Amit a diákmunkáról tudni kell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amit a diákmunkáról tudni kell"

Átírás

1 ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉSI ISMERETEK A 11. ÉVFOLYAM 1 XI. A. 6. 8/3. 3. GYŰJTEMÉNY 1. szöveg Egyéni munkavállalás Amit a diákmunkáról tudni kell A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (továbbiakban Mt.) 72. rának (3) bekezdése meghatározza, hogy ki minősül munkajogi szempontból fiatalkorúnak. Ennek értelmében fiatalkorú az a személy, aki a 18. életévét még nem töltötte be. A fiatalkorúak védelmét biztosító speciális rendelkezésnek már a munkaviszony létesítésekor jelentőr sége van. Az Mt. 72. ra értelmében munkaviszonyt főszabály szerint munkavállalóként az létesítr het, aki a tankötelezettségét teljesítette. Főszabály alóli kivételként a törvény 72. rának (4) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos személyek annak ellenére, hogy tankötelezettségüket nem vagy még nem teljesítették, munkát vállalr hassanak. 14. életévének betöltése után munkaviszonyt létesíthet az a tanuló, aki tankötelezettségét a felnőttek iskolai rendszerű oktatásában vagy iskolai rendszeren kívüli okr tatásban teljesíti, továbbá aki alapr, illetve középfokú nevelésiroktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányor kat, az iskolai szünet időtartama alatt, valamint az a személy, akinek tankötelezettsége felmentés folytán szűnt meg. Közszolgálati jogviszonyt fiatalkorú cselekvőképessége hiányában nem létesíthet. Az a 18. életévét be nem töltött személy azonban, aki a házasságkötés folytán (a Ptk. szerint) nagykorúságot és így cselekr vőképességet is szerzett, lehet közszolgálati jogviszony alanya, s rá az Mt. fiatalkorúakra vonatkozó speciális szabályai irányadóak. Munkaviszony létesítésekor a törvényes képviselő hozzájárulása csak akkor szükséges, ha a fiatalkor rú munkavállaló 16. életévét még nem töltötte be. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a korábbi jor gi szabályozástól eltérően nemcsak az első munkába állás, hanem a 16. életév betöltéséig valamennyi munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony létesítésének elengedhetetlen kelléke a törvényes képviselő hozzájárulása. Bár a törvény nem írja elő a hozzájárulás írásba foglalását, ám az esetleges problémák elkerülése végett ez mindenképpen célszerű. Ezen túlmenően a munkaviszony létesítéséhez más engedély nem szükséges. Alkalmazási, képesítési feltételeket csak jogszabály határozhat meg. Az Alkotmány 66. rának (3) bekezdése szerint munkavégzés során a fiatalkorúak védelmét külön jogr szabályban is biztosítani kell. E tárgyban tartalmaz rendelkezéseket az Mt. 75 rának (1) bekezdése is, amikor kimondja, hogy fiatalkorúakat nem szabad olyan munkakörben foglalkoztatni, amely testi alr katára, illetve fejlettségére hátrányos következménnyel járhat. Azokat a munkaköröket, amelyekben fiatalkorú nem vagy csak meghatározott munkafeltételekkel, illetve előzetes orvosi vizsgálat alapján foglalkoztathatók, a 6/1982. (VI. 22.) EÜM rendelet határozza meg. A fiatalkorú egészségét, testi épségét, egészséges fejlődését szem előtt tartó foglalkoztatását írja elő a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény. A megkötött munkaszerződést az Mt. alapján írásba kell foglalni, amelyben meg kell határozni a munr kavállaló személyi alapbérét, munkakörét, a munkavégzés helyét. A felek ezen túlmenően más kérdésr ben is megállapodhatnak. Mivel a diákok munkavállalása a nyári iskolai szünetre korlátozódik, célszerű a határozott idejű munr kaviszonyra vonatkozó törvényi rendelkezéseket alkalmazni.

2 2 ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉSI ISMERETEK A 11. ÉVFOLYAM Speciális szabályok érvényesülnek a fiatalkorúak vonatkozásában a munkavégzés során is. Éjszakai munkára azaz este 10 órától reggel 6 óráig a fiatalkorút nem lehet igénybe venni. Ettől a szabálytól a munkavállaló beleegyezése esetén sem lehet eltérni. Ugyancsak kötelező az a szabály, amely szerint fiatalkorúra vonatkozóan túlmunkát (készenlétet) elr rendelni nem lehet, még elemi csapás, baleset, súlyos kár esetén sem. A fiatalkorúaknak a törvény alapján más munkavállalókhoz képest több szabadság jár, hiszen őket az életkoruk vagy a besorolásuk alapján járó alapszabadságon túl évente öt munkanap pótszabadság is megilleti. Ezen a jogcímen a fiatalkorúnak pótszabadság utoljára abban az évben jár, amelyben 18. életér évét betölti. A Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának állásfoglalása szerint a fent említett pótsr szabadságra (illetve annak időarányos részére) a fiatalkorú akkor is jogosult, ha az adott évben a 18. születésnapját követően létesít munkaviszonyt. A munka díjazására eltérő szabályok nem vonatkoznak. Ennek kiemelése azért szükséges, mert az Mt. 5. -ában megfogalmazott hátrányos megkülönböztetés tilalmát hagyják figyelmen kívül azok a munkr káltatók, akik kevesebb munkabért állapítanak meg a fiatalkorú munkavállaló számára, mint azonos munkakörben, azonos feltételek mellett, azonos teljesítményt nyújtó más munkavállalóknak. Ez termésr szetesen nem zárja ki, hogy ott, ahol a teljesítmény nem vagy nem megfelelően mérhető, a fiatalkorúnr nak, illetve diáknak alacsonyabb személyi alapbért állapítsanak meg, mint nagyobb szakmai ismeretr tekkel rendelkező, idősebb kollegáinak, a jogszabály által meghatározott minimálbér azonban ilyenkor sem hagyható figyelmen kívül. A munkáltató kártérítési felelősségét meghatározó rendelkezések között is található a fiatalkorúakra vonr natkozó speciális szabály, amelynek jelentősége lehet nyári munkavállalás esetén is. Az Mt ának (2) bekezdése szerint a fiatalkorúnak a munkáltató felelőssége alapján nyújtandó kártérítés mértékét a 18. életév betöltésekor, illetve a szakképzettség elnyerése érdekében folytatott tanulmányok befejezésr sét követő egy év elteltével felül kell vizsgálni, és a változásoknak megfelelően kell a kártérítés mértékr két megállapítani. (Ezzel ellentétben más munkavállalók esetén a munkáltató által fizetendő kártérítés módosítására a körülmények változása után kerülhet sor.) Abban az esetben azonban, ha a diák okoz kárt munkáltatójának, más munkavállalókhoz hasonlóan felel az okozott kárért. Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke legfeljebb egyhavi átlagkeresetének 50%-a lehet. Ha a károkozás szándékos volt, a kártérítés mértéke nincs korlátozva, s a diáknak a teljes kárt meg kell térítenie. A törvény értelmr mében azonban a bizonyítási teher a munkáltatóé, hiszen neki kell bizonyítania, hogy a kár bekövetkezr zett, az a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése miatt keletkezett, valamint meg kell jelölnie a kár mértékét is. A határozott idejű munkaszerződés általában a határozott idő lejártával szűnik meg minden további cselekmény nélkül. Előfordulhat azonban, hogy a határozott idő letelte előtt valamelyik fél a szerződést szeretné megszüntetni. Erre a következő lehetőségek adódnak: közös megegyezéses megszüntetés, rendkívüli felmondással történő megszüntetés, azonnali hatállyal próbaidő kikötése esetén, annak tartama alatt, a munkáltató a hátralévő időre járó átlagkeresetet előre megfizeti a munkavállalónak. A fenti megszüntetési módok egyikéhez sem kapcsolódik a végkielégítés. Előfordulhat, hogy a diákok és az őket foglalkoztatók között jogvita keletkezik. A megbízás polgári jogi jogviszony, éppen ezért az ebből folyó igények polgári peres úton bíróság előtt érvényesíthetők. A munkaviszonyból származó igények amelyek munkaügyi jogvita alapját képezik érvényesítése speciális bíróság, a munkaügyi bíróság előtt lehetséges. Kollektív munkavállalás Az egyéni munkavállalásnál biztonságosabb forma a kollektív munkavállalás. A diákok nyári szünidős foglalkoztatása történhet iskolai szövetkezeti tagság keretében is. Erre a diákr koknak a szövetkezetekről szóló évi I. tv. ad lehetőséget akkor, amikor az iskolai szövetkezeteket

3 ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉSI ISMERETEK A 11. ÉVFOLYAM 3 és az iskolai szövetkezeti csoportokat szabályozza. A szövetkezeti törvény szerint szövetkezeti tag (tehr hát iskolai szövetkezeti tag is) lehet a 14. életévét betöltött kiskorú, törvényes képviselője hozzájárulásr sával. Az iskolai szövetkezet tagjaként történő foglalkoztatás azért lehet kedvező a munkáltatóknak, illetve vonzó a diákoknak, mert sem a munkáltatónak, sem a diáknak nem kell társadalombiztosítási járulékot fizetni. A diákvállalkozások kettős garanciát jelentenek. Az egyik garancia a diákvállalkozás belső működésébr ben az önkormányzat. A diákvállalkozások legfelsőbb döntéshozó szerve a közgyűlés vagy más néven tagértekezlet. A tagértekezlet dönt a diákvállalkozás stratégiájáról, éves tervéről, mérlegéről és eredmr mény kimutatásáról, megválasztja és beszámoltatja a diákvállalkozás vezetőit. A tagértekezlet garancr cia a diákvállalkozás életének meghatározására. A tagértekezleten minden tagnak egy szavazata van. Ennek következtében nem a vagyoni hozzájárulás mértéke szerint tudja a tag jogait a diákvállalkozásr son belül érvényesíteni. A másik garanciát a diákvállalkozások a gazdasági életben adják. Többször előfordult már, hogy a munkaadók határoztak meg béreket, és sokszor feketemunkásként alkalmazták a munkavállalót. A feketemunkának persze mindaddig nem látható a hátránya, amíg a munka során betegség vagy esetleg baleset nem következik be. A feketemunkánál ugyanis nem jár sem táppénz, sem betegségi ellátás. A diákvállalkozások kollektív gazdasági vállalkozásként önállóan lépnek fel a gazdasr sági életben, és legálisan működnek. A diákvállalkozások munkái a megrendelőkkel vagy megbízókkr kal megkötött polgári jogi szerződéseken alapulnak. A diákvállalkozások szervezeti erejüknél fogva a megbízóknál lényegesen magasabb megbízási díjat tudnak elérni, mint azok, akik egyedül próbálnak megalkudni a megbízóval. Ugyanakkor a diákvállalkozás tagja jogosult igénybe venni társadalombiztr tosítási ellátásokat is baleset vagy betegség esetén. A diákvállalkozásnak tagja lehet az, aki 16. év feletti nappali tagozatos tanuló, hallgató. A belépéshez az adott félévre érvényesített diákigazolványra és iskolalátogatási igazolásra van szükség. A belépés során belépési nyilatkozat és adatlap kitöltése, valamint 1000 Ft vagyoni hozzájárulás befizetése után a belépő azonnal a diákvállalkozás tagja lehet, s már a belépés napján munkába állhat. Az 1000 Ft-os vagr gyoni hozzájárulás maradéktalanul visszajár a diákvállalkozásból való kilépéskor. A diákvállalkozás tagi jogviszonyt jelent. Nincs folyamatos munkavégzési kötelezettség, ám a diák azon a munkán dolgozhat a diákvállalkozáson belül, amelyiken akar. Az egyéni munkavállalástól az is megkülönbözteti a kollektív munkavállalást nyújtó diákvállalkozást, hogy míg az egyéni munkavállr lalásnál monoton, egyhangú és ugyanazon munkát végeztek akár egész nyáron át, addig a diákvállalkr kozások keretein belül több tucat munkavégzési lehetőség közül lehet választani. Természetesen egy adott munka elvállalása esetén, a várakozási idő tartama alatt a munka elvégzése kötelező. A diákvállalkozáson belül az eddigiektől eltérő újfajta munkák is vállalhatók. A piackutatók az általuk beszervezett munka 2%-át, a témavezetők az általuk vezetett munka 6%-át kapják mindaddig, amíg a munka tart. Természetesen egyszerre több munkát is lehet szerezni vagy vezetni. Aki megszereti a diár ákvállalkozások tevékenységét és szakmai ambíciói is vannak, részese lehet a diákvállalkozásokat műkr ködtető operatív vezetésnek is. A diákvállalkozáson belül lehetőség van a szervezeti életbe való bekapcsolódásra. Ez új barátokat, új ismerősöket jelenthet, ezenkívül szakmai ismeretek szerzését biztosítja, sőt a szakmai gyakorlatok is letölthetők.

4 4 ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉSI ISMERETEK A 11. ÉVFOLYAM A csoportos diákmunka szervezésének adóügyi kérdései A csoportos diákmunka szervezésével és az idénymunka végzésével kapcsolatos adóügyi kérdések elsr sősorban a személyi jövedelemadó törvényt érintik. A munkáltató az idénymunkát végző diák foglalkoztatására határozott időtartamú munkaviszonyt vagy megbízási szerződés alapján egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesíthet. Célszerű az első megoldást választani, mert akkor a foglalkoztatott diáknak adott jövedelem bérnek minr nősül. Ellenkező esetben az adott jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelemnek számít. A munkáltató minden esetben köteles adóelőleget levonni, mivel a nulla adókulcsos sáv megszűnt azar az a foglalkoztatott diák nem nyilatkozhat arról, hogy nincs adóköteles jövedelme. Az adóelőleg-levonr nás attól függ, hogy a kapott jövedelem bér vagy önálló tevékenységből származó jövedelem volt e. Ha bérjövedelemként kapja meg a diák a foglalkoztatás ellenértékét, nyilatkozatot kell tőle kérni arra vonatkozóan, hogy ösztöndíjban részesült-e, és annak éves összege várhatóan mennyi lesz, valamint részesült-e egyéb összevonás alá tartozó jövedelemben. (Ösztöndíj az a tanulói, hallgatói juttatás, amelr lyet jogszabály alapján a közoktatási, a szakképzési, a felsőoktatási intézmény vagy elkülönített államr mi pénzalap vagy helyi önkormányzat folyósít a közoktatási, a szakképzési vagy a felsőoktatási intézmr mény tanulója részére, ideértve a felsőoktatási intézmény hallgatójának jogszabály alapján a szakmai gyakorlat idejére adott költségtérítést is.). Ha a foglalkoztatott diák csak a munkáltatótól kap bérjövedr delmet, a munkáltató bér-adóelőleg számításánál alkalmazott tábla szerint állapítja meg és vonja le az adóelőleget. Ha a foglalkoztatott diák a bér mellett ösztöndíjban és egyéb jövedelemben részesült, a bér adóelőlegénr nek megállapításánál az ösztöndíj, az egyéb jövedelem és a bér összeadásával és összevont adóalap adójr jának kiszámítására előírt adótáblát és az adójóváírásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A munkáltató további kötelezettsége, hogy olyan igazolást adjon a foglalkoztatott diáknak, amely szer rint az éves adóbevallási kötelezettségének eleget tud tenni. Az idénymunka keretében foglalkoztatott diák minden esetben önadózóvá válik, és év végén adóbevr vallást kell tennie. Legfontosabb kötelezettsége a kifizetési bizonylat megőrzése és év végén az adóbevr vallás elkészítése. Ezen túlmenően évközben az előzőekben részletezettek szerinti adóelőleg megállapr pításhoz nyilatkozatot kell tennie. Forrás: Sulinet

5 ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉSI ISMERETEK A 11. ÉVFOLYAM 5 2. szöveg A diákmunka is adózik Az iskolai szünetben sok diák dönt úgy, hogy a nyarat vagy legalábbis egy részét munkával tölt ti. A munkáért kapott pénz mindenkinek jól jön, de arról sem szabad elfeledkezni, hogy a befolyó zsebpénz után is kell adózni. A nyári munka keretében a fiatalok többféle jogcímen juthatnak pénzhez. Fontos tudnivaló azonban, hogy a diák a munkájáért járó összeget csak akkor veheti fel, ha rendelkezik adóazonosító jellel, tehát van adókártyája. A diákok egy része szakmai gyakorlatát tölti, melyért ha pénzt kap is, az 2006-ban havi 9375 Ft-ig ún. adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. Ez azt jelenti, hogy az említett összeghatárig adót nem kell fizetni, de ha más adóköteles juttatásban is részesül a diák, akkor év végén az adóbevallásában be kell vallania ezt az összeget is. Járulékfizetési kötelezettség nem keletkezik. Amennyiben a diák iskolaszövetkezeten keresztül vállal munkát, úgy bérjellegű, adóköteles kifizetésbr ben részesül. Ebben az esetben adóbevallási és adófizetési kötelezettsége is lesz a munkát vállaló diár áknak. A bérét terhelő adóval szemben azonban nyilatkozata alapján érvényesítheti az adójóváírást, mellyel a minimálbér alatti jövedelme utáni adó 0 Ft lesz. Járulékot ekkor sem kell fizetnie sem a munkr káltatónak, sem a magánszemélynek. A harmadik eset, amikor a tanuló a nyári szünidő alatt munkaviszony keretében végez munkát. A munkr kaviszonyból származó jövedelem az ő esetükben is bérjövedelemnek minősül, amelyre nyilatkozat alapján adójóváírás érvényesíthető. A munkabérből az egyéni járulékokat (12,5%) is levonja a munkr káltató. A munkáltatónak az általános szabályok szerint keletkezik járulék- és egészségügyi hozzájárulr lás (eho)-fizetési kötelezettsége. A nyári munkavégzés negyedik, tipikus esete, amikor megbízási jogviszony keretében foglalkoztatják a diákot. Adózás szempontjából az így kifizetett összeg önálló tevékenységből származó jövedelemnr nek minősül, mellyel szemben tételes költségelszámolással vagy a 10%-os költséghányad módszerével számolható el költség. Mivel ebben az esetben adójóváírás nem jöhet szóba (nem bérjövedelem), a kifr fizetőnek adóelőleget kell levonnia. Ha időarányosan eléri a jövedelem a minimálbér 30%-át, úgy járulr lékot is von le a kifizető. A megbízónak is keletkezik járulék- és eho-fizetési kötelezettsége az említett összeghatár felett. Az utóbbi három esetben a diákoknak következő év május 20-ig a jövedelem nagyságától függetlenül személyi jövedelemadó-bevallásukat be kell majd nyújtaniuk. Forrás: Tatabányainfo.hu/Apeh KEmIg

6 6 ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉSI ISMERETEK A 11. ÉVFOLYAM 3. szöveg Szünidei diákmunka A nyár beköszöntével a szokottnál is több fiatal jelenik meg a munkahelyeken: a diákok nemcsak pihenr nésre, de szakmai tapasztalatszerzésre, illetve a nyári zsebpénz előteremtésére is ki akarják használni a szünidőt. A munkaerőpiacon megjelenő mintegy ezer középiskolás és egyetemista a munkr kaadók számára is könnyebbséget jelent: segítségükkel áthidalható a szabadságolás okozta átmeneti munkaerőhiány, illetve könnyebb megfelelni a piac szezonális igényeinek. A fiatal munkavállalók alkalmazásának szabályai némiképp eltérnek a felnőtt dolgozókétól. Főszabály szerint munkavállalóként akkor létesíthető munkaviszony, ha az illető betöltötte a 16. életévét. Amennyr nyiben a munkára jelentkező elmúlt 15 éves, és általános iskolában, szakiskolában vagy középiskolábr ban nappali tagozaton tanul, az iskolai szünetek alatt létesíthet munkaviszonyt. A 16 év alattiak szünir idős munkavégzésének azonban a szülői hozzájárulás is feltétele. Munkajogi szempontból minden 18 év alatti dolgozó fiatal munkavállalónak minősül. Munkajogi korlátok A vonatkozó törvény szerint a 16 és 18 év közötti dolgozók (illetve szünidőben történő munkavégzés esetén a minimum 15 éves munkavállalók) munkaideje a napi nyolc, vagyis a heti negyven órát semmr miképpen sem haladhatja meg. A fiatal munkavállaló számára négy és fél óra munkaidő után legalább harminc perc munkaközi szünet jár (ez a felnőttek esetében 6 óra munka után 20 perc). A Munka Törvénykönyve (Mt.) szerint a fiatal dolgozó két munkanapja között 12 órának kell eltelnie. Őket éjszakai, készenléti vagy ügyeleti munkára nem lehet beosztani, s nem túlórázhatnak. Ha a fiatal több munkáltatónál dolgozik, akkor a munkavégzés ideje összesen sem haladhatja meg a törvényben maximáltat. Fontos megjegyezni, hogy a fenti szabályoktól az Mt. nem enged eltérést. A munkajogi, korhatári korlátok akkor is fennállnak, ha a fiatalt megbízási vagy vállalkozási szerződéssel alkalmazzr zák. Az ifjak foglalkoztatásának egyik (a leghagyományosabb) módja a munkaszerződés. Ez esetben a munkr kaviszony a munkaszerződés megkötésével jön létre, amelynek írásba foglalásáról a munkáltató kötelr les gondoskodni. Ha ezt nem teszi, akkor a szerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló hivatkozhr hat, de csak a munkába lépést követő 30 napon belül. A munkaviszony kezdete a munkába lépés napja; ezt a felek a munkaszerződésben határozzák meg. Erre vonatkozó megállapodás hiányában a munkába lépés napja a munkaszerződés megkötését követr tő nap. A munkaszerződésben mások mellett meg kell határozni a személyi alapbért, a munkakört, a munkavégzés helyét, s meg kell jelölni, ki a munkáltatói jogok gyakorlója. Tájékoztatási kötelezettség A szerződésben nem kötelező azokat a juttatásokat feltüntetni, amelyek a munka díjazásába beleszámr mítanak (például étkezési hozzájárulás, utazási költség, munkaruha-juttatás), viszont utalni kell arra, hogy esetleg a kollektív szerződésben vagy a munkáltatói utasításban hol találhatók ezek a szabályok. A munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a fiatalnak tájékoztatást kell kapnia szóban, majd a szerzr ződés megkötésétől számított harminc napon belül írásban: a munkaköri feladatairól, illetve a munkakör betöltéséhez szükséges végzettségről; az irányadó munkarendről; a munkabér egyéb elemeiről, a bérfizetés napjáról; a munkába lépés napjáról, a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásáról; munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, arr ról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e;

7 a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet megnevezéséről, illetőleg arról, hogy a munkáltatónál működik-e üzemi tanács. A fiatalnak a munkaszerződés megkötésekor be kell mutatnia a személyi igazolványát, az iskolalátogr gatási dokumentumot, a taj-számot tartalmazó igazolványt, az adóazonosító jelét, valamint 16 éves kor alatt a törvényes képviselő (szülő) írásbeli engedélyét. A fiatal alkalmi munkavállalói (AM) könyvvel is foglalkoztatható, ha e dokumentumot a fentiekben jelzett korhatári korlátokat (tehát szünidei munkánál minimum betöltött 15. életév, egyéb időszakban 16 éves kor) figyelembe véve kiváltotta. Alkalmi foglalkoztatás Az AM könyv szabályai természetesen a diákokra is érvényesek, vagyis ugyanannál a munkaadónál folyamatosan legfeljebb öt egymást követő naptári napig dolgozhatnak. Egy naptári hónapon belül legfr feljebb tizenöt naptári napig, egy naptári éven belül legfeljebb kilencven naptári napig. Több munkáltr tatónál egy naptári évben összesen százhúsz naptári napig tevékenykedhetnek, ha a könyv fehér A oldalait töltik ki, azaz, ha a munkáltató nem magánszemély vagy kiemelten közhasznú szervezet ( B oldal), vagy nem mezőgazdasági idénymunkásként ( C oldal) foglalkoztatja őket. Egy naptári éven belül a kék színű B oldalakon együtt a fehér és/vagy zöld oldalakkal nem lehet 200 napnál több alkalmi munkavégzés. Az AM könyv munkaszerződésnek minősül; a közterheket a munkr káltató a beragasztott közteherjegyek útján fizeti be. Fontos szabály, hogy ha az alkalmi munkavállaló éves jövedelme nem éri el a minimálbér éves összegét és más bevallásköteles jövedelme nincs, akkor az alkalmi munkával szerzett bért nem kötelező bevallani. Az AM könyvet a munkavállalónak a napi munkába lépést követő munkáltatói bejegyzések után magánál kell tartania. Iskolaszövetkezetek ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉSI ISMERETEK A 11. ÉVFOLYAM 7 A munkáltatók körében egyre népszerűbb a diákszövetkezetek közbenjárásának igénybevétele a diár ákok alkalmazása során. Az iskolaszövetkezet közbeiktatásának ugyanis számos előnye van a cégek és a diákok számára egyaránt. E megoldást választva a diák nem kerül a nyári munkát kínáló vállalat alkr kalmazásába, jogviszonyban az iskolaszövetkezettel áll, tehát a diákkal kapcsolatos adminisztratív terhr hek és a munkajogi kötelezettségek is a szövetkezetnél jelentkeznek. A cég a diák alkalmazására fordított pénzt gyakorlatilag teljes egészében költségként számolhatja el, ami további előny amellett, hogy a középiskolás vagy éppen a felsőoktatásban tanuló fiatalok rendszer rint amúgy sem kerülnek annyiba, mint egy nagyobb munkatapasztalattal és ennek megfelelően magr gasabb fizetési igénnyel rendelkező felnőtt munkavállaló. További pozitívum, hogy mivel az iskolaszövetkezetek sok fiatallal állnak rendszeres kapcsolatban, ezért a tapasztalatok szerint rendkívül gyorsan, akár egy-három munkanap alatt meg tudják keresni a cégek igényeinek megfelelő diákmunkásokat. Ez különösen fontos akkor, ha az alkalmi dolgozókra nem a rendes, tehát a viszonylag tervezhető szezonalitás, hanem a hirtelen megnövekedett munkaer erőigény, például egy-egy nagyobb megbízás teljesítése céljából van szükség. A diákszövetkezetek vagy iskolaszövetkezetek azoknak a diákoknak tudnak munkát kínálni, akik nálr luk taggá válnak; erre általában forintos szövetkezeti részjegy megvásárlásával van módjuk. (Ezt a pénzt a szövetkezetből való kilépéskor visszakapják. Egyes szövetkezetek azonban nem teszik lehetővé, hogy aki egyszer már kilépett a kötelékükből, utána újra taggá váljék.) A szövetkezetbe való belépés feltétele a legalább éves életkor (ez szövetkezetenként változó), a nappali tagozatos iskolából származó iskolalátogatási igazolás, valamint az adóazonosító szám és a bankszámlaszám. (A fizetést ennél az alkalmazási formánál a szövetkezet utalja át a fiatal munkavállr lalóknak.)

8 8 ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉSI ISMERETEK A 11. ÉVFOLYAM Kapcsolat a cégekkel Az iskolaszövetkezet ugyanúgy, mint más munkáltató a munkavállaló diákokkal munkaszerződést köt, melynek szabályai ugyanazok, mint más munkaviszony esetében (kötelező írásbeliség, illetve a tartalmi elemek megléte: a munkáltató pontos megnevezése és címe, a diák neve és lakcíme, személyi alapbére, a munkaköre, illetve a munkavégzés helye stb.). Természetesen a szövetkezeteknek is kötelező betartani a fiatal munkavállalókra vonatkozó szabálr lyokat, melyek szerint 18 év alatti munkavállaló nem vehető igénybe éjszakai munkavégzésre, illetve ügyeletre, készenlétre. Mivel a diákok a szövetkezettel állnak jogviszonyban, a munkával kapcsolatos problémáikat is a szövetkezeten keresztül intézik. Az országban mintegy 15 iskolaszövetkezet működik, amelyek összesített forgalma egyes szakértői becslések szerint 20 milliárd forint felett lehet. A szövetkezetek több ezer céggel és több tízezer diákkal állnak kapcsolatban. Azonban a munkalehetőségek mintegy 80 százaléka 5-6 szövetkezetnél koncentr rálódik. Forrás: Szünidei diákmunka (2007/6 Praktikum)

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet!

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

2012.06.11. Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól

2012.06.11. Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól 2012.06.11. Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól Kedves Diákok! Évről évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidőt vagy annak egy részét munkával tölti, ezért ismét

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Budapest, 2011. július 19. A diákok foglalkoztatásának alapvet adózási szabályairól Évrl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidt vagy annak egy részét munkával tölti,

Részletesebben

Diákok szakmai gyakorlatának teljesítése, kifizetések juttatások adó és járulékkötelezettsége. Diákfoglalkoztatás a nyári szünidőben

Diákok szakmai gyakorlatának teljesítése, kifizetések juttatások adó és járulékkötelezettsége. Diákfoglalkoztatás a nyári szünidőben Diákok szakmai gyakorlatának teljesítése, kifizetések juttatások adó és járulékkötelezettsége Diákfoglalkoztatás a nyári szünidőben Kissné Horváth Marianna Saldo Zrt. Tanulók szakmai gyakorlatának díjazása,

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól

Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól Kedves Diákok! Évről évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidőt vagy annak egy részét munkával tölti, ezért ismét aktuális a diákok

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2014)

Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2014) Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2014) A nyári szünidőben sok középiskolai diák, egyetemi, főiskolai hallgató vállal rövidebbhosszabb ideig munkát annak érdekében, hogy a nyaraláshoz nem ritkán a tanulmányok

Részletesebben

A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai. Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző

A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai. Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző Egészségügyi szolgáltatási járulék Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó,

Részletesebben

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE: KI LEHET MUNKAVÁLLALÓ? A munkavállalóvá válásnak általános és speciális feltételei vannak. Általános feltétel: 16. életév betöltése.

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok Az egyszerűsített foglalkoztatás Szerző: Dr. Fuith-Kocsis Barbara Az egyszerűsített foglalkoztatás a munkaviszony egy speciális változata, amelynek legfontosabb szabályait az egyszerűsített foglalkoztatásról

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít M0754 FELADATOK 0754 érügyi szakfeladatok Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, 4 szabadság stb.) 5 Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti 6 Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet érszámfejtést

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

A DIÁKOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK FONTOSABB SZABÁLYAI

A DIÁKOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK FONTOSABB SZABÁLYAI A DIÁKOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK FONTOSABB SZABÁLYAI Bevezető Közeledik a nyár, aktuálissá válik a diákok szünidei foglalkoztatása. Akár hónapokig tartó együttműködésről, akár egy-egy napra szóló alkalmi munkavégzésről

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz:

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz: Munkajogi ismeretek (1992. évi XXII. törvény) 2012. évi I. törvény A munkajogviszony alanyai Munkáltató és munkavállaló között jön létre. A munkavállaló munkájának fejében - amit teljes mértékben a munkáltató

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat

T/ számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16298. számú törvényjavaslat az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV.

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Az alkalmi munkavállalói könyv mintája. Sorszám: 05/ A munkavállaló adatai

Az alkalmi munkavállalói könyv mintája. Sorszám: 05/ A munkavállaló adatai 1. számú melléklet a 10/2005. (VII. 25.) FMM rendelethez Az alkalmi munkavállalói könyv mintája 1. oldal Sorszám: 05/ A munkavállaló adatai Munkavállaló neve:... Születési neve:... Címer Születési :...

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények Jogszabályok 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

FORINT-Soft Kft. EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS. FORINT-Soft Kft.

FORINT-Soft Kft. EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS. FORINT-Soft Kft. EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS 2010. április 1-én hatályba lépett az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (Eftv.), és ezzel egyidejűleg megszűnt az alkalmi munkavállalói kiskönyvvel

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások 2009. évközi változásai 1. Személyi jövedelemadó 2. Társadalombiztosítási járulék 3. Munkaadói és vállalkozói járulék 4. START kártyás foglalkoztatás

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar. 2015/2016-os tanév. Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar. 2015/2016-os tanév. Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar 2015/2016-os tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga A munkajog alapjai Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (2013-tól)

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (2013-tól) Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (2013-tól) Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) az egyszerűsített foglalkoztatásnak a következő

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium EGYSZERŰBBEN, DE SZABÁLYOSAN! a munkaügyi hatósági ellenőrzések tapasztalatai az építőiparban, különös tekintettel az egyszerűsített foglalkoztatásra Előadó:

Részletesebben

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15.

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15. Járulékok 2012 A fizetésről összefoglalás; Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény EKF 2011/2012 Csorba László A fizetendő ok megoszlása 2012. január 1-jétől* Foglalkoztató

Részletesebben

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor.

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés Amit a munkaszerződésnek tartalmaznia kell: Feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Jó, ha tudjuk, hogy nem mindig a bevétel teljes összege képezi az adó

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát 1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát Szocho 27 %, Járulék 0 b) eléri a minimálbér 30 százalékát 10 % nyugdíjjárulék, 4 % természetbeni, 3 % pénzbeli,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat Javadalmazási Szabályzat Melléklet a 47/2013.(IV.30.)Öh.sz határozathoz Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló -

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014.

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. Biztosítottak körben bekövetkező változás 1. 2014. január 1-jétől

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : 2015. évi... törvény a diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképesség ű személyek munkaerő-kőlcsönzés keretében történő foglalkoztatásának el ősegítésér ő l 1. A társadalombiztosítás

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

A tanulók nyári szünidei foglalkoztatásáról, adó- és járulékfizetési szabályokról

A tanulók nyári szünidei foglalkoztatásáról, adó- és járulékfizetési szabályokról Adóvilág 2011. szeptember XV. Évfolyam 10. szám A tanulók nyári szünidei foglalkoztatásáról, adó- és járulékfizetési szabályokról Ebben a cikkben a tanulók, hallgatók (továbbiakban: tanulók) nyári szünidõ

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben