JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének szeptemberi ülésére Tárgy: a közterületek rendeltetésüktől eltérő használatáról továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben okozott értékcsökkenés megtérítéséről szóló 14/2008. (V. 30.) önkormányzati rendeletet módosítása (filmforgatási célú közterület használat rendje) Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde jegyző Előkészítette: Polgármesteri Kabinet Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata folyamatos. A nyári szezon tapasztalatait és a jogszabályváltozásokat alapul véve felülvizsgáljuk a közterületek rendeltetésüktől eltérő használatáról továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben okozott értékcsökkenés megtérítéséről szóló 14/2008. (V. 30.) önkormányzati rendeletet és a hatályon kívül helyezésére, valamint a közterületek használatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására teszünk javaslatot az ősz folyamán. A Magyar Közlöny évi 97. számában jelent meg az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: módosítótv.), melynek 51. -a módosította a mozgóképről szóló évi II. törvényt (a továbbiakban: mozgóképtv.). A mozgóképtv. 34. (5) bekezdése rendeletalkotási felhatalmazást ad a települési önkormányzatok részére: 34. (5) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza. Ennek keretében meghatározza a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön feltételeket is, különösen azt, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles újra biztosítani a közterület-használatot. A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletben mentességet vagy kedvezményt állapíthat meg a meghatározott időtartamot vagy területmértéket el nem érő, valamint a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő) filmalkotások forgatásához szükséges közterület-használat díjával összefüggésben. A saját honlappal rendelkező települési önkormányzat a közterülethasználathoz kapcsolódó feltételeket a honlapján közzéteszi. A mozgóképtv. 34. (4) bekezdése pedig felhatalmazást ad a települési önkormányzat képviselő-testületének a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használata díjának megállapítására vonatkozó részletes szabályok, alkalmazható mentességek és kedvezmények körének, a használat területi és időbeli korlátainak és egyéb feltételeinek, valamint a turisztikailag kiemelt jelentőségű közterületeinek rendeleti meghatározására. A mozgóképtv. alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező közterület filmforgatási célú használatát legfeljebb a 3. mellékletnek megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja az alábbiak szerint: E melléklet alkalmazásában: 1. Forgatási helyszín: a forgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt terület; 2. Technikai kiszolgálás: a forgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a forgatás technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és hangrögzítő berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a forgatást közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület;

3 3. Stáb parkolás: Az 1-2. kategóriába nem tartozó, a forgatás és a technikai kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttér-kiszolgáló egységek és járművek által elfoglalt terület. A B C D E 1 Közterület megnevezése Technikai Forgatási kiszolgálás helyszín Stáb parkolás 2 Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap (a Budapestre vonatkozó pontokat nem tüntettük fel) 6 a város, a megyei jogú város díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területei díjtétel szerinti kategória alapján kell meghatározn 7 a város, a megyei jogú város közigazgatási területének nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt központi területei Siófok város közigazgatási területén a táblázat 6. pontja szerint megjelölt díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területe: az önkormányzati rendelet 5. számú melléklete szerinti fokozott védelmet élvező közterület (a térképen körülhatárolt, idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű terület, valamint a Jókai park, a Rózsa kert, a Szent Miklós park, a Millennium park területe), valamint a rendelet-tervezet 2. számú mellékletében a fokozott védelmet élvező közterületen mellett a következő területek: a Március 15. park, Mártírok u., Hock János köz, Kálmán Imre sétány, a város közigazgatási területén lévő templomok és közvetlen környezetük, az aranyparti sétány közvetlen Balaton-parti területe, Petőfi sétány. Filmalkotásnak minősül a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó reklámfilm is, és filmforgatási célú közterület-használatnak minősül a közterület használata akkor is, ha az csak a filmforgatáshoz kapcsolódó technikai tevékenységhez, illetve a stáb parkolásához szükséges. A filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás kérelmét a települési önkormányzat az illetékes megyei kormányhivatalhoz továbbítja a mozgóképtv a szerinti eljárási rendnek megfelelően, a kérelmezővel a kormányhivatal közterület használatról szóló hatósági szerződésben állapodik meg. A hatósági szerződés a települési önkormányzat képviselőtestületének jóváhagyásával válik érvényessé. 35. (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a közterület-használatról hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági szerződés a települési képviselőtestület jóváhagyásával válik érvényessé. A filmforgatáshoz kapcsolódó, külön jogszabály alapján hatósági engedélyhez, illetve hatósági bejelentéshez kötött tevékenységek a (3)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével - a külön jogszabályban a kérelem, illetve bejelentés tartalmaként előírt adatok megadásával és mellékletei benyújtásával - bejelentés alapján gyakorolhatók; a hatóság a bejelentés tartalma vagy hatósági ellenőrzés alapján jogellenesség esetén a bejelentéssel érintett tevékenységet, magatartást, illetve helyzet fenntartását megtilthatja. i

4 Az önkormányzati rendelet módosításának további indoka a helyközi személyszállítást végző autóbuszok által az önkormányzat tulajdonában lévő buszpályaudvar és a város közigazgatási területén lévő autóbuszöblök használatának díja. A javasolt közterület használati díj: nettó ,- Ft/év az alábbiakban részletezett közterületek használatáért: Sorszám Közterület Megállóhely Hrsz. Terület (m 2 ) tulajdonosa neve 1. önkormányzat Városháza 6311/ /2 2. önkormányzat Dózsa Gy. 6501/2 90 utcai 3. önkormányzat Kereszteződés önkormányzat Kőolaj önkormányzat Volántelep önkormányzat Báthory önkormányzat Pályaudvar önkormányzat Pályaudvar Összesen 2843 A fentiek alapján tehát a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos rendelet megalkotása k ö t e l e z ő, ezért az önkormányzati rendelet módosítására teszünk a rendelet-tervezetnek megfelelően javaslatot. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-módosítást, minősített többséggel hagyja jóvá! (Magyarország helyi önkormányzatiról szóló évi CLXXXIX. törvény 50. értelmében) TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL (a jogalkotásról törvény CXXX. tv. 17. (1)-(2) alapján): Rendelet-tervezet címe: a közterületek rendeltetésüktől eltérő használatáról továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben okozott értékcsökkenés megtérítéséről szóló 14/2008. (V. 30.) önkormányzati rendeletet módosítása Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás: a filmforgatási célú közterület-használat biztosítása szükséges a település megismertetése, népszerűsítése érdekében, kiemelt kulturális jelentőséggel bír egy esetleges filmkészítés. Költségvetési hatás: A törvény mellékletében meghatározott díj bevételt jelent az önkormányzat számára. Környezeti, egészségügyi következmények: közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek a rendelet-tervezetnek.

5 Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a rendelet-tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotásának szükségességét a mozgóképről szóló évi II. törvény módosítása indokolja, mely kötelező erővel rendelkezik arról, hogy az önkormányzat képviselő-testületének a filmforgatási célú közterület-használattal kapcsolatban rendeletet kell alkotnia. A rendelet-tervezet megalkotásának elmaradása sérti a törvény rendelkezéseit, így a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. Egyéb hatás: A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: rendelkezésre áll Szervezeti: rendelkezésre áll Tárgyi: rendelkezésre áll Pénzügyi: rendelkezésre áll Siófok, szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde jegyző

6 az előterjesztés 1. melléklete SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő használatáról továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben okozott értékcsökkenés megtérítéséről szóló 14/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló évi II. törvény 37. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő használatáról továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben okozott értékcsökkenés megtérítéséről szóló 14/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő, A filmforgatási célú közterület-használat rendje című 13/A. -sal egészül ki: A filmforgatási célú közterület-használatra rendje 13/A. (1) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a 90 napot nem haladhatja meg. (2) A képviselő-testület a közterület használati szerződés jóváhagyásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át. (3) A közterület használati szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező az alábbi feltételek teljesítését vállalja a közterület használati szerződésben: a) az igénybe vett közterület eredeti állapotának a közterület-használat befejezését követő helyreállítását, b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását, c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást, d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról, e) az esetleges forgalomkorlátozással kapcsolatos tájékoztatás közzétételét, f) amennyiben a filmforgatás fizető parkoló helyeket foglal el, az önkormányzat által meghatározott bevétel-kiesés megtérítését a filmforgatás megkezdését megelőzően, g) a filmforgatás során felmerült közüzemi költségek megtérítését (áram, víz, gáz, hulladékszállítás stb.) h) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is, i) ha önkormányzati rendezvény lebonyolítását, vagy már az önkormányzat által engedélyezett közterület-használatot nem akadályoz.

7 (4) A filmforgatással érintett közterület jellegétől és elhelyezkedésétől függően az alábbi kezelői hozzájárulások beszerzése írható elő a filmfogatási célú közterület-használat iránti kérelem benyújtásához: a) helyi közút esetén közútkezelői hozzájárulás, b) zöldterület esetén kezelői hozzájárulás. (5) Az önkormányzat a filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint rendkívüli természeti esemény bekövetkezése esetén az akadály elhárulta után, az esetleges kárelhárítást követő 10 munkanapon belül biztosítja újra a közterület-használatot olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. (6) A filmforgatással érintett közterület elhelyezkedésétől függően külön megállapodás kötendő a hatósági szerződés jóváhagyásához, különösen a felmerült költségek tekintetében: a) a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedéssel érintett útvonal esetén a közlekedési szolgáltatóval, b) a fizető-parkolóhelyek érintettsége esetén az önkormányzattal. 2. A Rendelet a következő 13/B. -sal egészül ki: 13/B. (1) Az közterületek filmforgatási célú használatának díja megegyezik a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével. (2) A rendelet alkalmazásában turisztikailag kiemelt központi területet a rendelet 6. melléklete tartalmazza. (3) A fizetendő díj 50 %-kal csökken, ha a film forgatása közérdekű célt szolgál. Közérdekű cél különösen Siófok város történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, közművelődési kínálatának, közösségi szintereinek, civil szervezeteinek és tevékenységüknek az épített és természeti környezet értékeinek, turisztikai nevezetességeinek, az önkormányzat költségvetési szervei tevékenységének bemutatása. (4) Mentes a díjfizetés alól a közérdekű célt szolgáló film forgatása, ha a forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása esetén a 30 napot. (5) A közérdekű célt a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Üzemeltetési Osztálya igazolja a közterület-használatra vonatkozó kérelem benyújtását megelőzően. (6) A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra a mozgóképről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott, a törvény végrehajtásáról szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. 3. (1) A Rendelet Fokozott védelmet élvező közterület című 5. melléklete helyébe a Rendelet Fokozott védelmet élvező közterület című 1. melléklete lép.

8 (2) A Rendelet kiegészül e rendelet 2. mellékletét képező Turisztikailag kiemelt központi terület című 6. melléklettel. (3) A Rendelet Közterületek rendeltetéstől eltérő használatának díjai című 1. melléklete a következő III. ponttal egészül ki: III. A helyközi személyszállítást végző autóbuszok által használat autóbusz pályaudvar és buszöblök bérleti díja nettó ,- Ft/év. 4. (1) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. (2) A Rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Dr. Pavlek Tünde sk. jegyző Dr. Balázs Árpád sk. polgármester

9 1. melléklet a./2013. ( ) önkormányzati rendelethez FOKOZOTT VÉDELMET ÉLVEZŐ KÖZTERÜLET valamint a Jókai park, a Rózsa kert, a Szent Miklós park, a Milleniumi park területe.

10 2. melléklet a./2013. ( ) önkormányzati rendelethez TURISZTIKAILAG KIEMELT KÖZPONTI TERÜLET 1.) Az 5. melléklet szerinti Fokozott védelmet élvező közterület, 2.) valamint a Március 15. park, Mártírok u., Hock János köz, Kálmán Imre sétány, a város közigazgatási területén lévő templomok és közvetlen környezetük, az aranyparti sétány közvetlen Balaton-parti területe, a Petőfi sétány.

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1019/1/2015 9. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..)

Részletesebben

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1 a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXIX. törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 2014.6.18. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: jegyzo@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Budapest, 2012. június

Budapest, 2012. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7675. számú törvényjavaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2014. december 18.

MEGHÍVÓ 2014. december 18. MEGHÍVÓ 2014. december 18. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-án (csütörtök) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxiszolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben