Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat. 36/2003./X.21./ XI.ÖK számú rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat. 36/2003./X.21./ XI.ÖK számú rendelete"

Átírás

1 Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat 36/2003./X.21./ XI.ÖK számú rendelete a XI. kerület közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ában, valamint a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 15. (3) bekezdésében, továbbá a Budapest főváros közterületein és erdőterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló - többször módosított - 38/1993. (XII.27.) Főv. Kgy. rendeletének (továbbiakban : FŐR) 9. (3), 17. (2) és 32. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. Jelen rendelet hatálya a Budapest Főváros XI. kerület közigazgatási területén belüli, kerületi tulajdonban lévő közterületekre, a közterületeken lévő kijelölt várakozó- és rakodóhelyekre, várakozási és korlátozott várakozási övezetekre terjed ki. (1. számú melléklet). A rendelet hatálya kiterjed mindazokra a belföldi és külföldi természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, amelyek a XI. kerület területén kijelölt várakozási övezetben, illetve korlátozott várakozási övezetben lévő kijelölt várakozó- és rakodóhelyeken bármilyen módon igénybe veszi. Várakozási övezet és korlátozott várakozási övezet 2. 1

2 (1) A várakozási övezetek egész területén, közterületein csak a jelen rendeletben meghatározott díj megfizetése ellenében szabad várakozni. (2) A korlátozott várakozási övezetek egész területén, közterületein csak a jelen rendeletben meghatározott díj megfizetése ellenében, az időtartamkorlátozásnak megfelelő ideig szabad várakozni. (3) A várakozási és a korlátozott várakozási övezetek területén kérelem alapján kiadott lakossági várakozási engedéllyel, szolgálati várakozási engedéllyel a 4. számú mellékletben meghatározott díjkedvezményre jogosító intézményi közterületi várakozási engedély alapján kiadható parkoló kártyára váltott parkolójeggyel, vagy kedvezményes intézményi bérlettel szabad várakozni. (4) A várakozó gépjármű vezetője a várakozási engedély meglétét tanúsító matricát a jármű első szélvédőjén, kívülről jól látható módon köteles elhelyezni. (5) Az engedéllyel rendelkezők időtartam-korlátozás nélkül várakozhatnak az engedélyben megjelölt övezetben. (6) Az 5. (3) bekezdésben felsorolt kedvezményes várakozásra jogosító engedélyek használatának, jogosult önhibáján kívüli időszakos korlátozása esetén, kérelemre, maximum 30 napos időtartamra a engedélyt helyettesítő, azzal egyenértékű matrica adható ki. 3. (1) A korlátozott várakozási övezet és a várakozási övezet várakozási rendjének ellenőrzését végző szervként a közterület-felügyelő köteles a megfelelő eljárást megindítani azzal az engedéllyel kapcsolatban, a/ amelyet nem arra jogosult használ, b/ amelynél az engedélyre jogosultság megszűnt, 2

3 c/ amely hamis, vagy meghamisították, d/ amely engedély megszerzésének feltételei vonatkozásában a kiadó szervet megtévesztették, e/ amellyel bármely más módon visszaéltek. (2) A megrongálódott várakozási engedélyt, azaz az engedélyt tanúsító matricát - a megrongálódott matrica, vagy a megrongálódásról szóló hiteles igazolás leadásával egyidejűleg - az engedélyt kiadó, kérelemre kicseréli. (3) A bevont engedély a kiadás évében nem pótolható. (4) Az elveszett, vagy más által jogellenesen megszerzett várakozási engedély helyett az érvényesség évében az arra jogosult az időarányos várakozási megváltási díj megfizetés ellenében új engedélyt kaphat. (5) Az engedély kiadásáért, cseréjéért és pótlásáért a 4. számú mellékletében meghatározott költségtérítést kell fizetni. 4. (1) Kérelemre annak a lakosnak, akinek állandó lakóhelye a várakozási, vagy korlátozott várakozási övezet területén, valamint az azt határoló útvonalon van, a 4. számú mellékletben foglaltak szerint díjkedvezményes lakossági közterületi várakozási engedély adható ki az általa megjelölt, tulajdonában álló egy darab személygépkocsira. (2) Intézményi várakozási engedély az adott területen lévő, a 31. f) pontjában felsoroltak számára adható. Egy intézmény részére egy engedély adható ki. 3

4 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott engedély kiadásának feltétele, hogy a személygépkocsi a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvényben meghatározottak szerint a kerület nyilvántartásában szerepeljen és a gépjármű tulajdonosának gépjárműadó adóhátraléka ne legyen, vagy a törvény alapján adómentességet élvezzen. (4) A (2) bekezdésben meghatározott engedély kiadásának feltétele, hogy a személygépkocsi tulajdonosának a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvényben meghatározottak szerint adóhátraléka ne legyen, vagy a törvény alapján adómentességet élvezzen. Az engedély birtokában, kérelemre az 5. (3) bekezdésében meghatározott kedvezményes intézményi bérlet adható - a 4. számú melléklet 5.) pontja szerint - a jogosult által megjelölt, tulajdonában álló, vagy üzemeltetésében lévő egy darab személygépkocsira, amennyiben parkolási díj hátralékkal nem rendelkezik, illetve az esetleges fennálló tartozása megfizetésére vonatkozó megállapodást a kérelemhez csatolja. A kedvezményes intézményi bérlet érvénye a jogosult székhelyétől, illetve telephelyétől számított két - két utcasarok által határolt területre terjed ki. A várakozó gépjármű vezetője a kedvezményes intézményi bérlet meglétét tanúsító matricát a jármű első szélvédőjén, kívülről jól látható módon köteles elhelyezni. (5) Szolgálati várakozási engedély az 5. számú mellékletben felsoroltak számára adható. (6) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő - 2. számú mellékletben felsorolt - közutakra és közterületekre lakossági, szolgálati illetve intézményi parkolási engedély nem adható ki. (7) Kérelemre annak a lakosnak, akinek állandó lakóhelye a várakozási vagy korlátozott várakozási övezet területén, valamint az azt határoló útvonalon 4

5 van, az üzemben tartásában lévő egy darab személygépkocsira lakossági várakozási engedély adható ki, ha tulajdonában lévő gépkocsira lakossági várakozási engedéllyel nem rendelkezik. (8) A korlátozott várakozási övezet és a várakozási övezet területén, valamint a kizárólagos használatú várakozóhelyeken a várakozást megengedő hozzájárulás (a továbbiakban: engedély) adható ki. Az engedélyek fajtáit és kiadásuk feltételeit a jelen rendelet szabályozza. A korlátozott várakozási és a várakozási övezet területére szóló engedélyeket, valamint a kedvezményes intézményi bérleteket a Budapest Főváros XI. kerület polgármestere adja ki a KRESZ 14. (14) bekezdésének figyelembevételével. (9) A (7) bekezdésben meghatározott engedély kiadásának további feltétele, hogy a kérelmező a gépjárművet lízingszerződés alapján üzemeltetesse, vagy a kérelmező a gépjármű forgalmi engedélyében üzembentartóként szerepeljen, vagy - a kérelmező a gépjárművet a munkáltatójával kötött használatba adási szerződés alapján üzemeltetesse, és kérelméhez csatolja az illetékes adóhatóság súlyadó hátralékra vagy mentességre vonatkozó 8 napnál nem régebbi igazolását. 5

6 (10) A várakozási, vagy korlátozott várakozási övezet területére kiadott lakossági engedély szombati munkarend szerinti napokon a kerületben lévő és az övezethez csatlakozó fővárosi tulajdonú közterületeken is díjmentes várakozásra jogosít. (11) A várakozási engedély csak az azon jelzett övezet területén biztosít időtartam korlátozás nélküli várakozást. 5. Várakozási engedély nélkül az időtartamban korlátozott várakozási övezetet a meghatározott időtartam lejárta után a járművel el kell hagyni. A várakozási időtartam ismételt díjfizetéssel nem hosszabbítható meg. 6. A várakozási, valamint az időtartamban korlátozott várakozási övezet területén várakozási díj megfizetése nélkül várakozhat a/ korlátlan ideig - a megkülönböztető fény- és hangjelzőkészülékkel felszerelt, vagy azt használó jármű, - az igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozott a számára kijelölt és biztosított parkolóhelyeken, b/ szolgálatának ellátása idejére, de legfeljebb 120 percig : - a részére kiadott engedéllyel és a parkolás megkezdésének idejét (óra, perc) jelző parkoló tárcsa működtetésével a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, valamint az önkormányzattal szerződéses 6

7 viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személy. Az engedélyt és a parkoló tárcsát az ÁNTSZ illetékes fővárosi kerületi intézete javaslata alapján az illetékes jegyző adja ki. Az engedélyen fel kell tüntetni a gépkocsi forgalmi rendszámát, típusát és színét. A kiadott engedélyek másolatát a jegyző a kiadást követő tíz napon belül tájékoztatásul megküldi a főjegyzőnek. 7. A várakozási engedélyek a kibocsátás évét követő naptári év január 31-ig érvényesek. A lejárat napját az engedélyen fel kell tüntetni. Kizárólagos használatú várakozóhely 8. (1) Kizárólagos használatú várakozóhely - a jelen rendeletben foglaltak szerint - az ügyfél kérelmére biztosítható a minisztériumok, országos hatáskörű szervek, diplomáciai testületek, területi közigazgatási szervek, önkormányzatok polgármesteri hivatalai, igazságügyi szervek, fegyveres erők és rendvédelmi szervek, valamint humán egészségügyi feladatokat ellátó szervezetek (kórházak, orvosi rendelőintézetek, elsősegélynyújtó helyek) székházainak homlokzata előtt. (2) Rendkívüli esemény alkalmával a kizárólagos használat kártérítés nélkül a szükséges mértékig korlátozható. 7

8 9. (1) A korlátozott várakozási, illetve a várakozási övezetben közúton, vagy egyéb közterületen kizárólagos várakozóhellyel rendelkező jogi személy várakozási megváltási díjat köteles fizetni. (2) A kizárólagos várakozóhellyel rendelkező jogi személy gépjárműve a korlátozott várakozási, illetve a várakozási övezetben csak a számára kijelölt kizárólagos várakozóhelyen várakozhat az engedéllyel. 10. A kizárólagos használatú várakozóhely létesítésére szóló engedélyt a polgármester egyetértése alapján az út forgalomtechnikai kezelője adja ki. Lakóautók és lakó pótkocsik várakozása a közterületen 11. Lakóautóval és lakó pótkocsival - azok lakott állapotában - a közterületet igénybe venni tilos. A 31. a) és b) pontjában meghatározott övezetekben, valamint tömegközlekedési eszközök által igénybe vett útvonalakon lakóautóval és lakó pótkocsival várakozni tilos. 8

9 A díjakról 12. A területi felosztás szerint, jármű fajtánként megállapított óránként fizetendő várakozási díjat a 3. számú melléklet tartalmazza. 13. (1) A várakozási díj a parkoló automatával, illetve parkolójeggyel működtetett várakozóhelyeken a várakozás megkezdésekor fizetendő. (2) Ha a várakozási díjat a várakozás megkezdésekor nem fizették ki, vagy a várakozási díjat a várakozás megkezdésekor kifizették ugyan, azonban a kifizetett díj alapján jogosult várakozási időt túllépték, a várakozási díjkülönbözetet utólag meg kell fizetni. (3) Mind az előzetes fizetési kötelezettség elmulasztása, mind az időtúllépés esetén a várakozási díjkülönbözeten felül pótdíjat is kell fizetni. (4) A várakozási díjkülönbözet mértéke az adott területen érvényes egyórai várakozási díj (alapdíj). A díjkülönbözeten felül fizetendő pótdíj mértéke: - az öt naptári napon belül befizetett pótdíj mértéke az alapdíjnak megfelelő forint összeg tízszerese, mozgássérült számára kijelölt várakozóhely jogtalan elfoglalása esetén százszorosa, - az öt naptári napon túl befizetett pótdíj mértéke az alapdíjnak megfelelő forint összeg huszonötszöröse, mozgássérült számára kijelölt várakozóhely jogtalan elfoglalása esetén kettőszázötvenszerese, 9

10 - a kiszabás napján, üzemidőben történő pótdíjbefizetés esetén a csökkentett pótdíj mértéke az alapdíjnak megfelelő forint összeg ötszöröse, mozgássérült számára kijelölt várakozóhely jogtalan elfoglalása esetén ötvenszerese. A határidők számításába a kiszabás napja nem számít bele. (5) Ha a (4) bekezdésben megállapított díjkülönbözetet és pótdíjat az esedékességet követő harminc naptári napon belül nem fizették meg, az polgári peres, vagy peren kívüli úton behajtásra kerül. 14. (1) A díjat a kézi díjbeszedésű, a parkolójegyes, a jegykiadó automatával és egyéb módon szabályozott várakozóhelyekre egyformán kell alkalmazni. (2) A díjat, díjkülönbözetet és pótdíjat a XI. kerület Önkormányzata meghatalmazásával rendelkező szerv szedi be, az ilyen meghatalmazotti minőséget az eljáró szerv képviselője - kérésre - bármikor köteles igazolni. 15. A díj ellenében a kézi díjbeszedésű és a parkolójegyes várakozóhelyen kapott, illetve beszerzett várakozásra jogosító jegyet a várakozás időtartama alatt a gépjárműben kívülről jól látható helyen el kell helyezni. Amennyiben a várakozásra jogosító jegy kívülről nem látható és ezért pótdíj fizetési 10

11 felszólítást bocsát ki az eljáró szerv, a parkolójegyet 30 napon belül a szerv képviselőjének be kell mutatni, arról jegyzőkönyvet kell felvenni és a jegy másolatát a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 16. A korlátozott várakozási, illetve a várakozási övezetben a kizárólagos várakozóhelyekért fizetendő várakozási megváltási díj jármű fajtánként és évenként a 3. számú mellékletben említett alapdíjak 2500-sorosa. A 6. (1) bekezdésében meghatározott lakossági közterületi várakozási engedély az eljárási költség megfizetését követően ingyenes. 17. A várakozási díjak megállapításánál csak a jelen rendeletben foglalt díjtételeket szabad alkalmazni. Ellenőrzés 18. A korlátozott várakozási és a várakozási övezetben a közterület-felügyelő, valamint az arra feljogosított személy jogosult a) az övezet területén várakozó gépjármű vezetője várakozási engedélyének érvényességét, b) az engedélynek a gépjárművön történő elhelyezését, c) az engedélyben rögzítettek szerinti várakozást ellenőrizni. 11

12 19. A főváros XI. kerület területén a KRESZ 59. alapján a rendőrség értesítése mellett a közterület-felügyelő - a közút kezelőjének megbízásából - a járműveket a közterületről eltávolíttathatja. 20. (1) A 74/1999.(XII.30.) Főv. Kgy. számú rendelet 4.. c) pontjában foglalt rendelkezés szerint a közterület-felügyelő a várakozási és a korlátozott várakozási övezetek területén a közterületen nem az e rendeletben szabályozottak szerint elhelyezett járművekre kerékbilincset (a továbbiakban: eszköz) helyezhet el. (2) Az eszköz alkalmazásáért (felszereléséért és eltávolításáért) költségtérítést kell fizetni, amelynek összege a) a kerékbilincs felszerelése napján történő fizetés esetén Ft + ÁFA b) három naptári napon belüli fizetés esetén Ft + ÁFA c) három naptári napon túli fizetés esetén Ft + ÁFA A határidők számításába a felszerelés napja nem számít bele. (3) Az (1) bekezdésben foglalt eljárás alkalmazására a parkolási feltételeket jelző táblán ábrával, vagy felirattal a figyelmet fel kell hívni. (4) Nem rögzíthető kerékbilinccsel 12

13 a tűzcsapnál vagy tűzcsapszekrénynél álló jármű, a tűzoltási felvonulási úton álló jármű, a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyeztető jármű, a megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel jogszerűen felszerelt, illetve annak mozgását akadályozó jármű, a diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek és ezek nemzetközi szerződés alapján kiváltságokat és mentességet élvező tagjai és családtagjai megkülönböztető rendszámmal ellátott járműve, a 8.. b) pontjában meghatározott jelzéssel ellátott járművek közül a háziorvosi és gyermekorvosi szolgálatot ellátó orvos járműve, a figyelmeztető jelzést jogszerűen alkalmazó jármű, az érvényes igazolvánnyal ellátott mozgássérült járműve, ha az igazolványt a jármű szélvédője alatt jól látható módon helyezték el, az a jármű, amelyre e rendelet 6. -ában meghatározott engedélyt adtak ki, az engedély érvényessége időszakában, az engedélyen jelzett övezetben, e rendelet III. fejezetében meghatározott kizárólagos használatú várakozóhelyen. 21. Az eszköz használata során a jármű első szélvédőjén - vagy ha ez nem lehetséges, más alkalmas módon - jól látható helyen az intézkedéssel kapcsolatos, ábrával kiegészített értesítést, több nyelvű tájékoztatást kell elhelyezni, amelynek a) utalni kell arra, hogy a jármű vezetője jogszabályellenese magatartást tanúsított, és emiatt a közterület-felügyelő olyan eszközt alkalmazott, amelyek eltávolítása nélkül a jármű sérülésmentesen nem helyezhető üzembe, b) tartalmaznia kell az eszköz eltávolításának módját, alkalmazásának költségeit, s a költség befizetésének rendjét. 13

14 22. Az eszköz alkalmazása során úgy kell eljárni, hogy az érintett gépjárművet károsodás ne érje. A közterület-felügyelő intézkedése ellen a Közterület-felügyelet vezetőjénél lehet panasszal élni, a panasztétel az intézkedés végrehajtását nem akadályozza. A Közterület-felügyelet vezetője a hitelt érdemlően igazolt és panaszosnak nem felróható ok miatt alkalmazott elindulást gátló eszköz költségtérítésének már megfizetett mértékét méltányosságból utólagosan csökkentheti. Az eszköznek a kerékbilincsre vonatkozó, e rendeletben foglalt szabályokkal ellentétes alkalmazása esetén a befizetett költségtérítést haladéktalanul vissza kell fizetni. (2) A közterület-felügyelő az eszközt a költségtérítés megfizetése, vagy a befizetésre szolgáló befizetési feladóvevény bemutatása után haladéktalanul köteles eltávolítani. Üzemképtelen járművek tárolása közterületen 23. (1) Közterületen üzemképtelen járművek közterület-használati hozzájárulás nélkül - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nem tárolhatók. Az üzembentartó, vagy a tulajdonos az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani. (2) Ha a jármű csupán azért minősül üzemképtelennek,mert hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezik, azt: 14

15 a főútvonalon egyáltalán nem, - mellékútvonalon közterület-használati hozzájárulás birtokában, az abban meghatározott időtartamig, mellékútvonalon közterület-használati hozzájárulás nélkül legfeljebb 30 napig szabad tárolni. 24. (1) A közterület-használati hozzájárulás a 30/1999.(XII.20.) XI.ÖK számú rendelet alapján adható ki. (2) Közterület-használati hozzájárulás csak határozott időre és mellékútvonalra adható ki. (3) A jármű üzembentartója, vagy tulajdonosa az e. hatálya alá tartozó járművek esetében köteles a nevét és címét, a közterület-használati hozzájárulást, ilyen hozzájárulás iránti kérelem másolatát a járművön jól látható és olvasható helyen (szélvédőüveg mögött) kifüggeszteni. 25. (1) A jelen rendelet megszegésével tárolt üzemképtelen járműveket a rendőrhatóság, a közterület-felügyelet, valamint az út kezelője elszállítathatja. A baleset során megsérült és elhagyott járműveket az út 15

16 kezelője eltávolíttathatja és az e célra kijelölt telephelyre szállíttathatja, mindkét esetben azonban a rendőrhatóságot is értesítenie kell. (2) A hatósági elszállításánál a jármű műszaki állapotát a szállító - szükség esetén szakértő bevonásával - állapítja meg, és arról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell sorolni a járműben talált tárgyakat is. 26. (1) A hatóságilag elszállított, üzemképtelen járműveket az erre a célra kijelölt (megbízott) szervezet az üzembentartó, vagy a tulajdonos költségére és veszélyére tárolja. (2) A kényszer-elszállítás és a tárolás költségei az üzembentartót, hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező jármű esetében a tulajdonost terhelik. (3) Amennyiben az üzembentartó, vagy a tulajdonos kiléte megállapítható, a tároló szervezet a beszállítás napjától számított 15 napon belül köteles az üzembentartót, vagy a tulajdonost írásban felszólítani a jármű 30 napon belüli elszállítására. (4) Amennyiben a tulajdonos kilétének megállapítása a jármű felnyitását igényli, úgy a beszállítást követő 15. és 30. nap között a szállítást elrendelő szerv jelenlétében jegyzőkönyv feltétel mellett a járművet fel kell nyitni és a szükséges adatok megállapítását követően le kell zárni. A jegyzőkönyvben a felnyitás és a lezárás tényén felül rögzíteni kell az azonosításhoz szükséges adatokat, a járműben talált tárgyak felsorolását és a felnyitás során tapasztalt, beszállításkor nem rögzített sérüléseket. A tároló szervezet a tulajdonos, vagy üzembentartó kilétének megállapítását követő 15 napon belül köteles a tulajdonost, vagy az üzembentartót írásban felszólítani a jármű 30 napon belüli elszállítására

17 (1) A hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező, továbbá a 26. (3) bekezdésében meghatározott, 3 hónap elteltével ki nem váltott üzemképtelen járműveket a tároló szervezet értékesítheti. (2 A járművek és az azokban talál dolgok értékesítésére a talált dolgok értékesítésére és megsemmisítésére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell. Azok árát a tároló szervezettel egyetértésben az a szerv állapítja meg, amelynek a járművet, vagy dolgot értékesítésre, vagy megsemmisítésre a tároló szervezet átadja. (3) Az értékesítés során befolyt összeget a vállalat költségei levonása után öt évig elkülönített számlán kezeli, ezt követően a kerületi önkormányzat költségvetési számlája javára átutalja. (4) Az üzembentartó, vagy tulajdonos a polgári jogi elévülési időn belül az értékesítés során befolyt - a tároló szervezet költségeivel csökkentettösszegre jogosult igényét érvényesíteni, amennyiben tulajdonjogát hitelt érdemlően igazolja. (5) A tároló szervezet is jogosult az üzembentartóval, tulajdonossal szemben érvényesíteni az értékesítés során felmerült és a befolyt összegből nem fedezett, de felmerült költségét. (6) Amennyiben a járművel kapcsolatos költségek a jármű értékét elérik, vagy meghaladják, úgy az közvetlenül értékesíthető. 17

18 28. (1) Aki a korlátozott várakozási övezet területén érvényes engedély nélkül, vagy az azon feltüntetettől eltérő helyen és módon várakozik, engedélyt tanúsító matricát jogosulatlanul használ, az engedélyt tanúsító matricát a gépjárművön nem, illetőleg az előírástól eltérően, vagy annak jól láthatóságát nem biztosító módon helyezi el, üzemképtelen járművet közúton, közterületen engedély nélkül tárol, hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező járművet főútvonalon tárol, üzemképtelen járművet mellékútvonalon és az erre a célra kijelölt helyeken - 30 napon belül - közterület-használati hozzájárulás nélkül tárol, a közterületen történő tárolásra előírt szabályokat megszegi, az elindulást gátló eszközt megrongálja, vagy azzal bármilyen módon visszaél, szabálysértést követ el, melyért Ft pénzbírsággal sújtható. (2) Aki a rendeletben szabályozottól eltérő módon üzemeltet közterületi fizető parkolóhelyet, vagy szed parkolási díjat, az szabálysértést követ el, melyért ,- Ft pénzbírsággal sújtható. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterületfelügyelő helyszíni bírságot szabhat ki. (4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértési esetekben az eljáró szerv az illetékes önkormányzat jegyzője. 18

19 Eljárási szabályok 29. (1) E rendeletben meghatározott XI. kerület Önkormányzata hatáskörébe tartozó engedély kiadása iránti kérelmet - a gépjárműadó befizetésének igazolásával egyidejűleg - a polgármesterhez kell benyújtani. (2) A kérelemnek tartalmaznia kell: A kérelmező személyi adatait (név, lakcím, születési hely, idő, nem magánszemély kérelmező esetén az elnevezést, székhelyét, telephelyét, a képviselő nevét, címét), a jármű kategóriájának, illetve típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a forgalmi engedély számát, az övezet vagy a várakozási terület megnevezését, az engedély típusát és kiadásának indokait. 30. A kérelmet a polgármester megvizsgálja - és amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel - a kérelmező részére az engedélyt a költségtérítés befizetése után 15 munkanapon belül kiadja. Értelmező rendelkezések 19

20 31. E rendelet alkalmazásában: a) Korlátozott várakozási övezetek: az 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet ( a továbbiakban: KRESZ) 15. -a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott módon kijelölt - és a FŐR alapján e rendelet 1. számú függelékében megállapított - olyan körülhatárolt területek, amelyek munkanapokon és óra között, szombaton és óra között díjfizetés ellenében és jól látható táblákon meghatározott - legfeljebb 1, 2, 3 vagy 4 óra - időtartamig használhatóak ( továbbiakban: korlátozott várakozási övezet). b) Várakozási övezetek: a KRESZ 15. -a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott módon kijelölt olyan körülhatárolt területek, amelyek munkanapokon és óra között, szombaton és óra között díjfizetés ellenében, de időtartam korlátozás nélkül használhatóak, és az 1. számú függelékben szerepelnek (továbbiakban: várakozási övezet). c) Fizető parkolók: a KRESZ 17. (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott módon kijelölt területek, ahol a várakozási díj fizetéséhez kötött. A fizető parkolók kijelölése és üzemeltetése során a várakozási és a korlátozott várakozási övezetekre vonatkozó szabályozást kell alkalmazni. d) Főútvonal: a KRESZ 11. (1) bekezdés e) pontjában említett "Főútvonal" jelzőtáblával jelölt út. e) Kizárólagos használatú várakozóhely: az olyan várakozásra alkalmas közterület, amely kizárólagos használatot biztosít az engedélyesnek az épület homlokzata előtt. f) intézményi parkolási engedélyre jogosult az adott területen székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező jogi személy tartós gazdálkodási tevékenységet folytató és székhellyel, vagy telephellyel rendelkező magánszemély, vagy jogi személynek nem minősülő társaság és szervezet. g) Lakóautó és lakó pótkocsi: különleges rendeltetésnek megfelelő felépítményű gépjármű, illetve vontatmány, amelynek belső tere lakhatásra van kialakítva és berendezve. h) Üzemképtelen jármű: hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt. 20

21 Hatálybalépés 32. (1) A rendelet január 1-én lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest XI. kerületének közterületein a járművel várakozási rendjének egységes kialakításáról, a várakozási díjról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 16/2001./VII.18./ XI.ÖK számú, valamint az azt módosító 29/2001./X.25./ XI.ÖK számú, a 42/2002./XII.23./ XI.ÖK számú, valamint a 16/2003./VI.24./ XI.ÖK sz. rendelet. Budapest, október 16. dr. Filipsz Andrea s.k. jegyző Molnár Gyula s.k. Polgármester 21

22 1. számú melléklet a Budapest Főváros XI. Kerület Önkormányzat 36/2003./X.21./ XI.ÖK számú rendeletéhez Várakozási övezet szerinti besorolású parkolási területek Irinyi utca -Bogdánfy utca - Budafoki út 4 órás maximális várakozási időtartam szerinti besorolású parkolási területek Kelenhegyi út a Kelenhegyi lépcsőig - Kelenhegyi lépcső - Ménesi út - Somlói út - Balogh Tihamér lejtő - Villányi út - Tas vezér utca - Ulászló utca - Bartók Béla út a vasúti töltésig - Hamzsabégi út - Szerémi sor - Baranyai utca - Budafoki út - Karinthy Frigyes út - Egry József utca - Sztoczek utca - Bertalan Lajos utca - Budafoki út - Szent Gellért tér által közrezárt terület, kivéve a Kelenhegyi lépcső, a Somlói lépcső és a Kanizsai utca. 2. számú melléklet a Budapest Főváros XI. Kerület Önkormányzat 36/2003./X.21./ XI.ÖK számú rendeletéhez 22

23 XI. KERÜLETBEN LÉVŐ FŐVÁROSI TULAJDONÚ KÖZTERÜLETEK KÖZUTAK : Balatoni út Bartók Béla út Bocskai út Budaörsi út Fehérvári út Hegyalja út Irinyi József utca Október 23. utca Villányi út KÖZTEREK : Szent Gellért tér Kosztolányi Dezső tér Móricz Zsigmond körtér 3. számú melléklet a Budapest Főváros XI. Kerület Önkormányzat 36/2003./X.21./ XI.ÖK számú rendeletéhez A TERÜLETI FELOSZTÁS SZERINT, JÁRMŰ FAJTÁNKÉNT MEGÁLLAPÍTOTT ÓRÁNKÉNT FIZETENDŐ VÁRAKOZÁSI DÍJ MÉRTÉKE 1./ Móricz Zsigmond körtér - Villányi út - Tas vezér utca - Ulászló utca - Bartók Béla út - Benedikt Ottó utca - Hamzsabégi út - Bukarest utca - Ulászló utca - Fehérvári út -Hamzsabégi út - Bogdánfy Ödön utca - Irinyi utca - Karinthy Frigyes út - Egri József út - Stoczek utca - Bertalan Lajos utca - Budafoki út - Szent Gellért tér által határolt díjövezet. 23

24 Személygépkocsi, oldalkocsis motorkerékpár, személygépkocsival vontatott pót- vagy lakókocsi 220 Ft Lakóautó, autóbusz, tehergépkocsi, vontató és az ezekkel vontatható pótkocsi (félpótkocsi, lakókocsi) 660 Ft 2./ Szent Gellért tér - Kelenhegyi út - Mányoki út - Ménesi út - Balogh lejtő -Villányi út - Bartók Béla út által határolt díjövezet. Személygépkocsi, oldalkocsis motorkerékpár, személygépkocsival vontatott pót- vagy lakókocsi 140 Ft Lakóautó, autóbusz, tehergépkocsi, vontató és az ezekkel vontatható pótkocsi (félpótkocsi, lakókocsi) 420 Ft 3./ Szent Gellért tér - Bartók Béla út - Karinthy Frigyes út - Egri József út - Stoczek út - Bertalan Lajos utca - Budafoki út - Szent Gellért tér által határolt díjövezet. Személygépkocsi, oldalkocsis motorkerékpár, személygépkocsival vontatott pót- vagy lakókocsi 160 Ft Lakóautó, autóbusz, tehergépkocsi, vontató és az ezekkel vontatható pótkocsi (félpótkocsi, lakókocsi) 480 Ft 4. számú melléklet 24

25 a Budapest Főváros XI. Kerület Önkormányzat 36/2003./X.21./ XI.ÖK számú rendeletéhez 1) A várakozási engedély kiadásáért, cseréjéért, pótlásáért, illetve a kedvezményt helyettesítő matricáért fizetendő költségtérítés mértéke eljárásonként 1000 Ft, kivéve a 6. (8) bekezdésében meghatározott kedvezményezettek körét, melyek 3000 Ft költségtérítést fizetnek eljárásonként. 2) Intézményi közterületi várakozási engedélyek 50 %-os díjkedvezményre jogosítanak. 3) A polgármester a kérelmek elbírálása során méltányosságot gyakorolhat. 4) A 6. (1), (5) és (7) bekezdésében meghatározott lakossági és szolgálati közterületi várakozási engedély az (1) bekezdésben meghatározott költségtérítésen túl ingyenes. 5) Intézményi kedvezményes bérlet megváltási díja: Bérlet típusa: éves bérlet fél éves bérlet negyed éves bérlet Megváltási díj: Ft Ft Ft 25

26 5. számú melléklet a Budapest Főváros XI. Kerület Önkormányzat 36/2003./X.21./ XI.ÖK számú rendeletéhez Szolgálati várakozási engedélyre jogosultak: 1) Az Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, a Polgármesteri Hivatal vezető köztisztviselői, valamint a Jegyző által kijelölt, helyszínelést végző köztisztviselői a tulajdonukban levő egy darab személygépkocsira, amennyiben más jogcímen nem rendelkeznek engedéllyel. 2) a kerületi tisztiorvos, 3) a kerületi fő-állatorvos, 4) az Egészségügyi Szolgálat 1 darab, Önkormányzat Intézményei és gazdasági társaságai intézményenként, társaságonként 1-1 darab, 6) a szociális ellátást biztosító intézmények és társaságok szolgálati gépkocsijai intézményenként 1-1 darab. 26

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete az I. kerület közterületein - a Budai Vár kivételével - a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás

Részletesebben

A R. 5. (2) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul:

A R. 5. (2) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2002. (......) számú önkormányzati rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata. Képviselő-testületének 12/2000(05.05.)számú rendelete

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata. Képviselő-testületének 12/2000(05.05.)számú rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2000(05.05.)számú rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. Józsefváros területén történő parkolásról *

46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. Józsefváros területén történő parkolásról * 46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet Józsefváros területén történő parkolásról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a XII. kerületi korlátozott várakozási övezetekről, a lakossági és intézményi közterületi várakozási engedélyekről A Budapest Hegyvidék

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) rendelete a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2012. (IV.28.) önkormányzati rendelete a fizető várakozás rendjéről (hatályos 2016. június 1-től) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VII.06.) rendelete az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) 1 rendelete 2 a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII.

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VII.06.) rendelete az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról

RENDELETTERVEZET. a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ RENDELETTERVEZET a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról (munkaanyag a Képviselő-testület

Részletesebben

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44 / 2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város vásárterének és a környező közterület parkolási rendjéről Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete /2017. (... ) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának 9/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete A közterületi parkolásért fizetendő díj megállapításáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 18/2004. (X. 01.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 18/2004. (X. 01.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 18/2004. (X. 01.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc város közterületein tehergépjárművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás és behajtás díjáról (A

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó,

Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó, Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó, valamint a közterületen engedély nélkül tárolt jármûvek elszállításáról Kazincbarcika

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2007. (X. 25.) rendelete * az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

31/2008. (XI. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet. a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről

31/2008. (XI. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet. a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről 31/2008. (XI. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetéséről Mindszentkálla község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet 230/2011. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011 (...) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ a 15/2015. (IV.24.) és a 23/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet által módosított 46/2014.(XII.18.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

a Képviselő-testület április 19-ei ülésére

a Képviselő-testület április 19-ei ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2018. április 19-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló 23/2014

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (VII. 03.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 10/2009. (V.21.), illetve 9/2010. (V.20.)

Részletesebben

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az 1988. évi I. törvény 34. (2) bekezdése,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról,

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 22/2001. (VI.27.) és 41/2001. (XI.27.) rendelettel módosított 6/2001. (II. 27.) rendelete a II. kerület közterületein a járművel várakozás

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete az önkormányzat kezelésében lévő utakra történő behajtás rendjéről Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/1991. (VI.12.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről Módosította: 5/1993. (III.10.) 23/1994. (VI.29.). 19/1995.

Részletesebben

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

.../2017. (...) önkormányzati rendelete

.../2017. (...) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete.../2017. (......) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE. a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE. a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2004. június 1.) Siófok Város

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról Fehérgyarmat Város Képviselő- testülete a közúti

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t Nagykálló Város Önkormányzat 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t parkolóhelyek létesítéséről, valamint nem fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 8/2010. (II.19.), 18/2012.

Részletesebben

Egységesítve: 2012.02.14.

Egységesítve: 2012.02.14. 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről a módosításokkal egységes szerkezetben Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az 1988.

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

I. RÉSZ. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11.

I. RÉSZ. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11. I. RÉSZ Budapest Fôváros Közgyûlésének 24/2009. (V. 11.) önkormányzati rendelete Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról,

Részletesebben

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel.

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel. 1. számú melléklet Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (..) önkormányzati rendelete a Hegyvidéki Közterület-felügyeletről szóló 15/2009. (VI.26.) Budapest

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 14/2011. (V. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. 458 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól Módosítva: 21/2016. (XI.11.) Szentes

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 2010.09.15. Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2014.(X.29.) önkormányzati rendelete a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.),

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

g) önkormányzati intézményi hozzájárulással, annak feltételei szerint

g) önkormányzati intézményi hozzájárulással, annak feltételei szerint Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1 a település korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról Kihirdetési

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2003. (VII. 2.) ÖK rendelete a közterületek rendjéről és használatáról

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2003. (VII. 2.) ÖK rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (VII. 2.) ÖK rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 7/1998.(II.15.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közúton végzett munkák engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 5/1996.(II.1.)

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 3/2015. (I.29.) Ör-tel.) Hajdúszoboszló város

Részletesebben

38/1993. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet

38/1993. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 38/1993 (XII 27) Főv Kgy rendelet Budapest főváros közterületein és erdőterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben