A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA"

Átírás

1 A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen a felsőoktatásról rendelkező évi CXXXIX. törvény - a továbbiakban: Ftv. - alapján tartalmazza a Magyar Köztársaság Országgyűlése által október 17-én elfogadott, évi CVII. törvény 4. -a szerint államilag elismert magán felsőoktatási intézmény, a Zsigmond Király Főiskola - a továbbiakban: Főiskola az Ftv ában és egyéb rendelkezéseiben meghatározott adatait. I. FEJEZET A FŐISKOLA ELNEVEZÉSE, SZÉKHELYE ÉS TELEPHELYE 1. A Főiskola hivatalos neve: Zsigmond Király Főiskola A Főiskola rövid neve: ZSKF A Főiskola neve: a.) angol nyelven: b.) német nyelven: c.) francia nyelven: d.) latin nyelven: King Sigismund College König Sigismund Hochschule École Supérieure Roi Sigismond Academia Rex Sigismundus 2. A Főiskola székhelye: 1039 Budapest, Kelta u A Főiskola levelezési címe: 1300 Budapest, Pf A Főiskola Internet-címe: 5. A Főiskola OM azonosítója: F II. FEJEZET A FŐISKOLA ALAPÍTÓJA ÉS FENNTARTÓJA, A FŐISKOLA JOGÁLLÁSA, A FŐISKOLA KÉPVISELETE 1. A Főiskola alapítója és fenntartója: név: TANORG Tanácsadó és Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: Budapest, Vályog u. 10. cégjegyzék szám: képviselő: Dr. Juhászné Belatiny Katalin ügyvezető 14/1

2 Az alapítói és fenntartói jogokat az alapító és fenntartó TANORG Kft. képviselője, mint a Főiskola elnöke gyakorolja. Tartós akadályoztatása esetén az alapító és fenntartó által kijelölt más személy jár el. 2. A Főiskola jogi személyisége, közhasznú szervezeti besorolása, a fenntartó jogai és kötelezettségei: A Zsigmond Király Főiskola a Polgári Törvénykönyvről rendelkező évi IV. tv. 29. (1) bekezdésében és a felsőoktatási törvény (Ftv.)-ben meghatározottak szerint létrehozott és működő, autonómiával rendelkező önálló jogi személy, mely közhasznú felsőoktatási intézmények gazdálkodási rendje szerint működik. A Zsigmond Király Főiskola tevékenységét az Ftv.-ben és a közhasznú szervezetekről rendelkező évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézményként látja el. A Főiskola közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Fenntartó felelőssége, hogy az Ftv-ben meghatározottak szerint biztosítsa a Főiskola autonóm működésének tárgyi, pénzügyi és személyi feltételeit. A Fenntartó az Ftv. rendelkezései szerint gyakorolja a fenntartói irányítás körébe tartozó jogosítványait, és a törvényben írtak szerint a gazdasági tanács hatásköreit. A Főiskola olyan kötelezettségeiért, melyek teljesítéséhez vagyona nem elégséges, a Fenntartó kezesként felel. Ha a Főiskola jogutód nélkül szűnik meg, jogai és kötelezettségei a Fenntartóra szállnak. A Főiskola a Fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereiből származó támogatás, átvett pénzeszköz, valamint államháztartáson kívüli forrásból származó bevételei felhasználásával látja el feladatait. Az alapító és fenntartó az állami támogatások közvetlenül a Főiskola részére történő folyósítását rendeli el. 3. A fenntartói irányítás: A Fenntartó az Ftv-ben meghatározottak alapján a.) kezdeményezi a Regisztrációs Központnál a felsőoktatási intézmény elismerésére, illetve állami elismerésének visszavonására irányuló eljárást; állami b.) kiadja, illetve módosítja a Főiskola át; c.) jóváhagyja a Főiskola Szenátus által elfogadott költségvetését, a számviteli rendelkezések szerint készített éves beszámolóját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, intézményfejlesztési tervét, amennyiben az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók létszáma öt év átlagában nem éri el a Főiskolára felvett összes hallgatói létszám ötven százalékát; e.) ellenőrzi a Főiskola gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, értékeli elemi költségvetésének, kötelezettségvállalási tervének és végrehajtásuk ütemtervének időarányos teljesítését; f.) ellenőrzi a szakmai munka eredményességét; g.) kezdeményezi a rektor megbízását és felmentését, továbbá gyakorolja felette a 14/2

3 munkáltatói jogokat; h.) megbízza a rektor-helyettest és a kancellárt illetve visszavonja a megbízásukat; i.) j.) a törvényesség biztosítása keretében ellenőrzi az intézményi dokumentumokban foglaltak megtartását, jogszerűségét, a Főiskola működésének és a döntéshozatalnak a jogszerűségét, ellenőrzése alapján - megfelelő határidő tűzésével - felhívja a rektort a jogszabálysértő döntés orvoslására, a szükséges intézkedés megtételére; vizsgálja a Szervezeti és Működési Szabályzat egységességét, teljességét, örvényességét, hatékonyságnak való megfelelőségét; k.) gyakorolja az Ftv. szerint a gazdasági tanács részére meghatározott jogosítványokat, kivéve, ha annak gyakorlását részben vagy egészben a felsőoktatási intézményre ruházta át. 4. A Fenntartó ellenőrzési jogai, intézkedési lehetőségei az intézményi dokumentumokkal és döntésekkel kapcsolatban: a.) A rektor a Főiskola SZMSZ-ét, intézményfejlesztési tervét, költségvetését, kötelezettségvállalási tervét, és végrehajtásának ütemtervét, valamint ezek módosítását a Szenátus döntésétől számított tizenöt napon belül megküldi jóváhagyásra a Fenntartónak. b.) Ha a Főiskola a költségvetésétől, kötelezettségvállalási tervétől eltérő döntést kíván hozni, az arra vonatkozó javaslatot előzetesen meg kell küldenie a Fenntartónak. A Fenntartónak ezzel kapcsolatos kifogásait a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell közölnie a rektor útján a Főiskolával. A Fenntartó által közölt kifogásba ütköző döntést a Szenátus kizárólag valamennyi tagja egyhangú egyetértésével hozhat meg. A Fenntartó a Szenátus által meghozott egyéb döntések megküldését is kérheti. c.) A Fenntartó a szakmai munka eredményességét és az intézmény működésének hatékonyságát a számviteli rendelkezések szerint készített éves beszámoló, és az intézményi minőségfejlesztési program végrehajtásáról szóló beszámoló alapján értékeli és indokolt esetben - megfelelő határidő tűzésével - intézkedést kezdeményez. d.) A Fenntartó a Főiskola - költségvetésével, kötelezettségvállalási tervével, költségvetése végrehajtásának ütemtervével kapcsolatos észrevételeit annak kézhezvételétől számított harminc napon belül, - SZMSZ-ével kapcsolatos észrevételeit annak kézhezvételétől számított hatvan napon belül, - intézményfejlesztési tervével kapcsolatos észrevételeit annak kézhezvételétől számított kilencven napon belül közölheti a rektor útján a Főiskolával. A határidők egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatók, a határidő esetleges meghosszabbítását a Fenntartó az eredeti határidő lejárta előtt a rektorral írásban közli. e.) Ha a Fenntartó a fentiek szerint részére megküldött költségvetésben, kötelezettségvállalási tervben, végrehajtási ütemtervben, SZMSZ-ben, illetve intézményfejlesztési tervben foglaltakkal nem ért egyet - egy alkalommal, megfelelő határidő tűzésével - visszaküldi azt a rektor útján a felsőoktatási intézménynek, kezdeményezve annak átdolgozását. 14/3

4 f.) A Fenntartó megtagadhatja a költségvetés, az SZMSZ és az éves beszámoló jóváhagyását, amennyiben azok nem felelnek meg az egységesség, teljesség, törvényesség, hatékonyság, gazdasági ésszerűség követelményeinek, illetve veszélyeztetik a Főiskola ában foglalt célok megvalósítását. g.) A Fenntartó az Ftv-ben írtak szerint bírósági eljárást kezdeményezhet, ha a Főiskola a jelen II. fejezet 3. i.), 4.a.), 4. b.) és 4. d.) pontjaiban írtak szerinti felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget. h.) A fenntartói irányítás nem sértheti a Főiskola törvényben biztosított önállóságát, döntési hatásköreit. A Főiskola szenátusának döntése alapján a rektor az Ftv-ben meghatározott esetekben bírósági eljárást kezdeményezhet. 5. A Főiskola képviselete: A Főiskola általános és teljes körű - azaz bíróságok, hatóságok, harmadik személyek (jogi személy és nem jogi személy szervezetek, természetes személyek) - előtti képviseletére jogosultak: - az elnök, - a rektor, - kancellár. 6. A Főiskola szervezeti tagolása: A Főiskola az Ftv-ben és Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ) meghatározottak szerint - oktatási és tudományos kutatási, - szolgáltató és - funkcionális szervezeti egységeket hoz létre és működtet. A Főiskola szervezeti felépítését tartalmazó organogram jelen 1. számú melléklete. A Főiskola fenntartói irányítás alapján működik, Gazdasági Tanács nem kerül létrehozásra, hatásköreit az Ftv.-ben írtak alapján a Fenntartó képviselője, a Főiskola elnöke gyakorolja. A Főiskola vezetője és a Szenátus elnöke a rektor. A Főiskola legfőbb önkormányzati vezető testülete, döntést hozó és a döntés végrehajtását ellenőrző szerve a Szenátus. 7. Összeférhetetlenségi szabályok: a.) Az adott közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Főiskola vezető tisztségviselője (elnök, rektor, Felügyelő Bizottság elnöke és tagja) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, mely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselők illetve az ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen írásban tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek. b.) A Főiskolán a magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkezők és ezek közeli hozzátartozói [Ptk b) pont] nem tölthetnek be olyan gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői feladatokat, nem lehetnek tagjai a felügyelő bizottságának, nem láthatnak el könyvvizsgálói feladatot, amelyet a Főiskola hozott létre, illetve amelyben részesedéssel rendelkezik. 14/4

5 8. A Felügyelő Bizottság: 8.1. Tagjai: A Felügyelő Bizottsági tagjai: Varga László István, Dr. Cserjési Ferencné, valamint Türkisné Kardos Zsuzsa A Felügyelő Bizottságra vonatkozó rendelkezések: a.) A Felügyelő Bizottság a Főiskola működését és gazdálkodását - elsősorban a közhasznú szervezeti besorolásnak való megfelelőség szempontjából - folyamatosan ellenőrzi. Ellenőrzése során a Főiskola magasabb vezetői illetve vezetői megbízatású tagjaitól jelentést, a Főiskola egyéb munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Főiskola könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. b.) A Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai a Szenátus ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. c.) A Felügyelő Bizottság köteles a Fenntartót tájékoztatni és az intézkedésre jogosult rektor, más vezető intézkedését, vagy testületi szerv (pl. Szenátus) összehívását kezdeményezni, ha - a Főiskola működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Főiskola érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult rektor vagy más vezető, illetve Szenátus vagy más testületi szerv intézkedését vagy döntését teszi szükségessé; - a Főiskola vezető tisztségviselői felelősségét megalapozó tény merült fel. d.) A Felügyelő Bizottság indítványára a Szenátust harminc napon belül össze kell hívni, amennyiben ezen határidő eredménytelenül telt el, úgy a Felügyelő Bizottság Elnöke jogosult a Szenátus összehívására. e.) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, tagja, vagy az általa megbízott könyvvizsgáló az, aki - a Szenátus elnöke vagy tagja, vagy - a Főiskolával ezen megbízatásán kívüli más tevékenység ellátására irányuló. munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha jogszabály másképpen rendelkezik, - a Főiskola cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és - a felsoroltak hozzátartozója. f.) A Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját a Fenntartó 1-5 évig terjedő, meghatározott időtartamra bízza meg. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai írásban nyilatkoznak a megbízás elfogadásáról, és arról, hogy a jogszabályokban meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi okok személyükkel szemben nem állnak fenn. g.) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 14/5

6 III. FEJEZET A FŐISKOLA FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE 1. A Főiskola közhasznú cél szerinti alaptevékenysége az oktatás, a felnőttképzés és a tudományos kutatás Az oktatási alaptevékenység magában foglalja: - az alapképzést, - a mesterképzés, - a doktori képzést, - a felsőfokú szakképzést és - a szakirányú továbbképzést. TEÁOR'08 szerinti besorolás: Felsőfokú oktatás A Főiskola az alábbi tudományterületeken, képzési területeken, illetve képzési szinteken folytat, folytathat képzést: - tudományterületi besorolás: bölcsészettudományok és társadalomtudományok, műszaki tudományok. - képzési területek, képzési szintek szerinti besorolás: bölcsészettudomány képzési területen: alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, főiskolai szintű képzés; társadalomtudomány képzési területen: alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, főiskolai szintű képzés; gazdaságtudományok képzési területen: alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, főiskolai szintű képzés; informatika képzési területen: alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés. A Főiskola székhelyen kívüli képzést, doktori képzést, felsőfokú szakképzést nem folytat Felnőttképzési tevékenység: Az Oktatási Minisztérium Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjának AK-VII/14/2003. sz. határozata alapján a Zsigmond Király Főiskolát a BME Nyelvvizsgaközpont nyelvvizsgahelyeként akkreditálta. TEÁOR'08 szerinti besorolás: Alapfokú oktatás Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Máshova nem sorolt egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység 1.3. A kutatási alaptevékenység magában foglalja: 14/6

7 - az alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, - a technológiai innovációt, valamint - az oktatást támogató egyéb kutatásokat. A Főiskola az Ftv. rendelkezései szerint gondoskodik a tehetséggondozásról, a kutatói utánpótlás neveléséről. Oktatási és képzési tevékenysége során fejleszti a hallgatók jártasságát a kutatási-fejlesztési munkában, a megszerzett ismeretek gyakorlati hasznosításának készségét, a vállalkozási készséget, a szellemi tulajdon védelmével és hasznosításával kapcsolatos ismereteket. TEÁOR'08 szerinti besorolás: Információ-technológiai szaktanácsadás Egyéb információ-technológiai szaktanácsadás Egyéb természettudományi, műszaki kutatás- fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 2. Az alaptevékenységekhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek: - Kapcsolatok fenntartása, együttműködési megállapodások megkötése belföldi és külföldi felsőoktatási intézményekkel, az oktatói-, kutatói-, és hallgatói mobilitás elősegítése, a közös felsőoktatási-, tananyagfejlesztési-, kutatási- és képzési tevékenység ellátása és fejlesztése érdekében. - A Főiskola hallgatóinak tanulmányait, oktatóinak oktatási és kutatási tevékenységét, és valamennyi, a szolgáltatásokat igénybe vevő művelődését a nyilvános könyvtárként működő intézményi Könyvtár és Médiatár fenntartásával és folyamatos fejlesztésével biztosítja. Segítik ezt a Főiskola más könyvtárakkal, közgyűjteményekkel megkötött együttműködési szerződései is. - A Főiskola hallgatói számára pályaorientációs tanácsadási tevékenységet lát el, végzett hallgatói pályakövetését is ellátja, ezen tevékenységeket a Főiskola külön szervezeti egységeként létrehozott Társadalomtudományi Kutatóközpont és a Karrier és Alumni Centrum valósítja meg. - A budapesti lakással, szálláslehetőséggel nem rendelkező főiskolai hallgatók, oktatók, egyéb munkatársak, illetve vendégtanárok elszállásolásának lehetőségeire a Főiskola által külső szolgáltatókkal, kollégiumi férőhelyek, illetve szállodai férőhelyek biztosítására vonatkozóan megkötött együttműködési megállapodások, illetve a Főiskola tulajdonában lévő szolgálati lakás(ok) rendelkezésre bocsátása alapján van lehetőség. A Főiskola hallgatói számára az oktatott tantárgyak elsajátításához szükséges tankönyveket, szöveggyűjteményeket, jegyzeteket, elektronikus formátumú oktatási anyagokat túlnyomórészt a saját kiadásában megjelentetett, és a Főiskola oktatói számára publikációs lehetőséget biztosító művek közreadásával biztosítja. A Főiskola Jegyzetellátójában a felsoroltak mellett más kiadók tankönyvei és jegyzetei is megvásárolhatók. Az elektronikus oktatási segédanyagokat a Főiskola honlapján, illetve egyéb, Interneten keresztül elérhető nyilvános és korlátozott hozzáférésű felületein biztosítja. - A Főiskola rendszeresen rendez, illetve ad teret tudományos konferenciáknak, kulturális és művészeti rendezvényeknek, kiállításoknak, és ellát egyéb közművelődési feladatokat is. - A Főiskola saját sportpályáján illetve más közoktatási, felsőoktatási és szolgáltató intézményekkel együttműködve biztosítja hallgatói, oktatói és egyéb alkalmazottai számára a rendszeres sportolás lehetőségét. - A Főiskola az Ftv-ben, a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvényben (a 14/7

8 továbbiakban: szakképzésről szóló törvény), a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) és a felnőttképzésről szóló évi CI. törvényben (a továbbiakban: felnőttképzésről szóló törvény) foglaltak szerint elláthat közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatokat. 3. A Főiskola vállalkozási tevékenységei: - az ingatlan és az infrastruktúra átmenetileg szabad kapacitásainak üzleti célú hasznosítása, bérbe- illetve használatba adása díjazás ellenében; - a Főiskola képzéseihez kapcsolódó szakmai folyóiratok, kiadványok kiadása és terjesztése, könyvkiadás és terjesztés; - a Főiskola rendezvényeiről készült felvételek, illetve főiskolai ajándéktárgyak, valamint a hallgatók számára szükséges árucikkek, első sorban könyv és egyéb kiadványok, valamint, papír-írószer áruk értékesítése, szakértői és szaktanácsadói tevékenység ellátása díjazás ellenében, könyvtári szolgáltatások nyújtása külső személyek részére díjazás ellenében, fordítás és fordításhitelesítés, díjazás ellenében; - oktatási- és taneszközök, kellékek, sporteszközök, egyéb eszközök díjazás ellenében történő használatba-, illetve bérbe adása; TEÁOR'08 szerinti besorolás: Könyv-kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Egyéb máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme Könyvkiadás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Egyéb szoftver kiadás Film-, video-, televízióműsor-gyártás Film-, video-, televízióprogram terjesztése Filmvetítés Hangfelvétel készítése, kiadása Rádióműsor-szolgáltatás Televízióműsor összeállítása, szolgáltatás Hírügynökségi tevékenység Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Fényképészet Fordítás, tolmácsolás Máshová nem sorolt egyéb szakmai, műszaki, tudományos tevékenység Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése Videokazetta, lemez kölcsönzése Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése Irodagép kölcsönzése ( beleértve: számítógép ) Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Munkaerő közvetítés Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Máshova nem sorolt, egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 14/8

9 Oktatást kiegészítő tevékenység Előadóművészet Előadóművészetet kiegészítő tevékenység Alkotóművészet Könyvtári, levéltári tevékenység Múzeumi tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Sportlétesítmény működtetése Testedzési szolgáltatás Egyéb sporttevékenység Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás IV. FEJEZET A FŐISKOLA RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ INGATLANVAGYON 1. A Főiskola székhelye: A Főiskola székhelyéül a Budapest, III. kerület, Kelta u. 2. szám alatt található, m 2 hasznos alapterületű, saját belső parkolóval ellátott, sportpályával rendelkező épületegyüttes szolgál. Az épületen belül korszerűen felszerelt nagy előadó-termek, konferencia-terem, a kis létszámú csoportos foglalkozások ellátását szolgáló tantermek, informatikai és nyelvi oktatást szolgáló tantermek, az elektronikus média oktatását is szolgáló rádió-televízió stúdió, könyvtár és médiatár, jegyzettár, a hallgatói önkormányzat működésére biztosított helyiség, büfé-étterem, és kellő számú kommunális helyiség található. Az épületben kaptak helyet: a Főiskola rektori hivatalának irodái, a főiskola gazdasági hivatala, a főiskolai oktatást ellátó intézetek és tanszékek, és az idegennyelvi lektorátus tanári szobái, tárgyalói, a távoktatási és továbbképzési központ, a karrier központ, a szenátus üléseinek és külső rendezvényeknek is helyt adó tanácstermek, a tanulmányi osztály, a hallgatói információs központ, a kommunikációs és információs centrum, az oktatástechnikai és az informatikai centrum. A mozgáskorlátozottak számára megfelelő lift, mosdó és mellékhelyiség került kialakításra. A Főiskola székhelyének használatát az alapító és fenntartó TANORG Kft. határozatlan idejű, minimum 8 évre szóló, február 1-jén megkötött Bérleti szerződés alapján biztosítja a Főiskola számára. Az alapító és fenntartó a szerződésben foglaltak alapján munkavállalói révén, és külső szolgáltatók megbízása, külső vállalkozók részére adott megrendelések alapján saját költségére biztosítja továbbá: - az ingatlan folyamatos üzemeltetését, karbantartását, folyamatos műszaki vezetést, - az ingatlan külső és belső rendszeres felújítását, és fejlesztését. Az üzemeltetés keretében az alapító és a fenntartó viseli az ingatlan teljes körű vagyonbiztosításának díját, biztosítja az ingatlan napi- és nagytakarítását, folyamatos biztonsági őrzését, a portaszolgálat ellátását, és a parkoló üzemeltetését. 2. A Főiskola egyéb ingatlanai: Az alapító és fenntartó Bérleti szerződés szerint biztosítja a Főiskola számára a Budapest, III. kerület, Vályog u. 10. szám alatt található, 1569 m 2 alapterületű épület használatát is, melyben oktatási - elsősorban nyelvoktatási - tevékenység folyik. 14/9

10 A Főiskola tulajdonában van a Budapest, III. kerület, Búvár u. 3. 1V. em. 18. szám alatt található, 66 m 2 alapterületű, 3 szobás társasházi öröklakás ingatlan. A Főiskola a budapesti lakhatási lehetőséggel nem rendelkező, fiatal, pályakezdő oktatói és más munkakörben foglalkoztatott munkavállalói részére szolgálati lakás céljára biztosítja az ingatlant. V. FEJEZET A FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ FŐBB SZABÁLYOK 1. A Főiskola gazdálkodási rendje: A Főiskola az Ftv-ben és a Kormány által meghatározottak szerint a magán, illetve közhasznú felsőoktatási intézmények gazdálkodási rendje szerint gazdálkodik. Közhasznú szervezetként cél szerinti tevékenységként ellátja az Ftv. 4. -ában meghatározott tevékenységeket. A Főiskola cél szerinti tevékenységei ellátása mellett, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat, azonban ezen tevékenysége nem veszélyeztetheti közhasznú céljainak megvalósítását, és a gazdálkodása során elért eredményét fel nem osztja, azt kizárólag az ban meghatározott tevékenységre fordítja. A Főiskola a rendelkezésére bocsátott vagyonnal, az irányadó jogszabályokban, a Főiskola ában, valamint a Főiskola szabályzataiban meghatározottak szerint, költségvetésének keretei között önállóan gazdálkodik. A Főiskola bevételeit és kiadásait a számviteli előírások szerint tartja nyilván, azzal, hogy a cél szerinti és a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartania. A Főiskola köteles gazdasági stabilitásának megőrzése érdekében bevételeiből évente, a Fenntartó által előírt tartalék képzésére. A Főiskola bevételei: a) a Fenntartótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; b) a közhasznú tevékenysége folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; d) a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel; f) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel; g) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel. A Főiskola kiadásai, költségei: a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); b.) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); 14/10

11 c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani; e) egyéb kiadások. A Főiskola az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. A Főiskola az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. A Főiskola a felelős személyt (Fenntartó képviselője, rektor, magasabb vezető és vezető állású munkavállalók), a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. A Főiskola váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A Főiskola vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. A Főiskola pénzeszközeinek befektetésére a Szenátus által elfogadott és a Fenntartó képviselője által jóváhagyott Befektetési Szabályzatban írtak alapján kerülhet sor. A Főiskola az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Szenátus kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f) a Főiskola vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámolót. A Főiskola éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A Főiskola köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján közzétenni. Amennyiben a Főiskola közhasznú jogállása megszűnik, úgy köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 2. Gazdálkodó szervezet alapítására, abban részesedés megszerzésére vonatkozó szabályok: a.) A Főiskola a saját bevételéből és tulajdonában lévő vagyonával a Fenntartó előzetes és írásos hozzájárulásával létesíthet gazdálkodó szervezetet, illetve szerezhet abban részesedést. A Főiskola kizárólag olyan gazdálkodó szervezetet hozhat létre, illetve 14/11

12 olyan gazdálkodó szervezetben szerezhet részesedést, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét, amely mértéknél az osztalékból való részesedése nem lehet kisebb arányú. A gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem hozhat létre, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet. b.) A Főiskola csak olyan gazdálkodó szervezetet hozhat létre, illetve olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyik nem sérti a felsőoktatási intézmény érdekeit. Nem hozható létre gazdálkodó szervezet az Ftv. 11. (1) és (3) bekezdésében foglalt képzésekkel összefüggő feladatok ellátására, kivéve a szervezéssel összefüggő tevékenységet. c.) A Főiskola gazdálkodó szervezet részére pénzbeli hozzájárulást csak saját bevétele terhére teljesíthet. d.) A Főiskola, amennyiben szellemi alkotás jogosultja, azt nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság tulajdonába adhatja. Az e célra létrejövő gazdasági társaságra egyebekben a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvényt kell alkalmazni. e.) A Főiskola kancellárja évente - a tárgyévet követő év április 30-áig - jelentést készít a Fenntartó részére a felsőoktatási intézmény által alapított vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet működéséről. A jelentés alapján a Fenntartó dönthet a gazdálkodó szervezet további működtetéséről, illetve a vagyonvesztés elkerülését célzó lépésekről. f.) A Főiskola által alapított, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezettel kapcsolatos tulajdonosi jogokat a rektor gyakorolja. 3. Fejlesztésre, beruházásra, ingatlanvagyon és egyéb vagyontárgyak átruházására vagy megterhelésére, kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályok: A Főiskola kizárólag a Fenntartó által jóváhagyott költségvetésében foglaltak szerint, illetve a Fenntartó előzetes, írásba foglalt jóváhagyásában meghatározottak, a Fenntartó képviselője és a kancellár által ellenjegyzett szerződésben írtak szerint: a.) indíthat beruházást, illetve vehet részt a rendelkezésére bocsátott, továbbá a tulajdonában lévő vagyonnal beruházás közös megvalósításában; b.) vállalhat a költségvetése terhére hosszú távú (legfeljebb húsz éves) kötelezettséget felhalmozási célokra vagy beruházást helyettesítő szolgáltatás vásárlására. A hosszú távú kötelezettségekről évente kimutatást kell készíteni, amely az éves költségvetés és beszámoló részét képezi; c.) vehet fel hitelt, azzal, hogy vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt. nem vehet fel; d.) idegenítheti el illetve terhelheti meg ingatlanát vagy ingó vagyonát vagyontárgyát. Az Ftv ai a felsorolt rendelkezésekre tekintettel nem alkalmazandók. VI. FEJEZET A FELVEHETŐ MAXIMÁLIS HALLGATÓI LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁSA A Főiskolára felvehető maximális hallgatói létszám fő. 14/12

13 VII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A jelen ot a Fenntartó képviselője fogadta el, és cégszerű aláírásával látta el. 2. A jelen módosítására a Fenntartó jogosult, illetve köteles azt elvégezni a jogszabályban meghatározott esetben. 3. A jelen ot, illetve annak módosításait a Fenntartó az Ftv-ben foglaltak alapján köteles megküldeni a Regisztrációs Központnak. Az, illetve annak módosításai a Regisztrációs Központ jogerős határozatával történő nyilvántartásba vétellel lépnek hatályba. A jelen ban nem szabályozott kérdésekben a felsőoktatásról rendelkező évi CXXXIX. törvényben, és a hatályos magyar jogszabályokban írtak az irányadók. 4. A jelen a módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza annak eredeti, április 15-én elfogadott, és a Fenntartó által módosított szövegét. Budapest, október 1. Dr. Juhászné Belatiny Katalin az alapító és fenntartó TANORG Kft. ügyvezetője 14/13

14 1. számú melléklet A Főiskola szervezeti felépítése Fenntartó Szenátus Elnök Minőségügyi és Ellenőrző Bizottság Testületek Vezetői Értekezlet Kreditátviteli Bizottság Tudományos Tanács Tanulmányi és Ösztöndíjbizottság Tankönyvbizottság Esélyegyenlőségi Bizottság Szakmai Véleményező Testület Rektor Rektorhelyettes Kutatóközpontok Kancellár Gazdasági- és Vezetéstudományi Intézet Kommunikáció- és Művelődéstudományi Intézet Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézete Kutatási igazgató Idegennyelvi Lektorátus Könyvtár és Médiatár Geopolitikai Kutatóközpont Társadalomtudománnyi Kutatóközpont Jelenkutató Csoport Blue Ribbon Research Center Média- és Kulturtudományi Kutatóközpont Geroedukációs Kutatóközpont "Vallás, társadalom, politika" Kutatóközpont Vietnami Kulturális és Kutató Központ Gazdasági Hivatal Főkönyvelő Jegyzetellátó Kontrolling Humánpolitika Minőségügyi képviselő Tanácsadó, Közkapcsolati és Alumni Centrum PR és Marketing Centrum Főtitkár Elnöki és Rektori Hivatal Tanulmányi Osztály Rendszerigazgatóság Hallgatói Önkotmányzat 14/14

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014.

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. Bevezető: A jelen okiratot aláíró Alapító az autistáknak és családjaiknak az okirat céljaiba meghatározott módon való közvetett

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. (1) bekezdés 19. pontjában foglalt

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 1.oldal BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 2.oldal Tartalom 1. Az alapítvány működésének főbb jellemzői.

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Kereskedelmi és Iparkamarák Európa-szerte olyan intézményeket képviselnek, amelyek eredete az első céhekig vezethető vissza. Sajátos

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben