J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Képviselő-testületének szeptember 26-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Horváth Károly alpolgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin, Hamvas Péter, Lapos Gábor, Mezőfi Józsefné, Nagy Sándorné, Szalai István, Ujvári István és Völgyi Lajos (11 fő) települési képviselő Démuth Pál alpolgármester Dr. Pavlek Tünde jegyző Szombathyné Dr. Kézi Aranka mb. aljegyző Balogh Gábor közgazdasági osztályvezető Édesné Busch Aranka, az önkormányzat könyvvizsgálója Fógl Szilvia beruházási és üzemeltetési osztályvezető Gyulai László hatósági osztályvezető Dr. Baráth István, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője Kolumbán Tünde sajtó referens a sajtó helyi képviselői Csere Zsuzsanna jegyzőkönyv-vezető Dr. Balázs Árpád polgármester: Üdvözli a képviselő-testület rendes ülésén megjelent települési képviselőket, a jegyzőt, az állandó és az egyes napirendi pontok tárgyalásához meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő települési képviselőből 11 fő az ülésen jelen van. Javasolja az alábbi a meghívóban szerepeltetett, az utólag kiküldött és írásban is kiosztott - napirendeket megtárgyalni a kiosztott napirendi listában felsoroltak szerint: 1./ évi pótelőirányzatok módosítása (Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása) Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 2./ Siófok Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról beszámoló Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 3./ Siófok város közigazgatási területén fenntartott köznevelési intézmények feladatainak ellátáshoz, működéséhez a települési önkormányzatoktól hozzájárulás kérése Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 4./ Döntés a Siófok 2. sz. Iskolával kötött megállapodás szerint Siófok Város Önkormányzata által, az OTP Bank Nyrt. közreműködésével néhai Sipos Gáborné részére folyósított munkáltatói kölcsön hátralékának elengedéséről Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester

2 2 5./ A siófoki 5991 hrsz. alatt található ingatlan (kivett lakóház és udvar), mint állami vagyon tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba adása az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) c.) pontja alapján Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 6./ A siófoki 6617/A/2 és 6617/A/3 hrsz. alatt található ingatlanok bérlet útján történő hasznosítása (volt gyermekkönyvtár) Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 7./ A siófoki 9402/5 hrsz. alatt található ingatlan használatba adása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 8./ A BFC Siófok Kft. által,tao pályázat benyújtásához önrész biztosításának kérése az önkormányzattól Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 9./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje alapító okiratának módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 10./ Javaslat a 14/2008.(V.30.) sz., A közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő használatáról továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben okozott értékcsökkenés megtérítéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde jegyző 11./ Siófok Város közigazgatási területén elhelyezett képfelvevők helye Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 12./ évi közbeszerzési terv módosítása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 13./ Települési értéktár létrehozásával kapcsolatos döntés Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 14./ Üzemeltetési koncepció elfogadása, kötelezettségvállalás KEOP-1.1.1/C/ kódszámú pályázathoz Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 15./ A Siófoki Kézilabda Club Kft. részére kiszámlázott bérleti díj ügye Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 16./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához Előterjesztő: Dr. Balázs polgármester 17./ Tájékoztatás új vasúti megállóhelyek elnevezésére tett javaslatról Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester

3 3 18./ Döntés a Siófok belterület 7459 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Siófok, Deák Ferenc sétány 4. szám alatt található ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelem előterjesztéséről Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 19./ I., Tájékoztatás a Polgármesternek, valamint a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak az önkormányzati vagyon hasznosítása tárgyában saját hatáskörben kötött szerződéseiről II., A 220/, a 221/ és a 223/2011.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozatokban előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése helyiségek bérletével kapcsolatban április 01. augusztus 31.-ig terjedő időszak vonatkozásában Előterjesztők: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnöke 20./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 21./ Önkormányzati kezességvállalás a Balaton-parti Kft. forgóeszköz-hitel és folyószámla hitel szerződéseinek meghosszabbításához Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető igazgató Balaton-parti Kft. 22./ A siófoki 5075/A/61 hrsz. alatt található ingatlan értékesítése Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 23./ Az önkormányzat tulajdonában álló AVE Zöldfok Zrt. részvényeinek apportálása a Balaton-parti Kft-be Előterjesztő: Dr. Baráth István, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője 24./ SIÓKOM Kft. 50 %-os üzletrészének eladásához kapcsolódó döntések meghozatala Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 25./ Gondozási Központ alapító okiratának módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 26./ Döntés a Siófok belterület 3778/34 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Siófok, Beszédes sétány szám alatt található ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelem előterjesztéséről Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 27./ Balaton-parti Kft. tartaléktőkéjének emelése Előterjesztő: Dr. Baráth István, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője 28./ Siófok Kézilabda Club TAO pályázat benyújtásához önrész biztosításának kérése (Ez a napirend az aktuális ügyek napirend keretében utólag került napirendre vételre egyhangú szavazással.) 29./ Aktuális ügyek

4 4 A képviselő-testület a javasolt napirendek megtárgyalásával egyhangú (11 igen) szavazással egyetért. 1./ évi pótelőirányzatok módosítása (Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása) Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta, módosító indítvány nem volt, elfogadásra javasolták a pótelőirányzatok módosítását és ennek értelmében a évi költségvetési rendelet módosítását. Kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el. A képviselő-testület egyhangú (11 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotja: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 27/2013. (V.31.) sz. rendeletével módosított 3/2013. (III. 04.) sz. rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a módosított költségvetési rendelet 1. (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását E Ft-tal E Ft-tal módosítja és az önkormányzat évi módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását a költségvetési egyenleg összegét - ebből működési - felhalmozási E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft E Ft többlettel állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai E Ft Személyi juttatások E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó E Ft Dologi kiadások E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai E Ft Egyéb működési célú kiadások, melyből

5 5 0 E Ft lakosságnak juttatott támogatások E Ft szociális, rászorultság jellegű ellátások E Ft működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre E Ft működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre E Ft garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 0 E Ft kamatkiadások 0 E Ft pénzforgalom nélküli kiadások E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai E Ft Beruházások E Ft Felújítások 0 E Ft Lakástámogatás 0 E Ft Lakásépítés a beruházás és a felújítás soraiból E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 0 E Ft Egyéb felhalmozási kiadások E Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 E Ft Felhalmozási célú támogatási kiadás 0 E Ft Pénzügyi befektetések kiadásai E Ft Tartalék 0 E Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele E Ft Finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 2. A 3/2013. (III. 04.) sz. rendelet 2.sz., 4.sz., 4.1.sz., 4.2.sz., 4.3.sz., 5.1.sz., 5.2.sz., 6.sz., 7.sz., 9.sz., 10.sz., 10.1.sz., 17.sz. és a 18.sz. mellékletei helyébe, ezen rendelet mellékletei lépnek. 3. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba. Dr. Pavlek Tünde s.k. jegyző Dr. Balázs Árpád s.k. polgármester (A rendelet kihirdetésének napja: 2013.szeptember 27.) E rendelet mellékletei a jegyzőkönyv 5. oldalának per oldalaiként szerepel.

6 6 2./ Siófok Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról beszámoló Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta, a bizottság részéről módosító indítvány nem volt, elfogadásra javasolta a beszámolót. Dr. Balázs Árpád polgármester: Mint előterjesztő annyival egészíti ki a beszámolót, hogy az I. féléves adatok ismeretében szokott lenni az a kérdés, hogy mi várható év végére? Várható az erőteljes átrendeződés a költségvetésben a bevételi és kiadási oldalon, ami azt jelenti, hogy főleg a vagyongazdálkodási bevételek, azaz az ingatlanértékesítés az gyakorlatilag közel sem fogja hozni az elképzelteket, sőt nagyon nem hozza. Ezzel szemben minden más tételen próbálnak takarékoskodni, hogy az egyensúly megmaradjon. Remélhetőleg az év végén arról tud beszámolni és azért dolgoznak, hogy az egyensúly fennmaradjon, ezt remélhetőleg meg tudják őrizni. Kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el. A képviselő-testület egyhangú (11 igen) szavazással az alábbi határozatot hozza: 137/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat: Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Siófok Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a beszámolót elfogadja. 3./ Siófok város közigazgatási területén fenntartott köznevelési intézmények feladatainak ellátáshoz, működéséhez a települési önkormányzatoktól hozzájárulás kérése Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta, módosító indítvány nem volt, elfogadásra javasolták a beterjesztett határozati javaslatot. Dr.Balázs Árpád polgármester: Kiegészítéskén elmondja, hogy ez inkább elvi döntés, meggyőződése, hogy rendszerbeli hiba van és ahogy beszél más polgármesterekkel, ők is így tudják, senki nem fog itt fizetni senkinek semmit, hanem jelzésre kerül, hogy tulajdonképpen ilyen kiadásaink vannak. Ha mégis lenne hozzájárulás fizetés, akkor arról külön be lesz számolva Kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el. A képviselő-testület egyhangú (11 igen) szavazással az alábbi határozatot hozza: 138/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat: Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Siófok város közigazgatási területén fenntartott köznevelési intézmények feladatainak ellátáshoz, működéséhez a

7 7 települési önkormányzatoktól hozzájárulás kérése című előterjesztést. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 76. (3) valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 151. (2) bekezdése alapján a Siófok Város Önkormányzata az általa működtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kér. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása, a hozzájárulások befizetése érdekében az érintett önkormányzatokat értesítse, az egyéb szükséges intézkedéseket megtegye. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Dr. Pavlek Tünde jegyző Balogh Gábor közgazdasági osztályvezető Határidő: szeptember / Döntés a Siófok 2. sz. Iskolával kötött megállapodás szerint Siófok Város Önkormányzata által, az OTP Bank Nyrt. közreműködésével néhai Sipos Gáborné részére folyósított munkáltatói kölcsön hátralékának elengedéséről Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta, módosító indítvány nem volt, elfogadásra javasolta a beterjesztett határozati javaslatot. Kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el. A képviselő-testület egyhangú (11 igen) szavazással az alábbi határozatot hozza: 139/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat: Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Döntés a Siófok 2. sz. Iskolával kötött megállapodás szerint Siófok Város Önkormányzata által, az OTP Bank Nyrt. közreműködésével néhai Sipos Gáborné részére folyósított munkáltatói kölcsön hátralékának elengedéséről című előterjesztést. A képviselő-testület úgy határoz, hogy a Siófoki 2. sz. Iskola és néhai Sipos Gáborné között május 6. napján létrejött megállapodás alapján néhai Sipos Gáborné részére folyósított ,- Ft összegű kamatmentes kölcsön után, az OTP Bank Nyrt. negyedéves kimutatása alapján megállapított ,- Ft, azaz negyvenhétezer-hétszázkilenc forint hátralékot - figyelemmel az esetleges újabb póthagyatéki eljárás tetemes költségeire-, behajthatatlan követelésnek minősíti.

8 8 Siófok Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó nyilatkozat aláírására. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint 5./ A siófoki 5991 hrsz. alatt található ingatlan (kivett lakóház és udvar), mint állami vagyon tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba adása az állami vagyonról szóló 007. évi CVI. törvény 36. (2) c.) pontja alapján Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta, módosító indítvány nem volt, elfogadásra javasolta a beterjesztett határozati javaslatot. Kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el. A képviselő-testület egyhangú (11 igen) szavazással az alábbi határozatot hozza: 140/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat: Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta A siófoki 5991 hrsz. alatt található ingatlan (kivett lakóház és udvar), mint állami vagyon tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba adása az állami vagyonról szóló 007. évi CVI. törvény 36. (2) c.) pontja alapján című előterjesztést. A képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló évi CXVI. törvény 13. -ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) c) pontja alapján kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél a Magyar Állam tulajdonát képező és önálló zálogjoggal terhelt Siófok, Dalárda utca 9. szám alatt található, siófoki 5991 hrsz.-ú, kivett lakóház és udvar megnevezésű, 221 m2 nagyságú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi/természetvédelmi/helyi/natura 2000 védettség alatt. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Siófok, Dalárda utca 9. szám alatt található, 5991 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot megtegyen, valamint az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. Az ingatlant Siófok Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 9. pontjában meghatározott önkormányzati feladatok

9 9 ellátása érdekében (lakás- és helyiséggazdálkodás) kívánja megszerezni és önkormányzati bérlakásként felhasználni. Az önkormányzat saját költségén vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtérítését. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint 6./ A siófoki 6617/A/2 és 6617/A/3 hrsz. alatt található ingatlanok bérlet útján történő hasznosítása (volt gyermekkönyvtár) Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta, módosító indítvány nem volt, elfogadásra javasolta a beterjesztett határozati javaslatot. Kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el. A képviselő-testület egyhangú (11 igen) szavazással az alábbi határozatot hozza: 141/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat: Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta A siófoki 6617/A/2 és 6617/A/3 hrsz. alatt található ingatlanok bérlet útján történő hasznosítása (volt gyermekkönyvtár) című előterjesztést és a képviselő-testület, mint döntéshozó úgy határoz, hogy a siófoki 6617/A/2 és a 6617/A/3 hrsz.-ú, természetben a Kálmán Imre sétányon található volt gyermekkönyvtár épületét, amelynek alapterülete 208 m2, a Játékbirodalom Szolgáltató Kft. részére bérlet útján hasznosítja havi ,- Ft + ÁFA bérleti díj + rezsiköltség ellenében. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére, valamint annak aláírására. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint 7./ A siófoki 9402/5 hrsz. alatt található ingatlan használatba adása Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta, módosító indítvány nem volt, elfogadásra javasolta a beterjesztett határozati javaslatot. Kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el. A képviselő-testület egyhangú (11 igen) szavazással az alábbi határozatot hozza:

10 10 142/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat: Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta A siófoki 9402/5 hrsz. alatt található ingatlan használatba adása című előterjesztést. A képviselő-testület a siófoki 9402/5 hrsz.-ú, természetben Siófok, Semmelweis utcában található, kivett közterület és épületrész megnevezésű ingatlanból 234 m2-t Renault Kovács Györgyi részére használatba adja. Felhatalmazza a polgármestert a használatbavételi szerződés megkötésére, valamint annak aláírására. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint 8./ A BFC Siófok Kft. által,tao pályázat benyújtásához önrész biztosításának kérése az önkormányzattól Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta, módosító indítvány nem volt, elfogadásra javasolta a beterjesztett határozati javaslatot. Dr. Balázs Árpád polgármester: Ezt a témát már tárgyalta egyszer a képviselő-testület is, de az előterjesztés hiányosságai miatt csak elvi döntést tudott hozni. Most már részletes bizottsági tárgyalás után került vissza a testület elé az anyag. Csorba Ottó, a PTB elnöke: Így van, a múltkori rendkívüli testületi ülésre egy bővítettebb anyag került be, tehát nem a jelenleg beterjesztett előterjesztés. A jelenlegi előterjesztés az akkori anyagban szereplő táblázat első sorát tartalmazza kifejtve, tehát a TAO pályázaton az épület, épületrész felújítását, amely önkormányzati tulajdon. És amelyet egyébként kötelessége a tulajdonosnak rendben tartania, konkrétan a szurkolók számára használandó toalettek rendbetételéről van szó, azok állapotát rendeznék, és a külső épületekről van szó, amelyek életveszélyesek a szakvélemények alapján. Most már csak ezt a részt hozta be a BFC Siófok Kft. a testület elé és az összes többi részét, amit akkor tartalmazott a táblázat, azokra más MLSZ forrásból kíván majd fejlesztést megvalósítani. Az önrész biztosítása tehát korlátozódik a város tulajdonára. Úgy gondolja, hogy ez teljesen korrekt így. Dr. Balázs Árpád polgármester: Magyarul kikerültek a szögletzászlók és egyebek, mint komoly közvagyon az első körben beterjesztettekhez képest. Kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el. A képviselő-testület egyhangú (11 igen) szavazással az alábbi határozatot hozza:

11 11 143/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat: Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta A BFC Siófok Kft. által,tao pályázat benyújtásához önrész biztosításának kérése az önkormányzattól című előterjesztést és mint döntéshozó úgy határoz, hogy Siófok Város Önkormányzata a pályázat megvalósításához szükséges 30 %, azaz ,- Ft önerőt a évi költségvetés tartalékkeret terhére elkülönítetten biztosítja. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint 9./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje alapító okiratának módosítására javaslat Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Egy helyreigazítás a csoportok és a létszám vonatkozásában kiosztásra került. Kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el. A képviselő-testület egyhangú (11 igen) szavazással az alábbi határozatot hozza: 144/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat: Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje alapító okiratának módosítására javaslat című előterjesztést. A képviselő-testület megtárgyalta Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje alapító okiratának módosítását és azt a 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, október 1-jei hatállyal jóváhagyja. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint a határozat (előterjesztés szerinti) 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT m ó d o s í t á s Siófok Város Óvodája és Bölcsődéjének alapító okirata az alábbiak szerint módosul: 1. A Költségvetési szerv fenntartó szerve helyett és a Költségvetési szerv jogelődje teljes nevének kiírásával:

12 12 Költségvetési szerv fenntartó és működtető szerve: A költségvetési szerv jogelődje: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófoki Integrált Oktatási Központ Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Módszertani Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Központ 8600 Siófok, Szépvölgyi u Az intézmény alaptevékenységei, feladatmutatók megnevezése, kör címnél: Óvodai nevelés Óvodai nevelés, ellátás megnevezésű szakfeladatnál töröljük: Kompetencia alapú oktatás, IPR. 3. Az Alaptevékenysége című felsorolás az alábbiak szerint változik: Óvodai nevelés Siófok Város Önkormányzata által alapított, fenntartott és működtetett óvodai intézmény amely a köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8. (1) bekezdése alapján, a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol az Nkt. 5. (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti óvodai nevelés folyik, a fenntartó által jóváhagyott helyi pedagógiai program alapján. 4. Az intézmény alaptevékenységei, feladatmutatók megnevezése, köre címen belül az alábbi szakfeladat részletezése az alábbiak szerint változik: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása a.) érzékszervi (hallássérült), értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd b.) a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd feladatmutató: az ellátott SNI-s gyermekek száma teljesítménymutató: ellátható létszám csoportonként SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJÉNEK INTÉZMÉNY-EGYSÉGEIRE LEBONTVA: a) Nyolcszínvirág Óvoda - Siófok, Bókay J. utca 2. beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara, diszfónia, disarthria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd megértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása)

13 13 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos hallássérült (enyhe fokban hallássérült, hallásukat műtéti úton helyreállított hallássérült, hangos beszéd kialakulása után hallássérültté vált gyermek) b) Katicabogár Óvoda - Siófok, Bókay J. utca 2/A. beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara, diszfónia, disarthria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd megértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos autista c) Pitypang Óvoda - Siófok, Csárdaréti út 7. beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara, diszfónia, disarthria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd megértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos d) Pillangó Óvoda - Siófok, Asztalos utca 20. beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara, diszfónia, disarthria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd megértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos értelmi fogyatékos

14 14 e) Micimackó Óvoda - Siófok, Kossuth Lajos utca 20. beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara, diszfónia, disarthria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd megértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos f) Napraforgó Óvoda - Siófok, Fő utca 130. beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara, diszfónia, disarthria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd megértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenesség g) Pöttyös Óvoda - Siófok, Áchim A. utca 1. beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara, diszfónia, disarthria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd megértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos értelmi fogyatékos h) Napsugár Óvoda - Siófok, Say F. utca 1. beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara, diszfónia, disarthria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd megértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos

15 15 i) Nyitnikék Óvoda - Siófok, Fő utca 218. beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara, diszfónia, disarthria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd megértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 5. Az intézmény alaptevékenységei, feladatmutatók megnevezése köre felsorolás az alábbi szakfeladattal egészül ki: Támogatási célú finanszírozási műveletek 6. Az intézménybe felvehető maximális létszám részletezése az alábbiak szerint változik: SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE óvodai csoportok száma: 34 csoport óvodai férőhely: 810 fő bölcsődei csoportok száma: 10 csoport bölcsődei férőhely 122 fő a) Nyolcszínvirág Óvoda - Siófok, Bókay J. utca 2. óvodai csoportok száma: 4 csoport férőhely: 100 fő maximális létszám: 120 fő b) Katicabogár Óvoda - Siófok, Bókay J. utca 2/A. óvodai csoportok száma: 4 csoport férőhely: 90 fő maximális létszám: 106 fő c) Pitypang Óvoda - Siófok, Csárdaréti út 7. óvodai csoportok száma: 4 csoport férőhely: 100 fő maximális létszám: 120 fő d) Pillangó Óvoda - Siófok, Asztalos utca 20. óvodai csoportok száma: 3 csoport férőhely: 75 fő maximális létszám: 90 fő

16 16 Hatályba lépés időpontja: október 1. Siófok, szeptember 26. e) Micimackó Óvoda - Siófok, Kossuth Lajos utca 20. óvodai csoportok száma: 3 csoport férőhely: 75 fő maximális létszám: 90 fő f) Napraforgó Óvoda - Siófok, Fő utca 130. óvodai csoportok száma: 3 csoport férőhely: 75 fő maximális létszám: 80 fő g) Pöttyös Óvoda - Siófok, Áchim A. utca 1. óvodai csoportok száma: 4 csoport férőhely: 90 fő maximális létszám: 100 fő h) Napsugár Óvoda - Siófok, Say F. utca 1. óvodai csoportok száma: 5 csoport férőhely: 125 fő maximális létszám: 150 fő i) Nyitnikék Óvoda - Siófok, Fő utca 218. óvodai csoportok száma: 4 csoport férőhely: 80 fő maximális létszám: 100 fő j) Csicsergő Bölcsőde Siófok, Fő utca 218. bölcsődei csoportok száma: 10 csoport férőhely: 122 fő Dr. Pavlek Tünde sk. jegyző Záradék: Dr. Balázs Árpád sk. polgármester A Siófoki Város Óvodája és Bölcsődéje Alapító Okiratát Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 144/2013. (IX.26.) számú határozatával jóváhagyta. Siófok, szeptember 26. Dr. Pavlek Tünde sk. jegyző Dr. Balázs Árpád sk. polgármester

17 17 a határozat (előterjesztés szerinti) 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 8. -a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 5. (1)-(2) bekezdései, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 2. (3) bekezdése, valamint a 7. és 8. -ok alapján, a szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM. rendeletben foglaltakra figyelemmel Siófok Város Óvodái és Bölcsődéje Alapító Okiratát a következők szerint alkotja meg: A költségvetési szerv neve: SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE A költségvetési szerv székhelye: 8600 Siófok, Fő utca 218. A költségvetési szerv intézmény-egységei: a) Nyolcszínvirág Óvoda - Siófok, Bókay J. utca 2. b) Katicabogár Óvoda - Siófok, Bókay J. utca 2/A. c) Pitypang Óvoda - Siófok, Csárdaréti út 7. d) Pillangó Óvoda - Siófok, Asztalos utca 20. e) Micimackó Óvoda - Siófok, Kossuth Lajos utca 20. f) Napraforgó Óvoda - Siófok, Fő utca 130. g) Pöttyös Óvoda - Siófok, Áchim A. utca 1. h) Napsugár Óvoda - Siófok, Say F. utca 1. i) Nyitnikék Óvoda - Siófok, Fő utca 218. j) Csicsergő Bölcsőde Siófok, Fő utca 218. A költségvetési szerv telephelyeinek címe: Siófok, Fő u óvoda, bölcsőde épület Siófok, Csárdaréti u. 7. óvodaépület Siófok, Asztalos u. 20. óvodaépület Siófok, Kossuth L. u. 20. óvodaépület Siófok, Fő u óvodaépület Siófok, Bókay u. 2/A. óvodaépület Siófok, Bókay u. 2. óvodaépület Siófok, Áchim A. u. 1. óvodaépület Siófok, Say F. u. 1. óvodaépület Jogszabályban meghatározott közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv aiban meghatározott óvodai nevelés Irányító szerv neve, székhelye: Költségvetési szerv fenntartó és működtető szerve: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1.

18 18 Alapító szerv neve, címe: Felügyeleti szerve: A költségvetési szerv jogelődje: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8600 Siófok Fő tér 1. Siófoki Integrált Oktatási Központ Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Módszertani Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Központ 8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2 A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: Óvoda. Gazdálkodási besorolás: önállóan működő Az önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait Siófok Város Polgármesteri Hivatala látja el (8600 Siófok, Fő tér 1.) A költségvetési szerv működési területe: Siófok Város közigazgatási területe, megállapodás alapján biztosítja Siójut község közigazgatási területére kiterjedően az óvodai feladatok ellátását. Alaptevékenysége: Óvodai nevelés Siófok Város Önkormányzata által alapított, fenntartott és működtetett óvodai intézmény amely a köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8. (1) bekezdése alapján, a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol az Nkt. 5. (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti óvodai nevelés folyik, a fenntartó által jóváhagyott helyi pedagógiai program alapján Bölcsődei ellátás Alapellátás keretében napközbeni ellátás nyújtása bölcsődei keretek között a gyermekek 3 éves koráig, valamint a Nkt. 8. (1) bek. szerint a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig történő óvodai nevelése. Az intézmény alaptevékenységei, feladatmutatók megnevezése, köre:

19 19 1. Bölcsődei ellátás feladatmutató: férőhelyek száma: 122 fő teljesítménymutató: bölcsődei ellátásban részesülők száma 2. Óvodai nevelés Óvodai nevelés, ellátás feladatmutató: óvodai elhelyezésben részesülők létszáma teljesítménymutató: férőhelyek száma Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása c.) érzékszervi (hallássérült), értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd d.) a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd feladatmutató: az ellátott SNI-s gyermekek száma teljesítménymutató: ellátható létszám csoportonként SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJÉNEK INTÉZMÉNY-EGYSÉGEIRE LEBONTVA: a) Nyolcszínvirág Óvoda - Siófok, Bókay J. utca 2. beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara, diszfónia, disarthria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd megértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos hallássérült (enyhe fokban hallássérült, hallásukat műtéti úton helyreállított hallássérült, hangos beszéd kialakulása után hallássérültté vált gyermek) b) Katicabogár Óvoda - Siófok, Bókay J. utca 2/A. beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara, diszfónia, disarthria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd megértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos

20 20 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos autista c) Pitypang Óvoda - Siófok, Csárdaréti út 7. beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara, diszfónia, disarthria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd megértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos d) Pillangó Óvoda - Siófok, Asztalos utca 20. beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara, diszfónia, disarthria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd megértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos értelmi fogyatékos e) Micimackó Óvoda - Siófok, Kossuth Lajos utca 20. beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara, diszfónia, disarthria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd megértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos f) Napraforgó Óvoda - Siófok, Fő utca 130. beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara, diszfónia, disarthria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd megértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos

21 21 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenesség g) Pöttyös Óvoda - Siófok, Áchim A. utca 1. beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara, diszfónia, disarthria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd megértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos értelmi fogyatékos h) Napsugár Óvoda - Siófok, Say F. utca 1. beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara, diszfónia, disarthria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd megértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos i) Nyitnikék Óvoda - Siófok, Fő utca 218. beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara, diszfónia, disarthria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd megértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos A feladat ellátásához biztosított vagyon, vagyon feletti rendelkezési jog: A költségvetési szerv a rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat a feladatának ellátásához szabadon használhatja. A költségvetési szerv leltár szerinti ingó vagyona, valamint a használatba kapott ingatlan vagyon kizárólagos tulajdona Siófok Város Önkormányzatát illeti meg, azzal az önkormányzat mindenkori hatályos vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően rendelkezik. Az intézmény használatában levő vagyontárgyak bérbeadása legfeljebb egy évre, az intézményvezető és a gazdálkodási jogkört gyakorló Siófok Város Polgármesteri Hivatalával egyeztetve történhet, a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett.

22 22 Ingatlan vagyon: Cím m 2 hrsz. Siófok, Fő u óvoda, bölcsőde épület 7656 m Siófok, Csárdaréti u. 7. óvodaépület 3600 m /2 Siófok, Asztalos u. 20. óvodaépület 899 m Siófok, Kossuth L. u. 20. óvodaépület 1595 m Siófok, Bókay u. 2/A. óvodaépület 5686 m Siófok, Bókay u. 2. óvodaépület 3193 m Siófok, Áchim A. u. 1. óvodaépület 3491 m Siófok, Say F. u. 1. óvodaépület 3824 m Óvodai intézményi étkeztetés feladatmutató: igénybevevők száma teljesítménymutató: éves élelmezési napok száma Munkahelyi étkeztetés feladatmutató: igénybevevők száma teljesítménymutató: éves élelmezési napok száma Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások feladatmutató: - teljesítménymutató: Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra szolgáltatások fejlesztése, működtetése feladatmutató: - teljesítménymutató: A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok feladatmutató: - teljesítménymutató: A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások. feladatmutató: - teljesítménymutató: -

23 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok feladatmutató: - teljesítménymutató: Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások Nem lakóingatlan bérbeadása (oktatási intézményekben helyiségek bérbeadása, turisztikai hasznosítása) feladatmutató: bérbe adott termi órák száma Építményüzemeltetés (építményen belül végzett összetett kombinált kisegítő szolgáltatással (ált. takarítás, kisebb javítás, karbantartás, őrzés, mosodai tevékenység) Általános épülettakarítás Mutatószámok: Teljesítménymutató: takarított alapterület (m 2 ) Támogatási célú finanszírozási műveletek Ellátandó vállalkozási tevékenysége: nem lát el vállalkozói tevékenységet.

24 24 Az ellátandó vállalkozó tevékenység mértéke: 0 % Az intézménybe felvehető maximális létszám részletezve: SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE óvodai csoportok száma: 34 óvodai férőhely: 810 bölcsődei csoportok száma:10 bölcsődei férőhely 122 fő a) Nyolcszínvirág Óvoda - Siófok, Bókay J. utca 2. óvodai csoportok száma: 4 csoport férőhely: 100 fő maximális létszám: 120 fő b) Katicabogár Óvoda - Siófok, Bókay J. utca 2/A. óvodai csoportok száma: 4 csoport férőhely: 90 fő maximális létszám: 106 fő c) Pitypang Óvoda - Siófok, Csárdaréti út 7. óvodai csoportok száma: 4 csoport férőhely: 100 fő maximális létszám: 120 fő d) Pillangó Óvoda - Siófok, Asztalos utca 20. óvodai csoportok száma: 3 csoport férőhely: 75 fő maximális létszám: 90 fő e) Micimackó Óvoda - Siófok, Kossuth Lajos utca 20. óvodai csoportok száma: 3 csoport férőhely: 75 fő maximális létszám: 90 fő f) Napraforgó Óvoda - Siófok, Fő utca 130. óvodai csoportok száma: 3 csoport férőhely: 75 fő maximális létszám: 80 fő g) Pöttyös Óvoda - Siófok, Áchim A. utca 1. óvodai csoportok száma: 4 csoport férőhely: 90 fő maximális létszám: 100 fő

25 25 h) Napsugár Óvoda - Siófok, Say F. utca 1. óvodai csoportok száma: 5 csoport férőhely: 125 fő maximális létszám: 150 fő j) Nyitnikék Óvoda - Siófok, Fő utca 218. óvodai csoportok száma: 4 csoport férőhely: 80 fő maximális létszám: 100 fő k) Csicsergő Bölcsőde Siófok, Fő utca 218. bölcsődei csoportok száma: 10 csoport férőhely: 122 fő Intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint, nyilvános pályázat útján, Siófok Város Képviselő-testülete nevezi határozott időtartamra. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján létrejött közalkalmazotti jogviszony, és a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény alapján létrejött munkaviszony. Az intézmény képviseletére jogosultak: intézményvezető, valamint az általa megbízott személyek (a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint). Hatályba lépés időpontja: október 1. Siófok, szeptember 26. Dr. Pavlek Tünde sk. jegyző Dr. Balázs Árpád sk. polgármester Záradék: A Siófoki Város Óvodája és Bölcsődéje Alapító Okiratát Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 144/2013. (IX.26.) számú határozatával jóváhagyta. Siófok, szeptember 26. Dr. Pavlek Tünde sk. jegyző Dr. Balázs Árpád sk. polgármester 10./ Javaslat a 14/2008.(V.30.) sz., A közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő használatáról továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben okozott értékcsökkenés megtérítéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.

26 26 A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta, módosító indítvány nem volt, elfogadásra javasolta a beterjesztett rendelet-tervezetet. Dr. Balázs Árpád polgármester: Két új tétel van a módosítási javaslatban, egyrészt a filmforgatással kapcsolatban, ezt egy központi jogszabály módosítás miatt kell így szabályoznia a testületnek. A másik pedig az autóbusz öblözetek és az autóbusz pályaudvar közterületei miatti módosítás, tehát az autóbusz közlekedést szolgáló ingatlanok használati díját tartalmazza. Korábban tárgyalta testület és tájékoztatást is kaptak a képviselők, hogy a Kapos Volánnal kötött szerződések egyeztetése folyik és hát a korábbi mindenféle kompenzációkat azokat, hogy hogyan lehet forintosítani erről volt az egyeztetés, s ennek szellemében forintosították ahogy Ők is - a kompenzációt, annak érdekében, hogy számlát tudjon kibocsátani az önkormányzat és szembe tudjanak kerülni a tételek egymással, és hogy ne igazán pénzt kelljen kifizetni egymásnak. Kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el. A képviselő-testület egyhangú (11 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotja: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő használatáról továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben okozott értékcsökkenés megtérítéséről szóló 14/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló évi II. törvény 37. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő használatáról továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben okozott értékcsökkenés megtérítéséről szóló 14/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő, A filmforgatási célú közterület-használat rendje című 13/A. -sal egészül ki: A filmforgatási célú közterület-használatra rendje 13/A. (1) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a 90 napot nem haladhatja meg. (2) A képviselő-testület a közterület használati szerződés jóváhagyásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át. (3) A közterület használati szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező az alábbi feltételek teljesítését vállalja a közterület használati szerződésben: a) az igénybe vett közterület eredeti állapotának a közterület-használat befejezését követő helyreállítását,

27 27 b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását, c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást, d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról, e) az esetleges forgalomkorlátozással kapcsolatos tájékoztatás közzétételét, f) amennyiben a filmforgatás fizető parkoló helyeket foglal el, az önkormányzat által meghatározott bevétel-kiesés megtérítését a filmforgatás megkezdését megelőzően, g) a filmforgatás során felmerült közüzemi költségek megtérítését (áram, víz, gáz, hulladékszállítás stb.) h) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is, i) ha önkormányzati rendezvény lebonyolítását, vagy már az önkormányzat által engedélyezett közterület-használatot nem akadályoz. (4) A filmforgatással érintett közterület jellegétől és elhelyezkedésétől függően az alábbi kezelői hozzájárulások beszerzése írható elő a filmfogatási célú közterület-használat iránti kérelem benyújtásához: a) helyi közút esetén közútkezelői hozzájárulás, b) zöldterület esetén kezelői hozzájárulás. (5) Az önkormányzat a filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint rendkívüli természeti esemény bekövetkezése esetén az akadály elhárulta után, az esetleges kárelhárítást követő 10 munkanapon belül biztosítja újra a közterület-használatot olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. (6) A filmforgatással érintett közterület elhelyezkedésétől függően külön megállapodás kötendő a hatósági szerződés jóváhagyásához, különösen a felmerült költségek tekintetében: a) a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedéssel érintett útvonal esetén a közlekedési szolgáltatóval, b) a fizető-parkolóhelyek érintettsége esetén az önkormányzattal. 2. A Rendelet a következő 13/B. -sal egészül ki: 13/B. (1) Az közterületek filmforgatási célú használatának díja megegyezik a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.

28 28 (2) A rendelet alkalmazásában turisztikailag kiemelt központi területet a rendelet 6. melléklete tartalmazza. (3) A fizetendő díj 50 %-kal csökken, ha a film forgatása közérdekű célt szolgál. Közérdekű cél különösen Siófok város történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, közművelődési kínálatának, közösségi szintereinek, civil szervezeteinek és tevékenységüknek az épített és természeti környezet értékeinek, turisztikai nevezetességeinek, az önkormányzat költségvetési szervei tevékenységének bemutatása. (4) Mentes a díjfizetés alól a közérdekű célt szolgáló film forgatása, ha a forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása esetén a 30 napot. (5) A közérdekű célt a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Üzemeltetési Osztálya igazolja a közterület-használatra vonatkozó kérelem benyújtását megelőzően. (6) A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra a mozgóképről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott, a törvény végrehajtásáról szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. 3. (1) A Rendelet Fokozott védelmet élvező közterület című 5. melléklete helyébe a Rendelet Fokozott védelmet élvező közterület című 1. melléklete lép. (2) A Rendelet kiegészül e rendelet 2. mellékletét képező Turisztikailag kiemelt központi terület című 6. melléklettel. (3) A Rendelet Közterületek rendeltetéstől eltérő használatának díjai című 1. melléklete a következő III. ponttal egészül ki: III. A helyközi személyszállítást végző autóbuszok által használat autóbusz pályaudvar és buszöblök bérleti díja nettó ,- Ft/év. 4. (1) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. (2) A Rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Dr. Pavlek Tünde sk. jegyző Dr. Balázs Árpád sk. polgármester (A rendelet kihirdetésének napja: szeptember 27.)

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. február 18.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 15. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Horváth Károly alpolgármester Csorba Ottó,

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. szeptemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 10.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. (6) bekezdése, valamint

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-43/2014. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE a képviselő-testület 2016. október 26-i ülésére a közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételek meghatározása tárgyában Tisztelt

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Nevelési Intézményi Társulás Záhony Zsurk Győröcske 4625 Záhony, Ady Endre út 35. Telefonszám: 45/525-508/512 mellék Fax: 45/525-505 E-mail: zahony@zahony.hu; polgarmester@zahony.hu Szám: 2/497/2016. Előkészítő:

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 134/2015. (XI.26.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester Város Polgármestere 051 Biatorbágy, Baross Gábor utca /a. Telefon: 06 3 310-174/14, 144 Fax: 06 3 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére 5. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Tárgy: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának felülvizsgálta Az előterjesztést

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása

XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása Az I. Normatív határozati javaslat 1. számú melléklete XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXII. kerületi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Mérk Nagyközség Önkormányzatának. 7/2013.(IX.03.) önkormányzati rendelete

Mérk Nagyközség Önkormányzatának. 7/2013.(IX.03.) önkormányzati rendelete Mérk Nagyközség Önkormányzatának 7/2013.(IX.03.) önkormányzati rendelete A 2/2013. (II.20.) rendelet - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről módosításáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 8/2014. (IX. 16.) önkormányzati rendelet Nagykereki Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/73096-4/2011. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Alapító Okiratának módosítása Melléklet: Határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben