemzői és leképezésük, használatuk a mindennapokban domború és homorú lencsék, jellemzői és leképezésük, használatuk a mindennapokban fényinterferencia (rés, rács), polarizáció és szerepe színkép, színképelemzés Modern fizika tömeg-energia ekvivalencia, hőmérsékleti sugárzás, energiakvantum, foton fényelektromos jelenség, a foton részecsketulajdonságai, a fény kettős természete az elektron hullámtermészete, de Brogile hipotézis Klasszikus atommodellek (Thomson és Rutherford modell), elektron, atommag, hibáik Bohr modell, energiaszintek, frekvenciafeltétel, gerjesztett állapotok atomok hullám modellje, energiaszintek, frekvenciafeltétel, gerjesztett állapotok Magfizika, csillagászat az atommag mérete, töltése, összetétele nukleáris kölcsönhatás, kötési energia, tömeghiány, fúzió, fisszió radioaktív sugárzások és típusai, bomlási törvény maghasadás fogalma, láncreakció (szabályozott, szabályozatlan) magfúzió fogalma, feltétele, mesterséges megvalósítása, lehetőségei a látható világegyetem ismert felépítése, tágulása csillagok fejlődése, a Naprendszer keletkezése világűr kutatása (néhány megvalósult projekt és legfontosabb eredményeik) A vizsgarész írásbeli.

167 Angol nyelv Nyelvtan: igeidők: Past Perfect, Past Perfect Continuous; feltételes mód 2-3 típusa; vonatkozó névmások és mellékmondatok; függő beszéd (kijelentés, felszólítás) Szövegértés: globális szövegértés, részletekre irányuló kérdések megválaszolása, lényegkiemelés a hétköznapi nyelven írt, az érettségi követelmények által előírt témákkal kapcsolatban. Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a szövegkörnyezet segítségével. Beszédkészség: önálló vélemény kifejezése szempontok alapján; interjú kérdések megválaszolása, kép alapú önálló témakifejtés és szituációkban való aktív és kommunikatív részvétel az érettségi követelmények által előírt témakörökben. Új témakörök: környezetvédelem; tudomány és technológia; nyelvtanulás jelentősége. Íráskészség: szavas baráti vagy félhivatalos levél írása. Történetírás. A vizsga módja: Írásbeli és szóbeli Német nyelv Nyelvtan: feltételes mód módbeli segédigével, páros kötőszavak, függőbeszéd, szóképzés. Szövegértés: kb. 250 szavas autentikus szöveg globális, részletes megértése, lényeg kiemelése Beszédkészség: kb. 3 perces önálló témakifejtés az alábbi témákról:egészséges életmód, helyes táplálkozás, szabadidő /mozi, színház, múzeum/. Szituációs feladatok. Íráskészség: szavas baráti vagy félhivatalos levél írása. A vizsga módja írásbeli és szóbeli.

168 Matematika Kombinatorika, valószínűségszámítás Ismétléses és ismétlés nélküli permutációk, variációk, ismétlés nélküli kombináció. Sorba rendezési és kiválasztási problémák megoldása. Binomiális együtthatók, binomiális tétel. Gráfok: pont, csúcs. él, egyszerű gráf, pont fokszáma. Gráffal megoldható feladatok. Klasszikus valószínűségi modell, geometriai valószínűség. Statisztika Adatok ábrázolása, diagramok: kör, oszlopdiagram készítése, gyakorisági diagram, hisztogram, vonaldiagram. Adatok jellemzése: módusz, medián, átlag, minta terjedelme, szórásnégyzet, szórás, ezek előnyei és hátrányai. Osztályba sorolás, számolás osztályközepekkel. Területszámítás A terület fogalma, a téglalap, négyzet, paralelogramma, trapéz, háromszög, rombusz, deltoid, sokszögek, a kör és részeinek kerülete és területe. Síkidomok területének, kerületének számítása, elemi geometriai feladatok. Térgeometria A térfogat fogalma, a hasáb és a henger felszíne, térfogata. A gúla és a kúp felszíne és térfogata. A csonkagúla és a csonkakúp felszíne és térfogata. A gömb felszíne és térfogata. Egymásba írt testekkel kapcsolatos feladatok, köré írható és beírható gömb.

169 Az osztályozó vizsga követelményei a 13. osztályban Foglalkoztatás I. szakmai idegen nyelv német pénzügyi- számviteli ügyintéző Írásbeli vizsgarész: nyelvtani ismeretek alkalmazása szakmaspecifikus feladatokban/igeidők, kötőszavak, elöljárók, feltételes mód, módbeli segédigék, kérdő szavak/ üzleti levél, szakmai önéletrajz vagy motivációs levél megírása fordítás német nyelvről magyarra olvasott szöveg értése szakmai témában Szóbeli vizsgarész: telefonálás idegen nyelven szakmai bemutatkozás állásinterjú

170 Angol nyelv 13. és 14. évfolyam: Idegen nyelven: bemutatkozás (személyes és szakmai vonatkozással) alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltése szakmai önéletrajz és motivációs levél írása - szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése részvétel állásinterjún - Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett kérdések megértése, illetve azokra való reagálás értelmező, összetett mondatokban munkakörülményekről, karrier lehetőségekről való tájékozódás idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti munka végzése munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése, használata közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt egyszerű szavak, szókapcsolatok munkakör alapkifejezései Photoshop CS kezelőfelület kifejezései, alapvető műveletek, eljárások szókincse alapvető igeidők használata a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) használata szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használata, egyszerű mondatszerkesztési eljárások Az elsajátítandó témakörök: o személyes bemutatkozás o a munka világa o napi tevékenységek, aktivitás o lakás, ház o utazás, o étkezés o szakmai tevékenységek, eljárások bemutatása o munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása

171 Irodai asszisztens/ügyvitel szakmacsoport Gépírás és iratkészítés Az elektronikus adatrögzítés szabályai (tízujjas vakírás) A hivatalos iratok, levelek fajtái, jellemzői (írott, javított, kézirat, hallás utáni) Az iratkészítés szabályai, jellegzetes formái Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában A dokumentumok főbb típusai, jellemzői A dokumentumszerkesztés elemei, készítésének szabályai A biztonságos adathasználat szabályai A szervezet belső iratai (pl. jegyzőkönyv, feljegyzés, emlékeztető) A dokumentumok rendszerezésének követelményei A dokumentumok rendszerezésének szabályai A dokumentumok kezelésének folyamata A dokumentumkezelés hagyományosan és elektronikusan A munkahelyi kapcsolattartás A kommunikáció alapfogalmai A szóbeli és írásbeli kommunikáció A metakommunikáció A kommunikációs zavarok formái A nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei Az üzleti magatartás és protokoll előírásai A munkahelyi viselkedés alapnormái A kapcsolattartást szolgáló dokumentumok nyelvi, formai és tartalmi követelményei Elektronikus szövegfeldolgozás A helyes és biztonságos elektronikus írás szabályai a magasabb szintű írástechnika szintjén A kéziratról, javított, felülírt dokumentum szerkesztésének előírásai A hallás utáni írás technikája A számok, írásjelek, speciális karakterek gépírási és helyesírási kérdései Az iratsablon szerkesztésének elemei Az irat- és dokumentumszerkesztés írástechnikai, nyelvi és formai szabályai (nyomtatott vagy javított kéziratról másolt, illetőleg hallás után írott dokumentumok esetén) A számítógépes nyomtatvány, űrlap, sablon szerkesztése A körlevélkészítés elemei, technikája Elektronikus szövegfeldolgozás

172 Az elektronikus címzés és etikett készítésének gyakorlata Az elektronikus levelezés technikája és szabályai Az elektronikus levelezés protokoll szabályai Elektronikus információkezelés Az adat, információ fogalma Az adatbiztonság, adatvédelem fogalma Az adatvédelmi szabályok A biztonságos adathasználat szabályai Az internet-használat szabályai és gyakorlata Az információkutatás, -böngészés Az adatlekérdezés, adatletöltés Az internetes adat- és információgyűjtés Az információ- és adatmentés A lista, jegyzék, adatsor készítése A dokumentum készítése elektronikusan letöltött információ felhasználásával Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll A piac működése, piaci formák, szerkezetek alapfogalmai (kereslet, kínálat, piaci egyensúly) A makrogazdasági alapfogalmak (szereplők, a makrojövedelem számbavétele) Az állam szerepe, gazdaságszervező tevékenységének alapfogalmai (állami piacszabályozás, privatizáció, az állam gazdasági feladatai, költségvetési politika) A pénz fogalma, kialakulása, a pénzforgalom lebonyolításával kapcsolatos alapfogalmak A vállalkozások készpénzforgalmának alapfogalmai. A házipénztár szerepe, bizonylatai Magyarország és az EU kapcsolatának alapfogalmai Az alkotmányos alapfogalmak, az államszervezet felépítése A polgári jogi alapfogalmak, a tulajdonjog és a kötelmi jog alapelemei A polgári peres eljárás legfontosabb alapszabályai Hivatali kommunikáció A protokoll szabályai a hivatali életben Az írásbeli kapcsolattartás formái, követelményei Beszédlejegyzés gyorsírással A jegyzőkönyvek készítésének követelményei, szabályai A nyelvi környezet, beszédszituációk A szövegtípusok és nyelvi, stilisztikai jellemzőik A szövegalkotás szerkezeti elemei, szerkesztési szabályai A hangos szöveg megjelenésének elemei

173 A beszédírás elemei A beszédírás technikája A beszédstilizálás, szövegfésülés szabályai Az áttételi dokumentumok tartalmi és formai elemei, szerkesztésének szabályai Adatjegyzés és jegyzőkönyvvezetés Az adat-, eseményrögzítés gyakorlata A jegyzőkönyvi dokumentumok fajtái jegyzőkönyvek készítésének tartalmi, nyelvi, formai elemei A jegyzőkönyvi dokumentumok kezelésének előírásai A dokumentum- és iratkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi szabályok előírásai

174 Rendszergazda Munkavédelmi alapismeretek Munkahelyek kialakítása Munkahelyek kialakításának általános szabályai A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. Szociális létesítmények Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, megfelelősége. Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet. Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. Anyagmozgatás Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése Raktározás Áruk fajtái, raktározás típusai Munkahelyi rend és hulladékkezelés Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem célja, eszközei. Munkavégzés személyi feltételei A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. Munkaeszközök biztonsága Munkaeszközök halmazai Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. Munkaeszközök dokumentációi Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs követelményei, és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK- megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok.

175 Munkaeszközök veszélyessége, eljárások Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények. Munkakörnyezeti hatások Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és keverékek, stressz) Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei. A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a munkahelyen. A kockázat fogalma, felmérése és kezelése A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége Munkavédelmi jogi ismeretek A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok. Balesetek és foglalkozási megbetegedések. Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés eszköze.

176 Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.

177 Információtechnológiai alapok tantárgy Bevezetés a számítógépes architektúrákba Kettes- és tizenhatos számrendszer. Neumann-elvű számítógép felépítése. Hardver és firmware fogalma. Számítógép házak és tápegységek. Processzortípusok, foglalatok. Hőelvezetési technológiák. Memóriák típusai, memória modulok, memóriahibák kezelése. Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik. BIOS feladatai, beállításai. Input perifériák, KVM kapcsolók. Háttértárak és típusaik. Merevlemezek adattárolási struktúrája. Redundáns adattárolás fogalma, RAID. Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik. Nyomtatók típusai, működési elveik. Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik. Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlítása. Szkennerek típusai, működési elveik. Multifunkciós nyomtatók. Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok. Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai. Hálózati topológiák. Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC). Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása. Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák. Dokkoló állomás és portismétlő. Energiagazdálkodási beállítások, APM és ACPI szabványok. Táblagépek és okos telefonok hardvereszközei. Szoftverismeretek Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása. Zárt- é nyílt forráskódú rendszerek, GPL. Operációs rendszer fogalma, feladatai. Operációs rendszerek típusai és jellemzőik. GUI és CLI felhasználói felületek. Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának szempontjai. Partíció fogalma, típusai. Formázás, fontosabb fájlrendszerek. Rendszerbetöltés folyamata.

178 Windows indítási módok. Regisztráció adatbázis. Multi-boot rendszerek. Könyvtárstruktúra, felhasználói és rendszerkönyvtárak. Fájlkiterjesztések és attribútumok. Vezérlőpult beállításai. Archiválási módok. Kliensoldali virtualizáció, hypervisor. Táblagépek és okos telefonok operációs rendszerei. Adatszinkronizáció. Hibakeresési folyamat lépései. Információtechnológiai biztonság alapjai Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware). Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen. Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás). Megtévesztési technikák (social engineering, phishing). Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei. Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági beállításai. Biztonságos adatmegsemmisítés módszerei. Biztonsági szabályzat. Felhasználói nevek és jelszavak (BIOS, számítógép, hálózati hozzáférés). Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme. Tűzfalak feladata, típusai. Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosítási módszerek. IT eszközök fizikai védelme.

179 Információtechnológiai gyakorlat tantárgy Számítógép összeszerelése Számítógép szétszerelése. Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek kiválasztása. Számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata. Tápegység telepítése. Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése. Belső alkatrészek telepítése, kábelek csatlakoztatása. Perifériák csatlakoztatása. BIOS funkciója és beállításai. Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban. Számítógép alkatrészek cseréje. Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása. SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása. Laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészei. Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problémák kiszűrése. Áramellátás zavarai, túlfeszültség levezető bekötése. UPS típusok, UPS üzembe helyezése. Telepítés és konfigurálás Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása. Operációs rendszer hardver kompatibilitásának ellenőrzése. Particionálás. Kötetek formázása. Operációs rendszerek telepítése. Meghajtó programok telepítése. Frissítések és hibajavító csomagok telepítése. Operációs rendszer upgrade-je, felhasználói adatok költöztetése. Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása. Lemezkezelés. Alkalmazások és folyamatok kezelése, feladatkezelő használata. Alkalmazások telepítése, eltávolítása. Felhasználói fiókok kezelése. Virtuális memória beállítása. Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta. Területi és nyelvi beállítások. Eseménynapló ellenőrzése. Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai. Kezelőpult (MMC) használata. Biztonsági másolatok készítése, archiválási típusok. Személyes tűzfal beállítása.

180 Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés. Lemezklónozás. Virtuális gép telepítése. Megelőző karbantartás Megelőző karbantartás jelentősége, karbantartási terv. Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai. Ház és a belső alkatrészek szakszerű tisztítása. Monitorok szakszerű tisztítása. Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje. Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása. Alkatrészek csatlakozásának ellenőrzése. Számítógépek működésének környezeti feltételei. Operációs rendszer frissítése, javítócsomagok telepítése. Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-mentesítés. Helyreállítási pontok készítése, rendszer visszaállítása korábbi időpontra. Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása. Ütemezett karbantartási feladatok. Laptopok szakszerű tisztítása.

181 Munkaszervezési ismeretek tantárgy Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszony létesítése Ez a témakör a Foglakoztatás modulra épül. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony, megbízási, vállalkozói jogviszony előnyei és hátrányai a foglalkoztatott szempontjából. Szakmai és személyes portfólió helye és szerepe az életpálya-építésben, tartalma az informatikai munkakörök esetében. Jellemző informatikai munkakörök, tipikus munkaköri elvárások. Szervezeten belüli szerep, irányítás, munkaszervezés, kommunikáció Gazdasági szervezetek (vállalkozások, egyéni vállalkozás, egyéni cég), nonprofit szervezetek, közigazgatási szervek szervezeti, működési jellemzői, különbségei, azonosságai a vezetés/irányítás, munkaszervezés és kommunikáció szempontjából. A szervezeti kommunikációra (írásbeli és szóbeli), ügyvitelre vonatkozó alapvető szabályok, eljárások. Az eljárásokat leíró szabályozó dokumentumok fajtái (szervezeti és működési szabályzat, iratkezelésre, dokumentumkezelésre, ügyviteli folyamatokra kiterjedő szabályzatok) tartalma, helye, szerepe a szervezetek működésében. A munkaszervezési, kommunikációs és ügyviteli folyamatok, eljárások támogatására alkalmazott szoftverek. A munkavégzésre jellemző, szóbeli kommunikációs helyzetekre - üzleti tárgyalás, reklamáció, panasz kezelése, nehéz ügyfél kezelése, prezentáció - vonatkozó viselkedési és kommunikációs szabályok. Információgyűjtés, információkezelés, tájékozódás A munkafeladatok elvégzéséhez szükséges információk gyűjtése, elemzése, kezelése, visszakereshető tárolása: tematikus portálok; szakmai adatbázisok; szakmai fórumok. Gyártó - specifikus információforrások az informatika területén; Az interneten elérhető szakmaspecifikus képzési és tananyagok; Végfelhasználó által jelzett igények, hibajelzések értelmezése, pontosítása; Munkavégzés projektekben Projektmenedzsment alapfogalmai. Projekten belüli szerepek, a szerepekhez kapcsolódó, a projekt alapú működésből fakadó tevékenységek, felelősségi és hatáskörök. Projektszoftverek fajtái, jellemző funkcionalitása, helye, szerepe, alkalmazhatósága a projektek tervezésében, adminisztrálásában, nyomon követésében, erőforrások kezelésében. A projekttervezés folyamata, tevékenységek tervezése, erőforrások fajtái és tervezése. A projektműködésre jellemző speciális kommunikációs és dokumentációs szabályok, jellemző projektdokumentumok.

182 A projektek nyomon követésének, monitoringjának módja, az indikátorok fajtái, szerepe a projektek követésében. Csoportmunka támogató eszközök, szoftverek a projekten belüli együttműködést támogató web2-es csoportmunka-támogató eszközök. Pénzügyi, vállalkozási feladatok Egyéni vállalkozás, egyéni cég alapításának folyamata, az alapítás feltételei. Társas vállalkozás alapítása. Pénzügyi adminisztrációra, számvitelre jellemző alaptevékenységek, pénzügyi, számviteli folyamatok, tevékenységek helye, szerepe a szervezeti működésben. A vállalkozás jövedelmének keletkezési folyamata a bevételtől az eredményig. A vállalkozókat, vállalkozásokat, munkavállalókat terhelő adó- és közterhek. A bruttó és nettó bevétel, költség, önköltség fogalma, számításának módja. Munkafolyamatokhoz, szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó egyszerű költségkalkuláció, költségszámítás, jövedelmezőség számítása; Árajánlat szerepe, tartalma, felépítése. Ügyfélkapu szolgáltatásait (ebev, értesítési tárhely, adó és járulékbevallás, foglalkoztatási jogviszony, cégkereső, ügyintézés, jogszabálykereső, OEP lekérdezés /betegéletút, biztosítási jogviszony). Munkavédelem, balesetvédelem, elsősegélynyújtás Ez a témakör a Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű modulra épül. A számítógépes munkahely kialakítására vonatkozó munkaegészségügyi szabályozás. A számítógépes munkahelyre vonatkozó ergonómiai követelmények. Érintésvédelmi előírások, áramütéses balesetek megelőzése Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás fogalmának értelmezése a szakképesítésre jellemző munkafolyamatokban. A szabványok helye és szerepe a minőségügyi, minőségirányítási, minőségbiztosítási eljárásokban. Szakképesítésre jellemző minőségügyi szabványok Környezetvédelem, környezeti fenntarthatóság, veszélyes anyagok kezelése A betölthető munkakörre jellemző környezetvédelmi előírások és azok alkalmazása, hulladékok, veszélyes anyagok kezelésének szabályai Környezetterhelési kockázatok

183 Munkaszervezési gyakorlat tantárgy Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszony létesítése Szakmai és személyes portfólió elkészítése és vezetése a közösségi oldalakon, interneten közzétett személyes információk figyelembevételével Az internet használata informatikai állások felkutatásában: információforrások, lehetőségek, szolgáltatások. A szakmai önéletrajz jellegzetességei informatikai szakképesítések esetében. Szervezeten belüli szerep, irányítás, munkaszervezés, kommunikáció A különböző munkahelyi szituációkban keletkező dokumentumok tartalmi, formai, stilisztikai sajátosságainak megismerése dokumentumok elemzésével: hivatalos levél, emlékeztető, ajánlat, jegyzőkönyv, reklamáció, műszaki, ügyviteli leírás, utasítás. Dokumentummenedzsment, dokumentumkezelő szoftverek jellemző funkciói, helye, szerepe a szervezet folyamataiban - egy konkrét dokumentummenedzsment alkalmazás megismerése. Saját munkaidő, feladatok tervezésének, nyomon követésének módszerei (személyes időgazdálkodás, személyes hatékonyság), eszközei. Munkaidő és feladattervező, - követő szoftverek használata. Információgyűjtés, információkezelés, tájékozódás Jellemző keresőalkalmazások, keresőalkalmazások funkcionalitása; Megadott szempontok alapján különböző típusú információk keresése. Információk megosztására, rendszerezésére, tárolására szolgáló alkalmazások kezelése. Hibajegy-kezelő szoftver alkalmazása. Magyar és angol nyelvű műszaki dokumentáció (katalógus, publikáció, szakszöveg) értelmezése, ismertetése. Munkavégzés projektekben Jellemző projekt-dokumentumok elkészítése minta alapján saját projektre. Saját projekt megtervezése: megadott projektcélra tevékenységek tervezése, ütemezése, erőforrás tervezés. Projektszoftverek alkalmazása a projektben: adminisztrálás, nyomon követés, erőforrások kezelése. Saját tanulói projekt felvitele projektmenedzsment szoftverbe. Ügyfél-kapcsolattartás eszközei. Csoportmunka támogató eszközök, szoftverek a projekten belüli együttműködést támogató web2-es csoportmunka-támogató eszközök. Pénzügyi, vállalkozási feladatok Egyéni és társas vállalkozás alapítása. Pénzügyi adminisztrációra jellemző alaptevékenységek elvégzése: bankszámlanyitás, számlavezetéssel kapcsolatos tevékenységek, átutalás kezdeményezése, hiteligénylés, hitelfelvétel feltételeinek, menetének megismerése);

184 Számla kiállítása, számlaellenőrzés. Munkafolyamatokhoz, szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó egyszerű költségkalkulációs, költségszámítási feladatok a vállalkozókat, vállalkozásokat, munkavállalókat terhelő adó- és közterhek figyelembevételével. A költségkalkuláció figyelembevételével egyszerű árajánlat összeállítása. Alapvető ügyfélkapu műveletek gyakorlása. Munkavédelem, balesetvédelem, elsősegélynyújtás A számítógép perifériáinak ergonomikus, helytakarékos, funkcionális elrendezése a környezeti adottságok és a munkaegészségügyi előírások figyelembevételével. A balesetmentes munkavégzés - kockázatbecslés, elemzés - szituációk alapján. Balesetvédelmi és az érintésvédelmi előírások, áramütéses balesetek megelőzése, áramütést szenvedett elsősegélynyújtása. Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás Folyamatszabályozás, folyamatfejlesztés - szervezeti dokumentumok alapján. Munkahelyi minőségirányítási előírások értelmezése; szabályozó dokumentumok fajtái. Szabványok fellelhetősége, keresés minőségügyi szabványok között. Környezetvédelem, környezeti fenntarthatóság, veszélyes anyagok kezelése Veszélyes anyagok hulladékok kezelése - eljárások. Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos kockázatbecslés.

185 Adatbázis- és szoftverfejlesztés tantárgy Programozás alapismeretek A programkészítés lépései: feladat kitűzése, specifikáció, algoritmuskészítés, kódolás, tesztelés, hatékonyságvizsgálat, dokumentálás Specifikáció: a probléma megfogalmazása; bemenő és kimenő adatok pontosítása, elő- és utófeltételek megfogalmazása Algoritmusleíró eszközök: folyamatábra, stuktogram, mondatszerű leírás, Jackson diagram A programkészítés elvei: stratégiai elv: lépésenkénti finomítás, Top-Down módszer; taktikai, technológiai, technikai elvek Adattípusok Adatok jellemzői: azonosító; hozzáférési jog (konstans, változó); hatáskör (globális, lokális, privát, publikus), kezdőérték; helyfoglalás, műveletek. Elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt, részintervallum. Felépítésük, ábrázolásuk, helyfoglalásuk, műveleteik. Összetett adattípusok: karakterlánc (string) adattípus felépítése, ábrázolása, helyfoglalása, felhasználása. Rögzített hosszúságú és nulla végű karakterláncok. Karakterlánc műveletek: hosszúság, részkarakterlánc, karakterláncok egymáshoz kapcsolása, beszúrás, törlés, csere. Összetett adattípusok: tömb adattípus felépítése, ábrázolása, helyfoglalása, felhasználása. Indexelés. Egydimenziós tömbök tárolása, helyfoglalás, alkalmazása. Többdimenziós tömbök tárolása, helyfoglalás, alkalmazása. Összetett adattípusok: rekordok. Rekordszerkezetek, mező fogalma. Rekordok tárolása (párhuzamos tömbök, változó hosszúságú rekordok), helyfoglalás. Műveletek rekordokkal. Programozás elemei Utasítások: értékadás, feltöltés (egyszerű és összetett változó esetén), aritmetikai műveletek, matematikai függvények, véletlenszámok, típuskonverziók. Eljárások, függvények: egyszerű eljáráshívás, paraméterezett eljáráshívás, függvényhívás; eljárás, függvény-definiálás Összetett utasítások: szekvencia, elágazások. szekvencia (BEGIN-END); elágazás (IF- THEN-ELSE); feltételek (=,<,>,>=,<=,<>, NOT); összetett feltételek (AND, OR); választás (CASE) Összetett utasítások - Iterációk: Hátultesztelős ciklus (REPEAT-UNTIL). Előltesztelős ciklus (WHILE-DO). Számlálós ciklus (FOR-DO)

186 Programozási tételek Programozási tételek - Egy sorozathoz egy érték rendelése: összegzés tétele, eldöntés tétele, kiválasztás tétele, megszámlálás tétele, maximumkiválasztás tétele Programozási tételek - Keresések: lineáris keresés tétele, logaritmikus (bináris) keresés tétele Programozási tételek - Egy sorozathoz egy sorozat rendelése: másolás, transzformálással, kiválogatás tétele, szétválogatás. Programozási tételek - Rendezések: közvetlen kiválasztásos rendezés, minimum kiválasztásos rendezés, buborék-rendezés, beszúrásos rendezés, rendezések összehasonlítása (legrosszabb eset, átlagos eset, helyfoglalás). Programozási tételek - Több sorozathoz egy sorozat rendelése: metszetképzés tétele, unióképzés tétele, összefuttatás tétele. Rekurzió: Rekurzív specifikáció. Példák rekurzív függvényekre: Fibonacci, faktoriális, binomiális együtthatók. Rekurzív algoritmusok: Hanoi tornyai, QuickSort. Rekurzió átalakítása ciklussá, ciklusok átalakítása rekurzióvá. Adatstruktúrák Mutatók, dinamikus tárkezelés: mutatók tárolása, műveletei; hivatkozás mutatók segítségével; típusos és típusnélküli mutatók; helyfoglalás, helyfelszabadítás; dinamikus és statikus változók. Lista adatszerkezet: listák alapfogalmai (csomópont, kapcsolómező, stb.); listák megvalósítása statikusan, ill. dinamikusan; listák bejárása, keresés, beillesztés, törlés. Kétirányú láncolt listák: felépítése; műveletek (bejárás, keresés, törlés, beszúrás); ciklikus listák. Sor adatszerkezet: sor fogalma, megvalósítása (statikusan, dinamikusan); sorokkal kapcsolatos műveletek (inicializálás, sorba, sorból); dupla végű sorok; prioritásos sorok. Verem adatszerkezet: verem fogalma, megvalósítása (statikusan, dinamikusan); veremmel kapcsolatos műveletek (PUSH, POP, túl- és alulcsordulás ellenőrzése); verem alkalmazásai: rekurzió, függvényhívások, lokális változók stb. Programtervezés Unified Modeling Language, Az UML építőkövei, az UML diagramjai. Objektumosztályok közötti kapcsolatok Állapotdiagram, szekvenciadiagram, használati esetek diagramja Adatmodell megtervezése, algoritmizálás. Logikai és fizikai rendszerterv fogalma. Felület elkészítése (prototípus), kódolás, alkalmazáslogika megvalósítása. Kódolás, tesztelés, hibakeresés, javítás, felhasználói és fejlesztői dokumentáció. Szoftverprojektek életciklusa.

187 Adatbázisok Az adatbázis-kezelés alapjai, adat, információ, információelmélet, adatbázis, adatredundancia, adatbázis-kezelő rendszerek; Adatbázisok felépítése: táblák, rekordok, mezők. Adatintegritás, adatvédelem. Relációs adatmodell. Adatmodellezés, adatbázis tervezés, alapelemek, egyed, tulajdonság, kapcsolat. Egyedkapcsolat diagram, adatmodellek típusai. Mezőtulajdonságok: típusok, mezőméret, alapérték Elsődleges kulcs fogalma. Index fogalma, indexelés. Adattáblák közötti kapcsolatok, adattáblák normalizálása, normálformák, redundancia csökkentése. Táblák közötti kapcsolatok érvényessége. Funkcionális függések és kulcsok a relációs modellben.

188 Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat Programozási nyelvek A programozási nyelvek csoportosítása: Neumann-elvű, automata, funkcionális, objektumorientált. A programozási nyelvek fejlődése, generációk, általános és speciális programnyelvek és felhasználási területeik. Általános és speciális programnyelvek és jellemzőik Programok készítése és futtatása: forrásnyelvű programok fordítása, fordítási technikák, interpreter és compiler típusú nyelvek. Programok futtatása: natív futtatás, virtuális gépek. Programozási nyelvek alapfogalmai: szintaxis, szemantika, interpreter, fordítóprogram, byte-kód fordítási egység, specifikációs rész, törzs, deklarációs rész kiértékelése statikusan, ill. dinamikusan, blokkstruktúra, szigorúan típusos nyelv definíciója Típusok, a programozási nyelvek típusossága, típuskonverzió. A típusok osztályozása: skalár (diszkrét, egész, karakter és logikai típusok), valós (fixpontos, lebegőpontos, kétszeres pontosságú típusok). Konstansok és változók. Deklaráció hatásköre, láthatósági köre; Globális és lokális azonosító, változók allokálása, élettartama. Mutató típusok. Kifejezések, kifejezések szerkezete, kifejezések kiértékelése Objektumorientált programozás Objektumorientált paradigma Az objektumorientált programozás alapjai: osztály, objektum. Adatmezők, tulajdonságok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok. Objektumok hierarchiája. Öröklődés; újradefiniálás (redefine). Metódusok hívása. Metódus elérése (INHERITED). Objektumhierarchia tervezése és kialakítása. Polimorfizmus fogalma. Statikus és virtuális metódusok. Konstruktor és destruktor alkalmazása. Rendszerterv készítése Javasolt programozási nyelv: C/C++/C# vagy JAVA Javasolt fejlesztőeszköz: Microsoft Visual Stúdió vagy Eclipse vagy NetBeans Programozási nyelv A" A programozói környezet (IDE) használata, konzol alkalmazás készítése: Project műveletek, egyszerű konzol alkalmazás készítése, alapvető szintaktikai szabályok, megjegyzések. Példák változók használatára. Egyszerű beolvasás, kiírás. Konzol alkalmazás felületének a megtervezése. GUI alkalmazás (felület) készítése. Komponensek, tulajdonságaik beállítása tervező nézetben. Kód hozzárendelése eseményekhez. Elemi adattípusok: numerikus típusok, karakter és szöveg, logikai típus. Típusátalakítás, konverziók. Mutatók és referenciák. Vezérlési szerkezetek: Elágazások, ciklusok. Ciklusok egymásba ágyazása. Eljáráshívások (paraméterátadás különböző fajtái, túlterhelés) Hibakezelési funkciók. Kivétel (Exception) fogalma. A fontosabb kivételosztályok. Kivételek elkapása és kezelése (Try-Catch-Finally).

189 Szintaktikai és szemantikai hiba. A leggyakoribb hibaüzenetek értelmezése. Hibakeresés és javítás. Debug-olási módszerek: töréspont, lépésenkénti futtatás, változók tartalmának a figyelése. Tömbváltozó deklarálása, létrehozása, inicializálása, feldolgozása. Tömbök és ciklusok kapcsolata. Tömb feldolgozása speciális (pl. foreach) ciklussal. Struktúrák definiálása és alkalmazása. Struktúra és tömb együttes használata, egymásba ágyazás. Az objektumorientált programozás: osztály, objektum létrehozása. Adatmezők, tulajdonságok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok. Öröklődés. Komponensek: Alapvető komponensek, dialógusablakok. Konténer komponensek és menük. Grafikus komponensek. Rajzolás és animálás. Javasolt programozási nyelv: C/C++/C# vagy JAVA Javasolt fejlesztőeszköz: Microsoft Visual Stúdió vagy Eclipse vagy NetBeans Állománykezelés Állományok: típusos, szöveges és bináris állományok. Létrehozás, törlés, I/O műveletek, megnyitás, lezárás. Típusos állományok kezelése. Megnyitási módok; műveletek rekordokkal: pozícionálás, olvasás, írás, törlés, beszúrás, hozzáfűzés. Műveletek állományokkal: létrehozás, feltöltés, listázás, aktualizálás, indexelés, rendezés. Szekvenciális és direkt feldolgozás Web-programozás alapjai HTML alapjai, dokumentumszerkezet (head, body), html utasítások szerkezet HTML alapelemei (tag), törzsrészben (bekezdési szintű elemek, karakterszintű elemek) és fejlécben alkalmazható elemek Hivatkozások (link) és képek beillesztése Táblázatok Űrlapok (form) készítése (beviteli mezők, action elemek) Stílusok és stíluslapok (CSS) használata. CSS nyelvtana, stílusok rangsorolása. Dokumentumfa és dobozmodell. Pozicionálás, margók, kitöltések, szegélyek. XML alapjai, felépítése, szerkezete. Kliens oldali programozási nyelv alapjai (JavaScript): Nyelvi alapok, változók, tömbkezelés, karakterláncok kezelése, függvények Szerver oldali programozási nyelv alapjai (pl. PHP): Nyelvi alapok, változók, tömbkezelés, karakterláncok kezelése, függvények, adatbázis kapcsolat. Javasolt szerver oldali programozási nyelv: PHP vagy JAVA

190 Adatbázis fejlesztés Adatbázis-kezelő rendszer telepítése, alapvető konfigurációs beállítások SQL adatbázis műveletek: Új adatbázis létrehozása, tábla-létrehozás, új mező hozzáadása SQL adatbázis műveletek: rekord beszúrása, módosítása, törlése SQL adatbázis lekérdezések: feltételek,(lekérdezések, feltételek megadása: SELECT, FROM, WHERE, LIKE, az eredmény korlátozása) SQL összesítő függvények, rendezés: COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG, ORDER BY SQL-csoportosítás: GROUP BY, HAVING Javasolt adatbázis-kezelő eszköz: Microsoft SQL Server vagy MySQL vagy PostgreSQL szerver

191 Hálózati ismeretek I. Otthoni és kisvállalati hálózatok Személyi számítógép típusok, hardver összetevők, operációs rendszerek és alkalmazások Számítógépes rendszer összetevői, számítógép alkotóelemei és perifériái Operációs rendszer kiválasztása Kapcsolódás helyi hálózathoz és az internethez Bevezetés a hálózatokba Hálózati kommunikáció helyi vezetékes hálózaton és interneten LAN technológiák, Ethernet hálózat hozzáférési rétege és elosztási rétege Helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása Hálózati eszközök és átviteli közegek Hálózati címzés (fizikai és logikai cím), IP címek szerkezete, csoportosítása, alhálózati maszkok Hálózati szolgáltatások, ügyfél/kiszolgálók és kapcsolataik OSI és TCP/IP rétegelt modell, protokollok Vezeték nélküli technológiák, eszközök és szabványok Vezeték nélküli LAN-ok és biztonsági megfontolások Hálózatbiztonsági alapok, hibaelhárítás, biztonságpolitika Hálózati veszélyek, támadási módszerek, tűzfalak használata Hibaelhárítás és ügyfélszolgálat Otthoni és/vagy kisvállalati hálózat tervezése, esettanulmány készítése Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP) Az internet és használata, ügyfélszolgálati feladatok Az internet szolgáltatásai, internetszolgáltatók (ISP), kapcsolódás az ISP-hez OSI modell és szisztematikus hibaelhárítás Hálózat továbbfejlesztésének tervezése, címzési struktúra, hálózati eszközök IP-címzés a LAN-ban, NAT és PAT fogalma Hálózati eszközök konfigurálási feladatai, forgalomirányítók és kapcsolók felépítése, jellemzői, indulási folyamata Forgalomirányítás, irányító protokollok, belső és külső irányító protokollok ISP szolgáltatások bemutatása, ISP szolgáltatásokat támogató protokollok Tartománynév szolgáltatás (DNS) WAN technológiák, internet szolgáltatások és protokollok ISP felelősség, ISP biztonsági megfontolások, biztonsági eszközök

192 Hálózati ismeretek I. (gyakorlat) Otthoni és kisvállalati hálózatok gyakorlat Számítógépek és perifériák üzembehelyezése, működés ellenőrzése Adatok bináris ábrázolása, számítógép paraméterek mérése Számítógépes rendszer összeállítása Operációs rendszer kiválasztása, telepítése, kezelése és karbantartása Kapcsolódás helyi hálózathoz és az internethez Kommunikáció helyi vezetékes hálózaton és interneten Vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása Hálózati eszközök üzembehelyezése, működés ellenőrzése Csavart érpáras kábelek készítése, fali csatlakozók, patchpanelek bekötése, kábelek tesztelés IP címzés- és alhálózat számítás, IP címek beállítása, DHCP konfigurálása Hálózati szolgáltatások és protokollok beállítása (http, ftp, , DNS) Hozzáférési pont és vezeték nélküli ügyfél konfigurálása, forgalomszűrés WLAN-okban Hálózatbiztonsági alapok, hibaelhárítás, tűzfalak beállítása, vírus- és kémprogramirtó programok használata, hibaelhárítás és ügyfélszolgálati feladatok Operációs rendszer beépített parancsainak és segédprogramjainak használata Otthoni és/vagy kisvállalati hálózat tervezése, esettanulmány készítése Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP) gyakorlat Az internet feltérképezéséhez használható eszközök, parancsok és segédprogramok Ügyfélszolgálati technikus feladatai, hibajegy készítése, hibakeresés OSI modellel Hálózat továbbfejlesztésének tervezése, címzési struktúra-tervezés Hálózat tervezése, eszköz-beszerzése és üzembehelyezése, strukturált kábelezési feladat IP-címzés a LAN-ban, NAT és PAT vizsgálata Hálózati eszközök konfigurálása, forgalomirányító első konfigurálása, grafikus- és IOS parancssori felületen, kapcsoló első konfigurálása Hálózati eszközök összekötése, CPE csatlakoztatása az ISP-hez, WAN csatlakozás beállítása Forgalomirányítás konfigurálása (RIP, RIPv2, BGP) ISP szolgáltatások bevezetése Tartománynév szolgáltatás (DNS) konfigurálása ISP biztonság, adattitkosítás, hozzáférés vezérlés listák készítése Biztonsági eszközök, tűzfalak, behatolás érzékelő és megelőző rendszerek (IDS, IPS) ISP teljesítmény monitorozása és menedzselése, eszközfelügyelet Mentések és katasztrófa-helyzet helyreállítás terv készítése, állományok és IOS mentése Meglévő hálózat továbbfejlesztés tervezése

193 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés osztályozóvizsga követelménye Az adózás rendje o Az adópolitika o az adóztatás alapelvei o adótani alapfogalmak o az adókötelezettség részletes szabályai o nyilvántartási, adatszolgáltatási előírások o adóigazgatási eljárás ellenőrzés, hatósági eljárás o Jogkövetkezmények Adózás elmélet Adónem ismeret o Általános forgalmi adó jellemzője az adó megállapításának szabályai szabályainak alkalmazása a normál eljárásban o Az egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái vállalakozói személyi jövedelemadó átalányadó az egyszerűsített vállalkozói adó KATA o Személyi jövedelemadó jellemzője, az adó megállapításának szabályai, összevont adóalap adója, kedvezmények, adóelőleg-fizetési kötelezettség, o különadózó jövedelmek a személyi jövedelemadó rendszerében vagyonátruházás,

194 tőkejövedelmek, vegyes jövedelmek o Adómentességek a személyi jövedelemadó rendszerében o Társasági adó az adó célja, alapja, mértéke, adóalap korrekciós tételek, mérleg szerinti eredmény o Helyi önkormányzat adóbevételei gépjárműadó, Helyi adó törvény adói: építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó idegenforgalmi adó o Egyéb adók és járulékok vám jövedéki adó fogyasztási adó Munkavállaló és munkáltató társadalombiztosítási- és egyéb járulékfizetési kötelezettségek Adószámítási gyakorlat o Általános forgalmi adó fizetési kötelezettség o Személyi jövedelemadó előleg és -jövedelem adó számítása o Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége o Az egyszerűsített vállalkozói adó meghatározása o Társasági adó és a mérleg szerinti eredmény meghatározása o Helyi adók számítása o Munkavállaló és munkáltató társadalombiztosítási- és egyéb járulékfizetési kötelezettségek meghatározása

195 A z adott idegen nyelven Nyelvtani rendszerzés 1 Foglalkoztatás I. o Legalapvetőbb igeidőket átismétlése, begyakorlása munkavállaláshoz kapcsolódóan o Egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban való reagálás o A munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezése o A jövőbeli karrier lehetőségek Nyelvtani rendszerezés 2 o A kérdésszerkesztés, a jelen, jövő' és múlt idejű feltételes mód a módbeli segédigék használata o Bemutatkozás szakmai és személyes vonatkozásban o Egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban való reagálás o A munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezése o A jövőbeli karrier lehetőségek Nyelvi készségfejlesztés o Az idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismeretek rendszerezése alapvető társalgási témakör szavainak elsajátítása során o induktív nyelvtanulási képességfejlesztés o idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés. o Az elsajátítandó témakörök: személyes bemutatkozás a munka világa napi tevékenységek, aktivitás lakás, ház utazás, étkezés Munkavállalói szókincs o Munkavállalással kapcsolatos alapvető' szakszókincs elsajátítása o Folyékony bemutatkozás szakmai vonatkozással o A munkalehetőségek feltérképezése a célnyelvi országban o Alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltése o A szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzése o A szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket elsajátítása o A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása

196 Foglalkoztatás II. Munkajogi alapismeretek o Munkavállaló jogai o kötelezettségei o munkavállaló felelőssége Munkajogi alapok: o felek a munkajogviszonyban, o Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. o Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák az új Munka Törvénykönyve szerint, egyszerűsített foglalkoztatás, önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. Munkaviszony létesítése o Munkaviszony létrejötte, fajtái: határozott és határozatlan munkaviszony, próbaidő'. o munkaszerződés, o teljes- és részmunkaidő', o minimálbér és garantált bérminimum, o képviselet szabályai, o elállás szabályai, o Munkavállaláshoz szükséges iratok, dokumentumok. Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései o munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, o munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei o biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. Álláskeresés o Karrierlehetőségek feltérképezése o Motivációs levél készítése o önéletrajz készítése o Álláskeresési módszerek o Munkaerő-piaci technikák alkalmazása o Állásinterjú Munkanélküliség o A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei o Álláskeresési ellátások - passzív eszközök o Foglalkoztatást helyettesítő' támogatás o Közfoglalkoztatás o Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai. o Az álláskeresők részére nyújtott támogatások - aktív eszközök o Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő', nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. o A munkaerőpiac sajátosságai, o NFSZ szolgáltatásai Gazdálkodási alaptevékenység ellátása Az állam gazdaságpolitikája o Monetáris és fiskális politika o Gazdaságpolitikai alternatívák (programok) Mikro gazdasági alapok o Gazdasági alapfogalmak o Termelési tényezők o Piaci alapfogalmak, szereplők A vállalat termelői magatartása és a kínálat o A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, formái o A termelés technikai- gazdasági összefüggései o A termelés költségei A vállalkozás.

197 o A vállalkozás és a vállalat. o A vállalkozás, mint gazdasági rendszer. o A vállalkozás szereplői. o A vállalkozások elemzése (tevékenységi körük szerint, nemzetgazdasági ágak szerint, a tevékenység diverzifikációja szerint, a tevékenység vertikalitása szerint, méretük szerint, jogi formák szerint). o A vállalkozás célja, o a vállalkozói stratégia, stratégia és taktika. A célok hierarchiája. o Az ellenőrzés szerepe. Folyamatok a vállalkozásban. Az információ. A stratégia lényege és szerepe a vállalkozásban. o A stratégiai tervezés folyamata. o A stratégia tartalma. o A stratégia és a tervezés kapcsolata. o A tervezés célja és fajtái. A makrogazdaság o Makrogazdasági fogalmak, gazdasági folyamatok o A kibocsátás nemzetközi mutatószámai (SNA rendszer) Makrogazdasági egyensúly/egyensúlytalanság o A gazdasági egyensúly kialakulásának folyamata, jellemző' o Infláció, o munkanélküliség o Gazdasági növekedés A vállalkozás szervezete és vezetése o A szervezet jellemzése. o A szervezet irányítása (tulajdonosi szervezet, munkaszervezet). o A vezetés szerepe, fő'bb feladatai. o A döntéshozatal, döntési mechanizmusok o Gazdasági jog Szerződéskötések szabályai o Szerződések fogalma, fajtái o A szerződésekre vonatkozó közös szabályok: Szerződés kötés o A szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése o A szerződés teljesítése, a szerződés megszegése o A szerződés megerősítése, biztosítékadás o A szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, letét, o megbízás, vállalkozás, fuvarozás, hitel- és kölcsönszerződés, o bankszámla- és betétszerződés, folyószámla-szerződés, lízing, követelésvétel, biztosítás o A vállalkozások alapítása o működtetése és megszűnése Marketing alapjai o Marketing alapfogalmak o A marketing szerepe a vállalkozásban o Piackutatás o Marketing mix, o Marketingstratégia o A reklámtevékenység jogi eszközei Az Európai Unió o Az Európai Unió tagállamai, jelképei. o Az integráció fogalma, szintjei. o Az EU alapszerződései. o Az EU intézményrendszere. o Az EU döntéshozatali rendszere. o Közösségi politikák. Támogatások

198 A gazdálkodás gyakorlata Esettanulmányok készítése: o A tárgyi eszközgazdálkodás számítási feladattal. o A készletgazdálkodáshoz kapcsolódó számítási feladatok. o Munkatermelékenység mérése. o A munkabér számításának bemutatására. o A hozam maximalizálására és a ráfordítás minimalizálására Statisztika A statisztika alapfogalmai o A statisztika, a statisztikai sokaság fogalma, fajtái o A statisztikai ismérv fogalma, fajtái o A statisztikai adat o Az információk forrásai, az információszerzés eszközei o A statisztikai törvény o A KSH helye és szerepe Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei eszközei o Viszonyszámok számítása, értelmezése (dinamikus viszonyszám, bázis- és láncviszonyszám, és ezek összefüggései, megoszlási, koordinációs viszonyszám és összefüggései, intenzitási viszonyszám) o A középértékek fogalma, fajtái, helyzeti középértékek: o A mennyiségi sorok elemzése számított középértékekkel (számtani átlag, harmonikus átlag, négyzetes átlag) o Idősorok elemzése középértékekkel (kronologikus átlag, mértani átlag) o A szóródás vizsgálata (fogalma, mutatói időbeni összehasonlítása Az összetett intenzitási viszonyszámok o A standardizálás módszere, o Indexek számítása a standardizálás alapján (főátlag index, részátlag, index, összetételhatás indexe) o Összefüggések az indexek között o Indexek elemzése, alkalmazási területek Az érték- ár és volumenindex o A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható tényezők o Az értékindex, az árindex, a volumenindex o A termelés forgalmi érték változásának hatása a vállalkozás, a lakosság szempontjából Számvitel elmélet Számviteli szabályozás o A számvitel feladatai, területei o A számvitel szabályozása (külső' és belső' szabályozás) o A számviteli törvény fejezetei o A számviteli alapelvek o A vállalkozások számviteli politikája o A számviteli bizonylatok o A beszámoló szerepe, a beszámoló részei o A beszámolók formái o Beszámolás és könyvvezetés Mérleg és eredmény-kimutatás o A leltár fogalma, fajtái o A mérleg fogalma, jellemzői, fajtái o A mérlegfőcsoportok tartalma, definíciója o Az eszköz- és forrásoldal sorainak tartalma o Az eredmény-kimutatás fogalma, jellemzői és változatai o Az eredmény-kimutatás kategóriáinak tartalma o Értékelés a számvitelben (bekerülési érték, könyv szerinti érték) o Tárgyi eszközök értékelése, készletek értékelése, értékvesztés Könyvelési tételek szerkesztése

199 o A könyvviteli számlák o A számlakeret felépítése és szerkezete o A vállalati számlarend tartalma o A számlák nyitása Idősoros és számlasoros könyvelés o Költség- és eredményszámlák o Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata Befektetett eszközök o Immateriális javak fajtái o Immateriális javak beszerzésének könyvelése o Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése és terven felüli értékcsökkenése o Tárgyi eszközök fajtái o Belföldi beruházási szállítókkal kapcsolatos tételek könyvelése (különböző o finanszírozással) o A felújítás fogalma, könyvelése o Saját előállítású tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások. o A terv szerinti értékcsökkenés és értékcsökkenési leírás számításai és könyvelése o Terven felüli értékcsökkenési leírás o Befektetett eszközök egyéb állományváltozásai, értékhelyesbítés Vásárolt és saját termelésű készletek o Vásárolt és saját előállítású készletek fajtái o A vásárolt készletek elszámolásakor alkalmazható ár o Készletváltozások főkönyvi elszámolása o Anyagok könyvvitele o Áruk könyvvitele o Göngyölegek könyvvitele Jövedelem elszámolása o A munkabérből történő levonások keletkezése és könyvelése o A jövedelem kifizetés és a levonások elszámolása és könyvelésük o A bérfeladás könyvelése o A munkabérek közterheinek és járulékainak számítása és könyvelése o Fel nem vett járandóságok elszámolása, könyvelése o Elszámolásra kiadott előlegek könyvelése Pénzügyi és hitelműveletek o Bankszámlát és pénztárszámlát érintő' gazdasági események o Váltóval kapcsolatos gazdasági műveletek o Kötvény, részvény (beszerzése, értékesítése, hozamok elszámolása) o Költségvetési kapcsolatok könyvelése o Általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolások Kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások o Kötelezettségek fajtái o Hitel és kölcsöntartozás o Váltótartozás elszámolása

200 o o Kötvénykibocsátás és - törlesztés Szállítók és más rövidlejáratú kötelezettségek elszámolása Aktív és passzív időbeli elhatárolások o Aktív időbeli elhatárolások és csoportosításuk o Passzív időbeli elhatárolások és csoportosításuk o Az időbeli elhatárolások és a mérleg, valamint az időbeli elhatárolások és az eredménykimutatás kapcsolata Költségek elszámolása és a raktárra vétel elszámolása o A költség-nemek könyvelése o Az üzemi általános költségek felosztása o A költségelszámolás elsődleges költség-nem, másodlagos költséghely, költségviselő elszámolással. o A raktárra vétel könyvelése o Költségelszámolás elsődleges költséghely, költségviselő, másodlagos költség-nem könyvelésnél. o A raktárra vétel könyvelése o A termék önköltségének megállapítása utókalkulációval Az értékesítés elszámolása o Az értékesítés könyvelése - készletcsökkenés elszámolása o Visszárú és a minőségi engedmény számítása és könyvelése o Árbevétel, fizetendő' áfa elszámolása o A saját termelésű készletek állományváltozásának meghatározása A könyvviteli zárlat és az éves beszámoló o Havi, negyedéves zárás feladatai, év végi zárlati teendők o Évnyitás utáni rendező' tételek könyvelése o Beszámoló-készítés o Vagyonrészek értékelése a mérlegben o Az éves beszámoló eredmény-kimutatása Analitikus nyilvántartások vezetése o Az egyes analitikus nyilvántartások tartalma, alkalmazásának jelentősége, további felhasználása o Az analitikus nyilvántartások vezetése Könyvelés számítógépen gyakorlat Pénzforgalmi gyakorlatok o Bankszámlakivonat tartalma o A fizetési forgalomban leggyakrabban alkalmazott nyomtatványok elkészítése, továbbítása o Házipénztárban alkalmazott bizonylatok o Pénzügyi programok használata Vevői és szállítói számlák kezelése o Vevői, szállítói számlák kezelése (nyilvántartás, vevő' és szállítói analitika egyeztetése, fizetési határidők követése, számlák alaki és tartalmi ellenőrzése, fizetési megbízások teljesítése, reklamációk intézése) o Egyeztetési feladatok a számvitellel, a készletgazdálkodással o Pénzügyi programok használata Analitikus nyilvántartások o Az egyes analitikus nyilvántartások tartalma, o alkalmazásának jelentősége, további felhasználása. o Az analitikus nyilvántartások vezetése. Pénzügyi és hitelműveletek könyvelése

201 o Bankszámlát és pénztárszámlát érintő' gazdasági eseményeket könyvel. o Váltóval kapcsolatos gazdasági műveleteket elszámol. o Értékpapírokkal kapcsolatos gazdasági eseményeket elszámol (kötvény, részvény beszerzése, értékesítése, hozamok elszámolása). o Költségvetési kapcsolatok könyvelése. o Általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolások. Költségek elszámolása és a raktárra-vétel o Költségekkel kapcsolatos fogalmak. o A termelési költségek elszámolásának lehetőségei. o A költségek csoportosítása. o A költségnemek tartalma és a költségnemek könyvelése. o A raktárra-vétel könyvelése. Az értékesítés elszámolása o Az értékesítés könyvelése - készletcsökkenés elszámolása. o Visszáru és a minőségi engedmény számítása és könyvelése. o Árbevétel, fizetendő' áfa elszámolása. o A saját termelésű készletek állományváltozásának meghatározása. A munkaerő-gazdálkodás analitikája o A munkavállalókkal kapcsolatos elszámolások o A munkaerő' nyilvántartása. o Létszám kimutatások a gyakorlatban (állományi létszám stb.). o A teljesítmény nyilvántartása. o Munkaszerződés készítése önállóan, nyomtatvány kitöltésével. o Munkaviszony megszüntetése alapesetben önállóan, nyomtatvány kitöltésével. o Bérfizetési jegyzék, bérszámfejtési lap kitöltése. o Bérekhez kapcsolódó közterhek nyilvántartása. o Jövedelemadózással kapcsolatos feladatok. o Bizonylatok kitöltése (egyéni nyilvántartó lapok, összesítő' bevallás, igazolások stb.). o Teljesítési határidők. A gazdálkodás feltételeinek rendszerezése A vásárolt készletekkel, a munkavállalókkal és a befektetett eszközökkel kapcsolatos tanult ismeretanyag rendszerezése összefüggő' munkagyakorlat formájában A tevékenység költségei és az értékesítés o A tevékenységek költségeinek számviteli elszámolása. o Az értékesítés számviteli elszámolása. o A vállalkozás eredményének meghatározása. o A termelés és értékesítés egyszerű statisztikai vizsgálata. A pénztárral és bankszámlával kapcsolatos elszámolások, bizonylatolások, egyeztetések o Zárás - éves beszámoló o A könyvviteli zárás teendői. o A vállalkozói vagyon és eredmény elemzése egyszerűen A gazdálkodási tevékenység rendszerezése A tanult ismeretek rendszerezése esettanulmány formájában Elektronikus adóbevallás gyakorlat Az egyes adónemek bevallása elektronikus úton o általános forgalmi adó, o személyi jövedelemadó, o egyszerűsített vállalkozói adó, o társasági adó, o helyi adók, o járulékfizetési kötelezettségek

202 o A kötelezettségek pénzügyi rendezése o Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség o Pénzügyi programok használata Projektfinanszírozás elmélet A projektfinanszírozás alapjai o A projektek és projektfinanszírozás fogalma, jellemzői o A projektfinanszírozás szereplői o A projektfinanszírozás csatornái o A projektfinanszírozás menete o A projektfinanszírozási struktúrájának kialakítása (finanszírozási mix) o PPP, a köz- és magánszféra partnersége A projektfinanszírozási ügylet o A projektfinanszírozási ügylet megvalósításának menete o A pénzügyi döntések és a finanszírozás összefüggése, o tőkeáttétel, forrás- és tőkeszerkezetre jellemző' mutatószámok; o finanszírozási alapelvek és azok értelmezése a projektekre Finanszírozási források o Finanszírozási források jellemzése, o a tőkeköltség értelmezése, becslése o Saját erő formái o A projektfinanszírozás helye a banki finanszírozásban o Hitel/saját erő arány vizsgálata o Finanszírozási kockázatok, a kockázatok kezelése o A biztosítékrendszer (a biztosítékok formái, szerepe, jellemzői) o Garanciaintézmények szerepe o az állami szerepvállalás a projektek finanszírozásában, o a garanciák típusai o A projektfinanszírozás jövője, és a lehetséges változások o Az EU támogatások intézményrendszere és az EU támogatási források Projektkockázatok o Projektkockázat becslés módszerei: - szcenárió elemzés, - érzékenységi elemzés, - Monte-Carlo szimuláció, - fedezeti-pont elemzés, o a kockázatok kezelése o A projektértékelés általánosan használt módszerei. o Cash flow elemzés lehetőségei o Cash flow elemzés mutatói NPV, IRR, PI, ROI Projektfinanszírozás gyakorlat Projektkockázatok elemzése o Projektkockázatok becslése: szcenárió elemzés, érzékenységi elemzés, Monte-Carlo szimuláció, o fedezeti-pont elemzés, o a kockázatok kezelésének gyakorlata o A projektértékelés általánosan használt módszerei gyakorlata o Cash flow elemzés NPV, IRR, PI, ROI mutatók alkalmazásával A projektek pénzügyi tervezése o A projektek pénzügyi tervezésének alapjai: munkaterv, humánerőforrás- terv

203 o A pénzügyi terv kidolgozása: mérlegterv, eredményterv, likviditási terv o A projektköltségvetés készítésének folyamata és módszerei: cash flow, likviditástervezés, költséghaszon elemzés Projektdokumentáció készítése o megvalósíthatósági tanulmány o szerződés vázlat o hitelszerződés és projektszerződés Projekt megvalósítása o A pályázatírás és a pénzügyi tervezés kapcsolata o Projektfinanszírozás és projektciklusmenedzsment (PCM) o Indikátorok definiálása, SMART és QQTTP elv o A végrehajtáshoz kapcsolódó monitoring és pénzügyi ellenőrzés o Kifizetési kérelmek tartalmi és formai elemei o Kész szoftverek használata o Dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése Projektfolyamatok követése Projekt és projektszervezet o A projektmenedzsment funkciói és területei o Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai o A projektben érdekelt szereplők, illetve jogszabályi és más normatív előírások o Projekttermék meghatározása o Projektciklus menedzsment, projektelemzés, problémaelemzés Projektpályázatok elkészítése o Projekttervezés o célkitűzés, o tevékenységdiagram o A projektcélok munkafolyamatokra, fázisokra, szakaszokra, illetve projekttevékenységekre bontása Erőforrás tervezés o Projektmenedzsment csoport kiválasztása, munkamegosztás o a felelősök és munkavégzők kijelölése, a feladatok elosztása, o a kockázatok feltárása, o a mérföldkövek kijelölése o költségterv elkészítése o Tervlezárás o kockázatelemzés: a kritikus folyamat" felismerése és elemzése o a projektek sikeres megvalósítását szolgáló csapatmunka kialakítása és fenntartása, o egyéni teljesítmények értékelése Projekttervek o Projekttervek elkészítése o Projekttervek jóváhagyása Projektmenedzsment o idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs o menedzsment o a változáskezelés menetének és rendszerének kialakítása o A közbeszerzési eljárás, o szállítók kiválasztása, o szerződéskötés Projektirányítás dokumentumai o a projekt kommunikációs terve o a partneri kapcsolattartás menetének megalkotása o a jelentéskészítés és rendjének megalkotása

204 Projekttervezés és irányítás számítógépes programmal o a projektszervezést érintő' munkafolyamatok szabályozása o az ügyviteli, illetve dokumentációs rendszer kialakítása o a projekttervezés dokumentumainak elkészítése o a projekt működéséhez szükséges információáramlás biztosítása o az információk naprakész kezelése A projekt lezárása, értékelése o Projekt monitoring, o nyomon követési eljárások, o eltérések elemzése o a projektekre vonatkozó folyamatszabályozás, o ügyviteli és dokumentációs rendszer o a projektmenedzsmentet támogató irodatechnikai eszközök Projekttervezés gyakorlat Az elkészített projekt projekttámogató szoftverre vitele o a projekttervezés dokumentumai o a projekt kommunikációs terv o Projektdokumentáció o ügyviteli és dokumentációs rendszer fenntartása o a projektmenedzsmentet támogató irodatechnikai eszközök kezelése o az információk naprakész kezelése Szoftverek megismerése o Gyakrabban használt kész szoftverek megismerése o Az adott projekthez való szoftver kiválasztása o Kész szoftverek használata

205 Vállalkozásfinanszírozás elmélet Az államháztartás rendszere o Az államháztartás rendszere, a rendszer egyes elemeinek kapcsolata o A gazdálkodási tevékenység alapelvei o A központi költségvetés mérlegének bevételi és kiadási struktúrája o A helyi önkormányzatok, o a társadalombiztosítási alap é o az elkülönített állami pénzalapok költségvetése A pénzügyi közvetítőrendszer intézményei o A pénz fogalma, o a pénzhelyettesítőd o A pénz funkciói o Gazdaságpolitika - pénzügypolitika o A pénzügypolitika eszközei o A bankrendszerek típusai o A jelenlegi magyar pénzügyi intézményrendszer o A monetáris hatóság(ok) o MNB szervezete, felépítése, feladatai, o PSZÁF tevékenysége, o OBA szerepe o A pénzügyi intézmények jellemzői és feladatai o pénzügyi szolgáltatások, o kiegészítő pénzügyi szolgáltatások o A nem monetáris jellegű pénzügyi intézmények Pénzforgalmi ismeretek o A pénzforgalom általános szabályai o bankszámlaszerződés, o bankszámlák fajtái, o bankszámlák feletti rendelkezési jog, o bankszámlakivonat o A fizetési megbízások teljesítésének határidői o Házipénztár működése o A fizetési módok fajtái és jellemzőjük o Valuta, deviza és az árfolyam o Konvertibilitás o Fizetési mérleg Értékpapírok o Az értékpapírok csoportosítása, jellemzőik o kötvény, o részvény, o közraktárjegy, o váltó, o állampapírok, o banki értékpapírok o Pénzügyi piac o a nemzetközi pénzügyi piac

206 o Értékpapírpiac jellemzője o A tőzsde, a tőzsdei ügyletek o Pénz időértéke: jelenérték, jövőérték Biztosítási alapok o A biztosítás alapelvei, célja o Kockázat, kárkockázat o A biztosítási szerződés, biztosítási díj o Biztosítási ágazatok és fajták o életbiztosítások, o nem élet típusú biztosítások Beruházások finanszírozása o Pénzügyi döntések tartalma, típusai o Finanszírozás fogalma csoportosítása, o finanszírozási alapelvek o Beruházási döntések o statikus, dinamikus gazdaságossági számítások o statikus mutatók; NPV, PI o Beruházási javaslatok rangsorolása o Beruházások pénzügyi forrásai o Belső finanszírozás módjai o Külső finanszírozás forrásai Forgóeszközellátás tervezése forgóeszközök finanszírozása o Forgóeszköz-gazdálkodás o A forgóeszköz-szükséglet megállapítása: forgási mutatók, mérlegmódszer o A forgóeszközök finanszírozása o finanszírozási stratégiák o A finanszírozás formái: kereskedelmi hitel, tartós passzívák, kereskedelmi kötvény, rövid lejáratú bankhitel Pénzügyi tervezés o Pénzügyi egyensúly o rövid távú tervezés: o állományi szemléletű terv o forgalmi szemléletű terv Pótlólagos forrásszükséglet biztosítása o Hitelezési alapelvek o Hitelfajták o A hitelezés folyamata: - hitelkérelem tartalmi és formai követelményei, - a hitelkérelem befogadása, - adósminősítés - hitelbírálat, biztosíték-minősítés, kockázatelemzés - - cenzúra-előterjesztés, - cenzúra-döntés - szerződéskötés, - hitelmonitoring, - a folyamat lezárása - elutasítás A pénzügyi teljesítmény értékelése o A pénzügyi teljesítmény megközelítési módjai o A mutatók típusai, o A mutatók főbb csoportja: likviditási, tőkeáttételi, működési - jövedelmezőségi, hatékonysági o piaci és növekedési mutatók Vállalkozás és a hitelintézet kapcsolata

207 o Bankszámlanyitás, o Bankszámlaszerződés értelmezése o Bankszámlafajták o Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartó lapja o Bankügyletek típusai (konkrét környékbeli hitelintézeti példák alapján) Külgazdasági kapcsolatok o Külgazdasági alapfogalmak o Vállalkozások a nemzetközi piacokon o Nemzetközi gazdasági szervezetek IMF, IBRD, EU, WTO o Gazdasági és Monetáris Unió történelmi előzmények, o a Maastrichti szerződés, a konvergencia időszaka o az euró bevezetése Vállalkozás finanszírozás gyakorlat Pénzügyi számítások o Pénz időértéke: jelenérték, jövőérték számítás o Értékpapírok árfolyamának, hozamának számítása: - kötvény értékelése - részvény értékelése - állampapírok értékelése - biztosítási kötvények értékelése o váltóműveletekkel kapcsolatos számítások o Valuta- és devizaszámítások Beruházások gazdaságossági számítása o statikus, dinamikus gazdaságossági számítások o statikus mutatók; megtérülési mutatók o tőkemegfelelési mutatók o likviditási mutatók o NPV, PI o Beruházási javaslatok rangsorolása Forgóeszköz-szükséglet megállapítása, forgóeszköz-finanszírozás o a forgóeszköz-szükséglet megállapítása o forgási mutatókkal: fordulatszám, forgási sebesség, o mérlegmódszerrel o likviditási mutatók Pénzügyi terv, finanszírozás, gazdálkodás elemzése Állományi- és forgalmi szemléletű terv értelmezése Kereskedelmi hitelezés Törlesztő tervek készítése A pénzügyi teljesítmény értékelésére alkalmazott mutatók kiszámítása Pénzügyi programok használata Az osztályozó vizsga egyes tantárgyainak érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján: % jeles (5) 80-89% jó (4) 65-79% közepes (3) 50-64% elégséges (2) 0-49% elégtelen (1) Foglalkoztatás I. szakmai idegen nyelv német logisztikai ügyintéző

208 Írásbeli vizsgarész: nyelvtani ismeretek alkalmazása szakmai tartalmú feladatokban/igeidők, kötőszavak, elöljárók, feltételes mód, módbeli segédigék, kérdőszavak/ formanyomtatvány értelmezése, kitöltése olvasott szöveg értése szakmai témában szakmai önéletrajz, motivációs levél írása Szóbeli vizsgarész: szakmai bemutatkozás állásinterjú

209 Angol nyelv 13. és 14. évfolyam: Idegen nyelven: bemutatkozás (személyes és szakmai vonatkozással) alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltése szakmai önéletrajz és motivációs levél írása - szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése részvétel állásinterjún - Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett kérdések megértése, illetve azokra való reagálás értelmező, összetett mondatokban munkakörülményekről, karrier lehetőségekről való tájékozódás idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti munka végzése munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése, használata közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt egyszerű szavak, szókapcsolatok munkakör alapkifejezései Photoshop CS kezelőfelület kifejezései, alapvető műveletek, eljárások szókincse alapvető igeidők használata a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) használata szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használata, egyszerű mondatszerkesztési eljárások Az elsajátítandó témakörök: o személyes bemutatkozás o a munka világa o napi tevékenységek, aktivitás o lakás, ház o utazás, o étkezés o szakmai tevékenységek, eljárások bemutatása o Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása

210 OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEK 14. ÉVFOLYAMOS LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKHOZ Foglalkoztatás II. Munkajogi alapismeretek Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. Munkaviszony létesítése Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó dokumentumok. Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. Álláskeresés Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP). Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.

211 Munkanélküliség A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. Álláskeresési ellátások ( passzív eszközök ): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás. Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás főbb szabályai Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai. Az álláskeresők részére nyújtott támogatások ( aktív eszközök ): önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások). Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munkaés pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás Foglalkoztatás I. Nyelvtani rendszerezés 1 A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést. Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, mint leendő munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegennyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. Nyelvtani rendszerezés 2 A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ, kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető

212 szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. Nyelvi készségfejlesztés A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg. Az elsajátítandó témakörök: - személyes bemutatkozás - a munka világa - napi tevékenységek, aktivitás - lakás, ház - utazás, - étkezés Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. Munkavállalói szókincs A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.

213 A logisztikai ügyintéző feladatai Logisztika Logisztika célja, feladatai, elemei A logisztika fogalma. Az ellátási lánc jellemzői, szereplői, kapcsolatuk. Szállítmányozás lényege, elemei. Fuvarozási módok fajtái, csoportosítása. A közúti, vízi, vasúti és légi szállítás főbb vonalai. Az egyes áruszállítási módok jellemzői, előnyei és hátrányai. Az áruszállításhoz kapcsolódó okmányok tartalmi, formai követelményei. Az árutovábbítási technológia jellemzői. Belföldi és nemzetközi szállítások előkészítése. A vállalati logisztikai rendszerek működésének alapelvei. A logisztikai információs rendszer. Minőségbiztosítási rendszerek szerepe, jellemzői. Integrált vállalatirányítási rendszerek logisztikai moduljainak kezelése. ADR, RID, IMDG/IMCO előírások. A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. A veszélyes áru szállítása során használt dokumentumok értelmezése, kitöltése. A veszélyes áruk szállításánál alkalmazott belföldi és külföldi útiokmányok és utasítások megismerése, kezelése, kitöltése. A veszélyes áruk szállításának nemzetközi és belföldi előírásai. A veszélyes anyagokat szállító vállalat tevékenysége. A veszélyes anyagot szállító járművekre vonatkozó előírások. A veszélyes anyagok emberre, környezetre, gyártástechnológiára gyakorolt hatásai, a helytelen kezelés következményei. Logisztikai költségeket befolyásoló tényezők Optimális logisztikai rendszer kialakításának szempontjai. A vállalat értékesítési rendszerének elemzése, ellenőrzése. Különböző logisztikai költségelemek ismerete, elemzése. Rendelési költségek. Be- és kiszállítási költségek. Üzemen belüli szállítási költségek. Csomagolási költségek. Egységrakomány képzési költségek. Biztonsági készletek. A készletezés szerepe, a készletek csoportosításának szempontjai. Készletelemzés. Adatszolgáltatás a termelési tevékenységhez. Termelési tervek készítése. A termeléstervezés és termelésirányítás elvei. Anyagszükséglet-számítás. Az árkalkuláció, a díjszámítás elvei.

214 Optimális fuvarozási mód kiválasztása. Szállító-értékelési eljárások. Szállítók minősítése. Szállítástervezés. Aftersale vevőkapcsolatok működtetése. Árajánlatok tartalma, ajánlatkérés és adás szabályai. Árajánlat értékelésének szempontjai. Fizetési módok és jellemzőik. Logisztikai kontrolling A kontrolling fogalma, folyamata. Költségek kalkulációja tarifatáblázatok alapján. Az ellenőrzés feladata, célja. Költséghatékonysági számítások. Rendelésfeladás és feldolgozás. Áru-azonosítási és -nyomonkövetési rendszerek. Korszerű csomagolás és raktározás technikák. Hatékony logisztikai tervezési és technológiai módszerek alkalmazása. Logisztikai normatívák mérése, elemzése. A racionális szállítási lánc megtervezése, irányítása. Költségszámításokhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése. Veszélyes árura vonatkozó nyilvántartások. A veszélyes áru szállítása során használt dokumentumok értelmezése, kitöltése. A veszélyes anyagok emberre, környezetre, gyártástechnológiára gyakorolt hatásai, a helytelen kezelés következményei. Napi, heti, havi jelentéskészítés. Anyagszükséglet-számítás. Gazdaságos minimum rendelési tételnagyság.

215 Készletgazdálkodás gyakorlat A beszerzési folyamat fázisai, jellemzői Kapcsolattartás a beszállítókkal. A készlet fogalma, fajtái. Készletelemzés és formái. Készletezés, készlettartás és készletutánpótlás költségei. Beszerzési eljárások. A centralizált és decentralizált beszerzés jellemzői. A megrendelés módjai. Optimális tétel nagyság meghatározása (rendelés, tárolás, kiszállítás). Bejövő megrendelések teljesítési feltételei. Az aktuális beszerzések sorrendjének, időrendjének meghatározása. A rendelés-feldolgozás folyamata. Áruátvétel menete. Az áruátvételhez kapcsolódó dokumentumok és kezelésük. Szállítóértékelési eljárások. Megrendelések teljesítésének ellenőrzése. Vevőkapcsolati rendszerek. Termelés és szállítástervezés. A kiszolgálási színvonal mérésének módjai. Reklamációs ügyintézés. Veszélyes árukkal kapcsolatos tevékenységek (rendelésfeladás, osztályozás, kezelés, okmányok, jelölések, nyilvántartás). ADR előírások. E-kereskedelem. Anyagszükséglet-számítás és erőforrás-tervezés Az anyagszükséglet-számítás lényege. A készletek volumene és összetétele közötti kapcsolat. A logisztikai normatívák mérése és elemzése. Disztribúciós struktúrák anyagigénye. Erőforrás-tervezés (MRPI és MRPII). Termelő erőforrás-szükséglet. JIT (Just in Time) elvének érvényesítése. Leanproduction rendszer. Termelési ütemterv. Kapacitástervezés. A termeléstervezés elvei. Termelés- és szállítástervezési feladatok. Rendelésfeladás és feldolgozási rendszer. Áruazonosítás és az áru nyomonkövetése. Anyagnormák a termelési programok figyelembe vételével. A készletgazdálkodás főbb mutatói A készletezés szerepe, a készletek csoportosításának szempontjai. Készletezési modellek.

216 Készletgazdálkodási mutatók. Forgási sebesség. Készletrugalmasság. Készletkövetés. A készletnyilvántartás módjai. A készletnyilvántartás bizonylatai. A készletek és tároló helyek nyilvántartása. A készletgazdálkodás költségtényezői. A készlethatékonysági mutatók. A kiszolgálási színvonal mérésének módjai. Minőségbiztosítás alkalmazása. Elosztás-tervezés (DRP). Hatékony készletterítés. A kiszolgálás színvonalának mérése. Veszteségi hányad, értékcsökkenési és leértékelési mutatók. Veszélyes áruk tárolásának szabályai. Veszélyes áruk készletezésével kapcsolatos speciális feladatok Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás Szállítmányozási és fuvarozási feladatok gyakorlat Az árutovábbítási rendszerek és eszközök, üzletkötési feladatok sajátosságai Fuvarozási módok sajátosságai. INCOTERMS klauzulák tartalma, jellemzői, sajátosságai. A fuvarozó feladatai a különböző paritásokon megkötött szerződések alapján. Csak vízi fuvarozási módoknál használatos paritások. Minden fuvarozási módnál alkalmazható paritások Gyűjtőfuvarozás jellemzői. Gyűjtőfuvarozás okmányai. Árukockázati tényezők. Árutovábbítási rendszerek. Vasúti, közúti, légi, tengeri árufuvarozás jellemzői. Tengeri kikötői szokványok. Folyami árufuvarozás jellemzői. Folyami kikötői szokványok. Csővezetékes árufuvarozás. Veszélyes áruk fuvarozásának szabályai fuvarozási módonként. Veszélyességi bárcák. Az EU közlekedéspolitikai irányelvei a 2011 Fehér Könyvben meghatározottak alapján Hazai közlekedéspolitikai irányelvek az egyes fuvarozási módokra. Nemzetközi árutovábbítással kapcsolatos adminisztráció. Fuvarozási módonként fuvarokmányok használata. Árutovábbítással kapcsolatos különleges események kezelése. Árutovábbítás során bekövetkezett káresemény rendezése, szükséges intézkedések, okmányok.

217 Veszélyes áru fuvarozása során bekövetkezett káresemények, mentések, okmányok. Az egyes fuvarozási módok összehasonlítása, előnyök, hátrányok. Fuvarozási mód megválasztásának szempontjai. Fuvarozás módonkénti infrastruktúra igények. Fuvarozási módonkénti fuvarozási eszközök típusai. Árutovábbítási rendszerek belföldi szabályozásai. Árutovábbítási rendszereket szabályozó nemzetközi egyezmények, azok tartalmi elemei. Fuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos árképzés, díjszámítás, fuvardíj, jutalék Kalkulációkészítés szabályai. Árképzés rugalmasságát meghatározó tényezők. Fuvarozói kedvezmények, szállítmányozási jutalék. Utókalkuláció célja, szerepe, jelentősége. Fuvardíjfizetés formái. A nemzetközi egyezményekben meghatározott díjszámítások fuvarozási módonként COTIF/CÍM által szabályozott területek. CMR által szabályozott területek. Hagai-Visby Szabályok. Hamburgi Egyezményben szabályozott területek. Hagai-Visby Szabályok és a Hamburgi Egyezményben a tengeri árufuvarozásra vonatkozó szabályok összehasonlítása. Varsói Egyezményben szabályozott területek. Pozsonyi Egyezményben szabályozott területek. Díjszámítás elvégzéséhez szükséges alapfogalmak, definíciók. Nemzetközi egyezményekben meghatározott díjszámítási súly meghatározása. Díjszámítási súly meghatározása a nemzetközi vasúti árufuvarozásra. Díjszámítási súly meghatározása a nemzetközi közúti árufuvarozásra. Díjszámítási súly meghatározása a légi, tengeri és folyamai árufuvarozásokra. Nemzetközi egyezményekben meghatározott fuvar díjszámítás. Fuvarozási módonként nemzetközi díj táblázatok on-line módon történő alkalmazása, felhasználásuk a fuvardíjak kalkulációjához, számításához. Fuvarozási módonként fuvardíj kalkuláció a nemzetközi díj táblázat díj tételei alapján. Nemzetközi vasúti fuvardíj és fuvarköltség számítása a gyakorlatból vett esettanulmány alapján. Nemzetközi közúti fuvardíj és költség számítása a gyakorlatból vett esettanulmány alapján. Tengeri fuvardíj és költség számítása a gyakorlatból vett esettanulmány alapján. Légi fuvardíj és költség számítása a gyakorlatból vett esettanulmány alapján. Folyami fuvardíj és költség számítása a gyakorlatból vett esettanulmány alapján. Kombinált fuvar díjszámítások. Utókalkuláció célja, szerepe, jelentősége Fuvarköltség fizetésének formái, a fuvarköltség fizetéséhez szükséges nemzetközi banki okmányok használata. Okmányok, engedélyek, biztosítások a szállítmányozás területén Szállítmányozáshoz és fuvarozáshoz tartozó okmányok.

218 Biztosítással kapcsolatos okmányok. Különböző fizetési módok okmányai. Szállítmányozói okmányok. Hatósági okmányok, engedélyek. Bizonyítványok, bizonylatok. Szállítmányozók által kiállítható nemzetközi okmányok. Szállítmányozók által kiállítható okmányok csoportosítása, értékpapír jellegű okmányok és sima tényt jogosultságot igazoló okmányok, ezek használata a gyakorlatban. Szállítmányozók által kiállítható nemzetközi okmányok kiállítása gyakorlati feladatok alapján. Nemzetközi fuvar okmányok csoportosítása, gyakorlati alkalmazásuk. CÍM vasúti fuvarlevél kiállítása gyakorlati feladat adatai alapján. SZMGSZ vasúti fuvarlevél adatainak kitöltése gyakorlati feladat adatai alapján. CMR közúti fuvarlevél adatainak kitöltése gyakorlati feladat adatai alapján. Légi fuvarlevél adatainak kitöltése gyakorlati feladat adatai alapján. B/L adatainak kitöltése gyakorlati feladat adatai alapján. D/O adatainak kitöltése gyakorlati feladat adatai alapján. Folyami rakjegy kitöltése gyakorlati feladat adatai alapján. Charter Party értelmezése. Biztosításokkal kapcsolatos okmányok, kiállításuk konkrét gyakorlati feladatok alapján. Szállítmánybiztosítási ajánlat, biztosítási kötvény kapcsolata. Szállítmánybiztosítási ajánlat formája, adatai. Szállítmánybiztosítás által nem fedezett kockázatok. Nemzetközi fizetési módok, azok alkalmazásánál kitöltendő nemzetközi pénzügyi okmányok, konkrét gyakorlati példa alapján nemzetközi pénzügyi okmányok kiállítása. Deviza átutalási megbízás adatai, kiállítása. Okmányos meghitelezés okmány adatai, kiállítása. Bankgarancia, bankkezesség. Vámkezelés elvégzéséhez szükséges vámokmányok, származási bizonyítványok adatai. Egységes Vámáru Nyilatkozat használata, adatainak értelmezése. FORM-A adatai, alkalmazása, kitöltése. EUR-1 adatai, alkalmazása, kitöltése.

219 Nemzetközi szállítmányozás, fuvarozás INCOTERMS klauzulák rendszerezése költség és kockázatvállalás szerint Külkereskedelmi ügylet, az ügylet szakaszai Előkészítő szakasz feladatai Külkereskedelmi szerződés, adatai Külkereskedelmi ügylet lebonyolításának feladatai, kiemelten a fuvarozást, szállítmányozást, raktározást A külkereskedelmi szerződés adatai alapján kapcsolódás a fuvarozáshoz, szállítmányozáshoz, ennek alapján a fuvarozó, szállítmányozó feladatainak meghatározása. Szokások, szokványok a nemzetközi kereskedelemben. INCOTERMS szerepe, értelmezése a külkereskedelmi szerződésben. Külkereskedelmi szerződésben meghatározott paritás alapján a fuvarozó szállítmányozó feladatai. INC 2000, INC Fuvarparitás, teljesítési hely. Paritások csoportosítása különböző szempontok alapján. Csak tengeri és folyami fuvarozásokra alkalmazható paritásoknál az eladó, illetve fuvarozó, szállítmányozó feladatai. Minden fuvarozási módnál alkalmazható paritásoknál az eladó, illetve a fuvarozó, szállítmányozó feladatai. Kiegészítő paritások és kapcsolatuk a paritásokkal. Eladó kötelezettsége, költségviselése az INCOTERMS 1-10 pontja alapján. Vevő kötelezettsége, költségviselése az INCOTERMS 1-10 pontja alapján. Az eladó és a vevő értesítési kötelezettségei a paritásonként. A nemzetközi fuvarozás szabályozása, okmányai Rektapapírok, ipso jure papírok fajtái. Szállítmányozási megbízás tartalma, formája, adatai. Export tengerentúli szállítmányozási megbízás tartalma, okmánya. Export szárazföldi szállítmányozási megbízás tartalma, okmánya. Import szárazföldi tengeri szállítmányozási megbízás tartalma, okmánya. FIATA okmányok használatának jelentősége. Árut megtestesítő értékpapír jellegű FIATA okmányok /FIATA FCT, FIATA B/L/ adatai. Tényt, jogosultságot igazoló FIATA okmányok /FIATA FCR, FIATA FWR, FIATA SDT, FFI Fuvarozást szabályozó nemzetközi egyezmények fuvarozási módonként. Nemzetközi fuvarjogi egyezményekben meghatározott nemzetközi fuvarokmányok. Nemzetközi fuvar okmányok csoportosítása értékpapír jellegű okmányok, illetve tényt jogosultságot igazoló okmányok. CÍM vasúti fuvarlevél adatai, formai követelmények. SZMGSZ fuvarlevél alkalmazása, adatai, formai követelmények. CMR közúti fuvarlevél alkalmazása, adatai, formai követelmények. Légi fuvarlevél alkalmazása, adatai, formai követelmények. B/L alkalmazása, adatai formai követelmények.

220 D/O alkalmazása, adatai, formai követelmények. Fuvarlevelek kitöltésének szabályai. Folyami rakjegy, folyami fuvarlevél alkalmazásai, adatai, formai követelmények. Kombinált fuvarozás okmányai. Díjszámítás elemei, szállítmánybiztosítások Ajánlatok fajtái, tartalmi kellékei, értékelésének szempontjai. Kalkulációk kiindulópontja (vevő, eladó oldaláról). Export árkalkuláció készítés. Több beérkezett ajánlat közötti választás szempontjai. Gyakorlati példa alapján a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb kiválasztása. Ajánlat, megrendelés alapján a fuvar díjszámítás elemei, fuvardíjak meghatározása online módon kikeresett díjtételek alapján. Árkockázat kivédésének lehetséges formái. Árkockázat kivédése nemzetközi fizetési mód megválasztásával. Árkockázat kivédése nemzetközi fuvarokmányokkal. A biztosítás fix és változó elemei. A szállítmánybiztosítás elemei. Nemzetközi egyezmények a szállítmánybiztosításra vonatkozóan.

221 Közlekedés és gazdaságföldrajz Közlekedés- és gazdaságföldrajzi ismeretek Európa közlekedésföldrajza. Európa közlekedési hálózatai. Főbb szállítási csomópontok Európában. Magyarország közlekedésföldrajza. Magyarország közlekedési hálózatai. Magyarország közlekedési ágainak ismerete, hálózatai, nemzetközi kapcsolódásai. Fuvarozás környezetre való hatása, környezetterhelés. Közlekedés meteorológia. Közlekedésbiztonság. Kombinált fuvarozási módok Duna-stratégia. TEN-hálózat és hazai szakaszai. Árutovábbítási útvonaltervezés Útvonaltervezés jellemzői, sajátossága. Útvonaltervezés. Árutovábbítási alternatívák (költség, határidő). Útvonal optimalizálás. Szállítási tervezés, főbb alágazati útvonalak. Rakodási pontok. A közúti, a vasúti, a vízi, a légi és a vezetékes szállítás fő vonalai. Térkép és GPS használata, pozíciókeresés Térképhasználat, térképészeti jelek. Hagyományos és elektronikus térképek használata, tájékozódás. A földi helymeghatározás lehetséges módjai. Navigációs rendszerek típusai. A GPS rendszer, fejlődése. A GPS rendszer és a fuvarozást kiszolgáló egységek informatikai rendszerének hálózata Termelési és nagykereskedelmi raktározás

222 Raktározás A raktározás szerepe a logisztikai folyamatokban A raktárak fajtái, jellemzői. A raktározás folyamatelemei. A raktározás kockázata. Áruátadás, áruátvétel jelentősége, szabályai. Raktározási modell. Raktározás a mikro és a makro logisztikában. A mikró és a makró logisztikai rendszerben működő raktározási folyamat kapcsolata. Raktározás kapcsolata a reálfolyamat többi elemeivel. A raktárak típusai, jellemzői. A közraktárjegy alkalmazása. A raktározás folyamata, alapfolyamatok, mellékfolyamatok. Az alapfolyamatok, a mozgással kapcsolatos folyamatok és a tárolás. A raktárba történő beszállítással kapcsolatos feladatok. A raktárból történő kitárolással kapcsolatos feladatok. A tárolási módok típusai. A raktárakkal szemben támasztott követelmények. A raktárak működésének tárgyi és személyi feltételei. Kockázatok. Komissiózás folyamata, eszközrendszere A komissiózás meghatározása. Komissiózás fajtái. Térbeli és időbeli követelmények a komissiózásban. A komissiózáshoz szükséges információk. Komissiózás eszközei. Komissiózás helye az ellátási láncban. Komissiózás jelentősége, költséghatékonysága. Raktári árumozgatás és készletnyilvántartás bizonylatai A mennyiségi és minőségi, valamint érték szerinti áruátvétel folyamata. Árumozgatás fajtái. Árumozgatás eszközei. Árumozgatás kockázata. Készletnyilvántartás bizonylatai. Raktározási elvek, rendszerek. Az áruátvételnél használt eszközök működése, kezelése. Árukiadásnál használt eszközök működése, kezelése. Az áru-előkészítés, a kitárolás, az átadás, a rakodás lebonyolítása, szabályai, bizonylatai. Rakománykezelés. Raktári nyilvántartási rendszerek. Leltározás folyamata, bizonylatai. A veszélyes áruk tárolásának szabályai

223 Veszélyes áruk csoportosítása. A veszélyes áruk kezelésének különleges szabályai. A veszélyes anyagokhoz kapcsolódó jelölések jelentősége, értelmezése. Veszélyes anyagok és jelölésére alkalmazott szimbólumok és jelek. Veszélyes anyagok tárolására vonatkozó különleges előírások. Veszélyes hulladék kezelésének szabályai. Veszélyes anyagok és hulladékok tárolásának, kezelésének lehetséges biztonságtechnikai megoldásai. Veszélyes áruk dokumentumai. Hatósági ellenőrzés menete.

224 Raktározás gyakorlat Számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközeinek használata Raktár irányítási programok fajtái. Raktározás eszközhasználata. Raktározás információs rendszerének kapcsolata a teljes logisztikai folyamat információs rendszerével. Logisztikai központok formái, feladatai. E-commerce. Komissiózás a gyakorlatban Komissiózási igények kezelése. Komissiós tevékenység előkészítése Komissiózási egységek kialakítás. Komissiózás és készletnyilvántartás. Komissiózás elszámolási folyamata. Anyagmozgató berendezések működtetése, mérőeszközök használata a raktárban Anyagmozgató berendezések fajtái. Mérőeszközök fajtái. Mérőeszközök hitelessége, hitelesítése. Balesetvédelmi előírások. Tűzvédelmi előírások. A raktárban elhelyezett tájékoztató és figyelmeztető feliratok tartalma. Hulladékkezelési, környezetvédelmi szabályok. A tárolóeszközök ellenőrzési és karbantartási feladatai, szabályai.

225 Osztályozó vizsga szakmai követelmények Informatikai rendszergazda szakmacsoport Hálózati operációs rendszerek Windows Server telepítése és üzemeltetése Windows Server kiadások és licencelési módjuk A hardverkövetelmények meghatározása A telepítési módok áttekintése Frissítés és migráció Szerepkörök és tulajdonságok megtekintésének és telepítésének módja Állapotlekérdezés és üzemeltetési feladatok ellátásának módja a Server Manager segítségével PowerShell alapok A rendszerfelügyeleti eszközök bemutatása Az állomány-kiszolgáló beállítási és kezelési lehetőségeinek áttekintése (megosztások, tárolók, kvóták és szűrések) A nyomtatószolgáltatás beállítási és kezelési lehetőségeinek áttekintése Hálózati alapszolgáltatások áttekintése Biztonsági megfontolások a Windows operációs rendszerekben (hitelesítés, engedélyezés, fájlrendszer jogosultságok, Windows tűzfal, felhasználók felügyelete) Címtárszolgáltatás alapok A címtárszolgáltatás objektumai (Felhasználók, csoportok, számítógépfiókok és szervezeti egységek) Active Directory haladó ismeretek A Csoportházirend A távoli elérési módok áttekintése Network Access Protection Virtualizáció Hyper-V-vel Terminálszolgáltatás alapok A Web- és az FTP szerver Adatbázis kiszolgáló Levelezési szolgáltatás A Server Core telepítési változat A Windows Server Backup

226 Linux kiszolgáló telepítése és üzemeltetése A szerver hardverkövetelményének meghatározása A szerver betöltési folyamatának áttekintése A futási szintek meghatározása, azok funkciói Linux fájlrendszerek A Linux rendszereknél használt lemezpartícionálások A boot manager működése A megosztott és rendszer könyvtárak meghatározása A csomagkezelők és függőségek áttekintése Munka a parancssorban Parancssori szűrők áttekintése Fájlok és könyvtárak tulajdonságai Szabványos bemenet, szabványos kimenet, szabványos hibacsatorna, csővezetékek Folyamat-menedzsment áttekintése Folyamatok futási prioritása Alapvető reguláris kifejezések Fájlrendszer integritásának fenntartása, monitorozás alapjai Rendszernaplózás Grafikus felhasználói felület beállításai Rendszerfelügyelet időzített folyamatokkal továbbítás Nyomtatás, nyomtatási sor Hálózati alapok, hálózati alapszolgáltatások Névfeloldás (/etc/hosts, /etc/resolv.conf, /etc/nsswitch.conf, DNS) Címfordítás áttekintése Biztonságos adattovábbítás bemutatása Forgalomirányítás Linux szerver segítségével Biztonsági mentés alapjai Webszerver szolgáltatás Adatbázis kiszolgáló Tűzfal és proxy szolgáltatások (iptables, squid) Különböző hálózati operációs rendszerek integrációja Windows és Linux rendszerek együttműködése Szabványos TCP/IP szolgáltatások vegyes szerver-kliens környezetben Címtár szolgáltatások használata vegyes szerver-kliens környezetben Fájlkiszolgáló használata vegyes szerver-kliens környezetben Levelezési szolgáltatás üzemeltetése vegyes szerver-kliens környezetben

227 Hálózati operációs rendszerek gyakorlat Windows Server telepítése és üzemeltetése A Windows Server telepítése A Windows Server frissítése és migrációja Szerepkörök és tulajdonságok megtekintése és telepítése a Server Manager eszköz segítségével Állapotlekérdezés és üzemeltetési feladatok ellátása Server Manager segítségével PowerShell parancsok és scriptek Rendszerfelügyeleti eszközök használata Megosztások és tárolók beállítása Kvóták és szűrések beállítása A nyomtatószolgáltatás beállítása és üzemeltetése A DHCP, a DNS, a DFS és a WINS szerver telepítése és beállítása Hitelesítés és engedélyezés beállítása A fájlrendszer jogosultságainak beállítása A Windows tűzfal beállítása Az Active Directory telepítése és beállítása Felhasználók, csoportok, számítógépfiókok és szervezeti egységek létrehozása és kezelése Read-only tartományvezérlő telepítése Csoportházirendek beállítása Távoli elérés klasszikus távoli asztal kapcsolattal Távoli elérés DirectAccess segítségével Network Access Protection A Hyper-V szerepkör hozzáadása, a Hyper-V beállítása és kezelése Virtuális desktop gépek üzemeltetése A terminálszolgáltatás beállítása A Web- és az FTP szerver telepítése, beállítása és üzemeltetése Adatbázis kiszolgáló telepítése és üzemeltetése Exchange levelezési szolgáltatás telepítése és alapszintű beállítása A Server Core telepítése A Windows Server Backup telepítése, beállítása és üzemeltetése Linux kiszolgáló telepítése és üzemeltetése A szerver hardver konfigurálása A futási szintek beállítása, alapértelmezett futási szint beállítása, váltás a futási szintek között A rendszer leállítása, újraindítása parancssorból A lemezek partícionálása (a fájlrendszer és a swap terület elválasztása) A boot manager telepítése és beállítása Megosztott könyvtárak telepítése Különböző csomagkezelők használata, a függőségek kezelése Programok telepítése forrásból A parancssor és héj használata (shell parancsok, a shell környezet konfigurálása, egyszerű szkriptek írása) Parancssori szűrők használata, szöveges fájlok kezelése Fájlok és könyvtárak kezelése (másolás, áthelyezés, törlés, helyettesítő karakterek, fájltulajdonságok lekérdezése, módosítása) Folyamatok kezelése (előtérben, háttérben futtatás, folyamatok monitorozása, jel küldése folyamatnak) Folyamatok futási prioritásának módosítása Szövegfeldolgozás reguláris kifejezések segítségével Egyszerű szövegszerkesztési lépések (pl. vi editor alapszolgáltatásai) Fájlrendszer monitorozása, egyszerű hibák elhárítása Fájlhozzáférések és lemezkvóták kezelése Hardlink és szimbolikus link létrehozása, törlése X Window konfigurálása, képernyőkezelők használata (pl. XDM, GDM, KDM) Időzített rendszerfelügyeleti beállítások (cron) Nyomtatási sor kezelése, általános nyomtatási hibaelhárítás Hálózati címek beállítása, hálózati alapszolgáltatások használata (ftp, telnet, ssh, ping, dig, traceroute, tracepath) Címfordítással kapcsolatos beállítások Hálózati hibaelhárítás Névfeloldás működése, beállításai (/etc/hosts, /etc/resolv.conf, /etc/nsswitch.conf, DNS) Kétkulcsos titkosítása használata a biztonságos adattovábbításban (OpenSSH, GnuPG, X11 tunnels) Forgalomirányítási beállítások A rendszer biztonsági mentése, részleges és teljes mentés készítése, és rendszer visszaállítása ezekből Apache webszerver telepítése, konfigurálása Adatbázis kiszolgáló telepítése és üzemeltetése Tűzfal és proxy szolgáltatások beállítása (iptables, squid, ACL, kliensazonosítás)

228 Levelezési szolgáltatások alapbeállításai (SMTP protokoll, postfix, sendmail, exim) Különböző hálózati operációs rendszerek integrációja A különböző operációs rendszereket futtató gépek multiboot rendszerének beállítása Samba szolgáltatás beállítása Linux szerveren Windows kliensek kiszolgálására LDAP szolgáltatás beállítása Linuxon az Active Directory használatához Exchange szerver elérése Linuxon futtatott POP3, IMAP kliensek segítségével

229 Hálózati ismeretek II. Kapcsolás és forgalomirányítás vállalati hálózatokban A vállalati hálózat és hálózati alkalmazások ismertetése A hálózati forgalomirányítás és kapcsolás alapjainak áttekintése A vállalati szintű kapcsolás alapfogalmai A kapcsolási hurkok kialakulásának megelőzésére szolgáló technológiák bemutatása (VTP, RSTP, VLAN, PVSTP, 802.1q) A VLAN-ok alapjai A trönkölés és a VLAN-ok közötti forgalomirányítás A VLAN-ok kezelése egy vállalati hálózatban Biztonsági megfontolások egy kapcsolt hálózatban Hierarchikus IP-hálózati címzési sémák alapjai A VLSM Az osztály nélküli forgalomirányítás és a CIDR IPv6 címzés A NAT és a PAT ismertetése A RIP, EIGRP és OSPF irányító protokollok bemutatása Több irányító protokoll egyidejű használatának bemutatása Vállalati WAN kapcsolatok bemutatása A Frame Relay bemutatása A hozzáférési listák ismertetése A helyettesítő maszkok szerepe Meghatározott forgalomtípusok engedélyezésének és tiltásának elméleti alapjai A kapcsolási és csatlakozási hibák elhárítási módszereinek ismertetése A forgalomirányítási hibák elhárítási módszereinek ismertetése A WAN konfigurációs hibák elhárítási módszereinek ismertetése A hozzáférési listákkal kapcsolatos hibák elhárítási módszereinek ismertetése A VPN technológiák ismertetése Forgalomirányítók közötti PPP kapcsolatok ismertetése Számítógép hálózatok tervezése és támogatása A hálózat-tervezésének alapjai A mag, az elosztási réteg és a hozzáférési réteg tervezési koncepciója A szerver farmok és a biztonság szerepe a tervezésben A vezetéknélküli hálózatok tervezési szempontjai A WAN-kapcsolatok és távmunkások támogatásának tervezési szempontjai A hálózat életciklusainak meghatározása A tervezés műszaki követelményeinek és a korlátozó tényezőnek beazonosítása A létező hálózat dokumentálásának szempontjai A vezetéknélküli hálózat felmérésének módszertana A hálózati alkalmazások azonosítása és azok hatása a hálózat-tervezésre Minőségbiztosított hálózati szolgáltatások (Quality of Service, (QoS)) bevezetése A hang- és videó-szolgáltatások tervezési szempontjai A megfelelő LAN topológia kiválasztásának módszertana A hálózat biztonságának tervezési szempontjai Az IP-címzés használata a hálózati tervezésben A megfelelő IP-címzési és elnevezési séma kialakításának szempontjai IPv4 és az IPv6 alapú hálózatok tervezésének alapjai

230 Hálózati ismeretek II. gyakorlat Kapcsolás és forgalomirányítás vállalati hálózatokban gyakorlat A kapcsolási hurkok kialakulásának megelőzése különböző technológiák segítségével (VTP, RSTP, VLAN, PVSTP, 802.1q) VLAN-ok létrehozása és konfigurálása A trönkölés és a VLAN-ok közötti forgalomirányítás beállítása A VLAN-ok konfigurálása egy vállalati hálózatban Biztonsági beállítások egy kapcsolt hálózatban Hierarchikus IP-hálózati címzési sémák kialakítása A VLSM konfigurálása Az osztály nélküli forgalomirányítás és a CIDR alkalmazása forgalomirányítókon IPv6 címzés gyakorlati alkalmazása munkaállomásokon és forgalomirányítókon A NAT és a PAT beállítása RIP protokollal történő forgalomirányítás konfigurálása EIGRP protokollal történő forgalomirányítás konfigurálása OSPF protokollal történő forgalomirányítás konfigurálása Egy területű (Single-Area) OSPF konfigurálása Irányított hálózatok konfigurálása több irányító protokoll egyidejű használatával Vállalati WAN csatlakoztatások beállítása A Frame Relay konfigurálása Forgalomszűrés hozzáférési listák alkalmazásával A helyettesítő maszkok alkalmazása Meghatározott forgalomtípusok engedélyezése és tiltása A kapcsolási és csatlakozási hibák elhárítása A forgalomirányítási hibák elhárítása A WAN konfigurációk hibaelhárítása A hozzáférési listákkal kapcsolatos hibák elhárítása Távoli hozzáférésű és telephelyek közötti VPN technológiák vizsgálata PPP kapcsolatok beállítása forgalomirányítókon Számítógép hálózatok tervezése és támogatása gyakorlat A hálózat életciklusainak meghatározása és tervezése A létező hálózat dokumentálása A hálózati eszközök operációs rendszerének frissítése A meglévő hardver frissítése A hálózat-tervezési követelményeinek dokumentálása Minőségbiztosított hálózati szolgáltatások (Quality of Service, (QoS)) tervezése A vezetéknélküli hálózat felmérése Vezetéknélküli hálózatok tervezési gyakorlata WAN-kapcsolatok és távmunkások támogatásának tervezése, A hang- és videó-szolgáltatások tervezése A hálózat biztonságának tervezése IP-címzési és elnevezési séma kialakítása IPv4 és az IPv6 alapú hálózatok tervezése Telephelyi hálózat prototípusának elkészítése IT hálózat biztonság Hálózat biztonság fejlődése, eszközei, főbb területei, hálózatbiztonsági szervezetek, hálózatbiztonsági házirendek. Vírusok, férgek és trójai programok és a veszélyek elhárítása. Hálózati támadások kategóriái, védekezés lehetőségei. Hálózat biztonság eszközei, biztonság konfigurálása forgalomirányítókon Eszközök monitorozása és menedzselése Biztonságmenedzsment, naplózás (SNMP, syslog) Hitelesítés, engedélyezés és számlázás (AAA) alapfogalmai, konfigurálása, hibaelhárítása Tűzfal technológiák, tűzfal típusok. Hozzáférés-vezérlés listák Behatolás detektálása és megelőzése (IDS IPS) LAN biztonság, biztonsági rések és védelmi módszerek Vezeték nélküli hálózatok és VoIP biztonsági megfontolásai és megoldásai Titkosítási módszerek, szabványok VPN hálózatok célja, típusai, technológiák, VPN konfigurálása. Távoli hálózati hozzáférési módszerek a vállalati hálózatokban Hálózat biztonság, veszélyek azonosítása, kockázatelemzésen alapuló tervezés Biztonság tesztelése, katasztrófa helyzet utáni helyreállítás Hardveres tűzfalak, állapottartó tűzfal eszközök

231 IT hálózat biztonság gyakorlat Hálózati támadási eljárások elemzése, védelmi struktúrák kialakítása Vírusirtó programok telepítése és konfigurálása Hálózat biztonság konfigurálása forgalomirányítókon, ACL szűrések kialakítása, AAA védelem beállítása Hálózati eszközök monitorozása és menedzselése (SNMP, syslog) Hardveres és/vagy szoftveres tűzfalak konfigurálása, tűzfalfelügyelet VPN kapcsolatok konfigurálása (Site-to-site lpsec VPN, Remote Access VPN), VPN felügyelet VLAN-ok konfigurálása IPS konfigurálása, felügyelete Vezeték nélküli hálózatok és VoIP biztonsági beállításai Biztonságos hálózati szolgáltatások beállítása https, sftp, tanúsítványkezelés) Hálózati eszközök biztonságos távelérése (ssh, https) Biztonság tesztelése, hibakeresés, javítás Biztonsági mentések (IOS, konfigurációs állományok), helyreállítás

232 Foglalkoztatás I Nyelvtani rendszerzés 1 A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő-egyeztetést. Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegennyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. Nyelvtani rendszerezés 2 A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. Nyelvi készségfejlesztés /Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés, és az idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudj on idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg. Az elsajátítandó témakörök: személyes bemutatkozás a munka világa napi tevékenységek, aktivitás lakás, ház utazás, étkezés Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. Munkavállalói szókincs /Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.

233 Foglalkoztatás II. Munkajogi alapismeretek Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: atipikus munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerőkölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. Munkaviszony létesítése Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó dokumentumok. Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. Álláskeresés Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.

234 Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP). Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. Munkanélküliség A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. Álláskeresési ellátások ( passzív eszközök"): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás. Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás főbb szabályai Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai. Az álláskeresők részére nyújtott támogatások ( aktív eszközök"): önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások). Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás.

235 Kiadványszerkesztő osztályozó vizsga követelményei 14. évfolyamon Foglalkoztatás I. Az adott idegen nyelven Nyelvtani rendszerzés 1 o Legalapvetőbb igeidőket átismétlése, begyakorlása munkavállaláshoz kapcsolódóan o Egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban való reagálás o A munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezése o A jövőbeli karrier lehetőségek Nyelvtani rendszerezés 2 o A kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód a módbeli segédigék használata o Bemutatkozás szakmai és személyes vonatkozásban o Egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban való reagálás o A munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezése o A jövőbeli karrier lehetőségek Nyelvi készségfejlesztés o Az idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismeretek rendszerezése alapvető társalgási témakör szavainak elsajátítása során o induktív nyelvtanulási képességfejlesztés o idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés. o Az elsajátítandó témakörök: személyes bemutatkozás a munka világa napi tevékenységek, aktivitás lakás, ház utazás, étkezés Munkavállalói szókincs o Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása o o Folyékony bemutatkozás szakmai vonatkozással A munkalehetőségek feltérképezése a célnyelvi országban

236 o o o o Alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltése A szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzése A szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket elsajátítása A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása

237 Foglalkoztatás II. Munkajogi alapismeretek o Munkavállaló jogai o kötelezettségei o munkavállaló felelőssége Munkajogi alapok o felek a munkajogviszonyban, o Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. o Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák az új Munka Törvénykönyve szerint, egyszerűsített foglalkoztatás, önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. Munkaviszony létesítése o Munkaviszony létrejötte, fajtái: határozott és határozatlan munkaviszony, próbaidő. o o o o o o munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, Munkavállaláshoz szükséges iratok, dokumentumok. Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései o munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, o munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei o biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. Álláskeresés o Karrierlehetőségek feltérképezése o o o o o Motivációs levél készítése önéletrajz készítése Álláskeresési módszerek Munkaerő-piaci technikák alkalmazása Állásinterjú Munkanélküliség

238 o A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei o Álláskeresési ellátások - passzív eszközök o Foglalkoztatást helyettesítő támogatás o Közfoglalkoztatás o Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai. o Az álláskeresők részére nyújtott támogatások - aktív eszközök o Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. o A munkaerőpiac sajátosságai, o NFSZ szolgáltatásai Kiadványszerkesztés elmélet A kiadványszerkesztés alapjai Az írástörténet fejlődése Nyomdabetűk kialakulása Betűosztályok, betűcsaládok, betűváltozatok Az információterjesztés fejlődése, jelentősége A szakma számítástechnikai háttere az írott és elektronikus média jelentősége Betűkezelő és betűszerkesztő programok Az eredetik jellemzői, minőségi követelményei. A klasszikus és modern tipográfia irányelveinek ismerete, alkalmazása A nyomdatermékek jellemzői A papírfajták, a szabványos papír-, tasak- és borítékméretek Nyomdai méret- és mértékrendszerek megismerése. A kiadványszerkesztés eszközrendszere Számítástechnikai háttér, háttértárolók, perifériák Betűkezelő, betűszerkesztő programismeret Szövegszerkesztés programjai Képfeldolgozás programjai Kiadványszerkesztés programjai Kiadványszerkesztés programjai Prezentációkészítő programok Betűkezelő és betűtervező programok Vektor- és pixelgrafikus programok Kiadványszerkesztés programok Kiadványszerkesztés dokumentumai Analóg és digitális szöveg- és képeredetik Vektorgrafikus ábrák vázlatai Tipográfiai leírások, oldaltervek Megrendelés Korrektúrák Forgatókönyvek, tördelési makettek Tördelt fájlok, járulékos elemek Digitális proof PS, PDF, EPS, JDF fájlok Tipográfia és nyomtatási technológiák Nyomtatott és elektronikus kiadványtípusok Klasszikus és modern tipográfia Nyomtatási technológiák elvei Magas-, mély-, sík-, szita-, flexo-nyomtatás Digitális nyomtatás Nyomathordozók fajtái, méreteik Nyomathordozók szabványos méretei

239 Kiadványszerkesztés gyakorlat A szakma számítástechnikai hátterének alkalmazása. Betűkezelő és betűszerkesztő programok használata Az eredetik jellemzői, minőségi követelményei a klasszikus és modern tipográfia irányelveinek alkalmazása A nyomdatermékek jellemzői A papírfajták, a szabványos papír-, tasak- és borítékméretek Nyomdai méret- és mértékrendszerek megismerése. Segédprogramok használata Számítástechnikai háttér Perifériák használata Colormenedzsment Eszközök kalibrálása Háttértárolók Karakterfelismerő programok Betűkezelő, betűszerkesztő programok Szövegszerkesztő programok Prezentáció készítő programok Helyesírás-ellenőrző programok Internet használat FTP-szerver Vektorgrafikus programok A dokumentum beállítása Vonalzók, segédvonalak, dokumentumrácsok Eszközök, eszköztárak Bezier-görbék Ívek, sarokpontok, objektumok módosítása Kijelölések Színező, festő, rajzoló eszközök Filterek, effektusok Szövegkezelés

240 Képkonverziók Színek, színátmenetek Keret és háttérszínek Rétegek, maszkok A munka automatizálása Színprofilok, színbeállítások A programok testre szabása Pixelgrafikus programok A dokumentum tulajdonságainak beállítása Vonalzók, segédvonalak, dokumentumrácsok Eszközök, eszköztárak Varázspálca, tűréshatár Kijelölések, histogramok, navigátor, history és infopaletta Képek importálása, képformátumok Színmódok, színmintavétel, színátmenetek Ecsetek, filterek, effektusok

241 Képfeldolgozás elmélet Az analóg képek digitalizálásának folyamata A pixeles képek módosításának lehetőségei A pixeles képek méretezése, színmódjai, felbontása, színprofilok alkalmazása A pixeles képek, tömörítése, fájlformátumai A vektorgrafikus programok alkalmazásának korlátai A vektorgrafikus ábrák színmódjának, színprofiljának beállításai Vektoros rajzok és pixeles képek jellemzőinek beállításai, konverziója Képdigitalizálás, képmódok, fájlformátumok Szkennerek fajtái, működésük Digitális fényképezőgépek működése Digitalizálás folyamata, beállításai Képek retusálása, módosítása, montázs A digitális kép színmódjának, színprofiljának, felbontásának meghatározása Vektoros és pixeles képek fájlformátumai Autotípia, direkt színek Rácspont kialakulása Rácstípusok, rácsozási eljárások Rácspont, rácsállandó Rácselforgatás, moaré Színrendszerek, direkt színek Direkt színek konvertálhatósága CMYK és direkt színek rácsszögei

242 Képfeldolgozás gyakorlat Analóg képek digitalizálása. Pixeles képek módosítása. Pixeles képek méretezése. Pixeles képek színmódjának, felbontásának és színprofiljának beállítása. Pixeles képek tömörítése, fájlformátumának beállítása. Vektorgrafikus programok alkalmazásának lehetőségei. Vektorgrafikus ábrák színmódjának, színprofiljának beállítása. Vektoros rajzok és pixeles képek konverziója. Képek digitalizálása, képkonverziók Ránézeti és átnézeti eredetik digitalizálása Digitális fényképezőgép használata Digitális képfájl-formátumok Képfájl konverziók lehetőségei, korlátai Vektor- és pixelgrafikus képek készítése Munka digitális képekkel Retus, montázs, képmanipuláció Színmód, felbontás, színprofil, méret beállítása Vektoros rajz készítése Bezier-görbék, objektumok, színhasználat Minták készítése és alkalmazása Rétegek, maszkok, vágógörbék

243 Kép-szöveg integráció elmélet A klasszikus és modern tipográfia alkalmazásának elsajátítása. Az oldalalkotó, tipográfiai és hatáskeltő elemek jellemzőinek megismerése. A tördelés folyamata, programjai, szabályai A CMYK és direkt színek alkalmazása Színkezelő eljárások, színprofilok megismerése. Digitális rácsképzés módszerének elsajátítása. Felbontás, rácsozási mód, rácssűrűség, rácspont alak jellemzőinek használata. Színvissszavétel, élesítés, alátöltés, felülnyomás lehetőségeinek megismerése. Tördelési dokumentumok Kép- és szövegeredetik Szedési utasítás, tipográfiai leírás Grafikai terv Forgatókönyv, oldaltükör, layout Kép- és szövegkorrektúrák Tördelt korrektúra Imprimatúra, utánnéző Klasszikus és modern tipográfia A klasszikus tipográfia elvei, építkezése A klasszikus tipográfia elemei, hatáskeltői A modern tipográfia elvei, építkezése A modern tipográfia elemei, hatáskeltői A tipográfiai arányok alkalmazása Tördelési szabályok Címek, címrendszerek Objektum-, szín-, printstílusok Karakter- és bekezdésstílusok Oldalalkotó elemek térközei Fattyúsor, soregyen Járulékos és speciális elemek

244 Kimenetek Imprimatúrák, utánnézők, revíziók Digitális proofok Színkezelési beállítások PS, EPS, PDF és JDF fájlok Forgatókönyv Archiválás

245 Kép-szöveg integráció gyakorlat Egyre bonyolódó feladatokon keresztül: A klasszikus és modern tipográfia alkalmazása digitális és nyomtatott kiadványokban. Az oldalalkotó, tipográfiai és hatáskeltő elemek alkalmazása kiadványokban. A tördelés folyamatának, programjainak, szabályainak alkalmazása kiadványszerkesztő programokban. A CMYK és direkt színek használata kiadványokban. Színkezelő eljárások, színprofilok alkalmazása kiadványokban. Digitális rácsképzés módszerének használata kiadványszerkesztő programokban. Színvissszavétel, élesítés, alátöltés, felülnyomás lehetőségeinek alkalmazása kiadványokban. A kiadvány alkotóelemeinek konvertálása A szükséges betűtípusok, -változatok ellenőrzése, hiányzó karakterek pótlása, elkészítése Kenyérbetű jellemzőinek beállítása a szövegközi kiemelések meghagyásával Vektoros illusztrációk RGB színeinek CMYK-ra konvertálása, direkt színek meghagyása Vektoros illusztrációk EPS formátumra konvertálása a felhasznált betűtípusok beemelésével Pixeles illusztrációk felbontásának ellenőrzése, színmódjának, színkezelésének beállítása Tördelés és korrektúra elvégzése Szedési utasítás, tipográfiai leírás, grafikai terv tanulmányozása, szellemének és részleteinek megismerése, megtanulása Layout, mesteroldali elemek elkészítése, mesteroldalak használata Soregyen beállítása, használata Szöveg folyatása, kenyérszöveg jellemzőinek beállítása, kiemelések megtartása Karakter- és bekezdésstílusok kialakítása, használata Alárendelt szöveg jellemzőinek beállítása Járulékos részek (címnegyedív, tartalomjegyzék, mottó, köszönet-nyilvánítás, előszó, utószó, tárgy- és névmutatók, jegyzékek) tördelése Pagina kialakítása, behozás, kihajtás, fattyúsor megszüntetése

246 Illusztrációk, képek, rajzok, ábrák, grafikonok beemelése, elhelyezése az oldalon, vágógörbék alkalmazása, kifutó használata Díszítő elemek (vonal, keret, tónus, színes folt, iniciálé, körzet) alkalmazása Tördelési korrektúra, hibajavítás Kilövés, nyomtatás Japán hajtás - egyoldalas nyomtatás Egyszeres hajtású ív kilövése - kétoldalas nyomtatás A4 lap hat oldalának kilövése, nyomtatása Irkafűzés kilövése, nyomtatása Kétszeres hajtású ív kilövése, nyomtatása Háromszoros hajtású ív kilövése, nyomtatása Kiadványok makettjeinek elkészítése az oldalak kilövése és nyomtatása Kimeneti elemek elkészítése, archiválás A kiadvány egészének, egyes részeinek nyomtatása imprimatúra, utánnézés, revízió céljára Digitális proofok nyomtatása a kért oldalakról Forgatókönyv nyomtatása a teljes munkáról vágó- és illesztő jelekkel PS, EPS, PDF, JDF fájl írása a szükséges beállításokkal, a kívánt minőségben A projekt összes anyagának archiválása

247 Művészettörténet elmélet A művészetek története a 20. században A művészettörténet stíluskorszakai a 20. században Az elérhető írott és képi források, A legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző művészettörténeti korokról Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi, kultúratörténeti hátterének ismerete A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók műveiben Elemzések Összehasonlító elemzések a modern művészeti alkotások körében Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete. Lehetséges előképek, felhasználható technikai megoldások a hazai és külföldi műgyűjteményekben Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi környezet megismerése érdekében A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotás-elemzések során Alkalmazások A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának megváltozása a 20. században

248 Stílustan és szaktörténet elmélet Stílustan Művészettörténeti korszakok és stílusjegyeik Képzőművészeti alkotások elemzése Iparművészeti korszakok és stílusjegyeik Iparművészeti alkotások elemzése Önálló stílustani elemzések, összehasonlítások, projektmunkák A képzőművészet, az iparművészet és a népművészet viszonya, határterületeik Szaktörténet Szakmatörténet alapjai Szakmatörténet kezdetektől napjainkig A szakma technológiai fejlődésének története Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezési folyamatban Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezés metodikában Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a kortárs alkotásokban Anyaghasználat a különböző történeti korszakokban

249 Szöveg-feldolgozás elmélet A szövegfeldolgozó programok megismerése. A szövegimportálás és a szakszerű szövegbevitel elsajátítása. Az alkalmazott fontok tulajdonságainak megismerése. A szövegfájlok konvertálása és a szövegfájlok típusainak megismerése. Betűtípusok, betűméretek és sortávolságok beállítása. Szövegrészi tagolások, címek, címrendszerek esztétikus kialakítása. A klasszikus és modern tipográfia alkalmazásának elsajátítása. Az oldalalkotó, tipográfiai és hatáskeltő elemek jellemzőinek megismerése. Szövegeredetik, szövegformázás szabályai Szövegeredetik típusai Szövegfájl típusok Pixelfontok, vektorfontok, Bezier-görbék, Open type Betűtípusok, betűváltozatok Kurrens és verzálbetű, kiskapitális Szóközök, írásjelek Behúzás, kimenet Zárásmódok Iniciálé, szövegközti kiemelések Felsorolás, számozás, tabulátorok Háttér, keretek, automatikus formázás Stílusok és formázás Kivágás, vágólapra helyezés, irányított beillesztés Mentés, mentés másként Nyomtatás, nyomtatási kép Helyesírás és tipográfia, korrektúra Helyesírás-ellenőrző programok MTA helyesírás szabályai Tulajdonnevek írása A szövegszedés szabályai Írásjelek, (-) diviz, (-) félkvirt mínusz, ( ) kvirt mínusz A vizuális média típusai Nyomtatott és elektronikus sajtó A tipográfia építő elemei Tipográfiai hatáskeltők Tipográfiai arányok Színek mint hatáskeltők Korrektúratípusok.

250 Szöveg-feldolgozás gyakorlat A szövegfeldolgozó-programok használata. A szövegimportálás és a szakszerű szövegbevitel alkalmazása. Pixeles és vektoros fontok használata. Szövegfájlok konvertálása. Betűtípusok, betűméretek és sortávolságok beállítása. Szövegrészi tagolások, címek, címrendszerek esztétikus kialakítása. A klasszikus és a modern tipográfia alkalmazása. Az oldalalkotó, tipográfiai és hatáskeltő elemek használata. Szövegbevitel, szövegrészi tagolások A dokumentum méretének beállítása Margók, hasábok, oldaltükrözés Gyors és hibátlan szövegbevitel Karakterfelismerő programok Helyesírás-ellenőrzés beállítása Betűméret, sortávolság, behúzás, kimenet Ligatúrák használata Zárásmódok Tabulátorok, keretek, szegélyek Kiemelések, szövegrészi tagolások egységessége Lídek, iniciálék Címek, címrendszerek Színek Mentés, nyomtatás Szövegfájlok konvertálása Járulékos és speciális elemek Címoldalak, címnegyedek Mottó, ajánlás Jegyzetek, tartalomjegyzékek Név- és tárgymutatók

251 Versek, színdarabok Táblázatok, grafikonok Matematikai, fizikai és kémiai képletek Akszidenciák, plakátok Hangjegyek, kották Sakkdiagramok

252 Vállalkozástan elmélet Az általános gazdálkodási és jogi ismereteken belül a kiadványszerkesztés vállalkozás speciális menedzselési, kommunikációs, finanszírozási, kereskedelmi, és jogvédelmi ismeretei Kiadványszerkesztő vállalkozások működtetése A munkavállalás, ill. a vállalkozások aktuális gazdasági és jogi feltételei Munkavállalói ismeretek a kiadványszerkesztő tevékenységformákban Önálló vállalkozói tevékenységformák és működtetése a szerződéskötés speciális ismeretei A kiadványszerkesztő szakma struktúrája, működése, hagyományai, a bekapcsolódás lehetőségei, szabályai Marketing ismeretek, Aktuális piaci változások figyelemmel kísérése A médiaszereplés, publikáció szabályai Marketing ismeretek, piackutatás alkalmazása Információs és adminisztratív tevékenységek Gazdálkodási és kommunikációs ismeretek Költségkalkuláció készítése a kivitelezéshez és az értékesítéshez Kommunikáció a munkatársakkal és a megrendelőkkel Protokoll és viselkedés a kiadványszerkesztő vállalkozások tevékenységi területein Szerzői jogi ismeretek, jogvédelmi alapfogalmak

253

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Hon- és népismeret 5. évfolyam

Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Hon- és népismeret 5. évfolyam Hon és népismeret Célok és feladatok A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam. Az én világom I. A 19 20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam. Az én világom I. A 19 20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

HON - ÉS NÉPISMERET 5. évfolyam (heti 1 óra) 36 óra Az én világo Tematikai egység/ m I.

HON - ÉS NÉPISMERET 5. évfolyam (heti 1 óra) 36 óra Az én világo Tematikai egység/ m I. HON - ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET. 6. évfolyam. Az én világom I. A 19-20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód

HON- ÉS NÉPISMERET. 6. évfolyam. Az én világom I. A 19-20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET 5. évfolyam

HON- ÉS NÉPISMERET 5. évfolyam HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

5.24 Hon- és népismeret az 5. évfolyam számára

5.24 Hon- és népismeret az 5. évfolyam számára 5.24 A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak az élményszerű

Részletesebben

Hon- és népismeret. 6 óra

Hon- és népismeret. 6 óra Hon- és népismeret A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

APÁCZAI KERETTANTERV HON- ÉS NÉPISMERET

APÁCZAI KERETTANTERV HON- ÉS NÉPISMERET APÁCZAI KERETTANTERV HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret

Részletesebben

NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 5. ÉVFOLYAM HON- ÉS NÉPISMERET

NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 5. ÉVFOLYAM HON- ÉS NÉPISMERET NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 5. ÉVFOLYAM HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar

Részletesebben

Hon - és népismeret 5.o.

Hon - és népismeret 5.o. Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény Helyi tanterv Hon - és népismeret 5.o. Évi óraszám: 36 Heti óraszám: 1 Érvénybe lép: 2013/14-es tanév Tervezett tananyagfelosztás témakörönkénti bontásban Az én világom

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET. A tanulók értékelése

HON- ÉS NÉPISMERET. A tanulók értékelése HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

5. évfolyam. Az én világom I. A 19 20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód

5. évfolyam. Az én világom I. A 19 20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Hon- és népismeret. 5. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Hon- és népismeret. 5. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Hon- és népismeret 5. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A hon- és népismeret tanterv a Apáczai Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam. Az én világom I. A század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód. Órakeret 2 óra

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam. Az én világom I. A század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód. Órakeret 2 óra HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam. Az én világom I. A század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam. Az én világom I. A század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam. Az én világom I. A század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód. Órakeret 2 óra

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam. Az én világom I. A század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód. Órakeret 2 óra HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET (ÉVI 37 ÓRA)

HON- ÉS NÉPISMERET (ÉVI 37 ÓRA) HON- ÉS NÉPISMERET (ÉVI 37 ÓRA) A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít

Részletesebben

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Családunk története, a családfa. Szomszédság, rokonság. Rokoni viszonyok, elnevezések.

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Családunk története, a családfa. Szomszédság, rokonság. Rokoni viszonyok, elnevezések. HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

Heti és éves óraterv

Heti és éves óraterv HON- ÉS NÉPISMERET TANTERV 5. A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít

Részletesebben

Bársony-Hunyadi Általános Iskola HON- ÉS NÉPISMERET HELYI TANTERV 5. OSZTÁLY. KÉSZÍTETTE: Tóth Zsuzsanna Varga Ágnes

Bársony-Hunyadi Általános Iskola HON- ÉS NÉPISMERET HELYI TANTERV 5. OSZTÁLY. KÉSZÍTETTE: Tóth Zsuzsanna Varga Ágnes Bársony-Hunyadi Általános Iskola HON- ÉS NÉPISMERET HELYI TANTERV 5. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Tóth Zsuzsanna Varga Ágnes MISKOLC 2013 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 - - - óraszám Összóraszám

Részletesebben

HON ÉS NÉPISMERET (5. évfolyam)

HON ÉS NÉPISMERET (5. évfolyam) HON ÉS NÉPISMERET (5. évfolyam) 973 HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt.

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam. Az én világom I. A század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód. Órakeret 3 óra

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam. Az én világom I. A század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód. Órakeret 3 óra HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

5. évfolyam. 1 óra/hét. Ajánlás az éves óraszám felosztására

5. évfolyam. 1 óra/hét. Ajánlás az éves óraszám felosztására HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam Heti 1 óra Évi órakeret : 36 óra (új anyag: 32 óra + számonkérés: 4 óra)

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam Heti 1 óra Évi órakeret : 36 óra (új anyag: 32 óra + számonkérés: 4 óra) HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Hon- és népismeret. 5. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Hon- és népismeret. 5. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Hon- és népismeret 5. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A hon- és népismeret tanterv a Apáczai Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Hon- és népismeret. 5. évfolyam. tantárgy 2013.

Hon- és népismeret. 5. évfolyam. tantárgy 2013. Hon- és népismeret tantárgy 5. évfolyam 2013. A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt.

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERETI HELYI TANTERV 5. évfolyam

HON- ÉS NÉPISMERETI HELYI TANTERV 5. évfolyam HON- ÉS NÉPISMERETI HELYI TANTERV 5. évfolyam CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYBAJOM 2013 1 A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Hon- és népismeret 5. évfolyam helyi tanterve az Apáczai Tantervcsalád

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam HON- ÉS NÉPISMERET 5. évfolyam A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít

Részletesebben

Hon- és népismeret 5. évfolyam

Hon- és népismeret 5. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Hon- és népismeret 5. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a hon- és népismeret tantárgy oktatása a Sarkadi

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET KERETTANTERV

HON- ÉS NÉPISMERET KERETTANTERV HON- ÉS NÉPISMERET KERETTANTERV A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít

Részletesebben

Kosztolányi Dezső Gimnázium

Kosztolányi Dezső Gimnázium Kosztolányi Dezső Gimnázium Cím: 1012 Budapest Attila út 135-137. Tel./Fax: 375-2282 E-mail: titkarsag@kosztolanyigimnazium.hu OM azonosító: 035344 Honlap: http://kosztolanyigimnazium.hu KÉPZÉSI SZAKASZ

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

6. évfolyam követelményei

6. évfolyam követelményei Tartalom Természetismeret...2 Történelem...3 Matematika...4 ANGOL NYELV...5 MAGYAR IRODALOM...6 MAGYAR NYELVTAN...7 Természetismeret Magyarország - földrajzi helyzete - éghajlata - tájai - vízrajza - mezőgazdasága,

Részletesebben

Évi óraszám:36. HON- ÉS NÉPISMERET HELYI TANTERV 5. évfolyam

Évi óraszám:36. HON- ÉS NÉPISMERET HELYI TANTERV 5. évfolyam HON- ÉS NÉPISMERET HELYI TANTERV 5. évfolyam Évi óraszám:36 A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET. Célok és feladatok

HON- ÉS NÉPISMERET. Célok és feladatok HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak az élményszerű

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

HALLÁSSÉRÜLT (NAGYOTHALLÓ) HON- ÉS NÉPISMERET

HALLÁSSÉRÜLT (NAGYOTHALLÓ) HON- ÉS NÉPISMERET HALLÁSSÉRÜLT (NAGYOTHALLÓ) HON- ÉS NÉPISMERET A tanterv a központi kerettanterv alapján készült. A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

HELYI TANTERV. A választott kerettanterv megnevezése: 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.05 HON- ÉS NÉPISMERET

HELYI TANTERV. A választott kerettanterv megnevezése: 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.05 HON- ÉS NÉPISMERET HELYI TANTERV A választott kerettanterv megnevezése: 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.05 HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam HON- ÉS NÉPISMERET 5. évfolyam A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

HON ÉS NÉPISMERET 5. HELYI TANTERV HON- ÉS NÉPISMERET

HON ÉS NÉPISMERET 5. HELYI TANTERV HON- ÉS NÉPISMERET HON ÉS NÉPISMERET 5. HELYI TANTERV HON- ÉS NÉPISMERET AZ EMMI kerettanterv 51/2012 (XII.21) alapján. A hon- és tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM

HON- ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM Sportiskolai Általános Iskola 1 Hon-és népismeret 5. évf. H E L Y I T A N T E R V HON- ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZABÓ MARGIT AZ ÉRDI BATTHYÁNY SPORTISKOLAI

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

HON-ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM

HON-ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM HON-ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM Évi óraszám:36 óra, heti óraszám: 1óra Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete 2.2.05. Hon- és népismeret az 5-8. évfolyam számára alapján. Bevezetés

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. Testnevelés és sport 1.-4. évfolyam: 1. évfolyam, első félév : Előkészítő és preventív mozgásformák Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. A testrészek megnevezése. Különbségtétel

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. TESTNEVELÉS Évfolyam 1. Fejlesztési követelmények Előkészítő és preventív mozgásformák A testrészek megnevezése. A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. Különbségtétel a jó és a rossz testtartás

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

OECD adatlap - Tanmenet

OECD adatlap - Tanmenet OECD adatlap - Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664, Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Matematika Tanár neve: Lévai Gyula Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma 2003.

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben