A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA"

Átírás

1 A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen a felsőoktatásról rendelkező évi CXXXIX. törvény - a továbbiakban: Ftv. - alapján tartalmazza a Magyar Köztársaság Országgyűlése által október 17-én elfogadott, évi CVII. törvény 4. -a szerint államilag elismert magán felsőoktatási intézmény, a Zsigmond Király Főiskola - a továbbiakban: Főiskola az Ftv ában és egyéb rendelkezéseiben meghatározott adatait. I. FEJEZET A FŐISKOLA ELNEVEZÉSE, SZÉKHELYE ÉS TELEPHELYE 1. A Főiskola hivatalos neve: Zsigmond Király Főiskola A Főiskola rövid neve: ZSKF A Főiskola neve: a.) angol nyelven: b.) német nyelven: c.) francia nyelven: d.) latin nyelven: King Sigismund College König Sigismund Hochschule École Supérieure Roi Sigismond Academia Rex Sigismundus 2. A Főiskola székhelye: 1039 Budapest, Kelta u A Főiskola levelezési címe: 1300 Budapest, Pf A Főiskola Internet-címe: 5. A Főiskola OM azonosítója: F II. FEJEZET A FŐISKOLA ALAPÍTÓJA ÉS FENNTARTÓJA, A FŐISKOLA JOGÁLLÁSA, A FŐISKOLA KÉPVISELETE 1. A Főiskola alapítója és fenntartója: név: TANORG Tanácsadó és Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: Budapest, Vályog u. 10. cégjegyzék szám: képviselő: Dr. Juhászné Belatiny Katalin ügyvezető 14/1

2 Az alapítói és fenntartói jogokat az alapító és fenntartó TANORG Kft. képviselője, mint a Főiskola elnöke gyakorolja. Tartós akadályoztatása esetén az alapító és fenntartó által kijelölt más személy jár el. 2. A Főiskola jogi személyisége, közhasznú szervezeti besorolása, a fenntartó jogai és kötelezettségei: A Zsigmond Király Főiskola a Polgári Törvénykönyvről rendelkező évi IV. tv. 29. (1) bekezdésében és a felsőoktatási törvény (Ftv.)-ben meghatározottak szerint létrehozott és működő, autonómiával rendelkező önálló jogi személy, mely közhasznú felsőoktatási intézmények gazdálkodási rendje szerint működik. A Zsigmond Király Főiskola tevékenységét az Ftv.-ben és a közhasznú szervezetekről rendelkező évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézményként látja el. A Főiskola közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Fenntartó felelőssége, hogy az Ftv-ben meghatározottak szerint biztosítsa a Főiskola autonóm működésének tárgyi, pénzügyi és személyi feltételeit. A Fenntartó az Ftv. rendelkezései szerint gyakorolja a fenntartói irányítás körébe tartozó jogosítványait, és a törvényben írtak szerint a gazdasági tanács hatásköreit. A Főiskola olyan kötelezettségeiért, melyek teljesítéséhez vagyona nem elégséges, a Fenntartó kezesként felel. Ha a Főiskola jogutód nélkül szűnik meg, jogai és kötelezettségei a Fenntartóra szállnak. A Főiskola a Fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereiből származó támogatás, átvett pénzeszköz, valamint államháztartáson kívüli forrásból származó bevételei felhasználásával látja el feladatait. Az alapító és fenntartó az állami támogatások közvetlenül a Főiskola részére történő folyósítását rendeli el. 3. A fenntartói irányítás: A Fenntartó az Ftv-ben meghatározottak alapján a.) kezdeményezi a Regisztrációs Központnál a felsőoktatási intézmény elismerésére, illetve állami elismerésének visszavonására irányuló eljárást; állami b.) kiadja, illetve módosítja a Főiskola át; c.) jóváhagyja a Főiskola Szenátus által elfogadott költségvetését, a számviteli rendelkezések szerint készített éves beszámolóját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, intézményfejlesztési tervét, amennyiben az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók létszáma öt év átlagában nem éri el a Főiskolára felvett összes hallgatói létszám ötven százalékát; e.) ellenőrzi a Főiskola gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, értékeli elemi költségvetésének, kötelezettségvállalási tervének és végrehajtásuk ütemtervének időarányos teljesítését; f.) ellenőrzi a szakmai munka eredményességét; g.) kezdeményezi a rektor megbízását és felmentését, továbbá gyakorolja felette a 14/2

3 munkáltatói jogokat; h.) megbízza a rektor-helyettest és a kancellárt illetve visszavonja a megbízásukat; i.) j.) a törvényesség biztosítása keretében ellenőrzi az intézményi dokumentumokban foglaltak megtartását, jogszerűségét, a Főiskola működésének és a döntéshozatalnak a jogszerűségét, ellenőrzése alapján - megfelelő határidő tűzésével - felhívja a rektort a jogszabálysértő döntés orvoslására, a szükséges intézkedés megtételére; vizsgálja a Szervezeti és Működési Szabályzat egységességét, teljességét, örvényességét, hatékonyságnak való megfelelőségét; k.) gyakorolja az Ftv. szerint a gazdasági tanács részére meghatározott jogosítványokat, kivéve, ha annak gyakorlását részben vagy egészben a felsőoktatási intézményre ruházta át. 4. A Fenntartó ellenőrzési jogai, intézkedési lehetőségei az intézményi dokumentumokkal és döntésekkel kapcsolatban: a.) A rektor a Főiskola SZMSZ-ét, intézményfejlesztési tervét, költségvetését, kötelezettségvállalási tervét, és végrehajtásának ütemtervét, valamint ezek módosítását a Szenátus döntésétől számított tizenöt napon belül megküldi jóváhagyásra a Fenntartónak. b.) Ha a Főiskola a költségvetésétől, kötelezettségvállalási tervétől eltérő döntést kíván hozni, az arra vonatkozó javaslatot előzetesen meg kell küldenie a Fenntartónak. A Fenntartónak ezzel kapcsolatos kifogásait a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell közölnie a rektor útján a Főiskolával. A Fenntartó által közölt kifogásba ütköző döntést a Szenátus kizárólag valamennyi tagja egyhangú egyetértésével hozhat meg. A Fenntartó a Szenátus által meghozott egyéb döntések megküldését is kérheti. c.) A Fenntartó a szakmai munka eredményességét és az intézmény működésének hatékonyságát a számviteli rendelkezések szerint készített éves beszámoló, és az intézményi minőségfejlesztési program végrehajtásáról szóló beszámoló alapján értékeli és indokolt esetben - megfelelő határidő tűzésével - intézkedést kezdeményez. d.) A Fenntartó a Főiskola - költségvetésével, kötelezettségvállalási tervével, költségvetése végrehajtásának ütemtervével kapcsolatos észrevételeit annak kézhezvételétől számított harminc napon belül, - SZMSZ-ével kapcsolatos észrevételeit annak kézhezvételétől számított hatvan napon belül, - intézményfejlesztési tervével kapcsolatos észrevételeit annak kézhezvételétől számított kilencven napon belül közölheti a rektor útján a Főiskolával. A határidők egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatók, a határidő esetleges meghosszabbítását a Fenntartó az eredeti határidő lejárta előtt a rektorral írásban közli. e.) Ha a Fenntartó a fentiek szerint részére megküldött költségvetésben, kötelezettségvállalási tervben, végrehajtási ütemtervben, SZMSZ-ben, illetve intézményfejlesztési tervben foglaltakkal nem ért egyet - egy alkalommal, megfelelő határidő tűzésével - visszaküldi azt a rektor útján a felsőoktatási intézménynek, kezdeményezve annak átdolgozását. 14/3

4 f.) A Fenntartó megtagadhatja a költségvetés, az SZMSZ és az éves beszámoló jóváhagyását, amennyiben azok nem felelnek meg az egységesség, teljesség, törvényesség, hatékonyság, gazdasági ésszerűség követelményeinek, illetve veszélyeztetik a Főiskola ában foglalt célok megvalósítását. g.) A Fenntartó az Ftv-ben írtak szerint bírósági eljárást kezdeményezhet, ha a Főiskola a jelen II. fejezet 3. i.), 4.a.), 4. b.) és 4. d.) pontjaiban írtak szerinti felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget. h.) A fenntartói irányítás nem sértheti a Főiskola törvényben biztosított önállóságát, döntési hatásköreit. A Főiskola szenátusának döntése alapján a rektor az Ftv-ben meghatározott esetekben bírósági eljárást kezdeményezhet. 5. A Főiskola képviselete: A Főiskola általános és teljes körű - azaz bíróságok, hatóságok, harmadik személyek (jogi személy és nem jogi személy szervezetek, természetes személyek) - előtti képviseletére jogosultak: - az elnök, - a rektor, - kancellár. 6. A Főiskola szervezeti tagolása: A Főiskola az Ftv-ben és Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ) meghatározottak szerint - oktatási és tudományos kutatási, - szolgáltató és - funkcionális szervezeti egységeket hoz létre és működtet. A Főiskola szervezeti felépítését tartalmazó organogram jelen 1. számú melléklete. A Főiskola fenntartói irányítás alapján működik, Gazdasági Tanács nem kerül létrehozásra, hatásköreit az Ftv.-ben írtak alapján a Fenntartó képviselője, a Főiskola elnöke gyakorolja. A Főiskola vezetője és a Szenátus elnöke a rektor. A Főiskola legfőbb önkormányzati vezető testülete, döntést hozó és a döntés végrehajtását ellenőrző szerve a Szenátus. 7. Összeférhetetlenségi szabályok: a.) Az adott közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Főiskola vezető tisztségviselője (elnök, rektor, Felügyelő Bizottság elnöke és tagja) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, mely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselők illetve az ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen írásban tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek. b.) A Főiskolán a magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkezők és ezek közeli hozzátartozói [Ptk b) pont] nem tölthetnek be olyan gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői feladatokat, nem lehetnek tagjai a felügyelő bizottságának, nem láthatnak el könyvvizsgálói feladatot, amelyet a Főiskola hozott létre, illetve amelyben részesedéssel rendelkezik. 14/4

5 8. A Felügyelő Bizottság: 8.1. Tagjai: A Felügyelő Bizottsági tagjai: Varga László István, Dr. Cserjési Ferencné, valamint Türkisné Kardos Zsuzsa A Felügyelő Bizottságra vonatkozó rendelkezések: a.) A Felügyelő Bizottság a Főiskola működését és gazdálkodását - elsősorban a közhasznú szervezeti besorolásnak való megfelelőség szempontjából - folyamatosan ellenőrzi. Ellenőrzése során a Főiskola magasabb vezetői illetve vezetői megbízatású tagjaitól jelentést, a Főiskola egyéb munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Főiskola könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. b.) A Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai a Szenátus ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. c.) A Felügyelő Bizottság köteles a Fenntartót tájékoztatni és az intézkedésre jogosult rektor, más vezető intézkedését, vagy testületi szerv (pl. Szenátus) összehívását kezdeményezni, ha - a Főiskola működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Főiskola érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult rektor vagy más vezető, illetve Szenátus vagy más testületi szerv intézkedését vagy döntését teszi szükségessé; - a Főiskola vezető tisztségviselői felelősségét megalapozó tény merült fel. d.) A Felügyelő Bizottság indítványára a Szenátust harminc napon belül össze kell hívni, amennyiben ezen határidő eredménytelenül telt el, úgy a Felügyelő Bizottság Elnöke jogosult a Szenátus összehívására. e.) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, tagja, vagy az általa megbízott könyvvizsgáló az, aki - a Szenátus elnöke vagy tagja, vagy - a Főiskolával ezen megbízatásán kívüli más tevékenység ellátására irányuló. munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha jogszabály másképpen rendelkezik, - a Főiskola cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és - a felsoroltak hozzátartozója. f.) A Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját a Fenntartó 1-5 évig terjedő, meghatározott időtartamra bízza meg. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai írásban nyilatkoznak a megbízás elfogadásáról, és arról, hogy a jogszabályokban meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi okok személyükkel szemben nem állnak fenn. g.) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 14/5

6 III. FEJEZET A FŐISKOLA FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE 1. A Főiskola közhasznú cél szerinti alaptevékenysége az oktatás, a felnőttképzés és a tudományos kutatás Az oktatási alaptevékenység magában foglalja: - az alapképzést, - a mesterképzés, - a doktori képzést, - a felsőfokú szakképzést és - a szakirányú továbbképzést. TEÁOR'08 szerinti besorolás: Felsőfokú oktatás A Főiskola az alábbi tudományterületeken, képzési területeken, illetve képzési szinteken folytat, folytathat képzést: - tudományterületi besorolás: bölcsészettudományok és társadalomtudományok, műszaki tudományok. - képzési területek, képzési szintek szerinti besorolás: bölcsészettudomány képzési területen: alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, főiskolai szintű képzés; társadalomtudomány képzési területen: alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, főiskolai szintű képzés; gazdaságtudományok képzési területen: alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, főiskolai szintű képzés; informatika képzési területen: alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés. A Főiskola székhelyen kívüli képzést, doktori képzést, felsőfokú szakképzést nem folytat Felnőttképzési tevékenység: Az Oktatási Minisztérium Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjának AK-VII/14/2003. sz. határozata alapján a Zsigmond Király Főiskolát a BME Nyelvvizsgaközpont nyelvvizsgahelyeként akkreditálta. TEÁOR'08 szerinti besorolás: Alapfokú oktatás Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Máshova nem sorolt egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység 1.3. A kutatási alaptevékenység magában foglalja: 14/6

7 - az alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, - a technológiai innovációt, valamint - az oktatást támogató egyéb kutatásokat. A Főiskola az Ftv. rendelkezései szerint gondoskodik a tehetséggondozásról, a kutatói utánpótlás neveléséről. Oktatási és képzési tevékenysége során fejleszti a hallgatók jártasságát a kutatási-fejlesztési munkában, a megszerzett ismeretek gyakorlati hasznosításának készségét, a vállalkozási készséget, a szellemi tulajdon védelmével és hasznosításával kapcsolatos ismereteket. TEÁOR'08 szerinti besorolás: Információ-technológiai szaktanácsadás Egyéb információ-technológiai szaktanácsadás Egyéb természettudományi, műszaki kutatás- fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 2. Az alaptevékenységekhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek: - Kapcsolatok fenntartása, együttműködési megállapodások megkötése belföldi és külföldi felsőoktatási intézményekkel, az oktatói-, kutatói-, és hallgatói mobilitás elősegítése, a közös felsőoktatási-, tananyagfejlesztési-, kutatási- és képzési tevékenység ellátása és fejlesztése érdekében. - A Főiskola hallgatóinak tanulmányait, oktatóinak oktatási és kutatási tevékenységét, és valamennyi, a szolgáltatásokat igénybe vevő művelődését a nyilvános könyvtárként működő intézményi Könyvtár és Médiatár fenntartásával és folyamatos fejlesztésével biztosítja. Segítik ezt a Főiskola más könyvtárakkal, közgyűjteményekkel megkötött együttműködési szerződései is. - A Főiskola hallgatói számára pályaorientációs tanácsadási tevékenységet lát el, végzett hallgatói pályakövetését is ellátja, ezen tevékenységeket a Főiskola külön szervezeti egységeként létrehozott Társadalomtudományi Kutatóközpont és a Karrier és Alumni Centrum valósítja meg. - A budapesti lakással, szálláslehetőséggel nem rendelkező főiskolai hallgatók, oktatók, egyéb munkatársak, illetve vendégtanárok elszállásolásának lehetőségeire a Főiskola által külső szolgáltatókkal, kollégiumi férőhelyek, illetve szállodai férőhelyek biztosítására vonatkozóan megkötött együttműködési megállapodások, illetve a Főiskola tulajdonában lévő szolgálati lakás(ok) rendelkezésre bocsátása alapján van lehetőség. A Főiskola hallgatói számára az oktatott tantárgyak elsajátításához szükséges tankönyveket, szöveggyűjteményeket, jegyzeteket, elektronikus formátumú oktatási anyagokat túlnyomórészt a saját kiadásában megjelentetett, és a Főiskola oktatói számára publikációs lehetőséget biztosító művek közreadásával biztosítja. A Főiskola Jegyzetellátójában a felsoroltak mellett más kiadók tankönyvei és jegyzetei is megvásárolhatók. Az elektronikus oktatási segédanyagokat a Főiskola honlapján, illetve egyéb, Interneten keresztül elérhető nyilvános és korlátozott hozzáférésű felületein biztosítja. - A Főiskola rendszeresen rendez, illetve ad teret tudományos konferenciáknak, kulturális és művészeti rendezvényeknek, kiállításoknak, és ellát egyéb közművelődési feladatokat is. - A Főiskola saját sportpályáján illetve más közoktatási, felsőoktatási és szolgáltató intézményekkel együttműködve biztosítja hallgatói, oktatói és egyéb alkalmazottai számára a rendszeres sportolás lehetőségét. - A Főiskola az Ftv-ben, a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvényben (a 14/7

8 továbbiakban: szakképzésről szóló törvény), a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) és a felnőttképzésről szóló évi CI. törvényben (a továbbiakban: felnőttképzésről szóló törvény) foglaltak szerint elláthat közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatokat. 3. A Főiskola vállalkozási tevékenységei: - az ingatlan és az infrastruktúra átmenetileg szabad kapacitásainak üzleti célú hasznosítása, bérbe- illetve használatba adása díjazás ellenében; - a Főiskola képzéseihez kapcsolódó szakmai folyóiratok, kiadványok kiadása és terjesztése, könyvkiadás és terjesztés; - a Főiskola rendezvényeiről készült felvételek, illetve főiskolai ajándéktárgyak, valamint a hallgatók számára szükséges árucikkek, első sorban könyv és egyéb kiadványok, valamint, papír-írószer áruk értékesítése, szakértői és szaktanácsadói tevékenység ellátása díjazás ellenében, könyvtári szolgáltatások nyújtása külső személyek részére díjazás ellenében, fordítás és fordításhitelesítés, díjazás ellenében; - oktatási- és taneszközök, kellékek, sporteszközök, egyéb eszközök díjazás ellenében történő használatba-, illetve bérbe adása; TEÁOR'08 szerinti besorolás: Könyv-kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Egyéb máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme Könyvkiadás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Egyéb szoftver kiadás Film-, video-, televízióműsor-gyártás Film-, video-, televízióprogram terjesztése Filmvetítés Hangfelvétel készítése, kiadása Rádióműsor-szolgáltatás Televízióműsor összeállítása, szolgáltatás Hírügynökségi tevékenység Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Fényképészet Fordítás, tolmácsolás Máshová nem sorolt egyéb szakmai, műszaki, tudományos tevékenység Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése Videokazetta, lemez kölcsönzése Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése Irodagép kölcsönzése ( beleértve: számítógép ) Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Munkaerő közvetítés Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Máshova nem sorolt, egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 14/8

9 Oktatást kiegészítő tevékenység Előadóművészet Előadóművészetet kiegészítő tevékenység Alkotóművészet Könyvtári, levéltári tevékenység Múzeumi tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Sportlétesítmény működtetése Testedzési szolgáltatás Egyéb sporttevékenység Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás IV. FEJEZET A FŐISKOLA RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ INGATLANVAGYON 1. A Főiskola székhelye: A Főiskola székhelyéül a Budapest, III. kerület, Kelta u. 2. szám alatt található, m 2 hasznos alapterületű, saját belső parkolóval ellátott, sportpályával rendelkező épületegyüttes szolgál. Az épületen belül korszerűen felszerelt nagy előadó-termek, konferencia-terem, a kis létszámú csoportos foglalkozások ellátását szolgáló tantermek, informatikai és nyelvi oktatást szolgáló tantermek, az elektronikus média oktatását is szolgáló rádió-televízió stúdió, könyvtár és médiatár, jegyzettár, a hallgatói önkormányzat működésére biztosított helyiség, büfé-étterem, és kellő számú kommunális helyiség található. Az épületben kaptak helyet: a Főiskola rektori hivatalának irodái, a főiskola gazdasági hivatala, a főiskolai oktatást ellátó intézetek és tanszékek, és az idegennyelvi lektorátus tanári szobái, tárgyalói, a távoktatási és továbbképzési központ, a karrier központ, a szenátus üléseinek és külső rendezvényeknek is helyt adó tanácstermek, a tanulmányi osztály, a hallgatói információs központ, a kommunikációs és információs centrum, az oktatástechnikai és az informatikai centrum. A mozgáskorlátozottak számára megfelelő lift, mosdó és mellékhelyiség került kialakításra. A Főiskola székhelyének használatát az alapító és fenntartó TANORG Kft. határozatlan idejű, minimum 8 évre szóló, február 1-jén megkötött Bérleti szerződés alapján biztosítja a Főiskola számára. Az alapító és fenntartó a szerződésben foglaltak alapján munkavállalói révén, és külső szolgáltatók megbízása, külső vállalkozók részére adott megrendelések alapján saját költségére biztosítja továbbá: - az ingatlan folyamatos üzemeltetését, karbantartását, folyamatos műszaki vezetést, - az ingatlan külső és belső rendszeres felújítását, és fejlesztését. Az üzemeltetés keretében az alapító és a fenntartó viseli az ingatlan teljes körű vagyonbiztosításának díját, biztosítja az ingatlan napi- és nagytakarítását, folyamatos biztonsági őrzését, a portaszolgálat ellátását, és a parkoló üzemeltetését. 2. A Főiskola egyéb ingatlanai: Az alapító és fenntartó Bérleti szerződés szerint biztosítja a Főiskola számára a Budapest, III. kerület, Vályog u. 10. szám alatt található, 1569 m 2 alapterületű épület használatát is, melyben oktatási - elsősorban nyelvoktatási - tevékenység folyik. 14/9

10 A Főiskola tulajdonában van a Budapest, III. kerület, Búvár u. 3. 1V. em. 18. szám alatt található, 66 m 2 alapterületű, 3 szobás társasházi öröklakás ingatlan. A Főiskola a budapesti lakhatási lehetőséggel nem rendelkező, fiatal, pályakezdő oktatói és más munkakörben foglalkoztatott munkavállalói részére szolgálati lakás céljára biztosítja az ingatlant. V. FEJEZET A FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ FŐBB SZABÁLYOK 1. A Főiskola gazdálkodási rendje: A Főiskola az Ftv-ben és a Kormány által meghatározottak szerint a magán, illetve közhasznú felsőoktatási intézmények gazdálkodási rendje szerint gazdálkodik. Közhasznú szervezetként cél szerinti tevékenységként ellátja az Ftv. 4. -ában meghatározott tevékenységeket. A Főiskola cél szerinti tevékenységei ellátása mellett, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat, azonban ezen tevékenysége nem veszélyeztetheti közhasznú céljainak megvalósítását, és a gazdálkodása során elért eredményét fel nem osztja, azt kizárólag az ban meghatározott tevékenységre fordítja. A Főiskola a rendelkezésére bocsátott vagyonnal, az irányadó jogszabályokban, a Főiskola ában, valamint a Főiskola szabályzataiban meghatározottak szerint, költségvetésének keretei között önállóan gazdálkodik. A Főiskola bevételeit és kiadásait a számviteli előírások szerint tartja nyilván, azzal, hogy a cél szerinti és a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartania. A Főiskola köteles gazdasági stabilitásának megőrzése érdekében bevételeiből évente, a Fenntartó által előírt tartalék képzésére. A Főiskola bevételei: a) a Fenntartótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; b) a közhasznú tevékenysége folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; d) a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel; f) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel; g) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel. A Főiskola kiadásai, költségei: a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); b.) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); 14/10

11 c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani; e) egyéb kiadások. A Főiskola az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. A Főiskola az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. A Főiskola a felelős személyt (Fenntartó képviselője, rektor, magasabb vezető és vezető állású munkavállalók), a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. A Főiskola váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A Főiskola vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. A Főiskola pénzeszközeinek befektetésére a Szenátus által elfogadott és a Fenntartó képviselője által jóváhagyott Befektetési Szabályzatban írtak alapján kerülhet sor. A Főiskola az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Szenátus kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f) a Főiskola vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámolót. A Főiskola éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A Főiskola köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján közzétenni. Amennyiben a Főiskola közhasznú jogállása megszűnik, úgy köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 2. Gazdálkodó szervezet alapítására, abban részesedés megszerzésére vonatkozó szabályok: a.) A Főiskola a saját bevételéből és tulajdonában lévő vagyonával a Fenntartó előzetes és írásos hozzájárulásával létesíthet gazdálkodó szervezetet, illetve szerezhet abban részesedést. A Főiskola kizárólag olyan gazdálkodó szervezetet hozhat létre, illetve 14/11

12 olyan gazdálkodó szervezetben szerezhet részesedést, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét, amely mértéknél az osztalékból való részesedése nem lehet kisebb arányú. A gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem hozhat létre, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet. b.) A Főiskola csak olyan gazdálkodó szervezetet hozhat létre, illetve olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyik nem sérti a felsőoktatási intézmény érdekeit. Nem hozható létre gazdálkodó szervezet az Ftv. 11. (1) és (3) bekezdésében foglalt képzésekkel összefüggő feladatok ellátására, kivéve a szervezéssel összefüggő tevékenységet. c.) A Főiskola gazdálkodó szervezet részére pénzbeli hozzájárulást csak saját bevétele terhére teljesíthet. d.) A Főiskola, amennyiben szellemi alkotás jogosultja, azt nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság tulajdonába adhatja. Az e célra létrejövő gazdasági társaságra egyebekben a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvényt kell alkalmazni. e.) A Főiskola kancellárja évente - a tárgyévet követő év április 30-áig - jelentést készít a Fenntartó részére a felsőoktatási intézmény által alapított vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet működéséről. A jelentés alapján a Fenntartó dönthet a gazdálkodó szervezet további működtetéséről, illetve a vagyonvesztés elkerülését célzó lépésekről. f.) A Főiskola által alapított, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezettel kapcsolatos tulajdonosi jogokat a rektor gyakorolja. 3. Fejlesztésre, beruházásra, ingatlanvagyon és egyéb vagyontárgyak átruházására vagy megterhelésére, kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályok: A Főiskola kizárólag a Fenntartó által jóváhagyott költségvetésében foglaltak szerint, illetve a Fenntartó előzetes, írásba foglalt jóváhagyásában meghatározottak, a Fenntartó képviselője és a kancellár által ellenjegyzett szerződésben írtak szerint: a.) indíthat beruházást, illetve vehet részt a rendelkezésére bocsátott, továbbá a tulajdonában lévő vagyonnal beruházás közös megvalósításában; b.) vállalhat a költségvetése terhére hosszú távú (legfeljebb húsz éves) kötelezettséget felhalmozási célokra vagy beruházást helyettesítő szolgáltatás vásárlására. A hosszú távú kötelezettségekről évente kimutatást kell készíteni, amely az éves költségvetés és beszámoló részét képezi; c.) vehet fel hitelt, azzal, hogy vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt. nem vehet fel; d.) idegenítheti el illetve terhelheti meg ingatlanát vagy ingó vagyonát vagyontárgyát. Az Ftv ai a felsorolt rendelkezésekre tekintettel nem alkalmazandók. VI. FEJEZET A FELVEHETŐ MAXIMÁLIS HALLGATÓI LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁSA A Főiskolára felvehető maximális hallgatói létszám fő. 14/12

13 VII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A jelen ot a Fenntartó képviselője fogadta el, és cégszerű aláírásával látta el. 2. A jelen módosítására a Fenntartó jogosult, illetve köteles azt elvégezni a jogszabályban meghatározott esetben. 3. A jelen ot, illetve annak módosításait a Fenntartó az Ftv-ben foglaltak alapján köteles megküldeni a Regisztrációs Központnak. Az, illetve annak módosításai a Regisztrációs Központ jogerős határozatával történő nyilvántartásba vétellel lépnek hatályba. A jelen ban nem szabályozott kérdésekben a felsőoktatásról rendelkező évi CXXXIX. törvényben, és a hatályos magyar jogszabályokban írtak az irányadók. 4. A jelen a módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza annak eredeti, április 15-én elfogadott, és a Fenntartó által módosított szövegét. Budapest, október 1. Dr. Juhászné Belatiny Katalin az alapító és fenntartó TANORG Kft. ügyvezetője 14/13

14 1. számú melléklet A Főiskola szervezeti felépítése Fenntartó Szenátus Elnök Minőségügyi és Ellenőrző Bizottság Testületek Vezetői Értekezlet Kreditátviteli Bizottság Tudományos Tanács Tanulmányi és Ösztöndíjbizottság Tankönyvbizottság Esélyegyenlőségi Bizottság Szakmai Véleményező Testület Rektor Rektorhelyettes Kutatóközpontok Kancellár Gazdasági- és Vezetéstudományi Intézet Kommunikáció- és Művelődéstudományi Intézet Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézete Kutatási igazgató Idegennyelvi Lektorátus Könyvtár és Médiatár Geopolitikai Kutatóközpont Társadalomtudománnyi Kutatóközpont Jelenkutató Csoport Blue Ribbon Research Center Média- és Kulturtudományi Kutatóközpont Geroedukációs Kutatóközpont "Vallás, társadalom, politika" Kutatóközpont Vietnami Kulturális és Kutató Központ Gazdasági Hivatal Főkönyvelő Jegyzetellátó Kontrolling Humánpolitika Minőségügyi képviselő Tanácsadó, Közkapcsolati és Alumni Centrum PR és Marketing Centrum Főtitkár Elnöki és Rektori Hivatal Tanulmányi Osztály Rendszerigazgatóság Hallgatói Önkotmányzat 14/14

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA I. A Főiskola létrehozásának célja, jogi személyiség Az információs társadalom építése iránti elkötelezettség által vezérelve, korszerű ismeretek létrehozása és közvetítése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 2 Az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. Az Óbudai Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapítók úgy határoznak, hogy a

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenység. a Szolnoki Főiskolán

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenység. a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenység a Szolnoki Főiskolán a feladat meghatározása: az intézmény vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenységének vizsgálata,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Iktatószám: 15213-64/2009. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Budapesti Műszaki Főiskola 27686-1/2008. számú, 2008. november 25-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM 2011. MÁRCIUS 1-JÉTŐL VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT Szigethalom Város Önkormányzata 2003. február 27-én, az 1992. évi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Készült a 2010. évi elemi költségvetéshez 1. Azonosító adatok 1.1. Irányító szerv: fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával)

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) Bakonykúti Község Önkormányzata (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) mint alapító ( a továbbiakban:

Részletesebben

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító Alapító Okirat A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító alapítványt hoz létre határozatlan időre szólóan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A.-74/F. -ai, valamint

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Pro Caroberto Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság 3200 Gyöngyös Katona József út 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Gyöngyös, 2012. május 10. Dorsánszki Zsolt Csabáné ügyvezetõ

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

A Wesley János Lelkészképző Főiskola ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

A Wesley János Lelkészképző Főiskola ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. A Wesley János Lelkészképző Főiskola ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. PREAMBULUM A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 1991. január 31 én kelt Alapító Nyilatkozatában rögzíti a Wesley János Lelkészképző Főiskola

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye diáksportjának

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat, mint alapítók, a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény 74/A-G -ai, a muzeális

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9441/2008. AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény. (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

39-1/2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

39-1/2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 39-1/2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 2 A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 6720. Szeged Tisza Lajos krt. 12. Adószám: 18376926-1-06 Cégjegyzékszám: 06-09-013703 KSH szám: 18376926-8532-599-06 2011

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Községi Szociális Otthont Létesítő Alapítványt hozott létre az alábbi

Részletesebben

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Ktj.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata FARKAS JÁNOS A SZERTELEN KÉK Alapítvány Alapító Okirata 1 FARKAS JÁNOS (2315. Szigethalom, Táncsis M. u. 16) közérdekű és közhasznú célra az alábbi ALAPÍTVÁNY tételét határozza el: Az alapítvány neve és

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

17305-1/2008. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

17305-1/2008. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 17305-1/2008. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Miskolci Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

szen080114_teaor Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 17:41 Készítette: GMF pénzügy TEÁOR'08 kód TEÁOR'08 név

szen080114_teaor Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 17:41 Készítette: GMF pénzügy TEÁOR'08 kód TEÁOR'08 név Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 név 7240 Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás 6201 Számítógépes programozás 5523 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. -a alapján határozatlan időre

Részletesebben

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni:

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni: A L A P Í T Ó O K I R A T A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (székhely: 1134 Budapest, Lehel út 41.) (továbbiakban HODOSZ, mint alapító) által létrehozott, HODOSZ Európáért Alapítvány egységes szerkezetbe

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyv vonatkozó eloírásaira figyelemmel, tartós közérdeku célok megvalósítására, jelen alapító okirattal, az alább

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA (Az 1997. január 23.-án, 2006. január 19.-én, 2006. február 6.-án, 2006. február 15.-én, 2006. április 19.-én, 2006. május 31.- én elfogadott

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

15237-10/2006. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-10/2006. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-10/2006. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a,

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 Honlap: www.trainex.hu E-mail: trainex@trainex.hu Nyilvántartási

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT

TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT I. Az alapítvány neve és székhelye 1.) Az alapítvány neve: TÁMASZ ALAPÍTVÁNY Pécs 2.) Az alapítvány székhelye: 7626 Pécs, Sándor utca 1. TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT 3.) Az alapítvány jogállása:

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

r /.~I" CegOl18 Mediator 5.1

r /.~I CegOl18 Mediator 5.1 ~ r /.~I" CegOl18 Mediator 5.1.,~ Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága _ 9700 Szombathely, 5zi/y János u. 7. ". ~! col Cégkivon_~tt/ '.'. :Y~,. :"'''1 ti Ul. ~ A CQ:rS'=0'9-112041 cégjegyzékszámú RETTEGI

Részletesebben

I. Cégformától független adatok

I. Cégformától független adatok A Cg.08-09-014691 cégjegyzékszámú UNIVERSITAS FIDELISSIMA Kereskedelmi, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.) cég 2013. október 13. napján hatályos

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2010.

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2010. AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2010. Bevezető A jelen Okiratot aláíró Alapító az autistáknak és családjaiknak az Okirat céljaiban meghatározott módon való közvetett

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben