Miskolci Egyetem Szociológiai Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolci Egyetem Szociológiai Intézet"

Átírás

1 1 SZOCIÁLIS MUNKÁS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ Miskolci Egyetem Szociológiai Intézet 2011

2 2 MIÉRT ITT ÉS MIÉRT MOST SZOCIÁLIS MUNKA? Az Észak-Magyarországi régió hazánk egyik legelmaradottabb térsége. Ebben a régióban található az ország 33 hátrányos helyzetű kistérségéből 12. Az országos átlagot meghaladó a munkanélküliség, magas a roma lakosság és az idősek aránya, a kistelepülések egy része a legszegényebbek gettóivá vált. A társadalmi önszerveződés alacsony fokú, hiányoznak alapvető érdekérvényesítő szervezetek, csoportok. A nehézipar és a mezőgazdaság összeomlása ezt a régiót érintette leginkább, ezért ez a régió a rendszerváltás egyik legnagyobb vesztese, mind társadalmi, mind gazdasági szempontból. A szociális ellátórendszer helyzete az Észak-Magyarországi Régióban ellentmondásos. A szervezeti rendszer kiépítettsége az alap és szakellátásban egyaránt megfelelő, azonban a tárgyi és személyi feltételek hiányai nehezítik az átlagosnál nagyobb forgalmat bonyolító intézmények, hálózatok helyzetét (pl.: családsegítő szolgálat). A legnehezebb helyzetű településeken a szociális munkások gyakran képzetlenek, túlterheltek, a kínálkozó lehetőségeket, fejlesztési forrásokat sem tudják kihasználni. Kutatások bizonyítják, hogy a településfejlesztési, település-rehabilitációs akciók lebonyolításához, illetve a foglalkoztatási és oktatási szolgáltatások hatékonyságához a jó minőségű szociális szolgáltatások nagymértékben képesek hozzájárulni, továbbá a szegénység csökkentésének és a foglalkoztatottság növelésének egyik legjobb módja a szociális szolgáltatások fejlesztése. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében sem szociális munka, sem az ahhoz szervesen kapcsolódó szociálpedagógia alapszakos képzés nincsen. Emiatt a különböző szakmai fórumokon rendre felvetődik annak szükségessége, hogy a Miskolci Egyetemen elindulhasson a szociális szakemberek képzése, majd - erre épülve - továbbképzése. Képzésünk keretében, a helyi (regionális) ellátórendszerben végzett terepgyakorlatokon keresztül nőhet a hallgatók helyi elkötelezettsége, valamint fejlődhet a gyakorlati képzésekben résztvevő hallgatók helyi szakmai kapcsolatrendszere, amely nagymértékben járulhat hozzá a kiképzett szakemberek helyi elkötelezettségéhez.

3 3 HOGYAN? A klienscsoportok problémáira reagálva, az Észak-Magyarországi Régió szociális intézményrendszerével folytatott párbeszéd, valamint a magyarországi társadalmi problémák hatására úgy gondoljuk, hogy nagymértékben járulhatunk hozzá azok megoldásaihoz. A tantárgyak tematikájának kidolgozását, tantervi struktúráját, a gyakorlatok megszervezését, - a szociális munka mai nyugati, európai irányzatai alapján-, az anti-diszkriminációs elmélet és gyakorlat határozza meg. Ez a képzés során a következőket jelenti: A társadalomismereti tantárgyak oktatásánál nagy hangsúlyt fektetünk, - a klasszikus szociológiai törzsanyag mellett-, a kiemelt demográfiai csoportok (nők, idősek, fiatalok és gyermekek), a faj, nemzet, etnikai csoportok, kisebbségek, előítélet, vallás, kultúra, értékek, normák, demokrácia, emberi jogok tárgyalására. A pszichológiai, szociálpszichológia tárgyaknál pedig az előítéletek, a kirekesztés, bűnbakképzés, tekintélyelvű személyiség, sztereotípiák, stb. elméleti és a gyakorlatban is hasznosítható fogalmainak átadására törekszünk. A képzés egyik legfontosabb alappillére az a szándékunk, hogy a megtanított elméletek és a hallgatók gyakorlati képzése, a tudás és a készségek elsajátítása legyen összehangolt, egymást erősítő folyamat. A régióban folyamatosan konzultálunk a helyi szociális intézményekkel, a kliensek problémáiról, a különböző szükségletekről. A hallgatók a gyakorlatkísérő, terepfeldolgozó szemináriumokon a gyakorlatban tapasztalt problémákat szintézisbe hozzák a megtanult elméletekkel. Reményeink szerint képzésünkben a leendő szociális munkások, már a képzésük során, olyan szakembernek identifikálják magukat, akik mediálnak, közvetítenek a társadalmi intézmények, struktúrák és kirekesztettek között, képviselve a kiszorítottakat. Mivel a kompetenciák egyszerre jelentenek ismereteket, készségeket/képességeket, valamint értéktelített attitűdöket, a képzésben nem azonos a szerepe az egyes tantárgyaknak. Az elméleti (társadalomismereti, pszichológiai, jogi, egyéb) tárgyak megalapozzák a szociális munka tárgyak oktatását, így elsősorban ismeretközlő hagyományos) jellegűek, bár készségfejlesztést is tartalmazzák (főleg az ismeretek megszerzésével, jelenségek értelmezésével kapcsolatos készségek/képességek (elsajátításával kapcsolatosakat). Ezzel szemben a szociális munka tantárgyak kezdettől integráló jellegűek, komplex kompetenciafejlesztésre törekszenek.

4 4 A képzést záró összefüggő szakmai gyakorlatnak szintetizáló szerepet szánunk. Az ehhez kapcsolódó gyakorlatkísérő szeminárium célja egyrészt a képzés során szerzett ismeretek és készségek integrációjának elősegítése, ezzel a záróvizsgára való felkészülés segítése, továbbá az előkészítés a munkába állásra. A szabadon választható tárgyak azt a célt szolgálják, hogy a hallgatók felkészüljenek az értelmiségi létre, azaz hogy betekintést nyerjenek a szociális munkához közeli területekbe valamint, hogy a szak koncepcióját alapvetően meghatározó anti-diszkriminációs szemléletmóddal még inkább megismerkedhessenek. A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a szaknyelvi képzésre, mely két féléves tárgyként szerepel az anyagban. Úgy véljük, hogy egyrészt a mesterszakra, illetve doktori képzésre készülő hallgatóknak fontos ez, másrészt pedig gyakorlati szempontból is jelentős, hiszen uniós tagságunk egyik fontos eleme a szabad munkaerőáramlás, melynek feltétele a megbízható nyelvtudás. Harmadrészt pedig segíti a hallgatók professzionalizálódását tekintettel arra, hogy a naprakész tudás megszerzésének egyik fontos eszköze. A képzési programot a társadalomismereti, a pszichológiai és a jogi tárgyakból tett szigorlat teszi teljessé. A társadalom- és szociálpolitika valamint a szociális tanulmányi terület tárgyainak anyaga a záróvizsga részét (is) képezi. MIT? A képzés 7 féléves, nappali és levelező formában is indítjuk (2011. szeptemberben csak levelezőn, szombati napokon!) A 7. félév során a hallgatók 300 órás, összefüggő terepgyakorlatra mennek. A végzettség megnevezése: szociális munkás Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. A képzés tantárgyai három nagy blokkba sorolhatók: alapozó tárgyak szakmai törzstárgyak gyakorlatok

5 5 ALAPOZÓ TÁRGYAK TANULMÁNYI TERÜLET Szociális TANTÁRGY A szociális munka alapjai Intézménymegismerési és laikus gyakorlat és gyakorlatkísérő szeminárium Társadalomismereti A szociológia alapjai Közgazdaságtan Mai magyar társadalom Társadalomtörténet Társadalom- és szociálpolitikai Pszichológiai (Nép)egészségügyi és pedagógiai Információs technológiai és módszertani Jogi- és igazgatási A szociálpolitika alapjai I-II. Bevezetés a pszichológiába Népegészségtan Az informatika alapjai A jogtudomány alapjai

6 6 SZAKMAI TÖRZSTÁRGYAK TANULMÁNYI TERÜLET Szociális TANTÁRGY Szociális esetmunka Esetkezelés a gyakorlatban Társadalomismereti tábor Szociális munka csoportokkal Szociális munka közösségekkel Projektmunka I-II. (Csoport és közösségi munka a gyakorlatban) Szociális munka gyermekes családokkal Szociális munka idősekkel A szociális munka időszerű kérdései az EU-ban és Magyarországon Szakmai képességfejlesztés I-IV. Szaknyelv I-II. Összefüggő szakmai gyakorlatot kísérő szeminárium Társadalomismereti Családszociológia Társadalmi hátrányok szociológiája Struktúra és rétegződés Társadalom- és szociálpolitikai Társadalompolitika Foglalkoztatáspolitika Pszichológiai Fejlődés- és személyiséglélektan Szociálpszichológia Segítő kapcsolatok pszichológiája (Nép)egészségügyi és pedagógiai Információs technológiai és módszertani Jogi- és igazgatási Egészségfejlesztés, egészségnevelés Andragógia Társadalomkutatási módszerek I-II. Szociális jog Közigazgatási jog Családjog és gyermeki jogok

7 7 A GYAKORLATOK RENDSZERE A gyakorlat neve Óraszám Félév A gyakorlatot megalapozó elméleti tárgy(ak) Intézménymegismerési és laikus gyakorlat és gyakorlatkísérő szeminárium 75 1 A szociális munka alapjai A szociológia alapjai Szociálpolitika I. Mai magyar társadalom Esetmunka a gyakorlatban 75 2 Szociális esetmunka Társadalomismereti tábor 40 2 A szociológia alapjai A szociális munka alapjai Társadalomkutatási módszerek alkalmazása a szociális munkában I. ( A Társadalomkutatási módszerek alkalmazása a szociális munkában II. a tábor eredményeire épít) Projektmunka I-II. (Csoport és közösségi munka a gyakorlatban I- II.) Szociális munka csoportokkal Szociális munka közösségekkel Összefüggő szakmai gyakorlat Az összes kurzus Összefüggő szakmai gyakorlatot kísérő szeminárium 15 7 Az összes kurzus

8 8 KIK VAGYUNK? A szociális munka alapszakot koordináló Szociológiai Intézetben - mely a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Intézete - (illetve annak jogelődjében) évtizedek óta folynak olyan jellegű kutatások, melyek a szociális munka alapszak kutatási, tudományos hátterét biztosítják. Ezek a kutatások részben a szociális munka alapszakon oktató tanárok egyéni teljesítményeinek formájában, részben pedig az Intézetben meglévő különböző kutatóműhelyek munkájának eredményeképpen realizálódnak. Ilyenek a különböző szociális szolgáltatástervezési koncepciók készítését megalapozó tanulmányaink, vagy a társadalmi struktúra és rétegződés illetve az életmód témájában végzett kutatásaink, továbbá a különféle romológiai és kisebbségszociológiai vizsgálatok. Intézetünk tudományos-kutatási tevékenységét jelenleg négy kutatóműhely működése fémjelzi. Az egyik a romológiai-kisebbségszociológiai kutatóműhely, melynek egyik alapítója a Szociológiai Intézet 2004-ben elhunyt akkori vezetője, Loss Sándor. A kutatóműhely előzményei a Miskolci Egyetemen a 70-es, 80-as évekre nyúlnak vissza, és Tóth Pál tudományos munkatárs nevéhez köthetőek. A romológiai-kisebbségszociológiai kutatóműhely Intézetünk legaktívabb műhelye, melynek keretein belül a sikeres roma identitással, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségmagatartásával, információs társadalombeli helyzetükkel, gyermekvállalási szokásaival foglakozunk. Jelenlegi vezetője Szabó-Tóth Kinga, a szociális munka alapszak felelőse. A romológia iránti elkötelezettségünket mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy 2009 szeptemberében az Antropológiai és Történettudományi Intézettel közösen létrehoztuk a Romakutató Központot (http://romakutato.uni-miskolc.hu/). A Kutatóközpont célja (vezetője Tóth Péter) romológiai kutatások összefogása, a meglévő kutatási eredmények egységes adatbázisban való közzététele, amelynek formája egy virtuális felület. A meglévő kutatások mellett a Központ koordinálja a további kutató tevékenységet, pályázatok beadásával anyagi forrást teremt, mellyel megalapozza az interdiszciplináris romakutatásokat. Kapcsolatot épít ki a város, a megye és a régió döntéshozó és döntés-előkészítő testületeivel, ezzel járulva hozzá a város, a megye és a régió roma lakosságának jobb megismeréséhez, a velük kapcsolatos előítéletek csökkentéséhez és társadalmi integrációjukhoz. Az összegyűjtendő dokumentumok, források és kutatási anyagok, ill. a jövőben készítendő projektek azt a célt szolgálják, hogy a roma témában kutatni kívánó szakemberek egy egységes adatbázisban találják meg a romológiai anyagokat, ill. ilyen témában tanulmányokat folytató hallgatók hatékonyabban felkészülhessenek, szakdolgozatokat, TDK dolgozatokat írhassanak.

9 9 A romológiai-kisebbségszociológiai kutatóműhely hatékony működésének eredményeképpen Intézetünk 2009-ben sikeresen akkreditáltatta a szociológia mesterképzést, melynek egyik szakiránya a kisebbségszociológia ben Kutatóműhelyünk munkájának elismeréseként az Európai Régiók Gyűlése minket kért fel egy összeurópai roma stratégia kidolgozására. A szociális munka alapszak tudományos hátteréül szolgál Intézünk második kutatóműhelye, mely azon kutatásokat fogja össze, amelyek különböző szociális és területfejlesztési koncepciók, szolgáltatástervezési koncepciók készítésével, szociológiai megalapozásával kapcsolatosak. Az utóbbi 10 évben számos kistérség és település (köztük Miskolc városa illetve Tokaj, Encs, Szerencs, Salgótarján és kistérsége) intézetünk munkatársainak segítségével készítette el szociális fejlesztési koncepcióját. Ezen kutatásokat Pankucsi Márta koordinálja. A kutatások eredményeképpen több műhelytanulmány és egyéb publikáció, ismeretterjesztő anyag illetve konferencia-előadás is született. A kutatóműhely keretében készülnek azok a kutatások, amelyek egy-egy település, vagy térség lakóinak kapcsolati hálóját, értékrendszerét és életminőségét kutatják. A kutatóműhelynek köszönhetően számos szociális és gyermekvédelmi intézménnyel ápolunk szoros szakmai kapcsolatot illetve működünk velük közre szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák szervezésében. A kutatóműhely munkájának elismerésképpen Intézetünket kérte fel Miskolc város vezetősége a város új szociális térképének elkészítésére, melyet várhatóan 2011 szeptemberére készítünk el. Intézetünk harmadik kutatóműhelye szociológiaelméleti-szociológiatörténeti irányultságú. Az ennek keretében végzett kutatások a társadalmi nyilvánosság, a társadalmi kapcsolatok és cselekvések elemzésére irányulnak. Vezetője Farkas Zoltán. Intézetünk negyedik kutatóműhelye a médiával, illetve kommunikációval összefüggő kutatásokat fogja össze. Ennek keretében kutatjuk az információs társadalmat, az információhoz való egyenlőtlen hozzáférés okait, következményeit, egy adott település/térség infokommunikációs eszközökkel való ellátottságát, azok használatát, foglalkozunk médiaetikai kérdésekkel, kommunikációelmélettel és a kultúrák közötti kommunikáció aktuális kérdéseivel. Vezetője Urbán Anna.

10 10 Az Intézet jelentősebb kutatásai 2000-től szociális, gyermekvédelmi, romológiai, kisebbségszociológiai témákban: : Közreműködés a Nyelvi asszimiláció a magyarországi cigányság körében című országos romakutatásban. Kutatásvezető: Kemény István. (A Szociológiai Intézet konzorciumi tag volt a NKFP támogatásával megvalósult kutatásban.) : Sajópálfala erőforrásainak feltárására irányuló, a település valamennyi lakójára kiterjedő kutatás : Hagyományos és infokommunikációs kapcsolati hálózatok kutatása Sajósenyén : Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc szociális fejlesztési koncepcióját megalapozó kutatás (Az Egészségügyi, Családügyi és Szociális Minisztérium támogatásával) : Szociális fejlesztési koncepciók készítése a régióban (összesen 12 darab : A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kísérleti jelleggel indított Digitális Középiskola roma tanulóinak szociális helyzetére és motivációira irányuló kutatás : A Miskolci kistérség ra vonatkozó fejlesztési stratégiájának és programjának elkészítésében való közreműködés : A Szentendrei kistérség helyzetfelmérése : Hátrányos helyzetű csoportok egészségtudatos magatartásának kutatása a Miskolci kistérségben : A Szociológiai Intézet konzorciumi tagja az OFA által kiírt és a Kisfalu program keretében elnyert pályázatnak, re vonatkozóan : Miskolc közötti fejlesztési stratégiai tervének és programjának kidolgozásában való közreműködés : A Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziummal közösen kvalitatív interjúkon alapuló kutatás készítése a miskolci Avas lakótelepen élők életmódjával kapcsolatosan : Munkaerőpiaci helyzetfelmérés B-A-Z. megyében (A KSH-val közösen.) : Többszintű akcióprogram a depresszió és az öngyilkosság megelőzésére Miskolcon (SOTE, Magatartástudományi Intézettel közösen. Vezetője Kopp Mária) : Bódvalenkei romák életmódjának, életkörülményeinek vizsgálata : Többé-kevésbé sikeresen integrálódott roma családok vizsgálata az Avason ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK: A szociális munka alapszakos végzettség birtokában lehetőség van elhelyezkedni a szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer különböző szintjein és területein, állami, önkormányzati, magán, egyházi, civil szervezeteknél, a szociális döntéshozatal különféle szintjein, valamint szociális és gyermekvédelmi szakértői pozíciókban. INFORMÁCIÓ: (Dr. Szabó-Tóth Kinga)

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN Zárótanulmány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései

Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései A Gyermekvédelmi törvény hatálybalépése új alapokra helyezte a gyermekvédelmet, a gyermekvédelem

Részletesebben

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA 2014 Kistérségi Gyerekesély Stratégia, Cselekvési Terv és Forrástérkép A Kistérségi Gyerekesély Stratégiát, Cselekvési tervet és Forrástérképet a TÁMOP 5.2.3-

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 Bevezető Az öregedő társadalom, az elhúzódó tanulóidő, a tanulmányokat folytató fiatalok megnövekedett aránya, ezzel együtt az aktív dolgozó

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Forrai Szilvia Andragógia mester szak I. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020)

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Budapest,

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt Szerző kézirat Közel azonos formában megjelent a Buda András és Kiss Endre által szerkesztett az Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai című kötetben (Buda András Kiss Endre (szerk.)

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA Útmutató a szakmában dolgozók számára Magyar nyelven szerkesztette a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete VAGOE Nemzetközi Szerkesztő Csapat Loreni Baciu,

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV.16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben