A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA"

Átírás

1 A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen a felsőoktatásról rendelkező évi CXXXIX. törvény - a továbbiakban: Ftv. - alapján tartalmazza a Magyar Köztársaság Országgyűlése által október 17-én elfogadott, évi CVII. törvény 4. -a szerint államilag elismert magán felsőoktatási intézmény, a Zsigmond Király Főiskola - a továbbiakban: Főiskola az Ftv ában és egyéb rendelkezéseiben meghatározott adatait. I. FEJEZET A FŐISKOLA ELNEVEZÉSE, SZÉKHELYE ÉS TELEPHELYE 1. A Főiskola hivatalos neve: Zsigmond Király Főiskola A Főiskola rövid neve: ZSKF A Főiskola neve: a.) angol nyelven: b.) német nyelven: c.) francia nyelven: d.) latin nyelven: King Sigismund College König Sigismund Hochschule École Supérieure Roi Sigismond Academia Rex Sigismundus 2. A Főiskola székhelye: 1039 Budapest, Kelta u A Főiskola levelezési címe: 1300 Budapest, Pf A Főiskola Internet-címe: 5. A Főiskola OM azonosítója: F II. FEJEZET A FŐISKOLA ALAPÍTÓJA ÉS FENNTARTÓJA, A FŐISKOLA JOGÁLLÁSA, A FŐISKOLA KÉPVISELETE 1. A Főiskola alapítója és fenntartója: név: TANORG Tanácsadó és Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: Budapest, Vályog u. 10. cégjegyzék szám: képviselő: Dr. Juhászné Belatiny Katalin ügyvezető 14/1

2 Az alapítói és fenntartói jogokat az alapító és fenntartó TANORG Kft. képviselője, mint a Főiskola elnöke gyakorolja. Tartós akadályoztatása esetén az alapító és fenntartó által kijelölt más személy jár el. 2. A Főiskola jogi személyisége, közhasznú szervezeti besorolása, a fenntartó jogai és kötelezettségei: A Zsigmond Király Főiskola a Polgári Törvénykönyvről rendelkező évi IV. tv. 29. (1) bekezdésében és a felsőoktatási törvény (Ftv.)-ben meghatározottak szerint létrehozott és működő, autonómiával rendelkező önálló jogi személy, mely közhasznú felsőoktatási intézmények gazdálkodási rendje szerint működik. A Zsigmond Király Főiskola tevékenységét az Ftv.-ben és a közhasznú szervezetekről rendelkező évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézményként látja el. A Főiskola közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Fenntartó felelőssége, hogy az Ftv-ben meghatározottak szerint biztosítsa a Főiskola autonóm működésének tárgyi, pénzügyi és személyi feltételeit. A Fenntartó az Ftv. rendelkezései szerint gyakorolja a fenntartói irányítás körébe tartozó jogosítványait, és a törvényben írtak szerint a gazdasági tanács hatásköreit. A Főiskola olyan kötelezettségeiért, melyek teljesítéséhez vagyona nem elégséges, a Fenntartó kezesként felel. Ha a Főiskola jogutód nélkül szűnik meg, jogai és kötelezettségei a Fenntartóra szállnak. A Főiskola a Fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereiből származó támogatás, átvett pénzeszköz, valamint államháztartáson kívüli forrásból származó bevételei felhasználásával látja el feladatait. Az alapító és fenntartó az állami támogatások közvetlenül a Főiskola részére történő folyósítását rendeli el. 3. A fenntartói irányítás: A Fenntartó az Ftv-ben meghatározottak alapján a.) kezdeményezi a Regisztrációs Központnál a felsőoktatási intézmény elismerésére, illetve állami elismerésének visszavonására irányuló eljárást; állami b.) kiadja, illetve módosítja a Főiskola át; c.) jóváhagyja a Főiskola Szenátus által elfogadott költségvetését, a számviteli rendelkezések szerint készített éves beszámolóját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, intézményfejlesztési tervét, amennyiben az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók létszáma öt év átlagában nem éri el a Főiskolára felvett összes hallgatói létszám ötven százalékát; e.) ellenőrzi a Főiskola gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, értékeli elemi költségvetésének, kötelezettségvállalási tervének és végrehajtásuk ütemtervének időarányos teljesítését; f.) ellenőrzi a szakmai munka eredményességét; g.) kezdeményezi a rektor megbízását és felmentését, továbbá gyakorolja felette a 14/2

3 munkáltatói jogokat; h.) megbízza a rektor-helyettest és a kancellárt illetve visszavonja a megbízásukat; i.) j.) a törvényesség biztosítása keretében ellenőrzi az intézményi dokumentumokban foglaltak megtartását, jogszerűségét, a Főiskola működésének és a döntéshozatalnak a jogszerűségét, ellenőrzése alapján - megfelelő határidő tűzésével - felhívja a rektort a jogszabálysértő döntés orvoslására, a szükséges intézkedés megtételére; vizsgálja a Szervezeti és Működési Szabályzat egységességét, teljességét, örvényességét, hatékonyságnak való megfelelőségét; k.) gyakorolja az Ftv. szerint a gazdasági tanács részére meghatározott jogosítványokat, kivéve, ha annak gyakorlását részben vagy egészben a felsőoktatási intézményre ruházta át. 4. A Fenntartó ellenőrzési jogai, intézkedési lehetőségei az intézményi dokumentumokkal és döntésekkel kapcsolatban: a.) A rektor a Főiskola SZMSZ-ét, intézményfejlesztési tervét, költségvetését, kötelezettségvállalási tervét, és végrehajtásának ütemtervét, valamint ezek módosítását a Szenátus döntésétől számított tizenöt napon belül megküldi jóváhagyásra a Fenntartónak. b.) Ha a Főiskola a költségvetésétől, kötelezettségvállalási tervétől eltérő döntést kíván hozni, az arra vonatkozó javaslatot előzetesen meg kell küldenie a Fenntartónak. A Fenntartónak ezzel kapcsolatos kifogásait a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell közölnie a rektor útján a Főiskolával. A Fenntartó által közölt kifogásba ütköző döntést a Szenátus kizárólag valamennyi tagja egyhangú egyetértésével hozhat meg. A Fenntartó a Szenátus által meghozott egyéb döntések megküldését is kérheti. c.) A Fenntartó a szakmai munka eredményességét és az intézmény működésének hatékonyságát a számviteli rendelkezések szerint készített éves beszámoló, és az intézményi minőségfejlesztési program végrehajtásáról szóló beszámoló alapján értékeli és indokolt esetben - megfelelő határidő tűzésével - intézkedést kezdeményez. d.) A Fenntartó a Főiskola - költségvetésével, kötelezettségvállalási tervével, költségvetése végrehajtásának ütemtervével kapcsolatos észrevételeit annak kézhezvételétől számított harminc napon belül, - SZMSZ-ével kapcsolatos észrevételeit annak kézhezvételétől számított hatvan napon belül, - intézményfejlesztési tervével kapcsolatos észrevételeit annak kézhezvételétől számított kilencven napon belül közölheti a rektor útján a Főiskolával. A határidők egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatók, a határidő esetleges meghosszabbítását a Fenntartó az eredeti határidő lejárta előtt a rektorral írásban közli. e.) Ha a Fenntartó a fentiek szerint részére megküldött költségvetésben, kötelezettségvállalási tervben, végrehajtási ütemtervben, SZMSZ-ben, illetve intézményfejlesztési tervben foglaltakkal nem ért egyet - egy alkalommal, megfelelő határidő tűzésével - visszaküldi azt a rektor útján a felsőoktatási intézménynek, kezdeményezve annak átdolgozását. 14/3

4 f.) A Fenntartó megtagadhatja a költségvetés, az SZMSZ és az éves beszámoló jóváhagyását, amennyiben azok nem felelnek meg az egységesség, teljesség, törvényesség, hatékonyság, gazdasági ésszerűség követelményeinek, illetve veszélyeztetik a Főiskola ában foglalt célok megvalósítását. g.) A Fenntartó az Ftv-ben írtak szerint bírósági eljárást kezdeményezhet, ha a Főiskola a jelen II. fejezet 3. i.), 4.a.), 4. b.) és 4. d.) pontjaiban írtak szerinti felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget. h.) A fenntartói irányítás nem sértheti a Főiskola törvényben biztosított önállóságát, döntési hatásköreit. A Főiskola szenátusának döntése alapján a rektor az Ftv-ben meghatározott esetekben bírósági eljárást kezdeményezhet. 5. A Főiskola képviselete: A Főiskola általános és teljes körű - azaz bíróságok, hatóságok, harmadik személyek (jogi személy és nem jogi személy szervezetek, természetes személyek) - előtti képviseletére jogosultak: - az elnök, - a rektor, - kancellár. 6. A Főiskola szervezeti tagolása: A Főiskola az Ftv-ben és Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ) meghatározottak szerint - oktatási és tudományos kutatási, - szolgáltató és - funkcionális szervezeti egységeket hoz létre és működtet. A Főiskola szervezeti felépítését tartalmazó organogram jelen 1. számú melléklete. A Főiskola fenntartói irányítás alapján működik, Gazdasági Tanács nem kerül létrehozásra, hatásköreit az Ftv.-ben írtak alapján a Fenntartó képviselője, a Főiskola elnöke gyakorolja. A Főiskola vezetője és a Szenátus elnöke a rektor. A Főiskola legfőbb önkormányzati vezető testülete, döntést hozó és a döntés végrehajtását ellenőrző szerve a Szenátus. 7. Összeférhetetlenségi szabályok: a.) Az adott közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Főiskola vezető tisztségviselője (elnök, rektor, Felügyelő Bizottság elnöke és tagja) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, mely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselők illetve az ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen írásban tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek. b.) A Főiskolán a magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkezők és ezek közeli hozzátartozói [Ptk b) pont] nem tölthetnek be olyan gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői feladatokat, nem lehetnek tagjai a felügyelő bizottságának, nem láthatnak el könyvvizsgálói feladatot, amelyet a Főiskola hozott létre, illetve amelyben részesedéssel rendelkezik. 14/4

5 8. A Felügyelő Bizottság: 8.1. Tagjai: A Felügyelő Bizottsági tagjai: Varga László István, Dr. Cserjési Ferencné, valamint Türkisné Kardos Zsuzsa A Felügyelő Bizottságra vonatkozó rendelkezések: a.) A Felügyelő Bizottság a Főiskola működését és gazdálkodását - elsősorban a közhasznú szervezeti besorolásnak való megfelelőség szempontjából - folyamatosan ellenőrzi. Ellenőrzése során a Főiskola magasabb vezetői illetve vezetői megbízatású tagjaitól jelentést, a Főiskola egyéb munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Főiskola könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. b.) A Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai a Szenátus ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. c.) A Felügyelő Bizottság köteles a Fenntartót tájékoztatni és az intézkedésre jogosult rektor, más vezető intézkedését, vagy testületi szerv (pl. Szenátus) összehívását kezdeményezni, ha - a Főiskola működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Főiskola érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult rektor vagy más vezető, illetve Szenátus vagy más testületi szerv intézkedését vagy döntését teszi szükségessé; - a Főiskola vezető tisztségviselői felelősségét megalapozó tény merült fel. d.) A Felügyelő Bizottság indítványára a Szenátust harminc napon belül össze kell hívni, amennyiben ezen határidő eredménytelenül telt el, úgy a Felügyelő Bizottság Elnöke jogosult a Szenátus összehívására. e.) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, tagja, vagy az általa megbízott könyvvizsgáló az, aki - a Szenátus elnöke vagy tagja, vagy - a Főiskolával ezen megbízatásán kívüli más tevékenység ellátására irányuló. munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha jogszabály másképpen rendelkezik, - a Főiskola cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és - a felsoroltak hozzátartozója. f.) A Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját a Fenntartó 1-5 évig terjedő, meghatározott időtartamra bízza meg. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai írásban nyilatkoznak a megbízás elfogadásáról, és arról, hogy a jogszabályokban meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi okok személyükkel szemben nem állnak fenn. g.) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 14/5

6 III. FEJEZET A FŐISKOLA FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE 1. A Főiskola közhasznú cél szerinti alaptevékenysége az oktatás, a felnőttképzés és a tudományos kutatás Az oktatási alaptevékenység magában foglalja: - az alapképzést, - a mesterképzés, - a doktori képzést, - a felsőfokú szakképzést és - a szakirányú továbbképzést. TEÁOR'08 szerinti besorolás: Felsőfokú oktatás A Főiskola az alábbi tudományterületeken, képzési területeken, illetve képzési szinteken folytat, folytathat képzést: - tudományterületi besorolás: bölcsészettudományok és társadalomtudományok, műszaki tudományok. - képzési területek, képzési szintek szerinti besorolás: bölcsészettudomány képzési területen: alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, főiskolai szintű képzés; társadalomtudomány képzési területen: alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, főiskolai szintű képzés; gazdaságtudományok képzési területen: alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, főiskolai szintű képzés; informatika képzési területen: alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés. A Főiskola székhelyen kívüli képzést, doktori képzést, felsőfokú szakképzést nem folytat Felnőttképzési tevékenység: Az Oktatási Minisztérium Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjának AK-VII/14/2003. sz. határozata alapján a Zsigmond Király Főiskolát a BME Nyelvvizsgaközpont nyelvvizsgahelyeként akkreditálta. TEÁOR'08 szerinti besorolás: Alapfokú oktatás Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Máshova nem sorolt egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység 1.3. A kutatási alaptevékenység magában foglalja: 14/6

7 - az alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, - a technológiai innovációt, valamint - az oktatást támogató egyéb kutatásokat. A Főiskola az Ftv. rendelkezései szerint gondoskodik a tehetséggondozásról, a kutatói utánpótlás neveléséről. Oktatási és képzési tevékenysége során fejleszti a hallgatók jártasságát a kutatási-fejlesztési munkában, a megszerzett ismeretek gyakorlati hasznosításának készségét, a vállalkozási készséget, a szellemi tulajdon védelmével és hasznosításával kapcsolatos ismereteket. TEÁOR'08 szerinti besorolás: Információ-technológiai szaktanácsadás Egyéb információ-technológiai szaktanácsadás Egyéb természettudományi, műszaki kutatás- fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 2. Az alaptevékenységekhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek: - Kapcsolatok fenntartása, együttműködési megállapodások megkötése belföldi és külföldi felsőoktatási intézményekkel, az oktatói-, kutatói-, és hallgatói mobilitás elősegítése, a közös felsőoktatási-, tananyagfejlesztési-, kutatási- és képzési tevékenység ellátása és fejlesztése érdekében. - A Főiskola hallgatóinak tanulmányait, oktatóinak oktatási és kutatási tevékenységét, és valamennyi, a szolgáltatásokat igénybe vevő művelődését a nyilvános könyvtárként működő intézményi Könyvtár és Médiatár fenntartásával és folyamatos fejlesztésével biztosítja. Segítik ezt a Főiskola más könyvtárakkal, közgyűjteményekkel megkötött együttműködési szerződései is. - A Főiskola hallgatói számára pályaorientációs tanácsadási tevékenységet lát el, végzett hallgatói pályakövetését is ellátja, ezen tevékenységeket a Főiskola külön szervezeti egységeként létrehozott Társadalomtudományi Kutatóközpont és a Karrier és Alumni Centrum valósítja meg. - A budapesti lakással, szálláslehetőséggel nem rendelkező főiskolai hallgatók, oktatók, egyéb munkatársak, illetve vendégtanárok elszállásolásának lehetőségeire a Főiskola által külső szolgáltatókkal, kollégiumi férőhelyek, illetve szállodai férőhelyek biztosítására vonatkozóan megkötött együttműködési megállapodások, illetve a Főiskola tulajdonában lévő szolgálati lakás(ok) rendelkezésre bocsátása alapján van lehetőség. A Főiskola hallgatói számára az oktatott tantárgyak elsajátításához szükséges tankönyveket, szöveggyűjteményeket, jegyzeteket, elektronikus formátumú oktatási anyagokat túlnyomórészt a saját kiadásában megjelentetett, és a Főiskola oktatói számára publikációs lehetőséget biztosító művek közreadásával biztosítja. A Főiskola Jegyzetellátójában a felsoroltak mellett más kiadók tankönyvei és jegyzetei is megvásárolhatók. Az elektronikus oktatási segédanyagokat a Főiskola honlapján, illetve egyéb, Interneten keresztül elérhető nyilvános és korlátozott hozzáférésű felületein biztosítja. - A Főiskola rendszeresen rendez, illetve ad teret tudományos konferenciáknak, kulturális és művészeti rendezvényeknek, kiállításoknak, és ellát egyéb közművelődési feladatokat is. - A Főiskola saját sportpályáján illetve más közoktatási, felsőoktatási és szolgáltató intézményekkel együttműködve biztosítja hallgatói, oktatói és egyéb alkalmazottai számára a rendszeres sportolás lehetőségét. - A Főiskola az Ftv-ben, a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvényben (a 14/7

8 továbbiakban: szakképzésről szóló törvény), a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) és a felnőttképzésről szóló évi CI. törvényben (a továbbiakban: felnőttképzésről szóló törvény) foglaltak szerint elláthat közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatokat. 3. A Főiskola vállalkozási tevékenységei: - az ingatlan és az infrastruktúra átmenetileg szabad kapacitásainak üzleti célú hasznosítása, bérbe- illetve használatba adása díjazás ellenében; - a Főiskola képzéseihez kapcsolódó szakmai folyóiratok, kiadványok kiadása és terjesztése, könyvkiadás és terjesztés; - a Főiskola rendezvényeiről készült felvételek, illetve főiskolai ajándéktárgyak, valamint a hallgatók számára szükséges árucikkek, első sorban könyv és egyéb kiadványok, valamint, papír-írószer áruk értékesítése, szakértői és szaktanácsadói tevékenység ellátása díjazás ellenében, könyvtári szolgáltatások nyújtása külső személyek részére díjazás ellenében, fordítás és fordításhitelesítés, díjazás ellenében; - oktatási- és taneszközök, kellékek, sporteszközök, egyéb eszközök díjazás ellenében történő használatba-, illetve bérbe adása; TEÁOR'08 szerinti besorolás: Könyv-kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Egyéb máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme Könyvkiadás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Egyéb szoftver kiadás Film-, video-, televízióműsor-gyártás Film-, video-, televízióprogram terjesztése Filmvetítés Hangfelvétel készítése, kiadása Rádióműsor-szolgáltatás Televízióműsor összeállítása, szolgáltatás Hírügynökségi tevékenység Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Fényképészet Fordítás, tolmácsolás Máshová nem sorolt egyéb szakmai, műszaki, tudományos tevékenység Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése Videokazetta, lemez kölcsönzése Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése Irodagép kölcsönzése ( beleértve: számítógép ) Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Munkaerő közvetítés Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Máshova nem sorolt, egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 14/8

9 Oktatást kiegészítő tevékenység Előadóművészet Előadóművészetet kiegészítő tevékenység Alkotóművészet Könyvtári, levéltári tevékenység Múzeumi tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Sportlétesítmény működtetése Testedzési szolgáltatás Egyéb sporttevékenység Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás IV. FEJEZET A FŐISKOLA RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ INGATLANVAGYON 1. A Főiskola székhelye: A Főiskola székhelyéül a Budapest, III. kerület, Kelta u. 2. szám alatt található, m 2 hasznos alapterületű, saját belső parkolóval ellátott, sportpályával rendelkező épületegyüttes szolgál. Az épületen belül korszerűen felszerelt nagy előadó-termek, konferencia-terem, a kis létszámú csoportos foglalkozások ellátását szolgáló tantermek, informatikai és nyelvi oktatást szolgáló tantermek, az elektronikus média oktatását is szolgáló rádió-televízió stúdió, könyvtár és médiatár, jegyzettár, a hallgatói önkormányzat működésére biztosított helyiség, büfé-étterem, és kellő számú kommunális helyiség található. Az épületben kaptak helyet: a Főiskola rektori hivatalának irodái, a főiskola gazdasági hivatala, a főiskolai oktatást ellátó intézetek és tanszékek, és az idegennyelvi lektorátus tanári szobái, tárgyalói, a távoktatási és továbbképzési központ, a karrier központ, a szenátus üléseinek és külső rendezvényeknek is helyt adó tanácstermek, a tanulmányi osztály, a hallgatói információs központ, a kommunikációs és információs centrum, az oktatástechnikai és az informatikai centrum. A mozgáskorlátozottak számára megfelelő lift, mosdó és mellékhelyiség került kialakításra. A Főiskola székhelyének használatát az alapító és fenntartó TANORG Kft. határozatlan idejű, minimum 8 évre szóló, február 1-jén megkötött Bérleti szerződés alapján biztosítja a Főiskola számára. Az alapító és fenntartó a szerződésben foglaltak alapján munkavállalói révén, és külső szolgáltatók megbízása, külső vállalkozók részére adott megrendelések alapján saját költségére biztosítja továbbá: - az ingatlan folyamatos üzemeltetését, karbantartását, folyamatos műszaki vezetést, - az ingatlan külső és belső rendszeres felújítását, és fejlesztését. Az üzemeltetés keretében az alapító és a fenntartó viseli az ingatlan teljes körű vagyonbiztosításának díját, biztosítja az ingatlan napi- és nagytakarítását, folyamatos biztonsági őrzését, a portaszolgálat ellátását, és a parkoló üzemeltetését. 2. A Főiskola egyéb ingatlanai: Az alapító és fenntartó Bérleti szerződés szerint biztosítja a Főiskola számára a Budapest, III. kerület, Vályog u. 10. szám alatt található, 1569 m 2 alapterületű épület használatát is, melyben oktatási - elsősorban nyelvoktatási - tevékenység folyik. 14/9

10 A Főiskola tulajdonában van a Budapest, III. kerület, Búvár u. 3. 1V. em. 18. szám alatt található, 66 m 2 alapterületű, 3 szobás társasházi öröklakás ingatlan. A Főiskola a budapesti lakhatási lehetőséggel nem rendelkező, fiatal, pályakezdő oktatói és más munkakörben foglalkoztatott munkavállalói részére szolgálati lakás céljára biztosítja az ingatlant. V. FEJEZET A FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ FŐBB SZABÁLYOK 1. A Főiskola gazdálkodási rendje: A Főiskola az Ftv-ben és a Kormány által meghatározottak szerint a magán, illetve közhasznú felsőoktatási intézmények gazdálkodási rendje szerint gazdálkodik. Közhasznú szervezetként cél szerinti tevékenységként ellátja az Ftv. 4. -ában meghatározott tevékenységeket. A Főiskola cél szerinti tevékenységei ellátása mellett, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat, azonban ezen tevékenysége nem veszélyeztetheti közhasznú céljainak megvalósítását, és a gazdálkodása során elért eredményét fel nem osztja, azt kizárólag az ban meghatározott tevékenységre fordítja. A Főiskola a rendelkezésére bocsátott vagyonnal, az irányadó jogszabályokban, a Főiskola ában, valamint a Főiskola szabályzataiban meghatározottak szerint, költségvetésének keretei között önállóan gazdálkodik. A Főiskola bevételeit és kiadásait a számviteli előírások szerint tartja nyilván, azzal, hogy a cél szerinti és a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartania. A Főiskola köteles gazdasági stabilitásának megőrzése érdekében bevételeiből évente, a Fenntartó által előírt tartalék képzésére. A Főiskola bevételei: a) a Fenntartótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; b) a közhasznú tevékenysége folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; d) a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel; f) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel; g) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel. A Főiskola kiadásai, költségei: a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); b.) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); 14/10

11 c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani; e) egyéb kiadások. A Főiskola az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. A Főiskola az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. A Főiskola a felelős személyt (Fenntartó képviselője, rektor, magasabb vezető és vezető állású munkavállalók), a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. A Főiskola váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A Főiskola vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. A Főiskola pénzeszközeinek befektetésére a Szenátus által elfogadott és a Fenntartó képviselője által jóváhagyott Befektetési Szabályzatban írtak alapján kerülhet sor. A Főiskola az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Szenátus kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f) a Főiskola vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámolót. A Főiskola éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A Főiskola köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján közzétenni. Amennyiben a Főiskola közhasznú jogállása megszűnik, úgy köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 2. Gazdálkodó szervezet alapítására, abban részesedés megszerzésére vonatkozó szabályok: a.) A Főiskola a saját bevételéből és tulajdonában lévő vagyonával a Fenntartó előzetes és írásos hozzájárulásával létesíthet gazdálkodó szervezetet, illetve szerezhet abban részesedést. A Főiskola kizárólag olyan gazdálkodó szervezetet hozhat létre, illetve 14/11

12 olyan gazdálkodó szervezetben szerezhet részesedést, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét, amely mértéknél az osztalékból való részesedése nem lehet kisebb arányú. A gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem hozhat létre, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet. b.) A Főiskola csak olyan gazdálkodó szervezetet hozhat létre, illetve olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyik nem sérti a felsőoktatási intézmény érdekeit. Nem hozható létre gazdálkodó szervezet az Ftv. 11. (1) és (3) bekezdésében foglalt képzésekkel összefüggő feladatok ellátására, kivéve a szervezéssel összefüggő tevékenységet. c.) A Főiskola gazdálkodó szervezet részére pénzbeli hozzájárulást csak saját bevétele terhére teljesíthet. d.) A Főiskola, amennyiben szellemi alkotás jogosultja, azt nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság tulajdonába adhatja. Az e célra létrejövő gazdasági társaságra egyebekben a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvényt kell alkalmazni. e.) A Főiskola kancellárja évente - a tárgyévet követő év április 30-áig - jelentést készít a Fenntartó részére a felsőoktatási intézmény által alapított vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet működéséről. A jelentés alapján a Fenntartó dönthet a gazdálkodó szervezet további működtetéséről, illetve a vagyonvesztés elkerülését célzó lépésekről. f.) A Főiskola által alapított, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezettel kapcsolatos tulajdonosi jogokat a rektor gyakorolja. 3. Fejlesztésre, beruházásra, ingatlanvagyon és egyéb vagyontárgyak átruházására vagy megterhelésére, kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályok: A Főiskola kizárólag a Fenntartó által jóváhagyott költségvetésében foglaltak szerint, illetve a Fenntartó előzetes, írásba foglalt jóváhagyásában meghatározottak, a Fenntartó képviselője és a kancellár által ellenjegyzett szerződésben írtak szerint: a.) indíthat beruházást, illetve vehet részt a rendelkezésére bocsátott, továbbá a tulajdonában lévő vagyonnal beruházás közös megvalósításában; b.) vállalhat a költségvetése terhére hosszú távú (legfeljebb húsz éves) kötelezettséget felhalmozási célokra vagy beruházást helyettesítő szolgáltatás vásárlására. A hosszú távú kötelezettségekről évente kimutatást kell készíteni, amely az éves költségvetés és beszámoló részét képezi; c.) vehet fel hitelt, azzal, hogy vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt. nem vehet fel; d.) idegenítheti el illetve terhelheti meg ingatlanát vagy ingó vagyonát vagyontárgyát. Az Ftv ai a felsorolt rendelkezésekre tekintettel nem alkalmazandók. VI. FEJEZET A FELVEHETŐ MAXIMÁLIS HALLGATÓI LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁSA A Főiskolára felvehető maximális hallgatói létszám fő. 14/12

13 VII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A jelen ot a Fenntartó képviselője fogadta el, és cégszerű aláírásával látta el. 2. A jelen módosítására a Fenntartó jogosult, illetve köteles azt elvégezni a jogszabályban meghatározott esetben. 3. A jelen ot, illetve annak módosításait a Fenntartó az Ftv-ben foglaltak alapján köteles megküldeni a Regisztrációs Központnak. Az, illetve annak módosításai a Regisztrációs Központ jogerős határozatával történő nyilvántartásba vétellel lépnek hatályba. A jelen ban nem szabályozott kérdésekben a felsőoktatásról rendelkező évi CXXXIX. törvényben, és a hatályos magyar jogszabályokban írtak az irányadók. 4. A jelen a módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza annak eredeti, április 15-én elfogadott, és a Fenntartó által módosított szövegét. Budapest, október 1. Dr. Juhászné Belatiny Katalin az alapító és fenntartó TANORG Kft. ügyvezetője 14/13

14 1. számú melléklet A Főiskola szervezeti felépítése Fenntartó Szenátus Elnök Minőségügyi és Ellenőrző Bizottság Testületek Vezetői Értekezlet Kreditátviteli Bizottság Tudományos Tanács Tanulmányi és Ösztöndíjbizottság Tankönyvbizottság Esélyegyenlőségi Bizottság Szakmai Véleményező Testület Rektor Rektorhelyettes Kutatóközpontok Kancellár Gazdasági- és Vezetéstudományi Intézet Kommunikáció- és Művelődéstudományi Intézet Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézete Kutatási igazgató Idegennyelvi Lektorátus Könyvtár és Médiatár Geopolitikai Kutatóközpont Társadalomtudománnyi Kutatóközpont Jelenkutató Csoport Blue Ribbon Research Center Média- és Kulturtudományi Kutatóközpont Geroedukációs Kutatóközpont "Vallás, társadalom, politika" Kutatóközpont Vietnami Kulturális és Kutató Központ Gazdasági Hivatal Főkönyvelő Jegyzetellátó Kontrolling Humánpolitika Minőségügyi képviselő Tanácsadó, Közkapcsolati és Alumni Centrum PR és Marketing Centrum Főtitkár Elnöki és Rektori Hivatal Tanulmányi Osztály Rendszerigazgatóság Hallgatói Önkotmányzat 14/14

Zsigmond Király Főiskola Alapító Okirat

Zsigmond Király Főiskola Alapító Okirat Zsigmond Király Főiskola Alapító Okirat A ZSKF Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Fenntartó) képviselőjeként a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Á S

A L A P Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Á S 1 A L A P Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Á S 4. számú melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pannon Filharmonikusok-Pécs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 7622 Pécs, Breuer

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-25/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 121/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása Iktatószám: 15213-60/2009. A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása A Budapesti Gazdasági Főiskola 29760-1/2008. számú, 2008. december 11-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Kecskeméti Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-5/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. A Budapesti Gazdasági Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése : XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: PIR törzsszám: 308801

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

/2008. A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

/2008. A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-27/2008. A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 2 Az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007.

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 2 A Budapesti Műszaki Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2011.

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2011. Tomori Pál Főiskola Közhasznúsági jelentés 2011. 1. Bevezetés A Tomori Pál Főiskolát a KF-SZ Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 2004. június 22. napján meghozott, 2/2004 sz. határozatával

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Készült a 2010. évi elemi költségvetéshez 1. Azonosító adatok 1.1. Irányító szerv: fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar

Részletesebben

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola \\Server2\vezetok$\Muk_eng\Muk_eng_2015\Alapito Okirat-MUA 20150526.doc ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2015. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal egységes

Részletesebben

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2013. május 23-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2013.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Költségvetési alapokmánya Szarvas 2004. február 2 XX. Oktatási Minisztérium 1. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329860

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014.

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014. Tomori Pál Főiskola Közhasznúsági jelentés 2014. 1. Bevezetés A Tomori Pál Főiskolát a KF-SZ Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság (alakuláskori nevén) 2004. június 22. napján meghozott,

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A TOT M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A TOT M Ó D O S Í T Ó O K I R A T 1 A L A P Í T Ó O K I R A TOT M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bóbita Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 7626 Pécs, Felsővámház utca 50.,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA Miskolc, 2014 3.6. sz. Egyetemi szabályzat ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEK SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 282/2014. sz. határozata Készült 8 példányban.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége A kutatóközpont autonóm módon vesz részt az MTA közfeladatainak megoldásában, önállóan is vállal közfeladatokat, továbbá egyéb tevékenységet is végezhet.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM 2011. MÁRCIUS 1-JÉTŐL VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT Szigethalom Város Önkormányzata 2003. február 27-én, az 1992. évi

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA I. A Főiskola létrehozásának célja, jogi személyiség Az információs társadalom építése iránti elkötelezettség által vezérelve, korszerű ismeretek létrehozása és közvetítése

Részletesebben

r /.~I" CegOl18 Mediator 5.1

r /.~I CegOl18 Mediator 5.1 ~ r /.~I" CegOl18 Mediator 5.1.,~ Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága _ 9700 Szombathely, 5zi/y János u. 7. ". ~! col Cégkivon_~tt/ '.'. :Y~,. :"'''1 ti Ul. ~ A CQ:rS'=0'9-112041 cégjegyzékszámú RETTEGI

Részletesebben

30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. Az Óbudai Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

szen080114_teaor Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 17:41 Készítette: GMF pénzügy TEÁOR'08 kód TEÁOR'08 név

szen080114_teaor Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 17:41 Készítette: GMF pénzügy TEÁOR'08 kód TEÁOR'08 név Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 név 7240 Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás 6201 Számítógépes programozás 5523 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapítók úgy határoznak, hogy a

Részletesebben

A Kodolányi János Főiskola

A Kodolányi János Főiskola A Kodolányi János Főiskola ALAPÍTÓ OKIRATA Elfogadva 2008. május 6-i Önálló Főiskolai Közalapítvány Kuratórium ülésén Határozat száma: 2/2008.(V.6.) ÖFKA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan)

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenység. a Szolnoki Főiskolán

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenység. a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenység a Szolnoki Főiskolán a feladat meghatározása: az intézmény vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenységének vizsgálata,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 Honlap: www.trainex.hu E-mail: trainex@trainex.hu Nyilvántartási

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

I. Cégformától független adatok

I. Cégformától független adatok A Cg.08-09-014691 cégjegyzékszámú UNIVERSITAS FIDELISSIMA Kereskedelmi, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.) cég 2013. október 13. napján hatályos

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Pro Caroberto Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság 3200 Gyöngyös Katona József út 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Gyöngyös, 2012. május 10. Dorsánszki Zsolt Csabáné ügyvezetõ

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 49.., valamint a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007.

13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 2 A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet alapító okiratának módosítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 136/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet alapító okiratának

Részletesebben