24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet"

Átírás

1 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról Budapest versenyképességének növelése, az életminõség javítása, a fõváros közútjain a levegõszennyezés és zajterhelés csökkentése, a forgalom csillapítása, Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve megvalósíthatósága, a forgalmi rend, a közúti forgalom szervezése, a forgalom szabályozása, a közutakon történõ várakozás egységes, átlátható, racionális és méltányos szabályozása érdekében Budapest Fõváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. ában, 63/A. h) pontjában, a közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény 15. (3) bekezdésében, valamint a közterület felügyeletrõl szóló évi LXIII. törvény 20. (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja: I. FEJEZET Bevezetõ rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest fõváros közigazgatási területén található valamennyi várakozás céljára kijelölt, vagy várakozási célra igénybevett közterületre, kivéve a közterületen létesített taxiállomásokat, amelyeken történõ várakozás feltételeirõl külön jogszabály rendelkezik. (2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi saját rendszámmal rendelkezõ jármûre, azok tulajdonosára, üzembentartójára, vezetõjére. 2. Jelen rendelet alkalmazásában a) díj alatt a 47. (2) bekezdés szerinti várakozási díjkülönbözetet is érteni kell; b) díjfizetés nélkül várakozó jármû: a jogszabályi elõírások ellenére: ba) a várakozási díj megfizetése nélkül, illetve érvényes parkolójegy nélkül várakozó jármû; bb) érvénytelen hozzájárulással, hozzájárulás nélkül vagy a parkolójegy, illetve érvényes hozzájárulás nem megfelelõ kihelyezésével; bc) a jegyváltásra nem kötelezett, de az engedélyezett várakozási idõtartamot túllépõ jármû; c) fizetõ várakozóhely: a védett övezeteken és a várakozási övezeteken kívüli, az 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 17. (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott módon kijelölt olyan közúti várakozóhely, ahol a jelzõtáblán vagy a jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ táblán felirat jelzi, hogy a várakozás díjfizetéshez kötött; d) hatósági nyilvántartás: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti nyilvántartás; e) kizárólagos használatú várakozóhely: a KRESZ 15. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon kijelölt olyan közúti várakozóhely, ahol a jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ táblán lévõ felirat jelzi, hogy a várakozási tilalom a jármûvek meghatározott körére nem terjed ki; f) költségtérítés: a hozzájárulás kiadásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs, technikai és egyéb költségek ellenértéke; g) õrzött, fizetõ P+R várakozóhely: ga) a KRESZ 17. (1) bekezdés e) pontjában megjelölt jelzõtáblával és P+R kiegészítõ táblával, vagy gb) a KRESZ 2. számú függelék v) pontjában meghatározott módon kijelölt, a tömegközlekedési jármûvek megállóhelye vagy végállomása közelében létesített, napi 24 órában mûködõ, olyan bekerített és õrzött terület, ahol a várakozás díjfizetéshez kötött; h) parkolás üzemeltetõ: a tulajdonos önkormányzat, vagy olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely a tulajdonos önkormányzattal kötött megállapodás alapján saját nevében jogosult a várakozási díjak és pótdíjak beszedésére, beleértve az utólagos igényérvényesítést is; i) szabálytalanul elhelyezett jármû: a közúti közlekedési szabályokat sértõen, vagy a közterület rendeltetésével ellentétesen, vagy az adott közterület használatára vonatkozó jogszabályi elõírásoktól eltérõen elhelyezett jármû; j) üzemben tartó: a jármû tulajdonosa, illetve akit a jármû jogszerû üzemeltetésére szerzõdés vagy más hitelt érdemlõen igazolt jogcím alapján a hatósági nyilvántartásba bejegyeztek;

2 k) üzemképtelen jármû: a KRESZ 56. (1) bekezdése szerinti mûszaki hibás jármû, vagy az a jármû, amelynek a hatósági jelzése hiányzik, vagy engedélye lejárt; l) várakozási övezet: a KRESZ 17. (1) bekezdésének e/2) pontjában meghatározott módon kijelölt, és e rendelet 3. számú mellékletével megállapított, olyan körülhatárolt terület, amely munkanapokon 8.00 és óra között vagy a kiegészítõ táblán feltüntetett idõszakban, díjfizetés ellenében, legfeljebb 3 vagy 4 óra idõtartamig vagy idõtartam korlátozás nélkül használható várakozásra; m) védett övezet: a KRESZ 14. (1) bekezdés n) pontjában meghatározott módon kijelölt, és e rendelet 1. számú mellékletével megállapított olyan terület, ahová a behajtás, továbbá ahol a várakozás feltételekhez kötött; n) zárt rendszerû várakozási övezet: olyan várakozási övezet, amelybe a behajtás és az onnan történõ kihajtás ellenõrzött módon történik. II. FEJEZET Várakozási övezetek 3. (1) A várakozási övezetek területén a tulajdonos önkormányzatok egyetértésével parkolás üzemeltetési rendszer építhetõ ki. (2) Amennyiben a várakozási övezetben a közúti várakozóhelyek száma a négyszázat meghaladja, várakozási díj csak parkolás üzemeltetési rendszer felállítása és üzemeltetése mellett szedhetõ. A parkolás üzemeltetési rendszer feltételeit jelen rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. (3) 4. (1) A várakozási övezeteknél elhelyezett jelzõtábla alatti kiegészítõ táblán a díjfizetési kötelezettség mellett utalni kell a kötelezettség idõbeli hatályára és a megengedett maximális várakozási idõtartamra. (2) Külön szöveges táblán, vagy jegykiadó automata mûködése esetén a jegykiadó automatán kell feltüntetni a parkolás üzemeltetõ szervezet nevét, címét, telefonszámát, a várakozási díj és a pótdíj összegét, illetve azt a területet, amelyre az automatából parkolójegy váltható. (3) A várakozási övezeteknek forgalomtechnikai tervvel és érvényes forgalomtechnikai kezelõi hozzájárulással kell rendelkezniük. 5. (1) Amennyiben magasabb szintû jogszabály a naptár szerinti munkarendtõl eltérést ír elõ, úgy szombati napokon a 2. l) pontjában meghatározott munkanapi üzemidõt kell alkalmazni. (2) Jelen rendelet 5. számú melléklete a 2. l) pontjában meghatározott munkanapi üzemidõtõl eltérõ idõszakot is megállapíthat. (3) A várakozási övezetek területén az 5. számú mellékletben megjelölt kivételekkel minden év december 24 én üzemkezdettõl az utána következõ év január 1 jén üzemzárásig nem kell várakozási díjat fizetni. (4) A fõpolgármester által külön jogszabály alapján a légszennyezettség fokára való tekintettel elrendelt szmogriadó riasztási fokozata esetén azon jármûvek után, amelyek közlekedése az adott napon tiltott, nem kell arra a napra várakozási díjat fizetni. (5) Jelen rendelet 5. számú melléklete szerinti zárt rendszerû várakozási övezetek esetén a várakozás megkezdésekor jelen rendelet megállapít díjfizetés nélküli idõszakot. A díjfizetés nélküli idõszak lejártát követõen annak idõtartama is beleszámít a díjköteles várakozási idõtartamba. 6. A várakozási övezetek területén a 7. ban meghatározott kivételekkel kizárólag az alábbi esetekben lehet várakozni: a) jelen rendeletben meghatározott várakozási díj megfizetése ellenében, kivéve az áruszállítás végzésére szolgáló rakodótárcsa jelen rendelet szerinti alkalmazása esetén, b) lakossági várakozási hozzájárulással, c) gazdálkodói várakozási hozzájárulás alapján a várakozási díj megfizetésével, d) egészségügyi várakozási hozzájárulással, e) a Rendvédelmi szervek és a Fõvárosi Közterület felügyelet részére kiállított behajtási és várakozási hozzájárulással, f) a kerületi Közterület felügyeletek részére kiállított behajtási és várakozási hozzájárulással. 7. (1) A várakozási övezetek területén, közúti várakozóhelyen a betegszállító jármû díjfizetés nélkül, külön jogszabályban meghatározott feltételekkel várakozhat. (2) A várakozási övezetek területén, közúti várakozóhelyen a mozgásában korlátozott személyek számára kiadott parkolási igazolványok külön jogszabályban meghatározott kedvezményeit alkalmazni kell, ha az igazolványt a gépjármû elsõ szélvédõje mögött úgy helyezték el, hogy elõlapja az érvényesség és a jogosultság ellenõrzése céljából teljes egészében látható. (3) A várakozási övezetek területén, közúti várakozóhelyen a megkülönböztetõ fény és hangjelzéssel jogszerûen

3 felszerelt gépjármû díjfizetés és idõtartam korlátozás nélkül várakozhat. 8. (1) A várakozási övezet területén a várakozási díjat a) az abban a díjövezetben elhelyezett parkolójegy kiadó automatánál váltott parkolójeggyel, a megállást követõen haladéktalanul, külön felhívás nélkül, vagy b) a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használatának esetén annak megindításával, a megállást követõen haladéktalanul, külön felhívás nélkül vagy c) kézi beszedésû parkolójeggyel kell megfizetni. (2) A minimálisan fizetendõ várakozási díj az adott területen érvényes díj alapján számított 15 percnek megfelelõ összeg. A minimális fizetendõ várakozási díjat a kerekítés szabályai szerint, 5 forintra kell kerekíteni, az érvényességi idõt ehhez kell igazítani. A minimálisan fizetendõ várakozási díjat a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használata esetén is alkalmazni kell, kivéve, ha a díjfizetés leállítására irányuló kérés a díjfizetés megkezdése utáni elsõ percben megtörténik. (3) Várakozási díjfizetés esetén legfeljebb az idõtartam korlátozásnak megfelelõ ideig lehet várakozni. Az övezetre meghatározott idõtartam lejárta után a gépjármûvel a várakozóhelyet el kell hagyni. A várakozási idõtartam ismételt díjfizetéssel nem hosszabbítható meg. (4) A parkolójegyet a gépjármû elsõ szélvédõ üvege mögött, kívülrõl jól látható helyen és érvényességének ellenõrzését biztosítva, teljes egészében láthatóan, olvasható módon kell elhelyezni. (5) Tehergépjármûvek részére biztosított, áruszállítás végzésére szolgáló rakodótárcsa várakozási övezetben történõ alkalmazása esetén óra között, 20 perc idõtartamban a várakozásért nem kell díjat fizetni. A rakodótárcsa le és felrakodásra, valamint várakozásra jogosít. A várakozás megkezdésének idõpontját a gépjármû elsõ szélvédõ üvege mögött, kívülrõl teljes egészében jól látható módon a forgalmi engedély másolatával együtt elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármû eltávozása nélkül megváltozatni tilos. 9. (1) A várakozási övezetek díjtételeinél a következõ területi felosztást kell alkalmazni: a) K1 díjtételû, b) K2 díjtételû, c) 1. díjtételû, d) 2. díjtételû, e) 3. díjtételû, f) 4. díjtételû, területek. A várakozási övezetek fenti díjtételekbe való besorolását jelen rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (2) A várakozási övezetekben a várakozási díjak kiszámításának alapja a 2. díjtételû területen a személygépkocsi, a motoros tricikli, a háromkerekû segédmotoros kerékpár, a négykerekû segédmotoros kerékpár, az oldalkocsis motorkerékpár, a négykerekû motorkerékpár, a személygépkocsival vontatott pót vagy lakópótkocsi és a 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi után fizetendõ óránkénti várakozási díj, amelynek mértéke a BKV Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelõ összeg (a továbbiakban: BKVA). (3) A különbözõ díjtételû területeken, a különbözõ jármûfajták után óránként fizetendõ várakozási díjakat a következõ szorzószámokkal kell megállapítani: Szorzószámok a Jármûfajták K1 K személygépkocsi, a motoros tricikli, a háromkerekû segédmotoros kerékpár, a négykerekû segédmotoros kerékpár, az oldalkocsis motorkerékpár, a négykerekû motorkerékpár, a személygépkocsival vontatott pótvagy lakópótkocsi, 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi díjtételû területeken 2 1,5 1,25 1 0,75 0,5 (4) Az óránként fizetendõ várakozási díjakat a kerekítés szabályai szerint, 5 forintra kell kerekíteni. (5) Lakóautó, autóbusz, 3500 kilogramm megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató és az ezekkel vontatható pót vagy lakókocsi várakozási díja a (3) bekezdésben meghatározott és a (4) bekezdés szerint 5 forintra kerekített várakozási díj háromszorosa. (6) Tehergépjármûvek részére biztosított, áruszállítás végzésére szolgáló, az adott rendszámhoz kapcsolódó rakodótárcsa kiállítási díja 2000 forint. A kiállítás feltétele az adott tehergépjármû forgalmi engedélyének másolata. 10. (1) Lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a várakozási övezet területén van. Lakossági várakozási hozzájárulás kérelmezhetõ a lakos által megjelölt

4 a) egy darab személygépkocsira, amelynek a lakos az üzemben tartója; b) munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által üzemben tartott személygépkocsira, ha az a) pontban megjelölt gépjármûre lakossági várakozási hozzájárulással nem rendelkezik. (2) A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei: a) a költségtérítés megfizetése, b) a várakozási díj megfizetése, c) a gépjármûadó megfizetésének vagy az adómentesség igazolása. d) (3) Lakásonként legfeljebb 2 darab lakossági várakozási hozzájárulás adható ki. (4) A lakossági várakozási hozzájárulás az adott kerület amennyiben a kerületi önkormányzat rendeletében a várakozási övezetet zónákra osztotta, akkor az adott zóna kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein és a fõvárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken kivéve az 5. mellékletben megjelölt közterületeket idõtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. A területi érvényességet a hozzájáruláson fel kell tüntetni. (5) A lakossági várakozási hozzájárulás éves várakozási díja az adott területen fizetendõ egyórai várakozási díj kétszázötvenszerese. A kerületi önkormányzat ezen díjat saját rendeletében differenciáltan is megállapíthatja és kedvezményeket határozhat meg az alábbiak szerint: a) lakásonként az elsõ személygépkocsira kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke legfeljebb 100%, b) lakásonként a második személygépkocsira kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke ba) legfeljebb 10%, ha a kérelmezett gépjármû az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel, bb) legfeljebb 30%, ha a kérelmezett gépjármû az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel, bc) legfeljebb 50%, ha a kérelmezett gépjármû az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel. (6) Év közben kiváltott hozzájárulás esetén idõarányos várakozási díjat kell fizetni. Az érvényességi idõ lejárta elõtt visszaadott hozzájárulások esetén az idõarányos várakozási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni. 11. (1) Gazdálkodói várakozási hozzájárulás kérelemre a várakozási övezet területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezõ gazdálkodónak adható, az általa megjelölt olyan személygépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzemben tartója. (2) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei: a) a költségtérítés megfizetése, b) a gépjármûadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása. c) (3) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás az adott kerület amennyiben a kerületi önkormányzat rendeletében a várakozási övezetet zónákra osztotta, akkor az adott zóna kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein és az 5. mellékletben megjelölt fõvárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken kedvezményes díjú és üzemidõn belül idõtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. A területi érvényességet a hozzájáruláson fel kell tüntetni. (4) A kerületi önkormányzat rendeletében meghatározott mértékû, de legfeljebb 50% os díjkedvezményt nyújthat. (5) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás alapján a (3) bekezdés szerinti kedvezményeket a gazdálkodói parkolókártya vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer biztosítja. A gazdálkodói parkolókártyával a parkolójegy kiadó automatánál parkolójegyet kell váltani, amelyet a gépjármû elsõ szélvédõ üvege mögött, kívülrõl jól látható helyen és érvényességének ellenõrzését biztosítva, teljes egészében láthatóan és olvasható módon kell elhelyezni. 12. (1) Egészségügyi várakozási hozzájárulás kérelemre a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense, a védõnõ, valamint az önkormányzattal szerzõdéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevõ személynek adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira, továbbá a területi kötelezettséget vállaló otthoni szakápolási szolgálatok, illetve a támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek által megjelölt személygépkocsira. (2) Az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei: a) a költségtérítés megfizetése, b) a gépjármûadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása, c) az alábbi szervezetek által kiállított igazolás: ca) háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense által benyújtott kérelem esetén a kerületi Egészségügyi Szolgálat, cb) védõnõ által benyújtott kérelem esetén a kerületi Védõnõi Szolgálat, cc) otthoni szakápolási szolgálatot, illetve támogató szolgáltatást nyújtó által benyújtott kérelem esetén az Egészségügyi Szakszolgálat és a területileg illetékes kerületi önkormányzat. (3) Az egészségügyi várakozási hozzájárulás az adott kerület közigazgatási területén lévõ közúti várakozóhelyeken legfeljebb 2 óra idõtartamú díjfizetés nélküli várakozásra jogosít. A várakozás megkezdésének idõpontját a gépjármû elsõ szélvédõ üvege mögött, kívülrõl teljes egészében jól látható módon elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármû eltávozása nélkül megváltoztatni tilos. 13. (1) A lakossági várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás és az egészségügyi várakozási

5 hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követõ év január 31 ig érvényes. (2) A lakossági várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói várakozási hozzájárulást és az egészségügyi várakozási hozzájárulást a kerületi önkormányzat képviselõ testülete adja ki. Ezen hozzájárulások kiadásának további feltételeit a kerületi önkormányzat saját rendeletében szabályozhatja jelen rendelet keretei között és szabályai szerint. III. FEJEZET Védett övezetek 14. (1) A védett övezetekbe a 15. ban és a IV. fejezetben meghatározott kivételekkel kizárólag a jelen szakaszban foglaltak szerint lehet behajtani, illetve behajtani és ott várakozni. (2) Védett övezetbe behajtani a) lakossági behajtási hozzájárulással, b) gazdálkodói behajtási hozzájárulással lehet. (3) Védett övezetbe behajtani és ott várakozni a) lakossági behajtási várakozási hozzájárulással, b) gazdálkodói behajtási várakozási hozzájárulással, c) egészségügyi behajtási várakozási hozzájárulással, d) áruszállítási behajtási várakozási hozzájárulással, e) közhasznú áruszállítási behajtási várakozási hozzájárulással, f) szervizszolgáltatási behajtási várakozási hozzájárulással, g) eseti behajtási várakozási hozzájárulással, h) a Rendvédelmi szervek és a Fõvárosi Közterület felügyelet részére kiállított behajtási és várakozási hozzájárulással, i) a kerületi Közterület felügyeletek részére kiállított behajtási és várakozási hozzájárulással. lehet. 15. (1) A védett övezetekbe hozzájárulás nélkül behajthat a) a KRESZ 14. (12) bekezdésében meghatározott jármû, b) a közforgalmú közlekedés keretében végzett, menetrendszerinti, helyi személyszállító autóbusz, trolibusz és az ezek közlekedtetéséhez szükséges kiszolgáló jármû, de a munka végeztével a védett övezetet haladéktalanul el kell hagyni. (2) A védett övezetekbe hozzájárulás nélkül behajthat és ott idõtartam korlátozás nélkül várakozhat a) a KRESZ 14. (13) bekezdésében meghatározott, a mozgáskorlátozott személy (illetõleg az õt szállító személy) jármûve, amennyiben úti célja a védett övezet területén van vagy csak a védett övezeten keresztül közelíthetõ meg, ha a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármû elsõ szélvédõje mögött úgy helyezték el, hogy elõlapja az érvényesség és a jogosultság ellenõrzése céljából teljes egészében látható; b) a KRESZ 49. ban meghatározott, megkülönböztetõ fény és hangjelzéssel jogszerûen felszerelt jármû, c) a KRESZ 50. ban meghatározott jármû. (3) Naponta 7 és 10 óra között az 5. számú mellékletben megjelölt védett övezetekbe hozzájárulás nélkül is be lehet hajtani és ott várakozni, de az idõszak végéig a védett övezetet el kell hagyni. (4) Taxik hozzájárulás nélkül csak az 5. számú mellékletben megjelölt védett övezetekbe hajthatnak be. 16. (1) Lakossági behajtási hozzájárulás kérelemre annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a védett övezet területén van, a védett övezet területén közterületen kívüli várakozóhellyel rendelkezik, az általa megjelölt személygépkocsikra. (2) A lakossági behajtási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés megfizetése. (3) A lakossági behajtási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezet területén lévõ közterületen kívüli várakozóhely megközelítésére és elhagyására jogosít. 17. (1) Lakossági behajtási várakozási hozzájárulás kérelemre annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a védett övezet területén van. Lakossági behajtási várakozási hozzájárulás kérelmezhetõ a lakos által megjelölt a) egy darab személygépkocsira, amelynek a lakos az üzemben tartója, b) munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által üzemben tartott személygépkocsira, ha a lakos az a) pontban megjelölt gépjármûre lakossági behajtási várakozási hozzájárulással nem rendelkezik. (2) A lakossági behajtási várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei: a) a költségtérítés megfizetése, b) a várakozási díj megfizetése, c) a gépjármûadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása.

6 d) (3) Lakásonként legfeljebb 2 darab lakossági behajtási várakozási hozzájárulás adható ki. (4) A lakossági behajtási várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott, valamint az 5. számú mellékletben megjelölt közterületek közúti várakozóhelyein való idõtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. 18. (1) Gazdálkodói behajtási hozzájárulás kérelemre az általa megjelölt személygépkocsikra annak a gazdálkodónak adható, amely a védett övezet területén közterületen kívüli várakozóhellyel vagy közterületi kizárólagos várakozóhellyel rendelkezik. (2) A gazdálkodói behajtási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés megfizetése. (3) A gazdálkodói behajtási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezet területén lévõ közterületen kívüli várakozóhely vagy közterületi kizárólagos használatú várakozóhely megközelítésére és elhagyására jogosít. 19. (1) Gazdálkodói behajtási várakozási hozzájárulás kérelemre a védett övezet területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezõ gazdálkodónak adható, az általa megjelölt személygépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzemben tartója. (2) A gazdálkodói behajtási várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei: a) a költségtérítés megfizetése, b) a várakozási díj megfizetése, c) a gépjármûadó megfizetésének vagy az adómentesség igazolása. d) (3) A gazdálkodói behajtási várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott közúti várakozóhelyen való idõtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. 20. (1) Egészségügyi behajtási várakozási hozzájárulás kérelemre a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense, a védõnõ, valamint az önkormányzattal szerzõdéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevõ személynek adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira, továbbá a területi kötelezettséget vállaló otthoni szakápolási szolgálatok, illetve a támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek által megjelölt személygépkocsikra. (2) Az egészségügyi behajtási várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei: a) a költségtérítés megfizetése, b) a gépjármûadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása, c) az alábbi szervezetek által kiállított igazolás: ca) háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense által benyújtott kérelem esetén a kerületi Egészségügyi Szolgálat, cb) védõnõ által benyújtott kérelem esetén a kerületi Védõnõi Szolgálat, cc) otthoni szakápolási szolgálatot, illetve támogató szolgáltatást nyújtó által benyújtott kérelem esetén az Egészségügyi Szakszolgálat és a területileg illetékes kerületi önkormányzat. (3) Az egészségügyi behajtási várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott közúti várakozóhelyen legfeljebb 2 óra idõtartamú várakozásra jogosít. A várakozás megkezdésének idõpontját a gépjármû elsõ szélvédõ üvege mögött kívülrõl teljes egészében jól látható módon elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármû eltávozása nélkül megváltoztatni tilos. 21. (1) Áruszállítási behajtási várakozási hozzájárulást kérelemre az kaphat, aki a védett övezetben rendszeres áruszállítási tevékenységet végez. (2) Közhasznú áruszállítási behajtási várakozási hozzájárulást kérelemre az kaphat, aki a védett övezetben rendszeresen romlandó élelmiszer szállítási tevékenységet végez. (3) Az áruszállítási behajtási várakozási hozzájárulás és a közhasznú áruszállítási behajtási várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei: a) a költségtérítés megfizetése, b) a várakozási díj megfizetése. (4) Az áruszállítási behajtási várakozási hozzájárulás a óra és óra közötti idõtartamon belül, a közhasznú áruszállítási behajtási várakozási hozzájárulás a óra és óra, illetve a óra és óra közötti idõtartamon belül a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott azonos helyen legfeljebb 20 perc idõtartamú várakozásra jogosít. A várakozás megkezdésének idõpontját a gépjármû elsõ szélvédõ üvege mögött kívülrõl teljes egészében jól látható módon elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármû eltávozása nélkül megváltoztatni tilos. 22. (1) Szerviz szolgáltatási behajtási várakozási hozzájárulást kérelemre az kaphat, aki a védett övezetben lakossági vagy közterületi hibaelhárítást végez. (2) A szervízszolgáltatás behajtási várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei: a) a költségtérítés megfizetése, b) a várakozási díj megfizetése. (3) A szerviz szolgáltatási behajtási hozzájárulás a 18 óra és 12 óra közötti idõtartamon belül a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott azonos helyen legfeljebb 1 óra idõtartamú várakozásra jogosít. A

7 várakozás megkezdésének idõpontját a gépjármû elsõ szélvédõ üvege mögött, kívülrõl teljes egészében jól látható módon elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármû eltávozása nélkül megváltoztatni tilos. 23. (1) Eseti behajtási várakozási hozzájárulást kérelemre az kaphat, akinek úti célja a védett övezetben van. (2) Az eseti behajtási várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei: a) a költségtérítés megfizetése, b) a várakozási díj megfizetése. (3) Az eseti behajtási várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott közúti várakozóhelyen idõtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. 24. (1) A védett övezetek díjtételeinél a következõ területi felosztást kell alkalmazni: a) 1. díjtételû, b) 2. díjtételû, c) 3. díjtételû, d) 4. díjtételû területek. A védett övezetek fenti díjtételekbe való besorolását jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A védett övezetekben a várakozási díjak kiszámításának alapja a BKVA. (3) A különbözõ díjtételû területeken, a különbözõ jármûfajták alapdíját (a továbbiakban: védett övezeti alapdíj) a következõ szorzószámokkal kell megállapítani: Szorzószámok az Jármûfajták díjtételû területeken Személygépkocsi 2 1,5 1,25 1 3,5 t alatt tgk. 2 1,5 1,25 1 3,5 t 6 t tgk. 2 1,5 1,25 1 6t 12 t tgk. 3,2 2,4 2 1,6 12 t 16 t tgk. 3,2 2,4 2 1,6 16 t 24 t tgk. 6,4 4,8 4 3,2 24 t 32 t tgk. 14,4 10,8 9 7,2 32 t felett tgk Autóbusz 2 1,5 1,25 1 (4) A védett övezetekbe érvényes hozzájárulások után fizetendõ éves várakozási díjak: a) a lakossági behajtási várakozási hozzájárulás esetén a védett övezeti alapdíj kétszázötvenszerese, b) a gazdálkodói behajtási várakozási hozzájárulás esetén a védett övezeti alapdíj ezerötszázszorosa, c) az áruszállítási behajtási várakozási hozzájárulás és a közhasznú áruszállítási behajtási várakozási hozzájárulás esetén a védett övezeti alapdíj négyszáznyolcvanszorosa, d) a szervizszolgáltatási behajtási várakozási hozzájárulás esetén a védett övezeti alapdíj ötszázhetvenhatszorosa, e) az eseti behajtási várakozási hozzájárulás esetén védett övezeti alapdíj négyezer nyolcszázszorosa. (5) A lakossági behajtási várakozási hozzájárulás várakozási díját a kerületi önkormányzat saját rendeletében differenciáltan is megállapíthatja és kedvezményeket határozhat meg az alábbi keretek között: a) lakásonként az elsõ személygépkocsira kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke legfeljebb 100%, b) lakásonként a második személygépkocsira kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke ba) legfeljebb 10%, ha a kérelmezett gépjármû az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel, bb) legfeljebb 30%, ha a kérelmezett gépjármû az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel, bc) legfeljebb 50%, ha a kérelmezett gépjármû az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel. (6) Az áruszállítási behajtási várakozási hozzájárulás, a közhasznú áruszállítási behajtási várakozási hozzájárulás, a szervizszolgáltatási behajtási várakozási hozzájárulás, valamint az eseti behajtási várakozási hozzájárulás várakozási díjából kedvezmény illeti meg a kérelmezõt az alábbiak szerint: a) ha a kérelmezett gépjármû az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény mértéke 10%, b) ha a kérelmezett gépjármû az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény mértéke 30%, c) ha a kérelmezett gépjármû az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor kedvezmény mértéke 50%. (7) A Köztársasági õrezred 23 darab eseti behajtási várakozási hozzájárulásáért, a Magyar Honvédség Támogató Dandár 10 darab eseti behajtási várakozási hozzájárulásáért, a Nemzetbiztonsági Hivatal 8 darab eseti behajtásivárakozási hozzájárulásárért, a Magyar Köztársaság Információs Hivatala 7 darab eseti behajtási várakozási

8 hozzájárulásáért és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 3 darab eseti behajtási várakozási hozzájárulásáért nem kell várakozási díjat fizetni. (8) A (4) bekezdésben, meghatározott idõtartamra szóló hozzájárulások mellett, azoktól eltérõ idejû hozzájárulások is kérelmezhetõk, mely esetben idõarányos várakozási díjat kell fizetni. Az érvényességi idõ lejárta elõtt visszaadott hozzájárulások esetén az idõarányos várakozási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni. 25. (1) A lakossági behajtási hozzájárulás, a lakossági behajtási várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói behajtásivárakozási hozzájárulás és az egészségügyi behajtási várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követõ év január 31 ig érvényes. (2) A gazdálkodói behajtási hozzájárulás, az áruszállítási behajtási várakozási hozzájárulás, a közhasznú áruszállítási behajtási várakozási hozzájárulás, a szervizszolgáltatási behajtási várakozási hozzájárulás és az eseti behajtásivárakozási hozzájárulás a kiadás napjától a hozzájáruláson feltüntetett idõpontig, de legfeljebb a kiadás napját követõ 1 évig érvényes. 26. (1) A lakossági behajtási hozzájárulást, a lakossági behajtási várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói behajtásivárakozási hozzájárulást és az egészségügyi behajtási várakozási hozzájárulást a kerületi önkormányzat képviselõ testülete adja ki. Ezen hozzájárulások kiadásának további feltételeit a kerületi önkormányzat rendeletben szabályozhatja jelen rendelet keretei között és szabályai szerint. (2) A gazdálkodói behajtási hozzájárulást, az áruszállítási behajtási várakozási hozzájárulást, a közhasznú áruszállítási behajtási várakozási hozzájárulást, a szervizszolgáltatási behajtási várakozási hozzájárulást és az eseti behajtási várakozási hozzájárulást a fõpolgármester adja ki. IV. FEJEZET Budai Vár védett övezet 27. (1) A Budai Vár védett övezetre a védett övezetekre vonatkozó szabályokat jelen fejezetben található eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A Budai Vár védett övezete részben a várakozási övezeten keresztül közelíthetõ meg. 28. (1) A Budai Vár védett övezetébe személygépkocsival hozzájárulás nélkül behajthat és idõtartam korlátozással várakozhat, akinek úti célja a Budai Vár védett övezet területén van. (2) Amennyiben a hozzájárulás nélküli behajtás a várakozási övezet Hunyadi János úti és a Palota úti behajtási pontján történik, abban az esetben a hozzájárulás nélküli kihajtás csak a Palota úti kihajtási ponton történhet. Amennyiben a hozzájárulás nélküli behajtás a védett övezet Bécsi kapu téri behajtási pontján történik, abban az esetben a hozzájárulás nélküli kihajtás csak a Bécsi kapu téri kihajtási ponton történhet. (3) A behajtás és a kihajtás közti idõtartam legfeljebb 30 perc lehet. (4) A 30 perces idõtartamot túllépõ gépjármû üzemben tartójának pótdíjat kell fizetnie az alábbiak szerint: a) 10 percnél rövidebb idejû idõtúllépés esetén a védett övezeti alapdíj kétszerese, b) 10 perc, vagy annál hosszabb, de 1 óránál rövidebb idejû idõtúllépés esetén a védett övezeti alapdíj tízszerese, c) 1 óra vagy annál hosszabb idejû idõtúllépés esetén megkezdett 24 óránként a védett övezetei alapdíj harmincszorosa. 29. (1) A Budai Vár védett övezetébe személygépkocsival hozzájárulás nélkül behajthat és idõtartam korlátozás nélkül várakozhat, akinek úti célja az 5. számú mellékletben megjelölt kedvezményezett szervezeteknél van. (2) A kedvezményezett szervezetekhez történõ hozzájárulás nélküli behajtás mindhárom behajtási ponton, kihajtás a kedvezményezett szervezet által az 5. számú mellékletben megjelölt határidõig kiadott eseti igazolás alapján mindkét kihajtási ponton történhet. Az igazolás a kiállítástól számított 15 percig érvényes, ezen idõtartamon belül jogosít a kihajtásra. (3) A kihajtáskor a kedvezményezett szervezet által kiadott eseti igazolás alapján a közterületen kívüli várakozóhelyek, illetve a közterületi kizárólagos várakozóhelyek korábban kiadott hozzájárulással igénybe nem vett szabad kapacitásán felül várakozási díjat kell fizetni az alábbiak szerint: a) a kedvezményezett szervezetek látogatói esetén az elsõ, díjmentes 30 percet követõen óránként a védett övezeti alapdíj másfélszerese, amelyet a gépjármû üzemben tartója fizet a kihajtáskor, vagy megállapodás alapján a kedvezményezett szervezet fizet; b) a szállodákba és a rendezvényekre érkezõ vendégek esetén az elsõ, díjmentes 30 percet követõen megkezdett 24 óránként a védett övezeti alapdíj négyszerese, amelyet a kedvezményezett szervezet fizet. (4) A Budai Vár védett övezete területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkezõ és vendéglátó ipari tevékenységet végzõ szervezetek a (2) bekezdésben meghatározott eseti igazolás kiadására jogosultak december 31 ig, a kerületi önkormányzattal kötött megállapodás alapján. Ezen esetekben a fizetendõ várakozási díj a (3) bekezdés b) pontjának megfelelõ összeg.

9 V. FEJEZET Fizetõ várakozóhelyek 30. (1) A fizetõ várakozóhelyeknél elhelyezett jelzõtábla alatti kiegészítõ táblán a díjfizetési kötelezettség mellett utalni kell a kötelezettség idõbeli hatályára és a megengedett maximális várakozási idõtartamra. (2) Külön szöveges táblán, vagy jegykiadó automata mûködése esetén a jegykiadó automatán kell feltüntetni a parkolási üzemeltetõ szervezet nevét, címét, telefonszámát, a várakozási díj és a pótdíj összegét. (3) A fizetõ várakozóhelyeknek forgalomtechnikai tervvel és érvényes forgalomtechnikai kezelõi hozzájárulással kell rendelkezniük. 31. (1) A fizetõ várakozóhelyeken a várakozási díjat a) a parkolójegy kiadó automatánál váltott parkolójeggyel, a megállást követõen haladéktalanul, külön felhívás nélkül, vagy b) a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használatának esetén annak megindításával, a megállást követõen haladéktalanul, külön felhívás nélkül vagy c) kézi beszedésû parkolójeggyel kell megfizetni. (2) A fizetõ várakozóhelyeken az óránként fizetendõ várakozási díj mértéke a BKVA 50% a. VI. FEJEZET Õrzött, fizetõ P+R várakozóhelyek 32. (1) Az õrzött, fizetõ P+R várakozóhelyeknél a jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ táblán utalni kell a díjfizetési kötelezettségre. (2) Külön szöveges táblán fel kell tüntetni a parkolás üzemeltetõ szervezet nevét, címét, telefonszámát, a várakozási díj összegét. (3) Az õrzött, fizetõ P+R várakozóhelyeknek forgalomtechnikai tervvel és érvényes forgalomtechnikai kezelõi hozzájárulással kell rendelkezniük. 33. (1) õrzött, fizetõ P+R várakozóhelyen kizárólag személygépkocsival, motoros triciklivel, háromkerekû segédmotoros kerékpárral, négykerekû segédmotoros kerékpárral oldalkocsis motorkerékpárral, négykerekû motorkerékpárral, személygépkocsival vontatott pót vagy lakópótkocsival és a 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsival lehet várakozni. (2) Az õrzött, fizetõ P+R várakozóhelyeken fizetendõ várakozási díjak: a) Nappali díj: 6.00 óra és óra között a várakozás idõtartamától függetlenül a BKVA; b) Éjszakai díj: óra és 6.00 óra között az óránkénti várakozási díj egyenlõ a BKVA 60% a; c) Öt munkanapos bérlet: hét egymást követõ naptári napon belül felhasználható, öt munkanapon 6.00 óra és óra között, a várakozás idõtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKVA 4,4 szerese; d) Húsz munkanapos bérlet: harminc egymást követõ naptári napon belül felhasználható, húsz munkanapon 6.00 óra és óra között a várakozás idõtartamától függetlenül várakozásra szóló bérlet ára a BKVA 16 szorosa; e) Heti éjszakai bérlet: hét egymást követõ naptári napra szóló, óra és 6.00 óra között a várakozás idõtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKVA 15 szöröse; f) Kombinált heti bérlet: hét egymást követõ naptári napra szóló, 0.00 óra és óra között a várakozás idõtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKVA 24 szerese; g) Havi éjszakai bérlet: egy naptári hónapra szóló, óra és 6.00 óra között a várakozás idõtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKVA 50 szerese; h) Kombinált havi bérlet: egy naptári hónapra szóló, 0.00 óra és óra között a várakozás idõtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKVA 78 szorosa; i) Negyedéves éjszakai bérlet: három naptári hónapra szóló, óra és 6.00 óra között a várakozás idõtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKVA 142 szerese; j) Kombinált negyedéves bérlet: három naptári hónapra szóló, 0.00 óra és óra között a várakozás idõtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKVA 222 szerese; k) Féléves éjszakai bérlet: hat naptári hónapra szóló, óra és 6.00 óra között a várakozás idõtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKVA 284 szerese;

10 l) Kombinált féléves bérlet: hat naptári hónapra szóló, 0.00 óra és óra között a várakozás idõtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKVA 444 szerese. VII. FEJEZET Kizárólagos használatú várakozóhelyek 34. (1) Kizárólagos használatú várakozóhelyek kérelemre külön jogszabályban meghatározott szervek (a továbbiakban: kedvezményezett) épületeinél, legfeljebb azok homlokzatának hosszában jelölhetõek ki. (2) A kizárólagos használatú várakozóhelyek létesítésére szóló hozzájárulást a tulajdonos önkormányzat egyetértése alapján az út forgalomtechnikai kezelõje adja ki. 35. (1) A védett övezetben és a várakozási övezetben létesített kizárólagos használatú várakozóhelyekért a kedvezményezett a tulajdonos önkormányzatnak várakozási megváltási díjat köteles fizetni az alábbiak szerint: a) a védett övezetekben lévõ kizárólagos használatú várakozóhelyek éves megváltási díja várakozóhelyenként a védett övezeti alapdíj 2500 szorosa; b) a várakozási övezetben a kizárólagos használatú várakozóhelyek éves megváltási díja várakozóhelyenként az adott területre érvényes egyórai várakozási díj 2500 szorosa. (2) Év közbeni létesítés esetén idõarányos várakozási megváltási díjat kell fizetni. Év közbeni megszüntetés esetén az idõarányos várakozási megváltási díjat a tulajdonos önkormányzat köteles visszafizetni. (3) Amennyiben a kedvezményezett a várakozási megváltási díjat az elõírt határidõig nem fizeti meg, úgy õt a várakozási megváltási díj megfizetésére fel kell szólítani. Ha a tartozás a felszólítást követõ 30. napon is fennáll, a tulajdonos önkormányzat kezdeményezi a kizárólagos használatú várakozóhelyek megszüntetését. (4) Rendkívüli esemény alkalmával a kizárólagos használat kártérítési kötelezettség keletkezése nélkül a szükséges mértékig korlátozható. 36. A kedvezményezett jármûve a védett övezetekben és a várakozási övezetekben csak a számára kijelölt kizárólagos használatú várakozóhelyeken várakozhat díjfizetés nélkül. A kedvezményezett köteles az ott jogszerûen várakozó jármû elsõ szélvédõ üvege mögött, kívülrõl jól látható helyen és olvasható módon, a kizárólagos használatú várakozóhelyen történõ várakozásra jogosító igazolást teljes egészében látható módon elhelyezni. VIII. FEJEZET Rendvédelmi szervek és a Fõvárosi Közterület felügyelet behajtási és várakozási hozzájárulása 37. (1) A Rendvédelmi szervek és a Fõvárosi Közterület felügyelet behajtási és várakozási hozzájárulása kérelemre a) a Budapesti Rendõr fõkapitányság, b) az ORFK Repülõtéri Rendõri Igazgatóság, c) a Vám és Pénzügyõrség Közép magyarországi Regionális Parancsnoksága d) a Készenléti Rendõrség, e) a Fõvárosi Közterület felügyelet, f) a Nemzeti Nyomozó Iroda használatában lévõ, megkülönböztetõ fény és hangjelzéssel fel nem szerelt személygépkocsijára, valamint 3500 kilogramm megengedett össztömeget meg nem haladó tehergépkocsijára adható. (2) A Rendvédelmi szervek és a Fõvárosi Közterület felügyelet behajtási és várakozási hozzájárulása a várakozási övezetekben díjfizetés és idõtartam korlátozás nélküli várakozásra, valamint a védett övezetekbe való behajtásra és ott idõtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. (3) A Rendvédelmi szervek és a Fõvárosi Közterület felügyelet behajtási és várakozási hozzájárulása a kiadás napjától a kiadás évét követõ év január 31 ig érvényes. (4) A kiadható összes hozzájárulás száma 400 darab, amelyet a Fõvárosi Közgyûlés Városrendészeti Bizottságának javaslata alapján a fõpolgármester ad ki. (5) Felhatalmazást kapnak a Közterület felügyeletet fenntartó és üzemeltetõ kerületi önkormányzatok arra, hogy rendeletükben szabályozzák a kerületi Közterület felügyeletek részére kiadható hozzájárulások szabályait azzal, hogy az adott kerületben kiadható, kizárólag a kerület közigazgatási határán belül érvényes hozzájárulások száma maximum 10 lehet.

11 IX. FEJEZET Eljárási szabályok 38. (1) Jelen rendeletben meghatározott, a fõpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások a Rendvédelmi szervek, a Fõvárosi Közterület felügyelet és a kerületi Közterület felügyeletek számára kiadott behajtási és várakozási hozzájárulások kivételével kiadása iránti kérelmet a fõpolgármesternek írásban kell benyújtani. A kérelem benyújtása online vagy elektronikus formában is történhet. (2) A kérelemnek tartalmaznia kell: a) magánszemély esetében a kérelmezõ nevét, személyi igazolvány számát, lakcímét, b) nem magánszemély esetében a kérelmezõ megnevezését, székhelyét, telephelyét, adóigazgatási számát, a képviselõ nevét és elérhetõségét, c) szükség szerint a szerzõdéses partner adatait, d) a jármû gyártmányának, típusának megnevezését, megengedett legnagyobb össztömegét, forgalmi rendszámát, e) a hozzájárulás típusát, f) az övezet megnevezését, g) a kért érvényességi idõtartamot, h) a kérelem indokait, i) áruszállítás esetén a szállított áru megnevezését. (3) A kérelmezõ köteles a kérelem elõterjesztésével egyidejûleg a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatait mellékelni. (4) A Köztársasági Õrezred 23 darab eseti behajtási várakozási hozzájárulás kérelmének, a Magyar Honvédség Támogató Dandár 10 darab eseti behajtási várakozási hozzájárulás kérelmének, a Nemzetbiztonsági Hivatal 8 darab eseti behajtási várakozási hozzájárulás kérelmének, a Magyar Köztársaság Információs Hivatala 7 darab eseti behajtásivárakozási hozzájárulás kérelmének és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 3 darab eseti behajtási várakozási hozzájárulás kérelmének a (2) bekezdés d) pontja szerinti adatokat nem kell tartalmaznia. (5) A kérelmet a fõpolgármester megvizsgálja, és amennyiben az a rendelet elõírásainak megfelel, a kérelmezõ részére a hozzájárulást 4 munkanapon belül kiadja. (6) A fõpolgármester az egy kérelmezõ részére kiadható hozzájárulások számát korlátozhatja, valamint elõírhatja azt az útvonalat, amelyen a jármûnek közlekednie kell. 39. Jelen rendeletben meghatározott, a fõpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások a Rendvédelmi szervek, a Fõvárosi Közterület felügyelet és a kerületi Közterület felügyeletek számára kiadott behajtási és várakozási hozzájárulások kivételével kiadásának, a megrongálódott, elveszett, ellopott illetve megsemmisült hozzájárulás vagy a hozzájárulást tanúsító matrica cseréjének költségtérítése 2000 forint. 40. (1) Jelen rendeletben meghatározott, a Rendvédelmi szervek és a Fõvárosi Közterület felügyelet behajtási és várakozási hozzájárulása iránti kérelmet a fõpolgármesternek írásban kell benyújtani. (2) A kérelemnek tartalmaznia kell: a) a kérelmezõ megnevezését, székhelyét, b) a jármû gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, c) a forgalmi engedély másolatát, vagy nyilatkozatot arról, hogy a jármû a kérelmezõ szerv használatában van, megkülönböztetõ fény és hangjelzéssel fel nem szerelt személygépkocsi vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi, d) a kérelem indokait. (3) A kérelmekrõl a 44. (5) bekezdésének figyelembevételével a Fõvárosi Közgyûlés hatáskörrel rendelkezõ bizottságának javaslatára a fõpolgármester dönt a javaslat megtételétõl számított 8 munkanapon belül. 41. Jelen rendeletben meghatározott, a Rendvédelmi szervek és a Fõvárosi Közterület felügyelet behajtási és várakozási hozzájárulásának kiadásáért nem kell költségtérítést fizetni. 42. Jelen rendeletben meghatározott, a kerületi önkormányzat képviselõ testületének hatáskörébe tartozó hozzájárulások kiadásának eljárási szabályait jelen rendelet keretei között a kerületi önkormányzatok saját rendeletükben szabályozzák. 43. Jelen rendeletben meghatározott, a kerületi önkormányzat képviselõ testülete hatáskörébe tartozó hozzájárulások kiadásának, a megrongálódott, elveszett, ellopott illetve megsemmisült hozzájárulás vagy a hozzájárulást tanúsító matrica cseréjének költségtérítése 2000 forint, amelyet a kerületi önkormányzat saját rendeletében korlátlan mértékben csökkenthet, vagy el is engedhet. 44. (1) A gazdálkodói behajtási hozzájárulás, az áruszállítási behajtási várakozási hozzájárulás, a közhasznú áruszállítási behajtási várakozási hozzájárulás, a szervizszolgáltatási behajtási várakozási hozzájárulás, az eseti

12 behajtási várakozási hozzájárulás, valamint a Rendvédelmi szervek, a Fõvárosi Közterület felügyelet és a kerületi Közterület felügyeletek behajtási és várakozási hozzájárulásának formája a hozzájárulás kiadására jogosult által kiadott hozzájárulás. (2) A lakossági behajtási hozzájárulás, a lakossági behajtási várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói behajtásivárakozási hozzájárulás, az egészségügyi behajtási várakozási hozzájárulás, a lakossági várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás, valamint az egészségügyi várakozási hozzájárulás formája a hozzájárulás kiadására jogosult által kiadott hozzájárulás és hozzájárulást igazoló matricából áll. (3) A hozzájárulásnak, valamint a hozzájárulást igazoló matricának tartalmaznia kell különösen: a) a hozzájárulás számát, b) a gépjármû forgalmi rendszámát, c) az övezet megnevezését, d) az érvényességi idõtartamot, e) a hozzájárulás típusát. (4) A Köztársasági Õrezred 23 darab eseti behajtási várakozási hozzájárulásának, a Magyar Honvédség Támogató Dandár 10 darab eseti behajtási várakozási hozzájárulásának, a Nemzetbiztonsági Hivatal 8 darab eseti behajtásivárakozási hozzájárulásának, a Magyar Köztársaság Információs Hivatala 7 darab eseti behajtási várakozási hozzájárulásának és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 3 darab eseti behajtási várakozási hozzájárulásának a (3) bekezdés b) pontja szerinti adatot nem kell tartalmaznia. (5) A hozzájárulást vagy a hozzájárulást igazoló matricát a gépjármû elsõ szélvédõ üvege mögött, kívülrõl jól látható helyen és teljes egészében olvasható módon kell elhelyezni. 45. (1) A hozzájárulás eredeti jogosultjának kérelmére a megrongálódott hozzájárulást vagy a hozzájárulást igazoló matricát annak leadásával egyidejûleg jelen rendeletben meghatározott költségtérítés ellenében a hozzájárulást kiadó kérelemre kicseréli. (2) A hozzájárulás vagy a hozzájárulást igazoló matrica elvesztését, ellopását, megsemmisülését a hozzájárulást kiadó szervnél 3 munkanapon belül be kell jelenteni és a hozzájárulás iránt ismételt kérelmet kell benyújtani. A hozzájárulást kiadó jelen rendeletben meghatározott költségtérítés ellenében a hozzájárulás kiadására irányadó szabályok szerint adja ki az új hozzájárulást. (3) Amennyiben a hozzájárulással rendelkezõ jármûvet a tulajdonosa év közben elidegeníti, a hozzájárulást és a hozzájárulást igazoló matricát vissza kell szolgáltatni. 46. (1) A védett övezetek forgalmi és várakozási rendjének, valamint a várakozási övezetek várakozási rendjének ellenõrzését végzõ szervként a közterület felügyelõ elveszi és a kiadó szervnek visszajuttatja azt a hozzájárulást, a) amelyet nem az arra jogosult használ, b) amelynél a hozzájárulás használatának jogcíme megszûnt, vagy nem arra a célra használják, c) amely hamis, vagy meghamisították, d) amellyel bármely más módon visszaéltek. (2) A közterület felügyelõ által elvett és a kiadó szervnek visszajuttatott hozzájárulást a kiadó szerv köteles visszavonni és azt a kiadás évében nem pótolhatja. A visszavonástól számított 5 munkanapon belül a kiadó szerv az érintettet értesíti. (3) Amennyiben a kiadó szerv észleli, hogy az (1) bekezdésben meghatározott feltételek egyike sem áll fenn, köteles a hozzájárulást a jogosult részére az észleléstõl számított 5 munkanapon belül visszajuttatni. X. FEJEZET Ellenõrzés, szankciók 47. (1) A várakozási övezetekben, illetve a fizetõ várakozóhelyeken a parkolás üzemeltetõ jogosult jelen rendeletben meghatározott díjfizetési feltételekkel történõ várakozást ellenõrizni. (2) A várakozási övezetekben díjfizetés nélkül várakozó gépjármû üzemben tartójának a (3) bekezdésben meghatározott türelmi idõ letelte után várakozási díjkülönbözetet és pótdíjat kell fizetnie. Az azonos helyen várakozó gépjármûre, üzemidõben, díjfizetés nélküli várakozás miatt csak egyszer kell várakozási díjkülönbözetet és pótdíjat fizetni. (3) A türelmi idõ a start stop rendszerû mobiltelefonos díjfizetés kivételével egy óránál rövidebb idõre történõ díjfizetés esetén 5 perc, egy órára vagy annál hosszabb idõre történõ díjfizetés esetén 15 perc. (4) Amennyiben a gépjármû üzemben tartója az ellenõrzés idõpontjában érvényes parkolójeggyel rendelkezett, de azt nem jelen rendelet elõírásai szerint helyezte el, vagy a parkolójegy érvényességének kezdõ idõpontja és az ellenõrzés idõpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idõ, az ellenõrzés napjától számított 5 naptári napon belül a parkolás üzemeltetõ ügyfélszolgálati irodájában a parkolójegy bemutatható. Amennyiben a bemutatott parkolójegy az ellenõrzés

13 idõpontjában vagy az ellenõrzés idõpontjától 5 percnél hosszabb idõ nem telt el, a várakozási díjkülönbözet és a pótdíj tartozást a parkolás üzemeltetõ törli a nyilvántartásból. A parkolójegy bemutatás lehetõségével naptári hónaponként legfeljebb egy alkalommal élhet a gépjármû üzemben tartója, ha a bemutatás idõpontjában az adott gépjármûre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pótdíj tartozás. (5) A várakozási övezetekben a megengedett várakozási idõtartamot túllépõ gépjármû üzemben tartójának pótdíjat kell fizetnie. Az azonos helyen várakozó gépjármûre, üzemidõben, a megengedett várakozási idõtartam túllépése miatt, az idõtartam korlátozás leteltével ismételten pótdíjat kell fizetni. (6) A várakozási díjat, a várakozási díjkülönbözetet és a pótdíjat a tulajdonos önkormányzat felhatalmazásával rendelkezõ parkolás üzemeltetõ szedi be. (7) Ha a várakozási díjkülönbözetet és a pótdíjat az ellenõrzést követõ 10 naptári napon belül nem fizették meg, a parkolás üzemeltetõ a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelõen jár el. A külön jogszabályban meghatározott felszólításon a befizetési határidõt is fel kell tüntetni. (8) Ha a (7) bekezdésben meghatározott felszólításban megjelölt határidõig a várakozási díjkülönbözetet és pótdíjat nem fizették meg, a parkolás üzemeltetõ önállóan, saját nevében jogosult a várakozási díjkülönbözet, a pótdíj, a külön jogszabályban meghatározott adatlekérési díj és az igazolható költsége iránti igényét bírói úton érvényesíteni. (9) A fizetõ várakozóhelyeken a várakozási díjkülönbözetre és a pótdíjra vonatkozó rendelkezéseket értelemszerûen kell alkalmazni. 48. (1) A várakozási díjkülönbözet mértéke az adott területre érvényes egyórai várakozási díj. (2) A díjfizetés nélküli várakozás és a megengedett várakozási idõtartam túllépése miatt fizetendõ pótdíj mértéke: a) öt naptári napon belüli befizetés esetén az adott területre érvényes egyórai várakozási díj tízszerese, b) öt naptári napon túli, de kilencven naptári napon belüli befizetés esetén az adott területre érvényes egyórai várakozási díj harmicszorosa, c) kilencven naptári napon túli befizetés esetén az adott területre érvényes egyórai várakozási díj ötvenszerese. (3) A mozgáskorlátozottak számára kijelölt várakozóhelyek jogtalan elfoglalása esetén a fizetendõ pótdíj mértéke az adott területre érvényes egyórai várakozási díj háromszázszorosa. 49. (1) A közterület felügyeletre vonatkozó külön jogszabályok rendelkezéseire is figyelemmel, a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármûre, ha az balesetveszélyt nem jelent és a forgalmat nem akadályozza, a közterületfelügyelõ e rendelet szerint kerékbilincset alkalmazhat. (2) Nem rögzíthetõ kerékbilinccsel: a) a tûzcsapnál vagy tûzcsapszekrénynél álló jármû, b) a tûzoltási felvonulási úton álló jármû, c) a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyeztetõ jármû, d) a megkülönböztetõ fény és hangjelzõ készülékkel jogszerûen felszerelt jármû, e) a figyelmeztetõ jelzést jogszerûen alkalmazó jármû, f) a mozgáskorlátozott személy (illetõleg az õt szállító személy) jármûve, ha a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármû elsõ szélvédõje mögött úgy helyezték el, hogy elõlapja az érvényesség és a jogosultság ellenõrzése céljából teljes egészében látható, g) jelen rendeletben meghatározott kizárólagos használatú várakozóhelyen várakozó jármû, h) a Magyarországon mûködõ diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek, s ezek nemzetközi szerzõdés alapján mentességet élvezõ tagjai és családtagjai a rendszám szerint DT betûjelû gépjármûve, i) a háziorvosi szolgálat ellátására utaló, jogszabályban meghatározott jelzéssel ellátott jármû. (3) A kerékbilincs alkalmazása során úgy kell eljárni, hogy az érintett gépjármûvet károsodás ne érje. Bizonyíthatóan a kerékbilincs feltétele, illetve levétele során a gépjármûben keletkezett kárt a közterület felügyelõt munkáltató szervezet a károsultnak megtéríti. (4) A kerékbilincs használata során a gépjármû elsõ szélvédõjén vagy ha ez nem lehetséges, más alkalmas módon jól látható helyen, az intézkedéssel kapcsolatos, ábrával kiegészített tájékoztatást (külföldi rendszámú jármû esetén angol, német és orosz nyelven is) kell elhelyezni, amelynek a) utalnia kell arra, hogy a jármû vezetõje jogszabályellenes magatartást tanúsított, és emiatt a közterület felügyelõ olyan eszközt alkalmazott, amelynek eltávolítása nélkül a jármû sérülésmentesen nem helyezhetõ üzembe, b) tartalmaznia kell a kerékbilincs eltávolításának módját, alkalmazásának költségeit és a költség befizetésének rendjét, c) az intézkedés idõpontját. (5) A gépjármû üzemben tartója köteles a kerékbilincs alkalmazásáért forint költséget megfizetni. (6) Az intézkedést azonnal félbe kell szakítani vagy meg kell szüntetni, ha a jármûhöz visszaérkezõ üzemben tartó azt kéri és az (5) bekezdésben meghatározott költség felét megfizeti, egyúttal a szabálytalan elhelyezést megszünteti. (7) A jármûhasználat jogszerû akadályoztatása folytán keletkezett kárért a közterület felügyelõt, illetve a Közterületfelügyeletet nem terheli kártalanítási kötelezettség. (8) A közterület felügyelõ a költségtérítés megfizetése vagy a befizetést igazoló feladóvevény bemutatása után a kerékbilincset köteles haladéktalanul eltávolítani, vagy az eltávolítást elrendelni.

14 50. (1) Ha a közterület felügyelõi intézkedést követõen államigazgatási vagy szabálysértési eljárás nem indul, az intézkedéssel szemben panasznak van helye. A panaszt az intézkedés napjától számított 8 napon belül a Fõvárosi Önkormányzat feladat és hatáskörében eljáró közterület felügyelõ esetében a fõjegyzõhöz, kerületi önkormányzat feladat és hatáskörében eljáró közterület felügyelõ esetében pedig az illetékes kerületi jegyzõhöz kell benyújtani. (2) A kerékbilincs e rendeletben foglalt szabályokkal ellentétes alkalmazása esetén a befizetett, a kerékbilincs alkalmazásáért fizetendõ költséget haladéktalanul vissza kell fizetni. XIII. FEJEZET Üzemképtelen gépjármûvek tárolása 51. (1) Az üzemképtelen jármûvek közterület használati hozzájárulás nélkül közterületen a (2) bekezdésben foglalt kivétellel nem tárolhatók. A gépjármû üzemben tartója az üzemképtelenné vált jármûvet saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani a közterületrõl. (2) Üzemképtelen gépjármûvet közterület használati hozzájárulás nélkül csak mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig szabad tárolni. (3) A közterület használati hozzájárulást a gépjármû üzemben tartója a tárolás helye szerint illetékes önkormányzattól kérheti. (4) A közterület használati hozzájárulás fõútvonalra és tömegközlekedés által járt útvonalra egyáltalán nem, mellékútvonalra csak határozott idõre legfeljebb 90 napra a Fõvárosi Közgyûlés vonatkozó rendeletei szerint, díj ellenében adható ki. (5) A gépjármû üzemben tartója üzemképtelen jármûvek esetében köteles a közterület használati hozzájárulás számát a gépjármû elsõ szélvédõjén, kívülrõl jól látható helyen és olvasható módon elhelyezni. 52. (1) A jelen rendelet megszegésével tárolt üzemképtelen jármûveket a külön jogszabályokban meghatározottak szerint a rendõrhatóság, valamint a helyi közút kezelõjének megbízásából a Közterület felügyelet eltávolíttathatja. (2) A hatósági elszállításnál a jármû mûszaki állapotát a szállító szükség esetén szakértõ bevonásával állapítja meg, és arról jegyzõkönyvet vesz fel. A jegyzõkönyvben fel kell sorolni a jármûben talált tárgyakat is. 53. (1) A hatóságilag elszállított, üzemképtelen jármûveket az azzal megbízott szervezet (a továbbiakban: Szervezet) a gépjármû tulajdonosa költségére és veszélyére tárolja. (2) Az eltávolítás és a tárolás költségei a tulajdonost terhelik. (3) Amennyiben a tulajdonos kiléte megállapítható, a Szervezet a beszállítás napjától számított 15 napon belül köteles az üzemben tartót a jármû 30 napon belüli elszállítására írásban felszólítani. 54. (1) A hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezõ, 3 hónap elteltével ki nem váltott üzemképtelen jármûveket a Szervezet értékesítheti. (2) A jármûvek és az azokban talált dolgok értékesítése és megsemmisítése a külön jogszabályok szerint történik. (3) Az értékesítés során befolyt összeget a Szervezet költségei levonása után öt évig elkülönített számlán kezeli, ezt követõen a megbízó javára átutalja. (4) A tulajdonos a polgári jogi elévülési idõn belül az értékesítés során befolyt a Szervezet költségeivel csökkentett összegre jogosult igényét érvényesíteni, amennyiben tulajdonjogát hitelt érdemlõen igazolja. (5) A Szervezet is jogosult a tulajdonossal szemben érvényesíteni az értékesítés során, illetve a befolyt összegbõl nem fedezett, de felmerült költségét. (6) Amennyiben a gépjármûvel kapcsolatos költségek a gépjármû értékét elérik vagy meghaladják, úgy az közvetlenül értékesíthetõ. XIV. FEJEZET Átmeneti és vegyes rendelkezések 55. A szeptember 1. elõtt kijelölt várakozási övezetek december 31 ig a KRESZ 15. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott Korlátozott várakozási övezet táblával is jelezhetõk. 56. (1) A Fõvárosi Önkormányzat január 1 jéig létrehoz és üzembe helyez egy weboldalt, amelyen a parkolási események üzemeltetõtõl független, online ellenõrzése és rendezése lehetséges. (2) A weboldalhoz a parkolási eseményekrõl a parkolás üzemeltetõ társaságok szolgáltatják a szükséges adatokat.

15 (3) Az internetes felületnek biztosítania kell különösen a parkolási események nyomon követhetõségét, az online fizetési lehetõség megteremtését, valamint a fõvárosi parkolással kapcsolatos információkat. XV. FEJEZET Záró rendelkezések 57. (1) A rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel június 1 jén lép hatályba. (2) A rendelet 3. (3) bekezdése, 10. (2) bekezdés d) pontja, 11. (2) bekezdés c) pontja, 17. (2) bekezdés d) pontja, a 19. (2) bekezdés d) pontja és a 6. számú melléklet I. Területi feltételek fejezet e) pontja január 1 én lép hatályba. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005 (IV. 22.) Fõv. Kgy. rendelet, valamint az azt módosító 60/2005. (X. 18.) Fõv. Kgy. rendelet, 97/2005. (XII. 30.) Fõv. Kgy. rendelet, 24/2006. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet, 39/2006. (VII. 14.) Fõv. Kgy. rendelet, 76/2006. (XII. 29.) Fõv. Kgy. rendelet, 12/2007. (IV. 11.) Fõv. Kgy. rendelet, 37/2007. (VII. 12.) Fõv. Kgy. rendelet, 74/2007. (XII. 28.) Fõv. Kgy. rendelet, 17/2008. (IV. 11.) Fõv. Kgy. rendelet, 38/2008. (VII. 15.) Fõv. Kgy. rendelet, 39/2008. (VII. 15.) Fõv. Kgy. rendelet, azonban az ennek alapján kiadott hozzájárulások a hozzájáruláson feltüntetett feltételekkel és idõpontig érvényesek. dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k. fõjegyzõ fõpolgármester 1. számú melléklet a 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelethez Védett övezetek területi felsorolása 1. Budai Vár A Budai Vár várfalakkal határolt területe, kivéve a Dísz tér, a Színház utca, valamint a Palota 6452/1 hrsz. ú ingatlana. 2. Óbudai Fõ tér környéke Az óbudai Fõ tér és a Szentlélek tér jelzõtáblákkal megjelölt része. 3. Római part A Római part és a Kossuth Lajos üdülõpart. 4. Óbudai sziget Az Óbudai sziget jelzõtáblákkal megjelölt része 5. V. kerület belsõ harmada Az Eötvös tér Roosevelt tér József Attila utca Erzsébet tér Deák Ferenc tér Károly körút Kossuth Lajos utca Ferenciek tere Szabad sajtó út Váci utca Pesti Barnabás utca Március 15. tér Petõfi tér Belgrád rakpart által határolt terület, kivéve az Apáczai Csere János utca, az Aranykéz utca (a parkolóház kijárata és a Türr István utca közötti szakasza) a Bárczy István utca, a Bécsi utca, a Dorottya utca (a szálloda kijárata és a Roosevelt tér közötti szakasza), a Gerlóczy utca (a Károly körút és a Fõpolgármesteri Hivatal kapuja közötti szakasza), a Miatyánk utca, a Petõfi Sándor utca, a Petõfi tér (a szálloda parkolója elõtti terület), Szende Pál utca (a Belgrád rakpart és az Apáczai Csere János utca közötti szakasza), a Szervita tér, a Türr István utca és a Vigadó tér. 6. Szent István Bazilika környéke A Hercegprímás utca (József Attila utca és Szent István tér közötti szakasza) és a Szent István tér déli oldala. 7. Magyar Állami Operaház környéke A Hajós utca (Andrássy út és Lázár utca közötti szakasza), a Lázár utca (Hajós utca és Dalszínház utca közötti

16 szakasza) és a Dalszínház utca (Lázár utca és Andrássy út közötti szakasza). 8. Népliget A Kõbányai út MÁV terület Üllõi út Könyves Kálmán körút által határolt terület jelzõtáblákkal megjelölt része. 9. Normafa környéke A Budakeszi út Árnyas út Remete út Zugligeti út Béla király út Csillagvölgyi út Alkony utca Gereben utca Normafa út Eötvös út Konkoly Thege Miklós út Budapest közigazgatási határa által határolt terület, kivéve a Janka utca, a Mátyás király út (Alkony úttól a Mátyás király út 10496/21 hrsz. ú ingatlanig), a Pihenõ út és a Szilassy út. 10. Margitsziget A Margitsziget területe, kivéve az északi fizetõ parkoló, a szállodák várakozóhelyei, valamint az Árpád hídról az ezekhez vezetõ utak. 11. Városliget Az Állatkerti körút Hermina út Ajtósi Dürer sor Dózsa György út Hõsök tere által határolt terület jelzõtáblákkal megjelölt része. 2. számú melléklet a 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelethez 1. díjtételû területek: Budai Vár 2. díjtételû területek: V. kerület belsõ harmada Szent István Bazilika környéke 3. díjtételû területek: Magyar Állami Operaház környéke Margitsziget 4. díjtételû területek: Óbudai Fõ tér környéke Római Part Óbudai sziget Népliget Normafa környéke Városliget Védett övezetek díjtételek szerinti felsorolása 3. számú melléklet a 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelethez Várakozási övezetek idõtartam korlátozás szerinti felsorolása 3 órás maximális várakozási idejû területek I. kerület: A Csalogány utca Bem rakpart Jégverem utca Fõ utca Clark Ádám tér Lánchíd utca Ybl Miklós tér Várkert rakpart Döbrentei tér Hegyalja út Alsóhegy utca Avar utca Gyõri út Márvány utca Alkotás utca Magyar jakobinusok tere Krisztina körút Vérmezõ út Széna tér által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve az 1. számú mellékletben megjelölt védett övezet, a Dísz tér, a Hunyadi János út (a Szabó Ilonka utca és a Dísz tér közötti szakasza), a Palota út (a Dísz tér és a Lovas út közötti szakasza) és a Színház utca.

17 II. kerület: A Bem rakpart Csalogány utca Széna tér Margit körút Moszkva tér Szilágyi Erzsébet fasor Trombitás utca Garas utca Marczibányi tér Ribáry utca Bimbó út Ady Endre utca Szemlõhegy utca Rómer Flóris utca Margit utca Margit körút által határolt terület, beleértve a Marczibányi tér kivételével a határoló utakat és tereket és a Mecset utca. III. kerület: A Szépvölgyi út Montevideo utca Seregély köz Seregély utca Kecske utca Nagyszombat utca Végvár utca Doberdó út Bécsi út Vörösvári út Hévízi út Bogdáni út Óbudai rakpart Budai alsó rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, a Doberdó út, a Podolin utca, a Szépvölgyi út (a Montevideo utca és a Folyondár utca közötti szakasza) és a Tégla utca. V. kerület: A Jászai Mari tér Szent István körút Nyugati tér Bajcsy Zsilinszky út Deák Ferenc tér Károly körút Múzeum körút Kálvin tér Vámház körút Fõvám tér Belgrád rakpart Eötvös tér Roosevelt tér Széchenyi rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve az 1. számú mellékletben megjelölt védett övezet. VI. kerület: A Deák Ferenc tér Bajcsy Zsilinszky út Nyugati tér Teréz körút Podmaniczky utca Csengery utca Király utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket; a Lehel út (Váci út és Bulcsú utca közötti szakasza). VII. kerület: A Károly körút Király utca Csengery utca Almássy tér Almássy utca Dohány utca Hársfa utca Rákóczi út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket; a Baross tér Thököly út Dózsa György út István utca Hernád utca Péterfy Sándor utca Rottenbiller utca által határolt terület. VIII. kerület: A Kálvin tér Üllõi út Kisfaludy utca Harminckettesek tere Baross utca Horváth Mihály tér Német utca József utca Víg utca Csokonai utca Rákóczi út Múzeum körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket; IX. kerület: A Fõvám tér Vámház körút Kálvin tér Üllõi út Haller utca Mester utca Tóth Kálmán utca Soroksári út Déli határoló út Gizella sétány Boráros tér Közraktár utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket. XII. kerület: A Szendi árok és a Diós árok 1. elõtti közterület. 4 órás maximális várakozási idejû területek VIII. kerület: A Rákóczi út Baross tér Kerepesi út Lóvásár utca Mosonyi utca Festetics György utca Fiumei út Orczy út Nagyvárad tér Üllõi út Kisfaludy utca Harminckettesek tere Baross utca Horváth Mihály tér Német utca József utca Víg utca Csokonai utca által határolt terület, beleértve a Kisfaludy utca, a Harminckettesek tere, a Baross utca, a Horváth Mihály tér, a Német utca, a József utca, a Víg utca és a Csokonai utca kivételével a határoló utakat és tereket, valamint a Lóvásár utca. XI. kerület: A Szent Gellért tér Kelenhegyi út Mányoki út Ménesi út Balogh lejtõ Villányi út Tas vezér utca Ulászló utca Bartók Béla út Hamzsabégi út Bukarest utca Ulászló utca Fehérvári út Hamzsabégi út Budafoki út Bogdánfy Ödön utca Karinthy Frigyes út Egry József utca Sztoczek utca Bertalan Lajos utca Budafoki út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve a Fadrusz utca (az Ulászló utca és a Hamzsabégi út közötti szakasza), a Kanizsai utca és a Ménesi út (a Kelenhegyi lépcsõ és a Balogh lejtõ közötti szakasza). XII. kerület: A Szilágyi Erzsébet fasor Moszkva tér Krisztina körút Magyar jakobinusok tere Alkotás utca Márvány utca Gyõri út Avar utca Hegyalja út Fürj utca Lejtõ utca Apor Vilmos tér Stromfeld Aurél út Szendi utca Németvölgyi

18 út Muskátli utca Nárcisz utca Stromfeld Aurél utca Orbánhegyi út Galántai utca Székács utca Goldmark Károly utca Határõr út Városmajor utca által határolt terület, beleértve a Lejtõ utca, a Nárcisz utca, a Goldmark Károly utca (a Székács utca és Határõr út közötti szakasza), a Határõr út (a Goldmark Károly utca és az Acsády Ignác utca közötti szakasza) kivételével a határoló utakat és tereket és a Fogaskerekû utca (a Pethényi köz és a Fogaskerekû utca 12. közötti szakasza), a Pethényi köz és a Sirály utca. Idõtartam korlátozás nélküli területek I. kerület: A Dísz tér, a Hunyadi János út (a Szabó Ilonka utca és a Dísz tér közötti szakasza) és a Színház utca; a Szirtes út 32. és 34. szám alatti terület. II. kerület: A Szilágyi Erzsébet fasor Gábor Áron utca Pasaréti út Radna utca Hermann Ottó utca Lorántffy Zsuzsanna út Fillér utca Lévay utca Alvinci út Bimbó út Alsó Törökvész út Eszter utca Áldás utca Szemlõhegy utca Ady Endre utca Bimbó út Ribáry utca Marczibányi tér Garas utca Trombitás út által határolt terület, beleértve a Szemlõhegy utca, az Ady Endre utca, a Bimbó út, a Ribáry utca és a Garas utca kivételével a határoló utakat és tereket; a Margit körút Török utca Frankel Leó út Zsigmond tér Ürömi utca Kolozsvári Tamás utca Daru utca Felhévízi utca Pusztaszeri út Szépvölgyi út Árpád fejedelem útja által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, a Darázs utca, a Daru utca, a Kavics utca és a Kolozsvári Tamás utca. V. kerület: A Pesti alsó rakpart. VI. kerület: A Podmaniczky utca Dózsa György út Városligeti fasor Lövölde tér Király utca Csengery utca által határolt terület, beleértve a Csengery utca kivételével a határoló utakat és tereket. VII. kerület: A Csengery utca Almássy tér Almássy utca Dohány utca Hársfa utca Rákóczi út Baross tér Thököly út Verseny utca Dózsa György út Városligeti fasor Lövölde tér Király utca által határolt terület, beleértve a Csengery utca, Almássy tér, Almássy utca, Dohány utca, Hársfa utca kivételével a határoló utakat és tereket, kivéve jelen melléklet 3 órás maximális várakozási idejû területeknél megjelölt terület. XIII. kerület: A Jászai Mari tér Újpesti rakpart Dráva utca Népfürdõ utca Vizafogó utca Váci út Szekszárdi utca Göncöl utca Röppentyû utca Papp Károly utca Róbert Károly körút Váci út Dózsa György út Lehel utca Lehel tér Váci út Nyugati tér Szent István körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket és a Latorca utca; a Pesti alsó rakpart; a Béke utca Petneházy utca Reitter Ferenc utca Szegedi út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket; a Margitszigeten az északi fizetõ parkoló és a szállodák várakozóhelyei. XXI. kerület: Az Ady Endre út Táncsics Mihály utca Karácsony Sándor utca II. Rákóczi Ferenc út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket. 4. számú melléklet a 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelethez Várakozási övezetek díjtételek szerinti felsorolása K1 díjtételû területek I. kerület:

19 A Dísz tér, a Hunyadi János út (a Szabó Ilonka utca és a Dísz tér közötti szakasza) és a Színház utca 0 órától 18 óráig; A Szirtes út 32. és 34. szám alatti terület. K2 díjtételû területek XIII. kerület: a Margitszigeten az északi fizetõ parkoló és a szállodák várakozóhelyei. 1. díjtételû területek I. kerület: A Csalogány utca Bem rakpart Clark Ádám tér Lánchíd utca Ybl Miklós tér Várkert rakpart Döbrentei tér Krisztina körút Moszkva tér Széna tér által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve az 1. számú mellékletben megjelölt védett övezet, a Dísz tér, a Hunyadi János út (a Szabó Ilonka utca és a Dísz tér közötti szakasza), a Palota út (a Dísz tér és a Lovas út közötti szakasza) és a Színház utca 0 órától 18 óráig; a Dísz tér, a Hunyadi János út (a Szabó Ilonka utca és a Dísz tér közötti szakasza) és a Színház utca 18 órától 24 óráig. II. kerület: A Margit körút Széna tér Csalogány utca Bem rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket és a Moszkva tér. V. kerület: A Jászai Mari tér Szent István körút Nyugati tér Bajcsy Zsilinszky út Deák Ferenc tér Károly körút Múzeum körút Kálvin tér Vámház körút Fõvám tér Belgrád rakpart Eötvös tér Roosevelt tér Széchenyi rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve az 1. számú mellékletben megjelölt védett övezetek; a Pesti alsó rakpart (a Széchenyi lánchíd északi oldalán kijelölt parkoló és az Erzsébet híd közötti szakasza). VI. kerület: A Deák Ferenc tér Bajcsy Zsilinszky út Nyugati tér Teréz körút Oktogon Teréz körút Király utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve az 1. számú mellékletben megjelölt védett övezet. VII. kerület: A Károly körút Király utca Erzsébet körút Rákóczi út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket. VIII. kerület: A Rákóczi út József körút Üllõi út Kálvin tér Múzeum körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket. IX. kerület: A Kálvin tér Üllõi út Ferenc körút Boráros tér Közraktár utca Fõvám tér Vámház körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket. XII. kerület: A Krisztina körút, a Magyar jakobinusok tere és a Moszkva tér. XIII. kerület: A Jászai Mari tér Újpesti rakpart Dráva utca Dózsa György út Lehel út Lehel tér Váci út Nyugati tér Szent István körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket. 2. díjtételû területek I. kerület:

20 A Krisztina körút Döbrentei tér Hegyalja út Alsóhegy utca Avar utca Gyõri út Márvány utca Alkotás utca által határolt terület, beleértve a Krisztina körút és a Döbrentei tér a határoló utakat és tereket. II. kerület: A Margit körút Moszkva tér Szilágyi Erzsébet fasor Trombitás utca Garas utca Marczibányi tér Ribáry utca Bimbó út Ady Endre utca Szemlõhegy utca Rómer Flóris utca Margit utca által határolt terület, beleértve a Margit körút, a Moszkva tér és a Marczibányi tér kivételével a határoló utakat és tereket és a Mecset utca. XI. kerület: A Szent Gellért tér Budafoki út Bertalan Lajos utca Sztoczek utca Egry József utca Karinthy Frigyes út Móricz Zsigmond körtér Bartók Béla út Ménesi út Mányoki út Kelenhegyi út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket. XII. kerület: A Szilágyi Erzsébet fasor Moszkva tér Krisztina körút Magyar jakobinusok tere Alkotás utca Márvány utca Gyõri út Avar utca Hegyalja út Jagelló út Apor Vilmos tér Böszörményi út Istenhegyi út Kék Golyó utca Városmajor utca által határolt terület beleértve a Moszkva tér, a Krisztina körút és a Magyar jakobinusok tere kivételével a határoló utakat és tereket. A Diós árok 1. elõtti közterület. 3. díjtételû területek III. kerület: A Szépvölgyi út Montevideo utca Seregély köz Seregély utca Kecske utca Nagyszombat utca Végvár utca Doberdó út Bécsi út Nagyszombat utca Budai alsó rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, a Doberdó út, a Szépvölgyi út (a Montevideo utca és a Folyondár utca közötti szakasza). V. kerület: A Pesti alsó rakpart (a Széchenyi lánchíd északi oldalán kijelölt parkoló és a Jászai Mari tér közötti szakasza). VI. kerület: A Teréz körút Podmaniczky utca Szinyei Merse utca Kodály körönd Felsõ erdõsor Lövölde tér Király utca Teréz körút Oktogon által határolt terület, beleértve a Teréz körút és az Oktogon kivételével a határoló utakat és tereket. VII. kerület: Az Erzsébet körút Király utca Rottenbiller utca Baross tér Rákóczi út által határolt terület, beleértve az Erzsébet körút kivételével a határoló utakat és tereket. VIII. kerület: A Rákóczi út Baross tér Kerepesi út Lóvásár utca Mosonyi utca Festetics György utca Fiumei út Légszesz utca Köztársaság tér Luther utca Nagy Fuvaros utca Mátyás tér Koszorú utca Baross utca Szigony utca Üllõi út József körút által határolt terület, beleértve a József körút kivételével a határoló utakat és tereket, valamint a Lóvásár utca. IX. kerület: A Ferenc körút Üllõi út Bokréta utca Ipar utca Ipar köz Gizella sétány által határolt terület, beleértve a Ferenc körút kivételével a határoló utakat és tereket. XI. kerület: A Villányi út Tas vezér utca Ulászló utca Bartók Béla út Móricz Zsigmond körtér által határolt terület, beleértve a Móricz Zsigmond körtér kivételével a határoló utakat és tereket. XII. kerület: A Városmajor utca Kék Golyó utca Istenhegyi út Böszörményi út Apor Vilmos tér Jagelló út Hegyalja út Fürj utca Lejtõ utca Apor Vilmos tér Szendi árok Muskátli utca Nárcisz utca Stromfeld Aurél út Orbánhegyi út Galántai utca Székács utca Goldmark Károly utca Határõr út által határolt terület, beleértve a Városmajor utca, a Kék Golyó utca, az Istenhegyi út, a Böszörményi út, az Apor Vilmos tér,a Jagelló út, a Hegyalja út, a Nárcisz utca, a

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási

Részletesebben

I. RÉSZ. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11.

I. RÉSZ. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11. I. RÉSZ Budapest Fôváros Közgyûlésének 24/2009. (V. 11.) önkormányzati rendelete Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 2010.09.15. Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete az I. kerület közterületein - a Budai Vár kivételével - a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás

Részletesebben

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) rendelete a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VII.06.) rendelete az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) 1 rendelete 2 a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VII.06.) rendelete az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról,

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet 230/2011. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011 (...) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról

RENDELETTERVEZET. a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ RENDELETTERVEZET a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról (munkaanyag a Képviselő-testület

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Fővárosi Rendelettár - 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet - Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás 1. oldal rendjének egység 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros

Részletesebben

46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. Józsefváros területén történő parkolásról *

46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. Józsefváros területén történő parkolásról * 46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet Józsefváros területén történő parkolásról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Módosítás: a) 36/2010. (XII. 16.) ör. b) 57/2011. (XII. 19.) ör. /2011. XII. 19- I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya

Módosítás: a) 36/2010. (XII. 16.) ör. b) 57/2011. (XII. 19.) ör. /2011. XII. 19- I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete /2017. (... ) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről szóló 31/2008.(XI.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről szóló 31/2008.(XI.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 23/2009. (VI. 02.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELET a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről szóló 31/2008.(XI.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról BELVÁROS-LIPÓTVÁROS,

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

/2016. VII. 1. I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya

/2016. VII. 1. I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya

I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.

Részletesebben

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

31/2008. (XI. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet. a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről

31/2008. (XI. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet. a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről 31/2008. (XI. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezetek 2. 2

A rendelet hatálya. Várakozási övezetek 2. 2 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelete a Budapest XII. kerületi várakozási és védett övezetekről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 230/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a XII. kerületi korlátozott várakozási övezetekről, a lakossági és intézményi közterületi várakozási engedélyekről A Budapest Hegyvidék

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet A Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 41/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 41/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 41/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1 a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

g) önkormányzati intézményi hozzájárulással, annak feltételei szerint

g) önkormányzati intézményi hozzájárulással, annak feltételei szerint Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44 / 2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város vásárterének és a környező közterület parkolási rendjéről Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 11/2015.

Részletesebben

Tájékoztató a várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról

Tájékoztató a várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról Tájékoztató a várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról A várakozási hozzájárulások (lakossági, gazdálkodói, egészségügyi, ideiglenes), valamint a Magyar Állami Operaház környékére, mint védett

Részletesebben

A R. 5. (2) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul:

A R. 5. (2) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2002. (......) számú önkormányzati rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1 23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1 A Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2012. (IV.28.) önkormányzati rendelete a fizető várakozás rendjéről (hatályos 2016. június 1-től) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének

Részletesebben

.../2017. (...) önkormányzati rendelete

.../2017. (...) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete.../2017. (......) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetéséről Mindszentkálla község Önkormányzatának

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának 9/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete A közterületi parkolásért fizetendő díj megállapításáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete az önkormányzat kezelésében lévő utakra történő behajtás rendjéről Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/1991. (VI.12.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről Módosította: 5/1993. (III.10.) 23/1994. (VI.29.). 19/1995.

Részletesebben

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II.

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II. Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Képviselő-testületének 18/2005. (VI. 20.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1 a település korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról Kihirdetési

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ a 15/2015. (IV.24.) és a 23/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet által módosított 46/2014.(XII.18.)

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.(VIII. 25.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata tulajdonát képező, illetve üzemeltetésében lévő egyes közutak használatának

Részletesebben

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Parkolásüzemeltetési Iroda

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Parkolásüzemeltetési Iroda Tisztelt Kőbányai Lakos! Mint arról korábban több forrásból értesülhetett, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat az Önök lakóterületén parkolásüzemeltetési rendszer bevezetéséről döntött.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2010. ( II.15. ) rendelete a védett (gyalogos) övezet járműforgalmának korlátozásáról (egységes szerkezetbe foglalva) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (VII. 03.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 10/2009. (V.21.), illetve 9/2010. (V.20.)

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról,

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének. 25/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének. 25/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete A BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET KÖZTERÜLETEIN JÁRMŰVEL BEHAJTÁS ÉS VÁRAKOZÁS

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. 458 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól Módosítva: 21/2016. (XI.11.) Szentes

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelete 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelete 1 Hatályos: 2016. szeptember 2-től Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelete 1 a település korlátozással terhelt helyi közútjaira és egyéb övezeteibe történő

Részletesebben

9. 1 10. 11. 1 Módosította a 18/2011.(VIII.5.) rendelet 1. -a, hatályos 2011. augusztus 1-től.

9. 1 10. 11. 1 Módosította a 18/2011.(VIII.5.) rendelet 1. -a, hatályos 2011. augusztus 1-től. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a teherforgalom szabályozásáról egységes szerkezetben az azt módosító 18/2011. (VIII. 5.) rendelettel

Részletesebben

A pótdíjazás folyamata

A pótdíjazás folyamata A pótdíjazás folyamata A pótdíjazási esemény a várakozó gépjármű ellenőrzésével indul. A parkolási ellenőrök, egy számukra kijelölt útszakaszon minden egyes várakozó járművet ellenőriznek, melynek során

Részletesebben