A munkavállalókról vezetett nyilvántartások fajtái:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkavállalókról vezetett nyilvántartások fajtái:"

Átírás

1 14. tétel 14. Munkahelyén az Ön feladata az idegenforgalmi/vendéglátói teendőket ellátó dolgozók teljesítményének nyilvántartása, adatbázisának vezetése és kimutatás készítése. Legutóbbi feladata az elmúlt félévi teljesítmény kimutatásának és elemzésének elkészítése volt, ami a teljesítményértékelés és differenciált juttatások alapjául szolgál. Foglalja össze, milyen teendői vannak a fenti feladat kapcsán! Információtartalom vázlata A munkavállalókról vezetett nyilvántartások fajtái Az adatok nyilvántartásához kapcsolódó személyiségvédelmi szabályok A teljesítményelemzés területei, szakmai szempontjai; szerepe a munkabér és az egyéb juttatások megállapításakor A munkaügyi adatok számítógépes nyilvántartásának, kezelésének és aktualizálásának lehetőségei A munkavállalókról vezetett nyilvántartások fajtái: - a gazdálkodó szervezetet a tevékenysége során adatszolgáltatási kötelezettség, illetve szervezetén belül adatkezelési kötelezettség terheli Gazdálkodó szervezet tevékenysége: az a tevékenység, amelyet üzletszerűen végez, illetve minden olyan kötelezettség teljesítése és jog gyakorlása, amely a gazdálkodó szervezet működéséhez, illetve működése szabályszerűségéhez feltétlenül szükséges Nyilvántartás: előre meghatározott szempontok szerint rögzített információk együttese jelentősége: áttekintést biztosít a nyilvántartott tételek felett, megkönnyítve ezáltal a döntéshozatalt A cégek számtalan nyilvántartást vezetnek a legjelentősebbek: a munkajogi, munkavédelmi, társadalombiztosítási, adójogi és számviteli nyilvántartások 1. Személyi nyilvántartás: - a munkaviszony létesítésekor a munkavállalót személyi nyilvántartásba kell venni - ennek kapcsán a munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtételét, igazolás (okmány) bemutatását vagy adatlap kitöltését lehet kérni, amely nem sérti a személyiségi jogait, és a munkaviszony szempontjából lényeges tájékoztatást nyújt. tartalma: a személyi anyag tartalmazza az önéletrajzot, a fényképet, az alkalmazási iratot és az esküokmányt, a minősítést, a kitüntetésre vonatkozó iratokat, a képesítésre vonatkozó iratokat, illetőleg azok adatait, a hatályos büntetésről szóló határozatokat, az erkölcsi és más bizonyítványt, illetőleg ezek másolatát, illetve ha jogszabály előírja, a korábbi munkahely alkalmazási iratát

2 - a nyilvántartás körébe tartozik a munkaköri és szakmai (egészségi) alkalmasságot tanúsító egészségügyi törzslapkivonat bemutatása, továbbá a munkavállaló adóigazolványa szerinti azonosító jele, valamint a társadalombiztosítási azonosító jele (taj-szám) és a magánnyugdíj pénztára (címe, bankszámlaszáma) megnevezésének nyilvántartásba vétele Munkaügyi és bérszámfejtési nyilvántartások: - a munkaviszonyból eredő jogosultságok, járandóságok esedékességének, a kötelezettségek teljesítési időpontjának figyelemmel tartása és a különböző munkaügyi, bérelszámolási nyilvántartások Munkaviszonyban töltött idő: - az egyes járandóságok, illetve jogosultságok alapját képező időt, a jogszabály által megállapított kivételektől eltekintve, az adott munkáltatónál történt alkalmazás napjától kell számítani - ugyancsak az adott munkáltatónál töltött munkaviszonynak számít (a felmondási idő és a végkielégítés kivételével) a munkaszerződés megkötését megelőző "közalkalmazotti" jogviszony, ha a munkáltató a fenntartói jog átadása, átvétele, illetőleg az új munkáltatónál való továbbfoglalkoztatás vállalása folytán változott meg - munkaviszonyban töltött időként kell tekinteni azt a munkaviszonyon kívüli időt is, amelyet külön jogszabály munkaviszonyban töltöttnek ismer el pl.: Országos Rádió és Televízió Testület-beli tagság időtartama, a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje stb Munkaviszony időtartamának igazolása: - a beszámítandó időt igazolni kell figyelmen kívül kell hagyni: a megszakítás nélkül harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadságot, szabadságvesztés büntetést, a javító-nevelő (közérdekű) munkát, valamint a tanulmányi ösztöndíjasként folytatott iskolai képzés miatti szünetelést Szabadság-nyilvántartás: - a munkába lépés után meg kell határozni a munkavállalót megillető alap- és pótszabadság mértékét, és azt elő kell jegyezni a szabadságolási ütemtervben, kiadását pedig nyilvántartásba kell venni. Létszám és jelenlét nyilvántartása - a teljesített munkaidő megállapítása - létszámellenőrzéssel, jelenléti ív aláírásával vagy bélyegzőkártya felhasználásával történhet A következő sorok arról szólnak, hogy az egyénnek milyen, az adatbiztonság körébe sorolható jogait védi, a büntetőeljárások során az érintettek milyen adatait rögzíthetik. Visszaélés személyes adattal - a bűncselekmény megállapíthatósága előfeltétele, hogy az elkövető személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezésekbe ütközzön - az adatkezelő elmulasztja az adatok biztonságát szolgáló intézkedést, és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti Védett információk

3 - a törvény által védeni rendelt érték, a személyes adatok őrzéséhez fűződő alapvető jog - a különösebb magyarázat nélkül eleve személyes adatnak minősül - idetartoznak az információkból levonható következtetések is - a legtöbb jogszabály tartalmaz konkrét vagy közvetett rendelkezéseket Adatkezelési szabályok - az adatkezelés a személyes adatok felvétele, tárolása, feldolgozása, hasznosítása, megváltoztatása és a további felhasználás megakadályozása - jogszerűnek akkor minősül az adatkezelés, ha ahhoz az érintett hozzájárulását adta, illetve ha az adatokkal való ténykedés jogszabályi felhatalmazáson alapszik - a személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében lehet, illetve szabad kezelni, - kizárólag olyan személyes adat kezelhető, amely a kitűzött és törvény által is szentesített cél elérésére minden kétséget kizáróan alkalmas - az adatkezelés csak addig tarthat, amíg ezek a feltételek fennállnak alapvető szabály: az adatkezelő az érintett kérelmére mindenkor köteles tájékoztatást nyújtani az adatkezelésről, ideértve a kezelt adatokat, az adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát, és azt is, hogy az adatkezelés során kik milyen adatokról szereznek értesülést - amennyiben az adatkezelő nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének, megvalósulhat a bűncselekmény - a tájékoztatás kizárólag honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnmegelőzési és bűnüldözési érdekből tagadható meg - az adatokat folyamatosan védeni kell a jogosulatlan hozzáféréssel, törléssel, megsemmisítéssel és nyilvánosságra hozatallal szemben Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény - az adatvédelem lényege, hogy aki bűncselekményt követ el, számítástechnikai rendszerbe a számítástechnikai rendszer védelmét szolgáló intézkedés megsértésével vagy kijátszásával jogosulatlanul belép, vagy a belépési jogosultsága kereteit túllépve, illetőleg azt megsértve bent marad Munkabér és elemei: Alapbér: ezt kapja meg a dolgozó (időtől függetlenül) Törzsbér: ez a ténylegesen elvégzett munkáért járó bér (pl.: időbér, teljesítménybér) Pótlék: a munka különleges körülményei miatt fizetett juttatás (pl.:nyelvpótlék) Prémium: előre kitűzött feladatok elvégzéséért járó juttatás Jutalom (bónusz): az elvégzett munka utólagos értékelése alapján adható Kiegészítő fizetés: olyan munkabér, ami mögött konkrét munkateljesítés nincs (pl.: fizetett szabadság) Egyéb bér: különleges dologért jár (pl.: alkalmi munka) Időbérekről általában: - a javadalmazást a munkavégzés időtartama alapján határozzák meg - időegységre (óra, nap, hét, hónap) vetített bér - a munkabér nagyságát a besorolás szerinti időbér és a ledolgozott munkaidő szorzata határozza meg Az időbér rendszeren belül megkülönböztetünk:

4 Besorolási és tarifa rendszerek Szenioritáson alapuló bérrendszer Kompetencia alapú bérrendszer A munkakör értékelésen alapuló bérrendszer Teljesítmény szerinti differenciálás Besorolási és tarifa rendszerek: - a munkaköröket vagy munkavállalókat osztályokba sorolják - meghatározza:- a munkakörök minősítésének szabályait - az egyes besorolási kategóriákhoz tartozó bértételek nagyságát és egymáshoz viszonyított arányát Szenioritáson alapuló bérrendszer: Az előzőekben besorolt kategóriákat (vezető, termelés irányító, munkatárs stb.) tovább bonthatók:idősávokra, amelyek a szolgálati idő nagyságától függenek előnye: a kiszámítható előmenetel, könnyű adminisztrálni, ellenőrizni hátránya: egy input tényezőből indul ki. Kompetencia alapú bérrendszer: - input orientált - az alapbér nagyságának fokozatait a munkavégzéshez szükséges kompetenciákhoz köti - a szükséges kompetenciák alapján az egyes munkakörök (besorolások) különböző sávokba oszthatók. - minden kompetencia sáv széles fizetési határok között mozog A munkakör értékelésen alapuló bérrendszer - alapja a munkakör értékelés, aminek a segítségével besorolási kategóriákat alakítunk ki - ehhez rangsort rendelünk ( vállalati értékesség ) - a tarifák lehetnek alsó-felső korlátosak - az egyes kategóriák között lehetnek átfedések Teljesítmény szerinti differenciálás - a korábbi bérrendszerek nem értékelik a tényleges teljesítményt, ezért van erre szükség - ez egy kiegészítő mechanizmus, amely az alapvető elvárástól való eltérést értékeli - tehát magasabb teljesítményre ösztönöz Csoportbér: ha a munkavállaló: - nem tudja befolyásolni a teljesítményét - teljesítménye nem elkülöníthető - nem az egyéni teljesítmény maximalizálására ösztönzik - csak csoportban dolgoznak - hangsúly a csoportmunkán van Juttatások: - a javadalmazás azon elemei, amelyeket a munkáltató a béren és az esetleges nyereség részesedésen kívül nyújt a dolgozóknak - szociális alapon jár

5 - adható, de nem kötelező adni 3 alapvető cél: 1. szociális szempont (pl.: temetkezési segély) 2. adózási szempont (pl.: támogatások, ami nem adóköteles) 3. emberi erőforrás menedzsment szempont Konklúzió: - a juttatási rendszer akkor jó. ha: költség hatékony rugalmasan igazodik a dolgozók tényleges igényihez - hiba, ha: a cég olyan juttatásokat kínál, amelyre nincs igény Megoldás: Cafeteria-modell (szolgáltatások és költségvonzata + ami elkölthető) Előny: mindenki azt kapja, amit szeretne dolgozói elégedettség Egységes Munkaügyi Nyilvántartás: - az európai közösségi jog alapján fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése feltételeinek megteremtése A nyilvántartás tartalma: - a nyilvántartás a munkaviszonyokat, illetőleg ahhoz kapcsolódóan a munkavállalókat és a munkaadókat a következő adatok szerint tartja nyilván: munkavállaló adatai: személyi adatok (név, születéskori név, nem, anyja neve, születési helye, dátuma) taj-szám állampolgárság személyi alapbér munkaidő hossza (teljes munkaidő, részmunkaidő) iskolai végzettség, szakképzettség a saját adatokhoz való hozzáférést biztosító kód munkaadó adatai: adószám, adószámmal nem rendelkező magánszemély munkaadó esetében adóazonosító jel megnevezés telephely címe székhely címe saját adatokhoz való hozzáférést biztosító kód A nyilvántartás tartalmazza a munkaviszony kezdetének és megszűnésének időpontját is.

8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról

8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról 8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Page 1 of 11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról Az Országgyûlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétől

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétől KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Érvényes 2009. január 1-jétől Budapest, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 Készült az Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek. Tartalomjegyzék

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek. Tartalomjegyzék HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek 24. szám Tartalomjegyzék II. Statisztikai közlemények 3/2010. (IV. 2.) KSH közlemény a fõbb munkaügyi statisztikai fogalmakról és

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

Munkajogi tájékoztató

Munkajogi tájékoztató Munkajogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak E körben igyekszünk választ adni a legfontosabb munkavégzéssel összefüggő kérdésekre, mint: milyen formában dolgozhatok milyen formában foglalkoztathatok

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS A SZOLGÁLTATÓ: NÉV / CÉGNÉV: Relifco Számvitel és Ügyvitelszervező Kft. SZÉKHELY: 1135 Budapest, Csata u. 19/B II/4. ADÓSZÁM: 145642952-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-909626 EGYÉNI VÁLLALKOZÓI

Részletesebben

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez)

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) é á ú É Á ó é í é á ő ó á í á á íő á ü é é TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja és hatálya 3 2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 3 3. Az okmánykezelések szabályai 5 4. A közérdekű

Részletesebben

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉGNÉV: GRAND CONSULTING LFT SZÉKHELY: 1011 BUDAPEST, SZILÁGYI DEZSŐ TÉR 1. II.EMELET ADÓSZÁM: 13149387-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-721127 KÉPVISELŐ:

Részletesebben

Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7.

Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. KÖZP-00960-030/2012. Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja

Részletesebben

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről Az Országgyűlés felismerve azt, hogy az egészségügyi adatokat bizalmi jellegük, valamint a számítástechnika

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

T/ 9063. számú törvényjavaslat

T/ 9063. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 9063. számú törvényjavaslat egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György

Részletesebben

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról Szám: 23/2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. (2)

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés 1. A szabályozás célja A TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI), illetve a munkatársai az általuk végzett tevékenységek során hivatalból sok olyan adathoz, információhoz jutnak hozzá, amelyek a TRI, illetve

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Creditforte Kft. (1147 Budapest, Fűrész u. 106., Cg.01-09-913835) gazdasági társaság a továbbiakban Társaság a 2011. évi. CXII. tv. (Infotv.) rendelkezései alapján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben