Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata. Képviselő-testületének 12/2000(05.05.)számú rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata. Képviselő-testületének 12/2000(05.05.)számú rendelete"

Átírás

1 Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2000(05.05.)számú rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ban, valamint a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 15.. (3) bekezdésében továbbá a Fővárosi Önkormányzat többször módosított Budapest főváros közterületein és erdőterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 38/1993. (XII.27.) számú Főv. Kgy. rendeletének 9.. (3), 17.. (2) és 32.. (3) bekezdésében foglalt (továbbiakban : FŐR) felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az önkormányzati rendelet hatálya az Erzsébetváros közigazgatási területén belüli, kerületi tulajdonban lévő közterületekre, a közterületeken lévő kijelölt várakozó- és rakodóhelyekre, várakozási és korlátozott várakozási övezetekre terjed ki. (1. számú melléklet ). 2. (1) A korlátozott várakozási övezet és a várakozási övezet területén, valamint a kizárólagos használatú várakozóhelyeken a várakozást megengedő hozzájárulás (a továbbiakban: engedély) adható ki. Az engedélyek fajtáit és kiadásuk feltételeit a jelen rendelet szabályozza. 1

2 (2) A korlátozott várakozási és a várakozási övezet területére szóló engedélyeket Erzsébetváros polgármestere adja ki a KRESZ 14. (14) bekezdésének figyelembevételével. 3. (1) A korlátozott várakozási övezet és a várakozási övezet várakozási rendjének ellenőrzését végző szervként a közterület-felügyelő köteles elvenni és a kiadó szervnek bevonás céljából visszajuttatni azt a várakozási engedélyt, a/ amelyet nem arra jogosult használ, b/ amelynél a engedélyre jogosultság megszűnt, c/ amely hamis, vagy meghamisították, d/ amely engedély megszerzésének feltételei vonatkozásában a kiadó szervet megtévesztették, e/ amellyel bármely más módon visszaéltek. (2) A megrongálódott várakozási engedélyt, illetve az engedélyt tanúsító matricát - annak leadásával egyidejűleg - az engedélyt kiadó, kérelemre kicseréli. (3) A bevont engedély a kiadás évében nem pótolható. (4) Az elveszett várakozási engedély helyett az érvényesség évében az arra jogosult az időarányos várakozási megváltási díj megfizetés ellenében új engedélyt kaphat. (5) Az engedély kiadásáért, cseréjéért és pótlásáért a 4. számú mellékletében meghatározott költségtérítést kell fizetni. 4. 2

3 A várakozó gépjármű vezetője a várakozási engedély meglétét tanúsító matricát a jármű első szélvédőjén, kívülről jól látható módon köteles elhelyezni. II. FEJEZET Várakozási övezet és korlátozott várakozási övezet 5. (1) A várakozási övezetek egész területén, közterületein csak a jelen rendeletben meghatározott díj megfizetése ellenében szabad várakozni. (2) A korlátozott várakozási övezetek egész területén, közterületein csak a jelen rendeletben meghatározott díj megfizetése ellenében, az időtartamkorlátozásnak megfelelő ideig szabad várakozni. (3), A várakozási és a korlátozott várakozási övezetek területén kérelem alapján kiadott lakossági várakozási engedéllyel, szolgálati várakozási engedéllyel a 4. számú mellékletben meghatározott díjkedvezményre jogosító intézményi közterületi várakozási engedély alapján kiadható parkolókártyára váltott parkolójeggyel, vagy kedvezményes intézményi bérlettel szabad várakozni. (4) Az engedéllyel rendelkezők időtartam-korlátozás nélkül várakozhatnak az övezetben. 6. (1) Kérelemre annak a lakosnak, akinek állandó lakóhelye a várakozási, vagy korlátozott várakozási övezet területén, valamint az azt határoló útvonalon van, a 4. számú mellékletben foglaltak szerint díjkedvezményes lakossági közterületi várakozási engedély adható ki az általa megjelölt, tulajdonában álló egy darab személygépkocsira. 3

4 (2) Intézményi várakozási engedély az adott területen lévő, a 34. f) pontjában felsoroltak számára adható. (3), Az (1) bekezdésben meghatározott engedély kiadásának feltétele, hogy a személygépkocsi a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvényben meghatározottak szerint a kerület nyilvántartásában szerepeljen és a gépjármű tulajdonosának gépjárműadó adóhátraléka ne legyen, vagy a törvény alapján adómentességet élvezzen. (4), A (2) bekezdésben meghatározott engedély kiadásának feltétele, hogy a személygépkocsi tulajdonosának a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvényben meghatározottak szerint adóhátraléka ne legyen, vagy a törvény alapján adómentességet élvezzen. Az engedély birtokában, kérelemre az 5. (3) bekezdésében meghatározott kedvezményes intézményi bérlet adható - a 4. számú melléklet 5.) pontja szerint - a jogosult által megjelölt, tulajdonában álló, vagy üzemeltetésében lévő egy darab személygépkocsira, amennyiben parkolási díj hátralékkal nem rendelkezik, illetve az esetleges fennálló tartozása megfizetésére vonatkozó megállapodást a kérelemhez csatolja. A kedvezményes intézményi bérlet érvénye a jogosult székhelyétől, illetve telephelyétől számított két - két utcasarok által határolt területre terjed ki. A várakozó gépjármű vezetője a kedvezményes intézményi bérlet meglétét tanúsító matricát a jármű első szélvédőjén, kívülről jól látható módon köteles elhelyezni. (5) Szolgálati várakozási engedély az 5. számú mellékletben felsoroltak számára adható. (6) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő - 2. számú mellékletben felsorolt - közutakra és közterületekre lakossági, szolgálati illetve intézményi parkolási engedély nem adható ki. (7) Kérelemre annak a lakosnak, akinek állandó lakóhelye a várakozási vagy korlátozott várakozási övezet területén, valamint az azt határoló útvonalon van, az üzemben tartásában lévő egy darab személygépkocsira lakossági várakozási engedély adható ki, ha tulajdonában lévő gépkocsira lakossági várakozási engedéllyel nem rendelkezik. (8) A (7) bekezdésben meghatározott engedély kiadásának további feltétele, hogy a kérelmező a gépjárművet lízingszerződés alapján üzemeltetesse, vagy 4

5 a kérelmező a gépjármű forgalmi engedélyében üzembentartóként szerepeljen, vagy - a kérelmező a gépjárművet használatbaadási szerződés alapján üzemeltetesse, és kérelméhez csatolja az illetékes adóhatóság súlyadó hátralékra vagy mentességre vonatkozó 8 napnál nem régebbi igazolását. (9), A várakozási, vagy korlátozott várakozási övezet területére kiadott lakossági engedély szombati munkarend szerinti napokon a kerületben lévő és az övezethez csatlakozó fővárosi tulajdonú közterületeken is díjmentes várakozásra jogosít. (10), A várakozási engedély csak az azon jelzett övezet területén biztosít időtartam korlátozás nélküli várakozást. 7. Várakozási engedély nélkül az időtartamban korlátozott várakozási övezetet a meghatározott időtartam lejárta után a járművel el kell hagyni. A várakozási időtartam ismételt díjfizetéssel nem hosszabbítható meg. 8. A várakozási, valamint az időtartamban korlátozott várakozási övezet területén várakozási díj megfizetése nélkül várakozhat a/ korlátlan ideig - a megkülönböztető fény- és hangjelzőkészülékkel felszerelt, vagy azt használó jármű, - az igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozott a számára kijelölt és biztosított parkolóhelyeken, b/ szolgálatának ellátása idejére, de legfeljebb 120 percig : 5

6 - a részére kiadott engedéllyel és a parkolás megkezdésének idejét (óra, perc) jelző parkolótárcsa működtetésével a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, valamint az önkormányzattal szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személy. Az engedélyt és a parkolótárcsát az ÁNTSZ illetékes fővárosi kerületi intézete javaslata alapján az illetékes jegyző adja ki. Az engedélyen fel kell tüntetni a gépkocsi forgalmi rendszámát, típusát és színét. A kiadott engedélyek másolatát a jegyző a kiadást követő tíz napon belül tájékoztatásul megküldi a főjegyzőnek. 9. A várakozási engedélyek a kibocsátás évét követő naptári év január 31-ig érvényesek. A lejárat napját az engedélyen fel kell tüntetni. III. FEJEZET Kizárólagos használatú várakozóhely 10. (1) Kizárólagos használatú várakozóhely - a jelen rendeletben foglaltak szerint - az ügyfél kérelmére biztosítható a minisztériumok, országos hatáskörű szervek, diplomáciai testületek, területi közigazgatási szervek, önkormányzatok polgármesteri hivatalai, igazságügyi szervek, fegyveres erők és rendvédelmi szervek, valamint humán egészségügyi feladatokat ellátó szervezetek (kórházak, orvosi rendelőintézetek, elsősegélynyújtó helyek) székházainak homlokzata előtt. (2) Rendkívüli esemény alkalmával a kizárólagos használat kártérítés nélkül a szükséges mértékig korlátozható

7 (1) A korlátozott várakozási, illetve a várakozási övezetben közúton,vagy egyéb közterületen kizárólagos várakozóhellyel rendelkező jogi személy várakozási megváltási díjat köteles fizetni. (2) A kizárólagos várakozóhellyel rendelkező jogi személy gépjárműve a korlátozott várakozási, illetve a várakozási övezetben csak a számára kijelölt kizárólagos várakozóhelyen várakozhat az engedéllyel. 12. A kizárólagos használatú várakozóhely létesítésére szóló engedélyt a polgármester egyetértése alapján az út forgalomtechnikai kezelője adja ki. IV. FEJEZET Lakóautók és lakópótkocsik várakozása a közterületen 13. Lakóautóval és lakópótkocsival - azok lakott állapotában - a közterületet igénybe venni tilos. A 34. a) és b) pontjában meghatározott övezetekben, valamint tömegközlekedési eszközök által igénybe vett útvonalakon lakóautóval és lakópótkocsival várakozni tilos. V. FEJEZET 7

8 A díjakról 14. (1) (2) A területi felosztás szerint, jármű fajtánként megállapított óránként fizetendő várakozási díjat a 3. számú melléklet tartalmazza. 15. (1) A várakozási díj a parkoló automatával, illetve parkolójeggyel működtetett várakozóhelyeken a várakozás megkezdésekor fizetendő. (2) Ha a várakozási díjat a várakozás megkezdésekor nem fizették ki, vagy a várakozási díjat a várakozás megkezdésekor kifizették ugyan, azonban a kifizetett díj alapján jogosult várakozási időt túllépték, a várakozási díjkülönbözetet utólag meg kell fizetni. (3) Mind az előzetes fizetési kötelezettség elmulasztása, mind az időtúllépés esetén a várakozási díjkülönbözeten felül pótdíjat kell fizetni. (4) A várakozási díjkülönbözet mértéke az adott területen érvényes egyórai várakozási díj (alapdíj). A díjkülönbözeten felül fizetendő pótdíj mértéke: - az öt naptári napon belül befizetett pótdíj mértéke az alapdíj tízszerese, - az öt naptári napon túl befizetett pótdíj mértéke az alapdíj huszonötszöröse, - a kiszabás napján, üzemidőben történő pótdíjbefizetés esetén a csökkentett pótdíj mértéke az alapdíj ötszöröse. A határidők számításába a kiszabás napja nem számít bele. (5) Ha a (4) bekezdésben megállapított díjkülönbözetet és pótdíjat az esedékességet követő harminc naptári napon belül nem fizették meg, az polgári peres úton behajtásra kerül. 8

9 16. (1) A díjat a kézi díjbeszedésű, a parkolójegyes, a jegykiadó automatával és egyéb módon szabályozott várakozóhelyekre egyformán kell alkalmazni. (2) A díjat, díjkülönbözetet és pótdíjat Erzsébetváros Önkormányzata meghatalmazásával rendelkező szerv szedi be, az ilyen meghatalmazotti minőséget - kérésre - bármikor köteles igazolni. 17. A díj ellenében a kézi díjbeszedésű és a parkolójegyes várakozóhelyen lakott, illetve beszerzett várakozásra jogosító jegyet a várakozás időtartama alatt a gépjárműben kívülről jól látható helyen el kell helyezni. 18. Erzsébetvárosban a közterületen a rendelettől eltérő várakozásra jogosító jegy díj ellenében nem adható ki. 19. A korlátozott várakozási, illetve a várakozási övezetben a kizárólagos várakozóhelyekért fizetendő várakozási megváltási díj jármű fajtánként és évenként a 3. számú függelékben említett alapdíjak 2500-sorosa. 20. A várakozási díjak megállapításánál csak a jelen rendeletben foglalt díjtételeket szabad alkalmazni. 9

10 VI. FEJEZET Ellenőrzés 21. A korlátozott várakozási és a várakozási övezetben a közterület-felügyelő, valamint az arra feljogosított személy jogosult a) az övezet területén várakozó gépjármű vezetője várakozási engedélyének érvényességét, b) az engedélynek a gépjárművön történő elhelyezését, c) az engedélyben rögzítettek szerinti várakozást ellenőrzi. 22. Erzsébetváros területén a KRESZ 59. alapján a rendőrség értesítése mellett a közterület-felügyelő - a közút kezelőjének megbízásából - a járműveket a közterületről eltávolíttathatja. 23. (1) A 74/1999.(XII.30.) Főv. Kgy. számú rendelet 4.. c) pontjában foglalt rendelkezés szerint a közterület-felügyelő a várakozási és a korlátozott várakozási övezetek területén a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművekre kerékbilincset helyez el. (2) Az eszköz alkalmazásáért (felszereléséért és eltávolításáért) költségtérítést kell fizetni, amelynek összege 10

11 a) a kerékbilincs felszerelése napján történő fizetés esetén Ft + ÁFA b) három naptári napon belüli fizetés esetén Ft + ÁFA c) három naptári napon túli fizetés esetén Ft + ÁFA A határidők számításába a felszerelés napja nem számít bele. (3) Az (1) bekezdésben foglalt eljárás alkalmazására a parkolási feltételeket jelző táblán ábrával, vagy felirattal a figyelmet fel kell hívni. (4) Nem rögzíthető kerékbilinccsel a) a tűzcsapnál vagy tűzcsapszekrénynél álló jármű, b) a tűzoltási felvonulási úton álló jármű, c) a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyeztető jármű, d) a megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel jogszerűen felszerelt jármű, e) a diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek és ezek nemzetközi szerződés alapján kiváltságokat és mentességet élvező tagjai és családtagjai megkülönböztető rendszámmal ellátott járműve, f) a 8.. b) pontjában meghatározott jelzéssel ellátott járművek közül a háziorvosi és gyermekorvosi szolgálatot ellátó orvos járműve, g) a figyelmeztető jelzést jogszerűen alkalmazó jármű, h) az érvényes igazolvánnyal ellátott mozgássérült járműve, ha az igazolványt a jármű szélvédője alatt jól látható módon helyezték el, i) az a jármű, amelyre e rendelet 6. -ában meghatározott engedélyt adtak ki, az engedély érvényessége időszakában, az engedélyen jelzett övezetben, j) e rendelet III. fejezetében meghatározott kizárólagos használatú várakozóhelyen. 24. Az eszköz használata során a jármű első szélvédőjén - vagy ha ez nem lehetséges, más alkalmas módon - jól látható helyen az intézkedéssel 11

12 kapcsolatos, ábrával kiegészített értesítést, több nyelvű tájékoztatást kell elhelyezni, amelynek a) utalni kell arra, hogy a jármű vezetője jogszabályellenese magatartást tanúsított, és emiatt a közterület-felügyelő olyan eszközt alkalmazott, amelyek eltávolítása nélkül a jármű sérülésmentesen nem helyezhető üzembe, b) tartalmaznia kell az eszköz eltávolításának módját, alkalmazásának költségeit, s a költség befizetésének rendjét. 25. (1) Az eszköz alkalmazása során úgy kell eljárni, hogy az érintett gépjárművet károsodás ne érje. A közterület-felügyelő intézkedése ellen a Közterület-felügyelet vezetőjénél lehet panasszal élni, a panasztétel az intézkedés végrehajtását nem akadályozza. Az eszköznek a kerékbilincsre vonatkozó, e rendeletben foglalt szabályokkal ellentétes alkalmazása esetén a befizetett költségtérítést haladéktalanul vissza kell fizetni. (2) A közterület-felügyelő az eszközt a költségtérítés megfizetése, vagy a befizetésre szolgáló befizetési feladóvevény bemutatása után haladéktalanul köteles eltávolítani. VII. FEJEZET Üzemképtelen járművek tárolása közterületen 26. (1) Közterületen üzemképtelen járművek közterület-használati hozzájárulás nélkül - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nem tárolhatók. Az üzembentartó, vagy a tulajdonos az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani. 12

13 (2) Ha a jármű csupán azért minősül üzemképtelennek,mert hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezi, azt: - a főútvonalon egyáltalán nem, - mellékútvonalon közterület-használati hozzájárulás birtokában, az abban meghatározott időtartamig, - mellékútvonalon közterület-használati hozzájárulás nélkül legfeljebb 30 napig szabad tárolni. 27. (1) A közterület-használati hozzájárulását az üzembentartó, vagy a tulajdonos Erzsébetváros polgármesterétől kérheti meg. (2) Közterület-használati hozzájárulás csak határozott időre és mellékútvonalra adható ki. (3) A jármű üzembentartója, vagy tulajdonosa az e. hatálya alá tartozó járművek esetében köteles a nevét és címét, a közterület-használati hozzájárulást, ilyen hozzájárulás iránti kérelem másolatát a járművön jól látható és olvasható helyen (szélvédőüveg mögött) kifüggeszteni. 28. (1) A jelen rendelet megszegésével tárolt üzemképtelen járműveket a rendőrhatóság, a közterület-felügyelet, valamint az út kezelője elszállítathatja. A baleset során megsérült és elhagyott járműveket az út kezelője eltávolíttathatja és az e célra kijelölt telephelyre szállíttathatja, mindkét esetben azonban a rendőrhatóságot is értesítenie kell. (2) A hatósági elszállításánál a jármű műszaki állapotát a szállító - szükség esetén szakértő bevonásával - állapítja meg, és arról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell sorolni a járműben talált tárgyakat is

14 (1) A hatóságilag elszállított, üzemképtelen járműveket az erre a célra kijelölt ( megbízott) szervezet az üzembentartó, vagy a tulajdonos költségére és veszélyére tárolja. (2) A kényszer-elszállítás és a tárolás költségei az üzembentartót, hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező jármű esetében a tulajdonost terhelik. (3) Amennyiben az üzembentartó, vagy a tulajdonos kiléte megállapítható, a tároló szervezet a beszállítás napjától számított 15 napon belül köteles az üzembentartót, vagy a tulajdonost írásban felszólítani a jármű 30 napon belüli elszállítására. (4) Amennyiben a tulajdonos kilétének megállapítása a jármű felnyitását igényli, úgy a beszállítást követő 15. és 30. nap között a szállítást elrendelő szerv jelenlétében jegyzőkönyv feltétel mellett a járművet fel kell nyitni és a szükséges adatok megállapítását követően le kell zárni. A jegyzőkönyvben a felnyitás és a lezárás tényén felül rögzíteni kell az azonosításhoz szükséges adatokat, a járműben talált tárgyak felsorolását és a felnyitás során tapasztalt, beszállításkor nem rögzített sérüléseket. A tároló szervezet a tulajdonos, vagy üzembentartó kilétének megállapítását követő 15 napon belül köteles a tulajdonost, vagy az üzembentartót írásban felszólítani a jármű 30 napon belüli elszállítására. 30. (1) A hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező, továbbá a 29. (3) bekezdésében meghatározott 3 hónap elteltével ki nem váltott üzemképtelen járműveket a tároló szervezet értékesítheti. (2 A járművek és az azokban talál dolgok értékesítésére a talált dolgok értékesítésére és megsemmisítésére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell. Azok árát a tároló szervezettel egyetértésben az a szerv állapítja meg, amelynek a járművet, vagy dolgot értékesítésre, vagy megsemmisítésre a tároló szervezet átadja. (3) Az értékesítés során befolyt összeget a vállalat költségei levonása után öt évig elkülönített számlán kezeli, ezt követően a fővárosi önkormányzat fejlesztési alapja javára átutalja. 14

15 (4) Az üzembentartó, vagy tulajdonos a polgári jogi elévülési időn belül az értékesítés során befolyt - a tároló szervezet költségeivel csökkentettösszegre jogosult igényét érvényesíteni, amennyiben tulajdonjogát hitelt érdemlően igazolja. (5) A tároló szervezet is jogosult az üzembentartóval, tulajdonossal szemben érvényesíteni az értékesítés során felmerült és a befolyt összegből nem fedezett, de felmerült költségét. (6) Amennyiben a járművel kapcsolatos költségek a jármű értékét elérik, vagy meghaladják, úgy az közvetlenül értékesíthető. VIII. FEJEZET 31. (1) Aki - a korlátozott várakozási övezet területén érvényes engedély nélkül, vagy az azon feltüntetettől eltérő helyen és módon várakozik, - engedélyt tanúsító matricát jogosulatlanul használ, - az engedélyt tanúsító matricát a gépjárművön nem, illetőleg az előírástól eltérően, vagy annak jól láthatóságát nem biztosító módon helyezi el, - üzemképtelen járművet közúton, közterületen engedély nélkül tárol, - hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező járművet főútvonalon tárol, - üzemképtelen járművet mellékútvonalon és az erre a célra kijelölt helyeken - 30 napon belül - közterület-használati hozzájárulást nélkül tárol, - a közterületen történő tárolásra előírt szabályokat megszegi, - az elindulást gátló eszközt megrongálja, vagy azzal bármilyen módon visszaél, szabálysértést követ el, melyért Ft. pénzbírsággal sújtható. 15

16 (2) Aki a rendeletben szabályozottól eltérő módon üzemeltet közterületi fizeti parkolóhelyet, vagy szed parkolási díjat, az szabálysértést követ el, melyért naponta ismételhetően pénzbírsággal sújtható. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterületfelügyelő helyszíni bírságot szabhat ki. (4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértési esetekben az eljáró szerv az illetékes önkormányzat jegyzője. IX. FEJEZET Eljárási szabályok 32. (1) E rendeletben meghatározott, Erzsébetváros Önkormányzata hatáskörébe tartozó engedély kiadása iránti kérelmet - a gépjárműadó befizetésének igazolásával egyidejűleg - a polgármesterhez kell benyújtani. (2) A kérelemnek tartalmaznia kell: a) A kérelmező személyi adatait (név, lakcím, születési hely, idő, nem magánszemély kérelmező esetén az elnevezést, székhelyét, telephelyét, a képviselő nevét, címét), b) a jármű kategóriájának, illetve típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a forgalmi engedély számát, c) az engedély típusát és kiadásának indokait. 33. (1) A kérelmet a polgármester megvizsgálja - és amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel - a kérelmező részére az engedélyt a költségtérítés befizetése után 8 munkanapon belül kiadja. 16

17 (2) Engedély bevonását követően az újabb engedély kiadása és a korábbi engedély visszavonása közötti időszak nem lehet rövidebb 3 hónapnál. X. FEJEZET Értelmező rendelkezések 34. E rendelet alkalmazásában: a) Korlátozott várakozási övezetek: az 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet ( a továbbiakban: KRESZ) 15. -a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott módon kijelölt - és a FŐR alapján e rendelet 1. számú függelékében megállapított - olyan körülhatárolt területek, amelyek munkanapokon és óra között, szombaton és óra között díjfizetés ellenében és jól látható táblákon meghatározott - legfeljebb 1, 2, 3 vagy 4 óra - időtartamig használhatóak ( továbbiakban: korlátozott várakozási övezet). b) Várakozási övezetek: a KRESZ 15. -a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott módon kijelölt olyan körülhatárolt területek, amelyek munkanapokon és óra között, szombaton és óra között díjfizetés ellenében, de időtartamkorlátozás nélkül használhatóak, és az 1. számú függelékben szerepelnek (továbbiakban: várakozási övezet). c) Fizető parkolók: a KRESZ 17. (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott módon kijelölt területek, ahol a várakozási díj fizetéséhez kötött. A fizető parkolók kijelölése és üzemeltetése során a várakozási és a korlátozott várakozási övezetekre vonatkozó szabályozást kell alkalmazni. d) Főútvonal: a KRESZ 11. (1) bekezdés e) pontjában említett "Főútvonal" jelzőtáblával jelölt út. 17

18 e) Kizárólagos használatú várakozóhely: az olyan várakozásra alkalmas közterület, amely kizárólagos használatot biztosít az engedélyesnek az épület homlokzata előtt. f) intézmény az adott területen székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező jogi személy tartós gazdálkodási tevékenységet folytató és székhellyel, vagy telephellyel rendelkező magánszemély, vagy jogi személynek nem minősülő társaság és szervezet. g) Lakóautó és lakó pótkocsi: különleges rendeltetésnek megfelelő felépítményű gépjármű, illetve vontatmány, amelynek belső tere lakhatásra van kialakítva és berendezve. h) Üzemképtelen jármű: hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt. XI. FEJEZET Hatálybalépés 35. (1) A rendelet július 1-én lép hatályba. A 21/2001.(IV.20.) számú módosító önkormányzati rendelet május 5- én lép hatályba. A 44/2001.(XII.17.) számú módosító önkormányzati rendelet január 31-én lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének módosított 13/1998.(VII.01.) számú, a VII. kerület közterületein a várakozási rendjének egységes kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról című rendelete. Dr. Kálmán Zsuzsa Jegyző Dr. Szabó Zoltán 18

19 Polgármester Z á r a d é k A rendelet kihirdetési május 5-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat 3. számú mellékletének 5.. (7) bekezdése szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént. A rendelet közzététel céljából egyidejűleg megküldésre került az Erzsébetváros című lap kiadója részére. Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző 1. számú melléklet a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Képviselő-testületének 12/2000. (05.05.) sz. rendeletéhez VÁRAKOZÁSI ÖVEZET 19

20 A VII. kerület Károly körút - Király utca - Városligeti fasor - Dózsa György út - Verseny utca - Thököly út - Baross tér - Rákóczi út által határolt terület. Az övezeten belül 2 órás maximális várakozási időtartam szerinti besorolású parkolási területek. 1. A VII. Károly körút - Király utca - Hársfa utca - Rákóczi út által határolt terület. 2. A VII. Hársfa utca - Király utca - Csengery utca - Almássy tér - Almássy utca - Dohány utca által határolt terület. 3. A VII. Baross tér - Thököly út - Dózsa György út - István utca - Hernád utca - Péterfy Sándor utca - Rottenbiller utca által határolt terület. 2. számú melléklet a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Képviselő-testületének 12/2000. (05.05.) sz. rendeletéhez ERZSÉBETVÁROSI KÖZTERÜLETEK, AHOL MÁS PARKOLÁSI RENDSZER ÜZEMEL KÖZUTAK : Erzsébet körút Károly körút Rákóczi út Rottenbiller utca KÖZTEREK : Baross tér 20

21 3. számú melléklet, a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Képviselő-testületének 12/2000. (05.05.) sz. rendeletéhez A TERÜLETI FELOSZTÁS SZERINT, JÁRMŰ FAJTÁNKÉNT MEGÁLLAPÍTOTT ÓRÁNKÉNT FIZETENDŐ VÁRAKOZÁSI DÍJ MÉRTÉKE a) A Károly körút - Király utca - Erzsébet körút - Rákóczi út által határolt területen: Személygépkocsi, oldalkocsis motorkerékpár, személygépkocsival vontatott pót- vagy lakókocsi : 180 Ft Lakóautó, autóbusz, tehergépkocsi, vontató és az ezekkel vontatható pótkocsi (félpótkocsi, lakókocsi) : 540 Ft b) Valamennyi az előző díjtételbe be nem sorolt Erzsébetvárosi közterület : Személygépkocsi, oldalkocsis motorkerékpár, személygépkocsival vontatott pót- vagy lakókocsi : 100 Ft Lakóautó, autóbusz, tehergépkocsi, vontató és az ezekkel vontatható pótkocsi (félpótkocsi, lakókocsi) : 300 Ft 4. számú melléklet 21

22 a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Képviselő-testületének 12/2000. (05.05) sz. rendeletéhez 1) A várakozási engedély kiadásáért, cseréjéért, illetve pótlásáért fizetendő költségtérítés mértéke eljárásonként 1000 Ft. 2) Intézményi közterületi várakozási engedélyek 50 %-os díjkedvezményre jogosítanak. 3) A polgármester a kérelmek elbírálása során méltányosságot gyakorolhat a kiadott lakossági engedélyek 1 %-nak mennyiségéig. 4) A 6. (1), (5) és (7) bekezdésében meghatározott lakossági és szolgálati közterületi várakozási engedély az (1) bekezdésben meghatározott költségtérítésen túl ingyenes. 5) Intézményi kedvezményes bérlet megváltási díja: a) A Károly körút - Király utca - Erzsébet körút - Rákóczi út által határolt területen Bérlet típusa Éves bérlet Féléves bérlet Negyedéves bérlet Megváltási díj Ft Ft Ft b) Az Erzsébet körút - Király utca - Városligeti fasor - Dózsa György út - Verseny utca - Thököly út - Baross tér - Rákóczi út által határolt területen Bérlet típusa Éves bérlet Féléves bérlet Negyedéves bérlet Megváltási díj Ft Ft Ft 5. számú melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének 22

23 12/2000. (05.05.) számú rendeletéhez Szolgálati várakozási engedélyre jogosultak: a Polgármesteri Hivatal vezető köztisztviselői, valamint a Jegyző által kijelölt, helyszínelést végző köztisztviselői a tulajdonukban levő egy darab személygépkocsira, amennyiben más jogcímen nem rendelkeznek engedéllyel. a kerületi tisztiorvos, a kerületi főállatorvos, az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat 1 darab, Erzsébetváros Önkormányzat Intézményei és gazdasági társaságai intézményenként, társaságonként 1-1 darab, Erzsébetváros szociális ellátását biztosító intézmények és társaságok szolgálati gépkocsijai intézményenként 1-1 darab. A 21/2000.(VI.16.) számú önkormányzati rendelet módosította A 21/2001.(IV.20.) számú önkormányzati rendelet 1. -a módosította A 21/2001.(IV.20.) számú önkormányzati rendelet 2. -a módosította Szövegét a 21/2001.(IV.20.) számú önkormányzati rendelet 3. -a módosította Az új (3) bekezdéssel a 21/2001.(IV.20.) számú önkormányzati rendelet 3. - a egészítette ki 23

24 Szövegét a 42/2001.(XII.17.) számú önkormányzati rendelet 1. -a módosította A bekezdés számát (3)-ról (4)-re a 21/2001.(IV.20.) számú önkormányzati rendelet 3. -a módosította Szövegét a 21/2001.(IV.20.) számú önkormányzati rendelet 4. -a módosította Az új (2) bekezdéssel a 21/2001.(IV.20.) számú önkormányzati rendelet 4. - a egészítette ki A 21/2000.(VI.16.) számú önkormányzati rendelet módosította A bekezdés számát (2)-ről (3)-ra, valamint a szövegét a 21/2001.(IV.20.) számú önkormányzati rendelet 4. -a módosította Az új (4) bekezdéssel a 21/2001.(IV.20.) számú önkormányzati rendelet 4. - a egészítette ki Szövegét a 44/2001.(XII.17.) számú önkormányzati rendelet 2. -a egészítette ki Az új (5) bekezdéssel a 21/2001.(IV.20.) számú önkormányzati rendelet 4. - a egészítette ki Az új (6) bekezdéssel a 21/2001.(IV.20.) számú önkormányzati rendelet 4. - a egészítette ki A bekezdés számát (3)-ról (7)-re, valamint szövegét a 21/2001.számú önkormányzati rendelet 4. -a módosította Az új (8) bekezdéssel a 21/2001.(IV.20.) számú önkormányzati rendelet 4. - a egészítette ki A 21/2000.(VI.16.) számú önkormányzati rendelet módosította (4) bekezdésre A bekezdését számát (4)-ről (9)-re a 21/2001.(IV.20.) számú önkormányzati rendelet 4. -a módosította A 21/2000.(VI.16.) számú önkormányzati rendelet módosította (5) bekezdésre A bekezdését számát (5)-ről (10)-re a 21/2001.(IV.20.) számú önkormányzati rendelet 4. -a módosította A 21/2000.(VI.16.) számú önkormányzati rendelet egészítette ki 24

25 A 21/2001.(IV.20.) számú önkormányzati rendelet 5. -a hatályon kívül helyezte Szövegét a 21/2001.(IV.20.) számú önkormányzati rendelet 5. -a módosította Szövegét a 21/2000.(VI.16.) számú önkormányzati rendelet módosította Szövegét a 21/2000.(VI.16.) számú önkormányzati rendelet módosította Szövegét a 21/2001.(IV.20.) számú önkormányzati rendelet 6. -a módosította A 21/2001.(IV.20.) számú önkormányzati rendelet 7. -a egészítette ki A 44/2001.(XII.17.) számú önkormányzati rendelet 4. -a egészített ki A függeléket mellékletre, valamint a szövegét a 21/2001.(IV.20.) számú önkormányzati rendelet módosította A függeléket mellékletre, valamint a szövegét a 21/2001.(IV.20.) számú önkormányzati rendelet módosította A függeléket mellékletre, valamint a szövegét a 21/2001.(IV.20.) számú önkormányzati rendelet módosította A táblázatban szereplő összegeket a 44/2001.(XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosította A függeléket mellékletre, valamint a szövegét a 21/2001.(IV.20.) számú önkormányzati rendelet módosította Az új 5) bekezdéssel a 44/2001.(XII.17.) számú önkormányzati rendelet egészítette ki A melléklettel a 21/2001.(IV.20.)számú önkormányzati rendelet egészítette ki 25

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete az I. kerület közterületein - a Budai Vár kivételével - a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás

Részletesebben

A R. 5. (2) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul:

A R. 5. (2) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2002. (......) számú önkormányzati rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat. 36/2003./X.21./ XI.ÖK számú rendelete

Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat. 36/2003./X.21./ XI.ÖK számú rendelete Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat 36/2003./X.21./ XI.ÖK számú rendelete a XI. kerület közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen

Részletesebben

46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. Józsefváros területén történő parkolásról *

46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. Józsefváros területén történő parkolásról * 46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet Józsefváros területén történő parkolásról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a XII. kerületi korlátozott várakozási övezetekről, a lakossági és intézményi közterületi várakozási engedélyekről A Budapest Hegyvidék

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) rendelete a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) 1 rendelete 2 a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII.

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2012. (IV.28.) önkormányzati rendelete a fizető várakozás rendjéről (hatályos 2016. június 1-től) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról

RENDELETTERVEZET. a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ RENDELETTERVEZET a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról (munkaanyag a Képviselő-testület

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VII.06.) rendelete az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VII.06.) rendelete az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44 / 2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város vásárterének és a környező közterület parkolási rendjéről Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 22/2001. (VI.27.) és 41/2001. (XI.27.) rendelettel módosított 6/2001. (II. 27.) rendelete a II. kerület közterületein a járművel várakozás

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 18/2004. (X. 01.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 18/2004. (X. 01.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 18/2004. (X. 01.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc város közterületein tehergépjárművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás és behajtás díjáról (A

Részletesebben

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az 1988. évi I. törvény 34. (2) bekezdése,

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete /2017. (... ) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetéséről Mindszentkálla község Önkormányzatának

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2007. (X. 25.) rendelete * az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi

Részletesebben

a Képviselő-testület április 19-ei ülésére

a Képviselő-testület április 19-ei ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2018. április 19-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló 23/2014

Részletesebben

31/2008. (XI. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet. a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről

31/2008. (XI. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet. a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről 31/2008. (XI. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó,

Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó, Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó, valamint a közterületen engedély nélkül tárolt jármûvek elszállításáról Kazincbarcika

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/1991. (VI.12.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről Módosította: 5/1993. (III.10.) 23/1994. (VI.29.). 19/1995.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Egységesítve: 2012.02.14.

Egységesítve: 2012.02.14. 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről a módosításokkal egységes szerkezetben Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az 1988.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról,

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának 9/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete A közterületi parkolásért fizetendő díj megállapításáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ a 15/2015. (IV.24.) és a 23/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet által módosított 46/2014.(XII.18.)

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról Fehérgyarmat Város Képviselő- testülete a közúti

Részletesebben

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (VII. 03.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 10/2009. (V.21.), illetve 9/2010. (V.20.)

Részletesebben

.../2017. (...) önkormányzati rendelete

.../2017. (...) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete.../2017. (......) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet 230/2011. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011 (...) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete az önkormányzat kezelésében lévő utakra történő behajtás rendjéről Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE. a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE. a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2004. június 1.) Siófok Város

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

I. RÉSZ. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11.

I. RÉSZ. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11. I. RÉSZ Budapest Fôváros Közgyûlésének 24/2009. (V. 11.) önkormányzati rendelete Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról,

Részletesebben

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel.

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel. 1. számú melléklet Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (..) önkormányzati rendelete a Hegyvidéki Közterület-felügyeletről szóló 15/2009. (VI.26.) Budapest

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 3/2015. (I.29.) Ör-tel.) Hajdúszoboszló város

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 2010.09.15. Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról

Részletesebben

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II.

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II. Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Képviselő-testületének 18/2005. (VI. 20.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t Nagykálló Város Önkormányzat 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t parkolóhelyek létesítéséről, valamint nem fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 8/2010. (II.19.), 18/2012.

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

38/1999. (VII.13. ) sz. önk. rendelet. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatáról és rendjéről

38/1999. (VII.13. ) sz. önk. rendelet. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatáról és rendjéről 38/1999. (VII.13. ) sz. önk. rendelet a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatáról és rendjéről A közösségi célokat szolgáló közterületek megóvásának és fejlesztésének

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. 458 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól Módosítva: 21/2016. (XI.11.) Szentes

Részletesebben

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1 a település korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról Kihirdetési

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2014.(X.29.) önkormányzati rendelete a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.),

Részletesebben

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben)

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Módosító rendeletek: - 40/2004. (XII. 28.) sz. rendelet, -

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben